ED TÖR. Merhaba. (http://www.ibm.com/tr/products/linux/haberlinux.html) Yeni bir Haber Linux'da görüflünceye kadar hoflçakal n.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ED TÖR. Merhaba. (http://www.ibm.com/tr/products/linux/haberlinux.html) Yeni bir Haber Linux'da görüflünceye kadar hoflçakal n."

Transkript

1

2 Project1 9/27/06 4:32 PM Page 1

3 ED TÖR Merhaba Zaman ne kadar da h zl ak p geçiyor. Bir önceki say için sabahlad - m z günler daha dün gibi. flte flimdi bir yeni say daha ellerinizde IBM Haber Linux dergisi h z kesmeden yoluna devam ediyor. Dünyadaki ve Türkiye'deki Linux dünyas n n nabz n tutan, geliflmeleri sizler için yak ndan izleyen dergimiz, sizlerden gelen olumlu yorumlarla daha da güçlenerek yeni say lara yelken aç yor. Bu say m zda da yine dopdolu bir içerik ile karfl n zday z. Art k hepinizin aflina oldu u Shell Shock, Freshmeat, Acil Servis gibi bölümlerimizin yan s ra, ilerleyen sayfalarda birçok teknik makale de siz Linux ilgililerini bekliyor. Kamu'da Linux kullan m, ülkemizde çok uzun zamandan beri tart - fl lan fakat çok da fazla mesafe kaydedilemeyen bir gündem konusudur. Asl nda bütünlüklü bir proje çerçevesinde olmasa bile birçok kamu kurumunun sunucular nda halen Linux kofluyor. Fakat bunun belediyelere kadar inmesi için daha çok zaman geçmesi gerekecektir diye düflünürken, son dönemlerde yap lan birkaç proje bize yan ld m z hissettirdi. Birleflmifl Milletler Gelifltirme Program (UNDP) ile Bulgaristan nternet Derne i (ISOC-BG), geçti imiz y l n bafl nda belediyelerin özgür ve aç k kaynak kodlu yaz l mlar daha etkin bir flekilde kullanabilmeleri ve bu sayede internet hizmetlerini daha h zl ve verimli sunabilmeleri için bir program bafllatm flt. Özgür ve Aç k Kaynak Kodlu (ÖAKK) yaz l mlar öne ç kartan projenin son safhas nda Türkiye de devreye al nd. stanbul'da Bahçelievler Belediyesi'ndeki bilgi ifllem merkezi, kapsaml bir e itim çal flmas yard m yla Linux ile tan flt r lm fl oldu. Bu ve benzeri projeleri bizler oldukça önemsiyoruz. Çünkü bu baflar lar bir model teflkil ederek di er kurumlar da yüreklendiriyor. Linux ile tan flma ve Linux'a geçifl süreci de çok daha h zl ifllemeye bafll yor. Bu say m z n kapak konusunu bu nedenle Belediye'lerde Linux haberine ay rd k ve bu projeye kapsaml flekilde yer verdik. Lütfen olumlu ya da olumsuz tüm görüfllerinizi bize ile bildirin. Önümüzdeki say dan itibaren sizlerden gelen lere'de ayr bir sayfada yer vermeye bafllayaca z. Bu arada küçük bir hat rlatma daha, dergimizde yer alan tüm kodlar web sayfam zdan temin edebilirsiniz. (http://www.ibm.com/tr/products/linux/haberlinux.html) Yeni bir Haber Linux'da görüflünceye kadar hoflçakal n. Umut Kavurmac HABER LINUX 3

4 RÖPORTAJ: IBM LINUX STRATEJ MÜDÜRÜ ADAM JOLLANS Linux alan n geniflletiyor IBM strateji yöneticisi Linux'un alan n geniflletti ini söylüyor. 20 KLAVYE FAREYE KARfiI Önünüzde bilgisayar ile iletiflim kurmak için iki cihaz var, bir klavye ve bir fare. Yeni nesil bir pencere yöneticisi wmii size farkl seçenekler sunuyor. YÖNET M mtiyaz Sahibi IBM Türk Ltd. fiti. ad na Eray Yüksek IBM Türk Limited fiirketi Büyükdere Caddesi Levent 80613, stanbul Telefon : (0212) Faks : (0212) Tasar m ve Uygulama Vogel Burda Medya Yay mc l k A.fi. 16 SHELLSHOCK 28 FRESHMEAT 40 NEDEN GTK+ KULLANILMALI? 40 Mevlüt Pehlivan Cd. Vefa Bay r Sk. Gayrettepe fl Mrk. No:6 B Blok Gayrettepe/ stanbul Telefon : (0212) Faks : (0212) HABER LINUX

5 Ç NDEK LER BELED YELER LINUX LE TANIfiIYOR UNDP projesi çerçevesinde Linux e itimleri alan Bahçelievler Belediyesi, Linux'u belediye bünyesinde kullanmaya bafllad. 36 VER LER N Z KURTARIN! Verileri herkes kaybedebilir, önemli olan böyle bir durumla karfl laflt n zda kullanaca n z yöntem ve araçlar bilmenizdir. 44 ECLIPSE: YAZILIM DÜNYASI BUNA TUTULDU PHP LE 3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLER HAZIRLAYIN 60 AC L SERV S 50 HABER LINUX 5

6 Neden GNU/Linux? Neden Özgür Yaz l m? Kiflisel bir sorgulama Stallman' n GNU'u bafllatt y llardan bu yana bu soru defalarca sorulmufl ve birçok kifli taraf ndan da çeflitli seviyelerde yan tlanm flt r. Günlük hayat m zda web sunucular ndan, grafik ifl istasyonlar na kadar çeflitli alanlarda, baflta GNU ve Linux olmak üzere birçok Özgür Yaz l m projesi etkin olarak kullan lmakta, birçok flirket bu alanda aktif destek vermektedir. Hal böyleyken Özgür Yaz l - m n kullan lmas çoktan egzantrik bir uygulama olmaktan ç k p, önemli ve dahas birçok durumda tercih edilen bir alternatif halini alm flt r. Tabi ki bu süreç içinde çeflitli kiflisel tecrübelerle insanlar n söz konusu yaz l mlar tercih sebepleri de de iflmifl, birçoklar daha önce önem vermedikleri baz etkenleri göz önüne almaya bafllam fllard r. Bu do rultuda ben de kiflisel tecrübelerime dayanarak en önemli buldu um özelliklerden bafllayarak bu temel soruya cevap vermeye çal flaca m. Kontrol: Linux'u tercih etme sebeplerimi s ralad mda en önemli sebebin kontrol oldu- unu görüyorum. Hatta bu benim için o kadar önemli ki abartarak ilk üç sebebin kontrol oldu unu bile söyleyebilirim. Peki, nedir bu kontrolden kastedilen? Radyodan ses gelmedi inde, acaba sorun ne diye aç p kurcalad n z m hiç? çinde kararm fl bir parça tespit edip, bu bulgudan dolay kendinizle gurur duydu unuz ya da o parçay oradan ç kart p elektronikçiden ayn s n bulmaya çal flt n z oldu mu? Ya da bozulan araban z n kaportas n aç p acaba sorun nerede olabilir diye bakt n z m? fiimdi bir an için araban z n kaportas n n sadece imalatç flirketin açabilece- i flekilde kilitlendi ini ve "Acaba nerede sorun var?" diye kaportay bile açamad n z düflünün nas l hissederdiniz? Hele ki arabay kurcalaman n hobiniz oldu unu bundan en az arabay kullanmak kadar zevk ald n z düflünün, size de çok korkunç geliyor de il mi? Bir de kaportan n aç labilir olmas bir yana, size araban n flemalar n n verildi ini, bu flemalar n üzerinde neyin ne ifle yarad n n detayl olarak izah edildi- ini ve hatta herhangi bir müdahalede bulunman z için gereken alet edevat n da sa land n gözünüzün önüne getirmeye çal fl n. Hem de bütün bunlar n arabayla birlikte, siz talepte bile bulunmadan temin edildi ini düflünün. Ve son olarak da tek bafl n za bin beflyüz kilometrelik bir yola ç kaca n zda bu arabalardan hangisini tercih edece inizi düflünün. flte bu kontrol ile ilgilidir. Kontrol düflkünü bir kifli, kulland ekipmana hakim olmak, bir sorun ç kt nda bir fleyler yapabilir olmak ister. Özgür Yaz l m dünyas n n bence en büyük avantaj da bu noktadad r. Size ö renmek istedi iniz ölçüde bilgi verip, almak istedi iniz kadar sorumluluk sa lar. Bir yaz l m tam olarak istedi iniz fleyi yapm yor mu, kernel'e kadar yolunuz var, buyurun u rafl n. Ya da daha amatör yaklafl yorsunuz, o detayda u raflmak sizin gözünüzü korkutuyor, o zaman birilerine dan fl n onlar size tarif etsinler, k lavuz eflli inde gidin. Tek gereken merak ve ilgi ve tabi biraz da kontrol ba ml l. 6 HABER LINUX

7 Dokümantasyon: Son zamanlarda dikkatimi çeken bir davran fl tarz, bir bilgisayar problemini çözmeye çal fl rken hemen elimin internet'e gidiyor olmas. Hatta bunu daha da abart p, bilgisayar n bafl na oturdu umda internet ba lant s yoksa kendimi daha bir zay f, daha bir zarar görebilir hissediyor oldu- umu bile söyleyebilirim. San r m bu da yine kontrol ile ilgili. Öte yandan böyle bir internet ba lant s olmad nda bile GNU/Linux sistemler size oldukça fazla miktarda doküman sa lar. Kurulan her yaz l m paketi için /usr/share/doc alt nda bir dizin vard r ve o dizinde de mutlaka size yol gösterecek baz ipuçlar yer almaktad r. Bu zaman zaman çok detayl bir dokümantasyondur, bazen ise sadece basit kullan m içerir. Birçok insan n elinden ç km fl bu dokümanlar n çok ilginç bir ortak noktas var bence. Daha çok kiflisel tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki, flimdiye kadar hemen hemen hiçbir durumda "tamam art k daha ileri gidecek bilgi yok elimde" durumunda kalmad m. Yapacak bir fley kalmad, daha ileri gitmenin mümkün olmad durumlar olmad m, oldu elbet, fakat bu durum tespitini bile dokümanlardan yapmak mümkün oldu. Geçenlerde bir baflka iflletim sisteminde yeni bir yaz c y yüklemek için internet'ten sürücüsünü arad m. Resmi sitesinde yeralan sürücü yaklafl k 40Mb büyüklü ündeydi ve içinde usb kablonun nas l tak laca n, yaz c n n kafas n n nas l ç kart laca - n anlatan iki video vard. Fakat yine ayn sürücü dosyas n n içinde, kartufllardan siyah beyaz olan bitti inde, renkli kartuflla nas l olup da tek renkli ç kt al nabilece i ile ilgili en ufak bilgi bile yoktu. Özgür Yaz l mlar söz konusu oldu unda birçok de iflik fleyle karfl laflabilirsiniz ama inan n bana bu flekilde "ekmek yoksa pasta yesinler" diyen ç kmayacakt r size. Kullan c taban ve destek: Özgür Yaz l m projelerinin ilk aflamada en zay f karn gözüken ve en kolay sald r lan noktas hep destek konusunda soru iflaretleri olmufltur. Hali haz rda Özgür Yaz l mlar hakk nda garantili kurumsal destek firmalar - n n say s n n azl konusunda yalan söyleyecek de ilim, ya da bu konuda serbest destek veren kiflilerin ifl ciddiyeti hakk nda. Öte yandan, birçok kurumda IT bölümlerinin "destek" kelimesinin anlam n bilmediklerini de rahatl kla söyleyebilirim. Bir fleye destek olmak demek onun bütün yükünü tafl mak demek de ildir. Destek ikincil bir etkendir. Bir fleyin yükünü tafl yan bir yap vard r, bu bir binada kolonlard r, bir a açta gövdedir, bir asma köprüde kablolard r. Destek ise, bu birincil kaynaklar yetersiz kald nda tedbir olarak devreye giren, yap n n çökmesini engelleyen sistemlerdir. Maalesef IT bölümleri bu ikisini ciddi flekilde birbirine kar flt rmakta, destek veren firman n ana yükü üstlenmesini beklemektedir. Halbuki iflin as l sahibi olan kurumun kendi bünyesinde temel ihtiyaçlara cevap verebilmek ve problem ç kt nda araflt rmada bulunup çeflitli çözümler üretmeye çal flacak yetkin personele sahip olmas gerekir. Destek böyle bir yap oldu u takdirde ifle yarar, böyle bir yap olmadan ise sadece y - k lmay bir miktar geciktirir. Peki, IT bölümleri bu flekilde davrand klar nda Özgür Yaz l mlar konusunda ne destek bulabilirler? Öncelikle kurumsal alanda kullan lmaya de er hemen her yaz l m n çok ciddi bir birikime sahip e-posta listeleri/arflivleri bulunmaktad r. Muhtemelen daha önce birileri sizin yaflad n z problemi yaflam fl ve çözmüfllerdir. Karfl laflt n z problemlerin büyük bir k sm n n çözümlerini burada bulabilirsiniz. E er bunlar iflinizi görmezse bu sefer interaktif olarak yard m alabilece iniz birçok teknik IRC kanal bulunmaktad r. IT yöneticileri için IRC kelimesi her ne kadar korkutucu gelse de, teknik personelin son birkaç y l içinde oldukça yo un olarak bilgi al flverifli için kulland bir ortamd r IRC. Ve birçok Özgür Yaz l m projesine destek için aç lm fl 7/24 destek veren bu tür kanallar bulunmaktad r. Bu kanallarda konu hakk nda çok bilgili kullan c lara rastlayabilece iniz gibi, proje sahiplerine hatta bizzat gelifltiricilerine bile ulaflman z mümkündür, yeter ki usulünce soru sormay bilin. Bunlar n bile yetersiz kald bir yerde, yeterli bilgiye ulaflamad n z düflündü ünüzde ya da size gerekli olan fonksiyonun söz konusu yaz l - m n içinde yer almad n fark etti inizde yapabilece iniz bir baflka fley de direkt olarak yaz l m gelifltiren kifliye ulafl p ondan böyle bir özellik talep etmek olabilir. nan n bana özellikle bu son söyledi imi, "7/24 destek veriyoruz, probleminize maksimum iki gün içinde kesin çözüm getiriyoruz" diyen firmalar n yüzde 99'u gerçeklefltirememektedir. K saca Özgür Yaz l m Projeleri'nin istisnai genifllikte ve flafl rt c derecede yard ma aç k bir kullan c taban var ve e er verilen cevab anlayabilecek kadar konu hakk nda araflt rma yapma zahmetine katland ysan z ve karfl n zdakinin size bir iyilik yapt - n n bilincinde usulünce sorular n z sorarsan z alabilece iniz deste in de hiçbir flekilde s n r yoktur. flte bu üç temel özellik benim Özgür Yaz l m Projeleri'ne güvenmemi, dahas onlarla uzun projelere ç karken flüphe duymamam sa l yor. K v lc m Hindistan HABER LINUX 7

8 HABERLER Pardus'a Osmanl ca karakter deste i Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dal ö retim görevlisi Ali R za Tosun'un, Pardus ekibi ile iletiflime geçmesi ile hayata geçen proje ile art k Pardus'ta Osmanl ca bir metin haz rlanabiliyor. Ali R za Tosun bu eksiklikten rahats z olarak yaklafl k alt y l önce devlet bürokrasisinin kap s n çalm fl. Yaklafl k 40 kadar kurumdan onay almak zorunda kalan Ali R za Bey, sonunda TSE'den numaral "Osmanl ca harflerin Türkçe klavyeye uyarlanmas " isimli standard ç karmay baflarm fl. Ali R za Tosun'un Pardus gelifltiricileri ile temasa geçmesinin ard ndan ekip ilgili konularda uzman olan Hakan Uygun'u durumdan haberdar ediyor. Asl nda bir bilim tarihçisi olan ve Osmanl ca'y okuyabilen Hakan Uygun gereken karakter setini haz rl - yor. Böylece Pardus'a Osmanl ca karakter deste i kazand r lm fl oluyor. lgili web siteleri: Haber Kayna : Ali Ifl ngör Blog - Hakan Uygun Blog ve nas l yap l r belgesi: Pardus: TSE'nin ilgili standard : https://www.tse.org.tr/turkish/abone/ StandardDetay.asp?STDNO=54244&sira=0 SCO ile IBM davas nda son durum IBM, Unix kodunun baz bölümlerinin zimmete geçirildi i iddias yla ilgili olarak SCO ile girdi i hukuki savaflta küçük bir zafer kazand. lgili mahkemenin (U.S. District Court Central Division District of Utah) hâkimi Brooke Wells, IBM lehinde karar alarak IBM'in SCO'nun iddialar n n k smen s n rland r lmas talebini kabul etti. IBM ve SCO aras ndaki anlaflmazl k 2003 Mart' na kadar geri gidiyor. Bu tarihte SCO, IBM'in Unix yaz l m lisans n kötüye kulland ve Unix'le ilgili gizli ticari bilgileri Linux gelifltiricileriyle uygunsuz bir flekilde paylaflt iddias yla IBM aleyhinde dava açm flt. Kararda IBM'in, SCO'nun Sözde Kötüye Kullan lan Malzemeye liflkin ddialar n n s n rland r lmas na yönelik talebinde kesinlik bulunmad ndan SCO'nun zimmete geçirildi ini iddia etti i belirli ö eleri kullanmas n n engellenmesini istedi i belirtiliyor. Kararda mahkemenin SCO'ya iliflkin baz sert ifadeleri de yer al yor. Mahkeme, IBM'in iddia etti i gibi, olmas gerekti i flekilde ayr nt l bilgi sa lamaya yanaflmad için SCO'ya itiraz ediyor. Mahkeme karar nda, "SCO'dan defalarca tüm delilleri sunmas istenmesine ra men, SCO adeta haks z ç - kar sa lama umuduyla dokuzuncu oturuma kadar davay saklamaya çal flm flt r deniliyor. Mahkemenin karar nda, önceki mahkeme kararlar na göre, SCO'nun, IBM'in sözde zimmetine geçirdi ini düflündü ü malzemeleri aç klamakla yükümlülü ü oldu u belirtiliyor. Mahkemenin görüflü ise bunun gerçekleflmedi i yönünde. SCO'ya aç klanan kod miktar dikkate al nd nda, mahkeme, SCO'nun tüm ayr nt lar hala sa lamamas n mazur görülemez buluyor. Mahkeme karar nda flu ifadelere yer veriliyor: "Bir kifli bir ayakkab ma azas ndan ç karken durdurulup h rs zl kla suçlan rsa, bu kifli, çald iddia edilen nesnenin ne oldu unun kendisine aç klanmas n bekler. Yetkilinin suçlanan kifliye Sen ne çald n bilirsin, bunu benim söylememe gerek yok demesi saçmad r. Konu ile ilgili IBM sözcüsü, IBM'in henüz sonuçlanmam fl yasal ifllemlere iliflkin yorum yapmad n belirterek karara iliflkin yorum yapmaktan çekindi. SCO sözcülerinden biri ise flirketin hukuk ekibinin hâkimin karar n gözden geçirdi ini ve bundan sonra at lacak ad mlar k sa bir süre içinde belirleyeceklerini belirtti. ki flirket aras ndaki mahkeme ifllemleri büyük olas l kla daha sürecek; ancak, davayla ilgili duruflman n fiubat 2007'den önce yap lmas beklenmiyor. 8 HABER LINUX

9 Linux 15 yafl na bast 25 A ustos 1991'de Linus Torvalds' n comp.os.minix'e gönderdi i afla daki e-posta ile resmen duyurulan Linux iflletim sistemi çekirde i 15 yafl nda. From: (Linus Benedict Torvalds) Newsgroups: comp.os.minix Subject: What would you like to see most in minix? Summary: small poll for my new operating system Message-ID: Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT Organization: University of Helsinki Hello everybody out there using minix - I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing since april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same physical layout of the file-system (due to practical reasons) among other things). I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work. This implies that I'll get something practical within a few months, and I'd like to know what features most people would want. Any suggestions are welcome, but I won't promise I'll implement them :-) Linus PS. Yes - it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs. It is NOT protable (uses 386 task switching etc), and it probably never will support anything other than AT-harddisks, as that's all I have :-(. Linux'un bir iflletim sistemi oldu- una dair genel bilgi asl nda yanl flt r. Linux, iflletim sisteminin çekirde idir. flletim sistemi, çekirdek ve çekirde- in üzerine eklenen birçok uygulaman n bütünüdür. Bu nedenle Richard Stallman' n 2004 y l nda Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü taraf ndan düzenlenen Aç k Kaynak ve Özgür Yaz l m Günleri'nde üstüne basa basa vurgulad gibi, iflletim sistemi GNU/Linux'tur. Bu sebeple, da - t mlar n da adlar nda GNU/Linux ibaresi bulundurmas do ru oland r, Debian GNU/Linux gibi. Linus Torvalds' n, Linux'u duyurdu u bu e-postan n üzerinden yaklafl k 15 y l geçti ve Linux çekirdekli iflletim sistemlerinin bugün geldi i nokta ortada. Bu özel ve önemli gün, Türkiye'de de Linux Kullan c lar Derne i (LKD) ve Elektrik Mühendisleri Odas (EMO) taraf ndan düzenlenen bir do- um günü partisi ile kutland. EMO Ankara fiubesi E itim Merkezi'nde yap lacak etkinlikte özgür yaz l m üzerine konuflmalar, yönetmen Hannu Puttonen'in The Code adl filminin gösterimi ve bir do um günü partisi yap ld. lgili web siteleri: Etkinlik duyurusu: LKD: EMO: Aç k Kaynak Günleri 2004: Linus Torvalds e-postas : Linus Torvalds Yenilikçi fl Fikirleri Yar flmas bafllad Eskiflehir Yaz l m Üssü (EYÜ) bünyesinde yer alan Genç Giriflimci E itim Merkezi (GGEM) taraf ndan bir Yenilikçi fl Fikri Yar flmas düzenleniyor. Ülke genelinde düzenlenen yar flman n amac, baflta üniversite ö rencileri olmak üzere genç giriflimciler aras nda teknolojiye ve yenilikçili e dayal giriflimcili i teflvik etmek ve desteklemek olarak aç klan yor. Yar flma sonunda verilecek e itim ve lojistik desteklerle, kazanan projedeki fikrin, teknoloji tabanl yenilikçi bir ifle dönüflmesi ve bu sayede nitelikli iflgücüne istihdam yaratmas hedeflenmekte. Yerli ve yabanc birçok önemli firma ve kurumun destekledi i yar flmaya kat lmak için fikrin projelendirilip, 1 Kas m 2006'ya kadar yar flman n web sayfas ndaki baflvuru formu ile birlikte De erlendirme Kurulu'na iletilmesi gerekiyor. 15 Kas m'da ön eleme sonuçlar aç klanacak ve bu aflamada baflar l olan ekiplere EYÜ GGEM'de ifl plan haz rlama, giriflimcilik, finansal modelleme ve benzeri konularda e itim verilecek y l boyunca devam edecek e itim ve de erlendirmeler sonucunda ülke ekonomisine 20 yenilikçi biliflim flirketi kazand r lmas hedefleniyor. lgili web siteleri: Yar flma web sitesi: EYÜ web sitesi: EYÜ GGEM web sitesi: HABER LINUX 9

10 Google, at l mlar na ODF'i de ekledi K sa bir süre önce Web tabanl sözcük ifllemcisi Writely'i sat n alan, Google Spreadsheet'i yaratan ve Google Calendar' piyasaya sunan Google' n, çevrimiçi ofis alan ndaki at l mlar na flimdi de genifl ODF (Aç k Belge Biçimi) deste ini eklendi. Google, 4 Temmuz haftas nda sessiz sedas z ODF Alliance adl toplulu- a kat ld. Bu topluluk, ODF kullan m - n n gelifltirilmesini ve art r lmas n amaçl yor. ODF üyeleri aras nda, kar amac gütmeyen gruplar, kamu kurulufllar, IBM ve Sun Microsystems gibi ODF destekçisi belli bafll flirketler var. ODF Alliance baflkan Marino Marcich flunlar söylüyor: "Google' n ODF'yle ilgili planlar na iliflkin bir yorum yapamay z; ancak, aram za kat lmalar ndan kesinlikle memnuniyet duyuyoruz. Son zamanlarda ODF dünyas nda (Belçika, Fransa ve Danimarka'da) çok olumlu geliflmeler oldu. Tüm bu geliflmeler ODF'nin a rl n n dünya çap nda artt n gösteriyor. Google'dan Alliance'a kat ld konusunda henüz bir aç klama gelmedi. Google yetkilileri, kendileriyle görüflme ça r lar na henüz yan t vermedi. Yine de, Google' n tüm kullan c lar n n belge yaratma gereksinimlerine yönelik olarak ortak ve aç k bir standart kullanmas mant kl görünüyor. Writely de zaten ODF'yi destekliyor. Merkezi Washington DC'de bulunan ve aç k kaynak gelifltiricileri ve Lotus Notes da art k Linux üzerinde Masaüstünüzde art k Lotus Notes yaz l m n çal flt rabileceksiniz. Lotus Domino altyap n z Linux iflletim sisteminde çal fl yor mu? Art k Lotus Notes istemciniz de Linux iflletim sisteminde çal flabilir. IBM, 10 Temmuz 2006'da IBM Lotus Notes for Linux adl yeni platform seçene ini duyurdu. 24 Temmuz 2006 tarihinden itibaren Lotus Notes lisans sahipleri, Lotus Notes yaz l m n, belirli Linux istemci iflletim sistemlerinde çal flt rabiliyorlar. Etkin bak m hizmeti kapsam ndaki Lotus Notes lisans sahipleri bu seçene i ek bir ücret ödemeden kullanabilecekler. Lotus Notes for Linux, Lotus Notes yaz l m paketi olarak sunulmaktad r. Bu pakette Lotus Notes yaz l m n n Linux ifl istasyonlar nda çal flmas n sa layan baz yard mc teknolojiler yer al yor. Bu ek kod, IBM Workplace Managed Client' n temelindeki teknolojiye dayan yor ve Hannover kod adl Lotus Notes istemcisinin bir sonraki ana sürümünün de temelini oluflturuyor. Lotus Notes for Linux ile, WINE ya da VMWare gibi sanallaflt rma yaz l mlar n n kullan lmas na, IBM Workplace sunucusundan IBM Workplace Managed Client ürününün kurulmas na ve Hannover için beklenmesine gerek kalmadan flirketler Lotus Notes istemcisini bir Linux ifl istasyonunda sorunsuz olarak kullanabilirler. Bu yeni seçenek, Lotus Domino sunucusu, Lotus Domino Web Access kullan c lar n n ç karlar n temsil eden bir sektör grubu olan OSAIA'n n (Open Source and Industry Alliance) kamu politikas direktörü Will Rodger, Google' n son hareketi ile ilgili belirli bir yorumda bulunamayaca n ancak Google' n ODF'yi desteklemesinin yaln zca internet ve Internet kullan c lar için yarar sa layaca n söyledi. Rodger, "Internet'in geliflmesinin önemli bir nedeni de altyap s ndaki teknolojilerin kimsenin kontrolünde olmamas. Kontrol olmamas, sektöre yeni girenlerin çevrimiçi dünyada rekabet etme flans n n çok daha fazla oldu u anlam na gelir diyor ve sözlerine flunlar ekliyor: "Ancak, özel masaüstü uygulamalar yla ile özel olmayan a aras ndaki ba lar belirsizleflirken, ileri teknoloji kullanan flirketler Web'in iç yüzünü an nda ö renebiliyor. Bu yaln zca, bu flirketlerin en az Internet'in kendisi kadar aç k bir dosya biçimi istemeleri durumunda anlaml olur. flte bu dosya biçimi de ODF'dir." ve Lotus Domino yönetim istemcisi için Linux deste ine dayanarak Lotus Notes ve Lotus Domino'nun Linux üzerine tam olarak yerlefltirilmesini sa l yor. 10 HABER LINUX

11 HABERLER IBM, Suse 10 Linux için Xen sanallaflt rma yaz l m n destekleyecek IBM geçti imiz günlerde BladeCenter ve di er x86 donan mlar nda Novell'in Suse 10 Linux ürününü ve Xen sanallaflt rma teknolojisini destekleyece ini aç klad. Ayr ca, IBM Xen sanal makinelerinin kendi Virtualization Engine alt nda yönetilmesine de olanak sa layacak. Böylece IBM müflterileri birden çok Xen sanal makinesi tedarik etmek ve bunlar yönetmek amac yla IBM'in bilinen yönetim yaz l m n kullanabilecekler. Xen, Intel ya da AMD ifllemci tabanl ucuz bir sunucuyu her biri ayr bir uygulama çal flt ran birden çok sanal makineye dönüfltürebiliyor. Ücretsiz kullan labilen bir aç k kod olan Xen'in önümüzdeki birkaç y l içinde sunucu birlefltirmesinde önemli bir rol oynamas bekleniyor. Alt ya da yedi uygulama çal flt ran birlefltirilmifl bir sunucu tek bir uygulama çal flt ran bir sunucuya göre çok daha yüksek kullan m oranlar na ulaflabiliyor. IBM'in bu deste i ile güçlenen Novell, Xen ile birlikte Linux'u yan na alarak rakibi Red Hat' n önüne geçiyor. Her iki flirket de ilerideki Linux da t mlar nda Xen için destek sa layacaklar n aç klad. Novell, Web sitesinde Suse 10 da t m için son rötufllar yapmakta oldu unu belirtiyor. Red Hat, bu y l n sonuna do ru Xen 3.0 içeren bir da t m sunmay planl yor. IBM, Red Hat, Xen 3.0 içeren da t m n ç kard nda, flirketin Xen'in Red Hat Linux'ta çal flmas n da destekleyece ini söylüyor. Ubuntu Certified Professional Xen ilk olarak ngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde gelifltirildi. Xen'in yarat c lar ürünün kullan m na yönelik teknik destek sa layan bir ticari kurulufl olan XenSource'u kurdular. Geçen y l Xen'in daha geliflmifl sürümü olan 3.0 yay nlanmaya haz rlan rken, sanallaflt rma pazar n n lideri VMware, aç k kaynak koduyla rekabet edebilmek için VMware sunucusunu yaratt. Temel düzeyde, tek sunuculu bir sanallaflt rma ürünü olan VMware sunucusu ücretsiz olarak sunulmaktad r. EMC'nin ba ms z bir ifl birimi olan VMware, 2006'n n ikinci çeyre- inde 157 milyon USD gelir ve yüzde 73'lük bir büyüme oran elde etti ini aç klad. Gelirleri dört çeyrek dönemde de bu h zla artmaya devam ederse, VMware y lda 630 milyon USD gelir elde eden bir flirket olacak. EMC daha önce Vmware'in gelirine iliflkin rakamlar aç klamam flt. IBM, HP ve Sun Microsystems aç k kaynak kodlu Xen için s raya girerek flu anda en büyük geliri VMware'in elde etti i geliflen sanallaflt rma yaz l - m pazar ndan pay elde etmek istiyorlar. Linux Professional Institute (LPI) sertifikalar, RedHat Certified Engineer (RHCE) ve Novell'in sertifikalar ndan sonra Linux camias na yeni bir sertifikasyon haberi geldi. Son dönemin yükselen y ld z Ubuntu için LPI ile Canonical firmas iflbirli i ile haz rlanan Ubuntu Certified Professional (UCP) s nav Nisan 2006'da duyurulmufltu. Yeni sertifkasyonun duyurulmas ndan sonra ilk UCP unvan n iki Güney Afrika'l kazand : Johannesburg'dan Fred Strauss ve Khayeni Ndlovu. UCP s nav na, dünya çap nda yayg n 7 bin Thomson Prometric ve Pearson VUE test merkezlerinde girilebilir. Fiyat 100 USD olarak belirlenen s nav, LPI taraf ndan yap lan 101 ve 102 s navlar n n biraz daha üst seviyesi olarak ve tek s - nav halinda düzenleniyor. UCP s - nav nda baflar l olanlar ayn zamanda LPIC-1 sertifikas n almaya da hak kazan yor. lgili web siteleri: Kaynak haber: LPI: Thomson Prometric: Pearson Vue: HABER LINUX 11

12 IBM ve Novell Linux paketlerinde iflbirli ine gidiyor IBM ve Novell, Kobi kanal ortaklar na yönelik olan ve Windows ortam yla tam anlam yla bütünleflen iki Linux çözüm paketi için iflbirli i yapt. IBM'in LinuxWorld Expo fuar nda yapmay planlad sekiz duyurudan biri olarak, Linux donan m ve yaz l m da t m sat c lar, Integrated Stack for Linux (Linux için Bütünlefltirilmifl Paket) ve Integrated File and Print Server for Linux (Linux için Bütünlefltirilmifl Dosya ve Yaz c Sunucusu) ad nda aç k bir arakatman yaz l m çözümü gelifltirildi ini aç klamaya karar verdiler. Bu çözüm ilk olarak da t m flirketi Avnet taraf ndan yetkili sat c - lara sa lanacak. Integrated Stack for Linux çözümü Novell SUSE Linux 9, IBM xseries e-sunucular, DB2 Express-C ve daha önce Gluecode olarak adland r lan WebSphere Community Edition' içeriyor. Integrated File and Print for Linux çözümü ise SUSE Linux 9 ve Centeris Likewise' içeriyor. Bu çözüm ile bir Kobi müflterisi ya da orta bir Novell SUSE Linux dosya ve yaz c sunucusunu kolayl kla Windows ortam na ba layabiliyor. Novell, NetWare müflterilerinin Linux'a geçmesini sa layarak ve Unix, Windows ve Red Hat dünyas ndan yeni Kobi müflterileri ekleyerek kazan m elde ederken yeni Linux çözüm paketleri sunulacak. Geçen ay n sonlar na do ru düzenlenen BrainShare konferans nda, Novell özellikle Kobi müflterilerini hedefleyen, cazip fiyatl Open Workgroup Suite (Aç k Çal flma Grubu Setini) ürün paketini piyasaya sundu. Ayr ca, flirket, ortaklar için piyasaya sürmeye haz rland SUSE Linux Enterprise (SLES) 10 ve SLES Desktop ürünlerine yönelik First Class ad nda iddial bir e itim program ç - karmay planl yor. Novell, iki günlük çal flma atölyesi olarak planlanan bu program n ortaklara ücretsiz olarak sunulaca n ve flehirde gerçeklefltirilece ini aç klad. California Santa Barbara'da bir Platinum orta olan Novacoast yak n bir zamanda bir Debian müflterisini SUSE Linux'a yönlendirerek Red Hat'in izinden gidiyor. Pek çok NetWare müflterisi Novell'in Linux platformuna geçmeyi planl yor. Novacoast, yak n bir zamanda 60 flubeye sahip büyük bir banka ile bankan n tüm NetWare sunucular n Novell Open Enterprise Server'a geçirmesi için bir anlaflmaya vard klar n aç klad. California Fremont'taki KIS Systems flirketinin CEO'su Sean Canavaro, Netware müflterilerinin Novell Linux'a geçmeyi planlad klar n ancak bunun biraz zaman alaca n belirtti. Ayr ca Novell müflterileri çok mant kl d r ve bak m masraflar yüzde oran nda daha düflük oldu u için OES'e geçmeye çal flacaklard r diye belirtti. 12 HABER LINUX

13 HABERLER Skype for Linux un yeni sürümü ç kt! Linux kullan c lar n n ço u popüler VoIP (Voice over Internet Protocol) istemcisi olan Skype'nin Linux'a yönelik yeni sürümünün ç kaca ndan umutlar n kesmifllerdi. Ancak yan ld - lar. Haziran sonunda Skype 1.3 beta sürümünü ç kard. Bu yeni sürüm, en son sürümü olan büyük kardefli Windows istemcisinin tüm özelliklerini tafl mamakla birlikte, Linux sürümüne yönelik olarak at lm fl büyük bir ad m. Linux istemcisi Trolltech Qt araç tak m üzerinde oluflturulmufl; ancak bunu kullanmak için KDE çal flt rman z gerekmiyor. Program GNOME üzerinde mükemmel bir flekilde çal fl yor. Bunu, program GNOME 2.14 sürümünü içeren Ubuntu 6.06 LTS (Dapper Drake) sisteminde çal flt rarak s nad k. Bu sürüm henüz.1 güncellemesi olmas na ra men çok say da önemli özelli i beraberinde getiriyor. Örne- in, hem eski OSS'yi (Open Sound System; Aç k Ses Sistemi), hem de yeni ALSA'y (Advanced Linux Sound Architecture; Geliflmifl Linux Ses Mimarisi) destekliyor. Ayn zamanda Skype tabanl konferans ça r lar için bir çoklu sohbet göstergesi, kullan fll bir bafllang ç sihirbaz ve son olarak da "e-posta adresi" ba lant lar için bir posta program yap land rma sistemi bulunuyor. Bu e-posta bütünlefltirmesi için aç k sistem kullan lmas yla ayn fley de il ancak bunu flimdilik göz ard edebiliriz. Program n rahats z edici hatalar n ço undan temizlenmifl olmas da gayet memnuniyet verici. Daha önceki sürümlerde, program n çökmesine kadar varacak flekilde çal flmay kesen çeflitli hatalar oluflmas, kullan c arabiriminin hayalet olaylar içermesi ve baz menü ö eleri ve simgelerinin kullan fls z olmas nedeniyle Linux kullan c lar na eski sürümleri tavsiye edemiyorduk. Ancak program n bu sürümü sorunsuz çal fl yor. Önceki sürümlerden memnun kalan bireysel kullan c lar bu sürümü de be enecekler, çünkü güvenlik duvarlar ve NAT'den (a adresi çevrimi) geçit sa layan program, a kurulumunu son derece kolaylaflt - r yor. Di er yandan, bu özellik a yöneticileri için o kadar da heyecan verici olmayabilir. Ancak video-konferans gibi özellikler bekliyorsan z hayal k r kl na u rayabilirsiniz. Skype, PC'den PC'ye ya da PC'den eski basit telefon sistemine ses aktar m sa layan iyi bir telefon program ancak bir görüntü sistemi de il. Yine de, program, kullan m kolay olmayan sistemlerde bile iyi çal fl yor. Program 800MHz Via ifllemcili, 128 MB RAM'li ve 20 GB sabit diskli, eski bir toplama sistemde SimplyMEPIS 6'n n en son sürümüyle ve 56Kb/s'lik bir a ba lant s nda çal flt rd k. deal olmaktan son derece uzak bu koflullarda bile PC'den PC'ye görüflmeler son derece kullan fll yd. Elbette bu söylediklerimiz bir baflka Skype kullan c s n arad n zda geçerli. Skype, VoIP için kendi özel protokolünü kullan yor. fiirket, VoIP için aç k standart olan SIP'yi (Session Initiation Protocol) desteklemiyor. Dolay s yla, flu anda, VoIP için SIP ile uyumlu Google Talk kullanan birini Linux üzerinden araman n kolay bir yolu oldu unu söyleyemeyiz. Ancak bu durum de iflecek. RSDevs.com adl küçük bir flirket Skype ile SIP aras nda bir a geçidi görevi görecek bir program üzerinde çal fl yor. Bu program, yaln zca Linux VoIP istemcileriyle de il, ayn zamanda güçlü bir aç k kaynakl telefon anahtarlama ve PBX program olan Asterisk ile de çal flt için gelecek vaat ediyor. Skype for Linux ço u da t mda haz r olarak sunuluyor. Özellikle, Debian tabanl da t mlar, SUSE 9.x ve ileriki sürümleri, Fedora 3 ve ileriki sürümleri ve Mandriva 10.1 ve yeni sürümlerini destekliyor. Bununla birlikte, program n tüm modern Linux sürümlerinde çal flmas gerekiyor. Yapt m z testlerde, bu ücretsiz program, daha önce söz etti im programlar n yan nda, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, Red Hat Enterprise Linux 4 ve Xandros 4 sistemlerine de gerçekten kolayl kla kurdum. Program, kurulum sonras nda da tüm bu iflletim sistemlerinde güzel çal flt. Elbette, bu özel bir program. Bu durumdan hoflnut de ilseniz, videokonferans özelli i içeren Ekiga (eski ad GnomeMeeting) ya da SIP ile uyumlu bir telefon sistemi olan ve gerekli tüm özellikleri içeren Yate sizin için daha uygun olacakt r. Son olarak, Skype kullan c s olan arkadafllar n zla görüflmek istiyorsan z, bu yeni sürümün son derece istikrarl ve herkes için iyi oldu unu söyleyebiliriz. Steven J. Vaughan-Nichols HABER LINUX 13

14 RÖPORTAJ Linux alan n g IBM Linux strateji yöneticisi, Linux'un alan n geniflletti ini söylüyor IBM'in Linux Strateji Müdürü Adam Jollans, verdi i röportajda Linux'un farkl sektörlerle büyük ve küçük ölçekli iflletmeler taraf ndan benimsenmesiyle ilgili geliflmelere iliflkin görüfllerini ve IBM'in bu e ilimlere yan t vermek için kendi Linux stratejisini nas l uyarlad n anlatt. IBM'in Linux stratejisinde ne gibi de ifliklikler oluyor? Yedi ya da sekiz y ld r Linux iflinin içindeyiz. Linux ilk bafllarda a ucundaki bölüm sunucular ve Web sunucular için kullan l yordu. Ancak, son zamanlarda Linux'un kritik uygulamalar ve ifl uygulamalar nda daha büyük çözümlerin parças olarak kullan ld n görüyoruz. Sizin gözlemlerinize göre Linux özellikle hangi sektörler taraf ndan cazip bulunuyor? Linux özellikle finans alan nda güçlü görünüyor. Wall IBM Linux Strateji Müdürü Adam Jollans Street bir süredir Linux'u kullan yor. Bu tercihin nedeni de hesaplar n çok h zl gerçeklefltirilebilmesi. Linux'un baz bankalar taraf ndan da kullan lmaya baflland n görüyoruz. Bankalar flubelerini yenilerken müflterilerle iliflkilerin flubeyi ne kadar do rudan etkiledi inin fark na var yor. Dolay - s yla müflteriler bir gün bir flubeyi, di er gün bir telefon sistemini, ertesi gün de bir Web sistemini kullanabiliyorlar. Linux'un kullan ld ikinci alan perakende sektörü. Bu sektörde flubelerde ve ma azalarda bir teknolojik s çray fl yaflan - yor. Ancak Linux'ta flunu görüyoruz: nsanlar uygulamalar n özellefltirilmesini istiyorlar; yani diyelim ki bir ödeme yap - yorlarsa ifllemin tamamen kendi tercihlerine göre özellefltirilmesini istiyorlar. Linux kullan m n n benimsendi i üçüncü alan ise kamu sektörü. Kamu sektöründe amaçlanan daha az maliyetle yeni sistem hizmetleri sa lanmas. Kurumsal flirketlerle karfl laflt r ld nda Linux'un küçük ve orta ölçekli iflletmeler için getirdi i zorluklar nelerdir? Kobi'ler için maliyetin düflürülmesi ve esneklik çok önemli, ancak ayn zamanda destek, bütünlefltirme ve uygulama istiyorlar. Dolay s yla Kobi'ler için en önemli nokta ortaklarla aralar nda bir a kurulmas. Kurumsal müflteriler de maliyete dikkat ediyor, ancak aç k kaynak ile ticari yaz l mlar n nas l bir arada kullan laca n da önemsiyorlar. Linux kullan m Kobi'lerde mi, kurumsal kullan c larda m daha yayg n, böyle bir k yaslama yapabilir misiniz? fiimdiye dek kurumsal alanda Linux'un daha yayg n olarak kullan ld n gözlemlemifltik. Ancak son dönemlerde Kobi'lerin de Linux'a yönelmeye bafllad n görüyoruz. Kobi'lere yönelik olarak Linux çevresindeki ortaklar a n geniflletmek için neler yap yorsunuz? San r m Linux kullanan ifl ortaklar n n say s en son yaklafl k civar ndayd. Biz, bu rakam daha çok art rmak yerine, bu ifl ortaklar n n ifllerini büyütmelerine yard mc olmaya odaklan yoruz. IBM'in Linux yaz l mlar ndan elde etti i gelir ne durumda? Linux'tan daha h zl bir flekilde art yor. Bunun nedeni Linux'un basit görevler yerine daha karmafl k görevler için kullanmaya bafllanmas. Dolay s yla güvenilir ifllem veritabanlar ve Web uygulama sunucular vb. talepleri ortaya ç - k yor. Bu durumu özellikle Web uygulama sunucular nda, Web ticari sunucular nda ve Linux ile di er parçalar aras n- 14 HABER LINUX

15 eniflletiyor daki bütünlefltirmede, ayr ca sistem yönetiminde gözlemliyoruz. Red Hat ve Novell ile gerçeklefltirdi iniz ortakl klar n yan nda daha küçük olan di er Linux sat c lar ile çal flmay planl yor musunuz? Daha küçük oyuncularla sürdürdü ümüz ifl iliflkileri bir çeflit taktik olarak görülebilir. Ancak, özellikle flirketlere yönelmeyi hedefliyoruz. fiirketler de daha istikrarl sistemler isteme e ilimindeler. Bu yüzden daha çok Red Hat ve Novell'e odaklan yoruz. Baflar elde etti ini düflündü ünüz daha küçük Linux sat c lar var m? Özellikle Ubuntu'yu dikkate de er buluyoruz. Ubuntu, pek çok farkl ülkeye son derece eriflilebilir düzeyde masaüstü da t m sa lamaya çal fl yor. zlenimlerimize göre Linux'un genifllemesindeki etkenlerden biri de bilgi iflleme eriflen kitlenin büyümesi. Örne in Brezilya'da daha çok kiflinin bilgi iflleme eriflim sa lamas amac yla yerel Linux'un PC'lerde kullan ld n görüyoruz. Bir baflka örnek de 100 dolara dizüstü bilgisayar sa lamay hedefleyen MIT projesi. Sanallaflt r lm fl BT ortamlar na yönelik e ilim IBM'in Linux stratejisini nas l etkiliyor? Bilgi ifllem alan nda nereye gitti imize bakacak olursak, e ilimin giderek flu yönde oldu unu görüyoruz: Merkezde farkl yollarla sanallaflt r lm fl bir bilgisayar havuzu var ve bu bilgisayarlar daha sonra topoloji, kullan labilirlik, ifllem özellikleri vb. do rultusunda yeniden dinamik bir flekilde uygulamalar n çal flt alana atan yor. Dolay s yla on y l sonra uygulamalar n nerede çal flt n bilmeyece iz, üstelik bunun önemi de olmayacak. Linux bu tabloya çok iyi uyum sa l yor, çünkü birçok farkl mimaride çal fl yor. Bu yolda at lm fl bir ad m olarak, BT altyap s n sa lad - m z Amerika Aç k Tenis Turnuvas ve di er tenis turnuvalar nda gerçeklefltirdiklerimizi sayabiliriz. Web sitesindeki yükler çok de erli. Bu yüzden bir tür bilgisayar flebekesi oluflturulmas, hatta bunlar n dinamik bir flekilde tedarik edilmesiyle ilgili çal flmalar yapt k. Yük artt nda bunu otomatik bir flekilde tespit ediyor, daha sonra arka plandaki ifllemleri durdurup tenis Web siteleri için yeniden Linux Web sunucular tedarik ediyoruz. Tüm bunlar birkaç dakika içinde gerçeklefltiriliyor. Bilgi ifllem gücünü nereden ald m z, nas l da tt m z ve süreci nas l yönetti imiz konusunda buradan bir ç kar m yapmak mümkün. Linus Torvalds GPL'nin (General Public License) 3. sürümüne karfl ç kt. Bu durum ne gibi de iflikliklere yol aç - yor? Linus'un her türlü yorumu önemlidir, ancak GPL 3 henüz ilk aflamas nda. Bu konuda farkl görüfller var. GPL 2'de kalaca m z düflünüyor musunuz? Henüz buna iliflkin bir karar al nd n sanm yorum; bunun için daha çok erken. Linux'un masaüstünde kullan lmas hakk nda neler söyleyeceksiniz? Masaüstünde kullan m henüz çok yeni. Analistlere göre pazar pay hala tek haneli rakamlarda. Linux'un masaüstünde kullan ld alanlar: uygulama gelifltirme, Hollywood animasyonlar ve ça r merkezleri ya da banka vezneleri gibi hareketlerin k s tlanmas n istedi iniz alanlar. flyerinde kullan m n yayg nlaflmaya bafllad alanlar ise maliyetlerin düflürülmesi ve aç k bilgi ifllem aç s ndan yararl oldu u için kamu ve e itim sektörü. Masaüstü pazar na bakacak olursan z, uygulamalar ve kullan mlar aç s ndan yumurta m tavuktan ç k yor, yoksa tavuk mu yumurtadan durumu söz konusu. Kullan m olmadan uygulamalar ortaya ç km yor, uygulamalar olmadan ise kullan m gerçekleflmiyor. Ancak ba ms z yaz l m sat c lar aç s ndan önemi olacak yüzde 10 çizgisinde bir oynama noktas oldu unu düflünüyorum. Shelley Solheim HABER LINUX 15

16 Unix sistem yöneticilerini di erlerinden ay ran en temel özellik grafik arayüzlere pek de itibar etmiyor olmalar d r san r z. Unix sistem yöneticileri, genellikle GUI'leri "konuya yeteri kadar hakim olmayan kiflilere yard mc olan, onlara ne yapacaklar (yapabilecekleri) konusunda ipuçlar veren arayüzler olarak görmekte ve tam da ayn sebeplerden dolay onlardan haz etmemektedirler. Zira, sistem yöneticili i gibi ciddi bir konuda çal flan kiflilerin bu tür bir yard mdan çok ifllerini h zla ve etkin bir flekilde yapabilecekleri araçlara sahip olmalar gerekir. Bu kiflilerin süslü ikonlara, ekranda okunabilir alan azaltan tipbox'lara ve özellikle de "gerçekten ama gerçekten emin misiniz bunu yapmay istedi inize?" diyen ekranlara ihtiyaçlar yoktur. Dahas hakim anlay fl "konuya yeteri kadar hakim olmayan" ve bu tür yard mlara ihtiyac olan kiflilerin mümkün oldu u kadar söz konusu bilgisayardan da uzak durup hakim olduklar yönlere yönelmeleri fleklindedir. Öte yandan gözden kaçan önemli bir nokta da Linux ve BSD baflta olmak üzere Unix tabanl sistemlerin oldukça yayg nlaflt günümüzde kullan c lardan sistem yöneticisi meziyetlerini bekleyemeyecek oldu umuzdur. Birçok kullan c günümüzde daha güvenli ve güvenilir bulduklar için GNU/Linux'u ifl istasyonu olarak tercih etmektedir. flin do rusu bu tercihlerinden dolay kimseden GNU/Linux camias na kendilerini aday p, bütün problemlerini kendilerinin çözmesini bekleyemeyece imiz gibi, mümkün oldu u kadar az u raflmayla gündelik ifllerini yapabilir olmaya duyduklar iste e de sayg göstermemiz gerekti idir. Son y llarda y ld z parlayan Ubuntu ve benzeri kullan c odakl da t mlar da tam bunu amaçlamaktad r. Bu durumda acaba bir orta nokta bulmak mümkün olamaz m? Yani hem GUI'nin kolayl klar n sunabilen, hem de yeri geldi inde iflleri birçok pencere aras nda dolaflmadan h zla halledebilen 16 HABER LINUX

17 bir sistem oluflturulamaz m? ShellShock yaz dizimizde biz de tam bunu yapmaya çal fl yoruz. Bu iki ekol aras nda çok da net çizgiler olmad n, birçok kullan c n n korktu u konsol ekran n n asl nda birçok araç ve klavye k sa yolu ile oldukça pratik kullan mlara da izin verdi ini göstermek as l amac m z. flte bu do rultuda, bu say m zda size kulland n z mevcut kabuklardan çok da farkl olmayan, fakat birçok kullan m kolayl sa layan bir yeni kabu u tan taca z. Söz konusu yaz l m n ismi Fish. Friendly Interactive Shell'in k saltmas olan Fish, özellikle de Özgür Yaz l m camias na yeni kat lanlar n be enece i birçok kolayl klar getirmekte. Daha önce bash, tcsh, zsh gibi kabuklar nas l çal flt r yorduysan z Fish'i de ayn flekilde çal flt r yorsunuz. adresinden kaynak kodunu indirip derleyebilece iniz The Friendly Shell'i, sisteminiz Debian' n paket sistemini destekliyorsa apt-get install fish ile de kolayca kurabilirsiniz. Kurulumun ard ndan yapman z gereken tek fley bir terminal ekran na fish yaz p enter'a basmak. Komut Sat r : Fish'i ilk çal flt rd n zda fark edece iniz komut sat r prompt'unun de iflmesi olacakt r. Her ne kadar bu daha sonradan da düzenlenebilir bir özellik olsa da Fish kullan /dizin_ismi> fleklinde bir prompt'a sahiptir. Peki bu yeni kabukta ne yapabilirsiniz? Tabi ki komut ve argümanlar n yaz p çal flt r rs n z. flte bu noktada Fish önceki kabuklardan ayr lmakta. Mesela firefox yazmaya bafllad n zda ilk baflta harflerin k rm z oldu unu, bütün yedi harfi girdikten sonra ise yeflile döndü ünü görürsünüz. Bu sistemde fire ya da firefo diye bir çal flt r labilir dosya olmad n gösterir. Yani bir isim ancak path'de bulundu unda rengi yeflile döner. Tab ile Tamamlama: Geçen say da Bash'in k sa yollar ndan en önemlilerinden birinin tab ile gerek çal flt r labilir dosya isimlerinin gerekse onlara argüman olan dosya isimlerinin tamamlanabildi ini görmüfltük. Fish'de de bu özellik desteklenmekte ve hatta daha da gelifltirilmifl gidilmifl. Hay r bahsetti imiz Bash'in çal flt - r lan dosyaya göre programlanabilir tamamlama özelli i de il (mplayer gibi bir medya oynat c çal flt rd n zda argüman olarak sadece film ve müzik dosyalar n getirmek gibi). Bunun yerine daha HABER LINUX 17

18 paket/komut hakk nda bilgi alabilirken, birçok durumda komutun isminin akl n - za gelmiyor olmas d r. Herkesin bir ara "Yahu f ile bafllayan bir komut vard ama neydi? fiunun man sayfas na bir baksam" dedi i olmufltur. Bu ihtiyaç Fish'i haz rlayanlar n gözünden kaçmam fl. Yapman z gereken çok basit man f <TAB> ile hem man dosyas olan f ile bafllayan komutlar s ralayabilir hem de bunlar n ne ifle yarad hakk nda çok basit de olsa bir fikir alabilirsiniz. basit ama daha yararl olabilecek bir fley düflünülmüfl ve seçti iniz çal flt r labilir program n seçenekleri tamamlanmaya bafllanm fl. Ne demek istedi imizi biraz daha kolay anlaman z için flunu yaz n (Tabi Fish'de oldu unuzu varsayarak) mplayer dizin ismi yaz p tab'a bast - n zda önünüze bu dizindeki dosyalar n isimleri, cinsleri ve boyutlar geliyor. Man Tar? Birçok kullan c n n en rahats z oldu u fleylerden biri de man komutu ile birçok cp -- ve tab tuşuna basın. Gördü ünüz ekran basitçe man cp komutu ile görebilece iniz cp (copy) komutuna ait komut sat r parametrelerinin bir listesi. Özellikle ilk bafllarda (ve ilerleyen y llarda) bu parametreleri ezberlemekte zorluk çekenler için birebir. Bu ekrandan istedi iniz seçene in bafl harflerini yaz p Fish'in sizin için tamamlamas n bekleyebilirsiniz. Ayn flekilde e er bir argüman yanl fl yazarsan z fish onun rengini k rm z yaparak size haber verecektir. Örnek: ls --colour yazmay bir deneyin ve ard ndan colour'u color'a çevirin. De iflik bir dosya listesi: Bir baflka güzel özellik de yine argüman tamamlamaya eklenmifl. Diyelim ki mplayer ile bir dosyay göstereceksiniz factor (1: factor numbers) faillog (5: Login failure logging file) false (1: do nothing, unsuccessfully) fan (1: turn the fan on/off on a Toshiba Pentium(tm) lap top) fastjar (1: archive tool for Java archives) fastjar-4.1 (1: archive tool for Java archives) fbdev (4: video driver for framebuffer device) fbrun (1: display run dialog window) fbsetbg (1: "set a background/wallpaper") fbsetroot (1: a simple background utility used by the Fluxbox window manager, origin$) fc-match (1: match available fonts) fd (4: floppy disk device) fdformat (8: Low-level formats a floppy disk) fdisk (8: Partition table manipulator for Linux) fdlist (1: Floppy disk mount utility TQ) fdmount (1: Floppy disk mount utility TQ) fdmountd (1: Floppy disk mount utility TQ) fdrawcmd (1: send raw commands to the floppy disk controller TQ) fdumount (1: Floppy disk mount utility TQ) fdutilsconfig (8: configure the suid bit of fdmount) feh (1: image viewer and cataloguer) feh-cam (1: a utility for viewing live webcam images gen_cam_menu.sh - a utility for$) /home> mplayer ~sundance/fun/<tab> $ce/fun/nba1992.avi (AVI video, 588MB) $ce/fun/down.sh (Shell script, 1,4kB) $ce/fun/thecode.wmv (WMV video, 26MB) $ce/fun/freedomdowntime.avi (MPEG video, 701MB) Komut tarihçesi: Bash'de komut tarihçesinde bir aramay Ctrl-R ile yapabilece imizi göstermifltik. Benzer flekilde Fish'de de arama yapman z mümkün, fakat çok daha kolay bir flekilde. Mesela daha önce mplayer ile bir dosyay izlemiflseniz, yapman z gereken mplayer yaz p yukar ve afla tufllara basarak arama yapt n zda, önünüze sadece içinde mplayer olan sat rlar gelecektir. Her ne kadar benzese de 18 HABER LINUX

19 bu yöntemin Ctrl-R'den daha pratik oldu u kesin. Fish düflünmez, çünkü fish bilir: Gördü ünüz gibi fish birçok aç dan kabuk kullan c s n n iflini kolaylaflt rmay amaçl yor ve bunu oldukça da iyi baflar yor. Peki yapabildikleri bu kadarla s n rl m? Tabi ki de il. Komutlar ve argümanlar konusunda mümkün oldu u kadar kullan c n n ne yapmak istedi ini anlamaya çal flan Fish, bunun d fl ndaki komut sat r girdileri konusunda da size elinden geldi ince yard mc olmaya çal fl yor. Örnek olarak, komut sat r nda flunu yaz n: Programlama: Paranoya seviyesinde siyah ekrandan korkanlar saymazsak, birçok bilgisayarc y korkutan Unix özelliklerinin bafl nda "shell programlama" gelir. Shell Shock serisinde de gördü ümüz gibi, her ne kadar ifliniz görecek kadar shell programlamak zor olmasa da, kulland yaz m kurallar yüzünden, ister baflkas, ister siz yazm fl olun, bir süre önce yaz lm fl olan bir kodu tekrar incelemek ve ne yapt n anlamak genelde zor olmaktad r. Dahas hacker ekolünden gelen birçok programc n n destekledi i bir arge yöntemi vard r: iflinizi görecek birkaç sat r shell kodu yazars n z, sonra buna yeni bir özellik eklersiniz, sonra bir daha sonra bir daha ve kendinize geldi inizde görürsünüz ki yanl fl bir araçla do ru ifli yapmaya çal fl yorsunuz. Teoride shell programlaman n sonu olmasa da, yard mc konsol komutlar yla hemen hemen her fleyi yapabilir olsan z da, bu türden bir program için muhtemelen baflka bir programlama dili kullanman z do ru olur. flte bu korkutucu yaz m dizini TheFishShell'de de iflmifl, bunu özellikle döngülerde görebiliyoruz. Bu de iflimin iki yönü var. Öncelikle yap lan bütün de ifliklikler uzun süredir shell programlayan herkesin "flunu de ifltirseler ne iyi olur" diyece i türden. Öte yandan bu de ifliklikler yüzünden eski shell betikleri ne yaz k ki çal flmamakta. Tabi ki düzgün yaz lm fl bir shell beti inin ilk sat r ndaki shebang'de hangi kabuk yorumcusu ile çal flaca (bash, sh, csh, zsh tcsh vs.) yazd ndan bu da çok fazla problem olmayacakt r. GUI mi Shell mi? Bu ebedi soruya san r m verilebilecek en iyi cevab TheFishShell veriyor. Ne tür bir arayüz kullanaca n z tabi ki yapaca n z ifl belirliyor. Fakat e er shell kullanacaksan z TheFishShell'i kullanman z iflinizi oldukça kolaylaflt - racakt r. foo=bar<tab> karfl n za flöyle bir uyar ç kar: fish: Unknown command 'foo=bar'. Did you mean 'set foo bar'? For information on assigning values to variables, see the help section on the set command by typing 'help set'. Gördü ünüz gibi fish yine ne yapmak istedi inizi anlad ve akl n zdan geçeni tahmin etmek d fl nda size yapabilece i yard - m yapt, ad ndan da daha fazla bilgi için help set komutunu çal flt rman z söyledi. HABER LINUX 19

20 Klavye fareye karfl! WMII: Yeni nesil bir pencere yöne 20 HABER LINUX

Linux ve Özgür Yazılım ile tanışma... Türker Gülüm İstanbul Koç Üniversitesi 2011

Linux ve Özgür Yazılım ile tanışma... Türker Gülüm İstanbul Koç Üniversitesi 2011 Linux ve Özgür Yazılım ile tanışma... Türker Gülüm İstanbul Koç Üniversitesi 2011 İşletim Sistemi Nedir? Bilgisayarı oluşturan donanım ve yazılım kaynaklarını kullanıcılar arasında kolay, hızlı ve güvenli

Detaylı

LİNUX NEDİR? Türker GÜLÜM Linux Kullanıcıları Derneği. 3 Aralık 2006

LİNUX NEDİR? Türker GÜLÜM Linux Kullanıcıları Derneği. 3 Aralık 2006 LİNUX NEDİR? Türker GÜLÜM Linux Kullanıcıları Derneği 3 Aralık 2006 1 Özgür / Açık Kaynak Kodlu Yazılım Nedir? Felsefe Kapalı Kaynak Kodu: Gelişim, kapalı kapılar ardında oluşur ve herkes sadece bitmiş

Detaylı

İşletim Sisteminin Katmanları

İşletim Sisteminin Katmanları İşletim Sistemi Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Bütün diğer yazılımların belleğe,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Linux Nedir? Yenir mi?

Linux Nedir? Yenir mi? Linux Nedir? Yenir mi? Kerem Can Karakaş kerem.can.karakas@linux.org.tr Linux Kullanıcılar Derneği www.lkd.org.tr Linux ile her şeyi yapabilir miyim? Linux gerçekten hiç çökmüyor mu? Linux, Microsoft'a

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

I. Oturum: GNU/LINUX A GİRİŞ

I. Oturum: GNU/LINUX A GİRİŞ Son Kullanıcılar İçin GNU/Linux Eğitimi - I. Gün 20 Kasım 2011 1 Tarihçe Özgür Yazılım Hareketi Linux un Ortaya Çıkışı ; Açık Kaynak Hareketi Olgunluk Dönemi 2 Temel Özgürlükler Açık Kaynak 3 Dağıtım Ne

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Baskı Đstemci ve Sunucuları. Sunucu. Đstemci

Baskı Đstemci ve Sunucuları. Sunucu. Đstemci Baskı Đstemci ve Sunucuları En son sabırsızlar için baskı adli yazıda FreeBSD sistemimize nasıl yazıcı yükleyebileceğimize göz atmıştık.bu yazıda ise FreeBSD sistemimizle beraber gelen programlar yardımı

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Neden Linux Sertifikas ı?

Neden Linux Sertifikas ı? Neden Linux Sertifikas ı? Linux uzmanlarının bilgi seviyesini belirler İstihdama yardım eder Yeni kullanıcılara öğrenme için yol gösterir Eğitim merkezleri ve yayın evleri için model teşkil eder Linux'un

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Özgür Yazılım ve Pardus. Erkan Tekman TÜBİTAK UEKAE 7 Aralık 2006

Özgür Yazılım ve Pardus. Erkan Tekman TÜBİTAK UEKAE 7 Aralık 2006 Özgür Yazılım ve Pardus Erkan Tekman TÜBİTAK UEKAE 7 Aralık 2006 Özgür Yazılım Nedir? Neden? Pardus Tarihçe Amaçlar / Hedefler Planlar Yazılım TDK: Bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve bilgi işlemde

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live WD Publication : Techno-labs Title : WD My Book Live Date : 03.10.2012 WD My Book Live Western Digital in ev içi ağ için geliştirdiği My Book Live ı inceledik. Saatlerimizi bundan 10 yıl öncesine geri

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

çindekiler 01. Kurulum

çindekiler 01. Kurulum çindekiler 01. Kurulum 1 Niçin PHP Kullanmal y z? 1 Gerekli Programlar n Temin Edilmesi 2 PHP yi Temin Edelim 3 APACHE in Temin Edilmesi 3 MySQL in Temin Edilmesi 3 PHPMyAdmin in Temin Edilmesi 4 PHPed

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu Sürücü Gönder Yönetici Kılavuzu Ocak 2013 www.lexmark.com Genel Bakış 2 Genel Bakış Sürücü Gönder, belirli bir yazıcı modelinin yazıcı sürücüsünü almanızı sağlar. Uygulama, size yükleme talimatlarını ve

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Ah o Netsec etkinliğinde bende olsaydım deyipte katılamayanlar için yapmış olduğum sunumu kısaca yazıya dökmeye karar verdim. Ön bilgi olarak Flash kısaca web sayfalarına

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit)

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Hasta Rehberi Say 12 fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Kolay okunabilir rehber Diyabet nsipid - Say 12 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

Linux İşletim Sistemi. EnderUnix Çekirdek Takımı Üyesi afsin ~ enderunix.org www.enderunix.org/afsin

Linux İşletim Sistemi. EnderUnix Çekirdek Takımı Üyesi afsin ~ enderunix.org www.enderunix.org/afsin Afşin Taşkıran EnderUnix Çekirdek Takımı Üyesi afsin ~ enderunix.org www.enderunix.org/afsin Özgür / Serbest Yazılım? İlk defa Richard Stallman tarafından ortaya atılmıştır. http://www.stallman.org/ Özgür

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (JFM 102) Ders 7. LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. LINUX Yapısı Ders 7 LINUX OS (Sistem Yapısı) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 LINUX Yapısı LINUX işletim sisteminin diğer işletim sistemleri gibi kendine özgü bir yapısı vardır. LINUX yapısı ve bileşenleri aşağıdaki

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı