Boydak altı flirketiyle ISO 500'de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Boydak altı flirketiyle ISO 500'de"

Transkript

1 2006 say 1 Boydak altı flirketiyle ISO 500'de Eyüp Can: De iflimi gören ve h zl olan kazan r Lezzetin ilk merkezi Anadolu

2

3 Sunufl Siz de erli çal flanlar m z, ifl ortaklar m z ve dostlar m z ile daha s cak, daha Biz Bize bir platformda buluflmak üzere yola ç kt k. Dergimizin tüm Boydak ailesine hay rl olmas n diliyorum Boydak fiirketler Toplulu u, gelece e yat r m yap yor Her gün üretilen ve bizlere sunulan yüzlerce bilginin içinde kimilerini al p kullan yor, kimilerini ise kulak arkas ediyoruz. Kendi hayat m z, ailemizi, çevremizi ilgilendiren bilgileri kimi zaman bu bombard man içinde atlayabiliyoruz... flte bu bombard man içinde asl nda bizler için özel ve önemli olmas na ra men zaman zaman kaybetti imiz bilgileri bir araya getirmek istedik. Hepinizin bildi i gibi iletiflim ça- nda yafl yoruz ve ça m z, iletiflimi ihmal eden kurumlara yaflama flans tan m yor. Her gün binlerce yeni bilginin üretildi i ortamda televizyon, gazete, internet, cep telefonlar ve daha onlarca iletiflim arac hayat m z n vazgeçilmezleri aras na giriyor. Her gün üretilen ve bizlere sunulan yüzlerce bilginin içinde kimilerini al p kullan yor, kimilerini ise kulak arkas ediyoruz. Kendi hayat m z, ailemizi, çevremizi ilgilendiren bilgileri kimi zaman bu bombard man içinde atlayabiliyoruz... flte bu bombard man içinde asl nda bizler için özel ve önemli olmas na ra men zaman zaman kaybetti imiz bilgileri bir araya getirmek istedik. Siz de erli çal flanlar m z, ifl ortaklar m z ve dostlar m z ile daha s - cak, daha Biz Bize bir platformda buluflmak üzere yola ç kt k. stedik ki Biz Bize olal m, istedik ki giderek büyüyen ailemizin tüm üyelerini ortak bir platformda bulufltural m, istedik ki sevinçlerimizi, yeniliklerimizi, baflar lar m z Biz Bize paylaflal m... Bildi iniz gibi temelleri yar m as r önce Kayseri de at lan ve siz de erli çal flanlar, ifl ortaklar ve dostlar ndan ald güçle k sa sürede Türkiye s n rlar n afl p dünyaya uzanan Boydak Holding, bugün mobilyadan tekstile, finanstan pazarlamaya, endüstriyel ürün üretiminden kablo ve metal üretimine, lojistik hizmetlerden yap sal kablolamaya kadar birçok alanda sektör lideri olarak faaliyet göstermektedir. Boydak Holding olarak bundan sonraki stratejimizi ise dünyada kabul edilebilir global markalar yaratmak üzerine kuruyoruz... Her geçen gün faaliyet alanlar n ve yat r mlar n geniflleten Boydak Holding in, sayg n, disiplin ve verimlili i benimseyen insan gücü ile bu stratejisine kolayca ulaflaca na inan yoruz... Biz Bize ismini verdi imiz bu yay n m z ile 12 bine yak n çal flan m z, ifl ortaklar m z ve dostlar m z ile ba lar m z daha da kuvvetlendirece imizi ve önemli bir sinerji yarataca m z düflünüyoruz. Dergimizin Boydak Holding ailesine hay rl olmas n dilerken yaklaflan Ramazan Bayram n z kutlar, sa l kl ve mutlu günler dilerim. Bekir Boydak 3

4 içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler içindekiler GÜNDEM Gelece in Dünyas CeBIT 6 V ZYON Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak 10 SOSYAL SORUMLULUK Sevgi kazanacak 14 Devlet Bakan Nimet Çubukçu 16 NEREYE G DEL M Gelenekten gelece e Kayseri 20 BAY stikbal Maslak Bayii Süleyman Bilici 26 ANAL Z Eyüp Can 28 Fatofl Karahasan 34 Cengiz Çandar 38 SINIR ÖTES Yurtd fl ma azac l k 42 Boydak 6 flirketiyle SO 500 Listesi nde 44 LEZZET Engin Ak n 48 SPOR Kayserisporlu Gökhan Ünal 50 B Z GÜLDÜRENLER Engin Günayd n 52 SA LIK Bedenin ve ruhun dinginli i oruç 56 BOYDAK TAN HABERLER 60 BULMACA Bulmacan n çözümü 52 mtiyaz Bahibi Boydak Holding ad na Bekir Boydak Yaz iflleri Müdürü Murtaza Durmufl Editör Meral Gündo du Görsel Yönetmen Nihal Atatepe Düzelti Ercan Yafla Yay n Kurulu Bilal Uyan k Mustafa Büyükkat rc Bülent Al c Muzaffer Çetinkaya Ekrem Bakt r Hasan Ünal Ar n Saydam Ülkü Karaosmano lu Ayflin Kaymaz Reklam Ebru Balc Çal flkan Yap mc Kesiflim Yay nc l k ve Tasar m Hizmetleri Kasap Sok. Hilmi Hak Han, 22/ Esentepe fiiflli/ stanbul Tel: (212) Faks: (0212) Yönetim Yeri Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde No: 35 Kayseri e-posta: Bask Elma Bas m kitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sit. Blok: 14 No: 1 kitelli/ stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n 4

5 26 Boydak Holding, Türkiye' de yaflayan herkesi lay k oldu u refaha kavuflturmay fliar edinmifl, bu özelli i ile hem tüketicilerin hem de ifl dünyas n n g pta etti i bir lider haline gelmifltir. Ama as l önemli olan, baflar s n bu baflar da pay olan herkesle paylaflmas n bilmesidir. Kurumsal iletiflime verdi i önem de bunun bir göstergesidir. Editörün notu 48 Hayat n içinden bir iletiflim platformu Sizlere Boydak Biz Bize nin ilk say s n sunarken, üretim anlay - fl m za uygun flekilde fl k, yenilikçi ve ifllevsel olmas n istiyoruz. Okumaktan keyif ald n z, içindeki bilgilerden faydaland n z, foto raflar na bakmaktan hoflland n z, hayat n içinden bir dergi haz rlad k sizlere. HES Kablo dan arkadafl m z Hasan Ünal n kaleme ald CeBIT le gelece in dünyas na, Vatan Gazetesi yazar Engin Ak n n kaleminden Anadolu nun has lezzeti bulgura uzanmak istedik. Yönetim Kurulu Baflkan m z Hac Boydak, dergimize verdi i röportajda, baflar lar n n s rr n n aile büyüklerinin Dürüst esnaf olun nasihatini dinlemekten geçti ini belirtti ve en büyük güçlerinin de Boydak çal flanlar oldu- unu vurgulad. Dergimizde ayr ca holdingimizin çok önem verdi i sosyal sorumluluk çal flmalar na da de indik. Boydak Holding in Türkiye deki tüm Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu merkezlerini donatmas, çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi. Hem çocuklar m z hem de bu projemiz hakk nda, ilimizi ziyaret eden Devlet Bakan Say n Nimet Çubukçu ile yapt m z röportaj da sizlere sunuyoruz. Say n Bakan, yaln zca Boydak a de il, Kayseri nin Koruyucu Aile Projesine en çok kat l m gösteren il oldu unu belirterek Kayseri ye de minnettarl n dile getirdi. Dergimizde çok de erli yazar ve araflt rmac lar n uzman olduklar konular hakk ndaki görüfllerini de bulacaks n z. Referans Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Eyüp Can ekonomideki yeni yönelimleri, marka uzman Yrd. Doç. Fatofl Karahasan bir markan n baflar ölçütlerini, gazeteci-yazar Cengiz Çandar Ortado u daki geliflmeleri de erlendiriyor. Bizi Güldürenler sayfam zda söyleflisini okuyaca n z Engin Günayd n n dileklerine ben de kat l yor; iç dünyan za mutluluklar diliyorum. Biz Bize nin bizi kaynaflt ran, mutlulu umuzu ve bilgimizi art ran bir iletiflim platformu olmas için kurum kültürümüzde var olan yenilikçilik yaklafl m yla hareket edece imizi ve siz k ymetli okurlar m zdan gelecek her türlü görüfl ve öneriyi de erlendirece imizi hat rlatmak isterim. Murtaza Durmufl Yaz iflleri Müdürü 5

6 Gündem 6

7 Gelece in dünyas CeBIT Teknolojinin tüketici davran fllar ve çal flma biçimlerini belirledi i günümüzde, dünyan n en büyük on fuar aras nda yer alan CeBIT Biliflim Eurasia, hem profesyonellerin hem de teknoloji merakl lar n n ak n na u rad. Fuarda Boydak Grubu biliflim flirketi HCS de bir stantla yer ald. HES Kablo Bilgi fllem, Reklam ve Halkla liflkiler fiefi Hasan Ünal fuar izlenimlerini Biz Bize dergisi için kaleme ald Hes Kablo Bilgi fllem, Reklam ve Halkla liflkiler fiefi Hasan Ünal CeBIT i Biz Bize için de erlendirdi. Dünyan n en büyük on fuar ndan biri olan CeBIT Biliflim Eurasia, küresel bir buluflmaya ev sahipli i yaparak ifl, siyaset, biliflim ve medya dünyas n, gelece in teknoloji ve ifl yap fl biçimlerinin sergilendi i bir ifl platformunda buluflturdu. Dünyan n dört yan ndan profesyonellerin ak n na u rayan fuar, 19 ülkeden 952 kat l mc yla, 140 bin ziyaretçiyi bir araya getirdi. 26 bin 500 metrekarelik alanda fl Dünyas, Dijital Yaflam ve Telekomünikasyon olmak üzere üç ana bölümün yan s ra Kamu Sektörü ve Gelecek Park bölümlerini bünyesinde bulundurdu. nternet ve ifl dünyas Geliflen teknolojiler sayesinde birçok teknolojik ürün küçülerek daha fonksiyonel hale gelirken birbirleri ile ilgili cihazlar ortak çal flmaya bafllad lar. Tabii ki bunun için bir haberleflme sistemine ihtiyaç duyuluyor. nternetin tüm dünyada yayg nlaflmas ile bu veri al flverifli daha ekonomik hale geliyor, böylece farkl hizmetlerin daha yayg n kullan lmas sa lan yor. Farkl a sistemleri (Wi-Fi, GPRS, Wimax gibi) kullan larak mevcut hizmetlere katma de er sa layacak uygulamalar n tafl nabilirli i 7

8 Gündem Geçen senelere göre CeBIT Eurasia 2006 gerek organizasyonel aç dan gerek kat l mc lar aç s ndan daha profesyonel bir kimlik kazanm fl. Özellikle dünyaca ünlü biliflim firmalar ; fuar etkinlikleri, çarp c stantlar ile oldukça ilgi çekiciydi. Dile imiz bu tür fuarlar n say lar n n artmas ile kat l mc ülkelerin artmas ve sergilenen teknolojik ürünlerin ülkemizde de üretilmesinin sa lanmas. Ayr ca Avrupa ülkelerinin büyük gelirler elde etti i fuar turizminin geliflmesi de ülkemiz için baflka bir kazanç olacakt r 8 mümkün k l n yor. Günümüzde yüksek rekabetten dolay düflen kâr marjlar n koruyabilmek için firmalar maliyetlerini yeniden gözden geçirmek, masraflar - n k smak ve birtak m hizmetleri kullanarak tasarruf etmek mecburiyetindeler. Teknolojiyi iyi kullanan firmalar, internet uygulamalar sayesinde e-ticaret, ses, e-posta gibi uygulamalarla düflük maliyetle farkl hizmetler sunabiliyor ve/veya kullanabiliyor. Bu da teknolojiyi iyi kullanamayan firmalara göre rekabet flans veriyor. Fuarda birçok görsel ve bas l yay n grubu, stantlar ile ziyaretçilere ulaflmakta ve bilgi teknolojilerini verimli bir flekilde kulland klar n göstermekteler. e-devlet uygulamalar Fuarda e-devlet konusundaki uygulama ve geliflmeleri de izlemek mümkündü. nternetin yo un bir flekilde kullan lmas ve ortak bir bilgi a na tüm insanlar n uygun fiyatlarla ulaflmas, devlet taraf ndan yüksek maliyetlerle yap lan baz hizmetlerin daha az yat r m ve masrafla halk n hizmetine sunulmas, hizmetin h zl, güvenilir ve fleffaf olmas n da beraberinde getirerek bürokrasiyi mümkün oldu u kadar azalt yor. Ülkemizde uygulanmas na uzun bir süredir devam edilen e-devlet uygulamalar n n tan t mlar CeBIT 2006 da detayl bir flekilde ziyaretçilere sunuldu; e itimden sa l - a, Diyanet ten Emniyet e, vergi sisteminden hukuk sistemine kadar birçok kamu kuruluflunun hizmetlerine tek tuflla ulaflmay sa layan projelerin büyük bir h zla yürütüldü ü dikkat çekti. E itimde yeni kanal: e-learning Geliflen internet teknolojileri sayesinde özellikle e itim alan nda büyük bir ivme kazan ld. Art k ö rencilerin okula gelmeden derslere interaktif olarak kat labilece i sistemler sayesinde istenilen derslerin tekrarlanabilmesi mümkün. Böylece ayn anda çok fazla kifliye e itim imkân sunulabiliyor ve e itim maliyetleri daha afla lara çekilebiliyor. Yerli-yabanc birçok üniversitenin, bu konuda yap lan çal flmalar n sergiledi i bölüme ö renciler oldukça ilgi gösterdi. CeBIT te yenilikler CeBIT teki yeni ürünler aras nda Panasonic marka 103 inç lik dev ekran oldukça ilgi çekiciydi. Ayr ca, daha küçük, daha fonksiyonel telefonlar da kullan c lar n be enilerine sunuldu. GSM teknolojisindeki geliflmeleri de CeBIT te izlemek mümkündü. Türkiye olarak kullanmakta oldu umuz GSM flebekesi yüksek h z isteyen data uygulamalar için yeterli gelmiyor. Dünyada da yayg n bir flekilde kullan lmaya bafllanan 3G sistemi, CeBIT te Turkcell taraf ndan tan t ld. Gerçek zamanl görüntü naklini mümkün k lan bu sistem sayesinde cep telefonlar

9 CeBIT te, biliflim teknolojisinin farkl alanda hizmet veren pek çok farkl flirketin ve kurumun ifl yap fl biçimlerine olan etkisini de izlemek mümkündü. ile görüntülü konferans ve TV uygulamalar da cep telefonlar na getirilmifl oldu. Tabii ki bu sistemin kullan labilmesi için 3G destekli telefonlara ihtiyaç duyulmakta. Mobil uygulama arac da fuar n dikkat çeken bir yeni ürünüydü. Mobil uygulamalarla donat lan bu araç, ar za ve trafik kazas gibi acil durumlarda gerekli bilgilerin do rudan araçlar üzerindeki bir donan mla mobil iletiflim altyap s arac l yla acil yard m birimlerine iletilebilmesini mümkün k l yor. Bu sistem can güvenli inin yan s ra ikaz ve uzaktan kumanda sistemleri, araç istatistikleri konular nda da bütünleflik bir çözüm sunuyor. Geçen seneye göre CeBIT 2006 Eurasia Geçen senelere göre CeBIT Eurasia 2006 gerek organizasyonel aç dan gerek kat l mc lar aç s ndan daha profesyonel bir kimlik kazanm fl. Özellikle dünyaca ünlü biliflim firmalar ; fuar etkinlikleri, çarp c stantlar ile oldukça ilgi çekiciydi. Dile imiz bu tür fuarlar n say lar n n artmas ile kat l mc ülkelerin artmas ve sergilenen teknolojik ürünlerin ülkemizde de üretilmesinin sa lanmas. Ayr ca Avrupa ülkelerinin büyük gelirler elde etti i fuar turizminin geliflmesi de ülkemiz için baflka bir kazanç olacakt r. Fuarda bu sene ilk kez bulunan teflvik bölümleri üç ana temada ifllendi. Bunlar, yak n gelecekte yaflam m z tümüyle de ifltirecek olan Radyo Frekansl Kimlik Belirleme (RFID) teknolojilerinin yer alaca RFID Bölümü, Yaz l m Sanayicileri Derne i (YASAD) iflbirli iyle haz rlan lan ve Türk yaz l mc lar na dünyaya aç lma f rsat sunan Yaz l mc lar Bölümü ve Türkiye Biliflim Sanayicileri ve fladamlar Derne- i (TÜB SAD) iflbirli iyle oluflturulan ve ürüne ya da hizmete dönüfltürülmüfl yenilikçi (inovatif) fikirlerin yer alaca novasyon Bölümü ydü. Fuar n birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerini kapsayan fl Dünyas bölümlerine sadece ifl dünyas ndan ziyaretçiler kabul edildi. Böylece ziyaretçilerin kalitesi yükseltilmifl oldu. fl Dünyas kategorisinde üçüncü bölümde yer alan grup flirketlerimizden ve biliflim sektöründe bulunan HCS (Hes Cabling Systems) stand nda yeni üretimimiz olan özel kablolar, konektörler ve tüm bilgi ifllemlerde altyap elemanlar olarak kullan lan malzemeler ziyaretçilere tan t ld. Ziyaretçilerin özellikle ilgisini çeken Category 7 kablolar sayesinde, tek kablodan ayn anda bir çok uygulamay (ses, görüntü, fax, data gibi) çok daha h zl bir flekilde transfer etmek mümkün olmakta. Bu kablolar n Türkiye de ve özellikle kablo sektöründe lider olan firmam z HES Kablo taraf ndan üretilmifl olmas bizi ayr ca gururland rmakta. 9

10 Vizyon 12 bin çal flan m zla büyük bir aileyiz Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak, 1950 li y llardan 2000 lere büyük bir baflar öyküsü tafl yan Boydak Holding in en önemli gücünün çal flanlar oldu unu ifade ediyor. Hac Boydak, aile büyüklerinden ald klar Dürüst esnaf olun nasihatinin de ifl hayat boyunca hep baflar y getirdi ini vurguluyor 1957 de küçük bir marangoz atölyesinde temelleri at lan Boydak Holding, bugün öncelikle mobilya alan nda olmak üzere bir sanayi devi haline geldi. Kayseri nin bir sanayi ve ticaret flehri olarak canlanmas nda da öncü bir rol oynayan Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak sorular m z yan tlad. Boydak Holding, çok önemli bir baflar öyküsü ortaya koydu. Siz, bu baflar n n kökeninde neleri görüyorsunuz? 1957 y l nda babam z n ve amcam z n küçük bir imalathanede temellerini att Boydak Holding, yar m as rda gerçekten önemli yat r mlar gerçeklefltirerek Türkiye nin en büyük sanayi kurulufllar ndan biri olmay baflarm flt r. Bence flirketin baflar s n n s rr dürüstlük, aile dayan flmas ve en önemlisi ise çal flanlar m zd r. Bugün yaklafl k 12 bin çal flan ile Boydak Holding büyük bir ailedir ve bu ailenin tüm bireyleri ben de il biz duygusuyla ve ayn inançla hareket etti i için baflar n n en önemli mimarlar d r. 40 y ll k bir aile gelene ini, 80 li y llardan itibaren ad m ad m büyüttünüz ve uluslararas bir vizyona kavuflturdunuz. Hangi stratejik ad mlar size bu baflar y getirdi? 80 li y llar yaln zca Boydak Holding in de il, Türkiye nin önemli de iflimler geçirdi i bir dönemdir. Türkiye nin vizyonunun geniflledi i ve d flar aç ld - y llard r. Biz de yapt m z ifl gere i bu dönemin d fl nda kalmad k; geliflmeleri sürekli takip ettik ve Türkiye nin de iflen yaflam koflullar na uygun ürünler üreterek oluflan boflluklar doldurduk y l nda ilk kez çek-yat kanepeyi ürettik. O dönemin de iflen yaflam koflullar na paralel flehir yaflam n n getirisi olarak küçük evlere tafl nan aileler için cek-yat çok pratik bir çözüm oluflturdu. K sa zamanda en çok satan ürünümüz oldu y l nda günlük çek-yat üretimimiz 1500 e dayanm flt. Özal iktidar ile yurtd fl - na aç lmaya bafllayan Türkiye ile biz de kendi rotam z uluslararas yönde çizmeye bafllad k. Ufkumuzu gelifltirmek için 1976 y l ndan beri takip etti imiz yurtd fl fuarlar na 1987 y l nda ilk kez kat lma flans n yakalad k; bu bizim için önemli bir at l m oldu y l na geldi imizde günlük yaflam n bir parças olan, tüketicilerin ihtiyaçlar n ve davran fllar n yönlendirmeye bafllayan medyan n önemini ve gücünü kavramaya bafllad k ve 1992 y l nda ilk reklam filmimizi yay nlad k. O günden itibaren kriz dönemlerinde bile reklam ve iletiflim çal flmalar m za ödün vermeden devam ediyoruz. Ayr ca ayn dönemde üretim merkezimiz Kayseri nin yan s ra, pazarlama ve iletiflim çal flmalar - n n merkezi olarak stanbul da yeni bir merkez oluflturduk. Ailemizin genç üyeleri Memduh Boydak ve Bekir Boydak bu merkezde görevlendirdik. Onlar n, Türkiye nin nabz n tutan stanbul dan, flirket vizyonumuza yönelik önemli katk - 10

11 lar olmufl ve yeni ufuklar açmam zda büyük rol oynam flt r. Türkiye, Özal la birlikte büyük bir geliflme ve büyüme dönemi yaflad. Biz de o dönemde büyük ölçüde üretimimizi ve yat r mlar m z art rd k y llar büyüme ve at l m y llar m z oldu. Bu y llarda ilerledik ve yat r mlar m z h zland rd k. Kayseri ye büyük hizmetler yapt n z. Sosyal sorumluluk çal flmalar n z nedeniyle TBMM taraf ndan da Üstün Hizmet Madalyas yla ödüllendirildiniz. Bize, yapt n z sosyal çal flmalardan söz eder misiniz? Toplumsal konulara bu kadar duyarl olman z n nedeni nedir? Toplumsal sorumluluk duygusu Boydak Holding olarak bizim en önemli de erimiz ve gelene imizdir. Yaflad - m z, do up büyüdü ümüz topraklara karfl sorumlulu umuzu eksiksiz yerine getirmeye gayret eden bir yap içindeyiz. limizin ihtiyaçlar paralelinde elimizden gelen deste i vermeye çal - fl yoruz. Ancak grup olarak önceliklerimiz aras nda çocuklar ve e itim geliyor. Çünkü ülkemizin en önemli önceli- i e itimdir. Ülkesini seven, insan haklar na sayg l, ça dafl, araflt ran, giriflimci ve bilinçli gençler yetifltirilmesine katk da bulunmak hepimizin görevidir. Biz Boydak Holding olarak bu görevimizin bilinci ile bugüne kadar birçok e itim kurumunun yap m na katk da bulunduk, bulunmaya da devam edece iz. Üretim ve istihdam alan nda oluflturdu umuz liderli imizi, topluma katma de er sa layacak sosyal sorumluluk projeleri ile sürdürmeye devam ediyoruz. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile ortak yürüttü ümüz bir projemiz mevcut. Bu kurumlarda kalan çocuklar n, yafll lar n ve engellilerin yaln zca devlet taraf ndan de il toplum olarak hepimiz taraf ndan sahiplenilmesi gerekti ini düflünüyoruz. Bu kurumlar n tefrifl çal flmalar n üstlendik; ancak as l amac m z bu kurumlarda kalan çocuklar m z, ailesi ile birlikte yaflayan çocuklarla ayn seviyeye ç karmak ve onlarla eflit flartlara kavuflmalar n sa lamak. Holding stratejinizde flirketlerinizle ilgili nas l bir planlama içindesiniz ve hangi yat r mlar n z, ne yönde gelifltirmek istiyorsunuz? Boydak Holding olarak mevcut durumda yapt m z ifllere odaklanmay, kendi alan m zda en baflar l olmay ve dünyaya Türkiye nin ismini duyurmay hedefliyoruz. Bu nedenle de yat r m alanlar - m z uzmanlaflt rd k y l nda yeniden yap lanmam z gerçeklefltirdik. Örne in, HES Kablo da üretti imizin yüzde Üretim ve istihdam alan nda oluflturdu umuz liderli imizi, topluma katma de er sa layacak sosyal sorumluluk projeleri ile sürdürmeye devam ediyoruz. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile ortak yürüttü ümüz bir projemiz mevcut yetmiflini ihraç ediyoruz. HES Kablo olarak elektrik ve enerji kablosunda Türkiye de birinciyiz ve dünya standartlar nda üretim yap yoruz. Günlük 100 bin ton bak r kablo üretiyoruz y l nda ABD baflta olmak üzere Ortado u, Balkanlar, Güney Afrika ve Avrupa ülkelerine HES Kablo ihraç ettik. Boydak Holding; stikbal fiirketler Toplulu u, Merkez Çelik, Boytafl, Türkiye Finans Kat l m Bankas, HES Kablo ve farkl alanlardaki pazarlama flirketleriyle 11

12 Vizyon genifl bir yelpazede hizmet verirken d fl pazarlara da h zla aç l yor. Ancak büyük görünmek için farkl alanlara el atmad k, iflimizin ve geliflmelerin do as na uygun yat r m yapt k. Bundan sonra da stratejimiz bu olacakt r. Ancak pazar n bizlere neler sunaca ve karfl m za nas l f rsatlar ç kaca bilinmez. Boydak Holding olarak yeniliklere her zaman aç k bir kurum olduk. Mobilyada farkl markalar gelifltirdiniz. Son olarak Mondi yi de bünyenize katt n z. Farkl mobilya markalar yaratmay tercih etmenizin nedeni nedir? Her bir markan zla hedefledi iniz pazar farkl m? stikbal bizim öncü ve lokomotif markam z olarak pazarda Türk mobilya sektörünün öncü markas haline geldi. Genifl ürün yelpazesine her gün yeni bir ürün ekleyerek bu öncü rolünü sürdürüyor. Bine yak n ürünü ve Türkiye geneline yay lm fl bine yak n bayimiz ile çok genifl bir hedef kitleye sesleniyor. Bellona ise daha önce stikbal in bir ürün grubu olarak sat fla sunulurken göstermifl oldu u baflar l performansa paralel olarak gençlere hitap eden yeni bir marka oldu. Üretim kapasitemizin art fl ve sosyal yaflam n farkl laflan ihtiyaçlar do rultusunda bünyemizde yeni markalar da ortaya ç kmaya bafllad. stikbal ve Bellona n n yan s - ra stikbal Regina Mutfatk&Banyo; aksesuar, ayd nlatma ve hal alan nda Deco bu ihtiyaçlar paralelinde oluflmufl markalar m z olarak tüketicilerimizden büyük kabul gördüler. Son olarak Boydak Grubu na kat lan Mondi markas ile de kaliteden ödün verilmeden ekonomik ürünler üreterek farkl bir hedef kitlenin ihtiyaçlar na çözüm oluflturmay hedefliyoruz. Özetle, Boydak Holding in ana konusu olan mobilyada befl ayr marka, bu markalar alt ndaki binlerce ürün ve bizi tüketicimizle buluflturan genifl bayi a m zla her ihtiyaca ve farkl hedef kitleye ulaflmay baflar yoruz. Yurtd fl ma azac l k ve ihracat konusundaki çal flmalar n z anlatabilir misiniz? stikbal Grubu olarak en önemli amac - m z bizim için lider konumda olan bu markam z tüm dünyaya tan tmak... Bizim Bence flirketin baflar s n n s rr dürüstlük, aile dayan flmas ve en önemlisi ise çal flanlar m zd r. Bugün yaklafl k 12 bin çal flan ile Boydak Holding büyük bir ailedir ve bu ailenin tüm bireyleri ben de il biz duygusuyla ve ayn inançla hareket etti i için baflar n n en önemli mimarlar d r önümüzdeki dönem için en öncelik verdi- imiz konular n bafl nda yurtd fl aç l mlar geliyor. Sanayide, y ll k ciro ve yarat lan istihdamla Türkiye nin ilk 10 grubu aras nda yer alan Boydak Holding, bugün aralar nda Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, M s r, Almanya ve ABD nin bulundu u 70 in üzerinde ülkeye ihracat yapmakta ve dünya üzerinde 5 bine yak n noktada hizmet vermektedir. Amac m z ürünlerimizi ihraç etti imiz ülke say s n art rmak ve 100 ülkeye ulaflmak y l hedefleriniz nelerdir? fiu anda bu hedeflere yak nl k aç s ndan neredesiniz? 2006 y l ciro hedefimiz 1.8 milyar dolar. Sürekli büyüyen yap m z ile yeni ifl imkânlar yaratarak çal flan say m z da 15 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Elbette en önemli amac m z ülke ekonomisine yönelik katk m z art rarak sürdürmek. Biz Boydak Holding olarak çal flanlar m zdan ald m z güçle bu hedefe ulaflmak hiç de zor de il. Ailenin birli ini ve kolektif duyguyu sürekli k lmak için neler yap yorsunuz? Ailemizin baflar ya ulaflmas ndaki en önemli faktör Türk aile yap s ndan kaynaklanan geleneksel anlay fl m zd r. Sayg ve sevgi anlay fl yla yo rulan bu aile yap - s, bizi ifl hayat nda da baflar ya tafl yan en önemli faktörlerden biridir. Biz babalar - m zdan devrald m z Dürüst esnaf olun nasihati çerçevesinde hem ifl hem de sosyal yaflam m z büyük bir uyum içinde sürdürüyoruz. Aile içinde herkes özgürce fikirlerini gündeme getirebilmekte ve tart flabilmektedir. Bunun sonucunda do an tüm fikirlerde yine uzlaflmac yaklafl m - m z ile ortak bir do ruyu bulmay baflarabiliyoruz. Ayn ailenin bireyleri olarak iflimizi ortak yürütsek bile özel hayat m zda ifl konuflmaktan kaç n yoruz. Özellikle efl ve çocuklar m z ifl yaflam n n d fl nda tutarak aile içi iliflkilerimizi de sa l kl bir yap - da sürdürmeye gayret ediyoruz. 12 bin çal flan n z var. Çal flan sadakati ve memnuniyeti için neler yap - yorsunuz? Daha önce de belirtti im gibi biz kocaman bir aileyiz ve hepimiz bu anlay flla hareket ediyoruz. Siz karfl n zdakine nas l yaklafl rsan z o da sizi ayn flekilde görüyor. Ekonomik kriz dönemlerinde çal flanlar m z iflten ç kartmak yerine, bir nevi borç izin verdik. Üretim art fl yaflad m z dönemlerde ise onlar da flirketleri için fedakârl k yapt. Hatta 1994 krizi döneminde, çal flanlar m z, aralar nda anlafl p yar maafla çal flmay bile teklif ettiler. Baflar - l bir ifladam çal flanlar n mutlaka memnun etmelidir. Baflar m zdaki en önemli faktörlerden bir tanesi çal flanlar m zd r; çünkü baflar bir ekip iflidir. 12

13

14 Sosyal sorumluluk Tüm Çocuk Esirgeme Kurumlar Boydak ürünleriyle donat l yor Sevgi kazanacak Boydak Holding, üretim ve istihdam alan nda oluflturdu u liderli ini sosyal sorumluluk alan na da tafl yor. Baflbakanl k Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile bir protokol imzalayan Boydak Holding, kuruma ba l tüm merkezleri Boydak Holding ürünleriyle donatacak Baflbakanl k Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu na ba l kurumlarda bar nan özellikle çocuk, yafll ve engellilerin daha modern standartta, huzurlu bir ortamda yaflayabilmeleri için Boydak Holding yeni bir proje bafllatt. Baflbakanl k Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile bir protokol imzalayan Boydak Holding, yeni yap lan ve ihtiyaç duyulan çocuk yuvalar, sevgi evleri, yafll ve engelli bak m ve rehabilitasyon merkezlerinin teflrifat n gerçeklefltirecek. Haziran ay nda Baflbakanl k ta düzenlenen söz konusu protokolün imza törenine, Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Ni- Boydak Holding, ülkenin gelece i olan çocuklara sahip ç kmak üzere kollar s vayarak önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza att. 14

15 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür Vekili smail Bar fl: ANCAK B RL KTE BAfiARAB L R Z 75. Y l stikbal Rehabilitasyon ve Aile Dan flma Merkezi ni yapt ran ve halen merkeze her türlü deste i sunan Boydak Holding, Türkiye nin tüm merkezlerindeki çocuk, yafll ve engelli nüfusa sahip ç k yor. met Çubukçu, SHÇEK Genel Müdür Vekili smail Bar fl, Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak ve Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi fiükrü Boydak kat ld. SHÇEK ile yap lan protokol gere i Boydak Holding, korunmaya muhtaç çocuklar n bedensel, ruhsal ve duygusal geliflimleri aç s ndan büyük önem tafl yan çocuk yuvas, sevgi evleri, yetifltirme yurtlar ile engelli bak m ve rehabilitasyon merkezleri gibi sosyal hizmet kurulufllar n n tefriflat n üstlendi. Bakan Nimet Çubukçu, bas n toplant s nda yapt konuflmada Kurumlar m zda aile ortam na yak n atmosfer yaratmak ve sistemimizi yeniden yap land rmak için çal fl yoruz. Bu çal flmalar n h zla ilerleyebilmesi için yaln zca devletin yeterli olmad bir gerçek. Bu nedenle Boydak Holding in bu deste ini çok anlaml buluyoruz ve di er kurumlara da örnek teflkil etmesini umuyoruz dedi. Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak ise mzalad m z bu protokol ile sosyal hizmetler konusunda büyük bir görev üstlenen devletimize ve ilgili kurumlara destek vermeyi, üzerlerindeki sorumlulu u paylaflmay arzu ediyoruz. Yürütece imiz tefriflat çal flmalar ile bu kurumlarda kalan çocuklar m za, yafll lar m za ve engelli vatandafllar m za ihtiyaçlar do rultusunda daha modern standartlarda, huzurlu bir ortamda yaflama imkân sunmay hedefliyoruz. Projemiz do rultusunda bu kurumlarda ev s cakl n yaflatmay, özellikle çocuklar m z n bu konudaki özlemini bir nebze de olsa gidermeyi amaçl yoruz dedi. stikbal, Bellona ve Mondi markalar yla kurumlar donatacak olan Boydak Holding, protokolün imzalanmas n n ard ndan bu do rultuda çal flmalara bafllad. Türkiye de göç, terör, iflsizlik gibi sosyoekonomik s k nt lar, a rl kl olarak çocuklar, kad nlar, özürlüleri ve yafll lar etkiliyor. Sosyal devlet ilkesi gere- i, devlet bu kesimlere yönelik olarak mümkün oldu unca önleyici ve rehabilite edici tedbirleri almak durumunda. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü ü, sosyal devletin kendisine yüklemifl oldu u bu yükü tafl maya gayret ediyor. En temel çözüm, Türkiye nin sosyoekonomik bir dengeye oturmas d r. Bu, makro tedbirler ve zaman ister. Toplum merkezlerinde, çocuklar m z ve kad nlar m za zor duruma düflmeden önleyici tedbir alma noktas nda hizmet etmeye çal fl yoruz. Ancak devletin imkânlar, bu denli devasa problemleri olan kesimlere her zaman yeterli olam yor. Yeni modelimiz Sevgi Evleri Özel sektörün de, sivil toplum örgütlerinin de, özel flah slar n da bu sahada tafl n alt na ellerini koymalar gerekiyor. Bu anlamda yeni bir uygulamam z var. Çocuklar m z, öncelikle ekonomik s k nt çeken aileleri destekleyerek kendi ailelerinin yan nda bak m n sa l yoruz. Olmazsa koruyucu ailenin yan na veriyoruz. Durumlar iyi olan ailelerimize, evlat edindirme yoluyla çocuklar m z n bak m n üstlendiriyoruz. Bunun d fl nda, çocuk yuvalar nda çok uzun y llardan beri kullan lan ko ufl sistemi fleklinde bir yap lanma vard. Ko ufl sitemi çocuklar n kiflisel geliflimlerini engelliyor, e itim düzeylerinin düflük kalmas na sebep oluyordu. fiimdi ko ufl sistemini kald rd k ve oluflturdu umuz yeni modele Sevgi Evleri ad n verdik. Boydak, Sevgi Evleri de dahil olmak üzere tüm kurumlar m z n teflrifat n gerçeklefltirecek. 15

16 Sosyal sorumluluk Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Nimet Çubukçu: Ruhlar iyilefltirelim Kayseri de, Boydak Holding taraf ndan yapt r lan 75. Y l stikbal Rehabilitasyon ve Aile Dan flma Merkezi ni ziyaret eden Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Nimet Çubukçu, Kayseri nin merhameti ile öne ç kan bir kent oldu unu belirtti. Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak a da sosyal hizmetlere katk lar ndan dolay teflekkür etti 16

17 Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Nimet Çubukçu: Risk alt ndaki ailelere yard m ederek öncelikle çocuklar m z ailerinin yan nda tutmaya gayret ediyoruz. Boydak Holding le Haziran ay bafl nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumlar na ba l tüm merkezlerin donat lmas yönünde bir projeyi imzalayan Nimet Çubukçu, A ustos ay nda gerçeklefltirdi i Kayseri ziyaretinde, Boydak Holding taraf ndan yap lan ve halen her türlü deste in yine Boydak taraf ndan sunulmaya devam edildi i 75. Y l stikbal Rehabilitasyon ve Aile Dan flma Merkezi ni ziyaret etti. Burada Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak, Yönetim Kurulu Üyesi fiükrü Boydak ve merkezin yöneticileriyle bir araya gelen Devlet Bakan Nimet Çubukçu, TBMM nin Hac Boydak a hizmetlerinden dolay fieref Madalyas verdi ini an msatarak bir kez daha teflekkür etti ve Boydak, bizden önce davranarak bize yard m projesiyle geldi. Bu da yapt m z ifllerin ne kadar sahiplenildi inin iflaretidir dedi. Merkezdeki tüm çocuklarla sohbet eden, onlarla masatenisi oynayan Bakan Nimet Çubukçu, Biz Bize dergisinin sorular n da yan tlad. Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan olarak öncelikli çal flmalar n zdan söz eder misiniz? Ben Kad n ve Aileden Sorumlu Bakan olmay ve böyle nitelendirilmeyi önemsemekle birlikte, Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanl olarak an lmay daha do ru buluyorum. Çünkü kad na, aileye ve çocuklara yönelik bütün çal flmalar m z ayn zamanda sosyal hizmet kavram içerisinde yer al r. Dolay s yla bu çal flmalar - m z bu kurumun çat s alt nda sürdürüyoruz. Sosyal aç dan dezavantajl buldu umuz kesimlere yönelik çal flmalar m z yard m eksenli bir siyaset anlay fl yerine, onlar n toplumsal hayata tam ve eflit olarak kat l mlar n sa lamay amaçl yoruz. Sosyal politika olarak bunu yerlefltirmek istiyoruz. Çünkü yard m eksenli bir siyaset anlay fl yla bu kesimlerin sorunlar n uzun vadede çözemiyoruz. Bu bilincin toplumda da yerleflmesi için çaba sarf ediyoruz. Genel çal flmalar m z aile destek hizmetleri ve aile odakl olarak sürdürüyoruz. Çocuklar öncelikle aile içinde tutman n ya da koruyucu aile hizmetleri gibi yaklafl mlar n önem kazand n görüyoruz. Çocuk yuvalar nda da Sevgi Evleri ne do ru bir dönüflüm var. Sosyal hizmetlerde h zl bir de iflim sürecindeyiz. Bu de iflimi az önce de söyledi- im gibi, aile odakl çal flmalar merkezine oturtuyoruz. Bunlar n en önemlilerinden bir tanesi çocuklar m z n aileye dönüfl projesidir. Çocuklar m z, öncelikle aileyi maddi yard mlarla destekleyerek kendi ailelerinin yan nda muhafaza etmeye çal fl - yoruz. Bunun mümkün olmad durumlarda, koruyucu aile yan nda bar nd rmaya çal fl yoruz. Ayr ca klasik çocuk yuvalar ndan farkl olarak içindeki fiziki flartlar n da de iflti i yeni oluflumumuz Sevgi Evleri nde hizmet veriyoruz. Kad nlara yönelik çok say da çal flmam z var. Biliyorsunuz bizim dönemimizde kad nlar için devrim niteli inde yasal de iflikler oldu. Bu yasal de iflikliklerin uygulanmas ve hayata geçirilmesi konusunda da çok fazla projemiz var. Elbette, arzu edilen her çocu un ailesiyle kalmas, hiçbir yuvan n da lmamas d r. Ancak sosyal flartlar zaman zaman olumsuz sonuçlar getirebiliyor. Önleyici hizmetler kapsam ndaki çal flmalar n z hakk nda bilgi verebilir misiniz? Türkiye nin yaflad iki büyük ekonomik kriz, terörün do urdu u göçler, çok önemli bir çocuk nüfusunu da korunmaya muhtaç hale getirdi. Hiçbir nakdi deste i olmayan, büyük kentte nas l yaflayaca n bilmeyen ailelerin metropole göçleri 90 l y llar n çok büyük bir problemiydi. 80 li y llarda göç edenlerden farkl olarak, zorunlu göç eden ve bu anlamda çocuklar dahil olmak üzere hayatla bafla ç kma konusunda çok zor flartlarda olan ailelerdi bunlar. stanbul a hiçbir güvencesi olmad halde göç eden aileler, risk alt ndaki kesimi oluflturuyorlar. Hükümetimiz döneminde özellikle toplumun bu zay f kesimlerine iliflkin çok fazla çal flma yap ld. Soysal Yard mlaflma Dayan flma Fonu ve bizim kanal m zla, çocuklara ilkokuldan itibaren e itim yard mlar yap lmas, kad nlara gebelik yard m, do umlar n hastanede yap lmas gibi hizmetler götürüldü. Bunlardan en önemlisi Önleyici Sosyal Hizmetler dedi imiz, risk alt ndaki ailelerin desteklenmesi projesidir. Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Fonumuzun desteklerinin yan s ra Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü ü olarak biz de 17

18 Sosyal sorumluluk Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Nimet Çubukçu ve Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak, Ankara da bir araya gelerek protokol imzalad lar. 18 Kayseri koruyucu aile sistemine yan t veren ilk s radaki ilimiz. Kayseri nin tüm hizmetlerimize verdi i destek çok fazla. Suyun kald rma kuvveti Kayseri de çok fazla; ne atarsak atal m yere batmaz burada, bunu biliyorum bu hizmetlerin içinde bulunuyoruz ve yaklafl k olarak 30 bin aileyi destekliyoruz. Çocuklar na okuma yard m için gönderilen para ile ev geçindiren aileler bulunuyor maalesef. Bakanl k olarak çal flmalar n za sivil toplumu ve hay rseverleri de dahil ettiniz. Bu bir iyilefltirme sa lad m? Elbette. Özel sektörün ve gönüllülügün çok önemli katk lar var. Dünyan n en zengin devletleri bile ne kadar para ay r rlarsa ay rs nlar, çocuklar söz konusu oldu- unda bu iflle bafla ç kam yorlar. Bu konuda toplumsal dayan flman n ve gönüllülü ün öne ç kmas laz m, hay rseverlerin maddi manevi her yönüyle bu ifle kat lmaya ça r lmas laz m. Dünyadaki örneklerine, ölçeklerine bakarak biz de ülkemizdeki insanlar n dayan flma ruhuna, hay rseverliklerine, merhametine, flefkatine, bu milletin vicdan na ve irfan na güvendi imiz için bu ça r lar hep milletimize yapt k ve ça r lar m z çok güzel bir flekilde karfl l k buldu. Hatta biz gitmeden bize gelen hay rseverler oldu. Bunlardan biri de Boydak t r. Kendilerine teflekkür ediyorum. Kendilerinin bütün Sevgi Evleri nin döflenmesi konusunda bir taahhütleri ve çok büyük bütçeli bir protokolümüz oldu. Siz gitmeden size gelinmesi, bu çal flmalar n hem sahiplenildi inin, hem daha ileriye gidece inin iflaretidir. E er gönüllüler ve hay rseverler olmazsa hiçbir yerde bu tür çal flmalar baflar ya ulaflmaz. Herkes bu iflin ucundan tutmal. Çünkü bir tek siyasetçilerin, devletin sorumlulu unda olan bir konu de il. Toplumsal vicdan m zda yara açan meseleler bunlar. Bunu hep birlikte kapataca z. Dolay s yla söz konusu olan çocuklar m z, gelece imiz oldu u için gönlümüzü hep birlikte açaca z. Sadece ekonomik yard m ve katk yeterli mi? Tek bafl na ekonomik katk yla çözülebilecek bir sorun de il. Türkiye de ailesinin imkânlar k s tl olan çok fazla çocuk var. Bu çocuklar biz göz ard ediyoruz, hep kurum bak m alt ndaki çocuklara yo unlafl yoruz. Kurum bak m alt ndaki çocuklar en az ndan s cak bir ortamdalar, yemekleri sorun de il, giyimleri sorun de il, okullar na gitmeleri sorun de il. Bizim kurumlar m zdaki çocuklar n as l ihtiyac da zaten maddi ihtiyaçlar de il sevgi ihtiyac. O yüzden sadece maddi anlamdaki katk - larla da olacak fleyler de il. Fiziki iyilefltirme elbette yap l r ama ruhlar iyilefltirmek laz m. O yaralar saral m istiyoruz birlikte. O yüzden ça r lar m zda Türkiye de koruyucu aile sisteminin yayg nlaflt r lmas için çaba sarf edilmesi gerekti ini söylüyoruz. Kayseri, koruyucu aile sistemine yan t veren ilk s radaki ilimiz. Kayseri nin hizmetlerimize verdi i destek çok büyük. Suyun kald rma kuvveti Kayseri de çok fazla; ne atarsak atal m yere batmaz burada, bunu biliyorum. Minnetar m.

