, PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNE BAŞVURAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ", PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNE BAŞVURAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİ"

Transkript

1 , PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNE BAŞVURAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİ Yrd. Doç. Dr. M. Engin DENİZ Uzm. Selahattin AVŞAROĞLU Arş. Gör. Erdal HAMARTA S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi S.Ü. Kampus Sağlık Merkezi S.Ü. Eğitim Fakültesi ÖZET Bu araştırma, Selçuk Üniversitesi Öğrenci Psikolojik Danışma Servisine başvuran öğrencilerin psikolojik belirti düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, farklı psikolojik nedenlerle eğitim-öğretim döneminde Psikolojik Danışma Servisine başvuran öğrencilere SCL 90-R Belirti Tarama Ölçeği ve Öğrenci Kimlik Bilgileri Anketi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi 91 kız ve 31 erkek olmak üzere toplam 122 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma sonucuna göre; 1- Kız öğrencilerde somatik, anksiyete, obsesyon ve depresyon belirtileri erkek öğrencilerden yüksek çıkarken, erkeklerde ise paranoid ve öfke belirtileri puan ortalamaları kızlardan yüksek bulunmuştur. Yapılan t testi sonucunda, puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 2- Kazandığı bölümden memnun olup olmama değişkenine göre, psikolojik belirti toplam puan ortalaması, kazandığı bölümden memnun olmayan öğrencilerin 1,64; kazandığı bölümden memnun olanların puan ortalaması ise 1,49 olarak bulunmuştur. Kişiler arası duyarlılık alt boyutunda, kazandığı bölümden memnun olup olmama değişkenine göre anlamlı bir farklılaşma bulunurken, diğer alt boyutlarda anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır. 3- Öğrencilerin barındıkları yer açısından puan ortalamaları, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmamasına karşın, öğrencilerin yüksek düzeyde psikolojik belirtiye sahip oldukları görülmüştür. Anahtar Kelimeler: psikolojik belirti, üniversite öğrencileri ABSTRACT This study has been carried out to determine the psychological symptom levels of the students who applied to Student Psychological Consultation Service of Selcuk University. The study has been carried out by applying SCL-90-R Symptom Scanning Scale and Student Identity Information Survey to the students who consulted Psychological Consultation Service due to various psychological reasons in education year. The study model consists of 91 girls and 31 boys and 122 students altogether. According to research results: 1- While the somatic, anxiety, obsession and depression symptoms of the female students are higher than that of the males, paranoid and anger symptom score averages of male students have been found to be higher than females. Within the t test result, no reasonable difference has been found between the score averages. 2- According to the variable of being satisfied or not with the department entered, psychological symptom total score average has been found 1,64 for the students dissatisfied with the department they entered and 1,49 for the ones satisfied with their department. While, in interpersonal sensitivity sub-dimension, a reasonable differentiation has been found according to the variable of being satisfied or not with the department entered, no reasonable differentiation has been found in other sub-dimensions. 3- In terms of accommodation, although score averages of students don t differentiate statistically on a reasonable level, it has been seen that they have psychological symptoms on a high level. Key Words: psychological symptom, university student. 1

2 GİRİŞ Üniversite yaşamı ve üniversitede öğrenci olmak, genelde ülkemizde veya diğer ülkelerde kaygı ve stres üretecek bir ortamın temelini oluşturmaktadır. Üniversite öğrencisi birey olarak kendi sorunları ve gelişme sorunları olan bir kişidir. Üniversite öğrencisi ne yetişkin, ne de çocuktur. Çocukluktan yetişkinliğe geçme döneminin sıkıntılarını yaşayabilmektedir (Özgüven, 1989). Kendi kimliğini bulma, toplumsal yönden yerel ve çocukluk döneminin değerlerini, toplumun ulusal ve evrensel değerlerini benimseme ve uzlaştırma, toplum değerlerine uyum sağlama, sosyal olgunluğa erişme durumundadır. Üniversite gençleri, sosyal olgunluğa erişmenin ilk önemli boyutu olan bağımsızlık ve cinsel kimliğe uygun olan davranışları kazanmak zorundadır (Çuhadaroğlu,1989. S.35). Ülkemizin gençleri öğrenim görmek için aile ortamından ayrılarak değişik şehirlere gitmesi ile birtakım problemlerle karşılaşmaktadırlar. Problemler, kişiler arası ilişkilerden, birçok nevrotik eğilimlerin sergilendiği boyuta kadar değişim gösterebilmektedir ( Özbay, 1996). Bu problemler, akademik ve mesleki, aile, sosyal uyum, depresyon, obsesyon, kişiler arası duyarlılık, anksiyete gibi pek çok alanda ortaya çıkabilmektedir. Gençler bu problemleri aşmaya çalışırlarken çeşitli kaynaklardan gelen stres ve zorlanmalar sonucunda psikolojik sorunlar yaşayabilmektedirler (Üre, Yalçın ve Hamarta 2001). Bu zorlanmalar değişik şekilde onların yaşantılarını etkilemektedir. Yeşilyaprak (1986), üniversite öğrencilerinin psikolojik şikâyetlerini incelediği araştırmasında Psikolojik Danışma Servisine başvuran öğrencilerde; çok sıkılma, iç daralması, karamsarlık, hiç bir şey yapmak istememe, hiçbir şeyden zevk almama, mutsuzluk, çökkünlük ve isteksizlik gibi şikâyetlerin sıralandığını bulmuştur. Çoruh (1989), yaptığı araştırmasında üniversite öğrencilerinin genelde kişisel, sosyal, mesleki ve eğitsel karmaşalar, ailevi problemler ve kararlar konusunda psikolojik yardım ve danışmaya gereksinim duyduklarını tespit etmiştir. Bu sorunların sebepleri çok çeşitli olabilir, ancak üniversite ortamı ve meslek edinme sürecindeki bu evre, gençlerin ruh sağlığını ve psikolojik yapılarını derinden etkileyebilmektedir. Araştırmalar depresyonun uyum bozuklukları ile birlikte üniversite öğrencilerinde en çok görülen psikolojik bozukluk olduğunu göstermektedir. Uyum bozukluklarının bazı depresif belirtileri içerdiği ve belli bir süre devam etmesinin rahatlıkla depresyonu ortaya çıkarabileceği gerçeğinden hareket edildiğinde, depresyonun ciddiye alınması gereken bir rahatsızlık olduğu açıkça görülmektedir. Aytar ın araştırmalarında depresyonun üniversite gençliğinde görülme oranının %18 lerde olduğu bulunmuştur (Akt: Şahin, 1989). Yaşamın önemli bir parçasını oluşturan üniversite çağı, ergenlik dönemi gibi yaşam krizinin ardından başlamasıyla üzerinde özenle durmayı ve araştırmayı gerektirmektedir. Bir taraftan farklı bir ortama, diğer taraftan geçirmiş oldukları gelişim aşamasına bir de çevresel faktörler eklenince "üniversite öğrenimi" olgusu başlı başına ve değişim boyutları ile araştırma konusu haline gelmektedir. Bu açıdan üniversite öğrencilerinin gereksinimleri, problemleri, kimlik gelişimleri, üniversite ortamına uyum süreçleri, mesleki tutum girişimleri, psikolojik hizmetlerden yararlanmaları ve tutumları, üniversite psikolojik hizmetler servisinin daha kapsamlı olarak incelemesi ve sonuçlarının üniversiteye yönelik öğrenci kişilik hizmetleri açısından daha iyi yapılandırılması gerekmektedir (Özbay, 1997). 2

3 Bu nedenle, üniversite öğrencilerinin psikolojik belirti düzeylerine ilişkin araştırmaların gerçekleştirilmesi önemli olmaktadır. SCL 90-R, kendini değerlendirme türü bir psikolojik belirti tarama aracı olup son şekli Derogatis ve Cleary (1977), tarafından getirilmiştir. Ölçeğin geliştirilmesinde 4 temel amaç belirtilmektedir: 1-Görünüşte normal kişilerdeki belirti düzeyini bulma, 2-Belirti düzeylerindeki değişmeleri değerlendirme, 3-Klinik yorumlamalara yardımcı olma, 4-Psikiyatrik hastaları DSM-III-R tanı gruplarına yerleştirmede kolaylık sağlama. Tüm ruhsal belirtileri taramak için hazırlanan ölçeğin çoğunlukla stresin neden olduğu olumsuz tepkilerin düzeyini belirlemek amacı ile büyük çaptaki normal örneklemlere uygulandığı gözlenmektedir. Stresin neden olduğu olumsuz tepkiler şeklinde tanımlanan zorlanmanın düzeyi ölçekle sayısal olarak gösterilmek başlıca ölçümdür. Ülkemizde son yıllarda Belirti Tarama Ölçeği birçok çalışmada kullanıldığı gözlenmektedir (Gökler,1978; Güngör,1978; Birsöz,1980; Gökçekan,1984; Çuhadaroğlu,1985; Çoruh, 1989; Aşkın ve Diğ, 1995; Dağ,1991; Turan, 1999; Üre ve Diğ, 2001; Hocaoğlu ve Diğ, 2001; Kapkıran, N.A, 2001). Üniversite öğrencilerinin problemleri dikkate alındığında, onlara yönelik gerçekleştirilecek psikolojik danışma hizmetlerinin yapılandırılması için psikolojik belirti düzeylerinin belirlenmesi önemlidir. Dolayısıyla bu çalışma, üniversite öğrenimi gören ve psikolojik yardım alma gereksinimi duyan gençlerin psikolojik belirtilerinin çeşitliliği, şiddeti ve dağılımını belirleyerek, bu belirtilerin, öğrencilerin bazı özlük nitelikleri ve sorunlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. Alt problemler: 1. Üniversite öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre psikolojik belirti düzeyleri anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 2. Üniversite öğrencilerinin kazandığı bölümden memnun olup olmama değişkenine göre psikolojik belirti düzeyleri anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 3. Üniversite öğrencilerinin barındıkları yer açısından psikolojik belirti düzeyleri anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? YÖNTEM Bu araştırmada survey yöntemi uygulanmıştır eğitim-öğretim döneminde Selçuk Üniversitesi Kampüs Sağlık Merkezi Öğrenci Psikolojik Danışma Servisine başvuran öğrencilere Kimlik Bilgileri Anketi ve psikolojik belirti düzeylerini belirlemek amacıyla SCL 90-R uygulanmıştır. Araştırma örneklemi, 91 kız ve 31 erkek olmak üzere toplam 122 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin Toplanması ve Analizi SCL 90-R psikolojik belirti ve yakınmaları içeren 90 maddesi ile 9 ayrı belirti alt boyutunda değerlendirme yapmak üzere şekillendirilmiştir (Hocaoğlu, C; Tanrıöver, S; Bilici, M. 2001). 1-Somatizasyon boyutu (12 Madde), 2- Anksiyete boyutu (10 Madde), 3- Obsesif Kompulsif Bozukluk boyutu (10 Madde), 4- Depresyon boyutu (13 Madde), 5- Kişilerarası Duyarlılık boyutu (9 Madde), 6- Psikotik Belirtiler boyutu (10 Madde), 7- Paranoid Belirtiler boyutu (6 Madde), 8- Öfke ve Düşmanlık boyutu (6 Madde), 9- Fobik Anksiyete boyutu (7 Madde). 3

4 Bu boyutlara ek olarak, uyku ve yeme problemleri ile ilgili 7 madde eklenmiş ve toplam 90 maddeden oluşmuştur. Puanlama her madde üzerinde seçenekler için 0 ile 4 arasında puan verilmek sureti ile yapılmaktadır. Alınan toplam puanın 90 a bölünmesi ile genel belirti indeksi (GSI) elde edilmektedir. Symtom Check List 90-R özellikle tarama çalışmalarında çabuk bilgi toplamada avantajları olan bir ölçektir. Bu araştırmada, örneklemi oluşturan öğrencilerin tamamı psikolojik yardım almak amacıyla Öğrenci Psikolojik Danışma Servisine başvuranlar arasından seçilmiştir. SCL 90-R nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmaları pek çok araştırmacı tarafından yapılmıştır (Tufan,1987; Kılıç,1987; Dağ, 1991; Vergili ve Ebru, 1998). Öğrencilerin psikolojik belirti düzeylerinin cinsiyet ve bölümünden memnun olup olmama değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla t testi uygulanmıştır. Öğrencilerin psikolojik belirti düzeylerinin barınılan yer değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ise tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 12.0 paket programı kullanılmıştır. BULGULAR VE YORUM Bu bölümde, araştırmanın alt problemlerine ilişkin yapılan istatistiksel analizler sonucunda ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Araştırmanın sonuçları alt problemlerdeki sırasıyla verilmiştir. Tablo 1: Cinsiyet Değişkenine Göre Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri t Testi Sonuçları Cinsiyet N X Ss T değeri P Somatizasyon Kız 91 1,30 0,70 0,08 1,781 Erkek 31 1,02 0,75 Kız 91 1,52 0,76 0,13 1,508 Anksiyete Erkek 31 1,30 0,66 Obsesyon Kız 91 1,97 0,66 0,72 0,351 Erkek 31 1,92 0,66 Depresyon Kız 91 1,96 0,74 0,30 1,033 Erkek 31 1,81 0,71 Kişiler Arası Duyarlılık Kız 91 1,82 0,80 0,97 0,034 Erkek 31 1,82 0,73 Psikotik Belirti Kız 91 1,19 0,65 0,97 0,027 Erkek 31 1,19 0,60 Paronoid Belirti Kız 91 1,70 0,73 0,39-0,861 Erkek 31 1,84 0,82 Öfke Kız 91 1,34 0,90 0,32-1,004 Erkek 31 1,55 1,00 Fobik Belirti Kız 91 1,08 0,70 0,91-0,102 Erkek 31 1,09 0,63 Genel Belirti Düzeyi Kız 91 1,56 0,56 4

5 Erkek 31 1,50 0,52 0,532 0,59 SCL 90-R Psikolojik Belirti Ölçeğinde 9 ayrı boyuttaki psikolojik belirti ve yakınmalar sıralama içerisinde verilmiştir. Ölçekteki puanların yüksek çıkması, psikolojik belirti düzeylerinin yüksek çıkması anlamına gelmektedir. Bununla birlikte alt ölçeklerden elde edilen puan ortalamalarının 1 den yüksek çıkması bireylerde ilgili psikolojik belirtinin var olduğunun göstergesidir. Çalışmaya katılan öğrencilerin kendilerini nasıl hissettikleri ve psikolojik belirti düzeyleri 9 alt boyuta göre değerlendirilmiştir. Cinsiyet değişkenine ilişkin ortalamalar arasındaki farkın önem testi t testi ile yapılmıştır. 1- Çalışmaya katılan kız ve erkek öğrenciler arasında psikolojik kökenli çeşitli bedensel işlevlere ilişkin zorlanmalarda (somatik belirtiler) elde edilen belirtilerin ortalaması kızlarda 1,30 erkeklerde ise 1,02 bulunmuştur. Puan ortalamaları dikkate alındığında kızlarda somatik yakınmaların daha fazla görüldüğü anlaşılmaktadır. Kızlar ve erkeklerin puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma gözlenmemiştir (). Dolayısıyla somatik belirti ile ilgili yakınmalar her iki grupta da yüksek düzeyde gözlenmiştir. 2- Anksiyete boyutu, gerçekçi olmayan kaygı ile bağlantılı zorlanmayı gösteren maddeleri içermektedir. Bu yakınmalara ilişkin olarak cinsiyet açısından anksiyete belirtileri ortalamalarına bakıldığında kızlarda 1,52 erkeklerde ise 1,30. Kız ve erkek öğrencilerin anksiyete alt boyutuna ilişkin puan ortalamaları arasındaki fark 0.05 düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. 3- Kişinin zihninden atamadığı, tekrarlayıcı ve hoşa gitmeyen düşünce ve davranışların sebep olduğu zorlanmayı gösteren obsesif-kompulsif (O.K.B) boyutu belirtilerine bakıldığında ortalama olarak kızlarda 1,97 erkeklerde ise 1,92 bulunmuş, ortalamalar arasındaki farkın önem testi sonucunda cinsiyet değişkenine ilişkin olarak anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı görülmüştür. 4- Depresyon boyutu, depresif hal ve duygulanımla, yaşama isteklerinin azalması, enerji kaybı ve çökkünlük gibi belirtilerden oluşan zorlanmayı göstermektedir. Cinsiyet değişkenine göre depresyon belirtileri ortalamasına bakıldığında kızlarda 1,96 erkeklerde ise 1,81 bulunmuş, standart sapma ise kızlarda 0,74 erkeklerde 0,71 olduğu bulunmuştur. Ortalamalar arasındaki fark 0.05 düzeyinde anlamlı çıkmamıştır. 5- Kişiler Arası Duyarlılık boyutu, kişinin kendini yetersiz ve aşağılama duygusu, başkaları tarafında eleştirilme duygusu, karşı cinsle ilgili utangaçlık ve rahatsızlık duygusuna ve kolayca incinme gibi duygulardan kaynaklanan zorlanmayı gösterir. Kişiler arası duyarlılık belirtileri ortalamasına bakıldığında kızlarda 1,82 erkeklerde de 1,82 olduğu gözlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre ortalamalar arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (P>0.05). 6- Psikotik boyutta, kişinin sosyal çevreden uzaklaşma, şizoid yaşam şekli, çeşitli sanrı ve varsayımların belirgin olduğu zorlanma durumu olarak açıklanabilir. Psikotik belirti ortalamalarına bakıldığında kızlarda 1,19 erkeklerde de 1,19 olduğu bulunmuştur. Ortalamalar arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (P>0.05). 7- Paranoid belirti boyut, başkalarının kabul etmediği inanç ve düşünceleri kişinin taşıyor olması, kuşkucu ve düşmanca düşüncelere sahip olma gibi zorlanmalarını göstermektedir. Paranoid düşünce belirti ortalamalarına bakıldığında kızlarda 1,70 erkeklerde ise 1,84 olduğu bulunmuştur. Ortalamalar arasındaki farkın önem t testi ile yapılmış ortalamalar arasındaki fark 0.05 düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. 5

6 8- Öfke alt boyutu kişinin saldırganlık, kırgınlık ve düşmanlık gibi duygularından kaynaklanan zorlanmayı ölçer. Öfke belirtileri ortalamalarına bakıldığında kızlarda 1,34 erkeklerde ise 1,55 olduğu gözlenmiştir. Ortalamalar arasındaki 0.05 düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. 9- Fobik alt boyut, belli bir durum karşısında duyulan kaçma ve kaçınma davranışına neden olan fobik davranışlarla belirginleşen endişe ve korkuların yarattığı zorlanmayı gösterir. Fobik belirti ortalamalarına bakıldığı zaman kızlarda 1,08 erkeklerde ise 1,09 olduğu bulunmuştur. Ortalamalar arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (P>0.05). Genel Belirti İndeksine (GSI) bakıldığı zaman, kız öğrencilerin psikolojik belirti ortalamaları 1,56 erkek öğrencilerin ise 1,50 dir. Bu sonuçlara göre psikolojik danışma servisine başvuran kız ve erkek öğrencilerin psikolojik belirti düzeylerinin yüksek olduğu ve cinsiyet değişkenine bağlı olarak belirti düzeylerinin farklılaşmadığı görülmüştür. Ancak bu öğrencilerin psikolojik yardım almak için danışma servisine başvurdukları göz önüne alınırsa, almış oldukları ortalama puanların yüksek olması beklenen bir durumdur. Cinsiyetler arasında çok yakın belirti puanları bulunmuş ancak, manidar farklılığın olmadığı saptanmıştır (P>0.05). Araştırma sonucunda, Psikolojik Danışma Servisine başvuran öğrencilerin GSI 1,53 olarak hesaplanmıştır. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda GSI puanları dikkate alındığında; Çuhadaroğlu (1985) 1.28, Alper ve Diğ: (1990) 1.47, Üre ve Diğ: (2001) 1.47 ve Dağ (1991) ın yapmış olduğu araştırmasında bulmuş olduğu 1.06 GSI değeri araştırma bulgularımızla benzerlik göstermektedir. Ayrıca genel taramalara ilişkin yapılan diğer çalışmalarda ise Doğan ve Diğ: (1987), 0.73; Çuhadaroğlu (1985), 0.87; Kılıç (1987), 0.91; Hocaoğlu ve Diğ: (2001), 0.74 olarak bulunmuştur. Genel taramalarla ilgili çalışmalardaki belirti puanlarının 1 in altında çıkması seçilen örneklemin daha heterojen bir yapıya sahip olması ve genel anlamda psikolojik yakınmaları olmayan gruplara uygulanmış olduğundan kaynaklanabilir. Tablo 2: Bölümünden Memnun Olup Olmama Değişkenine Göre Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri t Testi Sonuçları Bölümünden Memnuniyet N X Ss t değeri P Memnun 76 1,19 0,75 Somatizasyon Memnun Değil 46 1,29 0,67-0,688 Memnun 76 1,41 0,77 Anksiyete Memnun Değil 46 1,54 0,69-0,944 Memnun 76 1,92 0,66 Obsesyon Memnun Değil 46 2,00 0,66-0,600 Memnun 76 1,83 0,78 Depresyon Memnun Değil 46 2,07 0,63-1,873 Kişiler Arası Duyarlılık Memnun 76 1,71 0,83 Memnun Değil 46 2,00 0,67-2,130 Psikotik Belirti Memnun 76 1,14 0,68 Memnun Değil 46 1,26 0,55-1,022 Paronoid Belirti Memnun 76 1,68 0,79 Memnun Değil 46 1,82 0,69-0,957 Memnun 76 1,30 0,97 Öfke Memnun Değil 46 1,55 0,84-1,521 Memnun 76 1,06 0,71 Fobik Belirti Memnun Değil 46 1,10 0,65-0,320 0,49 0,34 0,55 0,06 0,03 P<0,05 0,30 0,34 0,13 0,75 6

7 Genel Belirti Düzeyi Memnun 76 1,49 0,60 Memnun Değil 46 1,65 0,45-1,650 0,10 Tablo 2 incelendiğinde öğrenim gördükleri bölümlerden memnun olan öğrencilerin sayısı 76 iken, olmayanların sayısı ise 46 dır. Psikolojik belirtilerine baktığımız zaman tüm alt boyut değerlerinde öğrenim gördükleri bölümden memnun olan öğrencilerin psikolojik belirti puan ortalamaları memnun olmayanlardan daha düşüktür. Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda kişiler arası duyarlılık alt boyutunda öğrenim gördüğü bölümden memnun olan öğrencilerin, kişiler arası duyarlık puan ortalamaları memnun olmayanlardan anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (P<0,05). Diğer alt boyutlara ilişkin yapılan ikili karşılaştırmalarda öğrenim gördükleri bölümden memnun olan öğrencilerin psikolojik belirti puan ortalamaları düşük olmasına rağmen puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı değildir (P>0.05). Öğrenim gördükleri bölümden memnun olan öğrencilerin psikolojik belirti puan ortalamalarının, bölümlerinden memnun olmayanlara oranla bütün alt boyutta düşük çıkması dikkat çekici bir bulgu olarak değerlendirilebilir. Okul, bireyin sosyalleşme sürecine önemli katkı sağlayan ortamdır. Bireyin öğrenim görmüş olduğu bölümden memnun olması, bireyin kendine ve geleceğe ilişkin olumlu değerlendirmeler yaparak psikolojik sağlığının korunmasında önemli rol oynamış olabilir. Bu durum, öğrenim gördükleri bölümden memnun olan öğrencilerin puan ortalamalarının düşük çıkmasında etkili olmuş olabilir. Tablo 3: Barınılan Yer Değişkenine Göre Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri N, X,Ss Sonuçları Barınılan Yer N X Ss Yurt 49 1,23 0,62 Somatizasyon Ev 55 1,25 0,81 Aile Yanı 18 1,16 0,74 Yurt 49 1,50 0,70 Anksiyete Ev 55 1,51 0,79 Aile Yanı 18 1,21 0,69 Yurt 49 2,01 0,69 Obsesyon Ev 55 2,00 0,62 Aile Yanı 18 1,67 0,66 Yurt 49 1,96 0,68 Depresyon Ev 55 1,89 0,73 Aile Yanı 18 1,94 0,91 Yurt 49 1,95 0,84 Kişiler Arası Duyarlılık Ev 55 1,73 0,68 Aile Yanı 18 1,77 0,92 Yurt 49 1,21 0,61 Psikotik Belirti Ev 55 1,13 0,60 Aile Yanı 18 1,29 0,80 Yurt 49 1,75 0,70 Paronoid Belirti Ev 55 1,71 0,76 Aile Yanı 18 1,78 0,89 Yurt 49 1,31 0,87 Öfke Ev 55 1,58 1,01 Aile Yanı 18 1,03 0,70 Yurt 49 1,11 0,63 Fobik Belirti Ev 55 1,14 0,74 Aile Yanı 18 0,80 0,61 7

8 Genel Belirti Düzeyi Yurt 49 1,58 0,53 Ev 55 1,55 0,56 Aile Yanı 18 1,46 0,61 Tablo 3 incelendiğinde barındığı yer değişkenine bağlı olarak somatizasyon alt boyutunda en yüksek puan ortalaması evde kalanlarda 1.35 en düşük aile yanında kalanlarda 1.16; anksiyete alt boyutunda en yüksek evde kalanlarda 1.51 en düşük aile yanında kalanlarda 1.21; obsesyon alt boyutunda en yüksek yurtta kalanlarda 2.01 en düşük evde kalanlarda 1.67; depresyon alt boyutunda en yüksek yurtta kalanlarda 1.96, en düşük evde kalanlarda 1.89; kişiler arası duyarlılık alt boyutunda en yüksek yurtta kalanlarda 1.95 en düşük evde kalanlarda 1.73; psikotik belirti alt boyutunda en yüksek aile yanında kalanlarda 1.29 evde kalanlarda 1,13; paranoid alt boyutunda en yüksek aile yanında kalanlarda 1.78, en düşük evde kalanlarda 1.71; öfke alt boyutunda evde kalanlarda 1.58 aile yanında kalanlarda 1.03, fobik belirti alt boyutunda en yüksek evde kalanlarda 1.14 aile yanında kalanlarda 0.80; genel belirti düzeylerinde (GSI) ise en yüksek yurtta kalanlarda 1.58 en düşük 1.46 olarak aile yanında kalan öğrencilerde gözlenmiştir. Ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı varyans analizi ile test edilmiş sonuçlar toplu olarak aşağıda tablo 4.1. ve 4.2.de verilmiştir. Tablo 4.1: Barınılan Yer Değişkenine Göre Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri Alt Boyutları Puanlarına İlişkin Varyans Analizi Sonuçları Varyans Kaynağı KT Sd KO F P-Değeri Somatizasyon Anksiyete Obsesyon Gruplar Arasında 0, ,050 Gruplar İçinde 63, ,535 Toplam 63, Gruplar Arasında 1, ,686 Gruplar İçinde 66, ,557 Toplam 67, Gruplar Arasında 1, ,864 Gruplar İçinde 51, ,434 Toplam 53, ,095 0,90 1,231 1,993 0,29 0,14 Depresyon Gruplar Arasında 0, ,073 Gruplar İçinde 65, ,554 0,133 0,87 Toplam 66, Kişiler Arası Duyarlılık Gruplar Arasında 1, ,656 Gruplar İçinde 73, ,620 1,058 0,35 Toplam 75, Psikotik Belirti Gruplar Arasında 0, ,197 Gruplar İçinde 49, ,413 0,478 0,62 Toplam 49,

9 Tablo 4.2: Barınılan Yer Değişkenine Göre Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri Alt Boyutları Puanlarına İlişkin Varyans Analizi Sonuçları Paronoid Belirti Gruplar Arasında 0, ,038 Gruplar İçinde 69, ,581 Toplam 69, ,066 0,93 Öfke Gruplar Arasında 4, ,333 Gruplar İçinde 100, ,847 2,755 0,06 Toplam 105, Fobik Belirti Gruplar Arasında 1, ,832 Gruplar İçinde 55, ,468 1,777 0,17 Toplam 57, Genel Belirti Düzeyi Gruplar Arasında 0, ,109 Gruplar İçinde 37, ,311 0,349 0,70 Toplam 37, Tablo 4.1. ve 4.2. incelendiğinde, Psikolojik Danışma Servisine başvuran öğrencilerin barınma yeri değişkenine bağlı olarak psikolojik belirtileri genel ve alt boyutlarda anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı bulunmuştur (). Genel belirti düzeyleri açısından aile yanında kalan öğrencilerin psikolojik belirti düzeyleri yurtta ve evde kalan öğrencilerden daha düşük gözlenmiştir. Ailesinin yanında kalan öğrencilerin GSI puan ortalaması 1.46, yurtta barınan öğrenciler 1.58 ve aileden ayrı olarak evde kalan öğrencilerde ise 1.55 dir. Bu sonuçlara göre, her üç gruptan elde edilen puan ortalamaları 1 den yüksek olduğu görülmekte, dolayısıyla her üç grupta da psikolojik belirti düzeyinin yüksek olduğu söylenebilir. Araştırmadan elde edilen diğer bir bulgu ise, öğrencilerin psikolojik belirti düzeylerinin alt boyutlara göre puan ortalamaları tablo 5 de verilmiştir. Tablo 5 Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri Alt Boyutları N, X,Ss Değerleri N X Ss Somatizasyon 122 1,23 0,72 Anksiyete 122 1,46 0,74 Obsesyon 122 1,95 0,66 Depresyon 122 1,92 0,73 Kişilerarası Duyarlılık 122 1,82 0,78 Psikotik Belirti 122 1,19 0,63 Paranoid Belirti 122 1,73 0,75 Öfke 122 1,39 0,93 Fobik Belirti 122 1,08 0,68 Tablo 5 incelendiğinde, üniversite öğrencilerinde en çok obsesyon (1.95) ve depresyon (1.92) belirtileri gözlenirken, en düşük ise fobik belirti (1.08) ve psikotik belirtileri (1.19) gözlenmiştir. Özbay (1997) de 9

10 yaptığı araştırmasında, üniversite öğrencileri arasında psikolojik belirtiler araştırmış ve öğrencilerde en çok depresyon belirtilerinin olduğunu şeklindeki bulgusu araştırma bulgumuzla benzerlik göstermektedir. Üniversite öğrencileri arkadaşlık ilişkileri, akademik ve mesleki problemler, gelecek kaygısı, ekonomik zorluklar gibi nedenlerden dolayı, depresyon belirtilerinin yüksek düzeyde çıkmasına neden olmuş olabilir. ÖNERİLER Bu araştırmanın bulgularına göre, üniversite öğrencilerinin psikolojik belirti düzeylerinin yüksek olduğu ve bazı problemler yaşadıkları düşünülerek aşağıdaki öneriler geliştirilebilir. 1- Eğitim amaçlı evlerinden ayrılan üniversite gençliği, çeşitli problemlerle karşılaşmaktadır. Bu problemlerin bir kısmı öğrencide kalıcı hale gelebilmektedir. Bu gibi zorlanma durumlarında öğrencilere destek olabilmek için üniversitelerin Psikolojik Danışma Servisleri daha kapsamlı ve profesyonel hale getirilebilir. 2- Üniversitelerin, öğrencilerin genel sağlıkları ile ilgilenen birimleri, üniversite öğrencileri ile ilgili taramalar yaparak gereksinim duyan öğrencileri tespit etmelidir. Bu tespit sonrası gerekli bölümlere gönderilerek öğrencilerin yaşam kalitesini yükseltmede yardımcı olunmalıdır. 3- Öğrencilerin psikolojik belirtilerinin sadece kendi kişiliklerinden ve yapılarından değil, çevresel ve sosyal destekten de etkilenebileceği göz önünde bulundurularak, kurumlar her türlü yardıma ihtiyacı olan öğrencilere destek olmalıdırlar. 4- Konsültasyon çalışmaları ile öğrencilerin ilgi alanları değerlendirilerek, ilgi alanlarına yönelik etkinlikler düzenlenebilir. KAYNAKLAR 1- Alper, Y; M. Kabaklıoğlu; E. Aktaner, (1990). Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Yaş Grubu Gençlerde Semptom Dağılımın SCL 90-R İle İncelenmesi. İzmir: 26. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. 2- Aşkın, R; B. Ilısu,; A.S Çilli; B. Altuğ; N. Kaya,; R. Kucur, ( 1995). Lise Öğrencilerinde SCL-90-R Semptom Taraması. Konya: Düşünen Adam Dergisi, 8: Birsöz, S. (1980). Hastalık Öncesi Yaşam Değişimleri ve Ruhsal Sonuçları Üzerine Bir İnceleme. Yayınlanmamış Doçentlik Tezi. Ankara: H.Ü. Tıp Fak Psikiyatri Anabilim Dalı. 4- Çoruh, M. (1989). Üniversite Gençliğinin Uyum Sorunları. Üniversite Gençliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu. Ankara: Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi. 5- Çuhadaroğlu, F. (1985). Üniversite Öğrencilerinde Psikiyatrik Semptom Dağılımı. Adana-Mersin: 22. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. 6- Çuhadaroğlu, F. (1989). Üniversite Gençliğinde Kimlik Bocalamaları. Üniversite Genliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu. Ankara: Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi. 10

11 7- Dağ, İ. (1991). Belirti Tarama Listesi (SCL 90-R)'nin Üniversite Öğrencileri İçin Güvenirliği ve Geçerliliği. Ankara: Türk Psikiyatri Dergisi, 2: Derogatis, L. P. Clearly, (1977). Confirmation of the dimensional structure of the SCL 90: A study in construct validation. J. Clinical Psychology, Doğan, O; A. Göğüş, (1987). Yetiştirme Yurtlarında SCL 90-R İle Yapılan Bir Çalışma. Nöroloji Nöroşirüriji Psikiyatri Dergisi, Gökçekan, Z. (1984). Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışmanın Uzun Süreli Hemodiyaliz Tedavisinin Hastalarda Açtığı Ruhsal Bozuklukları Azaltmadaki Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, PDR Anabilim Dalı. 11- Gökler, B. (1978). Nevrotik Kadın Hastaların İlkokul Çağındaki Çocuklarının Ruhsal Belirtiler Yönünden Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi. Ankara: H.Ü. Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı. 12- Güngör, S. (1978). İlkokul Çağındaki Nevrotik Çocukların Annelerinin Ruhsal Belirtiler Yönünden Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi. Ankara: H.Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. 13- Hocaoğlu, C; S. Tanrıöver; M. Bilici, (2001). Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencileri ile Ortaöğrenim Öğrencilerinin Ruhsal Durumları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Ankara: İbni Sina Dergisi. Sayı, Kapkıran, N.A (2001). Lise Öğrencilerindeki Psikopatolojik Belirtilerin Cinsiyet ve Sınıf Değişkenleri Açısından İncelenmesi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı, Kılıç, M. (1987). Değişik Psikolojik Arazlara Sahip Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sorunları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, PDR Anabilim Dalı. 16- Özbay, Y. (1996). Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanları ile Yardım Arama Tutumları Arasındaki İlişki. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi 9. Ulusal Psikoloji Kongresi. 17- Özbay, G (1997). Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Trabzon: K.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 18- Özgüven, İ.E. (1989). Üniversite Öğrencilerinin Uyum Sorunları İle Baş Etme Yolları. Üniversite Gençliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu. Ankara: Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi. 19- Şahin, N.H. (1989). Beck Depresyon Envanterinin Üniversite Öğrencileri İçin Geçerliği ve Güvenirliği. Ankara: Türk Psikoloji Dergisi. 23, Tufan, B. (1987). Türkiye'ye Dönen İkinci Kuşak Göçmen İşçi Çocuklarının Psikososyal Durumları. Ankara: D.P.T Sosyal Planlama Başkanlığı Planlama Dairesi. 21- Turan, M; R. Aşkın, (1999). Alkol Bağımlılığında Ruhsal Belirtiler. Genel Tıp Dergisi. Sayı, 9. S,

12 22- Üre, Ö; B. Yalçın,; Hamarta, E.(2001). Psikolojik Danışma Servisine Başvuran Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Düzeylerinin İncelenmesi. Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı, Vergili, A; O. Ebru, (1998). Yetiştirme Yurdunda Barınan Yaş Grubu Ergenler ile Aileleri Yanında Yaşayan Aynı Yaş Grubu Ergenlerin Psikolojik Belirtilerinin Karşılaştırılması. Gaziantep Erkek Yetiştirme Yurdu Örneği. Konya: 7. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 24- Yeşilyaprak, B. (1986). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sorunları. Ankara: Türk Psikoloji Dergisi. 20,

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Ruhsal Belirtilerin Taranması

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Ruhsal Belirtilerin Taranması Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(2): 161-166 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Ruhsal Belirtilerin Taranması [Assessment of Mental Symptoms on Health School Students] ÖZET AMAÇ: Bu

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

SAĞLIK BAKIM PROFESYONELĐ OLARAK YETĐŞECEK ÖĞRENCĐLERĐN RUHSAL DURUMLARI VE YAKLAŞIMLAR Nesrin AŞTI * ÖZET

SAĞLIK BAKIM PROFESYONELĐ OLARAK YETĐŞECEK ÖĞRENCĐLERĐN RUHSAL DURUMLARI VE YAKLAŞIMLAR Nesrin AŞTI * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ĐLKE) Güz 2005 Sayı 15 SAĞLIK BAKIM PROFESYONELĐ OLARAK YETĐŞECEK ÖĞRENCĐLERĐN RUHSAL DURUMLARI VE YAKLAŞIMLAR Nesrin AŞTI * ÖZET Gülter ACAR ** Hatice

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET 34 LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET Yard.DoçDr. Necla A. Kapıkıran * Bu araştırmanın amacı ergenlerde psikopatolojik belirti düzeylerini

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Akademik Başarıyı Yordamada Psikosomatik Belirtilerin Rolü

Akademik Başarıyı Yordamada Psikosomatik Belirtilerin Rolü 716 Akademik Başarıyı Yordamada Psikosomatik Belirtilerin Rolü Eylem Şimşek, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ekocarslan@yahoo.com Özet Bu çalışmanın amacı, bireyin deneyimlediği psikosomatik

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dahili Servisler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHP) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), her 10 çocuktan birinde görülmesi, ruhsal, sosyal

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

İLKOKUL ÇOCUKLARI İÇİN UYUMSAL DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ BİR GEÇERLİK - GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI*

İLKOKUL ÇOCUKLARI İÇİN UYUMSAL DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ BİR GEÇERLİK - GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI* İLKOKUL ÇOCUKLARI İÇİN UYUMSAL DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ (AAMDAdaptive Behavior Scale, Public School Version, 1974) BİR GEÇERLİK - GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI* Yrd. Doç. Dr. Handan Asude BAŞAL** Gelişim bir bütündür. Fiziksel,

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME DETERMİNİNG THE LEVEL OF COMMUNİCATİON WHİCH MIDDLE SCHOOL STUDENTS MAKE WİTH THEİR TURKISH AND MATH

Detaylı

Üniversiteye Devam Eden ve Etmeyen Bir Grup Gencin Psikolojik Belirtiler Açısından Karşılaştırılması* GİRİŞ

Üniversiteye Devam Eden ve Etmeyen Bir Grup Gencin Psikolojik Belirtiler Açısından Karşılaştırılması* GİRİŞ Cilt: II Sayı: 18 Vol : II No: 18 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal Üniversiteye Devam Eden ve Etmeyen Bir Grup Gencin Psikolojik Belirtiler

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Ortaöğretim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilerin. Akademik Ve Mesleki Gelecek Kaygılarının İncelenmesi

Ortaöğretim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilerin. Akademik Ve Mesleki Gelecek Kaygılarının İncelenmesi Ortaöğretim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilerin Ortaöğretim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilerin Akademik Ve Mesleki Gelecek Kaygılarının İncelenmesi Oktay Aydın 1 ve Nevin Çiftel 2 Abstract: This study

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

YETİŞTİRME YURDUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YETİŞTİRME YURDUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YETİŞTİRME YURDUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yard. Doç. Dr. Mehmet KÖK Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Fakültesi Atatürk Üniversitesi ÖZET Psikolojik belirti düzeylerinin

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliğinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Psikososyal Uyum Düzeylerinin Ġncelenmesi *

Sınıf Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliğinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Psikososyal Uyum Düzeylerinin Ġncelenmesi * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 2, (2008), (45-50) 45 Sınıf Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliğinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Psikososyal Uyum Düzeylerinin

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4 Önsöz Yerinde Masaj hizmetleri ile Türkiye deki iş hayatı kalitesini yükseltmek üzere çıktığımız yolda, bugüne kadarki tüm pazarlama faaliyetlerimizde Yerinde Masaj ın kurumlar tarafından çalışanlarına

Detaylı

POLİSLERDE TÜKENMİŞLİK VE GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BELİRTİLER

POLİSLERDE TÜKENMİŞLİK VE GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BELİRTİLER POLİSLERDE TÜKENMİŞLİK VE GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BELİRTİLER Yrd.Doç.Dr Bülent GÜNDÜZ Mersin Üniversitesi Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Dan. ve Rehb. A.B.D. bgunduz27@yahoo.com Yrd.Doç.Dr Zülal

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Doç. Dr. Özen Önen Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Ankara,

Detaylı

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU. Temel Yakınmalar. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU. Temel Yakınmalar. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Görüşmecinin Adı- Soyadı:

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

pecya Lise Öğrencilerinde SCL-90-R ile Semptom Taramas ı GIRIŞ

pecya Lise Öğrencilerinde SCL-90-R ile Semptom Taramas ı GIRIŞ Lise Öğrencilerinde SCL-90-R ile Semptom Taramas ı Rüstem AŞKIN*, Bilal ILISU**, Ali S. Ç İLLİ*, F. Betül ALTUĞ*, Nazmiye KAYA*, Rahim KUCUR* ÖZET Bu çalışmada, 30'si k ız, 17'si erkek olmak üzere toplam

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İNFERTİL ÇİFTLERDE, İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ESNASINDA ERKEKLERDEKİ PSİKOSOSYAL DURUMUN İNCELENMESİ

İNFERTİL ÇİFTLERDE, İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ESNASINDA ERKEKLERDEKİ PSİKOSOSYAL DURUMUN İNCELENMESİ T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNFERTİL ÇİFTLERDE, İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ESNASINDA ERKEKLERDEKİ PSİKOSOSYAL DURUMUN İNCELENMESİ Nilüfer TOK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

Proje Ekibi. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. Amaç 02.02.2015

Proje Ekibi. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. Amaç 02.02.2015 Proje Ekibi Hacettepe Üniversitesi lerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRMER) Senato Bilgilendirme Toplantısı

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler Çocuk ve ergenin kötüye kullanımını üç ana başlıkta ele

Detaylı

Doğuş Üniversitesi, KLİNİK PSİKOLOJİ İstanbul 2011 2015 ( % 100 Burslu)

Doğuş Üniversitesi, KLİNİK PSİKOLOJİ İstanbul 2011 2015 ( % 100 Burslu) 1 UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ŞEBNEM YÜKSEL 2007 yılında çalışma hayatıma başladım ve yetişkin, aile, çift, çocuk ve ergenlerle klinik psikolog olarak çalışmaktayım. Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Virginia Satir

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

1993- Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji (Klinik Psikoloji) Anabilim Dalı Bilim Uzmanlığı (Yüksek Lisans)

1993- Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji (Klinik Psikoloji) Anabilim Dalı Bilim Uzmanlığı (Yüksek Lisans) ÖZGEÇMİŞ PSK. DR. NURDAN GÜLEÇ Doğum tarihi: 01. 01. 1960 e- posta: nurdangulec@hotmail.com cep- tel: 0532 6432726 İş adresi: Kennedy Cad. Onlar Apt. No: 24/ 3 Kavaklıdere (Dr. Şaziye Kazezoğlu Çevik in

Detaylı

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog EĞİTİMİ Lisans : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Psikoloji Bölümü Tezi : Nörotiklik,zaman tahmini ve seçici dikkat 1982 Yüksek Lisans (M.A) : Marmara Üniversitesi

Detaylı

KİKBOKSCULARDA MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLULUK, SÜREKLİLİK, KISA SEMPTOM ENVANTERİ BULGULARI

KİKBOKSCULARDA MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLULUK, SÜREKLİLİK, KISA SEMPTOM ENVANTERİ BULGULARI KİKBOKSCULARDA MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLULUK, SÜREKLİLİK, KISA SEMPTOM ENVANTERİ BULGULARI * Dr. Bekir ÇOKSEVİM, * Dr. Nazmi SARITAŞ, N., * M. KAYA * Osman PEPE * Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur.

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı, danışman, konuşmacı: Herhangi bir maddi ilişki yoktur. Gençlerde DEHB nin Öğrenim Hayatı Üzerine Etkileri Dr Aytül Karabekiroğlu Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır Ruhsal Travma Değerlendirme Formu APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır A. SOSYODEMOGRAFİK BİLGİLER 1. Adı Soyadı:... 2. Protokol No:... 3. Başvuru Tarihi:...

Detaylı

Perceived Social Support Levels of University Students and The Factors Affecting of Social Support

Perceived Social Support Levels of University Students and The Factors Affecting of Social Support 17 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler(*) Serap ÜNSAR** Seda KURT SADIRLI** Melike DEMĐR*** Refiye ZAFER**** Özgül EROL** Özet Giriş: Sosyal destek fiziksel ve psikolojik

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN *, Yrd. Doç. Dr. Özden TAŞĞIN** Yrd.

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

Psiko- Sosyal Destek Hizmetleri. Prof. Dr. Orhan Derman Rektör Danışmanı

Psiko- Sosyal Destek Hizmetleri. Prof. Dr. Orhan Derman Rektör Danışmanı Psiko- Sosyal Destek Hizmetleri Prof. Dr. Orhan Derman Rektör Danışmanı 18 Haziran 2012 de Rektörlük Danışmanlığına atanma Acil Eylem Planı 100.gün hedefinde SKS bünyesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Detaylı

DEPRESYONLA BAŞA ÇIKMA

DEPRESYONLA BAŞA ÇIKMA Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi DEPRESYONLA BAŞA ÇIKMA Çökkünlük olarak Türkçe ye çevirebileceğimiz depresyon sınırları kolay çizilemeyen, belirsizliğin en çok yaşandığı yaygın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ Ahmet Zihni SOYATA Selin AKIŞIK Damla İNHANLI Alp ÜÇOK İ.T.F. Psikiyatri

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Hangi Böbrek Hastalarına Ruhsal Destek Verilebilir? Çocukluktan yaşlılığa

Detaylı

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi Ebe Huriye Güven Gebelik dönemi fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerin yaşandığı ve bu değişimlere

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Doç. Dr. Ahmet Üstün Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ustunahmet05@hotmail.com

Detaylı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Atılganlık Durumlarına Etkisi. Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Atılganlık Durumlarına Etkisi. Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN. Sosyal Bilimler 8/1 (2010 ) s.51-66 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 2010 Cilt :8 Sayı 1 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN

Detaylı

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Fatih Öncü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikolojik taciz Bedensel Ruhsal Bedensel ve ruhsal Çalışma hayatında mobbing veya psikolojik

Detaylı

ANABİLİM/BİLİM DALI Programı MEZUN TEZKONUSU

ANABİLİM/BİLİM DALI Programı MEZUN TEZKONUSU 1. Adı Soyadı: AYŞE ATLAS BOGENÇ 2. Doğum Tarihi: 24.05.1956 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: PhD ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl LİSANS PSİKOLOJİ ANABİLİM ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE 1985 DALI

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD İÇERİK ALT TİPLENDİRMEDEKİ SORUNLAR KLİNİĞE YANSIMASI ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN ETKİSİ Tanısal bakı Sosyal fobi DSM-I de "Fobik

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Alper Aksoy 2. Doğum tarihi : 10/05/1971 3. Unvanı : Uzman Psikolog 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1990-1995 Lisansüstü Uygulamalı

Detaylı

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) Sosyal Psikoloji Uygulamaları HUKUK SAĞLIK DAVRANIŞI KLİNİK PSİKOLOJİ TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PAZARLAMA POLİTİKA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SOSYAL

Detaylı

Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem. Sıklığı?? Klinik seyir??

Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem. Sıklığı?? Klinik seyir?? Doğum sonrası anksiyete bozukluğu için riskli dönem Sıklığı?? Klinik seyir?? Çocuğun ilk travmatik yaşam olayı emzirme bağlanma olumsuz sağlık koşulları yetersiz bakım Doğum Değişim İyi anne olabilecek

Detaylı

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri Zeka Geriliği nedir? Zeka geriliğinin kişinin yaşına ve konumuna uygun işlevselliği gösterememesiyle belirlidir. Bunun yanı sıra motor gelişimi, dili kullanma yeteneği bozuk, anlama ve kavrama yaşıtlarından

Detaylı

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER SPSS in üzerinde işlem yapılabilecek iki ana ekran görünümü vardır. DATA VIEW (VERİ görünümü) VARIABLE VIEW (DEĞİŞKEN görünümü) 1 DATA VIEW (VERİ görünümü) İstatistiksel

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ Arş. Gör. Durmuş ASLAN Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi İlköğretim II. Kademe Öğrenci Korkuları: Akademik Başarıya Etkisi. Burhan ÇELEBİ

ÖZET Yüksek Lisans Tezi İlköğretim II. Kademe Öğrenci Korkuları: Akademik Başarıya Etkisi. Burhan ÇELEBİ ÖZET Yüksek Lisans Tezi İlköğretim II. Kademe Öğrenci Korkuları: Akademik Başarıya Etkisi Burhan ÇELEBİ Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Haziran 2007 Bu araştırma

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNİ AÇMA DAVRANIŞLARININ KİMLİK GELİŞİM DÜZEYLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ*

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNİ AÇMA DAVRANIŞLARININ KİMLİK GELİŞİM DÜZEYLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ* Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XIV, Sayı: 1, 2001 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNİ AÇMA DAVRANIŞLARININ KİMLİK GELİŞİM DÜZEYLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ* Filiz GÜLTEKİN * ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 2(2), 127-134, 2013 2(2), 127-134, 2013 Araştırma Makalesi / Research Article Teknik Program Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ. Özel

OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ. Özel Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi Yd: 2005 Sayı: 11 OKUL ÖNCESİ EGİTİMİNÖGRENCİLERİN GELİşİM ÖZELLİKLERİÜZERİNDEKİETKİsİNİN İNCELENMESİ Özel Mehmet KÖK -.. M. Nur TUGLUK.u Erdal BAY Bu c,:altşmanm

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞTIKLARI MEKÂNLARIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞTIKLARI MEKÂNLARIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞTIKLARI MEKÂNLARIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Erdal BAY * M. Nur TUĞLUK ** Sinan KOÇYİĞİT *** Özet : Ders çalışmak için seçilen mekânlar, öğrencilerin başarılarını

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME FORMU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME FORMU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü

Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü Yük. Hem. Gül Şav Özaydemir Danışman Hemşire EUKAM E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi ABD XIX. Ege Onkoloji Günleri 6-7 Nisan 2015 İzmir «Kanserle mücadele

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR. PSİ154 - PSİ162 Doç.Dr. Hacer HARLAK

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR. PSİ154 - PSİ162 Doç.Dr. Hacer HARLAK PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR BU DERSTE ŞUNLARı KONUŞACAĞıZ: Anormal davranışı normalden nasıl ayırırız? Ruh sağlığı uzmanları tarafından kullanılan belli başlı anormal davranış modelleri nelerdir? Anormal davranışı

Detaylı

International Journal of Family, Child and Education

International Journal of Family, Child and Education ACEDULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ International Journal of Family, Child and Education 7-7 YAŞ ARASI FARKLI GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ OLAN ÇOCUKLARA SAHİP AİLELERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

ÖĞRENCİ SORUNLARININ BELİRLENMESİ Hatice KARAÇANTA 1 DETERMINATION OF STUDENT PROBLEMS

ÖĞRENCİ SORUNLARININ BELİRLENMESİ Hatice KARAÇANTA 1 DETERMINATION OF STUDENT PROBLEMS 10 2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.10-18 ÖZET ÖĞRENCİ SORUNLARININ BELİRLENMESİ Hatice KARAÇANTA 1 Öğrenci sorunlarının belirlenmesi bu araştırmanın amacını

Detaylı