Boydak altı flirketiyle ISO 500'de

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Boydak altı flirketiyle ISO 500'de"

Transkript

1 2006 say 1 Boydak altı flirketiyle ISO 500'de Eyüp Can: De iflimi gören ve h zl olan kazan r Lezzetin ilk merkezi Anadolu

2

3 Sunufl Siz de erli çal flanlar m z, ifl ortaklar m z ve dostlar m z ile daha s cak, daha Biz Bize bir platformda buluflmak üzere yola ç kt k. Dergimizin tüm Boydak ailesine hay rl olmas n diliyorum Boydak fiirketler Toplulu u, gelece e yat r m yap yor Her gün üretilen ve bizlere sunulan yüzlerce bilginin içinde kimilerini al p kullan yor, kimilerini ise kulak arkas ediyoruz. Kendi hayat m z, ailemizi, çevremizi ilgilendiren bilgileri kimi zaman bu bombard man içinde atlayabiliyoruz... flte bu bombard man içinde asl nda bizler için özel ve önemli olmas na ra men zaman zaman kaybetti imiz bilgileri bir araya getirmek istedik. Hepinizin bildi i gibi iletiflim ça- nda yafl yoruz ve ça m z, iletiflimi ihmal eden kurumlara yaflama flans tan m yor. Her gün binlerce yeni bilginin üretildi i ortamda televizyon, gazete, internet, cep telefonlar ve daha onlarca iletiflim arac hayat m z n vazgeçilmezleri aras na giriyor. Her gün üretilen ve bizlere sunulan yüzlerce bilginin içinde kimilerini al p kullan yor, kimilerini ise kulak arkas ediyoruz. Kendi hayat m z, ailemizi, çevremizi ilgilendiren bilgileri kimi zaman bu bombard man içinde atlayabiliyoruz... flte bu bombard man içinde asl nda bizler için özel ve önemli olmas na ra men zaman zaman kaybetti imiz bilgileri bir araya getirmek istedik. Siz de erli çal flanlar m z, ifl ortaklar m z ve dostlar m z ile daha s - cak, daha Biz Bize bir platformda buluflmak üzere yola ç kt k. stedik ki Biz Bize olal m, istedik ki giderek büyüyen ailemizin tüm üyelerini ortak bir platformda bulufltural m, istedik ki sevinçlerimizi, yeniliklerimizi, baflar lar m z Biz Bize paylaflal m... Bildi iniz gibi temelleri yar m as r önce Kayseri de at lan ve siz de erli çal flanlar, ifl ortaklar ve dostlar ndan ald güçle k sa sürede Türkiye s n rlar n afl p dünyaya uzanan Boydak Holding, bugün mobilyadan tekstile, finanstan pazarlamaya, endüstriyel ürün üretiminden kablo ve metal üretimine, lojistik hizmetlerden yap sal kablolamaya kadar birçok alanda sektör lideri olarak faaliyet göstermektedir. Boydak Holding olarak bundan sonraki stratejimizi ise dünyada kabul edilebilir global markalar yaratmak üzerine kuruyoruz... Her geçen gün faaliyet alanlar n ve yat r mlar n geniflleten Boydak Holding in, sayg n, disiplin ve verimlili i benimseyen insan gücü ile bu stratejisine kolayca ulaflaca na inan yoruz... Biz Bize ismini verdi imiz bu yay n m z ile 12 bine yak n çal flan m z, ifl ortaklar m z ve dostlar m z ile ba lar m z daha da kuvvetlendirece imizi ve önemli bir sinerji yarataca m z düflünüyoruz. Dergimizin Boydak Holding ailesine hay rl olmas n dilerken yaklaflan Ramazan Bayram n z kutlar, sa l kl ve mutlu günler dilerim. Bekir Boydak 3

4 içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler GÜNDEM Gelece in Dünyas CeBIT 6 V ZYON Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak 10 SOSYAL SORUMLULUK Sevgi kazanacak 14 Devlet Bakan Nimet Çubukçu 16 NEREYE G DEL M Gelenekten gelece e Kayseri 20 BAY stikbal Maslak Bayii Süleyman Bilici 26 ANAL Z Eyüp Can 28 Fatofl Karahasan 34 Cengiz Çandar 38 SINIR ÖTES Yurtd fl ma azac l k 42 Boydak 6 flirketiyle SO 500 Listesi nde 44 LEZZET Engin Ak n 48 SPOR Kayserisporlu Gökhan Ünal 50 B Z GÜLDÜRENLER Engin Günayd n 52 SA LIK Bedenin ve ruhun dinginli i oruç 56 BOYDAK TAN HABERLER 60 BULMACA Bulmacan n çözümü 52 mtiyaz Bahibi Boydak Holding ad na Bekir Boydak Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl Editör Meral Gündo du Görsel Yönetmen Nihal Atatepe Düzelti Ercan Yafla Yay n Kurulu Bilal Uyan k Mustafa Büyükkat rc Bülent Al c Muzaffer Çetinkaya Ekrem Bakt r Hasan Ünal Ar n Saydam Ülkü Karaosmano lu Ayflin Kaymaz Reklam Ebru Balc Çal flkan Yap mc Kesiflim Yay nc l k ve Tasar m Hizmetleri Kasap Sok. Hilmi Hak Han, 22/ Esentepe fiiflli/ stanbul Tel: (212) Faks: (0212) Yönetim Yeri Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde No: 35 Kayseri e-posta: Bask Elma Bas m kitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sit. Blok: 14 No: 1 kitelli/ stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n 4

5 26 Boydak Holding, Türkiye' de yaflayan herkesi lay k oldu u refaha kavuflturmay fliar edinmifl, bu özelli i ile hem tüketicilerin hem de ifl dünyas n n g pta etti i bir lider haline gelmifltir. Ama as l önemli olan, baflar s n bu baflar da pay olan herkesle paylaflmas n bilmesidir. Kurumsal iletiflime verdi i önem de bunun bir göstergesidir. Editörün notu 48 Hayat n içinden bir iletiflim platformu Sizlere Boydak Biz Bize nin ilk say s n sunarken, üretim anlay - fl m za uygun flekilde fl k, yenilikçi ve ifllevsel olmas n istiyoruz. Okumaktan keyif ald n z, içindeki bilgilerden faydaland n z, foto raflar na bakmaktan hoflland n z, hayat n içinden bir dergi haz rlad k sizlere. HES Kablo dan arkadafl m z Hasan Ünal n kaleme ald CeBIT le gelece in dünyas na, Vatan Gazetesi yazar Engin Ak n n kaleminden Anadolu nun has lezzeti bulgura uzanmak istedik. Yönetim Kurulu Baflkan m z Hac Boydak, dergimize verdi i röportajda, baflar lar n n s rr n n aile büyüklerinin Dürüst esnaf olun nasihatini dinlemekten geçti ini belirtti ve en büyük güçlerinin de Boydak çal flanlar oldu- unu vurgulad. Dergimizde ayr ca holdingimizin çok önem verdi i sosyal sorumluluk çal flmalar na da de indik. Boydak Holding in Türkiye deki tüm Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu merkezlerini donatmas, çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi. Hem çocuklar m z hem de bu projemiz hakk nda, ilimizi ziyaret eden Devlet Bakan Say n Nimet Çubukçu ile yapt m z röportaj da sizlere sunuyoruz. Say n Bakan, yaln zca Boydak a de il, Kayseri nin Koruyucu Aile Projesine en çok kat l m gösteren il oldu unu belirterek Kayseri ye de minnettarl n dile getirdi. Dergimizde çok de erli yazar ve araflt rmac lar n uzman olduklar konular hakk ndaki görüfllerini de bulacaks n z. Referans Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Eyüp Can ekonomideki yeni yönelimleri, marka uzman Yrd. Doç. Fatofl Karahasan bir markan n baflar ölçütlerini, gazeteci-yazar Cengiz Çandar Ortado u daki geliflmeleri de erlendiriyor. Bizi Güldürenler sayfam zda söyleflisini okuyaca n z Engin Günayd n n dileklerine ben de kat l yor; iç dünyan za mutluluklar diliyorum. Biz Bize nin bizi kaynaflt ran, mutlulu umuzu ve bilgimizi art ran bir iletiflim platformu olmas için kurum kültürümüzde var olan yenilikçilik yaklafl m yla hareket edece imizi ve siz k ymetli okurlar m zdan gelecek her türlü görüfl ve öneriyi de erlendirece imizi hat rlatmak isterim. Murtaza Durmufl Yaz iflleri Müdürü 5

6 Gündem 6

7 Gelece in dünyas CeBIT Teknolojinin tüketici davran fllar ve çal flma biçimlerini belirledi i günümüzde, dünyan n en büyük on fuar aras nda yer alan CeBIT Biliflim Eurasia, hem profesyonellerin hem de teknoloji merakl lar n n ak n na u rad. Fuarda Boydak Grubu biliflim flirketi HCS de bir stantla yer ald. HES Kablo Bilgi fllem, Reklam ve Halkla liflkiler fiefi Hasan Ünal fuar izlenimlerini Biz Bize dergisi için kaleme ald Hes Kablo Bilgi fllem, Reklam ve Halkla liflkiler fiefi Hasan Ünal CeBIT i Biz Bize için de erlendirdi. Dünyan n en büyük on fuar ndan biri olan CeBIT Biliflim Eurasia, küresel bir buluflmaya ev sahipli i yaparak ifl, siyaset, biliflim ve medya dünyas n, gelece in teknoloji ve ifl yap fl biçimlerinin sergilendi i bir ifl platformunda buluflturdu. Dünyan n dört yan ndan profesyonellerin ak n na u rayan fuar, 19 ülkeden 952 kat l mc yla, 140 bin ziyaretçiyi bir araya getirdi. 26 bin 500 metrekarelik alanda fl Dünyas, Dijital Yaflam ve Telekomünikasyon olmak üzere üç ana bölümün yan s ra Kamu Sektörü ve Gelecek Park bölümlerini bünyesinde bulundurdu. nternet ve ifl dünyas Geliflen teknolojiler sayesinde birçok teknolojik ürün küçülerek daha fonksiyonel hale gelirken birbirleri ile ilgili cihazlar ortak çal flmaya bafllad lar. Tabii ki bunun için bir haberleflme sistemine ihtiyaç duyuluyor. nternetin tüm dünyada yayg nlaflmas ile bu veri al flverifli daha ekonomik hale geliyor, böylece farkl hizmetlerin daha yayg n kullan lmas sa lan yor. Farkl a sistemleri (Wi-Fi, GPRS, Wimax gibi) kullan larak mevcut hizmetlere katma de er sa layacak uygulamalar n tafl nabilirli i 7

8 Gündem Geçen senelere göre CeBIT Eurasia 2006 gerek organizasyonel aç dan gerek kat l mc lar aç s ndan daha profesyonel bir kimlik kazanm fl. Özellikle dünyaca ünlü biliflim firmalar ; fuar etkinlikleri, çarp c stantlar ile oldukça ilgi çekiciydi. Dile imiz bu tür fuarlar n say lar n n artmas ile kat l mc ülkelerin artmas ve sergilenen teknolojik ürünlerin ülkemizde de üretilmesinin sa lanmas. Ayr ca Avrupa ülkelerinin büyük gelirler elde etti i fuar turizminin geliflmesi de ülkemiz için baflka bir kazanç olacakt r 8 mümkün k l n yor. Günümüzde yüksek rekabetten dolay düflen kâr marjlar n koruyabilmek için firmalar maliyetlerini yeniden gözden geçirmek, masraflar - n k smak ve birtak m hizmetleri kullanarak tasarruf etmek mecburiyetindeler. Teknolojiyi iyi kullanan firmalar, internet uygulamalar sayesinde e-ticaret, ses, e-posta gibi uygulamalarla düflük maliyetle farkl hizmetler sunabiliyor ve/veya kullanabiliyor. Bu da teknolojiyi iyi kullanamayan firmalara göre rekabet flans veriyor. Fuarda birçok görsel ve bas l yay n grubu, stantlar ile ziyaretçilere ulaflmakta ve bilgi teknolojilerini verimli bir flekilde kulland klar n göstermekteler. e-devlet uygulamalar Fuarda e-devlet konusundaki uygulama ve geliflmeleri de izlemek mümkündü. nternetin yo un bir flekilde kullan lmas ve ortak bir bilgi a na tüm insanlar n uygun fiyatlarla ulaflmas, devlet taraf ndan yüksek maliyetlerle yap lan baz hizmetlerin daha az yat r m ve masrafla halk n hizmetine sunulmas, hizmetin h zl, güvenilir ve fleffaf olmas n da beraberinde getirerek bürokrasiyi mümkün oldu u kadar azalt yor. Ülkemizde uygulanmas na uzun bir süredir devam edilen e-devlet uygulamalar n n tan t mlar CeBIT 2006 da detayl bir flekilde ziyaretçilere sunuldu; e itimden sa l - a, Diyanet ten Emniyet e, vergi sisteminden hukuk sistemine kadar birçok kamu kuruluflunun hizmetlerine tek tuflla ulaflmay sa layan projelerin büyük bir h zla yürütüldü ü dikkat çekti. E itimde yeni kanal: e-learning Geliflen internet teknolojileri sayesinde özellikle e itim alan nda büyük bir ivme kazan ld. Art k ö rencilerin okula gelmeden derslere interaktif olarak kat labilece i sistemler sayesinde istenilen derslerin tekrarlanabilmesi mümkün. Böylece ayn anda çok fazla kifliye e itim imkân sunulabiliyor ve e itim maliyetleri daha afla lara çekilebiliyor. Yerli-yabanc birçok üniversitenin, bu konuda yap lan çal flmalar n sergiledi i bölüme ö renciler oldukça ilgi gösterdi. CeBIT te yenilikler CeBIT teki yeni ürünler aras nda Panasonic marka 103 inç lik dev ekran oldukça ilgi çekiciydi. Ayr ca, daha küçük, daha fonksiyonel telefonlar da kullan c lar n be enilerine sunuldu. GSM teknolojisindeki geliflmeleri de CeBIT te izlemek mümkündü. Türkiye olarak kullanmakta oldu umuz GSM flebekesi yüksek h z isteyen data uygulamalar için yeterli gelmiyor. Dünyada da yayg n bir flekilde kullan lmaya bafllanan 3G sistemi, CeBIT te Turkcell taraf ndan tan t ld. Gerçek zamanl görüntü naklini mümkün k lan bu sistem sayesinde cep telefonlar

9 CeBIT te, biliflim teknolojisinin farkl alanda hizmet veren pek çok farkl flirketin ve kurumun ifl yap fl biçimlerine olan etkisini de izlemek mümkündü. ile görüntülü konferans ve TV uygulamalar da cep telefonlar na getirilmifl oldu. Tabii ki bu sistemin kullan labilmesi için 3G destekli telefonlara ihtiyaç duyulmakta. Mobil uygulama arac da fuar n dikkat çeken bir yeni ürünüydü. Mobil uygulamalarla donat lan bu araç, ar za ve trafik kazas gibi acil durumlarda gerekli bilgilerin do rudan araçlar üzerindeki bir donan mla mobil iletiflim altyap s arac l yla acil yard m birimlerine iletilebilmesini mümkün k l yor. Bu sistem can güvenli inin yan s ra ikaz ve uzaktan kumanda sistemleri, araç istatistikleri konular nda da bütünleflik bir çözüm sunuyor. Geçen seneye göre CeBIT 2006 Eurasia Geçen senelere göre CeBIT Eurasia 2006 gerek organizasyonel aç dan gerek kat l mc lar aç s ndan daha profesyonel bir kimlik kazanm fl. Özellikle dünyaca ünlü biliflim firmalar ; fuar etkinlikleri, çarp c stantlar ile oldukça ilgi çekiciydi. Dile imiz bu tür fuarlar n say lar n n artmas ile kat l mc ülkelerin artmas ve sergilenen teknolojik ürünlerin ülkemizde de üretilmesinin sa lanmas. Ayr ca Avrupa ülkelerinin büyük gelirler elde etti i fuar turizminin geliflmesi de ülkemiz için baflka bir kazanç olacakt r. Fuarda bu sene ilk kez bulunan teflvik bölümleri üç ana temada ifllendi. Bunlar, yak n gelecekte yaflam m z tümüyle de ifltirecek olan Radyo Frekansl Kimlik Belirleme (RFID) teknolojilerinin yer alaca RFID Bölümü, Yaz l m Sanayicileri Derne i (YASAD) iflbirli iyle haz rlan lan ve Türk yaz l mc lar na dünyaya aç lma f rsat sunan Yaz l mc lar Bölümü ve Türkiye Biliflim Sanayicileri ve fladamlar Derne- i (TÜB SAD) iflbirli iyle oluflturulan ve ürüne ya da hizmete dönüfltürülmüfl yenilikçi (inovatif) fikirlerin yer alaca novasyon Bölümü ydü. Fuar n birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerini kapsayan fl Dünyas bölümlerine sadece ifl dünyas ndan ziyaretçiler kabul edildi. Böylece ziyaretçilerin kalitesi yükseltilmifl oldu. fl Dünyas kategorisinde üçüncü bölümde yer alan grup flirketlerimizden ve biliflim sektöründe bulunan HCS (Hes Cabling Systems) stand nda yeni üretimimiz olan özel kablolar, konektörler ve tüm bilgi ifllemlerde altyap elemanlar olarak kullan lan malzemeler ziyaretçilere tan t ld. Ziyaretçilerin özellikle ilgisini çeken Category 7 kablolar sayesinde, tek kablodan ayn anda bir çok uygulamay (ses, görüntü, fax, data gibi) çok daha h zl bir flekilde transfer etmek mümkün olmakta. Bu kablolar n Türkiye de ve özellikle kablo sektöründe lider olan firmam z HES Kablo taraf ndan üretilmifl olmas bizi ayr ca gururland rmakta. 9

10 Vizyon 12 bin çal flan m zla büyük bir aileyiz Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak, 1950 li y llardan 2000 lere büyük bir baflar öyküsü tafl yan Boydak Holding in en önemli gücünün çal flanlar oldu unu ifade ediyor. Hac Boydak, aile büyüklerinden ald klar Dürüst esnaf olun nasihatinin de ifl hayat boyunca hep baflar y getirdi ini vurguluyor 1957 de küçük bir marangoz atölyesinde temelleri at lan Boydak Holding, bugün öncelikle mobilya alan nda olmak üzere bir sanayi devi haline geldi. Kayseri nin bir sanayi ve ticaret flehri olarak canlanmas nda da öncü bir rol oynayan Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak sorular m z yan tlad. Boydak Holding, çok önemli bir baflar öyküsü ortaya koydu. Siz, bu baflar n n kökeninde neleri görüyorsunuz? 1957 y l nda babam z n ve amcam z n küçük bir imalathanede temellerini att Boydak Holding, yar m as rda gerçekten önemli yat r mlar gerçeklefltirerek Türkiye nin en büyük sanayi kurulufllar ndan biri olmay baflarm flt r. Bence flirketin baflar s n n s rr dürüstlük, aile dayan flmas ve en önemlisi ise çal flanlar m zd r. Bugün yaklafl k 12 bin çal flan ile Boydak Holding büyük bir ailedir ve bu ailenin tüm bireyleri ben de il biz duygusuyla ve ayn inançla hareket etti i için baflar n n en önemli mimarlar d r. 40 y ll k bir aile gelene ini, 80 li y llardan itibaren ad m ad m büyüttünüz ve uluslararas bir vizyona kavuflturdunuz. Hangi stratejik ad mlar size bu baflar y getirdi? 80 li y llar yaln zca Boydak Holding in de il, Türkiye nin önemli de iflimler geçirdi i bir dönemdir. Türkiye nin vizyonunun geniflledi i ve d flar aç ld - y llard r. Biz de yapt m z ifl gere i bu dönemin d fl nda kalmad k; geliflmeleri sürekli takip ettik ve Türkiye nin de iflen yaflam koflullar na uygun ürünler üreterek oluflan boflluklar doldurduk y l nda ilk kez çek-yat kanepeyi ürettik. O dönemin de iflen yaflam koflullar na paralel flehir yaflam n n getirisi olarak küçük evlere tafl nan aileler için cek-yat çok pratik bir çözüm oluflturdu. K sa zamanda en çok satan ürünümüz oldu y l nda günlük çek-yat üretimimiz 1500 e dayanm flt. Özal iktidar ile yurtd fl - na aç lmaya bafllayan Türkiye ile biz de kendi rotam z uluslararas yönde çizmeye bafllad k. Ufkumuzu gelifltirmek için 1976 y l ndan beri takip etti imiz yurtd fl fuarlar na 1987 y l nda ilk kez kat lma flans n yakalad k; bu bizim için önemli bir at l m oldu y l na geldi imizde günlük yaflam n bir parças olan, tüketicilerin ihtiyaçlar n ve davran fllar n yönlendirmeye bafllayan medyan n önemini ve gücünü kavramaya bafllad k ve 1992 y l nda ilk reklam filmimizi yay nlad k. O günden itibaren kriz dönemlerinde bile reklam ve iletiflim çal flmalar m za ödün vermeden devam ediyoruz. Ayr ca ayn dönemde üretim merkezimiz Kayseri nin yan s ra, pazarlama ve iletiflim çal flmalar - n n merkezi olarak stanbul da yeni bir merkez oluflturduk. Ailemizin genç üyeleri Memduh Boydak ve Bekir Boydak bu merkezde görevlendirdik. Onlar n, Türkiye nin nabz n tutan stanbul dan, flirket vizyonumuza yönelik önemli katk - 10

11 lar olmufl ve yeni ufuklar açmam zda büyük rol oynam flt r. Türkiye, Özal la birlikte büyük bir geliflme ve büyüme dönemi yaflad. Biz de o dönemde büyük ölçüde üretimimizi ve yat r mlar m z art rd k y llar büyüme ve at l m y llar m z oldu. Bu y llarda ilerledik ve yat r mlar m z h zland rd k. Kayseri ye büyük hizmetler yapt n z. Sosyal sorumluluk çal flmalar n z nedeniyle TBMM taraf ndan da Üstün Hizmet Madalyas yla ödüllendirildiniz. Bize, yapt n z sosyal çal flmalardan söz eder misiniz? Toplumsal konulara bu kadar duyarl olman z n nedeni nedir? Toplumsal sorumluluk duygusu Boydak Holding olarak bizim en önemli de erimiz ve gelene imizdir. Yaflad - m z, do up büyüdü ümüz topraklara karfl sorumlulu umuzu eksiksiz yerine getirmeye gayret eden bir yap içindeyiz. limizin ihtiyaçlar paralelinde elimizden gelen deste i vermeye çal - fl yoruz. Ancak grup olarak önceliklerimiz aras nda çocuklar ve e itim geliyor. Çünkü ülkemizin en önemli önceli- i e itimdir. Ülkesini seven, insan haklar na sayg l, ça dafl, araflt ran, giriflimci ve bilinçli gençler yetifltirilmesine katk da bulunmak hepimizin görevidir. Biz Boydak Holding olarak bu görevimizin bilinci ile bugüne kadar birçok e itim kurumunun yap m na katk da bulunduk, bulunmaya da devam edece iz. Üretim ve istihdam alan nda oluflturdu umuz liderli imizi, topluma katma de er sa layacak sosyal sorumluluk projeleri ile sürdürmeye devam ediyoruz. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile ortak yürüttü ümüz bir projemiz mevcut. Bu kurumlarda kalan çocuklar n, yafll lar n ve engellilerin yaln zca devlet taraf ndan de il toplum olarak hepimiz taraf ndan sahiplenilmesi gerekti ini düflünüyoruz. Bu kurumlar n tefrifl çal flmalar n üstlendik; ancak as l amac m z bu kurumlarda kalan çocuklar m z, ailesi ile birlikte yaflayan çocuklarla ayn seviyeye ç karmak ve onlarla eflit flartlara kavuflmalar n sa lamak. Holding stratejinizde flirketlerinizle ilgili nas l bir planlama içindesiniz ve hangi yat r mlar n z, ne yönde gelifltirmek istiyorsunuz? Boydak Holding olarak mevcut durumda yapt m z ifllere odaklanmay, kendi alan m zda en baflar l olmay ve dünyaya Türkiye nin ismini duyurmay hedefliyoruz. Bu nedenle de yat r m alanlar - m z uzmanlaflt rd k y l nda yeniden yap lanmam z gerçeklefltirdik. Örne in, HES Kablo da üretti imizin yüzde Üretim ve istihdam alan nda oluflturdu umuz liderli imizi, topluma katma de er sa layacak sosyal sorumluluk projeleri ile sürdürmeye devam ediyoruz. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile ortak yürüttü ümüz bir projemiz mevcut yetmiflini ihraç ediyoruz. HES Kablo olarak elektrik ve enerji kablosunda Türkiye de birinciyiz ve dünya standartlar nda üretim yap yoruz. Günlük 100 bin ton bak r kablo üretiyoruz y l nda ABD baflta olmak üzere Ortado u, Balkanlar, Güney Afrika ve Avrupa ülkelerine HES Kablo ihraç ettik. Boydak Holding; stikbal fiirketler Toplulu u, Merkez Çelik, Boytafl, Türkiye Finans Kat l m Bankas, HES Kablo ve farkl alanlardaki pazarlama flirketleriyle 11

12 Vizyon genifl bir yelpazede hizmet verirken d fl pazarlara da h zla aç l yor. Ancak büyük görünmek için farkl alanlara el atmad k, iflimizin ve geliflmelerin do as na uygun yat r m yapt k. Bundan sonra da stratejimiz bu olacakt r. Ancak pazar n bizlere neler sunaca ve karfl m za nas l f rsatlar ç kaca bilinmez. Boydak Holding olarak yeniliklere her zaman aç k bir kurum olduk. Mobilyada farkl markalar gelifltirdiniz. Son olarak Mondi yi de bünyenize katt n z. Farkl mobilya markalar yaratmay tercih etmenizin nedeni nedir? Her bir markan zla hedefledi iniz pazar farkl m? stikbal bizim öncü ve lokomotif markam z olarak pazarda Türk mobilya sektörünün öncü markas haline geldi. Genifl ürün yelpazesine her gün yeni bir ürün ekleyerek bu öncü rolünü sürdürüyor. Bine yak n ürünü ve Türkiye geneline yay lm fl bine yak n bayimiz ile çok genifl bir hedef kitleye sesleniyor. Bellona ise daha önce stikbal in bir ürün grubu olarak sat fla sunulurken göstermifl oldu u baflar l performansa paralel olarak gençlere hitap eden yeni bir marka oldu. Üretim kapasitemizin art fl ve sosyal yaflam n farkl laflan ihtiyaçlar do rultusunda bünyemizde yeni markalar da ortaya ç kmaya bafllad. stikbal ve Bellona n n yan s - ra stikbal Regina Mutfatk&Banyo; aksesuar, ayd nlatma ve hal alan nda Deco bu ihtiyaçlar paralelinde oluflmufl markalar m z olarak tüketicilerimizden büyük kabul gördüler. Son olarak Boydak Grubu na kat lan Mondi markas ile de kaliteden ödün verilmeden ekonomik ürünler üreterek farkl bir hedef kitlenin ihtiyaçlar na çözüm oluflturmay hedefliyoruz. Özetle, Boydak Holding in ana konusu olan mobilyada befl ayr marka, bu markalar alt ndaki binlerce ürün ve bizi tüketicimizle buluflturan genifl bayi a m zla her ihtiyaca ve farkl hedef kitleye ulaflmay baflar yoruz. Yurtd fl ma azac l k ve ihracat konusundaki çal flmalar n z anlatabilir misiniz? stikbal Grubu olarak en önemli amac - m z bizim için lider konumda olan bu markam z tüm dünyaya tan tmak... Bizim Bence flirketin baflar s n n s rr dürüstlük, aile dayan flmas ve en önemlisi ise çal flanlar m zd r. Bugün yaklafl k 12 bin çal flan ile Boydak Holding büyük bir ailedir ve bu ailenin tüm bireyleri ben de il biz duygusuyla ve ayn inançla hareket etti i için baflar n n en önemli mimarlar d r önümüzdeki dönem için en öncelik verdi- imiz konular n bafl nda yurtd fl aç l mlar geliyor. Sanayide, y ll k ciro ve yarat lan istihdamla Türkiye nin ilk 10 grubu aras nda yer alan Boydak Holding, bugün aralar nda Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, M s r, Almanya ve ABD nin bulundu u 70 in üzerinde ülkeye ihracat yapmakta ve dünya üzerinde 5 bine yak n noktada hizmet vermektedir. Amac m z ürünlerimizi ihraç etti imiz ülke say s n art rmak ve 100 ülkeye ulaflmak y l hedefleriniz nelerdir? fiu anda bu hedeflere yak nl k aç s ndan neredesiniz? 2006 y l ciro hedefimiz 1.8 milyar dolar. Sürekli büyüyen yap m z ile yeni ifl imkânlar yaratarak çal flan say m z da 15 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Elbette en önemli amac m z ülke ekonomisine yönelik katk m z art rarak sürdürmek. Biz Boydak Holding olarak çal flanlar m zdan ald m z güçle bu hedefe ulaflmak hiç de zor de il. Ailenin birli ini ve kolektif duyguyu sürekli k lmak için neler yap yorsunuz? Ailemizin baflar ya ulaflmas ndaki en önemli faktör Türk aile yap s ndan kaynaklanan geleneksel anlay fl m zd r. Sayg ve sevgi anlay fl yla yo rulan bu aile yap - s, bizi ifl hayat nda da baflar ya tafl yan en önemli faktörlerden biridir. Biz babalar - m zdan devrald m z Dürüst esnaf olun nasihati çerçevesinde hem ifl hem de sosyal yaflam m z büyük bir uyum içinde sürdürüyoruz. Aile içinde herkes özgürce fikirlerini gündeme getirebilmekte ve tart flabilmektedir. Bunun sonucunda do an tüm fikirlerde yine uzlaflmac yaklafl m - m z ile ortak bir do ruyu bulmay baflarabiliyoruz. Ayn ailenin bireyleri olarak iflimizi ortak yürütsek bile özel hayat m zda ifl konuflmaktan kaç n yoruz. Özellikle efl ve çocuklar m z ifl yaflam n n d fl nda tutarak aile içi iliflkilerimizi de sa l kl bir yap - da sürdürmeye gayret ediyoruz. 12 bin çal flan n z var. Çal flan sadakati ve memnuniyeti için neler yap - yorsunuz? Daha önce de belirtti im gibi biz kocaman bir aileyiz ve hepimiz bu anlay flla hareket ediyoruz. Siz karfl n zdakine nas l yaklafl rsan z o da sizi ayn flekilde görüyor. Ekonomik kriz dönemlerinde çal flanlar m z iflten ç kartmak yerine, bir nevi borç izin verdik. Üretim art fl yaflad m z dönemlerde ise onlar da flirketleri için fedakârl k yapt. Hatta 1994 krizi döneminde, çal flanlar m z, aralar nda anlafl p yar maafla çal flmay bile teklif ettiler. Baflar - l bir ifladam çal flanlar n mutlaka memnun etmelidir. Baflar m zdaki en önemli faktörlerden bir tanesi çal flanlar m zd r; çünkü baflar bir ekip iflidir. 12

13

14 Sosyal sorumluluk Tüm Çocuk Esirgeme Kurumlar Boydak ürünleriyle donat l yor Sevgi kazanacak Boydak Holding, üretim ve istihdam alan nda oluflturdu u liderli ini sosyal sorumluluk alan na da tafl yor. Baflbakanl k Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile bir protokol imzalayan Boydak Holding, kuruma ba l tüm merkezleri Boydak Holding ürünleriyle donatacak Baflbakanl k Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu na ba l kurumlarda bar nan özellikle çocuk, yafll ve engellilerin daha modern standartta, huzurlu bir ortamda yaflayabilmeleri için Boydak Holding yeni bir proje bafllatt. Baflbakanl k Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile bir protokol imzalayan Boydak Holding, yeni yap lan ve ihtiyaç duyulan çocuk yuvalar, sevgi evleri, yafll ve engelli bak m ve rehabilitasyon merkezlerinin teflrifat n gerçeklefltirecek. Haziran ay nda Baflbakanl k ta düzenlenen söz konusu protokolün imza törenine, Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Ni- Boydak Holding, ülkenin gelece i olan çocuklara sahip ç kmak üzere kollar s vayarak önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza att. 14

15 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür Vekili smail Bar fl: ANCAK B RL KTE BAfiARAB L R Z 75. Y l stikbal Rehabilitasyon ve Aile Dan flma Merkezi ni yapt ran ve halen merkeze her türlü deste i sunan Boydak Holding, Türkiye nin tüm merkezlerindeki çocuk, yafll ve engelli nüfusa sahip ç k yor. met Çubukçu, SHÇEK Genel Müdür Vekili smail Bar fl, Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak ve Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi fiükrü Boydak kat ld. SHÇEK ile yap lan protokol gere i Boydak Holding, korunmaya muhtaç çocuklar n bedensel, ruhsal ve duygusal geliflimleri aç s ndan büyük önem tafl yan çocuk yuvas, sevgi evleri, yetifltirme yurtlar ile engelli bak m ve rehabilitasyon merkezleri gibi sosyal hizmet kurulufllar n n tefriflat n üstlendi. Bakan Nimet Çubukçu, bas n toplant s nda yapt konuflmada Kurumlar m zda aile ortam na yak n atmosfer yaratmak ve sistemimizi yeniden yap land rmak için çal fl yoruz. Bu çal flmalar n h zla ilerleyebilmesi için yaln zca devletin yeterli olmad bir gerçek. Bu nedenle Boydak Holding in bu deste ini çok anlaml buluyoruz ve di er kurumlara da örnek teflkil etmesini umuyoruz dedi. Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak ise mzalad m z bu protokol ile sosyal hizmetler konusunda büyük bir görev üstlenen devletimize ve ilgili kurumlara destek vermeyi, üzerlerindeki sorumlulu u paylaflmay arzu ediyoruz. Yürütece imiz tefriflat çal flmalar ile bu kurumlarda kalan çocuklar m za, yafll lar m za ve engelli vatandafllar m za ihtiyaçlar do rultusunda daha modern standartlarda, huzurlu bir ortamda yaflama imkân sunmay hedefliyoruz. Projemiz do rultusunda bu kurumlarda ev s cakl n yaflatmay, özellikle çocuklar m z n bu konudaki özlemini bir nebze de olsa gidermeyi amaçl yoruz dedi. stikbal, Bellona ve Mondi markalar yla kurumlar donatacak olan Boydak Holding, protokolün imzalanmas n n ard ndan bu do rultuda çal flmalara bafllad. Türkiye de göç, terör, iflsizlik gibi sosyoekonomik s k nt lar, a rl kl olarak çocuklar, kad nlar, özürlüleri ve yafll lar etkiliyor. Sosyal devlet ilkesi gere- i, devlet bu kesimlere yönelik olarak mümkün oldu unca önleyici ve rehabilite edici tedbirleri almak durumunda. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü ü, sosyal devletin kendisine yüklemifl oldu u bu yükü tafl maya gayret ediyor. En temel çözüm, Türkiye nin sosyoekonomik bir dengeye oturmas d r. Bu, makro tedbirler ve zaman ister. Toplum merkezlerinde, çocuklar m z ve kad nlar m za zor duruma düflmeden önleyici tedbir alma noktas nda hizmet etmeye çal fl yoruz. Ancak devletin imkânlar, bu denli devasa problemleri olan kesimlere her zaman yeterli olam yor. Yeni modelimiz Sevgi Evleri Özel sektörün de, sivil toplum örgütlerinin de, özel flah slar n da bu sahada tafl n alt na ellerini koymalar gerekiyor. Bu anlamda yeni bir uygulamam z var. Çocuklar m z, öncelikle ekonomik s k nt çeken aileleri destekleyerek kendi ailelerinin yan nda bak m n sa l yoruz. Olmazsa koruyucu ailenin yan na veriyoruz. Durumlar iyi olan ailelerimize, evlat edindirme yoluyla çocuklar m z n bak m n üstlendiriyoruz. Bunun d fl nda, çocuk yuvalar nda çok uzun y llardan beri kullan lan ko ufl sistemi fleklinde bir yap lanma vard. Ko ufl sitemi çocuklar n kiflisel geliflimlerini engelliyor, e itim düzeylerinin düflük kalmas na sebep oluyordu. fiimdi ko ufl sistemini kald rd k ve oluflturdu umuz yeni modele Sevgi Evleri ad n verdik. Boydak, Sevgi Evleri de dahil olmak üzere tüm kurumlar m z n teflrifat n gerçeklefltirecek. 15

16 Sosyal sorumluluk Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Nimet Çubukçu: Ruhlar iyilefltirelim Kayseri de, Boydak Holding taraf ndan yapt r lan 75. Y l stikbal Rehabilitasyon ve Aile Dan flma Merkezi ni ziyaret eden Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Nimet Çubukçu, Kayseri nin merhameti ile öne ç kan bir kent oldu unu belirtti. Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak a da sosyal hizmetlere katk lar ndan dolay teflekkür etti 16

17 Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Nimet Çubukçu: Risk alt ndaki ailelere yard m ederek öncelikle çocuklar m z ailerinin yan nda tutmaya gayret ediyoruz. Boydak Holding le Haziran ay bafl nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumlar na ba l tüm merkezlerin donat lmas yönünde bir projeyi imzalayan Nimet Çubukçu, A ustos ay nda gerçeklefltirdi i Kayseri ziyaretinde, Boydak Holding taraf ndan yap lan ve halen her türlü deste in yine Boydak taraf ndan sunulmaya devam edildi i 75. Y l stikbal Rehabilitasyon ve Aile Dan flma Merkezi ni ziyaret etti. Burada Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak, Yönetim Kurulu Üyesi fiükrü Boydak ve merkezin yöneticileriyle bir araya gelen Devlet Bakan Nimet Çubukçu, TBMM nin Hac Boydak a hizmetlerinden dolay fieref Madalyas verdi ini an msatarak bir kez daha teflekkür etti ve Boydak, bizden önce davranarak bize yard m projesiyle geldi. Bu da yapt m z ifllerin ne kadar sahiplenildi inin iflaretidir dedi. Merkezdeki tüm çocuklarla sohbet eden, onlarla masatenisi oynayan Bakan Nimet Çubukçu, Biz Bize dergisinin sorular n da yan tlad. Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan olarak öncelikli çal flmalar n zdan söz eder misiniz? Ben Kad n ve Aileden Sorumlu Bakan olmay ve böyle nitelendirilmeyi önemsemekle birlikte, Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanl olarak an lmay daha do ru buluyorum. Çünkü kad na, aileye ve çocuklara yönelik bütün çal flmalar m z ayn zamanda sosyal hizmet kavram içerisinde yer al r. Dolay s yla bu çal flmalar - m z bu kurumun çat s alt nda sürdürüyoruz. Sosyal aç dan dezavantajl buldu umuz kesimlere yönelik çal flmalar m z yard m eksenli bir siyaset anlay fl yerine, onlar n toplumsal hayata tam ve eflit olarak kat l mlar n sa lamay amaçl yoruz. Sosyal politika olarak bunu yerlefltirmek istiyoruz. Çünkü yard m eksenli bir siyaset anlay fl yla bu kesimlerin sorunlar n uzun vadede çözemiyoruz. Bu bilincin toplumda da yerleflmesi için çaba sarf ediyoruz. Genel çal flmalar m z aile destek hizmetleri ve aile odakl olarak sürdürüyoruz. Çocuklar öncelikle aile içinde tutman n ya da koruyucu aile hizmetleri gibi yaklafl mlar n önem kazand n görüyoruz. Çocuk yuvalar nda da Sevgi Evleri ne do ru bir dönüflüm var. Sosyal hizmetlerde h zl bir de iflim sürecindeyiz. Bu de iflimi az önce de söyledi- im gibi, aile odakl çal flmalar merkezine oturtuyoruz. Bunlar n en önemlilerinden bir tanesi çocuklar m z n aileye dönüfl projesidir. Çocuklar m z, öncelikle aileyi maddi yard mlarla destekleyerek kendi ailelerinin yan nda muhafaza etmeye çal fl - yoruz. Bunun mümkün olmad durumlarda, koruyucu aile yan nda bar nd rmaya çal fl yoruz. Ayr ca klasik çocuk yuvalar ndan farkl olarak içindeki fiziki flartlar n da de iflti i yeni oluflumumuz Sevgi Evleri nde hizmet veriyoruz. Kad nlara yönelik çok say da çal flmam z var. Biliyorsunuz bizim dönemimizde kad nlar için devrim niteli inde yasal de iflikler oldu. Bu yasal de iflikliklerin uygulanmas ve hayata geçirilmesi konusunda da çok fazla projemiz var. Elbette, arzu edilen her çocu un ailesiyle kalmas, hiçbir yuvan n da lmamas d r. Ancak sosyal flartlar zaman zaman olumsuz sonuçlar getirebiliyor. Önleyici hizmetler kapsam ndaki çal flmalar n z hakk nda bilgi verebilir misiniz? Türkiye nin yaflad iki büyük ekonomik kriz, terörün do urdu u göçler, çok önemli bir çocuk nüfusunu da korunmaya muhtaç hale getirdi. Hiçbir nakdi deste i olmayan, büyük kentte nas l yaflayaca n bilmeyen ailelerin metropole göçleri 90 l y llar n çok büyük bir problemiydi. 80 li y llarda göç edenlerden farkl olarak, zorunlu göç eden ve bu anlamda çocuklar dahil olmak üzere hayatla bafla ç kma konusunda çok zor flartlarda olan ailelerdi bunlar. stanbul a hiçbir güvencesi olmad halde göç eden aileler, risk alt ndaki kesimi oluflturuyorlar. Hükümetimiz döneminde özellikle toplumun bu zay f kesimlerine iliflkin çok fazla çal flma yap ld. Soysal Yard mlaflma Dayan flma Fonu ve bizim kanal m zla, çocuklara ilkokuldan itibaren e itim yard mlar yap lmas, kad nlara gebelik yard m, do umlar n hastanede yap lmas gibi hizmetler götürüldü. Bunlardan en önemlisi Önleyici Sosyal Hizmetler dedi imiz, risk alt ndaki ailelerin desteklenmesi projesidir. Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Fonumuzun desteklerinin yan s ra Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü ü olarak biz de 17

18 Sosyal sorumluluk Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Nimet Çubukçu ve Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak, Ankara da bir araya gelerek protokol imzalad lar. 18 Kayseri koruyucu aile sistemine yan t veren ilk s radaki ilimiz. Kayseri nin tüm hizmetlerimize verdi i destek çok fazla. Suyun kald rma kuvveti Kayseri de çok fazla; ne atarsak atal m yere batmaz burada, bunu biliyorum bu hizmetlerin içinde bulunuyoruz ve yaklafl k olarak 30 bin aileyi destekliyoruz. Çocuklar na okuma yard m için gönderilen para ile ev geçindiren aileler bulunuyor maalesef. Bakanl k olarak çal flmalar n za sivil toplumu ve hay rseverleri de dahil ettiniz. Bu bir iyilefltirme sa lad m? Elbette. Özel sektörün ve gönüllülügün çok önemli katk lar var. Dünyan n en zengin devletleri bile ne kadar para ay r rlarsa ay rs nlar, çocuklar söz konusu oldu- unda bu iflle bafla ç kam yorlar. Bu konuda toplumsal dayan flman n ve gönüllülü ün öne ç kmas laz m, hay rseverlerin maddi manevi her yönüyle bu ifle kat lmaya ça r lmas laz m. Dünyadaki örneklerine, ölçeklerine bakarak biz de ülkemizdeki insanlar n dayan flma ruhuna, hay rseverliklerine, merhametine, flefkatine, bu milletin vicdan na ve irfan na güvendi imiz için bu ça r lar hep milletimize yapt k ve ça r lar m z çok güzel bir flekilde karfl l k buldu. Hatta biz gitmeden bize gelen hay rseverler oldu. Bunlardan biri de Boydak t r. Kendilerine teflekkür ediyorum. Kendilerinin bütün Sevgi Evleri nin döflenmesi konusunda bir taahhütleri ve çok büyük bütçeli bir protokolümüz oldu. Siz gitmeden size gelinmesi, bu çal flmalar n hem sahiplenildi inin, hem daha ileriye gidece inin iflaretidir. E er gönüllüler ve hay rseverler olmazsa hiçbir yerde bu tür çal flmalar baflar ya ulaflmaz. Herkes bu iflin ucundan tutmal. Çünkü bir tek siyasetçilerin, devletin sorumlulu unda olan bir konu de il. Toplumsal vicdan m zda yara açan meseleler bunlar. Bunu hep birlikte kapataca z. Dolay s yla söz konusu olan çocuklar m z, gelece imiz oldu u için gönlümüzü hep birlikte açaca z. Sadece ekonomik yard m ve katk yeterli mi? Tek bafl na ekonomik katk yla çözülebilecek bir sorun de il. Türkiye de ailesinin imkânlar k s tl olan çok fazla çocuk var. Bu çocuklar biz göz ard ediyoruz, hep kurum bak m alt ndaki çocuklara yo unlafl yoruz. Kurum bak m alt ndaki çocuklar en az ndan s cak bir ortamdalar, yemekleri sorun de il, giyimleri sorun de il, okullar na gitmeleri sorun de il. Bizim kurumlar m zdaki çocuklar n as l ihtiyac da zaten maddi ihtiyaçlar de il sevgi ihtiyac. O yüzden sadece maddi anlamdaki katk - larla da olacak fleyler de il. Fiziki iyilefltirme elbette yap l r ama ruhlar iyilefltirmek laz m. O yaralar saral m istiyoruz birlikte. O yüzden ça r lar m zda Türkiye de koruyucu aile sisteminin yayg nlaflt r lmas için çaba sarf edilmesi gerekti ini söylüyoruz. Kayseri, koruyucu aile sistemine yan t veren ilk s radaki ilimiz. Kayseri nin hizmetlerimize verdi i destek çok büyük. Suyun kald rma kuvveti Kayseri de çok fazla; ne atarsak atal m yere batmaz burada, bunu biliyorum. Minnetar m.

19 Boydak Holding den e itime %100 destek Milli E itim Bakanl n n öncülü ünde yürütülen E itime %100 Destek projesi kampanyas nda Boydak Holding taraf ndan Erzurum da yapt r lan Hac Sami Boydak Anadolu Lisesi, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n kat ld bir törenle aç ld Erzurum Hac Sami Boydak Anadolu Lisesi, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n kat ld bir törenle aç ld. Baflbakan Erdo an törende Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak a bir de plaket sundu. Milli E itim Bakanl taraf ndan sürdürülen E itime %100 Destek kampanyas na Boydak Holding Erzurum da yapt rd Anadolu Lisesi ile kat l yor. Do u Anadolu Bölgesi nin okul ihtiyac n gidermeye ve bölgedeki gençlerin ça dafl e itim imkânlar na kavuflmas na katk da bulunmak amac yla Boydak Holding taraf ndan yapt r lan Hac Sami Boydak Anadolu Lisesi, 2 Temmuz 2006 günü Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n kat ld bir tören ile aç ld. Törende ev sahipli ini üstlenen Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak, Türkiye nin en büyük sanayi kurulufllar ndan biri olarak bugün, en anlaml yat r mlar m zdan birini yapman n huzurunu ve mutlulu unu yafl yoruz. Çünkü bugün Türkiye nin gelece ine, gençlerine yat r m yap yoruz dedi. Türkiye nin en önemli önceli inin e itim oldu unu vurgulayan Hac Boydak, Ülkesini seven, insan haklar na sayg l, ça dafl, araflt ran, giriflimci ve bilinçli gençler yetifltirilmesine katk da bulunmak hepimizin görevidir. Biz Boydak Holding olarak bu görevimizin bilinci ile bugüne kadar birçok e itim kurumunun yap m na katk da bulunduk, bu bizim en önemli de erimiz ve gelene imiz olan sosyal sorumluluk anlay fl m z n bir gere idir. Bu anlay flla önümüzdeki dönemde de bu gelene imizi sürdürmeye devam edece iz dedi. Yap m na 2004 y l nda bafllanan Hac Sami Boydak Anadolu Lisesi, 18 dersli inin yan s ra ça dafl bir e itim kurumunun tüm özelliklerini de bünyesinde bar nd r yor metrekarelik genifl bir alana yay lan ve üç katl olarak inflaa edilen Hac Sami Boydak Anadolu Lisesi nde bilgisayar s n f, tam donan ml fen bilgisi laboratuvar, basketbol ve voleybol sahas da bulunuyor. 19

20 Nereye Gidelim 20

21 Gelenekten gelece e Kayseri Orta Anadolu nun ticaret flehri olarak nam yapm fl flehri Kayseri, do al güzellikleri ve kültürüyle de görülmeye de er Kayseri Belediyesi taraf ndan iflletilen ve Kayseri nin dinlence mekanlar ndan biri olan Befltepeler deki Kayseri Evi, Kayseri nin geleneksel kültürüne göre döflenmifl. Foto raflar: Aykut Karadere Yüzy llar içinde, pek çok fark etkenin bir araya gelmesi sonucu, Kayseri, ticari hayat m z n öne ç kan flehirlerinden biri oldu. Asurlulardan bu yana devam eden ticaret gelene i ile Kayseri, Türk giriflimcili inin en güzel örneklerini verdi. Kültepe kaz lar yla ortaya ç kar lan Kanifl-Karum antik kenti ve çiviyaz l tabletler, bu bölgenin binlerce y ldan bu yana ticaret yapt n gösteriyor. pek Yolu nun üzerindeki konumuyla ça lar boyu ticaretin en önemli aktörlerinden olmufl Kayseri flehri ve buna ba l olarak köprüler, kervansaraylar, hanlar da infla edilmifl. Do al güzelliklerinin yan s ra Kapadokya ya yak nl ve Erciyes Da ndaki k fl sporlar Kayseri yi daha da cazip k l yor. Kayseri tarihi fiehre, Kapadokya Kral Archelaos taraf ndan, milattan önce I. yüzy lda, Roma mparatoru Caisar Avgustus un ad na ithafen Kaisaria ad verildi i tahmin ediliyor ve Kaiseria ifadesine tarihi sikkelerde de rastlan yor. Kapadokya Krall ndan Roma mparatorlu u na geçen flehir, MS III. Yüzy lda Persler taraf ndan iflgal edilmifl. Türklerin Kayseri ye ulaflmas ise 1067 y l nda Afflin Bey komutas nda gerçekleflmifltir. Daniflmentliler döneminde Kayseri ve çevresindeki Türk egemenli i pekiflti. Bununla birlikte Kayseri de yerleflik Ermeni nüfus Osmanl mparatorlu u nun son y llar na dek varl n korudu. Ayr ca, Rusya dan göçen Çerkezler de Kayseri ye yerlefltiler Anayasas ile vilayet haline gelen Kayseri, bugün 16 ilçesi (Akk flla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hac lar, ncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, P narbafl, Sar z, Talas, Tomarza, Yahyal, Yeflilhisar), 68 belediyesi ve 406 köyü bulunuyor. Kültürel miras Kültepe Höyü ü: Kayseri de bütün Anadolu flehirleri gibi binlerce y ll k kal nt lara ev sahipli i yap yor y l ndan bu yana kaz - lar n devam etti i Kültepe Höyü ü, flehrin tarihine fl k tutuyor. Kayseri-Malatya karayolunun 22. kilometresinden sonra, Karahöyük Köyü s n rlar içinde kalan Kültepe, Asurlu tüccarlar n yerleflti i Karum alan n içeriyor. Höyü ün çap 500 metre, ova seviyesinden yüksekli i ise 20 metre. Tepeyi Karum flehri çepeçevre sar yor. Höyükte yap lan kaz lardan, flehrin Roma, Helen, Pers ve Geç Hitit döneminde de korundu u anlafl l yor. Ticaret hayat yla ilgili çiviyaz l önemli tabletlerin bulundu u Kültepe, Anadolu tarihinin en önemli kal nt lar ndan birini oluflturuyor. Fraktin Kaya Yaz tlar : Develi ilçesinin güneydo usundaki kabartma Hitit dönemine tarihleniyor. Figürlerin üzerindeki resim yaz lar ndan, Hitit Kral III. Hattuflili ve kar s Pudu-Hepa y F rt na Tanr s Teflup la birlikte resim edildi inin anlafl ld kabartma MÖ 14. yüzy la ait. mamkulu Kayas : Yine Hitit dönemine ait kabartmalar n yer ald bu kaya Develi ilçesine 40 kilometre kadar uzakl ktaki mam- 21

22 Nereye Gidelim kulu Köyü nün fiimflekkaya Mevkii nde bulunuyor. ri blok kayan n oval flekil verilmifl yüzünde, F rt na Tanr s ; üç da tanr s n n bafllar üzerinde bo a koflulu bir arabaya binmifl olarak görünüyor. Karakuyu Kartuflu: Hitit sanat n n en güzel örneklerinden biri olan P narbafl ilçesi Karakuyu Köyü ndeki Viranflehir Höyü ü nde bulunan tafl üzerine ifllenmifl kabartmalar, Kayseri Arkeoloji Müzesi nde korunuyor. Üzerinde resim yaz s yla Hattuflili, kahraman büyük kral IV. Tut- halia büyük kral kahraman ifadeleri yer al yor. Kiliseler: Kayseri, H ristiyanl n IV. yüzy ldan VIII. yüzy la kadar en önemli merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinin de eserlerini bar nd r yor. Kayseri s n rlar içinde yer alan So anl, A rnas, Do anl, Tomarza-Emirufla yeralt flehirleri ve ören yerlerinde dönemin en önemli kiliseleri yer al yor. Bölgede elliye yak n kaya kilise olmakla birlikte ancak Bal kl Gök, Tokal, Karabafl, Y lanl, Kubbeli, Geyikli ve St. Barbe kiliseleri ayaktad r. Bu kiliselerde Kayseri, sucu u ve past rmas yla meflhur. Gerçekten de çok lezzetl olan Kayseri past rma ve sucu undan almadan Kayseri den dönmek olmaz. Kayseri nin tarihi hanlar ndan Vezir Han; hal, yün ve pamuk ticaretinin önemli bir merkezi.

23 sa ve havarilerini konu alan freskler bulunmaktad r. Kayseri nin Bizans H ristiyan dünyas ndaki öneminin en iyi örneklerinden biri de Hac lar-erciyes yolu üzerinde merkezden yar m saat yürüme mesafesinde olan, ibadet ve ziyarete aç k Surp Kirkor Lusovoriç Kilisesi dir. Köflkler: Kayseri de Selçuklu, Mo ol, Osmanl dönemine ait çok say da köflk bulunuyor y llar aras nda Selçuklular taraf ndan yap lm fl olan Erkilet teki H drellez Köflkü, XIV. yüzy lda yap lm fl Haydar Bey Köflkü, Mo ol beylerinden Babük Bey taraf ndan 1366 da yap lm fl Babük Bey Köflkü, XV. yüzy lda yap lm fl Güpgüpo lu Kona halen sa lam binalar yla ziyaret edilebilir durumdad r. Köprüler: Talas ilçesine ba l Kuruköprü Köyü ndeki köprü, Roma dönemi sukemeridir. Selçuklular döneminde aralar doldurularak su bendi haline getirilmifltir. Çokgöz Köprüsü ve Tekgöz Köprüsü de K z l rmak üzerindeki tarihi köprülerdir. Camiler: Kayseri; Selçuklu ve Osmanl döneminde yap lm fl pek çok camiyi bar nd rmaktad r. XIII. yüzy l Selçuklu dönemi eseri Lala Camisi, yine Selçuklular zaman nda han olarak infla edilen Han Camisi, Sahabiye Mahallesi stasyon Caddesi üzerinde bulanan Hac K l ç Camii ve Medresesi bunlar aras ndad r. Cami, medrese, türbe ve hamamdan oluflan Hunat Hatun Külliyesi gerek genel görünüflü, gerekse yap l fl tarz bak m ndan Anadolu da bulunan Selçuklu eserlerinin en güzel örneklerinden biridir. Kayseri Kalesi nin do usunda, flehri çevreleyen surlar n d fl nda yer alan külliye; y llar aras nda, I. Keykubat n kar s II. Keyhüsrev in annesi Mahperi Hunat Hatun taraf ndan yapt r lm flt r. Kayserili olan Mimar Sinan n planlar n çizdi i Kurflunlu Cami de bir baflka güzel örnektir. 16. yüzy lda Hac Mehmet Pafla taraf ndan yap lan caminin kubbesi kurflunla örtülüdür. El dokumas Kayseri kilimleri ve hal lar n hesapl fiyatlara edinmek mümkün. G yasiye Medresesi ve Gevher Nesibe fiifaiyesi, Erciyes Üniversitesi T p Tarihi Müzesi olarak hizmet veriyor.

24 Nereye Gidelim 24 Kümbet ve türbeler: Silindir fleklinde olan ve çok düzgün bir iflçilikle kesme tafllardan yap lan S rçal Kümbet, bugün Kayseri Birinci Endüstri Meslek Lisesi nin bahçesi içinde yer al yor. P narbafl ilçesi Melikgazi Köyü ndeki Melikgazi Türbesi ise kare kesitli plan üzerine kurulmufl klasik Selçuklu türbelerinin tarz na uygun olarak iki katl infla edilmifl. Talas yolu üzerindeki Döner Kümbet de iflçili i ile dikkat çeken bir baflka örnek. Prenses fiah Cihan Hatun ad na yapt r lm fl çok görkemli bir türbedir. Ayr ca flehir merkezindeki Hunat Hatun Türbesi ve Sivas Caddesi ndeki Çifte Kümbet de korunmufl durumdad r. Hanlar: Bir ticaret flehri olarak hanlar Kayseri nin önemli yap lar aras ndad r. Bünyan ilçesi Sultanhan Köyü ndeki Sultan Han, XIII. yüzy lda I. Alaeddin Keykubat taraf ndan yap lm flt r metrekarelik alan kapsayan han, d fltan bir kaleyi and r r. Karaday Köyü ndeki Karatay Han da Selçuklu dönemine aittir. fiehir merkezindeki Osmanl dönemi yap s Vezir Han ve Pamuk Han ise canl birer ticaret merkezi olarak varl klar n sürdürüyor. Erciyes K fl Sporlar Merkezi Türkiye nin üçüncü, Orta Anadolu nun en yüksek da olan Erciyes, uluslararas k fl sporlar merkezi konumunda. Kayak ve da c l k için son derece elveriflli pist ve kulvarlar n yer ald Erciyes te son y llarda yap lan çal flmalarla modern konaklama yerleri infla edildi. 24 saat hizmet veren tesislerin yan s ra ulafl m için yollar sürekli aç k tutulmakta metre yüksekli e sahip Erciyes Da, bulutlar delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan kar ve insana ilahi duygular sunan azametiyle, Kayseri nin sembolüdür. Sönmüfl bir küme volkan olan da n, volkanik patlamalar günümüzden 30 milyon y l önce bafllam fl. Erciyes ten ç kan küller, rüzgârla kilometrelerce uzaklara tafl nm fl ve Hasan Da ile birlikte, Nevflehir/Ürgüp etraf ndaki peri bacalar n oluflturmufl. Yüksek k s mlar her mevsim karla kapl olan Erciyes in kuzeyinde bir kilometre uzunlu unda bir da buzulu vard r. Da- n doru unda bulunan ve eskiden Bi- Kayseri Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki: Kayseri insan çok hay rseverdir Kayseri nin son dönemlerdeki yaflad de iflimlerden biraz bahseder misiniz? Kayseri den bahsederken iki üç fleye vurgu yapmak laz m. Birincisi Kayseri, sanayi ve ticaret flehri. Yüzy llard r buradaki insanlar ticaretle u raflm fllar, toprakla aralar pek iyi olmam flt r. Kayseri nin ikinci en büyük özelli- i ise hay rseverlik konusudur. Geçen sene Say n Baflbakan m z n da kat ld - bir törende 300 tane hay rseverimize ödül verdik. Aralar nda en küçük ödülü alan vatandafl m z bile sa l k oca yapt rm flt. E er bu s n r kald rsayd k binlerce insana ödül vermemiz gerekirdi. Üniversitemize son befl y l içinde yap lan ba fl miktar 70 milyon dolar bulmaktad r. Özellikle göçle gelen nüfusa hizmet veren 16 tane aflevimiz bulunmaktad r. Bunlar d fl nda Kayseri için söyleyebilece imiz üçüncü tan m ise muhafazârl k olur. Ama bu tan m tutuculukla kar flt rmamak gerekir. nsanlar gelenek ve göreneklerine ba l ama dünyaya aç kt rlar. Ticaret dolay s yla zaten aç k olmak durumundad rlar. Kayseri insan hem geleneklerine ba l, hem de sosyal anlamda d flar ya aç kt r. Peki Kayseri nin tarihi veya mutlaka görülmesi gereken yerleri hakk nda bizi bilgilendirebilir misiniz? Bir tanesinin içindeyiz. 250 bin metrekarelik bir park n içindeyiz. fiu an bulundu umuz Kayseri Evi, eski Kayseri evlerine bire bir benzetilerek yap lm flt r. Cumhuriyet Meydan dört medeniyete ait izlerin bulundu u bir merkezdir. Kayseri de medreseler vard r. Dünyan n ilk t p fakültesi Kayseri dedir. Dünyadaki ilk ev s tma sisteminin örnekleri de Kayseri de bulunmaktad r. Mimar Sinan Camii de Kayseri deki önemli yap lardand r. fiehirde yer alan tarihi eserleri ortaya ç karma çal flmalar m z devam etmektedir. Önümüzdeki 2-3 y l içerisinde çal flmalar m z sonuçlanacakt r. fiu an yedi tane tarihi Kayseri evinin restorasyonuyla ilgilenmekteyiz. Bu tarihi mekânlar n yan s ra Kufl Cenneti, Erciyes Da n n zirvesi, k fl oyunlar n n yap ld alanlar görülmesi gereken yerlerdir. Bunlar d fl nda, flehrin pek Yolu üzerinde olmas ndan dolay kervansaraylar da vard r. Kervansaraylar ve hanlar geçmifl dönemlerdeki haliyle iflletiliyor. Kocamustafapafla Han, Sar Han bunlardan birkaç d r. Kümbet denilen yap lar da bulunmaktad r. Bu yap lar, yolculara yard mc olmak amc yla kurulmufl, içinde yapt ranlar n ya da yak nlar n n türbeleri bulunan yap - lard r. Bütün bunlar d fl nda Kayseri Kent Müzesi ne gitti inizde bütün Kayseri yi gezmifl gibi olabiliyorsunuz.

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Hofl Geldin Ramazan ST KBAL KOLEJ N N GURUR TABLOSU. Halk n sevgilisi KAD R ÇÖPDEM R. eylül-ekim 2007 say 7

Hofl Geldin Ramazan ST KBAL KOLEJ N N GURUR TABLOSU. Halk n sevgilisi KAD R ÇÖPDEM R. eylül-ekim 2007 say 7 2007 say 7 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Hofl Geldin Ramazan ST KBAL KOLEJ N N GURUR TABLOSU Halk n sevgilisi KAD R ÇÖPDEM R Sunufl fiirketler de insanlar gibi belli kurallara,

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z

HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z 2008 say 9 HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z Evimizin komik ustas CEM DAVRAN Türkiye nin Hat ra Defteri NEB L ÖZGENTÜRK stiklal Madalyal kent KAHRAMANMARAfi KAMERA ARKASI Kalbimiz Mondi

Detaylı

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 13 EKİM 2010 Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman birlikte ve daha güçlü SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Baflar m z çal flanlar m za borçluyuz Teknolojik

Detaylı

Mevlânâ medeniyetler ittifak

Mevlânâ medeniyetler ittifak 2007 say 3 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Mevlânâ medeniyetler ittifak Perakendenin beyin f rt nas PERAKENDE GÜNLER 06 Kemik lakapl beyefendi ERGÜN PENBE Sunufl 50. y l nda

Detaylı

SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009. Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun

SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009. Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009 Ramazan Bayram n z Kutlu Olsun sunufl sunufl Sektörümüzdeki yenilikler hareketlili i daha da art racak Y l n ilk yar s nda KDV indirimleriyle yo un ve hareketli günler geçiren

Detaylı

Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz...

Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz... MART-N SAN-MAYIS 2010 SAYI 20 B ZB ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYINLANIR SAYI 20 MART-N SAN-MAYIS 2010 Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz... stikbal, Bellona ve

Detaylı

Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13

Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13 2008 say 13 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri Türkiye nin eflsiz cenneti Antalya Sunufl Boydak Holding mobilya grubu çat s alt nda bulunan

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 05 BAHAR 2008 Kale Kilit yılını kutluyor SADIK ÖZGÜR\ SUNUfi 55. kurulufl y l m z... Yar m as rdan daha önce bafllad m giriflimin bugün 55. y l n kutluyor

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister 2008 say 14 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR K fl aylar n n flifal meyvesi K fl aylar n n nar Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ege nin pamuktan kenti Denizli Ceyda Düvenci:

Detaylı

De erlerimizden taviz vermeyece iz

De erlerimizden taviz vermeyece iz İ ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Holding in 41. Ola an Genel Kurul Toplant s yap ld Rahmi M. Koç ile Çengelhan üzerine bir söylefli Devlet Bakan Kürflad Tüzmen, Koç Toplulu u nun ihracattaki

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Antalya. Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te. Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te. AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te

Antalya. Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te. Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te. AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te Antalya 6 Kas m 2008 Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te Antalya ESOB ve Projeleri Sayfa 28 de Antalya da Tar m Sektörü Sayfa

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Baflar y Teflvik Etmek

Baflar y Teflvik Etmek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Mevlana n n Kentinde Anadolu çin Bulufltuk 2003 Y l Vehbi Koç Ödülü Sahibi: AÇEV Koç Holding Enerji Grubu Baflkan Ömer M. Koç nsan Kaynaklar 14 Adil ve Eflit Bir De

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 Bafllarken... Bu say m z yine severek, be enerek haz rlad k. Öncelikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan n aram zdan ayr l fl n n dokuzuncu y l n bitirmemiz, bu say y fazlas

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding 8. Bas n ve Kamuoyu Bilgilendirme Toplant s Yap ld Türkiye nin Gelece i e-yaflam ve e-dönüflüm de e-dönüflüm...18 Masan za 217 Gazeteyi Nas l S d r

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı