İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ"

Transkript

1 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

2 1. İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ 1.1 STANDARTLAR STANDART ILO OHS 2001 International Labour Organization 2001 (Uluslararası Çalışma Örgütü 2001) Geneva Nisan-2001 TSE Türk Standardı TS OHSAS Nisan 2008 BS 8800 TS ISO EN 9000 TS ISO EN TS OHSAS İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem leri standartlarının amacı, diğer yönetim sistem leriyle uyumlu olan bir sistem i kuruluşlara aktarm ak ve kuruluşlara iş sağlığı ve güvenliği ve ekonom i hedeflerine ulaşm ada yardımcı olmaktır. Bu standart her tür ve büyüklükte kuruluşa uygulanır nitelik taşım aktadır. Bu standardın genel amacı, sosyoekonom ik denge içerisinde, iyi İSG uygulamalarını desteklem ek ve teşvik etm ektir. Ayrıca, TS OHSAS standardı, ISO 9001, ISO 14001, ILO-OHS ve diğer iş güvenliği yönetim sistem leri standartlarının ve yayınlarının hüküm lerini dikkate alm aktadır. Bu standart, PUKÖ döngüsü denilen m etodoloji üzerine kurulm uştur. P: Planla: Kuruluşun İSG politikasına uygun olarak sonuçların elde edilmesi için gerekli hedefleri ve prosesleri belirle. U: Uygula. K: ( Kontrol ):Prosesleri izle ve İSG politikasına, hedeflerine ve yasal gerekliliklerine uygunluğunu ölç ve sonuçlarını bildir. Ö:İSG perform ansını sürekli olarak iyileştirmek için önlem al.

3 1.Kapsam İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem i aşağıdakileri gerçekleştirm ek isteyen her kuruluşa uygulanabilir: a)çalışanların ve ilgili tarafların karşılaşabileceği riskleri azaltan veya ortadan kaldıran bir yönetim sistem i oluşturm ak b) Yönetim sistem ini kurmak, uygulamak ve sistem in sürekli gelişimini sağlam ak c)isg politikasının belirlendiği ve güvence altına alındığı bir yönetim sistem i uygulamak d)isg standartlarına uygunluğunu gö sterm ek 2. Atıf yapılan sta n d a rtla r v e /v e y a doküm anlar OHSAS : O ccupational Health and Safety M anagem ent System OHS-MS: International Labour Organisation 2001, Guidelines on Occupational Health and Safety M anagem ent System. 3-Terim ler ve tarifler Bu bölüm de aşağıda verilen başlıkların tanım ları yapılmıştır. 3.1.Kabul edilebilir risk 3.2.Tetkik 3.3.Sürekli iyileştirme 3.4.Düzeltici faaliyet 3.5.Doküm an

4 3.6.Tehlike 3.7.Tehlike tanım lam ası 3.8.Sağlığın bozulması 3.9.Olay 3.10.İlgili taraflar 3.11.Uygunsuzluk 3.12.İş sağlığı ve güvenliği 3.13.İSG Yönetim sistemi 3.14.İSG Hedefi 3.15.İSG Perform ansı 3.16.İSG Politikası 3.17.Kuruluş 3.18.Önleyici faaliyet 3.19.Prosedür 3.20 Kayıt 3.21.Risk 3.22.Risk değerlendirm e 3.23.İşyeri 4. İSG Yönetim Sistem i Şartları 4.1.G enel Şartlar Kuruluş, standart gerekliliklerine uygun bir yönetim sistem i kurmalıdır. Kuruluş, sistem in sınırlarını tanım lam a serbestliğine sahiptir. Sistemi tüm kuruluşuna veya belirli bir kısmına uyarlayabilir. 4.2.İSG Politikası İSG Politikası kuruluşun üst yönetim i tarafından onaylanm ış tüm sağlık ve güvenlik hedeflerini, sağlık ve güvenlik geliştirm e taahhüdünü açık olarak ortaya koymalıdır: a)kuruluşun İSG risklerinin büyüklüğüne ve kuruluşun yapısına uygun olmalı b)sürekli iyileştirmeyi taahhüt etm eli c)yürürlükteki İSG m evzuatına uyulacağını taahhüt etm eli d)doküm ante edilmeli, uygulanmalı ve sürdürülm eli e)tüm çalışanlara duyurulm alı f)ilgili taraflar için de ulaşılabilir olmalı g)periyodik olarak gözden geçirilmelidir. 4.3.Planlam a Tehlike tanım lam ası, risk değerlendirm esi ve kontrollerin belirlenm esi Kuruluş tehlike tanım lam ası, risk değerlendirm esi ve belirlenen kontrollerle ilgili çalışmalarını doküm ante etm eli ve güncel tutm alıdır.

5 Risk kontrollerinin belirlenm esinde: Ortadan kaldırma, Yerine koyma, M ühendislik kontrolleri, İşaret, uyarı ve diğer kontroller Yasal ve diğer şartlar Kuruluş, kendisine uygulanabilir yasal ve diğer şartları takip etm ek için bir prosedür oluşturm alı ve sürdürm elidir. Bu bilgiler güncel tutulm alı ve ilgili taraflara iletilmelidir H edefler ve p rogram lar Kuruluş, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini oluşturm alı, uygulamalı ve sürdürm elidir. Hedefler tanım lanırken, yasal ve diğer şartlara uygunluk, kuruluşun İSG riskleri göz önüne alınır. Kuruluş, hedeflerine ulaşm ak için bir program hazırlarken, kişilerin sorumluluk ve yetkilerini, finansal ve diğer kaynakları ayrıca zaman çizelgesini belirlem elidir. Bu program lar belirli aralıklarla gözden geçirilmelidir. İSG PROGRAM LARI Hedefler: Uygulanması ve başarılması için çalışanlara iletilmeli Uygun gö stergeler tanım lanm alı Uygulanabilir olduğu durumda sayısal olmalı Yasal şartları, işletm e ve finansal şartları dikkate almalı M antıksal ve erişilebilir olmalı İSG politikası ile tutarlı olmalı

6 İSG Hedef alanları: Yasal mevzuata uygunluk İSG Yönetim sistem ine ilave nitelikler M evcut niteliklerin iyileştirilmesi Kazaya yol açabilecek olayların azaltılması olabilir. 4.4 UYGULAMA ve İŞLETME PL AH LAMA l KOMTFOL VE DÜZELTİCİ FAALİYET 4.4.Uygulam a ve İşletm e Kaynaklar, görevler, sorum luluk, hesap verm e ve yetki İSG ve İSG yönetim sistem inin nihai sorum luluğunu üst yönetim üzerine almalıdır ve üst yönetim inden bir üyeyi, diğer sorum luluklarından ayrı olarak, İSG için özel sorumluluğa sahip olacak şekilde atam alıdır Eğitim, bilinç ve yeterlilik İşyerinde personel İSG'ni etkileyebilecek konularda yeterli olmalıdır. Yeterlilik, uygun eğitim, öğretim ve/veya deneyim terim leri ile tanım lanm alı ve bu konuda bir prosedür oluşturulm alıdır. Kuruluş, İSG riskleri ve yönetim sistem leri konusunda eğitim ihtiyacını te sp it etm elidir.

7 OHSAS Bilinçlendirme aşağıdaki konularda yapılabilir: Yasal M evzuat Risk Analizi İlk yardım Yangın Elektrik iş güvenliği Trafik Tehlikeli Malzeme Kişisel koruyucu m alzem e kullanımı İletişim, katılım ve danışm a İletişim Kuruluş, İSG tehlikeleri ve İSG yönetim sistem i ile ilgili olarak, ilgili taraflarla iletişimi sağlam ak için prosedürler oluşturm alı, uygulamalı ve bunları sürdürm elidir Katılım ve danışm a Kuruluş, aşağıdakiler için prosedürler oluşturm alı, uygulamalı ve bunları sürdürm elidir, a) Çalışanların aşağıdaki faaliyetlere katılması, - Tehlike tanım lam ası, risk değerlendirm esi ve kontrollerin belirlenm esine uygun katılım, - Olay araştırm asına uygun katılım, - İSG politikaları ve hedeflerinin geliştirilm esine ve gözden geçirilm esine uygun katılım. - İSG'yi etkileyen değişiklikler için danışm a, - İSG konularında tem sil. Çalışanlar katılım düzenlem eleri hakkında ve İSG temsilcilerinin kimliği hakkında bilgilendirilmelidir. b) İSG'yi etkileyen değişiklikler için yüklenicilerle danışm a. Kuruluş, ilgili İSG konularında, kuruluş dışındaki ilgili taraflarla, uygun olan hallerde danışılmasını sağlamalıdır D oküm antasyon İSG yönetim sistem i doküm antasyonu aşağıdakileri içermelidir. a)isg politikası ve hedefleri b)isg yönetim sistem i kapsam ının açıklaması c)yönetimin ana elem anları ve bunların arasındaki iletişim d)isg standardının gerektirdiği doküm anlar e)isg risklerinin kontrol de dahil yönetilm esine ilişkin tüm kayıtlar, doküm anlar Amaç doğru yerde doğru doküm an kullanımıdır D oküm an kontrolü İSG yönetim sistem i doküm anları aşağıda belirtilen şekilde kontrole tabi olmalıdır: a)onaylam a

8 b)gözden geçirm e, gerektiğinde revizyon ve yeniden onaylam a c)güncellem e d)dağıtımı e)tanım lam a f)dış kaynaklı doküm an kontrolü g)güncel olm ayan doküm anın kullanımının önlenm esi İşletm e Kontrolü Kuruluş, tanım lanm ış riskleri ve bunlarla ilgili alınacak tedbirleri uygulayacak işletm e faaliyetlerini tanım lam alıdır. İSG risklerini kaynaklarında ortadan kaldırmak veya azaltm ak için işyerinin proses, tesis, m akine aksamı, çalıştırma prosedürleri planlı bakım faaliyetleri ve iş organizasyonu ile çalışma usullerini de içerecek p rosedürler oluşturulm alı ve sürdürülm elidir. Tehlikeli görevlerin belirlenm esi ve görevi yürütecek personelin seçimi Tehlikeli m alzem e kontrolü Makine bakımları Taşıma ekipm anları Taşeron, tedarikçiler ve ziyaretçiler Çalışma alanları Vinç, basınçlı kaplar gibi donanım ların m ekanik kontrolleri Havalandırm a kontrolleri Topraklam a kontrolleri Sağlık kontrolleri Kimyasal madde depoları Uyarı işaretleri Kapalı saha kontrolleri ve izinler Yüksekte çalışma izinleri KKD kullanımı kontrolü Kilitleme /e tiketle m e sistem i Meslek hastalıkları ile ilgili kontroller işletm e kontrolü kapsam ında ele alınmalıdır Acil durum hazırlığı ve bu hallerde yapılm ası gere ke nler Kuruluş, olabilecek kaza ve acil durum lar için plan ve prosedür hazırlamalıdır. Bu planlar, potansiyel riskleri tanım lam alı ve kaza durum unda acil olarak yapılacak faaliyetleri içermelidir. Kuruluş pratik olan yerlerde bu gibi prosedürleri periyodik olarak denem elidir. Yangın Kimyasal dökülm eler Parlam a-patlam a Deprem

9 Su baskını Radyoaktivite Önemli iş kazaları acil durum planlarında yer almalıdır. Acil Durum Planları içeriğinde Acil Durum tanım ı G örev alacak personel tanım ı Görevlendirilen personelin yetki ve sorum luluğu Acil durum larda tehlikeli m alzem elere ne olacağı İç ve dış iletişim Hayati ekipm anların korunm ası Acil Durum ekipm anları Acil Durum doküm anları Olay yerinin tahliyesinin nasıl olacağı bilgisi yer alır. Acil Durum Ekipmanları Alarm sistem leri Acil durum aydınlatm aları ve gücü Kritik izolasyon valfleri, an ah tarlar, kesiciler Yangın ekipm anları İlk yardım m alzem eleri İletişim araçları Tatbikatlar Programlı yapılmalı Dışarıdan yardım alınması teşvik edilmeli Acil durum planlarının işlerliği test edilmeli Aksaklıklar tesp it edilmeli Acil durum ekipm anı kontrol edilmeli 4.5 Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler Perform ans ölçm e ve izleme Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler Kayıtlar ve kayıt yönetim i İSG Yönetim Sistemi denetim i 4.5 KONTROL (OHSAS 18001) Perform ans ölçüm ü ve izleme Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler Kayıtların kontrolü İç tetkik

10 4.5.1 Perform ans Ölçme ve İzlem e Kurumun uygulama ve faaliyetlerinin tem el özellikleri düzenli şekilde ölçülmeli ve belgelendirilm eli ve buna dayanan prosedürler oluşturulm alıdır. Reaktif Ölçümler Kazalar Ramak kalalar Meslek hastalıkları Perform ans Ölçme yöntem leri Periyodik saha denetim leri İş Güvenliği Turları Yasal uygunluk denetim leri Çalışanların denetim i Diğer şirketlerle kıyaslama Uygunluğun D eğerlendirilm esi Kuruluşun, yasal ve diğer gerekliliklere uyumunu periyodik olarak değerlendirilm esi gerekm ektedir Olay araştırm a.u ygunsuzluklar ve Düzeltici -Önleyici fa aliye tle r Olay araştırm a Prosedürü Olayları araştırm ak, kayıt altına almak Düzeltici faaliyetleri belirlem ek Önleyici faaliyetleri belirlem ek Sürekli iyileşme şartlarını tem in e tm ek Kayıtların Kontrolü Kuruluş, İSG kayıtlarının tanım ı, saklanm ası ve dağıtımı için prosedür hazırlamalıdır. İSG kayıtları yasal, tanınabilir ve izlenebilir olmalıdır. Kayıtların saklam a süreleri belirlenm eli ve kayıt edilmelidir. Kayıtlar kaybedilm em elidir. Kayıtlar: Okunaklı, tanım lanm ış, izlenebilir, ulaşılabilir, bozunma ve kaybolmaya karşı korunm uş olmalıdır İSG D enetim leri (İç tetkik) İSG Denetim leri Periyodik: Düzenli ve programlı aralıklar ile yapılan denetim ler. Çalışma alanlarının, binaların, zeminin, elektrik bağlantılarının vb. konuların kontrolü gibi Aralıklı: Duyurulm adan yapılan sürpriz denetim ler. Acil durum, yöntem inin denetlenm esi gibi Sürekli: Günlük işleyişin parçası olan denetim ler. M alzem elerin günlük denetim leri

11 İÇ TETKİK İç tetkik faaliyetleri ISO 19011: 2002 iç tetkik standardına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. İÇ DENETİM PROSEDÜRLERİ: Denetim kapsamını, Denetim sıklığını, Denetim yöntem ini, Sorumlulukları, Denetim yapabilm ek ve raporlam ak için gereken şartları kapsamalıdır YÖNETİMCE YÜRÜTÜLEN GÖZDEN GEÇİRME Sistemin sürekliliğini güvence altına alm ak için; Uygunluğu, Yeterliliği, Etkinliği üst yönetim tarafından belirli aralıklarla gözden geçirilmelidir. Gözden geçirm e kayıtları saklanmalıdır. İSİG yönetim sistem ini gözden geçirmeli ve devam ının uygunluğunu, yeterliliğini ve verimliliği konularında kararlar almalıdır. Yönetimin gözden geçirilmesi prosesi için gerekli bilgilerin toplandığından ve yönetim e ulaşıldığından emin olunmalıdır. Yönetimin gözden geçirilmesi ayrıca belgelenm elidir. Yönetimin gözden geçirilmesi genel anlamı ile politikanın, am açlarının ve İSG ile ilgili elem entlerindeki değişiklikleri; denetim sonuçları, değişen ortam şartları ve yönetim taahhütle ri doğrultusunda devamlı bir gelişm e süreci içine alınmalıdır Gözden Geçirme Girdileri Kaza istatistikleri İç ve dış d enetim sonuçları Önceki gözden geçirm e çalışm asında kararlaştırılan düzeltici faaliyetlerin durum u Acil Durum raporları Perform ans raporları Saha yöneticilerinin İSG uygulama etkinlik raporlam ası Tehlike tanım lam a ve risk değerlendirm e Gözden Geçirme Girdileri İSG politikasının uygunluğu İSG hedeflerin belirlenm esi veya revize edilmesi Kaynakların yeterliliği İSG sistem inin uygulama etkinliği Kaza ve olayların değerlendirilm esi Acil durum hazırlık değerlendirm esi Kaza olay araştırm a sonuçlarının değerlendirilm esi

12 Gözden Geçirm e Çıktıları Gözden geçirm e tutanakları İSG politika ve hedeflerin gözden geçirilmesi Düzeltici faaliyetler ve aksiyon planları Düzeltici faaliyetleri gözden geçirm e tarihleri Spesifik iyileştirme faaliyetleri Denetim bulgularına bağlı olarak özel ilgi gereken alanların belirlenm esi

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Dr. Ercüment N. DİZDAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISI

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Dr. Ercüment N. DİZDAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISI İÇİNDEKİLER İSG Yönetim Sisteminin Kavramsal Yapısı İSG Yönetim Sistemleri ile İSG Standarları Arasındaki İlişki İSG Yönetim Sistemi Standartlarının Kapsamı

Detaylı

Prof. Dr. Fatih M. Botsalı Ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası olmakta, her 6 saatte de bir işçimiz hayatını kaybetmektedir. Bu evlerinden çıkan ve çocuklarının geçimlerini sağlamak için çalışmaya giden

Detaylı

OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Rahile Yeni Çevre Mühendisi IRCA ISO 14001 ÇYS Baş Tetkikçisi IRCA ISO 9001 KYS Baş Tetkikçisi 1 Yönetim Sistemi Nedir? Bir yönetim sistemi kuruluşun

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

Ders No: 11 YÖNETİM SİSTEMLERİ. www.bilgin.net

Ders No: 11 YÖNETİM SİSTEMLERİ. www.bilgin.net Ders No: 11 YÖNETİM SİSTEMLERİ . İlk Kural Cep telefonlarının kapalı tutulması Aklınıza takılan konuların derhal sorulması? Amaç İş güvenliği uzman adaylarının, iş güvenliği ile ilgili Yönetim Sistemleri

Detaylı

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARDI VE KONVEYÖR İMALATI YAPAN BİR FİRMADA UYGULANMASI

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARDI VE KONVEYÖR İMALATI YAPAN BİR FİRMADA UYGULANMASI OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARDI VE KONVEYÖR İMALATI YAPAN BİR FİRMADA UYGULANMASI Yrd. Doç. Dr. Ufuk CEBECİ İTÜ ufuk_cebeci@yahoo.com Mustafa CANOLCA İTÜ canolcamc@yahoo.com ÖZET Gelişen

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ TS EN ISO 14001: 2004 ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Bilgi Notu ÖZLEM DURMUŞ Çevre Mühendisi odurmus@mpm.org.tr tel: 3124675590/336 ÖZLEM ÖZER Endüstri Mühendisi oozer@mpm.org.tr

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

ISO 10002:2006 KALİTE YÖNETİMİ - MÜŞTERİ MENUNİYETİ KURULUŞLARDA ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI STANDARDI,21.09.2013

ISO 10002:2006 KALİTE YÖNETİMİ - MÜŞTERİ MENUNİYETİ KURULUŞLARDA ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI STANDARDI,21.09.2013 ISO 10002:2006 KALİTE YÖNETİMİ - MÜŞTERİ MENUNİYETİ KURULUŞLARDA ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI STANDARDI,21.09.2013 İSTANBUL 1 Eğitim Programı Tanışma Eğitim programı Eğitim Sorular Sertifika ve kapanış 2

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Merkezi. www.bilgin.net

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Merkezi. www.bilgin.net HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Merkezi Amaç İş güvenliği uzman adaylarının, iş güvenliği ile ilgili Yönetim Sistemleri hakkında bilgi edinip, bu sistemleri kavramaları ve anlamaları, İş güvenliği

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

ÜNİTE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNDE BELGELENDİRME İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Murat KOŞAR

ÜNİTE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNDE BELGELENDİRME İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Murat KOŞAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNDE BELGELENDİRME İÇİNDEKİLER İSG Yönetim Sistemini Belgelendirmenin Önemi İSGYS'de Belgelendirme Süreci OHSAS 18001 Belgelendirme Şartları OHSAS 18001 Belgelendirme

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD tst EN ISO 9001:2008 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems Requirements 1. MÜTALÂA 2008/73929 Bu tasarıya görüş verilirken,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ Sayfa 1 YILDIRIMLAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ DOK. NO :ÇİSK.01 REV. NO :00 YÜR. TARİHİ :12.12.2010 FİRMAMIZIN İZİNSİZ OLARAK KOPYALANAMAZ VE DAĞITILAMAZ. İÇİNDEKİLER YILDIRIMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa 2 SAYFA NO

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

KURULUŞLAR İÇİN İSG PERFORMANS ÖLÇÜM KRİTERLERİ

KURULUŞLAR İÇİN İSG PERFORMANS ÖLÇÜM KRİTERLERİ KAYNAK: Guide to Positive Performance Measurement in the Western Australian Minerals and Resources Industry http://www.cmewa.com/userdir/cmeresources/091009-mpr- Guide%20to%20Positive%20Performance%20Measurement-v115.pdf

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009 GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR Rev: 02 16.04.2009 0. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TERİMLER VE TANIMLAR 3. GAB YÖNETİM SİSTEMİ 3.1 Genel Şartlar 3.2 Doküman Yönetimi 3.3 Kayıtların Yönetimi 3.4 GAB El Kitabı

Detaylı