BELEDİYELERDE Kİşİ BORÇLARı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDİYELERDE Kİşİ BORÇLARı"

Transkript

1 BELEDİYELERDE Kİşİ BORÇLARı Celal GÜVENÇ* Kişi Borçları Tanımı Belediyelerde veya bunlara bağlı katma bütçeli idarelerde, para veya para hükmündeki evrak ve ayniyatın kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlara aykırı harcanmasından dolayı tazmin suretiyle tahsil edilmeleri gereken meblağa kişi borçları (şahıs borçları eşhas zimemi) denir. Kişi Borçlarının (Zimmetin) Doğuşu Kişi borçlan genellikle şu şekillerde meydana çıkar: a. Sayıştay'ca veya adli ve idari mahkemelerce verilip belediyelere tebliğ olunan ilfunlarla, b. MüfettişIer, mahalli idareler konı.röıörleri veya idare amirierinin yaptıkları inceleme ve denetlemeler sonunda düzenledikleri layiha ve raporlarla, c. Sayıştay denetçileri tarafından harcama evrakı üzerinde yapılan denetlerneler slldsında görülüp saymanlığa gönderilen istizah varakalan ile, d. Saymanların gerek kendi yönetim dönemi, gerek kendinden önceki saymanların dönemine ait işlemler üzerinde görevleri gereği yapacakları incelemelerle. Kişi Borçlarının Nitelikleri a. Yapılan incelemeler sonunda çalındığı, kaybolduğu, fazla veya yersiz verildiği veya eksik çıktığı anlaşılan paralar, b. Avans şeklinde verildiği veya gönderildiği halde kanun, tüzük, yönetmelik ve sözleşmelerle tayin olunan süreler içinde belgeleri verilmeyen veya zimmete geçirildiği anlaşılan paralar, c. Saymanlık kasalarında veya belediye veznedarlarının muhafazaları altında bulu * Emekli Vali. Çağdaş Yerel Yönetimler, eilt 1, Sayı 3, Mayıs 1992, s

2 40 ÇAOOAŞ YEREL YÖNETıMLER nan para, esham ve tahvilat, kıymetli ayniyat, pul ve kıymetli kağıtların sayımı veya kayıtları üzerinde yapılan incelemeler sonunda çalmmak veya herhangi bir ~kilde kaybedilmek suretiyle noksan çıktığı görülen miktarlann itibari kıymetleri, d. Belediye adına tahsiat yapmaya yetkili tahsildar veya bu işlerle görevlendirilmiş bulunan memur ve hizmetliler tarafından makbuz karşılığında tahsil edildikten sonra zimmete geçirilen veya kaybedilen paralar, e. Belediye saymanlan tarafından kanuna ve usule aykırı veya kadro üstünde harcama yapıldığı anlaşılan veya doğru olarak harcandığı halde belgesi noksan olan paralar, f. Yersiz ve fazla ödendiği mahkemeler ve Sayıştay'ca tespit edilerek bunların ilamlan ile zimmet hükmolunan paralar, g. Saymanlar tarafından kayıtlar üzerinde yapılan incelemeler sırasında yersiz ve fazla verildiği tespit edilen paralar, h. Satın almak suretiyle ambarlara giren her türlü eşya ve maddenin çalınmasmdan, kaybına sebebiyet verilmesinden, kanunsuz ve yersiz harcamasmdan dolayı doğan zararlara ait olmak üzere mahkemeler ve Sayıştay'ca bu adla hüküm aluna alınan paralar, belediyelerde kişi borçlarının büyük bir kısmını oluşturur. Bu arada, müfettiş ve kontrolörler tarafından belediye hesapları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda ilgililer adına kişi borçlarına alınması gerektiği mütalaasıyle teftiş layihalarmda bahsedilen hususlardan bazılarına temas etmek bu hususlarda daha dikkatli olmaya davet eder düşüncesiyle, yerinde olacaktır. 1. Gider tertiplerinden herhangi bir bölüm veya maddede bulunan ödenekten bütçedeki miktarı veya aktarma yapılarak arttırılmışsa bu yeni tutarı aşılmak suretiyle harcamada bulunulmuş olması. 2. Ortaklık payları ve kanuni keseneklerin zamanıoda ait oldukları daire ve kurumlara ödenmemesinden dolayı almması gereken gecikme zamlan, örneğin: ıller Bankasma ait ortaklık paylarının zamanında gönderilmemesinden dolayı alınacak faiz, belediye tarafından ödenmiş olsa bile 4759 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince bu faizi sayman ödemek zorundadır. Keza emeklilik keseneklerinin zamanında ödenmemesinden doğan gecikme zammınm da yine sayman tarafmdan tazmini icap eder. 3. Geçici görev yollukları bildiriminde gösterilen telefon, otel, lokanta ve taksi giderleri, 4. Kendilerine belediye bütçesinden ziyafet verilmesi mevzuat ve gelenek bakımından mümkün olmayanlar için yapılan bu kabil giderler.

3 BELEDİYELERDE KİŞİ BORÇLARı Harcmıh Kanunu gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlı (H) cetvelinde belirlenen gündelik miktarından fazla gündelik ödenmesi. 6. Kanunlara uygun olmayan memur atama ve aylık yükseltilmeleri dolayısıyla ilgililere fazla, yersiz ve usulsüz yapılan ödemeler. 7. Takipsizlik sebebiyle zaman aşımına uğrayan belediye gelirleri ve para cezalan. 8. Fazla çalışma ücretlerinde ve ilave tediyelerde ilgililere usulsüz veya fazla yapılan ödemeler sayılı İş Kanunu'na göre süresi belli olmayan hizmet akitlerinin feshi halinde, işine son verilecek işçilere önceden yazılı bildirim yapılması gerekirken, bu yola gidilmemesi dolayısıyla adı geçen kanunun 13. maddesinin A ftkrası gere~ince ödenecek tazminal. Kişi Borçları (Zimmetler) Kimlere Terettüp Eder? Kişi borçları, esas kaide olarak kimin sun'u taksirinden (zarar doguran ihmalinden) ileri geliyorsa onun adına borç hesaplarına alınır. Tabiatiyle bu husus, meclis kararında da belirtilir. Bütçe haricinde yapılan sarfiyatın tazmini ile ilgili hüküm Belediye Kanunu'nun ı 25 nci maddesinde yer almıştır. Bu madde hükmünde, bütçe haricindeki harcama Lazmini gerektirmekle birlikte faili hakkında ayrıca takibat yapılır, denilmektedir. İta amirierinin sorumluluklan da Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzügünün 57 nci maddesinde belirtilen ve saymanların ödemek istemedikleri hususlar dolayısıyla sorumluluğu üstlenme belgesi vermeleri halinde söz konusudur. TüzüAün bu maddesi hükmüne göre sorumlu sayman şu hususlarda ödeme ve mahsuba zorlanamaz: Ödenek yetersizliği, atama ve çalışıırmaların kadro üstü olması, yüklenme ve gerçekleştirme belgelerinin eksikliği; maddi hatanın olması, harcamanın kanunlara, tüzüklere ve kararlara uygun bulunmaması ve istihkak sahibinin hüviyeti söz konusu oldugu hallerde. Bu gibi durumlarda, ita amiri tarafından yazılı olarak sorumluluk üstlenildi~i takdirde, sayman ödemeye ve mahsuba mecburdur. Bu kabil ödemeler belediye encümeni ve belediye meclisi tarafından kabul edilmediği takdirde ita amiri tazminle yükümlüdür. E~er sorumlu sayman, sorumluluğu üstlenme belgesi almaksızın bu kabil ödemeleri yapmışsa, bu takdirde bu harcamalan belediye meclisi karanyla tazmin eder. Belediye gelir ve gider tahakkuk memurlarının sorumluluğu da Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun 13 üncü ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğünün 43 üncü maddesinde gösterilmiştir. Bu maddelerin hükümlerine göre, gelir ve gider tahakkuk memurlanyla saymanlar, düzenledikleri belgelerin doaruluaundan ve kanunlara uygun

4 42 ÇAODAŞ YEREL YÖNETİMLER luğundan sorumludurlar. Memurların kanunlara aykırılığını belirterek yapılmasından çekindikleri ödemelerin yapılması ita amirieri tarafından yazılı olarak bildirilirse sorumluluk, emri veren ila amirlerine ait olur. İla amirlerinin, gelir ve gider tahakkuk memurlarının ve saymanların hatalarından doğan zararı ödemeyle yükümlü tutulmaları ise, Sayıştay'ca muhakeme sonucu verilecek karara bağlıdır. Bunlardan başka kanuna aykırı olan işlemler dolayısıyla paranın harcanmasında kusur, parayı alanın yanlış bir işlem veya beyanından ileri gelmişse parayı alan kimse mali bakımdan sorumlu olur. Saymanların tahakkuk memurları ile birlikte ortak sorumluluğu Sayıştay Genel Kurulu'nun şu kararında da belirtilmiştir: Yanlış tertipten yapılan harcamalardan dolayı saymanların tahakkuk memurlan ile birlikte sorumlu tutulmaları gerekmektedir. (Esas 1972/1, Karar 5560/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararı). Sorumluluk konusunda Sayıştay Genel Kurulu'nun önemli bir diğer kararına da burada değinmek yerinde olacaktır. Sayıştay Genel Kurulu'nun gün ve Esas 1981/7, Karar: 4122/1 sayılı bu kararına göre: Adı ne olursa olsun bir komisyon veya kurul gibi bir organ ya da uzman bir görevli tarafından düzenlenen keşif, hakediş, tutanak, rapor, karar ve benzeri belgelere dayanılarak yapılan ödemelerde Sayıştay'ca saptanacak sorumluluğa tahakkuk memuru ve sayman la birlikte söz konusu belgeleri düzenleyen ve onaylayan kişilerin de katılacağı belirtilmiştir. Bu husus, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğünün 26 ncı maddesinin(e) fıkrasında da aynen yer almıştır. Bu nedenle, bu kararda belirtilen hususlar dolayısıyla, bu belgeleri düzenleyen ve onaylayan kişiler de sorumlu olacaktır. Nitekim anılan kararın LV/A bendinde" 1050 sayılı kanunun 24 sayılı kanun hükmünde kararname ile değişik 22. maddesinin (E) fıkrası uyarınca düzenleyen ve onaylayanların sorumluluklarına müncer olabilecek belgelerin adı ne olursa olsun komisyon, kurul gibi bir organ ya da uzman bir görevli tarafından düzenlenmiş ve ödeneğe esas alınmış olması gerektiğini "ve C bendinde de" düzenleyen ve onaylayan kişilerin ilke olarak tahakkuk memuru ve saymanla birlikte sorumlu olduklarını" oy birliğiyle karara bağlamıştır. Böylece tahakkuk memuru, sayman ve ita amirleri yanında keşif, hakediş, tutanak, rapor, karar ve benzeri belgeleri düzenleyenler ve onaylayanlar da kişi borcuna konu olabilmektedirler. Kişi Borçları (Eşhas Zimemi) İşlemleri Nasıl Yürütülür? Mülkiye müfettişierinin ve mahalli idareler kontrolörlerinin belediyelerde harcama evrakı üzerinde yaptıkları inceleme sonucunda veya saymanlığın kendi zamanlarına veya kendisinden önceki zamana ait işlemler üzerinde inceleme yaptıkları sırada, kanunsuz,

5 BELEDİYELERDE KİŞİ BORÇLARı 43 usulsüz veya fazla olarak yapılan ödemeler dolayısıyla meydana çıkarılan kj~j horçları veya rakipsizlik sebebiyle zaman aşımına uğrayan belediye gelirleri ve para cezaları için evvelemirde keyfiyet belediye meclisine intikal ettirilir. Belediye meclisi durumu inceledikten sonra eşhas zimemine karar verirse. bu eşhas zimemi mikrarı ve kimlerden tahsil edilecekse onlann isimleri kişi borçları defterine kayıt edilir. Bu deftere kayil olunan paralar önce adlarına borç çıkarılanlardan istenir. Rızaen borçlarını ödemeyi kabul eder ve öderlerse tahsil olunur ve kişi borçları defterine işaret olunur. Borçlannı kabullenmez ve ödemezlerse o rakdirde, ilgili mahkemeye başvurularak dava açılır. Haksız iktisap mahiyetinde olan borçlar için zaman aşımı süresi, Borçlar Kanunu'nun 66. maddesine ve Sayıştay'ın gün ve /58 sayılı genelgesine göre saymanların ııııla (bilgi edinme) rarihinden İtibaren bir yılolduğu için, saymanın mılaı tarihinden itibaren bir yıl içinde lazmin davası açılmalıdır. Belediye meclisi kendisine intikal ettirilen kişi borçları ile ilgili hususlarda yapılan ödemelerin kanuna ve mevzuata uygun olduğuna yani kişi borçlannın terkinine karar verirse ne yapılması lazımdır? Önce şu noktayı önemle belirtelim ki, belediye meclislerinin, kanuna aykırı oldukları aşikar hususlardan dolayı mülkiye müfettişieri veya mahalli idareler kontrolörleri tarafından kişi borçlarına alınması önerilen konuların kanuna uygun oldukları belirtilerek bu borçlann terkinine karar vermeleri ileride kendilerini sorumlu duruma sokabileceği gibi, İçişleri Bakanlığı'nın gün ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü /4331 sayılı genelgesinde belirtildiği üzere, bu kabil kişi borçlarının terkini hususunda karar verme yetkileri de yoktur. Aynca Danıştay Dava Daireleri Kurulu'nun gün E.1961/107, K.l966/402 sayılı kararında da; Kanun ve usule aykırı olarak sarf olunan paraların eşhas zimemine alınmamasına ilişkin Belediye Meclisi Kararının kanun ve tüzüklere aykırılığı sebebi ile hakkındaki Vilayet İdare Heyeti Kararına karşı açılan davanın 1580 sayılı Yasanın 74. maddesi gereğince, kanun ve usule aykırı sarf olunduğu, müfettişlikçe saptanmış olan paraların şahıslara borç çıkarılmaması ve müsebbiplerinin ibrası yolunda bir karar vermeye Belediye Meclislerinin yetkisi bulunmadığından dava konusu kararın sonuç olarak mevzuata uygun olduğu gerekçesi ile reddine karar verilmiştir. Belediye meclislerinin bu gibi kişi borçlarının terkinine veya ödemelerin kanuna ve usule aykırı olduğuna dair verdikleri kararlar üzerine. gerek ilgililerin gerekse belediyelerin, kararların kendilerine tebliğinden itibaren bir ay içinde ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umurniye Kanunu'nun 119 uncu maddesi ve 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu'nun ll. maddesinin D fıkrası ve 68 inci maddesi mucibince. doğrudan doğruya Sayıştay'a itirazda bulunmaları lazımdır.

6 44 ÇAÖOAŞ YEREL YÖNETİMLER Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun 119 uncu maddesi geniş kapsamlı bir hüküm taşımaktadır ki, aynen şöyledir: "Belediye Muhasipleri hesabatını, haklarındaki kararın tebliği tarihinden itibaren bir ay zarfında gerek alakadann (ilgililerin) ve gerek idarenin müracaatı üzerine derecei saniyede (ikinci derecede) tetkik ve hükme raptetmek Oivanı Muhasebata (Sayıştay'a) aiuir." Diğer taraftan, 2514 sayılı Oivanı Muhasebat Kanunu ve Ekleri, 27 Şubat 1967 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 104. maddesiyle yürürlükten kaldırılmış ve yine bu kanunun geçici 8 inci maddesinde "Anayasa'nın 116. maddesi gereğince (bu madde 1961 Anayasası'nın 116. maddesidir) İl özel idareleriyle belediyelerin mali işlemlerinin denetlenmelerine dair kanun yürürlüğe girinceye kadar, 16 Haziran 1934 tarihli ve 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu ve bu kanuna ek kanunların İl Özel İdareleri ve Belediyelere ait hükümleri yürürlükte kalır" hükmü yer almak suretiyle, Sayıştay'ın belediye hesaplanyla ilgili görev ve yetkileri muhafaza edilmiştir. Buna ilave olarak, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun yukarıda değinilen bu konuyla ilgili 119 uncu maddesi de halen yürürlüktedir. Yirmibeş yılı aşkın bir süreden beri yürürlükte olan 832 sayılı kanunun geçici 8 inci maddesi yerine, il özel idareleriyle belediyelerin mali işlemlerinin denetlenmesine dair kanunun, yakın bir gelecekte çıkanlması temenniye değer görülmektedir. Yukarıda açıklanan bu itirazlar üzerine Sayıştay, durumu ilgili belediyelerin saymanlarının zat ve zaman hesapları ve kesin hesaplan ile birlikte inceler ve karara bağlar. Sayıştay hesaplar üzerinde yaptığı inceleme ve muhakeme neticesinde, ya beraat veya tazmin kararı verir. Sayıştay'm, sorumlularından zuhuru melhuz açıkların (meydana çıkabilecek açıkların) tazminine dair verdiği kararlarla beraat kararları 2514 sayılı kanunun 54 üncü maddesi gereğince ilgililere tebliğ olunur. Bu kararlara temyizen iliraz olunabilir. Temyizen itiraz olunmayarak kendiliğinden kesinleşen ilamlarja veya temyizen itiraz sonunda kesinleşen Sayıştay'ın temyiz ilamları, umumi mahkemelerin verdikleri Hamlar hükmündedir. Yani Ham mevzuu olan bu açıkların sorumlularından tahsili, İcra ve ınrıs Kanunu gereğince yapılır; bu alacakların takibi için mahkemelere gidilmesine artık lüzum yoktur. Daha açık bir ifade ile, kesinleşen Sayıştay İlamlanndaki bu alacaklar, borçlujarından İCra dairesi vasıtasiyle tahsil olunur. Kişi Borçlarmin (Zimmetlerin) Takibi ve Tahsil Şekilleri Kişi borçları hesaplarına kayıtlı her borç için bir takibat dosyası tutulur. Kişi borçlanndaki her borç miktarından tahsilat yapıldıkça karşısındaki mahsus yere miktarlarıyla birlikte işaret olunur. Bu takibat dosyalan üzerinden de borçlular ve borçlar takip edilerek belediye alacaklarının tahsili sağlanmış olur.

7 BELEDIYELERDE KIŞI BORÇLARı 45 Burada şu hususa özellikle dikkat etmek gerekmektedir: Mahkemelerce verilip saymanlıklara tebliğ edilen ilamlar içerisinde bulunan mahkeme giderleri, vekiileı ücretleri ve para cezalan gibi alacaklar, kişi borçları hesaplanna kaydedilmez. Bu tür alacaklar, ilgili mahkemelerden verilecek listelere dayanılarak saymanlıkça takip ve tahsil edilir.. (Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yöneuncliği - Madde 157). Kişi borçları hesaplarında kayıtlı paralar ya özel kanunlarında yazılı hükümlere göre, ya takas suretiyle veya icra yolu ilc tahsil olunur. a. Özel kanunlarında yazılı hükümlere göre yapılan tahsilaı: Özel kanunlarında tahsil şekli hakkında hususi hükümler bulunan belediye alacakları bu hükümlere göre takip ve tahsil olunudar. Örneğin, avans ve kredilerden ileri gelen şahıs borçları Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 6183 sayılı Kanuna göre. yolluk avanslarından doğan alacaklar Harcırah Kanunu'nun 59 uncu maddesindeki hükme göre tahsil olunur. Süresi içinde mahsup edilmeyen avanslar için mutemetler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. (Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun 86 ncı maddesinin gün ve 3481 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ilc değişik şekli). Gerek mutemetlere ve gerekse sürekli veya geçici görevle başka bir mahalle gönderilenlere verilen avansların tamamı veya bir kısmının geri alınması gerektiği takdirde, bu paralar mali yıl sonuna kadar tahsil edilmelidir. Tahsil edilmezlerse mali yıl sonunda avans hesabından kişi borçları hesabına geçirilir. Yolluk avanslarından geri alınması lazım gelen paralarla faizleri, Harcırah Kanununun 59 uncu maddesine göre, ilgililerin istihkaklarından ve hüküm alınmaya hacet kalınmaksızın ait olduğu saymanlıkça re'sen (doğrudan doğruya) isıirdat olunmak (geri alınmak) suretiyle tahsilolunur. b. Takas suretiyle tahsilaı: Borçlar Kanunu'nun 118 ila 124 üncü maddelerinde ıakasın nasd yapılacağı ve şartları gösterilmişıir. aa. Belediye ile borçlu şahıs karşılıklı olarak alacaklı ve borçlu durumunda bulunmalıdır, aksi halde takas yapılamaz. bb. Takas edilecek olan karşılıklı alacak ve borcun nakit olması lazımdır. cc. Takas edilecek olan karşılıklı borç ve alacağın her ikisinin de muaccel olması tazımdır. Borç ve alacaktan birisi şarta muallfık (bağlı) bulunuyor veya henüz tahsili

8 46 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER veya ödenmesi lazım gelmiyorsa takas yapılamaz. dd. Takas retsen yapılamaz. Takas yapılmadan önce borçluya alacağın borcuyla takas sureliyle mahsup edileceği bir yazı ile bildirilmeli veya alacağını talep ettiği zaman borcu ile takas edileceği söylenmelidir. Borçlusu tarafından borç inkar edildiği veya mikıarına itiraz olunduğu takdirde, borçlunun inkar veya itirazının yersiz olduğunun tevsiki (belgelendirilmesi) suretiyle takas her zaman yapılabilir. ee. Takası yapılamayacak alacaklar da, Borçlar Kanunu'nun 123 ncü maddesinde sayılmışıır: 1. Tevdi edilmiş veya haksız olarak alınmış veya hile ile alıkonulmuş bulunan bir şeyin iadesine veya bedeline taallfık eden (ilişkin) mutalebeler (istekler), 2. Nafaka ve iş ücreti gibi borçlunun ve ailesinin iaşesi için mutlak suretle zaruri olup hususı mahiyeti itibariyle fiilen alacaklının eline verilmesi icap eden alacaklar, 3. Devlet ve vilayet ve köyler lehine olarak hukuki ammeden (kamu hukukundan) neş-et eden (doğan) alacaklar." Memur ve ücreuilerin aylıklarından kesilmesi gereken kişi borçlarına ait paralara gelince, bunların borçluiara ait aylık bordroların kesinti sütununda gösterilmesi gereğinin ilgili tahakkuk idarelerine yazılması ve bu suretle geri alınacak paraların bordroların kesintiler sütununda gösterilmesinin sağlanması gerekir. c. İcra yoluyla tahsilat Özel kanunlardaki hükümler veya takas suretiyle tahsili mümkün olanlar dışında kalan alacaklardan rızaen ödenmeyen ve adıı ve idari mahkemeler ve Sayıştay ilamlanna bağlı bulunan paralar icra marifetiyle tahsilolunur. İcra veya mahkemeye verilen alacakların belediye avukatı nezdinde takip edilmesi ve tahsil edildiği bildirilen paraların icra dairesinden makbuz karşılığında alınarak borcun mahsubu yoluna gidilmesi lazım gelmektedir. Faiz ve Başlangıç Tarihi Kişi borçları hesaplarında kayıtlı bulunan ve çeşitleri yukarıda ikinci kısımda gösterilen kişi borçlarını başlıca şu gruplarda mütalaa edebiliriz: ı. Vezne, muıemet, tahsildar ve ambar açığı, 2. Fazla alınan paralar ve noksan tahsiller (aylık ve bunlarla birlikte verilen paralardan ödeme ve tahakkuk fazlaları, kanunı kesintilerden doğan noksan tahsili\t gibi).

9 BELEDİYELERDE KİŞİ BORÇLARı Avans olarak verilip kişi borçları hesabına intikal eden paralar, 4. Herhangi bir şekilde taahhüdünü ihuil edenlerden aranılan paralar, 5. Adli mahkemeler ve Sayıştay'ca verilen ilamlarla tazmini hükmedilen paralar. Umumiyetle, zimmetler vukuu tarihinden, tazminler hüküm tarihinden itibaren fazie tabidir. (Muhasebe-i Umurniye Kanunu Md. 125). Bu itibarla yukarıda çeşitlerini saydığımız zimmetlerden 4 üncü fıkradaki zimmetler de hüküm tarihinden itibaren, kanunlarında ve taahhütnamelerinde ayrıca bir faiz miktarı tespit edilmemişse senelik %30 faize tabidir. ( tarih ve 3095 sayılı Kanun). Kanunı faiz oranlarını belirleyen ve tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3095 sayılı Kanunı Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 1 inci maddesi, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre faiz ödenmesi gereken hallerde faiz ödemesi oranını belirledikten sonra, Bakanlar Kuruluna, ekonomik şartlar dikkate alınarak bu oranın yüzde seksenine kadar artırma ve eksilme yapabilme yetkisini vermiş, ayrıca Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda kanuni faiz, temerrüt faizi oranlarını belirleyen hükümlerin de uygulanmayacağını açıkca ifade etmiştir. Bu hüküm karşısında tarihinde yürürlüğe giren 3095 sayılı kanundan önce açılan davalarda bu kanunun yürürlük tarihine kadar eski oran (%5), bu tarihten sonraki dönem için %30 miktarında yeni oranın uygulanması gerekmektedir. Faizlerin başlangıcı konusunda Muhasebe-i Umurniye Kanunu'nun 125 inci maddesine paralel olarak, 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 64 üncü maddesinde şu hüküm de yer almış bulunmaktadır. "Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra 45 inci madde gereğince yerine gelirilir. ilamların yerine getirilmesini izlemekten, Hamların gönderildiği dairelerin en büyük amiri sorumludur. ilamlarda gösterilen zimmet ve tazminlerden zimmetler vukuu tarihinden, tazminler ise hükmedildikleri tarihten itibaren faize tabi olarak, İcra ve inas Kanunu hükümlerine göre tahsilolunur. Ancak bu suretle eklenecek faizi n tutarı, zimmet veya tazminine karar verilen miktarın %1 O unu geçemez." Böylece Sayıştay ilamlarına göre kesinleşen şahıs borçlarına uygulanacak faizin tavanı %10 olarak sınırlandırılmış bulunmaktadır. Uygulamada bir zorlukla karşılaşmamak için, şu hususun da göz önünde bulundurulması yararlı görülmüştür: Borçlunun borcunu ödedikten sonra vereceği faiz için iti razına mahal kalmamak üzere, alacağın aslına mahsuben yapılan tahsilat için verilen makbuzlara "faiz hakkı mahfuzdur" diye bir kayıt konulması lazımdır. Faizle birlikte

10 48 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER tahsili hükme bağlanmış alacaklar için labialiyle böyle bir kayıı koymaya gerek yoklur. Burada zimmetin vukuu tarihinden ne kastedildiğini açıklayalım: Zimmetin vukuu tarihinden maksat; vezne, mutemeı, tahsildar ve ambar açıldarında, açığın meydana çikarıldıaı tarih değil ilgilinin para ve ayniyatı zimmeline geçirdiği tarihtir. Fazla alınan paralarda, memurun istifa veya terk suretiyle ayrıldığı, giderlerde fazla ödemenin yapıldığı, noksan kesintilerde kesintinin iradedilmesi (gösterilmesi) gerektiği ve taksitli alacaklarda ödenmeyen taksidin muaccel olduğu (vadesinin geldiği) tarihlerdir. Sürekli ve geçici görev yolluklarında ise bu faizin başlangıç tarihi avansın alındığı gündür. Yolluk avanslarımn SüreSİ içinde mahsup edilmemeleri halinde, gerek avans hesabında kayıtlı iken gerekse kişi borçları hesabına intikal ettirildiktcn sonra tahsilolunan paralar için de %30 faiz ammr. Burada Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 6183 sayılı Kanun kapsamına nelerin girdiğini açıklayalım: Bu kanunun birinci maddesinde; lt... belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, pam cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i (asli olanlara bağlı) amme alacakları ve ayni idarelerin akilten, haksız mı ve haksız iktisaplan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevcilit (ileri gelen) diğer alacakları ile; bunların takip masranan hakkında bu kanun hükümleri taıbik olunur." denilmiştir. İLa amiri mutemetlerine verilen avanslan süresinde mahsup etmeyen mutemetlerden 6183 sayılı kanunun 51 inci maddesi uyarınca gecikme zammı alınır. Sırası gelmişken, Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'nin 30 Aralık 1989 günlü sayısında yayımlanarak 1 Ocak 1990 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan, Vadesinde Ödenmeyen Amme Alacaklarına Uygulanacak Faiz Oranlarının Tesbitine Dair Karar'dan bahsetmekte yarar vardır. Bakanlar Kurulu'nun gün ve 89/14915 sayılı bu kararına göre vadenin bitim tarihinden itibaren; her ay için ayn ayn %7 olarak ve tarihinden geçerli olmak üzere gecikme zammı uygulamr. Böylece vadesinden sonraki bir yıllık süre içinde ödenmeyen amme alacakları için alınacak gecikme zammı tutarı, bu alacağın %84 ünü bulacaktır. Tabiatiyle, bir yıldan sonra da ödenmeyen bu kabil alacaklar için, yine her ay %7 gecikme zammı uygulanacaktır. Burada ayrıca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51 inci maddesinin 3. fıkrasını değiştiren ve 10 Aralık 1988 gün ve say ılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 3505 sayılı Kanunun 24. maddesinden bahsetmek yerinde olur. Yayımı tarihinde yani 10 Aralık 1988 tarihinde yürürlüğe girmiş olan bu madde hükmüne göre içinde bulunulan yıl sonuna kadar ödenmiş olan gecikme zammı ile gecikme faizi, müteakip yılın başından itibaren

11 BELEDİYELERDE KİŞİ BORÇLARı 49 doğmalarına neden olan [linme alacağı gibi addolunur ve bu amme alacağı, tebliğ edilmeksizin tahakkuk eder. Tahakkuk eden bu [unme alacağına; üzerinden hesaplandıklan amme alacağı aslına uygulanan yukarıdaki hükümler ayne.~ uygulanır. Ceza mahiyetinde olan diğer amme alacaklarına ise gecikme zammı tatbik edilmez. Bundan da anlaşılmaktadır ki, yılı içinde ödenmeyen gecikme zammı, müteakip yılın başından itibaren aslı kamu alacağı gibi, ayrıca gecikme zammı da tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Gecikme zamınına liibi sürenin tespitinde, ay kesirleri tam olarak hesap edilir. (6183 sayıh Kanunun, tarih ve 3418 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle değişik 51 inci maddesinin 1 inci fıkrası). Zamanaşımı Süresi, Başlangıcı ve Kesilmesi a. Kişi borçları hesabına kayıııı paraların zamanaşımı süresi, özel kanunlarda kayıt varsa bu sürelere, yoksa Borçlar Kanunu'nun 66 ve 125 inci maddeleriyle belirlenmiş sürelere göre hesaplamr. Bu konuda 14 Ocak 1990 tar.ih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 116 ıncı ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 164 üncü maddesinde de bir hüküm bulunmaktadır. Buna göre, kişi borçları hesabına kayıtlı paraların zamanaşımı süresi, özel kanunlarında bir süre belirtilmiş ise bu süreye, kanunlarında 6183 sayılı kanuna göre tahsil edilecekleri belirtilenierin 5 yıllık süreye, bunlar dışında kalan alacaklar ise Borçlar Kanunu'nda öngörülen sürelere tabidir. Borçlar Kanunu'nda ise zamanaşımı süresi, haksız iktisaptan doğan alacaklar için bir yıl, diğerleri için on yıldır. Memur ve hizmetlilerin aylık fazla mehuzlarından ve yolluk avanslarından dolayı üzerlerinde kalan paralar hakkında Borçlar Kanunu'nun haksız iktisap hükümleri uygulanmakta ve bunlar bir yıllık zamanaşımına tabi ıutulmaktadır. Sayıştay Başkanlığının gün ve /58 sayıli genelgesiyle tebliğ edilen Sayıştay Genel Kurul Kararında da memurların haksız olarak iktisap ettikleri mallar ile bunların haksız fiillerinden doğan zararlar nedeniyle açılacak davalarda bir yıllık zamanaşımının cereyan ettiği bildirilmiştir. Bu sebeple, saymanlık hesaplarında kayıtlı paralardan henüz ilfıma dayanmayan ve icraya intikal etmeyen bu kabil alacaklar hakkında sıkı takibat yapılması ve rızaen tahsiııeri mümkün olmadığı takdirde zamanaşımına uğraunamak için mahkemeye veya icraya başvurulması gerekir. Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun kapsamındaki alacakların beş yıllık zamanaşımına tabi olduğuna dair hüküm 6183 sayılı kanunun 102 nci maddesinde yer almıştlf. Buna göre amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait husus! kanunlanndaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur (saklıdır).

12 50 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER b. Zamanaşımı Başlangıcı Zamanaşımının başlangıcı, Borçlar Kanunu'nun 128 inci maddesinde gösterilm iştir. Kişi borçları hesabına kayıtlı paralardan, zamanaşımının başlangıcı Borçlar Kanununun 128 inci maddesi de gözönünde tutularak şöyle hesaplanacaktır: 1. Vezne, mutemed, tahsildar ve ambar açıklarında açığa muııali olunduğu tarih (yani açığın vukuunun öğrenildiği tarih). 2. Fazla para alımlarında saymanlığın mda tarihi (bilgi edinildiği tarih) 3. Akde bağlı alacaklarda taahhüdün ihlfıl tarihi. 4. Taksitıc ödenmesi gereken alacaklarda muaccel k1ksidin ödenmesi gereken tarih. 5. ilama bağlı alacaklarda borçluya ıebliğ tarihi, zamanaşımının başlangıcıdır. 6. İla amiri mutemetıcrine verilen avanslardan doğan alacaklarda Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nda belirtilen mahsup sürelerinin bitim tarihi zamanaşımının başlangıcıdır. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 6183 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacakları için ise, tahsil zamanaşımının başlangıcı, ilgili amme alacağının vfıdesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başıdır. (6183 sayılı kanun md. 102.) c. Zamanaşımının Kesilmesi Zamanaşımının hangi hallerde kesilmiş olacağı Borçlar Kanunu'nun 133 üncü maddesinde gösterilmiştir. Bu madde hükmüne göre, 1. Borçlu, borca veya faize mahsuben bir miktar para ödediği, borcunu ikrar euiği, rehin veya kefil gösterdiği takdirde, 2. Alacaklı, dfıva veya dava deri zımnında mahkeme veya hakeme müracaatla veya icraı takibat yahut iflas masasına müdahale ilc hakkını istediği hallerde, zamanaşımı kesilmiş olur. başlar. Zamanaşımı kesilince, kesilme tarihinden itibaren yeni bir süre cereyan etmeğe Zamanaşımının kesilmesi, borçlunun borcunu bir senetle ikrar etmesi veya bir

13 BELEDİYELERDE Kİşİ BORÇLARı 51 mahkeme karariyle vaki olması halinde yeni süre Borçlar Kanunu'nun 135 inci maddesine göre, daima on yıldır. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'un kapsamına giren alacak tahsil zamanaşımının hangi hallerde kesileceği bu kanunun 103 üncü maddesinde ların açıkjanmıştır ki bu haller şöyle sıralanmaktadır: 1. Ödeme, 2. Haciz tatbiki, (yalnız 6183 sayılı kanuna göre haciz kararları infaz edilmedikçe, yani bir miktar para tahsil veya eşya satılarak paraya çevrilmedikçe haciz kararının varlığı zamanaşımını kesmez.) 3. Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşittahsilat, 4. Ödeme emri tebliği, 5. Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi, 6. Yukarıdaki beş sırada gösterilen muamelelerden herhangi birinin kefile veya yabancı şahıs ve kurumlar mümessillerine tatbiki veya bunlar tarafından yapılması, 7. İhtiliiOI fımme alacaklarında kaza merciierince bozma kararı verilmesi, 8. Amme alacağının teminata bağlanması, 9. Kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi, 10. İki fıınıne idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme idaresi tarafından borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile müracaat edilmesi. Kesilmenin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren zamanaşımı yeniden işlemeye başlar. Burada sırası gelmişken ve tespit edilen bazı tereddütleri de gidermek açısından, haciz konusuna açıklık getirmekte yarar görülmüştür. sıra, Haciz, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un yanı 1475 sayılı İş Kanunu'nda ve İcra İOas Kanunu'nda da bahis konusu olmaktadır sayılı Kanunun, tarih ve 2347 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değiştirilen 71 İnci maddesi, kısmen haczedilebilen gelirlerden bahsetmektedir. Bu madde hükmüne göre, aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama

14 52 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları Ulrarından bağlanan gelirler kısmen haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz. Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası haczolunamaz sayılı İş Kanunu'nun 28 inci maddesi de, tarih ve 2869 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesiyle değiştirilmiş ve bu madde hükmüne göre de, işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hfıkim uırafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. İcra ve iofıs Kanunu'nun 83 üncü maddesi de (Değişik: sayılı Kanunun ı. maddesiyle), kısmen haczi caiz olan şeyleri, 6183 sayılı Kanunun 71 inci maddesindeki gibi sıraladıktan sonra, bunların borçlu ve ailesinin geçinmeleri için İcra memurunca lüzurnlu olarak takdir edilen miktar tenzif edildikıen sonra haczolunabileceğini açıklamış ve ayni maddenin 1045 sayılı kanunla değişik diğer bir fıkrasiyle de, ancak haczolunacak mikumn, bunların dörtte birinden az olamayacağını belirlmiştir. Kişi Borçlannın Terkini Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğünün 38 inci maddesi, kişi borçlarının terkini (silinmesi) hususunda şu hükmü uışımaktadır: "Kanunlar gereğince zaman aşımına uğrayan gelir ve kişi borçları artıklarının kayıtları meclis kararıyla silinir". Böylece bu konud~ıki ıerkin yetkisi tamamiyle belediye meclisine bırakılmıştır. Bu konuda, yürürlükten kaldırılan Belediye Muhasebe Usulü Tüzüğünün 5 inci maddesi Belediye encümenine de görev veriyordu. Belediye alacaklarının ıakjp ve tahsil sorumluluğu konusu da Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğünün 45 inci maddesinde yer almıştır. Bu madde hükmüne göre, Uıkip edilmemekten doğan ve tahsilolanağı kalmayan veya zaman aşımına uğrayan gelir1erle kişi borçlarının, kusurlu bulunan saymana tazmin ettirilmesine Sayıştay'ca hükmolunur. Gerek kişi borçlarının lakip ve tahsilinde gerekse vergi ve resimlerin zamanaşımına uğramasında, saymanın bir kusuru yoksa, terkini yoluna gidilir. Kusuru varsa, o takdirde sorumluluk yani lazmin yükümlülüğü saymana yönelir. Böylece, belediye saymanları, muttali oldukları kişi borçlarını dava zamanaşımı geçmeden mahkeme veya Sayıştay'a intikal ettirerek hükme bağlatmak, kişi borçları hesabına kayıtlı belediye alacaklarını ciddı bir şekilde takip ederek tahsiııerini sağlamak mecburiyetindedirler. Vakıinde takibaı yapılmayarak zamanaşımına uğrayan veya başka sebeplerden tahsil edile

15 BELEDİYELERDE KİŞİ BORÇLARı 53 mez haıc gelen zimmetler, hükme bağlanarak saymandan tahsil olunacağından, saymanlar bu hususta gerekli çaba ve ilgiyi göstermelidirler. Sayman, kişi borçları için her türlü takibatı yapmış ve buna rağmen ne tahsiline ne de zamanaşımının kesilmesine imkan bulunmamış olması halinde, bu kişi borçları terkin olunur. Kişi borçlarının takip ve tahsilini imkansız kılan mücbir (zorlayıcı) ve zarurı sebepler nelerdir? 1. Borçlu hükmen beraat ederse, 2. Borçlu ölünce ve ölümünde menkul (taşınan) ve gayrimenkul (taşınmaz) hiç bir mal bırakmadığı gibi mirasçısı da bulunmazsa veya mirascılar mirası reddetmiş olurlarsa, 3. Borçlu veya mirasçısı mevcut olup adresi bulunamaz ve malı olmadığı tespit edilemezse, 4. Borçlu veya mirasçısı mevcut olup bunların borçlarını ödeyebilecek durumda olmadığı usulü dairesinde alınan aciz vesikasına dayanırsa ve kısa fasıllarla takip edildiği halde borçlunun yaşlı veya meflcıç (felçli) olması gibi sebeplerle ileride mal iktisap etmesi ihtimali bulunmadığı alınan belgelerle tespit olunursa, bu takdirde, imkansızlık sözkonusu olur. Diğer tarafum, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un, gün ve 3505 sayılı kanunla değiştirilen 106 ncı maddesi de tahsil imkansızlığı sebebiyle terkini açıklam ıştır. 10 Aralık 1988 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe konulan 3505 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre, yapılan takip sonunda tahsili imkansız veya uıhsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ( TL. dahil) amme alacakları, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilir. Ayrıca 6183 sayılı kanunun 106 ncı maddesine 3505 sayılı kanunla eklenen bir fıkraya göre, Maliye ve Gümrük Bakanı, yukarıdaki fıkra hükmüne göre terkin edilecek amme alacağının miktarını belirlemeye yetkili kılınmış, böylece terkin edilecek amme alacağı ıniktarının aruırılması için kanun değişikliğine, bundan böyle gerek kalmamıştır.

16 54 ÇAOOAŞ YEREL YÖNETİMLER Ayrıca, tabii afetler sebebiyle terkin konusu da yine 6183 saydı kanunun 105 inci maddesinde yer almışlır. Terkine esas olacak hususları belirleyen belgeler, terkin talepnamesine bağlanarak, belediye başkanlığının görüşü ile birlikte karara bağlanmak üzere belediye meclisine gönderilir; belediye meclisinin vereceği karara göre işlem yapılır.

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ

SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Zamanaşımı süresi, işverenlerce kendiliğinden düzenlenen ve yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1 Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/31-1 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞ (TEMLİK VE VERGİ BORÇLARINA TAKAS) (SIRA NO: 12) NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 49) YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 7)YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 7)YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 25.04.2016/62-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 7)YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde yapılan değişiklik ile mükelleflere

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı

Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı İÇERİK Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kamu Zararının Tespiti ve Bildirilmesi Alacak Takibi ve Tahsil Şekilleri

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 430)

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 430) TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 430) Bilindiği gibi, 02.01.2004 gün ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/025

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/025 Sirküler Tarihi : 22.04.2016 Sirküler No : 2016/025 SERİ:A SIRA:7 NO.LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ İLE SERİ:A SIRA:1 NO.LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 16.04.2016 tarihli ve 29686 sayılı

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan: FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan: FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 27 Eylül 2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumundan: FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

T.C. BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam: Madde 1: Bu yönetmelik İşletme Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını belirlemek

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org S0N DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABINA İLİŞKİN İŞLEMLER Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org I-Giriş Kamu kesiminin ihtiyaç duyacağı tüm mali verilerin günü gününe, doğru, güvenilir

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNCA FAZLA VEYA YERSĐZ ÖDEMELERĐN TAHSĐLĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYIMLANDI

SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNCA FAZLA VEYA YERSĐZ ÖDEMELERĐN TAHSĐLĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYIMLANDI 07.10.2008/173 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNCA FAZLA VEYA YERSĐZ ÖDEMELERĐN TAHSĐLĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYIMLANDI ÖZET : Sosyal Güvenlik Kurumunca Fazla Veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. ZAMANAŞIMI TEORİSİ...3 A. Kavram... 3 1.Tanımı... 3 2. Vergi Hukukunda Zamanaşımının Diğer Kanunlardaki Zamanaşımı ve Benzeri Müesseseler İle Karşılaştırılması... 5 a. Özel Hukuktaki

Detaylı

ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ GÜMRÜK VERGİLERİNE PARA CEZASI UYGULANABİLİR Mİ?

ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ GÜMRÜK VERGİLERİNE PARA CEZASI UYGULANABİLİR Mİ? ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ GÜMRÜK VERGİLERİNE PARA CEZASI UYGULANABİLİR Mİ? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Hem özel hukuk hem de kamu hukukunda düzenlenen zamanaşımı kurumunun amacının kamu yararı olduğu bilinmektedir.

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) 25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Sayı:2016/12 Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Kesinleşmiş Alacaklar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir.

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir. SİRKÜLER 2017/17 30/01/2017 Sayın Yetkili; 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı. Ayrıca Kanun dan yararlanma hakkını kaybedenler için

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ

4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ 4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 42) PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI Halil İbrahim İNCİ* 28 Hüseyin ÖZTÜRK** 29 1- GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine

Detaylı

Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5

Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5 22.10.2013 Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5 Konu: VERGĐ MAHKEMESĐNCE YÜRÜTMENĐN DURDURULMASI KARARI VERĐLMEDĐKÇE ÖDEME EMRĐNE KARŞI ĐTĐRAZ EDĐLMESĐ VEYA DAVA AÇILMASI TAHSĐLÂTI DURDURMAYACAKTIR 11.09.2013

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

II- YERSİZ VE FAZLA YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞLEMLER

II- YERSİZ VE FAZLA YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞLEMLER II- YERSİZ VE FAZLA YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞLEMLER A- YERSİZ ÖDENEN AYLIKLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 164 üncü maddesinde aylıkların her ay başında peşin olarak

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar İÇİNDEKİLER 1. Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır? 6 2. Ödeme Emri Nedir ve Kimler Adına Düzenlenir? 6 3. Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır? 6 4. Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88 inci maddesinin 1 inci fıkrasında: 4 üncü maddenin

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Sayı : 69358343-010.06[38-1]-61770 26/06/2015 TAHSİLAT İÇ GENELGESİ. (Seri No: 2015/4)

Sayı : 69358343-010.06[38-1]-61770 26/06/2015 TAHSİLAT İÇ GENELGESİ. (Seri No: 2015/4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06[38-1]-61770 26/06/2015 Konu : Tahsilat İç Genelgesi (Seri No: 2015/4) TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (Seri No: 2015/4)...VALİLİĞİNE (Defterdarlık

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun )

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 28.02.2008 Sirküler No: 2008/34 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN (5736 S. Kanun ) 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII- 031/ 226032 25.03.2008 KONU : Tecil ve taksitlendirme usul ve esasları ile hacizli malların satış süreçleri GENELGE 2008 16 1 TECİL VE TAKSİTLENDİRME USUL VE ESASLARI

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR. 11 Eylül 2014 tarihli(mükerrer) Resmi Gazete'de

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19 1 İstanbul, 18.03.2005 GECİKME ZAMMI : 02.03.2005 gün ve 25743 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 23.02.2005 tarih ve 2005/8551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gecikme zammı oranı aylık % 3 olarak yeniden

Detaylı

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 99-1 DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Onüçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/733 K: 2010/3678 sayılı Kanun Yararına Bozma kararında

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/811 01.08.2012 Konu : Kurum alacaklarının terkini ve zamanaşımı GENELGE 2012 27 1- Genel Açıklamalar

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı ÖZET: Maktu harçlar, (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kaynağının elde edilmesi, yönetilmesi,

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1)

Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) 25 Ocak 2014 CUMARTESİ Sayı : 28893 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/118 KONU: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No lu Tebliğ Düzenlemesi Hk.

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

DUYURU: /25

DUYURU: /25 1 DUYURU: 26.04.2016/25 16.04.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile, vadesi geçmiş borç durumunu gösteren belgenin (borcu yoktur yazısının) alınmasında kolaylık

Detaylı

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM KEMAL AKMAZ ZÜBEYİR BAKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ GİRİŞ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 8. maddesinin 2.

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9719 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5458 Kabul Tarihi : 22/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2006

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5

İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/22109 Karar No. 2010/21092 Tarihi: 29.06.2010 İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5 TASARRUF TEŞVİK KESİNTİSİ BELEDİYELERİN BORÇLU OLMASI HAZİNE İLE TAKAS MAHSUP

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.00-010.06.02 /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 1-Genel açıklamalar Kurumun

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER 2007 ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÜCRETSİZDİR Bu broşüre elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı