INTERNATIONAL CONGRESS OF GROUP PSYCHOTHERAPIES Mayýs - 03 Haziran, May - 03 June, 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INTERNATIONAL CONGRESS OF GROUP PSYCHOTHERAPIES Mayýs - 03 Haziran, 2006 31 May - 03 June, 2006"

Transkript

1 31. ULUSLARARASI GRUP PSÝKOTERAPÝLERÝ KONGRESÝ INTERNATIONAL CONGRESS OF GROUP PSYCHOTHERAPIES Mayýs - 03 Haziran, May - 03 June, 2006 Asklepion, BERGAMA - Ýzmir - TÜRKÝYE / Aesculapion, BERGAMA - Ýzmir - TURKEY Kongre Öncesi Çalýþma / Mayýs, 2006 Precongress Workshop / May, Kongre / 31 Mayýs - 03 Haziran, 2006 Congress / 31 May - 03 June, 2006 TÜRKÝYE GRUP PSÝKOTERAPÝLERÝ DERNEÐÝ Turkish Association of Group Psychotherapies

2 Deðerli konuklarýmýz, Sevgili meslektaþlarýmýz, öðrencilerimiz, Genç arkadaþlarýmýz. 31. Uluslararasý Grup Psikoterapileri Kongresine bu yýl Türkiye Grup Psikoterapileri Derneði ev sahipliði yapýyor. Sizleri aramýzda görmekten çok mutluyuz. Sevgili öðretmenlerimiz Dr. Grete Leutz, Prof. Dr. Abdülkadir Özbek ve Prof. Dr. Gülören Ünlüoðlu'nun baþlattýðý ve gelenekselleþen Bergama-Asklepion Grup Psikoterapileri Kongre ve Sempozyumlarý bu yýl daha önceden tanýdýðýmýz meslektaþlarýmýza eklenen yeni eðiticilerin katkýlarý ile unutulmaz yaþantýlar vadediyor. Hem bir birey ve hem de farklý gruplarýn, toplumlarýn üyeleri olarak, Asklepion'un bizlere sunduðu inanýlmaz uyaran zenginliði içinde kendimizi" ve "ötekini fark etmenin coþkusunu yaþayabilme keyfini doyasýya çýkarmanýzý diliyoruz. Yaþadýðýmýz topraklarýn bizlere verdiði ve geçmiþimizin parçasý olan bu kültürel zenginlik, yaptýðýmýz çalýþmalar aracýlýðý ile geleceðimizi de biçimlendiriyor. Bu kongrede bilimsel etkinlikler arasýnda Akrapol ve baraj sularý altýnda kalmasý beklenen Allianoi Antik Týp Merkezi'ni tanýtan bir konferans ve gezi de var. Topraðýmýza, kültürümüze sahip çýkmamýzýn bir yansýmasý olarak bu güzel konferans ve geziyi kaçýrmayacaðýnýzý umuyoruz. Ayrýca birlikteliðimiz bilimsel etkinliklerin yaný sýra çok nitelikli bir konser programý ile de pekiþecek. Sizleri seçkin opera sanatçýlarý Hakan Aysev ve Leyla Çolakoðlu'nu dinlemeye davet ediyoruz. Kuþkusuz geleneksel gala yemeðimize de.. Hep birlikte Asklepion'un keyfini çýkarmak üzere sevgi ve saðlýcakla kalýn. Kongre Düzenleme Kurulu

3 Onursal Baþkan - Honorary President Grete Leutz, MD Kongre Baþkaný - Congress President Prof. Dr. Hakan Kumbasar, MD Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalý Baþkaný Kongre Baþkan Yrd. - Vice President Prof. Dr. Ayla Soykan Aysev, MD Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi AD Öðretim Üyesi Düzenleme Kurulu Organizing Committee Genel Sekreter - General Secretary Prof. Dr. Iþýl Bulut, PhD Baþkent Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Baþkaný Genel Sekreter Yrd. - Vice Secretary Uzm. Dr. Ayþegül Yýlmaz, MD Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalý Uzmaný Sayman - Treasurer Doç. Dr. Ertan Kahramanoðlu, PhD Baþkent Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öðr. Üy. Doç. Dr. Ülgen Okyayuz, PhD Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri AD Öðretim Üyesi Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlýðý Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism Bergama Belediyesi Municipality of Bergama Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü (Ankara, Ýstanbul, Ýzmir) Dr. Abdülkadir Özbek Psychodrama Institute (Ankara, Ýstanbul, Ýzmir) Ýstanbul Psikoterapi ve Grup Psikoterapileri Derneði Ýstanbul Psychotherapy and Group Psychotherapies Association Destekleyen Kuruluþlar Supported By Türkiye Grup Psikoterapileri Derneði Turkish Association of Group Psychotherapies

4 Genel Bilgiler General Information Kongre Öncesi Çalýþma / Mayýs, 2006 Precongress Workshop / May, 2006 Mysia Otel-Dikili Kongre / 31 Mayýs - 03 Haziran, 2006 Congress / 31 May - 03 June, 2006 Asklepion - Bergama / Aesculapion - Bergama Dil / Language Kongrenin resmi dili Türkçe'dir. Official language of the congress is Turkish. Katýlýmcý konuk konuþmacýlarýn sunumlarý Türkçe olarak çevrilecektir. Kayýt Masalarý / Registration Desks Kayýt Masalarý 29 Mayýs - 03 Haziran 2006 tarihlerinde 08:00-19:00 saatleri arasýnda hizmet verecektir. The registration desks will be open on 29 May - 03 June; from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. Yaka Kartlarý / Name Badges Bilimsel toplantýlara ve düzenlenecek etkinliklere katýlým için kayýt sýrasýnda daðýtýlacak olan isimliklerin kongre süresince takýlmasýný rica ederiz. Only persons with conference badges are allowed to attend the sessions. Katýlým Sertifikasý / Certificate of Attendance Kongre katýlým sertifikasý, 02 Haziran 2006 tarihinden itibaren kayýt masasýndan temin edilebilecektir. Certificate of attendance with your name will be available from 02 June at the registration desk. Kredilendirme / Credits Kongre Türk Tabipler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. The Turkish Medical Association will be awarding CME credits to participants of each congress session.

5 Ayla Algan Jorge Burmeister Abdülkadir Çevik Ýnci Doðaner Scott B. Evans Maurizio Gasseau Ülkü Gürýþýk Roberto De Incencio Emre Kapkýn Arþaluys Kayýr Bircan Kýrlangýç Haluk Özbay Atilla Soykan Judith Teszary Ayfer Tunç Nilüfer Voltan Acar Ahmet Yaraþ Türkiye - Ýstanbul - Turkey Ýsviçre - Switzerland Türkiye - Ankara - Turkey Türkiye - Ýzmir - Turkey ABD - USA Ýtalya - Italy Ýngiltere - UK Ýspanya - Spain Türkiye - Ýzmir - Turkey Türkiye - Ýstanbul - Turkey Türkiye - Ankara - Turkey Türkiye - Ankara - Turkey Türkiye - Ankara - Turkey Ýsveç - Sweeden Türkiye - Ýstanbul - Turkey Türkiye - Ankara - Turkey Türkiye - Edirne - Turkey Konuþmacýlar ve Grup Liderleri Speakers and Group Leaders (Alfabetik Sýra Ýle / In Alphabetical Order) Dr. Abdülkadir Özbek ödülü* For the memory of Abdülkadir Özbek, psychodrama award : 1,000.-YTL Dr. Gülören Ünlüoðlu ödülü* For the memory of Gülören Ünlüoðlu, analytical and interaction groups awards: 1,000.-YTL Ödüller Awards Bu ödüllerden herhangi birine baþvuracak olan adaylarýn ödülle ilgili bildirilerini 15 Mayýs 2006'ya kadar kongre sekreteryasýna göndermeleri ve gönderilecek olan bu bildirilerin baþka herhangi bir yarýþmaya katýlmamýþ olmasý gerekmektedir. The persons who will apply for one of the awards should send their abstracts about the award until 15 May 2006 to congress secretariat. These abstracts should be the ones that have not sat in any other competition before. ÖDÜL JÜRÝSÝ Dr. Ülkü Gürýþýk, Dr. Haluk Özbay, Dr. Bahar Gökler Bu ödüller psikodrama ve grup psikoterapileri alanýnda yapýlan çalýþmalar arasýndan seçilecektir. Ödül Jürisi Award Jury * Ödüller, Türkiye Grup Psikoterapileri Derneði tarafýndan verilmektedir.

6 Önemli Tarihler Important Dates ERKEN KAYIT ÝÇÝN SON TARÝH : 19 Mayýs 2006 Early Registration Deadline : 19 May, 2006 BÝLDÝRÝ ÖZETÝ SON KABUL TARÝHÝ : 15 Mayýs 2006 Deadline for Abstract Submission : 15 May, 2006 ÖDÜL ÝÇÝN SON BAÞVURU TARÝHÝ : 15 Mayýs 2006 Deadline for Awards : 15 May, 2006 KONGRE AÇILIÞ KOKTEYLÝ : 31 Mayýs 2006 Bergama Belediye Baþkanlýðý Congress Welcome Cocktail : 31 May, 2006 Bergama Municipality Aesculapion KONSER / Concert : 01 Haziran 2006 : 01 June, 2006 Hakan Aysev (Tenor) Leyla Çolakoðlu (Soprano) Aesculapion GALA YEMEÐÝ : 02 Haziran 2006 Gala Dinner : 02 June, 2006 VEDA GECESÝ : 03 Haziran 2006 Goodbye Night : 03 June, 2006

7 31. ULUSLARARASI GRUP PSÝKOTERAPÝLERÝ KONGRESÝ 31th INTERNATIONAL CONGRESS OF GROUP PSYCHOTHERAPIES Kongre Öncesi Çalýþma / Precongress Workshop 29 Mayýs 2006 / 29 May :00 21:00 Kongre Kayýt / Registration 09:00 09:30 Açýlýþ Konuþmalarý / Opening Lectures Kongre Düzenleme Kurulu ve Türkiye Grup Psikoterapileri Derneði adýna Ülgen Okyayuz 09:30 11:00 Türkiye'de Psikodrama Uygulamalarýnýn Dünü, Bugünü, Yarýný Arþaluys Kayýr, Ýnci Doðaner, Bircan Kýrlangýç, Sevil Atauz Oturum Baþkaný: Sevil Atauz Bilimsel Program Scientific Programme 11:00 11:30 Kahve Molasý / Coffee Break 11:30 12:30 Psikodrama Enstitüsünün Geleceði, Çalýþmalarý Nasýl Olmalý Arþaluys Kayýr, Ýnci Doðaner, Bircan Kýrlangýç, Sevil Atauz Oturum Baþkaný: Arþaluys Kayýr Konuþmacýlar, Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Eðiticileridir. 12: Öðle Yemeði / Lunch 13: Psikodrama Eðitim Enstitüsü Eðiticiler Toplantýsý (Tüm Eðiticiler ve Jüri Üyeleri) Oturum Baþkaný: Ýnci Doðaner 15:00 15:30 Kahve Molasý / Coffee Break 15: Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Psikodrama Eðitimini Tamamlayan Adaylarýn Sýnavlarý 30 Mayýs 2006 / 30 May :00 21:00 Kongre Kayýt / Registration 09:00 19:00 Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Psikodrama Eðitimini Tamamlayan Adaylarýn Sýnavlarý 19:00 19:30 Diploma Töreni / Diploma Seremony Kongre Öncesi Çalýþmanýn Deðerlendirmesi Oturum Baþkaný: Ülgen Okyayuz 19:30 20:00 Kongre Öncesi Çalýþma Kapanýþ Kokteyli Mysia Otel-Dikili Türkiye Grup Psikoterapileri Derneði Kongre öncesi çalýþma programý kongre kayýt ücretine dahil olup, tüm katýlýmcýlara açýktýr. Precongress Workshops are included to the registration fee and open for all participants

8 Bilimsel Program Scientific Programme 31. ULUSLARARASI GRUP PSÝKOTERAPÝLERÝ KONGRESÝ 31th INTERNATIONAL CONGRESS OF GROUP PSYCHOTHERAPIES Kongre Bilimsel Programý Congress Scientific Programme 31 Mayýs 2006 / 31 May :00 10:00 Kayýt / Registration 10:00 11:00 Açýlýþ - Ödül ve Plaket Töreni Opening - Award and Plaquet Ceremony Prof. Dr. Hakan Kumbasar Türkiye Grup Psikoterapileri Derneði Baþkaný Prof. Dr. Ayla Soykan Aysev Kongre Düzenleme Kurulu Adýna Raþit Ürper, Belediye Baþkaný Top. Kur. Alb. Þenol Palalý, Garnizon Komutaný Prof. Dr. Nusret Aras Ankara Üniversitesi Rektörü Hüseyin Eren, Bergama Kaymakamý 11:00 12:30 Konferans / Conference Ayla Algan "Sevelim Sevilelim" Oturum Baþkaný: Ayla Soykan Aysev 12:30 13:30 Öðle Yemeði / Lunch 13:30 15:00 Konferans / Conference Atilla Soykan "Anti Depresan Tedavisinde Ýllüzyonlar" Oturum Baþkaný: Roberto De Inocencio 15:00 15:30 Kahve Molasý / Coffee Break 15:30 18:30 Grup Çalýþmalarý / Group Works 19:30 Açýlýþ Kokteyli / Opening Cocktail Bergama Belediye Baþkanlýðý, Asklepion 01 Haziran 2006 / 01 June :30 12:30 Allianoi ve Akropol Gezisi Allianoi and Acropol Tour 12:30 13:30 Öðle Yemeði / Lunch 13:30 15:00 Büyük Grup Etkinliði "Barýþ" Large Group Activation "Peace" Jorge Burmeister, Maurizio Gasseau Oturum Baþkaný: Atilla Soykan 15:00 15:30 Kahve Molasý / Coffee Break 15:30 18:30 Grup Çalýþmalarý / Group Works 20:00 21:30 Konser Concert Hakan Aysev Leyla Çolakoðlu Aesculapion Tenor Soprano 21:30 Kokteyl Cocktail Aesculapion

9 31. ULUSLARARASI GRUP PSÝKOTERAPÝLERÝ KONGRESÝ 31th INTERNATIONAL CONGRESS OF GROUP PSYCHOTHERAPIES Kongre Bilimsel Programý Congress Scientific Programme 02 Haziran 2006 / 02 June :00 12:30 Konferans / Conference Nilüfer Voltan Acar "Ne Kadar Farkýndayým?" Oturum Baþkaný: Arþaluys Kayýr 12:30 13:30 Öðle Yemeði / Lunch Bilimsel Program Scientific Programme 13:30 15:00 Konferans / Conference Haluk Özbay "Beyin ve Psikodrama" Oturum Baþkaný: Abdülkadir Çevik 15:00 15:30 Kahve Molasý / Coffee Break 15:30 18:30 Grup Çalýþmalarý / Group Works 20:00 Gala Yemeði / Gala Dinner 03 Haziran 2006 / 03 June :30 12:30 Öðle Yemeði / Lunch 12:30 13:30 Konferans / Conference Ahmet Yaraþ "Batý Anadolu'da Yeni Bir Týp Merkezi, Allianoi" Oturum Baþkaný: Ülgen Okyayuz 13:30 14:30 Kongre Genel Kurulu Congress General Assembly Ayfer Tunç "Yazarýn Kongre Ýzlenimleri" Oturum Baþkaný: Iþýl Bulut-Ayþegül Yýlmaz 14:30 15:00 Diploma Töreni / Diploma Ceremony 15:00 15:30 Kahve Molasý / Coffee Break 15:30 18:30 Grup Çalýþmalarý / Group Works 19:00 Veda Gecesi / Goodbye Night Kongre Kapanýþ / Congress Closure Mayýs 2007'de buluþmak dileðiyle... Wish for coming together in May,

10 Kayýt Bilgileri Registration Kategori 19 Mayýs'a kadar 19 Mayýs'dan itibaren Category Before 19 May After 19 May * Kayýt Ücreti Registration Fee ** Grup Ücreti Group Fee * Kayýt ücretine dahil olan hizmetler: açýlýþ kokteyli, gala yemeði, öðle yemekleri, kahve molalarý, veda gecesi, gezi, konser, bilimsel etkinliklere katýlým, çanta ve basýlý malzemeler, kongre öncesi çalýþma * Registration fee includes: Welcome cocktail, lunches, gala dinner, coffee breaks, conser, trip, attendance to all scientific meetings, begges, printed materials, precongress workshop goodbye nigth ** Grup ücretine dahil olan hizmetler: Seçilen gruba katýlým ** Group registration fee includes: Attendance to selected group *** %18 KDV dahil edilmiþtir / % 18 VAT included Ýptal & Geri Ödeme Þartlarý Cancellation & Refund Policy Tüm iptaller yazýlý olmalý, organizasyon sekreteryasýna faks yolu ile bildirilmelidir. Telefon veya e-posta yolu ile yapýlan iptaller geçerli deðildir. All cancellation must be in written notification and addressed to the organizing secretariat by fax. Cancellations by phone or by e- mail will not be accepted. 15 Nisan'dan önce yapýlan iptallerde ödemenin tamamý iade edilir. / The refund of the registration fee may only be confirmed if the request for cancellation is received before 15 April. 15 Nisan ve 01 Mayýs arasýnda yapýlan iptallerde yapýlan ödemenin % 50'si iade edilecek olup 01 Mayýs' tan sonra yapýlan iptallerde geri ödeme yapýlmayacaktýr. Between April 15 and 01 May, a handling fee will be charged (%50 of your payment). No refunds are available after 01 May. Banka havale ücretleri ödemeden düþülecektir. Bank charges will be deducted from all refunds. Tüm iadeler kongre sonrasýnda yapýlacaktýr. All refunds will be processed following the Congress. Konaklama Bilgileri Accommodation Otel / Hotel * Tek Kiþilik Çift Kiþilik Oda Single Room Double Room Dikili Otelleri / Dikili Hotels Mysia Otel 4* Ümmetoðlu Otel 3* Antur Otel 3* Bergama Otelleri / Bergama Hotels Viva Ýskender Otel 3* Berksoy Otel 3* * Konaklama ücretlerine %18 KDV ve kahvaltý dahildir. * Room prices include % 18 VAT and breakfast.

11 Bildiriler sadece elektronik ortamda toplanacaktýr. Bildiri özetlerinin deðerlendirmeye alýnabilmesi ve özet kitapçýðýnda basýlabilmesi için adresindeki bildiri formunun eksiksiz olarak doldurulup gönderilmesi gerekmektedir. / Abstracts will only be collected electronically. In order to evaluate the abstract summaries and print them in the abstract book, the abstract form in the should be fully filled out and send. Bildiriler Abstracts Bildiri Özeti Yazým Kurallarý Instructions For Abstract Submission 1 Özetin tamamý, baþlýk, yazar isimleri dahil olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir. / The abstract should not contain more than 250 words including the title and author(s)' name. 2 Özetler, Türkçe ve Ýngilizce hazýrlanmalý ve Microsoft Word programýnda Times New Roman fontuyla, 10 punto olarak, bilgisayarda yazýlmalýdýr. /Abstracts should be submitted in Turkish - English and written in Microsoft Word program with the type font 10 point Times New Roman. 3 Baþlýklar Times New Roman, 12 punto ve koyu olmalýdýr. Titles should be written with the type font 12 point Times New Roman and bold. 4 Bildiri özeti baþlýðýnda, ph ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiði kelimeler dýþýndaki tüm sözcükler büyük harfle yazýlmalýdýr. / In the title of the abstract all the words except the words like ph or NaCI should be written in capital letters. 5 Baþlýðýn altýnda bildiri sahibinin adý, soyadý bir alt satýrda kurumu yer almalýdýr. Birden fazla yazarýn olmasý halinde bildiriyi sunacak yazarýn isminin altý çizili olmalýdýr. / Under the abstract title begin the new line with the author's name and surname. If there is more one author underline the name of the presenting author. Begin the next line with the name of the institution. 6 Özet metni, adreslerden sonra bir satýr aralýk býrakýlarak yazýlmalýdýr. / Abstract text must be written after leaving an empty line after the addresses. 7 Özet boyunca paragraf arasý býrakýlmamalý, tek paragraf olmalý ve ortalanmýþ (justified) olmalýdýr. / Text should be written single spaced, one paragraph and justified. 9 Kýsaltma kullanýlmasý halinde kýsaltmanýn açýk hali parantez içinde belirtilmelidir ve cümle baþlangýçlarýnda rakam kullanýlmamalýdýr. / In case of using an abbreviation the full state of the abbreviation should be mentioned in the parenthesis and at the beginning of the sentences numbers should not be used.

12 Bildiri Son Gönderme Tarihi Deadline for Abstract Submission Bildiriler / Abstracts Ödüller için bildiri özeti son gönderme tarihi 15 Mayýs 2006'dýr. Deadline for abstract submission for awards is 15 May Tüm bildiriler poster þeklinde, 70x100 cm boyunda olmalý ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek þekilde hazýrlanmalýdýr. All abstracts should be prepared in poster form, 70cm width and 100cm height and should be readable from 1meter.

13 Kongreye Katkýda Bulunan Kuruluþlar Sponsors

14 Grup Yöneticileri ve Konularý Group Leaders and Themes Grup Yöneticileri - Konuþmacýlar Abdülkadir Çevik "Nesne Ýliþkileri ve Geliþimsel Kuram Çerçevesinde Öðrenim Grubu" Ankara Üniversitesi Öðretim Üyesi, Prof. Dr. Ahmet Yaraþ "Batý Anadolu'da Yeni Bir Týp Merkezi, Allianoi" Trakya Üniversitesi Öðretim Üyesi,Yrd. Doç. Dr. Arþaluys Kayýr "Aþkýn Sürmesinde Cinsellik-Psikodrama" Ýstanbul Üniversitesi Öðretim Üyesi, Prof. Dr. Atilla Soykan "Anti Depresan Tedavisinde Ýllüzyonlar" Ankara Üniversitesi Öðretim Üyesi, Doç. Dr. Ayfer Tunç "Yazarýn Kongre Ýzlenimleri" Edebiyatçý Ayla Algan "Sevelim Sevilelim" Sanatçý Bircan Kýrlangýç "Psikodramada Þiir" Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Üyesi, Psk. Emre Kapkýn "Büstler" Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Üyesi, Uz. Dr. Haluk Özbay "Beyin ve Psikodrama" Saðlýk Bakanlýðý Yýldýrým Beyazýt Hastanesi, Doç. Dr. Ýnci Doðaner "Veda Etmek" Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Üyesi, Doç. Dr. Jorge Burmeister "The Meaning of Life-Threatened and Found Again" Ýsviçre Psikodrama Birliði Baþkaný, IAGP üyesi Judith Teszary "Visible and Invisible Loyalities" FEPTO Baþkaný, IAGP Üyesi Maurizzo Gasseau "How to use Active Imagination and Dreams for the Analysis of Transgenerational Issues" Ýtalya Psikodrama Birliði Baþkaný, IAGP Üyesi Nilüfer Voltan Acar "Gestalt Terapi Grubu" Hacettepe Üniversitesi Öðretim Üyesi, Prof. Dr. Roberto De Inocencio "Ethics as Human Relations: Family as a Rehaersal Stage" IAGP Üyesi Scott Evans "Aikido and Active as Human Relations: A Dialectical Approach to Conflict Management" Sosyal Çalýþmacý (Social Worker), IAGP Üyesi Ülkü Gürýþýk "Psikanalitik Grup Terapisine Baþlangýç" Psikanalist, Uz. Dr., IAGP üyesi * IAGP; Uluslararasý Grup Psikoterapileri Birliði * IAGP; International Association of Group Psychotherapies Grup Uygulama Konuþmacý

15 TÜRKÝYE GRUP PSÝKOTERAPÝLERÝ DERNEÐÝ Turkish Association of Group Psychotherapies Grup çalýþmalarýna katýlmak için grup tercihinizi sýralayýnýz, DEKON'a ekte sunulan form ile birlikte ulaþtýrýnýz....'un grubuna katýlmak istiyorum... 'un grubuna katýlmak istiyorum... 'un grubuna katýlmak istiyorum * 15 mayýs 2006'dan sonra yoðunluk nedeni ile grup tercihi yaparken DEKON'a danýþýlmasý uygundur.

16 TÜRKÝYE GRUP PSÝKOTERAPÝLERÝ DERNEÐÝ Türkiye Grup Psikoterapileri Derneði 1984 yýlýnda Dr. Abdülkadir Özbek ve arkadaþlarý tarafýndan kurulmuþtur. Amacý, Türkiye'de halkýn ruh saðlýðýný koruyucu ve tedavi edici amaca yönelik hizmet ve faaliyetlerde bulunmak, grup psikoterapisi tedavi yönteminin bilimsel bir düzeyde yayýlmasý, bu alanda ulusal ve uluslararasý düzeyde benzer kurumlarla karþýlýklý bilgi ve deneyim alýþveriþinde bulunmak, uluslararasý yeni geliþmeleri izlemek, kendi amaçlarý doðrultusunda kurumsal ve uygulamalý seminerler, kurslar, sempozyumlar, kongreler, konferanslar düzenlemek, bilimsel yayýn ve faaliyetlerde bulunmak, bu alanda uluslararasý konferans, seminer vb. çalýþmalara dernek adýna katýlacaklarý seçmek, yine ayný amaçla yurtiçi ve yurtdýþýnda grup psikoterapisi alanýnda ün yapmýþ kiþi ve kurumlarýn bilimsel yardým ve desteðinden yararlanabilmektir. Dernek bu amaçla her yýl Bergama'da Mayýs ayýnda yapýlmakta olan Grup Psikoterapileri Kongrelerinin düzenli olarak daha büyük katýlýmlarla gerçekleþtirilmesi, Uluslararasý Grup Psikoterapileri Birliði (IAGP) ile daha yakýn çalýþmalar içinde olmak, güncellenen web sayfasý ile daha geniþ kitlelere ulaþmak ve karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulunmak üzere çalýþmalarýný büyük özveri ile sürdürmektedir. Programda gördüðünüz Dünya'da her üç yýlda bir deðiþik th ülkelerde IAGP tarafýndan yapýlan kongrelerden; 16 International Congress of Group Psychotherapy Temmüz 2006'da São Paulo, Brezilya'da yapýlacaktýr. Bildiðiniz gibi bu kongrenin 15. Ýstanbul'da 2003 yýlýnda Lütfi Kýrdar Kongre Merkezinde IAGP ve Türkiye Grup Psikoterapileri Derneði iþbirliði ile gerçekleþtirilmiþtir. Bu yýl sizlerin de desteði ile düzenlenen 31. Uluslararasý Grup Psikoterapileri Kongresi, kongre düzenleme kurulunun özverili çalýþmalarý ile gerçekleþmektedir. Düzenleme kurulu olarak ilaç firmalarý, destekleyen kuruluþlar ve Dekon ile aramýzdaki iþbirliðinin etik ilkeler çerçevesinde sürmesine dikkat edilmiþ, bildiri ödülleri Dernek tarafýndan karþýlanmýþtýr. Kongre öncesi ve kongre çalýþmalarýnýn böylesine sosyal, bilimsel açýdan zengin bir þekilde özveri ile gerçekleþtirilebildiði gerçeðini kongre düzenleme kurulu olarak takdirlerinize sunuyoruz. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Kliniði'nin önderliðinde 30 yýl önce Ankara'da baþlayýp Bergama'da bu güne kadar düzenli olarak devam eden kongrelerimize emeði geçen, bizleri yetiþtiren tüm hocalarýmýza, iþbirliðini sürdüren, destekleyen Bergama Ýlçesi yöneticilerine, Bergama halkýna ve Kongre katýlýmcýlarýna en içten teþekkürlerimizi sunarýz. Hayatta olmayanlarý saygýyla anarýz. Gelecekte derneðin amaçlarýna hep birlikte ulaþmak dileðiyle.

17 Mayýs Grup Psikoterapileri Kongresi Bergama / Asklepion'da buluþmak üzere...

18 Brazil th International Congress of Group Psychotherapy Congres Internacional de Psicoterapia de Grupo Congres Internacional de Psicoterapia del Grupo

19 Theme of the Congress Groups: connecting individuals, communities and cultures Tema do Congresso Gropos: conectando individuos, comunidades e culturas Tema del Congreso Grupos: conectando individuos, comunidades y culturas Promoção/Organizers São Paulo, Brazil Congress 2006, July Pre-Congress 2006, July Venue/Local FECAP - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado Av. Liberdade, 532 São Paulo, SP, Brazil FEBRAP FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PSICODRAMA Secretariat and information eventus Apoio Tel Fax ABBOTT Dedicação mundial à saúde INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GROUP PSYCHOTHERAPY Türkiye Grup Psikoterapileri Derneði, Uluslararasý Grup Psikoterapileri Birliði (IAGP) Üyesidir. Turkish Association of Group Psychotherapies is member of International Association of Group Psychotherapies.

20 31. ULUSLARARASI GRUP PSÝKOTERAPÝLERÝ KONGRESÝ INTERNATIONAL CONGRESS OF GROUP PSYCHOTHERAPIES Mayýs - 03 Haziran, May - 03 June, 2006 Asklepion, BERGAMA - Ýzmir - TÜRKÝYE / Aesculapion, BERGAMA - Ýzmir - TURKEY Ýletiþim Bilgileri / Contacts Kongre Bilimsel Sekreteryasý Congress Scientific Secretariat Uzm. Dr. Ayþegül Yýlmaz Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalý Fax Kongre Sekreteryasý / Congress Secretariat Yýldýz Posta Cad. No: 17/ , Esentepe Ýstanbul Fax Web

Deðerli Katýlýmcýlar, Dear Colleagues,

Deðerli Katýlýmcýlar, Dear Colleagues, Dear Colleagues, The Organizing Committee would like to invite you to the 3 rd International Congress on Food and Nutrition, which will be held between April 22 nd and 25 th 2009 in Antalya, TURKEY. Building

Detaylı

Dear Colleagues, We are looking forward to meeting you in Antalya in November 23 26, 2011. Sincerely,

Dear Colleagues, We are looking forward to meeting you in Antalya in November 23 26, 2011. Sincerely, Dear Colleagues, It is a great pleasure for us to invite you to attend to the I. International Physical Activity, Nutrition and Health Congress which will be held in Antalya, Turkey, between November 23-26,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEONTOLOJİ ANABİLİM DALI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ, IMGB VE ALL INDIAN BIOETHICS ASSOCIATION

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEONTOLOJİ ANABİLİM DALI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ, IMGB VE ALL INDIAN BIOETHICS ASSOCIATION 2. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU AÇISINDAN 21. YÜZYIL BAŞINDA YAŞAMA DESTEK TEDAVİLERİ 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICAL ETHICS AND MEDICAL LAW LIFE MAINTENANCE

Detaylı

1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ. 20 24 Mayıs 2008 / 20 24 May, 2008

1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ. 20 24 Mayıs 2008 / 20 24 May, 2008 1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 1 st INTERNATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE 10 th NATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE 20 24

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Günümüzde kanser, ölüm nedenleri arasýnda kalp hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada gelmektedir. Öngörülere göre içerisinde bulunduðumuz bu yýlda da A.B.D. de erkeklerde prostat,

Detaylı

Değerli Katılımcılar. Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı Kongre Eş-Başkanı. Türk Tıp Tarihi Kurumu İkinci Başkanı Kongre Eş-Başkanı

Değerli Katılımcılar. Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı Kongre Eş-Başkanı. Türk Tıp Tarihi Kurumu İkinci Başkanı Kongre Eş-Başkanı Değerli Katılımcılar 2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 12. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 2. Türk Diş Hekimliği Tarihi Sempozyumu bir arada olarak İstanbul da, 10-13 Aralık 2012 de, Türk Tıp

Detaylı

Değerli Katılımcılar. Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Konge Eş-Başkanı

Değerli Katılımcılar. Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Konge Eş-Başkanı Değerli Katılımcılar 12-15 Kasım 2013 de İstanbul da düzenlenecek olan 4. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, 2004 yılında kurulan Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği nin dördüncü uluslararası kongresidir.

Detaylı

IXth CONGRESS OF European Society for the Study and Prevention of Infant Death Prenatal Health Care and Postnatal Development

IXth CONGRESS OF European Society for the Study and Prevention of Infant Death Prenatal Health Care and Postnatal Development ESPID-SIDS Welcome Message Committees Espid Congress Organization General Information Scientific Committee Scientific Programme About Abstracts Online Abstract Submission Online Abstract Submission Help

Detaylı

Haberler / News Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi AKM Armasan ASD Türk Ambalaj Firmalarý Interpack ý Fethetti Standýmýzýn Yer Aldýðý Messe Düsseldorf Kuzey Giriþi Küresel

Detaylı

DESTEK VEREN KURULUŞLAR / SPONSORS

DESTEK VEREN KURULUŞLAR / SPONSORS We would like to thank: DESTEK VEREN KURULUŞLAR / SPONSORS Resmi Kuruluşlar / Official Organizations TÜBİTAK / THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH OF TURKEY Platin Sponsor / Platinum Sponsor İSTANBUL

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY]

COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ARALIK 2012) YIL: 11 SAYI: 113 COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (ARALIK -

Detaylı

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ Doðal Doðum Her Kadýnýn Hakkýdýr ÝSTANBUL Deðerli katýlýmcýlar, Sizleri 24 26 Nisan 2013 tarihlerinde Ýstanbul da yapacaðýmýz 1. Ulusal Doðal Doðum Kongresi ne davet etmekten

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

KONGREYE DAVET Deðerli Meslektaþlarýmýz, Her yýl artan katýlýmcý sayýsý ve geniþleyen bilimsel kalitesi ile alanýmýzda en önemli bilimsel toplantýlarýn baþýnda gelen Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 30

Detaylı

MARMARA MEDICAL JOURNAL

MARMARA MEDICAL JOURNAL Online ISSN: 1309-9469 Print ISSN: 1019-1941 2011, Cilt 24, Sayi 1 MARMARA MEDICAL JOURNAL Marmara Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi www.marmaramedicaljournal.org Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi

Detaylı

CULTURE EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FROM PAST TO PRESENT İSTANBUL DA SAĞLIK HEALTH IN ISTANBUL

CULTURE EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FROM PAST TO PRESENT İSTANBUL DA SAĞLIK HEALTH IN ISTANBUL GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İSTANBUL DA SAĞLIK HEALTH IN ISTANBUL FROM PAST TO PRESENT AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE CULTURE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜRK TIP TARİHİ KURUMU ISTANBUL UNIVERSITY

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Dünyada görülen teknolojik geliþimlerin yansýmasý olarak týp alanýnda ve özellikle cerrahi dallarda güncel uygulamalar 21. yüzyýlýn adýna yakýþýr tarzda geliþim ve deðiþim göstermektedir.

Detaylı

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o 41. Doðu Akdeniz 22-24 Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði

Detaylı

CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA)

CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2011) YIL: 9 SAYI: 98 CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 FEDER VICO (CSSR) 4th World Cartoon Gallery Albume, 1972 Skopje - Yugoslavia

Detaylı

YEDÝTEPEHABER. 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk

YEDÝTEPEHABER. 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk YEDÝTEPEHABER 18 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk TÝCARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ LÝSELERÝMÝZÝ AÐIRLADIK ATAMIZI ANDIK FAKÜLTELER ARASI 1. CUMHURÝYET KUPASI ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ PROF. DR. CEVAT

Detaylı

1 st ANNOUNCEMENT / 1. DUYURU

1 st ANNOUNCEMENT / 1. DUYURU 1 st ANNOUNCEMENT / 1. DUYURU 4 th INTERNATIONAL POLYMERIC COMPOSITES SYMPOSIUM, EXHIBITION AND BROKERAGE EVENT IV. ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU, SERGİ VE PROJE PAZARI (IPC 2015) 7-9 MAY

Detaylı

1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi

1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi 16 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Füsun Akatlý / Deniz Tüysüz Sosyal Tesislerimiz (VIII) ÝSTEK Restoranlarý,

Detaylı

etkinlik izlencesi antalya dan batýya kemer/ phaselis/ çýralý/ termesos üyelerden 23 nisan çocuk bayramýný kutlarken odtü den bir köþe eymir

etkinlik izlencesi antalya dan batýya kemer/ phaselis/ çýralý/ termesos üyelerden 23 nisan çocuk bayramýný kutlarken odtü den bir köþe eymir içindekiler 1965 odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 151 Nisan 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) 4 odtü 50 yaþýnda orta

Detaylı

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri TEMMUZ2011 BÜLTENÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adýna Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Rektör Editör - Genel Yayýn Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Yazý Ýþleri Sorumlusu Prof.Dr.

Detaylı

VII. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ ve SERGİSİ / 7 TH INTERNATIONAL PACKAGING CONGRESS and EXHIBITION

VII. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ ve SERGİSİ / 7 TH INTERNATIONAL PACKAGING CONGRESS and EXHIBITION 2.DUYURU / 2 nd ANNOUNCEMENT VII. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ ve SERGİSİ / 7 TH INTERNATIONAL PACKAGING CONGRESS and EXHIBITION 9-11 MAYIS / MAY 2013 TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ TEPEKULE CONVENTION

Detaylı

ÝZMÝR 8. ÝLERÝ YAÞ SEMPOZYUMU Adli, Sosyal ve Týbbi Acil Durumlar MÝMARÝ KÜLTÜR VE SANAT SAÐLIK HÝZMETLERÝ SOSYAL POLÝTÝKALAR SOSYAL HÝZMETLER 17-18 Mart 2015 Ýzmir Tarihi Havagazý Fabrikasý Kültür Merkezi

Detaylı

CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND)

CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK 2012) YIL: 10 SAYI: 106 CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 VLADIMIR KOS (YUGOSLAVIA) Frist Prize [Cartoon Section] International

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı