, PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNE BAŞVURAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ", PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNE BAŞVURAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİ"

Transkript

1 , PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNE BAŞVURAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİ Yrd. Doç. Dr. M. Engin DENİZ Uzm. Selahattin AVŞAROĞLU Arş. Gör. Erdal HAMARTA S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi S.Ü. Kampus Sağlık Merkezi S.Ü. Eğitim Fakültesi ÖZET Bu araştırma, Selçuk Üniversitesi Öğrenci Psikolojik Danışma Servisine başvuran öğrencilerin psikolojik belirti düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, farklı psikolojik nedenlerle eğitim-öğretim döneminde Psikolojik Danışma Servisine başvuran öğrencilere SCL 90-R Belirti Tarama Ölçeği ve Öğrenci Kimlik Bilgileri Anketi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi 91 kız ve 31 erkek olmak üzere toplam 122 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma sonucuna göre; 1- Kız öğrencilerde somatik, anksiyete, obsesyon ve depresyon belirtileri erkek öğrencilerden yüksek çıkarken, erkeklerde ise paranoid ve öfke belirtileri puan ortalamaları kızlardan yüksek bulunmuştur. Yapılan t testi sonucunda, puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 2- Kazandığı bölümden memnun olup olmama değişkenine göre, psikolojik belirti toplam puan ortalaması, kazandığı bölümden memnun olmayan öğrencilerin 1,64; kazandığı bölümden memnun olanların puan ortalaması ise 1,49 olarak bulunmuştur. Kişiler arası duyarlılık alt boyutunda, kazandığı bölümden memnun olup olmama değişkenine göre anlamlı bir farklılaşma bulunurken, diğer alt boyutlarda anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır. 3- Öğrencilerin barındıkları yer açısından puan ortalamaları, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmamasına karşın, öğrencilerin yüksek düzeyde psikolojik belirtiye sahip oldukları görülmüştür. Anahtar Kelimeler: psikolojik belirti, üniversite öğrencileri ABSTRACT This study has been carried out to determine the psychological symptom levels of the students who applied to Student Psychological Consultation Service of Selcuk University. The study has been carried out by applying SCL-90-R Symptom Scanning Scale and Student Identity Information Survey to the students who consulted Psychological Consultation Service due to various psychological reasons in education year. The study model consists of 91 girls and 31 boys and 122 students altogether. According to research results: 1- While the somatic, anxiety, obsession and depression symptoms of the female students are higher than that of the males, paranoid and anger symptom score averages of male students have been found to be higher than females. Within the t test result, no reasonable difference has been found between the score averages. 2- According to the variable of being satisfied or not with the department entered, psychological symptom total score average has been found 1,64 for the students dissatisfied with the department they entered and 1,49 for the ones satisfied with their department. While, in interpersonal sensitivity sub-dimension, a reasonable differentiation has been found according to the variable of being satisfied or not with the department entered, no reasonable differentiation has been found in other sub-dimensions. 3- In terms of accommodation, although score averages of students don t differentiate statistically on a reasonable level, it has been seen that they have psychological symptoms on a high level. Key Words: psychological symptom, university student. 1

2 GİRİŞ Üniversite yaşamı ve üniversitede öğrenci olmak, genelde ülkemizde veya diğer ülkelerde kaygı ve stres üretecek bir ortamın temelini oluşturmaktadır. Üniversite öğrencisi birey olarak kendi sorunları ve gelişme sorunları olan bir kişidir. Üniversite öğrencisi ne yetişkin, ne de çocuktur. Çocukluktan yetişkinliğe geçme döneminin sıkıntılarını yaşayabilmektedir (Özgüven, 1989). Kendi kimliğini bulma, toplumsal yönden yerel ve çocukluk döneminin değerlerini, toplumun ulusal ve evrensel değerlerini benimseme ve uzlaştırma, toplum değerlerine uyum sağlama, sosyal olgunluğa erişme durumundadır. Üniversite gençleri, sosyal olgunluğa erişmenin ilk önemli boyutu olan bağımsızlık ve cinsel kimliğe uygun olan davranışları kazanmak zorundadır (Çuhadaroğlu,1989. S.35). Ülkemizin gençleri öğrenim görmek için aile ortamından ayrılarak değişik şehirlere gitmesi ile birtakım problemlerle karşılaşmaktadırlar. Problemler, kişiler arası ilişkilerden, birçok nevrotik eğilimlerin sergilendiği boyuta kadar değişim gösterebilmektedir ( Özbay, 1996). Bu problemler, akademik ve mesleki, aile, sosyal uyum, depresyon, obsesyon, kişiler arası duyarlılık, anksiyete gibi pek çok alanda ortaya çıkabilmektedir. Gençler bu problemleri aşmaya çalışırlarken çeşitli kaynaklardan gelen stres ve zorlanmalar sonucunda psikolojik sorunlar yaşayabilmektedirler (Üre, Yalçın ve Hamarta 2001). Bu zorlanmalar değişik şekilde onların yaşantılarını etkilemektedir. Yeşilyaprak (1986), üniversite öğrencilerinin psikolojik şikâyetlerini incelediği araştırmasında Psikolojik Danışma Servisine başvuran öğrencilerde; çok sıkılma, iç daralması, karamsarlık, hiç bir şey yapmak istememe, hiçbir şeyden zevk almama, mutsuzluk, çökkünlük ve isteksizlik gibi şikâyetlerin sıralandığını bulmuştur. Çoruh (1989), yaptığı araştırmasında üniversite öğrencilerinin genelde kişisel, sosyal, mesleki ve eğitsel karmaşalar, ailevi problemler ve kararlar konusunda psikolojik yardım ve danışmaya gereksinim duyduklarını tespit etmiştir. Bu sorunların sebepleri çok çeşitli olabilir, ancak üniversite ortamı ve meslek edinme sürecindeki bu evre, gençlerin ruh sağlığını ve psikolojik yapılarını derinden etkileyebilmektedir. Araştırmalar depresyonun uyum bozuklukları ile birlikte üniversite öğrencilerinde en çok görülen psikolojik bozukluk olduğunu göstermektedir. Uyum bozukluklarının bazı depresif belirtileri içerdiği ve belli bir süre devam etmesinin rahatlıkla depresyonu ortaya çıkarabileceği gerçeğinden hareket edildiğinde, depresyonun ciddiye alınması gereken bir rahatsızlık olduğu açıkça görülmektedir. Aytar ın araştırmalarında depresyonun üniversite gençliğinde görülme oranının %18 lerde olduğu bulunmuştur (Akt: Şahin, 1989). Yaşamın önemli bir parçasını oluşturan üniversite çağı, ergenlik dönemi gibi yaşam krizinin ardından başlamasıyla üzerinde özenle durmayı ve araştırmayı gerektirmektedir. Bir taraftan farklı bir ortama, diğer taraftan geçirmiş oldukları gelişim aşamasına bir de çevresel faktörler eklenince "üniversite öğrenimi" olgusu başlı başına ve değişim boyutları ile araştırma konusu haline gelmektedir. Bu açıdan üniversite öğrencilerinin gereksinimleri, problemleri, kimlik gelişimleri, üniversite ortamına uyum süreçleri, mesleki tutum girişimleri, psikolojik hizmetlerden yararlanmaları ve tutumları, üniversite psikolojik hizmetler servisinin daha kapsamlı olarak incelemesi ve sonuçlarının üniversiteye yönelik öğrenci kişilik hizmetleri açısından daha iyi yapılandırılması gerekmektedir (Özbay, 1997). 2

3 Bu nedenle, üniversite öğrencilerinin psikolojik belirti düzeylerine ilişkin araştırmaların gerçekleştirilmesi önemli olmaktadır. SCL 90-R, kendini değerlendirme türü bir psikolojik belirti tarama aracı olup son şekli Derogatis ve Cleary (1977), tarafından getirilmiştir. Ölçeğin geliştirilmesinde 4 temel amaç belirtilmektedir: 1-Görünüşte normal kişilerdeki belirti düzeyini bulma, 2-Belirti düzeylerindeki değişmeleri değerlendirme, 3-Klinik yorumlamalara yardımcı olma, 4-Psikiyatrik hastaları DSM-III-R tanı gruplarına yerleştirmede kolaylık sağlama. Tüm ruhsal belirtileri taramak için hazırlanan ölçeğin çoğunlukla stresin neden olduğu olumsuz tepkilerin düzeyini belirlemek amacı ile büyük çaptaki normal örneklemlere uygulandığı gözlenmektedir. Stresin neden olduğu olumsuz tepkiler şeklinde tanımlanan zorlanmanın düzeyi ölçekle sayısal olarak gösterilmek başlıca ölçümdür. Ülkemizde son yıllarda Belirti Tarama Ölçeği birçok çalışmada kullanıldığı gözlenmektedir (Gökler,1978; Güngör,1978; Birsöz,1980; Gökçekan,1984; Çuhadaroğlu,1985; Çoruh, 1989; Aşkın ve Diğ, 1995; Dağ,1991; Turan, 1999; Üre ve Diğ, 2001; Hocaoğlu ve Diğ, 2001; Kapkıran, N.A, 2001). Üniversite öğrencilerinin problemleri dikkate alındığında, onlara yönelik gerçekleştirilecek psikolojik danışma hizmetlerinin yapılandırılması için psikolojik belirti düzeylerinin belirlenmesi önemlidir. Dolayısıyla bu çalışma, üniversite öğrenimi gören ve psikolojik yardım alma gereksinimi duyan gençlerin psikolojik belirtilerinin çeşitliliği, şiddeti ve dağılımını belirleyerek, bu belirtilerin, öğrencilerin bazı özlük nitelikleri ve sorunlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. Alt problemler: 1. Üniversite öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre psikolojik belirti düzeyleri anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 2. Üniversite öğrencilerinin kazandığı bölümden memnun olup olmama değişkenine göre psikolojik belirti düzeyleri anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 3. Üniversite öğrencilerinin barındıkları yer açısından psikolojik belirti düzeyleri anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? YÖNTEM Bu araştırmada survey yöntemi uygulanmıştır eğitim-öğretim döneminde Selçuk Üniversitesi Kampüs Sağlık Merkezi Öğrenci Psikolojik Danışma Servisine başvuran öğrencilere Kimlik Bilgileri Anketi ve psikolojik belirti düzeylerini belirlemek amacıyla SCL 90-R uygulanmıştır. Araştırma örneklemi, 91 kız ve 31 erkek olmak üzere toplam 122 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin Toplanması ve Analizi SCL 90-R psikolojik belirti ve yakınmaları içeren 90 maddesi ile 9 ayrı belirti alt boyutunda değerlendirme yapmak üzere şekillendirilmiştir (Hocaoğlu, C; Tanrıöver, S; Bilici, M. 2001). 1-Somatizasyon boyutu (12 Madde), 2- Anksiyete boyutu (10 Madde), 3- Obsesif Kompulsif Bozukluk boyutu (10 Madde), 4- Depresyon boyutu (13 Madde), 5- Kişilerarası Duyarlılık boyutu (9 Madde), 6- Psikotik Belirtiler boyutu (10 Madde), 7- Paranoid Belirtiler boyutu (6 Madde), 8- Öfke ve Düşmanlık boyutu (6 Madde), 9- Fobik Anksiyete boyutu (7 Madde). 3

4 Bu boyutlara ek olarak, uyku ve yeme problemleri ile ilgili 7 madde eklenmiş ve toplam 90 maddeden oluşmuştur. Puanlama her madde üzerinde seçenekler için 0 ile 4 arasında puan verilmek sureti ile yapılmaktadır. Alınan toplam puanın 90 a bölünmesi ile genel belirti indeksi (GSI) elde edilmektedir. Symtom Check List 90-R özellikle tarama çalışmalarında çabuk bilgi toplamada avantajları olan bir ölçektir. Bu araştırmada, örneklemi oluşturan öğrencilerin tamamı psikolojik yardım almak amacıyla Öğrenci Psikolojik Danışma Servisine başvuranlar arasından seçilmiştir. SCL 90-R nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmaları pek çok araştırmacı tarafından yapılmıştır (Tufan,1987; Kılıç,1987; Dağ, 1991; Vergili ve Ebru, 1998). Öğrencilerin psikolojik belirti düzeylerinin cinsiyet ve bölümünden memnun olup olmama değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla t testi uygulanmıştır. Öğrencilerin psikolojik belirti düzeylerinin barınılan yer değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ise tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 12.0 paket programı kullanılmıştır. BULGULAR VE YORUM Bu bölümde, araştırmanın alt problemlerine ilişkin yapılan istatistiksel analizler sonucunda ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Araştırmanın sonuçları alt problemlerdeki sırasıyla verilmiştir. Tablo 1: Cinsiyet Değişkenine Göre Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri t Testi Sonuçları Cinsiyet N X Ss T değeri P Somatizasyon Kız 91 1,30 0,70 0,08 1,781 Erkek 31 1,02 0,75 Kız 91 1,52 0,76 0,13 1,508 Anksiyete Erkek 31 1,30 0,66 Obsesyon Kız 91 1,97 0,66 0,72 0,351 Erkek 31 1,92 0,66 Depresyon Kız 91 1,96 0,74 0,30 1,033 Erkek 31 1,81 0,71 Kişiler Arası Duyarlılık Kız 91 1,82 0,80 0,97 0,034 Erkek 31 1,82 0,73 Psikotik Belirti Kız 91 1,19 0,65 0,97 0,027 Erkek 31 1,19 0,60 Paronoid Belirti Kız 91 1,70 0,73 0,39-0,861 Erkek 31 1,84 0,82 Öfke Kız 91 1,34 0,90 0,32-1,004 Erkek 31 1,55 1,00 Fobik Belirti Kız 91 1,08 0,70 0,91-0,102 Erkek 31 1,09 0,63 Genel Belirti Düzeyi Kız 91 1,56 0,56 4

5 Erkek 31 1,50 0,52 0,532 0,59 SCL 90-R Psikolojik Belirti Ölçeğinde 9 ayrı boyuttaki psikolojik belirti ve yakınmalar sıralama içerisinde verilmiştir. Ölçekteki puanların yüksek çıkması, psikolojik belirti düzeylerinin yüksek çıkması anlamına gelmektedir. Bununla birlikte alt ölçeklerden elde edilen puan ortalamalarının 1 den yüksek çıkması bireylerde ilgili psikolojik belirtinin var olduğunun göstergesidir. Çalışmaya katılan öğrencilerin kendilerini nasıl hissettikleri ve psikolojik belirti düzeyleri 9 alt boyuta göre değerlendirilmiştir. Cinsiyet değişkenine ilişkin ortalamalar arasındaki farkın önem testi t testi ile yapılmıştır. 1- Çalışmaya katılan kız ve erkek öğrenciler arasında psikolojik kökenli çeşitli bedensel işlevlere ilişkin zorlanmalarda (somatik belirtiler) elde edilen belirtilerin ortalaması kızlarda 1,30 erkeklerde ise 1,02 bulunmuştur. Puan ortalamaları dikkate alındığında kızlarda somatik yakınmaların daha fazla görüldüğü anlaşılmaktadır. Kızlar ve erkeklerin puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma gözlenmemiştir (). Dolayısıyla somatik belirti ile ilgili yakınmalar her iki grupta da yüksek düzeyde gözlenmiştir. 2- Anksiyete boyutu, gerçekçi olmayan kaygı ile bağlantılı zorlanmayı gösteren maddeleri içermektedir. Bu yakınmalara ilişkin olarak cinsiyet açısından anksiyete belirtileri ortalamalarına bakıldığında kızlarda 1,52 erkeklerde ise 1,30. Kız ve erkek öğrencilerin anksiyete alt boyutuna ilişkin puan ortalamaları arasındaki fark 0.05 düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. 3- Kişinin zihninden atamadığı, tekrarlayıcı ve hoşa gitmeyen düşünce ve davranışların sebep olduğu zorlanmayı gösteren obsesif-kompulsif (O.K.B) boyutu belirtilerine bakıldığında ortalama olarak kızlarda 1,97 erkeklerde ise 1,92 bulunmuş, ortalamalar arasındaki farkın önem testi sonucunda cinsiyet değişkenine ilişkin olarak anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı görülmüştür. 4- Depresyon boyutu, depresif hal ve duygulanımla, yaşama isteklerinin azalması, enerji kaybı ve çökkünlük gibi belirtilerden oluşan zorlanmayı göstermektedir. Cinsiyet değişkenine göre depresyon belirtileri ortalamasına bakıldığında kızlarda 1,96 erkeklerde ise 1,81 bulunmuş, standart sapma ise kızlarda 0,74 erkeklerde 0,71 olduğu bulunmuştur. Ortalamalar arasındaki fark 0.05 düzeyinde anlamlı çıkmamıştır. 5- Kişiler Arası Duyarlılık boyutu, kişinin kendini yetersiz ve aşağılama duygusu, başkaları tarafında eleştirilme duygusu, karşı cinsle ilgili utangaçlık ve rahatsızlık duygusuna ve kolayca incinme gibi duygulardan kaynaklanan zorlanmayı gösterir. Kişiler arası duyarlılık belirtileri ortalamasına bakıldığında kızlarda 1,82 erkeklerde de 1,82 olduğu gözlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre ortalamalar arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (P>0.05). 6- Psikotik boyutta, kişinin sosyal çevreden uzaklaşma, şizoid yaşam şekli, çeşitli sanrı ve varsayımların belirgin olduğu zorlanma durumu olarak açıklanabilir. Psikotik belirti ortalamalarına bakıldığında kızlarda 1,19 erkeklerde de 1,19 olduğu bulunmuştur. Ortalamalar arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (P>0.05). 7- Paranoid belirti boyut, başkalarının kabul etmediği inanç ve düşünceleri kişinin taşıyor olması, kuşkucu ve düşmanca düşüncelere sahip olma gibi zorlanmalarını göstermektedir. Paranoid düşünce belirti ortalamalarına bakıldığında kızlarda 1,70 erkeklerde ise 1,84 olduğu bulunmuştur. Ortalamalar arasındaki farkın önem t testi ile yapılmış ortalamalar arasındaki fark 0.05 düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. 5