19 Boydak Holding den e itime %100 destek Milli E itim Bakanl n n öncülü ünde yürütülen E itime %100 Destek projesi kampanyas nda Boydak Holding taraf ndan Erzurum da yapt r lan Hac Sami Boydak Anadolu Lisesi, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n kat ld bir törenle aç ld Erzurum Hac Sami Boydak Anadolu Lisesi, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n kat ld bir törenle aç ld. Baflbakan Erdo an törende Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak a bir de plaket sundu. Milli E itim Bakanl taraf ndan sürdürülen E itime %100 Destek kampanyas na Boydak Holding Erzurum da yapt rd Anadolu Lisesi ile kat l yor. Do u Anadolu Bölgesi nin okul ihtiyac n gidermeye ve bölgedeki gençlerin ça dafl e itim imkânlar na kavuflmas na katk da bulunmak amac yla Boydak Holding taraf ndan yapt r lan Hac Sami Boydak Anadolu Lisesi, 2 Temmuz 2006 günü Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n kat ld bir tören ile aç ld. Törende ev sahipli ini üstlenen Boydak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hac Boydak, Türkiye nin en büyük sanayi kurulufllar ndan biri olarak bugün, en anlaml yat r mlar m zdan birini yapman n huzurunu ve mutlulu unu yafl yoruz. Çünkü bugün Türkiye nin gelece ine, gençlerine yat r m yap yoruz dedi. Türkiye nin en önemli önceli inin e itim oldu unu vurgulayan Hac Boydak, Ülkesini seven, insan haklar na sayg l, ça dafl, araflt ran, giriflimci ve bilinçli gençler yetifltirilmesine katk da bulunmak hepimizin görevidir. Biz Boydak Holding olarak bu görevimizin bilinci ile bugüne kadar birçok e itim kurumunun yap m na katk da bulunduk, bu bizim en önemli de erimiz ve gelene imiz olan sosyal sorumluluk anlay fl m z n bir gere idir. Bu anlay flla önümüzdeki dönemde de bu gelene imizi sürdürmeye devam edece iz dedi. Yap m na 2004 y l nda bafllanan Hac Sami Boydak Anadolu Lisesi, 18 dersli inin yan s ra ça dafl bir e itim kurumunun tüm özelliklerini de bünyesinde bar nd r yor metrekarelik genifl bir alana yay lan ve üç katl olarak inflaa edilen Hac Sami Boydak Anadolu Lisesi nde bilgisayar s n f, tam donan ml fen bilgisi laboratuvar, basketbol ve voleybol sahas da bulunuyor. 19

20 Nereye Gidelim 20

21 Gelenekten gelece e Kayseri Orta Anadolu nun ticaret flehri olarak nam yapm fl flehri Kayseri, do al güzellikleri ve kültürüyle de görülmeye de er Kayseri Belediyesi taraf ndan iflletilen ve Kayseri nin dinlence mekanlar ndan biri olan Befltepeler deki Kayseri Evi, Kayseri nin geleneksel kültürüne göre döflenmifl. Foto raflar: Aykut Karadere Yüzy llar içinde, pek çok fark etkenin bir araya gelmesi sonucu, Kayseri, ticari hayat m z n öne ç kan flehirlerinden biri oldu. Asurlulardan bu yana devam eden ticaret gelene i ile Kayseri, Türk giriflimcili inin en güzel örneklerini verdi. Kültepe kaz lar yla ortaya ç kar lan Kanifl-Karum antik kenti ve çiviyaz l tabletler, bu bölgenin binlerce y ldan bu yana ticaret yapt n gösteriyor. pek Yolu nun üzerindeki konumuyla ça lar boyu ticaretin en önemli aktörlerinden olmufl Kayseri flehri ve buna ba l olarak köprüler, kervansaraylar, hanlar da infla edilmifl. Do al güzelliklerinin yan s ra Kapadokya ya yak nl ve Erciyes Da ndaki k fl sporlar Kayseri yi daha da cazip k l yor. Kayseri tarihi fiehre, Kapadokya Kral Archelaos taraf ndan, milattan önce I. yüzy lda, Roma mparatoru Caisar Avgustus un ad na ithafen Kaisaria ad verildi i tahmin ediliyor ve Kaiseria ifadesine tarihi sikkelerde de rastlan yor. Kapadokya Krall ndan Roma mparatorlu u na geçen flehir, MS III. Yüzy lda Persler taraf ndan iflgal edilmifl. Türklerin Kayseri ye ulaflmas ise 1067 y l nda Afflin Bey komutas nda gerçekleflmifltir. Daniflmentliler döneminde Kayseri ve çevresindeki Türk egemenli i pekiflti. Bununla birlikte Kayseri de yerleflik Ermeni nüfus Osmanl mparatorlu u nun son y llar na dek varl n korudu. Ayr ca, Rusya dan göçen Çerkezler de Kayseri ye yerlefltiler Anayasas ile vilayet haline gelen Kayseri, bugün 16 ilçesi (Akk flla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hac lar, ncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, P narbafl, Sar z, Talas, Tomarza, Yahyal, Yeflilhisar), 68 belediyesi ve 406 köyü bulunuyor. Kültürel miras Kültepe Höyü ü: Kayseri de bütün Anadolu flehirleri gibi binlerce y ll k kal nt lara ev sahipli i yap yor y l ndan bu yana kaz - lar n devam etti i Kültepe Höyü ü, flehrin tarihine fl k tutuyor. Kayseri-Malatya karayolunun 22. kilometresinden sonra, Karahöyük Köyü s n rlar içinde kalan Kültepe, Asurlu tüccarlar n yerleflti i Karum alan n içeriyor. Höyü ün çap 500 metre, ova seviyesinden yüksekli i ise 20 metre. Tepeyi Karum flehri çepeçevre sar yor. Höyükte yap lan kaz lardan, flehrin Roma, Helen, Pers ve Geç Hitit döneminde de korundu u anlafl l yor. Ticaret hayat yla ilgili çiviyaz l önemli tabletlerin bulundu u Kültepe, Anadolu tarihinin en önemli kal nt lar ndan birini oluflturuyor. Fraktin Kaya Yaz tlar : Develi ilçesinin güneydo usundaki kabartma Hitit dönemine tarihleniyor. Figürlerin üzerindeki resim yaz lar ndan, Hitit Kral III. Hattuflili ve kar s Pudu-Hepa y F rt na Tanr s Teflup la birlikte resim edildi inin anlafl ld kabartma MÖ 14. yüzy la ait. mamkulu Kayas : Yine Hitit dönemine ait kabartmalar n yer ald bu kaya Develi ilçesine 40 kilometre kadar uzakl ktaki mam- 21

22 Nereye Gidelim kulu Köyü nün fiimflekkaya Mevkii nde bulunuyor. ri blok kayan n oval flekil verilmifl yüzünde, F rt na Tanr s ; üç da tanr s n n bafllar üzerinde bo a koflulu bir arabaya binmifl olarak görünüyor. Karakuyu Kartuflu: Hitit sanat n n en güzel örneklerinden biri olan P narbafl ilçesi Karakuyu Köyü ndeki Viranflehir Höyü ü nde bulunan tafl üzerine ifllenmifl kabartmalar, Kayseri Arkeoloji Müzesi nde korunuyor. Üzerinde resim yaz s yla Hattuflili, kahraman büyük kral IV. Tut- halia büyük kral kahraman ifadeleri yer al yor. Kiliseler: Kayseri, H ristiyanl n IV. yüzy ldan VIII. yüzy la kadar en önemli merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinin de eserlerini bar nd r yor. Kayseri s n rlar içinde yer alan So anl, A rnas, Do anl, Tomarza-Emirufla yeralt flehirleri ve ören yerlerinde dönemin en önemli kiliseleri yer al yor. Bölgede elliye yak n kaya kilise olmakla birlikte ancak Bal kl Gök, Tokal, Karabafl, Y lanl, Kubbeli, Geyikli ve St. Barbe kiliseleri ayaktad r. Bu kiliselerde Kayseri, sucu u ve past rmas yla meflhur. Gerçekten de çok lezzetl olan Kayseri past rma ve sucu undan almadan Kayseri den dönmek olmaz. Kayseri nin tarihi hanlar ndan Vezir Han; hal, yün ve pamuk ticaretinin önemli bir merkezi.

23 sa ve havarilerini konu alan freskler bulunmaktad r. Kayseri nin Bizans H ristiyan dünyas ndaki öneminin en iyi örneklerinden biri de Hac lar-erciyes yolu üzerinde merkezden yar m saat yürüme mesafesinde olan, ibadet ve ziyarete aç k Surp Kirkor Lusovoriç Kilisesi dir. Köflkler: Kayseri de Selçuklu, Mo ol, Osmanl dönemine ait çok say da köflk bulunuyor y llar aras nda Selçuklular taraf ndan yap lm fl olan Erkilet teki H drellez Köflkü, XIV. yüzy lda yap lm fl Haydar Bey Köflkü, Mo ol beylerinden Babük Bey taraf ndan 1366 da yap lm fl Babük Bey Köflkü, XV. yüzy lda yap lm fl Güpgüpo lu Kona halen sa lam binalar yla ziyaret edilebilir durumdad r. Köprüler: Talas ilçesine ba l Kuruköprü Köyü ndeki köprü, Roma dönemi sukemeridir. Selçuklular döneminde aralar doldurularak su bendi haline getirilmifltir. Çokgöz Köprüsü ve Tekgöz Köprüsü de K z l rmak üzerindeki tarihi köprülerdir. Camiler: Kayseri; Selçuklu ve Osmanl döneminde yap lm fl pek çok camiyi bar nd rmaktad r. XIII. yüzy l Selçuklu dönemi eseri Lala Camisi, yine Selçuklular zaman nda han olarak infla edilen Han Camisi, Sahabiye Mahallesi stasyon Caddesi üzerinde bulanan Hac K l ç Camii ve Medresesi bunlar aras ndad r. Cami, medrese, türbe ve hamamdan oluflan Hunat Hatun Külliyesi gerek genel görünüflü, gerekse yap l fl tarz bak m ndan Anadolu da bulunan Selçuklu eserlerinin en güzel örneklerinden biridir. Kayseri Kalesi nin do usunda, flehri çevreleyen surlar n d fl nda yer alan külliye; y llar aras nda, I. Keykubat n kar s II. Keyhüsrev in annesi Mahperi Hunat Hatun taraf ndan yapt r lm flt r. Kayserili olan Mimar Sinan n planlar n çizdi i Kurflunlu Cami de bir baflka güzel örnektir. 16. yüzy lda Hac Mehmet Pafla taraf ndan yap lan caminin kubbesi kurflunla örtülüdür. El dokumas Kayseri kilimleri ve hal lar n hesapl fiyatlara edinmek mümkün. G yasiye Medresesi ve Gevher Nesibe fiifaiyesi, Erciyes Üniversitesi T p Tarihi Müzesi olarak hizmet veriyor.

24 Nereye Gidelim 24 Kümbet ve türbeler: Silindir fleklinde olan ve çok düzgün bir iflçilikle kesme tafllardan yap lan S rçal Kümbet, bugün Kayseri Birinci Endüstri Meslek Lisesi nin bahçesi içinde yer al yor. P narbafl ilçesi Melikgazi Köyü ndeki Melikgazi Türbesi ise kare kesitli plan üzerine kurulmufl klasik Selçuklu türbelerinin tarz na uygun olarak iki katl infla edilmifl. Talas yolu üzerindeki Döner Kümbet de iflçili i ile dikkat çeken bir baflka örnek. Prenses fiah Cihan Hatun ad na yapt r lm fl çok görkemli bir türbedir. Ayr ca flehir merkezindeki Hunat Hatun Türbesi ve Sivas Caddesi ndeki Çifte Kümbet de korunmufl durumdad r. Hanlar: Bir ticaret flehri olarak hanlar Kayseri nin önemli yap lar aras ndad r. Bünyan ilçesi Sultanhan Köyü ndeki Sultan Han, XIII. yüzy lda I. Alaeddin Keykubat taraf ndan yap lm flt r metrekarelik alan kapsayan han, d fltan bir kaleyi and r r. Karaday Köyü ndeki Karatay Han da Selçuklu dönemine aittir. fiehir merkezindeki Osmanl dönemi yap s Vezir Han ve Pamuk Han ise canl birer ticaret merkezi olarak varl klar n sürdürüyor. Erciyes K fl Sporlar Merkezi Türkiye nin üçüncü, Orta Anadolu nun en yüksek da olan Erciyes, uluslararas k fl sporlar merkezi konumunda. Kayak ve da c l k için son derece elveriflli pist ve kulvarlar n yer ald Erciyes te son y llarda yap lan çal flmalarla modern konaklama yerleri infla edildi. 24 saat hizmet veren tesislerin yan s ra ulafl m için yollar sürekli aç k tutulmakta metre yüksekli e sahip Erciyes Da, bulutlar delen zirvesi, tepesinden eksik olmayan kar ve insana ilahi duygular sunan azametiyle, Kayseri nin sembolüdür. Sönmüfl bir küme volkan olan da n, volkanik patlamalar günümüzden 30 milyon y l önce bafllam fl. Erciyes ten ç kan küller, rüzgârla kilometrelerce uzaklara tafl nm fl ve Hasan Da ile birlikte, Nevflehir/Ürgüp etraf ndaki peri bacalar n oluflturmufl. Yüksek k s mlar her mevsim karla kapl olan Erciyes in kuzeyinde bir kilometre uzunlu unda bir da buzulu vard r. Da- n doru unda bulunan ve eskiden Bi- Kayseri Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki: Kayseri insan çok hay rseverdir Kayseri nin son dönemlerdeki yaflad de iflimlerden biraz bahseder misiniz? Kayseri den bahsederken iki üç fleye vurgu yapmak laz m. Birincisi Kayseri, sanayi ve ticaret flehri. Yüzy llard r buradaki insanlar ticaretle u raflm fllar, toprakla aralar pek iyi olmam flt r. Kayseri nin ikinci en büyük özelli- i ise hay rseverlik konusudur. Geçen sene Say n Baflbakan m z n da kat ld - bir törende 300 tane hay rseverimize ödül verdik. Aralar nda en küçük ödülü alan vatandafl m z bile sa l k oca yapt rm flt. E er bu s n r kald rsayd k binlerce insana ödül vermemiz gerekirdi. Üniversitemize son befl y l içinde yap lan ba fl miktar 70 milyon dolar bulmaktad r. Özellikle göçle gelen nüfusa hizmet veren 16 tane aflevimiz bulunmaktad r. Bunlar d fl nda Kayseri için söyleyebilece imiz üçüncü tan m ise muhafazârl k olur. Ama bu tan m tutuculukla kar flt rmamak gerekir. nsanlar gelenek ve göreneklerine ba l ama dünyaya aç kt rlar. Ticaret dolay s yla zaten aç k olmak durumundad rlar. Kayseri insan hem geleneklerine ba l, hem de sosyal anlamda d flar ya aç kt r. Peki Kayseri nin tarihi veya mutlaka görülmesi gereken yerleri hakk nda bizi bilgilendirebilir misiniz? Bir tanesinin içindeyiz. 250 bin metrekarelik bir park n içindeyiz. fiu an bulundu umuz Kayseri Evi, eski Kayseri evlerine bire bir benzetilerek yap lm flt r. Cumhuriyet Meydan dört medeniyete ait izlerin bulundu u bir merkezdir. Kayseri de medreseler vard r. Dünyan n ilk t p fakültesi Kayseri dedir. Dünyadaki ilk ev s tma sisteminin örnekleri de Kayseri de bulunmaktad r. Mimar Sinan Camii de Kayseri deki önemli yap lardand r. fiehirde yer alan tarihi eserleri ortaya ç karma çal flmalar m z devam etmektedir. Önümüzdeki 2-3 y l içerisinde çal flmalar m z sonuçlanacakt r. fiu an yedi tane tarihi Kayseri evinin restorasyonuyla ilgilenmekteyiz. Bu tarihi mekânlar n yan s ra Kufl Cenneti, Erciyes Da n n zirvesi, k fl oyunlar n n yap ld alanlar görülmesi gereken yerlerdir. Bunlar d fl nda, flehrin pek Yolu üzerinde olmas ndan dolay kervansaraylar da vard r. Kervansaraylar ve hanlar geçmifl dönemlerdeki haliyle iflletiliyor. Kocamustafapafla Han, Sar Han bunlardan birkaç d r. Kümbet denilen yap lar da bulunmaktad r. Bu yap lar, yolculara yard mc olmak amc yla kurulmufl, içinde yapt ranlar n ya da yak nlar n n türbeleri bulunan yap - lard r. Bütün bunlar d fl nda Kayseri Kent Müzesi ne gitti inizde bütün Kayseri yi gezmifl gibi olabiliyorsunuz.

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı