1 NĠSAN 30 HAZĠRAN 2014 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 NĠSAN 30 HAZĠRAN 2014 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 1 NĠSAN 30 HAZĠRAN 2014 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

2

3 ĠÇĠNDEKĠLER TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. HAKKINDA ÖZET BĠLGĠ... I YÖNETĠM KURULU BAġKANI VE GENEL MÜDÜR ÜN DEĞERLENDĠRMESĠ... 1 ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER VE RASYOLAR... 3 BANKA YÖNETĠMĠ... 4 Yönetim Kurulu... 4 Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Üyelerinin Yetki Sınırları... 4 Banka Üst Yönetimi... 5 Denetim Komitesi... 5 Kurumsal Yönetim Komitesi... 5 Ücretlendirme Komitesi... 5 Ġç Sistemler Kapsamındaki Birimler... 6 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI... 6 BANKANIN 2014 YILI II. DÖNEM FAALĠYETLERĠ... 6 Finansman Faaliyetleri ve Finansal Kurumlarla ĠliĢkiler... 6 Proje Faaliyetleri, DanıĢmanlık ve Teknik Yardım Hizmetleri... 7 Kredilendirme Faaliyetleri... 8 KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU... 9 Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi... 9 Genel Kurul Bilgileri... 9 ġirket Bilgilendirme Politikası Özel Durum Açıklamaları... 10

4 TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. HAKKINDA ÖZET BĠLGĠ Raporun Dönemi : 01 Nisan-30 Haziran 2014 Faaliyete GeçiĢ Tarihi Bankanın Merkezi ÖdenmiĢ Sermayesi : Banka 27/11/1975 tarih ve 13 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Sanayi ve ĠĢçi Yatırım Bankası (DESĠYAB) A.ġ. adı altında kurulmuģtur. 15/07/1988 tarih ve 329 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile unvanı Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ. olarak değiģtirilmiģ ve sanayi sektörü dıģındaki sektörleri de finanse etmek imkânı sağlanmıģtır. Yüksek Planlama Kurulu nun 20/01/1989 tarih ve 89/T-2 sayılı Kararı ile T.C. Turizm Bankası A.ġ. nin tüm aktif ve pasifleriyle Türkiye Kalkınma Bankası na devredilmesi sonucu Banka nın hizmet verdiği alanlara turizm sektörü de ilave edilmiģtir. Banka nın kuruluģuna iliģkin 4456 sayılı Kanun 14/10/1999 tarihinde kabul edilmiģ ve 17/10/1999 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Banka bu Kanun ile düzenlenen hususlar dıģında özel hukuk hükümlerine tabi ve anonim Ģirket Ģeklinde, tüzel kiģiliğe sahip, bir kalkınma ve yatırım bankası olup, ilgili olduğu merci BaĢbakanlıktır. : Ankara (Genel Müdürlük dıģında Ġstanbul ġube Müdürlüğü bulunmaktadır.) : 160 milyon TL ĠĢtirak ve Bağlı Ortaklık Sayısı (*) : 9 Personel Sayısı Bağımsız Denetim KuruluĢu : 651 (38 adedi Süreli SözleĢmeli personeldir.) : DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. Telefon ve Faks : Elektronik Site Adresi Yönetim Merkezi Adresi : : Necatibey Cad. No:98 Bakanlıklar/ANKARA (*) T.T.K. kapsamında, ticaret sicili kaydı terkin edilerek tüzel kiģiliği sona eren TÜRSAN Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. ġ. Bankamız iģtirak ve bağlı ortaklık portföyünden çıkarılmıģtır. I

5 YÖNETĠM KURULU BAġKANI VE GENEL MÜDÜR ÜN DEĞERLENDĠRMESĠ ABD ekonomisinden gelen toparlanma haberleri ile 2015 yılında baģlanacağı beklenen faiz artırımları yanı sıra, son dönemlerde Arjantin in dıģ borç ödemelerini gerçekleģtiremeyeceğini duyurması, Dünyadaki fon akımlarını etkilemekte ve uluslararası finansal piyasalardaki kırılganlık endiģelerini artırmaktadır. Türkiye ekonomisi, dıģ ticaretinin yaklaģık %60 ını gerçekleģtirdiği geliģmiģ ekonomilerin 2013 yılındaki %1,3 lük büyüme oranına karģın 2013 yılında %4, 2014 ün ilk çeyreğinde de %4,3 lük bir büyüme performansı sergilemiģtir. Ekonomi yönetimlerinin önemli bir sorunu olan iģsizlik oranının Ülkemizde 2014 yılı Nisan ayında %9 a gerilemiģ olması, 2013 yılı sonu itibariyle Euro Alanı nda %12,3, geliģmiģ ülkelerde % 8,1 ve Ġspanya daki %26 lık düzeyler düģünüldüğünde, gelecek dönem için umut vericidir. Bilhassa 2012 yılından itibaren alınan önlemlerle azalma eğilimi gösteren cari iģlemler açığının daraltılabilmesi için enerji ithalatından gelen baskının azaltılması, rekabetçi ve dıģ bağımlılığı azalmıģ bir ulusal sanayinin geliģtirilmesi en önemli hareket alanı olarak görülmektedir. Türkiye ekonomisinde büyümeye katkısı çok değerli olan özel sektör yatırım harcamaları kaleminde artıģ sağlanması, bunun için yeni yatırım alanları oluģturulması, yatırımın finansmanına yönelik kanalların çeģitlendirilmesi ve yatırımların uygun koģullarla ve uzun vadeli kaynaklarla desteklenmesi önem arz etmektedir. Bankamız 1975 yılından günümüze kalkınma sürecinin aktörlerinden biri olarak faaliyetlerine devam etmekte, yatırımların finansmanı ve proje faaliyetleri baģta olmak üzere, yürüttüğü teknik ve eğitim hizmetleri ile de üstlendiği misyonu baģarıyla yerine getirmektedir. Bankamız finansman faaliyetleri sırasında sosyal çevresel etkileri de gözetmekte, imalat sanayi ve turizm, eğitim ve sağlık gibi sektörler yanında; yerli ve yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve geri dönüģüm alanlarına da belirgin ağırlık vermektedir. 1

6 Bankamız, KOBĠ lerin finansmanına yönelik toptan bankacılık (apex) uygulamasını da baģarıyla sürdürmektedir. Bu kapsamda, 2013 yılının son çeyreğinde AKKB den sağlanan 80 milyon Avro tutarında krediye iliģkin olarak, 2014 Mayıs ayı içerisinde kredinin kullandırımına aracılık edecek 5 finansal kurum ile sözleģmeler sonuçlandırılmıģtır. Bu dönem içerisinde TĠKA desteği ve koordinasyonunda Bankamız ve Etiyopya Kalkınma Bankası arasında yürütülen teknik iģbirliği programının devamı niteliğinde 23 Haziran 2014 tarihinde ikinci aģama protokol imzalanmıģtır. Diğer yandan, Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı Ekonomik ve Ticari ĠĢ Birliği Daimi Komitesi (ĠSEDAK) tarafından hazırlanan Proje Döngüsü Yönetimi protokolü, 2 Nisan 2014 tarihinde finansman desteği sağlanacak 10 ülkeden 13 projenin sorumlu yetkilileri ile imzalanmıģtır. Kalkınma bankacılığına uygun olarak Bankamızın kredi ağırlıklı aktif yapısında, kredi portföyü 2013 yılı 6 aylık döneme göre % 22 oranında artarak 2014 yılının ilk yarısında milyon TL seviyesine ulaģmıģtır. Yıl içerisindeki donuk alacak tahsilatları ile geçen yılsonunda %4,5 olan brüt takibe dönüģüm oranı bu dönemde %3,8 seviyesine gerilemiģtir. Bankamızca 2014 yılının ilk yarısında yürütülen faaliyetler neticesinde geçen yılın aynı dönemine göre %21 lik artıģla 25 milyon TL net kâr kaydedilmiģtir. Özellikle 2013 yılında uygulamasına geçilen yeni kredi programları kapsamında imzalanan anlaģmalar ve Bankamız özkaynakları dikkate alındığında borç verme kapasitemiz 6 milyar TL ye ulaģmıģ bulunmaktadır. Bankamız uzman kadrosuyla önümüzdeki dönemlerde de Türkiye ekonomisine desteğini, reel sektör yatırımlarının finansmanı, teknik destek ve danıģmanlık faaliyetleri ile sürdürmeye devam edecektir. Saygılarımla, Ahmet BUÇUKOĞLU Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdür 2

7 ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER VE RASYOLAR BĠLÂNÇO (Bin TL) ARALIK 2013 HAZĠRAN 2014 Toplam Aktifler Likit Aktifler Toplam Krediler (Net) Takipteki Krediler (Net) Kullanılan Krediler Özkaynaklar (Kâr Dahil) KÂR/ZARAR (Bin TL) HAZĠRAN 2013 HAZĠRAN 2014 Faiz Gelirleri (Net) Faiz DıĢı Gelirler (Net) Vergi KarĢılığı (-) Net Kâr/Zarar RASYOLAR (%) ARALIK 2013 HAZĠRAN 2014 Toplam Krediler (Net) /Toplam Aktifler 77,6 85,5 Takipteki Krediler (Net) /Toplam Krediler (Net) 2,9 2,3 Özkaynaklar/Toplam Aktifler 17,0 18,1 Kullanılan Krediler/ Toplam Pasifler 81,2 79,8 Sermaye Yeterliliği Rasyosu 21,4 21,2. AKTİF YAPISI (%) Diğer 3% Likit Değerler 11% PASİF YAPISI (%) Diğer 2% Özkaynk. 18% Vad. Kad. Elde Tut.Yat. 1% Krediler 85% Fonlar ve Para Piy. Borçlar 1% Alınan Krediler 79% 3

8 BANKA YÖNETĠMĠ Yönetim Kurulu (*) Ahmet BUÇUKOĞLU Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdür Mustafa Cüneyd DÜZYOL Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Hakan TOKAÇ Yönetim Kurulu Üyesi Selim YEġĠLBAġ Yönetim Kurulu Üyesi ġerif ÇELENK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Ahmet KESĠK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Zeki ÇĠFTÇĠ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (*) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 25 inci maddesi ile 4456 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Ahmet BUÇUKOĞLU nun Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdür olarak atanması Resmi Gazetenin 24 Haziran 2014 tarih ve 2014/537 karar sayısıyla yayınlanmıģtır. 21 Temmuz 2014 tarih ve /114 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Mustafa Cüneyd DUZYOL Yönetim Kurulu BaĢkan Vekilliğine seçilmiģtir.. Adı Soyadı Pozisyonu : Ahmet BUÇUKOĞLU Göreve BaĢ. Tarihi : 27/06/2014 : Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdür Öğrenim Durumu : Lisans- Ankara Üniversitesi SBF Ġktisat ve Maliye/1981 Mesleki Deneyimleri : T.C. Ziraat B. TeftiĢ Krl. BĢk. /MüfettiĢ Yrd./MüfettiĢ/ T.C. Ziraat B. Zirai Krd. Daire BĢk. /Müdür Yrd./ T.C. Ziraat B. Ġstihbarat Daire BĢk. /Müdür/ T.C. Ziraat B. Ġst. Aksaray/Osmanbey/Beyazıt ġb. /Müdür/ T.C. Ziraat B. Ġst.1.Bölge BĢk./Kocaeli Bölge BĢk./BaĢmüdür/ T.C. Ziraat B. Ġst.3.Bölge BĢk. /ġube Müdürü/ T.C. Ziraat B. Ġst. Zeytinburnu ġubesi/ Müdür/ T.C. Ziraat B. Ġst. 2. Bölge / Bölge Yöneticisi-Müdür/ Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Üyelerinin Yetki Sınırları Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları 4456 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenen ve 12/05/2000 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında değiģmiģ Ģekli ile kabul edilen Ana SözleĢmede belirlenmiģtir. Bankamız Yönetim Kurulunun temel görevi, Genel Kurul kararları ve ilgili mevzuat ile kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde, Kanun ile belirlenen amaçlarının gerçekleģmesini sağlamaktır. 4

9 Nisan-Haziran 2014 döneminde Yönetim Kurulu 6 toplantı yapmıģ 2 si ara karar olmak üzere toplam 49 adet karar almıģtır. Banka Üst Yönetimi (*) Ahmet BUÇUKOĞLU Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdür Metin PEHLĠVAN Zekai IġILDAR Genel Müdür Yrd. (Kurumsal Paz.- Ticari Paz. - Ġnsan Kaynak.) Genel Müdür Yrd. (Krediler- Bilgi ĠĢlem - Destek Hizm.) Ġrfan YAġAR Genel Müdür Yrd. (Hazine - Finansal Kurumlar - ĠĢ Ürün ve Plan. ) Adnan YALÇINCI Bahattin SEKKĠN Genel Müdür Yrd. (Kredi Ġzleme ve Tahsilat - Mali ĠĢler - Bütçe) Genel Müdür Yrd. (Ek. ve Sos. ArĢt.-Tekn. Ġzl.-Ġst. Mali Tah.-Kurum.Bnk.) (*) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 25 inci maddesi ile 4456 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Ahmet BUÇUKOĞLU nun Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdür olarak atanması Resmi Gazetenin 24 Haziran 2014 tarih ve 2014/537 karar sayısıyla yayınlanmıģtır. Denetim Komitesi (*) Prof. Dr. Ahmet KESĠK Dr. Zeki ÇĠFTÇĠ ġerif ÇELENK Denetim Komitesi BaĢkanı Denetim Komitesi BaĢkan Vekili Denetim Komitesi Üyesi (*) 30 Nisan 2014 tarih ve / 082 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Denetim Komitesi üyeleri yeniden seçilmiģlerdir. Denetim Komitesinin 22 Mayıs 2014 tarih ve 7 sayılı toplantısında komitenin BaĢkanlığına Prof. Dr. Ahmet KESĠK, BaĢkanvekilliğine Dr. Zeki ÇĠFTÇĠ seçilmiģlerdir. Nisan-Haziran 2014 döneminde Denetim Komitesi 3 toplantı yapmıģ ve 14 adet karar almıģtır. Kurumsal Yönetim Komitesi (*) Dr. Zeki ÇĠFTÇĠ Selim YEġĠLBAġ Metin Pehlivan Adnan YALÇINCI Ġrfan YAġAR Zekai IġILDAR Ġlgili Birimler Kurumsal Yönetim Komitesi BaĢkanı Kurumsal Yönetim Komitesi BaĢkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye (*) 30 Nisan 2014 tarih ve / 081 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi BaĢkanlığına Dr. Zeki ÇĠFTÇĠ, BaĢkanvekilliğine Selim YEġĠLBAġ seçilmiģlerdir. Ücretlendirme Komitesi (*) ġerif ÇELENK Prof. Dr. Ahmet KESĠK Hakan Tokaç Ücretlendirme Komitesi BaĢkanı Ücretlendirme Komitesi Üyesi Ücretlendirme Komitesi Üyesi (*) 30 Nisan 2014 tarih ve / 080 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Ücretlendirme Komitesi BaĢkanlığına ġerif ÇELENK, üyeliklerine Prof. Dr. Ahmet KESĠK ve Hakan TOKAÇ seçilmiģlerdir. 5

10 Ġç Sistemler Kapsamındaki Birimler Fatih ġahġn Ramazan KOYUNCUGĠL Dr.Semra PEKKAYA TeftiĢ Kurulu BaĢkanı Ġç Kontrol Müdürü Risk Ġzleme Müdürü SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI ORTAKLAR MEVCUT SERMAYE PAYI (TL) (%) HAZĠNE MÜSTEġARLIĞI ,32 99,08 DĠĞER (*) ,68 0,92 TOPLAM ,00 100,00 (*)Tüm gerçek ve tüzel kiģileri kapsamakta ve bu ortaklara ait hisse senetleri Borsa Ġstanbul da iģlem görmekte olduğundan ortak sayısı bilinememektedir. BANKANIN 2014 YILI II. DÖNEM FAALĠYETLERĠ Finansman Faaliyetleri ve Finansal Kurumlarla ĠliĢkiler Toptan Bankacılık (apex) yöntemiyle KOBĠ lere kullandırılmak üzere Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile 2013 yılında imzalanan 80 milyon Avro tutarındaki kredi anlaģması kapsamında, ilgili finansal kiralama Ģirketleri ile 26 Mayıs 2014 ve 28 Mayıs 2014 tarihlerinde kredi sözleģmeleri imzalanmıģtır. Yenilenebilir Enerji ve Enerji verimliliği projelerinin finansmanına yönelik, Japonya Uluslararası ĠĢbirliği Bankası (JBIC) kaynağından 16,1 milyon ABD Doları ile Dünya Bankası kaynağından 5,2 milyon ABD Doları dönem içerisinde Bankamız hesaplarına aktarılmıģtır. Avrupa Yatırım Bankası kaynağından KOBĠ ve Büyük ĠĢletmelerin finansmanı amacıyla 16,1 milyon Avro, Sürdürülebilir Turizm ve Enerji Verimliliği projelerinin finansmanı için 10 milyon Avro Bankamız hesaplarına aktarılmıģtır. T.C.Hazine MüsteĢarlığınca Bankamıza ikraz edilen ve Ġslam Kalkınma Bankası kaynağından temin edilen 220 milyon ABD Doları tutarındaki kredinin ilk dilimi olan 75 milyon ABD Doları Bankamız hesaplarına aktarılmıģtır. 6

11 ADFIMI (Ġslam Kalkınma Bankası Üye Ülkeleri Ulusal Kalkınma Finans KuruluĢları Ortaklığı) nın Cidde de Haziran 2014 tarihlerinde yapılan Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarına katılım sağlanmıģtır. Yönetim Kurulu üyeliği süresi sona eren Bankamızın süre uzatım talebi Genel Kurulca kabul edilmiģ olup Bankamız Yönetim Kurulu üyeliğinin 3 yıl daha devamı sağlanmıģtır. Ayrıca, Ġslam Kalkınma Bankası nın Haziran 2014 tarihlerinde yapılan Genel Kurul ve Yıllık Toplantılarına Bankamız adına katılım sağlanarak görüģmeler yapılmıģtır. Bu toplantılar kapsamında ADFIMI nin yıllık olarak düzenlediği CEO Forumuna da katılım sağlanmıģtır. Proje Faaliyetleri, DanıĢmanlık ve Teknik Yardım Hizmetleri Bankamız ile ĠSEDAK (Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı Ekonomik ve Ticari ĠĢ Birliği Daimi Komitesi) arasında Proje Döngüsü Yönetimi protokol anlaģması imzalanmıģtır. Bu çerçevede, T.C.Kalkınma Bakanlığı nın organizasyonu ile 2 Nisan 2014 tarihinde 10 ülkeyle 13 proje için sözleģmeler imzalanmıģtır. Proje yürütücü kuruluģlardan 30 kiģilik katılımcı gruba 2 günlük proje uygulama eğitimi verilmiģtir. Ayrıca ĠSEDAK üyesi ülkelerden Proje Yönetimi Hibe Programını kazananlarla operasyonel anlaģma çalıģmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda, ĠSEDAK tan Bankamıza aktarılan ilk ödemeler, proje sahibi ülkelerdeki uzman ve koordinatörlere iletilmiģtir. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) personeline yönelik Sektörel Performans Değerlendirmesi, Sektörlerarası EtkileĢim ve Sektörel Yapı Analizi, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Analizi kapsamında Bölgesel Potansiyel Yatırım Alanlarının Belirlenmesi ve Fizibilite Değerlendirme Analizi (Ekonomik Ġnceleme ve Değerlendirme) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) personeline yönelik Temel Makroekonomik Göstergeler" eğitimleri verilmiģtir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Doğrudan Faaliyet Desteğiyle Yalova, Sakarya ve Düzce de üç fizibilite çalıģması tamamlanmıģtır. Ankara Kalkınma Ajansı ile ĠĢ ve ĠnĢaat Makinaları Sektör Analiz Raporu ve Çukurova Kalkınma Ajansı ile Mersin Ġli Uygun Yatırım Alanları çalıģmaları tamamlanmıģtır. ORAN Kalkınma Ajansının doğrudan desteğiyle Yozgat Valiliği Ġl Özel Ġdaresi ile Yerköy Termal Turizm Stratejisi çalıģması için protokol imzalanmıģtır. Dönem BaĢkanlığının 2015 yılında ülkemiz tarafından üstlenileceği G-20 Küresel Ekonomik ĠĢbirliği Platformu Yirmiler Grubu nun hazırlık çalıģmalarına Bankamızı 7

12 temsilen katılım sağlanmaktadır. Bu çerçevede, ülkemiz önceliklerine yönelik bilgi ve görüģlerimizi kapsayan Yatırım ve Altyapı Konusunda Mevcut Durum Analizi ve Önerilerimiz, G-20 Dönem BaĢkanlığı Yönlendirme Komitesi üyelerinin katıldığı Haziran ayı toplantısında iletilmiģtir. TĠKA Koordinasyonunda Bankamız ve Etiyopya Kalkınma Bankası arasında yürütülen teknik iģbirliği projesi kapsamında, ikinci aģama protokol 23 Haziran 2014 tarihinde Bankamızda imzalanmıģtır. T.C. Hazine MüsteĢarlığı, SELP-II fonunun Bankamıza aktarılması ve projede öngörüldüğü Ģekliyle toptan bankacılık faaliyetleri çerçevesinde KOBĠ lere kullandırılmasının uygun olacağı kararına varmıģtır. Bankamıza aktarılması öngörülen yaklaģık 50 milyon Avro tutarındaki kaynağın kullanılmasına iliģkin değerlendirme çalıģmaları baģlatılmıģtır. Kredilendirme Faaliyetleri Bankamızca kredi kaynaklarının tanıtımına yönelik olarak söz konusu dönem içerisinde, muhtelif illerde firma ziyaretleri yapılmıģ ve fuarlara iģtirak edilmiģtir. Ayrıca Mayıs 2014 tarihlerinde Ġstanbul'da gerçekleģtirilen ADFIMI Green Finance konulu eğitim ile Haziran 2014 tarihlerinde Kars ta KOBĠ lere ve GiriĢimcilere Sağlanan Destekler ve Alternatif Finans Olanakları konulu panele katılım sağlanmıģtır. Finans (apeks); NİSAN-HAZİRAN 2014 KREDİ MÜRACAATLARI (Bin TL) Turizm; Enerji; İmalat Sanayi; Eğitim ve Sağlık; Nisan-Haziran 2014 döneminde 18 firma ve 5 finansal kurumdan bin Avro, bin ABD Doları, bin TL tutarında kredi müracaatı kabul edilmiģ olup toplam değeri bin TL dir. Bu müracaatların %40 ı enerji, %29 u finans (toptan bankacılık), %25 i imalat sanayi, %6 sı turizm sektörlerine yöneliktir. 8

13 İmalat Sanayi; NİSAN-HAZİRAN 2014 KREDİ KULLANDIRIMLARI (Bin TL) Turizm; Eğitim ve Sağlık; Enerji; Nisan-Haziran 2014 döneminde Banka, KuruluĢ Kanunu gereği anonim Ģirket statüsündeki firmalara bin TL tutarında kredi kullandırmıģtır. Bu kredilerin %36 sı enerji, %34 ü imalat sanayi, %26 sı turizm ve %4 ü eğitim-sağlık sektörlerine aittir. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi Pay sahipleri ile iliģkiler fonksiyonu Kurumsal Bankacılık ve Yatırımlar Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Nisan-Haziran 2014 döneminde pay sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı kapsamında 1 adet baģvuruya yazılı olarak yanıt verilmiģtir. Genel Kurul Bilgileri Banka nın 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Nisan 2014 tarihinde, saat 10:00 da, Necatibey Cad. No: 98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA adresinde Bakanlık temsilcisi gözetiminde yapılmıģtır. Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Ana SözleĢmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek Ģekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02 Nisan 2014 tarih ve 8541 sayılı nüshasında, 03 Nisan 2014 tarihli Dünya ve Star gazetelerinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıģtır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, ġirketin toplam ,00 TL olan sermayesine karģılık gelen adet hisseden ,967 TL sermayeye karģılık gelen ,7 adet hissenin temsilen, toplantıda hazır bulunduğu anlaģılmıģtır. Toplantıda; bilanço ve gelir tablosunun kabulü, ilgili dönemdeki faaliyetleri nedeniyle Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası, Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına iliģkin teklifi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim firması olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2014 yılı bağımsız 9

14 denetçisi olarak onaylanmasına iliģkin gündem maddeleri görüģülerek verilen önergeler oybirliği ile kabul edilmiģtir. Genel Kurul Toplantı tutanağı, Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiģ olup tutanak ve hazır bulunanlar listesine ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu nun (KAP) internet adresinden (www.kap.gov.tr) ve Banka internet sitesinden (www.kalkinma.com.tr.) eriģilebilmektedir. ġirket Bilgilendirme Politikası Banka Kurumsal Yönetim Komitesince hazırlanan ve Yönetim Kurulu na sunulan Banka Bilgilendirme Politikası 29 Nisan 2009 tarihinde onaylanmıģ olup 01 Mayıs 2009 tarihinden itibaren Banka internet sitesinde yer almaktadır. Bilgilendirme Politikasının uygulanmasının izlenmesi, gözetimi ve geliģtirilmesi Banka Yönetim Kurulu nun yetki ve sorumluluğunda olup Banka Yönetim Kurulu adına Kurumsal Yönetim Komitesi gözetiminde yürütülmektedir. Ayrıca, Banka tabi olunan mevzuatla belirlenen kuralların yanı sıra misyonuna uygun ve ticari sır niteliği taģımayan hususlarda da kamuyu aydınlatma ilkesini benimsemiģtir. Nisan-Haziran 2014 döneminde; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Uygulamasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında, Bilgi Edinme Birimi ne yapılan 23 adet baģvuru, 20 Ocak 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2006/3 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi uyarınca BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi (BĠMER) doğrudan BaĢbakanlık sisteminin uygulamasıyla ilgili olarak 5 adet baģvuru cevaplandırılmıģtır. Özel Durum Açıklamaları Özel durum açıklamasını gerektiren durumlarda bildirimler zamanında yapılmaktadır. Nisan-Haziran 2014 döneminde 12 adet özel durum açıklaması yapılmıģtır. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımını takip eden ilk iģ günü Banka internet sitesinde yayınlanmaktadır. Yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK ve Borsa Ġstanbul tarafından ek açıklama talebi olmamıģtır. 10

1 NİSAN 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1 NİSAN 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ... I YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR ÜN DEĞERLENDİRMESİ... 1 ÖZET

Detaylı

KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 01 OCAK-31 MART 2015 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. HAKKINDA ÖZET BĠLGĠ... I YÖNETĠM KURULU BAġKANI VE GENEL MÜDÜR ÜN DEĞERLENDĠRMESĠ... 1 ÖZET FĠNANSAL

Detaylı

1 TEMMUZ 30 EYLÜL 2014 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

1 TEMMUZ 30 EYLÜL 2014 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1 TEMMUZ 30 EYLÜL 2014 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. HAKKINDA ÖZET BĠLGĠ... I YÖNETĠM KURULU BAġKANI VE GENEL MÜDÜR ÜN DEĞERLENDĠRMESĠ... 1 ÖZET

Detaylı

1 TEMMUZ 30 EYLÜL 2016 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

1 TEMMUZ 30 EYLÜL 2016 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1 TEMMUZ 30 EYLÜL 2016 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. HAKKINDA ÖZET BĠLGĠ... I YÖNETĠM KURULU BAġKANI VE GENEL MÜDÜR ÜN DEĞERLENDĠRMESĠ... 1 ÖZET

Detaylı

1 NĠSAN 30 HAZĠRAN 2015 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

1 NĠSAN 30 HAZĠRAN 2015 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1 NĠSAN 30 HAZĠRAN 2015 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. HAKKINDA ÖZET BĠLGĠ... I YÖNETĠM KURULU BAġKANI VE GENEL MÜDÜR ÜN DEĞERLENDĠRMESĠ... 1 ÖZET

Detaylı

1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. HAKKINDA ÖZET BĠLGĠ... I YÖNETĠM KURULU BAġKANI VE GENEL MÜDÜR ÜN DEĞERLENDĠRMESĠ... 1 ÖZET FĠNANSAL

Detaylı

1 TEMMUZ 30 EYLUL 2015 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

1 TEMMUZ 30 EYLUL 2015 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1 TEMMUZ 30 EYLUL 2015 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. HAKKINDA ÖZET BĠLGĠ... I YÖNETĠM KURULU BAġKANI VE GENEL MÜDÜR ÜN DEĞERLENDĠRMESĠ... 1 ÖZET

Detaylı

1 TEMMUZ - 30 EYLÜL 2016 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. «çevreci. Kalkınma

1 TEMMUZ - 30 EYLÜL 2016 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. «çevreci. Kalkınma 1 TEMMUZ - 30 EYLÜL 2016 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU «çevreci Kalkınma İÇİNDEKİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ I YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR'ÜN DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ.

TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. 1 TEMMUZ 30 EYLÜL 2013 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. HAKKINDA ÖZET BĠLGĠ... I YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN DEĞERLENDĠRMESĠ...

Detaylı

1 NİSAN 30 HAZİRAN 2017 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1 NİSAN 30 HAZİRAN 2017 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2017 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ... I YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR ÜN DEĞERLENDİRMESİ... 1 ÖZET

Detaylı

1 OCAK 31 MART 2017 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1 OCAK 31 MART 2017 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 MART 2017 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ... I YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR ÜN DEĞERLENDİRMESİ... 1 ÖZET FİNANSAL

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ... I YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN DEĞERLENDİRMESİ...

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ... I YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN DEĞERLENDİRMESİ...

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2012 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ... I KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLERİMİZE

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2011 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu Ġçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı... 1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi Ġçerisinde Ana SözleĢmesinde

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 TEMMUZ 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ... I YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN DEĞERLENDİRMESİ...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ... I YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN DEĞERLENDİRMESİ...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 TEMMUZ 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ... I KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLERİMİZE

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2013 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2013 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2013 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ., kuruluģunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun,

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 TEMMUZ 30 EYLÜL 2011 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SORUMLULUK BEYANI... I TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ... II YÖNETİM KURULU

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2010 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Nisan-30 Haziran 2010 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU I- FĠNANSAL BĠLGĠLER VE GELĠġMELER Turkish Bank A.ġ, Bakanlar Kurulu nca 14 Eylül 1991 tarihli 91/2256 no lu Karar çerçevesinde

Detaylı

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU FFK FON FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER 1- ġġrket TANITIMI 2- LEASĠNG

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2010 Yılı III. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu Ġçindekiler Ortaklık Yapısı... 1 Hesap Dönemi Ġçerisinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler... 1 Kurumsal

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2011 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SORUMLULUK BEYANI... I TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ... II YÖNETİM KURULU

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2011 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU I İÇİNDEKİLER SORUMLULUK BEYANI... I TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ... II KONSOLİDASYONA TABİ

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Ocak-31 Mart 2010 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 TEMMUZ 30 EYLÜL 2010 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2010 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 TEMMUZ 30 EYLÜL 2011 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ... I KONSOLİDASYONA TABİ ORTAKLIKLARIMIZA İLİŞKİN

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH: 24/01/2013 TARİH: 29/01/2013 Özet Bilgi: Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı tarafından ġirketimize Uygulanan Ġdari Para Cezasına Yönelik Açılan Davaya ĠliĢkin Mahkeme Kararı hakkında ġirketimizin

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

1 OCAK - 30 EYLÜL 2015

1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. ĠletiĢim bilgileri 3 II. Banka nın tarihçesi ile ilgili açıklamalar 3 III. Ana ortaklık Banka nın Ortaklık yapısına iliģkin

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2012 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. HAKKINDA ÖZET BİLGİ... I KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLERİMİZE

Detaylı

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Takasbank A.ġ. 2012 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BaĢlık... Sayfa Yönetim Kurulu BaĢkanı nın Döneme ĠliĢkin Değerlendirmeleri...

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

1 OCAK- 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU I- FĠNANSAL BĠLGĠLER VE GELĠġMELER Turkish Bank A.ġ, Bakanlar Kurulu nca 14 Eylül 1991 tarihli 91/2256 no lu Karar çerçevesinde

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2006 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2007 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 KISACA HSBC YATIRIM 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE YAPISI

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ) NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/03/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3.

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 31.12.6 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

Hesap Dönemi İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Hesap Dönemi İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 1 İçindekiler Sayfa No: Ortaklık Yapısı... 1 Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 1 Kurumsal Profil... 1 Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri, Denetçiler ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013)

TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013) TACĠRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2013 31.06.2013) I. GĠRĠġ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 30.06.2013 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU Mehmet Akif Aydemir Yönetim Kurulu BaĢkanı 1963 yılında Ankara'da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ġktisat Bölümünden mezun oldu. 20.10.1986

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01.2011/31.03.2011 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1-Son Durum Ġtibariyle Ortaklık Yapısı 2-Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Denetçilerimiz 3-2011/1 Dönem

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No: 1 ĠÇĠNDEKĠLER Konu Sayfa No 1- Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyeleri Ve Görev Süreleri. 2 2- Sermayenin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar Ve Ortaklık Yapısı 2 3- Son 5 Yılda Dağıtılan Temettüler

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK-30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK-30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK-30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1-Ortaklık Yapısı 2-Yönetim ve Denetleme Kurulu 3-2009/3 Dönem Faaliyetleri a)üretimler b)satıģlar c)yapılan

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2013 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE ĠZAHNAMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2013 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Denetçi, neden bu görevi üstlendiğini ve bu raporun hazırlanıģ amacını içerecek Ģekilde, denetim amaçlarını açık ve net olarak ifade eder.

Denetçi, neden bu görevi üstlendiğini ve bu raporun hazırlanıģ amacını içerecek Ģekilde, denetim amaçlarını açık ve net olarak ifade eder. ÖDEME HĠZMETLERĠ VE ELEKTRONĠK PARA ĠHRACI ĠLE ÖDEME KURULUġLARI VE ELEKTRONĠK PARA KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠN 8 ĠNCĠ MADDESĠNĠN 1 ĠNCĠ FIKRASININ (Ç) BENDĠ UYARINCA BAĞIMSIZ DENETĠM ġġrketlerġnce

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL,

Detaylı

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014)

TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014) TACĠRLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU (01.01.2014 31.03.2014) I. GĠRĠġ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 2. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2017

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 2. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2017 BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 2. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2017 BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 2. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2017 İÇİNDEKİLER A GENEL BİLGİLER...4

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 YTL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 23.400.000 YTL DÖNEM : 01.01.2008 31.03.2008 FAALĠYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan,

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı