YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,"

Transkript

1 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesinde yabancı dil hazırlık öğrenimi gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; yabancı dil hazırlık eğitimi veren hazırlık sınıflarının düzenlenmesi, öğrenci kabulü ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, sınıfları, b) Hazırlık sınıfı: Üniversitede öğrencilere zorunlu veya isteğe bağlı olarak yabancı dil eğitimi veren sınavını, c) IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International English Language Testing System ç) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, d) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü, e) Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu, f) TOEFL: Uluslararası İngilizce dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language sınavını, g) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını, ğ) Üniversite: Yalova Üniversitesini

2 ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Eğitim-Öğretim Kayıt ve muafiyet MADDE 5 (1) Üniversitenin zorunlu yabancı dil eğitimi öngören fakültelerin/yüksekokulların bölümlerine/programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, Hazırlık Sınıfına katılmak zorundadır. Bu öğrencilerden; a) Öğretim yılı başında Üniversitenin Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından akademik takvimde belirtilen tarihte açılan yeterlik ve seviye belirleme sınavından 100 üzerinden 60 veya üstü puan alanlar, b) Ulusal veya uluslararası geçerliği olan KPDS veya ÜDS den en az 60, bilgisayar tabanlı TOEFL sınavından 138, internet tabanlı TOEFL sınavından 58, IELTS den (tüm bileşenlerden ayrı ayrı) 5.5 veya üstünde puan alanlar zorunlu yabancı dil eğitiminden muaf olur ve hazırlık sınıfına katılmazlar. (2) Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliği olan diğer sınavlarda yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olmak için yeterli puan, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. (3) Muafiyet için öğrencilerin geçerliği kabul edilen belgelerin asıllarını veya Üniversitece onaylı suretini, bir dilekçe ile kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim yılı yeterlik ve seviye belirleme sınav tarihinden önce Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına teslim etmeleri gerekir. Muafiyet belgesine bu tarihten sonra eğitim-öğretim yılı içerisinde sahip olan öğrenciler yabancı dil hazırlık öğretimine devam etmeyip takip eden yarıyılda bölüm veya programlarına devam ederler. (4) Başka bir üniversitenin hazırlık sınıfında eğitim görmüş öğrenciler de, Hazırlık Sınıfı muafiyeti için, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen koşulları yerine getirmek zorundadır. (5) Zorunlu yabancı dil eğitimi veren Hazırlık Sınıfına devam etmek zorunda olan öğrencilerin, Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına başvurarak hazırlık sınıfı kayıt formunu doldurmaları gerekir. Bu başvurular, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca uygun görülmesi halinde elektronik ortamda da yapılabilir. (6) Hazırlık sınıflarına dinleyici veya misafir öğrenci kabul edilmez. Eğitim-öğretim süresi ve ders saatleri MADDE 6 (1) Hazırlık sınıflarında öğretim süresi B2 modülünün başarıyla bitirildiği yarıyıl sonuna kadar devam eder. B2 modülünü başarıyla tamamlayan öğrenciler istedikleri takdirde C1 ve C2 modülüne devam edebilir. Devam etmek istemeyen öğrenciler hazırlık sınıfından başarılı sayılır ve ilk yeni dönem başında bölümlerine devam edebilir. (2) Hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler mazeretlerini belgelemek kaydıyla eğitim-öğretim yılı başından itibaren iki yarıyıl (bir yıl) izin alabilir, ancak hazırlık sınıfının sürekliliği açısından bir yarıyıl izin alamazlar. İngilizce hazırlık sınıfının tekrarı ve devam zorunluluğu MADDE 7 (1) Öğrenciler hazırlık sınıfında kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim yılındaki her bir modüldeki derslerin %80 ine devam etmek zorundadır. Bir modülde iki kez devamsızlıktan kalan öğrenci hazırlık eğitimine

3 devam edemez. (2) Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlık sınıfı öğrencileri için açılan yabancı dil yeterlik ve seviye tespit sınavına girer. Bu sınavda da 100 üzerinden 60 ın altında not alan öğrenciler zorunlu yabancı dil eğitimi için hazırlık sınıfını bir defaya mahsus olmak üzere tekrar eder. (3) Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim yapılan önlisans ve lisans programlarına kayıt olan ve bir yıl sonunda başarısız olan öğrenciler talepleri halinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer program bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl aldığı giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir. (4) Zorunlu yabancı dil eğitimi için hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve ilk yılında devam koşulunu yerine getirmesine rağmen başarısız olan öğrenciler ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen ön lisans veya lisans öğretimlerine devam eder. (5) Güz yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavında 100 üzerinden en az 60 puan alan öğrenciler bahar yarıyılında bölüm veya program derslerine kayıt yaptırabilir. Bu sınava üniversiteye yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler ile daha önceki yıllarda hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler ve B1, B2 modüllerinde olan öğrenciler girebilir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı MADDE 8 (1) Her eğitim-öğretim yılında isteğe bağlı yabancı dil eğitimi için hazırlık sınıflarına alınacak öğrenci sayılarının bölümlere göre dağılımı eğitim-öğretim yılının başlangıcından önce Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine Rektörlük onayı ile belirlenir. (2) İsteğe bağlı yabancı dil eğitimi için hazırlık sınıflarına başvurular, kayıt işlemleri sırasında Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanan matbu formlar aracılığı ile yapılır. Bu başvurular Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca uygun görülmesi halinde elektronik ortamda da yapılabilir. (3) İsteğe bağlı yabancı dil eğitiminde hazırlık sınıfı tekrar edilmez. (4) İsteğe bağlı yabancı dil eğitimi için hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma kayıt haftası içinde dilekçe ile hazırlık sınıfından ayrılabilir. Bu süre içinde başvuru yapmayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır. (5) İsteğe bağlı yabancı dil eğitiminde hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, kayıt yaptırdığı programa devam edebilir, B2 modülü başarı notu en az 50 puan ve üzerinde ise bölümünde okutulan ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınavlar ve Değerlendirme Seviye belirleme sınavı MADDE 9 (1) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlık sınıfına kayıtları yapılan öğrencilere, akademik takvimde belirlenen tarihte yeterlik ve seviye belirleme sınavı yapılır ve öğrenciler aldıkları puana göre uygun modüle yerleştirilir. Bu modüllerin puan aralıkları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. (2) Öğrencilerin yeterlik ve seviye belirleme sınavına girmeleri zorunludur. Bu sınava girmeyen öğrenciler

4 için mazeret sınavı düzenlenmez ve öğrenciler yerleştirildikleri modüle devam etmek zorundadır. (3) Hazırlık sınıflarında yabancı dil öğretim müfredatı Üniversitenin akademik program ihtiyaçları esas alınarak en alt düzey olan A1 olmak üzere sırasıyla A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modüllerine göre düzenlenir. Bir üst modüle devam edebilmek için önceki modüllerin başarılmış olması gerekir. Hazırlık sınıfında başarılı olabilmek için her öğrencinin en az B2 modülünü başarıyla tamamlaması gerekir. Değerlendirme MADDE 10 (1) Modülden başarılı olmak için modül başarı notunun en az 60 olması gerekir. (2) Modül başarı notunun %40 ını modül içi sınavlar, %20 sini ödevler ve %40 ını modül bitirme sınavı oluşturur. Modül bitirme sınavından en az 60 almak gerekir. (3) Başarısız olan öğrenciler aynı modülü sadece bir kez tekrar eder. B2 modülü güz, bahar veya yaz dönemlerinde bitirilebilir. (4) Her modül içinde yapılacak sınav şekli ve sayısı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir. Mazeret sınavları MADDE 11 (1) Mazeretler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Mazeretleri kabul edilen öğrencilere belirlenen tarihte mazeret sınavı düzenlenir. Bu sınavlara da giremeyen öğrenciler için ikinci bir mazeret sınavı hakkı tanınmaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Ortak zorunlu yabancı dil dersleri MADDE 12 (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, iki yarıyıl boyunca almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir. (2) Her öğretim yılı başında, akademik takvimde belirtilen tarihte Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yabancı dil muafiyet ve yeterlik sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 üzerinden 50 veya daha fazla puan alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil I ve II derslerinden muaf olur. Hüküm bulunmayan haller MADDE 13 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 14 (1) 19/9/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yalova Üniversitesi Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

5 7 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : Yalova Üniversitesinden: TEBLİĞ YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 30/5/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yalova Üniversitesi Yabancı Dil ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Hazırlık sınıflarında öğretim süresi B2 modülünün başarıyla bitirildiği yarıyıl sonuna kadar devam eder. B2 modülünü başarıyla tamamlayan öğrenciler istedikleri takdirde C1 ve C2 modülüne devam edebilirler. Devam etmek istemeyen öğrenciler hazırlık sınıfından başarılı sayılır ve ilk yeni dönem başında bölümlerine devam edebilir. C1 ve C2 modüllerinin öğrenci mevcudu, devam şartına bağlı olarak onbeşin altına düştüğü takdirde bu modüllerdeki eğitime son verilir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir. (1) Öğrenciler hazırlık sınıfında her bir modüldeki derslerin %80 ine devam etmek zorundadır. Bir modülde iki kez devamsızlıktan kalan öğrenci hazırlık sınıfından başarısız sayılır. Bir eğitim-öğretim yılında toplamda 170 ders saatinden fazla devamsızlık yapan öğrenciler hazırlık eğitiminden devamsız sayılır. Bu öğrenciler bahar yarıyılı sonunda yapılan hazırlık bitirme sınavına giremezler. (5) Güz yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavında 100 üzerinden en az 60 puan alan öğrenciler bahar yarıyılında bölüm veya program derslerine kayıt yaptırabilir. Bu sınava Üniversiteye yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrenciler ile daha önceki yıllarda hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler ve devam eden eğitim-öğretim yılında B1 modülünü başarı ile tamamlayan öğrenciler girebilir. (6) Bahar yarıyılı sonunda yapılan hazırlık bitirme sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alan öğrenciler hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış sayılır. Bu sınava, devam eden eğitim-öğretim yılında B1 modülünü başarı ile tamamlayan öğrenciler girebilir. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 30/5/

YÖNETMELİK. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 0-19 20-39 40-59 60-69 70-89 90-100

YÖNETMELİK. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 0-19 20-39 40-59 60-69 70-89 90-100 8 Ocak 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28876 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 )

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 ) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancı Dil Hazırlık Programı Amaç MADDE

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancı Dil Hazırlık Programı Amaç MADDE

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesinin

Detaylı

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir.

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Hacı

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Piri Reis Üniversitesi İngilizce

Detaylı

Tablo 1: İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti için Geçerli Sınavlar ve Asgari Puanlar

Tablo 1: İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti için Geçerli Sınavlar ve Asgari Puanlar TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI VE LİSANS PROGRAMLARINDA SUNULAN İNGİLİZCE DERSLERİ EĞİTİM- ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesinde yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme

Detaylı

ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi nin zorunlu

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER 24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar,

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı

Detaylı