SLI için : adresinde giriniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 28818 giriniz."

Transkript

1

2 adresinde giriniz.

3 adresinde giriniz.

4 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Bildi iniz üzere, Endüstri Dünyas dergisi, her say s nda, Otomasyon, Sensörler, Ölçüm, Proses ekipmanlar, Hareket, Elektronik, Hidrolik & Pnömatik ve daha birçok sektörden yeni ürün haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt rmakta. Yukar da s ralad m z sektörlerden derlenen haberlerin yan s ra, bu say m zda iki farkl konuya özel yer ay rd k. Bu konular Hidrolik & Pnömatik ve Hareket & Hareket Kontrol. Günümüz sanayisinde önemli yer tutan ve sizler taraf ndan da dikkatle takip edildi ini düflündü ümüz bu iki konuya yönelik birçok yeni ürün haberi ve ilana, dergimizin 18 ve 25'nci ve 38 ve 42'nci sayfalar aras nda yer alan özel bölümlerden eriflebilirsiniz. Bu haberleri ve ilanlar ilgiyle inceleyece inizi düflünmekteyiz. Her say da genifl bir içerik ile sizlere ulaflt rd m z Endüstri Dünyas dergisinin bu say s nda tam 81 yeni ürün haberi ve birçok ilan yer almakta. K sa sürede inceleyebilece iniz bir format halinde sizlere sunulan bu haber ve ilanlar n oluflmas nda hem Türk hem de yabanc firmalar n bizler ile kurduklar iflbirli inin önemi son derece büyük. Bu ilgi ve iflbirli i sayesinde siz de erli okurlar m za olabildi ince k sa sürede okuyabilece iniz birçok endüstriyel geliflmeyi duyurabilme imkan bulmaktay z. Bu nedenle dergimizde yer alan tüm firmalara bir kez daha teflekkürlerimizi sunar z. Daha önceki say lar m zda da duyurdu umuz gibi, dergimizde yer verdi imiz tüm ürünler hakk nda daha detayl bilgi edinmek için 'H zl Abone Servisi' ni adresini ziyaret ederek kullanabilirsiniz. Bu servis sayesinde, seçti iniz ürünler hakk ndaki detayl bilgiye k sa sürede ulaflabilirsiniz. Her geçen gün daha genifl bir kitle taraf ndan kullan lan bu servisten faydalanabilmek için abonelerimize verilen 'özel abone koduna' sahip olmak yeterli. Dergimize henüz abone de ilseniz, tek yapman z gereken adresindeki formu doldurmak. Tüm okurlar m za Thomas Türkiye ekibi olarak Ekim 2009 say m z n sayfalar nda faydal bir gezinti dileriz. Genel Yay n Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam - Pazarlama Gülhan Akbulut Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Jurgen Wirtz Alessandra Basile Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Kay Petermann Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) KUZEY-GÜNEY AMER KA, ASYA Herbert Weikes Tel : Fax : YURTDIfiI SATIfi OF SLER BELÇ KA, HOLLANDA, LÜKSEMBURG, NG LTERE SKAND NAVYA Marketta Lähde Tel : Fax : FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) POLONYA Media 4M Tel : Fax : D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Hendrik Consciencestraat 1b 2800 Mechelen, Belgium Tel : +32 (0) 15/ Fax : +32 (0) 15/ Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul

5 adresinde giriniz.

6 Honeywell, Kablosuz Onewireless Ürünlerine Yeni Dijital Giriflli Transmitterler Ekleniyor. XYR 6000 Dijital Giriflli Transmitterler Üretim Tesislerinde Bilgi Toplaman n Maliyetini Düflürürken Etkinli ini Yükseltiyor XYR 6000 Dijital Giriflli Transmitterler Honeywell (NYSE:HON) bugün XYR 6000 serisi kablosuz ürün ailesine 2 dijital giriflli yeni transmitter ekledi ini duyurdu.. STXW 500 ve STTW 401 serisi transmitterler kontak ve sviç giriflli her tipte ölçüm cihaz giriflini kablosuz girifle çevirerek, üreticilerin kablosuz izleme yapmalar n ve bu sayede üretim tesislerinin maliyetleri düflürürken, verimlili i yükseltmelerini mümkün k l yor. Yeni transmitterler özellikle kablosuz seviye sviçlerinin, pompa konumlar n n ve sistem alarmlar n n izlenmesi gibi uygulamalar için ideal çözümler sunuyor. Yeni cihazlar toplam üç kontak/sviçten gelen sinyalleri iletebiliyor. STXW 500 transmitteri 3 dijital girifli kabul ederken, STTW 401 transmitteri bir termokupl ve 2 dijital girifli kabul ediyor. Ayr ca, her iki transmitter tehlikeli alanlarda kullan lmak üzere FM Global ve Canadian Standards Association güvenlik onaylar n alm fl bulunuyorlar. Endüstriyel kablosuz kontrol teknolojisinin en çarp c faydalar ndan birisi de büyük bir harcama yapmadan operasyonu basitlefltirebilmesi diyen Honeywell Proses Çözümleri saha cihazlar global ürün pazarlama müdürü Raymond Rogowski sözlerini flöyle tamaml yor:. Mevcut ölçüm cihazlar n de ifltirmeden tesislerin kolayca kablosuz çözümler kullanmas na imkan sa lad klar için yeni XYR 6000 transmitterleri tam olarak bu felsefeye uyum sa l yorlar STXW 500 ve STTW 401 transmitterleri Honeywell'in mutlak ve fark bas nç, s cakl k, analog, korozyon ölçümü yapan XYR 6000 serisine dahil di er kablosuz tramsnitterlerini tamaml yorlar. XYR 6000 Serisi transmitterlerin tamam, Honeywell'in, ISA100.11a endüstriyel donan m flartlar n sa layan OneWireless kablosuz evrensel örgü (mesh) a yap s alt nda çal flmaktad r. Bu kablosuz a yap s, transmitterler, mobil operatör cihazlar ve fiziksel güvenlik ekipmanlar gibi binlerce farkl cihaz ayn anda destekleyerek, kullan c lar n prosesleri, ekipmanlar ve çal flanlar daha etkin bir flekilde izlemelerine ve böylece genel olarak operasyonlar n iyilefltirmelerine yard mc olmaktad r. Honeywell'in XYR 6000 Serisi kablosuz transmitterleri, OneWireless endüstriyel kablosuz örgü a ve tesisinizin emniyetini, güvenirli ini ve verimlili ini artt rmak için tasarlanm fl di er çözümleri için lütfen adresini ziyaret ediniz. HONEYWELL Tel : Fax : adresinde giriniz. Her zaman ilklere imza atan VIPA GmbH, yine bir ilke imza atarak endüstriyel otomasyonda kontrol bileflenleri içinde uzak I/O sistemlerine tamam yla yeni bir ürün kazand rd SLIO I/O Sistemi 6 EK M 2009 Her zaman ilklere imza atan VIPA GmbH, yine bir ilke imza atarak endüstriyel otomasyonda kontrol bileflenleri içinde uzak I/O sistemlerine tamam yla yeni bir ürün kazand rd ; VIPA'n n yeni, ultra modern I/O sistemi SLIO Kompaktl kla modülerli i bir arada sunan bu ürün tüm sektörlerde, pek çok uygulamada, en ekonomik fiyatlarla en etkin çözümü sunuyor. VIPA'n n CPU'lar yla rahatl kla haberleflebilece i gibi farkl sistemlerle de Profibus, CANopen, Modbus-/ TCP/IP, EtherCat, Profinet gibi global haberleflme yap lar sayesinde birçok master ile haberleflebilmektedir. Interface modülleri, analog / dijital I/O sinyal modülleri, fonksiyon modülleri (Counter modülleri) ve besleme modülleri içinden ihtiyac n z olanlar seçin, h zl bir biçimde tak n ve çal flt r n. Ürünün öne ç kan baz özellikleri flunlard r: Kompakt özellikleri sayesinde görebilece iniz en küçük elektronik kontrol modülleri benzerlerine göre %20 daha küçüktür dolay s yla panonuzda alan tasarrufu sa lar. Yenilikçi ba lant modelleri sayesinde kolay ve disiplinli bir kablaj gerçeklefltirirken, modüller üzerindeki ba lant diyagramlar ile olas hatalar montaj aflamas nda engellenir. Tüm modüllerde her sinyal seviyesine ait durum göstergeleri ve etiketleme ile kesin tan imkan sa lar. Kablo ç karmadan modül de iflimine imkan verir, Ak ll tak-ç kar mant ile kolay ba lant sa lar, Elektronik modüller için güvenli flifreleme özelli i Demontajda ister tek bir elektronik modül isterse tek bir terminal modülü di er modüllere zarar vermeden aralar ndan güvenli bir flekilde ç kar labilir. H zl bus yap s sayesinde, veri haberleflmesi 48mbit/s, cevap süresi ise 20μs ve üstüne ç kmaktad r. Vipa SLIO, uzak I/O (Da t lm fl I/O) sistemler içinde kendini her zaman ispat etmeye haz r. OTES ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz.

7 adresinde giriniz.

8 Weidmüller'in yeni 8 portlu yönetilebilen endüstriyel Ethernet Switch'leri (IE) kodlanm fl M12-D soketleri ile donat lm fl ve sahada direkt sisteme ba lanacak flekilde tasarlanm flt r. IP67 - Ethernet Switch IP67 koruma- ve UL94-V0 yanmazl k s n f na sahip sa lam ve dayan kl plastik kutulardaki Weidmüller IE-Switch'leri en sert endüstriyel koflullarda kullan labilir. Weidmüller'in yönetilebilen Switch'leri RapidRing --Protokolü (tetikleme<300ms), Port-Blocking/-- Filtering/--Setup ve VLAN üzerinde Qos--, Port-- ve MAC taban, IP Type of Service (TOS), DiffServ ile kapsaml bir flekilde donat lm flt r. IE-Switch'leri C ile +60 C aras ndaki çevre s cakl klar nda problemsiz çal flabilirler. Markalamalar, Kablolar ve Soketler gibi aksesuarlar bu ürünü tamamlamaktad rlar. Endüstriyel Ethernet'in teknik standartlar üreticiden ba ms z olarak farkl a lar ve bu a lardaki sistemleri kombine etmektedir. Merkezi olmayan endüstri a lar n n kurulmas için birçok uygulamada merkezi bir Switch'e ihtiyaç vard r. Weidmüller'in yönetilebilen Switch'leri, a daki veri trafi inin minimuma indirgenmesi için a topolojisini flekillendirebilir. A daki her bir eleman fiziksel olarak y ld z formunda birbirine ba lan r. IE-Switch IE-SW-8-M-IP67 ana da t c olarak görev yapar. Weidmüller'in yönetilebilen IP67 Switch'lerinin di er özellileri flunlard r: Port-Trunking, Port-Mirroring, VLAN IEEE 802.1Q, Filtering and Forwarding Table, de iflken Multicast-Control, Quality of Service, Röle fonksiyonlar, okunabilir Address Table, Program veya Web üzerinden programlama, SNMP V.1-kabiliyeti, RSTP ve RapidRing, IGMP Snooping ve Querier fonksiyonlar, Autocrossing, Autonegotiation, Autopolarity, Broadcastlimitation, FlowControl IEEE 802.3x, DHCP, RMON ( statistik, Geçmifl, Alarmlar, Olaylar). Veri, sürat ve ba lant n n görsel kontrolü için her bir port LED'ler ile donat lm flt r. Veri ak fl kontrolü Half-Duplex/Full- Duplex yöntemi ile yap lmaktad r. Switch'ler yedek besleme devresi, PLC için hata rölesi ve RS232-Interface ile donat lm flt r. 210mm X 54mm X 31mm ebatlar ndaki IE-Switch'in montaj ve topraklamas için delikler, Multicard ile markalama için havuzlar öngörülmüfltür. CE, UL508 ve c-ul sertifikalar na sahip olan Weidmüller- Switch'ler uluslar aras kullan ma uygundur. Weidmüller yönetilebilen ve yönetilmeyen IP67 Switch'lerin haricinde yine IP67 koruma s n f olan Remote I/O ve bunlara uygun kablo ve soketlerde sunmaktad r. WEIDMÜLLER Tel : Fax : adresinde giriniz. Leuze electronic, yeni LSIS 120 serisi ile, endüstriyel uygulamalarda standart ve 2D barkod okuma konusunda en verimli ve elveriflli ürününü piyasaya sunmaktad r. LSIS 120 Barkod Okuyucu 8 EK M 2009 Kompakt - daha da kompakt Leuze electronic, yeni LSIS 120 serisi ile, endüstriyel uygulamalarda standart ve 2D barkod okuma konusunda en verimli ve elveriflli ürününü piyasaya sunmaktad r. fiimdiye kadar barkod ve 2DB kod okumas için genelde de iflik sistemler gerekmekteydi. LSIS 120 ile Leuze electronic, piyasaya istikrarl bir flekilde hem tek boyutlu barkod hem de 2D barkodlar okuyan bir ürün sunmufltur. LSIS 120 (RS-232 veya USB arayüzü ile sabit odaklanma sayesinde derin saha alan nda çal flabilmektedir. Her iki tipin de özelli i, duyarl genifl aç l optik cihazlarla büyük alanlar okuma yetene idir. K sa okuma mesafeleri de mümkündür. Tüm bilinen barkodlar ve 2D kodlar her yönde okunabilir - belirli bir yöne ayarlanm fl olmalar gerekmez. LSIS 120 modeli, artan bir flekilde izlenebilirlik konusunda ilk üreticiden, son kullan c ya kadar kod etiketli parçalar n devaml izlenebilirli ini sa lar. Baflka bir kullan m alan ise manüel okumad r, burada kod sabit bit okuyucu alt na tutulur. Manüel olarak çal flan iflyerlerinde bu süreçleri kayda de er biçimde h zland r r. Dayan kl metal muhafazas, IP65 koruma s n f ve cam penceresi ve Vdc genifl gerilim aral ile, LSIS 120 endüstriyel kullan m için birebirdir. Mekanik hareket eden parçalar olmad için, uygulama alan, zorlu çevresel flartlar da kapsayabilir. LSIS 120 serisi çok küçük boyutlu ve kompaktt r. Böylece dar montaj alanlar nda da kullan labilir. Bu esneklik ayn zamanda 8 pin M12 konektörü ile de desteklenmektedir. Sistem anahtarlama girifl ve ç k fllarla donat lm flt r. Tetikleme butonu ile yap land r labilir veya manüel olarak aktif hale getirebilinir. LEUZE ELECTRONIC Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 ÜRÜN HABERLER ATX ENDÜSTRIYEL PC C66XX Elektrik Panosuna Montaj, Kompakt BASINÇ, HAVA HIZI VE DEB S TRANSM TTER KIMO Marka CP 300 GÜVENL K ARAYÜZÜ REER AD SR1 Serisi, Kategori 4 Yeni Endüstriyel PC serisi C66xx küçük ölçülerin yan nda yüksek esneklik sunuyor. En yüksek güç s n f na dahil bileflenlerle donat lm fl pano montaj PC iki de iflik versiyonda imal ediliyor: Kompakt C6640 ve RAID-uygulamalar için çift sabit disk k zakl C6650. C66xx panoya monte edilen endüstriyel PC serisinin gelifltirilmesi ile Beckhoff, küçük boyutlar, yüksek esneklik ve dahili bileflenlere optimum ulafl m kolayl gibi istekleri karfl l yor. Bu seri ATX anakartta Intel Core 2 Duo veya Core 2 Quad ifllemcili iki cihaz kaps yor. C66xx serisinin kutu tasar m yeni ç kacak olan PC bileflenleriyle uzun süreli uyumlulu u garanti eder. Anakart, ifllemci, bellek veya sabit disk geçen zaman içinde yenilenebilir, cihaz kutusu kal c d r ve uzun y llar kullan lmaya musaittir. BECKHOFF Tel : Fax : adresinde giriniz. CP300 transmitteri 0-10 Volt veya 4-20 ma analog sinyal ç k fllar na sahiptir. Pitot tüpü ile hava debisi ölçebilir. Termokup l ile s cakl k ölçümü ve düzeltmesi yap labilir. Genel özellikleri: Bas nç ölçümleri, hava h z ve debisi ölçümleri (opsiyonel), TK girifli, LCD ekran (4 sat r), bilgisayar ba lant s (RS232 kablosu ile), IP 65 d fl koruma, ayd nlatmal - ayd nlatmas z ekran ve alarm özelli i. Teknik bilgileri: Ölçüm aral 0/+10 Pa ile / Pa, kontrol edilebilir ara ve merkezi s f r aral klar, de ifltirilebilir ölçüm sensörü (SPI teknolojisi), harici verici girifl (Kimo s n f 200 ve 300) ve K tip termokup l K, özel aparat ile duvara monte edilebilme, 2 görsel ve sesli alarm, yaz l m, tufl tak m veya uzaktan kumanda yap land rma. RAM ÖLÇÜ Tel : Fax : adresinde giriniz. REER S.p.a firmas ürünü AD SR1 güvenlik arayüzü, kendi kendini kontrol eden solid state güvenlik ç k fllar na sahip REER EOS4 A, EOS2 A, Admiral AD, Admiral AX BK ve Vision V Serisi güvenlik fl k bariyerleri ile makinenin kontrol devreleri aras nda arayüz sistemi görevini görmektedir. REER AD SR1, IEC/TS 'ye göre Kategori 4 güvenlik seviyesindedir. Besleme gerilimi 24VDC olan bu röle 22,5mm geniflli e sahiptir. AD SR1 güvenlik ünitesi, röle ç k fllar na sahiptir ve Bafllatma/ Yeniden Bafllatma kilitleme devresi ile EDM (Harici Cihaz Kontrolü) gibi yard mc güvenlik fonksiyonlar n mümkün k lmaktad r. AD SR1 arabirimi, ayn zamanda flunlar garanti eder: Ifl k perdesi kesilirse, ç k fl devresi aç l r. Ç k fl hatlar n n sadece do ru cevap verme zaman içerisinde çal flmas n mümkün k lar. Manüel modda çal fl rken, Yeniden Bafllatma konta n n kapanmas, otomatik mod olarak de erlendirilmez. DÖNÜfiÜM ENDÜSTR Tel : Fax : adresinde giriniz. V BRASYON TEST S STEM Titreflim Kontrol Sistemi - LDS LaserUSB LEAN SER S YÖNET LEB L R SWITCH'LER Otomasyonda Ethernet Ba lant s için INFRARED SICAKLIK ÖLÇÜM C HAZI Çapraz Lazer flaretlemeli testo 845 LaserUSB Titreflim Kontrol Cihaz, sa lad kullan m kolayl, performans, esneklik ve güvenlikle, flok ve titreflim testlerinde yeni bir ça açm flt r. Ayn zamanda sinüs tarama, rastlegele, flok ve kar fl k metodlardaki (SOR, ROR ve SROR) testler için tam kapasite kontrol ve analiz yaz l m sunmaktad r. LaserUSB'de 2'den 16 kanala kadar geniflleyebilen ivmeölçer ba lant s ile ICP ve yeni jenerasyon TEDS tipi ivmeölçerleri do rudan ba layabilir, kontrol ve analiz amaçl kullanabilirsiniz. fiimdi de gerek ürüne gerekse de sars c y ileri derece de koruma sa layan H-1 Monitörü gelifltirmifltir. Di er titreflim kontrolörleri anormal koflular tespit etmek için sadece kontrol spekturumuna bakarlar ki bu da k ymetli Vibrasyon Test Sisteminizi riske atar. Hinverse Monitörü sistemi kontrol edip limit d fl okuma durumunda otomatik olarak sistemi kapatmak suretiyle sars c n n sa l n denetler. BALKANLAR LTD. Tel : Fax : adresinde giriniz. 10 EK M 2009 Phoenix Contact' n Factory Line ürün grubuna ait yeni lean serisi yönetilebilir switch'leri (LM) otomasyon sistemlerinde yönetilebilir Ethernet a lar n n ekonomik flekilde kurulmas n sa lar. Kompakt lean serisi yönetilebilir switch'ler sekiz portlu 10/100 twisted pair tipinde mevcuttur; Phoenix Contact alternatif olarak iki cam fiber arayüzlü (100 BASE-FX multimode veya single mode) ve dört twisted pair portlu iki versiyon sunmaktad r. Tüm twisted pair portlar autonegotiation ve autocrossing fonksiyonlar na sahiptir. Lean serisi yönetilebilir switch'ler Rapid Spanning Tree protokolü IEEE 802.1w ile yedekli a yap s n ve SNMP üzerinden a yönetimini destekler. Kapsaml konfigürasyon ve diyagnostik mekanizmalar için entegre Web server'a sahiptirler. Lean serisi yönetilebilir switch'ler -40 ila 70 C s cakl k aral nda kullan labilir. PHOENIX CONTACT ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. Testo 845 sayesinde ilk kez, en küçük çaplardaki yüzey s cakl klar bile k sa ve uzun mesafelerde hassas flekilde ölçülebilmektedir. Bunu, uzak alan ve yak n odak ölçümlerinin de ifltirilebilir optikleri mümkün k lmaktad r. testo 845'te, uzak alan ölçümleri için 75:1 oran nda optik çözünürlük bulunur. Yüzey s cakl klar, ölçülecek olan cisimden çok uzak mesafelerde bile do ru flekilde ölçülebilmektedir. Ölçüm yap lacak cisimden 1-2 metre mesafede, ölçüm noktas çap yaln zca 16 mm'dir. Çapraz bir lazer, ölçüm noktas n ölçüm esnas nda tam olarak iflaretler. Yak n odak optikleri, yaln zca 1 mm çap ndaki en küçük yüzeylerde bile, 70 mm mesafede s cakl k ölçümünün gerçeklefltirilmesini sa lar. ki adet lazer, ölçüm noktas n tam olarak iflaretler. Testo 845'in kullan m alan çok genifltir. Bak m, üretim, ar&ge, laboratuvarlar, elektrik/elektronik, havaland rma teknolojileri, binalarda s cakl k ölçümleri gibi. TESTO Tel : Fax : adresinde giriniz.

11 adresinde giriniz.

12 ÜRÜN HABERLER 12 EK M 2009 PROSES REFRAKTOMETRELER Çözünmüfl Kat Konsantrasyon Ölçümü K-Patents Proses Refraktometreleri çözünmüfl kat lar n konsantrasyonlar n çözeltinin refraktif indisinin optik olarak ölçülmesi ile belirlemek için yayg n olarak kullan lmaktad r. Bu ölçüm kimyasal, rafineri, ka t, g da, fleker ve ilaç endüstrilerinde önemli bir unsurdur. Tüm bu ar t m, üretim ve kalite kontrollerinin performans K-Patents teknolojisi sayesinde önemli ölçüde iyilefltirilebilmektedir. On-line olarak anl k ölçülen de erler sayesinde prosese en h zl flekilde müdahale edilebilecek, ürün kayb önlenmifl olacakt r. Bu sayede maliyetler düflecek ve ürün kalitesi de artm fl olacakt r. Ölçüm do rulu u proses s v s içindeki parçac k, hava kabarc, fleker kristalleri, tohum, fiber, renk yada s cakl k de iflimlerinden etkilenmemektedir. Tekrar kalibrasyon veya düzenli bak m gerektirmez. 4-20mA analog ç k fl sinyaline ilave olarak Ethernet ba lant s sayesinde internet üzerinden efl-zamanl ölçüm ve tan de erlerinin incelenmesine olanak sa lanmakta, parametre de iflimleri ve yaz l m güncellemeleri kolayl kla yap labilmektedir. HTG / ENTEK TEKN K Tel : Fax : adresinde giriniz. D YAFRAMLI SEV YE fialter Ensim EL Z Diyaframl seviye kontrolü, depodaki malzemenin seviyesinin ölçülmesinde en ekonomik yöntemdir. Aç k ve bas nçs z tanklarda kullan labilir. ELZ tozlu, pudral, tanecikli, granüllü, taneli dökme malzemelerin silodaki dolu, bofl ve yüklü durumlar kontrol edilebilir. 0,3 ile 2,5 t / m3 ve maks. 30 mm'ye kadar olan partiküllerde kullan ma uygundur. Membran, kontrolü yap lan malzemeye mutlaka temas etmelidir. Siloya dökülen malzeme y ld kça membran kapan r. Oluflan bask yla malzeme diyafram geri iter ve mekanizma konta iter. Kontak, sesli alarm vermekte veya silonun doldurma mekanizmas n n durdurulmas nda kullan l r. Malzeme çöktü ünde, azald nda kontak eski konuma döner. Hassasiyet ayar mekanizman n kayd r lmas ile montaj s ras nda yap l r. Uygulama Alanlar : fieker, F nd k, Kil, Çekirdek, Kahve, Çeflitli Granüller, Bu day, Boksit, Seramik, Baklagiller, Tah l, Bal k Yemi, Kum, Çak l, Yal t m Malzemeleri, M s r, Pirinç. LONCA A.fi. Tel : Fax : adresinde giriniz. ALEV DEDEKTÖRLER K z lötesi ve Morötesi Teknolojili Dräger Flame 2300, kuruldu u ortamlarda güvenli bir ortam yaratan, hidrokarbon kaynakl alevleri alg layan, k z lötesi ve UV teknolojisinin üstün özelliklerini kombine flekilde kullanan, optik alev alg lay c s d r. Dräger Alev dedektörleri serisindeki di er dedektörlerde oldu u gibi, yine çok h zl tepki süresine sahiptir. ATEX, IEC Ex, FM/CSA dahil olmak üzere, uluslar aras kabul gören sertifikalara sahip olan Dräger Flame 2300, IP 66 koruma s n f ndad r. Dräger Flame 2300' de bulunan elektronik alg lay c lar ve optikler üzerinde yap lan düzenli kontroller sayesinde, hatal alarmlar n önüne geçilmektedir. Ayr ca alg lay c n n önünde bulunan üç renkli LED ile alg lay c n n durumu gözlenebilir. Her alg lay c standart 3 röle ve izole 4 20mA (ak m kayna ) ç k fl ile donat lm flt r. zole ç k fl gereksinimi olmad nda, daha fazla esneklik sa lamak için alg lay c ba ms z 3 tel ba lant l cihaz olarak kullan labilir. DRAEGER SAFETY Tel : Fax : adresinde giriniz. DER N DEL K DELME MATKAPLARI 7XD ve Üstü Delme Derinli inde ISCAR, standart horizontal frezeleme merkezleri, tornalama ve çok amaçl makinelerde kullan lan 7XD ve üstü delme derinli indeki uzun matkaplar sunar. Tak m ayar veya kurulum için ekstra zaman gerektirmez. Yeni matkaplar, mevcut adaptörlerle özel so utucu bas nc ya da ekstra pompa kapasitesine ihtiyaç duymadan kullan labilir. Yeni matkaplar, mm çap aral nda, yar standart ürünler olarak bulunacakt r. Özellikler: Yüksek ilerleme (0.35mm/dev. kadar), Mükemmel yüzey kalite: Ra = micron, Silindiriklik tolerans : micron, Delik tolerans : IT10, Genifl delme derinli i L=7xD ve üstü mm'ye kadar, Standart SOMX / SOMT, 4 kesme kenarl de ifltirilebilir uçlar tafl r, Özel makina ya da ekstra kurulum gerektirmez, Genel delmede oldu u gibi standart so utucu bas nç, De ifltirilebilir çift tarafl yataklar mevcuttur, Çelik (ISO P) ve dökme demir (ISO K) ile kulan l r. ISCAR TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz. GRIPPER (ROBOT EL ): KGG Küçük Boyutuna Ra men Genifl Strok E er esnek bir üretim sistemi istiyorsan z, üreti-minizi farkl par-çalara göre h zl bir flekilde adapte edebilmelisiniz ve bunuda yapabilmek için genifl stro a sahip, hem küçük hem de büyük ifl parçalar n güvenle tutabilece iniz gripperlara (robot ellerine) ihtiyac n z var. SCHUNK KGG serisi gripperlar özellikle bu ihtiyaç için tasarlanm fl, küçük d fl ölçülerine ra men genifl stroklara sahip robot elleridir. laveten, ayn d fl ölçülerdeki gripperlarda iki farkl stro a sahip gripperlar da müflterilerin kullan m na sunulmufltur. KGG serisi küçük d fl ölçülerine ra men parmak bafl na 40mm'ye kadar ç kan stroklara, son pozisyonlamada elostomer yast klamaya, yüksek parmak h zlar na ve çok k sa açma-kapama sürelerine sahiptir. KGG serisi gripperlar hafifdir ve ak c bir tasar m vard r. Kompak sürme ve yatak-lama sistemi ile maksimum momentleri, direkt güç aktar m n ve yüksek verimlili i sa lar. H zl ve esnek otomasyon uygulamalar için idealdir. SCHUNK TÜRKIYE Tel : Fax : adresinde giriniz. TRANSFER fialterler SOCOMEC ATyS M Serisi 63 A~160 A Bobin mekaniz-mal I-0-II h zl anahtarlama yapan transfer flalterleridir. Harici kumanda edilebilen 3s ve kendi üzerinde kumanda ünitesi bulunan 6s ve 6e modelleri bulunmaktad r. Yeni seri AtyS M serimizde, motor yerine bobin kullan larak daha h zl bir geçifl süresi sa lanm flt r. Çal flma prensibi olarak genel ATyS ürünleriyle ayn olup iki flalterin elektriksel ve mekanik olarak kilitlenmesi ile tek bir flalterde transfer ifllemi gerçeklefltirmektir. Elektriksel ve mekanik kilit, motorlu transfer flalterlerinde oldu u gibi, bu üründe de standart donan m olarak kullan c lar n hizmetine sunulmufltur. ATyS M 3s Serisi flalterler, kuru kontakla uzaktan kontrol edilebilen, ATyS M 6s ve 6e serileri otomatik olarak transfer ifllemini gerçeklefltirebilen, tüm amperajlarda flebekeden jeneratöre veya jeneratörden flebekeye 180 ms. içinde transfer ifllemini gerçeklefltirebilen 63, 80,100,125 ve 160 A olarak imal edilen, istendi inde manuel olarak kumanda edilebilen ve açma kapama yapabilen transfer flalterleridir. GÜLBOY MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz.

13 adresinde giriniz.

14 ÜRÜN HABERLER KAYAR OTOMAT SER LER SW-20, SW-32 ve SD-16 Modelleri TRANSPALET BASKÜLÜ H zl ve Kolay Tart m IFM FOTOELEKTR K S STEMLER Optik Aç ve Çatal Sensörler Y llard r distribütörlü ü Tezmaksan Makina taraf nda yürütülen Goodway, torna ve iflleme merkezlerinin yan s ra, kayar otomat serilerinde de yine imalatç lara özel çözümler sunmaya devam ediyor. SW-20 modeli haricinde, SW-32 ve SD-16 kayar otomat modellerini de ç kartan firma, bu seriler ile daha kompleks ve zor parçalar n ifllenmesini hedefliyor. Bu y l n en yeni modeli olan SD- 16 kayar otomat serisi ise daha ergonomik ve ekonomik bir alternatif olarak yine bu seriye eklendi. A rl kl olarak Otomotiv, Medikal ve ba lant elemanlar sektörüne hizmet vermek üzere üretilen bu tezgahlar ile ilgili Tezmaksan Makina aplikasyon bölümüne dan flarak, imalat aflaman zdaki iflleme zamanlar n minimize edebilirsiniz. TEZMAKSAN MAK NA Tel : Fax : adresinde giriniz W RAY-MONTAJ GÜÇ KAYNA I 24V/40A Güçte %95,3 Yüksek Verimlilik Deponuzdaki tart m ve yükleme ifllemlerinizi Baykon TB transpalet baskülü ile h zland rabilirsiniz. Yükünüzü kald r n, a rl n okuyun, isterseniz barkodunu etikete yazd r p yap flt r n ve gidece i yere sevk edin. Baykon TB transpalet baskülü, hareketli kullan m ve çarpmalara karfl güvenli çal flacak flekilde endüstriyel standartlarda tasarlanm flt r. Hassas ve do ru olarak tartar ve tart m hassasiyeti zemindeki bozukluklardan etkilenmez. Maksimum tart m kapasitesi 2000kg'd r. fiarj edilebilen kuru tip bataryalar ile uzun süreli ve sorunsuz olarak çal fl r. Farkl tart m göstergeleri ile tarih, saat, kullan c taraf ndan tan mlanabilen 2 ayr kodlama imkan, fifl numaras, tart toplamlar n alabilme ve barkodlu etiket basabilen modelleri mevcuttur. Talep do rultusunda wireless ve RF kit ile kablosuz iletiflim kurabilir, datalar n z ve a rl k ölçümlerinizi sisteminize gönderebilirsiniz. BAYKON Tel : Fax : adresinde giriniz. ENDÜSTR YEL NETWORK C HAZI Araçlara Yönelik IP Surveillance Çözümü Metal ya da bez panolar n kenarlar n n gözlenmesi, çift ilerlemenin (beslemenin) gözlenmesi ya da besleme teknolojisinde ve da t m sistemlerinde parça izleme ifllerinde yeni OPU ve OPL tipi ifm fotoelektrik sistemleri, yüksek hassasiyet gerektiren konularda güvenilir yard mc n zd r. Mil flaft dengesizli i bile ince ve sürekli fl k demeti ile güvenli olarak tespit edilir. Fotoelektrik sensörü h zl ca operasyon için haz r hale gelir. Zaman alan, verici- al c ayarlar yapmaya gerek yoktur. Potansiyometre ve lighton/dark-on ayarlar kullan larak yap lan duyarl l k ayarlar, basit ve zaman kazand r c d r. Sa lam metal muhafaza deformasyona dirençlidir ve ince, duyarl k z l fl k hüzmesi bütün çatal geniflli i boyunca sabittir. Yüksek anahtarlama frekans di er bir avantajd r. Her aç dan iyi bir çözüm sa lanmaktad r. IFM ELECTRONIC Tel : Fax : adresinde giriniz. ÇOK FONKS YONLU EMN YET KAPI KOLU EUCHNER MGB Serisi PULS Power taraf ndan üstün Alman teknolojisi kullan larak üretilen QT40 serisi, üç mikro kontroller kullanan, yüke ba l olmadan yüksek verimlilik sunan, 3 faz, 40A güç kaynaklar sunuyor. QT40 serisi boyutlar ve 1,5kg olan a rl ile s n f n n en küçü ü. QT40 Serisi, aktif PFC ile düflük enerji tüketimi ve sabit performans, ilk bafllang çta s f ra yak n anma ak m ve uzun ömürlü olmas ile rakiplerinden aç k ara önde! Girifl voltaj n n 320V kadar düflmesi veya tek faz n kesilmesi durumunda dahi ç k fl voltaj sabit kal r. Daha fazla gücün gerekti i durumlarda cihazlar paralel ba lanabilir. DC-OK sinyali ile iki veya daha fazla güç kayna n n yük da l m eflit flekilde yap larak birbirleri ile uyumlu çal flmas sa lan r. Super compact QT40 serisi 24V/40A ve 48V/20A seçeneklerini sunmaktad r. OTES ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. 14 EK M 2009 IP Surveillance alan nda yeniliklerine devam eden Korenix, JetBox serisi endüstriyel network cihazlar na bir yenisini ekledi. Tamamen araçlarda kullan lmak üzere dizayn edilen JetBox 9562, 4 Seri port ve 5 PoE Ethernet ç k fla sahip. Cihaz n çarp c özellikleri k saca flu flekilde: VDC girifle sahip cihaz, 802.3af standard na uygun PoE cihazlar için 48VDC ç k fl verir. Sa lad 4 seri port ile, seri cihazlar n Ethernet üzerinden yönetimine olanak sa lar. Rezerve mobil network kart yuvas ile GSM/GPRS/ 3G/3.5G/HSUPA gibi mobil network haberleflmeleri üzerinden haberleflmeye olanak sa lar. 3 USB, 8 adet DI/DO' a sahip JetBox 9562, Layer3 routing özelli i ve Linux ortam ve JavaVM ortam nda çal flan programlara sahiptir. IEC ve IEC standartlar na uygun flok ve titreflim dayan kl l na sahiptir. BAfiARI MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. EUCHNER GmbH MGB (Multifunctional Gate Box) çok fonksiyonlu emniyet kap kollar sayesinde emniyet tedbiri almak istedi iniz kap lar n zda art k detayl tasar mlar yap p emniyet swithcleri, kap kollar, switch braketleri gibi bir çok komponent kullanmak zorunda de ilsiniz. htiyaçlar n z karfl layabilecek tek ürün ile Kategori 4 veya PL 'e' seviyesinde emniyet tedbiri almak mümkün. K sa sürede montaj mümkündür. Kendi üzerinden gözlem için 4 ç k fl, emniyet için 2 adet ç k fl mevcuttur. Kilitli versiyonlar sayesinde 2000 N a kadar kilitleme ihtiyac olan yerlerde kullan labilir. 3 adet asma kilit tak labilir. RFID Kodlama sayesinde kand r lmaya karfl dirençlidir. Ürün üzerinde 1 acil stop ve 2 adet genel amaçl push buton sayesinde ek bir terminale ihtiyaç duyulmaz. Kurtulma kolu sayesinde tehlikeli bölgede istem d fl kilitli kalma problemi çözülebilir. ENTEK OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz.

15 adresinde giriniz.

16 ÜRÜN HABERLER YÜK HÜCRES S NYAL DÖNÜfiTÜRÜCÜ Tart m ve Proses Kontrol Uygulamalar nda Puls Loadcell Transmitter (Yük Hücresi Sinyal Dönüfltürücü), loadcell sinyallerini uzak mesafelere tafl mak amac yla sinyalin kuvvet-lendirilmesi veya loadcellden gelen sinyallerin kontrol sistemine entegre edilmesi için kullan lan, loadcell sinyal dönüfltürücüsüdür. Ç k fl 0-10V olarak endüstriyel iflaret seviyesine al nabilir. S f rlama özelli i vard r. Ray tipi yap s yla, pano içine kolayca montaj yap labilir. Tüm tart m ve proses kontrol uygulamalar nda kullan lan ekonomik bir dönüfltürücüdür. Teknik Özellikler; Analog Sinyal Girifli: 2mV/V ç k fll loadcell. Besleme: 24V DC. Çal flma S cakl : -10 ºC ile +40 ºC aras. Çal flma Ortam Nem Miktar : En fazla %80 ba l nem. Harici Ayar: S f rlama. Analog Ç k fl: 0-10V. Montaj: Ray Tipi. Ön Panel: S f r trimpotu ve besleme ledi. LoadCell Besleme Gerilimi: 12V DC. Loadcell Adedi: 4 adet 350. Loadcell Ba lant s : 4'lü kablo. PULS ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. FLUKE TI32 TERMAL KAMERA 320 x 240 Çözünürlük Fluke, termal kameralar na bir yenisini daha ekledi. 320 x 240 çözünürlü ü TI25 model ürünün boyutlar na tafl nan bu cihazda say s z üstünlükler mevcut. 600 C' ye kadar s cakl k ölçme olana, 50 mk termal hassasiyet, ilave lens özelli i, s cakl k alarm, yüksek kontrasl paletler bu üstün-lüklerin sadece bir kaç. Sa lam ve dayan kl yap, resim içinde resim özelli i, IP54 koruma s n f gibi serinin ortak özellikleri bu üründe de devam ediyor. Yüksek çözünürlükle detaylarda daha baflar l olacaks n z. Cihaz n endüstriyel ve bina uygulamalar için farkl tasarlanm fl modellerinden birini seçerek amac n za uygun olarak kullanabilirsiniz. Bu cihazlarla s cakl kla ilgili sorunlar n tespitini ölçüm yapt n z bölgeye temas etmeden yapabilirsiniz. Yan na yaklaflamad n z bölgelerde, uygun lens seçerek metrelerce uzakl ktaki malzemelerin s cakl klar n tespit edebilirsiniz. NETES MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. F BER ÇEV R C LER Fieldbus RS-422/485/232, Profibus, Modbus Çok s k kullan lan Fieldbus protokelleri içerisinde yer alan RS-422/485/232, Profibus, Modbus protokollerinin özellikle Elektromanyetik enterferans n oldu u (RFI/EMI), Atex sertifikasyon gerektiren bölgelerde ve kritik uygulamalarda fiber optik çeviriciler ve aktar c lar kullan lmaktad r. Hirschmann Fiber Çevirici ve Aktar c lar, özellikle endüstriyel standartlara uygun ve yüksek çal flma s cakl klar na karfl dayan kl uzun ömürlüdürler. Ürünlerin Genel Özellikleri: RS-422/485/232, Profibus, Modbus+, Geniusbus, WorldFIP protokol deste i. PROFIBUS (DP-V0, DP-V1, DP-V2 ve FMS) 9.6; 19.2; 45.45; 93.75; 187.5; 500 kbit/s; 1.5; 3; 6; 12 Mbit/s (otomatik ayarlar). Rs-232 için DTE veya DCE olarak çal flma modu ve DC kbit/s (DC Kuplaj). HIPER-Ring (Redundansi Mekanizmas ), Redundant 24 V besleme. Galvanik zolasyon. 1 veya 2 Fiber Port Seçenekli. Multimode, Singlemode, HCS, POF Fiber Kablo seçenekleri ile veri iletimi. DACEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. ETHERNET PORTLU PLC ENDA ELC-X86 Serisi Yeni Enda PLC serisi ile de iflik ölçekli otomasyon projeleri gerçeklefltirmek mümkündür. Raya geçmeli montaj yap s ile genifl-leyebilir yap da olup toplam 256 noktaya kadar kontrol edilebilir. Program-lama ve veri izleme portu olarak ether-net girifli kullan l r. CPU modül üzerinde seri portlardan analog girifl/ç k fllara kadar bir çok özelli i ayn anda tafl yan PLC'yi 2 farkl seri portu ile ayn anda operatör paneli, barkod okuyucu, seri yaz c, frekans inverteri gibi 3. Parti cihazlara ba lamak mümkündür. ELC PLC serisi üzerinde bulunan standart ethernet portu üzerinden hub ba lant s ile intranet/internet a na dâhil olabilmekte ve bu sayede uzaktan program yüklemek, analiz etmek mümkün olabilmektedir. Bununla beraber network üzerinden veri al flverifli h zl ve kolayl kla yap labilmektedir. ENDA marka ELC-X86 PLC serisi tüm ENDA ürünlerinde oldu u gibi, RoHS standartlar na uygun olup, CE iflareti ile üretilmektedir. S SEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. 16 EK M 2009 ENDÜSTR YEL KABLOSUZ ETHERNET Kablosuz Seri Sunucu SYDMA KONTROL'ün, kablosuz otomasyon ihtiyaçlar için tan tt ikinci ethernet ürünü, ethernet a ile kablosuz a aras nda sorunsuz bir geçifl sa larken, ayn zamanda seri cihazlar n da ethernet a lar na do rudan ba lanabilirli ini sa l yor. Seri portlar için 15KV ESD korumas, DIN raya tak labilir metal kasas ile endüstriyel tip bir cihaz olan EW5302, IEEE g 54Mbps kablosuz a ba lanabilirli i sa lar. TCP, UDP client ve server protokollerini destekleyen ürün, yaz l mla seçilebilen seri RS232/422/485 iletiflim modlar na sahiptir. EW5302'yi kullanarak, endüstriyel otomasyon sahas nda, saha cihazlar n ethernet a na kolayca ve güvenle ba layabilirisiniz. Pek çok kontrol cihaz ethernet/rs232/485 arabirimleri sunmaktad r. Ancak RS232/485 ba lant lar n n baz limitleri vard r. Örne in veriyi kablosuz olarak ve uzun mesafelerde tafl mak zordur. EW5302 ile uzak cihaz n z intranet ve hatta internet üzerinden iletiflim kurar hale getirmek ve bu sayede iletiflim mesafesini dramatik olarak artt rmak mümkündür. SYDMA KONTROL Tel : Fax : adresinde giriniz. WAVE POWER MON TÖR Aktif ve Reaktif Güç Ölçümü Weidmüller Makina endüstrisi ve Endüstriyel uygulamalar için 1 fazl güç kontrol modülünü önümüzdeki günlerde hizmetinize sunuyor. Power-Monitör SPPM sisteme ba l cihaz n güç kullan m n kontrol alt nda tutarak üst katmandaki kontrol ünitelerine cihaz n durumu hakk nda bilgi aktarmaktad r. Modül üzerinden ayarlanan maksimum de ere ulafl ld nda alarm ç k fl aktif duruma geçer. Pompa istasyonlar, Jeneratörler, Ürün veya G da depolar gibi merkezi noktadan uzakta bulunan ve operatörsüz sistemler Power-Monitör 'ün kullan labilece i tipik endüstriyel uygulamalardan sadece baz lar d r. Yeni Power-Monitör Wave-Control serisini tamamlayan baflar l bir üründür. Bu Modül alternativ ak m ve gerilim de erlerini kontrol alt nda tutmaktad r. DIP-fialter ile konfigüre edilebilen galvanik izolasyonlu analog sinyal ve opto kuplörlü dijital sinyal, sistemdeki cihazlar n z n güç kullan m n sürekli kontrol alt nda tutarak güvenli ve sürekli iflletime olanak tan r. WEIDMÜLLER Tel : Fax : adresinde giriniz.

17 adresinde giriniz.

18 Yeni Altivar 12 h z kontrol cihazlar, 0.18kW- 4kW aras nda güçlerde monofaze ve trifaze seçenekleri ile basit makina uygulamalar için genifl bir güç aral sunmaktad r. Hareket ve Hareket Kontrol Yeni Altivar 12 H z Kontrol Cihazlar 18 EK M 2009 Daha küçük, daha hassas ve daha dinamik Altivar 12, kompakt boyutu, yüksek performans ve dahili özellikleri ile basit endüstriyel makina uygulamalar için çok uygun bir tasar ma sahiptir. En temel uygulama alanlar n afla dakiler gibi s ralayabiliriz: Tafl ma (küçük konveyörler, girifl bariyerleri, döner reklam panolar...) Paketleme (etiketleme makineleri, pofletleme makineleri) Pompa uygulamalar (emme pompalar, santrifüjlü pompalar, sirkülasyon pompalar, tekli pompalar ve çok pompal istasyonlar) Fan bulunan makineler (hava veya duman tahliyesi, plastik film yapma Allen-Bradley SMC-FLEX Soft Starter, 3-fazl sincap kafes indüksiyon ya da Y ld z/üçgen tip motorlarda mikroprosesör kontrollü yol verme olana saglar. Allen-Bradley SMC- FLEX Soft Starter, 3- fazl sincap kafes indüksiyon ya da Y ld z/üçgen tip motorlarda mikroprosesör kontrollü yol verme olana sa lar. Yol vericilerde standard olarak yedi çal flma modu bulunmaktad r, ayr ca motorlar n y ld z ya da üçgen ba lanmas na olanak verir. SMC-FLEX Soft Starter, elektronik afl r ak m korumas, dahili by-pass, geliflmifl haberleflme ve diagnostik imkanlar ile geliflmifl teknolojisi sayesinde, hassasiyet, kolay kullan m ve servis imkan sunar. Yenilikçi kompak dizayn ile yerden ve maliyetten tasarruf sa lar. makineleri,f r nlar, kazanlar, y kama makineleri) G da ve içecek sektörü makineleri (ö ütücüler, yo urma makineleri, mikserler) Yeni Altivar 12'nin 5 Temel Üstünlü ü; Yeni Altivar 12 serisi; esnekli i, performans ve enerji tasarrufunu, kompakt ve kullan m kolay bir tasar mda sunuyor: Birçok uygulamada test edilmifl enerji tasarruf modu, motor kalk fl ve duruflunda artt l rm fl performans ve hassasiyet: Altivar 12, 400 Hz maksimum ç k fl frekans sayesinde, agaç sektörü makinalar gibi yüksek ç k fl frekans gerektiren uygulamalarda istenen performans göstermektedir. Ayr ca pozisyonlama gerektiren uygulamalarda yeni tasar m sayesinde yüksek hassasiyet yakalanmaktad r. Altivar 12, Pompa ve fanlar gibi de iflken momentli uygulamalara özel çal flma fonksiyonlar (quadratic çal flma modu) sayesinde yüksek oranda enerji tasarrufu sa lamaktad r. Makinalara ve sistemlere daha fazla entegrasyon: Yeni Altivar 12, dahili Modbus haberleflme portu sayesinde, sistemlere ve makinalara daha kolay ve h zl entegrasyon sa lamaktad r. Ürün Özellikleri: ,250Amp Ak m kontrol aral 7 Farkl yol verme modu Soft Start, Ak m Limitli Start, Çift Rampa Start, Tam Voltaj, Lineer h zl Start/Stop, Preset Düflük H zl Start, Soft Dahili SCR Bypass/Run kontaktörü Dahili programlanabilir elektronik motor koruma (Koruma s n f Class 10,15,20,30 ve yük özellikleri seçimi ile) LCD ekran. 3 Sat r/16 Karakter, arka ayd nlatmal. Alarm kontaklar (Afl r yük, düflük yük, yüksek voltaj, dengesizlik, rotor kilitlenme (durma/s k flma) ve topraklama hatas ) Motor parametresi izleme (A,V, kw, kwh, mw, mwh, çal flma süresi, güç faktörü, motor termik kapasitesi) Harici girifller. (PTC, Tako ve toprak hatas ) Konfigüre edilebilir yard mc kontaklar (Normal/H za göre/hata/alarm/ Network[N.O./N.C] yada Harici N.O) Multi-Loader programlama aksesuar n kullanarak, yeni tasar m ürün kutusu sayesinde cihaz kutusundan ç kartmadan ve enerji vermeden programlayabilme özelli i: 5 dakikadan daha k sa bir sürede 10 adet cihaza kutusundan ç karmadan konfigürasyon yükleyebilme imkan. Daha küçük boyut ile daha az yer: Yeni Altivar 12, dahili EMC filtresi ile bile küçük bir boyuta sahiptir. Bu küçük boyutunun sayesinde makina veya sistemlerin panolar nda yer tasarrufu sa lamaktad r. Zengin kullan m araçlar : Dahili potansiyometre, yönlendirme tekeri, SoMove* ve SoMove Mobile** yaz l mlar ile h zl programlanabilir, kolay kullan m ve sonuç olarak h zl devreye alma imkan sunmaktad r. *SoMove : H z Kontrol Cihazlar programlama yaz l m **SoMove Mobile : SoMove yaz l m n n cep telefonlar ndan programlama imkan sa layan sürümü SCHNEIDER ELECTRIC Tel : Fax : adresinde giriniz. SMC-FLEX Soft Starter Seri Haberleflme portu ile operatör paneline baglanabilme yada 20-COMM haberleflme modülleri ile degiflik protokollerde haberleflme imkan (Remote I/O, DeviceNet, ControlNet, Ethernet, ProfiBUS, Interbus ve RS485-DF1) Drive Tools program ile parametre girifl imkan (20-COMM DPI Modülü ile) MARKET ELEKTR K OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz.

19 adresinde giriniz.

20 SCHUNK direkt tahrik sistemine sahip, yataklama mekanizmas ve ölçüm sistemi entegre olan lineer motorlu lineer eksen modüllerine MLD-FU serisini ekledi SCHUNK Lineer Motorlar Kendinden Yatakl, Kullan ma Haz r MLD-FU serisi özellikle küçük ve orta ölçekli yüklerin dinamik hareketleriyle ilgili müflteri uygu-lamalar na cevap verir. Daha büyük dinamik yüklerle ilgili uygulamalar MLD kendinden yatakl kullan ma haz r lineer motor eksenleriyle gerçeklefltirilebilir. Trifaze AC senkron lineer motor, sürücü olarak görev yapar. Enerjilendirilen sürekli parça k zak içine entegredir. Yüksek kalitede m knat slar içeren ikincil parça ana gövde içindedir. Direkt tahrik, hareket eden kütlenin önemli ölçüde azalmas n sa larki buda lineer eksen modülünün oldukça ince bir yap ya sahip olmas n sa lar. Son derece sessiz, yüksek dinamik özelliklere sahip rulman yatakl ray sistemli lineer eksenin ana gövdesi alüminyum ekstrüzyon profildir. Ana parça ve ölçüm sistemi içinde olan yataklamal k zak, i ne tipi yataklamal ön yüklemesiz rulmanlar sayesinde tamamen rahat flekilde hareket eder. MLD-FU, mm boya kadar siparifl edilebilir. 600 Nm Tork de erine kadar sürme kapasitesi olanlar mevcuttur. Tekrarlanabilirlik ± 0.01 mm'dir. Emotron MSF 2.0 Yumuflak Yol Vericiden çok daha fazlas Hareket ve Hareket Kontrol Uygulama alan n geniflletmek için opsiyonlar Mükemmel fiyat-performans oran sayesinde, MLD-FU serisi kendinden yatakl lineer motorlar özellikle ekenomik uygulamalara uygundur. stenen özel taleplere en iyi flekilde cevap verebilmesi için pek çok opsiyonla kullan labilir. Örne in ekse-nel kuvvet hedef posizyonda uygulan rsa, lineer motor üzerindeki gerilim pnömatik fren sayesinde azalt labilir. Ayn lineer eksen üzerinde birbirinden ba ms z birden fazla lineer motor kullanabilmek lineer motor teknolijisinin bir baflka avant j d r. Birbiriyle çak flan tafl ma görevleri, ekonomik bir flekilde, alan tasarufu yaparak uygulanabilir. Durmakta olan yatakl k zak bir saniye içinde serbest olarak harekete geçerek rijid bir tork ile uygulamay gerçeklefltirebilir. Komple aksesuarlar Genifl aksesuar yelpazesi Bosch-Rexroth ve Siemens kontrol üniteleri gibi örneklerle tamamlan r. Limit anahtar ve referanslama, indüktif sensörler ile yap labilir. Alternatif olarak yeni manyetik mutlak strok ölçüm sistemi kullan labilir. Bu sayede klasik tipte sensörlerle çok fazla zaman alan referanslamaya gerek kalmaz. Bu kullan c n n kayda de er miktarda kablolamadan da kurtulmas n sa lar. Profilin uç noktalar nda yer alan hidrolik flok emiciler istenmeyen floklar n sönümlenmesini sa lar. Enerji kablo traktörleri direkt olarak ba lanabilir. Adaptör plakalar n yan nda standart veya Schunk Lineer Motorlar MLD-FU Serisi özel olarak konfigüre edilmifl, kullan ma haz r kablo setleri farkl boy-larda mevcuttur. Korozyon riskinin oldu u ortamlarda kullan lmak üzere paslanmaz çelik malzemeden yap lan profiller sayesinde MLD-FU serisi kendinden yatakl lineer motorlar n kullan m alan genifller. Fuar uygulamas : MLD-FU ile yonga plakas tafl ma uygulamas Automatica 2008'de SCHUNK, MLD-FU kendinden yatakl lineer motorlar yar iletken endüstrisindeki bir uygulamada kulland. SCHUNK çok ince ve k r lgan yonga plakalar n tutabilecek özel bir gripper n yer ald X-Y eksenlerine sahip kendinden yatakl lineer motor ailesi içinde yer alan MLD-FU serisi iki adet lineer modül ile yonga plakalar n n magazin istasyonundan al nmas, kamera alt na b rak lmas, kamera ile kontrolü yap lan yonga plakalar n n tekrardan geri konmas n kapsayan bir uygulamay gerçeklefltirdi. En üst seviyede do ruluk ve hassasiyet gerektiren bu uygulamada, MLD-FU kendinden yatakl lineer motorlar ekonomik bir çözümle uygulaman n getirdi i zorluklar n üstesinden geldi. SCHUNK INTEC Tel : Fax : adresinde giriniz. Emotron MSF 2.0 Yumuflak Yolverici 20 EK M 2009 Bir elektrik motoruna yol verirken, yüksek kalk fl ak mlar, mekanik y pranma gibi sorunlarla karfl lafl l r. Bunlar yüksek enerji, kurulum ve bak m maliyetleri olarak sonuçlan r. Geleneksel yumuflak yol vericiler, en temel sorunlar çözebilirken, Emotron MSF 2.0 çok daha fazlas n sunar. Emotron MSF2.0, AC Asenkron Elektrik motorlar taraf ndan tahrik edilen sistemler için kalk fl ak mlar n ve mekanik y pranmalar en aza indirmenin yan nda Tork kontrol, Ters Yönde Jog, Frenleme teknikleri ve Yük zleme (power shaft monitör) algoritmas ile yumuflak yolvericiden çok daha fazlas n sunuyor MSF 2.0, kalk fl ve duruflta Tork Kontrol metodunu kullanarak çok daha iyi bir çal flma sa lar. Bu teknik sayesinde motor kalk fl ak m, geleneksel yumuflak yol verici ile çal flma ile karfl laflt r ld nda % 30' dan fazla bir oranda azal r. Dolay s yla, yolverme esnas nda gerek flebeke ve elektrik tesisat, gerekse motorun zorlanmad gibi hem mekanik y pranmalar azaltmas sebebi ile mekanik bak m maliyetleri azal r hem de kablo kesitleri, sigorta ve benzeri komponentler optimize edilerek yat r m maliyetleri azalt lm fl olur. Di er özellikler ; Optimum çal flma ve mekanik olarak yükün korunmas Düflük H z-jog Fonksiyonu ( leri-geri) Otomatik Seviye Kontrolu Dahili frenleme fonksiyonu- Dahili Yük zleme Fonksiyonu (Shaft Power Monitör) Kalk flta ve Duruflta Çift Gerilim Rampas CosQ ve Güç Optimizasyonu ile Enerji Tasarrufu Yüksek flletme Süreklili i By-Pass Kolay Seçim ve Standart Uygulama Makrolar Durufl metotlar : Lineer tork kontrol, Karesel tork control, Gerilim kontrol, Serbest durufl, Frenleme KONTEK OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz.

21 adresinde giriniz.

22 Hareket ve Hareket Kontrol YÜKSEK VER ML MOTORLAR IE1 ve IE2 Verim S n flar nda IEC taraf ndan Ekim 2008 itibari ile yay mlanan standard nda ilk defa motor verimlilik s n flar ve de erleri tariflenmifltir. Yeni standarda göre EFF2 motorlar IE1, EFF1 motorlar IE2 olarak ifade edilmifl ve EFF3 motor s n f kald r lm flt r. Bütün bu geliflmelere paralel olarak ayn konu hakk nda Temmuz 2009 itibari ile AB Regülasyonu yay mlanm flt r. Bu regülasyonda standard n n getirdi i yenilikler üzerinde durulmufl ve zorunlu baz uygulamalara yer verilmiflltir. Buna göre 16 Haziran 2011 tarihinden itibaren Avrupa Birli i ülkelerinde pazara IE2 motor sunulmas zorunlu olmufltur. WAT markas yla EFF2 verim s n f nda yer alan standart motorlar n yan s ra 2003 y l ndan beri yüksek verimli EFF1 motorlar n da üretimini gerçeklefltiren Arçelik, tüm bu çal flmalar fl nda yeni standard n gerektirdi i yeterlikte ölçüm cihazlar ve yüksek teknolojiye sahip laboratuvar imkanlar ile beraber tüm WAT motorlar IE1 ve IE2 verim s n flar nda Türk sanayisine sunmaya bafllam flt r. ARÇEL K A.fi. Tel : Fax : adresinde giriniz. YEN AC SÜRÜCÜ A LES Bosch Rexroth - IndraDrive FE Bosch Rexroth ailesinin yeni ürünü olan frekans invertörü IndraDrive Fe; aç k çevrim uygulamalarda OEM'lerin ihtiyaçlar na uygun, kompak ve ekonomik çözümler sunmaktad r. G ve P olmak üzere iki adet tipi mevcuttur. G tipi genel otomasyon uygulamalar için uygun olup, P tipi ise Pompa ve Fan uygulamalar nda tercih edilmektedir. Ürünün öne ç kan özellikleri: Güç Aral : 0.75 KW KW (380V 480V 3 faz besleme), Ç k fl Frekans : 0 Hz Hz, Çevre s cakl : -10 C 40 C, Koruma S n f : IP20, Otomatik motor parametre tan ma, PI ve Proses kontrolör, DC frenleme ayar, Düflük yükte V/F rampa e ri de ifltirme, Pc Software: Converter PC3.0, Kontrol Mode: V/F, Uzaktan Kontrol Paneli (Opsiyonel). SERVO KONTROL Tel : Fax : adresinde giriniz. ELEKTR K MOTORLARI Yüksek Verimli (EFF1) Abana Motorsan yüksek verimli (EFF1) elektrik motorlar n n imalat na bafllad n duyurur. Üretilen toplam elektri in yar s, sanayi sektöründe kullan lan elektri in ise üçte ikisi motorlar taraf ndan tüketilmektedir. Bu da sanayide yüksek verimli motor kullan m n n enerji maliyetinin düflürülmesinde ne kadar önemli oldu unu gösterir. Ortalama bir motorun bir kaç ayda tüketti i enerjinin maliyeti, o motorun sat n alma maliyetine eflde erdir. Örne in, 20 HP gücündeki (1500 d/dk) standart bir motorun verimi % 88 iken EFF1 motorun verimi %91'dir. Yani standart motorlar tükettikleri elektrik enerjisinin % 12'sini s ya dönüfltürüp at k s olarak çevreye yayarken, yüksek verimli motorlar sadece % 9'luk k sm at k s ya dönüfltürmektedir. Düflük at k s oran, motorun daha serin çal flmas n sa lay p ömrünü uzatmakta, motorun afl r yükleme ve anormal iflletme flartlar na daha iyi direnç gösterip elektrik ak m ve voltaj ndaki kalitesizliklere daha toleransl olmas n sa lamaktad r. ABANA MOTORSAN Tel : Fax : adresinde giriniz. 18 adresinde giriniz. EYLÜL 2009

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Opto Elektronik Güvenlik Cihazlar Seçim Tablosu F o n k. Ç ö z ü n ü r l ü k Güvenlik S n f Mesafe (mm) 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 ( m ) C 4000 Standart/ Advanced (Çok

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Rüzgar Çiftlikleri için Çözümler Enerji endüstrisinde değişim rüzgarları esiyor. Bugün ve gelecekteki başarı için yüksek kullanılabilirlik yönetilebilen

Detaylı

Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar n z karfl layan kaliteli çözümler sunmaktad r.

Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar n z karfl layan kaliteli çözümler sunmaktad r. H z kontrol cihazlar Altivar 61 HVAC uygulamalar n z n kalbinde! Telemecanique markal çözümlerin verimlili i Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Montaj ve Taşıma-tümü tek bir kaynaktan Üretim esnasında montaj ve taşıma uygulamalarında kullanılabilirliği yüksek, düşük maliyetli tümleşik çözümler

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Panorama. Yumuşak yolvericiler Tüm seri

Panorama. Yumuşak yolvericiler Tüm seri Panorama Yumuşak yolvericiler Tüm seri Neden yumuşak yolverici? Mekanik ve elektriksel problemler için ideal çözüm Endüstride fan, kırıcı, pompa, konveyör, mikser gibi bir çok uygulamanın kalbi olan AC

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119252 CML730i-R10-960.R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Konveyör Teknolojisinde Çözümler Üretim lojistikle buluşuyor: otomasyon günümüzde yüksek bölmeli antrepo veya ambarların en üst rafına kadar uzanıyor

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

fonksiyonellik H z kontrol cihazlar Altivar 31 Yüksek performans ve efesotomasyon - telemecanique inverter

fonksiyonellik H z kontrol cihazlar Altivar 31 Yüksek performans ve efesotomasyon - telemecanique inverter H z kontrol cihazlar Yüksek performans ve fonksiyonellik 0.18-15 kw aras 3 fazl asenkron motorlar için M teri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123447 CML720i-R05-640.A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ Adı:Kesintisiz güç kaynağı Miktarı:8 Adet Tkinorm:506-000-0004 1-GENEL ÖZELLİKLER 1.1-Kesintisiz güç kaynakları 5 kva gücünde olmalıdır

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Gıda ve Şişeleme Endüstrisi için Çözümler Şişeleme ve likit paketleme ile gıda tesislerinde otomasyon teknolojisi ve network haberleşmesine yüksek

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Su ve Atık Su Arıtma Endüstrisinde Çözümler Ağır şartlar altında çalışma: Su ve atık su sistemlerinde son derece ıslak koşullar altında güvenilir hizmet

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

SV-11H SV-8H SV-6H. Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - 6H/8H/11H. www.burla.com

SV-11H SV-8H SV-6H. Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - 6H/8H/11H. www.burla.com SV-H Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - H/8H/11H SV-H Sister Dik leme Merkezleri kompakt yap s sayesinde yük h z ve ilerleme kabiliyetine sahiptir. lü i mili tahrik sistemiyle özellikle

Detaylı

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi 3 LSING Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) LSIN(G) Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) 3200 2) 3200 3 kutuplu aç k tip güç flalteri 4) Siparifl

Detaylı

- Tüm pompa ve fanlarla uyumlu - 0.25 kw den 30 kw ye kadar güç aral - En yüksek EMC s n f entegre RFI filtreleri

- Tüm pompa ve fanlarla uyumlu - 0.25 kw den 30 kw ye kadar güç aral - En yüksek EMC s n f entegre RFI filtreleri NXL Serisi Frekans nvertörleri Kullan c Dostu HVAC Frekans nvertörleri Honeywell müflteri memnuniyeti anketleri taraf ndan saptanan uzmanlar n ve teknisyenlerin gereksinimleri, NXL serisi frekans invertörleri

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Online teknik sayfa. C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI

Online teknik sayfa. C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI Online teknik sayfa C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı A B C D E F Sipariş bilgileri Tip Stok no. C45E-0403AG220 1025730 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/c4000_micro_ip69k_gövde_tasarımı

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite verimlilikle buluştu DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite ve uygun maliyetin birleşimi Yeni DR6000 UV-VIS spektrofotometre, laboratuvardaki rutin analizler ve zorlu fotometrik uygulamalar için

Detaylı

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 DUSTHUNTER SB30 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip DUSTHUNTER SB30 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI TANITIM DOSYASI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50126349 CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DCR 202i FIX-M1-102-R3-G-V Sabit 2D kod okuyucusu

İçerik. Ürün no.: DCR 202i FIX-M1-102-R3-G-V Sabit 2D kod okuyucusu Ürün no.: 50134100 DCR 202i FIX-M1-102-R3-G-V Sabit 2D kod okuyucusu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC200 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI

Online teknik sayfa FLOWSIC200 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI Online teknik sayfa FLOWSIC200 FLOWSIC200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC200 Stok no. Talep üzerine Bu ürün, Madde 2 (4) uyarınca 2011/65/AB sayılı RoHS tüzüğünün geçerlilik

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR 489 HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR Ersoy KARAÇAR ÖZET Hidrolik ve Pnömatik in ufukta görünen ortağı; Teknolojideki gelişmeler neticesinde doğrusal tahrik elemanlarına alternatif

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50131900 CML720i-R05-480.A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban Otomatik adreslenebilir C-NET bus hatt için Cerberus PRO Siren taban DBS721 ve kl siren taban DBS729 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi

Detaylı

Sensör kutular SRAP, analog

Sensör kutular SRAP, analog Sensör kutular SRAP, analog NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Önemli özellikler Genel bilgiler Daha iyi fonksiyonellik için analog sensör kutusu. Analog sensör kutusuaç saldöneraktüatörün

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

Online teknik sayfa. C4P-SA10510A detec4 Prime GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI

Online teknik sayfa. C4P-SA10510A detec4 Prime GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI Online teknik sayfa CP-SA00A00000 detec Prime CP-SA00A00000 detec Prime A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Ayrıntılı teknik bilgiler Özellikler Kullanım Çözünürlük Koruma alanı yüksekliği Tarama mesafesi

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı Yüksek performanslı, güvenilir, 0.5 μm hassasiyetli, uzaktan kumandalı. MET ONE 6000P 0.5 μm sensörlü uzaktan kumanda hava kaynaklı

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 2 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı