ÇALIŞMA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 2011 ÇALIŞMA RAPORU"

Transkript

1 ÇALIŞMA RAPORU

2 MERKEZ YÖNETĠM KURULU Dr. Rıdvan YILMAZ (BaĢkan), Dr. Cengiz DOĞAN (BaĢkan Yardımcısı), Dr. Hamit IġIKALP (Genel Sekreter), Dr. Ġsmet SAYMAN (Sayman), Dr. H. Selma OKKAOĞLU, Dr. Deniz NALBANTOĞLU, Dr. Cumhur ÇETĠN ( Ekim 2010), Dr. Zerrin KURġUN (2010) MERKEZ YÖNETĠM KURULU YEDEK Dr. Zerrin KURġUN, Dr. Güzide ELĠTEZ, Dr. Hülya DOĞAN, Dr. Bülent ÖNDER, Dr. Ġsmail BULCA, Dr. Yücel AYAZ, Dr. Arif SÜER MERKEZ DENETLEME KURULU Dr. Murat ARIKAN, Dr. Gülden AYKANAT, Dr. Mustafa SÜLKÜ MERKEZ DENETLEME KURULU YEDEK Dr. Sevinç ÖZGEN, Dr. Ġbrahim TARTICI, Dr. Hasan Metin ÖZTÜRK MERKEZ DĠSĠPLĠN KURULU Dr. Nevruz GÜRCEĞĠZ, Dr. Naciye DEMĠREL, Dr. Canan ÇAKIR MERKEZ DĠSĠPLĠN KURULU YEDEK Dr. Hüseyin DEMĠRDĠZEN, Dr. Riyat KIRMIZIOĞLU, Dr. Fethi BOZÇALI TEMEL AMAÇLAR Genel Pratisyenler için standartları oluģturmak. Ülkemizde sağlık hizmet sisteminde, pratisyen hekimlerin rolünü savunmak. Pratisyen hekimlerin, hastalarına ve topluma, yeterli hizmeti verebilmesi için bilimsel, mesleksel, toplumsal ve ekonomik kazanımlarını yükseltmek. Pratisyen hekimleri temsil ederek, gerekli kararları almak. Daha üst mesleki standartlara ulaģabilmek için, diğer sağlık örgütleri ile iģbirliği yapmak. TEMEL HEDEFLER Pratisyen hekimlerin büyük çoğunluğunu dernek üyesi yaparak alanın gerçek temsiliyetini sağlamak Pratisyen Hekimlik Derneği ni aktif katılımlı organizasyonel yapıya kavuģturmak Pratisyen hekimlikle ilgili her konuda çalıģma yapmak, sonuçlarını tüm tıp ortamı ve kamuoyu ile paylaģmak Pratisyen hekimlikle ilgili her konuda, pratisyen hekimleri temsil ederek gerekli kararları ve tutumu almak Diğer sağlık örgütleri ile iģbirliğini geliģtirerek, pratisyen hekimlerin mesleki geliģimine katkı sağlamak

3 6. OLAĞAN GENEL KURUL DELEGELERİ ĠSTANBUL ġube Dr. Ali DEMĠRCAN, Dr. Figen SAYMAN, Dr. Mustafa SÜLKÜ, Dr. Zerrin KURġUN, Dr. Hakan Erkan PEHLĠVAN, Dr. Hulusi ORHANGAZĠLĠ, Dr. Hüseyin DEMĠRDĠZEN, Dr. Naciye DEMĠREL, Dr. Cumhur ÖZCAN, Dr. Gürcan BAHADIR, Dr. Akif AKALIN, Dr. ġeyda ġener, Dr. Çiğdem KESĠMER, Dr. Ġfakat KUTLUĞ, Dr. Filiz GülĢen KURTOĞLU, Dr. M.Fethi BOZÇALI, Dr. Medet ÖZEL, Dr. Erkan KAPAKLI, Dr. Selma Mutlu OKKAOĞLU ANKARA ġube Dr. Figen ġahpaz, Dr. Mehmet ÇAKMAK, Dr. Mustafa DEVECĠ, Dr. Özlem COġKUN, Dr. Aytuğ BALCIOĞLU, Dr. Sultan GEMALMAZ, Dr. Seyfi DURMAZ, Dr. Serdar KOÇ, Dr. Havva ÖZDEN, Dr. Hülya BĠRĠKEN, Dr. Muharrem BAYTEMÜR, Dr. ġamih DEMLĠ, Dr. Arif MÜEZZĠNOĞLU, Dr. Selçuk ATALAY, Dr. Enver Cahit IġILAK Dr. Binnaz BAġARAN ĠġÇĠ, Dr. Ekrem KUTBAY, Dr. Yasemin YILMAZ AYDIN ADANA ġube Dr. Ahmet BATU, Dr. Hisar ALTUNOL, Dr. Cumali COġANOĞLU, Dr. Ömer ÖNAL, Dr. Özkan ÖZDEMĠR, Dr. Necip Tolga YÜCEER, Dr. Mehmet ĠYĠGÜN, Dr. Metin UZABACI, Dr. Kamil SEKMEN, Dr. Ġbrahim TARTICI, Dr. Burhan KARACA, Dr. Haluk ÖZKUT, Dr. Ömer EKġĠ, Dr. Fulya GÜVEN TEKĠRDAĞ ġube Dr. Hamit IġIKALP, Dr. Cumhur ÇETĠN, Dr. Yücel AYAZ, Dr. Bülent ÖNDER, Dr. Hasan ALGAN Dr. Mehmet YOLDAġ, Dr. Aytaç ARAS, Dr. Ufuk ÇINAR, Dr. Arif SÜER, Dr. Ömer GÜVEN, BURSA ġube Dr. Alper Tunga TÜRKBAYRAK, Dr. Ersan TAġÇI, Dr. Güzide ELĠTEZ, Dr. Hülya Uyar ERDEM, Dr. Ömer MUġTUCU, Dr. Bülent ÖZBĠLGĠN, Dr. YaĢar ÇELĠK, Dr. Müberra YENĠġAR, Dr. Ġlkay ERCAN, Dr. Emrullah AKSOY, Dr. Hülya BALKANLI, Dr. IĢın DELĠPINAR, Dr. Tanju ELAGÖZ SAMSUN ġube Dr. Canan ÇAKIR, Dr. Murat ARIKAN, Dr. Faik Cem SÜMBÜLOĞLU, Dr. Hülya DOĞAN, Dr. Mustafa Kazım AYVAZ, Dr. Süreyya AYVAZ, Dr. Özlem Demir ÇAKIR, Dr. Gürol ÖZORAL AYDIN ġube Dr. Hayati ÇAKIR, Dr. Gürkan MERSĠN, Dr. Ġsmail Hakkı ERTĠN, Dr. Erdoğan PAYZA, Dr. Deniz NALBANTOĞLU, Dr. Recep BIYIKLI, Dr. Metin ÖZTÜRK, Dr. Ġsmail ÇEVĠK ĠZMĠR ġube Dr. Yasemin S. Öz AKDÖL, Dr. Ġbrahim PADIR, Dr. Zafer ġġġlġ, Dr. AyĢegül ÇĠFTÇĠ, Dr. Hasan DEĞĠRMENCĠ, Dr. Ġbrahim GENGÖR, Dr. Melek KARADEMĠR, Dr. Ümit Kağan ARPACI, Dr. Sema ÖZGÜR SAKARYA, Dr. Sema DEMĠRSOY, Dr.Perihan ETĠZ, Dr. Bil ġenoğlu, Dr. Derya YÜKSEL, Dr.Nüvit ÖZGÜLTER, Dr.Yıldıray ORHON DĠYARBAKIR ġube Dr. Recai ALDEMĠR, Dr. Kamil ERGĠN, Dr. M.Metin ÇILGIN, Dr. Dorjin YALÇINGÜZEL, Dr. RahĢan Sinem KAYHAN, Dr. Nevruz GÜRCEĞĠZ, Dr. Nevzat AYTEKĠN, Dr. A.Adem AVCIKIRAN, Dr. Ercan Naim TANRIKULU

4 BAŞLARKEN Sevgili meslektaģlarımız, Yeni bir genel kurul sürecine yaģadığımız Ģu günlerde hem geçmiģin bir değerlendirmesini yapıyor hem de geleceğe dönük projeler oluģturmaya çalıģıyoruz. Aslında geçmiģin deneyimleriyle yeni baģlangıçlar yapmaya çalıģıyoruz ya da tarihin kendimize düģen kısmını yazıyoruz da diyebiliriz. Ġki yıllık genel kurul sürecini, geriye dönük değerlendirdiğimizde, her hedefimizi gerçekleģtiremediğimizi söyleyebiliriz. Ancak ülkemizdeki sağlık ortamını değerlendirdiğimizde derneğimizin varlığının ve on yıllarca biriktirdiklerimizin ne kadar anlamlı olduğu Ģeklinde bir tespitte bulunmak sanıyoruz abartılı olmayacaktır. 90 lı yıllarda pratisyen hekimliğin ayrı bir tıp disiplini olması iddiası ile bir araya gelen pratisyen hekimlerin bu iddiaları, binlerce meslektaģımızın kimlik arayıģına yanıt veren bir seçenek olmuģtur. Heyecan yaratmıģtır. Derneğimiz tarafından düzenlenen sürekli eğitim etkinlikleri, kongreler onlarca ilden binlerce pratisyen hekimin bir araya gelip, alanımıza iliģkin bilimsel geliģmeleri ve araģtırmalarımızı paylaģtığımız, politikalar ürettiğimiz keyifli ortamlar olmuģtur. Derneğimiz çeģitli ortam ve platformlarda da ülkemizin sağlık ortamına iliģkin görüģlerini ifade etmiģtir. Türkiye tarihinde ilk kez pratisyen hekimler derneğimiz aracılığıyla uluslararası platformlarda da temsil edilme olanağını bulmuģlardır. Sağlık reformu adı altında baģlayıp sağlıkta dönüģüm adı altında devam eden sağlıkta özelleģtirme uygulamalarının önemli adımlarından biri olan aile hekimliği sistemi birinci basamağa bomba gibi düģmüģtür. Sağlık hizmetlerinin herkese, ihtiyaç duyduğu kadar, ücretsiz ve nitelikli bir Ģekilde sunulmasını savunan derneğimiz, aile hekimliği sisteminde sağlık hizmetlerinin yalnızca parası olana, prim ödeyene ve ödediği prim kadar olacağının altını çizmiģtir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin finansmanından sunumuna kadar yapılan değiģiklikler alanın hekim insan gücü olan pratisyen hekimleri de etkilemiģtir. Pratisyen hekimler farklı istihdam biçimleri, farklı ücret politikaları, farklı isimlerle bölünmüģlerdir. Bir kimlik olarak sunulan aile hekimliğinde mesleki etik değerlerin uygulanması zorlanmıģ, hekimler kimliksizleģtirme, yalnızlaģtırma politikalarına maruz bırakılmıģlardır. Bu tarihsel süreçte derneğimiz, pratisyen hekimlerin mesleki kimlik ve dayanıģmasında gerçek adres olma kararlılığını sürdürmüģtür. Ve genel kurulumuzdan aldığı güçle diyoruz ki; derneğimiz bu ülkenin her yerinde ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin her biriminde hizmet veren pratisyen hekimlerin gözü, kulağı, sesi, yüreği ve beyni olmaya devam edecektir. Hepimize kolay gelsin... Pratisyen Hekimlik Derneği Merkez Yönetim Kurulu

5 Merkez Yönetim Kurulu Çalışmaları 6. genel kurulun hemen ardından yapılan ilk yönetim kurulunda görev paylaģımı Ģu Ģekilde yapıldı. Dr. Rıdvan YILMAZ Genel BaĢkan, Dr. Cengiz DOĞAN 2. BaĢkan, Dr. Hamit IġIKALP Genel Sekreter, Dr. Ġsmet SAYMAN Sayman, Dr. Selma OKKAOĞLU Üye, Dr. Deniz NALBANTOĞLU Üye, Dr. Cumhur ÇETĠN Üye. 5 Ekim 2010 tarihinde Dr. Cumhur ÇETĠN in istifası sonrası ilk merkez yönetim kurulu yedek üyesi seçilen Dr. Zerrin KURġUN merkez yönetim kuruluna katılmıģtır Merkez Yönetim Kurulundan baģkan ve bir üye ile temsil edildiğimiz Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü Yönetim Kuruluna Dr. Rıdvan YILMAZ ve Dr. Cumhur ÇETĠN seçildiler. Avrupa Genel Pratisyenler Birliği(UEMO) delegasyonu olarak görevli görülen Dr. Erkan KAPAKLI nın göreve devamına karar veirldi. TTB GPE bilim kurulu üyeliğine Dr. Ali DEMĠRCAN, TTB UDEK e bağlı ATUB üyeliğine Dr. Mustafa SÜLKÜ, Genel Pratisyen dergisi editörlüğüne Dr. Rıdvan YILMAZ görevlendirildi. Geçen Dönemlerde belirlenen çalıģma gruplarının sorumluluklarında önemli değiģiklik yapılmadı. Bu yıl derneğimiz bünyesinde yeterlilik kurulu oluģturulması konusunda çalıģmalar baģlatılmıģ, bir çalıģma grubu oluģturulması kararı alınmıģtır. ÇalıĢma grubu baģkanı Dr. Alper BÜYÜKKAKUġ olarak belirlenmiģ, merkez yönetim kurulu adına Dr. Zerrin KURġUN un bu çalıģma grubu içinde yer alması kararlaģtırılmıģtır. Halen mevcut çalıģma grupları ve sorumluları ise Ģöyledir: STE/SMG çalıģma grubu Dr. Nihat ġahbaz, Dr. Ali DEMĠRCAN, Toplum Sağlığını GeliĢtirme çalıģma grubu Dr. Selma OKKAOĞLU, Etik çalıģma grubu Dr. Cengiz DOĞAN, Sağlıkta Ġnsan Gücü ÇalıĢma Grubu Dr. Figen ġahpaz, Bilimsel AraĢtırma ÇalıĢma Grubu Dr. Aylin Sena BELĠNER, Akciğer Sağlığı ÇalıĢma Grubu Dr. Remzi KARġI, Diyabet ÇalıĢma Grubu Dr. Nihat ġahbaz, Dr. Hamit IġIKALP, CPR çalıma grubu Dr. Hayati ÇAKIR. Merkez yönetim kurulu her ay 1 kez düzenli toplantı yaptı. Ġki yıl boyunca 24 toplantı gerçekleģtirildi bu toplantılarda 134 farklı karar alındı. Merkez yönetim kurulu yıllarını kapsayan 2 yıllık dönemde dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve hedeflere uygun olarak çok sayıda faaliyette bulunmuģtur. Pratisyen hekimlerin ihtiyacı olan eğitim etkinlikleri sürdürülmüģtür. 14. Ve 15. Pratisyen Hekimlik Kongreleri aktif katılımla baģarılı Ģekilde gerçekleģtirilmiģtir. Ulusal ve uluslararası platformlarda pratisyen hekimlerin temsiliyeti sağlanmıģ, çok sayıda sivil toplum örgütü ile birlikte kurs, bilimsel toplantı, çalıģtay gibi bilimsel faaliyetler gerçekleģtirilmiģtir. Bilimsel çalıģmalara her dönemde olduğu gibi bu dönemde de destek olma çabamız sürdürüldü. ġubelerimizle birlikte 2 GYK toplantısı yapıldı. Geçen iki yılda ülkemizde sağlıkta dönüģüm adıyla anılan programın önemli adımlarının atıldığı bir dönemi yaģadık. Hizmet verdiğimiz alana müdahaleler hiç de istemediğimiz yönde geliģmeyi sürdürdü. Tam gün yasası ile baģlayan süreçte 36 ile yayılan Aile Hekimliği uygulaması 2009 yılı sonunda 40 ile 2010 yılı sonunda ise tüm ülkeye dayatıldı. Pratisyen Hekimlerin tamamına yakınının gündemini bu geçiģ dönemi sorunları oluģturdu. Tüm pratisyen hekimlere bir açık davette bulunduk ve birlik olmaya davet ettik. Merkez yönetim kurulu olarak çok sayıda toplantı, sempozyum, kongre ve panelde sisteme karģı duruģ argümanlarımızı paylaģmaya devam ettik. Türk Tabipleri Birliğinin çağrısıyla aile hekimliği süreciyle ilgili tüm dernek ve TTB birinci basamak temsilcileri 2 kez bir araya geldi, ortak bir basın açıklaması yapabilme olanağı sağlandı. 19 Nisan günü Ankara da on binlerce sağlık çalıģanıyla birlikteydik. Ancak çağrıyı sadece bizim derneğimiz açıkça destekledi ve flaması arkasında yürüdü. Pratisyen Hekimlik Derneği 5. Olağan genel kurulu 31 Mayıs 209 tarihinde yapılmıģ, yeni yönetim kurulları 2 yıllığına görevi teslim almıģlardı. Geçtiğimiz iki yıllık dönemi hatırlarsak; mevcut hükümetin sağlık alanına müdahaleleri devam ediyor, aile hekimliği süreci hızla ilerliyordu. Pratisyen hekimlik çalıģma alanları baskı altındaydı ve geleceğe yönelik endiģeler giderek artıyordu. Yoğun bir mutsuzluğun ve kaygının hakim olduğu günlerdeydik. Bugün ise durum çok da farklı değil. Gerçekler gün gibi ortaya çıkmaya tablo çok net seçilmeye baģladı. Genel bir mutsuzluk hali halen duruma hakim. DeğiĢen en önemli Ģey ise tablonun görünür hale gelmesiyle her geçen gün artan birliktelik mesajları. Pratisyen Hekimlik Derneği bu dönemde faaliyetlerini sürdürdü. Bir yandan eğitim faaliyetlerine ve alanın sağlık sorunlarına çözüm üretmeye diğer yandan da özlük hakları mücadelesine devam etti döneminde gerçekleģtirilen faaliyetlerin bazılarını bu çalıģma raporunda bulacaksınız.

6 Sürekli Tıp Eğitimleri 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2009 Majesty Mirage Park Resort Kemer / ANTALYA 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi Sonuç Bildirgesi 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi ni 28 Ekim 1 Kasım 2009 tarihleri arasında; Ġyi Hekimlik Toplum Sağlığı ve Mesleki Geleceğimiz Ġçin Hep Birlikte Hep Beraber; Ticaret Değil Sağlık Hizmeti temasıyla Antalya da gerçekleģtirdik. Kongremizde 49 ilden 600 ün üzerinde meslektaģımızla bir arada olduk. Alanın tek bilimsel kongresi olan Pratisyen Hekimlik Kongreleri nde, bilindiği üzere sadece bilimsel geliģmeler değil sağlık politikaları ve Türkiye sağlık ortamı da tartıģılmaktadır. Bu nedenle Sağlık Bakanı nın ve Bakanlık yetkililerinin kongremize katılımını önemsemekteyiz. Fakat tüm davetlerimize rağmen açılıģa Sayın Bakan katılmadığı gibi alanın önemli sorunlarından biri olan istihdam, hekim emeği ve mesleki eğitimine ait sorunların konuģulacağı mesleki oturumumuza da yetkili konuģmacı göndermeyen Sağlık Bakanlığı nın bu tutumunu birinci basamağa verdiği önemin göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Kongremizde alanımıza yönelik mesleki ve bilimsel 32 oturum ve 6 kurs gerçekleģtirdik. Ġl Sağlık Müdürlüklerinin anlamsız Ģekilde kurumlarımızda yaptığımız hizmetlere ait verileri kullandırmama tavırları nedeniyle bilimsel araģtırma yapma özgürlüğümüz belirgin düzeyde kısıtlanmıģ olsa da; sınırlı olanaklarımız ile alan da çalıģan arkadaģlarımıza ait 15 poster ve 8 sözlü bildiri ile sesimizi duyurmaya çalıģtık. Doğumdan ölüme hayatın her döneminde, yaģama dair her müdahalede kendine ulaģılmasına gerek duymadan sorumluluk alan pratisyen hekimler, bu kongrede bilgilerini paylaģtılar, becerilerini arttırdılar ve sağlık hakkına, mesleki geleceğimize dair mücadeleden geri dönmeyecekleri Ģeklindeki tutumlarını perçinlediler. Sağlıkta dönüģüm programı ile pratisyen hekim istihdamında çok önemli değiģimler yaģanmaktadır. SözleĢmeli çalıģma, taģeron Ģirket çalıģanı olma, hizmet akdi ile çalıģma gibi güvencesiz istihdam ağırlık kazanmıģtır. Emeğin değerlendirilmesinde performans üzerinden döner sermaye uygulaması ekip çalıģması ve iģ barıģı önünde ciddi bir engel olarak durmaktadır. Esnek çalıģma sistemde pratisyen hekimlerin iģ yükünü arttırmaktadır. Güvencesiz çalıģma, güvencesiz ücret pratisyen hekimlerin gelecek kaygısını arttırmakta ve mutsuz etmektedir. Bunun da en önemli çıktısı mesleki değersizleģtirme ve yalnızlaģmanın yaģanmasıdır. Sağlık Bakanlığı nın ana ve çocuk sağlığı alanlarının yetkin temsilcileri ile sorunlarımızı konuģtuk. Güvenli annelik konusunda Sağlıkta DönüĢüm Programının en büyük tehlikeyi oluģturduğu, aile hekimliği pilot illerinde

7 kayda geçmiģ kiģiler üzerinden değerlendirmeler ile sorun yokmuģ gibi sunulmasına rağmen, hasta listeleri üzerinden hizmet verilmesi nedeni ile sistem dıģında olan, yani saha çalıģmalarının yürütülememesi nedeniyle tespit edilmeyen riskli bir grubun varlığına dikkat çektik. ĠĢçi sağlığı - güvenliği hizmetlerinin taģeronlaģtırılması, piyasalaģtırılmasına ve kamusal hizmet niteliğinin ortadan kaldırılmasına karģı durmaktayız. Bu Ģekilde koruyucu iģçi sağlığı uygulamalarımızın sadece tedavi edici hizmetlere geriletilmesini kabul edemeyiz. ĠĢyeri hekimliği eğitimleri taģeronlar eliyle sunulamaz, piyasalaģması kabul edilemez. TTB GPE tarafından 10 yıldan beri pratisyen hekimlere yönelik yürütülen mesleki eğitimin, hekimlerin ve toplumun gereksinimlerini karģılayan özgün bir örnek olduğu bir kez daha ortaya çıkmıģtır. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aile hekimliği birinci ve ikinci aģama uyum eğitimleri içerik, yöntem ve süre açısından mesleki eğitim değildir. Reformların yürütüldüğü bu ülkeler arasında en kısa eğitimin ülkemizde yürütülüyor olması talihsizliktir. Ġnsan sağlığını korumak önceliğiyle biz pratisyen hekimler, gıda güvenliğini, dolayısıyla insanın sağlıklı kalma hakkını yok sayan tüm uygulamaların ve özellikle genetiği değiģtirilmiģ organizmalarla ilgili yasal düzenlemelerin geri çekilmesini talep ediyoruz. Bu konuda kongremizde bir imza kampanyası da gerçekleģtirilmiģtir. Yine insan yaģamının en önemli gereksinimi olan suyun ticarileģtirilmesi ve dolayısıyla suya ulaģımı engelleme yönündeki insanı hiçe sayan politikalar derhal durdurulmalıdır. Bizler su kaynaklarımızın korunması ve eģit, adil ve ücretsiz kullandırılması konusunda takipçi ve ısrarcı olacağız. BağıĢıklama konusunda plansız programsız ve öngörüsüz uygulamaların tüm uyarılarımıza rağmen devam ettiğini görmek bizleri derinden etkilemektedir. Sadece aile hekimliği pilot uygulaması yürütülen 33 ilde yapmak gibi garip bir yöntemle uygulanan kızamıkçık aģı programının istenmeyen sonuçlarını üzüntüyle izledik. BağıĢıklama konusunda, uygulayıcısı olan biz pratisyen hekimlerin de karar süreçlerinde yer almamızın sağlanmasını istiyoruz. Kardiyo-serebro-vasküler olay sonrası eve bağımlı kalmıģ hastanın takibi, ülkemizde giderek artan bir sağlık sorunu olduğu kadar aynı zamanda sosyal bir sorundur. Kendi haline bırakılmıģ bu soruna bir an önce çözüm bulunmalı, ticari Ģirketler üzerinden kısmi çözüm arayıģları yerine biran önce birinci basamak sağlık hizmetleri yönetiminde sektörler arası iģbirliği ile çözüm yoluna gidilmelidir. Sporcu sağlığı koruyucu hekimlik uygulamaları ile geliģtirilip sürdürülebilir bir kavramdır. Ülkemizde sporcu muayeneleri ve raporlamaları konusunda farklı uygulamalar ve belirsizlikler mevcuttur. Bu konuda tüm tarafların bir araya gelerek, standartları belirlemesi ve rehberler oluģturması gerekmektedir. Aile Hekimliği Pilot illerinde yapıla gelen uygulamaların takipçisi olmaya devam ediyoruz, Zor Ģartlara rağmen aile hekimliği sürecini değerlendiren bilimsel çalıģmalarla tespitlerimizi ortaya koyuyoruz. Binlerce pratisyen hekim arkadaģımızı iģ güvencesinden yoksun bırakan, birinci basamak sağlık hizmetlerini parçalayan Aile Hekimliği uygulamasının yaygınlaģtırılmasına son verilmesini ve bilimsel tarafsız kurumlarca dönüģümün uygulandığı illerde araģtırma yapılmasına izin verilmesini talep ediyoruz. Kongremizde, Ģu anda tüm dünya ile birlikte ülkemizin önemli bir halk sağlığı problemi haline gelen Pandemik Ġnfluenza A H1N1 (Domuz Gribi) hakkında, sağlık çalıģanları olarak medya aracılığı ile Sağlık Bakanlığı ndan bilgi almak yerine, alanının yetkin isimleriyle bilimsel bir tartıģma ortamı yarattık. Bu salgın bize bir kez daha gösterdi ki, kendi ulusal aģı üretim mekanizmalarınızı oluģturmaz iseniz halk sağlığınızı dıģa bağımlı ve belirsizliğe terk etmiģ olursunuz. Bu toplantımızı basın kuruluģlarının takip etmesine olanak sağlayarak halkımızın da doğru bilgiye ulaģmasına katkı sunduk. Sağlığı piyasalaģtıran sağlıkta dönüģümün ve bu kapsamda birinci basamağın özelleģtirilmesi sürecinin, toplum sağlığını olumsuz etkileyeceği, iyi hekimlik uygulamalarından uzaklaģtıracağı, halkın sağlık hakkını elinden alacağı görüģlerimizi yineliyor ve yetkililere bir kez daha sesleniyoruz; Bu yanlıģtan dönebilmek mümkündür, bu yıkımı bir an önce durdurun. ĠġGÜVENCESĠ, EKĠP ÇALIġMASI, BÜTÜNCÜL SAĞLIK HĠZMETĠ ĠÇĠN SAĞLIK OCAĞI, ONURUMUZ; EMEĞĠMĠZ; EĞĠTĠMĠMĠZ ĠÇĠN GENEL PRATĠSYENLĠK, ĠYĠ HEKĠMLĠK TOPLUM SAĞLIĞI VE MESLEKĠ GELECEĞĠMĠZ ĠÇĠN HEP BĠRLĠKTE HEP BERABER; TĠCARET DEĞĠL SAĞLIK HĠZMETĠ Pratisyen Hekimlik Derneği TTB-Pratisyen Hekimler Kolu TTB-Genel Pratisyenlik Enstitüsü

8 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi Ekim 2010 Starlight Hotel Side / ANTALYA 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi "GÜVENCELĠ ÇALIġMA VE MESLEKĠ BAĞIMSIZLIK" temasıyla gerçekleģtirildi. 44 ilden 400'e yakın meslektaģımızla bir arada olduğumuz kongremizde birinci basamakta sık görülen sorunlar ele alındı. Ayrıca "Sağlıkta DönüĢüm" tüm yönleriyle değerlendirilerek, bunun mesleki eğitimimize etkileri tartıģıldı. 15. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi ni Ekim 2010 tarihleri arasında Güvenceli ÇalıĢma - Mesleki Bağımsızlık ana temasıyla ile Antalya da gerçekleģtirdik. Kongremizde 44 farklı ilden 400 meslektaģımızla birlikte olduk ne yakın pratisyen hekimin önemli sorunlar yaģadığı bu günlerde davetlerimize çeģitli nedenlerle olumsuz yanıt veren Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin kongremize katılmama geleneği bu yıl da sürmüģtür. Kongremizde bu yıl alanımıza yönelik 22 mesleki ve bilimsel oturum ve 3 kurs gerçekleģtirdik. Sağlık Müdürlüklerinin bilimsel verileri kullandırmada gösterdikleri olumsuz tavırlarını devam ettirdiği bu yıl da bunca zorluğa rağmen 17 serbest bildiriyle ülkemiz bilimsel ortamına katkıda bulunduk. Kongremizde sadece bilimsel değil dostça bir ortamı da çeģitli sosyal etkinliklerle birlikte yaģadık. Geçtiğimiz yıl yaģanan domuz gribi pandemisi sürecinde, sağlık otoritesinin hazırlıksızlığı ve yönetimsel eksiliği tüm açıklığı ile ortaya konmuģtur. Topluma en yakın noktada bulunan ve daha önceki çalıģmaları ve yaptıkları ile sürecin en önemli unsuru olan sağlık ocaklarının sağlık otoritesince sürecin dıģında bırakılması bu sürecin baģarısız yönetilmesinin en önemli nedeni olmuģtur. Birinci basamak olmadan pandeminin baģarılı yönetilemeyeceği bir kez daha dile getirdik. ĠĢçi sağlığı ve iģ güvenliği ile ilgili son yıllarda yapılan hukuksuz düzenlemeler meslek örgütümüzce açılan davalar sonunda sayısız kez iptal edilmiģtir. ĠĢyeri hekimliği hizmetlerinin ve eğitimlerinin taģeronlar eliyle sunulamayacağı ortadadır. ĠĢçi sağlığı ve iģ güvenliği hizmetlerinin piyasalaģtırılması uğraģlarına rağmen bu hizmetlerin kamusal hizmet niteliğinde sunulması gerekliliği açıktır. Bir ülkenin bağıģıklama uygulamaları o ülkenin sağlık politikalarından bağımsız olarak düģünülemez. Bu nedenle Ulusal AĢı Programlarında bilim adamlarımızın önerileri göz ardı edilerek yapılan değiģiklikler ve aģı üreten bir ülke iken tamamen dıģa bağımlı bir ülkeye dönüģtürülmemiz sağlıktaki kaos ve özelleģtirmenin bir sonucudur. Neo-liberal politikaların sağlık alanında uygulanması güvencesiz ve esnek çalıģma olarak kendini göstermektedir. Birinci basamakta da uygulanan bu politikalar sağlık çalıģanlarının çalıģma ve istihdam Ģekillerini tamamen değiģtirmektedir. Birinci basamak çalıģanları arasındaki ücret dengesizliği kabul bizlerce kabul edilemez. Bu durum yeni örgütlenme ihtiyaçları doğurmakta, tüm çalıģanlar için güvenceli çalıģma talebinin yükseltilmesi gerekmektedir. Pratisyen hekimler olarak bu kongremizde çevre sağlığını ilgilendiren ve bir risk faktörü olan elektromanyetik radyasyon yayan cihazların sağlığımız üzerine etkilerini ele aldık. Baz istasyonlarının koruma bantları göz önüne alınarak insanları etkilemeyecek yerlere kurulması, kreģler, çocuk yuvaları gibi ortamlarda sürekli çalıģan kablosuz görüntüleme cihazlarının kaldırılması, cep telefonlarıyla uzun konuģmayı teģvik eden reklamların önlenmesi, 16 yaģına kadar çocuklara cep telefonu kullandırılmaması, ilköğretim okullarına ve liselere cep telefonları ile girilmemesi konularında toplum bilgilendirilmelidir.

9 Türkiye ye dayatılan neoliberal ideoloji temelli Sağlıkta DönüĢüm Programının asıl amacı sağlık hizmetlerinin özelleģtirilmesini sağlamaktır. Önce sağlık Ocaklarını kapatan, ardından toplum sağlığı merkezlerinin sayısını azaltan, yedi yıldan beri mesleki eğitimi kuramayan, geçiģ döneminde bu eğitimi ücretli hale getiren bir Sağlık Bakanlığı, aslında birinci basamak sağlık hizmetlerini geliģtirme gibi bir derdi olmamıģtır. Birinci basamak sağlık hizmetlerini geliģtirmek, nitelikli insan gücü yetiģtirmek isteyen bir hükümetin ilk yapması gereken sağlığın devletin güvencesi altında bir hak olduğunu ilan etmesidir. EĢit ulaģılabilir, ücretsiz ve kapsayıcı bir birinci basamak, ancak sağlığın anayasal bir hak olduğu ve devletin sağlığı koruma iģlevini tümüyle üstlendiği koģullarda mümkündür. Birinci basamak hekimliği ancak bu koģullar altında gerçek karakterini bulabilecektir. Adı Genel Pratisyenlik, Aile Hekimliği, Birinci Basamak Hekimliği, ne olursa olsun, bu alanın mesleki eğitimi dönüģüm! adı altında gerçekleģemez Sürdürülemez... Her zaman olduğu gibi bugün de yineliyoruz; Mesleki değerlerimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz, Güvenceli çalıģma, iyi hekimlik ve mesleki bağımsızlığımız için, Sağlıklı ve güvenli çalıģma ortamı, Yeterli ve emekliliğe yansıyan ücret için, Mesleğin gerektirdiği nitelikli bir mesleki eğitim ve kendimizi geliģtirebilecek sürekli eğitim zaman ve olanakları için, Hizmet verdiğimiz toplumun sağlık hakkı için, ĠYĠ HEKĠMLĠK, MESLEKĠ BAĞIMSIZLIK, GÜVENCELĠ ÇALIġMA! EġĠT, ULAġILABĠLĠR, ÜCRETRSĠZ KAMUSAL SAĞLIK HĠZMETĠ 16. Pratisyen Hekimlik Kongresi Ekim 2010 tarihlerinde Antalya Belek te Zeynep Resort Otelde gerçekleģtirilecek kongrenin çalıģmaları devam ediyor dönemi içinde baģlayan süreci 7. Genel kurulumuz sonrası seçilecek yeni yönetim kurulu devam ettirecek. Kongre düzenleme kurulunda Genel BaĢkan ve Genel Sekreter yanında tüm Ģubelerimizden birer isim ve kongre bilim kurulunda 3 dernek temsilcisi arkadaģımız görev yapıyor. Dernek sekreterliğini derneğimiz adına Dr. Ġsmet SAYMAN yürütüyor.

10 Pratisyen Hekimlik Derneği Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantıları tarihinde ve tarihinde Ġstanbul da iki GYK toplantısı yapıldı. GYK toplantılarında derneğimiz Ģube ve merkez yönetimlerinin faaliyetlerinin paylaģılması sonrası gündemimizde aile hekimliği sürecinde tüm pratisyen hekimler olarak yaģadığımız sorunlar, sürekli tıp eğitimi etkinlikleri, kongremiz, dernek çalıģma grupları faaliyetleri vb konular vardı. Her Ġki GYK da alınan bazı karar baģlıkları ise Ģöyleydi. 1- ġubelerin tüm üyelerin bilgi güncellemelerini yapmaları, iletiģim ağı kurmaları, 2- Pratisyen Hekimlik Derneğinin tüm birinci basamak hekimleri için çatı örgüt olduğunun pratisyen hekimlere daha aktif Ģekilde anlatılması 3- Birinci basamağın farklı birimleri için kapsayıcı bir organizasyon içinde olunmalı 4- Kongre kurullarının oluģması, yer ve zaman tayininin yıl içinde tamamlanması, sonraki kongrenin yer ve zamanının çok daha önceden belirlenebilmesi ve o yılın kongresinde ön duyurunun yapılabilmesi için bir çalıģma yapılması, son düzenleme kurulu yapılırken bir sonraki kongrenin yer ve zamanının belirlenmesi, kongre düzenleme kurulu baģta olmak üzere tüm örgütün sahada birebir görüģmeler yaparak aktif bir çalıģma yürütmesi, duyurunun daha yaygın Ģekilde dağıtılması ve dağıtımın takip edilmesi, 5- Dernek web sitesine Ģube etkinliklerini düzenli gönderilmesi ve web sitesinin daha aktif kullanılması 6- GDO ve beslenme ile ilgili bir dernek kitapçığının oluģturulması, 7- Bir yıllık STE etkinlik planının hazırlanarak tüm Ģubelerle ve üyelerle paylaģımının sağlanması ve dernek web sitesi üzerinden duyurulması 8- ġubelerin sadece merkez illerde değil bağlı tüm illerde STE etkinlikleri düzenlemeleri 9- Mesleki pratiğimiz içinde ön plana çıkan spesifik konularda bölgesel sempozyum, kurs vb organizasyonlar yapılması, özellikle içeriklerde çakıģma olmaması için planların merkezi düzeyde paylaģılarak Ģubeler arası iletiģimin sağlanması 10- Kurslarımızın daha yaygın ve farklı illerde yapılmasına, 11- Kurs eğitici sayımızın arttırılmasına 12- Mesleğimizle ilgili her konuda dernek görüģü oluģturmak ve materyal hazırlamak üzere dernek çalıģma gruplarının oluģturulması, mevcut olanların daha aktif çalıģmasının sağlanması amacıyla çalıģmaların hızlandırılması, çalıģma yönergelerinin oluģturulması, konu baģlıklarına uygun ilgili tüm pratisyen hekimlerin çalıģma grupları içinde yer almaları için aktif çalıģma yürütülmesi, 13- ġubelerce bölgelerine yeni atanan meslektaģlarımıza ziyarette bulunularak derneğimizin tanıtılması, çalıģma gruplarına davet edilmesi ve iletiģim ağının kurulması 14- Aile Hekimliği pilot illerde aile hekimliği pozisyonunda, toplum sağığı merkezinde, acilde vb konumda çalıģan tüm pratisyen hekimlerin ziyaret edilmesi, 15- AH = GP olduğu, birinci basamak hekimleri olarak tüm pratisyen hekimlerin sorunlarının ortak olduğu duygusunun paylaģılması, çalıģma koģulları, mağduriyetler, sorunlar vb konularda bilgi alınması, mevcut sorun ve sıkıntıların ortaya çıkarılarak bir rapor hazırlanması,

11 Tam Gün Yasası Hakkında Basın Açıklaması Tam gün yasası derneğin gündemini ilk meģgul eden konulardan birisi oldu günü Basına ve Kamuoyuna TAM GÜN YASA TASARISIYLA PRATĠSYEN HEKĠMLER UCUZ Ġġ GÜCÜ HALĠNE GETĠRĠLMEK ĠSTENĠYOR baģlığıyla bir açıklama yaparak konuyla ilgili görüģümüzü ilettik. Bu açıklamada Pratisyen Hekimlerin her dönemde gerek ücret gerekse çalıģma koģulları olarak en fazla mağdur edilen hekim grubu olduğu, en az ücretlerle, sürekli görev yeri değiģiklikleriyle, ertesi gün ne iģ yapacağının bilemeden çalıģtırıldığı, çoğunlukla yarı zamanlı olarak iģyeri hekimliği yapıldığı ya da özel kuruluģlarda acil hekimi olarak çalıģıldığı, bu çalıģmaları çok kazanmaktan öte kendilerine ve ailelerine insanca yaģam koģulları sağlamak için yapmak zorunda kaldıkları bahisle son yıllarda pratisyen hekim çalıģma alanlarına bir bir yapılan müdahalelere vurgu yapılmıģtır. Aile hekimliği sürecinde seçmeyene ceza gibi uygulamalar, yüksek ücret ve statü vaatleriyle sözleģmeli, iģ güvencesiz, gelir garantisiz, rekabete dayalı çalıģma koģullarını tercih etmeye zorlandığı, iģyeri hekimliği, kurum hekimliği, acil hekimliği, belediye hekimliği gibi pek çok birinci basamak çalıģma alanına müdahaleler tek tek belirtilmiģ ve tüm bu geliģmelerin pratisyen hekimlerin mesleklerini devlet memuru olarak sürdürme seçeneklerini (haklarını) ortadan kaldırmayı amaçladığı vurgulanmıģtır. Taslaktaki haliyle çıkarılacak yasa ile pratisyen hekimlerin ucuz iģ gücü haline getirileceği, sözleģmeli ve iģ güvencesiz çalıģma koģullarına mecbur bırakılacağı, iyi hekimlik ve hekim bağımsızlığı olumsuz etkileneceği belirtilmiģ ve Ģu önerilerde bulunulmuģtur; Tam gün yasası ile yeterli oranda ve emekliliğe yansıyan tam gün tazminatı getirilmeli ve bugün 1400 TL kadar olan pratisyen hekim maaģları en az üç katına çıkarılmalıdır. Birer özel muayenehane olan aile hekimliği birimleri kapatılarak pilot uygulamadan vazgeçilmeli, birinci basamak sağlık hizmeti sunumu kamu hizmeti olarak, kamu personeli tarafından verilmelidir. Pratisyen hekimliğe özgün mesleki eğitim, alanın gereklerine uygun Ģekilde yeniden düzenlenmeli ve hızla uygulamaya geçilmelidir. Birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurumlar baģta sağlık ocakları olmak üzere desteklenmelidir. Tam gün yasasıyla birlikte yıllardır çalıģtıkları iģyeri hekimlikleri ve nöbet tuttukları hastanelerden ayrılmak zorunda kalacak pratisyen hekimlerin tazminat hakları ödenmelidir. TBMM Tam Gün Yasası Görüşmelerine Katılım; TBMM Sağlık Komisyonu Tam Gün yasasına nihai Ģeklini vermek üzere yapılacak ilk toplantısına görüģlerimizi iletmek üzere derneğimizi de davet etti. GörüĢmelere Dernek Genel BaĢkanı Dr. Rıdvan YILMAZ katıldı. Derneğin daha önce yaptığı basın açıklamasıyla belirttiği görüģlerine paralel bir konuģma yapan Rıdvan YILMAZ Aile Hekimliği sürecinde özellikle Toplum Sağlığı Merkezlerinde kalan pratisyen hekimlerin durumunu, uygulamalardaki eģitsizliğe de vurgu yaparak aktardı. Gerek bu toplantı öncesinde gerekse toplantı sonrasında sağlık komisyonu üyesi olan gerek iktidar gerekse muhalefet partileri milletvekilleriyle görüģmeler yaparak dernek görüģleri aktarıldı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ ile görüşme; TBMM tam gün görüģmeleri nedeniyle yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ ile bir görüģme gerçekleģtiren Dr. Rıdvan YILMAZ pratisyen hekimlerin kaygılarını, geleceğe yönelik endiģelerini aktararak iģ güvenceli çalıģma isteğimizi ilk ağızdan iletme imkanı buldu. Ayrıca Pratisyen Hekimlik Derneğinin mevcut tecrübesi, alana hakimiyeti ve deneyimli eğiticileri ile her konuda görüģlerinin dikkate alınmasının önemi vurgulanmıģtır. Sayın Bakanın hiç mi iyi Ģey yapmadık, biz geldiğimizde 1500 lira maaģ alıyordunuz biz bunu liraya çıkardık, haksızlık ediyorsunuz ifadesiyle cevaplaması dikkat çekiciydi. Yine Sayın Sağlık Bakanının emekliliğe yansımayan döner sermaye ödemeleri konusunda toplantıda belirttiği biz bireysel emeklilik sistemini getirdik, çalıģıp çok kazanç sağlanan bu yıllarda kazanılan paranın bir kısmının bu Ģekilde değerlendirilmesi gerektiği Ģeklindeki önerisi diğer dikkati çeken husus oldu.

12 Türk Tabipleri Birliği Çağrısıyla Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği(TAHUD) ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu(AHEF) ile yapılan toplantılar yılı içinde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin çağrısıyla Ankara da iki toplantı yapıldı. Ġlki 10 Ocak 2010 günü yapılan toplantıya derneğimiz adına Genel BaĢkan Dr. Rıdvan YILMAZ katıldı. Toplantıda TTB merkez konseyinden BaĢkan ve 2. BaĢkan dahil 5 üye ile TTB PHK ve GPE baģkanları da hazır bulundu. Ortak bir zemin arayıģı için görüģ alıģveriģinde bulunulan toplantıda ağırlıklı olarak Aile Hekimliği süreci özelinde görüģler paylaģıldı. Ġlk toplantıda tüm dernekler geçen süreçte yaģananları derneklerinin bakıģ açısıyla aktarma, mevcut durumu değerlendirme ve gelecekte neler yapılabileceğiyle ilgili düģüncelerini paylaģma imkanı buldular. Toplantı sonunda bu görüģmelerin devam ettirilmesinin uygun olacağı görüģü ile aile hekimliği süreci ile ilgili ortak bir çalıģtayın planlanabileceği görüģü ortaklaģan baģlıklar olarak belirlendi. Ġkinci toplantı 25 Aralık 2010 ayı içinde Ankara da gerçekleģti. Aile Hekimliği uygulamasına artık tüm ülkede geçilmek üzereydi, yeni yönetmelik taslakları hazırlanmıģtı, hak kayıpları artık görünür hale gelmiģti. Yeni Aile Hekimliği yönetmeliği ve Ücret yönetmeliği değiģiklikleri gündemi oluģturmuģtu. Uzunca konuģmalar ve görüģlerin aktarılması sonunda birlikte ortak bir basın açıklamasının yapılabileceği, üzerinde anlaģılan görüģ olarak ortaya çıktı. Bu açıklama yeni yönetmeliğin yayımından sonraki hafta içinde TTB Merkez Konsey Binasında 5 Ocak 2011 günü Derneğimiz Genel Sekreteri Dr. Hamit IġIKALP in katılımıyla gerçekleģtirildi. TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ, TÜRKĠYE AĠLE HEKĠMLERĠ UZMANLIK DERNEĞĠ, AĠLE HEKĠMLERĠ DERNEKLERĠ FEDERASYONU ve PRATĠSYEN HEKĠMLĠK DERNEĞĠ ortak basın açıklaması, 05 Ocak 2011 günü TÜM YURTTAġLARA A SINIFI SAĞLIK HAKKI, SAYGIN BĠRĠNCĠ BASAMAK HEKĠMLĠĞĠ ĠSTĠYORUZ! baģlığıyla yapılan basın açıklamasında; birinci basamağın hekim örgütleri olarak mesleğimizi en iyi koģullarda, en iyi ortamlarda; gelecek kaygısı duymadan, ekonomik sıkıntı çekmeden, kendimizi sürekli geliģtirerek uygulamak isteğimizi ve elbette alanımızla ilgili kararlarda söz sahibi olmak isteğimizi belirterek 2011 yılı itibariyle tüm ülkede uygulamaya geçiģle birlikte gerek özellikle Ġstanbul da olduğu gibi halkımızın hizmet alımında, gerekse aile hekimlerinin çalıģma koģullarında, ekonomik ve özlük haklarında sorunlar ağırlığını hissettirmeye baģladığı vurgulanmıģtır. Basın açıklaması tam metni; 05 Ocak 2011 TÜM YURTTAġLARA A SINIFI SAĞLIK HAKKI, SAYGIN BĠRĠNCĠ BASAMAK HEKĠMLĠĞĠ ĠSTĠYORUZ! Değerli basın çalıģanları, Biz sağlık hizmeti sunumunun ilk basamağında çalıģan hekimler, her zaman ülkenin her köģesinde, halkımıza en yakın yerlerde olduk. Ġnsanlarımızın sağlığını en baģtaki kaygımız bildik. KoĢullar uygun olmasa da iyi hekimlik yapmaya çalıģtık, çalıģıyoruz, çalıģacağız. Bundan kimsenin kuģkusu olmasın.

13 Bizler birinci basamağın hekim örgütleri olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemini ve değerini biliyoruz. Mesleğimizi en iyi koģullarda, en iyi ortamlarda; gelecek kaygısı duymadan, ekonomik sıkıntı çekmeden, kendimizi sürekli geliģtirerek uygulamak istiyoruz. Ve elbette alanımızla ilgili kararlarda söz sahibi olmak istiyoruz. Bilindiği gibi 2011 itibariyle tüm ülkede aile hekimliği uygulamasına geçiģ tamamlanmıģtır. Ancak gerek özellikle Ġstanbul da olduğu gibi halkımızın hizmet alımında, gerekse aile hekimlerinin çalıģma koģullarında, ekonomik ve özlük haklarında sorunlar ağırlığını hissettirmeye baģlamıģtır. 30 Aralık 2010 günü yayınlanan Aile Hekimliği Ödemeler ve SözleĢme Yönetmeliği, uygulama içinde görev alan hekimler ve hizmet alan vatandaģlarımız için birçok olumsuz koģulu da beraberinde getirmiģtir. Sağlık Bakanlığı, bu yönetmelikle getirilen hekimlerin özlük hakları, çalıģma koģulları ve denetlenmeleri ile ilgili birçok sorunlu yeni düzenlemeyi hazırlarken biz birinci basamak hekimlerinin duyarlılıklarına yeterince kulak vermemiģtir. Bugün artık birinci basamak sağlık hizmetlerinin dönüģtürülmesi, aile hekimliği uygulamasına geçilmesi çabalarında sona gelinmiģtir. Hükümet ve Sağlık Bakanlığı sistemin geri dönüģsüz biçimde yerini sağlamlaģtırdığı duygusuyla olsa gerek, sıranın aile hekimlerine verilen hakların tırpanlanmasına, geri alınmasına ve çalıģma koģullarının ağırlaģtırılmasına geldiği anlayıģıyla davranmaktadır. BeĢ yıldan bu yana pilot uygulama ile yürütülen Aile Hekimliği Uygulaması nda pilot uygulamanın amacı aksayan yönlerin düzeltilerek uygulamayı geliģtirmek iken Sağlık Bakanlığı peģ peģe çıkardığı yönetmeliklerle tam tersini yapmıģtır. Sağlık ocağında bireye ve topluma yönelik koruyucu hizmetler yürütülürken, aile sağlığı merkezinde (ASM) bireye, toplum sağlığı merkezinde (TSM) topluma yönelik koruyucu hizmetler planlanmıģtı. Ancak TSM ler kadük bırakılarak sistemin bütün iģleri ASM lere yüklenmiģtir. Birinci basamak hizmetlerinde hizmet niteliğinin artırılması, böylece hizmet sunduğumuz vatandaģlarımıza hak ettikleri kalitede bir sağlık hizmetinin götürülmesi biz hekimlerin de temel hedefi ve özlemidir. Öncelikle, bu hedefe yönelik her tür gerçekçi yaklaģımın arkasında yer almakta kaygı duymayacağımızın bilinmesini isteriz. Oysa bu yönetmelik ile getirilen yeni düzenlemeler özlenen hizmet kalitesini sağlamaktan uzaktır. Sağlık Bakanlığı bu yönetmelik ile aile hekimliği birimlerini, fizik koģullarına ve donanım özelliklerine göre A, B, C ve D olarak sınıflamakta ve aslında sunulan hizmet kalitesini hiç de belirlemeyen bu özelliklere göre ödeme yapmayı planlamaktadır. Sınıflama uygulanan illerimizde, örneğin Ankara da ölçütlere uygun A sınıfı aile hekimi belirlenememiģ, bir ASM deki 6 aile hekimi B sınıfı kategorisine girebilmiģ ve 1108 aile hekimi yani tüm aile hekimlerinin %89 u ise sınıflanamayan kategorisinde kalmıģtır. Özellikle daha yüksek sınıfta yer alabilmek için hekimlerin zorlandığı demirbaģ alımları ve ilave hizmet satın alma zorunlulukları, hizmet kalitesini yükseltmekten ziyade hekimlere yapılan cari gider yardımı üzerinden kesinti yapma gayesi güdüldüğü algısı yaratmıģtır. Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı kendi yaptırdığı ve yıllardır içinde hizmet sunduğumuz binaları aile hekimlerine kiraya vermiģtir. Daha uygun koģullarda baģka binaların kiralanmasına izin verilmemiģtir. Anılan yönetmelik, buralarda görev yapan aile hekimlerini A, B, C, D ve sınıflandırılamayan olarak ülkemizin gerçekleri ile örtüģmeyen ve geliģmiģ, geliģmekte olan ve geri kalmıģ hiçbir ülkede uygulaması olmayan garip bir uygulamayla sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırmada hekimlerin bilgi, beceri, yetenekleri ölçüt alınmamıģtır. Yönetmelik ile hekimler için onur kırıcı nitelikler taģıyan bir ceza puanlaması sistemi getirilmektedir. Uygulanması öngörülen ceza puanlarının gerekçelerinin önem derecesi ile orantısız bir Ģekilde belirlendiği görülmektedir. Her bir gerekçe, farklı denetçiler için farklı anlamlara gelebilecek biçimde yeterince somut olmayan ifadelerle belirtilmiģtir. Bu durum hekimlerde hatalı, haksız ve keyfi uygulamalarla karģılaģma endiģesi yaratmaktadır. Özveri ile çalıģma ilkesini benimsemiģ ve yüksek insani değerleri korumaya adanmıģ meslek grubumuzun bu tür ceza kriterleri ile yönetilmek istenmesi kabul edilemez. Bizler, her birimiz birinci basamakta A sınıfı ortamlarda çalıģmak istiyoruz. Bu ortamları sağlamanın Sağlık Bakanlığı nın görevi olduğunu düģünüyoruz. Bizler, hekim arkadaģlarını rakibi değil ekibi olarak gören bir anlayıģla çalıģmak istiyoruz. Diğer sağlık çalıģanlarıyla ekip halinde, Toplum Sağlığı Merkezi, Verem SavaĢ Derneği, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi gibi kuruluģlarla uyum içinde çalıģmak istiyoruz. Bizler sorumlusu olduğumuz tüm insanların A sınıfı hizmete layık olduğunu düģünüyoruz, öyle hizmet vermeye çalıģıyoruz. A sınıfı birinci basamak sağlık hizmetinin ulaģılabilir, sürekli, nitelikli, sevk zinciri düzenlenmiģ bir sağlık hizmeti olmasını istiyoruz. Hizmet kalitemizin kullandığımız teknoloji ile değil, hizmet sunum çıktılarının incelenmesi ile değerlendirilmesini istiyoruz. Ücretlerimizin ve çalıģma hakkımızın bu yönetmelikte görüldüğü gibi her an tehdit altında olduğu bir psikolojiyle çalıģmak istemiyoruz.

14 Bizler on yıllardır tüm olumsuz koģullara karģın çocuk felcinin ülkemizden yok edilmesini sağladık. Kızamığı yok edilme aģamasına getirdik. Anne-bebek ölümlerinin azaltılmasında birincil görev üstlendik. Aynı gayreti fazlasıyla sürdürme gücüne sahibiz. Haklarımızı ve mesleki bağımsızlığımızı savunacak, geleceğimize sahip çıkacak, saygınlığımızı koruyacak gücümüzün kaynağı mesleğimize, yurttaģlarımıza saygımız, meslektaģlarımıza bağlılığımızdır. Yetkililere ve kamuoyuna saygıyla duyurmak isteriz. TÜRK TABĠPLERĠ BĠRLĠĞĠ TÜRKĠYE AĠLE HEKĠMLERĠ UZMANLIK DERNEĞĠ AĠLE HEKĠMLERĠ DERNEKLERĠ FEDERASYONU PRATĠSYEN HEKĠMLĠK DERNEĞĠ Türkiye Diyabeti Önleme ve Kontrol Programı Çalışmaları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün programına aldığı ve Türkiye Diyabet Vakfının önderliğinde baģlatılan ve 2 yıldır yoğun Ģekilde sürdürülen program çalıģmalarına ilk toplantılardan itibaren katılmaktayız. Dernek Diyabet ÇalıĢma Gurubumuzun aktif çalıģmalarıyla toplantılara katkı sunuyoruz. Geçen dönem Dernek 2. BaĢkanımız ve Diyabet çalıģma grubunu kurucusu olan Dr. Nihat ġahbaz ın katıldığı ilk toplantı sonrası yeni yönetimle birlikte görev alan Dernek Genel Sekreteri Hamit IĢıkalp in yanı sıra diyabet eğiticilerimizden Dr. Bilgin ĠLHAN ve Dr. Hasan ONAT değiģik tarihlerde farklı illerde yapılan toplantı ve çalıģtaylara aktif katılım sağladılar. Diyabet ilaçlarının yazılımına yönelik kısıtlamalara karģı ortak basın açıklamalarında bulunuldu ve hastalığın birinci basamakta pratisyen hekimlerce yönetilebileceği ve önlenebileceği vurgusunda bulunuldu. CumhurbaĢkanı Sayın Abdullah GÜL ün himayesinde diyabeti durduralım ismiyle baģlatılan programın tanıtım toplantısına derneğimiz de davet edildi. Toplantıya derneğimiz adına Eğiticilerimizden Dr. Hasan ONAT ve Dernek Genel BaĢkanımız Dr. Rıdvan YILMAZ katıldı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ ile görüşme 08 Mart 2011 Türkiye Diyabeti Önleme ve Kontrol Programı kapsamında Diyabeti Durduralım adı ile CumhurbaĢkanı Sayın Abdullah GÜL tarafından verilen resepsiyonda Sağlık Bakanı ile bir görüģme yapma imkanı bulan Dr. Rıdvan YILMAZ tarafından Pratisyen Hekimlik Derneğinin 250 eğiticisi ve deneyimiyle sürece katkıda bulunmak arzusunda olduğu, ancak eğitimle ilgili hem eğiticiler hem de eğitim alacakların ciddi kısıtlılıklarının bulunduğu, izin konusunun en önemli sorunu oluģturduğu, birinci basamak çalıģanları olmadan bu sürecin ilerleyemeyeceği, bu sorunların ayrıntılandırılarak çözüme kavuģturulmasının elzem olduğu, dernek adı altında kendini ifade etmek arzusunda olan sivil toplum örgütü üyelerinin süreçten bir bir uzaklaģmasının kimseye faydasının olmayacağı, bu eğitici gönüllüleri kazanmak gerektiği Sağlık Bakanına iletildi. Konuya ilgi gösteren Sayın Bakan tarafından dönüģte konuyu ilgili genel müdürlüklere aktaracağını ve derneğimiz görüģmelerin önemli olduğunu, ortak projelendirilebildiğinde izin konularının çözümlenebileceği belirtti. Ertesi gün dernek genel baģkanı aranarak Sağlık Eğitimi Genel Müdürü tarafından randevu verilmiģ ve Sağlık Bakanlığında bir seri görüģme gerçekleģtirilmiģtir.

15 Sağlık Eğitimi Genel Müdürü, Hizmet içi Eğitim Genel Müdür Yardımcısı ve Bulaşıcı Olmayan Salgın Hastalıklar Genel Müdürlüğü ile görüşmeler; 18 Mart 2011 Diyabet özelinden yola çıkarak Sağlık Bakanlığı Sağlık eğitimi Genel Müdürüyle yapılan görüģmeye Dernek Genel BaĢkanı Dr. Rıdvan YILMAZ ve Genel Sekreter Dr. Hamit IġIKALP katıldılar. Diyabet ve diğer eğitimler konusundaki görüģlerini içeren genel bir raporla birlikte, derneğin genel faaliyetlerini, kurslar ile ilgili detaylı dokümanı, sürekli tıp eğitimiyle ilgili dernek görüģlerini içeren bir dosya Genel Müdürü Prof.Dr.M.Ġ.Safa KAPICIOĞLU na sunuldu. Artık Sağlık Bakanlığının hizmet içi eğitimleri tek baģına sürdürme geleneğinin dıģına çıkması gerektiği tüm sivil toplum kuruluģları ve meslek örgütünün bu eğitimler içinde yer alması gerektiği kendisini bir sivil toplum örgütü adına ifade etmek isteyen hekimlerin önünün açılması, engellerin kaldırılması gerektiği, tüm bunların sağlık hizmetlerini aksatmadan gerçekleģebileceği iletildi. Bu süreçte eğitimin içeriği, eğiticilerin vasfı ve eğitimi, eğitimlerin Ģekli vb. konu baģlıklarının ayrıntılandırılarak belli kurallar bütünü içinde kalmasının sağlanabileceği görüģleri paylaģıldı. Tüm ülkede birinci basamakta sürekli tıp eğitiminde önemli katkılar sunmak isteğimiz tekrarlandı. GörüĢmelerde üzerinde durulan hususların bazıları ise Ģöyle; Bugün geldiğimiz noktada 1500 kadar Aile Hekimi Uzmanı ve üzerinde pratisyen hekimle birinci basamak hizmetleri sürmektedir. Önümüzdeki yıllarda pratisyen hekimlerin eğitim açığının hızla kapatılması ve mesleklerine sahip çıkan ve mesleki alanlarına hakim olan bir hekim grubu oluģturması gerçek gündemimiz olmalıdır. Belki de üzerinde en kolay ortaklaģabilecek baģlık eğitim baģlığı olacaktır. Pratisyen Hekimlik Derneği yıllardır bu alanda her biri eğitim becerileri eğitiminden geçmiģ, eğiticisi olduğu kursun ya da konunun eğitici eğitimin tamamlamıģ iki yüzün üstünde eğiticisi ile tecrübesini eğitimlerine yansıtmaktadır. Sayısı 17 yi bulan kurslarıyla binlerce hekimin sürekli tıp eğitimine katkıda bulunmuģ ve bulunmaya devam etmektedir. Sürekli Tıp Eğitimi konusunda sempozyumlar gerçekleģtirmiģ, eğitim kriterlerini belirlemiģ ve sonuçlarını tıp ortamıyla paylaģmıģtır. Eğitici meslektaģlarımız için eğitimlerin gerçekleģtirilmesi sürecinde en önemli sorun izin sorunudur. Eğitimlerin hem eğiticiler için hem de katılımcılar için mesai saatleri içinde gerçekleģtirilmesi önemlidir. Çünkü iyi bir hekimlik sunumu için sürekli eğitim çağdaģ bir gerekliliktir. Bu zorunlu eğitim gereksinimi mesai saatleri içinde sağlanmalıdır. Eğitime katılımlar için 657 ye tabii hekimler için kongre izni olarak tanımlanan kısıtlı sürede bir idari izin kullandırılsa da bugün büyük çoğunluğu Aile Hekimi olarak sözleģme imzalayarak çalıģan pratisyen hekimlerin sözleģmelerinde böyle bir izin söz konusu olmamıģtır. Üstelik yıllık izin kullanarak eğitime gidebilen Aile Hekimleri aynı zamanda ücret kesintisine de uğramaktadır. Bu eğitimin önünde önemli bir engel olarak durmaktadır. Yıllardır derneğimizce yapılan eğitimler için eğitici pratisyen hekimlere Sağlık Bakanlığınca idari izin hakkı tanımlamamıģtır. Mesai saatleri sonrası gecelerini ve hafta sonlarını eğitim için geçiren bu meslektaģlarımız hafta içinde yapılan eğitimler ve hazırlıklar için yıllık izinlerini kullanmak zorunda kalmıģlardır. Bu durum yıllar içinde eğiticilerin yorgunluğunu ve beraberinde süreçten uzaklaģmaları sonucunu getirmektedir. Eğitimler için Sağlık Bakanlığının salon imkanları derneklerin eğitimleri için tahsis edilmemektedir. Bu durum ayrı bir sorun baģlığı olarak ortaya çıkmaktadır. Birinci basamağın geliģimi ve halk sağlığının geliģtirilmesi için çalıģan eğitici meslektaģlarımızın uğraģlarının karģılık bulması tecrübeli kadroların ve gönüllü uğraģların kaybedilmemesi için önemlidir. Bu durum hiç kuģkusuz eğiticiler kadar eğitim almak isteyenler için de geçerlidir. Bu sorunun çözülmesi için Sağlık Bakanlığımızdan önemli adımlar atmasını bekliyoruz.

16 GöREV Etkinliğindeydik Türk Tabipleri Birliği nin de içinde olduğu 10 sağlık meslek ve emek örgütünün çağrısıyla Nisan 2011 tarihlerinde Türkiye çapında düzenlenen GöREV etkinliğindeydik. Mesleğimize, kendimize, birlikte çalıģtığımız meslektaģlarımıza, ekip arkadaģlarımıza, sağlık hizmeti sunduğumuz halkımıza, çocuklarımıza karģı her zamankinden daha fazla sorumlulukla davranmamız gereken günlerde tüm pratisyen hekimlere çağrımızı yaptık, web sitemizden ayrıntılı duyurduk ve flamamızla 13 Mart günü Ankara da görevimizi yerine getirdik. Ortak hekimlik değerlerimiz için tüm hekimlerle birlikte çok ses tek yürek olacağız. Tüm sağlık çalıģanlarıyla birlikte en iyi çalıģma koģulları için çok ses tek yürek olacağız. Herkes için eģit, ulaģılabilir ve ücretsiz sağlık hizmeti için tüm halkımızla çok ses tek yürek olacağız. 13 Mart 2011 günü Ankara da olacağız dedik. Oradaydık. Çünkü biliyorduk ki; Mesleki geleceğimiz kendi ellerimizdedir. GENEL PRATİSYEN DERGİSİ Bu dönemde Genel Pratisyen Dergisi 2 sayı olarak çıkarılabildi. 15. Sayı ülkenin gündemini uzunca süre meģgul eden pandemik grip konusunu tüm detaylarıyla ele alan yazılar bütünüyle yayımlanarak sağlık ortamıyla paylaģıldı. Dernek faaliyetlerini paylaģabildiğimiz ve bilimsel içeriğiyle kaynak oluģturacak konuları içermekte olan 16. Sayımız genel kurul öncesi sağlık ortamıyla paylaģtığımız diğer sayımız oldu.

17 KURSLARIMIZ Pratisyen Hekimlik Derneği sayısı 17 yi bulan kurslarıyla binlerce hekimin sürekli tıp eğitimine katkıda bulunmuģ ve bulunmaya devam etmektedir döneminde de kurslarımızı ülkenin her yerinde yapmayı sürdürdük, mevcut kurslara yeni kurslar ekledik. Bu dönemde birinci basamakta diyabetik hasta takibi kursu bir adım ileriye götürdüğümüz kursumuz oldu. Diyabette tanı ve izlem, diyabette medikal tedavi (oral anidiyabetikler ve insülini kapsıyor), diyabette nonmedikal tedavi ve diyabette komplikasyon yönetimi bölümlerini kapsayan bu kurs katılımcıların olumlu geri bildirimleriyle sonuçlanıyor. Kurslarımızı tanıtan bir broģür hazırlayarak paylaģtık. Kurslarımızı Sağlık Bakanlığına da tanıtma imkanı bulduk. Birinci basamakta sürekli tıp eğitimini üstlenebilecek eğitici alt yapısına sahip olduğumuzu her ortamda dile getirdik. Yıl içinde en çok yapılan kursumuz CPR, EKG ve Diyabet kursları oldu. Eğitici arkadaģlarımızın büyük özverileriyle yürüyen kurslarımızın geliģimi için eğiticilerin izin sorunu vb. sorunları Sağlık Bakanlığına ileterek bu soruna çözüm olanakları yaratmaya çalıģtık. Talep olduğu taktirde istenilen yerde yapılabilecek kurslarımızın listesi Ģöyle; 1- KARDĠYO-PULMONER RESUSĠTASYON KURSU 2- BĠRĠNCĠ BASAMAKTA EKG KULLANIMI KURSU 3- BĠRĠNCĠ BASAMAKTA SĠGARA BIRAKMA ve DANIġMANLIK KURSU 4- BĠRĠNCĠ BASAMAKTA DĠYABETĠK HASTA TAKĠBĠ KURSU 5- BĠRĠNCĠ BASAMAKTA ORTOPEDĠK ACĠLLERE YAKLAġIM KURSU 6- BĠRĠNCĠ BASAMAKTA KÜÇÜK CERRAHĠ GĠRĠġĠMLER KURSU 7- BĠRĠNCĠ BASAMAKTA RADYOLOJĠ KULLANIMI KURSU; GÖĞÜS RADYOLOJĠSĠ 8- BĠRĠNCĠ BASAMAKTA NÖROLOJĠK MUAYENE KURSU 9- BĠRĠNCĠ BASAMAKTA ETKĠN LABORATUVAR KULLANIMI KURSU 10- KRONĠK HASTA TEDAVĠ YÖNETĠMĠ KURSU 11- AKILCI FARMAKOTERAPĠ EĞĠTĠMĠ 12- BĠRĠNCĠ BASAMAKTA SPĠROMETRĠ KULLANIMI VE KOAH KURSU 13- BĠRĠNCĠ BASAMAKTA BĠLĠMSEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ KURSU 14- ADELOSAN SAĞLIĞI KURSU 15- BĠRĠNCĠ BASAMAKTA ADLĠ RAPOR HAZIRLAMA KURSU

başkan dan Başkan dan Dr. Rıdvan YILMAZ

başkan dan Başkan dan Dr. Rıdvan YILMAZ Başkan dan Yılardır sağlık sistemimizin her yerinde her koşulda hizmet sunan, kendine verilen her işi tüm ciddiyetiyle yapan, hasta olan olmayan herkesle dost, özverili, sağlık sisteminin temel taşları

Detaylı

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013 ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bir Yıl Böyle Geçti 3 Merkez Büro Faaliyetleri 8 Komisyon Raporları 15 Basın Açıklamaları 52 Güncel Bilgi Notları 134 Etkinlikler

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu

I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu Değerli Meslektaşlarım, Tüm dünyada ve ülkemizde sezaryen doğum oranlarını azaltma çalıģmalarının hızlandığı 2011 yılında, anlamlı bir kongre olacağını düģündüğümüz, I. Uluslar arası II. Ulusal Ebelik

Detaylı

SAĞLIK ÇALIġANLARININ SAĞLIĞI ÇALIġMA GRUBU

SAĞLIK ÇALIġANLARININ SAĞLIĞI ÇALIġMA GRUBU DEVRĠMCĠ SAĞLIK-Ġġ SENDĠKASI PETROL- Ġġ SENDĠKASI SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMET EMEKÇĠLERĠ SENDĠKASI TÜRK DĠġHEKĠMLERĠ BĠRLĠĞĠ TÜRK EBELER DERNEĞĠ TÜRK ECZACILARI BĠRLĠĞĠ TÜRK HEMġĠRELER DERNEĞĠ TÜRK MEDĠKAL

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı ġirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne (Ġlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU 6. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU (10 KASIM 2001-15 KASIM 2003) TÜRKĠYE TÜKETĠCĠ HAREKETĠNDE DÖNÜM NOKTASI TÜKETĠCĠ DERNEKLERĠ

Detaylı

HARİTALAMA ÇALIŞMASI RAPORU

HARİTALAMA ÇALIŞMASI RAPORU haritalama BELGELEME VE RAPORLAMA YOLUYLA TÜRKİYE DE AYRIMCILIKLA MÜCADELE PROJESİ HARİTALAMA ÇALIŞMASI RAPORU Hazırlayanlar SEVİNÇ ERYILMAZ DİLEK ULAŞ KARAN İstanbul, Aralık 2010 HARĠTALAMA ÇALIġMASI

Detaylı

GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ

GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ T.C. ADALET BAKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TIBBĠ HATALARDAN KAYNAKLANAN DAVALARDA BĠLĠRKĠġĠLĠK SEMPOZYUMU (24-25 KASIM 2014, ĠSTANBUL) Bu kitap

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2010 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

BÜLTEN ĠÇĠNDEKĠLER. BASKI : HÜRRĠYET OFSET Tel/Fax : 0.362.4322440 SAMSUN. OCAK ġubat 2004 SAYI : 14. MMO Samsun ġubesi Adına Sahibi Kadir GÜRKAN

BÜLTEN ĠÇĠNDEKĠLER. BASKI : HÜRRĠYET OFSET Tel/Fax : 0.362.4322440 SAMSUN. OCAK ġubat 2004 SAYI : 14. MMO Samsun ġubesi Adına Sahibi Kadir GÜRKAN BÜLTEN OCAK ġubat 2004 SAYI : 14 Aycan TÜRKEL Ercan YÜZBAġI H.Ġbrahim ATAMER Samsun ġubesi Adına Sahibi Kadir GÜRKAN Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Metin KIVIRCI Bülten Yayın Komisyonu Levent AYSEVĠNÇ M.Oğuz

Detaylı

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT Bursa'da, itfaiye, UMKE ve AFAD birimleri ortak bir tatbikat düzenledi. Ġznik ilçesindeki tatbikata

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar KalDer Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2009 Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MĠSYON-VĠZYON... 3 2008 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı 19 Aralık 2009 Ġçindekiler Önsöz 3 A. Dünden Bugüne Sağlık Politikalarımız 5 B. Türkiye Sağlıkta

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2011) ( 1 OCAK 2011 31 ARALIK 2011 )

BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2011) ( 1 OCAK 2011 31 ARALIK 2011 ) BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2011) ( 1 OCAK 2011 31 ARALIK 2011 ) 14 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE BASIN KONSEYĠ ÜYELER KURULU NA SUNULAN YILLIK RAPOR Halaskargazi Cd. No: 110 K: 7 34260 Osmanbey Ġstanbul Türkiye

Detaylı

AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ

AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ AYIN MAKALESĠ 1 Ünal Aydın ĠZYMMO BaĢkanı ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ

Detaylı

GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI

GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI Ekim 2003 2 GENEL PRATİSYENLİK MESLEKİ EĞİTİMİ TEMEL MODÜLLER EĞİTİM PROGRAMI Türk

Detaylı

5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI. ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU. 17-18 Ocak 2011 Ankara

5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI. ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU. 17-18 Ocak 2011 Ankara 5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU 17-18 Ocak 2011 Ankara 5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI 17-18 Ocak 2011 Ankara ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU Konu Sayfa No GĠRĠġ 3 YASAL DURUM 3 TARĠHSEL GELĠġĠM 4 2004-2010 Dönemi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

Türkiye Delegasyonu: Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü:

Türkiye Delegasyonu: Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü: Tarihleri Arasında New York ta Gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 54. Dönem Toplantısına İlişkin Rapor Tarih: Yer: BirleĢmiĢ Milletler New York, ABD Türkiye Delegasyonu:

Detaylı

Bilişim Uzmanları Bülteni

Bilişim Uzmanları Bülteni Bilişim Uzmanları Bülteni Cilt 1, Sayı 1 3 Haziran 2011 Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü kutlandı. Bowling turnuvası düzenlendi. BTK 2010 Faaliyet Raporu yayımlandı. Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı

Detaylı

Değerli meslektaşlarım

Değerli meslektaşlarım dişhekimi haber 1 başkan dişhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Değerli meslektaşlarım Kar kış demeden mesleğimize sahip çıkmak için odalarımız Ankara nın yolunu aşındırmaya

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIII

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIII TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIII KAMU ÖZEL SEKTÖR ĠġBĠRLĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE BT ALIM YÖNTEMLERĠ Nihai Rapor http://www.tbd.org.tr Nisan 2011

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI RAPORU 2009

ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI RAPORU 2009 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda mali yönetim ve kontrol sistemi bütünüyle değiģtirilmiģ ve Avrupa Birliği (AB) normlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmıģtır. Kamu mali yönetim

Detaylı