Bakt m akan y ld zlara, Dedim - Ahh!.. Yaflayabilsem, Düfllerim bitmeden kay p gitmesem...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bakt m akan y ld zlara, Dedim - Ahh!.. Yaflayabilsem, Düfllerim bitmeden kay p gitmesem..."

Transkript

1 SINCE

2 De erli Çocuklar m; Hiçbir baflar tesadüf de ildir. Hiçbir baflar rastgele kazan lmam flt r. Sars lmaz Silah Fabrikas, 100 y l aflan istikrarl çal flman n yap t d r. Kurucular n mangal yüre i ve sizin çelik bile inizin eseridir. Hepinizin bilmesi gerekir ki; biz s radan ve seriden üretim yapm yoruz... Sizlerin, candan ve yürekten çal flt na, daha iyiye, daha mükemmele kofltu unuza eminim. Ne mutlu bana ki sizin gibi çocuklara sahibim... Allah bu müesseseye zaman kadar ömür versin, hepinizi korusun. Sa l kl, mutlu olun... Sars lmaz AL fi Bakt m akan y ld zlara, Dedim - Ahh!.. Yaflayabilsem, Düfllerim bitmeden kay p gitmesem...

3 Sars lmaz üretime 1800 lü y llar n sonlar nda Türkiye de bafllad. Sars lmaz Türkiye deki her türlü tabanca ve av tüfe i üretebilen tek özel kurulufltur. Üretim, entegre tesislerinde otomasyon teknolojisi ile gerçekleflir. Her türlü hafif silah entegre tesislerinde otomasyon teknolojisi ile üretebilen Türkiye deki en büyük özel sektör silah fabrikas d r. Fabrika; Düzce, Kaynafll da, m2 kapal alanda ve m2 aç k sahada yer almaktad r. Üretimini çevreye zarar vermeden gerçeklefltirmek bafll ca prensiplerinden biridir. Sars lmaz, endüstri içerisinde seçkin bir yere sahiptir. Üretim CAD / CAM teknolojilerinin yer ald üretim hatlar nda yap lmaktad r. Avrupa n n ilk üç entegre hafif silah fabrikas aras nda yer almaktad r. Sars lmaz n üretimdeki yüksek performans Türkiye Silahl Kuvvetlerinin ve Türk Emniyet Teflkilat n n tek tercihidir. Üretiminin büyük bölümünü yurt d fl na ihraç eden SARSILMAZ, Türk Milli Savunma Bakanl ve ç flleri Bakanl n n ihalelerinde ürünlerinin gösterdi i yüksek performans ile Türk Silahl Kuvvetleri ve Türk Polisi nin de tercih etti i marka olmufltur. Bu gün Türk Silahl Kuvvetleri nin ve Türk Polisi nin bütün Kuvvetlerinde Sars lmaz silahlar kullan lmaktad r. Sars lmaz mükemmel tabancalar ile Türk Polisine kadro silah vererek toplum güvenli inde hak etti i yeri alm flt r y l ndan bu güne kadar gelen bilgi birikimi, kalite anlay fl, daha önce yap lamayanlar yapma arzusu, SARSILMAZ bu gün Avrupa da en büyük üç hafif silah üreticisinden biri haline getirmifltir. ÜSTÜN KAL TE QUALITY EXCELLENCE Sarsilmaz production was established in Turkey at the end of the 1800s by Abdüllatif. Its drive for innovation always kept its production policy as looking for the new. Sarsilmaz is the largest privately owned establishment in Turkey that produces every kind of hunting shotgun and pistol. The production takes place in its integrated facilities using automation technology. The factory is located in Duzce, Kaynasli on m2 indoor and m2 open field. Its production policy is especially considerate of ecological concerns. Sarsilmaz keeps a unique profile in the industry. The production is made with CAD/CAM systems and CNC technology. It is equipped with today's most updated technology which is why the Sarsilmaz production plant is one of the top 3 factories in Europe. Sarsilmaz assures a high performance of its products, supported by the Turkish Ministry of Defence, and preferred by the Turkish Armed Forces. Sarsilmaz makes most of its products for export. With the high performance at the Ministry of Defence tenders, Sarsilmaz proved it is the only preferred for Turkish Armed Forces. Sarsilmaz pistols are given to staff of Turkish Police Forces therefore took its well deserved credit in public safety. The build up data, quality policy and desire to achieve difference; brought Sarsilmaz to be within the top three producers in Europe since Kalite asla bir tesadüf de il, daima ak ll bir gayretin sonucudur.

4 Sars lmaz Silah Sanayi 125 y ll k tecrübesiyle Avrupa'n n en büyük hafif silah üreticilerinden biridir. Firmam z uzun y llard r Türk Silahl Kuvvetlerinin tek resmi tabanca tedarikçisi olmaktan gurur duymaktad r. Ayn zamanda Türk Savunma Sanayi a n n üyesi olup, sat fl sonras her türlü bak m, tamir, yedek parça temini, çeflitli makineli silahlar için yedek parça ve namlu imalat ve Silahl Kuvvetleri'nin envanteri için bir tak m parçalar n imalat servislerini baflar yla sürdürmektedir. Dünya çap nda 47 ülkeye ihracat mevcut olan firmam z, ürünleriyle bu ülkelerde hem firmam z hemde ülkemiz ad na "iyi kalite izlenimi" nin oluflmas na ve yerleflmesine liderlik yapmaktad r. Bu imaj özellikle Amerika ve Avrupa'da gittikçe daha da kuvvetlenmektedir. Sars lmaz talya' n n en köklü ve iyi bilinen markalar ndan biri olan ve ailelerin korunma amaçl kulland bir marka olan BERNARDELL nin sahibi oldu u gibi, Avrupa' daki baz di er hafif silah firmalar n n kontrol gücüne sahip hisselerinin de sahibidir. Firmam z n uluslararas ortakl klar ve iliflkiler gelifltirme ve yürütme kolunun çal flmalar yla üzerinde çal flt, tekstil, turizm, emlak, inflaat ve bas m yay m sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Sarsilmaz has been on the market for 125 years and it is one of the largest firearm company all around Europe. They are proud to be the only source for Turkish Armed Forces. Also it is extremely unique when it comes to reliability. After sales; repairs, conditioning and spare parts provided complimentary within the warranty. Sarsilmaz exports to 55 countries world wide. Their image abroad is dependant on quality and they aim to keep it that way. All around Europe, Bernardelli has been the only preferred source for family protection over the years. Sarsilmaz also owns Bernardelli and has shares in other small firearms companies. The firm itself always works on building long term relations and international connections. As a result; they are already in textile, tourism, real estate, construction and commercial printing services.

5 SINIRSIZ & FARKLI TEKNOLOJ CUTTING EDGE TECHNOLOGY Y llar n ustal ve nesilden nesile aktar lan silah üretim becerisi Sars lmaz sektöründe birinci yapm fl ve Türk Av Tüfekleri ve Tabanca Sanayiine dünya pazarlar n açm flt r. Hedefimiz bu ustal kla ülkemizin ARGE merkezlerini ve akademisyenlerini bir arada çal flt rarak gelifltirece i ürünlerle firmam z küresel pazar n öncü kuruluflu yapmakt r. 130 y ll k sürede piyasa ve müflteri taleplerine uygun av ve spor tüfekleri ile bafllam fl olan üretim flu anda 31 tip tüfek modeli, 21 tip tabanca modeli ile devam etmektedir. Ürünlerin tamam kendi bünyesinde bulunan personel ekip taraf ndan tasarlanm fl ve gelifltirilmifltir. Üç boyutlu tasar m ve bilgisayar destekli imalat yapabilme becerisi ileri seviyededir. Uzun vadeli teknolojik hedefler Ar-Ge, rekabetçi tasar m, imalat ve test yetene ini yükselterek av, spor tüfekleri, asker ve polis için makineli tabanca, piyade tüfe i, makineli tüfek, keskin niflanc tüfekleri gibi silahlar n üretimini özgün tasar mlar ile gerçeklefltirmek ve küresel pazara satmay hedeflemekteyiz. Türkiye ye bir millî tabanca, bir millî tüfek, bir millî makineli tüfek ve di er silahlarda yerlileflme oran n yükseltmek amac yla, sürdürülebilir bir Ar-Ge yetene i kazanmak gerekti ine inan yoruz. New production, design and development; Sarsilmaz is a top line supplier in the industry. The expertise of Sarsilmaz comes from the experiences passed on one generation to the next. Turkish hunting shotguns and pistols were introduced to the world by Sarsilmaz. Sarsilmaz R&D goal is to work together with all the R&D teams in Turkey to use creativity and keep Sarsilmaz on the top of the market. Sarsilmaz started production with basic hunting shotguns and today they produce 31 different types of shotguns and 21 types of pistols. All of Sarsilmaz products are designed and developed by Sarsilmaz R&D Co-operation. Long term plans; R&D of Sarsilmaz always works on competitive design, production and testing skills to serve hunters, soldiers and police forces for years. The production and design is always an original for the purpose. Sarsilmaz R&D believes in the local production of pistols and shotguns. They believe they can increase home land production for their nation.

6 Sars lmaz Türkiye Grand Prix Türkiye At c l k ve Avc l k Federasyonu nun ve SARSILMAZ firmas n n deste inde bir ilke imza at ld. stanbul stinye At fl Poligonu nda Eylül 2006 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen Sars lmaz Grand Prix ye Türkiye nin dört bir yan ndan kat lan yar flmac lar, trap ve skeet branfllar nda k yas ya mücadele ettiler. Yar flmalarda kullan lan plaklar ve Fiocchi marka fifleklerin yan s ra, dereceye giren sporcular n para ödüllerini Sars lmaz verdi. Uluslararas At c l k Federasyonu (International Shooting Sport Federation- ISSF) SARSILMAZ GRAND PRIX ile Türkiye At c l k ve Avc l k Federasyonu Baflkanl n n yar flma kurallar çerçevesinde yap lan müsabakalarda, 154 sporcu yer ald. Sarsilmaz Turkey Grand Prix; the cooperation of Sarsilmaz and Turkish Shooting and Hunting Federation resulted with a great success. It was held in Istanbul Istinye Shooting Facilities on September 16-17, 2006 with the participation of 154 Trap and Skeet Shooters also including the shooters of Turkish National Shooting Team.

7 Türk silah sektörünün lider kuruluflu Sars lmaz Silah Sanayi, motor sporlar na verdi i destek ile Türk sporuna katk lar n istikrarl bir flekilde y llard r sürdürmektedir y l nda kurulan Sars lmaz Rally Team Ahmet Tamer Hasbay kardefller ile halen Türkiye Ralli fiampiyonas nda Grup N kategorisinde yar flmaktad rlar. The leader establishment of Turkish private firearms manufacturing sector Sars lmaz Silah Sanayi, has been continuing to its contributions consistently with the support that gives to motor sports for years. Sars lmaz Rally Team which was founded in 1990 is still racing in Turkish Rally Championship in category N with Ahmet-Tamer Hasbay brothers. Sponsorluklar Sürdürülebilir Avc l k ve Yaban Hayat Derne i Türkiye Avc lar Grubu "Hedef Do aya Kufl sal m" projesinin ana sponsoru Sars lmaz Silah Sanayi A.fi. Her geçen gün do ada giderek yok olan yaban hayvanlar n do aya yeniden yerlefltirmek ve yaflatmak amac yla Sürdürülebilir Av ve Yaban Hayat Derne i taraf ndan hayata geçirilen "Hedef Do aya Kufl" projesinin ana sponsoru olan Sars lmaz Silah Sanayi A.fi., avc n n, av ve yaban hayat n n en büyük destekçilerinden biri oldu unu bir kez daha gösterdi. Türk silah sektörünün lider kuruluflu Sars lmaz Silah Sanayi, motor sporlar na verdi i destek ile Türk sporuna katk lar n istikrarl bir flekilde sürdürmektedir y l nda kurulan Sars lmaz Rally Team Ahmet-Tamer Hasbay kardefller ile halen Türkiye Ralli fiampiyonas 'nda Grup N kategorisinde yar flmaktad rlar. Sponsorships Hunting and Wildlife Protection Association Turkish Hunters Club Sarsilmaz is the main sponsor of the project "Target is to release birds to the Nature". Sarsilmaz has proved once more, that it is the biggest supporter to hunters, hunting and wild life. Target is to release birds to the Nature was assembled by the Hunting and Wildlife Protection Association in order to protect endangered species. The leader of the Turkish Small Firearms industry, Sarsilmaz is keeping on supporting the motor sports consistently. The Sarsilmaz Rally Team Ahmet-Tamer Hasbay Brothers established in 1990 and are still racing in category 'N' in the Turkey Rally Championship.

8 Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 200 mm. Toplam Yükseklik : 145 mm. Namlu Uzunlu u : 115 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 900 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Caliber : 9x19 mm. Parabellum Total Length : 200 mm. Total Height : 145 mm. Barrel Length : 115 mm. Average Weight (with empty mag.) : 900 gr. Magazine Capacity : 15 Kalibre : 6.35 Toplam Uzunluk : mm. Toplam Yükseklik: 70 mm. Namlu Uzunlu u : 54.5 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 245 gr. fiarjör Kapasitesi : 5-8 Caliber : 6.35 Total Length : mm. Total Height : 70 mm. Barrel Length : 54.5 mm. Average Weight (with empty mag.) : 245 gr. Magazine Capacity : 5-8

9 Kalibre : 45 Auto Toplam Uzunluk : 210 mm. Toplam Yükseklik : 145 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1140 gr. fiarjör Kapasitesi : 14 Caliber : Total Length : Total Height : Barrel Length : Average Weight (with empty mag.) : Magazine Capacity : 45 Auto 210 mm. 145 mm mm gr. 14 Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : mm. Toplam Yükseklik : 140 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 800 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Caliber : 9x19 mm. Parabellum Total Length : mm. Total Height : 140 mm. Barrel Length : mm. Average Weight (with empty mag.) : 800 gr. Magazine Capacity : 15

10 K12 - Page 12 CM9 - Page 13 K2 - Page 14 K2 C - Page 16 P8 L - Page 18 P8 S - Page 20 K l nç 2000 Mega - Page 22 K10 - Page 24 K10 C - Page 25 K l nç 2000 Light - Page 26 B6 - Page 28 B6 C - Page 29 V8 - Page 30 K Page 32 P6 - Page 34 ST10 - Page 35 K2 CUSTOM DELUXE - Page 36

11

12 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Tek Hareketli, Ayarlanabilir Tetik. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Hedef Sistemi Ayarlanabilir Gez ve Arpac k. Kompansatör Namlu fiahlanma Kontrol Sistemi. Kaplama Özel Sert Beyaz Krom. Markalama Lazer. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Single Action, Adjustable Trigger. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Sights Adjustable Front and Rear Sight. Compensator Barrel Penetrating Control. Finish Special Hard White Chrome. Markings Laser. K12 BEYAZ KROM * WHITE CHROME Kalibre : 9x19 mm. Parabellum. Caliber : 9x19 mm. Parabellum. Toplam Uzunluk : 230 mm. Total Length : 230 mm. Toplam Yükseklik : 145 mm. Total Height : 145 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Barrel Length : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1230 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 360 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi. Tetik A rl : 1900 gr. (±500 gr.) 12 Grip Width : 34 mm. Average Weight (with empty mag.) : 1230 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 360 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds Trigger Pull : 1900 gr. (±500 gr.)

13 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti, Sa El ve Sol Elle Kullanım. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Polimer Gövde, Dövme Çelik Namlu ve K zak. Hedef Sistemi Ayarlanabilir Gez. Di er Picatinny Aksesuar Ray Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety, Ambidextrous. Semi - Automatic, Double Action. Production Technology Polimer Frame, Forged Steel Barrel and Slide. Sights Adjustable Rear Sight. Other Picatinny Rail. CM9 S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : mm. Toplam Yükseklik : 140 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Kabza Geniflli i : 28 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 800 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 340 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 9x19 mm. Parabellum Total Length : mm. Total Height : 140 mm. Barrel Length : mm. Grip Width : 28 mm. Average Weight (with empty mag.) : 800 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 340 m/sec (±10 m/sec) Minimum Barrel Firing Life : Rounds S YAH BEYAZ KROM * BLACK WHITE CHROME 13

14 Emniyet Sistemi Horoz Düflürücü Emniyet Mandal, ne Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Markalama Lazer. Safety Decocking Lever, Firing Pin Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Markings Laser. K2 filemel ÖZEL BEYAZ KROM * CUSTOM Kalibre : 9x19 mm. Parabellum. Caliber : 9x19 mm. Parabellum. Toplam Uzunluk : 210 mm. Total Length : 210 mm. Toplam Yükseklik : 140 mm. Total Height : 140 mm. Namlu Uzunlu u : 118 mm. Barrel Length : 118 mm. Kabza Geniflli i : 33 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1000 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 360 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Grip Width : 33 mm. Average Weight (with empty mag.) : 1000 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 360 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds BEYAZ KROM * WHITE CHROME 14

15 Emniyet Sistemi Horoz Düflürücü Emniyet Mandal, ne Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Markalama Lazer. Safety Decocking Lever, Firing Pin Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Markings Laser. K2 S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum. Toplam Uzunluk : 210 mm. Toplam Yükseklik : 140 mm. Namlu Uzunlu u : 118 mm. Kabza Geniflli i : 33 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1000 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 360 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 9x19 mm. Parabellum. Total Length : 210 mm. Total Height : 140 mm. Barrel Length : 118 mm. Grip Width : 33 mm. Average Weight (with empty mag.) : 1000 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 360 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 15

16 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. K2 C BEYAZ KROM * WHITE CHROME Kalibre : 9x19 mm. Parabellum. Caliber : 9x19 mm. Parabellum. Toplam Uzunluk : 178 mm. Total Length : 178 mm. Toplam Yükseklik : 142 mm. Total Height : 142 mm. Namlu Uzunlu u : 94.5 mm. Barrel Length : 94.5 mm. Kabza Geniflli i : 33 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 975 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 340 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Grip Width : 33 mm. Average Weight (with empty mag.) : 975 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 340 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 16

17 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. K2 C S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum. Caliber : 9x19 mm. Parabellum. Toplam Uzunluk : 178 mm. Total Length : 178 mm. Toplam Yükseklik : 142 mm. Total Height : 142 mm. Namlu Uzunlu u : 94.5 mm. Barrel Length : 94.5 mm. Kabza Geniflli i : 33 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 975 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 340 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Grip Width : 33 mm. Average Weight (with empty mag.) : 975 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 340 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 17

18 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Hedef Sistemi Ayarlanabilir Gez. Markalama Lazer. Di er So utma Kanall K zak, Kompansatörlü Namlu. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Sights Adjustable Rear Sight. Markings Laser. Other Cooling Vents and Ported Barrel. P8 L BEYAZ KROM * WHITE CHROME Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Caliber : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 204 mm. Total Length : 204 mm. Toplam Yükseklik : 145 mm. Total Height : 145 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Barrel Length : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Grip Width : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A ırlı ı: 1077 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk Hızı : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu Atıfl Ömrü : Mermi Average Weight (with empty mag.) : 1077 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds filemel ÖZEL BEYAZ KROM * CUSTOM 18

19 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Hedef Sistemi Ayarlanabilir Gez. Markalama Lazer. Di er So utma Kanall K zak, Kompansatörlü Namlu. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Sights Adjustable Rear Sight. Markings Laser. Other Cooling Vents and Ported Barrel. P8 L S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 204 mm. Toplam Yükseklik : 145 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A ırlı ı: 1077 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk Hızı : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu Atıfl Ömrü : Mermi Caliber : 9x19 mm. Parabellum Total Length : 204 mm. Total Height : 145 mm. Barrel Length : mm. Grip Width : 34 mm. Average Weight (with empty mag.) : 1077 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds S YAH BEYAZ KROM * BLACK WHITE CHROME 19

20 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Hedef Sistemi Ayarlanabilir Gez. Markalama Lazer. Di er So utma Kanall K zak ve Kompansatörlü Namlu. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Sights Adjustable Rear Sight. Markings Laser. Other Cooling Vents and Ported Barrel. P8 S filemel ÖZEL BEYAZ KROM * WHITE CUSTOM Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Caliber : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 175 mm. Total Length : 175 mm. Toplam Yükseklik : 145 mm. Total Height : 145 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Barrel Length : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Grip Width : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1010 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü: Mermi Average Weight (with empty mag.) : 1010 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds BEYAZ KROM * WHITE CHROME 20

21 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Hedef Sistemi Ayarlanabilir Gez. Markalama Lazer. Di er So utma Kanall K zak ve Kompansatörlü Namlu. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Sights Adjustable Rear Sight. Markings Laser. Other Cooling Vents and Ported Barrel. P8 S S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 175 mm. Toplam Yükseklik : 145 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1010 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü: Mermi Caliber : 9x19 mm. Parabellum Total Length : 175 mm. Total Height : 145 mm. Barrel Length : mm. Grip Width : 34 mm. Average Weight (with empty mag.) : 1010 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 21

22 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Hedef Sistemi K rlang ç Geçme Gez ve Arpac k. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Sights Fixed Tail Front and Rear Sight. KILINÇ 2000 MEGA Kalibre : 9x19 mm. Parabellum. Caliber : 9x19 mm. Parabellum. Toplam Uzunluk : 205 mm. Total Length : 205 mm. Toplam Yükseklik : 141 mm. Total Height : 141 mm. Namlu Uzunlu u : 116 mm. Barrel Length : 116 mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 990 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Grip Width : 34 mm. Average Weight (with empty mag.) : 990 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds BEYAZ KROM * WHITE CHROME 22

23 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Hedef Sistemi K rlang ç Geçme Gez ve Arpac k. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Sights Fixed Tail Front and Rear Sight. TÜRK POL S N N TERC H CHOICE OF TURKISH POLICE KILINÇ 2000 MEGA Kalibre : 9x19 mm. Parabellum. Toplam Uzunluk : 205 mm. Toplam Yükseklik : 141 mm. Namlu Uzunlu u : 116 mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 990 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 9x19 mm. Parabellum. Total Length : 205 mm. Total Height : 141 mm. Barrel Length : 116 mm. Grip Width : 34 mm. Average Weight (with empty mag.) : 990 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds S YAH * BLACK 23

24 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. K10 S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 210 mm. Toplam Yükseklik : 140 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1140 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 9x19 mm. Parabellum Total Length : 210 mm. Total Height : 140 mm. Barrel Length : mm. Grip Width : 34 mm. Average Weight (with empty mag.) : 1140 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds BEYAZ KROM * WHITE CHROME S YAH BEYAZ KROM * BLACK WHITE CHROME 24

25 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. K10 C S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : mm. Toplam Yükseklik : 134 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 950 gr. fiarjör Kapasitesi : 13 Mermi lk H z : 340 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 9x19 mm. Parabellum Total Length : mm. Total Height : 134 mm. Barrel Length : mm. Grip Width : 34 mm. Average Weight (with empty mag.) : 950 gr. Magazine Capacity : 13 Muzzle Velocity : 340 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds BEYAZ KROM * WHITE CHROME S YAH BEYAZ KROM * BLACK WHITE CHROME 25

26 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. filemel ALTIN * ENGRAVED GOLD Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. KILINÇ 2000 LIGHT Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Caliber : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 210 mm. Total Length : 210 mm. Toplam Yükseklik : 140 mm. Total Height : 140 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Barrel Length : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Grip Width : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 990 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Average Weight (with empty mag.) : 990 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds BEYAZ KROM WHITE CHROME 26

27 Land Forces Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. TSK NIN RESM KADRO TABANCASI OFFICIAL SERVICE PISTOL OF TURKISH ARMED FORCES NAVY Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Air Forces Gendarme Ministry of National Defense General Staff KILINÇ 2000 LIGHT S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Caliber : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 210 mm. Total Length : 210 mm. Toplam Yükseklik : 140 mm. Total Height : 140 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Barrel Length : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Grip Width : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 990 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Average Weight (with empty mag.) : 990 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds S YAH BEYAZ KROM * BLACK WHITE CHROME 27

28 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Polimer Gövde, Dövme Çelik Namlu ve K zak. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Polymer Frame, Forged Steel Barrel and Slide. B6 S YAH BEYAZ KROM * BLACK WHITE CHROME Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Caliber : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 210 mm. Total Length : 210 mm. Toplam Yükseklik : 140 mm. Total Height : 140 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Barrel Length : mm. Kabza Geniflli i : 28 mm. Grip Width : 28 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 770 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Average Weight (with empty mag.) : 770 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds S YAH * BLACK 28

29 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Polimer Gövde, Dövme Çelik Namlu ve K zak. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Polymer Frame, Forged Steel Barrel and Slide. B6 C S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Caliber : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : mm. Total Length : mm. Toplam Yükseklik : 134 mm. Total Height : 134 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Barrel Length : mm. Kabza Geniflli i : 28 mm. Grip Width : 28 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 700 gr. fiarjör Kapasitesi : 13 Mermi lk H z : 340 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Average Weight (with empty mag.) : 700 gr. Magazine Capacity : 13 Muzzle Velocity : 340 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds S YAH BEYAZ KROM * BLACK WHITE CHROME 29

30 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Namlu, K zak ve Hafif Alafl ml Gövde. Di er Picatinny Aksesuar Ray Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi - Automatic, Double Action. Production Technology Forged Steel Barrel, Slide and Light Alloyed Frame. Other Picatinny Rail. V8 BEYAZ KROM * WHITE CHROME Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Caliber : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 203 mm. Total Length : 203 mm. Toplam Yükseklik : 139 mm. Total Height : 139 mm. Namlu Uzunlu u : 116 mm. Barrel Length : 116 mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Grip Width : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 900 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Average Weight (with empty mag.) : 900 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec (±10 m/sec) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 30

31 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Namlu, K zak ve Hafif Alafl ml Gövde. Di er Picatinny Aksesuar Ray Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi - Automatic, Double Action. Production Technology Forged Steel Barrel, Slide and Light Alloyed Frame. Other Picatinny Rail. V8 S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 203 mm. Toplam Yükseklik : 139 mm. Namlu Uzunlu u : 116 mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 900 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 9x19 mm. Parabellum Total Length : 203 mm. Total Height : 139 mm. Barrel Length : 116 mm. Grip Width : 34 mm. Average Weight (with empty mag.) : 900 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec (±10 m/sec) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 31

32 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Hedef Sistemi Ayarlanabilir Gez Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Sights Adjustable Rear Sight. K2 45 BEYAZ KROM * WHITE CHROME Kalibre : 45 Auto Toplam Uzunluk : 210 mm. Toplam Yükseklik : 145 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1140 gr. fiarjör Kapasitesi : 14 Mermi lk H z : 250 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 45 Auto Total Length : 210 mm. Total Height : 145 mm. Barrel Length : mm. Grip Width : 34 mm. Average Weight (with empty mag.) : 1140 gr. Magazine Capacity : 14 Muzzle Velocity : 250 m/sec (±10 m/sec) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 32

33 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Hedef Sistemi Ayarlanabilir Gez Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Sights Adjustable Rear Sight. K2 45 S YAH * BLACK Kalibre : 45 Auto Toplam Uzunluk : 210 mm. Toplam Yükseklik : 145 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1140 gr. fiarjör Kapasitesi : 14 Mermi lk H z : 250 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 45 Auto Total Length : 210 mm. Total Height : 145 mm. Barrel Length : mm. Grip Width : 34 mm. Average Weight (with empty mag.) : 1140 gr. Magazine Capacity : 14 Muzzle Velocity : 250 m/sec (±10 m/sec) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 33

34 2009 Emniyet Sistemi ne Emniyeti, fiarjör Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Tek Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Namlu, K zak ve Hafif Alafl ml Gövde. Safety Firing Pin Safety, Magazine Safety Semi - Automatic, Single Action. Production Technology Forged Steel Barrel, Slide and Light Alloyed Frame. P6 S YAH * BLACK Kalibre : 6.35 Toplam Uzunluk : mm. Toplam Yükseklik : 70 mm. Namlu Uzunlu u : 54.5 mm. Kabza Geniflli i : 22 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 245 gr. fiarjör Kapasitesi : 5-8 Mermi lk H z : 275 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 6.35 Total Length : mm. Total Height : 70 mm. Barrel Length : 54.5 mm. Grip Width : 22 mm. Average Weight (with empty mag.) : 245 gr. Magazine Capacity : 5-8 Muzzle Velocity : 275 m/sec (±10 m/sec) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 34

35 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Namlu, K zak ve Hafif Alafl ml Gövde. Di er Picatinny Aksesuar Ray Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi - Automatic, Double Action. Production Technology Forged Steel Barrel, Slide and Light Alloyed Frame. Other Picatinny Rail. ST10 S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Caliber : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 200 mm. Total Length : 200 mm. Toplam Yükseklik : 145 mm. Total Height : 145 mm. Namlu Uzunlu u : 115 mm. Barrel Length : 115 mm. Kabza Geniflli i : 32 mm. Grip Width : 32 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 900 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 340 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Average Weight (with empty mag.) : 900 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 340 m/sec (±10 m/sec) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 35

36

37

38 Tamamen el iflçili i ile yap lm fl m hlama Her bir tabanca üzerinde 450 fler adet p rlanta Her bir tafl tek tek elle ay klanm fl ve güverse (t rnak) ç kma All hand made crimping 450 pieces of crimped fine diamonds placed on white gold 4,05 Karat P rlanta 0,30 Karat Yakut 0,10 Karat Zümrüt 18,80 gram 18 Ayar Alt n 4,05 Carats Diamonds in Total 0,30 Carats Ruby in Total 0,10 Carats Emerald in Total 18,80 Grams 18K Gold in Total 2009 K2 CUSTOM DELUXE T TAN GOLDEN * TITAN GOLDEN Kalibre : 9x19 mm. Parabellum. Toplam Uzunluk : 210 mm. Toplam Yükseklik : 140 mm. Namlu Uzunlu u : 118 mm. Kabza Geniflli i : 33 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1000 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 360 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 9x19 mm. Parabellum. Total Length : 210 mm. Total Height : 140 mm. Barrel Length : 118 mm. Grip Width : 33 mm. Average Weight (with empty mag.) : 1000 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 360 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds Emniyet Sistemi Horoz Düflürücü Emniyet Mandal, ne Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Markalama Lazer. Safety Decocking Lever, Firing Pin Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Markings Laser. 38

39 MAT S YAH * MATTE BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum. Toplam Uzunluk : 210 mm. Toplam Yükseklik : 140 mm. Namlu Uzunlu u : 118 mm. Kabza Geniflli i : 33 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1000 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 360 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 9x19 mm. Parabellum. Total Length : 210 mm. Total Height : 140 mm. Barrel Length : 118 mm. Grip Width : 33 mm. Average Weight (with empty mag.) : 1000 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 360 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 2009 Emniyet Sistemi Horoz Düflürücü Emniyet Mandal, ne Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Markalama Lazer. Safety Decocking Lever, Firing Pin Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Markings Laser. T TAN S YAH * TITAN BLACK Mat Siyah 5,25 Karat P rlanta 1,05 Karat Yakut 0,10 Karat Zümrüt 21,05 gram 18 Ayar Alt n Matte Black 5,25 Carats Diamonds in Total 1,05 Carats Ruby in Total 0,10 Carats Emerald in Total 21,05 Grams 18K Gold in Total Titan Siyah 4,05 Karat P rlanta 0,30 Karat Yakut 0,10 Karat Zümrüt 18,80 gram 18 Ayar Alt n Titan Black 4,05 Carats Diamonds in Total 0,30 Carats Ruby in Total 0,10 Carats Emerald in Total 18,80 Grams 18K Gold in Total K2 CUSTOM DELUXE

40 TABANCALAR Ürün Kodu Model KILINÇ 2000 MEGA B6 B6 C K10 C P8 S P8 L K2 K2 C V8 CM9 K2 45 ST10 P6 K12 Renk Kalibre fiarjör Kapasitesi Namlu Uzunlu u (mm) Siyah K10 Siyah ve Beyaz Krom 9x ,5 Beyaz Krom Gravür Siyah KILINÇ Siyah ve Beyaz Krom 2000 LIGHT Beyaz Krom 9x ,5 Gravür Siyah Beyaz Krom Siyah Di er Renkler (,,,,, ) Beyaz Krom Di er Renkler ve Beyaz Krom Siyah Di er Renkler (,,,,, ) Beyaz Krom Di er Renkler ve Beyaz Krom Siyah Siyah ve Beyaz Krom Beyaz Krom Siyah Beyaz Krom Siyah Siyah ve Beyaz Krom Beyaz Krom Siyah Beyaz Krom Siyah Beyaz Krom Siyah Beyaz Krom Siyah Beyaz Krom Siyah Beyaz Krom Siyah Beyaz Krom Siyah Beyaz Krom Özel Beyaz Krom 9x19 9x19 9x19 9x19 9x19 9x19 9x19 9x19 9x19 9x19 45 AUTO 9x19 9x19 9x ,5 116,5 96,5 96,5 96,5 116,5 116,5 94, ,5 116, ,5 128,5 Namlu Ömrü Namlu Özelli i DÖVME Etkili Menzil (m) DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME 50 lk H z (m/sn) Toplam Boy (mm) ,5 189, , ,5 230 Yükseklik (mm) , Genifllik (mm) A rl k (Bofl flarjörlü) (gr) fiarjör Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Çal flma Sistemi Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Niflan Düzeni Üç Nokta Namlu Yivleri 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti ne Emniyeti, fiarjör Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Kaplama Türü Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Aksesuar Tak lma Sistemi Sars nt y Önleyen Sistem Sol El Kullan c Sistem Tetik Hareketi Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Tek Hareketli Tek Hareketli Niflan Hatt Uzunlu u A rl k (Bofl fiarjörsüz) (gr.) ÖZEL MALAT KILINÇ Özel Gravürlü LIGHT El fllemeli Alt n P8 S P8 L K2 Özel Gravürlü Özel Gravürlü Özel Gravürlü Basit 9x , DÖVME Sac Geri Tepme, Yar Üç Nokta 6 Otomatik Basit 9x , DÖVME , Sac Geri Tepme, Yar Üç Nokta 6 Otomatik Basit 9x , DÖVME Sac Geri Tepme, Yar Üç Nokta 6 Otomatik Basit 9x , DÖVME Sac Geri Tepme, Yar Üç Nokta 6 Otomatik Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli

41 PISTOLS Item Number Model Finish Caliber Barrel Magazine Length Capacity (mm) Black K10 Black & White Chrome 9x ,5 White Chrome Engraved KILINÇ 2000 LIGHT Black Black & White Chrome White Chrome Engraved 9x ,5 Barrel Life (rnds.) Barrel Forget Steel Forget Steel Effective Muzzle Range Velocity (m) (m/sn) Total Length (mm) Height (mm) Width (mm) Weight (Empty Mag) (gr) Magazine Metal Metal Operating Simple Recoil, Semi - Auto Simple Recoil, Semi - Auto Sights Grooving 3 Dot 3 Dot 6 6 Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Finishing Chrome Coating, Epoxy Chrome Coating, Epoxy Accessory Rail Shock Observing Ambidextri ous Controls Trigger Action Double Double Line of sight (mm) Weight (W/O Mag) (gr.) KILINÇ 2000 MEGA Black White Chrome 9x , Forget Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double B6 B6 C K10 C P8 S Black Other Colors (,,,,, ) White Chrome Other Colors & White Chrome Black Other Colors (,,,,, ) White Chrome Other Colors & White Chrome Black Black & White Chrome White Chrome Black White Chrome 9x19 9x19 9x19 9x ,5 96,5 96,5 96, Forget Steel Forget Steel Forget Steel Forget Steel ,5 189, , Metal Metal Metal Metal Simple Recoil, Semi - Auto Simple Recoil, Semi - Auto Simple Recoil, Semi - Auto Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 3 Dot 3 Dot 3 Dot Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxyj Chrome Coating, Epoxy Chrome Coating, Epoxy Chrome Coating, Epoxy Double Double Double Double P8 L Black Black & White Chrome White Chrome 9x , Forget Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double K2 Black White Chrome 9x , Forget Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double K2 C Black White Chrome 9x , Forget Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double V8 Black White Chrome 9x Forget Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double CM9 Black White Chrome 9x , Forget Steel , Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double K2 45 Black White Chrome 45 AUTO , Forget Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double ST10 Black White Chrome 9x Forget Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double P6 Black White Chrome 9x , Forget Steel , Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Firing Pin Safety, Magazine Safety Chrome Coating, Epoxy Single K12 Special White Chrome 9x , Forget Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Single SPECIAL PRODUCTS KILINÇ 2000 LIGHT Special Hand Engraved Hand Engraved Gold Forget 9x , Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double P8 S Special Hand Engraved 9x , Forget Steel , Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double P8 L Special Hand Engraved 9x , Forget Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double K2 Special Hand Engraved 9x , Forget Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double

42 Concorde - Boeing - Boeing C - Boeing CS - Concorde Youth - Concorde 20 - Boeing 20 - Page Concorde De Luxe - Concorde S - Concorde LX - Concorde L - Page Leopard - Franchi - Page Boeing S - Boeing R - Page SP303 - SP302 - SP301 - SS402 - Page SP300 - SP Trapper - Skeet R - Page M204 SM - M212 - Page M204 STD - M204 FST - M204 ASP - M204 ATP - M204 HUNTER - M204 HUNTER 20 - Page M206 - M208 - Page 60-61

43

44 CONCORDE Kalibre: 12 Fiflek Haznesi: 5 Fiflek Yata : 76mm. Magnum Lazer ifllemeli kasa. Sert omuzluklu dipçik. SMP flok ve flok anahtar. Caliber: 12 Magazine Capacity: 5 Chamber: 76mm. Magnum Laser engraved receiver. SMP chokes and choke tube key. CONCORDE YOUTH 44 CONCORDE CONCORDE BOEING CS BOEING C

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Sevgili çevre dostlar, 2010 y l, çevre aç s ndan da önemli baflar lara imza att m z bir y l oldu. Hofldere otobüs üretim tesisimizde,

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR Newsletter BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. THIS FAIR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES

Detaylı

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality 1976 senesinde bir flah s flirketi olarak açt zücaciye ma azas ile ticaret hayat na bafllayan Süleyman

Detaylı

Newsletter. www.future-fish.com

Newsletter. www.future-fish.com Newsletter BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GERE NCE TOBB (TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL ) ZN LE DÜZENLENMEKTED R. THIS FAIR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF

Detaylı

Toprak Seramik ve nflaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret

Toprak Seramik ve nflaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret 32 Quality Policy The story of Toprak Seramik started with the opening of the factory, Toprak Seniteri ve zolatör Sanayi A.fi., in Bozüyük in 1980. With the additional investments, the factory started

Detaylı

Merkez Head Office. fiube Branch Office

Merkez Head Office. fiube Branch Office Merkez Head Office Türker Caddesi, Beyan Sokak, zosan fl Merkezi No: 64 Kat: 2-5 Yukar Dudullu, Ümraniye, stanbul - TÜRK YE T: +90 (216) XXX XX XX F: +90 (216) XXX XX XX E-mail: info@caliskanyapi.com.tr

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

Termal Seramik 2. fabrikas n açt

Termal Seramik 2. fabrikas n açt 8 Termal Seramik 2. fabrikas n açt Termal Seramik in, II. seramik fabrikas, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, bakanlar, milletvekilleri ile devletin di er ileri gelenlerinin kat l m yla 11 Eylül de Bilecik

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding 2-3 Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated 4-5 fiirket Profili / Company Profile

Detaylı

T eknik gezi - Technical Visit. Almanya Teknik Gezisi Germany Technical Visit

T eknik gezi - Technical Visit. Almanya Teknik Gezisi Germany Technical Visit T eknik gezi - Technical Visit EXITCOM taraf ndan 10-13 A ustos 2009 Tarihleri nde gerçeklefltirilen Almanya Teknik Gezi sine Türkiye den kat lan heyet çok say da tesisi inceledi Group of participants

Detaylı

Türk askeri ve ticari gemi infla pazar n ve bu pazar n büyüyen

Türk askeri ve ticari gemi infla pazar n ve bu pazar n büyüyen TURKISH MARITIME & NAVAL INDUSTRY PROVEN QUALITY & POWER TÜRK T CAR VE ASKER GEM SANAY KANITLANMIfi KAL TE VE GÜÇ HAL S ÖZTÜRK Turkey is one of the countries that can design and build their own naval and

Detaylı

Faaliyet Raporu / Annual Report 2003

Faaliyet Raporu / Annual Report 2003 Faaliyet Raporu / Annual Report 2003 çindekiler / Contents Vizyon ve Misyon 01 K saca Tüprafl 02 Finansal Göstergeler 04 Operasyonel Göstergeler 05 Dünden Bugüne Tüprafl 06 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Güven veren kalite...

Güven veren kalite... Güven veren kalite... Reliable quality... Güven veren kalite... Reliable quality... Kalite politikam z Quality policy Güvenilir ve kaliteli ürün üretmek, To manufacture reliable and high quality products,

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 05 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER CONTENTS 01 Kurumsal Profil Company Profile 03 Sunufl Introduction 04 Misyon, Vizyon ve De erler Mission,

Detaylı

TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR

TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR 1. ULUSLARARASI SPORDA SPONSORLUK KONGRES 04-05 ARALIK 2006 H LTON CONVENTION CENTER, STANBUL www.sponsorluk.gov.tr TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR I. ULUSLARARASI SPORDA

Detaylı

30 yıllık tecrübeyle 5 kıtada 30 ülkeye ihracat

30 yıllık tecrübeyle 5 kıtada 30 ülkeye ihracat 30. yıl Bülteni years bulletin Genel Müdürün Mesajı Sevgili dostlarımız, Gizem ailesi olarak sizlerle beraber geride bıraktığımız 30 yılımızın mutluluğunu yaşamaktayız. Şirket bünyesindeki yenilikler,

Detaylı

Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul

Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 1 Aydo anlar Plaza - stanbul Prof. Muammer Aksoy Caddesi No: 5 Zeytinburnu - STANBUL Tel: (0212) 665 84 84 (pbx) Faks: (0212) 679 25 07 Aydo anlar fl Merkezi

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir

Detaylı

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz 03Sektorelbakis.qxd 1/16/07 12:20 PM Page 50 Ocak-fiubat / January-February 2007/ No.19 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Mustafa Girgin: Yurtbay olarak

Detaylı

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights Ç NDEK LER CONTENTS 2 4 6 8 13 18 24 26 29 30 32 34 35 35 36 39 40 44 Grup Yap s Group Structure Finansal Göstergeler Financial Highlights Operasyonel Göstergeler Operational Highlights Yönetim Kurulu

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

University Exclusive For The Maritime Industry

University Exclusive For The Maritime Industry University Exclusive For The Maritime Industry Denizcilik Sektörü Üniversitesine Kavufltu he maritime university T adventure, which had become an endless story after submission of the application file

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı