LAZER MİKRO İŞLEME PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİNİN DENEY TASARIM YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LAZER MİKRO İŞLEME PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİNİN DENEY TASARIM YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye LAZER MİKRO İŞLEME PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİNİN DENEY TASARIM YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ DETERMINATION OF THE EFFECT OF LASER ENGRAVING PARAMETERS ON SURFACE ROUGHNESS USING DESIGN OF EXPERIMENTS Şefika KASMAN a, * a, * Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Meslek Yüksekokulu, Teknik Prog. Böl., İzmir,Türkiye, Özet Lazer oyma tekniği genellikle mikro boyutta oyma işlemleri için kullanılmaktadır. Klasik imalat yöntemleri ile karşılaştırıldığında, lazer oyma tekniği birçok avantajlara sahiptir. Dar/küçük çalışma alanlarında işleme kolaylığı sağlaması, kalıp ve model imalatında da uygulanabilmektedir. Ölçüsel hassasiyet ve doğruluğun yüzey işleme teknolojilerinde kalite özelliğinin göstergesi olması sebebiyle iyi bir yüzey kalitesi elde edebilmek için işleme ait parametrelerin iyi ayarlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, oyma parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi değerlendirilmiştir. Optimal oyma parametreleri, en düşük yüzey pürüzlüğü için Taguchi metodu kullanılarak belirlenmiştir. Deneysel çalışmalar için EN 5754 alüminyum alaşımı kullanılmıştır. İki farklı oyma parametresi; tarama hızı ve güç, en iyi yüzey pürüzlülüğü için optimize edilmiştir. Sonuç olarak, Taguchi metodunun oyulmuş yüzeyin kalite problemlerinin çözümünde uygun bir metot olduğu düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Deney tasarımı, Lazer oyma, Yüzey pürüzlülüğü Abstract The laser engraving tecnique is commonly used to produce microsize engraves. Compared to the conventional method, the laser engraving tecnique has several advantages such as machining narrow and small area which is suitable for producing model and die. The dimensional precision and correctness in the surface machining technology is indicator of the quality features. The process of the parameters must be specified correctly to achive best surface quality. In this study, the effect of engraving parameters on the surface roughness was evaluated. Optimal engraving parameters for minimizing the surface roughness were determined by Taguchi method. The material was investigated an aluminium alloy grade Two different engraving parameters namely, scan speed, and power were optimized based on the best surface roughness. It can be concluded that Taguchi method is very suitable method in solving the surface quality problem of engraved surfaces. 1. Giriş Lazer ışın demetinin mikronluk bir alana odaklanabilir olması, önceleri imkânsız olarak değerlendirilen birçok konstrüksiyonun imalatını mümkün kılmaktadır. Lazer oyma, özellikle dar ve karmaşık şekillerin işlenmesinde, kalıp, model v.b. yapımında kullanılan talaşlı işlemeye alternatif bir yöntem olduğu düşünülmektedir. Lazerle işleme tekniğinde herhangi bir kalıp ve takıma ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla takım ve kalıp kaynaklı işleme hataları söz konusu değildir [1,2]. Bu temel avantajlarının yanında lazerle işlemenin temelinde başka avantajlar da vardır ve bunlar bu tekniği alternatif işleme tekniklerine göre öne çıkarmaktadır. Bu avantajlar; Alternatif yöntemlere göre ekonomiklik, İşlem görmüş yüzeyde daha az deformasyon, Çalışma kolaylığı, Seri imalata uygunluk Lazerle oyma işleminin temelini, bir lazer ışının iş parçası üzerine odaklanması ve iş parçası üzerinde hareketi oluşturmaktadır. Yüksek güç yoğunluğundaki bir lazer ışını doğrudan iş parçasına odaklanır ve bu ışın, belirlenen geometride hareket ederek tabakalar halinde metali buharlaştırır. Bu ışın aracılığıyla iş parçasına enerji aktarımı söz konusudur [3,4,5]. Bu çalışmada kullanılan lazer sistemi Fiber lazer sistemidir. Bu sisteminde yuvarlak profilli bir ışın, herhangi bir optik müdahale olmadan direkt olarak fiber içerisinde üretilir. Optik elemanlar lazerin bir parçasıdır ve lazer ışını ayrı bir optik malzeme içinden geçirilmez. Dolayısıyla optik bir hizalama söz konusu değildir. Buda ışının uzun mesafelere güç kaybı olmaksızın taşınabilmesini sağlamaktadır. Mikro işleme teknolojilerinde iş parçası yüzey pürüzlülüğü oldukça önemlidir. Bu çalışmanın temel amacını, fiber lazer kullanarak EN 5754 alüminyum alaşımının belirlenen geometride oyulması oluşturmaktadır. Oyma işleminin hedeflenen cevabı, iyi bir yüzey kalitesidir. Bu amaçla, optimum yüzey pürüzlülüğünün tespiti için oyma parametrelerinden tarama hızı ve güç, sistem parametreleri olarak kullanılmıştır. Deney sonuçlarından elde edilen veriler, Taguchi metodu ile değerlendirilerek en iyi yüzey pürüzlülüğü tespit edilmiştir. Keywords: Design of experiments, Laser engraving, Surface roughness. IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 2. Deney Tasarımı Endüstriyel uygulamalar, ekonomik ve zaman kısıtları dikkate alınarak en iyi uygulama şartlarının sağlanması ile en verimli düzeyin elde edileceği kombinasyonları gerektirir. Bu uygulamalarda, prosese etki eden faktörlerin bazıları kontrol edilebilirken bazıları edilemez. Bu aşamada deney tasarımı devreye girer ve proses çıktısının optimum seviyesinin tespitinde deney sayısını azaltarak prosesi etkileyen faktörlerden kritik olanları ve bunların proses çıktısına olan etkilerini tespit eder. Deney tasarımı sisteme yaklaşımda bulunurken istatistiksel yaklaşımları kullanır. Böylece faktörlerin çıktı üzerindeki etkilerini belirlemek ve varyasyon yaratan faktörlere karşı önlemler almak, tasarım aşamasında gerçekleştirilmiş olunur Taguchi Metodu Taguchi metodunun temelini parametre tasarımı oluşturmaktadır. tasarımında amaç, üründe ortaya çıkabilecek varyasyonu asgariye indirmek ve ürünün maliyetini düşürmektir [6]. ve seviye sayısı büyüdükçe deney sayısı büyümekte, bu da deney maliyetini önemli ölçüde arttırmaktadır [7]. Sisteme etkisinin olduğu düşünülen parametrelerin ve değişkenliğe sebep olacak seviyelerin oluşturduğu kontrollü bir deney düzeni ile deney sayısı azaltılacaktır. Böylece, üründe ve proseste varyasyona sebep olan ve kontrol edilemeyen faktörlere karşı, kontrol edilebilen faktörlerin değerleri optimal seviyelere çekilerek, ürün ve prosesteki varyasyon en aza indirilebilir [7]. Taguchi Deney Tasarımı yönteminde elde edilen deney sonuçları sinyal/gürültü (S/N) oranına çevrilerek değerlendirilmektedir [8]. S/N oranı, ortalamanın (sinyal) standart sapmaya (gürültü) oranı olarak tanımlanır. Sinyal değeri sistemin verdiği ve ölçülmek istenen gerçek değeri, gürültü faktörü ise ölçülen değer içerisindeki istenmeyen faktörlerin payını temsil eder [8]. Bunun yanında, gürültü faktörleri ürünün performans karakteristiklerinin hedef değerlerden sapmasına neden olan değişkenlerdir. Dolayısıyla, gürültünün sisteme etkisini minimize etmek gerekmektedir. S/N oranının hesaplanmasında bazı kabuller kullanılmaktadır. Çok sayıda kabul olmasına karşın bu kabullerden en çok kullanılanları; en küçük en iyi, nominal en iyi, en büyük en iyi kabulleridir. Bu üç tip kabulde amaç, S/N oranını maksimize etmektir. S/N oranının maksimize edilmesi, sinyalin arttırılması ve gürültünün azaltılmasıyla sağlanmaktadır. Böylece S/N oranı arttırılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı lazer oyma işlemi sonrasında iş parçasının yüzey pürüzlülüğünü (Ra) minimuma indirmektir. Düşük Ra değeri iyi bir yüzey kalitesini ifade etmektedir. Yüzey pürüzlülüğü için düşük değerlerin en iyi yüzey kalitesinin göstergesi olarak kabul edilmesi yaklaşımından yola çıkarak, bu çalışmada en küçük en iyi kabulü yapılarak sistem optimize edilmiştir. En küçük en iyi yaklaşımında S/N oranını hesaplamak için kullanılan Denklem, 1 numaralı denklemdir [8]; 1 η=s/n=-10log n n 2 Yi i=1 (1) Burada; n: deney sayısını, Y: Yüzey pürüzlülük değerini, ifade etmektedir. Optimizasyon işleminin son aşamasını varyans analizi oluşturmaktadır. Burada amaç, parametrelerin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaçla S/N oranın toplam değişkenliği, Denklem 2 ve her parametrenin karelerinin toplamı, Denklem 3 ile hesaplanır [8]. SS = ( η η ) T n SS = ( η η ) A i m ka 2 Ai Aİ m 2 (2) n (3) k A = A parametresinin seviye sayısı, n Ai = A parametresinin i seviyesindeki deney sayısı, η A = A parametresinin i seviyesindeki S/N oranını, η m = Ortalama S/N oranını, ifade etmektedir. Hem S/N oranları hem de varyans analizleri, proses parametrelerinin optimum seviyelerinin tahmini için kullanılmaktadır. 2.2 ve Seviyelerin Belirlenmesi Deneyler, oyma işlem parametrelerin yüzey pürüzlülüğüne etkisinin tespiti için yapılmıştır. Oyma işlemine ait parametre ve seviyeleri Çizelge 3. de görüldüğü gibidir. Bu tabloda görüldüğü üzere iki işlem parametresi için dört seviye belirlenmiştir. Probleme uygun orthogonal dizi seçimi için parametrelerin serbestlik derecelerine bakılmış ve toplam serbestlik derecesine göre orthogonal dizi seçimi yapılmıştır. Dört seviyeli bir parametre için serbestlik derecesi üçtür ve dört seviye için toplam serbestlik derecesi onikidir. Dolayısıyla deney için dört seviyeli iki parametreli L 16 deneyi kullanılmıştır. L 16, orthogonal dizi onaltı serbestlik derecesine sahiptir. 3. Deneysel Çalışmalar 3.1. Malzeme ve İşleme Yöntemi Bu çalışmada sırasıyla Çizelge 1 ve Çizelge 2 de analiz sonuçları ve fiziksel özellikleri verilen ve genellikle kalıp imalatında kullanılan EN 5754 alüminyum alaşımı kullanılmıştır. Deneysel çalışmalar için 20 W lık Fiber Lazer markalama makinesi kullanılmıştır. Oyma işlemi Şekil 1 de gösterildiği gibi, 100x100x15 mm boyutlarındaki plaka üzerinde 5x5mm lik karesel bir alan 40 kez taranarak gerçekleştirilmiştir. Oyma işlemi, oyulan yüzeylerin pürüzlülük ölçümleri ve elde edilen verilerin analizi, bu çalışmanın kapsamını oluşturmuştur. Bu kapsamda deneysel çalışmaların ilk aşamasında, tarama hızı ve güç, sistem parametreleri olarak seçilmiş ve yüzey pürüzlülüğüne etkisi tespit edilmiştir.

3 Yüzey pürüzlülük ölçümleri için Mitotoya SJ 301 profilometre cihazı kullanılmıştır. Ölçümler için seçilen hız 0,5mm/s ve aralık 2 mm dir. Yüzey pürüzlülüğü değeri olarak, orta hattan profile olan uzaklık değerlerinin aritmetik ortalamasını ifade eden ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra,μm) değeri kullanılmıştır. yönüne dik yönde ölçülen Ra değerlerinin ortalaması taranan alanın nihai yüzey pürüzlülük değeri olarak kullanılmıştır. Profilometre ile yapılan ölçümler sonrasında elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri Minitab istatistik programı ile analiz edilmiştir. Çizelge 1. EN 5754 alaşımının kimyasal içeriği (%) Si Fe Cu Mg Mn Cr Zn Ti Al % 0,15 0,29 0,014 3,22 0,25 0,11 0,003 0,017 Bal. Çizelge 2. EN 5754 alaşımının fiziksel özellikleri Çekme dayanımı (Rm, MPa) Akma dayanımı (Rp, MPa) Uzama (%) Sertlik (HB) Her deney için ölçülen yüzey pürüzlülük değerleri Taguchi metodunun L 16 deney düzenindeki sıralamaya göre yerleştirilmiş ve yüzey pürüzlülük değerinin tespiti için optimizasyon analizleri yapılmıştır Analizler Şekil 1. Lazer tarama uygulamaları Çizelge 3 de deneysel çalışmalarının birinci aşamasını oluşturan parametrelere göre ve Çizelge 4 de gösterilen Taguchi L 16 dik düzeni çerçevesinde gerçekleştirilen deneyler sonrasında, işlem görmüş yüzeylerin yüzey pürüzlülüğü, tarama yönüne dik yönde ölçülmüştür. Taranmış alanın beş farklı bölgesinde yapılan ölçümlerin ortalaması alınarak istatistiksel olarak sonuçların güvenirliliği sağlanmıştır. Yapılan on altı deney sonrasında ölçülen yüzey pürüzlülük değerleri sistemin cevabı olarak performans değerlendirilmesinde kullanılmış ve sonuçlar Çizelge 5 de listelenmiştir. Seçilen tarama hızı ve gücün yüzey pürüzlülüğüne etkisi, S/N oranı ve varyans analiz sonuçları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada en büyük S/N oranın, en iyi yanıtı vereceği düşünülmüştür. Gürültü olarak değerlendirilen ve oyma işlemi sırasında kontrol edilmesi imkânsız ya da zor olan sistem parametrelerinin katkı payı azaldıkça S/N oranı artacak ve yüzey pürüzlülüğü değeri de en iyiye yaklaşacaktır, yani düşecektir. Çizelge 5 de verilen sinyal gürültü oranları (S/N), Denklem 1 yardımıyla hesaplanmıştır. S/N oranının hesaplanmasından sonra, her parametrenin her bir seviyedeki etkisi belirlenmiştir. Bunun için Çizelge 5 de hesaplanan S/N oranlarının ortalaması her faktörün her seviyesi için ayrı ayrı alınarak hesaplanmıştır ve Çizelge 6 da listelenmiştir. Hesaplamalar sonrasında her faktör için belirlenen en yüksek S/N oranı en iyi deney sonucunu yani en düşük yüzey pürüzlülük değerini ifade etmektedir. Şekil 2 de her parametre için hesaplanan ortalama S/N oranları grafiksel ve sayısal olarak gösterilmiştir. Optimizasyon aşamasını sonuçlandırmak için S/N oranları kullanılarak varyans analizi yapılmıştır. Bu aşamada, Denklem 2 ve Denklem 3 kullanılarak her faktörün kareleri toplamı hesaplanmış ve sonuçlar Çizelge 7 de verilmiştir. Deney şartlarında oluşması beklenen S/N oranı Denklem 4 yardımıyla hesaplanmıştır [8]. η = ηm + ( ηi ηm) j Şekil 2 de gösterilen grafik yardımıyla en iyi seviyeler tespit edilmeye çalışılmıştır. Her faktörün her seviyesi için en yüksek S/N oranına bakılarak optimizasyon işlemi sonuçlandırılmıştır. Yapılan analizler sonrasında, Şekil 2 ve sayısal veriler dikkate alınarak oyma işlemine ait optimum parametre ve seviyeler tarama hızı için 150 mm/s ve güç için 10W, yani A2B1 olarak tespit edilmiştir. Analizler sonrasında seçilen optimum deney şartlarındaki S/N oranın tahmini için Denklem 4 kullanılmış ve S/N oranı -4,58 olarak hesaplanmıştır. Bulunan bu değer güç için 10W değerinde iken, tarama hızı için 150mm/s ile 250mm/s arasında bir değerde sağlanabilecektir. Dolayısıyla proses sonucu olarak en iyi çalışma şartlarında hız için 150mm/s değeri bulunsa da 150mm/s ile 250mm/s arasındaki bir hız değerinin en iyi çalışma hızını vereceği düşünülmektedir. Çizelge 3. hızı ve Güç için lazer oyma işlem faktörleri ve seviyeleri hızı Seviyeler Güç (W) (4)

4 Çizelge 4. hızı ve Güç için Taguchi L16 deney düzeni Deney No hızı Güç (W) Çizelge 6. Ortalama S/N oranları Seviyeler hızı -11,6-8,45-8,64-10,7 Güç (W) -5,97-10,9-13,0-9,51 Hızı Çizelge 7. ANOVA tablosu Serbestlik derecesi Karelerin toplamı Ortalama Karelerin toplamı Faktör etkisi (%) 3 28,9 9,462 11,56 Güç (W) 3 104,64 34,879 42,62 Hata terimi 9 112,49 12,499 45,82 Toplam , Çizelge 5. Deney sonuçları ve S/N oranları Deney No hızı Güç (W) Yüzey Pürüzlülüğü (Ra) S/N (db) ,89-9, ,43-12, ,09-9, ,24-14, ,73-4, ,32-7, ,42-10, ,57-11, ,86-5, ,18-12, ,73-13, ,45-3, ,68-4, ,45-10, ,99-18, ,93-9,34 Şekil 2. Her bir parametre için ortalama S/N oranları 4. Sonuç Bu çalışma kapsamında fiber lazer kullanılarak EN 5754 alüminyum alaşımının yüzeyi işlenmiş ve bu işleme için işlem parametreleri olarak ışın tarama hızı ve güç seçilmiştir. Deneyler sonucunda işlem görmüş yüzeylerin yüzey pürüzlülüğü ölçülmüş ve elde edilen sonuçlar deney tasarımı yöntemlerinden biri olan Taguchi metodu kullanılarak sistem parametrelerinin ve seviyelerinin etkileri incelenmiştir. Buna göre; Ortalama S/N oranlarının sayısal ve grafiksel gösterimi yardımıyla en yüksek S/N oranına bakılarak en iyi yüzey pürüzlülük değeri, tarama hızının ikinci seviyesi olan 150mm/s de ve gücün birinci seviyesi olan 10W da elde edilmiştir. Analiz sonucu bulunan S/N oranına göre, en iyi proses çalışma şartlarında hız için 150mm/s değeri bulunsa da, 150mm/s ile 250mm/s arasındaki bir hız değerinin en iyi çalışma hızını vereceği düşünülmektedir. Her iki parametrenin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkinlik yüzdeleri varyans analizi yardımıyla tespit edilmiştir. Buna göre; tarama hızının yüzey pürüzlülüğüne etkisi % 11,56 ve gücün etkisi ise % 42,62 olarak hesaplanmıştır.

5 İki farklı oyma parametresi; tarama hızı ve güç, en iyi yüzey pürüzlülüğü için optimize edilmiştir. Sonuç olarak, Taguchi metodunun lazerle işlenmiş yüzeylerin, kalite problemlerinin çözümünde uygun bir metot olduğu düşünülmektedir. Teşekkür Bu çalışmada kullanılan lazer sistemi İzmir de faaliyet gösteren Lazer Mikron Ltd. Şirketi tarafından sağlanmıştır. Katkılarından dolayı teşekkür ederim. Kaynaklar [1] Slocombe, A. and Li, L., Laser ablation machining of metalrpolymer composite materials, Applied Surface Science, vol , , [2] Jebbari, N., Jebari, M., Saadallah, F., Saugnac, A., Bennaceur, R. and Longuemard, J., Thermal affected zone obtained in machining steel XC42 by high-power continuous CO2 laser, Optics & Laser Technology vol. 40, , 2008 [3] Dubey, A. and Yadava, V., Experimental study of Nd:YAG laser beam machining An overview, Journal of Materials Processing Technology, vol. 195, 15 26, [4] Campanelli, S.L., Ludovico, A.D., Bonserio, C. Cavalluzzi, P., Cinquepalmi, M. Experimental analysis of the laser milling process parameters, Journal of Materials Processing Technology, vol. 191, , [5] Pham, D.T., Dimov, S.S., Petkov, P.V., Laser milling of ceramic components, International Journal of Machine Tools & Manufacture, vol. 47, , [6] Akkurt, M., Kalite Kontrol Excel Destekli, Birsen Yayınevi, İstanbul,2002. [7] Şirvancı, M., Kalite İçin Deney Tasarımı Taguchi Yaklaşımı, Literatür Yayıncılık Ltd., [8] Savaşkan, M., Taptık, Y. and Ürgen, M., Deney tasarımı yöntemi ile matkap uçlarında performans optimizasyonu, İtüdergisi/d mühendislik, vol. 6, 3, , 2004.

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (41-54) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (41-54) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 289-300, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi DETERMINATION OF EFFECT ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF POLYPROPYLENE

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 2, 2013 (73-86) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 2, 2013 (73-86) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

İMALAT ALANINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN MİKRO İŞLEME TEKNİKLERİ

İMALAT ALANINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN MİKRO İŞLEME TEKNİKLERİ İMALAT ALANINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN MİKRO İŞLEME TEKNİKLERİ 1, Adem ÇİÇEK 2 1 Düzce Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Düzce, Türkiye. emreyucel@duzce.edu.tr 2 Düzce Üniversitesi,

Detaylı

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 295-301

Detaylı

Tel Erozyonda Kesme Parametrelerinin Parçanın Boyut Ölçüsüne Etkilerinin Deneysel İncelenmesi

Tel Erozyonda Kesme Parametrelerinin Parçanın Boyut Ölçüsüne Etkilerinin Deneysel İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 13, 2010 (31-44) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 3, 2010 (31-44) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, o:, 0 7-6 Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, o:, 0 7-6 TEKOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-i:04-44 Makale Article AII

Detaylı

FARKLI MALZEMELERİN LAZERLE KESİLMESİ

FARKLI MALZEMELERİN LAZERLE KESİLMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, 2013 DERLEME FARKLI MALZEMELERİN LAZERLE KESİLMESİ Kadir ÇAVDAR * Tolga TANRISEVER * Özet: Bu yayında; lazer ışını kullanarak

Detaylı

PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2005 CİLT 2 SAYI (37-45) PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Ufuk ÖZDEMİR Hava Harp Okulu

Detaylı

T. C. DOKTORA TEZİ. Özlem Akçay KASAPOĞLU 2502030037 TEZ DANIŞMANI: DOÇ. DR. NECDET ÖZÇAKAR

T. C. DOKTORA TEZİ. Özlem Akçay KASAPOĞLU 2502030037 TEZ DANIŞMANI: DOÇ. DR. NECDET ÖZÇAKAR T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TALAŞLI İMALATTA BİR KALİTE KARAKTERİSTİĞİNİN MODELLENMESİ Özlem Akçay KASAPOĞLU 2502030037

Detaylı

BİR HİDROLİK POZİSYONLAMA SİSTEMİNDE PİSTON ÇAPI, İLERLEME ORANI, YÖN VE EKSEN PARAMETRELERİNİN OPTİMUM SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ

BİR HİDROLİK POZİSYONLAMA SİSTEMİNDE PİSTON ÇAPI, İLERLEME ORANI, YÖN VE EKSEN PARAMETRELERİNİN OPTİMUM SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0025 ENGINEERING SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231 2009

Detaylı

X10CrAlSi24 Sac Malzemesine Farklı Elektrotlar İle Delik Delme İşlemlerinde Performans Çıktılarının Modellenmesi

X10CrAlSi24 Sac Malzemesine Farklı Elektrotlar İle Delik Delme İşlemlerinde Performans Çıktılarının Modellenmesi 1032 X10CrAlSi24 Sac Malzemesine Farklı Elektrotlar İle Delik Delme İşlemlerinde Performans Çıktılarının Modellenmesi Modelling of Performance Output in the Hole Drilling Process with Different Electrodes

Detaylı

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ MADENCİLİK, Cilt 45, Sayı 3, Sayfa 19-6, Eylül 006 Vol.45, No.3, pp 19-6, September 006 İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ Determination of Variation

Detaylı

Kasım BAYNAL KOÜ İlknur GENCEL KOU

Kasım BAYNAL KOÜ İlknur GENCEL KOU VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 24-25 Ekim 2008 TAGUCHİ YÖNTEMİNİN GIDA SEKTÖRÜNDE ÇOK YANITLI PROBLEMİN ENİYİLENMESİNDE UYGULANMASI Kasım BAYNAL KOÜ İlknur GENCEL KOU ÖZET Tasarım için önerilen

Detaylı

The Investigation of Prestraining on Springback Behavior of 5754-O Al-Mg Alloy Experimentally and Finite Element Model

The Investigation of Prestraining on Springback Behavior of 5754-O Al-Mg Alloy Experimentally and Finite Element Model Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (1-9) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (1-9) TEKNOLOJİK AAŞTIMALA www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Elyaf Sarma Tekniği İle Üretilen Kompozit Borularda Reçine Ve Cam Elyaf Türünün İç Basınç Dayanımına Etkisi

Elyaf Sarma Tekniği İle Üretilen Kompozit Borularda Reçine Ve Cam Elyaf Türünün İç Basınç Dayanımına Etkisi Elyaf Sarma Tekniği İle Üretilen Kompozit Borularda Reçine Ve Cam Elyaf Türünün İç Basınç Dayanımına Etkisi Kaya, D. 1, Subaşı, S. 2* ve Subaşı, A. 3 1 Düzce Üniversitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, İnşaat

Detaylı

ROBOTĠK GAZALTI KÖġE KAYNAK ĠġLEMĠNĠN TAGUCHI YONTEMĠ ĠLE ENĠYĠLENMESĠ

ROBOTĠK GAZALTI KÖġE KAYNAK ĠġLEMĠNĠN TAGUCHI YONTEMĠ ĠLE ENĠYĠLENMESĠ ROBOTĠK GAZALTI KÖġE KAYNAK ĠġLEMĠNĠN TAGUCHI YONTEMĠ ĠLE ENĠYĠLENMESĠ Arş. Gör. Dr. A. Gamze ÇİFTÇİ AYTEKİN ÖZET Günümüzde iki veya daha çok yanıtı beraber analiz ederek ürünün kalitesi üzerindeki etkileri

Detaylı

REGRESYONLA TİTREŞİM, AKUSTİK EMİSYON VE KESME PARAMETRELERİNE BAĞLI YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN MODELLENMESİ

REGRESYONLA TİTREŞİM, AKUSTİK EMİSYON VE KESME PARAMETRELERİNE BAĞLI YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN MODELLENMESİ MAKALE REGRESYONLA TİTREŞİM, AKUSTİK EMİSYON VE KESME PARAMETRELERİNE BAĞLI YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN MODELLENMESİ İlhan Asiltürk * Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Konya

Detaylı

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI U. ÇAYDAŞ * & A. HASÇALIK * Özet Bu çalışmada, tel erozyon yönteminde işlem parametrelerinin farklı kesme alanlarına sahip

Detaylı

PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARINDA MALİYET HESABI İÇİN YENİ BİR PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ

PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARINDA MALİYET HESABI İÇİN YENİ BİR PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARINDA MALİYET HESABI İÇİN YENİ BİR PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ THE DEVELOPPING OF A NEW

Detaylı

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 59-64

Detaylı

YEKPARE TAKMA UÇLU MATKAPLARLA DELME İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM ÜZERİNDEKİ GERİLMELERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ

YEKPARE TAKMA UÇLU MATKAPLARLA DELME İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM ÜZERİNDEKİ GERİLMELERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye YEKPARE TAKMA UÇLU MATKAPLARLA DELME İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM ÜZERİNDEKİ GERİLMELERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ

Detaylı

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ *

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * MAKALE AL 2 TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * Metin Kök Doç. Dr., Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş MYO, Kahramanmaraş metinkok@ksu.edu.tr

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDM İLE KABA İŞLEMEDE KÜRESEL UÇLU ELEKTROTLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: DİKDÖRTGEN CEPLERİN BOŞALTILMASI Engin AVLAR YÜKSEK

Detaylı

Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi

Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:28, Sayı:1, Yıl:2013, ss.197-231 Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi Kezban KAPAR 1 Öz Tedarikçi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

YÜKSELTİLMİŞ D-OPTİMAL DİZAYN YÖNTEMİ KULLANILARAK MÜHENDİSLİK DİZAYNLARINDA ETKİNLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ: SENTETİK JET DİZAYN OPTİMİZASYON ÇALIŞMASI

YÜKSELTİLMİŞ D-OPTİMAL DİZAYN YÖNTEMİ KULLANILARAK MÜHENDİSLİK DİZAYNLARINDA ETKİNLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ: SENTETİK JET DİZAYN OPTİMİZASYON ÇALIŞMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2007 CİLT 3 SAYI 1 (51-61) YÜKSELTİLMİŞ D-OPTİMAL DİZAYN YÖNTEMİ KULLANILARAK MÜHENDİSLİK DİZAYNLARINDA ETKİNLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ: SENTETİK JET DİZAYN OPTİMİZASYON

Detaylı

DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin testere freze çakılarıyla işlenebilirliğinin araştırılması

DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin testere freze çakılarıyla işlenebilirliğinin araştırılması 170 DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin testere freze çakılarıyla işlenebilirliğinin araştırılması Hasan Basri ULAŞ a, Fürğan MİHMAT b, Halil DEMİR c a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Beşevler,

Detaylı

INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 2, 293-298, 2010 Vol 25, No 2, 293-298, 2010 INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU

Detaylı

PLASTİK ENJEKSİYON KALIPÇILIĞINDA SOĞUTMA KANALLARININ EN UYGUN KONUMUNUN BELİRLENMESİ

PLASTİK ENJEKSİYON KALIPÇILIĞINDA SOĞUTMA KANALLARININ EN UYGUN KONUMUNUN BELİRLENMESİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PLASTİK ENJEKSİYON KALIPÇILIĞINDA SOĞUTMA KANALLARININ EN UYGUN KONUMUNUN BELİRLENMESİ MAHMUT EKERSULAR YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM

Detaylı