T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1

2 T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1 Bu yönetmelik Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nın Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır. KAPSAM Madde:2 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve bağlı Müdürlüklerinin işlevlerinin belirlenerek, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi birimlerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan yazılımları standart yöntemler üzerinden servis tabanlı mimari ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlamak. Ortak veri tabanının kurulması ve işletilmesi, şehrimizin bilgisayar ortamında üretilmekte olan haritalarını ( halihazır, içme suyu, kanalizasyon, kadastro, imar, doğalgaz v.b.) ilgili metinsel (mülkiyet, arazi kullanımı, doğal ve tarihi taşınmaz kültür ve tabiat değerleri, yeşil alan verileri, mezarlık bilgileri, ulaşım, nüfus v.b.) verilerle ilişkilendirerek, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının sorumluğunda olan, kente ait altyapı ve üstyapı yatırımlarının daha çabuk, daha ekonomik ve en doğru şekilde planlanmasına ve koordinasyonuna imkan sağlamak. Altyapı planlamasında iyileştirmeler, kaçak yapılaşmanın önlenmesi, tapu ve kadastro bilgilerinin kolay ve doğru kullanılır hale getirilmesi, su ve kanalizasyon sistemlerinin daha iyi işletilmesi, Coğrafi Bilgi Sisteminde ve E- Belediye uygulamalarında kullanılan programların eğitiminin verilmesi, yönetici durumundaki karar mercilerinin mevcut durumu en kapsamlı şekilde izleyebilmelerine ve sağlıklı kararlar vermelerine temel oluşturarak zamanın ve alışılmışın ilerisinde bilginin yönetime katılımını sağlayarak belediyenin daha iyi, daha çağdaş ve daha ekonomik yönetilmesini, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nda yapılacak tüm çalışmaların ve bu çalışmaları yapacak servisleri ve birimleri belirlemek, yapılan işleri denetlemek, servisler arasında koordinasyonu sağlamak dâhil esas ve usulleri kapsar. TANIMLAR MADDE 3 Bu Yönetmelikte ifade edilen; 3.1 Başkan : Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanını, 3.2 Belediye : Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini, 3.3 İlçe Belediyesi :Büyükşehir Belediyesi yetki sınırları içinde kalan ilçe belediyesini, 3.4 Meclis : Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisini, 2

3 3.5 Encümen : Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Encümenini, 3.6 Genel Sekreter : Tekirdağ Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini, 3.7 Genel Sekreter Yardımcısı : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını, 3.8 Daire Başkanlığı : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını, 3.9 Daire Başkanı :Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanını, 3.10 Şube Müdürü : Birim Şube Müdürü 3.11 Müdürlük : Bağlı Şube Müdürlüklerini 3.12 Birim :Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki diğer Birimleri 3.13 Çalışan Personel :Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli, 3.14 Teknik Personel : Şube Müdürlüğü Teknik personeli, 3.15 WAN : Geniş alan bilgisayar ağı (wide area network) 3.16 LAN : Yerel alan ağı (local area network) 3.17 CBS : Coğrafi Bilgi Sistemleri 3.18 YBS : Yönetim Bilgi Sistemi 3.19 SCADA : Danışmalı Kontrol ve Veri Toplama Sistemi veya Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi 3.20 OGC :Açık Coğrafi Konsorsiyum 3.21 İNSPİRE : Avrupa Birliği Konumsal Veri Altyapı Projesi 3.22 UVDF :Ulusal Veri Değişim Formatı 3.23 BTK :Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İKİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE YASAL DAYANAK Madde 4 --Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin. tarih ve.. sayılı kararı (.Esas No) ile kurulan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Başkanlık Olur u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. Bu yönetmelik tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi, tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teşkilat Madde 5- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; 3

4 5.1 Başkanlık Olur u ile bağlanan Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 5.2 Şube Müdürlükleri Başkanlık Oluru ile hangi Daire Başkanlığına bağlanırsa, o Daire Başkanlığı nda görev yetki ve sorumluluklarını yürütür. 5.3 Başkanlık Oluru ile Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlükleri bütçeleri ile birlikte ilgili Daire Başkanlığına geçer DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR Madde 6- DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ 6.1 DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir Bilgi teknolojilerinin ve elektronik uygulamaların gelişimini izlemek, gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekmesi halinde ülkemizde yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin hukuki, teknik ve idarî konularda öneriler geliştirmek İlgili mevzuatı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları izlemek, bu çalışmalara katkıda bulunmak, bu çalışmalar doğrultusunda Kurum bünyesinde ve sektör nezdinde yapılması gereken çalışmaları koordine etmek. Bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilatında bilişim projelerini belirlemek Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında bilgi teknolojileri ve e-devlet dönüşümü kapsamında belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere, stratejinin uygulaması için faaliyet ve projelerin kurulmasına destek vermek. Bağlı kuruluşlarda işlerin bilişim teknolojisiyle yapılması için gerekli olan tüm bilişim donanımları, işletim sistemleri,veritabanı, bilişim güvenlik ve diğer yazılımların teknik işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve satın almasını sağlamak Belediyenin mülkü olan taşınmazlara ait envanterlerin CBS ortamında yayınlamak, tapu kayıtlarını güncellemek, yayınlamak ve bilgisayar ortamında kayıtlarının tutmak Kurumun görev alanı ile ilgili olarak bilgi teknolojisi hizmetlerinin sunulmasına yönelik düzenlemeler yapmak. Bilişim sistemleri ve uygulama projelerinin sürekli çalışmalarını sağlamak üzere tedbirler alınmasını ve bakım-onarım-güncelleme Destek sözleşmeleri yapılmasını sağlamak İnternetin toplum üzerindeki sosyal, kültürel, psikolojik ve benzeri muhtemel etkileri ile ilgili araştırmalar yapmak ve bu hususla ilgili gerekli tedbirleri almak Kurum içi ve kurumlar arası veri değişim standartlarını belirlemek, Belediye içi ve dışı birimlerle işbirliği yapmak, diğer bilgi işlem sistemleri ile entegrasyonu sağlamak üzere her turlu tedbiri almak, Kurum içi ve Kurum dışı verileri toplamak, mekansal analiz ve istatistikleri oluşturmak, Büyükşehir Belediyesi nin hizmet konuları ile ilgili harita, uydu görüntüsü ve diğer verileri sağlamak, yayımlamak E- Belediye, YBS ve CBS kapsamında kurulacak entegrasyon çalışmaları için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek Üst Makamlar tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 4

5 Sekreterya nın Görev ve Sorumlulukları ; a) Yazışmaları yürürlükteki kurallara uygun olarak yerine getirerek, yetkililerce imzalanmasını müteakip ilgili birimlere ulaştırmak, b) Gelen ve giden tüm evrakın kayıt ve arşivlemesini yapmak, c) Yöneticisine işler hakkında bilgi vermek, iş programını hazırlamak, takip etmek ve sonucunu bildirmek, ç) İlgili Personelin aylık puantajlarını hazırlamak, personelle ilgili tahakkuk işlemleri için ödeme işlemlerini yapmak, d) Rapor alan personele ilişkin bilgileri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirmek, e) Müdürlüklerin mal ve hizmet taleplerini, takiplerini ve ödeme emri işlemlerini yapmak, f) İhtiyaç duyulan kırtasiye, büro malzemeleri ve eşyanın temini tevzii işini yapmak, g) Randevuları düzenlemek, günlük randevu listesini hazırlamak, takibini yapmak ve konukların kabulünü yapmak, ğ) Telefonları uygun şekilde cevaplamak, telefon akışını yönlendirmek ve yöneticinin haberleşmesini etkin kılmak, h) Yöneticinin ve kendi bürosunun temizliğini ve görünümünü her zaman kontrol etmek ve düzenli tutmak, ı) Yöneticinin toplantılarını organize etmek, ilgilileri haberdar etmek ve katılmalarını sağlamak, i) İlgili birimlerle işbirliği içinde ihale ve satın alma taleplerini hazırlamak ve işlemlerini yürütmek, j) Taşınır kayıt kontrol işlemlerini yapmak, k) Performans programına uygun olarak dairesinin bütçesini hazırlamak, l) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Madde7. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL GÖREVLERİ 7.1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir Sektördeki teknolojik gelişimlere uygun olarak, konusundaki sistem yazılımı ve donanımları incelemek, belediye ihtiyaçlarını en uygun şekilde planlamak, Alımı yapılacak bilişim araçları için teknik rapor hazırlamak, kabul komisyonunda yer alarak teknik yeterliliklerini incelemek ve raporlamak, Server (ana sunucu) makineleri, bağlı swich'ler, Router'lar (Yönlendirici), vb. ağ içerisinde gerekli yönetim, yetkilendirme işlemlerini yapmak, ihtiyaç halinde kullanıcı yetkilerini revize etmek, İnternet ve ağ erişimlerinin sağlıklı, güvenli olarak kurulması ve yapılandırılmasını sağlamak, Sistemin güvenliğini sağlamak, sunucuların yedekleme işlemlerini yapmak, Bilgisayar donanım, işletim sistemi, yazılım ve diğer çevre donanımların kurulumunu yapmak, işleyişini sağlamak, arızalarını gidermek, bakımını yapmak veya yaptırmak, 5

6 7.1.7 Alınan yazılım ve donanımın kuruma entegrasyonunu yapmak, Network hatları kurulmuş iç ve dış birimlerin, intranete ve internete ulaşmasını sağlamak, Talep edildiğinde; bilgisayar, çevre donanımları ve elektronik sistemler hakkında gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda teknik destek ve rapor vermek, kurulumuna ve devreye alınmasına destekte bulunmak, Elektronik imza hizmetlerini yürütmek, Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak ve yaptırmak, IP telefon sistemleri ve benzer iletişim ve ağ sistemlerini kurmak, işletmek, bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak, Kurum içinde personelin kullanımı için ve şehir genelinde ortak yaşam alanlarında halka ücretsiz kablosuz internet hizmetini sağlamak, Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak, Gelecekteki ihtiyaçları analiz ve temin etmek, Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak, Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Madde 8- COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL GÖREVLERİ 8.1 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir Yönetim, Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerini kurmak, kurdurmak ve yürütülmesini sağlamak, Mekânsal ilişkisi olan tüm verilerin yazılımlar aracılığıyla CBS ile ilişkilendirilmesini sağlamak, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) veri standardını oluşturmak, güncel tutulmasını denetlemek, ağ üzerinden veri alış-verişinin sağlanmasını kontrol etmek, Kurum içi veya dışındaki birimler veya iştirakler arasındaki CBS protokollerini hazırlamak, veri alışverişi standartlarını oluşturmak, denetlemek, Coğrafi Bilgi Sistemleri için kurumsal düzeyde standartlar belirlemek, belirlenen standartların kontrolünü yapmak ve uygulanmasını sağlamak, uygulama bütünlüğü için diğer daire başkanlıklarına görüş vermek, Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin yönetilmesine ilişkin, yeni yazılımların yapılması/yaptırılması, mevcut yazılımların geliştirilmesi ve işletilmesi sağlamak, Büyükşehir Belediyesi adına nüfus, bağımsız bölüm ve yapı belgelerini yetkili kurumlardan temin etmek, sistematik olarak arşivlemek ve kurum içine yetkilendirme ile dağıtımını sağlamak, Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, 8.1.9Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri altyapısı kullanılarak raporlama,analiz,veri madenciliği çalışmaları yapmak ELEKTRONİK SİSTEMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Madde9. ELEKTRONİK SİSTEMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL GÖREVLERİ 6

7 9.1 ELEKTRONİK SİSTEMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir Dış birimlerin network hatlarını kurmak, Web, güvenlik ve kapalı devre kameraların kurulumunu yapmak, yaptırmak arızalarını gidermek ve aktif olarak çalışmasını sağlamak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ndan lisans almış işletmecilerin Belediyemiz tasarrufundaki alanlarda haberleşme altyapılarının tesisi ve mevcut altyapıların kullanımına dair talepleri değerlendirilmek, geçiş hakkı düzenlemesi ile ilgili teknik ve idari çalışmaları yapmak ve geçiş hakkı, sistem, tesis yeri ve altyapı kullanım sözleşmelerinin onayını vermek, Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu il sınırları içerisindeki tüm alanlarda, her türlü kablosuz haberleşme sistem ve ekipmanlarına ait (Gsm Baz İstasyonu, Wi-Fi, WiMAX vb.) kurulumları teknik açıdan değerlendirmek, ilgili Belediye birimlerine teknik destek vermek, Akıllı Bina Otomasyon Sistemlerinin kurulması, ilgili ekipmanların bakım ve onarımının yapılması ve işler halde tutulması, Belediyemiz birimlerinin elektronik ve haberleşme sistem, cihaz (telefon, telsiz vb ) ve hizmet alımları ile ilgili talep ve ihtiyaç analizi ile gerekli çalışmaların yapılarak birimlere teknik destek sağlanması, Telsiz sisteminin ilave ihtiyaçlara ve teknolojik yeniliklere cevap verecek şekilde genişletilmesi, bakım ve onarımının yapılması ve işler halde tutulması, Belediyemiz telsiz kulelerinin kamu kurumlarına ve özel şirketlere kullandırılması, Naklen Yayın Aracı, Video Küp, Uydu haberleşme v.b. Sistemlerin tesis edilmesi, bakım ve onarımının yapılması ve işler halde tutulması, Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek. YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ VE YAZILIM GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Madde10. YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ VE YAZILIM GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL GÖREVLERİ 10.1 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ VE YAZILIM GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ Daire Başkanlığımız tarafından verilen hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini belirlemeye yönelik kapasite araştırmaları yapmak, Bilişim hizmet alanlarının ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetine yönelik araştırmalar yapmak, Üniversite ve diğer kurumlarla ile işbirliği kurarak ortak araştırmalar yapmak, Yurtiçi ve dışındaki bilişim hizmetlerine yönelik araştırmalar yapmak, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hizmetlere ilişkin her türlü veriyi toplamak, analiz etmek ve raporlamak, Diğer birimlerin hizmetlerini daha etkin ve verimli sürdürmelerini sağlamak adına talep edilen ilgili konularda sayısal veriler oluşturmak ve raporlamak, Elektronik belge akışı hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak, Daire Başkanlıkları tarafından talep edilen yazılım ve paket programların gerekliliğini incelemek, yazılım gerekli ise yazmak, yazılamıyor ise taleple ilgili teknik rapor hazırlamak, ürün teslimlerinde de kontrol ve onay mekanizmasını işletmek, Hizmet süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmek, 7

8 Mevcut otomasyon ve yazılımların geliştirilmesi, işletilmesi ile kullanıcı eğitimlerinin ve teknik desteğinin verilmesini sağlamak, Kullanıcılara ait bilgisayar ve otomasyon kullanıcı hesaplarını oluşturma ve yetkilendirme işlemlerini yapmak, Otomasyon ve yazılımların ürettiği verilerin güvenliğini sağlamak, Kurumun ve alt birimlerin web sitelerinin tasarımını yapmak, Gelecekteki yazılım ve otomasyon ihtiyaçlarını analiz etmek ve teminini sağlamak, Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek. BEŞİNCİ BÖLÜM DİĞER HÜKÜMLER Madde 9 - YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu yönetmelikte yer almayan hususlar için Şube Müdürlükleri Yönerge hazırlayabilir ve Belediye Başkanı onayı ile yayınlar. Daire Başkanlığı nın teknik ve diğer çalışan personeliyle ilgili yetki sorumluluk ve iş süreçleri görev tanımları Yönetim Temsilcisi onayı ile belirlenir. Madde 10- YÜRÜRLÜK Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi nce kabulü ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer. Madde 11- YÜRÜTME Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür. 13 Ocak 2015 tarih ve 23 sayılı BMK ekidir. Kadir ALBAYRAK Funda SERFİÇE Sami İKİZLER Büyükşehir Belediye ve Meclis Başkanı Katip Katip 8

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ KARARI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ KARARI Birleşim Sayısı: (2) Oturum Sayısı: (1) Dönem Sayısı : (1) Karar Tarihi : 18/0712014 Karar Sayısı : 290 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ KARARI Büyükşehir Belediye Meclisi 18/07/2014 Cuma Günü Belediye

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Bilgi İşlem Müdürü Şef Yazılım Servisi Donanım ve Teknik Servis İdari İşler Servisi Kent Bilgi Sistemi Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE:1 Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Çalışma Yönergesi,

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Çalışma Yönergesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Teşkilat,

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Aile

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1. (1) Bu yönetmeliğin amacı, Sındırgı Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarının

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS Alinur AKTAŞ Belediye Başkanı Turgay YEL Başkan Vekili Alper TABAN Başkan Yardımcısı Gülhan ŞAHİN Başkan Yardımcısı Eşref YİĞİT Başkan Yardımcısı

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM KURULUŞ VE HUKUKİ DAYANAK

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM KURULUŞ VE HUKUKİ DAYANAK T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- Bu yönetmelik Kütahya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü nün kuruluş, görev,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Bilgi İşlem Dairesi

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 3 1.AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER...

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SASKİ ESAS YÖNETMELİĞİ 2 HAZIRLAYAN BİRİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİBAŞKANLIĞI 3 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ. : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı GÖREV TANIMI FORMU

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ. : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı GÖREV TANIMI FORMU Görevi : Daire Başkanı / Harcama Yetkilisi Üst Yönetici/Yöneticileri : Genel Sekreter / Rektör Başkanlığımızın temsilcisi olan Daire Başkanı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51 ve 52. maddeleri gereğince

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Bilgi İşlem Müdürlüğü nün

Detaylı