ED TÖR. Merhaba. (http://www.ibm.com/tr/products/linux/haberlinux.html) Yeni bir Haber Linux'da görüflünceye kadar hoflçakal n.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ED TÖR. Merhaba. (http://www.ibm.com/tr/products/linux/haberlinux.html) Yeni bir Haber Linux'da görüflünceye kadar hoflçakal n."

Transkript

1

2 Project1 9/27/06 4:32 PM Page 1

3 ED TÖR Merhaba Zaman ne kadar da h zl ak p geçiyor. Bir önceki say için sabahlad - m z günler daha dün gibi. flte flimdi bir yeni say daha ellerinizde IBM Haber Linux dergisi h z kesmeden yoluna devam ediyor. Dünyadaki ve Türkiye'deki Linux dünyas n n nabz n tutan, geliflmeleri sizler için yak ndan izleyen dergimiz, sizlerden gelen olumlu yorumlarla daha da güçlenerek yeni say lara yelken aç yor. Bu say m zda da yine dopdolu bir içerik ile karfl n zday z. Art k hepinizin aflina oldu u Shell Shock, Freshmeat, Acil Servis gibi bölümlerimizin yan s ra, ilerleyen sayfalarda birçok teknik makale de siz Linux ilgililerini bekliyor. Kamu'da Linux kullan m, ülkemizde çok uzun zamandan beri tart - fl lan fakat çok da fazla mesafe kaydedilemeyen bir gündem konusudur. Asl nda bütünlüklü bir proje çerçevesinde olmasa bile birçok kamu kurumunun sunucular nda halen Linux kofluyor. Fakat bunun belediyelere kadar inmesi için daha çok zaman geçmesi gerekecektir diye düflünürken, son dönemlerde yap lan birkaç proje bize yan ld m z hissettirdi. Birleflmifl Milletler Gelifltirme Program (UNDP) ile Bulgaristan nternet Derne i (ISOC-BG), geçti imiz y l n bafl nda belediyelerin özgür ve aç k kaynak kodlu yaz l mlar daha etkin bir flekilde kullanabilmeleri ve bu sayede internet hizmetlerini daha h zl ve verimli sunabilmeleri için bir program bafllatm flt. Özgür ve Aç k Kaynak Kodlu (ÖAKK) yaz l mlar öne ç kartan projenin son safhas nda Türkiye de devreye al nd. stanbul'da Bahçelievler Belediyesi'ndeki bilgi ifllem merkezi, kapsaml bir e itim çal flmas yard m yla Linux ile tan flt r lm fl oldu. Bu ve benzeri projeleri bizler oldukça önemsiyoruz. Çünkü bu baflar lar bir model teflkil ederek di er kurumlar da yüreklendiriyor. Linux ile tan flma ve Linux'a geçifl süreci de çok daha h zl ifllemeye bafll yor. Bu say m z n kapak konusunu bu nedenle Belediye'lerde Linux haberine ay rd k ve bu projeye kapsaml flekilde yer verdik. Lütfen olumlu ya da olumsuz tüm görüfllerinizi bize ile bildirin. Önümüzdeki say dan itibaren sizlerden gelen lere'de ayr bir sayfada yer vermeye bafllayaca z. Bu arada küçük bir hat rlatma daha, dergimizde yer alan tüm kodlar web sayfam zdan temin edebilirsiniz. (http://www.ibm.com/tr/products/linux/haberlinux.html) Yeni bir Haber Linux'da görüflünceye kadar hoflçakal n. Umut Kavurmac HABER LINUX 3

4 RÖPORTAJ: IBM LINUX STRATEJ MÜDÜRÜ ADAM JOLLANS Linux alan n geniflletiyor IBM strateji yöneticisi Linux'un alan n geniflletti ini söylüyor. 20 KLAVYE FAREYE KARfiI Önünüzde bilgisayar ile iletiflim kurmak için iki cihaz var, bir klavye ve bir fare. Yeni nesil bir pencere yöneticisi wmii size farkl seçenekler sunuyor. YÖNET M mtiyaz Sahibi IBM Türk Ltd. fiti. ad na Eray Yüksek IBM Türk Limited fiirketi Büyükdere Caddesi Levent 80613, stanbul Telefon : (0212) Faks : (0212) Tasar m ve Uygulama Vogel Burda Medya Yay mc l k A.fi. 16 SHELLSHOCK 28 FRESHMEAT 40 NEDEN GTK+ KULLANILMALI? 40 Mevlüt Pehlivan Cd. Vefa Bay r Sk. Gayrettepe fl Mrk. No:6 B Blok Gayrettepe/ stanbul Telefon : (0212) Faks : (0212) HABER LINUX

5 Ç NDEK LER BELED YELER LINUX LE TANIfiIYOR UNDP projesi çerçevesinde Linux e itimleri alan Bahçelievler Belediyesi, Linux'u belediye bünyesinde kullanmaya bafllad. 36 VER LER N Z KURTARIN! Verileri herkes kaybedebilir, önemli olan böyle bir durumla karfl laflt n zda kullanaca n z yöntem ve araçlar bilmenizdir. 44 ECLIPSE: YAZILIM DÜNYASI BUNA TUTULDU PHP LE 3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLER HAZIRLAYIN 60 AC L SERV S 50 HABER LINUX 5

6 Neden GNU/Linux? Neden Özgür Yaz l m? Kiflisel bir sorgulama Stallman' n GNU'u bafllatt y llardan bu yana bu soru defalarca sorulmufl ve birçok kifli taraf ndan da çeflitli seviyelerde yan tlanm flt r. Günlük hayat m zda web sunucular ndan, grafik ifl istasyonlar na kadar çeflitli alanlarda, baflta GNU ve Linux olmak üzere birçok Özgür Yaz l m projesi etkin olarak kullan lmakta, birçok flirket bu alanda aktif destek vermektedir. Hal böyleyken Özgür Yaz l - m n kullan lmas çoktan egzantrik bir uygulama olmaktan ç k p, önemli ve dahas birçok durumda tercih edilen bir alternatif halini alm flt r. Tabi ki bu süreç içinde çeflitli kiflisel tecrübelerle insanlar n söz konusu yaz l mlar tercih sebepleri de de iflmifl, birçoklar daha önce önem vermedikleri baz etkenleri göz önüne almaya bafllam fllard r. Bu do rultuda ben de kiflisel tecrübelerime dayanarak en önemli buldu um özelliklerden bafllayarak bu temel soruya cevap vermeye çal flaca m. Kontrol: Linux'u tercih etme sebeplerimi s ralad mda en önemli sebebin kontrol oldu- unu görüyorum. Hatta bu benim için o kadar önemli ki abartarak ilk üç sebebin kontrol oldu unu bile söyleyebilirim. Peki, nedir bu kontrolden kastedilen? Radyodan ses gelmedi inde, acaba sorun ne diye aç p kurcalad n z m hiç? çinde kararm fl bir parça tespit edip, bu bulgudan dolay kendinizle gurur duydu unuz ya da o parçay oradan ç kart p elektronikçiden ayn s n bulmaya çal flt n z oldu mu? Ya da bozulan araban z n kaportas n aç p acaba sorun nerede olabilir diye bakt n z m? fiimdi bir an için araban z n kaportas n n sadece imalatç flirketin açabilece- i flekilde kilitlendi ini ve "Acaba nerede sorun var?" diye kaportay bile açamad n z düflünün nas l hissederdiniz? Hele ki arabay kurcalaman n hobiniz oldu unu bundan en az arabay kullanmak kadar zevk ald n z düflünün, size de çok korkunç geliyor de il mi? Bir de kaportan n aç labilir olmas bir yana, size araban n flemalar n n verildi ini, bu flemalar n üzerinde neyin ne ifle yarad n n detayl olarak izah edildi- ini ve hatta herhangi bir müdahalede bulunman z için gereken alet edevat n da sa land n gözünüzün önüne getirmeye çal fl n. Hem de bütün bunlar n arabayla birlikte, siz talepte bile bulunmadan temin edildi ini düflünün. Ve son olarak da tek bafl n za bin beflyüz kilometrelik bir yola ç kaca n zda bu arabalardan hangisini tercih edece inizi düflünün. flte bu kontrol ile ilgilidir. Kontrol düflkünü bir kifli, kulland ekipmana hakim olmak, bir sorun ç kt nda bir fleyler yapabilir olmak ister. Özgür Yaz l m dünyas n n bence en büyük avantaj da bu noktadad r. Size ö renmek istedi iniz ölçüde bilgi verip, almak istedi iniz kadar sorumluluk sa lar. Bir yaz l m tam olarak istedi iniz fleyi yapm yor mu, kernel'e kadar yolunuz var, buyurun u rafl n. Ya da daha amatör yaklafl yorsunuz, o detayda u raflmak sizin gözünüzü korkutuyor, o zaman birilerine dan fl n onlar size tarif etsinler, k lavuz eflli inde gidin. Tek gereken merak ve ilgi ve tabi biraz da kontrol ba ml l. 6 HABER LINUX

7 Dokümantasyon: Son zamanlarda dikkatimi çeken bir davran fl tarz, bir bilgisayar problemini çözmeye çal fl rken hemen elimin internet'e gidiyor olmas. Hatta bunu daha da abart p, bilgisayar n bafl na oturdu umda internet ba lant s yoksa kendimi daha bir zay f, daha bir zarar görebilir hissediyor oldu- umu bile söyleyebilirim. San r m bu da yine kontrol ile ilgili. Öte yandan böyle bir internet ba lant s olmad nda bile GNU/Linux sistemler size oldukça fazla miktarda doküman sa lar. Kurulan her yaz l m paketi için /usr/share/doc alt nda bir dizin vard r ve o dizinde de mutlaka size yol gösterecek baz ipuçlar yer almaktad r. Bu zaman zaman çok detayl bir dokümantasyondur, bazen ise sadece basit kullan m içerir. Birçok insan n elinden ç km fl bu dokümanlar n çok ilginç bir ortak noktas var bence. Daha çok kiflisel tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki, flimdiye kadar hemen hemen hiçbir durumda "tamam art k daha ileri gidecek bilgi yok elimde" durumunda kalmad m. Yapacak bir fley kalmad, daha ileri gitmenin mümkün olmad durumlar olmad m, oldu elbet, fakat bu durum tespitini bile dokümanlardan yapmak mümkün oldu. Geçenlerde bir baflka iflletim sisteminde yeni bir yaz c y yüklemek için internet'ten sürücüsünü arad m. Resmi sitesinde yeralan sürücü yaklafl k 40Mb büyüklü ündeydi ve içinde usb kablonun nas l tak laca n, yaz c n n kafas n n nas l ç kart laca - n anlatan iki video vard. Fakat yine ayn sürücü dosyas n n içinde, kartufllardan siyah beyaz olan bitti inde, renkli kartuflla nas l olup da tek renkli ç kt al nabilece i ile ilgili en ufak bilgi bile yoktu. Özgür Yaz l mlar söz konusu oldu unda birçok de iflik fleyle karfl laflabilirsiniz ama inan n bana bu flekilde "ekmek yoksa pasta yesinler" diyen ç kmayacakt r size. Kullan c taban ve destek: Özgür Yaz l m projelerinin ilk aflamada en zay f karn gözüken ve en kolay sald r lan noktas hep destek konusunda soru iflaretleri olmufltur. Hali haz rda Özgür Yaz l mlar hakk nda garantili kurumsal destek firmalar - n n say s n n azl konusunda yalan söyleyecek de ilim, ya da bu konuda serbest destek veren kiflilerin ifl ciddiyeti hakk nda. Öte yandan, birçok kurumda IT bölümlerinin "destek" kelimesinin anlam n bilmediklerini de rahatl kla söyleyebilirim. Bir fleye destek olmak demek onun bütün yükünü tafl mak demek de ildir. Destek ikincil bir etkendir. Bir fleyin yükünü tafl yan bir yap vard r, bu bir binada kolonlard r, bir a açta gövdedir, bir asma köprüde kablolard r. Destek ise, bu birincil kaynaklar yetersiz kald nda tedbir olarak devreye giren, yap n n çökmesini engelleyen sistemlerdir. Maalesef IT bölümleri bu ikisini ciddi flekilde birbirine kar flt rmakta, destek veren firman n ana yükü üstlenmesini beklemektedir. Halbuki iflin as l sahibi olan kurumun kendi bünyesinde temel ihtiyaçlara cevap verebilmek ve problem ç kt nda araflt rmada bulunup çeflitli çözümler üretmeye çal flacak yetkin personele sahip olmas gerekir. Destek böyle bir yap oldu u takdirde ifle yarar, böyle bir yap olmadan ise sadece y - k lmay bir miktar geciktirir. Peki, IT bölümleri bu flekilde davrand klar nda Özgür Yaz l mlar konusunda ne destek bulabilirler? Öncelikle kurumsal alanda kullan lmaya de er hemen her yaz l m n çok ciddi bir birikime sahip e-posta listeleri/arflivleri bulunmaktad r. Muhtemelen daha önce birileri sizin yaflad n z problemi yaflam fl ve çözmüfllerdir. Karfl laflt n z problemlerin büyük bir k sm n n çözümlerini burada bulabilirsiniz. E er bunlar iflinizi görmezse bu sefer interaktif olarak yard m alabilece iniz birçok teknik IRC kanal bulunmaktad r. IT yöneticileri için IRC kelimesi her ne kadar korkutucu gelse de, teknik personelin son birkaç y l içinde oldukça yo un olarak bilgi al flverifli için kulland bir ortamd r IRC. Ve birçok Özgür Yaz l m projesine destek için aç lm fl 7/24 destek veren bu tür kanallar bulunmaktad r. Bu kanallarda konu hakk nda çok bilgili kullan c lara rastlayabilece iniz gibi, proje sahiplerine hatta bizzat gelifltiricilerine bile ulaflman z mümkündür, yeter ki usulünce soru sormay bilin. Bunlar n bile yetersiz kald bir yerde, yeterli bilgiye ulaflamad n z düflündü ünüzde ya da size gerekli olan fonksiyonun söz konusu yaz l - m n içinde yer almad n fark etti inizde yapabilece iniz bir baflka fley de direkt olarak yaz l m gelifltiren kifliye ulafl p ondan böyle bir özellik talep etmek olabilir. nan n bana özellikle bu son söyledi imi, "7/24 destek veriyoruz, probleminize maksimum iki gün içinde kesin çözüm getiriyoruz" diyen firmalar n yüzde 99'u gerçeklefltirememektedir. K saca Özgür Yaz l m Projeleri'nin istisnai genifllikte ve flafl rt c derecede yard ma aç k bir kullan c taban var ve e er verilen cevab anlayabilecek kadar konu hakk nda araflt rma yapma zahmetine katland ysan z ve karfl n zdakinin size bir iyilik yapt - n n bilincinde usulünce sorular n z sorarsan z alabilece iniz deste in de hiçbir flekilde s n r yoktur. flte bu üç temel özellik benim Özgür Yaz l m Projeleri'ne güvenmemi, dahas onlarla uzun projelere ç karken flüphe duymamam sa l yor. K v lc m Hindistan HABER LINUX 7

8 HABERLER Pardus'a Osmanl ca karakter deste i Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dal ö retim görevlisi Ali R za Tosun'un, Pardus ekibi ile iletiflime geçmesi ile hayata geçen proje ile art k Pardus'ta Osmanl ca bir metin haz rlanabiliyor. Ali R za Tosun bu eksiklikten rahats z olarak yaklafl k alt y l önce devlet bürokrasisinin kap s n çalm fl. Yaklafl k 40 kadar kurumdan onay almak zorunda kalan Ali R za Bey, sonunda TSE'den numaral "Osmanl ca harflerin Türkçe klavyeye uyarlanmas " isimli standard ç karmay baflarm fl. Ali R za Tosun'un Pardus gelifltiricileri ile temasa geçmesinin ard ndan ekip ilgili konularda uzman olan Hakan Uygun'u durumdan haberdar ediyor. Asl nda bir bilim tarihçisi olan ve Osmanl ca'y okuyabilen Hakan Uygun gereken karakter setini haz rl - yor. Böylece Pardus'a Osmanl ca karakter deste i kazand r lm fl oluyor. lgili web siteleri: Haber Kayna : Ali Ifl ngör Blog - Hakan Uygun Blog ve nas l yap l r belgesi: Pardus: TSE'nin ilgili standard : https://www.tse.org.tr/turkish/abone/ StandardDetay.asp?STDNO=54244&sira=0 SCO ile IBM davas nda son durum IBM, Unix kodunun baz bölümlerinin zimmete geçirildi i iddias yla ilgili olarak SCO ile girdi i hukuki savaflta küçük bir zafer kazand. lgili mahkemenin (U.S. District Court Central Division District of Utah) hâkimi Brooke Wells, IBM lehinde karar alarak IBM'in SCO'nun iddialar n n k smen s n rland r lmas talebini kabul etti. IBM ve SCO aras ndaki anlaflmazl k 2003 Mart' na kadar geri gidiyor. Bu tarihte SCO, IBM'in Unix yaz l m lisans n kötüye kulland ve Unix'le ilgili gizli ticari bilgileri Linux gelifltiricileriyle uygunsuz bir flekilde paylaflt iddias yla IBM aleyhinde dava açm flt. Kararda IBM'in, SCO'nun Sözde Kötüye Kullan lan Malzemeye liflkin ddialar n n s n rland r lmas na yönelik talebinde kesinlik bulunmad ndan SCO'nun zimmete geçirildi ini iddia etti i belirli ö eleri kullanmas n n engellenmesini istedi i belirtiliyor. Kararda mahkemenin SCO'ya iliflkin baz sert ifadeleri de yer al yor. Mahkeme, IBM'in iddia etti i gibi, olmas gerekti i flekilde ayr nt l bilgi sa lamaya yanaflmad için SCO'ya itiraz ediyor. Mahkeme karar nda, "SCO'dan defalarca tüm delilleri sunmas istenmesine ra men, SCO adeta haks z ç - kar sa lama umuduyla dokuzuncu oturuma kadar davay saklamaya çal flm flt r deniliyor. Mahkemenin karar nda, önceki mahkeme kararlar na göre, SCO'nun, IBM'in sözde zimmetine geçirdi ini düflündü ü malzemeleri aç klamakla yükümlülü ü oldu u belirtiliyor. Mahkemenin görüflü ise bunun gerçekleflmedi i yönünde. SCO'ya aç klanan kod miktar dikkate al nd nda, mahkeme, SCO'nun tüm ayr nt lar hala sa lamamas n mazur görülemez buluyor. Mahkeme karar nda flu ifadelere yer veriliyor: "Bir kifli bir ayakkab ma azas ndan ç karken durdurulup h rs zl kla suçlan rsa, bu kifli, çald iddia edilen nesnenin ne oldu unun kendisine aç klanmas n bekler. Yetkilinin suçlanan kifliye Sen ne çald n bilirsin, bunu benim söylememe gerek yok demesi saçmad r. Konu ile ilgili IBM sözcüsü, IBM'in henüz sonuçlanmam fl yasal ifllemlere iliflkin yorum yapmad n belirterek karara iliflkin yorum yapmaktan çekindi. SCO sözcülerinden biri ise flirketin hukuk ekibinin hâkimin karar n gözden geçirdi ini ve bundan sonra at lacak ad mlar k sa bir süre içinde belirleyeceklerini belirtti. ki flirket aras ndaki mahkeme ifllemleri büyük olas l kla daha sürecek; ancak, davayla ilgili duruflman n fiubat 2007'den önce yap lmas beklenmiyor. 8 HABER LINUX

9 Linux 15 yafl na bast 25 A ustos 1991'de Linus Torvalds' n comp.os.minix'e gönderdi i afla daki e-posta ile resmen duyurulan Linux iflletim sistemi çekirde i 15 yafl nda. From: (Linus Benedict Torvalds) Newsgroups: comp.os.minix Subject: What would you like to see most in minix? Summary: small poll for my new operating system Message-ID: Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT Organization: University of Helsinki Hello everybody out there using minix - I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing since april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same physical layout of the file-system (due to practical reasons) among other things). I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work. This implies that I'll get something practical within a few months, and I'd like to know what features most people would want. Any suggestions are welcome, but I won't promise I'll implement them :-) Linus PS. Yes - it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs. It is NOT protable (uses 386 task switching etc), and it probably never will support anything other than AT-harddisks, as that's all I have :-(. Linux'un bir iflletim sistemi oldu- una dair genel bilgi asl nda yanl flt r. Linux, iflletim sisteminin çekirde idir. flletim sistemi, çekirdek ve çekirde- in üzerine eklenen birçok uygulaman n bütünüdür. Bu nedenle Richard Stallman' n 2004 y l nda Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü taraf ndan düzenlenen Aç k Kaynak ve Özgür Yaz l m Günleri'nde üstüne basa basa vurgulad gibi, iflletim sistemi GNU/Linux'tur. Bu sebeple, da - t mlar n da adlar nda GNU/Linux ibaresi bulundurmas do ru oland r, Debian GNU/Linux gibi. Linus Torvalds' n, Linux'u duyurdu u bu e-postan n üzerinden yaklafl k 15 y l geçti ve Linux çekirdekli iflletim sistemlerinin bugün geldi i nokta ortada. Bu özel ve önemli gün, Türkiye'de de Linux Kullan c lar Derne i (LKD) ve Elektrik Mühendisleri Odas (EMO) taraf ndan düzenlenen bir do- um günü partisi ile kutland. EMO Ankara fiubesi E itim Merkezi'nde yap lacak etkinlikte özgür yaz l m üzerine konuflmalar, yönetmen Hannu Puttonen'in The Code adl filminin gösterimi ve bir do um günü partisi yap ld. lgili web siteleri: Etkinlik duyurusu: LKD: EMO: Aç k Kaynak Günleri 2004: Linus Torvalds e-postas : Linus Torvalds Yenilikçi fl Fikirleri Yar flmas bafllad Eskiflehir Yaz l m Üssü (EYÜ) bünyesinde yer alan Genç Giriflimci E itim Merkezi (GGEM) taraf ndan bir Yenilikçi fl Fikri Yar flmas düzenleniyor. Ülke genelinde düzenlenen yar flman n amac, baflta üniversite ö rencileri olmak üzere genç giriflimciler aras nda teknolojiye ve yenilikçili e dayal giriflimcili i teflvik etmek ve desteklemek olarak aç klan yor. Yar flma sonunda verilecek e itim ve lojistik desteklerle, kazanan projedeki fikrin, teknoloji tabanl yenilikçi bir ifle dönüflmesi ve bu sayede nitelikli iflgücüne istihdam yaratmas hedeflenmekte. Yerli ve yabanc birçok önemli firma ve kurumun destekledi i yar flmaya kat lmak için fikrin projelendirilip, 1 Kas m 2006'ya kadar yar flman n web sayfas ndaki baflvuru formu ile birlikte De erlendirme Kurulu'na iletilmesi gerekiyor. 15 Kas m'da ön eleme sonuçlar aç klanacak ve bu aflamada baflar l olan ekiplere EYÜ GGEM'de ifl plan haz rlama, giriflimcilik, finansal modelleme ve benzeri konularda e itim verilecek y l boyunca devam edecek e itim ve de erlendirmeler sonucunda ülke ekonomisine 20 yenilikçi biliflim flirketi kazand r lmas hedefleniyor. lgili web siteleri: Yar flma web sitesi: EYÜ web sitesi: EYÜ GGEM web sitesi: HABER LINUX 9

10 Google, at l mlar na ODF'i de ekledi K sa bir süre önce Web tabanl sözcük ifllemcisi Writely'i sat n alan, Google Spreadsheet'i yaratan ve Google Calendar' piyasaya sunan Google' n, çevrimiçi ofis alan ndaki at l mlar na flimdi de genifl ODF (Aç k Belge Biçimi) deste ini eklendi. Google, 4 Temmuz haftas nda sessiz sedas z ODF Alliance adl toplulu- a kat ld. Bu topluluk, ODF kullan m - n n gelifltirilmesini ve art r lmas n amaçl yor. ODF üyeleri aras nda, kar amac gütmeyen gruplar, kamu kurulufllar, IBM ve Sun Microsystems gibi ODF destekçisi belli bafll flirketler var. ODF Alliance baflkan Marino Marcich flunlar söylüyor: "Google' n ODF'yle ilgili planlar na iliflkin bir yorum yapamay z; ancak, aram za kat lmalar ndan kesinlikle memnuniyet duyuyoruz. Son zamanlarda ODF dünyas nda (Belçika, Fransa ve Danimarka'da) çok olumlu geliflmeler oldu. Tüm bu geliflmeler ODF'nin a rl n n dünya çap nda artt n gösteriyor. Google'dan Alliance'a kat ld konusunda henüz bir aç klama gelmedi. Google yetkilileri, kendileriyle görüflme ça r lar na henüz yan t vermedi. Yine de, Google' n tüm kullan c lar n n belge yaratma gereksinimlerine yönelik olarak ortak ve aç k bir standart kullanmas mant kl görünüyor. Writely de zaten ODF'yi destekliyor. Merkezi Washington DC'de bulunan ve aç k kaynak gelifltiricileri ve Lotus Notes da art k Linux üzerinde Masaüstünüzde art k Lotus Notes yaz l m n çal flt rabileceksiniz. Lotus Domino altyap n z Linux iflletim sisteminde çal fl yor mu? Art k Lotus Notes istemciniz de Linux iflletim sisteminde çal flabilir. IBM, 10 Temmuz 2006'da IBM Lotus Notes for Linux adl yeni platform seçene ini duyurdu. 24 Temmuz 2006 tarihinden itibaren Lotus Notes lisans sahipleri, Lotus Notes yaz l m n, belirli Linux istemci iflletim sistemlerinde çal flt rabiliyorlar. Etkin bak m hizmeti kapsam ndaki Lotus Notes lisans sahipleri bu seçene i ek bir ücret ödemeden kullanabilecekler. Lotus Notes for Linux, Lotus Notes yaz l m paketi olarak sunulmaktad r. Bu pakette Lotus Notes yaz l m n n Linux ifl istasyonlar nda çal flmas n sa layan baz yard mc teknolojiler yer al yor. Bu ek kod, IBM Workplace Managed Client' n temelindeki teknolojiye dayan yor ve Hannover kod adl Lotus Notes istemcisinin bir sonraki ana sürümünün de temelini oluflturuyor. Lotus Notes for Linux ile, WINE ya da VMWare gibi sanallaflt rma yaz l mlar n n kullan lmas na, IBM Workplace sunucusundan IBM Workplace Managed Client ürününün kurulmas na ve Hannover için beklenmesine gerek kalmadan flirketler Lotus Notes istemcisini bir Linux ifl istasyonunda sorunsuz olarak kullanabilirler. Bu yeni seçenek, Lotus Domino sunucusu, Lotus Domino Web Access kullan c lar n n ç karlar n temsil eden bir sektör grubu olan OSAIA'n n (Open Source and Industry Alliance) kamu politikas direktörü Will Rodger, Google' n son hareketi ile ilgili belirli bir yorumda bulunamayaca n ancak Google' n ODF'yi desteklemesinin yaln zca internet ve Internet kullan c lar için yarar sa layaca n söyledi. Rodger, "Internet'in geliflmesinin önemli bir nedeni de altyap s ndaki teknolojilerin kimsenin kontrolünde olmamas. Kontrol olmamas, sektöre yeni girenlerin çevrimiçi dünyada rekabet etme flans n n çok daha fazla oldu u anlam na gelir diyor ve sözlerine flunlar ekliyor: "Ancak, özel masaüstü uygulamalar yla ile özel olmayan a aras ndaki ba lar belirsizleflirken, ileri teknoloji kullanan flirketler Web'in iç yüzünü an nda ö renebiliyor. Bu yaln zca, bu flirketlerin en az Internet'in kendisi kadar aç k bir dosya biçimi istemeleri durumunda anlaml olur. flte bu dosya biçimi de ODF'dir." ve Lotus Domino yönetim istemcisi için Linux deste ine dayanarak Lotus Notes ve Lotus Domino'nun Linux üzerine tam olarak yerlefltirilmesini sa l yor. 10 HABER LINUX

11 HABERLER IBM, Suse 10 Linux için Xen sanallaflt rma yaz l m n destekleyecek IBM geçti imiz günlerde BladeCenter ve di er x86 donan mlar nda Novell'in Suse 10 Linux ürününü ve Xen sanallaflt rma teknolojisini destekleyece ini aç klad. Ayr ca, IBM Xen sanal makinelerinin kendi Virtualization Engine alt nda yönetilmesine de olanak sa layacak. Böylece IBM müflterileri birden çok Xen sanal makinesi tedarik etmek ve bunlar yönetmek amac yla IBM'in bilinen yönetim yaz l m n kullanabilecekler. Xen, Intel ya da AMD ifllemci tabanl ucuz bir sunucuyu her biri ayr bir uygulama çal flt ran birden çok sanal makineye dönüfltürebiliyor. Ücretsiz kullan labilen bir aç k kod olan Xen'in önümüzdeki birkaç y l içinde sunucu birlefltirmesinde önemli bir rol oynamas bekleniyor. Alt ya da yedi uygulama çal flt ran birlefltirilmifl bir sunucu tek bir uygulama çal flt ran bir sunucuya göre çok daha yüksek kullan m oranlar na ulaflabiliyor. IBM'in bu deste i ile güçlenen Novell, Xen ile birlikte Linux'u yan na alarak rakibi Red Hat' n önüne geçiyor. Her iki flirket de ilerideki Linux da t mlar nda Xen için destek sa layacaklar n aç klad. Novell, Web sitesinde Suse 10 da t m için son rötufllar yapmakta oldu unu belirtiyor. Red Hat, bu y l n sonuna do ru Xen 3.0 içeren bir da t m sunmay planl yor. IBM, Red Hat, Xen 3.0 içeren da t m n ç kard nda, flirketin Xen'in Red Hat Linux'ta çal flmas n da destekleyece ini söylüyor. Ubuntu Certified Professional Xen ilk olarak ngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde gelifltirildi. Xen'in yarat c lar ürünün kullan m na yönelik teknik destek sa layan bir ticari kurulufl olan XenSource'u kurdular. Geçen y l Xen'in daha geliflmifl sürümü olan 3.0 yay nlanmaya haz rlan rken, sanallaflt rma pazar n n lideri VMware, aç k kaynak koduyla rekabet edebilmek için VMware sunucusunu yaratt. Temel düzeyde, tek sunuculu bir sanallaflt rma ürünü olan VMware sunucusu ücretsiz olarak sunulmaktad r. EMC'nin ba ms z bir ifl birimi olan VMware, 2006'n n ikinci çeyre- inde 157 milyon USD gelir ve yüzde 73'lük bir büyüme oran elde etti ini aç klad. Gelirleri dört çeyrek dönemde de bu h zla artmaya devam ederse, VMware y lda 630 milyon USD gelir elde eden bir flirket olacak. EMC daha önce Vmware'in gelirine iliflkin rakamlar aç klamam flt. IBM, HP ve Sun Microsystems aç k kaynak kodlu Xen için s raya girerek flu anda en büyük geliri VMware'in elde etti i geliflen sanallaflt rma yaz l - m pazar ndan pay elde etmek istiyorlar. Linux Professional Institute (LPI) sertifikalar, RedHat Certified Engineer (RHCE) ve Novell'in sertifikalar ndan sonra Linux camias na yeni bir sertifikasyon haberi geldi. Son dönemin yükselen y ld z Ubuntu için LPI ile Canonical firmas iflbirli i ile haz rlanan Ubuntu Certified Professional (UCP) s nav Nisan 2006'da duyurulmufltu. Yeni sertifkasyonun duyurulmas ndan sonra ilk UCP unvan n iki Güney Afrika'l kazand : Johannesburg'dan Fred Strauss ve Khayeni Ndlovu. UCP s nav na, dünya çap nda yayg n 7 bin Thomson Prometric ve Pearson VUE test merkezlerinde girilebilir. Fiyat 100 USD olarak belirlenen s nav, LPI taraf ndan yap lan 101 ve 102 s navlar n n biraz daha üst seviyesi olarak ve tek s - nav halinda düzenleniyor. UCP s - nav nda baflar l olanlar ayn zamanda LPIC-1 sertifikas n almaya da hak kazan yor. lgili web siteleri: Kaynak haber: LPI: Thomson Prometric: Pearson Vue: HABER LINUX 11

12 IBM ve Novell Linux paketlerinde iflbirli ine gidiyor IBM ve Novell, Kobi kanal ortaklar na yönelik olan ve Windows ortam yla tam anlam yla bütünleflen iki Linux çözüm paketi için iflbirli i yapt. IBM'in LinuxWorld Expo fuar nda yapmay planlad sekiz duyurudan biri olarak, Linux donan m ve yaz l m da t m sat c lar, Integrated Stack for Linux (Linux için Bütünlefltirilmifl Paket) ve Integrated File and Print Server for Linux (Linux için Bütünlefltirilmifl Dosya ve Yaz c Sunucusu) ad nda aç k bir arakatman yaz l m çözümü gelifltirildi ini aç klamaya karar verdiler. Bu çözüm ilk olarak da t m flirketi Avnet taraf ndan yetkili sat c - lara sa lanacak. Integrated Stack for Linux çözümü Novell SUSE Linux 9, IBM xseries e-sunucular, DB2 Express-C ve daha önce Gluecode olarak adland r lan WebSphere Community Edition' içeriyor. Integrated File and Print for Linux çözümü ise SUSE Linux 9 ve Centeris Likewise' içeriyor. Bu çözüm ile bir Kobi müflterisi ya da orta bir Novell SUSE Linux dosya ve yaz c sunucusunu kolayl kla Windows ortam na ba layabiliyor. Novell, NetWare müflterilerinin Linux'a geçmesini sa layarak ve Unix, Windows ve Red Hat dünyas ndan yeni Kobi müflterileri ekleyerek kazan m elde ederken yeni Linux çözüm paketleri sunulacak. Geçen ay n sonlar na do ru düzenlenen BrainShare konferans nda, Novell özellikle Kobi müflterilerini hedefleyen, cazip fiyatl Open Workgroup Suite (Aç k Çal flma Grubu Setini) ürün paketini piyasaya sundu. Ayr ca, flirket, ortaklar için piyasaya sürmeye haz rland SUSE Linux Enterprise (SLES) 10 ve SLES Desktop ürünlerine yönelik First Class ad nda iddial bir e itim program ç - karmay planl yor. Novell, iki günlük çal flma atölyesi olarak planlanan bu program n ortaklara ücretsiz olarak sunulaca n ve flehirde gerçeklefltirilece ini aç klad. California Santa Barbara'da bir Platinum orta olan Novacoast yak n bir zamanda bir Debian müflterisini SUSE Linux'a yönlendirerek Red Hat'in izinden gidiyor. Pek çok NetWare müflterisi Novell'in Linux platformuna geçmeyi planl yor. Novacoast, yak n bir zamanda 60 flubeye sahip büyük bir banka ile bankan n tüm NetWare sunucular n Novell Open Enterprise Server'a geçirmesi için bir anlaflmaya vard klar n aç klad. California Fremont'taki KIS Systems flirketinin CEO'su Sean Canavaro, Netware müflterilerinin Novell Linux'a geçmeyi planlad klar n ancak bunun biraz zaman alaca n belirtti. Ayr ca Novell müflterileri çok mant kl d r ve bak m masraflar yüzde oran nda daha düflük oldu u için OES'e geçmeye çal flacaklard r diye belirtti. 12 HABER LINUX

13 HABERLER Skype for Linux un yeni sürümü ç kt! Linux kullan c lar n n ço u popüler VoIP (Voice over Internet Protocol) istemcisi olan Skype'nin Linux'a yönelik yeni sürümünün ç kaca ndan umutlar n kesmifllerdi. Ancak yan ld - lar. Haziran sonunda Skype 1.3 beta sürümünü ç kard. Bu yeni sürüm, en son sürümü olan büyük kardefli Windows istemcisinin tüm özelliklerini tafl mamakla birlikte, Linux sürümüne yönelik olarak at lm fl büyük bir ad m. Linux istemcisi Trolltech Qt araç tak m üzerinde oluflturulmufl; ancak bunu kullanmak için KDE çal flt rman z gerekmiyor. Program GNOME üzerinde mükemmel bir flekilde çal fl yor. Bunu, program GNOME 2.14 sürümünü içeren Ubuntu 6.06 LTS (Dapper Drake) sisteminde çal flt rarak s nad k. Bu sürüm henüz.1 güncellemesi olmas na ra men çok say da önemli özelli i beraberinde getiriyor. Örne- in, hem eski OSS'yi (Open Sound System; Aç k Ses Sistemi), hem de yeni ALSA'y (Advanced Linux Sound Architecture; Geliflmifl Linux Ses Mimarisi) destekliyor. Ayn zamanda Skype tabanl konferans ça r lar için bir çoklu sohbet göstergesi, kullan fll bir bafllang ç sihirbaz ve son olarak da "e-posta adresi" ba lant lar için bir posta program yap land rma sistemi bulunuyor. Bu e-posta bütünlefltirmesi için aç k sistem kullan lmas yla ayn fley de il ancak bunu flimdilik göz ard edebiliriz. Program n rahats z edici hatalar n ço undan temizlenmifl olmas da gayet memnuniyet verici. Daha önceki sürümlerde, program n çökmesine kadar varacak flekilde çal flmay kesen çeflitli hatalar oluflmas, kullan c arabiriminin hayalet olaylar içermesi ve baz menü ö eleri ve simgelerinin kullan fls z olmas nedeniyle Linux kullan c lar na eski sürümleri tavsiye edemiyorduk. Ancak program n bu sürümü sorunsuz çal fl yor. Önceki sürümlerden memnun kalan bireysel kullan c lar bu sürümü de be enecekler, çünkü güvenlik duvarlar ve NAT'den (a adresi çevrimi) geçit sa layan program, a kurulumunu son derece kolaylaflt - r yor. Di er yandan, bu özellik a yöneticileri için o kadar da heyecan verici olmayabilir. Ancak video-konferans gibi özellikler bekliyorsan z hayal k r kl na u rayabilirsiniz. Skype, PC'den PC'ye ya da PC'den eski basit telefon sistemine ses aktar m sa layan iyi bir telefon program ancak bir görüntü sistemi de il. Yine de, program, kullan m kolay olmayan sistemlerde bile iyi çal fl yor. Program 800MHz Via ifllemcili, 128 MB RAM'li ve 20 GB sabit diskli, eski bir toplama sistemde SimplyMEPIS 6'n n en son sürümüyle ve 56Kb/s'lik bir a ba lant s nda çal flt rd k. deal olmaktan son derece uzak bu koflullarda bile PC'den PC'ye görüflmeler son derece kullan fll yd. Elbette bu söylediklerimiz bir baflka Skype kullan c s n arad n zda geçerli. Skype, VoIP için kendi özel protokolünü kullan yor. fiirket, VoIP için aç k standart olan SIP'yi (Session Initiation Protocol) desteklemiyor. Dolay s yla, flu anda, VoIP için SIP ile uyumlu Google Talk kullanan birini Linux üzerinden araman n kolay bir yolu oldu unu söyleyemeyiz. Ancak bu durum de iflecek. RSDevs.com adl küçük bir flirket Skype ile SIP aras nda bir a geçidi görevi görecek bir program üzerinde çal fl yor. Bu program, yaln zca Linux VoIP istemcileriyle de il, ayn zamanda güçlü bir aç k kaynakl telefon anahtarlama ve PBX program olan Asterisk ile de çal flt için gelecek vaat ediyor. Skype for Linux ço u da t mda haz r olarak sunuluyor. Özellikle, Debian tabanl da t mlar, SUSE 9.x ve ileriki sürümleri, Fedora 3 ve ileriki sürümleri ve Mandriva 10.1 ve yeni sürümlerini destekliyor. Bununla birlikte, program n tüm modern Linux sürümlerinde çal flmas gerekiyor. Yapt m z testlerde, bu ücretsiz program, daha önce söz etti im programlar n yan nda, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, Red Hat Enterprise Linux 4 ve Xandros 4 sistemlerine de gerçekten kolayl kla kurdum. Program, kurulum sonras nda da tüm bu iflletim sistemlerinde güzel çal flt. Elbette, bu özel bir program. Bu durumdan hoflnut de ilseniz, videokonferans özelli i içeren Ekiga (eski ad GnomeMeeting) ya da SIP ile uyumlu bir telefon sistemi olan ve gerekli tüm özellikleri içeren Yate sizin için daha uygun olacakt r. Son olarak, Skype kullan c s olan arkadafllar n zla görüflmek istiyorsan z, bu yeni sürümün son derece istikrarl ve herkes için iyi oldu unu söyleyebiliriz. Steven J. Vaughan-Nichols HABER LINUX 13

14 RÖPORTAJ Linux alan n g IBM Linux strateji yöneticisi, Linux'un alan n geniflletti ini söylüyor IBM'in Linux Strateji Müdürü Adam Jollans, verdi i röportajda Linux'un farkl sektörlerle büyük ve küçük ölçekli iflletmeler taraf ndan benimsenmesiyle ilgili geliflmelere iliflkin görüfllerini ve IBM'in bu e ilimlere yan t vermek için kendi Linux stratejisini nas l uyarlad n anlatt. IBM'in Linux stratejisinde ne gibi de ifliklikler oluyor? Yedi ya da sekiz y ld r Linux iflinin içindeyiz. Linux ilk bafllarda a ucundaki bölüm sunucular ve Web sunucular için kullan l yordu. Ancak, son zamanlarda Linux'un kritik uygulamalar ve ifl uygulamalar nda daha büyük çözümlerin parças olarak kullan ld n görüyoruz. Sizin gözlemlerinize göre Linux özellikle hangi sektörler taraf ndan cazip bulunuyor? Linux özellikle finans alan nda güçlü görünüyor. Wall IBM Linux Strateji Müdürü Adam Jollans Street bir süredir Linux'u kullan yor. Bu tercihin nedeni de hesaplar n çok h zl gerçeklefltirilebilmesi. Linux'un baz bankalar taraf ndan da kullan lmaya baflland n görüyoruz. Bankalar flubelerini yenilerken müflterilerle iliflkilerin flubeyi ne kadar do rudan etkiledi inin fark na var yor. Dolay - s yla müflteriler bir gün bir flubeyi, di er gün bir telefon sistemini, ertesi gün de bir Web sistemini kullanabiliyorlar. Linux'un kullan ld ikinci alan perakende sektörü. Bu sektörde flubelerde ve ma azalarda bir teknolojik s çray fl yaflan - yor. Ancak Linux'ta flunu görüyoruz: nsanlar uygulamalar n özellefltirilmesini istiyorlar; yani diyelim ki bir ödeme yap - yorlarsa ifllemin tamamen kendi tercihlerine göre özellefltirilmesini istiyorlar. Linux kullan m n n benimsendi i üçüncü alan ise kamu sektörü. Kamu sektöründe amaçlanan daha az maliyetle yeni sistem hizmetleri sa lanmas. Kurumsal flirketlerle karfl laflt r ld nda Linux'un küçük ve orta ölçekli iflletmeler için getirdi i zorluklar nelerdir? Kobi'ler için maliyetin düflürülmesi ve esneklik çok önemli, ancak ayn zamanda destek, bütünlefltirme ve uygulama istiyorlar. Dolay s yla Kobi'ler için en önemli nokta ortaklarla aralar nda bir a kurulmas. Kurumsal müflteriler de maliyete dikkat ediyor, ancak aç k kaynak ile ticari yaz l mlar n nas l bir arada kullan laca n da önemsiyorlar. Linux kullan m Kobi'lerde mi, kurumsal kullan c larda m daha yayg n, böyle bir k yaslama yapabilir misiniz? fiimdiye dek kurumsal alanda Linux'un daha yayg n olarak kullan ld n gözlemlemifltik. Ancak son dönemlerde Kobi'lerin de Linux'a yönelmeye bafllad n görüyoruz. Kobi'lere yönelik olarak Linux çevresindeki ortaklar a n geniflletmek için neler yap yorsunuz? San r m Linux kullanan ifl ortaklar n n say s en son yaklafl k civar ndayd. Biz, bu rakam daha çok art rmak yerine, bu ifl ortaklar n n ifllerini büyütmelerine yard mc olmaya odaklan yoruz. IBM'in Linux yaz l mlar ndan elde etti i gelir ne durumda? Linux'tan daha h zl bir flekilde art yor. Bunun nedeni Linux'un basit görevler yerine daha karmafl k görevler için kullanmaya bafllanmas. Dolay s yla güvenilir ifllem veritabanlar ve Web uygulama sunucular vb. talepleri ortaya ç - k yor. Bu durumu özellikle Web uygulama sunucular nda, Web ticari sunucular nda ve Linux ile di er parçalar aras n- 14 HABER LINUX

15 eniflletiyor daki bütünlefltirmede, ayr ca sistem yönetiminde gözlemliyoruz. Red Hat ve Novell ile gerçeklefltirdi iniz ortakl klar n yan nda daha küçük olan di er Linux sat c lar ile çal flmay planl yor musunuz? Daha küçük oyuncularla sürdürdü ümüz ifl iliflkileri bir çeflit taktik olarak görülebilir. Ancak, özellikle flirketlere yönelmeyi hedefliyoruz. fiirketler de daha istikrarl sistemler isteme e ilimindeler. Bu yüzden daha çok Red Hat ve Novell'e odaklan yoruz. Baflar elde etti ini düflündü ünüz daha küçük Linux sat c lar var m? Özellikle Ubuntu'yu dikkate de er buluyoruz. Ubuntu, pek çok farkl ülkeye son derece eriflilebilir düzeyde masaüstü da t m sa lamaya çal fl yor. zlenimlerimize göre Linux'un genifllemesindeki etkenlerden biri de bilgi iflleme eriflen kitlenin büyümesi. Örne in Brezilya'da daha çok kiflinin bilgi iflleme eriflim sa lamas amac yla yerel Linux'un PC'lerde kullan ld n görüyoruz. Bir baflka örnek de 100 dolara dizüstü bilgisayar sa lamay hedefleyen MIT projesi. Sanallaflt r lm fl BT ortamlar na yönelik e ilim IBM'in Linux stratejisini nas l etkiliyor? Bilgi ifllem alan nda nereye gitti imize bakacak olursak, e ilimin giderek flu yönde oldu unu görüyoruz: Merkezde farkl yollarla sanallaflt r lm fl bir bilgisayar havuzu var ve bu bilgisayarlar daha sonra topoloji, kullan labilirlik, ifllem özellikleri vb. do rultusunda yeniden dinamik bir flekilde uygulamalar n çal flt alana atan yor. Dolay s yla on y l sonra uygulamalar n nerede çal flt n bilmeyece iz, üstelik bunun önemi de olmayacak. Linux bu tabloya çok iyi uyum sa l yor, çünkü birçok farkl mimaride çal fl yor. Bu yolda at lm fl bir ad m olarak, BT altyap s n sa lad - m z Amerika Aç k Tenis Turnuvas ve di er tenis turnuvalar nda gerçeklefltirdiklerimizi sayabiliriz. Web sitesindeki yükler çok de erli. Bu yüzden bir tür bilgisayar flebekesi oluflturulmas, hatta bunlar n dinamik bir flekilde tedarik edilmesiyle ilgili çal flmalar yapt k. Yük artt nda bunu otomatik bir flekilde tespit ediyor, daha sonra arka plandaki ifllemleri durdurup tenis Web siteleri için yeniden Linux Web sunucular tedarik ediyoruz. Tüm bunlar birkaç dakika içinde gerçeklefltiriliyor. Bilgi ifllem gücünü nereden ald m z, nas l da tt m z ve süreci nas l yönetti imiz konusunda buradan bir ç kar m yapmak mümkün. Linus Torvalds GPL'nin (General Public License) 3. sürümüne karfl ç kt. Bu durum ne gibi de iflikliklere yol aç - yor? Linus'un her türlü yorumu önemlidir, ancak GPL 3 henüz ilk aflamas nda. Bu konuda farkl görüfller var. GPL 2'de kalaca m z düflünüyor musunuz? Henüz buna iliflkin bir karar al nd n sanm yorum; bunun için daha çok erken. Linux'un masaüstünde kullan lmas hakk nda neler söyleyeceksiniz? Masaüstünde kullan m henüz çok yeni. Analistlere göre pazar pay hala tek haneli rakamlarda. Linux'un masaüstünde kullan ld alanlar: uygulama gelifltirme, Hollywood animasyonlar ve ça r merkezleri ya da banka vezneleri gibi hareketlerin k s tlanmas n istedi iniz alanlar. flyerinde kullan m n yayg nlaflmaya bafllad alanlar ise maliyetlerin düflürülmesi ve aç k bilgi ifllem aç s ndan yararl oldu u için kamu ve e itim sektörü. Masaüstü pazar na bakacak olursan z, uygulamalar ve kullan mlar aç s ndan yumurta m tavuktan ç k yor, yoksa tavuk mu yumurtadan durumu söz konusu. Kullan m olmadan uygulamalar ortaya ç km yor, uygulamalar olmadan ise kullan m gerçekleflmiyor. Ancak ba ms z yaz l m sat c lar aç s ndan önemi olacak yüzde 10 çizgisinde bir oynama noktas oldu unu düflünüyorum. Shelley Solheim HABER LINUX 15

16 Unix sistem yöneticilerini di erlerinden ay ran en temel özellik grafik arayüzlere pek de itibar etmiyor olmalar d r san r z. Unix sistem yöneticileri, genellikle GUI'leri "konuya yeteri kadar hakim olmayan kiflilere yard mc olan, onlara ne yapacaklar (yapabilecekleri) konusunda ipuçlar veren arayüzler olarak görmekte ve tam da ayn sebeplerden dolay onlardan haz etmemektedirler. Zira, sistem yöneticili i gibi ciddi bir konuda çal flan kiflilerin bu tür bir yard mdan çok ifllerini h zla ve etkin bir flekilde yapabilecekleri araçlara sahip olmalar gerekir. Bu kiflilerin süslü ikonlara, ekranda okunabilir alan azaltan tipbox'lara ve özellikle de "gerçekten ama gerçekten emin misiniz bunu yapmay istedi inize?" diyen ekranlara ihtiyaçlar yoktur. Dahas hakim anlay fl "konuya yeteri kadar hakim olmayan" ve bu tür yard mlara ihtiyac olan kiflilerin mümkün oldu u kadar söz konusu bilgisayardan da uzak durup hakim olduklar yönlere yönelmeleri fleklindedir. Öte yandan gözden kaçan önemli bir nokta da Linux ve BSD baflta olmak üzere Unix tabanl sistemlerin oldukça yayg nlaflt günümüzde kullan c lardan sistem yöneticisi meziyetlerini bekleyemeyecek oldu umuzdur. Birçok kullan c günümüzde daha güvenli ve güvenilir bulduklar için GNU/Linux'u ifl istasyonu olarak tercih etmektedir. flin do rusu bu tercihlerinden dolay kimseden GNU/Linux camias na kendilerini aday p, bütün problemlerini kendilerinin çözmesini bekleyemeyece imiz gibi, mümkün oldu u kadar az u raflmayla gündelik ifllerini yapabilir olmaya duyduklar iste e de sayg göstermemiz gerekti idir. Son y llarda y ld z parlayan Ubuntu ve benzeri kullan c odakl da t mlar da tam bunu amaçlamaktad r. Bu durumda acaba bir orta nokta bulmak mümkün olamaz m? Yani hem GUI'nin kolayl klar n sunabilen, hem de yeri geldi inde iflleri birçok pencere aras nda dolaflmadan h zla halledebilen 16 HABER LINUX

17 bir sistem oluflturulamaz m? ShellShock yaz dizimizde biz de tam bunu yapmaya çal fl yoruz. Bu iki ekol aras nda çok da net çizgiler olmad n, birçok kullan c n n korktu u konsol ekran n n asl nda birçok araç ve klavye k sa yolu ile oldukça pratik kullan mlara da izin verdi ini göstermek as l amac m z. flte bu do rultuda, bu say m zda size kulland n z mevcut kabuklardan çok da farkl olmayan, fakat birçok kullan m kolayl sa layan bir yeni kabu u tan taca z. Söz konusu yaz l m n ismi Fish. Friendly Interactive Shell'in k saltmas olan Fish, özellikle de Özgür Yaz l m camias na yeni kat lanlar n be enece i birçok kolayl klar getirmekte. Daha önce bash, tcsh, zsh gibi kabuklar nas l çal flt r yorduysan z Fish'i de ayn flekilde çal flt r yorsunuz. adresinden kaynak kodunu indirip derleyebilece iniz The Friendly Shell'i, sisteminiz Debian' n paket sistemini destekliyorsa apt-get install fish ile de kolayca kurabilirsiniz. Kurulumun ard ndan yapman z gereken tek fley bir terminal ekran na fish yaz p enter'a basmak. Komut Sat r : Fish'i ilk çal flt rd n zda fark edece iniz komut sat r prompt'unun de iflmesi olacakt r. Her ne kadar bu daha sonradan da düzenlenebilir bir özellik olsa da Fish kullan /dizin_ismi> fleklinde bir prompt'a sahiptir. Peki bu yeni kabukta ne yapabilirsiniz? Tabi ki komut ve argümanlar n yaz p çal flt r rs n z. flte bu noktada Fish önceki kabuklardan ayr lmakta. Mesela firefox yazmaya bafllad n zda ilk baflta harflerin k rm z oldu unu, bütün yedi harfi girdikten sonra ise yeflile döndü ünü görürsünüz. Bu sistemde fire ya da firefo diye bir çal flt r labilir dosya olmad n gösterir. Yani bir isim ancak path'de bulundu unda rengi yeflile döner. Tab ile Tamamlama: Geçen say da Bash'in k sa yollar ndan en önemlilerinden birinin tab ile gerek çal flt r labilir dosya isimlerinin gerekse onlara argüman olan dosya isimlerinin tamamlanabildi ini görmüfltük. Fish'de de bu özellik desteklenmekte ve hatta daha da gelifltirilmifl gidilmifl. Hay r bahsetti imiz Bash'in çal flt - r lan dosyaya göre programlanabilir tamamlama özelli i de il (mplayer gibi bir medya oynat c çal flt rd n zda argüman olarak sadece film ve müzik dosyalar n getirmek gibi). Bunun yerine daha HABER LINUX 17

18 paket/komut hakk nda bilgi alabilirken, birçok durumda komutun isminin akl n - za gelmiyor olmas d r. Herkesin bir ara "Yahu f ile bafllayan bir komut vard ama neydi? fiunun man sayfas na bir baksam" dedi i olmufltur. Bu ihtiyaç Fish'i haz rlayanlar n gözünden kaçmam fl. Yapman z gereken çok basit man f <TAB> ile hem man dosyas olan f ile bafllayan komutlar s ralayabilir hem de bunlar n ne ifle yarad hakk nda çok basit de olsa bir fikir alabilirsiniz. basit ama daha yararl olabilecek bir fley düflünülmüfl ve seçti iniz çal flt r labilir program n seçenekleri tamamlanmaya bafllanm fl. Ne demek istedi imizi biraz daha kolay anlaman z için flunu yaz n (Tabi Fish'de oldu unuzu varsayarak) mplayer dizin ismi yaz p tab'a bast - n zda önünüze bu dizindeki dosyalar n isimleri, cinsleri ve boyutlar geliyor. Man Tar? Birçok kullan c n n en rahats z oldu u fleylerden biri de man komutu ile birçok cp -- ve tab tuşuna basın. Gördü ünüz ekran basitçe man cp komutu ile görebilece iniz cp (copy) komutuna ait komut sat r parametrelerinin bir listesi. Özellikle ilk bafllarda (ve ilerleyen y llarda) bu parametreleri ezberlemekte zorluk çekenler için birebir. Bu ekrandan istedi iniz seçene in bafl harflerini yaz p Fish'in sizin için tamamlamas n bekleyebilirsiniz. Ayn flekilde e er bir argüman yanl fl yazarsan z fish onun rengini k rm z yaparak size haber verecektir. Örnek: ls --colour yazmay bir deneyin ve ard ndan colour'u color'a çevirin. De iflik bir dosya listesi: Bir baflka güzel özellik de yine argüman tamamlamaya eklenmifl. Diyelim ki mplayer ile bir dosyay göstereceksiniz factor (1: factor numbers) faillog (5: Login failure logging file) false (1: do nothing, unsuccessfully) fan (1: turn the fan on/off on a Toshiba Pentium(tm) lap top) fastjar (1: archive tool for Java archives) fastjar-4.1 (1: archive tool for Java archives) fbdev (4: video driver for framebuffer device) fbrun (1: display run dialog window) fbsetbg (1: "set a background/wallpaper") fbsetroot (1: a simple background utility used by the Fluxbox window manager, origin$) fc-match (1: match available fonts) fd (4: floppy disk device) fdformat (8: Low-level formats a floppy disk) fdisk (8: Partition table manipulator for Linux) fdlist (1: Floppy disk mount utility TQ) fdmount (1: Floppy disk mount utility TQ) fdmountd (1: Floppy disk mount utility TQ) fdrawcmd (1: send raw commands to the floppy disk controller TQ) fdumount (1: Floppy disk mount utility TQ) fdutilsconfig (8: configure the suid bit of fdmount) feh (1: image viewer and cataloguer) feh-cam (1: a utility for viewing live webcam images gen_cam_menu.sh - a utility for$) /home> mplayer ~sundance/fun/<tab> $ce/fun/nba1992.avi (AVI video, 588MB) $ce/fun/down.sh (Shell script, 1,4kB) $ce/fun/thecode.wmv (WMV video, 26MB) $ce/fun/freedomdowntime.avi (MPEG video, 701MB) Komut tarihçesi: Bash'de komut tarihçesinde bir aramay Ctrl-R ile yapabilece imizi göstermifltik. Benzer flekilde Fish'de de arama yapman z mümkün, fakat çok daha kolay bir flekilde. Mesela daha önce mplayer ile bir dosyay izlemiflseniz, yapman z gereken mplayer yaz p yukar ve afla tufllara basarak arama yapt n zda, önünüze sadece içinde mplayer olan sat rlar gelecektir. Her ne kadar benzese de 18 HABER LINUX

19 bu yöntemin Ctrl-R'den daha pratik oldu u kesin. Fish düflünmez, çünkü fish bilir: Gördü ünüz gibi fish birçok aç dan kabuk kullan c s n n iflini kolaylaflt rmay amaçl yor ve bunu oldukça da iyi baflar yor. Peki yapabildikleri bu kadarla s n rl m? Tabi ki de il. Komutlar ve argümanlar konusunda mümkün oldu u kadar kullan c n n ne yapmak istedi ini anlamaya çal flan Fish, bunun d fl ndaki komut sat r girdileri konusunda da size elinden geldi ince yard mc olmaya çal fl yor. Örnek olarak, komut sat r nda flunu yaz n: Programlama: Paranoya seviyesinde siyah ekrandan korkanlar saymazsak, birçok bilgisayarc y korkutan Unix özelliklerinin bafl nda "shell programlama" gelir. Shell Shock serisinde de gördü ümüz gibi, her ne kadar ifliniz görecek kadar shell programlamak zor olmasa da, kulland yaz m kurallar yüzünden, ister baflkas, ister siz yazm fl olun, bir süre önce yaz lm fl olan bir kodu tekrar incelemek ve ne yapt n anlamak genelde zor olmaktad r. Dahas hacker ekolünden gelen birçok programc n n destekledi i bir arge yöntemi vard r: iflinizi görecek birkaç sat r shell kodu yazars n z, sonra buna yeni bir özellik eklersiniz, sonra bir daha sonra bir daha ve kendinize geldi inizde görürsünüz ki yanl fl bir araçla do ru ifli yapmaya çal fl yorsunuz. Teoride shell programlaman n sonu olmasa da, yard mc konsol komutlar yla hemen hemen her fleyi yapabilir olsan z da, bu türden bir program için muhtemelen baflka bir programlama dili kullanman z do ru olur. flte bu korkutucu yaz m dizini TheFishShell'de de iflmifl, bunu özellikle döngülerde görebiliyoruz. Bu de iflimin iki yönü var. Öncelikle yap lan bütün de ifliklikler uzun süredir shell programlayan herkesin "flunu de ifltirseler ne iyi olur" diyece i türden. Öte yandan bu de ifliklikler yüzünden eski shell betikleri ne yaz k ki çal flmamakta. Tabi ki düzgün yaz lm fl bir shell beti inin ilk sat r ndaki shebang'de hangi kabuk yorumcusu ile çal flaca (bash, sh, csh, zsh tcsh vs.) yazd ndan bu da çok fazla problem olmayacakt r. GUI mi Shell mi? Bu ebedi soruya san r m verilebilecek en iyi cevab TheFishShell veriyor. Ne tür bir arayüz kullanaca n z tabi ki yapaca n z ifl belirliyor. Fakat e er shell kullanacaksan z TheFishShell'i kullanman z iflinizi oldukça kolaylaflt - racakt r. foo=bar<tab> karfl n za flöyle bir uyar ç kar: fish: Unknown command 'foo=bar'. Did you mean 'set foo bar'? For information on assigning values to variables, see the help section on the set command by typing 'help set'. Gördü ünüz gibi fish yine ne yapmak istedi inizi anlad ve akl n zdan geçeni tahmin etmek d fl nda size yapabilece i yard - m yapt, ad ndan da daha fazla bilgi için help set komutunu çal flt rman z söyledi. HABER LINUX 19

20 Klavye fareye karfl! WMII: Yeni nesil bir pencere yöne 20 HABER LINUX

ED TÖR. Tüm Linux camias na s ms cak bir merhaba

ED TÖR. Tüm Linux camias na s ms cak bir merhaba ED TÖR Tüm Linux camias na s ms cak bir merhaba Yeni bir tasar m, yeni bir içerik, özetle yepyeni bir dergi ile karfl n zday z. Al flt n z, bildi iniz Haber Linux Dergisi art k çok daha renkli ve çok daha

Detaylı

Kim Korkar LINUX tan?

Kim Korkar LINUX tan? Kim Korkar LINUX tan? Can U ur Ayfer, Ömer Ayfer Bu kitap, PUSULA Yay nc l k taraf ndan LINUX kullan c lar için ücretsiz olarak da t l r. YAYINCILIK ve LET fi M L M TED fi RKET Pusula 103 Kim Korkar Linux

Detaylı

Kim Korkar LINUX tan?

Kim Korkar LINUX tan? Kim Korkar LINUX tan? Can U ur Ayfer, Ömer Ayfer Bu kitap, PUSULA Yay nc l k taraf ndan LINUX kullan c lar için ücretsiz olarak da t l r. YAYINCILIK ve LET fi M L M TED fi RKET Pusula 103 Kim Korkar Linux

Detaylı

SAYI 9 EK M 2005 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r

SAYI 9 EK M 2005 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r SAYI 9 EK M 2005 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r Bu say m zda... 2 Linux, Renault Formula 1 i yürütüyor 4 Kamu ve özel sektör iflbirli i 6 Kamu sektörü Linux yetkinlik merkezi destekçileri

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

YÖNET M Ç NDEK LER 18 KAPAK: NOVASYON LE GELECE E LERLEY N! 36 MAKALE: WEB UYGULAMALARINDA DJANGO DÖNEM!

YÖNET M Ç NDEK LER 18 KAPAK: NOVASYON LE GELECE E LERLEY N! 36 MAKALE: WEB UYGULAMALARINDA DJANGO DÖNEM! ED TÖR Merhaba IBM Özgür Yaz l m Dergisi nin bu say s nda da yine dopdolu bir içerik ile karfl n zday z. IBM in y llard r istikrarl bir flekilde deste ini sürdürdü ü bu dergi, Türkiye de kendisine ciddi

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

Ocak 2004. Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand

Ocak 2004. Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand Ocak 2004 Türkiye nin ilk Linux Merkezi business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr BU SAYIDA Neden Linux u seviyoruz Mimari çal flmalar n önemi Kusursuz yap lar kurun!.. Kamuda Linux Kamunun h z flafl

Detaylı

Linux güvenli midir?

Linux güvenli midir? Linux güvenli midir? 1 Aç k Kaynak Dünyas na Büyük Hediye 2 Linux Güvenli mi? 6 7 8 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 24 26 28 29 Özgür Penguenler ön elemeyi tamamlad 3. Linux ve Özgür Yaz l m fienli inin Ard

Detaylı

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r business on demand Bu say m zda... 2 3 9 12 14 16 18 21 23 24 Önce biz tad yoruz Linux on demand Bilgi teknolojilerinin ba fl kl k sistemi Autonomic

Detaylı

LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03

LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03 LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03 lk Tan flma LINUX Bilgisayarlar n Aç lmas LINUX Bilgisayarlar n Kapat lmas lk Login Mandriva LINUX Uygulamalar KDE Ayarlar Kullan c Yönetimi: UserDrake

Detaylı

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 TEMMUZ 2009 S:6 TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak DEVLET Z BIRAKMADAN D NLER S radan insan

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

BAGLANTI. Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 N SAN 2009 S:3

BAGLANTI. Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 N SAN 2009 S:3 DEM RYOLLARI TREN TEKNOLOJ M Z DÜNYA STANDARTINDA Üvey evlat olarak bak lan demiryollar na, ça atlatt k H zl tren hatt yepyeni bir hatt r HAVACILIK BÖLGESEL HAVACILIK fiafiirtti Havac l k sektöründe 48

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

noktas noktas D NLEN YORUZ PARANOYASINI HALKIMIZ HAK ETM YOR KORKMAYIN BAGLANTI TÜRBÜLANSTAN Hangi mahkemeler dinleme izni verebilir?

noktas noktas D NLEN YORUZ PARANOYASINI HALKIMIZ HAK ETM YOR KORKMAYIN BAGLANTI TÜRBÜLANSTAN Hangi mahkemeler dinleme izni verebilir? noktas noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 ARALIK 2009 S:11» BTK Başkanı Acarer: Sabit ücret kalkarsa ana omurga zedelenir Tren sevdal s makinist: TRENE DE TRENLE GEL YORUM Gardan ayr

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :37 Ocak 2008 Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan Budget ve AVIS Genel Müdür Yard mc s nan Ekici: Pazar Çok Büyüyecek ASF

Detaylı

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding 8. Bas n ve Kamuoyu Bilgilendirme Toplant s Yap ld Türkiye nin Gelece i e-yaflam ve e-dönüflüm de e-dönüflüm...18 Masan za 217 Gazeteyi Nas l S d r

Detaylı

17 Aral k a Kilitlendik

17 Aral k a Kilitlendik ç i n d e k i l e r 17 Aral k a Kilitlendik Küresel Vizyon 4 Koç Holding Hukuk Baflmüflaviri Dr. Kemal Erol ile Bir Söylefli AB G Baflkan Ahmet Sever: Müzakere Süreci Yaflam m z A dan Z ye Etkileyecek

Detaylı

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r.

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. YEN KASA TASARIMI TEMEL B LG LER YEN KASA TASARIMI Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. Görünümleri ço unlukla

Detaylı

2009: Tüketim ve al flverifl araflt rmas

2009: Tüketim ve al flverifl araflt rmas Ocak-fiubat-Mart 2009 Say :09 2009 da al flverifl beklentileri 2009: Tüketim ve al flverifl araflt rmas Smart Kiosk un Genel Müdürü Yusuf Özçoban anlatt : Kiosk ta ödemenin dayan lmaz avantaj Yemeksepeti.com

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı