YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1-15 I- GENEL BİLGİLER 2-20 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3-5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı 8 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 9 4- İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER 17 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 17 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 19 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 19 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları 20 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 22 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 23 A- Üstünlükler 23 B- Zayıflıklar 23 C- Değerlendirme 23 V- ÖNERİ 24 22

3 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Malî Yönetim ve Kontrol Kanunu, yöneticilerin karar verme ve uygulama sonuçlarını değerlendirme aşamalarında, stratejik plan, performans esaslı bütçe ve faaliyet raporu gibi ciddi çalışmalar gerektiren raporlar oluşturulmasını gerektirmektedir yılına ait olan bu Faaliyet Raporunda, genel bilgiler kapsamında Yüksekokulumuzun misyonu, vizyonu; Yüksekokulumuz bünyesindeki Yetki, Görev ve Sorumluluklar ile İdareye İlişkin Bilgiler; Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler verilmiş, Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitemizin bir değerlendirmesi yapılmıştır sayılı kanunun 41. maddesine dayanılarak hazırlanan 17/03/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda malî saydamlık ve hesap verme sorumluluğu bilinciyle Müdürlüğümüzün 2014 malî yılı birim faaliyet raporu hazırlanmıştır. Saygılarımla. Yrd. Doç. Dr. Elif KIR Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Vekili 1

4 I- GENEL BİLGİLER Üniversitemizdeki lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilerimizin yabancı dil hazırlık eğitimini üstlenen yüksekokulumuz, Eylül 2012 de eğitime başladı. İki dil laboratuvarı, kütüphane ve akıllı tahtalarla donatılmış derslikleriyle hizmet veren yüksekokulumuz; biri yabancı uyruklu toplam 18 okutman ile 331 öğrenciye İngilizce eğitimi vermektedir. Yüksekokulumuz, öğrencilerini, hem İngilizce derslerini etkin bir şekilde anlayacakları seviyede, hem de geniş dünya görüşüne sahip bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programlarında Avrupa Ortak Dil Kriterleri doğrultusunda eğitim vermeyi benimseyen yüksekokulumuz bu nedenle, öğrencileriyle iletişim odaklı bir geribildirim süreci kurarak destekleyici bir öğrenme ortamı içinde öğrencilerin öz değerlendirme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Uluslararası bir üniversite olmayı misyon edinen üniversitemiz bunun için çok sayıda yabancı uyruklu öğrenciye de eğitim vermeyi amaçlamaktadır. İlerleyen zamanlarda farklı diller için de hazırlık sınıfları açmayı planlayan yüksekokulumuz, öğrencilerinin hem mesleki hem akademik hem de sosyal yaşantılarında donanımlı olmalarını hedeflemektedir. Üniversitemizin bazı bölümleri tamamen bazı bölümleri en az %30 İngilizce eğitim vermektedir. Bazı bölümler ise Türkçe olmakla birlikte bir kısım seçmeli derslerini İngilizce görmektedirler. Üniversitemize kayıt yaptıran bütün öğrencilerin bölümlerinde ders alabilmeleri için zorunlu hazırlık şartı aranmaktadır. Bu çerçevede üniversitemize yerleşmiş olan öğrencilerden İngilizcesi yetersiz olanlar (muafiyet şartını taşımayanlar), yüksekokulumuz bünyesindeki Temel İngilizce Bölümümüzün verdiği İngilizce Hazırlık derslerini almaktadırlar. Yabancı Diller Yüksekokulu, kampüs binası yapılıncaya kadar Maltepe de kiralanan 7,000 m² lik eğitim binasında hizmet vermektedir. İki dil laboratuvarı, kütüphane ve derslikler aktif olarak kullanılmaktadır. Dersliklerimizin hepsi akıllı tahtalar ile donatılmıştır. Binanın 700 kişilik bir konferans salonu da öğrencilerimize ve akademisyenlerimize hizmet vermektedir. Üniversitemiz farklı diller için de hazırlık sınıfları zaman içerisinde açmayı planlamaktadır. 2

5 A. Misyon ve Vizyon Misyon İngilizceyi hem mesleki, hem akademik hem de sosyal yaşantılarında mümkün olduğunca aktif ve etkili kullanabilecek entelektüel, çözüm odaklı, sorumluluk sahibi kişiler yetiştirmektir. Vizyon Akademisyenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek ve eğitim teknolojileri yardımıyla bütünleşmiş uluslararası düzeyde profesyonel eğitim sunan bir kurum olmak. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Organlar: Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. a) Yüksekokul Müdürü, üç yıl için doğrudan rektör tarafından atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. b) Yüksekokul Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. c) Yüksekokul Yönetim Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. d) Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu, bu kanunla Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. 3

6 Yüksekokul Müdürü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 1. Yüksekokul Kuruluna başkanlık etmek ve Yüksekokulun Birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak; 2. Her öğretim yılı sonunda veya istendiğinde Yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek; 3. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek; 4. Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak; 5. Üniversite Senato toplantılarına katılmak; 6. Eğitim tür ve niteliğine göre çalışmalarda bulunmak, görüş ve önerilerini almak üzere birim kurulları oluşturmak; 7. Yasa ve Tüzükler uyarınca Rektörlükçe kendisine verilen diğer uygun görevleri yapmak. Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Yüksekokul Kurulu nun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 1. Yüksekokulun, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, 2. Yüksekokul yönetim kuruluna üye seçmek, 3. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 4

7 Yüksekokul Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yüksekokul Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1. Yüksekokul Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, 2. Yüksekokulun eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, 3. Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 4. Müdürün Yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 6. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Yüksekokul Sekreteri nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Her yüksekokulda Yüksekokul Müdürüne bağlı Yüksekokul Sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü müdürün onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır. Yüksekokul Sekreteri Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurullarında raportörlük yapar. Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, yüksekokulun idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. 5

8 C. İdareye İlişkin Bilgiler EĞİTİM ALANI 1- Fiziksel Yapı 1.1-Eğitim Alanları Derslikler* KAPASİTE Üzeri Sınıf Bilgisayar Laboratuarı Diğer Laboratuarlar TOPLAM Sınıf Kapasitesi : Kişi Sınıf Alanı : m2 Bilgisayar Lab. Kapasitesi : Kişi Bilgisayar Lab. Alanı : m2 Resim: Üniversitemiz Dersliklerinden bir görünüm 6

9 Resim: Üniversitemiz Yabancı Diller Labaratuarından bir görünüm 1.2- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 Kullanan Sayısı ) (Kişi) Servis Çalışma Odası TOPLAM İdari Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 Kullanan Sayısı ) (Kişi) Servis Çalışma Odası TOPLAM

10 2- Örgüt Yapısı Müdür Yüksekokul Kurulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Müdür Yardımcısı (Akademik) Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı Yüksekokul Sekreterliği Müdür Yardımcısı (İdari) Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü Temel İngilizce Bölümü Öğrenci İşleri Mali İşler Lisans Eğitim Koordinatörlüğü Yüksek Lisans Eğitim Koordinatörlüğü Personel İşlemleri Yazı İşleri Müfredat Ofisi Materyal Ofisi Satınalma İşlemleri Taşınır İşlemleri Test Ofisi 8

11 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Bilgisayarlar Masa Üstü Bilgisayar Sayısı Taşınabilir Bilgisayar Sayısı TOPLAM Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar CİNSİ İDARİ AMAÇLI (Adet) EĞİTİM AMAÇLI (Adet) ARAŞTIRMA AMAÇLI (Adet) Projeksiyon Yazıcı Fotokopi Makinası Akıllı Tahta Manyetik Tahta Mini Bilgisayar Tablet Hoparlör Merkez ( Omurga) Yönlendirici Yük Paylaştırma Anahtarı Diğer Yedekleme Birimleri Diğer Data Kasaları ile Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri Diğer On-Lıne İnteraktif Kesintisiz Güç Kaynakları Kağıt İmha Makinası

12 4- İnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE KADROLARIN İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE DOLU BOŞ TOPLAM TAM YARI ZAMANLI ZAMANLI Okutman TOPLAM Yabancı Uyruklu Akademik Personel ÜNVAN Okutman GELDİĞİ ÜLKE ÇALIŞTIĞI BÖLÜM İngiltere 1- İngiltere 2-Romanya 2- Romanya Temel İngilizce 3-Avustralya Temel İngilizce 3- Avustralya 4-Portekiz TOPLAM Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel ÜNVAN Okutman TOPLAM BAĞLI OLDUĞU GÖREVLENDİRİLDİĞİ KİŞİ SAYISI BÖLÜM ÜNİVERSİTE Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde% 18,18 12,5 36,36 26,30 31,8 31,25 11,1 12,

13 4.5- İdari Personel DOLU BOŞ TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli TOPLAM İdari Personelin Eğitim Durumu İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS Y. L. VE DOKTORA Kişi Sayısı Yüzde % , , İdari Personelin Hizmet Süreleri 0 1 Yıl 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % , , İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % ,33-33, ,

14 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Akademik Hizmetler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak, öğrencileri disiplinler arası çalışmalarında uzmanlaşmaları için gerekli bilgi ve becerilerle donatmak amacıyla yola çıktık. Ana hedefimiz, etkili bir eğitim-öğretim sunabilmek için gerekli şartları sağlamak ve imkânlarımızı sürekli geliştirmektir. Ayrıca öğrencilerin yabancı dil farkındalıklarını, bilgilerini ve becerilerini de geliştirmek için verimli ve kaliteli bir eğitim almaları, ayrıca bağımsız çalışma yetilerini geliştirmeleri de hedeflerimiz arasındadır. Öğrencilerin dil beceri ve yeterliliklerini geliştirmek kadar onların düşünce ve fikir üretme yetisi kazanmalarının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden, öğrencilerin dil yeteneklerinin ve akademik becerilerinin geliştirilmesi kadar, konu odaklı ve tematik yaklaşım yardımıyla öğrencilerin hem geçmiş hem de bugüne yönelik dünya bilgisine sahip olmaları ve bunlar arasındaki ilişkileri sağlam temellerle kurmalarını da hedefliyoruz. Ayrıca öğrencilerin öğrenme ve gelişimleri üzerine yapılandırıcı, iletişim odaklı bir geribildirim süreci kurarak destekleyici bir öğrenme ortamı içinde öz-değerlendirme yeteneklerinin de gelişmesini sağlamak istiyoruz. Tüm bu faktörlerle birlikte, bünyemizdeki Temel İngilizce Bölümü, ilgili bölümlerinin gerekliliklerini karşılamaya yetecek okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine sahip olması beklenen öğrencilere, üst düzey bir İngilizce eğitimi vermektedir. Uzmanlık düzeyinde değerlendirme için gerekli olanakları sağlayan ve hem öğretim hem de öğrenme açısından hedef ve metotların uluslararası geçerliliği olan bir yöntemle tanımlanmasını sağlayan CEFR (Avrupa Ortak Dil Portfolyosu) çerçevesinde bir eğitim sunmaktayız. 12

15 Eğitim Öğretim Yılında üniversitemizde üç fakülte öğrenci almıştır. Bu fakültelerin bünyesindeki bazı bölümlerde öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli dersler kısmen veya tamamen yabancı dille okutulabilmektedir. Bazı bölümlerde ise asgari yüzde otuzluk kısmı İngilizce olarak verilmektedir. Üniversitemizde öğrenci kabul etmiş tüm bölümler, zorunlu hazırlık şartı ile öğrenci almaktadır. Hazırlık sınıflarındaki öğrencilerin bölümlerine geçebilmeleri için gerekli hususlar aşağıda belirtilmiştir: Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen bölümlerde kayıtlı öğrenciler, devam şartını yerine getirmeleri halinde hazırlık eğitiminden başarısız olsalar da lisans programlarına devam edebilmektedirler. Ancak bu öğrenciler hazırlıktan başarılı olamadıkları sürece sadece İngilizce olarak verilen seçmeli dersleri alamamaktadır. Bu öğrenciler, öğrencilikleri boyunca girecekleri bir yeterlik sınavından başarılı olmaları halinde hazırlıktan başarılı sayılmaktadır. Derslerin asgari yüzde otuzluk kısmının İngilizce olarak verildiği bölümlere kayıtlı olan öğrenciler ise bölümlerine geçebilmeleri için devam etmekle birlikte, Hazırlık Sınıfından da başarılı olması gerekmektedir. 13

16 Eğitim Öğretim Yılında Öğrenci Alan Programlar: FAKÜLTE/ENSTİTÜ BÖLÜMÜ EĞİTİM DİLİ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türkçe Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkçe Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü % 30 İngilizce Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü % 30 İngilizce Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler % 30 İngilizce Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi % 30 İngilizce 2014 yılında Zorunlu İngilizce Hazırlık şartı ile kabul edilen yeni lisans öğrencilerinden muafiyeti bulunmayan öğrenciler, Eğitim-Öğretim yılı başında Seviye Tespit Sınavına tabi tutulmuşlar ve yeterli puanı alamayan öğrenciler hazırlık sınıfına kaydedilmişlerdir. İki yarıyıl devam eden İngilizce Hazırlık eğitimi, her yarıyıl, 7 ve 8 haftadan ibaret olan iki periyottan oluşmaktadır. Kur sistemi uygulanan bölümde her periyodun sonunda öğrenciler başarılarına göre yeniden sınıflandırılmaktadır. Yıl boyunca verilen öğretimin içeriği öğrencilerin kendi bölümlerinde ihtiyaç duyacakları temel dil becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Hazırlık sınıfına yerleşen öğrencilerinin Sene İçi Başarı Notu, yıl içinde yapılan Kısa Sınavlar, Ara Sınavlar, Çalışma Dosyası (Main Course Portfolio) ve Yazma Dosyası (Writing Portfolio) göz önüne alınarak aşağıda belirtilen ağırlıklara göre hesaplanır. Öğrencinin hazırlıktan başarıyla mezun olabilmesi için: 1) Devam şartını yerine getirilmiş olması, 2) Sene içi başarı notunun en az 60 puan olması Akademik Yılsonu Yeterlik Sınavından en az 70 puan alınması gerekmektedir. Hazırlık Eğitimini başarıyla tamamlayan Lisans öğrencileri kendi bölümlerine devam etme hakkını kazanmış olur. İngilizce Yeterlik şartı aranan Lisansüstü Öğrencileri de isteğe bağlı olarak hazırlık sınıflarına devam etmektedirler. Bu öğrenciler Sene İçi Notu ne olursa olsun, Yılsonunda yapılan Final Sınavına girme hakları bulunmaktadır. Başarılı olamayan öğrencinin Yüksekokulumuzla ilişiği kesilir. 14

17 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları (2014 Kayıt) BİRİM I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM I. VE II. ÖĞRETİM Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam TOPLAMI (A) SAYI Fakülteler Enstitüler Toplam Yabancı Uyruklu Öğrenciler (2014 Kayıt) Kadın Erkek Toplam BÖLÜMÜ Fakülteler TOPLAM FAKÜLTE/ENSTİTÜ Edebiyat Fakültesi Edebiyat Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Edebiyat Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Tıp Fakültesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BÖLÜMÜ Felsefe Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İktisat Bölümü Tarih Bölümü Uluslararası İlişkiler Tıp Fakültesi EĞİTİM DİLİ Kayıt Donduran 2013 Kayıtlı (Beklemeli) 2014 Kayıtlı (Kayıt Donduran Dahil) Yüksek Lisans Doktora Toplam Türkçe Türkçe % 30 İngilizce % 30 İngilizce % 30 İngilizce % 30 İngilizce TOPLAM (Beklemeliler Dahil)

18 Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler FAALİYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre 3 1 Seminer 2 5 Eğitim Semineri 6 4 TOPLAM Muharrem KAYA Content-Based Instruction, Yeditepe University - Graduate Seminar, 2014 Muharrem KAYA Motivation, Innovation and Effectiveness in the ELT Classroom, Atina, 2014 Seleme ERDOĞAN Oxford University Press CPD, Antalya, 2014 Mustafa AKSAR 3rd National Conference on Foreign Languge Education, Boğaziçi Üniversity / İstanbul, Ekim 2014 Banu ERGEN 1. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Mayıs 2014 Ezgi TOPAÇ First Tefl Certificate, Hunter College, City University of New York, 2014 Meral HIRÇIN Hunter College, City University of New York- First TEFL Certificate, Hunter College, New York, 2014 Meral HIRÇIN FOCI IX Conference, Yaşar Üniversitesi, İzmir, 2014 Tuba İNAN İstanbul Çevre Koleji English Language Teaching (ELT) Conference, İstanbul, Mart 2014 Tüm Okutmanlar Integrating Reading & Writing Skills, Oxford University Press., 2014 Oxford University Press tarafından sağlanan okuma ve yazma becerilerinin verilmesine yönelik Üniversitemizde yapılmış bir eğitim. 5.4-İdari Hizmetler İMÜ-YDYO da akademik hizmetlerin dışında kalan konular, idari personel tarafından yürütülmektedir. Bu alanda aşağıdaki hizmetler yapılmaktadır: Akademik-İdari personelin özlük işleri 16

19 Tahakkuk işlemlerinin yapılması (maaşlar, ek dersler, yolluklar vs.) Dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması Kurum içi ve dışı yazışmaların sağlanması Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurul Kararlarının alınması ve uygulanması Yüksekokulun bütçesinin her yıl hazırlanması Bütçe ödeneklerinin kanun ve yönetmeliklere uygun, tasarruflu olarak ihtiyaçlar doğrultusunda harcanması Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin her yıl Yüksekokulumuzda bulunan demirbaş malzemesinin, kontrollü olarak yapılması ve kayıt altına alınması ayrıca hazırlanan listelerin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesi, fazla malzemelerin ambarda muhafaza edilmesi, atıl ve hurdaya ayrılacak malzemelerin kayıttan düşürülmesi, ofislerde bulunan malzemelerin ilgililere tutanak ile imza karşılığında zimmetlenmesi. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 2014 Yılında yapılan İç Kontrol Standartları Eylem Planı Hazırlanması için oluşturulan komisyona katılım sağlanarak planın hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur. II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri (Bu bölümde Üniversitemizin Stratejik Planı değerlendirilmiş ve Yüksekokulumuz ile ilgili olan amaç ve hedefler tabloya yazılmıştır. 17

20 Stratejik Amaç-3 Stratejik Amaçlar Hedef-3 Stratejik Hedefler Eğitim ve öğretimde ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak 3. Her yıl yabancı dil hazırlık programında bulunan öğrencilerin en az % 10 unun yabancı ülkede dil pratiğini geliştirme amaçlı programlara katılmasına imkân sağlanacaktır. Stratejik Amaç-4 Uluslararası düzeyde nitelikli akademik kadro ile eğitim vermek. Hedef yılı sonuna kadar Yabancı Diller Yüksekokulu ndaki en az iki yıldır görev yapan okutmanların yarısının CELTA ya da dengi bir program ve en az % 10 unun DELTA ya da dengi bir program sertifikasına sahip olması sağlanacaktır. Hedef yılı sonuna kadar tüm araştırma görevlilerinin yabancı dil ile eğitim verebilme şartlarını taşımaları sağlanacaktır. Hedef-4 Stratejik Amaç-16 Strateji, performans ve kaliteye dayalı katılımcı yönetim anlayışını yerleştirmek 2018 yılı sonuna kadar en az %5 düzeyinde yabancı öğretim elemanının istihdamı sağlanacaktır. Hedef-1 Üniversite kurumsal performans yönetim sistemi kurularak, her yıl belirli periyotlarla üniversite düzeyinde kurumsal performans değerlendirmesi yapılacaktır. Hedef 5. Personel nitelik ve ihtiyaç analizleri yapılmak suretiyle personel için eğitim ihtiyaçları saptanarak, her personelin yılda en az 10 saat eğitim alması sağlanacaktır Hedef-6 Üniversitemizin tüm idari ve akademik hizmetleri, Kamu Hizmet Standartları nda belirtilen nitelik ve sürelerde verilecektir. Hedef yılı sonuna kadar tüm birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönergeleri ile iç kontrol standartları belirlenerek uygulanacaktır. 18

21 Stratejik Amaç-18 Kurumsal kültür oluşturarak insan kaynaklarını sürekli geliştirmek Hedef-1 Üniversitemizin stratejik öncelikleri ve gelişim politikaları dikkate alınarak insan kaynakları planlaması 2014 yılı sonunda tamamlanarak, 2018 yılı sonuna kadar akademik ve idari kadrolar ideal oranlara ulaştırılacaktır. B.Temel Politikalar ve Öncelikler Temel Politikalarımız ve Önceliklerimiz belirlenirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri 2014 TOPLAM ÖDENEK 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , , PERSONEL GİDERLERİ , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ , ,

22 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar En çok sapmanın olduğu 03-MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ kısmında 03.3 Yolluklar kaleminde olmuştur. 3- Mali Denetim Sonuçları 2014 Yılı itibariyle her hangi bir denetim raporu bulunmamaktadır. B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Bilgileri Faaliyet 34-BAP kapsamında bir proje hazırlanması Kadromuzda Öğretim Üyesi bulunmadığından BAP kapsamında proje hazırlanamamıştır. Faaliyet 39-Programa katılanlara projelerden destek sağlanması BAP kapsamında proje yapılamadığından projelerden destek sağlanamamıştır. Ancak okutmanlarımız kendi imkanlarıyla CELTA ve DELTA ya da dengi programlara katılarak sertifika almışlardır. Faaliyet 41-Araştırma Görevlilerinin Yabancı Diller Yüksekokulunda kurs almalarının sağlanması Üniversite yönetiminden ya da fakültelerden talep olmadığından ve imkanlarımızın bulunmamasından dolayı kurs yapılamamıştır. Faaliyet 42-Eğitim ve araştırma programlarımıza uygun akademisyen istihdamı girişimlerinin başlatılması Stratejik Amaç 4 ün dördüncü hedefine ulaşmak amacıyla planlanan bu faaliyet kapsamında yüksekokulumuzda beş adet yabancı uyruklu okutman istihdam edilmiştir. Faaliyet 82- AVES ve E-Bütçe'nin etkin kullanımının sağlanması. Yüksekokulumuz düzeyinde AVES in etkin kullanılması için çalışmalar devam etmektedir. Faaliyet 83- Performansa dayalı bütçeler hazırlanması. Yüksekokulumuz düzeyinde performansa dayalı bütçe hazırlanmıştır. 20

23 Faaliyet 84- Üniversite düzeyinde kurumsal performans değerlendirmesi toplantılarının yapılması. Yüksekokulumuz düzeyinde kurumsal performans değerlendirmesi toplantılarının yapılması sağlanmıştır. Faaliyet 85- Performans değerlendirme raporlarının altı aylık hazırlanması. Yüksekokulumuz düzeyinde performans değerlendirme raporları hazırlanmıştır. Faaliyet 87- Akademik ve idari personelin nitelik ve ihtiyaç analizlerinin yapılması Koordinatörlerle, öğretim elemanlarının kişisel gelişimleri açısından ihtiyaç olan alanlar belirlendi. Faaliyet 88- Personel eğitim çalışmalarının yapılması Yüksekokukulumuz bünyesindeki öğretim elemanlarının profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 2014 yılında iki adet eğitim programı gerçekleştirildi. Kalite Yönetimi Sistemi kapsamında İdari personelimiz TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimine katıldı. Faaliyet 89- Kamu Hizmet Standartlarının belirlenmesi. Üniversitemizin tüm idari ve akademik hizmetlerinin, Kamu Hizmet Standartlarında belirtilen nitelik ve sürelerde verilmesi hedeflenmiştir. Yüksekokulumuz bazında 18 adet hizmet standardı belirlenmiştir. Faaliyet 90- Üniversitemiz iç kontrol standartlarının belirlenmesi yılı sonu itibariyle İç Kontrol Eylem Planı Hazırlık çalışmalarına, yüksekokulumuz Sekreteri düzeyinde katılım sağlanarak katkıda bulunulmuştur. Yüksekokulumuz düzeyinde 46 adet iç kontrol standardı belirlenmiştir. Faaliyet 91- Görev tanımları, iş akış süreçleri, çalışma usul ve esaslarının hazırlanması. Yüksekulumuz düzeyinde Görev tanımları belirlenmiş olup, iş akış süreçleri, çalışma usul ve esaslarının hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Faaliyet 96- İdari personelin istihdamına yönelik komisyon kurulması. 21

24 Üniversitemizin stratejik öncelikleri ve gelişim politikaları dikkate alınarak insan kaynakları planlamasının tamamlanması hedeflenmiştir. Yüksekokulumuzda idari personelin istihdamına yönelik komisyon kurulmamıştır. Kurulması için çalışmalar devam etmektedir. Faaliyet 97- Üniversitenin tanıtımı yapılarak başarılı öğretim üyelerinin akademik ilanlarımıza başvurması teşvik edilmesi. Yüksekokulumuzda öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 2- Performans Sonuçları Tablosu Performans göstergesi Ölçü birimi/ Adet / yüzde Gerçekleşen Öngörülen 34 a- Hazırlanan Proje Sayısı Adet b- Burs Desteği sağlayan kuruluş sayısı Adet CELTA ve DELTA programına katılımcı sayısı Adet Düzenlenen Kurs Sayısı Adet Kurslara katılımcı sayısı Adet Yabancı uyruklu personel sayısı Adet ,83,84,85-Hazırlanan rapor sayısı Adet , 88 a- Katılımcı sayısı Adet 87, 88 b- Düzenlenen eğitim program sayısı Adet 89- Belirlenen standart sayısı Adet 90- Belirlenen standart sayısı Adet 91- Kurum genelinde hazırlanma oranı Yüzde 96- Kurulan komisyon sayısı Adet 97- Akademik Personel alımı ilanı sayısı Adet Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Stratejik planda belirtilen bazı hedefler öğretim üyelerine yönelik olduğundan, yüksekokulumuzda kadrolu öğretim elemanların okutman kadrosunda bulunmalarından 22

25 dolayı bazı faaliyetler gerçekleştirilememiştir yılı Performas programı hazırlanırken bu hususlara dikkat edilmiştir. IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Kur sistemi uygulanması Uluslararası geçerliliği olan bir yöntemle dil seviyesinin tanımlanmasını sağlayan CEFR (Avrupa Ortak Dil Portfolyosu) çerçevesinde bir eğitim sunulması Genç ve dinamik bir kadroya sahip ve kadronun kendini yetiştirmeye açık olması Sınıf mevcutlarının en fazla 22 olması Fiziki donanım itibariyle sınıfların akıllı tahtalarla donatılmış olması Öğrenci başarılarının sadece sonuca dayalı değil sürece dayalı olarak da değerlendirilmesi B- Zayıflıklar Öğrencilerin liseden yüksekokula geçişleriyle birlikte kültür şoku yaşamaları Yüksekokulumuzun kampüs ortamında olmamasından dolayı, öğrencilerin kendilerini tam anlamıyla üniversiteye ait hissedememeleri Yeni açılan bir üniversite olmamız dolayısıyla öğrenciler tarafından tanınmaması ve tercihlerin az olması Kurumsal geleneğin henüz yerleşmemiş olması Materyal geliştirme konusunda altyapının henüz sağlanmamış olması C-Değerlendirme Materyal geliştirme konusunda çalışmalar devam etmektedir. Stratejik planın tamamlanmasıyla kurumsal kültürün de zamanla gelişeceği düşünülmektedir. 23

26 Genç ve dinamik kadromuzla, öğrencilerimize en güncel teknik ve yöntemlerle eğitim verme her zaman hedefimiz olacaktır. Fakültelerin yeni bölümlerinin açılması ve öğrenci sayılarımızın artması sonucu kadromuzun daha da güçleneceği beklenmektedir. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Çeşitli tanıtım faaliyetleri ve İMÜSEM Yabancı Dil Kurslarının daha çok tercih edilen bir üniversite haline gelmesine katkıda bulunması umulmaktadır. Kısa süre içerisinde kampüsün tamamlanması öğrencilerin kendilerini tam anlamıyla üniversiteye ait hissetmelerine katkı sağlayacaktır. 24

27 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. İstanbul / Yrd. Doç. Dr. Elif KIR Yüksekokul Müdür V. 25

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1-15 I- GENEL BİLGİLER 2-20 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3-5

Detaylı

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İstanbul 2014 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4-5 C- İdareye İlişkin Bilgiler.5

Detaylı

2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU BURSA 2014 İçindekiler SUNUŞ... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 GENEL BİLGİLER 4 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5 MİSYON VE VİZYON 10 B.YETKİ,

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Nisan Daire 2009 Başkanlığı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Nisan Daire 2009 Başkanlığı 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Nisan Daire 2009 Başkanlığı 24 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 3 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER 1-14 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2014 AĞRI Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;

Detaylı

2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Ülkemizin sanat birikimine katkı yapmak hedefiyle İstanbul un merkezinde kurulan fakültemizde

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Ülkemiz kamu mali yönetiminin Avrupa Birliği mevzuatlarına uyumu sürecinde mali saydamlık ve hesap verilebilirlik kavramlarıyla tanışmış ve bu süreçte

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul-2015 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ / 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon /5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar / 5 C- İdareye

Detaylı

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim.

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015 Mali Yılı Performans Programı Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 AĞRI Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI Alanya İşletme Fakültesi BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR- Dekan - 5181621) Düzenleyen: (İhsan ERDEM- Fakülte Sekreteri - 5182365) Antalya

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2012 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2-40 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 9 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 3 3.Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Performans Programı (Nihai) 2012 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. (1935)

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2012 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2015) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı