Özgü İnsan Kaynakları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özgü İnsan Kaynakları"

Transkript

1 Ticaret Sicil No: Özel İstihdam Sicil No:194 Tar: Özgü İnsan aynakları Mesleki Uyum Eğitimleri ÖZGÜ İNSAN AYNALARI 13 Haziran 2011

2 Özgü İnsan aynakları Mesleki Uyum Eğitimleri İşletmelerin en önemli sermayesi olan İnsan aynağına yapılacak yatırım, uygulama ve yönetimini doğru yönlendirmede uzman olan ÖZGÜ 10 yılı aşkın bir süre İnsan aynakları outsourcing alanında başarılı bir şekilde hizmet vermektedir. Insan aynağı Yönetiminde yaşanan değişimleri kurum bünyesinde uygulayarak hayata geçirme, seçme yerleştirme aşamasından, insan kaynağının yönetimine kadar her süreçte verim artırıcı uygulamaları ile İnsan aynakları Firmaları içinde fark yaratmaktadır. ÖZGÜ'yü farklı kılan en önemli etken İnsan aynakları uygulamalarında uzman olması ve bu uzmanlığını tüm destek hizmetlerine ustalıkla yansıtmasıdır. Bu kapsamda asıl işine odaklanarak alacağı destek hizmetlerinde kusursuzluk arayan sürekli gelişim ve değişim yönetimi hedefinde olan kurumlara çözüm ortağı prensibi ile hizmet veriyor, doğru düşünce, doğru planlama ve doğru uygulama ile hayatınızı kolaylaştırıyoruz. ÖZGÜ; operasyonel süreçlerde Özgü Insan aynakları ve Özgü Idari Hizmetler olarak iki farklı kurumsal yapı ile hizmet vermektedir. Özgü eğitim alanında da sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Alanlarında çok tecrübeli eğitimleriyle Liderlik,i Takım Oluşturma, işisel Gelişim, İnsan aynakları, Finans, Operasyon Yönetimi, alite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Satış ve Pazarlama, Sürekli Gelişim gibi konularada 100 ün üzerinde eğitim vemektedir. Özellikle mavi yaka çalışan personel için 10 modülden oluşan İşçi Geliştirme Eğitimleri vermektedir. Ayrıca Mesleki Uyum çerçevesinde eğitim organizasyonları yapmakta, eğitimler vermekte, yeterliliği olmayan personele eğitim verme yolu ile belgelendirmeler sağlamak gibi ulvi bir görevi yerine getirmektedir. MESLEİ EĞİTİM İHTİYACI: Çalışanların eğitim alaması bir zorunluluktur. Bu zorunluluk iş gerekleri kadar çalışanın kişisel gelişimi ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için firmaların yerine getirmesi gereken görevler arasındadır. Gerek kriz dönemlerinde ve gerekse serbest rekabetin yoğun olarak yaşandığı şartlarda, fark yaratmak için iş gücünün yüksek/ileri eğitim gereksinmeleri ortaya çıkar. Eğitimli ve işin gereklerini karşılayabilen işgücü, önemli bir katma değer sağlayacak, şirketlere önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır sayılı İş anununda be bazi kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun (RG, ), 4587 sayılı İş anunun 85. Maddesine getirdiği değişklikle (md.5), çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim amamış işçilerin 01,01,2009 tarihinden itibare (md. 38/b) artkık işyelerinde çalıştırılamayacağnın öngörmüştür. Aksi halde, mesleki eğtiim almamış işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline her işçi için 500 YTL idari para çezası öngörmüştür. (5763 sayılı kanunun 9. Mdi ile değişik İş. Md. 105/d). Aslında 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu da, bu konuda dah önce bu yold aibr hüküm getirmiştir. anun kapsamına alınan mesleklerde ve bu mesleklerle iğligili işyerlerinde alanında mesleki eğitm almış olanlara istihde edilir (md. 30). Nitekim, bu maddeye dayanarak çıkarılan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği de (RG, 03,07, ), nonunda göre istihdam edilenlerin mesleki ve teknik orta eğitim diploması, sertifiak ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık ve işyeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. İşer sahipleri istihde edecekleri kişlerden, yapacakları iş ile ilgili meslek eğtiimi aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır (md. 246). 1

3 AĞIR VE TEHLİELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACA İŞÇİLERİN MESLEİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞ AMAÇ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş anununun 85 inci maddesinde yer alan ve ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilerin mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. APSAM MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4857 sayılı anunun 85 inci maddesine göre çıkarılan, 16/6/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan işçileri kapsar. DAYANA MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 4857 sayılı anunun 85 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR MADDE 4 (1) Bu Tebliğin uygulanmasında; a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, b) Mesleki Eğitim: Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi, c) Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve urumları: Mesleki ve teknik eğitim alanında, diplomaya götüren orta öğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarını, ifade eder. Mesleki eğitim zorunluluğu MADDE 5 (1) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur. (2) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamında yer almakla birlikte, işçinin yaptığı iş ağır ve tehlikeli işler kapsamı dışında ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim anunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4857 sayılı İş anununun 85 inci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz. Mesleki eğitimin belgelendirilmesi MADDE 6 (1) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur: a) 3308 sayılı anuna göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi, b) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası anununun 48 inci maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve (6. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye İş urumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği nin 4 üncü maddesinin (f) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre alınan kurs bitirme belgesi, 2

4 c) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim urumları anununun 2 nci maddesinin (g) ve (i) bentlerine göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi, ç) 11/7/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi, d) Yukarıda sayılanların dışında kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, e) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler. Mesleki eğitim zorunluluğunun denetlenmesi MADDE 7 (1) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, 4857 sayılı anuna göre Bakanlık İş Müfettişleri tarafından denetlenir. (2) İşverenler, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini, 4857 sayılı anunun 75 inci maddesine göre düzenlenen özlük dosyasında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır. 3

5 MESLEİ EĞİTİMİN BELGELENDİRİLMESİ: Yukarıda sayılanların dışında kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belger gerekmektedir. MESLEİ EĞİTİMİN DENETLENMESİ: Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, 4857 sayılı kanuna göre Bakanlık İş Müfettişleri tarafından denetlenir. İşverenler ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgelerinin bir örneğinin, 4857 sayılı kanunun 75. Maddesine göre düzenlenen özlük sosyasında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır. MESLEİ EĞİTİMLER: MAGEP; eğitim ve öğretim, iş piyasasıi kalite güvence sistemi, yerelleşme, bölgesel çalışmalar veiletişim alanlarında teknik danışmanlık ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı eş uzmanları ve sosyal ortakların alktif katılımlarıyla yürütülmektedir. Avrupa Birliği standartlarına göre, mesleki yetki ve sorumlulukları sekiz seviyeden oluşmaktadır. Bu sistemde ilk üç seviye; temel, ilk ve orta düzeydedir. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, bu sistemin dördüncü seviysi olan meslkei eğitme yönelik bir projedir. Meslek liselirmizde gerçekleştirilecek çalışmalarla eğtim yaşamının dördüncü aşamasındaki öğrencilere ve iş dünyasındaki çalışanlara dünya standartlarında eğitim verilerek, mesleki bilgi ve vecerilern kazandırılması amaçlanmaktadır. MESLEİ SEVİYELERİ YETİ VE SORUMLULULARI SEVİYELER BECERİ DÜZEYİ ÖĞRETİM DÜZEYİ SEVİYE 1 SINIRLI BECERİ TEMEL SEVİYE 2 BECERİ SAHİBİ SERTİFİA PROGRAMI SEVİYE 3 APSAMLI BECERİLİ SERTİFİA PROGRAMI SEVİYE 4 DENETÇİ / NEZARETLİ SERTİFİA PROGRAMI SEVİYE 5 TENİSYEN UZMANLI SEVİYE 6 MÜHENDİS/ BİLİM ADAMI YÜSE ÜNİVERSİTE SEVİYE 7 DİĞER İDARİ ADROLAR LİSANS ÜSTÜ SEVİYE 8 YÖNETİCİ LİSANS ÜSTÜ EĞİTİMLERİN İÇERİLERİ NASIL BELİRLENİYOR: Düzenlenen eğtim programı MEGEP projesi kapsamında hazırlanan eğitim modülü içerikleri kullanılmaktadır. Örneğin, mekanik ve metal işleri, kimya teknolojisi, gıda teknolojisi gibi. Örnek bir eğitim programı aşağıda verilmiştir. 4

6 ÖRNE BİR EĞİTİM PROGRAMI: EĞİTİM STANDARDI OD EĞİTİM ALANI MÜHENDİSLİ VE MÜHENDİSLİ İŞLERİ 52 ÖĞRETİM ALANI MEANİ VE METALİŞLERİ 521 METAL TENOLOJİSİ 521MMI ÖĞRETİM PROGRAMI ÇELİ YAPILANDIRMACILIĞI 521 MESLE/DAL SEVİYESİ 4 TANIM Çelik yapılandırma, merdiven ve parmaklıkları, çeşitli kiriş uygulamaları ve çeşitli sacdan boru işleri yapma, toz altı kaynak tekniklerini uygulama, CNC, NC tezgâhlarında kesme, bükme ve tahribatsız muayene yöntemlerini uygulama ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimdir. RİŞ OŞULLARI Temel Eğitimini tamamlamış olmak Çelik yapılandırmacılığın gerektirdiği işleri yapacak bedensel, ruhsal ve zihinsel engeli bulunmamak. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Eğitim kurumlarının özellğine göre ilgili mevzuat (yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgeler) doğrultusunda kazanılan yeterlikler ölçülerek sonuçlar değerlendirilecektir. Çelik yapılandırmacıda bulunması gereken yeterliklerin kazandırıldığı modüllerin tamamını başarı ile tamamlamak, SÜRE VE BELGELENDİRME İşletmelerde uygulama tecrübesini artırmak amacıyla verilen beceri eğitimini başarıyla tamamlamak koşulu ile; 4 Yıllık mesleki eğitim programının sonunda diploma verilir. Sertifika eğitimi(en az 2500 saat) sonunda; 4.seviye 5

7 sertifikaya yönelik eğitim belgesi verilir. AÇILAMALAR GÖREVLER Eğitim sonunda verilen tüm belgeler, yeterlilik sınavında ve üst öğrenimde değerlendirilir. Teknik Resim Çizmek Elektrik Direnç aynağı Yapmak Demirci Ocağında Şekillendirme İşlerini Yapmak Oksi-Gaz aynağı Yapmak Oksi-Gaz İle esme Yapmak Elektrik Ark aynağı Yapmak Elektrik Arkı İle esme Yapmak oruyucu Gaz (Mig-Mag,) aynağı Yapmak Soğuk Şekillendirme Yapmak Saç Şekillendirme İşleri Yapmak Seri İş ve Montaj alıpları Yapmak Çelik Eşya Yapmak Metal Yüzeyleri Temizlemek ve Parlatmak Metal Yüzeyleri Macunlamak ve Boyamak İleri Düzeyde esme ve Bükme Yapmak Çelik onstrüksiyon İşleri Yapmak Merdiven ve Parmaklık Yapmak iriş Uygulamaları Yapmak Sacdan Yuvarlak ve are esitli Boru Donanımları Yapmak Tahribatsız Muayeneler Yapmak Tozaltı aynağı Yapmak Teknik Yabancı Dille İfade Etmek Bilgisayar Destekli Çizim Yapmak Temel Elektrik İşlemlerini Yapmak SONUÇ (ÜRÜN-HİZMET) İSTİHDAM ALANLARI (İŞ YERİ VE ÇALIŞMA OŞULLARI) Çelik yapılandırma işleri, merdiven ve parmaklıkları, çeşitli kiriş uygulamaları ve çeşitli sacdan boru işleri yapmak. Çelik yapılandırmacılık dalından mezun olan öğrenciler, seçtiği meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; çelik çatı, köprü, bina, gemi, uçak, makine gövdesi ve iskeleti ile ilgili işlerin yapıldığı kamu ve özel kuruluşlara ait işletmelerde iş bulma imkânına sahiptirler. YETERLİLER 1. Geometrik çizimler yapmak 2. Yeterli ve kesit görünüşler çizmek 3. Ölçülendirme ve yüzey işlemlerini yapmak. 4. İmalat parça yapım resmi çizmek 5. Elektrik direnç kaynağı ile sac ve yuvarlak malzemelerin direnç kaynağını yapmak 6. Çekme yapmak 7. Bükme, şişirme, köşe çıkarma yapmak 8. Boğma, burma yapmak 6

8 9. Oksi-Gaz ile kaynak dikişi çekmek 10. Oksi-Gaz ile küt ek kaynağı yapmak 11. Oksi-Gaz ile yatayda köşe kaynaklarını yapmak 12. Oksi-Gaz ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak 13. Oksi-Gaz ile kesme yapmak 14. Elektrik ark kaynağı ile dikiş çekmek 15. Elektrik ark kaynağı ile küt ek ve bindirme kaynağı yapmak 16. Elektrik ark kaynağı ile yatay köşe kaynaklarını yapmak 17. Elektrik ark kaynağı ile yatay konumda kalın parçaların kaynağını yapmak. 18. Elektrik ark kaynağı ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak 19. Elektrik ark kaynağı ile çeşitli dolgu kaynakları yapmak 20. Elektrik ark kaynağı ile dik pozisyon kaynaklarını yapmak 21. Elektrik ark kaynağı ile yan ve tavan pozisyon kaynaklarını yapmak 22. Elektrot ve plazma ile kesme yapmak 23. Mig-Mag ile küt ek kaynağı yapmak 24. Mig-Mag ile köşe kaynağı yapmak 25. Mig-Mag ile boru ve profil kaynağı yapmak 26. Mig-Mag ile pozisyon kaynakları yapmak 27. Markalama yapmak 28. Şekil bozukluğuna uğramış gereçleri doğrultmak 29. Malzemeleri el aletleri ile kesmek 30. İstenilen yüzeyleri elde etmek 31. Eğme bükme yapmak 32. Matkapla delme ve havşa açma işlemlerini yapmak 33. ılavuz ve paftayla diş açmak 34. Perçinli birleştirme yapmak 35. Yumuşak lehimleme yapmak 36. Makinelerde kesme yapmak 37. Borulara çeşitli biçimlerde bükme yapmak 38. Vidalı ve kenetli birleştirme yapmak 39. Saclara kabartma (rölyef) tekniğini uygulamak 40. Sacları bükerek çeşitli profiller oluşturmak 41. Sacların kenarlarını bükmek 42. Seri iş ve montaj kalıplarını yapmak 43. Soğuk şekillendirme kalıplarında çalışmak 44. Çelik eşyalar yapmak 45. Metal yüzeylerini çeşitli yöntemlerle temizlemek 46. Metal yüzeylerini çeşitli yöntemlerle renklendirmek ve parlatmak 47. Metal yüzeylerine astar boya ve son kat boya yapmak 48. CNC Lazerle çeşitli metalleri kesmek 49. NC Giyotinde sac kesmek 50. CNC abkantta sacları bükmek 51. CNC punchda çalışmak 52. Basit kaldırma ve taşıma araçları yapmak 53. Çeşitli su depoları ve güneş enerjili kolektörler yapmak 54. Farklı özellikte çeşitli merdivenler yapmak 55. Farklı özelikte çeşitli parmaklıklar yapmak 56. Çelik yapılar için kolonlar yapmak 7

9 57. Çelik yapılar için kirişler yapmak 58. Saclardan borular yapmak 59. Malzemelerin tahribatsız muayene yöntemleri ile muayenesini yapmak 60. Tozaltı kaynağı ile çeliklerin kaynağını yapmak 61. Teknik alet ve cihazları yabancı dille ifade etmek 62. Teknik resim terim ve ekipmanlarını yabancı dille ifade etmek 63. Metal Teknolojisi ile ilgili temel kavram, araç ve gereçleri yabancı dille ifade etmek 64. ullanım ayarı yaparak düzlem seçmek 65. atı oluşturmak 66. Sac metal oluşturmak 67. Montaj modelleme yapmak 68. atı modeli teknik resime aktarmak 69. Elektrik devresi yapmak ve ölçmek 70. Elektrik tesislerini bağlamak 71. Asenkron motorları kumanda etmek AÇILAMALAR EĞİTİM SAATLERİ NASIL BELİRLENİYOR? Eğitimler 9 Mart 2010 tarihli sayıl numaralı Resmi Gazetede yayınlanan ağır ve tehlikleli işlerde çalıştırılacak işçilerin mesleki eğitimlerine ait tebliğe istinaden saat arasında düzenlenmesini talep etmiştir. EĞİTİM SAATLERİ NASIL DÜZENLENİYOR? İşletmlerde eğitim düzenlenebilmesi için ilimizde bulunan meslek liseleri ile imzalanan protokoller mevcuttur. İmzalanan protokol ile eğitimler meslek lisesindeki eğitimciler tarafından verilecek ve sertifikalar meslek lisesi tarafından düzenlenecektir. ÖZGÜ İNSAN AYNALARI NEDEN TERCİH EDİLMELİDİR? Ağır ve tehlikeli işlerde belge sahibi personel çalıştırmaya ilişkin yasal düzenlemeler geçmişte yapılmamış olduğu için, maalesef firmalar farklı eğitim seviyesinde personel istihdam etmişlerdir. Bu durumun ortadan kaldırılması, eğitimli bir iş gücü yaratılması, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin minimuma indergenmesi, ürün kalitesinin artırılması ve maliyetin düşürülebilmesi için yetkin personel istihdam edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Eğer çalışanlarda bu yetkinlikler mevcut değil ise eğtim takviyesi ile yetkinleştirilmesi gerekmektedir. Özgü İnsan aynakları etkin ve hızlı organizasyon kabiliyeti ile firma ve eğitim kurumları arasındaki organizasyonu kurabilmekte, eğtimleri zamanında ve eksiksiz olarak verebilmektedir. Sertifikalar kurs bitimide katılımcılara takdim edilmektedir.ayrıca eğtim saatleri firmaların talepleri doğrultusunda belirlenmekte, eğitimler işyerinde verilmekte, eğitim notları tarafımızdan karşılanmakta, eğtim kontrolleri gerçekleştirilmekte, sertifika için 8

10 ek bir ücret talep edilmemekte, üniversite veya teknik lisede görev alan uzman eğitmenler tarafında eğitimler verilmektedir. AĞIR VE TEHLİELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, APSAM VE DAYANA AMAÇ Madde 1 Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin hükümleri belirler. APSAM Madde 2 Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş anunu kapsamına giren işyerlerinde ve E-I deki çizelgede belirtilen ağır ve tehlikeli işler için uygulanır. DAYANA Madde 3 Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş anununun 85 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. İİNCİ BÖLÜM GENEL HÜÜMLER Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçiler Madde 4 16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. Ekli çizelgede, karşısında () harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve () harfleri bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz. Ekli çizelgede karşısında () harfleri bulunan işlerde genç işçi çalıştırılması halinde, 6/4/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulur. İhtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu konudaki işi meslek edinmiş 16 yaşını doldurmuş genç işçiler, sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir. Sağlık Raporu Madde 5 Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim 9

11 raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar urumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir. Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği E-II de verilmiştir. Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlara işlenir. Bu raporlar, teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından, gizliliğine halel gelmeyecek bir surette işyerlerindeki özlük dosyalarının kişisel sağlık bölümünde saklanır. İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar urumu Hastanesi Sağlık urulunca muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir. İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir. adın İşçilerin Özel Günleri Madde 6 adınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap edilir. Daha fazlası için hekim raporuna göre hareket edilir. Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir. Nüfus Cüzdanlarının Onaylı Örneklerinin Saklanması Madde 7 İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılmama Durumu Madde 8 Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak, ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve genç işçi çalıştırıldığının veya çalışan işçinin sağlık durumu itibariyle böyle bir işte çalıştırılmamasının gerektiğinin tespiti halinde, bu işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaktan alıkonulur. Ağır ve Tehlikeli İşlere Ait Çizelge Madde 9 Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri E-I deki çizelgede gösterilmiştir. apsam Belirleme Madde 10 E-I deki çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler 10

12 Geçici Madde 1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış olan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Sağlık Raporu geçerlidir. E - I AĞIR VE TEHLİELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE adınların çalıştırılabilecekleri işler 16 yaşını doldur-muş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri, (Bu işlerin yalnız yer üstünde yapılan yardımcı hizmetlerinde kadın ve genç işçi çalıştırılabilir). Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit maden ve maden filizleri ve mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri. Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden ve maden filizleri mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkartılması ile üretimi işlerinin yapılmasında tamamlayıcı nitelikte olan kırma, yıkama, zenginleştirme, taşıma, depolama ve benzeri işler (Elle yapılan basit ayıklama işlerinde kadın çalıştırılabilir). METALURJİ SANAYİİ İLE İLLİ İŞLER Metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden itibaren pirometalurjisel, kimyasal, elektrolitik usullerle üretimi işleri ve bunlarla ilgili işler. Metallerin ve metalsilerin eritilmesi, saflaştırılması, alaşımlarının üretimi ve bu maksatlarla yapılan her çeşit işler. Metal ve alaşımlarının, metalsi ve alaşımlarının her çeşit döküm (adi döküm, pres döküm, enjeksiyon döküm gibi) ve haddeleme, presleme suretiyle sıcak ve soğuk olarak şekillendirilme işleri Font, çelik ve diğer madenlerin ve alaşımlarının eritilip potalara dökülmek sureti ile çeşitli eşyaların imali işleri. Metal ve alaşımlarına, metalsi ve alaşımlarına (ülçe, takoz, biyet halinde veya şekillendirilmiş olanlarına) uygulanan ısıl işlemleri (Tav, su verme ve benzeri işlemler). ükürdün eritme yoluyla üretimi, öğütülmesi ambalajı ve depolanması ve bunlarla ilgili işler. 11

13 10 TAŞ VE TOPRA SANAYİİ İLE İLLİ İŞLER Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi işleri (ırma, kesme, taşıma, öğütme, yontma, cilalama ve benzeri işler) Çimento fabrikalarında ve taş ocaklarında; dinamitleme, konkasör ve yağcılığı, konkasöre vagon devirme ve monitör havai hat yağcılığı ekskavatör işleri ile çimento üretiminde kalker stoklanması, kalsinatör, klinker elevatörü, ambalaj, gezer vinç, kaynak, santralde ocakçılık ve külcülük, ocak ve fırın duvarcılığı ve tamirciliği, yükleme ve boşaltma, su kulesi, baca ve boya tamiri, gezer vinç yolları, kanalizasyon ve bakım işleri. 12 ireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işleri. 13 Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri. 14 Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler. 15 Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme fabrika ve imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve bunların işlenmesine ait işler , 14 ve 15 numaralı bentlerde belirtilen işlerden fırın işleri ile silis tozları saçan işler. METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLLİ İŞLER Ağır saç levhaları bağlama, perçinleme ve presleme işleri ile kalafat işleri, kara, deniz ve hava taşıtlarının tamir veya imalinde kullanılan malzemenin özellikleri itibariyle bir kişi tarafından idare edilemeyen işler. Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak işleri ile vinçler, iş iskeleleri, bumbalar, direkler, demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara ait işler İskeleler, çarpantlar, köprüler, motorlar, makinalar, kazanların imali ve bunların montajı ile işletilmesi işleri. Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi). 21 Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle 12

14 çeşitli eşya imali işleri. Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen, elektrik, punta ve dikiş kaynağı işleri gibi). Altın, gümüş, bakır, pirinç, alüminyum ve benzeri malzemeden eşya imalatı işleri (Mutfak ve ev eşyası ile süs eşyası imalatında kadın ve genç işçi çalıştırılabilir). urşun kaynak işleri, seri ve devamlı lehim işleri (Radyo, televizyon, elektrik ve elektronik cihazların imalinde ve onarımında yapılan seri ve devamlı lehim işlerinde kadın çalıştırılabilir). 10 kg yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı imalat ve taşlama işleri. Her türlü madeni ve fiber optik kablo imali, çelik ve benzeri malzemelerden tel, şerit gibi soğuk haddeleme, imali işleri. Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme tezgahlarında yapılan işler. Metal yüzeylerde yapılan,mekanik ve kimyasal temizlik işleri ile elektroliz yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Nikelaj, kromaj ve kadmiyum kaplama vb.) sıcak daldırma yolu ile yapılan koruyucu kaplama (urşun,kalay,çinko vb.) çeşitli kimyasal maddelerle yapılan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama, eloksal vb.) teflon ve emaye işleri. AĞAÇ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLLİ İŞLER Muharrik kuvvetle çalışan her türlü bıçaklar ve testereler ile kesici, yontucu, soyucu, delici makinalar ve hızarlarla yapılan işler. 30 urutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak, kontrtabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve pvc yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri. YAPI İŞLERİ Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü, tünel, metro, her türlü raylı sistem, iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı barınağı, hava alanı, havai hat, çelik konstrüksiyon yapı kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal, kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri, her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları, her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb. ), yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç, malzeme, sabit tesis ve

15 32 ekipmanın kullanılması işleri (Teknik hizmetler ve yardımcı işlerde kadın ve genç işçi çalışabilir). Her türlü prefabrik yapı elemanı (pabuç, kolon, kiriş, aşık, mertek gibi) üretimi ve yerinde montajı işleri Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi (Bina, karayolu, demiryolu, köprü, baraj ve benzeri üst yapılarla, her türlü alt yapılar ve tünellerde kullanılan elemanlar) imali ve tatbikatı. Beton, asfalt, çimento, alçı ve kireç gibi yapı malzeme ve maddelerinin üretimi, işlenmesi, bunlardan elde edilen yarı mamul ve mamul ürünlerin hazırlanması ve yerinde uygulanmasına ait işler. 35 Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve doldurulma işleri. İMYA SANAYİ İLE İLLİ İŞLER 36 lorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi vb. her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler ile sodyum ve potasyum hidroksit, amonyak gibi her türlü alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan işler Aldehitler, ketonlar, eterler, karbon sülfür, analin, alkoller, solventler, tinerler, triklor-etilen ve benzerleri gibi ve parlayıcı maddelerin imali ve bunlarla yapılan işler. Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitum, madeni yağlar ve her türlü akaryakıt ve rafinasyon işleri (Maddelerin küçük mikyaslarda yağlama,silme işleri gibi kullanılmasına ilişkin işlerde kadın ve genç işçiler çalıştırılabilir). Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları, koklaştırılmaları ve bunlardan elde edilen bitum, katran gibi ara ve art ürünlerin distilasyonu işleri. Doğal gaz, Likit petrol gazı, hava gazı, bio gaz, ve asetilen gazı gibi her türlü gaz üretimi, stoklanması ve arz işleri Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü, olup petrol rafinerilerinde elde edilemeyen sıvı ve katı yağların imali işleri. Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali, depolanması ve nakli işleri. Her türlü zehirli gazların ve savaş gazlarının üretimi, kullanılması, depolanması ve nakli işleri. 14

16 Aktif kömürlerin, diğer aktif maddelerin,ve çeşitli kimyasal maddelerin emprenyasyon işleri. Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile toz ve gaz maskeleri, koruyucu başlık, elbiseler ile diğer koruyucuların kullanılması zorunluluğu bulunan işler. Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri (Aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler şenlik maytapları,tabanca mantarı benzerleri). ibrit imaline ait işler (adın ve genç işçiler kutulama, ambalajlama ve diğer yardımcı işlerde çalıştırılabilirler). 48 Parafinden eşya imaline ait işler. 49 Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edici maddelerle boya ve vernik imali ve bunlardan meydana gelen zehirli ve tahriş edici boyaların kullanılması işleri. 50 imyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işleri. 51 Selülozik,sentetik ve her çeşit boya imali işleri Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan çeşitli kimyasal maddelerin imali işleri. Ensektisit, rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları hazırlanması, üretimi ve depolanması işleri. Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri. Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri. 55 Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin üretimi, yükleme, boşaltma ve nakli işleri. Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin bakım ve şarj işleri. 58 Uyuşturucu maddelerin imali işleri. 59 Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (arbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici solventlerle yapılan prine ve benzeri yağlı maddelerden ekstraksiyon yolu ile yağ üretimi işlerinde ekstraksiyon kademelerinde kadın ve genç işçi çalıştırılamaz). 60 Suni lifler ve diğer sentetik lifler ile bunlardan mamul maddelerin imali işleri. 61 Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve imalathanelerinde 15

17 tabaklama, nakil ve depolama işleri. 62 Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri. 63 uş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, ayrılması ve bunlara benzer işler. 64 Ham kürkleri işleme ve boyama işleri. 65 auçuk ve lastik sanayiinde,lastik hamurunun hazırlanmasından her çeşit şekillendirilmiş mamul yapımına kadar bütün işler (Lastik hamurunun hazırlanmasında kadın çalıştırılamaz). 66 Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri.(pvc nin imali ve pvc den mamül eşyaların yapımında genç işçi çalıştırılamaz) İPLİ,DOUMA VE YİM SANAYİ İLE İLLİ İŞLER 67 Çırçır fabrikalarındaki işler Pamuk keten,yün,ipek,paçavra ve benzerleri ve harman, işleri ile bunların döküntülerini ayırma ve didikleme işleri. Pamuk,keten,yün ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç haşıl, tarak, presleme ve kolalama işleri. 70 onfeksiyon ve triko imali işleri. 71 Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleri bunların döküntüleri ile iplik ve dokuma işleri. 72 Her türlü ilkel ve mamul maddelerin temizlenmesi, boyanması, gazlanması, ağartılması, basılması ve hazır hale getirilmesi işleri. 73 Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri. 74 Pamuk, yün ve sentetik elyaf ile üretilmiş ipliklerden dokunarak üretilen bezlerin, verniklenmesiyle dayanıklılık veya su geçirmezliği sağlanmış bezler imali (ord bezi, yelken bezi, çadır bezi çuval bezi vb.). 75 ıl mensucat, her türlü keçe ve aba imali işleri. 76 Linolyum ve diğer sert satıhta zemin döşemeleri, suni deri (Plastik hariç muşamba ve kaplanmış kumaşlar, hasır, lif ve sair keçeler, paspaslar ve her türlü elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali işleri), bu ürünlerin döküntü ve paçavralarının elyaf haline getirilmesi işleri. 16

18 77 Tabii ve suni iplikten mamul her türlü dokuma ile deri, kürk ve sair cins malzemenin biçilip dikilmesi suretiyle her türlü giyecek eşyası imali işleri. 78 Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri). AĞIT VE SELÜLOZ SANAYİİ İLE İLLİ İŞLER 79 ağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri. 80 Selüloz üretimi işleri. 81 ağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit, kükürt dioksit, hiposulfit gibi tahriş edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin hazırlanması, kullanılması ve geri kazanılması işleri. 82 Otomatik makinalarla kağıt, karton, mukavva ve kutu imali işleri. 83 ağıt ve ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve malzemenin imali işleri. GIDA VE İÇİ SANAYİİ İLE İLLİ İŞLER 84 Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikalarındaki işler. 85 Ekmekçilik ve her çeşit un ve unlu maddelerden gıda maddesi yapımı işleri. 86 Maya üretim işleri. 87 Her türlü konserve ve hazır gıda ile hazır yemek üretimi işleri. 88 Süt ve sütten mamul gıda maddelerin üretimi işleri. 89 ahve ve kakaonun tesislerde işlenmesi ve paketlenmesi işleri. 90 Her türlü bitkinin çiçek, tohum, kabuk,meyve ve yapraklarının işlenmesi ve paketlenmesi işleri ile bunlardan elde edilen toz, yağ ve diğer mamullerin işlenmesi ve paketlenmesi işleri. 91 Bitkisel her çeşit çay yaprakları ile yapılan işlemler ve benzeri işler Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, işlenmesi ambalajlanması, sakatat tesislerindeki işler (Ambalaj ve paketleme işlerinde kadın işçi çalıştırılabilir). Balıkhanede yapılan taşıma, depolama, dondurma, çeşitli safhalarda işleme ve diğer işler. 94 Soğuk hava depolarında ve şoklama odalarında yapılan işler. 95 Deniz ve göl tuzlalarıyla kaya tuzu işletmelerinde yapılan üretim, 17

19 rafine, ambalajlama, doldurma ve taşıma işleri. 96 Şeker fabrikalarında üretim, hazırlama ambalajlamaya ait işler. 97 Her türlü alkollü,alkolsüz içkilerin ve karbon asiti ile yapılmış içeceklerin yapımı, arıtılması, karıştırılması, damıtılması ve mayalandırılması işleri. 98 Maden suları ve sodalarının üretimi işleri. TÜTÜN SANAYİİ İLE İLLİ İŞLER 99 Balyaların depolara taşınması ve istiflenmesi işleri. 100 İmalathane ve depolardaki aktarma işleri. 101 Sigara, puro, pipo, nargile, enfiye ve çiğnenen keyif verici maddelerin imalathane ve fabrikalarında yaprak tütün vb. tütünlerin rutubetlendirme, ayırma, temizleme, filtreleme işleri, harman, kıyım, sarım ve ambalaj işleri. ENERJİ ÜRETİMİ, NALİ VE DAĞITIMI İLE İLLİ İŞLER 102 Buhar, gaz ve sair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili işler Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri, elektrik bakım ve onarım işleri. Hareket halinde bulunan makine, motor ve aksamı ile transmisyon tertibatının yağlanması, tamiri ve temizlenmesi gibi işler ve benzeri işler. NALİYE BENZERİ İŞLER Araçsız olarak yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. 109 Gaz, petrol, su ve benzeri maddelerin her çeşit boru vasıtasıyla taşınması ve bu nakil hatlarında yapılan bakım, onarım, tamirat ve benzeri işler. 110 Çuvallama, fıçılama, istifleme ve benzeri işler. 111 İnsan ve eşya taşımaya özgü taşıt araçlarında pilotluk, kaptanlık, şoförlük ve bunlara yardımcılık işleri. 18

20 Her türlü taşıt araçlarında makinistlik arabacılık, frencilik, makasçılık ve bunlara yardımcılık işleri (yardımcı işlerde genç işçiler çalışabilir). TARIM VE HAYVANCILI İŞLERİ Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması, üretilmesi, (bunlardan elde edilecek ürün ve yan ürünler) ve dalyan işleri. 114 Hayvansal gübre işleri. 115 Her nevi bitki tohumu, hububat, bakliyat ve çeşitli gıda ürünlerinin tesislerde elenmesi, paketlemesi ve çeşitli merhalelerde işlenmesi işleri. 116 Tarım ilaçları kullanımı işleri ARDİYE VE ANTREPOCULU Ardiyeler, antrepolar, umumi mağazalar ve iskelelerde yapılan her türlü ambarlama, depolama, yükleme ve boşaltma işleri. HABERLEŞME Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon gibi iletişim araçları için yapılan her türlü yapım, bakım ve onarım işleri. ÇEŞİTLİ İŞLER Asbest tozları ile yapılan her çeşit imalat ile (Dam tecrit malzemesi, çimento ve asbest esaslı borular, kauçuklu ve plastikli yer döşemeleri imali, çeşitli sanayi ürünleri, kişisel koruyucular gibi) asbest hamuru hazırlama ve şekillendirme işleri. 120 Sünger avcılığı işleri. 121 Süngerleri temizleme, yıkama, beyazlatma ve boyama işleri. 122 İtfaiye işleri. 123 Ocakçılık, ateşçilik işleri ile ocak ve baca temizleme işleri. 124 Tatil köyü, otel, motel, kaplıca işletmeleri, yurt vb. bünyesindeki mutfak, bulaşıkhane, çamaşırhane, ütü odalarında yapılan işler (Yardımcı işlerde genç işçiler çalışabilir). 125 analizasyon ve fosseptik işleri. 126 Her türlü çöp ve atık maddeler (toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi, yok edilmesi vb.) ile ilgili işler. 127 Paçavracılık ve üstüpücülük işleri. 19

21 Bataklık kurutma, su altı ve toprak altı işleri ile suya girilerek yapılan her türlü işler. Düşme ve kayma tehlikesi olan yüksek yerlerde yapılan her türlü işler. Radyoloji işleri ile radyum ve radyo aktif maddelerle ve radyasyon yayan her türlü cihazla (Çeşitli röntgen, magnetik rezonans ve benzeri elektronik cihazlar) çalışılan işler. Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran bahçelerdeki ve hayvan terbiyesi yapılan yerlerdeki her türlü işler. Üzerine kayıt yapılan film, disk ve benzeri cisimlerin yapılması işleri. 133 Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri eten, kenevir ve jütten iplik, sicim, halat imali ve bunlarla yapılan dokuma işleri. Hastane, bakteriyoloji ve kimya laboratuarları, eczacılık (ilaç imali, ham maddesi imali ve benzeri) işleri. 136 Hayvan tahniti işleri. 137 emik, boynuz, tırnak ve hayvan kanı ile ilgili üretim işleri. 138 Tutkal, jelatin ve kola imali işleri. 139 Metalden matbaa harfi imali ve klişe imali işleri Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantezi fason yapma ve derileri perdahlama işleri. Makinasız deniz nakil araçlarında (Mavna, şat ve benzerleri) yapılan bütün işler. 142 Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler. 143 Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer hizmetleri ve bakım işleri Uçaklarda yapılan bütün işler ve uçaklarla yapılan ilaçlama ve yangın söndürme işleri. Motorlu ve motorsuz her türlü kara ve demiryolu taşıtları ile yük veya yolcu taşıma işleri. ara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için bakım, ikmal, onarım ve park yerlerinde yapılan işler. 20

22 147 Her türlü yem, ara maddesi hazırlama, ambalajlama ve yem üretimi işleri. 148 Her türlü siloculuk işleri. 149 Matbaacılık işleri (Her türlü basım işleri, ciltçilik, klasör, dosya imali ve benzeri işler). 150 Her türlü ozalit, fotokopi, teksir, ilan ve reklam basım işleri Yüzey aşındırıcı, temizleyici malzemelerin üretimi işleri (Zımpara taşı ve zımpara kağıdı gibi). Her türlü katı ve sıvı ara ürün ve nihai ürünlerin ambalajlanması, paketlenmesi ve dolumu işleri. Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden mamul her türlü ayakkabı, terlik ve benzerleri imalat işleri. 21

23 22

M E S L E K İ E Ğ İ T İ M AL I N A C A K İ Ş L E R E Aİ T Ç İ Z E L GE

M E S L E K İ E Ğ İ T İ M AL I N A C A K İ Ş L E R E Aİ T Ç İ Z E L GE ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ 1 Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri. 2 Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit maden ve maden filizleri ve mineralleri

Detaylı

1 Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri.

1 Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri. Ek 1 MESLEKİ EĞİTİM ALINACAK İŞLERE AİT ÇİZELGE ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ 1 Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj 2 3 Petrol, tabii gaz, su ve her

Detaylı

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ. (16/06/2004 tarihli, 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ. (16/06/2004 tarihli, 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) AĞIR VE TEHLİELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ (16/06/2004 tarihli, 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, apsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden

Detaylı

EK - I AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE

EK - I AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE E - I AĞIR VE TEHLİELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adınların çalıştırılabilecekleri işler 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler ARAMA VE SONDAJ

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE 13 Temmuz 2013 Resmî Gazete Sayı : 28706 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Sayısı 28706 Resmi Gazete Tarihi 13.07.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.07.2013/28706 MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR

Detaylı

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28706 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25494 Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden

Detaylı

XXXII. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların. Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

XXXII. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların. Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI XXXII Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik b) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri

Detaylı

EK - I AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE

EK - I AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE E - I AĞIR VE TEHLİELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adınların çalıştırılabilecekleri işler 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler ARAMA VE SONDAJ

Detaylı

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28553

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28553 AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 08.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28553 MADDE 1 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, apsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit

Detaylı

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜ

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜ AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜ 07.04.2006 tarih ve 2006/10330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük" (R.G:28.04.2006/26512)

Detaylı

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği. Resmi Gazete: 16 Haziran 2004 Çarşamba, Sayı: 25494 BİRİNCİ BÖLÜM

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği. Resmi Gazete: 16 Haziran 2004 Çarşamba, Sayı: 25494 BİRİNCİ BÖLÜM Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 16 Haziran 2004 Çarşamba, Sayı: 25494 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, apsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, hangi

Detaylı

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE. ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE. ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK Amaç Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.07.2013/28706 MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Ekim 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25622 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 16/6/2004 tarihli ve 25494

Detaylı

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE. ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE. ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK Amaç Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.07.2013/28706 MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Resmi gazete Tarihi/Numarası:16.06.2004/25494 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına,

Detaylı

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE. ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE. ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK Amaç Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.07.2013/28706 MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE. ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE. ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK Amaç Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.07.2013/28706 MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

(*16/06/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*16/06/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği * (*16/06/2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi/Numarası:16.06.2004/25494 Son Değişiklik: Resmi Gazete Tarihi:03.04.2012 - Sayı:28253 www bilgit.com BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25494

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25494 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25494 AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden

Detaylı

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜ AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK. Resmi Gazete: 28 Nisan Sayı : 26152

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜ AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK. Resmi Gazete: 28 Nisan Sayı : 26152 AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK Resmi Gazete: 28 Nisan 2006 - Sayı : 26152 MADDE 1 29/3/1973 tarihli ve 7/6174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Detaylı

B/1475E.665 R.Gazete No. 25494 R.G. Tarihi: 16.6.2004 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

B/1475E.665 R.Gazete No. 25494 R.G. Tarihi: 16.6.2004 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : B/1475E.665 R.Gazete No. 25494 R.G. Tarihi: 16.6.2004 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, hangi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25494

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25494 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25494 AĞIR VE TEHLİELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, apsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına,

Detaylı

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Resmi gazete Tarihi/Numarası: / BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Resmi gazete Tarihi/Numarası: / BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Resmi gazete Tarihi/Numarası:16.06.2004/25494 www.bilgit.com BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, apsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden

Detaylı

Resmi Gazete Tarih ve No : 16.06.2004 / 25494 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ağır ve Tehlikeli Đşler Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarih ve No : 16.06.2004 / 25494 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ağır ve Tehlikeli Đşler Yönetmeliği Resmi Gazete Tarih ve No : 16.06.2004 / 25494 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ağır ve Tehlikeli Đşler Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, apsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, hangi işlerin

Detaylı

(*16/06/2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

(*16/06/2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ağır ve Tehlikeli ĠĢler Yönetmeliği * (*16/06/2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ANLARIN EĞİTİMİ E VE BELGELENDİRİLMESİ

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ANLARIN EĞİTİMİ E VE BELGELENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EπİTİM M BAKANLIπI ERKEK TEKNİK ÖπRETİM M GENEL MÜDÜRLÜπÜ M AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ANLARIN EĞİTİMİ E VE BELGELENDİRİLMESİ LMESİ KONYA MAYIS 2010 ETÖGM NÜN N GÖREVLERİ

Detaylı

AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. (16/06/2004 tarihli, 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. (16/06/2004 tarihli, 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak AĞIR VE TEHLĠELĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ (16/06/2004 tarihli, 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, apsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden

Detaylı

GENÇ KİŞİLERİN İSTİHDAMI TÜZÜĞÜ

GENÇ KİŞİLERİN İSTİHDAMI TÜZÜĞÜ GENÇ KİŞİLERİN İSTİHDAMI TÜZÜĞÜ [(26.9.2002 R.G. 94 EK III A.E. 563 Sayılı Tüzüğün), (26.12.2002 R.G. 126 EK III A.E. 763), (25.12.2009 R.G. 218 EK III A.E. 898) ve (28.2.2014 R.G. 49 EK III A.E. 155)

Detaylı

Dersin Amacı Ağır ve tehlikeli işlerin nasıl belirleneceği ve bu işlerde çalışanlara mahsus düzenlemeleri öğrenmek.

Dersin Amacı Ağır ve tehlikeli işlerin nasıl belirleneceği ve bu işlerde çalışanlara mahsus düzenlemeleri öğrenmek. AĞIR VE TEHLİELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ Dersin Amacı Ağır ve tehlikeli işlerin nasıl belirleneceği ve bu işlerde çalışanlara mahsus düzenlemeleri öğrenmek. Öğrenim Hedefleri Ağır ve tehlikeli işler, Ağır ve

Detaylı

GENÇ KİŞİLERİN İSTİHDAMI TÜZÜĞÜ R.G.:94 Ek:III A.E.:563 26.09.2002

GENÇ KİŞİLERİN İSTİHDAMI TÜZÜĞÜ R.G.:94 Ek:III A.E.:563 26.09.2002 GENÇ KİŞİLERİN İSTİHDAMI TÜZÜĞÜ R.G.:94 Ek:III A.E.:563 26.09.2002 İŞ YASASI (22/1992, 30/1993, 25/2000 Sayılı Yasalar) 37. Madde Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 30/1993,

Detaylı

YÖNETMELİK. TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE

YÖNETMELİK. TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 32

ÖĞRENME FAALİYETİ 32 ÖĞRENME FAALİYETİ 32 METAL TEKNOLOJİSİ ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda, metal teknolojisi alanı altında yer alan meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Metal teknolojisi alanı,

Detaylı

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK (13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

http://www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.5482&mevzuatiliski=0&so...

http://www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.5482&mevzuatiliski=0&so... Page 1 of 9 ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SI ULLANILAN ANUNLAR ANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNLER HAIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete

Detaylı

18 Yaş Altı İş.i Çalıştırma Durumu

18 Yaş Altı İş.i Çalıştırma Durumu 18 Yaş Altı İş.i Çalıştırma Durumu Türkiye de, birçoğu sağlıksız koşullarda çalışmakta olan yaklaşık 3 milyon 850 bin çocuk işçi olduğu tahmin ediliyor. Anayasamızın 50. maddesi; kimsenin yaşına, cinsiyetine

Detaylı

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METAL İŞLERİ ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI 2005 ANKARA 1 METAL İŞLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Metal sanayi, küresel

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSİYON (YAPILANDIRMACI) ELEMANI

ÇELİK KONSTRÜKSİYON (YAPILANDIRMACI) ELEMANI TANIM Metallere çeşitli tezgah ve makinelerde eğme-bükme, kesme, delme ile şekil vererek ve her türlü kaynak yapmak suretiyle birleştirerek çelik eşya, mobilya, basit kaldırma ve taşıma araçları, çeşitli

Detaylı

GAZALTI VE TİG KAYNAK MAKİNELERİMİZ HİDROLİK ŞERİT TESTERE VE PROFİL BÜKME MAKİNELERİMİZ SİLİNDİR BÜKME VE DAİRE KESME MAKİNELERİMİZ PROFİL KESME VE SÜTUNLU MATKAP TEZGÂHIMIZ ATÖLYEMİZİN GENEL GÖRÜNÜŞÜ

Detaylı

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 YENİSİ--EK-24 TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil) 4. FASIL GIDA 8. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

METAL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ANKARA, 2007 ÖN SÖZ Ülkemizde makine metal sektöründe üretim

Detaylı

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE MESLEKİ EĞİTİM KARĞAŞASI

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE MESLEKİ EĞİTİM KARĞAŞASI TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE MESLEKİ EĞİTİM KARĞAŞASI Recep GÜNER* 67 ÖZ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun unun 17 inci maddesine göre mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde makine metal sektöründe üretim yapan fabrikalar ve küçük ölçekli işletmeler, ülke ekonomisine

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.07.2013/28706 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 28 Şubat 2004 25387 BİRİNCİ

Detaylı

Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik (Resmi Gazete: 28 Şubat 2004 Cumartesi, Sayı : 25387) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AVİZE İMALAT TEKNİKLERİ DERSİ

AVİZE İMALAT TEKNİKLERİ DERSİ AVİZE İMALAT TEKNİKLERİ DERSİ Dersin Modülleri İmalat malzemeleri temin etmek Metallerin kaplanması ve parlatılması Renk ve boyama teknikleri Montaj teknikleri Kazandırılan Yeterlikler Yapım resmine göre

Detaylı

SERİGRAFİ VE TAMPON BASKI OPERATÖRÜ / SERİGRAF

SERİGRAFİ VE TAMPON BASKI OPERATÖRÜ / SERİGRAF TANIM Kağıt, seramik, cam gibi çeşitli malzemelerden yapılmış parçalara; süsleme, yazı, sembol, işaret vb. şekilleri, değişik baskı teknikleriyle uygulayan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

KURULLARIN OLUŞTURULACAĞI İŞYERLERİNİN ÖZELLİKLERİ

KURULLARIN OLUŞTURULACAĞI İŞYERLERİNİN ÖZELLİKLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI KURULLARIN OLUŞTURULACAĞI İŞYERLERİNİN ÖZELLİKLERİ İşyerlerinin İş Kanununa Tabi Olması İşyerlerinin İş Kanununda Sanayiden Sayılan İşyerleri Arasında Yer Alması İşyerinde

Detaylı

LASTİK PLASTİK TEKNİKERİ

LASTİK PLASTİK TEKNİKERİ TANIM Lastik-plastik teknikeri, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, otomobil ve uçak lastikleri ile çamurluk, taşıt iç döşeme lastikleri vb. her türlü lastik ve plastik üretimi ve şekillendirilmesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde makine metal sektöründe üretim yapan fabrikalar ve küçük ölçekli işletmeler, ülke ekonomisine

Detaylı

XXX. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az. Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

XXX. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az. Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik XXX Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 6) İçinde kurşun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye,

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

Madde 3 - Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılır.

Madde 3 - Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılır. İŞKOLLARI TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 10/11/1983-83/7376 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 05/05/1983-2821 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 06/12/1983-18243 AMAÇ Madde 1 - Bu Tüzüğün amacı,

Detaylı

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ 28 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri a.1. Her türlü araç tadilat projeleri 10. 00 TL b. Seri

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET 2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET Türkiye de yatırımların teşviki, 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri 1. Her türlü araç tadilat projeleri

Detaylı

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ EĞİTİM KURUMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ EĞİTİM KURUMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ EĞİTİM KURUMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi Ebru İDMAN 131101389 Bölüm: İş Sağlığı ve

Detaylı

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI BAĞLAMA YAPIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI BAĞLAMA YAPIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜZİK ALETLERİ YAPIMI BAĞLAMA YAPIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (06/04/2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (06/04/2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (06/04/2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) BİRİNCİ KISIM Genel

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 24 Haziran 2013 ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ! İHTİYACIMIZ OLAN BARIŞ, HOŞGÖRÜ, SEVGİ DEMOKRASİ ENDEKSİ SIRALAMASI 86 2006 2008 2010 2011 2012

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 BAŞLIK KAMU İHALE BÜLTENİ ( İHALE İLANLARI ) İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2004 6 AYLIK ( 05.01.2004 30.06.2004 ) HAZIRLAYANLAR ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Yakup KILIÇ

Detaylı

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge (*) Sektör Kodu Bölgesel

Detaylı

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI İZMİR ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI Sıra No Meslekler Kişi Sayısı 1 Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 22 2 Adli Takip Elemanı 50 3 Ağ File Örücü 130 4 Ağ

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen

Detaylı

İŞKOLLARI TÜZÜĞÜ İŞKOLLARINA GİREN İŞLER

İŞKOLLARI TÜZÜĞÜ İŞKOLLARINA GİREN İŞLER 2739 İŞKOLLARI TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/11/1983, No: 83/7376 Dayandığı Kanunun Tarihi : 5/5/1983, No: 2821 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 6/12/1983, No18243 Yayımlandığı Düsturun

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 BATMAN İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ...

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇELİK YAPILANDIRMACI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇELİK YAPILANDIRMACI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇELİK YAPILANDIRMACI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET VERİLERİ 19 Şubat 2012 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET

Detaylı

48.Ders Notu. Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim. Ali KOCAER

48.Ders Notu. Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim. Ali KOCAER 48.Ders Notu Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim Ali KOCAER Sıra No / Konu 48 / Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim Konunun genel amacı Öğrenme

Detaylı

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK 16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. Doğalgaz, LPG veya hava gazı tesisat proje ücretleri (TMMOB Makina Asgari Ücret Yönetmeliği Madde 6-d) Doğrudan

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 3 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 1 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

OTO DÖŞEMECİSİ TANIM A- GÖREVLER

OTO DÖŞEMECİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Otomobil, kamyon, tren, vapur, uçak ve ağır hizmet tipi taşıtlarda ahşap, metal veya plastikten iskeletler üzerine kumaş veya sentetik deri ile döşeme, kaplama, onarım ve montaj işlerini yapan kişidir.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI

TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI TÜRKİYE İŞ KURUMU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İŞGÜCÜ EĞİTİM PLANI SIRA NO MESLEK ADI KATILIMCI SAYISI 1 Adli Takip Elemanı 100 2 Akvaryum Balıkları üreticisi 50 3 Ambalajlama 50 4 Animasyon 25 5 Anketör

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Temmuz 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Temmuz

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI Sıra no / Konu Amaç Öğrenim hedefleri 47/ Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Vardiyalı ve gece çalışmalarında İSG uygulamalarını öğrenmek. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,

Detaylı

İşgücü İstemi Tarih/No : Yurtdışı İşgücü İstem No:... (A) İŞYERİ BİLGİLERİ Meslek Kodu: 7231.01

İşgücü İstemi Tarih/No : Yurtdışı İşgücü İstem No:... (A) İŞYERİ BİLGİLERİ Meslek Kodu: 7231.01 İşgücü İstem Formu (Form 1) Meslek Adı: Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri (A) İŞYERİ BİLGİLERİ Meslek Kodu: 7231.01 İstenen Meslek : Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri Mesleki ve Teknik Anadolu

Detaylı

ALFABETİK SIRALAMA SIRA İŞÇİLİK UNVANI PUAN GRUP

ALFABETİK SIRALAMA SIRA İŞÇİLİK UNVANI PUAN GRUP 1 AĞIR DONANIM İŞÇİLİĞİ-A 730 VIII 2 AĞIR DONANIM İŞÇİLİĞİ-B 675 VII 3 AĞIR DONANIM İŞÇİLİĞİ-C 610 VI 4 AĞIR VASITA ŞOFÖRLÜĞÜ 635 VII 5 AĞIR VASITA TECRÜBE KONTROLÖRLÜĞÜ 735 VIII 6 AHŞAP AMBALAJ İŞÇİLİĞİ

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ TANIM Metalürji ve malzeme mühendisi, bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi,

Detaylı

YAPI YÜZEY KAPLAMA TEKNİSYENİ

YAPI YÜZEY KAPLAMA TEKNİSYENİ TANIM Yapıların iç, dış, yatay ve düşey yüzeylerini sıva ve çeşitli malzemelerle ( fayans, seramik karo, bordür, mermer, granit, doğaltaş, yapay taş, parketaşı, karo mozaik, dökme mozaik, cam mozaik, seramik

Detaylı