6 8- Öfke alt boyutu kişinin saldırganlık, kırgınlık ve düşmanlık gibi duygularından kaynaklanan zorlanmayı ölçer. Öfke belirtileri ortalamalarına bakıldığında kızlarda 1,34 erkeklerde ise 1,55 olduğu gözlenmiştir. Ortalamalar arasındaki 0.05 düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. 9- Fobik alt boyut, belli bir durum karşısında duyulan kaçma ve kaçınma davranışına neden olan fobik davranışlarla belirginleşen endişe ve korkuların yarattığı zorlanmayı gösterir. Fobik belirti ortalamalarına bakıldığı zaman kızlarda 1,08 erkeklerde ise 1,09 olduğu bulunmuştur. Ortalamalar arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (P>0.05). Genel Belirti İndeksine (GSI) bakıldığı zaman, kız öğrencilerin psikolojik belirti ortalamaları 1,56 erkek öğrencilerin ise 1,50 dir. Bu sonuçlara göre psikolojik danışma servisine başvuran kız ve erkek öğrencilerin psikolojik belirti düzeylerinin yüksek olduğu ve cinsiyet değişkenine bağlı olarak belirti düzeylerinin farklılaşmadığı görülmüştür. Ancak bu öğrencilerin psikolojik yardım almak için danışma servisine başvurdukları göz önüne alınırsa, almış oldukları ortalama puanların yüksek olması beklenen bir durumdur. Cinsiyetler arasında çok yakın belirti puanları bulunmuş ancak, manidar farklılığın olmadığı saptanmıştır (P>0.05). Araştırma sonucunda, Psikolojik Danışma Servisine başvuran öğrencilerin GSI 1,53 olarak hesaplanmıştır. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda GSI puanları dikkate alındığında; Çuhadaroğlu (1985) 1.28, Alper ve Diğ: (1990) 1.47, Üre ve Diğ: (2001) 1.47 ve Dağ (1991) ın yapmış olduğu araştırmasında bulmuş olduğu 1.06 GSI değeri araştırma bulgularımızla benzerlik göstermektedir. Ayrıca genel taramalara ilişkin yapılan diğer çalışmalarda ise Doğan ve Diğ: (1987), 0.73; Çuhadaroğlu (1985), 0.87; Kılıç (1987), 0.91; Hocaoğlu ve Diğ: (2001), 0.74 olarak bulunmuştur. Genel taramalarla ilgili çalışmalardaki belirti puanlarının 1 in altında çıkması seçilen örneklemin daha heterojen bir yapıya sahip olması ve genel anlamda psikolojik yakınmaları olmayan gruplara uygulanmış olduğundan kaynaklanabilir. Tablo 2: Bölümünden Memnun Olup Olmama Değişkenine Göre Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri t Testi Sonuçları Bölümünden Memnuniyet N X Ss t değeri P Memnun 76 1,19 0,75 Somatizasyon Memnun Değil 46 1,29 0,67-0,688 Memnun 76 1,41 0,77 Anksiyete Memnun Değil 46 1,54 0,69-0,944 Memnun 76 1,92 0,66 Obsesyon Memnun Değil 46 2,00 0,66-0,600 Memnun 76 1,83 0,78 Depresyon Memnun Değil 46 2,07 0,63-1,873 Kişiler Arası Duyarlılık Memnun 76 1,71 0,83 Memnun Değil 46 2,00 0,67-2,130 Psikotik Belirti Memnun 76 1,14 0,68 Memnun Değil 46 1,26 0,55-1,022 Paronoid Belirti Memnun 76 1,68 0,79 Memnun Değil 46 1,82 0,69-0,957 Memnun 76 1,30 0,97 Öfke Memnun Değil 46 1,55 0,84-1,521 Memnun 76 1,06 0,71 Fobik Belirti Memnun Değil 46 1,10 0,65-0,320 0,49 0,34 0,55 0,06 0,03 P<0,05 0,30 0,34 0,13 0,75 6

7 Genel Belirti Düzeyi Memnun 76 1,49 0,60 Memnun Değil 46 1,65 0,45-1,650 0,10 Tablo 2 incelendiğinde öğrenim gördükleri bölümlerden memnun olan öğrencilerin sayısı 76 iken, olmayanların sayısı ise 46 dır. Psikolojik belirtilerine baktığımız zaman tüm alt boyut değerlerinde öğrenim gördükleri bölümden memnun olan öğrencilerin psikolojik belirti puan ortalamaları memnun olmayanlardan daha düşüktür. Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda kişiler arası duyarlılık alt boyutunda öğrenim gördüğü bölümden memnun olan öğrencilerin, kişiler arası duyarlık puan ortalamaları memnun olmayanlardan anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (P<0,05). Diğer alt boyutlara ilişkin yapılan ikili karşılaştırmalarda öğrenim gördükleri bölümden memnun olan öğrencilerin psikolojik belirti puan ortalamaları düşük olmasına rağmen puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı değildir (P>0.05). Öğrenim gördükleri bölümden memnun olan öğrencilerin psikolojik belirti puan ortalamalarının, bölümlerinden memnun olmayanlara oranla bütün alt boyutta düşük çıkması dikkat çekici bir bulgu olarak değerlendirilebilir. Okul, bireyin sosyalleşme sürecine önemli katkı sağlayan ortamdır. Bireyin öğrenim görmüş olduğu bölümden memnun olması, bireyin kendine ve geleceğe ilişkin olumlu değerlendirmeler yaparak psikolojik sağlığının korunmasında önemli rol oynamış olabilir. Bu durum, öğrenim gördükleri bölümden memnun olan öğrencilerin puan ortalamalarının düşük çıkmasında etkili olmuş olabilir. Tablo 3: Barınılan Yer Değişkenine Göre Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri N, X,Ss Sonuçları Barınılan Yer N X Ss Yurt 49 1,23 0,62 Somatizasyon Ev 55 1,25 0,81 Aile Yanı 18 1,16 0,74 Yurt 49 1,50 0,70 Anksiyete Ev 55 1,51 0,79 Aile Yanı 18 1,21 0,69 Yurt 49 2,01 0,69 Obsesyon Ev 55 2,00 0,62 Aile Yanı 18 1,67 0,66 Yurt 49 1,96 0,68 Depresyon Ev 55 1,89 0,73 Aile Yanı 18 1,94 0,91 Yurt 49 1,95 0,84 Kişiler Arası Duyarlılık Ev 55 1,73 0,68 Aile Yanı 18 1,77 0,92 Yurt 49 1,21 0,61 Psikotik Belirti Ev 55 1,13 0,60 Aile Yanı 18 1,29 0,80 Yurt 49 1,75 0,70 Paronoid Belirti Ev 55 1,71 0,76 Aile Yanı 18 1,78 0,89 Yurt 49 1,31 0,87 Öfke Ev 55 1,58 1,01 Aile Yanı 18 1,03 0,70 Yurt 49 1,11 0,63 Fobik Belirti Ev 55 1,14 0,74 Aile Yanı 18 0,80 0,61 7

8 Genel Belirti Düzeyi Yurt 49 1,58 0,53 Ev 55 1,55 0,56 Aile Yanı 18 1,46 0,61 Tablo 3 incelendiğinde barındığı yer değişkenine bağlı olarak somatizasyon alt boyutunda en yüksek puan ortalaması evde kalanlarda 1.35 en düşük aile yanında kalanlarda 1.16; anksiyete alt boyutunda en yüksek evde kalanlarda 1.51 en düşük aile yanında kalanlarda 1.21; obsesyon alt boyutunda en yüksek yurtta kalanlarda 2.01 en düşük evde kalanlarda 1.67; depresyon alt boyutunda en yüksek yurtta kalanlarda 1.96, en düşük evde kalanlarda 1.89; kişiler arası duyarlılık alt boyutunda en yüksek yurtta kalanlarda 1.95 en düşük evde kalanlarda 1.73; psikotik belirti alt boyutunda en yüksek aile yanında kalanlarda 1.29 evde kalanlarda 1,13; paranoid alt boyutunda en yüksek aile yanında kalanlarda 1.78, en düşük evde kalanlarda 1.71; öfke alt boyutunda evde kalanlarda 1.58 aile yanında kalanlarda 1.03, fobik belirti alt boyutunda en yüksek evde kalanlarda 1.14 aile yanında kalanlarda 0.80; genel belirti düzeylerinde (GSI) ise en yüksek yurtta kalanlarda 1.58 en düşük 1.46 olarak aile yanında kalan öğrencilerde gözlenmiştir. Ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı varyans analizi ile test edilmiş sonuçlar toplu olarak aşağıda tablo 4.1. ve 4.2.de verilmiştir. Tablo 4.1: Barınılan Yer Değişkenine Göre Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri Alt Boyutları Puanlarına İlişkin Varyans Analizi Sonuçları Varyans Kaynağı KT Sd KO F P-Değeri Somatizasyon Anksiyete Obsesyon Gruplar Arasında 0, ,050 Gruplar İçinde 63, ,535 Toplam 63, Gruplar Arasında 1, ,686 Gruplar İçinde 66, ,557 Toplam 67, Gruplar Arasında 1, ,864 Gruplar İçinde 51, ,434 Toplam 53, ,095 0,90 1,231 1,993 0,29 0,14 Depresyon Gruplar Arasında 0, ,073 Gruplar İçinde 65, ,554 0,133 0,87 Toplam 66, Kişiler Arası Duyarlılık Gruplar Arasında 1, ,656 Gruplar İçinde 73, ,620 1,058 0,35 Toplam 75, Psikotik Belirti Gruplar Arasında 0, ,197 Gruplar İçinde 49, ,413 0,478 0,62 Toplam 49,

9 Tablo 4.2: Barınılan Yer Değişkenine Göre Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri Alt Boyutları Puanlarına İlişkin Varyans Analizi Sonuçları Paronoid Belirti Gruplar Arasında 0, ,038 Gruplar İçinde 69, ,581 Toplam 69, ,066 0,93 Öfke Gruplar Arasında 4, ,333 Gruplar İçinde 100, ,847 2,755 0,06 Toplam 105, Fobik Belirti Gruplar Arasında 1, ,832 Gruplar İçinde 55, ,468 1,777 0,17 Toplam 57, Genel Belirti Düzeyi Gruplar Arasında 0, ,109 Gruplar İçinde 37, ,311 0,349 0,70 Toplam 37, Tablo 4.1. ve 4.2. incelendiğinde, Psikolojik Danışma Servisine başvuran öğrencilerin barınma yeri değişkenine bağlı olarak psikolojik belirtileri genel ve alt boyutlarda anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı bulunmuştur (). Genel belirti düzeyleri açısından aile yanında kalan öğrencilerin psikolojik belirti düzeyleri yurtta ve evde kalan öğrencilerden daha düşük gözlenmiştir. Ailesinin yanında kalan öğrencilerin GSI puan ortalaması 1.46, yurtta barınan öğrenciler 1.58 ve aileden ayrı olarak evde kalan öğrencilerde ise 1.55 dir. Bu sonuçlara göre, her üç gruptan elde edilen puan ortalamaları 1 den yüksek olduğu görülmekte, dolayısıyla her üç grupta da psikolojik belirti düzeyinin yüksek olduğu söylenebilir. Araştırmadan elde edilen diğer bir bulgu ise, öğrencilerin psikolojik belirti düzeylerinin alt boyutlara göre puan ortalamaları tablo 5 de verilmiştir. Tablo 5 Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri Alt Boyutları N, X,Ss Değerleri N X Ss Somatizasyon 122 1,23 0,72 Anksiyete 122 1,46 0,74 Obsesyon 122 1,95 0,66 Depresyon 122 1,92 0,73 Kişilerarası Duyarlılık 122 1,82 0,78 Psikotik Belirti 122 1,19 0,63 Paranoid Belirti 122 1,73 0,75 Öfke 122 1,39 0,93 Fobik Belirti 122 1,08 0,68 Tablo 5 incelendiğinde, üniversite öğrencilerinde en çok obsesyon (1.95) ve depresyon (1.92) belirtileri gözlenirken, en düşük ise fobik belirti (1.08) ve psikotik belirtileri (1.19) gözlenmiştir. Özbay (1997) de 9

10 yaptığı araştırmasında, üniversite öğrencileri arasında psikolojik belirtiler araştırmış ve öğrencilerde en çok depresyon belirtilerinin olduğunu şeklindeki bulgusu araştırma bulgumuzla benzerlik göstermektedir. Üniversite öğrencileri arkadaşlık ilişkileri, akademik ve mesleki problemler, gelecek kaygısı, ekonomik zorluklar gibi nedenlerden dolayı, depresyon belirtilerinin yüksek düzeyde çıkmasına neden olmuş olabilir. ÖNERİLER Bu araştırmanın bulgularına göre, üniversite öğrencilerinin psikolojik belirti düzeylerinin yüksek olduğu ve bazı problemler yaşadıkları düşünülerek aşağıdaki öneriler geliştirilebilir. 1- Eğitim amaçlı evlerinden ayrılan üniversite gençliği, çeşitli problemlerle karşılaşmaktadır. Bu problemlerin bir kısmı öğrencide kalıcı hale gelebilmektedir. Bu gibi zorlanma durumlarında öğrencilere destek olabilmek için üniversitelerin Psikolojik Danışma Servisleri daha kapsamlı ve profesyonel hale getirilebilir. 2- Üniversitelerin, öğrencilerin genel sağlıkları ile ilgilenen birimleri, üniversite öğrencileri ile ilgili taramalar yaparak gereksinim duyan öğrencileri tespit etmelidir. Bu tespit sonrası gerekli bölümlere gönderilerek öğrencilerin yaşam kalitesini yükseltmede yardımcı olunmalıdır. 3- Öğrencilerin psikolojik belirtilerinin sadece kendi kişiliklerinden ve yapılarından değil, çevresel ve sosyal destekten de etkilenebileceği göz önünde bulundurularak, kurumlar her türlü yardıma ihtiyacı olan öğrencilere destek olmalıdırlar. 4- Konsültasyon çalışmaları ile öğrencilerin ilgi alanları değerlendirilerek, ilgi alanlarına yönelik etkinlikler düzenlenebilir. KAYNAKLAR 1- Alper, Y; M. Kabaklıoğlu; E. Aktaner, (1990). Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Yaş Grubu Gençlerde Semptom Dağılımın SCL 90-R İle İncelenmesi. İzmir: 26. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. 2- Aşkın, R; B. Ilısu,; A.S Çilli; B. Altuğ; N. Kaya,; R. Kucur, ( 1995). Lise Öğrencilerinde SCL-90-R Semptom Taraması. Konya: Düşünen Adam Dergisi, 8: Birsöz, S. (1980). Hastalık Öncesi Yaşam Değişimleri ve Ruhsal Sonuçları Üzerine Bir İnceleme. Yayınlanmamış Doçentlik Tezi. Ankara: H.Ü. Tıp Fak Psikiyatri Anabilim Dalı. 4- Çoruh, M. (1989). Üniversite Gençliğinin Uyum Sorunları. Üniversite Gençliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu. Ankara: Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi. 5- Çuhadaroğlu, F. (1985). Üniversite Öğrencilerinde Psikiyatrik Semptom Dağılımı. Adana-Mersin: 22. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. 6- Çuhadaroğlu, F. (1989). Üniversite Gençliğinde Kimlik Bocalamaları. Üniversite Genliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu. Ankara: Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi. 10

11 7- Dağ, İ. (1991). Belirti Tarama Listesi (SCL 90-R)'nin Üniversite Öğrencileri İçin Güvenirliği ve Geçerliliği. Ankara: Türk Psikiyatri Dergisi, 2: Derogatis, L. P. Clearly, (1977). Confirmation of the dimensional structure of the SCL 90: A study in construct validation. J. Clinical Psychology, Doğan, O; A. Göğüş, (1987). Yetiştirme Yurtlarında SCL 90-R İle Yapılan Bir Çalışma. Nöroloji Nöroşirüriji Psikiyatri Dergisi, Gökçekan, Z. (1984). Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışmanın Uzun Süreli Hemodiyaliz Tedavisinin Hastalarda Açtığı Ruhsal Bozuklukları Azaltmadaki Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, PDR Anabilim Dalı. 11- Gökler, B. (1978). Nevrotik Kadın Hastaların İlkokul Çağındaki Çocuklarının Ruhsal Belirtiler Yönünden Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi. Ankara: H.Ü. Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı. 12- Güngör, S. (1978). İlkokul Çağındaki Nevrotik Çocukların Annelerinin Ruhsal Belirtiler Yönünden Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi. Ankara: H.Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. 13- Hocaoğlu, C; S. Tanrıöver; M. Bilici, (2001). Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencileri ile Ortaöğrenim Öğrencilerinin Ruhsal Durumları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Ankara: İbni Sina Dergisi. Sayı, Kapkıran, N.A (2001). Lise Öğrencilerindeki Psikopatolojik Belirtilerin Cinsiyet ve Sınıf Değişkenleri Açısından İncelenmesi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı, Kılıç, M. (1987). Değişik Psikolojik Arazlara Sahip Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sorunları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, PDR Anabilim Dalı. 16- Özbay, Y. (1996). Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanları ile Yardım Arama Tutumları Arasındaki İlişki. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi 9. Ulusal Psikoloji Kongresi. 17- Özbay, G (1997). Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Trabzon: K.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 18- Özgüven, İ.E. (1989). Üniversite Öğrencilerinin Uyum Sorunları İle Baş Etme Yolları. Üniversite Gençliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu. Ankara: Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi. 19- Şahin, N.H. (1989). Beck Depresyon Envanterinin Üniversite Öğrencileri İçin Geçerliği ve Güvenirliği. Ankara: Türk Psikoloji Dergisi. 23, Tufan, B. (1987). Türkiye'ye Dönen İkinci Kuşak Göçmen İşçi Çocuklarının Psikososyal Durumları. Ankara: D.P.T Sosyal Planlama Başkanlığı Planlama Dairesi. 21- Turan, M; R. Aşkın, (1999). Alkol Bağımlılığında Ruhsal Belirtiler. Genel Tıp Dergisi. Sayı, 9. S,

12 22- Üre, Ö; B. Yalçın,; Hamarta, E.(2001). Psikolojik Danışma Servisine Başvuran Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Düzeylerinin İncelenmesi. Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı, Vergili, A; O. Ebru, (1998). Yetiştirme Yurdunda Barınan Yaş Grubu Ergenler ile Aileleri Yanında Yaşayan Aynı Yaş Grubu Ergenlerin Psikolojik Belirtilerinin Karşılaştırılması. Gaziantep Erkek Yetiştirme Yurdu Örneği. Konya: 7. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 24- Yeşilyaprak, B. (1986). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sorunları. Ankara: Türk Psikoloji Dergisi. 20,

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Ruhsal Belirtilerin Taranması

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Ruhsal Belirtilerin Taranması Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(2): 161-166 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Ruhsal Belirtilerin Taranması [Assessment of Mental Symptoms on Health School Students] ÖZET AMAÇ: Bu

Detaylı

Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi

Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Ezgi Özserezli O Evlilik ilişkisi, kişilerin psikolojik sağlığını temelden etkilemektedir.

Detaylı

SAĞLIK BAKIM PROFESYONELĐ OLARAK YETĐŞECEK ÖĞRENCĐLERĐN RUHSAL DURUMLARI VE YAKLAŞIMLAR Nesrin AŞTI * ÖZET

SAĞLIK BAKIM PROFESYONELĐ OLARAK YETĐŞECEK ÖĞRENCĐLERĐN RUHSAL DURUMLARI VE YAKLAŞIMLAR Nesrin AŞTI * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ĐLKE) Güz 2005 Sayı 15 SAĞLIK BAKIM PROFESYONELĐ OLARAK YETĐŞECEK ÖĞRENCĐLERĐN RUHSAL DURUMLARI VE YAKLAŞIMLAR Nesrin AŞTI * ÖZET Gülter ACAR ** Hatice

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(2): 325-330 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi [Evaluation of the Mental Conditions of Students in the Health

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET 34 LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET Yard.DoçDr. Necla A. Kapıkıran * Bu araştırmanın amacı ergenlerde psikopatolojik belirti düzeylerini

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. M.Engin DENİZ *

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. M.Engin DENİZ * ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ M.Engin DENİZ * THE SEARCH OF UNIVERSITY STUDENTS SOCIAL SKILL LEVELS ACCORDING TO SOME VARIABLES ABSTRACT In

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Yrd. Doç. Dr. Esengül Kayan Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 04.10.2017 Çalışmanın Amacı 1.Üniversite öğrencilerinde

Detaylı

Akademik Başarıyı Yordamada Psikosomatik Belirtilerin Rolü

Akademik Başarıyı Yordamada Psikosomatik Belirtilerin Rolü 716 Akademik Başarıyı Yordamada Psikosomatik Belirtilerin Rolü Eylem Şimşek, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ekocarslan@yahoo.com Özet Bu çalışmanın amacı, bireyin deneyimlediği psikosomatik

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Sedat Batmaz 1, Emrah Songur 1, Mesut Yıldız 2, Zekiye Çelikbaş 1, Nurgül Yeşilyaprak 1, Hanife

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dahili Servisler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHP) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), her 10 çocuktan birinde görülmesi, ruhsal, sosyal

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMLARININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ*

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMLARININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ* HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMLARININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ* Arzu YILDIRIM** Rabia HACIHASANOĞLU** Papatya KARAKURT*** Kabul Tarihi: 15.12.2006 ÖZET Bu araştırma Erzincan Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Üniversiteye Devam Eden ve Etmeyen Bir Grup Gencin Psikolojik Belirtiler Açısından Karşılaştırılması* GİRİŞ

Üniversiteye Devam Eden ve Etmeyen Bir Grup Gencin Psikolojik Belirtiler Açısından Karşılaştırılması* GİRİŞ Cilt: II Sayı: 18 Vol : II No: 18 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal Üniversiteye Devam Eden ve Etmeyen Bir Grup Gencin Psikolojik Belirtiler

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Uzm. Dr. Gökhan Öz Prof. Dr. Cengiz Kılıç Giriş Mizofoni: Çeşitli hafif seslerden belirgin

Detaylı

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Emine Çölgeçen 1, Ali İrfan Gül 2, Kemal Özyurt 3, Murat Borlu 4 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME DETERMİNİNG THE LEVEL OF COMMUNİCATİON WHİCH MIDDLE SCHOOL STUDENTS MAKE WİTH THEİR TURKISH AND MATH

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

YETİŞTİRME YURDUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YETİŞTİRME YURDUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YETİŞTİRME YURDUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yard. Doç. Dr. Mehmet KÖK Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Fakültesi Atatürk Üniversitesi ÖZET Psikolojik belirti düzeylerinin

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4 Önsöz Yerinde Masaj hizmetleri ile Türkiye deki iş hayatı kalitesini yükseltmek üzere çıktığımız yolda, bugüne kadarki tüm pazarlama faaliyetlerimizde Yerinde Masaj ın kurumlar tarafından çalışanlarına

Detaylı

Ortaöğretim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilerin. Akademik Ve Mesleki Gelecek Kaygılarının İncelenmesi

Ortaöğretim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilerin. Akademik Ve Mesleki Gelecek Kaygılarının İncelenmesi Ortaöğretim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilerin Ortaöğretim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilerin Akademik Ve Mesleki Gelecek Kaygılarının İncelenmesi Oktay Aydın 1 ve Nevin Çiftel 2 Abstract: This study

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU. Temel Yakınmalar. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU. Temel Yakınmalar. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Görüşmecinin Adı- Soyadı:

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yöntem Dr. Seher Yalçın 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın 1 YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veriler ve Toplanması Verilerin Çözümü ve Yorumu 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın

Detaylı

İLKOKUL ÇOCUKLARI İÇİN UYUMSAL DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ BİR GEÇERLİK - GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI*

İLKOKUL ÇOCUKLARI İÇİN UYUMSAL DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ BİR GEÇERLİK - GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI* İLKOKUL ÇOCUKLARI İÇİN UYUMSAL DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ (AAMDAdaptive Behavior Scale, Public School Version, 1974) BİR GEÇERLİK - GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI* Yrd. Doç. Dr. Handan Asude BAŞAL** Gelişim bir bütündür. Fiziksel,

Detaylı

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi)

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 İstatistiksel testler parametrik ve parametrik olmayan testler olmak üzere iki gruba ayrılır. Parametrik testler, ilgilenen

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

POLİSLERDE TÜKENMİŞLİK VE GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BELİRTİLER

POLİSLERDE TÜKENMİŞLİK VE GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BELİRTİLER POLİSLERDE TÜKENMİŞLİK VE GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BELİRTİLER Yrd.Doç.Dr Bülent GÜNDÜZ Mersin Üniversitesi Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Dan. ve Rehb. A.B.D. bgunduz27@yahoo.com Yrd.Doç.Dr Zülal

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

pecya Lise Öğrencilerinde SCL-90-R ile Semptom Taramas ı GIRIŞ

pecya Lise Öğrencilerinde SCL-90-R ile Semptom Taramas ı GIRIŞ Lise Öğrencilerinde SCL-90-R ile Semptom Taramas ı Rüstem AŞKIN*, Bilal ILISU**, Ali S. Ç İLLİ*, F. Betül ALTUĞ*, Nazmiye KAYA*, Rahim KUCUR* ÖZET Bu çalışmada, 30'si k ız, 17'si erkek olmak üzere toplam

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI

ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Psikoloji Lisans www.gunescocuk.com Tanım Kişinin genel duygu durumundaki bir bozulma, dış şartlara ve durumlara göre uygunsuz bir

Detaylı

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Doç. Dr. Özen Önen Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Ankara,

Detaylı

İNFERTİL ÇİFTLERDE, İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ESNASINDA ERKEKLERDEKİ PSİKOSOSYAL DURUMUN İNCELENMESİ

İNFERTİL ÇİFTLERDE, İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ESNASINDA ERKEKLERDEKİ PSİKOSOSYAL DURUMUN İNCELENMESİ T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNFERTİL ÇİFTLERDE, İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ESNASINDA ERKEKLERDEKİ PSİKOSOSYAL DURUMUN İNCELENMESİ Nilüfer TOK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliğinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Psikososyal Uyum Düzeylerinin Ġncelenmesi *

Sınıf Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliğinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Psikososyal Uyum Düzeylerinin Ġncelenmesi * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 2, (2008), (45-50) 45 Sınıf Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliğinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Psikososyal Uyum Düzeylerinin

Detaylı

[BİROL BAYTAN] BEYANI

[BİROL BAYTAN] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [BİROL BAYTAN] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

1993- Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji (Klinik Psikoloji) Anabilim Dalı Bilim Uzmanlığı (Yüksek Lisans)

1993- Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji (Klinik Psikoloji) Anabilim Dalı Bilim Uzmanlığı (Yüksek Lisans) ÖZGEÇMİŞ PSK. DR. NURDAN GÜLEÇ Doğum tarihi: 01. 01. 1960 e- posta: nurdangulec@hotmail.com cep- tel: 0532 6432726 İş adresi: Kennedy Cad. Onlar Apt. No: 24/ 3 Kavaklıdere (Dr. Şaziye Kazezoğlu Çevik in

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ Yasin DEMİRCAN, Vedat AYAN Tekışık Anadolu Lisesi, GİRESUN Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin Psikopatolojisi Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin psikopatolojisi içerik: Sınıflandırma sistemleri Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing)

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Panik Atak ve Sınav Kaygısı ndan Kısa Sürede Kurtulmanın

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler Çocuk ve ergenin kötüye kullanımını üç ana başlıkta ele

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ Egemen Ünal*, Reşat Aydın*, Gülnur Tekgöl Uzuner**, Oğuz Osman Erdinç**, Selma Metintaş* *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

SCL-90- R. Yaş : Cinsiyeti : Açıklama : Tarih : Örnek : Tanımlama : ne ölçüde rahatsız olmaktasınız? 2 Orta derecede

SCL-90- R. Yaş : Cinsiyeti : Açıklama : Tarih : Örnek : Tanımlama : ne ölçüde rahatsız olmaktasınız? 2 Orta derecede SCL-90- R Adı Soyadı: Yaş : Cinsiyeti : Açıklama : Tarih : Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek yakınma ve sorunların bir listesi vardır. Lütfen her birini dikkatlice okuyunuz. Sonra bu durumun bugün

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

İNTİHAR DAVRANIŞI ÖNCESİ VE SONRASI ÖLÇME / DEĞERLENDİRME ÇG.

İNTİHAR DAVRANIŞI ÖNCESİ VE SONRASI ÖLÇME / DEĞERLENDİRME ÇG. İNTİHAR DAVRANIŞI ÖNCESİ VE SONRASI ÖLÇME / DEĞERLENDİRME ÇG. K.Nahit Özmenler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Aytül Karabekiroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 53 üncü Ulusal

Detaylı

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır Ruhsal Travma Değerlendirme Formu APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır A. SOSYODEMOGRAFİK BİLGİLER 1. Adı Soyadı:... 2. Protokol No:... 3. Başvuru Tarihi:...

Detaylı

EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME ASSESSMENT Ders 1: Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları. Prof. Dr. Tevhide Kargın

EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME ASSESSMENT Ders 1: Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları. Prof. Dr. Tevhide Kargın EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME ASSESSMENT Ders 1: Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları Prof. Dr. Tevhide Kargın Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları Tanım: Kabaca değerlendirme bir birey hakkında

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

KİKBOKSCULARDA MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLULUK, SÜREKLİLİK, KISA SEMPTOM ENVANTERİ BULGULARI

KİKBOKSCULARDA MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLULUK, SÜREKLİLİK, KISA SEMPTOM ENVANTERİ BULGULARI KİKBOKSCULARDA MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLULUK, SÜREKLİLİK, KISA SEMPTOM ENVANTERİ BULGULARI * Dr. Bekir ÇOKSEVİM, * Dr. Nazmi SARITAŞ, N., * M. KAYA * Osman PEPE * Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Detaylı

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur.

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur. Gençlerde DEHB nin Öğrenim Hayatı Üzerine Etkileri Dr Aytül Karabekiroğlu Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi Ebe Huriye Güven Gebelik dönemi fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerin yaşandığı ve bu değişimlere

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNĠN RUHSAL DURUMLARI VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN ĠNCELENMESĠ

HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNĠN RUHSAL DURUMLARI VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN ĠNCELENMESĠ HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNĠN RUHSAL DURUMLARI VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN ĠNCELENMESĠ Arzu YÜKSEL 1 ÖZET Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin ruhsal belirti durumlarını ve etkilediği düşünülen faktörlerin

Detaylı

DEPRESYONLA BAŞA ÇIKMA

DEPRESYONLA BAŞA ÇIKMA Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi DEPRESYONLA BAŞA ÇIKMA Çökkünlük olarak Türkçe ye çevirebileceğimiz depresyon sınırları kolay çizilemeyen, belirsizliğin en çok yaşandığı yaygın

Detaylı

Doğuş Üniversitesi, KLİNİK PSİKOLOJİ İstanbul 2011 2015 ( % 100 Burslu)

Doğuş Üniversitesi, KLİNİK PSİKOLOJİ İstanbul 2011 2015 ( % 100 Burslu) 1 UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ŞEBNEM YÜKSEL 2007 yılında çalışma hayatıma başladım ve yetişkin, aile, çift, çocuk ve ergenlerle klinik psikolog olarak çalışmaktayım. Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Virginia Satir

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi. Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi. Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta Giriş DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), çocukluk çağının en sık görülen

Detaylı