1/8 EK-1 ARAÇ K RALAMA SÖZLE MES FORMU. Kirac Ad Soyad Fatura Adresi Adresi. Tel. e-posta: Ev Adresi. Ev Tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1/8 EK-1 ARAÇ K RALAMA SÖZLE MES FORMU. Kirac Ad Soyad Fatura Adresi Adresi. Tel. e-posta: Ev Adresi. Ev Tel"

Transkript

1 EK-1 Yal n Car Rental Yal n Bili im Bilgi Teknolojileri ve Sektörel Dan manl k Hizmetleri ARAÇ K RALAMA SÖZLE MES FORMU Kirac Ad Soyad Fatura Adresi Adresi Tel Ev Adresi e-posta T.C.Kimlik No V.Dairesi/V.No Ev Tel Ehliyet No Eh. Verildi i Yer Do um Yeri Pasaport No 2. Kullan c Ad Soyad Ehliyet No Verildi i Yer ARAÇ ÇIKI (Tarih - Saat) ARAÇ DÖNÜ (Tarih - Saat) Marka Model Plaka Ödeme ekli Kredi Kart No Provizyon No Provizyon Tutar Depozito Tutar Haz rlayan AÇIKLAMALAR GSM 1 GSM 2 Eh. Verildi i Tarih Do um Tarihi Verildi i Ülke/Tarih Do um Tarihi Eh. Verildi i Tarih Tel ÇIKI Yeri DÖNÜ Yeri Gün Say s Günlük Kira Ücreti Teslim Etme Ücreti Nakit Kredi Kart Çek Teslim Alma Ücreti oför Ücreti Benzin Ücreti Ara Toplam KDV %18 Genel Toplam 0.00TL 0.00TL 0.00TL Kirac sim Soyisim Kiralayan sim Soyisim Hakan Tüzmen YALIN B L M Bilgi Teknolojileri ve Sektörel Dan manl k Hizmetleri 1/8

2 B A BÖLÜM 1 L A N G I Ç Madde-1 TARAFLAR a) Hakan Tüzmen - Yal n Bili im Bilgi Teknolojileri ve Sektörel Dan manl k Hizmetleri - YALIN OTO K RALAMA Kaz miye Mh. A k Veysek Sk. Esenbo a Merkezi No33 D6 Çorlu / TEK RDA b) KRACI; Madde-2 KISALTMA ve TANIMLAMALAR bu sözle me metni ve ekleri içerisinde; a) Hakan Tüzmen - Yal n Bili im Bilgi Teknolojileri ve Dan manl k Hizmetleri Firmas, k saca YALIN OTO K RALAMA olarak, b) Arac kiraya veren k saca YALIN OTO K RALAMA olarak, c) Kirac, yine K RACI olarak. d) 2918 say l Karayollar Trafik Kanununun 3. ve 85. maddeleri gere i arac i leten, K RACI ya da LETEN olarak ANILACAKLARDIR. Madde-3 SÖZLE MEN N KONUSU Bu sözle me ile YALIN OTO K RALAMA sözle mede belirtilen arac, bu sözle me artlar na uygun olarak kullan lmas için K RACI'ya teslim etmeyi, K RACI ise söz konusu arac i bu sözle meden do an hak ve sorumluluklar do rultusunda kullanmay ve bu kullanma kar l sözle mede belirtilen, kira bedelini ve sair ücretleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Sözle me ekleri i bu sözle menin ayr lmaz bir parças d r. bu sözle me ile kiralanan arac n, K RACI'ya teslimi an ndan itibaren, Karayollar Trafik Kanunun da belirtildi i üzere i leten K RACI'd r 23 ya n doldurmu, y ll k ehliyet sahibi herkes, veli veya vasisinin iznine ve/veya icazetine gerek kalmaks z n i bu sözle menin taraf olabilecektir. K RACI talebi halinde ek ücret ödeyerek, kiraya konu olan arac 3. bir ki iye YALIN OTO K RALAMA'in istedi i belgeleri vererek kulland rma hakk na sahiptir. Kiraya konu olan arac 3. ki i kullan rken kar la labilecek her türlü problemde arac kullanan 3. ki i ile birlikte, as l K RACI'n n, YALIN OTO K RALAMA'ya kar birinci dereceden asli ve yasal sorumlulu u devam eder. BÖLÜM 2 T A R A F L A R I N H A K v e Y Ü K Ü M L Ü L Ü K L E R Madde-4 ARACIN TESL M ve KULLANIM ARTLARI a) As l olan arac, K RACI'n n bizzat teslim almas d r. stisnai olarak arac K RACI'n n belirleyece iba ka bir ah s alacak ise K RACI, arac teslim almayayetkili k ld ah slar n ad ve soyadlar n, bu ah lar n ehliyet fotokopilerini ve ah slar yetkili k ld na dair imzal beyan n, arac n tesliminden önce YALIN OTO K RALAMA'ya bildirecektir. b) Araç, Karayollar Trafik Kanunu ve Trafik Yönetmeli i taraf ndan "araçta bulunmas zorunlu olan techizat" (Ek-3' te belirtilmi tir.) ile birlikte K RACI'ya teslim edilecektir. Arac n tesliminde araç ruhsat, arac n kullan m k lavuzu, vb. evraklar K RACI'ya araçla birlikte verilecektir. c) Kirac l k s fat K RACI'n n sahs ile kaim olup, arac hiçbir ekilde k smen dahi olsa üçüncü ki ilere kiraya veremez, devredemez, temlik edemez, teminat olarak gösteremez. YALIN OTO K RALAMA'n n yaz l muvafakati olmadan, arac yurt d na ç kartamaz. Uzun süreli sözle melerde (3 ay ve üzeri), K RACI arac, sosyal güvenlik bildirimi (SSK, Emekli Sand, Ba -kur) yap lm ve statüsü devam eden personeline kulland rabilir. Personeli harici ki ilere kulland rmas, bu sözle me ile ayr ca belirlenmemi ise, akde ayk r l k te kil eder ve fesih sebebidir. Bu durum ayr ca K RACI'n n her türlü sorumlulu unu gerektirir. d) Araç K RACI'n n kullan m nda iken kesilen trafik cezalar, K RACI taraf ndan yasal ödeme süresi içerisinde ödenecek ve trafik ceza makbuzu ile ödeme dekontu, ödeme gününden itibaren 5 gün içerisinde YALIN OTO K RALAMA'ya ula t racakt r. Bu yükümlülük yerine getirilmedi i taktirde, YALIN OTO K RALAMA'n n ödedi i ceza bedelini ve di er tüm zararlar n K RACI, YALIN OTO K RALAMA'ya derhal ödeme yapmak suretiyle kar layacakt r. e) Kira süresi içerisinde K RACI'n n araç kullan m s ras nda alm oldu u tüm trafik cezalar, OGS, KGS ücret ve cezalar, köprü ve otoyollarda ücret ödemeden geçmekten do an ücret ve cezalar K RACI'ya aittir. f) Arac n kullan ma ba lan lmas ile birlikte K RACI, firma tan mlay c yaz ve logolar araca yap t rmak, takmak, asmak hakk na sahiptir. Bu yaz ve logolar için ödenecek ilan ve reklam giderleri K RACI taraf ndan kar lanacak olup, arac n iadesi s ras nda sökülecek ve araç temiz olarak iade edilecektir. Aksi taktirde bu yaz ve logolar n temizlenmesine dair tüm malzeme ve i çilik giderleri YALIN OTO K RALAMA taraf ndan K RACI'ya fatura edeilecek, K RACI da bu fatura bedelini derhal ödeyecektir. 2/8

3 g) Kiraya konu olan arac n yanl park veyahut ba ka suretle trafik taraf ndan çekilmesi ve otoparka götürülmesi halinde do acak ceza ve otopark ücretleri, çekici masraflar K RACI'ya aittir. h) KRACI, kira konusu arac yasal olmayan i lerde kullanamaz. ) Kira sözle mesi ba lang çta belirtilen süre d nda K RACI taraf ndan sözlü veyahu yaz l olarak YALIN OTO K RALAMA'ya bildirimi halinde YALIN OTO K RALAMA'n n onay ile uzat labilir. Madde-5 ARACIN BAKIM ONARIM VE HASARLARI a) Arac n peryodik bak m ve onar m maliyetleri kira bedeline dahil olup, YALIN OTO K RALAMA'ya aittir. Peryodik bak m-onar m süresinin iki (2) i gününü a mas halinde YALIN OTO K RALAMA, K RACI'ya geçici araç temin eder. b) Kirac taraf ndan yapt r lacak her türlü bak m onar mlar YALIN OTO K RALAMA'n n önceden belirtti i yada bildirece i servis noktalar nda yap l r. Bunun d nda kirac yapaca tüm harcamalar ndan kendisi sorumludur ve bu harcama YALIN OTO K RALAMA'dan talep edilemez. Bunlar n d nda özensiz ve kötü kullan m ile harici etkenlerden dolay olu acak masraflar K RACI taraf ndan kar lanacakt r. S n rlama anlam na gelmemek üzere 1-Servis raporu ile sabit, üretici firman n kabul etti i km'lerden önce ortaya ç kan ve garantiye girmeyen debriyaj seti de i imleri; 2-Servis raporu sonucu üretici firman n öngördü ü km'lerden önce ortaya ç kan ve garantiye girmeyen amortisör, rot ve rotillerin de i imi; 3-Servis raporuyla netle en ve garantiye girmeyen kötü yak t sonucu yak t pompas, enjektör de i imi ve yak t sistemi onar mlar ; 4-Ar za ikaz lambalar n n yanmas na ra men kullan ma devam edilerek, hasar olu mas ; 5-Kar zincirinin yanl kullan m sonucu, fren sistemi parçalar na (örne in ABS sensör kablolar n n) zarar verilmesi 6-Patlam lastik üzerinde kullan ma devam ederek lastik, jant ve di er ön tak m n komponentlerine zarar verilmesi 7-Arac n lasti inin patlamas halinde olu acak lastik zararlar ndan K RACI sorumludur. K RACI lasti i orjinaliyle de i tirmek isterse veyahut hasara u rayan lastik bedelini tanzimle mükelleftir. Lasti in tamir ettirilmesi K RACI'y bu madde ile belirtilen sorumluluktan kurtarmaz. c) Anahtar n, harici etki sonucu kullan lamaz durumunda eski haline getirilme bedelini ve anahtar n kaybedilmesi durumunda araç kilit sisteminin yenilenme bedeli K RACI taraf ndan YALIN OTO K RALAMA'ya ödenecektir. d) K RACI taraf ndan arac n peryodik bak m ve onar mlar n n yapt r lmas için YALIN OTO K RALAMA'ya teslimden kaç n lmas nedeniyle araçta meydana gelecek tüm zarar ve ziyanlar K RACI ödemeyi kabul ve taahhüt eder. e) Kira sözle mesine konu arac n hasar halinde, serviste geçen süre için K RACI'n n kusurlu olup olmad na bak lmaks z n arac n günlük kira bedeli her gün için K RACI taraf ndan YALIN OTO K RALAMA'ya ödenecektir Madde-6 HASAR S GORTA VE SORUMLULUK a) Araçta meydana gelebilecek hasarlarda, tek tarafl kazalarda sadece arac n, birden fazla arac n kar t kazalarda da tüm araçlara ait belgelerle birlikte trafik kaza raporu, alkol raporu, ehliyet fotokopisi, gibi belgelerin düzenlenerek as llar n n veya tasdikli fotokopilerinin, kaza tarihinden itibaren en geç 2 gün içerisinde K RACI taraf ndan YALIN OTO K RALAMA'ya ula t r lmas gerekmektedir. Bu raporlar her türlü hasarda sigorta teminat ndan faydalanabilmek için gerekli olup, al nmamalar veya zaman nda teslim edilmemeleri halinde hasar bedeli ve arac n tamirde geçen günlerine ait kira bedeli K RACI taraf ndan kar lanmak zorundad r. b) Tüm hasarlar n trafik kaza raporu ile tevsik edilmesi zorunludur. c) Sahte rapor, alkollü ve ehliyetsiz araç kullan lmas ve benzeri hallerde, meydana gelecek hasar toplamlar ve arac n tamiri için geçen sürede i leyen kira bedelleri ile üçüncü ki ilere verilmi maddi manevi zararlar K RACI taraf ndan kar lanacakt r. Taraflar, trafik kaza raporlar nda, sürücünün herhangi bir miktar veya ekilde alkollü olarak belirtilmesi halinde olu acak hasarlar n ve onar m için geçecek sürelerde i leyecek kira bedellerinin K RACI taraf ndan ödenece i hususunda anla lm t r. d) Raporlar al nm olsa dahi, sigorta irketinin sahte rapor, alkollü ve ehliyetsiz araç kullan lmas ve benzeri herhangi bir sebeple ödeme yapmay kabul etmedi i hallerde, hasar toplamlar ve arac n tamiri için geçen sürede i leyen kira bedelleri K RACI taraf ndan ödenecektir. e) Arac n K RACI veya personellerin kusuru sonucunda çal nmas ve kasko genel artlar d nda kalan hallerde (araç üzerinde anahtar b rak lmas ve/veya makbuz/fatura kar l olmaks z n arac n otopark/y kama çal anlar na teslimi gibi kirac personelinin ihmali ve kusuru bulunmas hallerde) sigorta irketinin çal nmadan kaynaklanan zararlar ve/veya hasar ödemeye kadar geçen süre için kira bedeli ödemekle de yükümlüdür. f) Araç kirada iken çal nmas durumunda gerekli olan tüm raporlar n temini ve ba vurular n yap lmas K RACI'ya aitiir. 3/8

4 ) Araç K RACI'n n kullan m da iken fenni muayene süresinin sona ermesi durumunda; g) Kiralanan arac n kar t klar kazalar nedeniyle, do abilecek her türlü zararlar n ve ziyanlar n, maddi manevi tazminat taleplerinin sorumlusunun i leten s fat ile K RACI oldu u konusunda taraflar anla m lard r. YALIN OTO K RALAMA'n n bu konuda hiçbir sorumlulu u yoktur. Kazalarda meydana gelen hasarlar trafik sigorta irketlerince kar lanacakt r. Buna ra men, YALIN OTO K RALAMA üçüncü ah slara veya sigorta irketlerine herhangi bir tazminat ödemek zorunda kal rsa, K RACI bu tazminat ve yarg lama giderleri, avukatl k ücreti gibi her türlü ek masraflar YALIN OTO K RALAMA'ya ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda YALIN OTO K RALAMA aleyhine aç lan tüm davalar K RACI'ya ihbar edilir. h) Kirac taraf ndan sunulan belgelerin her türlü yasal sorumlulu u K RACI'ya aittir. YALIN OTO K RALAMA'ya, telefon ile durumu bildirecektir. K RACI konu hakk nda bilgi sahibi oldu unda derhal kendisine en yak n muayene istasyonuna giderek, muayenesini yapt racakt r. Fenni muayene s ras nda yap lan harcamalar, belgelenmesi ko uluyla YALIN OTO K RALAMA'ya yap lacak ödemeden mahsup edilecektir. Fenni muayene i leminin makul süresi içerisinde yap lamamas ndan kaynakl (arac n trafikten men edilmesi de dahil) meydana gelecek zararlar K RACI taraf ndan ödenecektir. Madde-7 K RALANAN ARACIN ADES a) Arac n teslim ve iade yeri YALIN OTO K RALAMA'n n adresidir. Arac n bu adres d nda ba ka bir adrese teslim ve iade edilmesi durumunda teslim edilen lokasyon YALIN OTO K RALAMA'n n lokasyonuna nakli ile ilgili bedel K RACI taraf ndan ödenir. b) KRACI, sözle menin bitim tarihinde veya YALIN OTO K RALAMA taraf ndan hakl fesih edilmesi halinde arac YALIN OTO K RALAMA'ya derhal iade edecektir. Araç 48 saat geçmekle hala YALIN OTO K RALAMA'ya teslim edilmez ve kirac n n ileti im amaçl b rakt hiçbir adres ve telefona da ula lamaz ise araç çal nm kabul edilecektir. Bu durumda YALIN OTO K RALAMA'n n her türlü yasal ba vuruda bulunma hakk oldu u K RACI sözle meyi imzalamakla birlikte kabul etmi tir. c) KRACI arac kiralad andaki gibi temiz ve bak ml olarak iade edecektir. Kullan mdan kaynaklanan eskimelerden YALIN OTO K RALAMA sorumlu olacakt r, ancak kullan m d nda olu mu ve sigortalardan tanzim edilemeyecek, her türlü hasar ve zararlardan K RACI sorumlu olur, ilgili bedeller K RACI taraf ndan kar lanacakt r. d) Araç, K RACI'ya as l ve yedek anahtarlar ile birlikte teslim edilmi ise, arac n iadesi s ras nda as l ve yedek anahtar n her ikisi de YALIN OTO K RALAMA'ya iade edecektir. Anahtarlardan birinin dahi iade edilmemesi halinde kilit sisteminin de i mesi veya yedek anahtar n yapt r lmas için gerekl tüm masraflar K RACI taraf ndan kar lanacakt r. e) Arac n iadesinde arac n teslim edildi i andaki ekipman yla iadesi (trafik seti, yang n söndürme tüpü, zincir) gerekmektedir. Eksik ekipman bedeli K RACI'ya fatura edilecektir. Madde-8 ARACIN KULLANILMAMASI DURUMU a) Kiralanan araç çal n r veya kazadan dolay hasar görür ve onar ma al n rsa veya hurdaya ç karsa, bu araç için kira bedeli i lemeye devam eder ve 6/a-b maddelerinde belirtilen belgelerin YALIN OTO K RALAMA'ya ula t r lmas ndan itibaren 48 saat içinde geçici/muadili bir araç verilir. Belgelerin YALIN OTO K RALAMA'ula t r lmas ndan önce, K RACI'n n yaz l talebi üzerine muadil bir arac n verilmesi söz konusu olursa, belgelerin tamam YALIN OTO K RALAMA'ya ula t r l ncaya kadar bu araca da ayr ca kira bedeli i letilecektir. b) Çal nma veya hurdaya ç kma neticesi kal c araç teslimi gerekirse, verilecek bu yeni araç, yerine verilen arac n kullan labilir son durumu ile e de erde olacakt r. Ancak üretici firmadan kaynaklanan de i iklikler olabilecektir. BÖLÜM 3 M A L H Ü K Ü M L Ü L Ü K L E R Madde-9 K RA BEDEL VE ÖDEME ARTLARI a) KRACI taraf ndan yap lmas gereken her türlü ödeme (sözle me süresi içinde araca kesilen cezalar da dahil) K RACI taraf ndan kira sözle mesi s ras nda YALIN OTO K RALAMA'ya verilen kredi kart bilgilerinden K RACI'n n herhangi bir onay na gerek kalmaks z n YALIN OTO K RALAMA taraf ndan mail-order ile tahsil edilecektir. Bu ekilde tahsilat n yap lamad durumlarda ise K RACI'ya bildirim yap ld günden itibaren üç (3) gün sonunda kirac mütemerrit olacakt r. b) Kira sözle mesine konu arac n kira bedeli Ek-(1)'de belirtilmi tir. Arac n kira bedeli, kiralama süresinde sabit olup, %18 KDV hariçtir. KDV oranlar nda meydana gelebilecek de i iklikler (+/-) fiyatlara yans t lacakt r. c) Kira bedellerinin belirtilen süreden daha geç ödenmesi durumunda YALIN OTO K RALAMA, K RACI'ya herhangi bir ihtar ve/veya uyar yapmaks z n fatura tarihi ile ödeme tarihi aras ndaki gün fark için vade fark faturas düzenleyerek gönderecektir. Vade fark faturalar nda fatura tutar üzerine günlük %.02 (binde iki) gecikme faizi i letilecektir. K RACI, (vade fark ) faturalar n, fatura tarihini takip eden 3 gün içinde YALIN OTO K RALAMA'n n bu sözle mede belirtilen banka hesab na ödeyecektir. Ayr ca, K RACI, vade fark faturalar na (zaman nda ödeme yap ld ) itiraz hariç herhangi bir itiraz ileri sürmeyece ini imdiden beyan, kabul ve taahhüt etmi tir. 4/8

5 d) Kira bedellerinin i bu sözle mede belirtilen süreler içinde ödenmemesi durumunda, YALIN OTO K RALAMA sat sonras hizmetler olarak tarif edilen (Muadil araç verme, Bak m onar m hizmetleri vs. gibi) hizmetleri durdurma hakk na sahiptir. e) Temerrüt halinde vade fark bedelleri dahil tüm alaca a ayl k % 9 temerrüt faizi uygulan r. Temerrüt faizinin hesaplanmas nda ay kesirleri tam ay olarak dikkate al n r. f) KRACI kira sözle mesinin bitim tarihinde YALIN OTO K RALAMA'ya arac derhal iade edecek olup, bu tarihten sonra geciken her gün için günlük kira bedelinin (i bu sözle mede ayl k kira bedelinin 30'a bölünmesiyle bulunan bedel) iki kat n ödemekle yükümlüdür. g) Kira bedelinin yabanc para cinsinden belirlenmesi halinde kesilecek faturalarda, fatura tarihindeki T.C.M.B. Efektif sat kuru esas al narak Türk Liras 'na çevirilecektir. Madde-10 K RACI TEMERRÜDÜ a) Kira paras n n vadesinde ödenmemesi halinde; ödeme için ke ide edilecek ihtarname K RACI'ya ula makla K RACI temerrüdü gerçekle ir. b) Temerrüt halinde K RACI B.K m.260 hükmüne istinaden çekilen miktara ra men verilen yasal önel içinde, kira paras n faiz ve ferileriyle birlikte ödemezse, önelin hitam nda sözle me fesih edilmi say l r. K RACI sözle menin fesih edilmi say ld tarihte arac YALIN OTO K RALAMA'ya iade edecektir. Madde-11 ARCIN REHN, SÖZLE MEN N TEML K, BANKA/F NANS KURUM B LG LER a) YALIN OTO K RALAMA, bu sözle meden do acak alacaklar n herhangi bir bankaya veya finans kurumuna temlik edebilir. K RACI bu temlike pe inen muvafakat etmi tir. K RACI, temliki kabul etti ine ili kin teyit yaz s n banka/finans kurumuna hitaben düzenleyip verecektir. b) YALIN OTO K RALAMA sözle me konusu arac banka ve/veya finans kurumunu rehin edebilir, araç kayd na sat lamaz kayd koydurabilir. BÖLÜM 4 D E K H Ü K Ü M L E R Madde-12 G ZL L K LKES a) YALIN OTO K RALAMA ve K RACI, i bu sözle meye uyar nca vak f olacaklar di er tarafa ait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli oldu unu kabul eder ve bu bilgilerin sözle me taraflar ve çal anlar taraf ndan 3.ki ilere if a edilmemesini taahhüt eder. Bu gizlilik taahhüdü i bu sözle me sona erse veya iptal edile dahi geçerlili ini muhafaza eder. Madde-13 ANLA MAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ a) bu sözle me kar l kl iyi niyet ve dayan ma ilkelerine göre tanzim edilmi olmakla birlikte, arzu edilmemesine ra men ihtilaf vukuunda, uyu mazl klar n halinde Çorlu Mahkemeleri ve cra Daireleri yetkili k l nm t r. b) Dava ve icra sonucunda haks z ç kan taraf di er tarafa, avukatl k ücretlik tarifesiyle belirlenen yasal avukatl k ücretinden ba ka, müddeabihin veya de erinin % 10'u oran nda avukatl k ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt eder. c) Sözle mede geçen ay ifadesinden otuz gün (30) anla l r. Madde-14 SÖZLE ME DE KL KLER VE BÖLÜNEB L RL K a) bu sözle menin herhangi bir maddesinde yap lacak de i iklikler, sadece yaz l olarak yap ld ve taraflarca imzaland sürece hüküm ifade eder. Bunun d nda bu sözle menin herhangi bir hükmünün, geçici ve sürekli olarak farkl uygulanmas, sözle medeki o hükmün de i tirdi i mana ve hükmünde olamaz ve taraflar n, sözle me hükümlerinin aynen uygulanmas n talep etme hakk her zaman mahfuzdur. b) Bu sözle menin herhangi bir hükmünün, emredici kurallara ayk r olmas halinde di er hükümlerin muteberiyetini korumaya ve taraflar aras nda geçerli olmaya devam edecektir. Madde-15 SÖZLE MEN N EKLER VE HÜKÜMLER Ek-(1) Araç, Kirac ve Ücrete ili kin bilgiler Ek-(2) Mail-Order Formu Ek-(3) Araç Teslim Tutana Ek-(4) Arac n kasko d hallerinde al nan evrak (teminat senedi) Bu sözle menin ekleridir Madde-16 TARAFLARIN FES H HAKKI a) KRACI mücbir sebepler d nda kira akdini feshedemez BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 5/8

6 b) Taraflardan birinin sözle mede yer alan yükümlülük ve taahhütlerine uygun davranmamas halinde kar taraf n bu sözle mede kanuni ikametgah olarak bildirdi i adresine yaz l olarak gönderilecek bir ihtarname ile uyar da bulunur ve ayk r l n 15 gün içerisinde giderilmesi istenir. Giderilmedi i taktirde sözle me fesih edilmi say l r. K RACI, fesih tarihinden itibaren iki (2) gün içerisinde arac iade etmekle yükümlüdür. Madde-17 CEZA ART a) KRACI i bu sözle menin 10/b maddesinde belirtilen teslimde gecikirse, arac n sözle menin fesih edilmi say ld tarihteki kasko sigorta de erinin %20'sini ifaya eklenen ceza-i art olarak ödemeyi kabul ve taahhüt etmi tir. Sözle menin bu ekilde sona ermesi halinde, fesheden taraf n sözle me uyar nca yapt masraflar ile her türlü zarar n n tazmini talep etme hakk sakl d r. b) KRACI, i bu sözle menin 16/b maddesinde belirtilen teslimde gecikirse sözle menin fesih edilmi say ld tarihteki kasko sigorta de erinin %20'sini ifaya eklenen ceza-i art olarak ödemeyi kabul ve taahhüt etmi tir. Sözle menin bu ekilde sona ermesi halinde, fesheden taraf n sözle me uyar nca yapt masraflar ile her türlü zararlar n n tazmini talep etmek hakk sakl d r. c) KRACI, temerrüt dahil kusurlu davran lar yla YALIN OTO K RALAMA'n n hakl sebeple akdi fesih etmesine yol açarsa ya da K RACI kira hitam ndan önce akdi fesih ederse, sözle me süresinin bitimine kadar ödemesi gereken kira bedelinin % 40'n, ceza-i art olarak YALIN OTO K RALAMA'ya ödemekle yükümlüdür. Madde-18 TEBL GAT VE B LD R MLER a) Taraftarlardan herhangi birisinin di er tarafa gönderece i bildirimlerde, i bu sözle menin ba lang ç k sm nda yaz l bulunan adresler geçerlidir. Bu adreslerin de i ikli i di er tarafa yaz l olarak noter vas tas yla bildirilmedi i sürece, bu adreslere yap lacak tebligatlar tebellü ü tazammum edecektir. b) Taraflar aras nda yap lacak bildirimlerde, taraflar n sözle mede yer alan faks numaralar ve adresleri geçerli olacak olup, YALIN OTO K RALAMA taraf ndan faks cihaz ve ile yap lan bildirimlerin K RACI'ya iletilmesi halinde faks teyidi aranmaks z n YALIN OTO K RALAMA'n n faks cihaz n n gönderildi onay geçerli olacakt r. Buna ba l olarak faks gönderilen faturalar n da ödeme vadesi ba layacakt r. c) Taraflar sözle mede yer alan telefon, faks numaralar ve adreslerinin de i mesi durumunda bu de i iklikler derhal di er tarafa yaz l olarak bildirilecektir. Madde-19 SÖZLE MEN N SÜRES a) bu sözle me taraflarca imzalanmakla imza tarihinden itibaren hüküm ifade eder. b) Sözle menin süresi sözle mede detaylar belirtlen arac n K RACI'ya teslimi tarihinde ba lar. Madde-20 SÖZLE MEYE EKLENEN ÖZEL HÜKÜMLER Madde-21 MZA 4 sayfa ekleri ile birlikte toplam 8 sayfadan ibaret i bu sözle me taraflar aras nda.../.../... Tarihi itibariyle Tekirda, Çorlu'da iki (2) nüsha olarak düzenlenerek kabul ve imza olunmu tur. Kirac sim Soyisim Kiralayan sim Soyisim Hakan Tüzmen YALIN B L M Bilgi Teknolojileri ve Sektörel Dan manl k Hizmetleri 6/8

7 EK-2 Yal n Car Rental Yal n Bili im Bilgi Teknolojileri ve Sektörel Dan manl k Hizmetleri KRED KARTI LE ÖDEME TAL MATI FORMU MAIL-ORDER FORMU F RMA ÜNVANI KART SAH B N N ADI SOYADI KART C NS KRED KARTI NO BANKA ADI SON KULLANMA TAR H 01. VADE 02. VADE 03. VADE ÖDEME TAR H ÖDEME TUTARI TOPLAM ÖDEME TUTARI TOPLAM ÖDEME TUTARI(YAZI LE) ÖNEML NOT TAR H MZA Say n Kart Hamili, Lütfen, ödeme formunu, aleyhinize ç kar labilecekneticeleri önlemek için dikkatli bir ekilde doldurunuz. bu ödeme talimat n imzalam olmakla, kredi kart hesab n zdan tahsil konusunda Hakan Tüzmen - Yal n Bili im Bilgi Teknolojileri ve Sektörel Dan manl k Hizmetleri' ne yetki vermi oldunuz. Bu nedenle, kredi kart hesab n z tahsile elveri li tutmak zorunda oldu unuzu hat rlaman z rica ederiz.../ /.. Gerekti inde ibraz etmek için bu formu saklay n z. Sayg lar m zla 7/8

8 EK-3 Yal n Car Rental Yal n Bili im Bilgi Teknolojileri ve Sektörel Dan manl k Hizmetleri ARAÇ TESL M TUTANA I ÇIKI KM DÖNÜ KM... ARAÇ KAPORTA AÇIKLAMASI Var Yok Çelik Jant Garanti Belgesi Jant Kapa Koltuk K l f Paspas Ruhsat Stepne Trafik Sigortas Trafik Seti Yang n Söndürücü Yedek Anahtar Zincir Navigasyon Cihaz Çocuk Koltu u Teslimattaki Araç Yak t Durumu Hasar Aç klamalar EK-4 Ödeme Günü Türk Liras Kuru No bu emre muharrer senedim.mukabilinde......tarihinde Hakan Tüzmen - Yal n Bili im Bilgi Teknolojileri ve Sektörel Dan manl k Hizmetleri' ne veya emrühavale... Yukar da yaz l yaln z. Türk Liras.Kuru ödeyece i.. Bedeli..Ahzolunmu tur. bu bono vadesinde ödenmedi i taktirde müteakip bonolar nda muacceliyet kesbedece ini, ihtilaf vukuunda ÇORLU Mahkemelerinin selahiyetini imdiden kabul eyleri, okudu sim Unvan Adres Düzenleme Tar..../.../. Ö D E Y E C E K Vergi Da. - V. No TC Kimlik No Kefil mza mza Vergi Da. - V. No TC Kimlik No 8/8

: İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

: İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ P.B.HR.004 01.01.2010 1 01.10.2013 1 5 NUTRICIA ANNE BEBEK PROSEDÜR : YÜRÜRLÜK TARİHİ : 01.01.2010 SAYFA SAYISI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : 4 + 1 kapak : İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ : GENEL MÜDÜR Bu kitapçık

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-Yeni den ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı

Detaylı

SPM Kompozit İleri Malzeme Teknolojileri Müh. Dan. San. ve Tic. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ

SPM Kompozit İleri Malzeme Teknolojileri Müh. Dan. San. ve Tic. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ SPM Kompozit İleri Malzeme Teknolojileri Müh. Dan. San. ve Tic. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ 25.06.2014 SPM KOMPOZİT İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİ MÜH. DAN. SAN. VE TİC. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ 1. GENEL

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanya Taahhütnamesi Ek Ödeme

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanya Taahhütnamesi Ek Ödeme ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Galaxy S III MINI Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO : BÖLÜM 1 BAŞLANGIÇ MADDE 1 TARAFLAR Bir tarafta; ADI SOYADI / UNVANI : SUPERTRADE GLOBAL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ : (Bundan böyle GLOBYCAR olarak anılacaktır.) YETKİLİSİ : ADRESİ : Küçükbakkalköy

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9320 KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9320 KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal Blackberry 9320 Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU Kiracı Adı-Soyadı : T.C. kimlik No : Fatura Adresi : İş Adresi : İş Tel : E-mail : Ev Adresi : Faks no : Ev Tel : Gsm 1 : Ehliyet No : Gsm 2 : Eh. Verildiği Yer : Eh. Verildiği

Detaylı

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen +1TL Tek Telefon Servisi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy Note2 Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, EK2 de belirtilen GSM hatlarım için imzaladığım

Detaylı

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 22.06.2012 tarihinden itibaren düzenlenen Notebook Kampanyası ndan ( Kampanya ) Bireysel abone olarak yararlanmak

Detaylı

Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI / EK HESAP ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 85TL 42.5TL

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞME FORMU

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞME FORMU Adres: Ahmediye Mah. Kefçe Dede Mektebi Sk. No:110/22 Kadri Konut İş Merkezi Üsküdar / İstanbul Tel: 0216 495 21 61 Gsm: 0534 626 61 21 E-mail: info@yenertur.com yener-72@hotmail.com www.yenertur.com BÖLÜM

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09.10.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli M2M Kampanyası

Detaylı

VODAFONE M2M YAZARKASA SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE M2M YAZARKASA SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen ve MT Bilgi Teknolojileri ve Dış Ticaret A.Ş. den (kısaca MT ) Yazar Kasa POS cihaz(lar)ı satın almış olan firmalara sunulmakta olan Vodafone İş Ortağım M2M Yazarkasa

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ELİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN.. NE PEŞİN BEDELLİ MARN SATIŞI İLE İLGİLİ 1.BEŞ YILLIK ÇERÇEVE PROTOKOLU (201..-202..

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ELİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN.. NE PEŞİN BEDELLİ MARN SATIŞI İLE İLGİLİ 1.BEŞ YILLIK ÇERÇEVE PROTOKOLU (201..-202.. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ELİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN.. NE PEŞİN BEDELLİ MARN SATIŞI İLE İLGİLİ 1.BEŞ YILLIK ÇERÇEVE PROTOKOLU (201..-202..) MADDE-1 TARAFLAR: Satıcı : Türkiye Kömür İşletmeleri

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

12 AY KONTRATLI FATURALI INTERNET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

12 AY KONTRATLI FATURALI INTERNET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı Mobil Internet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen kelimeler, sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) ipad (16GB, 32GB, 64GB), ipad Retina(16GB, 32GB, 64GB), Samsung Galaxy Note 10.1 cihazlarına ilişkin

Detaylı

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

Yukarıdaki şartları taşıyan Abone, hat başına sadece 1 (bir) adet Dect Telefonu ( Ürün ) için talepte bulunabilir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Abone, hat başına sadece 1 (bir) adet Dect Telefonu ( Ürün ) için talepte bulunabilir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KÖY AVANTAJ veya GAP AVANTAJ TARİFELERİNDEN FAYDALANAN YENİ ABONELERE DECT TELEFON KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KATILIM KOŞULLARI: Aşağıdaki şartları

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

BLACKBERRY TAAHHÜTLÜ BİREYSEL BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY TAAHHÜTLÜ BİREYSEL BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TAAHHÜTLÜ BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 01.08.2008 tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu BlackBerry Taahhütlü Bireysel

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN)

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ 1. AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama veya Kampanya ) işbu Taahhütname

Detaylı

VODAFONE 1 TL YE 1500 ESNAF AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 1 TL YE 1500 ESNAF AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan 1 TL ye 1500 Esnaf Avantaj Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle... numaralı hattım için.../.../... tarihli imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HiZMET SÖZLEŞMESİ

İŞYERİ HEKİMLİĞİ, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HiZMET SÖZLEŞMESİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HiZMET SÖZLEŞMESİ Madde I. TARAFLAR İş bu sözleşme;... adresinde mukim... (bundan sonra kısaca "İşveren" olarak adlandırılacaktır) ile

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV PROTOKOLÜ

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV PROTOKOLÜ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV PROTOKOLÜ TARAFLAR: Madde 1 : Mardin Artuklu Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili olarak düzenlenen

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal)

GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal) GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Galaxy Young Bundle Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu name de ( name ) belirtilen Özel ve

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

İÇ PİYASA SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARI

İÇ PİYASA SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARI 1. TANIMLAR İşbu İç Piyasa Satış Hüküm ve Koşulları nda aşağıdaki sıralanan ibareler kendilerine atanan ve aşağıda tanımlanan anlamları taşıyacaktır. AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş Hüküm ve Koşullar

Detaylı

UYARI. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Dayanak

UYARI. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Dayanak UYARI İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 16 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş

Detaylı

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1-) İşyerim Mobil 24 Ayar Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ye ( İŞLETMECİ ) taşınması için talepte bulunduğumuz

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TAKSİTLİ MICROSOFT ÜRÜNÜ (MÜŞTERİ TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI HEDİYELİ WINDOWS 7 HOME PREMIUM) KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: 1. Türk Telekomünikasyon

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No : TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No : İşbu Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı ile Tüketici Kredisi Sözleşmesi nin ayrılmaz bir parçası

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO :... İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO :... Kampanya Kapsamında Sunulan Bireysel Paketler DAHİL OLUNAN PAKET

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kamusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta

Detaylı

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç İnternet Paketli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname )

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İLE YETERLİLİĞE SAHİP KURULUŞLAR ARASINDA YURT DIŞINDA UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİNDE

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İLE YETERLİLİĞE SAHİP KURULUŞLAR ARASINDA YURT DIŞINDA UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİNDE TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İLE YETERLİLİĞE SAHİP KURULUŞLAR ARASINDA YURT DIŞINDA UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİNDE YAPILACAK OLAN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARININ UYGULAMA YÖNERGESİ KONU: MADDE 1. Özel hukuk

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Baraj, gölet, bent ve yeraltısuyu kullanılarak tarımsal sulama

Detaylı

TAŞINMAZ KİRA SÖZLEŞMESİ TASARISI

TAŞINMAZ KİRA SÖZLEŞMESİ TASARISI TAŞINMAZ KİRA SÖZLEŞMESİ TASARISI EK-5 I- GENEL ŞARTLAR Sözleşmenin Tarafları MADDE 1- Bu Sözleşme; bir tarafta, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra Kurum olarak anılacaktır)

Detaylı

1 / 5. HİZMETLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI MODERASYON ve RAPORLAMA HİZMETİ ŞARTNAMESİ

1 / 5. HİZMETLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI MODERASYON ve RAPORLAMA HİZMETİ ŞARTNAMESİ 1 / 5 HİZMETLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI MODERASYON ve RAPORLAMA HİZMETİ ŞARTNAMESİ MADDE 1- TARAFLAR : ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (kısaca BİRLİK olarak adlandırılacaktır) Dış Ticaret

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) MALZEMESİ Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ 1. Avea İletişim Hizmetleri nin ( İŞLETMECİ ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama veya Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991 TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 20 Aralık 1991 Sigortanın Kapsamı Madde 1- Bu sigorta, Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Süper İnternertli Tablet Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 15 Ağustos 2011 Maliye Bakanlığından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin

Detaylı

GENELGE 2005/161. Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Bakan a. Müsteşar. EK:6 sayfa (Protokol) DAĞITIM

GENELGE 2005/161. Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Bakan a. Müsteşar. EK:6 sayfa (Protokol) DAĞITIM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı :B100THG0740007 Konu :Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri 21.10.2005*20191 Sağlık Hizmetleri Protokolü GENELGE 2005/161 Sağlık giderleri

Detaylı

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Sayın Bankamızdan taşıt kredisi kullanmak üzere yaptığınız başvuru tarafımızca değerlendirmeye alınmıştır. İşbu ön bilgilendirme formunda (sözleşme öncesi

Detaylı

ANLAŞ OTOMASYON YAZILIMLARI ÇÖZÜM ORTAĞI SÖZLEŞMESİ

ANLAŞ OTOMASYON YAZILIMLARI ÇÖZÜM ORTAĞI SÖZLEŞMESİ ANLAŞ OTOMASYON YAZILIMLARI ÇÖZÜM ORTAĞI SÖZLEŞMESİ TARAFLAR 1. ÜRETİCİ FİRMA : ANLAŞ OTOMASYON MÜHENDİSLİK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Adres : Oruç Reis Mah. Tekstilkent İş Merkezi B14 Blok No:71 Esenler

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

.. İLÇESİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

.. İLÇESİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI .. İLÇESİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen.. üretimini

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun /./.. tarih... sayılı kararına istinaden... sicil numarasıyla Baronuzda staj yapmaktayım.

Yönetim Kurulumuzun /./.. tarih... sayılı kararına istinaden... sicil numarasıyla Baronuzda staj yapmaktayım. .../.../200 BARO BAŞKANLIĞI... Yönetim Kurulumuzun /./.. tarih... sayılı kararına istinaden... sicil numarasıyla Baronuzda staj yapmaktayım. ( ) Staj Kredi Yönetmeliği, kredi sözleşmesi hükümleri doğrultusunda

Detaylı

ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI

ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI Amaç Madde 1 - Bu talimat 06.12.1961 tarihinde Brüksel'de düzenlenip, 14.09.1972 tarih ve 1619 Sayılı Kanun'la katılmamız uygun bulunan "Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/20046 İhalenin adı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik

Detaylı

HTC BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

HTC BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ HTC BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan HTC Bireysel

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NO 1 HİZMETİN ADI Okulöncesi Eğitime Öğrenci Kaydının yapılması Nüfus cüzdanı fotokopisi Okul Öncesi Başvuru Formu Acil Durumlarda Başvuru Formu 4

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

T.C. MARMARA ÜN VERS TES FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU

T.C. MARMARA ÜN VERS TES FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU T.C. FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU EK - 1 LG L MAKAMA, Yüksek ö renimleri s ras nda iste e ba l /zorunlu staja tâbi tutulan ö renciler hakk nda i kazas ve meslek hastal sigortas

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

adresindeki OSGB firması arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. OSGB :

adresindeki OSGB firması arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. OSGB : ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İş bu Sözleşme REŞATBEY MAH. TÜRKKUŞU CAD. GÜNEP PANORAMA İŞ MERKEZİ A-BLOK NO:302 SEYHAN/ADANA adresindeki OSGB Kuruluşu ( İŞVEREN ) ile. adresindeki

Detaylı

ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİ

ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 / 7 ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİ 1) TARAFLAR : 1.1. Satıcının/Tedarikçinin Bilgileri : A)Ticari unvanı : B) Adresi : C) Vergi Dairesi ve No su : D) İletişim bilgileri : Bundan sonra kısaca SATICI/TEDARİKÇİ

Detaylı

Daha fazla bilgi almak, görü mek istedi iniz takdirde, önceden randevu alarak irketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyar z.

Daha fazla bilgi almak, görü mek istedi iniz takdirde, önceden randevu alarak irketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyar z. Say n Kirac z, irketimiz in internet sitesinde yay mlanm bulunan finansal kiralama sözle mesi ve eklerinin a da bilgilerinize sunulan genel i lem artlar, finansal kiralama ili kilerinin sa kl yürütülebilmesi

Detaylı

KURUMSAL SAMSUNG GALAXY S3 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL SAMSUNG GALAXY S3 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL SAMSUNG GALAXY S3 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 08.06.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Kurumsal Samsung

Detaylı

TURKCELL T10 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELL T10 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL T10 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 11.11.2010 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan Turkcell T10 Kampanyası ndan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: İdaremizce; 304 konutluk Niğde Bor 5.Etap Alt Gelir Grubu kapsamında

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA EK-1 LEKÇE T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA Bakanl zca Tescilli Kültür Varl klar n Kulland lmas artnamesi TK-009 kapsam nda kamuya duyurulan 5225 Say

Detaylı

İŞYERIM MOBİL AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRK TELEKOM MOBİL AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERIM MOBİL AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRK TELEKOM MOBİL AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERIM MOBİL AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRK TELEKOM MOBİL AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( İŞLETMECİ ) İşyerim Mobil Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu ndan ( Tarife

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

iphone 4 HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

iphone 4 HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ iphone 4 HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) iphone 4 Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

2016 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 19 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 19 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 19 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/113618 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

RET KARARI. ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ : SOK Başkanlığı Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

RET KARARI. ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ : SOK Başkanlığı Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü KAMU«UCl (Kamu Başdenetçisi) RET KARARI ŞİKAYET NO : 04.2013.744 KARAR NO : 2013/70 ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ : SOK Başkanlığı Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Balıklı Mahallesi Osmanlı Caddesi

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı