FPGA Tabanlı Kaotik Osilatör Tasarımı ve Gerçeklenmesi. FPGA-Based A Chaotic Oscillator Design and Implementation

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FPGA Tabanlı Kaotik Osilatör Tasarımı ve Gerçeklenmesi. FPGA-Based A Chaotic Oscillator Design and Implementation"

Transkript

1 FPGA Tabanlı Kaoti Oilatör Taarımı ve Gerçelenmei * Imail Kouncu, Ahmet Turan Ocerit and 3 Ihan Pehlivan * Control and Automation Technolog Program, Duce Vocational High School, Duce Univerit, Ture Facult o Technolog, Department o Computer Engineering, Saara Univerit, Ture 3 Facult o Technolog, Electrical and Electronic Engineering Department, Saara Univerit, Ture Öet Günümüde riptoloji ve güvenli haberleşme alanlarında aoti itemler ve ao tabanlı ugulamalar agın bir şeilde ullanılmaa başlanmıştır Öellile ao tabanlı riptoloji ugulamalarda ullanılan en temel apılardan birii de aoti inali üreten bir ao üretecidir Bu çalışmada, eni bir aoti item PC üerinde nümeri olara modellenmiş ve a portrei önteminden ararlanılara itemin ao analii apılmıştır Kaoti item arıca FPGA üerinde Heun metodu ullanılara modellenmiştir Taarlanan item, Virte-6 FPGA çipi için entelenmiş ve tet edilmiştir Tet onuçlarına göre taarlanan aoti itemin çalışma reanı 3976MH dir Arıca FPGA tabanlı aoti oilatör bir milon verii 5 de üretebilmetedir Bu çalışmada unulan FPGA tabanlı aoti item modeli ullanılara, riptoloji ve güvenli haberleşme alanlarında çeşitli ugulamalar gerçeleştirilebilir Anahtar Kelimeler: Kao, aoti oilatör, VHDL, FPGA, Heun FPGA-Baed A Chaotic Ocillator Deign and Implementation Abtract Chaotic tem and chao-baed application have begun widel to be ued in the ield o crptograph and ecurit communication nowada Epeciall one o the mot igniicant tructure ued in chao-baed application i chaotic ignal generator In thi paper, a novel chaotic tem on PC numericall ha been modeled and the chao anali o the tem ha been realied uing phae portrait method Alo, the chaotic tem ha been modelled uing Heun method on FPGA Deigned tem ha been ntheied and teted or Virte-6 FPGA chip According to the tet reult, operating requenc o deigned chaotic tem i 3976MH In thi cae, FPGA-baed chaotic tem i able to generate a million data et at 5 Uing the FPGA-baed chaotic tem model propoed in thi paper can be perormed variou application in ield o encrption and ecure communication Ke word: Chao, chaotic ocillator, VHDL, FPGA, Heun Giriş Kao ve aoti itemlerin araştırılmaı ve mühendili alanlarında ugulanmaına öneli bilimel ve endütriel alanlarda önemli çalışmalar gerçeleştirilmetedir Bu çalışma alanlarına riptoloji [], haberleşme [], görüntü işleme [3], apa inir ağları [4] ve ontrol [5] örne *Correponding author: Addre: Control and Automation Technolog Program o Duce Vocational High School, Duce Univerit, Uunmutaa Mah 8 Düce/Ture addre: Phone: , Fa:

2 874 olara verilebilir Kaoti tabanlı mühendili ugulamalarında ullanılmaı gereen en temel apılardan birii aoti işareti üreten bir ao üretecidir Kao üreteçleri, donanımal olara analog vea aıal tabanlı olma üere ii arlı şeilde gerçeleştirilebilmetedir Saıal devre tabanlı aoti üreteçler literatürde aıal işaret işlemciler Digital Signal Proceing DSP [6], ugulamaa öel tümleşi devreler Application Speciic Integrated Circuit ASIC [7], ve alanda programlanabilir apı diileri Field Programmable Gate Arra FPGA [8] gibi arlı apılarla gerçelenebilmetedir ASIC tabanlı aoti üreteçlerden diğer aıal tabanlı eşdeğerlerine göre daha üe perorman elde edilmetedir Anca ASIC tabanlı ugulamalar ene bir apıa ahip olmamala birlite bu itemlerin il taarım ve tet malieti olduça üetir Arıca ASIC ile apılan taarımların malietinin düşürülmei için önemli mitarda üretim apılmalıdır ASIC tabanlı eri üretim aşamalarında apılaca bir hata olduça üe maliet ve uun aman abına da neden olmatadır DSP çipleri, işlemleri ıralı equential olara gerçeleştirmetedir Süreli amanlı aoti itemler genel olara en a ii vea üç dieraniel denlemden oluşmata ve çıış aıı da buna göre değişmetedir Çıış inali değerlerinin miroişlemci vea DSP tabanlı itemler taraından ıralı bir şeilde heaplanmaı uun aman almata ve çalışma reanları düşü almatadır FPGA çipleri paralel işlem apabilmele birlite olduça ene bir apıa ahiptirler FPGA çiplerinin taarım ve tet malietleri de düşütür Arıca aıal tabanlı olmaları, terar programlanabilme öellileri aeinde FPGA tabanlı aoti itemler ve bu itemlerin ullanıldığı ugulamalar daha ene olmatadır Kaoti devre modelleri terar programlanabilir vea eniden apılandırılabilir itemler içeriinde gerçelemee ugundur Bu aede aoti itemler parametre değişimlerine göre arlı ormda işaret üretebilmetedir Arıca ilgili aoti itemin arlı doğrual olmaan onionlarla alternatili olara gerçeleştirilmei ö onuu olmatadır Bu öellilere ahip aoti devre modelleri, terar apılandırılabilir bir şeilde ene ve donanım armaşaı olmadan taarlanabilirler Bu çalışmada, iinci bölümde eçilen aoti itemin nümeri modeli ve a portreleri unulmuştur Üçüncü bölümde, aoti itemin FPGA tabanlı modeli tanıtılmıştır Dördüncü bölümde, FPGA tabanlı aoti modelin tet onuçları verilmiştir Son bölümde ie elde edilen onuçlar orumlanmıştır Kaoti Sitem Nümeri Modeli Kaoti itemler genellile dieraniel denlemler ile iade edilmetedir Aşağıda bir aoti iteme ait dieraniel denlemler verilmiştir [9] d / dt d / dt d / dt Burada item parametreleri α=5, β=4 ve γ=4 ve başlangıç şartları =, =, = olara alınmıştır Sitem parametreleri ve başlangıç şartları item dinami davranışını ço büü oranda değiştirebilmetedir Hatta item parametrelerinin değişimi itemin ararlı vea ararı

3 875 dinami davranışını belirleebilmetedir Süreli amanlı nonlineer dinami bir itemin aoti davranış göterebilmei için itemde en a bir nonlineer terim bulunmalı ve item en a üç değişen içermelidir Bir item bu ii şartı ağlıora, itemin ao analileri apılabilir Bununla beraber, item arı amanlı ie bu ii şartın bulunmaına gere otur Bir vea ii boutlu arı denlemlerde aoti davranış ortaa çıabilmetedir Bir itemin ao analiinin apılabilmei için geliştirilmiş çeşitli öntemler bulunmatadır Bu öntemlerden baıları şunlardır: Sitemin a uaının incelenmei, örüngenin ilenmei, Poincare haritalama, güç petrumu, çatallaşma diagramı ve Lapunov ütelleri petrumu Yuarıda dieraniel denlem taımları verilmiş olan aoti item Matlab-Simulin program ullanılara modellenmiş ve şeil a da aoti itemin modeli unulmuştur Bu çalışma da ao analii için a portrei önteminden ararlanılmış ve onuçlar şeil b de verilmiştir Şeilden görüldüğü gibi item değişenleri, ve üreli olara değişmete anca bu değişim belirli aralılar içeriinde ınırlı almatadır 5 X To Worpace 4 Z To Worpace Y To Worpace 4 Şeil a Kaoti itemin Matlab-Simulin modeli b -, - ve - inalleri a portreleri 3 Kaoti Sitemin FPGA Tabanlı Gerçelenmei Literatürde dieraniel denlemlerin nümeri çöümlerinin gerçeleştirilebilmei amacıla çeşitli öntemler geliştirilmiştir Bu öntemlerden en bait olanı Euler algoritmaıdır Anca Euler algoritmaı genel olara ço haa çöümler üretememetedir Arıca aoti itemler başlangıç şartlarına ço haa bağımlı oldularından başlangıç şartlarındai a bir değişim itemin dinami davranışını olduça değiştirmetedir Bu nedenle itemin FPGA tabanlı aıal modeli oluşturuluren daha haa onuçlar üreten ve Euler algoritmaının daha gelişmiş hali olan Heun algoritmaı ullanılmıştır Aşağıda aoti itemin başlangıç şartlarını ve τ=5

4 876 algoritmanın adım aıını belirtme üere Heun algoritmaına ait denlemler verilmiştir i Örne aoti itemin aıal olara çöümlenebilmei amacıla ullanılan algoritma ii aşamadan oluşmatadır Bu alaşım ullanılara dieraniel denlemler heaplanıren il aşamada değeri heaplanmatadır Bu değer heaplandıtan onra iadeinde erine onulara dieraniel denlemin üreteceği değer elde edilmiş olur Heun algoritmaı ullanılara aoti itemin arılaştırılmış matematiel modeli eşitli 3 te verilmiştir Bu denlemlerdei, ve değerleri Heun algoritmaında dieraniel denlemin onuçlarının elde edilmei için gereli olan ara değerleri iade etmetedir Matematiel modeldei, ve nın başlangıç değerleri olan t ==, t == ve t == olara alınmıştır / / / 3 Bu çalışmada örne aoti itemin Heun algoritmaı ile FPGA tabanlı olara modellenebilmei için 3-bit IEEE aan notalı aı tandardı ullanılmış ve örne aoti item bir donanım tanımlama dili olan VHDL ullanılara odlanmıştır Taarlanan ünite içeriinde ullanılan aan notalı aı tandardındai çarpma, toplama ve çıarma modülleri, Xilin IP CORE Generator ullanılara oluşturulmuştur Şeil de örne iteme ait taarlanan aoti oilatörün blo diagramı görülmetedir Ünite girişinde bulunan 3-bitli to_, to_ ve to_ inalleri itemin il çalışmaı anında ihtiaç duduğu başlangıç şartlarını ağlamatadır Taarlanan Heun tabanlı aoti oilatörde 3 adet 3-bit li X_cii, Y_cii ve Z_cii çıış inalleri ve bu çıış inallerinin haır olduğunu göterme amacıla ullanılan -bitli Sh_X, Sh_Y ve Sh_Z inalleri bulunmatadır Örne aoti oilatöre Cloc inali ve başlangıç şartları

5 877 ugulandığı andan itibaren item 3 aat periodu bounca çalışmata ve bunun onunda onuçları X_cii, Y_cii ve Z_cii çıış inallerine iletmetedir Arıca item X_cii, Y_cii ve Z_cii inallerini ürettiğinde, Sh_X, Sh_Y ve Sh_Z ontrol inalleri çıışları olmata ve bu şeilde iteme bağlanabilece diğer ünitelerle enron bir şeilde çalışmaı ağlanmatadır adim cloc t_ X_cii Sh_X Y_cii Sh_Y t_ tart t_ Z_cii Sh_Z Şeil Örne aoti itemin FPGA tabanlı modeli 4 FPGA Tet Sonuçları Heun tabanlı aoti oilatör ünitei, Xilin Virte-6 ailei XC6VCX75T çipi için entelenere, FPGA ana ullanımına ve aat hılarına ait parametrelerin itatitileri incelenmiştir Ünitenin belirlenen verii işleme ürei, Xilin ISE Deign Tool 4 imülaon programı ullanılara elde edilmiştir Şeil 3 te Xilin ISE Simülatöründe oilatör üniteinin FPGA de gerçelenmeinden elde edilen, ve inallerine arşılı gelen X_cii, Y_cii ve Z_cii inallerinin aman erilerine ait değerler görülmetedir Oilatörün FPGA de gerçelenmeinden elde edilen X_cii, Y_cii ve Z_cii inallerinin aman erilerine ait değerler 3-bit aan notalı aı ormatında olduğu için oilatör çıışlarının doğrudan gölenmei olduça or olmatadır Bu nedenle elde edilen X_cii, Y_cii ve Z_cii değerlerinin ISE imülaon eranında daha rahat bir biçimde incelenmeini ağlama amacıla inal çıışları onaltılı aı ormatında verilmiştir Ünite 3 aat darbei onunda il onuçları üretmetedir Bu üreden önce oilatör üniteinin çıışlarından herhangi bir veri alınamamatadır Bundan onra her 3 aat darbeinde modül çıışlarından itenilen değerler alınabilmete ve modül pipeline olara çalışabilmetedir

6 878 Şeil 3 Xilin ISE Deign Tool Simülatörü taraından üretilen aoti oilatör çıışları Tablo de enteleme işleminin ardından apılan place & route onraında elde edilen FPGA çip itatitileri verilmiştir Ünitenin minimum darbe periodu 564n dir Bu ente onuçları Xilin Virte-6 ailei XC6VCX75T çipi için elde edilmiştir Simülaonda ullanılan FPGA çipi Virte-6 aileinin en üçü çiplerinden biriidir Eğer anı çip aileinden daha büü analara ahip arlı bir çip ullanılıra çip ana ullanım oranları düşecetir Tablo Taarlanan aoti oilatör için ullanılan FPGA anaları FPGA Çipi Slice Reg Saıı / % LUT Saıı / % Occupied Slice Saıı / % Bounded IOB Saıı / % Min Cloc Periodu n Virte-6 8,49 / 9 7,7 / 36 5,656 / 48 9 / Sonuçlar Bu çalışmada unulan aoti item, Matlab-Simulin te modellenmiş ve elde edilen verilerle itemin a portrei çıartılmıştır İinci olara örne aoti item, Heun algoritmaı ullanılara VHDL dilinde odlanmış, Xilin ISE 4 taarım ortamında Virte-6 FPGA çipi için entelenmiş ve tet edilmiştir Elde edilen tet onuçlarına göre FPGA tabanlı aoti oilatörün çalışma reanı 3976MH dir FPGA tabanlı taarım bir milon verii 5 gibi ço ıa bir ürede heaplaabilmetedir Örne aoti itemin FPGA tabanlı modelinden elde edilen başarılı onuçlar bu eni aoti oilatörün riptoloji ve güvenli haberleşme ugulamalarında ullanılabileceğini götermiştir İleride FPGA tabanlı eni aoti oilatör ullanılara enroniaon, bilgi gileme ve ragele aı üretimi gibi çeşitli ugulamalar gerçeleştirilebilir

7 879 Kanalar [] Bahache B, Ghaal JM, Aad SE Improvement o the ecurit o igbee b a new chaotic algorithm Stem Journal, IEEE, 3; doi: 9/JSYST346 [] Jia-Gui W, Zheng-Mao W, Yu-Ran L, Li F, Xi T, Guang-Qiong X Simulation o bidirectional long-ditance chao communication perormance in a novel iber-optic chao nchroniation tem Lightwave Technolog Journal o, 3; 3:3-46 [3] Ahar H, Amer A Claiication o urveillance video object uing chaotic erie Image Proceing, IET, ; 6:799 [4] Decai Li, Min Han, Jun Wang Chaotic time erie prediction baed on a novel robut echo tate networ Neural Networ and Learning Stem, IEEE Tranaction on, ; 3:5-787 [5] Zhen Z, Chau KT, Zheng W Chaotic peed nchroniation control o multiple induction motor uing tator lu regulation Magnetic, IEEE Tranaction on, ; 48:-4487 [6] Kharel R, Buawon K, Aggoune W, Ghaemloo Z Implementation o a ecure digital chaotic communication cheme on a DSP board Communication tem networ and digital ignal proceing CSNDSP, 7th International Smpoium on, ; [7] Yiwei Z, Zeiang L, Xinjian Z A chao-baed image encrption ASIC uing reconigurable logic Circuit and Stem, IEEE Aia Paciic Conerence on, 8; 78 [8] Aa MS, Tanougat C, Sadoudi S, Fellah R, Dandache A A new auto-wiched chaotic tem and it FPGA implementation Communication in Nonlinear Science and Numerical Simulation, ; 7 [9] Sundarapandian V, Pehlivan I Anali, control, nchroniation, and circuit deign o a novel chaotic tem Mathematical and Computer Modelling, ; 55:7-94

GRAFİK SİSTEMLERİ İÇİN FPGA CİHAZLARINDA ÇALIŞMAK ÜZERE TASARLANMIŞ MATRİS ÇARPIM MOTORU

GRAFİK SİSTEMLERİ İÇİN FPGA CİHAZLARINDA ÇALIŞMAK ÜZERE TASARLANMIŞ MATRİS ÇARPIM MOTORU s. 61-68, 28 Üere Tasarlanmış Matris Çarpım Motoru GRAFİK SİSTEMLERİ İÇİN FPGA CİHAZLARINDA ÇALIŞMAK ÜZERE TASARLANMIŞ MATRİS ÇARPIM MOTORU İbrahim ŞAHİN 1 ve İsmail KOYUNCU 2 1 D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI Hamdi DEMİREL (a), Halil SAVURAN (b), Murat KARAKAYA (c) (a) Mühendisli Faültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ Otomatik Kontrol Ulual Tolantıı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ 8 Otomatik Kontrol Ulual Tolantıı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Ni-MH Batarya Sitemlerinde Gözleyici-Temelli Hata

Detaylı

Örnek Bir Tedarik Zincirinin Sistem Dinamikleri Yaklaşımı İle Modellenmesi

Örnek Bir Tedarik Zincirinin Sistem Dinamikleri Yaklaşımı İle Modellenmesi International Journal of esearch and Development, Vol.3, No., January 2 2 Örne Bir Tedari Zincirinin Sistem Dinamileri Yalaşımı İle Modellenmesi Murat Yegengil, Haan Arslan ve Ata Sevinç Kırıale Üniversitesi,

Detaylı

KABLOSUZ AĞ TABANLI SAHTE KİMLİK TESPİT SİSTEMİ UYGULAMASI

KABLOSUZ AĞ TABANLI SAHTE KİMLİK TESPİT SİSTEMİ UYGULAMASI Gazi Üniv. üh. im. Fa. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 3, 567-573, 2006 Vol 21, No 3, 567-573, 2006 KABLOSUZ AĞ ABANLI SAHE KİLİK ESPİ SİSEİ UYGULAASI Yavuz KILAĞIZ ve Ahmet BARAN* * Erzincan

Detaylı

KARŞIT AKIŞLI RANQUE-HiLSCH VORTEKS TÜPÜNÜN PERFORMANSINA TAPA AÇISI ETKİSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ

KARŞIT AKIŞLI RANQUE-HiLSCH VORTEKS TÜPÜNÜN PERFORMANSINA TAPA AÇISI ETKİSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ Isı Bilimi ve Teniği Dergisi, 28, 2, 1-7, 2008 J. of Thermal Science and Technology 2008 TIBTD Printed in Turey ISSN 1300-3615 KARŞIT AKIŞLI RANQUE-HiLSCH VORTEKS TÜPÜNÜN PERFORMANSINA TAPA AÇISI ETKİSİNİN

Detaylı

PLAKLI BİR DAMAR İLE NITINOL STENT ETKİLEŞİMİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

PLAKLI BİR DAMAR İLE NITINOL STENT ETKİLEŞİMİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ PLAKLI BİR DAMAR İLE NITINOL STENT ETKİLEŞİMİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Recep GÜNEŞ *1, Ömer ÇAM 2 ve M. Kemal APALAK 1 1 Erciye Üniveritei, Makina Mühendiliği Bölümü, 38039 Kayeri, TÜRKİYE

Detaylı

GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ

GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ İtanbul Ticaret Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Yıl: 6 Sayı:12 Güz 2007/2. 67-79 GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ Deniz TÜRSEL ELİİYİ, Selma GÜRLER ÖZET Bu çalışmada, her

Detaylı

ANALOG SERVO MOTOR DEVRESİ TASARIMI VE SİMULASYONU

ANALOG SERVO MOTOR DEVRESİ TASARIMI VE SİMULASYONU ANALOG SEVO MOTO DEVESİ TASAIMI VE SİMULASYONU Caner BEYONT, Çağata ÇAI, İlker ALTAY İtanbul Teknik Üniveritei Makina Fakültei, Makina Mühendiliği Bölüü, İSTANBUL cbekont@ahoo.co, cagatacakir@gail.co,

Detaylı

AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5)

AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5) Afyon Kocatepe Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Afyon Kocatepe Univerity Journal of Science AKÜ FEBİD 12 (212) 2521 (1-5) AKU J. Sci. 12 (212) 2521 (1-5) Farklı Yüzey Açılarındaki Işınım Şiddetlerinin Afyonkarahiar

Detaylı

DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ

DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ ABSTRACT Şürü Ertie 1, Deniz Yıldırım 2, Efe Turhan 3, Taha Taner İnal 4 İstanbul Teni Üniversitesi, Eletri Mühendisliği

Detaylı

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0156 ENGINEERING SCIENCES Yavuz Ünal Received: October 010 Ufu Eim Accepted: January 011 Murat Kölü Series

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org FUZZY Control Strategy Adapting to ISPM-15 Standarts Aydın Mühürcü 1, Gülçin Mühürcü 2 1 Saarya University, Electrical-Electronical

Detaylı

YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ

YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 24, No 1, 7-14, 2009 Vol 24, No 1, 7-14, 2009 YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ Turan GÜNEŞ

Detaylı

Buse Ustaoğlu 1, Berna Örs Yalçın 2. İstanbul Teknik Üniversitesi ustaoglubu@itu.edu.tr. İstanbul Teknik Üniversitesi siddika.ors@itu.edu.tr.

Buse Ustaoğlu 1, Berna Örs Yalçın 2. İstanbul Teknik Üniversitesi ustaoglubu@itu.edu.tr. İstanbul Teknik Üniversitesi siddika.ors@itu.edu.tr. Mikroişlemci Tabanlı Bir Sisteme Hata Enjekte Etme Yöntemi Geliştirilmesi ve Hata Tespit Mekanizmasının Gerçeklenmesi Improvement Fault Injection Method In A Microprocessor Based System and Implementation

Detaylı

Evrimsel Algoritma Tabanlı FIR Filtre Tasarım Simülatörü The FIR Filter Simulator based on Evolutionary Algorithm

Evrimsel Algoritma Tabanlı FIR Filtre Tasarım Simülatörü The FIR Filter Simulator based on Evolutionary Algorithm Evrimsel Algoritma Tabanlı FIR Filtre Tasarım Simülatörü The FIR Filter Simulator based on Evolutionary Algorithm 1 Yigit Cagatay Kuyu, 1 Nedim Aktan Yalcin, * 1 Fahri Vatansever * 1 Faculty of Engineering,

Detaylı

SINIR ŞARTLARININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ VE SICAKLIK DAĞILIMINA ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ

SINIR ŞARTLARININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ VE SICAKLIK DAĞILIMINA ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ _ 355 SINIR ŞARTARININ KAPAI ORTAMARDAKİ DOĞA TAŞINIMA ISI TRANSFERİ VE SICAKIK DAĞIIMINA ETKİSİNİN SAYISA ANAİZİ Birol ŞAİN ÖZET Kapalı kare ortamlardaki doğal taşınım, ortamın düşe duvarlarından birine

Detaylı

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ AKUSTİK TİTREŞİMLER İLE OLUŞTURULAN İKİNCİ MERTEBE GİRDAPLARIN KAPALI BİR ORTAM İÇERİSİNDEKİ ISI AKTARIMINA ETKİLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

NWSA-Engineering Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1A0344 Accepted: January 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Engineering Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1A0344 Accepted: January 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 136-3111/138-731 Statu : Original Stuy NWSA-Engineering Science Receive: September 1 NWSA ID: 13.8..1A344 Accepte: January 13 E-Journal of New Worl Science Acaemy Hakan Çelik Firat Univ. Mekatronik

Detaylı

Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications

Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications Saunma ilimleri Dergisi The Journal o Deense Sciences ayıs/ay 2014 Cilt/olume 13 Sayı/Issue 1 75-105. ISS (asılı) : 1303-6831 ISS (Online): 2148-1776 Ulaştırma Uygulamalarına Yöneli Ço odlu odel Önerisi

Detaylı

YERKABUĞU HAREKETLERİNİN KALMAN FİLTRESİ İLE İZLENMESİ MONITORING OF CRUSTAL MOVEMENTS BY USING KALMAN FILTER

YERKABUĞU HAREKETLERİNİN KALMAN FİLTRESİ İLE İZLENMESİ MONITORING OF CRUSTAL MOVEMENTS BY USING KALMAN FILTER ERKBUĞU HREKETLERİNİN KLMN FİLTRESİ İLE İLENMESİ MONITORING OF CRUSTL MOVEMENTS B USING KLMN FILTER KURT O., İNCE C.D., KONK H., ÇEPNİ M.S., Posta resi: KOÜ Veziroğlu erleşesi Müh. Fa. Jeoezi ve Fotog.

Detaylı

DEMİRYOLU SİNYALİZASYON SİSTEMİ SİMÜLATÖRÜ VE SCADA SİSTEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fatih MECİTOĞLU. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Anabilim Dalı

DEMİRYOLU SİNYALİZASYON SİSTEMİ SİMÜLATÖRÜ VE SCADA SİSTEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fatih MECİTOĞLU. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Anabilim Dalı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEMİRYOLU SİNYALİZASYON SİSTEMİ SİMÜLATÖRÜ VE SCADA SİSTEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fatih MECİTOĞLU Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Anabilim Dalı Kontrol

Detaylı

FGPA ile Gömülü Sistem Tasarımına Giriş Introduction to Embeded System Design Using FPGA

FGPA ile Gömülü Sistem Tasarımına Giriş Introduction to Embeded System Design Using FPGA FGPA ile Gömülü Sistem Tasarımına Giriş Introduction to Embeded System Design Using FPGA Selçuk BAŞAK Özetçe Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul selcuk@selsistem.com Bu

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:4 Saı:7 Bahar 005/ s.9-9 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Münevver TURANLI

Detaylı

FPGA ĐLE YAPAY SĐNĐR AĞI EĞĐTĐMĐNĐN DONANIMSAL GERÇEKLENMESĐ. Mehmet Ali ÇAVUŞLU

FPGA ĐLE YAPAY SĐNĐR AĞI EĞĐTĐMĐNĐN DONANIMSAL GERÇEKLENMESĐ. Mehmet Ali ÇAVUŞLU FPGA ĐLE YAPAY SĐNĐR AĞI EĞĐTĐMĐNĐN DONANIMSAL GERÇEKLENMESĐ Mehmet Ali ÇAVUŞLU Anahtar Kelimeler: FPGA, Yapay Sinir Ağları, VHDL, Paralel Programlama, Kayan Noktalı Aritmetik Özet Yapay sinir ağlarının

Detaylı

ISSN : 1308-7231 develi@erciyes.com 2010 www.newwsa.com Kayseri-Turkey MİKRODENETLEYİCİ KONTROLLÜ İKİ KANALLI SAYISAL OSİLOSKOP TASARIMI

ISSN : 1308-7231 develi@erciyes.com 2010 www.newwsa.com Kayseri-Turkey MİKRODENETLEYİCİ KONTROLLÜ İKİ KANALLI SAYISAL OSİLOSKOP TASARIMI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0137 Yasin Kabalcı İbrahim Develi ENGINEERING SCIENCES Mehmet Bilim Received: October 2010 Erciyes University

Detaylı

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri Ders : MATLAB ile Matris İşlemleri Kapsam Vetörlerin ve matrislerin tanıtılması Vetör ve matris operasyonları Lineer denlem taımlarının çözümü Vetörler Vetörler te boyutlu sayı dizileridir. Elemanlarının

Detaylı

DİZE EŞLEŞTİRME BAŞARIMINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN FPGA TABANLI BİR DONANIM MODÜLÜ TASARIMI

DİZE EŞLEŞTİRME BAŞARIMINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN FPGA TABANLI BİR DONANIM MODÜLÜ TASARIMI İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 30-39, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 30-39, 2013 DİZE EŞLEŞTİRME BAŞARIMINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN FPGA TABANLI BİR DONANIM MODÜLÜ

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI DA/DA YÜKSELTEN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI DA/DA YÜKSELTEN DÖNÜŞTÜRÜCÜ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 23, No 3, 719728, 2008 ol 23, No 3, 719728, 2008 GÜNEŞ ENERJİLİ İTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI DA/DA YÜKELTEN DÖNÜŞTÜRÜCÜ Mehmet

Detaylı

YÜZEYALTI GÖRÜNTÜLEME SENARYOLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN İKİ BOYUTLU (2B) FDTD TABANLI BİR SİMÜLASYON PROGRAMI

YÜZEYALTI GÖRÜNTÜLEME SENARYOLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN İKİ BOYUTLU (2B) FDTD TABANLI BİR SİMÜLASYON PROGRAMI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2011 YÜZEYALTI GÖRÜNTÜLEME SENARYOLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN İKİ BOYUTLU (2B) FDTD TABANLI BİR SİMÜLASYON PROGRAMI Esin KARPAT *

Detaylı