Bakt m akan y ld zlara, Dedim - Ahh!.. Yaflayabilsem, Düfllerim bitmeden kay p gitmesem...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bakt m akan y ld zlara, Dedim - Ahh!.. Yaflayabilsem, Düfllerim bitmeden kay p gitmesem..."

Transkript

1 SINCE

2 De erli Çocuklar m; Hiçbir baflar tesadüf de ildir. Hiçbir baflar rastgele kazan lmam flt r. Sars lmaz Silah Fabrikas, 100 y l aflan istikrarl çal flman n yap t d r. Kurucular n mangal yüre i ve sizin çelik bile inizin eseridir. Hepinizin bilmesi gerekir ki; biz s radan ve seriden üretim yapm yoruz... Sizlerin, candan ve yürekten çal flt na, daha iyiye, daha mükemmele kofltu unuza eminim. Ne mutlu bana ki sizin gibi çocuklara sahibim... Allah bu müesseseye zaman kadar ömür versin, hepinizi korusun. Sa l kl, mutlu olun... Sars lmaz AL fi Bakt m akan y ld zlara, Dedim - Ahh!.. Yaflayabilsem, Düfllerim bitmeden kay p gitmesem...

3 Sars lmaz üretime 1800 lü y llar n sonlar nda Türkiye de bafllad. Sars lmaz Türkiye deki her türlü tabanca ve av tüfe i üretebilen tek özel kurulufltur. Üretim, entegre tesislerinde otomasyon teknolojisi ile gerçekleflir. Her türlü hafif silah entegre tesislerinde otomasyon teknolojisi ile üretebilen Türkiye deki en büyük özel sektör silah fabrikas d r. Fabrika; Düzce, Kaynafll da, m2 kapal alanda ve m2 aç k sahada yer almaktad r. Üretimini çevreye zarar vermeden gerçeklefltirmek bafll ca prensiplerinden biridir. Sars lmaz, endüstri içerisinde seçkin bir yere sahiptir. Üretim CAD / CAM teknolojilerinin yer ald üretim hatlar nda yap lmaktad r. Avrupa n n ilk üç entegre hafif silah fabrikas aras nda yer almaktad r. Sars lmaz n üretimdeki yüksek performans Türkiye Silahl Kuvvetlerinin ve Türk Emniyet Teflkilat n n tek tercihidir. Üretiminin büyük bölümünü yurt d fl na ihraç eden SARSILMAZ, Türk Milli Savunma Bakanl ve ç flleri Bakanl n n ihalelerinde ürünlerinin gösterdi i yüksek performans ile Türk Silahl Kuvvetleri ve Türk Polisi nin de tercih etti i marka olmufltur. Bu gün Türk Silahl Kuvvetleri nin ve Türk Polisi nin bütün Kuvvetlerinde Sars lmaz silahlar kullan lmaktad r. Sars lmaz mükemmel tabancalar ile Türk Polisine kadro silah vererek toplum güvenli inde hak etti i yeri alm flt r y l ndan bu güne kadar gelen bilgi birikimi, kalite anlay fl, daha önce yap lamayanlar yapma arzusu, SARSILMAZ bu gün Avrupa da en büyük üç hafif silah üreticisinden biri haline getirmifltir. ÜSTÜN KAL TE QUALITY EXCELLENCE Sarsilmaz production was established in Turkey at the end of the 1800s by Abdüllatif. Its drive for innovation always kept its production policy as looking for the new. Sarsilmaz is the largest privately owned establishment in Turkey that produces every kind of hunting shotgun and pistol. The production takes place in its integrated facilities using automation technology. The factory is located in Duzce, Kaynasli on m2 indoor and m2 open field. Its production policy is especially considerate of ecological concerns. Sarsilmaz keeps a unique profile in the industry. The production is made with CAD/CAM systems and CNC technology. It is equipped with today's most updated technology which is why the Sarsilmaz production plant is one of the top 3 factories in Europe. Sarsilmaz assures a high performance of its products, supported by the Turkish Ministry of Defence, and preferred by the Turkish Armed Forces. Sarsilmaz makes most of its products for export. With the high performance at the Ministry of Defence tenders, Sarsilmaz proved it is the only preferred for Turkish Armed Forces. Sarsilmaz pistols are given to staff of Turkish Police Forces therefore took its well deserved credit in public safety. The build up data, quality policy and desire to achieve difference; brought Sarsilmaz to be within the top three producers in Europe since Kalite asla bir tesadüf de il, daima ak ll bir gayretin sonucudur.

4 Sars lmaz Silah Sanayi 125 y ll k tecrübesiyle Avrupa'n n en büyük hafif silah üreticilerinden biridir. Firmam z uzun y llard r Türk Silahl Kuvvetlerinin tek resmi tabanca tedarikçisi olmaktan gurur duymaktad r. Ayn zamanda Türk Savunma Sanayi a n n üyesi olup, sat fl sonras her türlü bak m, tamir, yedek parça temini, çeflitli makineli silahlar için yedek parça ve namlu imalat ve Silahl Kuvvetleri'nin envanteri için bir tak m parçalar n imalat servislerini baflar yla sürdürmektedir. Dünya çap nda 47 ülkeye ihracat mevcut olan firmam z, ürünleriyle bu ülkelerde hem firmam z hemde ülkemiz ad na "iyi kalite izlenimi" nin oluflmas na ve yerleflmesine liderlik yapmaktad r. Bu imaj özellikle Amerika ve Avrupa'da gittikçe daha da kuvvetlenmektedir. Sars lmaz talya' n n en köklü ve iyi bilinen markalar ndan biri olan ve ailelerin korunma amaçl kulland bir marka olan BERNARDELL nin sahibi oldu u gibi, Avrupa' daki baz di er hafif silah firmalar n n kontrol gücüne sahip hisselerinin de sahibidir. Firmam z n uluslararas ortakl klar ve iliflkiler gelifltirme ve yürütme kolunun çal flmalar yla üzerinde çal flt, tekstil, turizm, emlak, inflaat ve bas m yay m sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Sarsilmaz has been on the market for 125 years and it is one of the largest firearm company all around Europe. They are proud to be the only source for Turkish Armed Forces. Also it is extremely unique when it comes to reliability. After sales; repairs, conditioning and spare parts provided complimentary within the warranty. Sarsilmaz exports to 55 countries world wide. Their image abroad is dependant on quality and they aim to keep it that way. All around Europe, Bernardelli has been the only preferred source for family protection over the years. Sarsilmaz also owns Bernardelli and has shares in other small firearms companies. The firm itself always works on building long term relations and international connections. As a result; they are already in textile, tourism, real estate, construction and commercial printing services.

5 SINIRSIZ & FARKLI TEKNOLOJ CUTTING EDGE TECHNOLOGY Y llar n ustal ve nesilden nesile aktar lan silah üretim becerisi Sars lmaz sektöründe birinci yapm fl ve Türk Av Tüfekleri ve Tabanca Sanayiine dünya pazarlar n açm flt r. Hedefimiz bu ustal kla ülkemizin ARGE merkezlerini ve akademisyenlerini bir arada çal flt rarak gelifltirece i ürünlerle firmam z küresel pazar n öncü kuruluflu yapmakt r. 130 y ll k sürede piyasa ve müflteri taleplerine uygun av ve spor tüfekleri ile bafllam fl olan üretim flu anda 31 tip tüfek modeli, 21 tip tabanca modeli ile devam etmektedir. Ürünlerin tamam kendi bünyesinde bulunan personel ekip taraf ndan tasarlanm fl ve gelifltirilmifltir. Üç boyutlu tasar m ve bilgisayar destekli imalat yapabilme becerisi ileri seviyededir. Uzun vadeli teknolojik hedefler Ar-Ge, rekabetçi tasar m, imalat ve test yetene ini yükselterek av, spor tüfekleri, asker ve polis için makineli tabanca, piyade tüfe i, makineli tüfek, keskin niflanc tüfekleri gibi silahlar n üretimini özgün tasar mlar ile gerçeklefltirmek ve küresel pazara satmay hedeflemekteyiz. Türkiye ye bir millî tabanca, bir millî tüfek, bir millî makineli tüfek ve di er silahlarda yerlileflme oran n yükseltmek amac yla, sürdürülebilir bir Ar-Ge yetene i kazanmak gerekti ine inan yoruz. New production, design and development; Sarsilmaz is a top line supplier in the industry. The expertise of Sarsilmaz comes from the experiences passed on one generation to the next. Turkish hunting shotguns and pistols were introduced to the world by Sarsilmaz. Sarsilmaz R&D goal is to work together with all the R&D teams in Turkey to use creativity and keep Sarsilmaz on the top of the market. Sarsilmaz started production with basic hunting shotguns and today they produce 31 different types of shotguns and 21 types of pistols. All of Sarsilmaz products are designed and developed by Sarsilmaz R&D Co-operation. Long term plans; R&D of Sarsilmaz always works on competitive design, production and testing skills to serve hunters, soldiers and police forces for years. The production and design is always an original for the purpose. Sarsilmaz R&D believes in the local production of pistols and shotguns. They believe they can increase home land production for their nation.

6 Sars lmaz Türkiye Grand Prix Türkiye At c l k ve Avc l k Federasyonu nun ve SARSILMAZ firmas n n deste inde bir ilke imza at ld. stanbul stinye At fl Poligonu nda Eylül 2006 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen Sars lmaz Grand Prix ye Türkiye nin dört bir yan ndan kat lan yar flmac lar, trap ve skeet branfllar nda k yas ya mücadele ettiler. Yar flmalarda kullan lan plaklar ve Fiocchi marka fifleklerin yan s ra, dereceye giren sporcular n para ödüllerini Sars lmaz verdi. Uluslararas At c l k Federasyonu (International Shooting Sport Federation- ISSF) SARSILMAZ GRAND PRIX ile Türkiye At c l k ve Avc l k Federasyonu Baflkanl n n yar flma kurallar çerçevesinde yap lan müsabakalarda, 154 sporcu yer ald. Sarsilmaz Turkey Grand Prix; the cooperation of Sarsilmaz and Turkish Shooting and Hunting Federation resulted with a great success. It was held in Istanbul Istinye Shooting Facilities on September 16-17, 2006 with the participation of 154 Trap and Skeet Shooters also including the shooters of Turkish National Shooting Team.

7 Türk silah sektörünün lider kuruluflu Sars lmaz Silah Sanayi, motor sporlar na verdi i destek ile Türk sporuna katk lar n istikrarl bir flekilde y llard r sürdürmektedir y l nda kurulan Sars lmaz Rally Team Ahmet Tamer Hasbay kardefller ile halen Türkiye Ralli fiampiyonas nda Grup N kategorisinde yar flmaktad rlar. The leader establishment of Turkish private firearms manufacturing sector Sars lmaz Silah Sanayi, has been continuing to its contributions consistently with the support that gives to motor sports for years. Sars lmaz Rally Team which was founded in 1990 is still racing in Turkish Rally Championship in category N with Ahmet-Tamer Hasbay brothers. Sponsorluklar Sürdürülebilir Avc l k ve Yaban Hayat Derne i Türkiye Avc lar Grubu "Hedef Do aya Kufl sal m" projesinin ana sponsoru Sars lmaz Silah Sanayi A.fi. Her geçen gün do ada giderek yok olan yaban hayvanlar n do aya yeniden yerlefltirmek ve yaflatmak amac yla Sürdürülebilir Av ve Yaban Hayat Derne i taraf ndan hayata geçirilen "Hedef Do aya Kufl" projesinin ana sponsoru olan Sars lmaz Silah Sanayi A.fi., avc n n, av ve yaban hayat n n en büyük destekçilerinden biri oldu unu bir kez daha gösterdi. Türk silah sektörünün lider kuruluflu Sars lmaz Silah Sanayi, motor sporlar na verdi i destek ile Türk sporuna katk lar n istikrarl bir flekilde sürdürmektedir y l nda kurulan Sars lmaz Rally Team Ahmet-Tamer Hasbay kardefller ile halen Türkiye Ralli fiampiyonas 'nda Grup N kategorisinde yar flmaktad rlar. Sponsorships Hunting and Wildlife Protection Association Turkish Hunters Club Sarsilmaz is the main sponsor of the project "Target is to release birds to the Nature". Sarsilmaz has proved once more, that it is the biggest supporter to hunters, hunting and wild life. Target is to release birds to the Nature was assembled by the Hunting and Wildlife Protection Association in order to protect endangered species. The leader of the Turkish Small Firearms industry, Sarsilmaz is keeping on supporting the motor sports consistently. The Sarsilmaz Rally Team Ahmet-Tamer Hasbay Brothers established in 1990 and are still racing in category 'N' in the Turkey Rally Championship.

8 Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 200 mm. Toplam Yükseklik : 145 mm. Namlu Uzunlu u : 115 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 900 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Caliber : 9x19 mm. Parabellum Total Length : 200 mm. Total Height : 145 mm. Barrel Length : 115 mm. Average Weight (with empty mag.) : 900 gr. Magazine Capacity : 15 Kalibre : 6.35 Toplam Uzunluk : mm. Toplam Yükseklik: 70 mm. Namlu Uzunlu u : 54.5 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 245 gr. fiarjör Kapasitesi : 5-8 Caliber : 6.35 Total Length : mm. Total Height : 70 mm. Barrel Length : 54.5 mm. Average Weight (with empty mag.) : 245 gr. Magazine Capacity : 5-8

9 Kalibre : 45 Auto Toplam Uzunluk : 210 mm. Toplam Yükseklik : 145 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1140 gr. fiarjör Kapasitesi : 14 Caliber : Total Length : Total Height : Barrel Length : Average Weight (with empty mag.) : Magazine Capacity : 45 Auto 210 mm. 145 mm mm gr. 14 Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : mm. Toplam Yükseklik : 140 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 800 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Caliber : 9x19 mm. Parabellum Total Length : mm. Total Height : 140 mm. Barrel Length : mm. Average Weight (with empty mag.) : 800 gr. Magazine Capacity : 15

10 K12 - Page 12 CM9 - Page 13 K2 - Page 14 K2 C - Page 16 P8 L - Page 18 P8 S - Page 20 K l nç 2000 Mega - Page 22 K10 - Page 24 K10 C - Page 25 K l nç 2000 Light - Page 26 B6 - Page 28 B6 C - Page 29 V8 - Page 30 K Page 32 P6 - Page 34 ST10 - Page 35 K2 CUSTOM DELUXE - Page 36

11

12 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Tek Hareketli, Ayarlanabilir Tetik. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Hedef Sistemi Ayarlanabilir Gez ve Arpac k. Kompansatör Namlu fiahlanma Kontrol Sistemi. Kaplama Özel Sert Beyaz Krom. Markalama Lazer. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Single Action, Adjustable Trigger. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Sights Adjustable Front and Rear Sight. Compensator Barrel Penetrating Control. Finish Special Hard White Chrome. Markings Laser. K12 BEYAZ KROM * WHITE CHROME Kalibre : 9x19 mm. Parabellum. Caliber : 9x19 mm. Parabellum. Toplam Uzunluk : 230 mm. Total Length : 230 mm. Toplam Yükseklik : 145 mm. Total Height : 145 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Barrel Length : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1230 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 360 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi. Tetik A rl : 1900 gr. (±500 gr.) 12 Grip Width : 34 mm. Average Weight (with empty mag.) : 1230 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 360 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds Trigger Pull : 1900 gr. (±500 gr.)

13 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti, Sa El ve Sol Elle Kullanım. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Polimer Gövde, Dövme Çelik Namlu ve K zak. Hedef Sistemi Ayarlanabilir Gez. Di er Picatinny Aksesuar Ray Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety, Ambidextrous. Semi - Automatic, Double Action. Production Technology Polimer Frame, Forged Steel Barrel and Slide. Sights Adjustable Rear Sight. Other Picatinny Rail. CM9 S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : mm. Toplam Yükseklik : 140 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Kabza Geniflli i : 28 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 800 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 340 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 9x19 mm. Parabellum Total Length : mm. Total Height : 140 mm. Barrel Length : mm. Grip Width : 28 mm. Average Weight (with empty mag.) : 800 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 340 m/sec (±10 m/sec) Minimum Barrel Firing Life : Rounds S YAH BEYAZ KROM * BLACK WHITE CHROME 13

14 Emniyet Sistemi Horoz Düflürücü Emniyet Mandal, ne Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Markalama Lazer. Safety Decocking Lever, Firing Pin Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Markings Laser. K2 filemel ÖZEL BEYAZ KROM * CUSTOM Kalibre : 9x19 mm. Parabellum. Caliber : 9x19 mm. Parabellum. Toplam Uzunluk : 210 mm. Total Length : 210 mm. Toplam Yükseklik : 140 mm. Total Height : 140 mm. Namlu Uzunlu u : 118 mm. Barrel Length : 118 mm. Kabza Geniflli i : 33 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1000 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 360 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Grip Width : 33 mm. Average Weight (with empty mag.) : 1000 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 360 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds BEYAZ KROM * WHITE CHROME 14

15 Emniyet Sistemi Horoz Düflürücü Emniyet Mandal, ne Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Markalama Lazer. Safety Decocking Lever, Firing Pin Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Markings Laser. K2 S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum. Toplam Uzunluk : 210 mm. Toplam Yükseklik : 140 mm. Namlu Uzunlu u : 118 mm. Kabza Geniflli i : 33 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1000 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 360 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 9x19 mm. Parabellum. Total Length : 210 mm. Total Height : 140 mm. Barrel Length : 118 mm. Grip Width : 33 mm. Average Weight (with empty mag.) : 1000 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 360 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 15

16 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. K2 C BEYAZ KROM * WHITE CHROME Kalibre : 9x19 mm. Parabellum. Caliber : 9x19 mm. Parabellum. Toplam Uzunluk : 178 mm. Total Length : 178 mm. Toplam Yükseklik : 142 mm. Total Height : 142 mm. Namlu Uzunlu u : 94.5 mm. Barrel Length : 94.5 mm. Kabza Geniflli i : 33 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 975 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 340 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Grip Width : 33 mm. Average Weight (with empty mag.) : 975 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 340 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 16

17 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. K2 C S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum. Caliber : 9x19 mm. Parabellum. Toplam Uzunluk : 178 mm. Total Length : 178 mm. Toplam Yükseklik : 142 mm. Total Height : 142 mm. Namlu Uzunlu u : 94.5 mm. Barrel Length : 94.5 mm. Kabza Geniflli i : 33 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 975 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 340 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Grip Width : 33 mm. Average Weight (with empty mag.) : 975 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 340 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 17

18 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Hedef Sistemi Ayarlanabilir Gez. Markalama Lazer. Di er So utma Kanall K zak, Kompansatörlü Namlu. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Sights Adjustable Rear Sight. Markings Laser. Other Cooling Vents and Ported Barrel. P8 L BEYAZ KROM * WHITE CHROME Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Caliber : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 204 mm. Total Length : 204 mm. Toplam Yükseklik : 145 mm. Total Height : 145 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Barrel Length : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Grip Width : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A ırlı ı: 1077 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk Hızı : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu Atıfl Ömrü : Mermi Average Weight (with empty mag.) : 1077 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds filemel ÖZEL BEYAZ KROM * CUSTOM 18

19 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Hedef Sistemi Ayarlanabilir Gez. Markalama Lazer. Di er So utma Kanall K zak, Kompansatörlü Namlu. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Sights Adjustable Rear Sight. Markings Laser. Other Cooling Vents and Ported Barrel. P8 L S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 204 mm. Toplam Yükseklik : 145 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A ırlı ı: 1077 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk Hızı : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu Atıfl Ömrü : Mermi Caliber : 9x19 mm. Parabellum Total Length : 204 mm. Total Height : 145 mm. Barrel Length : mm. Grip Width : 34 mm. Average Weight (with empty mag.) : 1077 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds S YAH BEYAZ KROM * BLACK WHITE CHROME 19

20 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Hedef Sistemi Ayarlanabilir Gez. Markalama Lazer. Di er So utma Kanall K zak ve Kompansatörlü Namlu. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Sights Adjustable Rear Sight. Markings Laser. Other Cooling Vents and Ported Barrel. P8 S filemel ÖZEL BEYAZ KROM * WHITE CUSTOM Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Caliber : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 175 mm. Total Length : 175 mm. Toplam Yükseklik : 145 mm. Total Height : 145 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Barrel Length : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Grip Width : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1010 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü: Mermi Average Weight (with empty mag.) : 1010 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds BEYAZ KROM * WHITE CHROME 20

21 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Hedef Sistemi Ayarlanabilir Gez. Markalama Lazer. Di er So utma Kanall K zak ve Kompansatörlü Namlu. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Sights Adjustable Rear Sight. Markings Laser. Other Cooling Vents and Ported Barrel. P8 S S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 175 mm. Toplam Yükseklik : 145 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1010 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü: Mermi Caliber : 9x19 mm. Parabellum Total Length : 175 mm. Total Height : 145 mm. Barrel Length : mm. Grip Width : 34 mm. Average Weight (with empty mag.) : 1010 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 21

22 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Hedef Sistemi K rlang ç Geçme Gez ve Arpac k. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Sights Fixed Tail Front and Rear Sight. KILINÇ 2000 MEGA Kalibre : 9x19 mm. Parabellum. Caliber : 9x19 mm. Parabellum. Toplam Uzunluk : 205 mm. Total Length : 205 mm. Toplam Yükseklik : 141 mm. Total Height : 141 mm. Namlu Uzunlu u : 116 mm. Barrel Length : 116 mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 990 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Grip Width : 34 mm. Average Weight (with empty mag.) : 990 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds BEYAZ KROM * WHITE CHROME 22

23 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Hedef Sistemi K rlang ç Geçme Gez ve Arpac k. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Sights Fixed Tail Front and Rear Sight. TÜRK POL S N N TERC H CHOICE OF TURKISH POLICE KILINÇ 2000 MEGA Kalibre : 9x19 mm. Parabellum. Toplam Uzunluk : 205 mm. Toplam Yükseklik : 141 mm. Namlu Uzunlu u : 116 mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 990 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 9x19 mm. Parabellum. Total Length : 205 mm. Total Height : 141 mm. Barrel Length : 116 mm. Grip Width : 34 mm. Average Weight (with empty mag.) : 990 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds S YAH * BLACK 23

24 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. K10 S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 210 mm. Toplam Yükseklik : 140 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1140 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 9x19 mm. Parabellum Total Length : 210 mm. Total Height : 140 mm. Barrel Length : mm. Grip Width : 34 mm. Average Weight (with empty mag.) : 1140 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds BEYAZ KROM * WHITE CHROME S YAH BEYAZ KROM * BLACK WHITE CHROME 24

25 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. K10 C S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : mm. Toplam Yükseklik : 134 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 950 gr. fiarjör Kapasitesi : 13 Mermi lk H z : 340 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 9x19 mm. Parabellum Total Length : mm. Total Height : 134 mm. Barrel Length : mm. Grip Width : 34 mm. Average Weight (with empty mag.) : 950 gr. Magazine Capacity : 13 Muzzle Velocity : 340 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds BEYAZ KROM * WHITE CHROME S YAH BEYAZ KROM * BLACK WHITE CHROME 25

26 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. filemel ALTIN * ENGRAVED GOLD Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. KILINÇ 2000 LIGHT Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Caliber : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 210 mm. Total Length : 210 mm. Toplam Yükseklik : 140 mm. Total Height : 140 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Barrel Length : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Grip Width : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 990 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Average Weight (with empty mag.) : 990 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds BEYAZ KROM WHITE CHROME 26

27 Land Forces Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. TSK NIN RESM KADRO TABANCASI OFFICIAL SERVICE PISTOL OF TURKISH ARMED FORCES NAVY Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Air Forces Gendarme Ministry of National Defense General Staff KILINÇ 2000 LIGHT S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Caliber : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 210 mm. Total Length : 210 mm. Toplam Yükseklik : 140 mm. Total Height : 140 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Barrel Length : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Grip Width : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 990 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Average Weight (with empty mag.) : 990 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds S YAH BEYAZ KROM * BLACK WHITE CHROME 27

28 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Polimer Gövde, Dövme Çelik Namlu ve K zak. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Polymer Frame, Forged Steel Barrel and Slide. B6 S YAH BEYAZ KROM * BLACK WHITE CHROME Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Caliber : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 210 mm. Total Length : 210 mm. Toplam Yükseklik : 140 mm. Total Height : 140 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Barrel Length : mm. Kabza Geniflli i : 28 mm. Grip Width : 28 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 770 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Average Weight (with empty mag.) : 770 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds S YAH * BLACK 28

29 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Polimer Gövde, Dövme Çelik Namlu ve K zak. Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Polymer Frame, Forged Steel Barrel and Slide. B6 C S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Caliber : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : mm. Total Length : mm. Toplam Yükseklik : 134 mm. Total Height : 134 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Barrel Length : mm. Kabza Geniflli i : 28 mm. Grip Width : 28 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 700 gr. fiarjör Kapasitesi : 13 Mermi lk H z : 340 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Average Weight (with empty mag.) : 700 gr. Magazine Capacity : 13 Muzzle Velocity : 340 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds S YAH BEYAZ KROM * BLACK WHITE CHROME 29

30 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Namlu, K zak ve Hafif Alafl ml Gövde. Di er Picatinny Aksesuar Ray Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi - Automatic, Double Action. Production Technology Forged Steel Barrel, Slide and Light Alloyed Frame. Other Picatinny Rail. V8 BEYAZ KROM * WHITE CHROME Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Caliber : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 203 mm. Total Length : 203 mm. Toplam Yükseklik : 139 mm. Total Height : 139 mm. Namlu Uzunlu u : 116 mm. Barrel Length : 116 mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Grip Width : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 900 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Average Weight (with empty mag.) : 900 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec (±10 m/sec) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 30

31 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Namlu, K zak ve Hafif Alafl ml Gövde. Di er Picatinny Aksesuar Ray Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi - Automatic, Double Action. Production Technology Forged Steel Barrel, Slide and Light Alloyed Frame. Other Picatinny Rail. V8 S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 203 mm. Toplam Yükseklik : 139 mm. Namlu Uzunlu u : 116 mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 900 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 350 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 9x19 mm. Parabellum Total Length : 203 mm. Total Height : 139 mm. Barrel Length : 116 mm. Grip Width : 34 mm. Average Weight (with empty mag.) : 900 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 350 m/sec (±10 m/sec) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 31

32 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Hedef Sistemi Ayarlanabilir Gez Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Sights Adjustable Rear Sight. K2 45 BEYAZ KROM * WHITE CHROME Kalibre : 45 Auto Toplam Uzunluk : 210 mm. Toplam Yükseklik : 145 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1140 gr. fiarjör Kapasitesi : 14 Mermi lk H z : 250 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 45 Auto Total Length : 210 mm. Total Height : 145 mm. Barrel Length : mm. Grip Width : 34 mm. Average Weight (with empty mag.) : 1140 gr. Magazine Capacity : 14 Muzzle Velocity : 250 m/sec (±10 m/sec) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 32

33 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Hedef Sistemi Ayarlanabilir Gez Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Sights Adjustable Rear Sight. K2 45 S YAH * BLACK Kalibre : 45 Auto Toplam Uzunluk : 210 mm. Toplam Yükseklik : 145 mm. Namlu Uzunlu u : mm. Kabza Geniflli i : 34 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1140 gr. fiarjör Kapasitesi : 14 Mermi lk H z : 250 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 45 Auto Total Length : 210 mm. Total Height : 145 mm. Barrel Length : mm. Grip Width : 34 mm. Average Weight (with empty mag.) : 1140 gr. Magazine Capacity : 14 Muzzle Velocity : 250 m/sec (±10 m/sec) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 33

34 2009 Emniyet Sistemi ne Emniyeti, fiarjör Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Tek Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Namlu, K zak ve Hafif Alafl ml Gövde. Safety Firing Pin Safety, Magazine Safety Semi - Automatic, Single Action. Production Technology Forged Steel Barrel, Slide and Light Alloyed Frame. P6 S YAH * BLACK Kalibre : 6.35 Toplam Uzunluk : mm. Toplam Yükseklik : 70 mm. Namlu Uzunlu u : 54.5 mm. Kabza Geniflli i : 22 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 245 gr. fiarjör Kapasitesi : 5-8 Mermi lk H z : 275 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 6.35 Total Length : mm. Total Height : 70 mm. Barrel Length : 54.5 mm. Grip Width : 22 mm. Average Weight (with empty mag.) : 245 gr. Magazine Capacity : 5-8 Muzzle Velocity : 275 m/sec (±10 m/sec) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 34

35 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Namlu, K zak ve Hafif Alafl ml Gövde. Di er Picatinny Aksesuar Ray Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety. Semi - Automatic, Double Action. Production Technology Forged Steel Barrel, Slide and Light Alloyed Frame. Other Picatinny Rail. ST10 S YAH * BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum Caliber : 9x19 mm. Parabellum Toplam Uzunluk : 200 mm. Total Length : 200 mm. Toplam Yükseklik : 145 mm. Total Height : 145 mm. Namlu Uzunlu u : 115 mm. Barrel Length : 115 mm. Kabza Geniflli i : 32 mm. Grip Width : 32 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 900 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 340 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Average Weight (with empty mag.) : 900 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 340 m/sec (±10 m/sec) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 35

36

37

38 Tamamen el iflçili i ile yap lm fl m hlama Her bir tabanca üzerinde 450 fler adet p rlanta Her bir tafl tek tek elle ay klanm fl ve güverse (t rnak) ç kma All hand made crimping 450 pieces of crimped fine diamonds placed on white gold 4,05 Karat P rlanta 0,30 Karat Yakut 0,10 Karat Zümrüt 18,80 gram 18 Ayar Alt n 4,05 Carats Diamonds in Total 0,30 Carats Ruby in Total 0,10 Carats Emerald in Total 18,80 Grams 18K Gold in Total 2009 K2 CUSTOM DELUXE T TAN GOLDEN * TITAN GOLDEN Kalibre : 9x19 mm. Parabellum. Toplam Uzunluk : 210 mm. Toplam Yükseklik : 140 mm. Namlu Uzunlu u : 118 mm. Kabza Geniflli i : 33 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1000 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 360 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 9x19 mm. Parabellum. Total Length : 210 mm. Total Height : 140 mm. Barrel Length : 118 mm. Grip Width : 33 mm. Average Weight (with empty mag.) : 1000 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 360 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds Emniyet Sistemi Horoz Düflürücü Emniyet Mandal, ne Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Markalama Lazer. Safety Decocking Lever, Firing Pin Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Markings Laser. 38

39 MAT S YAH * MATTE BLACK Kalibre : 9x19 mm. Parabellum. Toplam Uzunluk : 210 mm. Toplam Yükseklik : 140 mm. Namlu Uzunlu u : 118 mm. Kabza Geniflli i : 33 mm. Ortalama Bofl Silah A rl : 1000 gr. fiarjör Kapasitesi : 15 Mermi lk H z : 360 m/sn. (±10 m/sn.) Minimum Namlu At fl Ömrü : Mermi Caliber : 9x19 mm. Parabellum. Total Length : 210 mm. Total Height : 140 mm. Barrel Length : 118 mm. Grip Width : 33 mm. Average Weight (with empty mag.) : 1000 gr. Magazine Capacity : 15 Muzzle Velocity : 360 m/sec. (±10 m/sec.) Minimum Barrel Firing Life : Rounds 2009 Emniyet Sistemi Horoz Düflürücü Emniyet Mandal, ne Emniyeti. Ateflleme Sistemi Yar Otomatik, Çift Hareketli. Üretim Teknolojisi Dövme Çelik Gövde, Namlu ve K zak. Markalama Lazer. Safety Decocking Lever, Firing Pin Safety. Semi Auto, Double Action. Production Technology Forged Steel Frame, Barrel and Slide. Markings Laser. T TAN S YAH * TITAN BLACK Mat Siyah 5,25 Karat P rlanta 1,05 Karat Yakut 0,10 Karat Zümrüt 21,05 gram 18 Ayar Alt n Matte Black 5,25 Carats Diamonds in Total 1,05 Carats Ruby in Total 0,10 Carats Emerald in Total 21,05 Grams 18K Gold in Total Titan Siyah 4,05 Karat P rlanta 0,30 Karat Yakut 0,10 Karat Zümrüt 18,80 gram 18 Ayar Alt n Titan Black 4,05 Carats Diamonds in Total 0,30 Carats Ruby in Total 0,10 Carats Emerald in Total 18,80 Grams 18K Gold in Total K2 CUSTOM DELUXE

40 TABANCALAR Ürün Kodu Model KILINÇ 2000 MEGA B6 B6 C K10 C P8 S P8 L K2 K2 C V8 CM9 K2 45 ST10 P6 K12 Renk Kalibre fiarjör Kapasitesi Namlu Uzunlu u (mm) Siyah K10 Siyah ve Beyaz Krom 9x ,5 Beyaz Krom Gravür Siyah KILINÇ Siyah ve Beyaz Krom 2000 LIGHT Beyaz Krom 9x ,5 Gravür Siyah Beyaz Krom Siyah Di er Renkler (,,,,, ) Beyaz Krom Di er Renkler ve Beyaz Krom Siyah Di er Renkler (,,,,, ) Beyaz Krom Di er Renkler ve Beyaz Krom Siyah Siyah ve Beyaz Krom Beyaz Krom Siyah Beyaz Krom Siyah Siyah ve Beyaz Krom Beyaz Krom Siyah Beyaz Krom Siyah Beyaz Krom Siyah Beyaz Krom Siyah Beyaz Krom Siyah Beyaz Krom Siyah Beyaz Krom Siyah Beyaz Krom Özel Beyaz Krom 9x19 9x19 9x19 9x19 9x19 9x19 9x19 9x19 9x19 9x19 45 AUTO 9x19 9x19 9x ,5 116,5 96,5 96,5 96,5 116,5 116,5 94, ,5 116, ,5 128,5 Namlu Ömrü Namlu Özelli i DÖVME Etkili Menzil (m) DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME DÖVME 50 lk H z (m/sn) Toplam Boy (mm) ,5 189, , ,5 230 Yükseklik (mm) , Genifllik (mm) A rl k (Bofl flarjörlü) (gr) fiarjör Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Sac Çal flma Sistemi Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Basit Geri Tepme, Yar Otomatik Niflan Düzeni Üç Nokta Namlu Yivleri 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Üç Nokta 6 Emniyet Sistemi Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti ne Emniyeti, fiarjör Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Kaplama Türü Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Aksesuar Tak lma Sistemi Sars nt y Önleyen Sistem Sol El Kullan c Sistem Tetik Hareketi Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Tek Hareketli Tek Hareketli Niflan Hatt Uzunlu u A rl k (Bofl fiarjörsüz) (gr.) ÖZEL MALAT KILINÇ Özel Gravürlü LIGHT El fllemeli Alt n P8 S P8 L K2 Özel Gravürlü Özel Gravürlü Özel Gravürlü Basit 9x , DÖVME Sac Geri Tepme, Yar Üç Nokta 6 Otomatik Basit 9x , DÖVME , Sac Geri Tepme, Yar Üç Nokta 6 Otomatik Basit 9x , DÖVME Sac Geri Tepme, Yar Üç Nokta 6 Otomatik Basit 9x , DÖVME Sac Geri Tepme, Yar Üç Nokta 6 Otomatik Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Emniyet Mandal, ne Emniyeti, Horoz Emniyeti ne Emniyeti, Horoz Emniyeti Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Krom Kaplama, Epoksi Boya Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli Çift Hareketli

41 PISTOLS Item Number Model Finish Caliber Barrel Magazine Length Capacity (mm) Black K10 Black & White Chrome 9x ,5 White Chrome Engraved KILINÇ 2000 LIGHT Black Black & White Chrome White Chrome Engraved 9x ,5 Barrel Life (rnds.) Barrel Forget Steel Forget Steel Effective Muzzle Range Velocity (m) (m/sn) Total Length (mm) Height (mm) Width (mm) Weight (Empty Mag) (gr) Magazine Metal Metal Operating Simple Recoil, Semi - Auto Simple Recoil, Semi - Auto Sights Grooving 3 Dot 3 Dot 6 6 Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Finishing Chrome Coating, Epoxy Chrome Coating, Epoxy Accessory Rail Shock Observing Ambidextri ous Controls Trigger Action Double Double Line of sight (mm) Weight (W/O Mag) (gr.) KILINÇ 2000 MEGA Black White Chrome 9x , Forget Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double B6 B6 C K10 C P8 S Black Other Colors (,,,,, ) White Chrome Other Colors & White Chrome Black Other Colors (,,,,, ) White Chrome Other Colors & White Chrome Black Black & White Chrome White Chrome Black White Chrome 9x19 9x19 9x19 9x ,5 96,5 96,5 96, Forget Steel Forget Steel Forget Steel Forget Steel ,5 189, , Metal Metal Metal Metal Simple Recoil, Semi - Auto Simple Recoil, Semi - Auto Simple Recoil, Semi - Auto Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 3 Dot 3 Dot 3 Dot Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxyj Chrome Coating, Epoxy Chrome Coating, Epoxy Chrome Coating, Epoxy Double Double Double Double P8 L Black Black & White Chrome White Chrome 9x , Forget Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double K2 Black White Chrome 9x , Forget Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double K2 C Black White Chrome 9x , Forget Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double V8 Black White Chrome 9x Forget Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double CM9 Black White Chrome 9x , Forget Steel , Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double K2 45 Black White Chrome 45 AUTO , Forget Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double ST10 Black White Chrome 9x Forget Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double P6 Black White Chrome 9x , Forget Steel , Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Firing Pin Safety, Magazine Safety Chrome Coating, Epoxy Single K12 Special White Chrome 9x , Forget Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Single SPECIAL PRODUCTS KILINÇ 2000 LIGHT Special Hand Engraved Hand Engraved Gold Forget 9x , Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double P8 S Special Hand Engraved 9x , Forget Steel , Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double P8 L Special Hand Engraved 9x , Forget Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Safety Lever, Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double K2 Special Hand Engraved 9x , Forget Steel Metal Simple Recoil, Semi - Auto 3 Dot 6 Firing Pin Safety, Hammer Safety Chrome Coating, Epoxy Double

42 Concorde - Boeing - Boeing C - Boeing CS - Concorde Youth - Concorde 20 - Boeing 20 - Page Concorde De Luxe - Concorde S - Concorde LX - Concorde L - Page Leopard - Franchi - Page Boeing S - Boeing R - Page SP303 - SP302 - SP301 - SS402 - Page SP300 - SP Trapper - Skeet R - Page M204 SM - M212 - Page M204 STD - M204 FST - M204 ASP - M204 ATP - M204 HUNTER - M204 HUNTER 20 - Page M206 - M208 - Page 60-61

43

44 CONCORDE Kalibre: 12 Fiflek Haznesi: 5 Fiflek Yata : 76mm. Magnum Lazer ifllemeli kasa. Sert omuzluklu dipçik. SMP flok ve flok anahtar. Caliber: 12 Magazine Capacity: 5 Chamber: 76mm. Magnum Laser engraved receiver. SMP chokes and choke tube key. CONCORDE YOUTH 44 CONCORDE CONCORDE BOEING CS BOEING C

Bir Dünya Markası. Since 1880

Bir Dünya Markası. Since 1880 Bir Dünya Markası Since 1880 B6 B6C () 9x19/7,65 9x17/.22LR 207 mm/140 mm 116 mm 190 mm/134 mm (9x19mm) 180 mm/134 mm (7,65/.22LR/9x17) 28 mm 99 mm (9x19mm) 90 mm (7,65/.22LR/9x17) (7x65 mm) (9x17 mm)

Detaylı

Süperpoze. Over & Under

Süperpoze. Over & Under Demirin sanatla buluştuğu yer. Where iron meets art. Süperpoze CROSS fire Over & Under Süperpoze 12 cal., Ejektör, Sellektörlü Tek Tetik Over & Under 12 ga, Ejector, Single Selective Trigger OU-1201 OU-1201

Detaylı

TABANCA KATALOĞU

TABANCA KATALOĞU 1880-2017 TABANCA KATALOĞU 1880 den beri Silah serüvenine 1880 yılında başlayan SARSILMAZ, Türkiye de tabanca, askeri silah ve spor silahları üretebilen tek özel kuruluştur. Bir Mühendislik Firması Ödün

Detaylı

Bir Dünya Markası. Since 1880 TABANCA KATALOĞU

Bir Dünya Markası. Since 1880 TABANCA KATALOĞU Bir Dünya Markası Since 1880 TABANCA KATALOĞU Sarsılmaz Silah Sanayi üretime 1800'lü yılların sonlarında başlamış olup, bugün Türkiye'de her türlü tabanca, askeri silah ve av tüfeği üretebilen tek özel

Detaylı

TABANCA KATALOĞU

TABANCA KATALOĞU 1880-2017 TABANCA KATALOĞU 1880 den beri Silah serüvenine 1880 yılında başlayan SARSILMAZ, Türkiye de tabanca, askeri silah ve spor silahları üretebilen tek özel kuruluştur. Bir Mühendislik Firması Ödün

Detaylı

BARNOW. www.barnow.com.tr

BARNOW. www.barnow.com.tr SÜPERPOZE / OVER&UNDER F01 F02 Fişek Yatağı : 76mm Namlu Boyu : 66, 71, 76cm, Gövde : Dövme Çelik, Namlu: AISI 4140 Delme Çelik, Namlu ve Gövde Kaplaması : İçi beyaz, dışı siyah krom kaplama, Dipçik: Ceviz,

Detaylı

TÜFEK KATALOĞU

TÜFEK KATALOĞU 1880-2017 TÜFEK KATALOĞU 1880 den beri Silah serüvenine 1880 yılında başlayan SARSILMAZ, Türkiye de tabanca, askeri silah ve spor silahları üretebilen tek özel kuruluştur. Bir Mühendislik Firması Ödün

Detaylı

1880 den beri Silah serüvenine 1880 yılında başlayan SARSILMAZ, Türkiye de tabanca, askeri silah ve spor silahları üretebilen tek özel kuruluştur.

1880 den beri Silah serüvenine 1880 yılında başlayan SARSILMAZ, Türkiye de tabanca, askeri silah ve spor silahları üretebilen tek özel kuruluştur. TÜFEK KATALOĞU 1880 den beri Silah serüvenine 1880 yılında başlayan SARSILMAZ, Türkiye de tabanca, askeri silah ve spor silahları üretebilen tek özel kuruluştur. Bir Mühendislik Firması Ödün vermediği

Detaylı

ZİGANA PİYADE TÜFEĞİ ZIGANA ASSAULT RIFLE

ZİGANA PİYADE TÜFEĞİ ZIGANA ASSAULT RIFLE İstanbul Bölge Müdürlüğü / İstanbul Regional Directorate Mimarsinan Mah. Hakimiyeti Milliye Cad. Abdülkerim Paşa Sk. Abdülkerim Paşa İş Merkezi No: 3 K: 1 D: 6 Üsküdar / İstanbul - Türkiye T: +90 216 201

Detaylı

ASKER & GÜVENLİK GÜÇLERİ

ASKER & GÜVENLİK GÜÇLERİ 1880-2017 ASKER & GÜVENLİK GÜÇLERİ 1880 den beri Silah serüvenine 1880 yılında başlayan SARSILMAZ, Türkiye de tabanca, askeri silah ve spor silahları üretebilen tek özel kuruluştur. Bir Mühendislik Firması

Detaylı

FEEL THE POWER, AESTHETIC, ATTRACTATION IN YOUR HAND...

FEEL THE POWER, AESTHETIC, ATTRACTATION IN YOUR HAND... FEEL THE POWER, AESTHETIC, ATTRACTATION IN YOUR HAND... PRODUCT CATALOG www.zirasilah.com ZİRA SİLAH SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. Üçyıldız Silah.San. ve Tic.Ltd.Şti. Mayıs 2003 tarihinde İrfan AKDAL tarafından

Detaylı

DEĞİŞİM ZAMANI GURURLUYUZ

DEĞİŞİM ZAMANI GURURLUYUZ DEĞİŞİM ZAMANI Değişim ve gelişme son yüzyılda hiçbir şekilde önüne geçilemeyecek kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüz rekabet ortamında başarılı olabilmenin yolu bu hızlı değişime ayak uydurabilmekten

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

FEEL THE POWER, AESTHETIC, ATTRACTATION IN YOUR HAND...

FEEL THE POWER, AESTHETIC, ATTRACTATION IN YOUR HAND... FEEL THE POWER, AESTHETIC, ATTRACTATION IN YOUR HAND... PRODUCT CATALOG www.zirasilah.com.tr ZİRA SİLAH SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. Ülkemizde, kurusıkı olarak tabir edilen ses ve gaz tabancaların üretimini

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

2016 ÜRÜN KATALOĞU. www.soframhome.com

2016 ÜRÜN KATALOĞU. www.soframhome.com 2016 ÜRÜN KATALOĞU www.soframhome.com YEŞİLTAN Turizm ve Madeni Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak Türkiye-İstanbul da konumlanan fabrikamız deneyimli ekibi ile 1964 yılından bu yana paslanmaz çelik mutfak

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG FİRMA OLARAK KARAÇETİN KİMDİR? Firmamız yıllar boyunca boru profil ve özellikle fırça sapı üzerine, araştırma yapmış, Türkiye de bir sisteme bağlı otomasyonla üretim yapan

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 446 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan AMP 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Plastik Dübeller Plastic Dowel

Plastik Dübeller Plastic Dowel DİZAYN EKOL PLASTİK mobilya sektörü başta olmak üzere plastik aksesuar ve bağlantı ekipmanları üretimi alanında faaliyet göstermek üzere İnegölde kurulmuştur. Kısa zaman içerisinde yapmış olduğumuz yenilik

Detaylı

UÇACAKSANIZ IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST

UÇACAKSANIZ IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST UÇACAKSANIZ EN İYİSİYLE UÇUN IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST Zorlu Air faaliyetlerini 1992 yılından bu yana Türkiye nin en büyük kuruluşlarından biri olan Zorlu Holding bünyesinde sürdürmektedir. Zorlu

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor ASANSÖR Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Serimas Asansör, kurulduğu günden itibaren kaliteyi ve kalıcılığı kendine ilke edinmiş ve müşteri memnuniyetini hep ön planda tutulmuştur. Serimas Asansör bugün,

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

GENERAL CATALOGUE. KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile. şirketidir.

GENERAL CATALOGUE. KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile. şirketidir. GENERAL CATALOGUE KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile şirketidir. KİBAROĞLU is a family owned company established to operate in the automotive industry. KİBAROĞLU,

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ www.simaksan.com.tr HAKKIMIZDA SİMAKSAN MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2006 yılında CNC takım tezgahlarına servis hizmetleri sunmak,

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

DİZAYN EKOL PLASTİK, katılmış olduğu yurt iç ve yurt dışı fuarlar ile DİZAYN EKOL markasını duyurmaya çalışmaktadır.

DİZAYN EKOL PLASTİK, katılmış olduğu yurt iç ve yurt dışı fuarlar ile DİZAYN EKOL markasını duyurmaya çalışmaktadır. DİZAYN EKOL PLASTİK, mobilya sektörü başta olmak üzere plastik aksesuar ve bağlantı ekipmanları üretimi alanında faaliyet göstermek üzere İnegöl de kurulmuştur. Kısa zaman içerisinde yapmış olduğumuz yenilik

Detaylı

EMNİYET KURALLARI. Silahınızın emniyette olduğundan emin olunuz. Atıştan önce veya atış sırasında alkollü içecek veya hap kullanmayınız.

EMNİYET KURALLARI. Silahınızın emniyette olduğundan emin olunuz. Atıştan önce veya atış sırasında alkollü içecek veya hap kullanmayınız. İÇİNDEKİLER EMNİYET KURALLARI MODELLERİN FARKLILIKLARI TEKNİK ÖZELLİKLER BAŞLICA PARÇALAR TABANCA ÇALIŞMA PRENSİBİ BAKIM MC 1911 ve MC 1911 S TABANCANLARININ ÜSTÜNLÜKLERİ ARIZA NEDENLERİ VE GİDERİLMESİ

Detaylı

Product Code / Ürün Kodu : DT0500 DL0500 Diameter / Çap (mm) 108.9 114.0 Flush Volume / Silme Dolum (cc) 675 - Fill Volume / Seviye Dolum (cc) 500 - Height / Yükseklik (mm) 81.5 - Weight / A rl k 23,0

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

Escort SupremeMAX & Escort XtremeMAX Özellikleri

Escort SupremeMAX & Escort XtremeMAX Özellikleri Escort SupremeMAX & Escort XtremeMAX Özellikleri Dipçik Uzatma Takozları Dipçik boyunu uzatma olanağı sağlayan 3 adet uzatma takozu standart olarak sağlanmaktadır. Her takozun kalınlığı 5mm dir ve istenen

Detaylı

Sensitivity of jewellery

Sensitivity of jewellery Sensitivity of jewellery Efendioğlu Merkez Ofis BURSA Efendioğlu Mermer faaliyetine ilk olarak 1967 yılında Trabzon da, bölgedeki mermer atölye ve üreticilerine malzeme tedariği sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Detaylı

INERTIA SYSTEM SHOTGUN

INERTIA SYSTEM SHOTGUN INERTIA SYSTEM SHOTGUN Drop Adjustment Kit Comfort Recoil SWIVELkit EN The new Removable Trigger System reveals the difference one step ahead among its product group. It offers an easy cleaning facility

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com artık güç siz de! Now you have power! ARABALI VİNÇ KEDİSİ Trolley Crane Hoist Özel Üretim Kaldırma Redüktörü Special Edition Lifting GearBox Elektro Manyetik Fren ElectroMagnetic Brake FEM Standartlarına

Detaylı

PISTOL CARTRIDGES PISTOL CARTRIDGES PISTOL CARTRIDGES PISTOL CARTRIDGES COMPONENTS

PISTOL CARTRIDGES PISTOL CARTRIDGES PISTOL CARTRIDGES PISTOL CARTRIDGES COMPONENTS PISTOL CARTRIDGES PISTOL CARTRIDGES PISTOL CARTRIDGES PISTOL CARTRIDGES COMPONENTS PISTOL CARTRIDGES - HUNTING & SPORTING CARTRIDGES - BLANK CARTRIDGES 2015 PRODUCT CATALOG YAVAŞÇALAR A.Ş. PAGE 003 004

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı

GEREKSİNİM VE HAYALLERİNİZDEN İLHAM ALIYORUZ

GEREKSİNİM VE HAYALLERİNİZDEN İLHAM ALIYORUZ " GEREKSİNİM VE HAYALLERİNİZDEN İLHAM ALIYORUZ " TR Firmamız 2000 yılında Kayseri de kurulmuştur. Firmamız, Yüksek kaliteyi kendine ilke edinmiş, teknolojiye ayak uyduran makineleri ile yüksek üretim kapasitesini

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

ADWCO 10. Türkçe English

ADWCO 10. Türkçe English ADWCO 10 Türkçe English 2013 PASLANMAZ CELIK ILE YAPILAN BUILDING WITH STAINLESS STEEL EXPO INOX uzun süredir paslanmaz çelik sektöründe yer alan lider bir firmadır. Müşterilerimizden gelen her teklif

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Aspen New. 1

Aspen New.  1 Aspen New www.sevel.com.tr 1 Türkiye de 67 yıl önce ürettiği ilk dondurma makinasından bu yana teknoloji ve inovasyonla kendini sürekli yenileyen Sevel, bugün 70 den fazla ülkeye dondurma ve pasta vitrinleri

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

Model ZT 7728D ZT 9228D ZT 10728D

Model ZT 7728D ZT 9228D ZT 10728D ÜRETİM PRODUCTION 2 ŞİRKETİMİZ; 1975 ten beri endüstrinin birçok kolunda hizmet veren bir aile şirketi, Otuzdan fazla özel tasarım makine modeli sahibi, 1984 ten beri metal boru üreticisi, 1993 ten beri

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

pvc & aluminium profile processing machines www.titizmak.com

pvc & aluminium profile processing machines www.titizmak.com pvc & aluminium profile processing machines www.titizmak.com Hakkımızda / About Us / İnsanlara hizmet anlayışını, Kalite ve Güvenilirliği kendine ilke edinen firmamız 1973 yılında Ahşap ve Alüminyum İşleme

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

A K S E S U A R L A R www.lande.com.tr 1

A K S E S U A R L A R www.lande.com.tr 1 A K S E S U A R L A R 1 RAFLAR Sabit Raflar 4 noktadan bağlantılı, Lande kabinetlerine uyumlu ürünlerdir. Havalandırma sistemine engel teşkil etmemesi açısından havalandırma slotları yerleştirilmiştir.

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

1 Downsized %50 from the original picture size

1 Downsized %50 from the original picture size C o l l e c t i o n 2012 Decorative Profiles D e c o r a t i v e F u r n i t u r e P r o f i l e s 1 Downsized %50 from the original picture size Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Decorative

Detaylı

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü.

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. TANIM HLM-A: Lineer menfez, kanatlar 17 bükümlü. HLM-B: Lineer menfez, kanatlar 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum

Detaylı

Beton Santralleri Concrete Batching Plants

Beton Santralleri Concrete Batching Plants Polita Sabit Beton Santralleri, hazır beton üretimi ve şantiyelerdeki çok uzun süreli beton dökümü için uygundur. Her türlü betonu üretebilme kabiliyetine sahip, istikrarlı ve sorunsuz çalışan, yedek parça-servis

Detaylı

CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ YENİ HAVALI TÜFEKLER

CİDDİ. SAĞLAM. ETKİLİ YENİ HAVALI TÜFEKLER 2016 YENİ HAVALI TÜFEKLER INDEKS 4 HERCULES 6 GLADIUS Innovative Shooting! 8 BULLBOSS 10 12 NOVA TROPHY 14 STRIKER AR 2 3 HERCULES 1300fpsHIZ! QuietEnergy Quiet Energy Teknolojisi Quiet Energy (QE) moderatörlü

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

We would like to introduce you SEREN Home Furniture and Mattress & Base Co. at below briefly.

We would like to introduce you SEREN Home Furniture and Mattress & Base Co. at below briefly. We would like to introduce you SEREN Home Furniture and Mattress & Base Co. at below briefly. Seren has 12 years of experince in mattress and base sector. Also it has been at Panel Home Furniture business

Detaylı

12, 20 ve 28 lt olarak üç kapasite seçenekleriyle ürünlerimiz mevcuttur. Product available with 12,20,28 liter capacities.

12, 20 ve 28 lt olarak üç kapasite seçenekleriyle ürünlerimiz mevcuttur. Product available with 12,20,28 liter capacities. YENİ KOÇ PLASTİK Şirketimiz YENİ KOÇ PLASTİK PET ve KUYUMCULUK ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ünvanıyla 1981 yılında kurulmuş olup her geçen yıl büyüyen üretim kapasitesiyle sektörün lider kuruluşlarından

Detaylı

HATSAN HAVALI TÜFEKLER. Ciddi. Sağlam. Etkili.

HATSAN HAVALI TÜFEKLER. Ciddi. Sağlam. Etkili. HATSAN HAVALI TÜFEKLER HATSAN FARKI AT-P1 Hatsan PCP havalı tüfeklerini rakiplerinden ayıran özellikler Daha Fazla Güç Değişik PCP havalı tüfeklerde namlu çıkış hızı değerleri aynı görünse de bu durum

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry Raylı

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU AKILLI ÜRETİM. Hayriye Karadeniz - CDO

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU AKILLI ÜRETİM. Hayriye Karadeniz - CDO DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU AKILLI ÜRETİM Hayriye Karadeniz - CDO MEGA-TRENDLER - OTOMOTİV Mega Cities Zero target by Cities Industry 4.0 Connected Living New Retail& Logistics Models Integrated Omni-channel

Detaylı

www.bedcovers.com.tr time for the change

www.bedcovers.com.tr time for the change www.bedcovers.com.tr time for the change Adres - Address: Gersan Sanayi Sitesi 2306 Sok. No:39 Ergazi - ANKARA Tel - Phone: (312) 256 46 08-256 50 24 Faks - Fax : (312) 256 38 87 E-posta - E-mail: hakankardesler@hotmail.com

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control Serisi Abkant Presler Series Press Brake Hassas büküm kabiliyeti Kolay programlanabilir kontrol paneli Kaynaklı çelik gövde Çift

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENT

OPTIMA ELEVATOR COMPONENT OPTIMA ELEVATOR COMPONENT www.optimaasansor.com.tr www.elevatoroperationpanel.com LIFTINSTITUUT OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Ciddi. Sağlam. Etkili. HATSAN HAVALI TÜFEKLER

Ciddi. Sağlam. Etkili. HATSAN HAVALI TÜFEKLER HATSAN HAVALI TÜFEKLER Hatsan Farkı Hatsan PCP havalı tüfeklerini rakiplerinden ayıran özellikler... Daha Fazla Güç Değişik PCP havalı tüfeklerde namlu çıkış hızı değerleri aynı görünse de bu durum her

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 . HANAFI ( ) SHAFI ( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 Company Profile Firmamız 2002 yılında Zeyko Tarım Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti. olarak kuruldu. Yaklaşık 19-20 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı