SLI için : adresinde giriniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 28818 giriniz."

Transkript

1

2 adresinde giriniz.

3 adresinde giriniz.

4 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Bildi iniz üzere, Endüstri Dünyas dergisi, her say s nda, Otomasyon, Sensörler, Ölçüm, Proses ekipmanlar, Hareket, Elektronik, Hidrolik & Pnömatik ve daha birçok sektörden yeni ürün haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt rmakta. Yukar da s ralad m z sektörlerden derlenen haberlerin yan s ra, bu say m zda iki farkl konuya özel yer ay rd k. Bu konular Hidrolik & Pnömatik ve Hareket & Hareket Kontrol. Günümüz sanayisinde önemli yer tutan ve sizler taraf ndan da dikkatle takip edildi ini düflündü ümüz bu iki konuya yönelik birçok yeni ürün haberi ve ilana, dergimizin 18 ve 25'nci ve 38 ve 42'nci sayfalar aras nda yer alan özel bölümlerden eriflebilirsiniz. Bu haberleri ve ilanlar ilgiyle inceleyece inizi düflünmekteyiz. Her say da genifl bir içerik ile sizlere ulaflt rd m z Endüstri Dünyas dergisinin bu say s nda tam 81 yeni ürün haberi ve birçok ilan yer almakta. K sa sürede inceleyebilece iniz bir format halinde sizlere sunulan bu haber ve ilanlar n oluflmas nda hem Türk hem de yabanc firmalar n bizler ile kurduklar iflbirli inin önemi son derece büyük. Bu ilgi ve iflbirli i sayesinde siz de erli okurlar m za olabildi ince k sa sürede okuyabilece iniz birçok endüstriyel geliflmeyi duyurabilme imkan bulmaktay z. Bu nedenle dergimizde yer alan tüm firmalara bir kez daha teflekkürlerimizi sunar z. Daha önceki say lar m zda da duyurdu umuz gibi, dergimizde yer verdi imiz tüm ürünler hakk nda daha detayl bilgi edinmek için 'H zl Abone Servisi' ni adresini ziyaret ederek kullanabilirsiniz. Bu servis sayesinde, seçti iniz ürünler hakk ndaki detayl bilgiye k sa sürede ulaflabilirsiniz. Her geçen gün daha genifl bir kitle taraf ndan kullan lan bu servisten faydalanabilmek için abonelerimize verilen 'özel abone koduna' sahip olmak yeterli. Dergimize henüz abone de ilseniz, tek yapman z gereken adresindeki formu doldurmak. Tüm okurlar m za Thomas Türkiye ekibi olarak Ekim 2009 say m z n sayfalar nda faydal bir gezinti dileriz. Genel Yay n Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam - Pazarlama Gülhan Akbulut Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Jurgen Wirtz Alessandra Basile Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Kay Petermann Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) KUZEY-GÜNEY AMER KA, ASYA Herbert Weikes Tel : Fax : YURTDIfiI SATIfi OF SLER BELÇ KA, HOLLANDA, LÜKSEMBURG, NG LTERE SKAND NAVYA Marketta Lähde Tel : Fax : FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) POLONYA Media 4M Tel : Fax : D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Hendrik Consciencestraat 1b 2800 Mechelen, Belgium Tel : +32 (0) 15/ Fax : +32 (0) 15/ Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul

5 adresinde giriniz.

6 Honeywell, Kablosuz Onewireless Ürünlerine Yeni Dijital Giriflli Transmitterler Ekleniyor. XYR 6000 Dijital Giriflli Transmitterler Üretim Tesislerinde Bilgi Toplaman n Maliyetini Düflürürken Etkinli ini Yükseltiyor XYR 6000 Dijital Giriflli Transmitterler Honeywell (NYSE:HON) bugün XYR 6000 serisi kablosuz ürün ailesine 2 dijital giriflli yeni transmitter ekledi ini duyurdu.. STXW 500 ve STTW 401 serisi transmitterler kontak ve sviç giriflli her tipte ölçüm cihaz giriflini kablosuz girifle çevirerek, üreticilerin kablosuz izleme yapmalar n ve bu sayede üretim tesislerinin maliyetleri düflürürken, verimlili i yükseltmelerini mümkün k l yor. Yeni transmitterler özellikle kablosuz seviye sviçlerinin, pompa konumlar n n ve sistem alarmlar n n izlenmesi gibi uygulamalar için ideal çözümler sunuyor. Yeni cihazlar toplam üç kontak/sviçten gelen sinyalleri iletebiliyor. STXW 500 transmitteri 3 dijital girifli kabul ederken, STTW 401 transmitteri bir termokupl ve 2 dijital girifli kabul ediyor. Ayr ca, her iki transmitter tehlikeli alanlarda kullan lmak üzere FM Global ve Canadian Standards Association güvenlik onaylar n alm fl bulunuyorlar. Endüstriyel kablosuz kontrol teknolojisinin en çarp c faydalar ndan birisi de büyük bir harcama yapmadan operasyonu basitlefltirebilmesi diyen Honeywell Proses Çözümleri saha cihazlar global ürün pazarlama müdürü Raymond Rogowski sözlerini flöyle tamaml yor:. Mevcut ölçüm cihazlar n de ifltirmeden tesislerin kolayca kablosuz çözümler kullanmas na imkan sa lad klar için yeni XYR 6000 transmitterleri tam olarak bu felsefeye uyum sa l yorlar STXW 500 ve STTW 401 transmitterleri Honeywell'in mutlak ve fark bas nç, s cakl k, analog, korozyon ölçümü yapan XYR 6000 serisine dahil di er kablosuz tramsnitterlerini tamaml yorlar. XYR 6000 Serisi transmitterlerin tamam, Honeywell'in, ISA100.11a endüstriyel donan m flartlar n sa layan OneWireless kablosuz evrensel örgü (mesh) a yap s alt nda çal flmaktad r. Bu kablosuz a yap s, transmitterler, mobil operatör cihazlar ve fiziksel güvenlik ekipmanlar gibi binlerce farkl cihaz ayn anda destekleyerek, kullan c lar n prosesleri, ekipmanlar ve çal flanlar daha etkin bir flekilde izlemelerine ve böylece genel olarak operasyonlar n iyilefltirmelerine yard mc olmaktad r. Honeywell'in XYR 6000 Serisi kablosuz transmitterleri, OneWireless endüstriyel kablosuz örgü a ve tesisinizin emniyetini, güvenirli ini ve verimlili ini artt rmak için tasarlanm fl di er çözümleri için lütfen adresini ziyaret ediniz. HONEYWELL Tel : Fax : adresinde giriniz. Her zaman ilklere imza atan VIPA GmbH, yine bir ilke imza atarak endüstriyel otomasyonda kontrol bileflenleri içinde uzak I/O sistemlerine tamam yla yeni bir ürün kazand rd SLIO I/O Sistemi 6 EK M 2009 Her zaman ilklere imza atan VIPA GmbH, yine bir ilke imza atarak endüstriyel otomasyonda kontrol bileflenleri içinde uzak I/O sistemlerine tamam yla yeni bir ürün kazand rd ; VIPA'n n yeni, ultra modern I/O sistemi SLIO Kompaktl kla modülerli i bir arada sunan bu ürün tüm sektörlerde, pek çok uygulamada, en ekonomik fiyatlarla en etkin çözümü sunuyor. VIPA'n n CPU'lar yla rahatl kla haberleflebilece i gibi farkl sistemlerle de Profibus, CANopen, Modbus-/ TCP/IP, EtherCat, Profinet gibi global haberleflme yap lar sayesinde birçok master ile haberleflebilmektedir. Interface modülleri, analog / dijital I/O sinyal modülleri, fonksiyon modülleri (Counter modülleri) ve besleme modülleri içinden ihtiyac n z olanlar seçin, h zl bir biçimde tak n ve çal flt r n. Ürünün öne ç kan baz özellikleri flunlard r: Kompakt özellikleri sayesinde görebilece iniz en küçük elektronik kontrol modülleri benzerlerine göre %20 daha küçüktür dolay s yla panonuzda alan tasarrufu sa lar. Yenilikçi ba lant modelleri sayesinde kolay ve disiplinli bir kablaj gerçeklefltirirken, modüller üzerindeki ba lant diyagramlar ile olas hatalar montaj aflamas nda engellenir. Tüm modüllerde her sinyal seviyesine ait durum göstergeleri ve etiketleme ile kesin tan imkan sa lar. Kablo ç karmadan modül de iflimine imkan verir, Ak ll tak-ç kar mant ile kolay ba lant sa lar, Elektronik modüller için güvenli flifreleme özelli i Demontajda ister tek bir elektronik modül isterse tek bir terminal modülü di er modüllere zarar vermeden aralar ndan güvenli bir flekilde ç kar labilir. H zl bus yap s sayesinde, veri haberleflmesi 48mbit/s, cevap süresi ise 20μs ve üstüne ç kmaktad r. Vipa SLIO, uzak I/O (Da t lm fl I/O) sistemler içinde kendini her zaman ispat etmeye haz r. OTES ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz.

7 adresinde giriniz.

8 Weidmüller'in yeni 8 portlu yönetilebilen endüstriyel Ethernet Switch'leri (IE) kodlanm fl M12-D soketleri ile donat lm fl ve sahada direkt sisteme ba lanacak flekilde tasarlanm flt r. IP67 - Ethernet Switch IP67 koruma- ve UL94-V0 yanmazl k s n f na sahip sa lam ve dayan kl plastik kutulardaki Weidmüller IE-Switch'leri en sert endüstriyel koflullarda kullan labilir. Weidmüller'in yönetilebilen Switch'leri RapidRing --Protokolü (tetikleme<300ms), Port-Blocking/-- Filtering/--Setup ve VLAN üzerinde Qos--, Port-- ve MAC taban, IP Type of Service (TOS), DiffServ ile kapsaml bir flekilde donat lm flt r. IE-Switch'leri C ile +60 C aras ndaki çevre s cakl klar nda problemsiz çal flabilirler. Markalamalar, Kablolar ve Soketler gibi aksesuarlar bu ürünü tamamlamaktad rlar. Endüstriyel Ethernet'in teknik standartlar üreticiden ba ms z olarak farkl a lar ve bu a lardaki sistemleri kombine etmektedir. Merkezi olmayan endüstri a lar n n kurulmas için birçok uygulamada merkezi bir Switch'e ihtiyaç vard r. Weidmüller'in yönetilebilen Switch'leri, a daki veri trafi inin minimuma indirgenmesi için a topolojisini flekillendirebilir. A daki her bir eleman fiziksel olarak y ld z formunda birbirine ba lan r. IE-Switch IE-SW-8-M-IP67 ana da t c olarak görev yapar. Weidmüller'in yönetilebilen IP67 Switch'lerinin di er özellileri flunlard r: Port-Trunking, Port-Mirroring, VLAN IEEE 802.1Q, Filtering and Forwarding Table, de iflken Multicast-Control, Quality of Service, Röle fonksiyonlar, okunabilir Address Table, Program veya Web üzerinden programlama, SNMP V.1-kabiliyeti, RSTP ve RapidRing, IGMP Snooping ve Querier fonksiyonlar, Autocrossing, Autonegotiation, Autopolarity, Broadcastlimitation, FlowControl IEEE 802.3x, DHCP, RMON ( statistik, Geçmifl, Alarmlar, Olaylar). Veri, sürat ve ba lant n n görsel kontrolü için her bir port LED'ler ile donat lm flt r. Veri ak fl kontrolü Half-Duplex/Full- Duplex yöntemi ile yap lmaktad r. Switch'ler yedek besleme devresi, PLC için hata rölesi ve RS232-Interface ile donat lm flt r. 210mm X 54mm X 31mm ebatlar ndaki IE-Switch'in montaj ve topraklamas için delikler, Multicard ile markalama için havuzlar öngörülmüfltür. CE, UL508 ve c-ul sertifikalar na sahip olan Weidmüller- Switch'ler uluslar aras kullan ma uygundur. Weidmüller yönetilebilen ve yönetilmeyen IP67 Switch'lerin haricinde yine IP67 koruma s n f olan Remote I/O ve bunlara uygun kablo ve soketlerde sunmaktad r. WEIDMÜLLER Tel : Fax : adresinde giriniz. Leuze electronic, yeni LSIS 120 serisi ile, endüstriyel uygulamalarda standart ve 2D barkod okuma konusunda en verimli ve elveriflli ürününü piyasaya sunmaktad r. LSIS 120 Barkod Okuyucu 8 EK M 2009 Kompakt - daha da kompakt Leuze electronic, yeni LSIS 120 serisi ile, endüstriyel uygulamalarda standart ve 2D barkod okuma konusunda en verimli ve elveriflli ürününü piyasaya sunmaktad r. fiimdiye kadar barkod ve 2DB kod okumas için genelde de iflik sistemler gerekmekteydi. LSIS 120 ile Leuze electronic, piyasaya istikrarl bir flekilde hem tek boyutlu barkod hem de 2D barkodlar okuyan bir ürün sunmufltur. LSIS 120 (RS-232 veya USB arayüzü ile sabit odaklanma sayesinde derin saha alan nda çal flabilmektedir. Her iki tipin de özelli i, duyarl genifl aç l optik cihazlarla büyük alanlar okuma yetene idir. K sa okuma mesafeleri de mümkündür. Tüm bilinen barkodlar ve 2D kodlar her yönde okunabilir - belirli bir yöne ayarlanm fl olmalar gerekmez. LSIS 120 modeli, artan bir flekilde izlenebilirlik konusunda ilk üreticiden, son kullan c ya kadar kod etiketli parçalar n devaml izlenebilirli ini sa lar. Baflka bir kullan m alan ise manüel okumad r, burada kod sabit bit okuyucu alt na tutulur. Manüel olarak çal flan iflyerlerinde bu süreçleri kayda de er biçimde h zland r r. Dayan kl metal muhafazas, IP65 koruma s n f ve cam penceresi ve Vdc genifl gerilim aral ile, LSIS 120 endüstriyel kullan m için birebirdir. Mekanik hareket eden parçalar olmad için, uygulama alan, zorlu çevresel flartlar da kapsayabilir. LSIS 120 serisi çok küçük boyutlu ve kompaktt r. Böylece dar montaj alanlar nda da kullan labilir. Bu esneklik ayn zamanda 8 pin M12 konektörü ile de desteklenmektedir. Sistem anahtarlama girifl ve ç k fllarla donat lm flt r. Tetikleme butonu ile yap land r labilir veya manüel olarak aktif hale getirebilinir. LEUZE ELECTRONIC Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 ÜRÜN HABERLER ATX ENDÜSTRIYEL PC C66XX Elektrik Panosuna Montaj, Kompakt BASINÇ, HAVA HIZI VE DEB S TRANSM TTER KIMO Marka CP 300 GÜVENL K ARAYÜZÜ REER AD SR1 Serisi, Kategori 4 Yeni Endüstriyel PC serisi C66xx küçük ölçülerin yan nda yüksek esneklik sunuyor. En yüksek güç s n f na dahil bileflenlerle donat lm fl pano montaj PC iki de iflik versiyonda imal ediliyor: Kompakt C6640 ve RAID-uygulamalar için çift sabit disk k zakl C6650. C66xx panoya monte edilen endüstriyel PC serisinin gelifltirilmesi ile Beckhoff, küçük boyutlar, yüksek esneklik ve dahili bileflenlere optimum ulafl m kolayl gibi istekleri karfl l yor. Bu seri ATX anakartta Intel Core 2 Duo veya Core 2 Quad ifllemcili iki cihaz kaps yor. C66xx serisinin kutu tasar m yeni ç kacak olan PC bileflenleriyle uzun süreli uyumlulu u garanti eder. Anakart, ifllemci, bellek veya sabit disk geçen zaman içinde yenilenebilir, cihaz kutusu kal c d r ve uzun y llar kullan lmaya musaittir. BECKHOFF Tel : Fax : adresinde giriniz. CP300 transmitteri 0-10 Volt veya 4-20 ma analog sinyal ç k fllar na sahiptir. Pitot tüpü ile hava debisi ölçebilir. Termokup l ile s cakl k ölçümü ve düzeltmesi yap labilir. Genel özellikleri: Bas nç ölçümleri, hava h z ve debisi ölçümleri (opsiyonel), TK girifli, LCD ekran (4 sat r), bilgisayar ba lant s (RS232 kablosu ile), IP 65 d fl koruma, ayd nlatmal - ayd nlatmas z ekran ve alarm özelli i. Teknik bilgileri: Ölçüm aral 0/+10 Pa ile / Pa, kontrol edilebilir ara ve merkezi s f r aral klar, de ifltirilebilir ölçüm sensörü (SPI teknolojisi), harici verici girifl (Kimo s n f 200 ve 300) ve K tip termokup l K, özel aparat ile duvara monte edilebilme, 2 görsel ve sesli alarm, yaz l m, tufl tak m veya uzaktan kumanda yap land rma. RAM ÖLÇÜ Tel : Fax : adresinde giriniz. REER S.p.a firmas ürünü AD SR1 güvenlik arayüzü, kendi kendini kontrol eden solid state güvenlik ç k fllar na sahip REER EOS4 A, EOS2 A, Admiral AD, Admiral AX BK ve Vision V Serisi güvenlik fl k bariyerleri ile makinenin kontrol devreleri aras nda arayüz sistemi görevini görmektedir. REER AD SR1, IEC/TS 'ye göre Kategori 4 güvenlik seviyesindedir. Besleme gerilimi 24VDC olan bu röle 22,5mm geniflli e sahiptir. AD SR1 güvenlik ünitesi, röle ç k fllar na sahiptir ve Bafllatma/ Yeniden Bafllatma kilitleme devresi ile EDM (Harici Cihaz Kontrolü) gibi yard mc güvenlik fonksiyonlar n mümkün k lmaktad r. AD SR1 arabirimi, ayn zamanda flunlar garanti eder: Ifl k perdesi kesilirse, ç k fl devresi aç l r. Ç k fl hatlar n n sadece do ru cevap verme zaman içerisinde çal flmas n mümkün k lar. Manüel modda çal fl rken, Yeniden Bafllatma konta n n kapanmas, otomatik mod olarak de erlendirilmez. DÖNÜfiÜM ENDÜSTR Tel : Fax : adresinde giriniz. V BRASYON TEST S STEM Titreflim Kontrol Sistemi - LDS LaserUSB LEAN SER S YÖNET LEB L R SWITCH'LER Otomasyonda Ethernet Ba lant s için INFRARED SICAKLIK ÖLÇÜM C HAZI Çapraz Lazer flaretlemeli testo 845 LaserUSB Titreflim Kontrol Cihaz, sa lad kullan m kolayl, performans, esneklik ve güvenlikle, flok ve titreflim testlerinde yeni bir ça açm flt r. Ayn zamanda sinüs tarama, rastlegele, flok ve kar fl k metodlardaki (SOR, ROR ve SROR) testler için tam kapasite kontrol ve analiz yaz l m sunmaktad r. LaserUSB'de 2'den 16 kanala kadar geniflleyebilen ivmeölçer ba lant s ile ICP ve yeni jenerasyon TEDS tipi ivmeölçerleri do rudan ba layabilir, kontrol ve analiz amaçl kullanabilirsiniz. fiimdi de gerek ürüne gerekse de sars c y ileri derece de koruma sa layan H-1 Monitörü gelifltirmifltir. Di er titreflim kontrolörleri anormal koflular tespit etmek için sadece kontrol spekturumuna bakarlar ki bu da k ymetli Vibrasyon Test Sisteminizi riske atar. Hinverse Monitörü sistemi kontrol edip limit d fl okuma durumunda otomatik olarak sistemi kapatmak suretiyle sars c n n sa l n denetler. BALKANLAR LTD. Tel : Fax : adresinde giriniz. 10 EK M 2009 Phoenix Contact' n Factory Line ürün grubuna ait yeni lean serisi yönetilebilir switch'leri (LM) otomasyon sistemlerinde yönetilebilir Ethernet a lar n n ekonomik flekilde kurulmas n sa lar. Kompakt lean serisi yönetilebilir switch'ler sekiz portlu 10/100 twisted pair tipinde mevcuttur; Phoenix Contact alternatif olarak iki cam fiber arayüzlü (100 BASE-FX multimode veya single mode) ve dört twisted pair portlu iki versiyon sunmaktad r. Tüm twisted pair portlar autonegotiation ve autocrossing fonksiyonlar na sahiptir. Lean serisi yönetilebilir switch'ler Rapid Spanning Tree protokolü IEEE 802.1w ile yedekli a yap s n ve SNMP üzerinden a yönetimini destekler. Kapsaml konfigürasyon ve diyagnostik mekanizmalar için entegre Web server'a sahiptirler. Lean serisi yönetilebilir switch'ler -40 ila 70 C s cakl k aral nda kullan labilir. PHOENIX CONTACT ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. Testo 845 sayesinde ilk kez, en küçük çaplardaki yüzey s cakl klar bile k sa ve uzun mesafelerde hassas flekilde ölçülebilmektedir. Bunu, uzak alan ve yak n odak ölçümlerinin de ifltirilebilir optikleri mümkün k lmaktad r. testo 845'te, uzak alan ölçümleri için 75:1 oran nda optik çözünürlük bulunur. Yüzey s cakl klar, ölçülecek olan cisimden çok uzak mesafelerde bile do ru flekilde ölçülebilmektedir. Ölçüm yap lacak cisimden 1-2 metre mesafede, ölçüm noktas çap yaln zca 16 mm'dir. Çapraz bir lazer, ölçüm noktas n ölçüm esnas nda tam olarak iflaretler. Yak n odak optikleri, yaln zca 1 mm çap ndaki en küçük yüzeylerde bile, 70 mm mesafede s cakl k ölçümünün gerçeklefltirilmesini sa lar. ki adet lazer, ölçüm noktas n tam olarak iflaretler. Testo 845'in kullan m alan çok genifltir. Bak m, üretim, ar&ge, laboratuvarlar, elektrik/elektronik, havaland rma teknolojileri, binalarda s cakl k ölçümleri gibi. TESTO Tel : Fax : adresinde giriniz.

11 adresinde giriniz.

12 ÜRÜN HABERLER 12 EK M 2009 PROSES REFRAKTOMETRELER Çözünmüfl Kat Konsantrasyon Ölçümü K-Patents Proses Refraktometreleri çözünmüfl kat lar n konsantrasyonlar n çözeltinin refraktif indisinin optik olarak ölçülmesi ile belirlemek için yayg n olarak kullan lmaktad r. Bu ölçüm kimyasal, rafineri, ka t, g da, fleker ve ilaç endüstrilerinde önemli bir unsurdur. Tüm bu ar t m, üretim ve kalite kontrollerinin performans K-Patents teknolojisi sayesinde önemli ölçüde iyilefltirilebilmektedir. On-line olarak anl k ölçülen de erler sayesinde prosese en h zl flekilde müdahale edilebilecek, ürün kayb önlenmifl olacakt r. Bu sayede maliyetler düflecek ve ürün kalitesi de artm fl olacakt r. Ölçüm do rulu u proses s v s içindeki parçac k, hava kabarc, fleker kristalleri, tohum, fiber, renk yada s cakl k de iflimlerinden etkilenmemektedir. Tekrar kalibrasyon veya düzenli bak m gerektirmez. 4-20mA analog ç k fl sinyaline ilave olarak Ethernet ba lant s sayesinde internet üzerinden efl-zamanl ölçüm ve tan de erlerinin incelenmesine olanak sa lanmakta, parametre de iflimleri ve yaz l m güncellemeleri kolayl kla yap labilmektedir. HTG / ENTEK TEKN K Tel : Fax : adresinde giriniz. D YAFRAMLI SEV YE fialter Ensim EL Z Diyaframl seviye kontrolü, depodaki malzemenin seviyesinin ölçülmesinde en ekonomik yöntemdir. Aç k ve bas nçs z tanklarda kullan labilir. ELZ tozlu, pudral, tanecikli, granüllü, taneli dökme malzemelerin silodaki dolu, bofl ve yüklü durumlar kontrol edilebilir. 0,3 ile 2,5 t / m3 ve maks. 30 mm'ye kadar olan partiküllerde kullan ma uygundur. Membran, kontrolü yap lan malzemeye mutlaka temas etmelidir. Siloya dökülen malzeme y ld kça membran kapan r. Oluflan bask yla malzeme diyafram geri iter ve mekanizma konta iter. Kontak, sesli alarm vermekte veya silonun doldurma mekanizmas n n durdurulmas nda kullan l r. Malzeme çöktü ünde, azald nda kontak eski konuma döner. Hassasiyet ayar mekanizman n kayd r lmas ile montaj s ras nda yap l r. Uygulama Alanlar : fieker, F nd k, Kil, Çekirdek, Kahve, Çeflitli Granüller, Bu day, Boksit, Seramik, Baklagiller, Tah l, Bal k Yemi, Kum, Çak l, Yal t m Malzemeleri, M s r, Pirinç. LONCA A.fi. Tel : Fax : adresinde giriniz. ALEV DEDEKTÖRLER K z lötesi ve Morötesi Teknolojili Dräger Flame 2300, kuruldu u ortamlarda güvenli bir ortam yaratan, hidrokarbon kaynakl alevleri alg layan, k z lötesi ve UV teknolojisinin üstün özelliklerini kombine flekilde kullanan, optik alev alg lay c s d r. Dräger Alev dedektörleri serisindeki di er dedektörlerde oldu u gibi, yine çok h zl tepki süresine sahiptir. ATEX, IEC Ex, FM/CSA dahil olmak üzere, uluslar aras kabul gören sertifikalara sahip olan Dräger Flame 2300, IP 66 koruma s n f ndad r. Dräger Flame 2300' de bulunan elektronik alg lay c lar ve optikler üzerinde yap lan düzenli kontroller sayesinde, hatal alarmlar n önüne geçilmektedir. Ayr ca alg lay c n n önünde bulunan üç renkli LED ile alg lay c n n durumu gözlenebilir. Her alg lay c standart 3 röle ve izole 4 20mA (ak m kayna ) ç k fl ile donat lm flt r. zole ç k fl gereksinimi olmad nda, daha fazla esneklik sa lamak için alg lay c ba ms z 3 tel ba lant l cihaz olarak kullan labilir. DRAEGER SAFETY Tel : Fax : adresinde giriniz. DER N DEL K DELME MATKAPLARI 7XD ve Üstü Delme Derinli inde ISCAR, standart horizontal frezeleme merkezleri, tornalama ve çok amaçl makinelerde kullan lan 7XD ve üstü delme derinli indeki uzun matkaplar sunar. Tak m ayar veya kurulum için ekstra zaman gerektirmez. Yeni matkaplar, mevcut adaptörlerle özel so utucu bas nc ya da ekstra pompa kapasitesine ihtiyaç duymadan kullan labilir. Yeni matkaplar, mm çap aral nda, yar standart ürünler olarak bulunacakt r. Özellikler: Yüksek ilerleme (0.35mm/dev. kadar), Mükemmel yüzey kalite: Ra = micron, Silindiriklik tolerans : micron, Delik tolerans : IT10, Genifl delme derinli i L=7xD ve üstü mm'ye kadar, Standart SOMX / SOMT, 4 kesme kenarl de ifltirilebilir uçlar tafl r, Özel makina ya da ekstra kurulum gerektirmez, Genel delmede oldu u gibi standart so utucu bas nç, De ifltirilebilir çift tarafl yataklar mevcuttur, Çelik (ISO P) ve dökme demir (ISO K) ile kulan l r. ISCAR TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz. GRIPPER (ROBOT EL ): KGG Küçük Boyutuna Ra men Genifl Strok E er esnek bir üretim sistemi istiyorsan z, üreti-minizi farkl par-çalara göre h zl bir flekilde adapte edebilmelisiniz ve bunuda yapabilmek için genifl stro a sahip, hem küçük hem de büyük ifl parçalar n güvenle tutabilece iniz gripperlara (robot ellerine) ihtiyac n z var. SCHUNK KGG serisi gripperlar özellikle bu ihtiyaç için tasarlanm fl, küçük d fl ölçülerine ra men genifl stroklara sahip robot elleridir. laveten, ayn d fl ölçülerdeki gripperlarda iki farkl stro a sahip gripperlar da müflterilerin kullan m na sunulmufltur. KGG serisi küçük d fl ölçülerine ra men parmak bafl na 40mm'ye kadar ç kan stroklara, son pozisyonlamada elostomer yast klamaya, yüksek parmak h zlar na ve çok k sa açma-kapama sürelerine sahiptir. KGG serisi gripperlar hafifdir ve ak c bir tasar m vard r. Kompak sürme ve yatak-lama sistemi ile maksimum momentleri, direkt güç aktar m n ve yüksek verimlili i sa lar. H zl ve esnek otomasyon uygulamalar için idealdir. SCHUNK TÜRKIYE Tel : Fax : adresinde giriniz. TRANSFER fialterler SOCOMEC ATyS M Serisi 63 A~160 A Bobin mekaniz-mal I-0-II h zl anahtarlama yapan transfer flalterleridir. Harici kumanda edilebilen 3s ve kendi üzerinde kumanda ünitesi bulunan 6s ve 6e modelleri bulunmaktad r. Yeni seri AtyS M serimizde, motor yerine bobin kullan larak daha h zl bir geçifl süresi sa lanm flt r. Çal flma prensibi olarak genel ATyS ürünleriyle ayn olup iki flalterin elektriksel ve mekanik olarak kilitlenmesi ile tek bir flalterde transfer ifllemi gerçeklefltirmektir. Elektriksel ve mekanik kilit, motorlu transfer flalterlerinde oldu u gibi, bu üründe de standart donan m olarak kullan c lar n hizmetine sunulmufltur. ATyS M 3s Serisi flalterler, kuru kontakla uzaktan kontrol edilebilen, ATyS M 6s ve 6e serileri otomatik olarak transfer ifllemini gerçeklefltirebilen, tüm amperajlarda flebekeden jeneratöre veya jeneratörden flebekeye 180 ms. içinde transfer ifllemini gerçeklefltirebilen 63, 80,100,125 ve 160 A olarak imal edilen, istendi inde manuel olarak kumanda edilebilen ve açma kapama yapabilen transfer flalterleridir. GÜLBOY MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz.

13 adresinde giriniz.

14 ÜRÜN HABERLER KAYAR OTOMAT SER LER SW-20, SW-32 ve SD-16 Modelleri TRANSPALET BASKÜLÜ H zl ve Kolay Tart m IFM FOTOELEKTR K S STEMLER Optik Aç ve Çatal Sensörler Y llard r distribütörlü ü Tezmaksan Makina taraf nda yürütülen Goodway, torna ve iflleme merkezlerinin yan s ra, kayar otomat serilerinde de yine imalatç lara özel çözümler sunmaya devam ediyor. SW-20 modeli haricinde, SW-32 ve SD-16 kayar otomat modellerini de ç kartan firma, bu seriler ile daha kompleks ve zor parçalar n ifllenmesini hedefliyor. Bu y l n en yeni modeli olan SD- 16 kayar otomat serisi ise daha ergonomik ve ekonomik bir alternatif olarak yine bu seriye eklendi. A rl kl olarak Otomotiv, Medikal ve ba lant elemanlar sektörüne hizmet vermek üzere üretilen bu tezgahlar ile ilgili Tezmaksan Makina aplikasyon bölümüne dan flarak, imalat aflaman zdaki iflleme zamanlar n minimize edebilirsiniz. TEZMAKSAN MAK NA Tel : Fax : adresinde giriniz W RAY-MONTAJ GÜÇ KAYNA I 24V/40A Güçte %95,3 Yüksek Verimlilik Deponuzdaki tart m ve yükleme ifllemlerinizi Baykon TB transpalet baskülü ile h zland rabilirsiniz. Yükünüzü kald r n, a rl n okuyun, isterseniz barkodunu etikete yazd r p yap flt r n ve gidece i yere sevk edin. Baykon TB transpalet baskülü, hareketli kullan m ve çarpmalara karfl güvenli çal flacak flekilde endüstriyel standartlarda tasarlanm flt r. Hassas ve do ru olarak tartar ve tart m hassasiyeti zemindeki bozukluklardan etkilenmez. Maksimum tart m kapasitesi 2000kg'd r. fiarj edilebilen kuru tip bataryalar ile uzun süreli ve sorunsuz olarak çal fl r. Farkl tart m göstergeleri ile tarih, saat, kullan c taraf ndan tan mlanabilen 2 ayr kodlama imkan, fifl numaras, tart toplamlar n alabilme ve barkodlu etiket basabilen modelleri mevcuttur. Talep do rultusunda wireless ve RF kit ile kablosuz iletiflim kurabilir, datalar n z ve a rl k ölçümlerinizi sisteminize gönderebilirsiniz. BAYKON Tel : Fax : adresinde giriniz. ENDÜSTR YEL NETWORK C HAZI Araçlara Yönelik IP Surveillance Çözümü Metal ya da bez panolar n kenarlar n n gözlenmesi, çift ilerlemenin (beslemenin) gözlenmesi ya da besleme teknolojisinde ve da t m sistemlerinde parça izleme ifllerinde yeni OPU ve OPL tipi ifm fotoelektrik sistemleri, yüksek hassasiyet gerektiren konularda güvenilir yard mc n zd r. Mil flaft dengesizli i bile ince ve sürekli fl k demeti ile güvenli olarak tespit edilir. Fotoelektrik sensörü h zl ca operasyon için haz r hale gelir. Zaman alan, verici- al c ayarlar yapmaya gerek yoktur. Potansiyometre ve lighton/dark-on ayarlar kullan larak yap lan duyarl l k ayarlar, basit ve zaman kazand r c d r. Sa lam metal muhafaza deformasyona dirençlidir ve ince, duyarl k z l fl k hüzmesi bütün çatal geniflli i boyunca sabittir. Yüksek anahtarlama frekans di er bir avantajd r. Her aç dan iyi bir çözüm sa lanmaktad r. IFM ELECTRONIC Tel : Fax : adresinde giriniz. ÇOK FONKS YONLU EMN YET KAPI KOLU EUCHNER MGB Serisi PULS Power taraf ndan üstün Alman teknolojisi kullan larak üretilen QT40 serisi, üç mikro kontroller kullanan, yüke ba l olmadan yüksek verimlilik sunan, 3 faz, 40A güç kaynaklar sunuyor. QT40 serisi boyutlar ve 1,5kg olan a rl ile s n f n n en küçü ü. QT40 Serisi, aktif PFC ile düflük enerji tüketimi ve sabit performans, ilk bafllang çta s f ra yak n anma ak m ve uzun ömürlü olmas ile rakiplerinden aç k ara önde! Girifl voltaj n n 320V kadar düflmesi veya tek faz n kesilmesi durumunda dahi ç k fl voltaj sabit kal r. Daha fazla gücün gerekti i durumlarda cihazlar paralel ba lanabilir. DC-OK sinyali ile iki veya daha fazla güç kayna n n yük da l m eflit flekilde yap larak birbirleri ile uyumlu çal flmas sa lan r. Super compact QT40 serisi 24V/40A ve 48V/20A seçeneklerini sunmaktad r. OTES ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. 14 EK M 2009 IP Surveillance alan nda yeniliklerine devam eden Korenix, JetBox serisi endüstriyel network cihazlar na bir yenisini ekledi. Tamamen araçlarda kullan lmak üzere dizayn edilen JetBox 9562, 4 Seri port ve 5 PoE Ethernet ç k fla sahip. Cihaz n çarp c özellikleri k saca flu flekilde: VDC girifle sahip cihaz, 802.3af standard na uygun PoE cihazlar için 48VDC ç k fl verir. Sa lad 4 seri port ile, seri cihazlar n Ethernet üzerinden yönetimine olanak sa lar. Rezerve mobil network kart yuvas ile GSM/GPRS/ 3G/3.5G/HSUPA gibi mobil network haberleflmeleri üzerinden haberleflmeye olanak sa lar. 3 USB, 8 adet DI/DO' a sahip JetBox 9562, Layer3 routing özelli i ve Linux ortam ve JavaVM ortam nda çal flan programlara sahiptir. IEC ve IEC standartlar na uygun flok ve titreflim dayan kl l na sahiptir. BAfiARI MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. EUCHNER GmbH MGB (Multifunctional Gate Box) çok fonksiyonlu emniyet kap kollar sayesinde emniyet tedbiri almak istedi iniz kap lar n zda art k detayl tasar mlar yap p emniyet swithcleri, kap kollar, switch braketleri gibi bir çok komponent kullanmak zorunda de ilsiniz. htiyaçlar n z karfl layabilecek tek ürün ile Kategori 4 veya PL 'e' seviyesinde emniyet tedbiri almak mümkün. K sa sürede montaj mümkündür. Kendi üzerinden gözlem için 4 ç k fl, emniyet için 2 adet ç k fl mevcuttur. Kilitli versiyonlar sayesinde 2000 N a kadar kilitleme ihtiyac olan yerlerde kullan labilir. 3 adet asma kilit tak labilir. RFID Kodlama sayesinde kand r lmaya karfl dirençlidir. Ürün üzerinde 1 acil stop ve 2 adet genel amaçl push buton sayesinde ek bir terminale ihtiyaç duyulmaz. Kurtulma kolu sayesinde tehlikeli bölgede istem d fl kilitli kalma problemi çözülebilir. ENTEK OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz.

15 adresinde giriniz.

16 ÜRÜN HABERLER YÜK HÜCRES S NYAL DÖNÜfiTÜRÜCÜ Tart m ve Proses Kontrol Uygulamalar nda Puls Loadcell Transmitter (Yük Hücresi Sinyal Dönüfltürücü), loadcell sinyallerini uzak mesafelere tafl mak amac yla sinyalin kuvvet-lendirilmesi veya loadcellden gelen sinyallerin kontrol sistemine entegre edilmesi için kullan lan, loadcell sinyal dönüfltürücüsüdür. Ç k fl 0-10V olarak endüstriyel iflaret seviyesine al nabilir. S f rlama özelli i vard r. Ray tipi yap s yla, pano içine kolayca montaj yap labilir. Tüm tart m ve proses kontrol uygulamalar nda kullan lan ekonomik bir dönüfltürücüdür. Teknik Özellikler; Analog Sinyal Girifli: 2mV/V ç k fll loadcell. Besleme: 24V DC. Çal flma S cakl : -10 ºC ile +40 ºC aras. Çal flma Ortam Nem Miktar : En fazla %80 ba l nem. Harici Ayar: S f rlama. Analog Ç k fl: 0-10V. Montaj: Ray Tipi. Ön Panel: S f r trimpotu ve besleme ledi. LoadCell Besleme Gerilimi: 12V DC. Loadcell Adedi: 4 adet 350. Loadcell Ba lant s : 4'lü kablo. PULS ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. FLUKE TI32 TERMAL KAMERA 320 x 240 Çözünürlük Fluke, termal kameralar na bir yenisini daha ekledi. 320 x 240 çözünürlü ü TI25 model ürünün boyutlar na tafl nan bu cihazda say s z üstünlükler mevcut. 600 C' ye kadar s cakl k ölçme olana, 50 mk termal hassasiyet, ilave lens özelli i, s cakl k alarm, yüksek kontrasl paletler bu üstün-lüklerin sadece bir kaç. Sa lam ve dayan kl yap, resim içinde resim özelli i, IP54 koruma s n f gibi serinin ortak özellikleri bu üründe de devam ediyor. Yüksek çözünürlükle detaylarda daha baflar l olacaks n z. Cihaz n endüstriyel ve bina uygulamalar için farkl tasarlanm fl modellerinden birini seçerek amac n za uygun olarak kullanabilirsiniz. Bu cihazlarla s cakl kla ilgili sorunlar n tespitini ölçüm yapt n z bölgeye temas etmeden yapabilirsiniz. Yan na yaklaflamad n z bölgelerde, uygun lens seçerek metrelerce uzakl ktaki malzemelerin s cakl klar n tespit edebilirsiniz. NETES MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. F BER ÇEV R C LER Fieldbus RS-422/485/232, Profibus, Modbus Çok s k kullan lan Fieldbus protokelleri içerisinde yer alan RS-422/485/232, Profibus, Modbus protokollerinin özellikle Elektromanyetik enterferans n oldu u (RFI/EMI), Atex sertifikasyon gerektiren bölgelerde ve kritik uygulamalarda fiber optik çeviriciler ve aktar c lar kullan lmaktad r. Hirschmann Fiber Çevirici ve Aktar c lar, özellikle endüstriyel standartlara uygun ve yüksek çal flma s cakl klar na karfl dayan kl uzun ömürlüdürler. Ürünlerin Genel Özellikleri: RS-422/485/232, Profibus, Modbus+, Geniusbus, WorldFIP protokol deste i. PROFIBUS (DP-V0, DP-V1, DP-V2 ve FMS) 9.6; 19.2; 45.45; 93.75; 187.5; 500 kbit/s; 1.5; 3; 6; 12 Mbit/s (otomatik ayarlar). Rs-232 için DTE veya DCE olarak çal flma modu ve DC kbit/s (DC Kuplaj). HIPER-Ring (Redundansi Mekanizmas ), Redundant 24 V besleme. Galvanik zolasyon. 1 veya 2 Fiber Port Seçenekli. Multimode, Singlemode, HCS, POF Fiber Kablo seçenekleri ile veri iletimi. DACEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. ETHERNET PORTLU PLC ENDA ELC-X86 Serisi Yeni Enda PLC serisi ile de iflik ölçekli otomasyon projeleri gerçeklefltirmek mümkündür. Raya geçmeli montaj yap s ile genifl-leyebilir yap da olup toplam 256 noktaya kadar kontrol edilebilir. Program-lama ve veri izleme portu olarak ether-net girifli kullan l r. CPU modül üzerinde seri portlardan analog girifl/ç k fllara kadar bir çok özelli i ayn anda tafl yan PLC'yi 2 farkl seri portu ile ayn anda operatör paneli, barkod okuyucu, seri yaz c, frekans inverteri gibi 3. Parti cihazlara ba lamak mümkündür. ELC PLC serisi üzerinde bulunan standart ethernet portu üzerinden hub ba lant s ile intranet/internet a na dâhil olabilmekte ve bu sayede uzaktan program yüklemek, analiz etmek mümkün olabilmektedir. Bununla beraber network üzerinden veri al flverifli h zl ve kolayl kla yap labilmektedir. ENDA marka ELC-X86 PLC serisi tüm ENDA ürünlerinde oldu u gibi, RoHS standartlar na uygun olup, CE iflareti ile üretilmektedir. S SEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. 16 EK M 2009 ENDÜSTR YEL KABLOSUZ ETHERNET Kablosuz Seri Sunucu SYDMA KONTROL'ün, kablosuz otomasyon ihtiyaçlar için tan tt ikinci ethernet ürünü, ethernet a ile kablosuz a aras nda sorunsuz bir geçifl sa larken, ayn zamanda seri cihazlar n da ethernet a lar na do rudan ba lanabilirli ini sa l yor. Seri portlar için 15KV ESD korumas, DIN raya tak labilir metal kasas ile endüstriyel tip bir cihaz olan EW5302, IEEE g 54Mbps kablosuz a ba lanabilirli i sa lar. TCP, UDP client ve server protokollerini destekleyen ürün, yaz l mla seçilebilen seri RS232/422/485 iletiflim modlar na sahiptir. EW5302'yi kullanarak, endüstriyel otomasyon sahas nda, saha cihazlar n ethernet a na kolayca ve güvenle ba layabilirisiniz. Pek çok kontrol cihaz ethernet/rs232/485 arabirimleri sunmaktad r. Ancak RS232/485 ba lant lar n n baz limitleri vard r. Örne in veriyi kablosuz olarak ve uzun mesafelerde tafl mak zordur. EW5302 ile uzak cihaz n z intranet ve hatta internet üzerinden iletiflim kurar hale getirmek ve bu sayede iletiflim mesafesini dramatik olarak artt rmak mümkündür. SYDMA KONTROL Tel : Fax : adresinde giriniz. WAVE POWER MON TÖR Aktif ve Reaktif Güç Ölçümü Weidmüller Makina endüstrisi ve Endüstriyel uygulamalar için 1 fazl güç kontrol modülünü önümüzdeki günlerde hizmetinize sunuyor. Power-Monitör SPPM sisteme ba l cihaz n güç kullan m n kontrol alt nda tutarak üst katmandaki kontrol ünitelerine cihaz n durumu hakk nda bilgi aktarmaktad r. Modül üzerinden ayarlanan maksimum de ere ulafl ld nda alarm ç k fl aktif duruma geçer. Pompa istasyonlar, Jeneratörler, Ürün veya G da depolar gibi merkezi noktadan uzakta bulunan ve operatörsüz sistemler Power-Monitör 'ün kullan labilece i tipik endüstriyel uygulamalardan sadece baz lar d r. Yeni Power-Monitör Wave-Control serisini tamamlayan baflar l bir üründür. Bu Modül alternativ ak m ve gerilim de erlerini kontrol alt nda tutmaktad r. DIP-fialter ile konfigüre edilebilen galvanik izolasyonlu analog sinyal ve opto kuplörlü dijital sinyal, sistemdeki cihazlar n z n güç kullan m n sürekli kontrol alt nda tutarak güvenli ve sürekli iflletime olanak tan r. WEIDMÜLLER Tel : Fax : adresinde giriniz.

17 adresinde giriniz.

18 Yeni Altivar 12 h z kontrol cihazlar, 0.18kW- 4kW aras nda güçlerde monofaze ve trifaze seçenekleri ile basit makina uygulamalar için genifl bir güç aral sunmaktad r. Hareket ve Hareket Kontrol Yeni Altivar 12 H z Kontrol Cihazlar 18 EK M 2009 Daha küçük, daha hassas ve daha dinamik Altivar 12, kompakt boyutu, yüksek performans ve dahili özellikleri ile basit endüstriyel makina uygulamalar için çok uygun bir tasar ma sahiptir. En temel uygulama alanlar n afla dakiler gibi s ralayabiliriz: Tafl ma (küçük konveyörler, girifl bariyerleri, döner reklam panolar...) Paketleme (etiketleme makineleri, pofletleme makineleri) Pompa uygulamalar (emme pompalar, santrifüjlü pompalar, sirkülasyon pompalar, tekli pompalar ve çok pompal istasyonlar) Fan bulunan makineler (hava veya duman tahliyesi, plastik film yapma Allen-Bradley SMC-FLEX Soft Starter, 3-fazl sincap kafes indüksiyon ya da Y ld z/üçgen tip motorlarda mikroprosesör kontrollü yol verme olana saglar. Allen-Bradley SMC- FLEX Soft Starter, 3- fazl sincap kafes indüksiyon ya da Y ld z/üçgen tip motorlarda mikroprosesör kontrollü yol verme olana sa lar. Yol vericilerde standard olarak yedi çal flma modu bulunmaktad r, ayr ca motorlar n y ld z ya da üçgen ba lanmas na olanak verir. SMC-FLEX Soft Starter, elektronik afl r ak m korumas, dahili by-pass, geliflmifl haberleflme ve diagnostik imkanlar ile geliflmifl teknolojisi sayesinde, hassasiyet, kolay kullan m ve servis imkan sunar. Yenilikçi kompak dizayn ile yerden ve maliyetten tasarruf sa lar. makineleri,f r nlar, kazanlar, y kama makineleri) G da ve içecek sektörü makineleri (ö ütücüler, yo urma makineleri, mikserler) Yeni Altivar 12'nin 5 Temel Üstünlü ü; Yeni Altivar 12 serisi; esnekli i, performans ve enerji tasarrufunu, kompakt ve kullan m kolay bir tasar mda sunuyor: Birçok uygulamada test edilmifl enerji tasarruf modu, motor kalk fl ve duruflunda artt l rm fl performans ve hassasiyet: Altivar 12, 400 Hz maksimum ç k fl frekans sayesinde, agaç sektörü makinalar gibi yüksek ç k fl frekans gerektiren uygulamalarda istenen performans göstermektedir. Ayr ca pozisyonlama gerektiren uygulamalarda yeni tasar m sayesinde yüksek hassasiyet yakalanmaktad r. Altivar 12, Pompa ve fanlar gibi de iflken momentli uygulamalara özel çal flma fonksiyonlar (quadratic çal flma modu) sayesinde yüksek oranda enerji tasarrufu sa lamaktad r. Makinalara ve sistemlere daha fazla entegrasyon: Yeni Altivar 12, dahili Modbus haberleflme portu sayesinde, sistemlere ve makinalara daha kolay ve h zl entegrasyon sa lamaktad r. Ürün Özellikleri: ,250Amp Ak m kontrol aral 7 Farkl yol verme modu Soft Start, Ak m Limitli Start, Çift Rampa Start, Tam Voltaj, Lineer h zl Start/Stop, Preset Düflük H zl Start, Soft Dahili SCR Bypass/Run kontaktörü Dahili programlanabilir elektronik motor koruma (Koruma s n f Class 10,15,20,30 ve yük özellikleri seçimi ile) LCD ekran. 3 Sat r/16 Karakter, arka ayd nlatmal. Alarm kontaklar (Afl r yük, düflük yük, yüksek voltaj, dengesizlik, rotor kilitlenme (durma/s k flma) ve topraklama hatas ) Motor parametresi izleme (A,V, kw, kwh, mw, mwh, çal flma süresi, güç faktörü, motor termik kapasitesi) Harici girifller. (PTC, Tako ve toprak hatas ) Konfigüre edilebilir yard mc kontaklar (Normal/H za göre/hata/alarm/ Network[N.O./N.C] yada Harici N.O) Multi-Loader programlama aksesuar n kullanarak, yeni tasar m ürün kutusu sayesinde cihaz kutusundan ç kartmadan ve enerji vermeden programlayabilme özelli i: 5 dakikadan daha k sa bir sürede 10 adet cihaza kutusundan ç karmadan konfigürasyon yükleyebilme imkan. Daha küçük boyut ile daha az yer: Yeni Altivar 12, dahili EMC filtresi ile bile küçük bir boyuta sahiptir. Bu küçük boyutunun sayesinde makina veya sistemlerin panolar nda yer tasarrufu sa lamaktad r. Zengin kullan m araçlar : Dahili potansiyometre, yönlendirme tekeri, SoMove* ve SoMove Mobile** yaz l mlar ile h zl programlanabilir, kolay kullan m ve sonuç olarak h zl devreye alma imkan sunmaktad r. *SoMove : H z Kontrol Cihazlar programlama yaz l m **SoMove Mobile : SoMove yaz l m n n cep telefonlar ndan programlama imkan sa layan sürümü SCHNEIDER ELECTRIC Tel : Fax : adresinde giriniz. SMC-FLEX Soft Starter Seri Haberleflme portu ile operatör paneline baglanabilme yada 20-COMM haberleflme modülleri ile degiflik protokollerde haberleflme imkan (Remote I/O, DeviceNet, ControlNet, Ethernet, ProfiBUS, Interbus ve RS485-DF1) Drive Tools program ile parametre girifl imkan (20-COMM DPI Modülü ile) MARKET ELEKTR K OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz.

19 adresinde giriniz.

20 SCHUNK direkt tahrik sistemine sahip, yataklama mekanizmas ve ölçüm sistemi entegre olan lineer motorlu lineer eksen modüllerine MLD-FU serisini ekledi SCHUNK Lineer Motorlar Kendinden Yatakl, Kullan ma Haz r MLD-FU serisi özellikle küçük ve orta ölçekli yüklerin dinamik hareketleriyle ilgili müflteri uygu-lamalar na cevap verir. Daha büyük dinamik yüklerle ilgili uygulamalar MLD kendinden yatakl kullan ma haz r lineer motor eksenleriyle gerçeklefltirilebilir. Trifaze AC senkron lineer motor, sürücü olarak görev yapar. Enerjilendirilen sürekli parça k zak içine entegredir. Yüksek kalitede m knat slar içeren ikincil parça ana gövde içindedir. Direkt tahrik, hareket eden kütlenin önemli ölçüde azalmas n sa larki buda lineer eksen modülünün oldukça ince bir yap ya sahip olmas n sa lar. Son derece sessiz, yüksek dinamik özelliklere sahip rulman yatakl ray sistemli lineer eksenin ana gövdesi alüminyum ekstrüzyon profildir. Ana parça ve ölçüm sistemi içinde olan yataklamal k zak, i ne tipi yataklamal ön yüklemesiz rulmanlar sayesinde tamamen rahat flekilde hareket eder. MLD-FU, mm boya kadar siparifl edilebilir. 600 Nm Tork de erine kadar sürme kapasitesi olanlar mevcuttur. Tekrarlanabilirlik ± 0.01 mm'dir. Emotron MSF 2.0 Yumuflak Yol Vericiden çok daha fazlas Hareket ve Hareket Kontrol Uygulama alan n geniflletmek için opsiyonlar Mükemmel fiyat-performans oran sayesinde, MLD-FU serisi kendinden yatakl lineer motorlar özellikle ekenomik uygulamalara uygundur. stenen özel taleplere en iyi flekilde cevap verebilmesi için pek çok opsiyonla kullan labilir. Örne in ekse-nel kuvvet hedef posizyonda uygulan rsa, lineer motor üzerindeki gerilim pnömatik fren sayesinde azalt labilir. Ayn lineer eksen üzerinde birbirinden ba ms z birden fazla lineer motor kullanabilmek lineer motor teknolijisinin bir baflka avant j d r. Birbiriyle çak flan tafl ma görevleri, ekonomik bir flekilde, alan tasarufu yaparak uygulanabilir. Durmakta olan yatakl k zak bir saniye içinde serbest olarak harekete geçerek rijid bir tork ile uygulamay gerçeklefltirebilir. Komple aksesuarlar Genifl aksesuar yelpazesi Bosch-Rexroth ve Siemens kontrol üniteleri gibi örneklerle tamamlan r. Limit anahtar ve referanslama, indüktif sensörler ile yap labilir. Alternatif olarak yeni manyetik mutlak strok ölçüm sistemi kullan labilir. Bu sayede klasik tipte sensörlerle çok fazla zaman alan referanslamaya gerek kalmaz. Bu kullan c n n kayda de er miktarda kablolamadan da kurtulmas n sa lar. Profilin uç noktalar nda yer alan hidrolik flok emiciler istenmeyen floklar n sönümlenmesini sa lar. Enerji kablo traktörleri direkt olarak ba lanabilir. Adaptör plakalar n yan nda standart veya Schunk Lineer Motorlar MLD-FU Serisi özel olarak konfigüre edilmifl, kullan ma haz r kablo setleri farkl boy-larda mevcuttur. Korozyon riskinin oldu u ortamlarda kullan lmak üzere paslanmaz çelik malzemeden yap lan profiller sayesinde MLD-FU serisi kendinden yatakl lineer motorlar n kullan m alan genifller. Fuar uygulamas : MLD-FU ile yonga plakas tafl ma uygulamas Automatica 2008'de SCHUNK, MLD-FU kendinden yatakl lineer motorlar yar iletken endüstrisindeki bir uygulamada kulland. SCHUNK çok ince ve k r lgan yonga plakalar n tutabilecek özel bir gripper n yer ald X-Y eksenlerine sahip kendinden yatakl lineer motor ailesi içinde yer alan MLD-FU serisi iki adet lineer modül ile yonga plakalar n n magazin istasyonundan al nmas, kamera alt na b rak lmas, kamera ile kontrolü yap lan yonga plakalar n n tekrardan geri konmas n kapsayan bir uygulamay gerçeklefltirdi. En üst seviyede do ruluk ve hassasiyet gerektiren bu uygulamada, MLD-FU kendinden yatakl lineer motorlar ekonomik bir çözümle uygulaman n getirdi i zorluklar n üstesinden geldi. SCHUNK INTEC Tel : Fax : adresinde giriniz. Emotron MSF 2.0 Yumuflak Yolverici 20 EK M 2009 Bir elektrik motoruna yol verirken, yüksek kalk fl ak mlar, mekanik y pranma gibi sorunlarla karfl lafl l r. Bunlar yüksek enerji, kurulum ve bak m maliyetleri olarak sonuçlan r. Geleneksel yumuflak yol vericiler, en temel sorunlar çözebilirken, Emotron MSF 2.0 çok daha fazlas n sunar. Emotron MSF2.0, AC Asenkron Elektrik motorlar taraf ndan tahrik edilen sistemler için kalk fl ak mlar n ve mekanik y pranmalar en aza indirmenin yan nda Tork kontrol, Ters Yönde Jog, Frenleme teknikleri ve Yük zleme (power shaft monitör) algoritmas ile yumuflak yolvericiden çok daha fazlas n sunuyor MSF 2.0, kalk fl ve duruflta Tork Kontrol metodunu kullanarak çok daha iyi bir çal flma sa lar. Bu teknik sayesinde motor kalk fl ak m, geleneksel yumuflak yol verici ile çal flma ile karfl laflt r ld nda % 30' dan fazla bir oranda azal r. Dolay s yla, yolverme esnas nda gerek flebeke ve elektrik tesisat, gerekse motorun zorlanmad gibi hem mekanik y pranmalar azaltmas sebebi ile mekanik bak m maliyetleri azal r hem de kablo kesitleri, sigorta ve benzeri komponentler optimize edilerek yat r m maliyetleri azalt lm fl olur. Di er özellikler ; Optimum çal flma ve mekanik olarak yükün korunmas Düflük H z-jog Fonksiyonu ( leri-geri) Otomatik Seviye Kontrolu Dahili frenleme fonksiyonu- Dahili Yük zleme Fonksiyonu (Shaft Power Monitör) Kalk flta ve Duruflta Çift Gerilim Rampas CosQ ve Güç Optimizasyonu ile Enerji Tasarrufu Yüksek flletme Süreklili i By-Pass Kolay Seçim ve Standart Uygulama Makrolar Durufl metotlar : Lineer tork kontrol, Karesel tork control, Gerilim kontrol, Serbest durufl, Frenleme KONTEK OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz.

21 adresinde giriniz.

22 Hareket ve Hareket Kontrol YÜKSEK VER ML MOTORLAR IE1 ve IE2 Verim S n flar nda IEC taraf ndan Ekim 2008 itibari ile yay mlanan standard nda ilk defa motor verimlilik s n flar ve de erleri tariflenmifltir. Yeni standarda göre EFF2 motorlar IE1, EFF1 motorlar IE2 olarak ifade edilmifl ve EFF3 motor s n f kald r lm flt r. Bütün bu geliflmelere paralel olarak ayn konu hakk nda Temmuz 2009 itibari ile AB Regülasyonu yay mlanm flt r. Bu regülasyonda standard n n getirdi i yenilikler üzerinde durulmufl ve zorunlu baz uygulamalara yer verilmiflltir. Buna göre 16 Haziran 2011 tarihinden itibaren Avrupa Birli i ülkelerinde pazara IE2 motor sunulmas zorunlu olmufltur. WAT markas yla EFF2 verim s n f nda yer alan standart motorlar n yan s ra 2003 y l ndan beri yüksek verimli EFF1 motorlar n da üretimini gerçeklefltiren Arçelik, tüm bu çal flmalar fl nda yeni standard n gerektirdi i yeterlikte ölçüm cihazlar ve yüksek teknolojiye sahip laboratuvar imkanlar ile beraber tüm WAT motorlar IE1 ve IE2 verim s n flar nda Türk sanayisine sunmaya bafllam flt r. ARÇEL K A.fi. Tel : Fax : adresinde giriniz. YEN AC SÜRÜCÜ A LES Bosch Rexroth - IndraDrive FE Bosch Rexroth ailesinin yeni ürünü olan frekans invertörü IndraDrive Fe; aç k çevrim uygulamalarda OEM'lerin ihtiyaçlar na uygun, kompak ve ekonomik çözümler sunmaktad r. G ve P olmak üzere iki adet tipi mevcuttur. G tipi genel otomasyon uygulamalar için uygun olup, P tipi ise Pompa ve Fan uygulamalar nda tercih edilmektedir. Ürünün öne ç kan özellikleri: Güç Aral : 0.75 KW KW (380V 480V 3 faz besleme), Ç k fl Frekans : 0 Hz Hz, Çevre s cakl : -10 C 40 C, Koruma S n f : IP20, Otomatik motor parametre tan ma, PI ve Proses kontrolör, DC frenleme ayar, Düflük yükte V/F rampa e ri de ifltirme, Pc Software: Converter PC3.0, Kontrol Mode: V/F, Uzaktan Kontrol Paneli (Opsiyonel). SERVO KONTROL Tel : Fax : adresinde giriniz. ELEKTR K MOTORLARI Yüksek Verimli (EFF1) Abana Motorsan yüksek verimli (EFF1) elektrik motorlar n n imalat na bafllad n duyurur. Üretilen toplam elektri in yar s, sanayi sektöründe kullan lan elektri in ise üçte ikisi motorlar taraf ndan tüketilmektedir. Bu da sanayide yüksek verimli motor kullan m n n enerji maliyetinin düflürülmesinde ne kadar önemli oldu unu gösterir. Ortalama bir motorun bir kaç ayda tüketti i enerjinin maliyeti, o motorun sat n alma maliyetine eflde erdir. Örne in, 20 HP gücündeki (1500 d/dk) standart bir motorun verimi % 88 iken EFF1 motorun verimi %91'dir. Yani standart motorlar tükettikleri elektrik enerjisinin % 12'sini s ya dönüfltürüp at k s olarak çevreye yayarken, yüksek verimli motorlar sadece % 9'luk k sm at k s ya dönüfltürmektedir. Düflük at k s oran, motorun daha serin çal flmas n sa lay p ömrünü uzatmakta, motorun afl r yükleme ve anormal iflletme flartlar na daha iyi direnç gösterip elektrik ak m ve voltaj ndaki kalitesizliklere daha toleransl olmas n sa lamaktad r. ABANA MOTORSAN Tel : Fax : adresinde giriniz. 18 adresinde giriniz. EYLÜL 2009

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz. EK M 2008 adresinde 23179 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Bildi iniz üzere, Endüstri Dünyas dergisi, her say s nda, Otomasyon, Sensörler, Ölçüm, Proses ekipmanlar, Hareket & Hareket

Detaylı

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14 EASY Fonksiyon Kütüphanesi Ultra Kompakt Endüstriyel PC WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 adresinde 26748 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, 2009

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212

STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212 STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212 472 12 30 Web: www.staubli.com.tr, E-posta: istanbul@staubli.com

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

Lazer Gaz Analiz Cihazı

Lazer Gaz Analiz Cihazı MART-N SAN 2009 YIL 3 SAYI 16 91 Lazer Gaz Analiz Cihazı Modüler Kutu Sistemi Manyetik Ba lama Sistemi Staubli Sanayi Makine ve Aksesuarlar Ticaret Ltd. fiti., Tel: +90 212 472 1300, www.staubli.com.tr

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23525 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23525 giriniz. adresinde 23525 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Birbiri ard na düzenlenen önemli fuar organizasyonlar ve etkinliklerin endüstriye ivme kazand rd bu önemli periyotta, sizlere Mart-Nisan

Detaylı

17-20 Mart 2011 2. Hall D160

17-20 Mart 2011 2. Hall D160 17-20 Mart 2011 2. Hall D160 ED TÖR Pratik bir yol Günümüzde art k sadece canl lar duyma, görme, hissetme ve koklama duyular na sahip de il. Özellikle son y llarda üretilmifl bir otomobil kulland n zda

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

Editör Su gibi elektrik harcamay n Daha kaliteli ürünler ve kalitede süreklilik, Kalite ve çevre standartlar na uygunluk, Üretimde art fl, Ar za durufllar n n ve bak m masraflar n n azalt lmas, Üretim

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Hidrolik Sistemlerde Enerji Tasarrufu

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Hidrolik Sistemlerde Enerji Tasarrufu ifl makinalar mühendisleri birli i fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2008 A ustos Say : 23 IMMB Ad na Sahibi

Detaylı

Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB

Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB 1 o8 Phoenix Contact Müflteri Dergisi fiubat 2008 03 Audi Montaj Hatt Phoenix Contact tan Komple Otomasyon Çözümü 04 Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

ürün haberi WIN2 Fuarında Ekstra Dağıtım 4. Salon A 190 No lu Standdayız

ürün haberi WIN2 Fuarında Ekstra Dağıtım 4. Salon A 190 No lu Standdayız ISSN 1307-3397 ŞUBAT 2010 YIL 4 SAYI 23 FABRİKA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VERİCİLER HİDROLİK VE PNÖMATİK ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK VERİ EDİNİM PROSES VE KONTROL

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

Planlama Yaz l m art k Türkçe!

Planlama Yaz l m art k Türkçe! o7 Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2007 03 Erdo an ve Merkel Hannover Messe 2007 fuar Phoenix Contact stand nda 05 Xplore Xplore Otomasyon Proje Yar flmas 06 Clip Project Planlama Yaz l m art k

Detaylı

Nabucco dan daha önemli. Kapak / Devre kesiciler. yapabilmesi için periyodik bak m flart

Nabucco dan daha önemli. Kapak / Devre kesiciler. yapabilmesi için periyodik bak m flart 1 çindekiler 8 Kapak Devre kesiciler Reklam ndeksi 4 Halefflan Sümen Nabucco dan daha önemli Kapak / Devre kesiciler 8 SF6 gazl kesiciler ve uygulamalar 10 Kesicilerin görevlerini sa l kl yapabilmesi için

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı