1/8 EK-1 ARAÇ K RALAMA SÖZLE MES FORMU. Kirac Ad Soyad Fatura Adresi Adresi. Tel. e-posta: Ev Adresi. Ev Tel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1/8 EK-1 ARAÇ K RALAMA SÖZLE MES FORMU. Kirac Ad Soyad Fatura Adresi Adresi. Tel. e-posta: Ev Adresi. Ev Tel"

Transkript

1 EK-1 Yal n Car Rental Yal n Bili im Bilgi Teknolojileri ve Sektörel Dan manl k Hizmetleri ARAÇ K RALAMA SÖZLE MES FORMU Kirac Ad Soyad Fatura Adresi Adresi Tel Ev Adresi e-posta T.C.Kimlik No V.Dairesi/V.No Ev Tel Ehliyet No Eh. Verildi i Yer Do um Yeri Pasaport No 2. Kullan c Ad Soyad Ehliyet No Verildi i Yer ARAÇ ÇIKI (Tarih - Saat) ARAÇ DÖNÜ (Tarih - Saat) Marka Model Plaka Ödeme ekli Kredi Kart No Provizyon No Provizyon Tutar Depozito Tutar Haz rlayan AÇIKLAMALAR GSM 1 GSM 2 Eh. Verildi i Tarih Do um Tarihi Verildi i Ülke/Tarih Do um Tarihi Eh. Verildi i Tarih Tel ÇIKI Yeri DÖNÜ Yeri Gün Say s Günlük Kira Ücreti Teslim Etme Ücreti Nakit Kredi Kart Çek Teslim Alma Ücreti oför Ücreti Benzin Ücreti Ara Toplam KDV %18 Genel Toplam 0.00TL 0.00TL 0.00TL Kirac sim Soyisim Kiralayan sim Soyisim Hakan Tüzmen YALIN B L M Bilgi Teknolojileri ve Sektörel Dan manl k Hizmetleri 1/8

2 B A BÖLÜM 1 L A N G I Ç Madde-1 TARAFLAR a) Hakan Tüzmen - Yal n Bili im Bilgi Teknolojileri ve Sektörel Dan manl k Hizmetleri - YALIN OTO K RALAMA Kaz miye Mh. A k Veysek Sk. Esenbo a Merkezi No33 D6 Çorlu / TEK RDA b) KRACI; Madde-2 KISALTMA ve TANIMLAMALAR bu sözle me metni ve ekleri içerisinde; a) Hakan Tüzmen - Yal n Bili im Bilgi Teknolojileri ve Dan manl k Hizmetleri Firmas, k saca YALIN OTO K RALAMA olarak, b) Arac kiraya veren k saca YALIN OTO K RALAMA olarak, c) Kirac, yine K RACI olarak. d) 2918 say l Karayollar Trafik Kanununun 3. ve 85. maddeleri gere i arac i leten, K RACI ya da LETEN olarak ANILACAKLARDIR. Madde-3 SÖZLE MEN N KONUSU Bu sözle me ile YALIN OTO K RALAMA sözle mede belirtilen arac, bu sözle me artlar na uygun olarak kullan lmas için K RACI'ya teslim etmeyi, K RACI ise söz konusu arac i bu sözle meden do an hak ve sorumluluklar do rultusunda kullanmay ve bu kullanma kar l sözle mede belirtilen, kira bedelini ve sair ücretleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Sözle me ekleri i bu sözle menin ayr lmaz bir parças d r. bu sözle me ile kiralanan arac n, K RACI'ya teslimi an ndan itibaren, Karayollar Trafik Kanunun da belirtildi i üzere i leten K RACI'd r 23 ya n doldurmu, y ll k ehliyet sahibi herkes, veli veya vasisinin iznine ve/veya icazetine gerek kalmaks z n i bu sözle menin taraf olabilecektir. K RACI talebi halinde ek ücret ödeyerek, kiraya konu olan arac 3. bir ki iye YALIN OTO K RALAMA'in istedi i belgeleri vererek kulland rma hakk na sahiptir. Kiraya konu olan arac 3. ki i kullan rken kar la labilecek her türlü problemde arac kullanan 3. ki i ile birlikte, as l K RACI'n n, YALIN OTO K RALAMA'ya kar birinci dereceden asli ve yasal sorumlulu u devam eder. BÖLÜM 2 T A R A F L A R I N H A K v e Y Ü K Ü M L Ü L Ü K L E R Madde-4 ARACIN TESL M ve KULLANIM ARTLARI a) As l olan arac, K RACI'n n bizzat teslim almas d r. stisnai olarak arac K RACI'n n belirleyece iba ka bir ah s alacak ise K RACI, arac teslim almayayetkili k ld ah slar n ad ve soyadlar n, bu ah lar n ehliyet fotokopilerini ve ah slar yetkili k ld na dair imzal beyan n, arac n tesliminden önce YALIN OTO K RALAMA'ya bildirecektir. b) Araç, Karayollar Trafik Kanunu ve Trafik Yönetmeli i taraf ndan "araçta bulunmas zorunlu olan techizat" (Ek-3' te belirtilmi tir.) ile birlikte K RACI'ya teslim edilecektir. Arac n tesliminde araç ruhsat, arac n kullan m k lavuzu, vb. evraklar K RACI'ya araçla birlikte verilecektir. c) Kirac l k s fat K RACI'n n sahs ile kaim olup, arac hiçbir ekilde k smen dahi olsa üçüncü ki ilere kiraya veremez, devredemez, temlik edemez, teminat olarak gösteremez. YALIN OTO K RALAMA'n n yaz l muvafakati olmadan, arac yurt d na ç kartamaz. Uzun süreli sözle melerde (3 ay ve üzeri), K RACI arac, sosyal güvenlik bildirimi (SSK, Emekli Sand, Ba -kur) yap lm ve statüsü devam eden personeline kulland rabilir. Personeli harici ki ilere kulland rmas, bu sözle me ile ayr ca belirlenmemi ise, akde ayk r l k te kil eder ve fesih sebebidir. Bu durum ayr ca K RACI'n n her türlü sorumlulu unu gerektirir. d) Araç K RACI'n n kullan m nda iken kesilen trafik cezalar, K RACI taraf ndan yasal ödeme süresi içerisinde ödenecek ve trafik ceza makbuzu ile ödeme dekontu, ödeme gününden itibaren 5 gün içerisinde YALIN OTO K RALAMA'ya ula t racakt r. Bu yükümlülük yerine getirilmedi i taktirde, YALIN OTO K RALAMA'n n ödedi i ceza bedelini ve di er tüm zararlar n K RACI, YALIN OTO K RALAMA'ya derhal ödeme yapmak suretiyle kar layacakt r. e) Kira süresi içerisinde K RACI'n n araç kullan m s ras nda alm oldu u tüm trafik cezalar, OGS, KGS ücret ve cezalar, köprü ve otoyollarda ücret ödemeden geçmekten do an ücret ve cezalar K RACI'ya aittir. f) Arac n kullan ma ba lan lmas ile birlikte K RACI, firma tan mlay c yaz ve logolar araca yap t rmak, takmak, asmak hakk na sahiptir. Bu yaz ve logolar için ödenecek ilan ve reklam giderleri K RACI taraf ndan kar lanacak olup, arac n iadesi s ras nda sökülecek ve araç temiz olarak iade edilecektir. Aksi taktirde bu yaz ve logolar n temizlenmesine dair tüm malzeme ve i çilik giderleri YALIN OTO K RALAMA taraf ndan K RACI'ya fatura edeilecek, K RACI da bu fatura bedelini derhal ödeyecektir. 2/8

3 g) Kiraya konu olan arac n yanl park veyahut ba ka suretle trafik taraf ndan çekilmesi ve otoparka götürülmesi halinde do acak ceza ve otopark ücretleri, çekici masraflar K RACI'ya aittir. h) KRACI, kira konusu arac yasal olmayan i lerde kullanamaz. ) Kira sözle mesi ba lang çta belirtilen süre d nda K RACI taraf ndan sözlü veyahu yaz l olarak YALIN OTO K RALAMA'ya bildirimi halinde YALIN OTO K RALAMA'n n onay ile uzat labilir. Madde-5 ARACIN BAKIM ONARIM VE HASARLARI a) Arac n peryodik bak m ve onar m maliyetleri kira bedeline dahil olup, YALIN OTO K RALAMA'ya aittir. Peryodik bak m-onar m süresinin iki (2) i gününü a mas halinde YALIN OTO K RALAMA, K RACI'ya geçici araç temin eder. b) Kirac taraf ndan yapt r lacak her türlü bak m onar mlar YALIN OTO K RALAMA'n n önceden belirtti i yada bildirece i servis noktalar nda yap l r. Bunun d nda kirac yapaca tüm harcamalar ndan kendisi sorumludur ve bu harcama YALIN OTO K RALAMA'dan talep edilemez. Bunlar n d nda özensiz ve kötü kullan m ile harici etkenlerden dolay olu acak masraflar K RACI taraf ndan kar lanacakt r. S n rlama anlam na gelmemek üzere 1-Servis raporu ile sabit, üretici firman n kabul etti i km'lerden önce ortaya ç kan ve garantiye girmeyen debriyaj seti de i imleri; 2-Servis raporu sonucu üretici firman n öngördü ü km'lerden önce ortaya ç kan ve garantiye girmeyen amortisör, rot ve rotillerin de i imi; 3-Servis raporuyla netle en ve garantiye girmeyen kötü yak t sonucu yak t pompas, enjektör de i imi ve yak t sistemi onar mlar ; 4-Ar za ikaz lambalar n n yanmas na ra men kullan ma devam edilerek, hasar olu mas ; 5-Kar zincirinin yanl kullan m sonucu, fren sistemi parçalar na (örne in ABS sensör kablolar n n) zarar verilmesi 6-Patlam lastik üzerinde kullan ma devam ederek lastik, jant ve di er ön tak m n komponentlerine zarar verilmesi 7-Arac n lasti inin patlamas halinde olu acak lastik zararlar ndan K RACI sorumludur. K RACI lasti i orjinaliyle de i tirmek isterse veyahut hasara u rayan lastik bedelini tanzimle mükelleftir. Lasti in tamir ettirilmesi K RACI'y bu madde ile belirtilen sorumluluktan kurtarmaz. c) Anahtar n, harici etki sonucu kullan lamaz durumunda eski haline getirilme bedelini ve anahtar n kaybedilmesi durumunda araç kilit sisteminin yenilenme bedeli K RACI taraf ndan YALIN OTO K RALAMA'ya ödenecektir. d) K RACI taraf ndan arac n peryodik bak m ve onar mlar n n yapt r lmas için YALIN OTO K RALAMA'ya teslimden kaç n lmas nedeniyle araçta meydana gelecek tüm zarar ve ziyanlar K RACI ödemeyi kabul ve taahhüt eder. e) Kira sözle mesine konu arac n hasar halinde, serviste geçen süre için K RACI'n n kusurlu olup olmad na bak lmaks z n arac n günlük kira bedeli her gün için K RACI taraf ndan YALIN OTO K RALAMA'ya ödenecektir Madde-6 HASAR S GORTA VE SORUMLULUK a) Araçta meydana gelebilecek hasarlarda, tek tarafl kazalarda sadece arac n, birden fazla arac n kar t kazalarda da tüm araçlara ait belgelerle birlikte trafik kaza raporu, alkol raporu, ehliyet fotokopisi, gibi belgelerin düzenlenerek as llar n n veya tasdikli fotokopilerinin, kaza tarihinden itibaren en geç 2 gün içerisinde K RACI taraf ndan YALIN OTO K RALAMA'ya ula t r lmas gerekmektedir. Bu raporlar her türlü hasarda sigorta teminat ndan faydalanabilmek için gerekli olup, al nmamalar veya zaman nda teslim edilmemeleri halinde hasar bedeli ve arac n tamirde geçen günlerine ait kira bedeli K RACI taraf ndan kar lanmak zorundad r. b) Tüm hasarlar n trafik kaza raporu ile tevsik edilmesi zorunludur. c) Sahte rapor, alkollü ve ehliyetsiz araç kullan lmas ve benzeri hallerde, meydana gelecek hasar toplamlar ve arac n tamiri için geçen sürede i leyen kira bedelleri ile üçüncü ki ilere verilmi maddi manevi zararlar K RACI taraf ndan kar lanacakt r. Taraflar, trafik kaza raporlar nda, sürücünün herhangi bir miktar veya ekilde alkollü olarak belirtilmesi halinde olu acak hasarlar n ve onar m için geçecek sürelerde i leyecek kira bedellerinin K RACI taraf ndan ödenece i hususunda anla lm t r. d) Raporlar al nm olsa dahi, sigorta irketinin sahte rapor, alkollü ve ehliyetsiz araç kullan lmas ve benzeri herhangi bir sebeple ödeme yapmay kabul etmedi i hallerde, hasar toplamlar ve arac n tamiri için geçen sürede i leyen kira bedelleri K RACI taraf ndan ödenecektir. e) Arac n K RACI veya personellerin kusuru sonucunda çal nmas ve kasko genel artlar d nda kalan hallerde (araç üzerinde anahtar b rak lmas ve/veya makbuz/fatura kar l olmaks z n arac n otopark/y kama çal anlar na teslimi gibi kirac personelinin ihmali ve kusuru bulunmas hallerde) sigorta irketinin çal nmadan kaynaklanan zararlar ve/veya hasar ödemeye kadar geçen süre için kira bedeli ödemekle de yükümlüdür. f) Araç kirada iken çal nmas durumunda gerekli olan tüm raporlar n temini ve ba vurular n yap lmas K RACI'ya aitiir. 3/8

4 ) Araç K RACI'n n kullan m da iken fenni muayene süresinin sona ermesi durumunda; g) Kiralanan arac n kar t klar kazalar nedeniyle, do abilecek her türlü zararlar n ve ziyanlar n, maddi manevi tazminat taleplerinin sorumlusunun i leten s fat ile K RACI oldu u konusunda taraflar anla m lard r. YALIN OTO K RALAMA'n n bu konuda hiçbir sorumlulu u yoktur. Kazalarda meydana gelen hasarlar trafik sigorta irketlerince kar lanacakt r. Buna ra men, YALIN OTO K RALAMA üçüncü ah slara veya sigorta irketlerine herhangi bir tazminat ödemek zorunda kal rsa, K RACI bu tazminat ve yarg lama giderleri, avukatl k ücreti gibi her türlü ek masraflar YALIN OTO K RALAMA'ya ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda YALIN OTO K RALAMA aleyhine aç lan tüm davalar K RACI'ya ihbar edilir. h) Kirac taraf ndan sunulan belgelerin her türlü yasal sorumlulu u K RACI'ya aittir. YALIN OTO K RALAMA'ya, telefon ile durumu bildirecektir. K RACI konu hakk nda bilgi sahibi oldu unda derhal kendisine en yak n muayene istasyonuna giderek, muayenesini yapt racakt r. Fenni muayene s ras nda yap lan harcamalar, belgelenmesi ko uluyla YALIN OTO K RALAMA'ya yap lacak ödemeden mahsup edilecektir. Fenni muayene i leminin makul süresi içerisinde yap lamamas ndan kaynakl (arac n trafikten men edilmesi de dahil) meydana gelecek zararlar K RACI taraf ndan ödenecektir. Madde-7 K RALANAN ARACIN ADES a) Arac n teslim ve iade yeri YALIN OTO K RALAMA'n n adresidir. Arac n bu adres d nda ba ka bir adrese teslim ve iade edilmesi durumunda teslim edilen lokasyon YALIN OTO K RALAMA'n n lokasyonuna nakli ile ilgili bedel K RACI taraf ndan ödenir. b) KRACI, sözle menin bitim tarihinde veya YALIN OTO K RALAMA taraf ndan hakl fesih edilmesi halinde arac YALIN OTO K RALAMA'ya derhal iade edecektir. Araç 48 saat geçmekle hala YALIN OTO K RALAMA'ya teslim edilmez ve kirac n n ileti im amaçl b rakt hiçbir adres ve telefona da ula lamaz ise araç çal nm kabul edilecektir. Bu durumda YALIN OTO K RALAMA'n n her türlü yasal ba vuruda bulunma hakk oldu u K RACI sözle meyi imzalamakla birlikte kabul etmi tir. c) KRACI arac kiralad andaki gibi temiz ve bak ml olarak iade edecektir. Kullan mdan kaynaklanan eskimelerden YALIN OTO K RALAMA sorumlu olacakt r, ancak kullan m d nda olu mu ve sigortalardan tanzim edilemeyecek, her türlü hasar ve zararlardan K RACI sorumlu olur, ilgili bedeller K RACI taraf ndan kar lanacakt r. d) Araç, K RACI'ya as l ve yedek anahtarlar ile birlikte teslim edilmi ise, arac n iadesi s ras nda as l ve yedek anahtar n her ikisi de YALIN OTO K RALAMA'ya iade edecektir. Anahtarlardan birinin dahi iade edilmemesi halinde kilit sisteminin de i mesi veya yedek anahtar n yapt r lmas için gerekl tüm masraflar K RACI taraf ndan kar lanacakt r. e) Arac n iadesinde arac n teslim edildi i andaki ekipman yla iadesi (trafik seti, yang n söndürme tüpü, zincir) gerekmektedir. Eksik ekipman bedeli K RACI'ya fatura edilecektir. Madde-8 ARACIN KULLANILMAMASI DURUMU a) Kiralanan araç çal n r veya kazadan dolay hasar görür ve onar ma al n rsa veya hurdaya ç karsa, bu araç için kira bedeli i lemeye devam eder ve 6/a-b maddelerinde belirtilen belgelerin YALIN OTO K RALAMA'ya ula t r lmas ndan itibaren 48 saat içinde geçici/muadili bir araç verilir. Belgelerin YALIN OTO K RALAMA'ula t r lmas ndan önce, K RACI'n n yaz l talebi üzerine muadil bir arac n verilmesi söz konusu olursa, belgelerin tamam YALIN OTO K RALAMA'ya ula t r l ncaya kadar bu araca da ayr ca kira bedeli i letilecektir. b) Çal nma veya hurdaya ç kma neticesi kal c araç teslimi gerekirse, verilecek bu yeni araç, yerine verilen arac n kullan labilir son durumu ile e de erde olacakt r. Ancak üretici firmadan kaynaklanan de i iklikler olabilecektir. BÖLÜM 3 M A L H Ü K Ü M L Ü L Ü K L E R Madde-9 K RA BEDEL VE ÖDEME ARTLARI a) KRACI taraf ndan yap lmas gereken her türlü ödeme (sözle me süresi içinde araca kesilen cezalar da dahil) K RACI taraf ndan kira sözle mesi s ras nda YALIN OTO K RALAMA'ya verilen kredi kart bilgilerinden K RACI'n n herhangi bir onay na gerek kalmaks z n YALIN OTO K RALAMA taraf ndan mail-order ile tahsil edilecektir. Bu ekilde tahsilat n yap lamad durumlarda ise K RACI'ya bildirim yap ld günden itibaren üç (3) gün sonunda kirac mütemerrit olacakt r. b) Kira sözle mesine konu arac n kira bedeli Ek-(1)'de belirtilmi tir. Arac n kira bedeli, kiralama süresinde sabit olup, %18 KDV hariçtir. KDV oranlar nda meydana gelebilecek de i iklikler (+/-) fiyatlara yans t lacakt r. c) Kira bedellerinin belirtilen süreden daha geç ödenmesi durumunda YALIN OTO K RALAMA, K RACI'ya herhangi bir ihtar ve/veya uyar yapmaks z n fatura tarihi ile ödeme tarihi aras ndaki gün fark için vade fark faturas düzenleyerek gönderecektir. Vade fark faturalar nda fatura tutar üzerine günlük %.02 (binde iki) gecikme faizi i letilecektir. K RACI, (vade fark ) faturalar n, fatura tarihini takip eden 3 gün içinde YALIN OTO K RALAMA'n n bu sözle mede belirtilen banka hesab na ödeyecektir. Ayr ca, K RACI, vade fark faturalar na (zaman nda ödeme yap ld ) itiraz hariç herhangi bir itiraz ileri sürmeyece ini imdiden beyan, kabul ve taahhüt etmi tir. 4/8

5 d) Kira bedellerinin i bu sözle mede belirtilen süreler içinde ödenmemesi durumunda, YALIN OTO K RALAMA sat sonras hizmetler olarak tarif edilen (Muadil araç verme, Bak m onar m hizmetleri vs. gibi) hizmetleri durdurma hakk na sahiptir. e) Temerrüt halinde vade fark bedelleri dahil tüm alaca a ayl k % 9 temerrüt faizi uygulan r. Temerrüt faizinin hesaplanmas nda ay kesirleri tam ay olarak dikkate al n r. f) KRACI kira sözle mesinin bitim tarihinde YALIN OTO K RALAMA'ya arac derhal iade edecek olup, bu tarihten sonra geciken her gün için günlük kira bedelinin (i bu sözle mede ayl k kira bedelinin 30'a bölünmesiyle bulunan bedel) iki kat n ödemekle yükümlüdür. g) Kira bedelinin yabanc para cinsinden belirlenmesi halinde kesilecek faturalarda, fatura tarihindeki T.C.M.B. Efektif sat kuru esas al narak Türk Liras 'na çevirilecektir. Madde-10 K RACI TEMERRÜDÜ a) Kira paras n n vadesinde ödenmemesi halinde; ödeme için ke ide edilecek ihtarname K RACI'ya ula makla K RACI temerrüdü gerçekle ir. b) Temerrüt halinde K RACI B.K m.260 hükmüne istinaden çekilen miktara ra men verilen yasal önel içinde, kira paras n faiz ve ferileriyle birlikte ödemezse, önelin hitam nda sözle me fesih edilmi say l r. K RACI sözle menin fesih edilmi say ld tarihte arac YALIN OTO K RALAMA'ya iade edecektir. Madde-11 ARCIN REHN, SÖZLE MEN N TEML K, BANKA/F NANS KURUM B LG LER a) YALIN OTO K RALAMA, bu sözle meden do acak alacaklar n herhangi bir bankaya veya finans kurumuna temlik edebilir. K RACI bu temlike pe inen muvafakat etmi tir. K RACI, temliki kabul etti ine ili kin teyit yaz s n banka/finans kurumuna hitaben düzenleyip verecektir. b) YALIN OTO K RALAMA sözle me konusu arac banka ve/veya finans kurumunu rehin edebilir, araç kayd na sat lamaz kayd koydurabilir. BÖLÜM 4 D E K H Ü K Ü M L E R Madde-12 G ZL L K LKES a) YALIN OTO K RALAMA ve K RACI, i bu sözle meye uyar nca vak f olacaklar di er tarafa ait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli oldu unu kabul eder ve bu bilgilerin sözle me taraflar ve çal anlar taraf ndan 3.ki ilere if a edilmemesini taahhüt eder. Bu gizlilik taahhüdü i bu sözle me sona erse veya iptal edile dahi geçerlili ini muhafaza eder. Madde-13 ANLA MAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ a) bu sözle me kar l kl iyi niyet ve dayan ma ilkelerine göre tanzim edilmi olmakla birlikte, arzu edilmemesine ra men ihtilaf vukuunda, uyu mazl klar n halinde Çorlu Mahkemeleri ve cra Daireleri yetkili k l nm t r. b) Dava ve icra sonucunda haks z ç kan taraf di er tarafa, avukatl k ücretlik tarifesiyle belirlenen yasal avukatl k ücretinden ba ka, müddeabihin veya de erinin % 10'u oran nda avukatl k ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt eder. c) Sözle mede geçen ay ifadesinden otuz gün (30) anla l r. Madde-14 SÖZLE ME DE KL KLER VE BÖLÜNEB L RL K a) bu sözle menin herhangi bir maddesinde yap lacak de i iklikler, sadece yaz l olarak yap ld ve taraflarca imzaland sürece hüküm ifade eder. Bunun d nda bu sözle menin herhangi bir hükmünün, geçici ve sürekli olarak farkl uygulanmas, sözle medeki o hükmün de i tirdi i mana ve hükmünde olamaz ve taraflar n, sözle me hükümlerinin aynen uygulanmas n talep etme hakk her zaman mahfuzdur. b) Bu sözle menin herhangi bir hükmünün, emredici kurallara ayk r olmas halinde di er hükümlerin muteberiyetini korumaya ve taraflar aras nda geçerli olmaya devam edecektir. Madde-15 SÖZLE MEN N EKLER VE HÜKÜMLER Ek-(1) Araç, Kirac ve Ücrete ili kin bilgiler Ek-(2) Mail-Order Formu Ek-(3) Araç Teslim Tutana Ek-(4) Arac n kasko d hallerinde al nan evrak (teminat senedi) Bu sözle menin ekleridir Madde-16 TARAFLARIN FES H HAKKI a) KRACI mücbir sebepler d nda kira akdini feshedemez BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 5/8

6 b) Taraflardan birinin sözle mede yer alan yükümlülük ve taahhütlerine uygun davranmamas halinde kar taraf n bu sözle mede kanuni ikametgah olarak bildirdi i adresine yaz l olarak gönderilecek bir ihtarname ile uyar da bulunur ve ayk r l n 15 gün içerisinde giderilmesi istenir. Giderilmedi i taktirde sözle me fesih edilmi say l r. K RACI, fesih tarihinden itibaren iki (2) gün içerisinde arac iade etmekle yükümlüdür. Madde-17 CEZA ART a) KRACI i bu sözle menin 10/b maddesinde belirtilen teslimde gecikirse, arac n sözle menin fesih edilmi say ld tarihteki kasko sigorta de erinin %20'sini ifaya eklenen ceza-i art olarak ödemeyi kabul ve taahhüt etmi tir. Sözle menin bu ekilde sona ermesi halinde, fesheden taraf n sözle me uyar nca yapt masraflar ile her türlü zarar n n tazmini talep etme hakk sakl d r. b) KRACI, i bu sözle menin 16/b maddesinde belirtilen teslimde gecikirse sözle menin fesih edilmi say ld tarihteki kasko sigorta de erinin %20'sini ifaya eklenen ceza-i art olarak ödemeyi kabul ve taahhüt etmi tir. Sözle menin bu ekilde sona ermesi halinde, fesheden taraf n sözle me uyar nca yapt masraflar ile her türlü zararlar n n tazmini talep etmek hakk sakl d r. c) KRACI, temerrüt dahil kusurlu davran lar yla YALIN OTO K RALAMA'n n hakl sebeple akdi fesih etmesine yol açarsa ya da K RACI kira hitam ndan önce akdi fesih ederse, sözle me süresinin bitimine kadar ödemesi gereken kira bedelinin % 40'n, ceza-i art olarak YALIN OTO K RALAMA'ya ödemekle yükümlüdür. Madde-18 TEBL GAT VE B LD R MLER a) Taraftarlardan herhangi birisinin di er tarafa gönderece i bildirimlerde, i bu sözle menin ba lang ç k sm nda yaz l bulunan adresler geçerlidir. Bu adreslerin de i ikli i di er tarafa yaz l olarak noter vas tas yla bildirilmedi i sürece, bu adreslere yap lacak tebligatlar tebellü ü tazammum edecektir. b) Taraflar aras nda yap lacak bildirimlerde, taraflar n sözle mede yer alan faks numaralar ve adresleri geçerli olacak olup, YALIN OTO K RALAMA taraf ndan faks cihaz ve ile yap lan bildirimlerin K RACI'ya iletilmesi halinde faks teyidi aranmaks z n YALIN OTO K RALAMA'n n faks cihaz n n gönderildi onay geçerli olacakt r. Buna ba l olarak faks gönderilen faturalar n da ödeme vadesi ba layacakt r. c) Taraflar sözle mede yer alan telefon, faks numaralar ve adreslerinin de i mesi durumunda bu de i iklikler derhal di er tarafa yaz l olarak bildirilecektir. Madde-19 SÖZLE MEN N SÜRES a) bu sözle me taraflarca imzalanmakla imza tarihinden itibaren hüküm ifade eder. b) Sözle menin süresi sözle mede detaylar belirtlen arac n K RACI'ya teslimi tarihinde ba lar. Madde-20 SÖZLE MEYE EKLENEN ÖZEL HÜKÜMLER Madde-21 MZA 4 sayfa ekleri ile birlikte toplam 8 sayfadan ibaret i bu sözle me taraflar aras nda.../.../... Tarihi itibariyle Tekirda, Çorlu'da iki (2) nüsha olarak düzenlenerek kabul ve imza olunmu tur. Kirac sim Soyisim Kiralayan sim Soyisim Hakan Tüzmen YALIN B L M Bilgi Teknolojileri ve Sektörel Dan manl k Hizmetleri 6/8

7 EK-2 Yal n Car Rental Yal n Bili im Bilgi Teknolojileri ve Sektörel Dan manl k Hizmetleri KRED KARTI LE ÖDEME TAL MATI FORMU MAIL-ORDER FORMU F RMA ÜNVANI KART SAH B N N ADI SOYADI KART C NS KRED KARTI NO BANKA ADI SON KULLANMA TAR H 01. VADE 02. VADE 03. VADE ÖDEME TAR H ÖDEME TUTARI TOPLAM ÖDEME TUTARI TOPLAM ÖDEME TUTARI(YAZI LE) ÖNEML NOT TAR H MZA Say n Kart Hamili, Lütfen, ödeme formunu, aleyhinize ç kar labilecekneticeleri önlemek için dikkatli bir ekilde doldurunuz. bu ödeme talimat n imzalam olmakla, kredi kart hesab n zdan tahsil konusunda Hakan Tüzmen - Yal n Bili im Bilgi Teknolojileri ve Sektörel Dan manl k Hizmetleri' ne yetki vermi oldunuz. Bu nedenle, kredi kart hesab n z tahsile elveri li tutmak zorunda oldu unuzu hat rlaman z rica ederiz.../ /.. Gerekti inde ibraz etmek için bu formu saklay n z. Sayg lar m zla 7/8

8 EK-3 Yal n Car Rental Yal n Bili im Bilgi Teknolojileri ve Sektörel Dan manl k Hizmetleri ARAÇ TESL M TUTANA I ÇIKI KM DÖNÜ KM... ARAÇ KAPORTA AÇIKLAMASI Var Yok Çelik Jant Garanti Belgesi Jant Kapa Koltuk K l f Paspas Ruhsat Stepne Trafik Sigortas Trafik Seti Yang n Söndürücü Yedek Anahtar Zincir Navigasyon Cihaz Çocuk Koltu u Teslimattaki Araç Yak t Durumu Hasar Aç klamalar EK-4 Ödeme Günü Türk Liras Kuru No bu emre muharrer senedim.mukabilinde......tarihinde Hakan Tüzmen - Yal n Bili im Bilgi Teknolojileri ve Sektörel Dan manl k Hizmetleri' ne veya emrühavale... Yukar da yaz l yaln z. Türk Liras.Kuru ödeyece i.. Bedeli..Ahzolunmu tur. bu bono vadesinde ödenmedi i taktirde müteakip bonolar nda muacceliyet kesbedece ini, ihtilaf vukuunda ÇORLU Mahkemelerinin selahiyetini imdiden kabul eyleri, okudu sim Unvan Adres Düzenleme Tar..../.../. Ö D E Y E C E K Vergi Da. - V. No TC Kimlik No Kefil mza mza Vergi Da. - V. No TC Kimlik No 8/8

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU Kiracı Adı-Soyadı : T.C. kimlik No : Fatura Adresi : İş Adresi : İş Tel : E-mail : Ev Adresi : Faks no : Ev Tel : Gsm 1 : Ehliyet No : Gsm 2 : Eh. Verildiği Yer : Eh. Verildiği

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET TEM NATLAR 1) T bbi Tedavi Teminat Sigortal n n, sigorta kapsam nda olmak art ile sigorta süresi içinde yurtd seyahati esnas nda aniden hastalanmas veya

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

Daha fazla bilgi almak, görü mek istedi iniz takdirde, önceden randevu alarak irketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyar z.

Daha fazla bilgi almak, görü mek istedi iniz takdirde, önceden randevu alarak irketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyar z. Say n Kirac z, irketimiz in internet sitesinde yay mlanm bulunan finansal kiralama sözle mesi ve eklerinin a da bilgilerinize sunulan genel i lem artlar, finansal kiralama ili kilerinin sa kl yürütülebilmesi

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU BANKACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Aç klama: Ekte Fibabanka Anonim Şirketi Bankac l k Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ) metni yer almaktad r. Sözleşme aleyhinize ayk r olabilecek

Detaylı

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:...

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:... 1/1 HESAP AÇILIfi KARTONU ACENTA: HESAP NO: Müflterinin: Ad/Adlar :... Do um Yeri ve Tarihi:... Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:...... fl Adresi:...... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi

Detaylı

0212 444 10 45 ABONEL K BAfiVURU FORMU. Doping ADSL2+

0212 444 10 45 ABONEL K BAfiVURU FORMU. Doping ADSL2+ 0212 444 10 45 ABONEL K BAfiVURU FORMU Kurumsal Abone Bireysel Abone H ZMET T P (Birden fazla seçebilirsiniz.) PSTN Tabanl Ses Hizmeti (A Tipi Telefon Hizmeti) Doping ADSL2+ Tarih:... IP Tabanl Ses Hizmeti

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI

SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI L M TS Z POL ÇE TEM NATLARI UYGULAMA B LG LER SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI Siemens L M TS Z POL ÇE TEM NATLARI TEM NATIN ADI TEM

Detaylı

SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU

SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU ERDEMİR in ihtiyacı marka, model, özellik ve sayıları 3. madde de belirtilen araç/araçların iş bu sipariş hüküm ve şartları doğrultusunda kullanılmak üzere KİRALAYAN

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

MAL YE BAKANLI I MUHAKEMAT B MLER

MAL YE BAKANLI I MUHAKEMAT B MLER MAL YE BAKANLI I MUHAKEMAT B MLER LEM YÖNERGES NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amac, Maliye Bakanl Ba hukuk Mü avirli i ve Muhakemat Genel Müdürlü ünün

Detaylı

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE NC BÖLÜM KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE KURULU Madde 1 Bankac k Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yat m Bankac yapmak üzere Bakanlar Kurulu nun 28/06/1998

Detaylı

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No:257 Nisan 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282

Detaylı

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar (10/01/2013 tarih ve 28524 say Resmi Gazete de yay mlanm r.) Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan: GÜMRÜK LEMLER N KOLAYLA TIRILMASI YÖNETMEL Amaç ve kapsam NC K TAP Genel Hükümler NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KİRALAMA HAKKINDA BİLGİLER ( UZUN DÖNEM 12 AY - 24 AY - 36 AY - 48 AY ) KİRALAMA HAKKINDA BİLGİLER ( KISA DÖNEM 1 AY - 3 AY - 6 AY )

KİRALAMA HAKKINDA BİLGİLER ( UZUN DÖNEM 12 AY - 24 AY - 36 AY - 48 AY ) KİRALAMA HAKKINDA BİLGİLER ( KISA DÖNEM 1 AY - 3 AY - 6 AY ) PROTON Türkiye Genel distribütörü ULU MOTOR Sanayi ve Tic A.Ş. GEREKLİ EVRAKLAR ( UZUN VADE 12 AY- 24 AY- 36 AY- 48 AY) GEREKLİ EVRAKLAR ( KISA VADE 1 AY- 3 AY 6 AY) 1- Eksiksiz doldurulmuş ve bayi kaşesi

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR

B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR B R NC BÖLÜM - I. Tan mlar B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta ifllemlerine

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

VERGİSEL İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

VERGİSEL İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ANKARA SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) VERGİSEL İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Hasan ALTUNCU İç Denetçi - E. Vergi Denetmeni Zafer KÜTÜK Vergi

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

Müflteri No. Ad Soyad / Unvan GENEL KRED SÖZLEfiMES Bir taraftan, (1) Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu fiiflli 34394 STANBUL-TÜRK YE adresinde mukim ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalar na tabi olarak faaliyet

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı