1 NĠSAN 30 HAZĠRAN 2014 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 NĠSAN 30 HAZĠRAN 2014 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 1 NĠSAN 30 HAZĠRAN 2014 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

2

3 ĠÇĠNDEKĠLER TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. HAKKINDA ÖZET BĠLGĠ... I YÖNETĠM KURULU BAġKANI VE GENEL MÜDÜR ÜN DEĞERLENDĠRMESĠ... 1 ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER VE RASYOLAR... 3 BANKA YÖNETĠMĠ... 4 Yönetim Kurulu... 4 Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Üyelerinin Yetki Sınırları... 4 Banka Üst Yönetimi... 5 Denetim Komitesi... 5 Kurumsal Yönetim Komitesi... 5 Ücretlendirme Komitesi... 5 Ġç Sistemler Kapsamındaki Birimler... 6 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI... 6 BANKANIN 2014 YILI II. DÖNEM FAALĠYETLERĠ... 6 Finansman Faaliyetleri ve Finansal Kurumlarla ĠliĢkiler... 6 Proje Faaliyetleri, DanıĢmanlık ve Teknik Yardım Hizmetleri... 7 Kredilendirme Faaliyetleri... 8 KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU... 9 Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi... 9 Genel Kurul Bilgileri... 9 ġirket Bilgilendirme Politikası Özel Durum Açıklamaları... 10

4 TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. HAKKINDA ÖZET BĠLGĠ Raporun Dönemi : 01 Nisan-30 Haziran 2014 Faaliyete GeçiĢ Tarihi Bankanın Merkezi ÖdenmiĢ Sermayesi : Banka 27/11/1975 tarih ve 13 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Sanayi ve ĠĢçi Yatırım Bankası (DESĠYAB) A.ġ. adı altında kurulmuģtur. 15/07/1988 tarih ve 329 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile unvanı Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ. olarak değiģtirilmiģ ve sanayi sektörü dıģındaki sektörleri de finanse etmek imkânı sağlanmıģtır. Yüksek Planlama Kurulu nun 20/01/1989 tarih ve 89/T-2 sayılı Kararı ile T.C. Turizm Bankası A.ġ. nin tüm aktif ve pasifleriyle Türkiye Kalkınma Bankası na devredilmesi sonucu Banka nın hizmet verdiği alanlara turizm sektörü de ilave edilmiģtir. Banka nın kuruluģuna iliģkin 4456 sayılı Kanun 14/10/1999 tarihinde kabul edilmiģ ve 17/10/1999 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Banka bu Kanun ile düzenlenen hususlar dıģında özel hukuk hükümlerine tabi ve anonim Ģirket Ģeklinde, tüzel kiģiliğe sahip, bir kalkınma ve yatırım bankası olup, ilgili olduğu merci BaĢbakanlıktır. : Ankara (Genel Müdürlük dıģında Ġstanbul ġube Müdürlüğü bulunmaktadır.) : 160 milyon TL ĠĢtirak ve Bağlı Ortaklık Sayısı (*) : 9 Personel Sayısı Bağımsız Denetim KuruluĢu : 651 (38 adedi Süreli SözleĢmeli personeldir.) : DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. Telefon ve Faks : Elektronik Site Adresi Yönetim Merkezi Adresi : : Necatibey Cad. No:98 Bakanlıklar/ANKARA (*) T.T.K. kapsamında, ticaret sicili kaydı terkin edilerek tüzel kiģiliği sona eren TÜRSAN Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. ġ. Bankamız iģtirak ve bağlı ortaklık portföyünden çıkarılmıģtır. I

5 YÖNETĠM KURULU BAġKANI VE GENEL MÜDÜR ÜN DEĞERLENDĠRMESĠ ABD ekonomisinden gelen toparlanma haberleri ile 2015 yılında baģlanacağı beklenen faiz artırımları yanı sıra, son dönemlerde Arjantin in dıģ borç ödemelerini gerçekleģtiremeyeceğini duyurması, Dünyadaki fon akımlarını etkilemekte ve uluslararası finansal piyasalardaki kırılganlık endiģelerini artırmaktadır. Türkiye ekonomisi, dıģ ticaretinin yaklaģık %60 ını gerçekleģtirdiği geliģmiģ ekonomilerin 2013 yılındaki %1,3 lük büyüme oranına karģın 2013 yılında %4, 2014 ün ilk çeyreğinde de %4,3 lük bir büyüme performansı sergilemiģtir. Ekonomi yönetimlerinin önemli bir sorunu olan iģsizlik oranının Ülkemizde 2014 yılı Nisan ayında %9 a gerilemiģ olması, 2013 yılı sonu itibariyle Euro Alanı nda %12,3, geliģmiģ ülkelerde % 8,1 ve Ġspanya daki %26 lık düzeyler düģünüldüğünde, gelecek dönem için umut vericidir. Bilhassa 2012 yılından itibaren alınan önlemlerle azalma eğilimi gösteren cari iģlemler açığının daraltılabilmesi için enerji ithalatından gelen baskının azaltılması, rekabetçi ve dıģ bağımlılığı azalmıģ bir ulusal sanayinin geliģtirilmesi en önemli hareket alanı olarak görülmektedir. Türkiye ekonomisinde büyümeye katkısı çok değerli olan özel sektör yatırım harcamaları kaleminde artıģ sağlanması, bunun için yeni yatırım alanları oluģturulması, yatırımın finansmanına yönelik kanalların çeģitlendirilmesi ve yatırımların uygun koģullarla ve uzun vadeli kaynaklarla desteklenmesi önem arz etmektedir. Bankamız 1975 yılından günümüze kalkınma sürecinin aktörlerinden biri olarak faaliyetlerine devam etmekte, yatırımların finansmanı ve proje faaliyetleri baģta olmak üzere, yürüttüğü teknik ve eğitim hizmetleri ile de üstlendiği misyonu baģarıyla yerine getirmektedir. Bankamız finansman faaliyetleri sırasında sosyal çevresel etkileri de gözetmekte, imalat sanayi ve turizm, eğitim ve sağlık gibi sektörler yanında; yerli ve yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve geri dönüģüm alanlarına da belirgin ağırlık vermektedir. 1

6 Bankamız, KOBĠ lerin finansmanına yönelik toptan bankacılık (apex) uygulamasını da baģarıyla sürdürmektedir. Bu kapsamda, 2013 yılının son çeyreğinde AKKB den sağlanan 80 milyon Avro tutarında krediye iliģkin olarak, 2014 Mayıs ayı içerisinde kredinin kullandırımına aracılık edecek 5 finansal kurum ile sözleģmeler sonuçlandırılmıģtır. Bu dönem içerisinde TĠKA desteği ve koordinasyonunda Bankamız ve Etiyopya Kalkınma Bankası arasında yürütülen teknik iģbirliği programının devamı niteliğinde 23 Haziran 2014 tarihinde ikinci aģama protokol imzalanmıģtır. Diğer yandan, Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı Ekonomik ve Ticari ĠĢ Birliği Daimi Komitesi (ĠSEDAK) tarafından hazırlanan Proje Döngüsü Yönetimi protokolü, 2 Nisan 2014 tarihinde finansman desteği sağlanacak 10 ülkeden 13 projenin sorumlu yetkilileri ile imzalanmıģtır. Kalkınma bankacılığına uygun olarak Bankamızın kredi ağırlıklı aktif yapısında, kredi portföyü 2013 yılı 6 aylık döneme göre % 22 oranında artarak 2014 yılının ilk yarısında milyon TL seviyesine ulaģmıģtır. Yıl içerisindeki donuk alacak tahsilatları ile geçen yılsonunda %4,5 olan brüt takibe dönüģüm oranı bu dönemde %3,8 seviyesine gerilemiģtir. Bankamızca 2014 yılının ilk yarısında yürütülen faaliyetler neticesinde geçen yılın aynı dönemine göre %21 lik artıģla 25 milyon TL net kâr kaydedilmiģtir. Özellikle 2013 yılında uygulamasına geçilen yeni kredi programları kapsamında imzalanan anlaģmalar ve Bankamız özkaynakları dikkate alındığında borç verme kapasitemiz 6 milyar TL ye ulaģmıģ bulunmaktadır. Bankamız uzman kadrosuyla önümüzdeki dönemlerde de Türkiye ekonomisine desteğini, reel sektör yatırımlarının finansmanı, teknik destek ve danıģmanlık faaliyetleri ile sürdürmeye devam edecektir. Saygılarımla, Ahmet BUÇUKOĞLU Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdür 2

7 ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER VE RASYOLAR BĠLÂNÇO (Bin TL) ARALIK 2013 HAZĠRAN 2014 Toplam Aktifler Likit Aktifler Toplam Krediler (Net) Takipteki Krediler (Net) Kullanılan Krediler Özkaynaklar (Kâr Dahil) KÂR/ZARAR (Bin TL) HAZĠRAN 2013 HAZĠRAN 2014 Faiz Gelirleri (Net) Faiz DıĢı Gelirler (Net) Vergi KarĢılığı (-) Net Kâr/Zarar RASYOLAR (%) ARALIK 2013 HAZĠRAN 2014 Toplam Krediler (Net) /Toplam Aktifler 77,6 85,5 Takipteki Krediler (Net) /Toplam Krediler (Net) 2,9 2,3 Özkaynaklar/Toplam Aktifler 17,0 18,1 Kullanılan Krediler/ Toplam Pasifler 81,2 79,8 Sermaye Yeterliliği Rasyosu 21,4 21,2. AKTİF YAPISI (%) Diğer 3% Likit Değerler 11% PASİF YAPISI (%) Diğer 2% Özkaynk. 18% Vad. Kad. Elde Tut.Yat. 1% Krediler 85% Fonlar ve Para Piy. Borçlar 1% Alınan Krediler 79% 3

8 BANKA YÖNETĠMĠ Yönetim Kurulu (*) Ahmet BUÇUKOĞLU Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdür Mustafa Cüneyd DÜZYOL Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Hakan TOKAÇ Yönetim Kurulu Üyesi Selim YEġĠLBAġ Yönetim Kurulu Üyesi ġerif ÇELENK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Ahmet KESĠK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Zeki ÇĠFTÇĠ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (*) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 25 inci maddesi ile 4456 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Ahmet BUÇUKOĞLU nun Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdür olarak atanması Resmi Gazetenin 24 Haziran 2014 tarih ve 2014/537 karar sayısıyla yayınlanmıģtır. 21 Temmuz 2014 tarih ve /114 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Mustafa Cüneyd DUZYOL Yönetim Kurulu BaĢkan Vekilliğine seçilmiģtir.. Adı Soyadı Pozisyonu : Ahmet BUÇUKOĞLU Göreve BaĢ. Tarihi : 27/06/2014 : Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdür Öğrenim Durumu : Lisans- Ankara Üniversitesi SBF Ġktisat ve Maliye/1981 Mesleki Deneyimleri : T.C. Ziraat B. TeftiĢ Krl. BĢk. /MüfettiĢ Yrd./MüfettiĢ/ T.C. Ziraat B. Zirai Krd. Daire BĢk. /Müdür Yrd./ T.C. Ziraat B. Ġstihbarat Daire BĢk. /Müdür/ T.C. Ziraat B. Ġst. Aksaray/Osmanbey/Beyazıt ġb. /Müdür/ T.C. Ziraat B. Ġst.1.Bölge BĢk./Kocaeli Bölge BĢk./BaĢmüdür/ T.C. Ziraat B. Ġst.3.Bölge BĢk. /ġube Müdürü/ T.C. Ziraat B. Ġst. Zeytinburnu ġubesi/ Müdür/ T.C. Ziraat B. Ġst. 2. Bölge / Bölge Yöneticisi-Müdür/ Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Üyelerinin Yetki Sınırları Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları 4456 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenen ve 12/05/2000 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında değiģmiģ Ģekli ile kabul edilen Ana SözleĢmede belirlenmiģtir. Bankamız Yönetim Kurulunun temel görevi, Genel Kurul kararları ve ilgili mevzuat ile kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde, Kanun ile belirlenen amaçlarının gerçekleģmesini sağlamaktır. 4

9 Nisan-Haziran 2014 döneminde Yönetim Kurulu 6 toplantı yapmıģ 2 si ara karar olmak üzere toplam 49 adet karar almıģtır. Banka Üst Yönetimi (*) Ahmet BUÇUKOĞLU Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdür Metin PEHLĠVAN Zekai IġILDAR Genel Müdür Yrd. (Kurumsal Paz.- Ticari Paz. - Ġnsan Kaynak.) Genel Müdür Yrd. (Krediler- Bilgi ĠĢlem - Destek Hizm.) Ġrfan YAġAR Genel Müdür Yrd. (Hazine - Finansal Kurumlar - ĠĢ Ürün ve Plan. ) Adnan YALÇINCI Bahattin SEKKĠN Genel Müdür Yrd. (Kredi Ġzleme ve Tahsilat - Mali ĠĢler - Bütçe) Genel Müdür Yrd. (Ek. ve Sos. ArĢt.-Tekn. Ġzl.-Ġst. Mali Tah.-Kurum.Bnk.) (*) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 25 inci maddesi ile 4456 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Ahmet BUÇUKOĞLU nun Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdür olarak atanması Resmi Gazetenin 24 Haziran 2014 tarih ve 2014/537 karar sayısıyla yayınlanmıģtır. Denetim Komitesi (*) Prof. Dr. Ahmet KESĠK Dr. Zeki ÇĠFTÇĠ ġerif ÇELENK Denetim Komitesi BaĢkanı Denetim Komitesi BaĢkan Vekili Denetim Komitesi Üyesi (*) 30 Nisan 2014 tarih ve / 082 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Denetim Komitesi üyeleri yeniden seçilmiģlerdir. Denetim Komitesinin 22 Mayıs 2014 tarih ve 7 sayılı toplantısında komitenin BaĢkanlığına Prof. Dr. Ahmet KESĠK, BaĢkanvekilliğine Dr. Zeki ÇĠFTÇĠ seçilmiģlerdir. Nisan-Haziran 2014 döneminde Denetim Komitesi 3 toplantı yapmıģ ve 14 adet karar almıģtır. Kurumsal Yönetim Komitesi (*) Dr. Zeki ÇĠFTÇĠ Selim YEġĠLBAġ Metin Pehlivan Adnan YALÇINCI Ġrfan YAġAR Zekai IġILDAR Ġlgili Birimler Kurumsal Yönetim Komitesi BaĢkanı Kurumsal Yönetim Komitesi BaĢkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye (*) 30 Nisan 2014 tarih ve / 081 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi BaĢkanlığına Dr. Zeki ÇĠFTÇĠ, BaĢkanvekilliğine Selim YEġĠLBAġ seçilmiģlerdir. Ücretlendirme Komitesi (*) ġerif ÇELENK Prof. Dr. Ahmet KESĠK Hakan Tokaç Ücretlendirme Komitesi BaĢkanı Ücretlendirme Komitesi Üyesi Ücretlendirme Komitesi Üyesi (*) 30 Nisan 2014 tarih ve / 080 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Ücretlendirme Komitesi BaĢkanlığına ġerif ÇELENK, üyeliklerine Prof. Dr. Ahmet KESĠK ve Hakan TOKAÇ seçilmiģlerdir. 5

10 Ġç Sistemler Kapsamındaki Birimler Fatih ġahġn Ramazan KOYUNCUGĠL Dr.Semra PEKKAYA TeftiĢ Kurulu BaĢkanı Ġç Kontrol Müdürü Risk Ġzleme Müdürü SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI ORTAKLAR MEVCUT SERMAYE PAYI (TL) (%) HAZĠNE MÜSTEġARLIĞI ,32 99,08 DĠĞER (*) ,68 0,92 TOPLAM ,00 100,00 (*)Tüm gerçek ve tüzel kiģileri kapsamakta ve bu ortaklara ait hisse senetleri Borsa Ġstanbul da iģlem görmekte olduğundan ortak sayısı bilinememektedir. BANKANIN 2014 YILI II. DÖNEM FAALĠYETLERĠ Finansman Faaliyetleri ve Finansal Kurumlarla ĠliĢkiler Toptan Bankacılık (apex) yöntemiyle KOBĠ lere kullandırılmak üzere Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile 2013 yılında imzalanan 80 milyon Avro tutarındaki kredi anlaģması kapsamında, ilgili finansal kiralama Ģirketleri ile 26 Mayıs 2014 ve 28 Mayıs 2014 tarihlerinde kredi sözleģmeleri imzalanmıģtır. Yenilenebilir Enerji ve Enerji verimliliği projelerinin finansmanına yönelik, Japonya Uluslararası ĠĢbirliği Bankası (JBIC) kaynağından 16,1 milyon ABD Doları ile Dünya Bankası kaynağından 5,2 milyon ABD Doları dönem içerisinde Bankamız hesaplarına aktarılmıģtır. Avrupa Yatırım Bankası kaynağından KOBĠ ve Büyük ĠĢletmelerin finansmanı amacıyla 16,1 milyon Avro, Sürdürülebilir Turizm ve Enerji Verimliliği projelerinin finansmanı için 10 milyon Avro Bankamız hesaplarına aktarılmıģtır. T.C.Hazine MüsteĢarlığınca Bankamıza ikraz edilen ve Ġslam Kalkınma Bankası kaynağından temin edilen 220 milyon ABD Doları tutarındaki kredinin ilk dilimi olan 75 milyon ABD Doları Bankamız hesaplarına aktarılmıģtır. 6

11 ADFIMI (Ġslam Kalkınma Bankası Üye Ülkeleri Ulusal Kalkınma Finans KuruluĢları Ortaklığı) nın Cidde de Haziran 2014 tarihlerinde yapılan Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarına katılım sağlanmıģtır. Yönetim Kurulu üyeliği süresi sona eren Bankamızın süre uzatım talebi Genel Kurulca kabul edilmiģ olup Bankamız Yönetim Kurulu üyeliğinin 3 yıl daha devamı sağlanmıģtır. Ayrıca, Ġslam Kalkınma Bankası nın Haziran 2014 tarihlerinde yapılan Genel Kurul ve Yıllık Toplantılarına Bankamız adına katılım sağlanarak görüģmeler yapılmıģtır. Bu toplantılar kapsamında ADFIMI nin yıllık olarak düzenlediği CEO Forumuna da katılım sağlanmıģtır. Proje Faaliyetleri, DanıĢmanlık ve Teknik Yardım Hizmetleri Bankamız ile ĠSEDAK (Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı Ekonomik ve Ticari ĠĢ Birliği Daimi Komitesi) arasında Proje Döngüsü Yönetimi protokol anlaģması imzalanmıģtır. Bu çerçevede, T.C.Kalkınma Bakanlığı nın organizasyonu ile 2 Nisan 2014 tarihinde 10 ülkeyle 13 proje için sözleģmeler imzalanmıģtır. Proje yürütücü kuruluģlardan 30 kiģilik katılımcı gruba 2 günlük proje uygulama eğitimi verilmiģtir. Ayrıca ĠSEDAK üyesi ülkelerden Proje Yönetimi Hibe Programını kazananlarla operasyonel anlaģma çalıģmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda, ĠSEDAK tan Bankamıza aktarılan ilk ödemeler, proje sahibi ülkelerdeki uzman ve koordinatörlere iletilmiģtir. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) personeline yönelik Sektörel Performans Değerlendirmesi, Sektörlerarası EtkileĢim ve Sektörel Yapı Analizi, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Analizi kapsamında Bölgesel Potansiyel Yatırım Alanlarının Belirlenmesi ve Fizibilite Değerlendirme Analizi (Ekonomik Ġnceleme ve Değerlendirme) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) personeline yönelik Temel Makroekonomik Göstergeler" eğitimleri verilmiģtir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Doğrudan Faaliyet Desteğiyle Yalova, Sakarya ve Düzce de üç fizibilite çalıģması tamamlanmıģtır. Ankara Kalkınma Ajansı ile ĠĢ ve ĠnĢaat Makinaları Sektör Analiz Raporu ve Çukurova Kalkınma Ajansı ile Mersin Ġli Uygun Yatırım Alanları çalıģmaları tamamlanmıģtır. ORAN Kalkınma Ajansının doğrudan desteğiyle Yozgat Valiliği Ġl Özel Ġdaresi ile Yerköy Termal Turizm Stratejisi çalıģması için protokol imzalanmıģtır. Dönem BaĢkanlığının 2015 yılında ülkemiz tarafından üstlenileceği G-20 Küresel Ekonomik ĠĢbirliği Platformu Yirmiler Grubu nun hazırlık çalıģmalarına Bankamızı 7

12 temsilen katılım sağlanmaktadır. Bu çerçevede, ülkemiz önceliklerine yönelik bilgi ve görüģlerimizi kapsayan Yatırım ve Altyapı Konusunda Mevcut Durum Analizi ve Önerilerimiz, G-20 Dönem BaĢkanlığı Yönlendirme Komitesi üyelerinin katıldığı Haziran ayı toplantısında iletilmiģtir. TĠKA Koordinasyonunda Bankamız ve Etiyopya Kalkınma Bankası arasında yürütülen teknik iģbirliği projesi kapsamında, ikinci aģama protokol 23 Haziran 2014 tarihinde Bankamızda imzalanmıģtır. T.C. Hazine MüsteĢarlığı, SELP-II fonunun Bankamıza aktarılması ve projede öngörüldüğü Ģekliyle toptan bankacılık faaliyetleri çerçevesinde KOBĠ lere kullandırılmasının uygun olacağı kararına varmıģtır. Bankamıza aktarılması öngörülen yaklaģık 50 milyon Avro tutarındaki kaynağın kullanılmasına iliģkin değerlendirme çalıģmaları baģlatılmıģtır. Kredilendirme Faaliyetleri Bankamızca kredi kaynaklarının tanıtımına yönelik olarak söz konusu dönem içerisinde, muhtelif illerde firma ziyaretleri yapılmıģ ve fuarlara iģtirak edilmiģtir. Ayrıca Mayıs 2014 tarihlerinde Ġstanbul'da gerçekleģtirilen ADFIMI Green Finance konulu eğitim ile Haziran 2014 tarihlerinde Kars ta KOBĠ lere ve GiriĢimcilere Sağlanan Destekler ve Alternatif Finans Olanakları konulu panele katılım sağlanmıģtır. Finans (apeks); NİSAN-HAZİRAN 2014 KREDİ MÜRACAATLARI (Bin TL) Turizm; Enerji; İmalat Sanayi; Eğitim ve Sağlık; Nisan-Haziran 2014 döneminde 18 firma ve 5 finansal kurumdan bin Avro, bin ABD Doları, bin TL tutarında kredi müracaatı kabul edilmiģ olup toplam değeri bin TL dir. Bu müracaatların %40 ı enerji, %29 u finans (toptan bankacılık), %25 i imalat sanayi, %6 sı turizm sektörlerine yöneliktir. 8

13 İmalat Sanayi; NİSAN-HAZİRAN 2014 KREDİ KULLANDIRIMLARI (Bin TL) Turizm; Eğitim ve Sağlık; Enerji; Nisan-Haziran 2014 döneminde Banka, KuruluĢ Kanunu gereği anonim Ģirket statüsündeki firmalara bin TL tutarında kredi kullandırmıģtır. Bu kredilerin %36 sı enerji, %34 ü imalat sanayi, %26 sı turizm ve %4 ü eğitim-sağlık sektörlerine aittir. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi Pay sahipleri ile iliģkiler fonksiyonu Kurumsal Bankacılık ve Yatırımlar Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Nisan-Haziran 2014 döneminde pay sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı kapsamında 1 adet baģvuruya yazılı olarak yanıt verilmiģtir. Genel Kurul Bilgileri Banka nın 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Nisan 2014 tarihinde, saat 10:00 da, Necatibey Cad. No: 98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA adresinde Bakanlık temsilcisi gözetiminde yapılmıģtır. Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Ana SözleĢmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek Ģekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02 Nisan 2014 tarih ve 8541 sayılı nüshasında, 03 Nisan 2014 tarihli Dünya ve Star gazetelerinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıģtır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, ġirketin toplam ,00 TL olan sermayesine karģılık gelen adet hisseden ,967 TL sermayeye karģılık gelen ,7 adet hissenin temsilen, toplantıda hazır bulunduğu anlaģılmıģtır. Toplantıda; bilanço ve gelir tablosunun kabulü, ilgili dönemdeki faaliyetleri nedeniyle Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası, Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına iliģkin teklifi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim firması olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2014 yılı bağımsız 9

14 denetçisi olarak onaylanmasına iliģkin gündem maddeleri görüģülerek verilen önergeler oybirliği ile kabul edilmiģtir. Genel Kurul Toplantı tutanağı, Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiģ olup tutanak ve hazır bulunanlar listesine ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu nun (KAP) internet adresinden (www.kap.gov.tr) ve Banka internet sitesinden (www.kalkinma.com.tr.) eriģilebilmektedir. ġirket Bilgilendirme Politikası Banka Kurumsal Yönetim Komitesince hazırlanan ve Yönetim Kurulu na sunulan Banka Bilgilendirme Politikası 29 Nisan 2009 tarihinde onaylanmıģ olup 01 Mayıs 2009 tarihinden itibaren Banka internet sitesinde yer almaktadır. Bilgilendirme Politikasının uygulanmasının izlenmesi, gözetimi ve geliģtirilmesi Banka Yönetim Kurulu nun yetki ve sorumluluğunda olup Banka Yönetim Kurulu adına Kurumsal Yönetim Komitesi gözetiminde yürütülmektedir. Ayrıca, Banka tabi olunan mevzuatla belirlenen kuralların yanı sıra misyonuna uygun ve ticari sır niteliği taģımayan hususlarda da kamuyu aydınlatma ilkesini benimsemiģtir. Nisan-Haziran 2014 döneminde; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Uygulamasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında, Bilgi Edinme Birimi ne yapılan 23 adet baģvuru, 20 Ocak 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2006/3 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi uyarınca BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi (BĠMER) doğrudan BaĢbakanlık sisteminin uygulamasıyla ilgili olarak 5 adet baģvuru cevaplandırılmıģtır. Özel Durum Açıklamaları Özel durum açıklamasını gerektiren durumlarda bildirimler zamanında yapılmaktadır. Nisan-Haziran 2014 döneminde 12 adet özel durum açıklaması yapılmıģtır. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımını takip eden ilk iģ günü Banka internet sitesinde yayınlanmaktadır. Yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK ve Borsa Ġstanbul tarafından ek açıklama talebi olmamıģtır. 10

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 TEMMUZ 30 EYLÜL 2011 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ... I KONSOLİDASYONA TABİ ORTAKLIKLARIMIZA İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Ocak-31 Mart 2009 Faaliyete Geçiş Tarihi : Bankamız 27.11.1975

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2011 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu Ġçindekiler Ortaklık Yapısı... 1 Hesap Dönemi Ġçerisinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler... 1 Kurumsal Profil...

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. 1 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU YILLIK FAALĠYET RAPORU www.doganburda.com - ġubat 2014 - 2 3 1. Portföyümüz 4 2. Doğan Burda Dergi Hakkında

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR 2011 1 Hedef Mali Yatırımlar Holding Anonim ġirketi nden 1 Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 5.000.000 TL den 10.000.000

Detaylı

: YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. A. GiriĢ

: YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. A. GiriĢ A. GiriĢ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Ġdari Faaliyetler : Yönetim Kurulu Üyeleri Mert YAZICIOĞLU (Yönetim Kurulu BaĢkanı ) Göreve

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu

Detaylı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. SERĠ: II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 2014-31 ARALIK 2014 YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. SERĠ: II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 2014-31 ARALIK 2014 YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU SERĠ: II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 2014-31 ARALIK 2014 E V Güney Bağımsız Denetim ve Tel +902123153000 SMMM AŞ Fax: +90 2122308291 Eshi Büyüı

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. nin BANKA BONOSU ve/veya ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ ve/veya TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA

Detaylı

SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN

SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi ĠĢletmeleri A.ġ. 31.12.2010 Tarihi Ġtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 0 1 ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 3 I.GENEL BĠLGĠLER... 5 A. VĠZYON VE MĠSYON... 5 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C. AJANSA ĠLĠġKĠN

Detaylı

2- KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU: BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI

2- KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU: BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI 2- KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU: BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. (Bundan böyle ġirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 31.03.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 31.03.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 31.03.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ 1 Raporun Dönemi : 01.01.2011 31.03.2011 2 Ortaklığın

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 1 OCAK 2015-30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEM KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER. 1. BÖLÜM SUNUġ

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 1 OCAK 2015-30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEM KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER. 1. BÖLÜM SUNUġ ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 1 OCAK 2015 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEM KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. BÖLÜM SUNUġ 1.1 DÜNYA VE TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ 1.2 ORTAKLIK YAPISI VE PAYLARA AĠT BĠLGĠLER

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu kapsamda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer

Detaylı

VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU www.vkbyo.com.tr 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMĠNE AĠT ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I) - Raporun dönemi: 01.01.2013-30.09.2013

Detaylı

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Member Crowe Horwath International YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na

Detaylı

ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir.

ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir. ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir. TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ġhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1 - i - Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı.. x BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI...

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1- Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim ve Denetimden Sorumlu Komiteye iliģkin bilgiler

Detaylı

HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL BAKIġ... 3 Grup Organizasyon Yapısı... 5 1.2. Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.ġ.... 5 1.3. Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.ġ.... 6 1.4. Hitit Döviz

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 01.10.2014

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2011)

(1 OCAK 31 ARALIK 2011) 2011 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2011) 09/05/2011 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR LİSTESİ 4 SUNUŞ 5 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 7 2. KURUMSAL YAPI 8 2.1 MEVCUT DURUM 8 2.2

Detaylı

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU (*) 2.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı:

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU (*) 2.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı: 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU (*) 2.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı: ġirket tarafından, 2005 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri nde yer alan uyulması

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 125.000.000 TL ye kadar nominal değerli kira sertifikalarının halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu kira sertifikalarına iliģkin izahname

Detaylı