INTERNATIONAL CONGRESS OF GROUP PSYCHOTHERAPIES Mayýs - 03 Haziran, May - 03 June, 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INTERNATIONAL CONGRESS OF GROUP PSYCHOTHERAPIES Mayýs - 03 Haziran, 2006 31 May - 03 June, 2006"

Transkript

1 31. ULUSLARARASI GRUP PSÝKOTERAPÝLERÝ KONGRESÝ INTERNATIONAL CONGRESS OF GROUP PSYCHOTHERAPIES Mayýs - 03 Haziran, May - 03 June, 2006 Asklepion, BERGAMA - Ýzmir - TÜRKÝYE / Aesculapion, BERGAMA - Ýzmir - TURKEY Kongre Öncesi Çalýþma / Mayýs, 2006 Precongress Workshop / May, Kongre / 31 Mayýs - 03 Haziran, 2006 Congress / 31 May - 03 June, 2006 TÜRKÝYE GRUP PSÝKOTERAPÝLERÝ DERNEÐÝ Turkish Association of Group Psychotherapies

2 Deðerli konuklarýmýz, Sevgili meslektaþlarýmýz, öðrencilerimiz, Genç arkadaþlarýmýz. 31. Uluslararasý Grup Psikoterapileri Kongresine bu yýl Türkiye Grup Psikoterapileri Derneði ev sahipliði yapýyor. Sizleri aramýzda görmekten çok mutluyuz. Sevgili öðretmenlerimiz Dr. Grete Leutz, Prof. Dr. Abdülkadir Özbek ve Prof. Dr. Gülören Ünlüoðlu'nun baþlattýðý ve gelenekselleþen Bergama-Asklepion Grup Psikoterapileri Kongre ve Sempozyumlarý bu yýl daha önceden tanýdýðýmýz meslektaþlarýmýza eklenen yeni eðiticilerin katkýlarý ile unutulmaz yaþantýlar vadediyor. Hem bir birey ve hem de farklý gruplarýn, toplumlarýn üyeleri olarak, Asklepion'un bizlere sunduðu inanýlmaz uyaran zenginliði içinde kendimizi" ve "ötekini fark etmenin coþkusunu yaþayabilme keyfini doyasýya çýkarmanýzý diliyoruz. Yaþadýðýmýz topraklarýn bizlere verdiði ve geçmiþimizin parçasý olan bu kültürel zenginlik, yaptýðýmýz çalýþmalar aracýlýðý ile geleceðimizi de biçimlendiriyor. Bu kongrede bilimsel etkinlikler arasýnda Akrapol ve baraj sularý altýnda kalmasý beklenen Allianoi Antik Týp Merkezi'ni tanýtan bir konferans ve gezi de var. Topraðýmýza, kültürümüze sahip çýkmamýzýn bir yansýmasý olarak bu güzel konferans ve geziyi kaçýrmayacaðýnýzý umuyoruz. Ayrýca birlikteliðimiz bilimsel etkinliklerin yaný sýra çok nitelikli bir konser programý ile de pekiþecek. Sizleri seçkin opera sanatçýlarý Hakan Aysev ve Leyla Çolakoðlu'nu dinlemeye davet ediyoruz. Kuþkusuz geleneksel gala yemeðimize de.. Hep birlikte Asklepion'un keyfini çýkarmak üzere sevgi ve saðlýcakla kalýn. Kongre Düzenleme Kurulu

3 Onursal Baþkan - Honorary President Grete Leutz, MD Kongre Baþkaný - Congress President Prof. Dr. Hakan Kumbasar, MD Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalý Baþkaný Kongre Baþkan Yrd. - Vice President Prof. Dr. Ayla Soykan Aysev, MD Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi AD Öðretim Üyesi Düzenleme Kurulu Organizing Committee Genel Sekreter - General Secretary Prof. Dr. Iþýl Bulut, PhD Baþkent Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Baþkaný Genel Sekreter Yrd. - Vice Secretary Uzm. Dr. Ayþegül Yýlmaz, MD Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalý Uzmaný Sayman - Treasurer Doç. Dr. Ertan Kahramanoðlu, PhD Baþkent Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öðr. Üy. Doç. Dr. Ülgen Okyayuz, PhD Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri AD Öðretim Üyesi Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlýðý Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism Bergama Belediyesi Municipality of Bergama Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü (Ankara, Ýstanbul, Ýzmir) Dr. Abdülkadir Özbek Psychodrama Institute (Ankara, Ýstanbul, Ýzmir) Ýstanbul Psikoterapi ve Grup Psikoterapileri Derneði Ýstanbul Psychotherapy and Group Psychotherapies Association Destekleyen Kuruluþlar Supported By Türkiye Grup Psikoterapileri Derneði Turkish Association of Group Psychotherapies

4 Genel Bilgiler General Information Kongre Öncesi Çalýþma / Mayýs, 2006 Precongress Workshop / May, 2006 Mysia Otel-Dikili Kongre / 31 Mayýs - 03 Haziran, 2006 Congress / 31 May - 03 June, 2006 Asklepion - Bergama / Aesculapion - Bergama Dil / Language Kongrenin resmi dili Türkçe'dir. Official language of the congress is Turkish. Katýlýmcý konuk konuþmacýlarýn sunumlarý Türkçe olarak çevrilecektir. Kayýt Masalarý / Registration Desks Kayýt Masalarý 29 Mayýs - 03 Haziran 2006 tarihlerinde 08:00-19:00 saatleri arasýnda hizmet verecektir. The registration desks will be open on 29 May - 03 June; from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. Yaka Kartlarý / Name Badges Bilimsel toplantýlara ve düzenlenecek etkinliklere katýlým için kayýt sýrasýnda daðýtýlacak olan isimliklerin kongre süresince takýlmasýný rica ederiz. Only persons with conference badges are allowed to attend the sessions. Katýlým Sertifikasý / Certificate of Attendance Kongre katýlým sertifikasý, 02 Haziran 2006 tarihinden itibaren kayýt masasýndan temin edilebilecektir. Certificate of attendance with your name will be available from 02 June at the registration desk. Kredilendirme / Credits Kongre Türk Tabipler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. The Turkish Medical Association will be awarding CME credits to participants of each congress session.

5 Ayla Algan Jorge Burmeister Abdülkadir Çevik Ýnci Doðaner Scott B. Evans Maurizio Gasseau Ülkü Gürýþýk Roberto De Incencio Emre Kapkýn Arþaluys Kayýr Bircan Kýrlangýç Haluk Özbay Atilla Soykan Judith Teszary Ayfer Tunç Nilüfer Voltan Acar Ahmet Yaraþ Türkiye - Ýstanbul - Turkey Ýsviçre - Switzerland Türkiye - Ankara - Turkey Türkiye - Ýzmir - Turkey ABD - USA Ýtalya - Italy Ýngiltere - UK Ýspanya - Spain Türkiye - Ýzmir - Turkey Türkiye - Ýstanbul - Turkey Türkiye - Ankara - Turkey Türkiye - Ankara - Turkey Türkiye - Ankara - Turkey Ýsveç - Sweeden Türkiye - Ýstanbul - Turkey Türkiye - Ankara - Turkey Türkiye - Edirne - Turkey Konuþmacýlar ve Grup Liderleri Speakers and Group Leaders (Alfabetik Sýra Ýle / In Alphabetical Order) Dr. Abdülkadir Özbek ödülü* For the memory of Abdülkadir Özbek, psychodrama award : 1,000.-YTL Dr. Gülören Ünlüoðlu ödülü* For the memory of Gülören Ünlüoðlu, analytical and interaction groups awards: 1,000.-YTL Ödüller Awards Bu ödüllerden herhangi birine baþvuracak olan adaylarýn ödülle ilgili bildirilerini 15 Mayýs 2006'ya kadar kongre sekreteryasýna göndermeleri ve gönderilecek olan bu bildirilerin baþka herhangi bir yarýþmaya katýlmamýþ olmasý gerekmektedir. The persons who will apply for one of the awards should send their abstracts about the award until 15 May 2006 to congress secretariat. These abstracts should be the ones that have not sat in any other competition before. ÖDÜL JÜRÝSÝ Dr. Ülkü Gürýþýk, Dr. Haluk Özbay, Dr. Bahar Gökler Bu ödüller psikodrama ve grup psikoterapileri alanýnda yapýlan çalýþmalar arasýndan seçilecektir. Ödül Jürisi Award Jury * Ödüller, Türkiye Grup Psikoterapileri Derneði tarafýndan verilmektedir.

6 Önemli Tarihler Important Dates ERKEN KAYIT ÝÇÝN SON TARÝH : 19 Mayýs 2006 Early Registration Deadline : 19 May, 2006 BÝLDÝRÝ ÖZETÝ SON KABUL TARÝHÝ : 15 Mayýs 2006 Deadline for Abstract Submission : 15 May, 2006 ÖDÜL ÝÇÝN SON BAÞVURU TARÝHÝ : 15 Mayýs 2006 Deadline for Awards : 15 May, 2006 KONGRE AÇILIÞ KOKTEYLÝ : 31 Mayýs 2006 Bergama Belediye Baþkanlýðý Congress Welcome Cocktail : 31 May, 2006 Bergama Municipality Aesculapion KONSER / Concert : 01 Haziran 2006 : 01 June, 2006 Hakan Aysev (Tenor) Leyla Çolakoðlu (Soprano) Aesculapion GALA YEMEÐÝ : 02 Haziran 2006 Gala Dinner : 02 June, 2006 VEDA GECESÝ : 03 Haziran 2006 Goodbye Night : 03 June, 2006

7 31. ULUSLARARASI GRUP PSÝKOTERAPÝLERÝ KONGRESÝ 31th INTERNATIONAL CONGRESS OF GROUP PSYCHOTHERAPIES Kongre Öncesi Çalýþma / Precongress Workshop 29 Mayýs 2006 / 29 May :00 21:00 Kongre Kayýt / Registration 09:00 09:30 Açýlýþ Konuþmalarý / Opening Lectures Kongre Düzenleme Kurulu ve Türkiye Grup Psikoterapileri Derneði adýna Ülgen Okyayuz 09:30 11:00 Türkiye'de Psikodrama Uygulamalarýnýn Dünü, Bugünü, Yarýný Arþaluys Kayýr, Ýnci Doðaner, Bircan Kýrlangýç, Sevil Atauz Oturum Baþkaný: Sevil Atauz Bilimsel Program Scientific Programme 11:00 11:30 Kahve Molasý / Coffee Break 11:30 12:30 Psikodrama Enstitüsünün Geleceði, Çalýþmalarý Nasýl Olmalý Arþaluys Kayýr, Ýnci Doðaner, Bircan Kýrlangýç, Sevil Atauz Oturum Baþkaný: Arþaluys Kayýr Konuþmacýlar, Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Eðiticileridir. 12: Öðle Yemeði / Lunch 13: Psikodrama Eðitim Enstitüsü Eðiticiler Toplantýsý (Tüm Eðiticiler ve Jüri Üyeleri) Oturum Baþkaný: Ýnci Doðaner 15:00 15:30 Kahve Molasý / Coffee Break 15: Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Psikodrama Eðitimini Tamamlayan Adaylarýn Sýnavlarý 30 Mayýs 2006 / 30 May :00 21:00 Kongre Kayýt / Registration 09:00 19:00 Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Psikodrama Eðitimini Tamamlayan Adaylarýn Sýnavlarý 19:00 19:30 Diploma Töreni / Diploma Seremony Kongre Öncesi Çalýþmanýn Deðerlendirmesi Oturum Baþkaný: Ülgen Okyayuz 19:30 20:00 Kongre Öncesi Çalýþma Kapanýþ Kokteyli Mysia Otel-Dikili Türkiye Grup Psikoterapileri Derneði Kongre öncesi çalýþma programý kongre kayýt ücretine dahil olup, tüm katýlýmcýlara açýktýr. Precongress Workshops are included to the registration fee and open for all participants

8 Bilimsel Program Scientific Programme 31. ULUSLARARASI GRUP PSÝKOTERAPÝLERÝ KONGRESÝ 31th INTERNATIONAL CONGRESS OF GROUP PSYCHOTHERAPIES Kongre Bilimsel Programý Congress Scientific Programme 31 Mayýs 2006 / 31 May :00 10:00 Kayýt / Registration 10:00 11:00 Açýlýþ - Ödül ve Plaket Töreni Opening - Award and Plaquet Ceremony Prof. Dr. Hakan Kumbasar Türkiye Grup Psikoterapileri Derneði Baþkaný Prof. Dr. Ayla Soykan Aysev Kongre Düzenleme Kurulu Adýna Raþit Ürper, Belediye Baþkaný Top. Kur. Alb. Þenol Palalý, Garnizon Komutaný Prof. Dr. Nusret Aras Ankara Üniversitesi Rektörü Hüseyin Eren, Bergama Kaymakamý 11:00 12:30 Konferans / Conference Ayla Algan "Sevelim Sevilelim" Oturum Baþkaný: Ayla Soykan Aysev 12:30 13:30 Öðle Yemeði / Lunch 13:30 15:00 Konferans / Conference Atilla Soykan "Anti Depresan Tedavisinde Ýllüzyonlar" Oturum Baþkaný: Roberto De Inocencio 15:00 15:30 Kahve Molasý / Coffee Break 15:30 18:30 Grup Çalýþmalarý / Group Works 19:30 Açýlýþ Kokteyli / Opening Cocktail Bergama Belediye Baþkanlýðý, Asklepion 01 Haziran 2006 / 01 June :30 12:30 Allianoi ve Akropol Gezisi Allianoi and Acropol Tour 12:30 13:30 Öðle Yemeði / Lunch 13:30 15:00 Büyük Grup Etkinliði "Barýþ" Large Group Activation "Peace" Jorge Burmeister, Maurizio Gasseau Oturum Baþkaný: Atilla Soykan 15:00 15:30 Kahve Molasý / Coffee Break 15:30 18:30 Grup Çalýþmalarý / Group Works 20:00 21:30 Konser Concert Hakan Aysev Leyla Çolakoðlu Aesculapion Tenor Soprano 21:30 Kokteyl Cocktail Aesculapion

9 31. ULUSLARARASI GRUP PSÝKOTERAPÝLERÝ KONGRESÝ 31th INTERNATIONAL CONGRESS OF GROUP PSYCHOTHERAPIES Kongre Bilimsel Programý Congress Scientific Programme 02 Haziran 2006 / 02 June :00 12:30 Konferans / Conference Nilüfer Voltan Acar "Ne Kadar Farkýndayým?" Oturum Baþkaný: Arþaluys Kayýr 12:30 13:30 Öðle Yemeði / Lunch Bilimsel Program Scientific Programme 13:30 15:00 Konferans / Conference Haluk Özbay "Beyin ve Psikodrama" Oturum Baþkaný: Abdülkadir Çevik 15:00 15:30 Kahve Molasý / Coffee Break 15:30 18:30 Grup Çalýþmalarý / Group Works 20:00 Gala Yemeði / Gala Dinner 03 Haziran 2006 / 03 June :30 12:30 Öðle Yemeði / Lunch 12:30 13:30 Konferans / Conference Ahmet Yaraþ "Batý Anadolu'da Yeni Bir Týp Merkezi, Allianoi" Oturum Baþkaný: Ülgen Okyayuz 13:30 14:30 Kongre Genel Kurulu Congress General Assembly Ayfer Tunç "Yazarýn Kongre Ýzlenimleri" Oturum Baþkaný: Iþýl Bulut-Ayþegül Yýlmaz 14:30 15:00 Diploma Töreni / Diploma Ceremony 15:00 15:30 Kahve Molasý / Coffee Break 15:30 18:30 Grup Çalýþmalarý / Group Works 19:00 Veda Gecesi / Goodbye Night Kongre Kapanýþ / Congress Closure Mayýs 2007'de buluþmak dileðiyle... Wish for coming together in May,

10 Kayýt Bilgileri Registration Kategori 19 Mayýs'a kadar 19 Mayýs'dan itibaren Category Before 19 May After 19 May * Kayýt Ücreti Registration Fee ** Grup Ücreti Group Fee * Kayýt ücretine dahil olan hizmetler: açýlýþ kokteyli, gala yemeði, öðle yemekleri, kahve molalarý, veda gecesi, gezi, konser, bilimsel etkinliklere katýlým, çanta ve basýlý malzemeler, kongre öncesi çalýþma * Registration fee includes: Welcome cocktail, lunches, gala dinner, coffee breaks, conser, trip, attendance to all scientific meetings, begges, printed materials, precongress workshop goodbye nigth ** Grup ücretine dahil olan hizmetler: Seçilen gruba katýlým ** Group registration fee includes: Attendance to selected group *** %18 KDV dahil edilmiþtir / % 18 VAT included Ýptal & Geri Ödeme Þartlarý Cancellation & Refund Policy Tüm iptaller yazýlý olmalý, organizasyon sekreteryasýna faks yolu ile bildirilmelidir. Telefon veya e-posta yolu ile yapýlan iptaller geçerli deðildir. All cancellation must be in written notification and addressed to the organizing secretariat by fax. Cancellations by phone or by e- mail will not be accepted. 15 Nisan'dan önce yapýlan iptallerde ödemenin tamamý iade edilir. / The refund of the registration fee may only be confirmed if the request for cancellation is received before 15 April. 15 Nisan ve 01 Mayýs arasýnda yapýlan iptallerde yapýlan ödemenin % 50'si iade edilecek olup 01 Mayýs' tan sonra yapýlan iptallerde geri ödeme yapýlmayacaktýr. Between April 15 and 01 May, a handling fee will be charged (%50 of your payment). No refunds are available after 01 May. Banka havale ücretleri ödemeden düþülecektir. Bank charges will be deducted from all refunds. Tüm iadeler kongre sonrasýnda yapýlacaktýr. All refunds will be processed following the Congress. Konaklama Bilgileri Accommodation Otel / Hotel * Tek Kiþilik Çift Kiþilik Oda Single Room Double Room Dikili Otelleri / Dikili Hotels Mysia Otel 4* Ümmetoðlu Otel 3* Antur Otel 3* Bergama Otelleri / Bergama Hotels Viva Ýskender Otel 3* Berksoy Otel 3* * Konaklama ücretlerine %18 KDV ve kahvaltý dahildir. * Room prices include % 18 VAT and breakfast.

11 Bildiriler sadece elektronik ortamda toplanacaktýr. Bildiri özetlerinin deðerlendirmeye alýnabilmesi ve özet kitapçýðýnda basýlabilmesi için adresindeki bildiri formunun eksiksiz olarak doldurulup gönderilmesi gerekmektedir. / Abstracts will only be collected electronically. In order to evaluate the abstract summaries and print them in the abstract book, the abstract form in the should be fully filled out and send. Bildiriler Abstracts Bildiri Özeti Yazým Kurallarý Instructions For Abstract Submission 1 Özetin tamamý, baþlýk, yazar isimleri dahil olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir. / The abstract should not contain more than 250 words including the title and author(s)' name. 2 Özetler, Türkçe ve Ýngilizce hazýrlanmalý ve Microsoft Word programýnda Times New Roman fontuyla, 10 punto olarak, bilgisayarda yazýlmalýdýr. /Abstracts should be submitted in Turkish - English and written in Microsoft Word program with the type font 10 point Times New Roman. 3 Baþlýklar Times New Roman, 12 punto ve koyu olmalýdýr. Titles should be written with the type font 12 point Times New Roman and bold. 4 Bildiri özeti baþlýðýnda, ph ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiði kelimeler dýþýndaki tüm sözcükler büyük harfle yazýlmalýdýr. / In the title of the abstract all the words except the words like ph or NaCI should be written in capital letters. 5 Baþlýðýn altýnda bildiri sahibinin adý, soyadý bir alt satýrda kurumu yer almalýdýr. Birden fazla yazarýn olmasý halinde bildiriyi sunacak yazarýn isminin altý çizili olmalýdýr. / Under the abstract title begin the new line with the author's name and surname. If there is more one author underline the name of the presenting author. Begin the next line with the name of the institution. 6 Özet metni, adreslerden sonra bir satýr aralýk býrakýlarak yazýlmalýdýr. / Abstract text must be written after leaving an empty line after the addresses. 7 Özet boyunca paragraf arasý býrakýlmamalý, tek paragraf olmalý ve ortalanmýþ (justified) olmalýdýr. / Text should be written single spaced, one paragraph and justified. 9 Kýsaltma kullanýlmasý halinde kýsaltmanýn açýk hali parantez içinde belirtilmelidir ve cümle baþlangýçlarýnda rakam kullanýlmamalýdýr. / In case of using an abbreviation the full state of the abbreviation should be mentioned in the parenthesis and at the beginning of the sentences numbers should not be used.

12 Bildiri Son Gönderme Tarihi Deadline for Abstract Submission Bildiriler / Abstracts Ödüller için bildiri özeti son gönderme tarihi 15 Mayýs 2006'dýr. Deadline for abstract submission for awards is 15 May Tüm bildiriler poster þeklinde, 70x100 cm boyunda olmalý ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek þekilde hazýrlanmalýdýr. All abstracts should be prepared in poster form, 70cm width and 100cm height and should be readable from 1meter.

13 Kongreye Katkýda Bulunan Kuruluþlar Sponsors

14 Grup Yöneticileri ve Konularý Group Leaders and Themes Grup Yöneticileri - Konuþmacýlar Abdülkadir Çevik "Nesne Ýliþkileri ve Geliþimsel Kuram Çerçevesinde Öðrenim Grubu" Ankara Üniversitesi Öðretim Üyesi, Prof. Dr. Ahmet Yaraþ "Batý Anadolu'da Yeni Bir Týp Merkezi, Allianoi" Trakya Üniversitesi Öðretim Üyesi,Yrd. Doç. Dr. Arþaluys Kayýr "Aþkýn Sürmesinde Cinsellik-Psikodrama" Ýstanbul Üniversitesi Öðretim Üyesi, Prof. Dr. Atilla Soykan "Anti Depresan Tedavisinde Ýllüzyonlar" Ankara Üniversitesi Öðretim Üyesi, Doç. Dr. Ayfer Tunç "Yazarýn Kongre Ýzlenimleri" Edebiyatçý Ayla Algan "Sevelim Sevilelim" Sanatçý Bircan Kýrlangýç "Psikodramada Þiir" Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Üyesi, Psk. Emre Kapkýn "Büstler" Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Üyesi, Uz. Dr. Haluk Özbay "Beyin ve Psikodrama" Saðlýk Bakanlýðý Yýldýrým Beyazýt Hastanesi, Doç. Dr. Ýnci Doðaner "Veda Etmek" Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Üyesi, Doç. Dr. Jorge Burmeister "The Meaning of Life-Threatened and Found Again" Ýsviçre Psikodrama Birliði Baþkaný, IAGP üyesi Judith Teszary "Visible and Invisible Loyalities" FEPTO Baþkaný, IAGP Üyesi Maurizzo Gasseau "How to use Active Imagination and Dreams for the Analysis of Transgenerational Issues" Ýtalya Psikodrama Birliði Baþkaný, IAGP Üyesi Nilüfer Voltan Acar "Gestalt Terapi Grubu" Hacettepe Üniversitesi Öðretim Üyesi, Prof. Dr. Roberto De Inocencio "Ethics as Human Relations: Family as a Rehaersal Stage" IAGP Üyesi Scott Evans "Aikido and Active as Human Relations: A Dialectical Approach to Conflict Management" Sosyal Çalýþmacý (Social Worker), IAGP Üyesi Ülkü Gürýþýk "Psikanalitik Grup Terapisine Baþlangýç" Psikanalist, Uz. Dr., IAGP üyesi * IAGP; Uluslararasý Grup Psikoterapileri Birliði * IAGP; International Association of Group Psychotherapies Grup Uygulama Konuþmacý

15 TÜRKÝYE GRUP PSÝKOTERAPÝLERÝ DERNEÐÝ Turkish Association of Group Psychotherapies Grup çalýþmalarýna katýlmak için grup tercihinizi sýralayýnýz, DEKON'a ekte sunulan form ile birlikte ulaþtýrýnýz....'un grubuna katýlmak istiyorum... 'un grubuna katýlmak istiyorum... 'un grubuna katýlmak istiyorum * 15 mayýs 2006'dan sonra yoðunluk nedeni ile grup tercihi yaparken DEKON'a danýþýlmasý uygundur.

16 TÜRKÝYE GRUP PSÝKOTERAPÝLERÝ DERNEÐÝ Türkiye Grup Psikoterapileri Derneði 1984 yýlýnda Dr. Abdülkadir Özbek ve arkadaþlarý tarafýndan kurulmuþtur. Amacý, Türkiye'de halkýn ruh saðlýðýný koruyucu ve tedavi edici amaca yönelik hizmet ve faaliyetlerde bulunmak, grup psikoterapisi tedavi yönteminin bilimsel bir düzeyde yayýlmasý, bu alanda ulusal ve uluslararasý düzeyde benzer kurumlarla karþýlýklý bilgi ve deneyim alýþveriþinde bulunmak, uluslararasý yeni geliþmeleri izlemek, kendi amaçlarý doðrultusunda kurumsal ve uygulamalý seminerler, kurslar, sempozyumlar, kongreler, konferanslar düzenlemek, bilimsel yayýn ve faaliyetlerde bulunmak, bu alanda uluslararasý konferans, seminer vb. çalýþmalara dernek adýna katýlacaklarý seçmek, yine ayný amaçla yurtiçi ve yurtdýþýnda grup psikoterapisi alanýnda ün yapmýþ kiþi ve kurumlarýn bilimsel yardým ve desteðinden yararlanabilmektir. Dernek bu amaçla her yýl Bergama'da Mayýs ayýnda yapýlmakta olan Grup Psikoterapileri Kongrelerinin düzenli olarak daha büyük katýlýmlarla gerçekleþtirilmesi, Uluslararasý Grup Psikoterapileri Birliði (IAGP) ile daha yakýn çalýþmalar içinde olmak, güncellenen web sayfasý ile daha geniþ kitlelere ulaþmak ve karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulunmak üzere çalýþmalarýný büyük özveri ile sürdürmektedir. Programda gördüðünüz Dünya'da her üç yýlda bir deðiþik th ülkelerde IAGP tarafýndan yapýlan kongrelerden; 16 International Congress of Group Psychotherapy Temmüz 2006'da São Paulo, Brezilya'da yapýlacaktýr. Bildiðiniz gibi bu kongrenin 15. Ýstanbul'da 2003 yýlýnda Lütfi Kýrdar Kongre Merkezinde IAGP ve Türkiye Grup Psikoterapileri Derneði iþbirliði ile gerçekleþtirilmiþtir. Bu yýl sizlerin de desteði ile düzenlenen 31. Uluslararasý Grup Psikoterapileri Kongresi, kongre düzenleme kurulunun özverili çalýþmalarý ile gerçekleþmektedir. Düzenleme kurulu olarak ilaç firmalarý, destekleyen kuruluþlar ve Dekon ile aramýzdaki iþbirliðinin etik ilkeler çerçevesinde sürmesine dikkat edilmiþ, bildiri ödülleri Dernek tarafýndan karþýlanmýþtýr. Kongre öncesi ve kongre çalýþmalarýnýn böylesine sosyal, bilimsel açýdan zengin bir þekilde özveri ile gerçekleþtirilebildiði gerçeðini kongre düzenleme kurulu olarak takdirlerinize sunuyoruz. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Kliniði'nin önderliðinde 30 yýl önce Ankara'da baþlayýp Bergama'da bu güne kadar düzenli olarak devam eden kongrelerimize emeði geçen, bizleri yetiþtiren tüm hocalarýmýza, iþbirliðini sürdüren, destekleyen Bergama Ýlçesi yöneticilerine, Bergama halkýna ve Kongre katýlýmcýlarýna en içten teþekkürlerimizi sunarýz. Hayatta olmayanlarý saygýyla anarýz. Gelecekte derneðin amaçlarýna hep birlikte ulaþmak dileðiyle.

17 Mayýs Grup Psikoterapileri Kongresi Bergama / Asklepion'da buluþmak üzere...

18 Brazil th International Congress of Group Psychotherapy Congres Internacional de Psicoterapia de Grupo Congres Internacional de Psicoterapia del Grupo

19 Theme of the Congress Groups: connecting individuals, communities and cultures Tema do Congresso Gropos: conectando individuos, comunidades e culturas Tema del Congreso Grupos: conectando individuos, comunidades y culturas Promoção/Organizers São Paulo, Brazil Congress 2006, July Pre-Congress 2006, July Venue/Local FECAP - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado Av. Liberdade, 532 São Paulo, SP, Brazil FEBRAP FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PSICODRAMA Secretariat and information eventus Apoio Tel Fax ABBOTT Dedicação mundial à saúde INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GROUP PSYCHOTHERAPY Türkiye Grup Psikoterapileri Derneði, Uluslararasý Grup Psikoterapileri Birliði (IAGP) Üyesidir. Turkish Association of Group Psychotherapies is member of International Association of Group Psychotherapies.

20 31. ULUSLARARASI GRUP PSÝKOTERAPÝLERÝ KONGRESÝ INTERNATIONAL CONGRESS OF GROUP PSYCHOTHERAPIES Mayýs - 03 Haziran, May - 03 June, 2006 Asklepion, BERGAMA - Ýzmir - TÜRKÝYE / Aesculapion, BERGAMA - Ýzmir - TURKEY Ýletiþim Bilgileri / Contacts Kongre Bilimsel Sekreteryasý Congress Scientific Secretariat Uzm. Dr. Ayþegül Yýlmaz Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalý Fax Kongre Sekreteryasý / Congress Secretariat Yýldýz Posta Cad. No: 17/ , Esentepe Ýstanbul Fax Web

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Improving Outcomes of Implant Dentistry Antalya, Turkey

Improving Outcomes of Implant Dentistry Antalya, Turkey INTERNATIONAL SYMPOSIUM SERIES 2017 Improving Outcomes of Implant Dentistry Antalya, Turkey Tomas Linkevicius Alain Romanos Marius Steigmann Hom-Lay Wang RIXOS SUNGATE 5-8 OCTOBER / EKIM, 2017 Registration

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

CULTURE EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FROM PAST TO PRESENT İSTANBUL DA SAĞLIK HEALTH IN ISTANBUL

CULTURE EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FROM PAST TO PRESENT İSTANBUL DA SAĞLIK HEALTH IN ISTANBUL GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İSTANBUL DA SAĞLIK HEALTH IN ISTANBUL FROM PAST TO PRESENT AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE CULTURE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜRK TIP TARİHİ KURUMU ISTANBUL UNIVERSITY

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

XII. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE

XII. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS XII. ULUSLARARASI TEKNOLOJI VE INOVASYON S E M P O Z Y U M P R O G R A M I 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA 12.00:

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

DEDEMAN ANTAKYA Deðerli meslektaþlarýmýz, Uzun zamandýr gerçekleþtirmeyi arzuladýðýmýz ilk bilimsel kongre etkinliðimizi hayata geçirmenin heyecaný içerisindeyiz. Hoþgörünün ve çok kültürlülüðe iliþkin

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

Bergama Belediyesi nin katkılarıyla...

Bergama Belediyesi nin katkılarıyla... Bergama Belediyesi nin katkılarıyla... DAVET Ötekini düşman bellemeden önce onun mokasenleriyle bir ay dolaş." Kızılderili Atasözü Öteki Ötede bıraktığımız O ya da onlar diyerek uzaklaştırdığımız, benden

Detaylı

II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI)

II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 1. DUYURU II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Değerli Meslektaşlarımız, Yaşlanma, II. Dünya Savaşı nın sonundan itibaren gözlenen yaşam beklentisindeki çarpıcı artış yüzünden önemli

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Nükleer Týp Derneði Yönetim Kurulu olarak 3. PET-BT sempozyumunu, 12-15 Kasým 2009 tarihleri arasýnda Erzurum da yapmaya karar vermiþ bulunuyoruz. Tüm dünyada olduðu gibi

Detaylı

Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış,

Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış, Değerli Yetkililer, Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış, hızla değişen mevzuatlar ve Türkiye nin yeni parlayan ülkeler arasında olması bu konuda bir

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEONTOLOJİ ANABİLİM DALI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ, IMGB VE ALL INDIAN BIOETHICS ASSOCIATION

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEONTOLOJİ ANABİLİM DALI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ, IMGB VE ALL INDIAN BIOETHICS ASSOCIATION 2. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU AÇISINDAN 21. YÜZYIL BAŞINDA YAŞAMA DESTEK TEDAVİLERİ 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICAL ETHICS AND MEDICAL LAW LIFE MAINTENANCE

Detaylı

Organizasyon Sekreterya

Organizasyon Sekreterya Organizasyon Sekreterya Turan Güneþ Bulvarý 571. Cadde 576. Sokak No:28 06550 Oran // Ankara Tel: 0312. 491 88 88 Faks: 0312. 491 99 89 e-mail: valor@valor.com.tr Deðerli Meslektaþlarým, 25-27 Ekim 2010

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ I. DUYURU Katkılarıyla TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği ile beraber organize

Detaylı

International Symposium of The Holy Quran and Literature

International Symposium of The Holy Quran and Literature International Symposium of The Holy Quran and Literature The 4 th Symposium of Islamic Turkish Literature will be held April 25th-26th, 2015. Yagmur Magazine of Language-Culture and Literature will organize

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, ÖNSÖZ Birincisini 2008 yýlýnda yaptýðýmýz Uluslararasý Katýlýmlý Lizozomal Hastalýklar Kongresi nin ikincisini 29-30 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara da gerçekleþtireceðiz. Kongremizde

Detaylı

INFORMS REVENUE MANAGEMENT & PRICING CONFERENCE - 2014 Istanbul Technical University (ITU) Macka Campus, Turkey

INFORMS REVENUE MANAGEMENT & PRICING CONFERENCE - 2014 Istanbul Technical University (ITU) Macka Campus, Turkey REVENUE MANAGEMENT & PRICING CONFERENCE - 2014 Istanbul Technical University (ITU) Macka Campus, Turkey 4-6 June 2014 SPONSORLUK DOSYASI INFORMS 2014 Gelir Yönetimi ve Fiyatlandırma Konferansı, İstanbul

Detaylı

YÖNETİM KURULU EXECUTIVE BOARD

YÖNETİM KURULU EXECUTIVE BOARD YÖNETİM KURULU EXECUTIVE BOARD Başkan /Chairman Başkan Yardımcısı/Vice Chairman Başkan Yardımcısı/Vice Chairman Sekreter Üye/Secretary Member Sayman Üye/Treasurer Member Üyeler/Members : E. Günhan ULUSOY

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

Kaybettiğimiz Tüm üyelerimizin ailelerine ve Maden Mühendisliği camiasına başsağlığı dileriz.

Kaybettiğimiz Tüm üyelerimizin ailelerine ve Maden Mühendisliği camiasına başsağlığı dileriz. Yitirdiklerimiz Nevzat YAZ (1935-2000) 1935 yılında Elazığ'da doğan Nevzat YAZ, 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden mezun oldu. Meslektaşımız, Ege bölgesindeki çeşitli kuruluşlarda

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Türk Hastane Ýnfeksiyonlarý ve Kontrolü Derneði' nin 16-19 Nisan 2009 tarihleri arasýnda Sivas 'ta düzenleyeceði 5. Eðitim Programý' nda sizleri de aramýzda görmekten mutluluk duyacaðýz.

Detaylı

5 th BALKAN CONGRESS ON THE HISTORY& ETHICS OF MEDICINE 5. BALKAN TIP TARİHİ VE ETİĞİ KONGRESİ

5 th BALKAN CONGRESS ON THE HISTORY& ETHICS OF MEDICINE 5. BALKAN TIP TARİHİ VE ETİĞİ KONGRESİ 5 th BALKAN CONGRESS ON THE HISTORY& ETHICS OF MEDICINE 5. BALKAN TIP TARİHİ VE ETİĞİ KONGRESİ Balkan Association for the History & Philosophy Of Medicine Balkan Tıp Tarihi ve Felsefesi Derneği Turkish

Detaylı

THD 7th International Medical Hypnosis Congress

THD 7th International Medical Hypnosis Congress THD 7th International Medical Hypnosis Congress AWARENESS AND HYPNOSIS Istanbul-TURKIYE 12 14th April, 2013 Bu kongre ESH (Avrupa Hipnoz Derneği) tarafından 20 ECH (European Certificate of Hypnosis/ Avrupa

Detaylı

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org.

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU www.ekmud2016.org www.ekmud.org.tr GENEL BİLGİLER Değerli Meslektaşlarımız, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Yazıların nitelikleri Cumhuriyet YERBİLİMLERİ Dergisi nde yayınlanması istemiyle gönderilecek yazıların, yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik,

Detaylı

Değerli Katılımcılar. Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı Kongre Eş-Başkanı. Türk Tıp Tarihi Kurumu İkinci Başkanı Kongre Eş-Başkanı

Değerli Katılımcılar. Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı Kongre Eş-Başkanı. Türk Tıp Tarihi Kurumu İkinci Başkanı Kongre Eş-Başkanı Değerli Katılımcılar 2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 12. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 2. Türk Diş Hekimliği Tarihi Sempozyumu bir arada olarak İstanbul da, 10-13 Aralık 2012 de, Türk Tıp

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet,

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, 6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 6. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 21 22 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul Green Park

Detaylı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ 1. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi

Detaylı

ÝLETÝÞÝM SEMPOZYUM BAÞKANI Prof. Dr. Gülsen Ökten Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Týbbi Biyoloji Anabilim Dalý, Týbbi Genetik Bilim Dalý Baskaný Atakum/Samsun e-mail: gulsen@omu.edu.tr tel: 0362

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, DAVET Değerli Meslektaşlarım, Klinik nöralterapi uygulamaları konusunda çalışmalarını sürdüren uygulayıcıların bilgilerini ve pratiklerini gözden geçirmeleri sıklıkla hissedilen bir ihtiyaçtır. Düzenlenecek

Detaylı

Ý Z M Ý R 7. Ý L E R Ý YA Þ S E M P O Z Y U M U Palyatif Bakým MÝMARÝ SAÐLIK HÝZMETLERÝ KÜLTÜR VE SANAT SOSYAL POLÝTÝKALAR SOSYAL HÝZMETLER 18-19 Mart 2014 B a l ç o v a T e r m a l O t e l, ÝZMÝR Ýzmir

Detaylı

TIHUD INTERNATIONAL MEETINGS - 4 ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI TIHUD - 4 MOSCOW. September 4-6, 2014 Russia

TIHUD INTERNATIONAL MEETINGS - 4 ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI TIHUD - 4 MOSCOW. September 4-6, 2014 Russia TIHUD INTERNATIONAL MEETINGS - 4 ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI TIHUD - 4 MOSCOW September 4-6, 2014 Russia Uluslararası İç Hastalıkları Eğitim Toplantıları - TIHUD - 4 / Moskova TIHUD

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

ASCULAR JOINT MEETING OF ASCULAR MACEDONIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY MACEDONIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

ASCULAR JOINT MEETING OF ASCULAR MACEDONIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY MACEDONIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY MACEDONIAN AND TURKISH CLINICAL V SOCIETY MACEDONIAN ZDRU`ENIE NA KARDIOLOZITE VO REPUBLIKA MAKEDONIJA University Cardiology Clinic, Skopje, Macedonia Vodnjanska blv. No.17 T/F: 389 23164134 Talatpasa

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

DUYURU. 10. Ege Dermatoloji Günleri ne ait sunumlar kongre websitemizde yayınlanmıştır. İzlemek için websitemizi ziyaret ediniz.

DUYURU. 10. Ege Dermatoloji Günleri ne ait sunumlar kongre websitemizde yayınlanmıştır. İzlemek için websitemizi ziyaret ediniz. DUYURU 10. Ege Dermatoloji Günleri ne ait sunumlar kongre websitemizde yayınlanmıştır. İzlemek için websitemizi ziyaret ediniz. www.egedermatoloji2016.org Webcast/10.Ege Dermatoloji Günleri Sayın Meslektaşlarımız,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ONUR KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Çocukluktan eriþkinliðe geçiþ dönemi olan Adolesan dönemi, karþýlaþýlan sorunlarý ve yaklaþýmlarý ile üzerinde çalýþýlmayý hak etmektedir. Ýki yýl önce düzenlediðimiz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi ve Yeri : / Eskişehir. Eğitim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi ve Yeri : / Eskişehir. Eğitim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Soyadı Adı : KAZAK : MİNE Doğum Tarihi ve Yeri : 19.03.1973/ Eskişehir Medeni Durumu : Evli Eğitim Durumu: Eğitim Kurumu/Tarihler Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

REKLAM DUYURU ORGANÝZASYON SEKRETERYASI

REKLAM DUYURU ORGANÝZASYON SEKRETERYASI REKLAM ORGANÝZASYON SEKRETERYASI KONGREorganizasyonlarý Turan Güneþ Bulvarý 15. Cad. 70. Sk. No:28 06550 Oran, Ankara Tel: 312. 491 88 88 Fax:312. 491 99 89 valor@valor.com.tr DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Meslektaşlarım,

ÖNSÖZ. Değerli Meslektaşlarım, 1. DUYURU ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi nin altıncısını 11-15 Nisan 2018 tarihlerinde Rixos Premium Belek, Antalya da gerçekleştireceğiz. Kongremizde

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE KURULLAR Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE Organizasyon Komitesi Bilimsel Komite Diþhekimi Yaþar BERBEROÐLU

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

Bu kongre ile ülkemizde konuyla ilgilenen sağlık çalışanları için bilimsel ve sosyal açıdan faydalı bir paylaşım ortamı sağlanacaktır.

Bu kongre ile ülkemizde konuyla ilgilenen sağlık çalışanları için bilimsel ve sosyal açıdan faydalı bir paylaşım ortamı sağlanacaktır. Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri 31 Ekim-2 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara`da düzenlenecek olan 1. Ulusal İntegratif Tıp Kongresi`ne davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kongrenin amacı; alternatif ve

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

HATIRLATMA; Özet Gönderimi için son Haftalar!

HATIRLATMA; Özet Gönderimi için son Haftalar! HATIRLATMA; Özet Gönderimi için son Haftalar! 4. Dünya Sağlık Bilimleri Konferansı (H-SCI 2017) Grand Park Lara Convention Center Lara Antalya, Türkiye 28 30 Nisan 2017 www.h-sci.org Özet Gönderme Tarihi:

Detaylı

DALYATUR Dalyatur mail 28.GRUP PSİKOTERAPİLERİ SEMPOZYUMU ASKLEPİON-BERGAMA-İZMİR-TÜRKİYE 29-31 MAYIS 2003

DALYATUR Dalyatur mail 28.GRUP PSİKOTERAPİLERİ SEMPOZYUMU ASKLEPİON-BERGAMA-İZMİR-TÜRKİYE 29-31 MAYIS 2003 DALYATUR Dalyatur mail 28.GRUP PSİKOTERAPİLERİ SEMPOZYUMU ASKLEPİON-BERGAMA-İZMİR-TÜRKİYE 29-31 MAYIS 2003 Düzenleyen Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü ve Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Destekleyen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler. Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges

Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler. Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges 8 Temmuz 2010 PERŞEMBE THURSDAY, July 8 th 9 Temmuz 2010 CUMA FRIDAY, July 9 th Swissôtel

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði sizleri 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da Bakýrköy Titanic Port Otelde yapýlacak olan Yoðun Bakým Sempozyumu'na katýlmaya davet ediyor. Ýstanbul'da

Detaylı

INTEGRATIVE SUSTAINABLE SOLUTIONS & ENTREPRENEURSHIP. SUSTAINABLE MOBILITY, ENVIRONMENT, ENERGY & COMMUNITY www.world-sustainable-energy.

INTEGRATIVE SUSTAINABLE SOLUTIONS & ENTREPRENEURSHIP. SUSTAINABLE MOBILITY, ENVIRONMENT, ENERGY & COMMUNITY www.world-sustainable-energy. 2015 #1 VIENNA THE MOST LIVEABLE CITY IN THE WORLD THE 4 TH WORLD SUSTAINABLE ENERGY 22/23/24 FORUM VIENNA OCTOBER 2015 BEST QUALITY OF LIVING INTEGRATIVE SUSTAINABLE SOLUTIONS & ENTREPRENEURSHIP SUSTAINABLE

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN InterContinental İstanbul; yeni yılı sevdiklerinizle, geceye özel nefis menüler eşliğinde, sıcacık ve konforlu bir ortamda eğlenerek

Detaylı

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 5 Aralık 2015 tarihinde Toplantı Kayıt masasından dağıtılacaktır.

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 5 Aralık 2015 tarihinde Toplantı Kayıt masasından dağıtılacaktır. BİLİMSEL PROGRAM Genel Bilgiler Bilimsel Program: Her zaman olduğu gibi katılımcılarımız için doyurucu bir bilimsel program hazırlanacaktır. Bilimsel program güncel konularla düzenlenmiş genel oturumlar

Detaylı

In Search of a New Order in International System

In Search of a New Order in International System VII. ULUDAG CONFERENCE ON INTERNATIONAL RELATIONS In Search of a New Order in International System 21-22 OCTOBER 2015 ULUDAĞ UNIVERSITY METE CENGİZ CONVENTION CENTER BURSA/ TÜRKİYE VII. ULUDAG CONFERENCE

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Derneðimizin iki yýlda bir düzenlediði Hastane Kongresi 10-13 Nisan 2008 tarihlerinde Antalya da yapýlacak. Bireysel ve kurumsal olarak katýlýmcýlarýmýzdan gelen yoðun talep üzerine

Detaylı

PSİKODRAMA TEZ LİSTESİ

PSİKODRAMA TEZ LİSTESİ PSİKODRAMA TEZ LİSTESİ 1. PSİKODRAMANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Hazırlayan: Doç. Dr. Nilüfer Voltan Acar Ankara-1993 Jüri Üyeleri: Dr. Özbek, Dr. Leutz, G. Ziegler

Detaylı

EUREFE 17 International Conference, organized by Aydın Faculty of Economics, will be held on July 2017 at Adnan Menderes University in Aydın,

EUREFE 17 International Conference, organized by Aydın Faculty of Economics, will be held on July 2017 at Adnan Menderes University in Aydın, EUREFE 17 International Conference, organized by Aydın Faculty of Economics, will be held on 27-29 July 2017 at Adnan Menderes University in Aydın, Turkey. The main theme of EUREFE 17 International Conference

Detaylı

TÜM KOBİLERİ AB TOPLANISINA KATILMA İMKANI SAĞLIYORUZ. AB ZİYARET 450 BRÜKSELE GİDEBİLİRSİNİZ...

TÜM KOBİLERİ AB TOPLANISINA KATILMA İMKANI SAĞLIYORUZ. AB ZİYARET 450 BRÜKSELE GİDEBİLİRSİNİZ... TÜM KOBİLERİ AB TOPLANISINA KATILMA İMKANI SAĞLIYORUZ. AB ZİYARET 450 BRÜKSELE GİDEBİLİRSİNİZ... KOGİDER Kobi Girişimci İş Dünyası Derneği Derneğimiz Avrupa Birliği Komisyonuna kobilerin katılacağı Belçika

Detaylı

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 30 Nisan 3 Mayıs 2016 Çeşme İZMİR KAYIT KONAKLAMA FORMU

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 30 Nisan 3 Mayıs 2016 Çeşme İZMİR KAYIT KONAKLAMA FORMU Kayıt konaklama formunu doldurarak, aşağıdaki iletişim bilgileri ile a iletmenizi rica ederiz. Göksu Evleri Çamlık Cad. No:191, Anadolu Hisarı, İstanbul-Türkiye Faks: +90 (216) 46540 48 : thed@eaorganizasyon.com.tr

Detaylı

ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU: Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi

ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU: Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi TÜRK DİL KURUMU ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU: Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: TEACHING TURKEY

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship ISSN 1300 0039 Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 278 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship Üç ayda bir yayýmlanýr / Published quarterly ISSN 1300-0039 Dernek Adýna

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel

SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel SEPD II.Sempozyumu KURS 1 1 1 1 Sheraton Maslak Otel Davet Yazısı Sağlık Sektörünün Değerli Mensupları, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD), 25 Eylül 2009 tarihinde sağlık ekonomisi ve politikası

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi nde özgün araştırma, inceleme, deneme ve çeviri yayınlarına yer verilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, hakem değerlendirmesine

Detaylı

15-17 Haziran 2012 AFYONKARAHİSAR

15-17 Haziran 2012 AFYONKARAHİSAR TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 15-17 Haziran 2012 AFYONKARAHİSAR Değerli Üyelerimiz, Türk Klinik Biyokimya Derneği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi ile birlikte, Türk Klinik Biyokimya

Detaylı

Değerli meslektaşlarımız,

Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitlerin Takip ve Tedavisinde Yaklaşım & Akılcı Antibiyotik Kullanım Kursları Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

Detaylı

FRAME Bilgisayar Mühendislik

FRAME Bilgisayar Mühendislik Bilgisayar Mühendislik Dokümantasyon Bilgileri Gizlilik : HİZMETE ÖZEL Belirteç : - Başlık : Kullanıcı El Kitabı Sürüm : 1.0 Oluşturulma : 08 Ocak 2008 Salı Güncelleme : 11 Ocak 2008 Cuma Telif Hakkı :

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı