İŞ KAZASI VE MESLEK KASHATLIĞINDA İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ KAZASI VE MESLEK KASHATLIĞINDA İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı İş Hukuku ve Sosyal Güvelik Hukuku Bilim Dalı İŞ KAZASI VE MESLEK KASHATLIĞINDA İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan Banu Erdem ÖZDEMİR Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU İSTANBUL

2 GİRİŞ Günümüz teknolojisinin ve dolayısıyla çalışma yaşamında makinelerin öneminin gittikçe artması beden güçlerini ve emeklerini ortaya koyarak hayatlarını kazanmaya çalışan işçilerin, günden güne gelişen makineler karşısında güçüz kalmalarının yanı sıra gerek çalışılan işyeri veya işletmede iş sağlığı ve güvenliğine gereken değerin ve önemin verilmemesi ve çeşitli sebeplerle gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmamasına bağlı olarak iş kazaları meydana gelmekte ve çalışma sürecinde meslek hastalıkları oluşmaktadır. Sosyal Güvenlik Hukuku sistemimizde, meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığına bağlı oluşan zararlar karşısında, işçinin olayın meydana gelmesindeki kusuru da nazara alınarak zararı, 5510 sayılı Yasa nın öngördüğü koşullarda geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanarak karşılanmaya çalışılmaktadır. Ancak bazen Sosyal Güvenlik Kurumu nun sağladığı parasal yardımlar işçinin maruz kaldığı maddi zararını karşılamaya yetmemektedir. İş ve Sosyal Güvelik mevzuatımızda, sigortalı veya hak sahiplerinin Sosyal Sigortalar Kanunu ile sağlanan haklar dışında kalan zararlarını işverenden isteyip isteyemeyeceği konusunda bir düzenleme yer almamıştır 1. Ancak, hukukumuzda işçinin veya ölümü halinde destekten yoksun kalanların sosyal sigorta tarafından karşılanmayan zararları için işverene başvurabilecekleri gerek öğreti ve gerekse de yargısal içtihatlar tarafından kabul edilmektedir 2. Hukuk sistemimizde bu konuda yasal düzenlemede eksiklik bulunmakta ve bu konudak uyuşmazlılara daha çok yargı içtihatları ile yön verilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda çalışmamın konusunu İş Kazası ve Meslek Hastalığında İşverenlerin Hukuki Sorumluluğunun Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi oluşturmaktadır. 1 Süzek, Sarper, İş Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2006, s Kılıçoğlu, Mustafa, Tazminat Esasları ve Hesap Yöntemleri, Adil Yayınevi, Ankara 1997, s.36; Ulusan, İlhan, İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 1990, s.143; Süzek, İş Hukuku, s

3 I. İşverenin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği A. Genel Olarak İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan sigortalı işçinin beden tamlığının ihlaline bağlı olarak uğradığı zarar, Kurum tarafından karşılanmakla beraber, bazen Kurumca sağlanan parasal yardım, işçinin maddi zararının tamamını karşılayamamakta ve bu durumda, işverenin işçiyi gözetme borcunu sınırlayan herhangi bir düzenleme de bulunmadığından, işçi, oluşan bakiye zararının, işverenden tazmini için yargı yoluna gidebilmektedir. Ancak işçinin bakiye zararının işveren tarafından tazmin edilmesine esas teşkil eden sorumluluk türünün ne olduğu, sorumluluğun kusura mı, yoksa kusursuz sorumluluğa mı dayalı olduğu ya da olması gerektiği konusu önem taşımaktadır. Kusurlu davranış, işverenin iş kazası ve meslek hastalığının ortaya çıkacağını bilerek ve isteyerek hareket etmesi veya hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte, sonucu önlemek için durumun gerektirdiği dikkat ve ihtimamı göstermemesi, diğer bir deyimle gereken iş güvenliği önlemlerini almaması biçiminde ortaya çıkar. Bu nedenle, kusur sorumluluğu ilkesi esas alınırsa, işyerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli dikkat ve ihtimamı gösteren işveren kusurlu sayılmayacak ve ortaya çıkan zarardan sorumlu tutulmayacaktır. Kusur prensibi çerçevesinde, işçinin, karşılanmayan zararının tazmini için işveren aleyhine açtığı davada, bir iş kazası ve meslek hastalığına maruz kaldığını ve işverenin gerekli iş güvenliği tedbirlerini yerine getirmediğini ispat etmesi yeterli olup; ayrıca, kaza veya hastalığın tedbirlerin alınmaması, yerine getirilmemesi nedeniyle meydana geldiğini ispat etmesi gerekmemektedir 3. Kusursuz sorumluluk ise, genellikle olumsuz bir biçimde, sorumlu kişinin kusurunu gerektirmeyen bir sorumluluk olarak tanımlanmaktadır. Bu tür sorumlulukta zarar ile olay arasındaki illiyetin ispatı önem taşımaktadır. Kusur aranmadığı için illiyetin ispatı yeterlidir. Kusursuz sorumluluğun tek dayanağı olmamakla beraber temel ilkesi, tehlike ilkesidir. Hakkaniyet, yarar ile zarar arasındaki bağlılık düşüncesi, hakimiyet alanı ve objektif özen 3 Oğuzman, M.Kemal, İş Kazası Veya Meslek Hastalığından Doğan Zararlardan İşverenin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Sulhi Garan Matbaası, Cilt, XXXIV, Sayı, 1-4, İstanbul 196,s

4 ödevinin yerine getirilmemesi gibi düşünceler de kusursuz sorumluluğun dayanağını oluşturur. B. Konunun Yargıtay Kararları Doğrultusunda İncelenmesi İş kazası ve meslek hastalığında işverenin hukuki sorumluluğunun niteliği konusunda Yargıtay ın benimsediği görüş zaman içerisinde farklılık göstermiştir. Yargıtay geçmişte verdiği kararlarında kusur sorumluluğu prensibini benimseyip, sorumluluğun kaynağının haksız fiil hükümleri olduğunu belirtmekteyken; daha sonra akdi sorumluluk esasını benimsemiştir. Bir süre sonra da sosyal, ekonomik ve kültürel alanda yaşanan gelişmeler ve değişimlerin etkisiyle akdi sorumluluğun da yetersiz kaldığını belirterek, sorumluluğun kaynağının, risk (tehlike) esasına dayalı kusursuz sorumluluk olduğu esasını benimsemiştir. Yargıtay ın kusura dayanan sorumluluk esasından, kusursuz sorumluluğa dayalı sorumluluk esasına geçişinin hukuki alt yapısı tarihli ve 1/3 sayılı içtihadı birleştirme kararı ile oluşturulmaya başlanmıştır. Anılan içtihat, adam çalıştıranın sorumluluğu üzerine verilmiş olmakla beraber, zamanla diğer sorumluluk türlerine de uygulanarak günümüze kadar bu uygulama devam ettirilmiştir 4. Yargıtayın, işverenin sorumluluğunu kusursuz sorumluluk olarak değerlendirdiği kararlarında çeşitli ilkelerden yararladığı görülmektedir. Bunlar çıkar ilkesi, hakkaniyet ilkesi ve tehlike (risk) ilkesidir. Bunlarda çıkar ilkesi; işçinin emeği ile icra edilen işin menfaatlerinden öncelikle işverenin yararlanacağı, bu nedenle zararlara da büyü ölçüde onun katlanması gerektiği anlayışından kaynaklanır 5. Hakkaniyet ilkesi ise; işverenin, kazaya uğrayan işçinin iş kazasından duyduğu elem ve ıstırabın bir bölümüne katılması düşüncesine dayanır. İş kazasının oluşumunda hiç bir kusuru bulunmasa da işveren, hakkaniyetin gerektirdiği ölçüde işçinin zararına katılır 6. Yargıtayın kullandığı ilkelerden bir diğeri de, en sık görülen tehlike (risk) ilkesidir. Bu ilkeye göre; çağımızda toplum hayatının zorunlu koşulları nedeniyle; kurulması, yapılması, 4 Kılıçoğlu, Mustafa, Tazminat Hukuku, Legal Yayınları, İstanbul 2006, s. 35; Tunçomağ,Kenan/ Centel, Tankut, İş Hukukunun Esasları, Beta Yayınları, İstanbul 1999, s Akın, Levent, İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Yetkin Yayınları, Ankara 2001,s Yarg. 10. HD , 6103/7148 (Akın, Maddi Tazminat, s.90) 4

5 çalıştırılması, kullanılması ve elde bulundurulması ekonomik ve sosyal nedenlerle gerekli bulunan tehlikeli kuruluş, işletme, araç ve diğer nesnelerin kullanılmaları ve işletilmeleri sonucu mahiyetleri gereği yol açtıkları zararlardan, bunlardan yararlanan kimselerin kusurları bulunmasa ve tehlikenin önlenmesi için her türlü özeni göstermiş olsalar dahi, sorumlu tutulmaları gerekir 7. Kusursuz sorumluluk esaslarına göre işverenin sorumluluğunu doğuran bir diğer durum, kaçınılmaz olaylardan kaynaklanan iş kazalarıdır. Kaçınılmazlık kavramı; hukuksal ve teknik anlamda fennen önlenmesi mümkün olmayan, diğer bir deyişle işverence mevzuatın öngördüğü tüm önlemlerin alınmış olduğu koşullarda dahi önlenmesi mümkün olmayan durum ve sonuçları ifade etmektedir. Yargıtay kaçınılmazlığa ilişin kararlarını ikili bir ayrıma tabi tutarak ortaya koymaktadır. Bunlardan ilki, kazanın işçi ve işverenin kusuru olmaksızın yalnız kaçınılmaz olaydan kaynaklandığı hallerdir. Gerçekten Yargıtay Hukuk Genel Kurulu önce tarihinde davacının ve davalının kusurlarının bulunmadığı, iş kazasının kaçınılmaz olayın eseri olarak gerçekleştiği durumda sosyal sigorta tarafından karşılanmayan zararlardan tamamen işverenin sorumlu tutulmasının hak ve nesafet kurallarıyla bağdaşmadığını ve hakimin Borçlar Kanunu nun 43. maddesi 1. fıkrası hükmü gereğince tazminatın suret ve derecesi ile şümulünü hal ve mevkiin icabına ve hatanın ağırlığına göre tayin edeceği hususundaki mahkemenin görüşünün Hukuk Genel Kurulunca kabul edildiğini içtihat etmiştir 8. Kaçınılmazlıkla ilgili kararların ikinci grubu, kazanın oluşumunda taraflardan birinin ya da her ikisinin kusurlu olduğu iş kazaları ile ilgilidir. Bu olaylarda kaçınılmaz olay kazanın tek sebebi değildir. Taraflar kusurları ile birlikte zararın oluşumuna katkı sağlamaktadırlar. İşveren bu gibi olaylarda da oluşan zarardan sorumlu tutulur. Ancak kaza, işçinin kusuru ile kaçınılmaz olayın bir araya gelmesinden kaynaklanmışsa kusursuz işverenin sorumluluk miktarından hakkaniyet gereği indirim yapılır 9 7 Ulusan, Gözetme Borcu, s.67 8 YHGK , 110/343 (Ulusan, Gözetme Borcu, s.109). 9 Yarg. 9. HD , 4408/5280 (Akın, Maddi Tazminat, s.94) 5

6 Yargıtay, konuya ilişkin istikrar kazanan kararlarında, işvereni, iş güvenliği konusunda gerekli tedbirleri almamış ve zararlandırıcı olayın meydana gelmesine kusuru ile neden olmuşsa kusur sorumluluğu gereği; gözetme borcuna aykırılık yokken, meydana gelen zararlandırıcı olaydan ise kusursuz sorumluluk (tehlike esasına dayalı) prensipleri gereği sorumlu tutmaktadır. Yargıtay, bir kararında, işçinin işverenin otoritesi altında iken uğradığı her kazanın iş kazası olduğunu, iş hukuku alanındaki bilimsel içtihatlar ile geliştirilen risk nazariyesinin, sanayinin gelişmesi ile iş kazalarına karşı, işçilere garanti getirme zorunluluğunun belirgin bir ifadesi olduğunu, meseleyi sosyal plan üzerinden irdeleyen risk nazariyesinin, emeği ile çalışanları, belirli bir sermayeyi ellerinde bulundurarak esas faydayı sağlayanların çıkarlarına feda etmenin en ilkel adalet duygularını dahi inciteceği belirtilerek, işverenin sorumluluğunun kusursuz sorumluluk esaslarına dayanması gerektiğini belirtmiştir 10. Bu görüşün, Yargıtay ın 9. ve 10. Hukuk Dairelerinin sonraki kararlarında ve Hukuk Genel Kurulunca da benimsenmiş olduğu, verilen kararlardan anlaşılmaktadır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi daha sonra verdiği kararlarında da işverenin sorumluluğunun akdi sorumluluğa dayandığını ancak, bu sorumluluğun tehlike ilkesine dayanan kusursuz sorumluluğu da içerdiğini, işverenin iş akdiyle işçisini, iş ve işyeri tehlikelerine karşı korumayı taahhüt etmekle beraber, çağın gelişen teknolojisinin yarattığı ve önlenmesi mümkün olmayan tehlikelerden doğacak zararlara karşı da korumayı taahhüt etmiş sayılacağını kabul etmiştir. Ancak, sorumluluğun doğmasında, yapılan iş ile zarar verici olay arasında uygun illiyet bağının varlığını zorunlu görmektedir 11. Yargıtay Hukuk Dairelerinin ve Hukuk Genel Kurulu nun verdikleri kararlarında, işverenin tehlike sorumluluğunu genel kural olarak kabul ettikleri görülmektedir. Ancak Yargıtayca, kusursuz sorumluluk esasına dayalı sorumluluk benimsenmiş olsa da işverenin sorumluluğunun gerçekleşmesi için, olayın, 506 sayılı Yasa nın 11.maddesi anlamında iş 10 Yarg., 9.H., , 7288/9466, Tekinay, Selahattin Sulhi, İş Kazalarından ve Meslek Hastalıklarından Dolayı İş Verenin Sorumluluğunun Sınırlanması Meselesi, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, Garanti Matbaası, İstanbul 1968, s. 79, 80;Yarg. 10.HD., , 3860/8128, Çenberci, Mustafa, İş Kanunu Şerhi, Olgaç Matbaası, Ankara 1984, s Yarg. 9.HD., , 11284/15904, 224; Aynı yönde, HGK, , 1980/ E., 1981/535K., Süzek, İş Hukuku, s. 224, 225; Çenberci, İş Hukuku Şerhi, s

7 kazası veya meslek hastalığı sayılmasının yeterli olmadığı, yapılan iş ile zarar verici olay arasında illiyet bağının gerçekleşmesinin şart olduğu, yinelenmiştir 12. Kararlarda öne çıkan ve dikkat çekici bir diğer husus da, Yargıtay ilgili daireleri ve Hukuk Genel Kurulu nun, pek çok kararda kusursuz sorumluluğu kabul etmekle beraber, tazminatın hesaplanmasında, işverenin kusurlu olup olmadığının araştırılması ve tazminatın ödemesine karar verilecekse, kusursuz sorumluluk ilkesi gereği, Borçlar Kanunu nun m.43/1.fıkrası gereğince tazminattan hakkaniyet gereği indirime gidilmesi gerektiğini belirtmeleridir. Yine bir kusur sorumluluğu kuralı olan BK nın 44.maddesi gereğince de işçinin müterafık kusurunun bulunması halinde tazminattan indirime gidilmektedir. Bu tür bir uygulama ile kusursuz sorumluluğun esas alındığı davalarda, kusur sorumluluğu normlarının uygulanmasını temin etmeye çalışmak, çelişki yaratmaktadır 13. Kararların incelenmesinden görülmektedir ki Yargıtay ın işverenin işçiyi gözetme borcundan doğan sorumluluğunun kusur veya kusursuz sorumluluk esaslarından birine dayandığı konusunda tam bir birlik yoktur. Konuya ilişkin olaylarda Yargıtay, daha çok somut olayın özelliklerine göre hukuksal bir değerlendirme yapmaktadır. Hâlbuki yargı organınca sorumluluğun dayandığı hukuki esasın kesin olarak tespiti gerekir. Çünkü İşverenin iş kazasından doğan sorumluluğunun aynı zamanda hem kusur hem de kusursuz sorumluluğa dayandırmak mümkün değildir Yarg. 10.HD., , 6231/3150, (Yargıtay bu kararında, işverenin talimatı ile kendi seçtiği araçla il dışına giderken, geçirilen trafik kazası sonucu işçinin vefatı üzerine hak sahiplerinin açtığı tazminat davasında, mahkemenin olayı iş kazası olarak nitelendirmesinde hukuka aykırılık bulunmadığını ancak; bir olayın iş kazası bulunmasının SSK. Bakımından sonuçları ile işveren aleyhine açılan tazminat davası bakımından sonuçları aynı değildir. İş kazası olan olay, diğer koşullarda gerçekleştiğinde doğrudan doğruya yasada belirli sigorta yardımlarının yapılmasını gerektirdiği halde, işveren aleyhine açılan tazminat davasında ise işverenin sorumluluğu için işyerinde ve işverenin işine ilişkin olmasıyla uygun neden sonuç bağının bulunması gerekir gerekçeleriyle neden sonuç bağının varlığını aramıştır.); Yarg. 10.HD., , 38091/14209 K., (Yargıtay vermiş olduğu bu kararında işçinin, işyerinde üçüncü bir kişi tarafından öç almak kastıyla öldürülmesi olayından, iş ile olay arasında neden-sonuç bağı gerçekleşmediğinden işverenin sorumluluğunun bulunmadığına karar vermiştir.) 13 Yarg. HGK., Tarih ve 9-110/343 ; Süzek, İş Hukuku, s. 225; Yarg. 9.HD., , 11284/15904 (Yargıtay, hizmet akdinin, işverene, işçiyi çağın gelişmiş teknolojisinin yarattığı, fakat önlenmesi mümkün olmayan işletme tehlikelerine karşı korumayı da bir borç olarak yüklediğini, üçüncü kişinin davranışı sonucu meydana gelen tehlikeleri de bu tehlike kavramı içinde görmek gerektiğini belirterek; işverenin tehlikelere karşı sorumluluğu hizmet sözleşmesinde açıkça gösterilmemiş olsa bile niteliği itibariyle akdin içinde bulunduğundan, anılan nitelikte olaylar ile meydana gelen zararlandırıcı sonuç arasında illiyet bağının varlığını kabul etmek gerektiğine, ancak kaçınılmaz olaylarda işverenin ödemekle yükümlü olduğu tazminatın hesabında Borçlar Kanunu nun 43.maddesinin dikkate alınmasına karar vermiştir.); Yarg. 9.HD., , 12333/13135, Yarg. 9.HD., , 15738/2819, Çenberci, İş Kanunu Şerhi, Süzek, İş Hukuku, s

8 Yargıtay ın hal ve mevkiin gerektirdiği adalet ve hakkaniyet prensibi gereği, tazminattan indirim sağlanması yoluna gitmesi, hem kendi içinde çelişki yarattığından hem de kusursuz sorumluluğun benimsenmesi amaçlarından biri olan güçsüz işçiyi koruma, zararı ile baş başa bırakmama düşüncesine uygun olmadığından, yerinde bir uygulama değildir. II. İşverenin Hukuki Sorumluluğunun Şartları A. Genel Olarak İş kazasının, işveren yönünden doğurduğu tazmin sorumluluğunun yasal temeli İş Kanunu nun 77. maddesi, Borçlar Kanunu nun 332. maddesidir Sayılı İş Kanunu nun 77. maddesinin 1.fıkrası işverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. düzenlemesi ile iş güvenliğinin temini açısından her türlü önlemi alma yükümlülüğünü işverene, alınan önlemlere uymayı işçiye yüklemeye dair emredici nitelikte yükümlülükler öngörmüştür. Borçlar Kanunu nun 332. maddesi ise İş sahibi akdin hususi halleri ve işin mahiyeti noktasından hakkaniyet dairesinde kendisinden istenebileceği derecede çalışmak dolayısıyla maruz kaldığı tehlikelere karşı icap eden tedbirleri ittihaza ve münasip ve sıhhi çalışma mahalleri ile, işçi birlikte ikamet etmekte ise sıhhi yatacak bir yer tedarikine mecburdur. hükmü ile de işverenin işini gördürürken işçiye karşı, iş güvenliğinin sağlanması açısından gösterilmesi gereken özenin sınırlarını belirlemiştir. Yargıtay bir kararında, bir olayın iş kazası sayılmasının Sosyal Sigortalar Kanunu bakımından sonuçları ile işveren aleyhine açılan tazminat davası bakımından sonuçlarının aynı olmadığını, iş kazası olarak kabul edilen olayın, koşulları gerçekleştiğinde doğrudan doğruya yasada belli sigorta yardımlarının yapılmasını gerektirdiğini ortaya koymuştur ve kararın devamında, işveren aleyhine açılan tazminat davasında ise, işverenin sorumluluğu için, kazanın işyeri ve işverenle ilişkili olması yani uygun neden sonuç bağının bulunmasının gerekli olduğu, diğer yandan üçüncü kişilerin kusurlu olduğu durumlarda, risk nazariyesinin uygulanmayacağı ve dolayısıyla kusurlu bulunmayan işverenin sorumluluğunun söz konusu 8

9 olmayacağı sonucuna varmıştır 15. Yargıtay 10.Hukuk Dairesi nin vermiş olduğu bu karar, meydana gelen olayın hangi koşullarda 5510 sayılı Yasa (506 Sayılı Yasa) anlamında iş kazası sayılıp Kurumca tazmin edileceğini, hangi koşullarda işverenin tazmin sorumluluğunu doğuracağını ortaya koymuş olması bakımından önemlidir. Yine, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu nun, işverenin hukuki sorumluluğunu irdelediği ve işverenin tazmin sorumluluğunun 5510 sayılı Yasa nın 13.maddesinden (506 sayılı Yasa nın 11.m) bağımsız değerlendirilmesi gerektiğine dair; işyerine gitmek için işverence sosyal yardım amacı ile temin edilen araca binerek işyerine gitmekte olan işçinin karşıdan gelen başka bir aracın tam kusurlu olarak çarpması sonucu ölümü ile sonuçlanan olayın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 'nun 11. maddesine göre bir iş kazası olarak nitelendirilmesi, işverenin bu kazadan sorumlu tutulmasını gerektirmez şeklindeki kararı, yasal düzenleme bulunmayan konu hakkında, uygulama açısından yol gösterici niteliktedir. B. Uygun İlliyet Bağı Yargıtay 4.H.D., tarihinde verdiği bir kararında, sorumluluğun esaslı koşulu ve tazminat hukukunun temel ilkesi olarak kabul ettiği illiyet bağını, hukukta gerçekleşen zararla sorumluluğun bağlandığı olay veya davranış arasındaki sebep sonuç ilişkisine genel anlamda illiyet bağı denilmektedir şeklinde tanımlamıştır. Sigortalının işverenden tazminat talebi için meydana gelen iş kazasının taşıması gereken unsurlar arasında sayılan illiyet bağının hem kaza ile zarar arasında hem de kaza ile işverence yürütülen iş arasında bulunması gerekmektedir 17. Örneğin Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, sigortalının işyerinde intihar ederek ölmesi eyleminden, olay, 5510 Sayılı Yasa nın 13.maddesi (506 sayılı Yasanın 11. maddesi) hükmü gereği iş kazası olduğundan Kurum sorumlu olsa da olayla, iş ve işveren arasında nedensellik bağı bulunmadığından işveren ve onun halefi olanların Kurum a karşı sorumlu tutulmayacaklarına karar vermiştir Yarg. 10.HD., , 1976/6231 E., 1977/3150, ; Akın, Maddi tazminat, s Yarg. HGK, , 1986/9-722 E., 1987/203 K., 17 Akın, Maddi Tazminat, s Yarg. 21.HD., , 4504/

10 İş Kanunu nun 2.maddesinde işyeri, İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin örgütlendiği birim şeklinde tanımlanmış, maddenin 2.fıkrasında ise, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerlerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçların da işyerinden sayılacağı ifade edilmiştir. Maddenin üçüncü fıkrasında ise işyerinin, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütün olduğu belirtilmiştir. Yargıtay uygulamasında lojman işyeri olarak kabul edilmemiştir 19 İşverenin iş kazasından doğan sorumluluğu açısından, illiyet bağının tespitinde göz önünde bulundurulması gereken işyeri kavramına Yargıtay ın bakış açısını inceleyecek olursak; Yargıtay Hukuk Genel kurulu yakın tarihli bir kararında, tır şoförü olarak çalışan sigortalının olay günü, park ettiği tırın içinde uyurken, aracın alev alması sonucu çıkan yangında vefat etmesi üzerine hak sahiplerince açılan maddi manevi tazminat davasında, davalılara ve davacıya atfedilecek kusur bulunmadığı ve olayın % 100 beklenmeyen nedenlerden kaynaklandığını, işverenin bu tür bir durumda tazminattan sorumluluğu için İş Yasası nın ve ilgili mevzuatın öngördüğü tüm güvenlik tedbirlerini almış olmasının sorumluluktan kurtulması için yeterli olmadığına; işverenin tarih ve 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı nda da belirtildiği gibi, sanayinin gelişmesiyle toplumsal düşünceden kaynaklanan tehlike sorumluluğu teorisine dayalı sorumluluk esasları, Borçlar Kanunu nun 55. maddesinde düzenlenen istihdam edenin sorumluluğu hükmü ve zararı doğuran olay, işverenin işinin görüldüğü, işverenin emir ve talimatı dahilinde hareket edildiği sırada beklenmeyen nedenler sonucu meydana geldiğinden, nedensellik bağı çerçevesinde işverenin malvarlığına risk yükleyen tehlike esasına dayanan sorumluluk hükümlerine göre gerekçeleri ile davalının kazadan sorumluluğunun bulunduğuna karar vermiştir 20. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de bir kararında, işçinin işverenin otoritesi altında bulunduğu bir zaman içinde meydana gelen her kazanın, iş kazası olduğuna karar vermiştir Yarg. 9.HD., , 7602/10056, (Tunçomağ/ Centel,İş Hukukunun Esaslar, s. 65). 20 Yarg. HGK., , /641, ; Yarg. 21.HD., , 517/1301, (Güzel, Ali/Okur, Ali Rıza/Caniklioğlu, Nurşen, Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2007, s. 350). 21 Yarg. 9.HD., , 7288/9466, (Eren, Fikret, Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu, AÜHF Yayınları, Ankara 1974, s. 13). 10

11 Yargıtay, işyerinde meydana gelen ve sigortalının ölümüyle sonuçlanan olay ile ilgili verdiği bir kararında da davalının çalıştırdığı işçilerden ikisinin, şahsi sebeplerle birbirleriyle kavga ederken, birinin, diğeri tarafından öldürülmesi olayında, ölümün işin görülmesi sırasında meydana gelmemesi gerekçesiyle, istihdam eden sıfatıyla işverenin sorumluluğunun bulunmadığına karar vermiştir 22. Yargıtay, yine benzer bir olayda verdiği kararında, işyerinde iki işçinin birbiriyle kavga etmesi sonucunda birinin diğerini yaralaması olayından, işverene atfedilen bir kusur iddia ve ispat edilemediğinden ve ayrıca yaralanan işçi, diğer bir işçinin fiil ve hareketi ile de iş kazasına uğramadığından, olaydan işverenin sorumlu tutulmasının mümkün olmadığına karar vermiştir 23 Yargıtay, işverene ait inşaat iş kolunda yer alan işyerinden sigortalı gösterilmiş, ancak işverenin sandalye üretimi yapan işyerinde asıl mesleğini icra ederken iş kazasına uğrayarak vefat eden işçinin yakınlarınca açılan iş kazasının tespiti davasında; davacının asıl mesleğinin metal doğrama ve demir eşya üretim işi olduğunu, olay günü bir başka işçinin verimli çalışmaması üzerine tezgaha geçerek işe müdahale ettiğinin ortaya konulduğunu, iş kazasının meydana geldiği tarihte aynı işverene ait inşaat işyerinden sigortalı olarak gösterilmesinin bu gerçeği değiştiremeyeceğini, davalı işverene ait sandalye imalatı işinde çalışmasının bu olgular dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini ve sonuç olarak işverenin bu çalışmaya izni olmadığından söz edilemeyeceğini belirterek yerel mahkeme kararını bozmuştur 24. Yargıtay verdiği bir başka kararında da, işyerinde bulunan yatakhanede yatarken meydana gelen depremde yaralanan işçinin, uğradığı kazanın; 5510 sayılı Yasa nın 13. md.de (506 sayılı Yasa nın 11.maddesinde) belirtilen olay kavramının niteliğine ilişkin bir sınırlandırma bulunmadığından, doğal bir olay olan depremin de anılan olay kavramına girdiğini ve anılan hüküm gereğince iş kazası olduğuna, işverenin de depreme dayanıklı 22 Yarg.9.H.D , 9165/11680 (Şahbaz Başboğa, Zübeyde, İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sorumluluğu ile Maddi Zararın Hesabına İlişkin Esaslar,İstanbul 2008, s.85) 23 Yarg., 9.HD., , 11035/35, Cuhruk, Mahmut/ Çolakoğlu, H. Servet/ Bükey, A. Avni, Sosyal Sigortalar Kanun Şerh İçtihat, Olgaç Matbaacılık, Ankara 1977,s.268; Yarg. 21.HD., , 3005/5017, (Yargıtay vermiş olduğu bu kararında, sigortalı işçinin 1991 yılında sağ gözüne metal çapağı kaçması sonucu uğradığı maddi ve manevi zararının giderilmesine ilişkin davada; işçinin,1991 yılında yaşadığı bir olaydan dolayı gözüne maden parçası kaçtığı, sigortalının tedavi görüp iyileştikten sonra işe başladığı, ancak yedi yıl sonra, kurumuş bir boya parçası nedeniyle aynı gözünde yeniden bir rahatsızlığın ortaya çıktığı ve görülen davada, doğan işçi zararının 1991 yılındaki olaya bağlandığı anlaşılmıştır, diyerek, halbuki oluşan işçi zararının daha sonra uğradığı olay nedeniyle meydana geldiği, 506 sayılı Yasanın 11/A bendinde gösterildiği üzere, bir olayın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için, zararlandırıcı olayla meydana gelen zarar arasında, uygun neden sonuç bağının kurulmasının zorunlu olduğu sonucuna varmıştır.) 24 Yarg. 10.HD., , 2006/16597, 2007/5340, 11

12 olmayan ve iki yıldan beri yatakhane olarak kullanılmasına izin verdiği yerde meydana gelen olay nedeniyle sorumsuz olduğuna yönelik iddialarının geçerli olmadığına yer vermiştir 25. Yargıtay, anılan kararında işverenin, olayın meydana gelmesinde hiçbir kusuru bulunmasa da işçi ile aralarındaki akdi ilişkinin, işçisini tehlikelere karşı da koruma yükümlülüğü getirdiğini belirterek, işçinin işverenin işi nedeniyle kazaya uğramasından dolayı iş ile kaza arasında illiyet bağı bulunduğuna karar vermiş ve böylece illiyet bağını geniş yorumlamıştır. Yargıtay yine bir kararında, şirket genel müdürünün görevli olarak başka bir ile giderken, bindiği uçağın düşmesi sonucu meydana gelen ve sigortalı işçinin ölümü ile sonuçlanan olayda; işverenin iş kazalarından sorumluluğunun akdi bir sorumluluk olduğunu ve bu sorumluluğun, kendisinin kasti davranışları veya suç sayılır bir eylemi ile verdiği zararların yanı sıra, işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucunda meydana gelen zararları ve tehlike (risk) nazariyesine dayalı kusursuz sorumluluğu da içerdiğini belirtmiştir. Kararın devamında ise işverenin iş akdiyle işçisini iş ve işyeri tehlikelerine karşı korumayı taahhüt ettiği gibi, çağın gelişmiş teknolojisinin yarattığı, fakat önlenmesi mümkün olmayan tehlikelerden doğacak zararları ve üçüncü kişinin davranışı sonucu meydana gelecek zararları dahi taahhüt etmiş sayılacağını belirterek; hizmet sözleşmesinin bu kapsamı ve niteliğinin, işverenin sorumluluğu açısından, uygun sebep-sonuç bağlantısının kabulü için yeterli olduğuna, iş kazalarında işverenin, kazalı işçisinin kendi kusuru dışındaki zararlandırıcı olaylardan sorumlu olacağının temel ilke olarak alınması gerektiğine ve esasen, olayda kaza ile görülmekte olan iş arasında illiyet bağının gerçekleştiğine karar vermiştir 26. Anılan Yargıtay kararına muhalif kalan üyenin, karşı oy yazısının gerekçesi, atıfta bulunduğu içtihadı birleştirme kararı, kararın içeriği ve konu hakkında üzerinde durulan ilkeler yönüyle dikkat çekicidir. Karşı oy yazısında, doktrin, uygulama ve özellikle iş hukuku alanında benimsenen İçtihadı Birleştirme Kararında 27 tehlike sorumluluğu esasının, işyerinde işverenin ya da çalıştırdığı adamın tedbir konusunda yasaklara uymalarına ve gerekli özeni göstermelerine ve üçüncü kişi veya kişilerin bir kusurları olmamasına rağmen, kaçınılmaz 25 Yarg. 10.HD., , 7798/3240, Cuhruk/Çolakoğlu/Bükey, Sosyal Sigortalar Kanun Şerh İçtihat, s Yarg. 9. HD., , 11284/15904, ; Ulusan, Gözetme Borcu, s YİBK, , 1/3, 12

13 etkenler sonucu işçi için zararlandırıcı bir olayın meydana gelmesi halinde, bunun sonucundan hak ve nesafet kuralları içinde işçinin işinden yararlanan işverenin sorumlu tutulması kuralının olduğu belirtilmiştir. Karşı oy yazısında sorumluluğun esaslarına değinildikten sonra, olayda davalı işveren işyerinde veya işin yürütülmesi ile ilgili olarak iş güvenliği ve işçi sağlığı yönünden hakkaniyet dairesinde kendisinden beklenebilecek tedbir ve özen sorumluluğunu yerine getirdiğine ve olay da bu yükümlülüklerin ihlali nedeniyle meydana gelmediğine göre, işverenin kusur esasına dayalı bir sorumluluğu bulunmamaktadır, denilerek, ayrıca zarara muhatap ve işverenle ilgisi bulunmayan üçüncü bir kuruluş bulunması nedeniyle tehlike sorumluluğu yönünden de işverenin bir sorumluluğunun söz konusu olmaması gerektiği belirtilmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında; bir olay hayattaki genel deneyimlere ve olayların tabii akışına göre, diğer bir olayı meydana getirmeye elverişli bulunur, başka bir deyimle, olayın ortaya çıkması, görünüşte söz konusu diğer bir olayın meydana gelmiş olması ile kolaylaşmış bulunur ise ilk olay uygun sebep ve sonuç ölçüsüne göre ikincisinin sebebi sayılır, so 28 nucuna varmıştır. C. İlliyet Bağının Kesilmesi 1. Mücbir Sebep Borcun yerine getirilmesinde, illiyet bağını kesen ve işvereni sorumluluktan kurtaran ilk sebep mücbir sebeptir. Mücbir sebep, sorumlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, borcun ihlaline mutlak olarak kaçınılmaz biçimde yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan olağanüstü bir olaydır. Mücbir sebep teşkil eden olay, tabii, sosyal, hukuki, insana bağlı olabilir. Yargıtay 4.Hukuk Dairesi bir kararında, teknik arızaları mücbir sebep olarak kabul etmeyerek, aracın freninin patlamış olmasını, umulmayan hal olarak kabul ederek, işleteni sorumluluktan kurtaramayacağına karar vermiştir Yargıtay HGK., , 538,(Eren, İşverenin Sorumluluğu, s.13.) 29 Yarg.4.HD., , 2160/2660, (Kılıçoğlu, A., Borçlar Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2004,s. 290.) 13

14 İlliyet bağının kesilmesi sonucunu doğuran mücbir sebebin taşıması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bunlar, mücbir sebebin sorumlu kişinin işletme veya faaliyet sahası dışında kalan harici bir olay olması, mücbir sebep teşkil eden olay ile bir davranış normu veya sözleşmeden doğan bir borcun ihlal edilmiş olması ve olay ile meydana gelen ihlal arasında illiyet bağının bulunması, en önemlisi ise mücbir sebep teşkil eden olayın kaçınılmaz olmasıdır 30. Kaçınılmazlık mücbir sebep yönünden karşı konulmazlık ve önlenmezlik kavramlarını da kapsamaktadır 31 Yargıtay kaçınılmazlığın neden olduğu zararlarda, daha önce de değindiğimiz üzere ya zararı taraflar arsasında paylaştırmakta 32, ya da yalnızca işvereni sorumlu tutmakla beraber hakkaniyet indirimi yapmaktadır 33. İşçinin kusurunun bulunmaması halinde ise olay kaçınılmazlıktan doğsa da Yargıtay a göre işin ağırlıklı faydası işverene ait kabul edildiğinden anılan gerekçeyle işveren sorumlu tutulmaktadır 34. Yargıtay, kötü tesadüf olarak tanımlanan kaçınılmazlık olgusunun illiyet bağını kesmeyeceğini, kusursuz sorumluluk esasının uygulanmasını gerektirdiğini, bu durumda ancak işveren lehine BK.m.43. hükmü gereği tazminattan bir miktar indirim yapma yoluna gidilebileceğine karar vermiştir 35. Yargıtay 21.Hukuk Dairesi de vermiş olduğu bir kararında, bir olayın tamamen kaçınılmazlık sonucu meydana geldiğinin saptanması halinde hakimin, işverenin sorumluluğunu, Borçlar Kanunu'nun 43. maddesini göz önünde tutarak hakkaniyet ölçüsünde saptayacağını belirtmiştir. Kararın devamında, her iki taraf yönünden % 50'şer sorumluluğun paylaştırılması yerine, işçi-işveren arasındaki bu tür davalarda tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının göz önünde bulundurulması ile işverene biraz daha fazla 30 Eren, Borçlar Hukuku, Eren, Borçlar Hukuku, Yarg. 9.HD., , 2550/5342, Süzek, Sarper, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda İşverenin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğu, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1996 Yılı Toplantısı, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 1996, s HGK., , 9-58/87, Süzek, Destekten Yoksunluk, s Süzek, Destekten Yoksunluk, s Yarg. 9.HD., , 6805/8720, ( Yargıtay bu kararında, "...burada kötü tesadüf olarak tanımlanan husus kaçınılmazlık olup, kusursuz sorumluluk esasının uygulanmasını gerektirir. Böyle olunca davalı işverenin kusursuz sorumluluktan mahkum etmek, en çok sorumluluğun tamamının davalıya yüklememek, tesbit edilecek maddi ve manevi zarardan BK. nın 43. maddesi uyarınca hakkaniyet ölçüsünde indirim yapmak icap eder " gerekçeleri ile tazminattan indirim yoluna gidilmesi gerektiğine karar vermiştir.), Özbek, Son Değişikler ve Yargı Kararları ile Sosyal Güvenlik Yasaları, Beta Yayınları, İstanbul 2003, s. 21; Yarg.21.HD., , 3043/3122, ( Balcı, Mesut, İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Tazminat Davaları, Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Tazminat Davaları Uygulaması ve İçtihatlar, Yetkin Yayınları, Ankara 2008, s.208). 14

15 sorumluluk verilmesinin, sosyal hukuk devleti ilkesi gereğine uygun olduğu görüşüne yer vermiştir Zarar Görenin Kusuru İş kazası veya meslek hastalığı, zarar gören işçinin tam kusuru sonucunda meydana gelmiş ise işveren sorumluluktan kurtulur 37. Ancak zarara uğrayan işçinin davranışının illiyet bağını kesmesi için eyleminin kast derecesine ulaşması zorunluluğu yoktur. Ağır ihmali de illiyet bağını kesebilmektedir. Yargıtay Hukuk Dairesi, tarihli, 2807/4011 sayılı kararında işçinin % 100 kusurlu bulunmuş olmasına bağlı olarak işveren yönünden illiyet bağının koptuğu yönünde karar vermiştir. 3. Üçüncü Şahsın Ağır Kusuru İşverenin tazmin sorumluluğunu etkileyen hallerden bir diğeri de üçüncü şahsın kusurudur. Üçüncü şahsın davranışı kusurlu olabileceği gibi kusursuz da olabilir. Kusurlu davranışın illiyet bağını kesecek yoğunluğa ulaşması halinde işveren sorumluluktan kurtulur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, evlerine getirilip götürülmeleri için sosyal yardım amacıyla sağlanan servis aracına, üçüncü kişinin tamamen kusurlu şekilde çarpması sonucu zarara uğrayan işçilerin zararlarının tazminine dair bir uyuşmazlıkta, kazanın üçüncü kişinin tamamen kusurlu davranışı sonucu gerçekleştiğini, işyerine özgü tehlike ile meydana gelen sonuç arasında uygun illiyet bağının varlığından söz edilemeyeceğini, öğretide de savunulduğu üzere, illiyet bağını kesen nedenlerin bütün sorumluluk halleri ve bu arada tehlike sorumluluğu için de geçerli olduğunu, Yargıtay ın yerleşik uygulamasında da illiyet bağının sadece kusura bağlı sorumlulukta değil, sebep ve özellikle tehlike sorumluluğunun kurulabilmesi için de zorunlu olduğunu, kusurlu sorumluluk ile kusursuz sorumluluğun bütün halleri için gerekli olan nedenlerin, tehlike sorumluluğunda etkili olmayacağının açıklamasının oldukça güç olduğunu ve aslında illiyet bağını kesmesi söz konusu olan bu tür durumların evleviyetle tehlike sorumluluğunda kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Hukuk Genel Kurulu, aynı kararında, kusurlu olmadığı gibi, kendisinden beklenen özeni gereği gibi yerine getirmiş olan bir işvereni, işyeri ya da işletmesiyle ilgili bulunmayan bir üçüncü kişinin 36 Yarg. 21.HD., , 899/1629, 37 Eren, İşverenin Sorumluluğu, s. 108,

16 eyleminden sorumlu tutmanın adalet ve hakkaniyet duygularını inciteceğine, kazanın işverenin işi görülürken gerçekleşmiş olmasının, sorumluluğu için yeterli olmadığına, açıklanan gerekçeler ile illiyet bağının kesilmiş olduğuna ve davalı işverenin, iş kazasından sorumlu olmadığına karar vermiştir 38. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, verdiği diğer bir kararında da, iş kazası sonucu meydana gelen zarardan işverenin tazmin borcunun, kusursuz sorumluluğa dayandığı hallerde, kusur, sorumluluğu oluşturan bir unsur olmadığından, tazminat borcunun doğabilmesi bakımından işverenin kusurunun aranmayacağına, ne var ki kusursuz sorumlulukta da işverenin tazmin yükümlülüğü için illiyet (nedensellik) bağının gerçekleşmesinin zorunlu olduğuna karar vermiştir 39. Yargıtay, Hukuk Genel Kurulu kararları ve içtihadı birleştirme kararları 40 ile oluşan yerleşik uygulama gereği, davalı işverenin hiçbir kusurunun bulunmadığı, ölümün doğrudan doğruya 3. kişiye ait araç sürücüsünün % 100 kusurlu davranışı sonucu meydana geldiği, bir iş kazasına dayalı tazminat davasında, olayın, 506 sayılı Yasa ya göre bir iş kazası olduğunu ancak; işverenin hukuki sorumluluğu için mücerret olayın bir iş kazası olmasının yeterli olmadığını, diğer sorumluluk koşulları ve özellikle işverenin eylemi ile ölüm olayı arasında uygun sebep-sonuç bağının da bulunması ve bunun, yani illiyet bağının, mücbir bir sebep, zarar görenin veya 3. kişinin ağır kusurlu eylemi ile kesilmemiş olması gerektiğini, tehlike sorumluluğunun söz konusu olduğu hallerde de işverenin davranışı ile zararlandırıcı sonuç arasında uygun illiyet bağı bulunması gerektiğini belirterek; işverenin eylemi ile ölüm olayı arasında uygun illiyet bağı kesilmiş olduğundan, işverenin tazminatla sorumlu tutulmasından söz edilemeyeceğine karar vermiştir 41. D. Maddi Zarar İşverenin iş kazasından sorumluluğunun diğer bir unsuru işçinin maruz kaldığı iş kazası sonucu vücut bütünlüğünün ihlal edilmiş olması ve maddi zarara uğramasıdır. 38 Yarg. HGK., , 1986/9-722, 1987 /203, Ulusan, Gözetme Borcu, s HGK., , 1980/1949, 1981/535 K., 40 Akın, Maddi Tazminat, s Yarg. 9.HD., , 6519/9660, Yarg. 21.HD., , 3333/4020, Kılıçoğlu, Tazminat Hukuku, 2006,

17 İşçinin uğradığı maddi zararın karşılanması bakımından, işverenin tazmin yükümlülüğünün kapsamı, Sosyal Güvenlik Kurumu nun bağladığı gelir ve ödenekler ile sağlık yardımlarından daha geniş kapsamlıdır. İşverenin tazminle sorumlu olduğu maddi zarara, işçinin uğradığı bedensel, ruhsal zararlar ile gelir kayıpları dışında ileride doğacağı muhtemel çeşitli zarar kalemleri de girmektedir 42. III. İşverenin Hukuki Sorumluluğunun Kapsamı A. Genel Olarak İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle bedensel ve ruhsal zarara uğrayan işçi, Sosyal Sigortalarca karşılanmayan zararları için işveren aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir. İşçinin iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise desteğinden yoksun kalanlar da işveren aleyhine destekten yoksun kalma ve manevi tazminat davası açabileceklerdir. Borçlar Hukuku nun konu ile ilgili genel düzenlemeleri dışında, İş Kanunu nda veya diğer mevzuatta konuya dair özel düzenlemelere yer verilmediğinden, işçinin beden tamlığının ihlali halinde genel hükümler, yargı içtihatları ve bilimsel eserlerden yararlanılarak uygulama belirlenmektedir. B. Konunun Yargıtay Kararları Doğrultusunda İncelenmesi 1. Maddi Tazminat İş kazası veya meslek hastalığında işçinin maddi zararının tespitinde, işçinin çalışma gücünün kaybından doğan zararları, ekonomik geleceğinin sarsılmasından doğan zararları ve iş kazası ve meslek hastalığından zarar gören işçinin bütün masrafları dikkate alınmaktadır. 42 Akın, Maddi Tazminat, s

18 a. Çalışma Gücünün Kaybından Doğan Zararlar İş kazasına uğrayan işçinin kaza sonucunda uğradığı bir zararı da iş gücü kaybının tamamen veya kısmen kaybedilmesinden dolayı uğradığı zarardır. Borçlar Kanunu nun 46.maddesinde de genel olarak beden tamlığının ihlaline bağlı olarak doğan bu sonuç düzenlenmiş olup tazmini gereken bir zarar olarak hükme bağlanmıştır. İş kazası geçiren bir işçinin iş veya meslekte kazanma gücünü kaybetme oranının belirlenmesinde kendi mesleği dikkate alınır. Bu oranın başka bir iş açısından daha düşük olması tazminat miktarını etkilememektedir. Yargıtay, kaza geçiren işçinin yürüttüğü iş dışındaki bir başka iş esas alınarak zararının hesaplanmasını bozma nedeni kabul etmiştir 43 Yargıtay bir kararında Borçlar Kanunu nun 46. maddesine yollama yaparak, davacının haksız eylem sonucu yaralanmasına bağlı olarak oluşan meslekte kazanma gücüne ilişkin kaybının, işini yapmasına engel olmasa bile aynı işi meslektaşlarına oranla meydana gelen bu kayıptan dolayı daha fazla efor sarf ederek yapmak zorunda kalması halinde zararının gerçekleşmiş olduğunu kabul etmiştir 44 Yüksek Mahkeme bu kararında olduğu gibi, verdiği pek çok kararında bu konu üzerinde durmuş ve efor kaybının gerçekleşen bir zarar olduğunu belirtmiştir. Başka bir kararında da Yargıtay, beden tamlığı ihlal edilen davacının, halen gelir getiren bir işte çalışmıyor olmasını, daimi işgücü kaybı zararının hüküm altına alınmasına engel görmeyerek, efor kaybı gözetilerek daimi işgücü kaybı zararına hükmetmek gerektiğini 45 belirtmiştir. Yargıtay verdiği bir başka kararında, işçinin yaşı ve oluşan meslekte kazanma gücü kayıp oranına göre ileride çalışıp yaşlılık aylığına hak kazanmasının üstün olasılık içinde bulunduğunu, bu nedenle zarar hesabına pasif dönemde elde edeceği kazançların dahil edilmediği gerekçesine dayalı hesap bilirkişi raporuna dayalı karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu vurgulamıştır. Yargıtay, aynı kararda, davacı işçinin beden gücü kaybı 43 Yarg. 11.HD., , 4072/5054, Akın, Maddi tazminat, s Yarg. 11.HD., , 2005/3415 E., 2006/5510 K., www. hukukturk.com.tr. 45 Yarg. 4.HD., , 2004/14559, 2005/10881, Yarg. 11.HD., , 9385/10749 (Kararda, iş göremezlik tazminatı, aynı işi yapan diğer insanlara nazaran, yaralanan şahsın daha fazla sarf edeceği efor karşılığı olarak belirlenen tazminat olarak tanımlanmıştır.) 18

19 nedeniyle pasif dönemde de daha fazla güç sarf ederek yaşamını devam ettireceğini bu nedenle, pasif dönemin de hesaplamada gözetilmesi gerektiği sonucuna varmıştır 46. Geçici iş göremezlik durumunda ise işçi geçici iş göremez hale geldikten sonra, çalışmasını aynen sürdürmesine rağmen, geçici bir süre yine eski haline göre işini daha zor yapabilmekte ve daha fazla güç harcamaktadır. İşçi bu durumda çalışmasını aynı şekilde sürdürdüğü için kazanç kaybı oluşmamakla beraber, Yargıtay yerleşik uygulaması, işçinin bu tür durumlar için de güç (efor) kaybından dolayı tazminat talep edebileceği yönündedir 47. Yargıtay bir kararında, iş kazası sonucunda % 2.2 oranında iş gücü kaybına uğrayan işçinin aynı işte çalışıp, daha fazla çaba sarf edeceği asıldır diyerek, işçinin işini kaybedip ilerde yeni bir işte çalışması halinde beden gücü kaybının işini yürütmesine olumsuz etkilerinin olacağı ve bunun da işçi aleyhine sonuçlar doğuracağı olasılığının hesaba katılarak, işçinin zararının belirlenmesi gerektiğine karar vermiştir 48 İş kazası ve meslek hastalığı sonucunda işçinin uğradığı zararının belirlenmesinde iş görebilme çağı ve yaşam süresi önemli unsurlardan biridir. İş görebilme çağı ile yaşam süresi birbirinden farklı kavramlardır. İşçinin ömrünün sonuna kadar çalışmayacağı kabul edildiğinde işçinin iş görebilme süresinin yaşam süresinden daha kısa olduğu, işçinin çalışma hayatını belli bir süre sonra emekliye ayrılarak sona erdireceği düşünülmektedir. Yargıtay, işçinin uğradığı zararın tazmini davasında çalışma gücünün kaybı geçici olmadığından zarar gören işçinin ne kadar yaşayacağı ve iş görebilme çağında ne kadar kazanç elde edeceğinin belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir 49 Yargıtay yerleşiklik kazanan içtihatları ile işçinin kaza sonucu iş göremezliğe uğramasaydı altmış yaşının sonuna kadar fiilen çalışarak kazanç elde edebileceğini kabul etmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında, aktif dönem zararının altmış yaş ile 46 Yarg. 21.HD., , 6281/6772, 47 Yarg. 4.HD., , 3059/3938, 48 Yarg. 10.HD., , 4429/6403, Akın, Maddi Tazminat, s (Yargıtay 4.HD. de , 5619/17011 sayılı kararında, davalının davacının parmağını ısırarak onu %6 oranında malul bırakmış olması nedeniyle davacının % 6 oranında harcadığı beden gücünün karşılığının zarar verence tazmininin gerektiğine karar vermiştir.), Karahasan, Mustafa Reşit, Tazminat Hukuku, Maddi-Manevi, Beta Yayınları, İstanbul 1996, s Yarg. 9.HD., , 8500/9768, Akın, Maddi tazminat, s

20 sınırlı olduğunu, kaza geçiren işçinin zarar hesabında seksen yaşına kadar çalışabileceğinin kabul edilmesini usule aykırı görerek, bozma nedeni olarak kabul etmiştir 50. İş görebilme çağının Yargıtay tarafından altmış yaş sınırına bağlı kalınarak standart bir değerlendirmeye tabi kılınması öğretide eleştirilmiştir 51. İş kazasına maruz kalan işçinin uğradığı zararın tazmini aşamasında zararı belirleyen esas unsurlardan biri işçinin almakta olduğu ücretinin tutarıdır. Uğradığı iş kazası ile beden tamlığı ihlal edilen işçiye ödenecek tazminatın temel etmeni işçinin geliridir. Buradaki gelir kavramının belirleyicisi işverenin işçiye ödediği ücrettir. Gelir kavramına süreklilik arz eden ek gelirler de girmektedir. Yargıtay da tazminat hesaplamasında süreklilik gösteren ödemelerin dikkate alınması gerektiğini, süreklilik taşımayan fazla çalışma ücretinin hesaba esas ücrete eklenmesinin mümkün olmadığına karar vermiştir 52 Yargıtay bir başka kararında işçiye ödenen hafta tatili ve genel tatil ücretlerinin tazminat hesabına dahil edilmemesini bozma nedeni saymıştır. 53 Yargıtay bir kararında da tazminatın hesaplanmasında ücret niteliğindeki yardımların ve zamların gözetilmesini, vergi ve benzeri kesintilerin çıkarılarak kazancın netleştirilmesi gerektiğini, böylece net aylık ücret tutarının tazminatın hesabına esas alınması gerektiğini belirtmiştir 54. Uygulamada işverenler sigorta primlerini düşük ödemek amacıyla, özellikle uzman işçilerin ücretlerini bordrolarda asgari ücret olarak gösterebilmektedirler. Yargıtay 21.Hukuk Dairesi bir kararında, tazminatın hesaplanmasında gerçek ücretin esas alınması gerektiğini, gerçek ücretin ise işçinin kıdemi, yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğunu, sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığını vurgulamıştır. İşçinin gerçek ücretinin belirlenmesi açısından ise, işçinin hayatın olağan akışına göre asgari ücret ile 50 HGK., , /515, Yarg. 10.HD., , 8590/9330, Akın, Maddi Tazminat, s. 121; Yarg. 2.HD., , 627/635, Yarg. 21.HD., , 143/978, Yarg., 21.HD., , 11169/9396, Balcı, Tazminat Davaları, s Hatemi, iş görebilme çağı konusunda, bir yasa boşluğundan değil; somut olayın özelliklerine göre yargıcın takdir yetkisine bırakılmış bir alan olduğundan söz edilebileceğini, iş görebilirlik çağının tespiti konusunun hukuksal bir sorun olmaktan ziyade özel uzmanlığı gerektiren bir konu olduğunu, bu nedenle, yargıcın takdir hakkını kullanırken uzmanlarca özel olarak hazırlanmış bu cetvellerden yararlanılarak değerlendirmede bulunulması gerektiğini belirtmektedir) Akın, Maddi Tazminat, s Yarg. 9.HD., , 4960/27451, Akın, Maddi tazminat, s Yarg. 10.HD., , 1989/490, Akın, Maddi Tazminat, s Şahbaz Başboğa, s

21 çalışamayacağının söylendiği hallerde, asgari ücret esas alınarak yapılan müfettiş saptamasına itibar edilmeyerek, meslek kuruluşundan bildirilen ücret esas alınarak tazminat hesabı yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır 55. Bu yönde pek çok Yargıtay kararı olmakla beraber, Yargıtay ın, bordro ve işveren kayıtlarına geçen ücretlerin tazminatın hesabına esas alınması gerektiğine dair aksi yönde verdiği kararları da bulunmaktadır 56 Ücretin tespitinde işçinin tabi olduğu bir toplu iş sözleşmesinin bulunması hali bir takım özellikler arz etmektedir. İşçi bir toplu iş sözleşmesinden yararlanıyorsa, işçinin zararının belirlenmesinde sözleşme ile gelir ve ücrete ilişkin hükümler esas alınır. Yargıtay, asgari ücretin ve toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasının kamu düzeni ile ilgili olduğu gerekçesiyle, re sen göz önüne alınması gerektiğine 57 dair genel bir uygulama oluşturmuştur. b. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar Cismani zararın tazminini düzenleyen Borçlar Kanunu nun 46.maddesinin, tazmin edilmesi gereken kalemlerden biri olarak belirlediği iktisadi geleceğin sarsılmasına bağlı zararların, sürekli ve geçici iş göremezliğe bağlı zararlardan ayırt edilmesi çoğu zaman mümkün olmadığından, uygulamada hakimler kısmen veya tamamen iş göremezlik nedeniyle uğranılan zarar ve iktisadi geleceğin sarsılmasından doğan zararı ayrı ayrı belirleme yoluna gitmektedir. Ekonomik geleceğin sarsılmasından, esas olarak beden tamlığının ihlali sonucunda işçinin kötürümleşmesi, çirkinleşmesi veya sakatlık gibi durumlara maruz kalması anlaşılmaktadır. Yargıtay ın günümüzde bazı işlere alınacak genç kızların fizik yapılarının ve gösterişlerinin dikkate alındığı bir gerçektir. Uğradığı iş kazası sonucu maddi varlığından saçı gibi önemli bir parçasını kaybetmiş olan davacının maddi zararının olamayacağı görüşü 55 Yarg. 21.HD., , 7157/7456, Çelik, Çelik Ahmet., Tazminatın Ölçüsü Ve Kazanç Kavramı, Legal Yayınları, İstanbul 2006, s Yarg. 21.HD., , 7234/7660, Yarg. 21.HD., , 478/1664, Yarg., 21.HD., , 7718/534, Çelik, Ç. A., s. 140, HGK., , 21/ , HGK., , 21/ , Yarg. 21.HD., , 11697/9397, Balcı, Tazminat Davaları, s ; Yarg. 21.HD., , 4585/4581, Akın, Maddi tazminat, s. 137; Yarg. 21.HD., , 6634/7048, Akyiğit, Ercan, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Dair Emsal Yargıtay Kararları, 2.Cilt, Ethemler Yayıncılık, İstanbul 2003, s

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN 5510 SAYILI KANUN İş Kazası : İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhsal olarak özre uğratan olaydır. 1 Sigortalının işyerinde bulunduğu

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19

İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/15860 Karar No. 2011/67 Tarihi: 17.01.2001 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19 SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN ARTMASI HALİNDE HER ZAMAN FARK

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR ÖZET : Manevi tazminatı ancak cismani zarara uğrayan kimse isteyebilir. Yansıma suretiyle bir zarardan sözedilerek

Detaylı

KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU

KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU Mikail KILINÇ* 1.Giriş 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

4.HD , E.1998/ K.1998/10906

4.HD , E.1998/ K.1998/10906 KİŞİLERİN GÜNLÜK YAŞAMLARINI SÜRDÜRÜRLERKEN VE YAŞLILIK YILLARINDA DA SAKATLIKLARI ORANINDA ZORLANACAK OLMALARI NEDENİYLE GÜÇ KAYBI TAZMİNATI İSTEYEBİLECEKLERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI (1) Davacı yaşadığı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMULARININ ÖLÜM DALINDAN BAĞLADIĞI DUL VE YETİM AYLIKLARININTAZMİNATTAN İNDİRİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMULARININ ÖLÜM DALINDAN BAĞLADIĞI DUL VE YETİM AYLIKLARININTAZMİNATTAN İNDİRİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMULARININ ÖLÜM DALINDAN BAĞLADIĞI DUL VE YETİM AYLIKLARININTAZMİNATTAN İNDİRİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI I- YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI (06.03.1978 gün 1/3 sayılı

Detaylı

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR?

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR? GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR? Erol GÜNER * I. GİRİŞ: İşverenin işçiyi koruma, özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri

Detaylı

İŞ KAZALARINDA İŞVERENLERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

İŞ KAZALARINDA İŞVERENLERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR? İŞ KAZALARINDA İŞVERENLERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR? Özer DEMİRDİZEN * I- GİRİŞ İşverenin, işyerinde vuku bulan iş kazası olayını bildirim yükümlülüğü ve meydana gelen zarar

Detaylı

4.1. Tabii (Doğal) Aydınlatma oaydınlatma mümkün mertebe doğal olarak, güneş ışığı ile yapılması esastır. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 u oranında

Detaylı

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği ) YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 3.7.2006 E. 2006/4815 K. 2006/7231 İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATINDA İÇTİHAT AYKIRILIĞI. Av. Yeliz DARENDE - Av. M. İhsan DARENDE

İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATINDA İÇTİHAT AYKIRILIĞI. Av. Yeliz DARENDE - Av. M. İhsan DARENDE İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATINDA İÇTİHAT AYKIRILIĞI Av. Yeliz DARENDE - Av. M. İhsan DARENDE Yargıtayın 10. ve 21. Hukuk Daireleri, iş kazası sebebiyle oluşan sürekli iş gücü kaybına dayalı tazminat davalarında,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK. /4,13

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK. /4,13 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/4466 Karar No. 2014/3445 Tarihi: 24.02.2014 İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK. /4,13 İŞ KAZASININ UNSURLARI İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ESER SÖZLEŞMESİNİN FARKI ÖZETİ Olayın,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR? İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR? Recep GÜNER 50 * ÖZ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda yer alan yükümlülüklerin sorumlusu

Detaylı

Önce Birkaç Cümle? 2

Önce Birkaç Cümle? 2 1 Önce Birkaç Cümle? 2 Hallederiz abi. Sen hiç merak etme, bir şey olmaz! Forklift mi, tabii kullanırım abi, ben çocukken el arabası kullanmıştım, iyi bilirim bu işleri. Sigortayı sökmeden de yaparım abi,

Detaylı

Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü )

Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü ) B i l i r k i ş i R a p o r u Ç o r l u H u k u k M a h k e m e s i H a k i m l i ğ i n e Dosya No : esas Davacılar : 1) E ( Kazalı ) 2) Y ( Kazalının babası ) 3) Ay ( Kazalının Annesi ) Davalılar : 1)

Detaylı

YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI

YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI 2004 YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI OKTAY TAN (MSc) Öğr. Gör UZUV KAYIPLI İŞ KAZALARI ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI İş Kazası yükleyen: Khaine Yayınladığı Tarih: 19 Temmuz 2009 Paletli kepçede ezilen

Detaylı

İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU

İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU İş kazaları ve meslek hastalıkları işyerlerinde meydana gelmektedir. Başka bir ifade ile iş kazası ve meslek hastalıklarının nedeni işyeri koşullarıdır. İşyerlerindeki kuralları

Detaylı

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? Mehmet KARAKOÇ 1 1. GIRIŞ 5510 sayılı Kanunun farklı çalışan gruplarını kapsama alması ve özellikle de kamuda çalışanlarla

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/1038 Karar No. 2010/25821 Tarihi: 30.09.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET ÜÇ VARDİYALI ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMANIN

Detaylı

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 1- YASADA ZAMANAŞIMI ÇELİK AHMET ÇELİK 2918 sayılı KTK nun Ortak Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünde yer alan 109. maddesinde zamanaşımının uygulanması yönünden dayanışmalı

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU

MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU MAKTU AYLIK ALAN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE GÖRE ÇALIŞAN PERSONELE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 48 VE 49 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI SORUNU Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu nun 48

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/21 RÜCÜ HAKKI HALEFİYET

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/21 RÜCÜ HAKKI HALEFİYET T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/19635 Karar No. 2013/11653 Tarihi: 28.05.2013 İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/21 RÜCÜ HAKKI HALEFİYET ÖZETİ: Sigortalı ya da hak sahibini tatmin eden kurumun

Detaylı

SERTİFİKALI SORUMLULUK HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. 06.11.2015 15.11.2015 (30 Saat)

SERTİFİKALI SORUMLULUK HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. 06.11.2015 15.11.2015 (30 Saat) SERTİFİKALI SORUMLULUK HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI 06.11.2015 15.11.2015 (30 Saat) Çelik Ahmet Çelik İsmet Demirağ Programın Amacı: Bedeni zararlar sebebiyle ortaya çıkan zararların hesaplanması

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271 T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271 İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI BEKLETİCİ SORUN - ÖNEL VERİLMESİ ÖZET: Davacıya işveren ve Sosyal Sigortalar Kurumunu hasım göstermek suretiyle

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Anahtar Sözcükler: Manevi zarar, manevi tazminat, tedavi, hizmet kusuru, hizmetin geç işletilmesi Özeti: Davacının trafik kazasında yaralanan yakınına uygulanan tedavide gecikme olduğu, gerektiği halde

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR.

İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR. İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR. 1 WHO-DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ,

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ DERS NO#5 KONU: - İşveren sorumlulukları ve Adli süreç - Cezai Sorumluluklar ve Hükümler - Hukuki sorumluluklar ve Sonuçları Yrd. Doç.Dr.

Detaylı

6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR

6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR 6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR Mustafa BAŞTAŞ * I-GİRİŞ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun (Resmi, 2012, 28339) yürürlüğe girmesi

Detaylı

Çev.: Alpay HEKİMLER*

Çev.: Alpay HEKİMLER* Alman Federal Mahkeme Kararları Federal İş Mahkemesi Çev.: Alpay HEKİMLER* Karar Tarihi: 12.08.2008 Sayısı : 9 AZR 632/07 İşveren tarafından düzenlenip işçiye verilecek olan çalışma belgesinin, işkolunun

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Grup Şirketlerinde İşçilerden Bir Kısmının Aynı Anda Birden Fazla İşverene 25 GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Prof. Dr. Nuri ÇELİK

Detaylı

İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu

İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu Yrd.Doç.Dr.Gaye Burcu YILDIZ Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, ÇEEİ Bölümü, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik A.B.D Öğretim Üyesi I. Gözetme Borcu

Detaylı

BEDENSEL ZARARLARDA GÜÇ KAYBI TAZMİNATI YARGITAY KARARLARI

BEDENSEL ZARARLARDA GÜÇ KAYBI TAZMİNATI YARGITAY KARARLARI BEDENSEL ZARARLARDA GÜÇ KAYBI TAZMİNATI YARGITAY KARARLARI BEDEN GÜCÜ EKSİLEN KİŞİNİN KAZANÇLARINDA BİR AZALMA OLMASA BİLE GÜÇ KAYBI TAZMİNATI İSTEYEBİLECEĞİNE İLİŞKİN KARARLAR (1) Bugün uygulamada, kişinin

Detaylı

EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 01.03.2017 isin@eryigithukuk.com Eşlerden birinin sadakat

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI A- YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 17 1- Yetkili Mahkeme 17 2- Görevli Mahkeme 35 Yasal Düzenleme ve İçtihatlar 40 B- DAVADA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri

Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri 1 Tanımlar (4857) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ

ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ Haksahibi kız çocukların destekten yararlanma süreleri, evlenmelerinin üstün olasılık içinde bulunduğu yaşa göre belirlenir ki, bu yaş kural olarak köylerde 18,

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

MÜŞTERİNİN İŞYERİNDE GEÇİRDİĞİ KAZA İŞ KAZASI MIDIR?

MÜŞTERİNİN İŞYERİNDE GEÇİRDİĞİ KAZA İŞ KAZASI MIDIR? MÜŞTERİNİN İŞYERİNDE GEÇİRDİĞİ KAZA İŞ KAZASI MIDIR? Recep GÜNER 31 ÖZ İşyerine gelen ziyaretçilerin veya müşterilerin geçirmiş olduğu kazaların iş kazası sayılıp sayılmadığı çok tartışılan bir husustur.

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINA İLİŞKİN YARGITAY IN İLKE KARARLARI

TAZMİNAT HESAPLARINA İLİŞKİN YARGITAY IN İLKE KARARLARI TAZMİNAT HESAPLARINA İLİŞKİN YARGITAY IN İLKE KARARLARI ÇE LİK AHMET ÇELİK 1) Zarar görenlerin yaşam süreleri, PMF-1931 yaşam tablosuna göre belirlenecektir. Bu tablo eskimiş de olsa, ülkemiz koşullarına

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Kapsamında İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Yükümlülükleri

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Kapsamında İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Yükümlülükleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Kapsamında İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. K. Ahmet Sevimli Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bu seminer materyali üzerindeki,

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Mustafa ÖCAL

İŞ GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Mustafa ÖCAL İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarında İşverenin Hukuki Sorumluluğu Ünite 7 Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı İŞ GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Mustafa ÖCAL 1 Ünite 7 İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTA- LIKLARINDA

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik açısından da

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41 FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI ÜCRET BORDROLARI FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı GİRİŞ 20. Y.Y. başlarından günümüze dünya kapitalizmin hızlı gelişimine ve hakim ekonomik sistem olmasına tanıklık etmiştir. Dünyada hakim ekonomik sistem olan kapitalizmin

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası

Sosyal Güvenlik Hukuku İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Sosyal Güvenlik Hukuku İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası İş Kazası Kavramı: Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Karar Tarihi : 24.03.2015 Sayısı : L 3 U 225/10 İşçiler, öğlen paydosu sırasında, sadece öğlen yemeğini yemek üzere

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

www.alomaliye.com sayfasından alınmıştır. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 05 Ekim 2009 Cumhur Sinan Özdemir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi -Ankara csnozdemir@gmail.com

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32292 Karar No. 2010/1149 Tarihi: 25.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 ASIL İŞVEREN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41,63

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41,63 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/2900 Karar No. 2013/7458 Tarihi: 24.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41,63 FAZLA ÇALIŞMAYI İŞÇİNİN KANITLAMAK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ÇELİK AHMET ÇELİK I- TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI Kısaca Trafik Sigortası denilen Yasa daki adıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası na başvurularda ve açılacak davalarda

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

TRAFİK KAZALARINDA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI TRAFİK KAZALARINDA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI I- İŞLETEN HAKKINDA CEZA ZAMANAŞIMI UYGULANACAĞINA İLİŞKİN KARARLAR: Davanın cezayı gerektiren bir eylemden kaynaklanması halinde, hem işleten

Detaylı

SİNOP (1.) ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ NE -BİLİRKİŞİ RAPORU- :İşçi Alacağı Davası (Yıllık Ücretli İzin Alacağı)

SİNOP (1.) ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ NE -BİLİRKİŞİ RAPORU- :İşçi Alacağı Davası (Yıllık Ücretli İzin Alacağı) SİNOP (1.) ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ NE -BİLİRKİŞİ RAPORU- DAVACI VEKİLİ : K.Y. : Av. M.E. D. NO : 2013 /. E. DAVALI VEKİLİ KONUSU :Sinop İl Özel İdaresi : Av. E.Y. :İşçi Alacağı Davası (Yıllık Ücretli

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

ARTAN HİSSE BULUNMASI KOŞULUNDA MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN DOLAYI UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR

ARTAN HİSSE BULUNMASI KOŞULUNDA MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN DOLAYI UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR ARTAN HİSSE BULUNMASI KOŞULUNDA MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN DOLAYI UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR Süleyman TUNÇAY * I-GİRİŞ: Ölüm geliri ve ölüm aylığı, bağlandığı sigorta kolunun niteliğine göre ölen

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- Bildirim (ihbar) yükümlülüğü Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava açması az

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

İLGİLİ MESLEK KURULUŞLARINDAN KAZANÇLARIN SORULACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

İLGİLİ MESLEK KURULUŞLARINDAN KAZANÇLARIN SORULACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI İLGİLİ MESLEK KURULUŞLARINDAN KAZANÇLARIN SORULACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI Nitelikli işçinin yaptığı iş, kıdemi ve yaşı nazara alınarak ilgili meslek kuruluşlarından ne kadar ücret alabileceği sorulmalıdır.

Detaylı

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ İBRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI İbra, kelimesi kökeni olarak Arapça kökenli olup; Türkçe temize çıkarmak, borçtan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/6705 Karar No. 2015/16192 Tarihi: 04.05.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 ASIL İŞİN TEKNOLOJİK NEDENLER VE

Detaylı

BİREYSEL İŞ HUKUKU. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

BİREYSEL İŞ HUKUKU. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ BİREYSEL İŞ HUKUKU Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Temel Kavramlar 1. İşçi 2. İşveren 3. İşveren Vekili 4. Alt İşveren 5. İşyeri ve İşletme İŞÇİ Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/2 ZORUNLU SİGORTALI SAYILMANIN KOŞULLARI

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/2 ZORUNLU SİGORTALI SAYILMANIN KOŞULLARI T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/17849 Karar No. 2013/12083 Tarihi: 31.05.2013 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/2 ZORUNLU SİGORTALI SAYILMANIN KOŞULLARI ÖZETİ: 506 sayılı Kanun kapsamında zorunlu

Detaylı

İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları İş kazası nedeniyle maddi manevi tazminat davalarında bazı önemli hususlar ve usuli işlemlere değinmek yerinde olacaktır. Nitekim iş kazası davaları

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/2023 Karar No. 2016/12470 Tarihi: 26.05.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 HALK EĞİTİM MERKEZİ KURS ÖĞRET-

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Federal İş Mahkemesi Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 20.10.2016 Sayısı : 6 AZR 471/15 Kamyon sürücüleri, iş saatleri dışında da uyuşturucu madde kullanırlarsa, iş sözleşmelerinin derhal feshedilmesi

Detaylı

Hamit TİRYAKİ İş Hukuku Uzmanı, Hukukçu

Hamit TİRYAKİ İş Hukuku Uzmanı, Hukukçu Hamit TİRYAKİ İş Hukuku Uzmanı, Hukukçu İŞÇİNİN ÜCRETİNDEN KESİNTİ YAPILMASI I. GİRİŞ İşçilerin ücretlerinden kesinti yapılmasında ya da başka bir alacağa karşı mahsup edilmesinde bazen işverenler esaslı

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 26.4.2017 Sayısı: 5 AZR 962/13 Yunanistan daki Tasarruf Kanunları hükümleri, Alman hukukuna bağılı olarak kurulmuş

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA «İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ TANIMI BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI»

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA «İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ TANIMI BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI» 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA «İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ TANIMI BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI» I 5510 sayılı Kanun İŞ KAZASININ TANIMI, BİLDİRİLMESİ VE

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU 1. GİRİŞ Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca verilmiş bulunan ve örneği Mevzuattaki

Detaylı