Kazılabilirlik Sınıflama Sistemlerinin Yeraltı Kazılarında Uygulanabilirliği: Konakönü Tüneli Örneği, Trabzon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kazılabilirlik Sınıflama Sistemlerinin Yeraltı Kazılarında Uygulanabilirliği: Konakönü Tüneli Örneği, Trabzon"

Transkript

1 Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Engineering 23 (1), 43-52, (1), 43-52, 2011 Kazılabilirlik Sınıflama Sistemlerinin Yeraltı Kazılarında Uygulanabilirliği: Konakönü Tüneli Örneği, Trabzon Özet Ayberk KAYA *, Fikri BULUT **, Selçuk ALEMDAĞ * * Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Gümüşhane, Türkiye ** Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Trabzon, Türkiye (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Bu çalışmada, kazılabilirlik sınıflama sistemlerinin yeraltı kazılarında uygulanabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla, Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında volkanik kayaçlarda açılan Konakönü (Araklı-Trabzon) Tüneli nin giriş portalı pilot bölge olarak seçilmiştir. Giriş portalı Eosen yaşlı Kabaköy Formasyonu na ait bazaltik tüf, andezitik tüf, aglomera ve bazaltın içinde açılmıştır. Kazı aşamasında bazaltik ve andezitik tüflerde hidrolik kırıcı, aglomera ve bazaltda ise patlayıcı kullanılmıştır. Tünel içi hat etüdü ve laboratuvar çalışmaları sonucunda elde edilen veriler kullanılarak kaya kütleleri kazılabilirlik açısından sınıflandırılmıştır. Pettifer ve Fookes a göre bazaltik ve andezitik tüflerin zor sökülebilir, aglomera ve bazaltın ise patlatma gerekli sınıfına girdiği, Tsiambaos ve Saroglou ya göre bazaltik ve andezitik tüflerin sökülebilir, aglomera ve bazaltın ise kırma ve patlatma sınıfına girdiği belirlenmiştir. Bu iki yönteme göre yapılan sınıflamaların, kazı sırasında uygulanan yöntemlerle tam olarak benzerlik gösterdiği ve yeraltı kazılarında kazı sınıfını belirlemede en iyi sonuç veren parametrelerin; Jeolojik dayanım indeksi (GSI), nokta yükü dayanım indeksi (I s(50) ) ve süreksizlik aralık indeksi (I f ) olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Konakönü tüneli, Yeraltı kazıları, Kazılabilirlik sınıflama sistemleri. Applicability of the Excavatability Classification Systems in Underground Excavations: An Example of Konakönü Tunnel, Trabzon Abstract In this study, applicability of the excavatability classification systems in underground excavations was investigated. For the purpose, the entrance portal of the Konakönü (Araklı-Trabzon) Tunnel was selected as the pilot area, excavated in volcanic rocks for the Blacksea Coastal Highway Project. The entrance portal of the tunnel was excavated through the andesitic tuff, basaltic tuff, agglomerate and basalt which belong to Eocene aged Kabaköy Formation. At the excavation stage, the andesitic-basaltic tuffs and agglomerate-basalt were excavated by using hydraulic breaker and explosives. Based on the results obtained by field and laboratory studies, rock masses classified in terms of excavatability. According to the Pettifer and Fookes the basaltic and andesitic tuffs were classified as hard ripping, blasting required for the agglomerate and basalt, according to the Tsiambaos and Saroglou the andesitic and basaltic tuffs were classified as ripping, hammer and blasting for the agglomerate and basalt. It was determined that the methods used in excavation stage are similar to these two methods exactly and parameters of Geological strength index (GSI), point load index (I s(50) ) and discountinuity spacing index (I f ) give the best results to determine the excavation class in underground excavations. Keywords: Konakönü tunnel, Underground excavations, Excavatability classification systems. 1. Giriş Kazılabilirlik, kayaçların bulundukları yerden kazı ekipmanları ile ne ölçüde koparılabildiklerinin, sökülebilirlik ise kayaların riperli dozer ile ne ölçüde sökülerek parçalanabileceğinin göreceli ifadesidir [1]. Yeraltı ve yerüstü kazılarında doğru kazı yönteminin ve ekipmanın seçilmesi kayaların kazılabilirlik özelliklerine bağlıdır. Kayaların kazılabilirlik özelliklerini belirlemek amacıyla yapılacak doğru çalışmalar mühendislik projelerinin uygulanabilirliğine katkı sağlayacaktır. Kaya kütlelerinin jeoteknik

2 Ayberk Kaya, Fikri Bulut, Selçuk Alemdağ özelliklerinin iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve buna uygun kazı yönteminin belirlenmesi, kazı sırasında karşılaşılacak problemleri ve kazı maliyetini en aza indirecektir. Bu nedenle birçok araştırmacı, kayaların malzeme ve kütle özelliklerinden yola çıkarak kazılabilirliği belirlemeye yönelik ön tasarım amaçlı birçok görgül kazılabilirlik ve sökülebilirlik sınıflama sistemi geliştirmiştir [1-16]. Geliştirilen bu sistemlerin çoğu arazi gözlemlerinden, laboratuvar deneylerinden ve yerinde yapılan deneme kazılarından elde edilen verilere dayanmaktadır. Bu çalışmada, Konakönü (Araklı-Trabzon) Tüneli nin (Şekil 1) giriş portalında yer alan kaya kütleleri Franklin vd. [2], Kirsten [3], Abdullatif ve Cruden [4], Pettifer ve Fookes [5], Hoek ve Karzulovic [6], Tsiambaos ve Saroglou [7] tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemlerine göre sınıflandırılmıştır. Kullanılan sınıflama sistemlerinde tek eksenli basınç dayanımı, nokta yükü dayanım indeksi, süreksizlik ara uzaklığı, hacimsel eklem sayısı, Q [17], temel RMR 89 [18] ve GSI [19] gibi kaya malzeme ve kütle özellikleri girdi parametresi olarak kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek kazılabilirlik sınıflama sistemleri ile bulunan kazı sınıflarının kazı aşamasında uygulanan yöntemlerle benzerlik gösterip göstermediği araştırılmıştır. Şekil 1. Çalışma alanının yer bulduru haritası 2. Materyal ve Metot Konakönü (Araklı-Trabzon) Tüneli nin giriş portalında yer alan kaya kütlelerindeki süreksizliklerin mühendislik özellikleri tünel içi hat etüdü çalışmaları yapılarak belirlenmiştir. Arazi çalışmaları sırasında derlenen kaya bloklarından Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeoloji Laboratuvarı nda silindir ve küp şekilli örnekler hazırlanmıştır. Aglomera ve bazaltlardan boyu çapının 2 katı olacak şekilde silindirik örnekler hazırlanmıştır. Andezitik ve bazaltik tüflerden karot alınamamış, bunun yerine 5x5x5 cm 3 lük kübik örnekler hazırlanmıştır. Bu örnekler üzerinde TSE [20] standartlarına göre tek eksenli basınç deneyleri, düzensiz şekilli örnekler üzerinde ise ISRM [21] standartlarına göre nokta yükleme deneyleri gerçekleştirilmiş. Arazi ve labortatuvar çalışmaları ile elde edilen veriler yardımıyla kaya kütleleri Q ve RMR 89 sistemlerine göre sınıflandırılmış ve GSI değerleri belirlenmiştir. Kaya kütlelerinin dayanım özellikleri de Hoek-Brown [22] ampirik yenilme ölçütüyle belirlenmiştir. 3. İnceleme Alanının Jeolojisi Çalışma alanı, Doğu Karadeniz Dağları (Pontid) tektonik birliğinin kuzey kesiminde yer almaktadır. Tünel güzergâhı boyunca geniş yayılımlar gösteren Eosen yaşlı Kabaköy Formasyonu ilk olarak Güven [23] tarafından tanımlanmıştır. Formasyon, litolojik olarak andezit-bazalt ve piroklastitlerinden oluşmaktadır. Tünel giriş portalında sırayla bazaltik tüf, andezitik tüf, aglomera ve bazalttan oluşan volkanik kayaçlar yer almaktadır (Şekil 2). Bazaltik tüfler açık yeşil, andezitik tüfler ise açık gri renktedir. Tüflerin içinde yer yer pirit oluşumları mevcut olup, bazı yerlerde hematitleşme görülmektedir. Aglomeralar, çapı 2 30 cm arasında değişen yuvarlak bazalt piroklastlarından oluşmaktadır. Çimento malzemesinde ise yer yer kloritleşme gözlenmektedir. Bazaltlar ise siyah-koyu gri renkli olup, ayrışma ürünü gözlenmeyen masif bir yapı sunmaktadır. 44

3 Kazılabilirlik Sınıflama Sistemlerinin Yeraltı Kazılarında Uygulanabilirliği: Konakönü Tuneli Örneği, Trabzon Şekil 2. Giriş portalına ait 1/100 ölçekli tünel içi jeoloji haritası [24] 4. Kaya Birimlerinin Mühendislik Özellikleri İnceleme alanındaki kaya birimlerinden derlenen örnekler üzerinde nokta yükleme ve tek eksenli basınç deneyleri gerçekleştirilmiş ve bu deneylere ait sonuçlar Tablo 1 de verilmiştir. Nokta yükü dayanımını esas alan ve Bieniawski [25] tarafından önerilen sınıflamaya göre bazaltik tüf çok düşük dayanımlı kaya, andezitik tüf düşük dayanımlı kaya, aglomera orta dayanımlı kaya, bazalt ise yüksek dayanımlı kaya sınıfındadır. Bu kaya birimlerinden bazaltik tüf ve aglomera Deere ve Miller [26] tarafından önerilen tek eksenli basınç dayanımı sınıflamasına göre çok düşük dayanımlı kaya, bazaltik tüf çok düşük dayanımlı kaya, bazalt ise yüksek dayanımlı kaya sınıfındadır. Tablo 1. Kaya malzemelerine ait mekanik özellikler [24] Mekanik Özellikler Bazaltik tüf Andezitik tüf Aglomera Bazalt Deney sayısı Ortalama Nokta Yükü Dayanım İndeksi (I S(50) - MPa) Standart Sapma ±0.06 ±0.18 ±0.82 ±1.09 Tanımlama: Bieniawski [25] Çok düşük Düşük Orta Yüksek dayanımlı kaya dayanımlı kaya dayanımlı kaya dayanımlı kaya Deney sayısı Ortalama Tek Eksenli Basınç Dayanımı (σ ci Mpa) Standart Sapma ±0.88 ±3.51 ±5.55 ±8.75 Tanımlama: Deere ve Miller [26] Çok düşük Düşük Düşük Yüksek dayanımlı kaya dayanımlı kaya dayanımlı kaya dayanımlı kaya Kaya kütlelerinin içerdiği süreksizliklerin mühendislik özelliklerini belirlemek amacıyla ISRM [27] tanımlama kriterlerine göre tünel içi hat etüdü çalışmaları yapılmış ve kaya kütlelerindeki süreksizliklerin ara uzaklık, devamlılık, pürüzlülük, dolgu, açıklık, bozunma derecesi ve su durumu gibi mühendislik özellikleri belirlenmiştir (Tablo 2). Süreksizliklerin mühendislik özelliklerinden yararlanılarak J v (Hacimsel eklem sayısı) [28] ve 45 RQD (Kaya kalite göstergesi) [29] parametreleri belirlenmiştir. Elde edilen veriler yardımıyla kaya kütleleri Q ve RMR 89 sınıflama sistemleri kullanılarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca, kaya kütlelerinin GSI değerleri belirlemiş ve Hoek- Brown ampirik yenilme ölçütünden yararlanarak kaya kütlelerinin tek eksenli basınç dayanımı (σ ckk ) hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara ait ortalama değerler Tablo 3 de.sunulmuştur.

4 Ayberk Kaya, Fikri Bulut, Selçuk Alemdağ Süreksizliklerin Mühendislik Özellikleri Tablo 2. Süreksizliklerin mühendislik özellikleri [24] Bazaltik tüf Andezitik tüf Aglomera Bazalt Süreksizlik takım sayısı Süreksizlik ara uzaklığı (m) Tanımlama: ISRM [27] Yakın ara uzaklıklı ara uzaklıklı ara uzaklıklı ara uzaklıklı Süreksizlik devamlılığı (m) Tanımlama: ISRM [27] devamlı devamlı devamlı Düşük derecede devamlı Süreksizlik pürüzlülüğü (JRC) Tanımlama: ISRM [27] Düz, dalgalı Düz, dalgalı Düz, dalgalı Pürüzlü, dalgalı Süreksizlik açıklığı (mm) Tanımlama: ISRM [27] Açık Açık Açık Açık Süreksizlik yüzeyinin bozunma derecesi (W) Tanımlama: ISRM [27] Süreksizlik yüzeylerindeki su durumu Tanımlama: ISRM [27] bozunmuş Süreksizlik yüzeyinde damlalar halinde sızıntı var, ancak sürekli bir akış gözlenmiyor bozunmuş Süreksizlik yüzeyinde damlalar halinde sızıntı var, ancak sürekli bir akış gözlenmiyor Az bozunmuş Süreksizlik yüzeyi nemli ancak su akışı yok Az bozunmuş Süreksizlik yüzeyi nemli ancak su akışı yok Tablo 3. Kaya kütlelerine ait özellikler [24] Kaya kütle özellikleri Bazaltik tüf Andezitik tüf Aglomera Bazalt Hacimsel eklem sayısı (J v ) Tanımlama : Palmström [28] düşük J v ve orta derecede eklemli düşük J v ve orta derecede eklemli Düşük J v ve az eklemli Düşük J v ve az eklemli Kaya kalite göstergesi ( % RQD) Tanımlama : Deere [29] İyi İyi Çok iyi Çok iyi Kaya kütle kalitesi (Q) Tanımlama : Barton vd. [17] Çok fazla zayıf kaya Çok fazla zayıf kaya Çok zayıf kaya Çok zayıf kaya Kaya kütle puanlaması (Temel RMR 89 ) Tanımlama : Bieniawski [18] Orta kaya Orta kaya Orta kaya İyi kaya Jeolojik dayanım indeksi (GSI) Tanımlama : Sönmez ve Ulusay [19] Bloklu kaya Bloklu kaya Bloklu kaya Bloklu kaya Tek eksenli basınç dayanımı (σ ckk - MPa) Kaya Kütlelerinin Kazılabilirlik Sınıflama Sistemlerine Göre Değerlendirilmesi Bu çalışmada, kazılabilirliğin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan Franklin vd. [2], Kirsten [3], Abdullatif ve Cruden [4], Pettifer ve Fookes [5], Hoek ve 46 Karzulovic [6], Tsiambaos ve Saroglou [7] tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemlerinden yararlanılmıştır. Kolaylık olması amacıyla bazaltik tüfe A1, andezitik tüfe A2, aglomeraya A3, bazalta ise A4 rumuzu verilmiştir.

5 Kazılabilirlik Sınıflama Sistemlerinin Yeraltı Kazılarında Uygulanabilirliği: Konakönü Tuneli Örneği, Trabzon Franklin vd. [2] tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sisteminde kazı sınıfını belirlemek için girdi parametresi olarak süreksizlik ara uzaklığı ve tek eksenli basınç dayanımı (σ ci ) / nokta yükü dayanım indeksi (I s(50) ) değerleri kullanılmaktadır. Franklin vd. [2] tarafından önerilen sınıflandırmaya göre; andezitik tüf, bazalt ve aglomeranın parçalamak için patlatma, bazaltik tüfün ise gevşetmek için patlatma sınıfına girdiği saptanmıştır (Şekil 3). indeksi) değeri belirlenmiş ve kaya kütleleri kazılabilirlik açısından değerlendirilmiştir. Kazılabilirlik indeksi değeri (N) aşağıdaki eşitlikle belirlenmiştir. RQD Jr N = Ms Js (1) Jn Ja Kirsten [3] tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sisteminde kullanılan girdi parametrelerine ait değerler ve tanımlamalar Tablo 4 te verilmiştir. Önerilen sınıflandırmaya göre; bazaltik-andezitik tüflerin ve aglomeranın zor sökülebilir, bazaltın ise çok zor sökülebilir sınıfına girdiği belirlenmiştir (Tablo 5). Abdullatif ve Cruden [4] tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sisteminde kazı sınıfını belirlemek için girdi parametresi olarak temel RMR 89 ve Q değerleri kullanılarak kaya kütleleri kazılabilirlik açısından değerlendirilmiştir. Abdullatif ve Cruden [4] tarafından önerilen sınıflandırmaya göre; bazaltik-andezitik tüfler ve aglomera sökülebilir, bazalt ise patlatma sınıfına girmektedir (Şekil 4 ve Tablo 6). Şekil 3. Kaya kütlelerinin Franklin vd. [2] tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemine göre değerlendirilmesi Kirsten [3] tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sisteminde kazı sınıfını belirlemek için M s (MPa cinsinden kaya malzemesinin tek eksenli basınç dayanımı), J s (Göreceli yer yapı sayısı kaya malzemesi için 1 alınır) parametreleri ile Q kaya kütle sınıflama sisteminde girdi parametresi olarak kullanılan RQD (Kaya kalite göstergesi), J n (Süreksizlik takım saysı), J r (Süreksizlik pürüzlülük sayısı) ve J a (Süreksizlik yüzeyi bozuma sayısı) değerleri kullanılmaktadır. Kayaçların bu jeomekanik özelliklerinden yararlanılarak N (Kazılabilirlik Şekil 4. Kaya kütlelerinin Abdullatif ve Cruden [4] tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemine göre değerlendirilmesi 47

6 Ayberk Kaya, Fikri Bulut, Selçuk Alemdağ Tablo 4. Kirsten [3] tarafından önerilen kazılabilirlik indeksinin (N) belirlenmesinde kullanılan girdi parametreleri Bazaltik tüf Andezitik tüf Aglomera Bazalt Kaya kalite göstergesi ( % RQD) Tanımlama : Deere [29] İyi İyi Çok iyi Çok iyi Süreksizlik takım sayısı (J n ) 12 x 2 12 x 2 6 x 2 6 x 2 Tanımlama : Barton vd. [17] Üç eklem takımı ve gelişigüzel eklemler Üç eklem takımı ve gelişigüzel eklemler İki eklem takımı ve gelişigüzel eklemler İki eklem takımı ve gelişigüzel eklemler Süreksizlik pürüzlülük sayısı (J r ) Tanımlama : Barton vd. [17] Düz, dalgalı Düz, dalgalı Düz, dalgalı Pürüzlü, dalgalı Süreksizlik yüzeyi bozunma sayısı (J a ) Tanımlama : Barton vd. [17] Şişen kil dolguları Şişen kil dolguları Şişen kil dolguları Şişen kil dolguları Tek eksenli basınç dayanımı (M s -MPa) Tanımlama: Deere ve Miller [26] Çok düşük dayanımlı kaya Düşük dayanımlı kaya Düşük dayanımlı kaya Yüksek dayanımlı kaya Göreceli yer yapı sayısı (J s ) Blok boyutu (RQD/J n ) Bloklar arası kayma direnci (J r /J a ) Kazılabilirlik indeksi (N) Tablo 5. Kaya kütlelerinin Kirsten [3] tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemine göre değerlendirilmesi Kazılabilirlik İndeksine (N) göre kazılabilirlik sınıflaması [3] Kazılabilirlik derecesi Toplam puan Patlatma N>10000 Bazaltik tüf Andezitik tüf Aglomera Bazalt Oldukça zor sökülebilir / patlatma 1000<N<10000 Çok zor sökülebilir 100<N< Zor sökülebilir 10<N< Kolay sökülebilir 1<N<10 Tablo 6. Kaya kütlelerinin kazılabilirlik özelliklerinin RMR ye göre değerlendirilmesi Temel RMR ye göre kazılabilirlik sınıflaması [4] Bazaltik tüf Andezitik tüf Aglomera Bazalt RMR değeri Kazılabilirlik derecesi <30 Kazılabilir Sökülebilir Patlatma 63.3 Pettifer ve Fookes [5] tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sisteminde girdi parametresi olarak süreksizlik aralık indeksi (I f ) ve nokta yükü dayanım indeksi (I s(50) ) değerleri kullanılmaktadır. Süreksizlik aralık indeksi (I f ), hacimsel çatlak sayısından (J v ) yararlanılarak, 2 nolu eşitlikle belirlenmiştir. 48 If 3 = (2) Jv Pettifer ve Fookes [5] tarafından önerilen sınıflandırmaya göre; bazaltik ve andezitik tüflerin zor sökülebilir, aglomera ve bazaltın ise patlatma gerekli sınıfına girdiği saptanmıştır (Şekil 5).

7 Kazılabilirlik Sınıflama Sistemlerinin Yeraltı Kazılarında Uygulanabilirliği: Konakönü Tuneli Örneği, Trabzon Tsiambaos ve Saroglou [7] tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sisteminde girdi parametresi olarak Jeolojik dayanım indeki (GSI) ve nokta yükü dayanım indeksi (I s(50) ) değerleri kullanılmakta olup, I s(50) 3 MPa ve I s(50) <3 MPa koşuluna göre kaya kütlelerini kazılabilirlik açısından değerlendirmek için iki farklı GSI abağı önermişlerdir. Andezitik ve bazaltik tüflerin kazı sınıfını belirlenmek için I s(50) <3 MPa koşuluna göre önerilmiş GSI abağı Şekil 7 de, aglomera ve bazalt için I s(50) 3 MPa koşuluna göre önerilmiş GSI abağı Şekil 8 de verilmiştir. Tsiambaos ve Saroglou [7] tarafından önerilen sınıflandırmaya göre; bazaltik ve andezitik tüfler sökülebilir, aglomera ve bazalt ise kırma ve patlatma sınıfındadır. Şekil 5. Kaya kütlelerinin Pettifer ve Fookes [5] tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemine göre değerlendirilmesi Hoek ve Karzulovic [6] tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sisteminde girdi parametresi olarak Jeolojik dayanım indeki (GSI) ve kaya kütlesinin tek eksenli basınç dayanımı ( ckk ) değerleri kullanılmaktadır. Hoek ve Karzulovic [6] tarafından önerilen sınıflandırmaya göre; bazaltik ve andezitik tüfler kazılma, aglomera ve bazalt ise sökülme sınıfına girmektedir (Şekil 6). Şekil 7. Andezitik ve bazaltik tüflerden oluşan kaya kütlelerinin Tsiambaos ve Saroglou [7] tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemine göre değerlendirilmesi (I s(50) <3 MPa) Şekil 6. Kaya kütlelerinin Hoek ve Karzulovic [6] tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemine göre değerlendirilmesi 49

8 Ayberk Kaya, Fikri Bulut, Selçuk Alemdağ Şekil 8. Aglomera ve bazalttan oluşan kaya kütlelerinin Tsiambaos ve Saroglou [7] tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemine göre değerlendirilmesi (I s(50) 3 MPa) 6. Önerilen Kazı Yöntemleri İle Kazı Sırasında Uygulanan Yöntemlerin Karşılaştırılması Kaya ortamında yüzeyden derine doğru gidildikçe bozunma etkisinin azalmasına bağlı olarak kazılmaya karşı gösterilen direnç artmaktadır. Farklı araştırmacılar tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemlerinin birçoğunda süreksizlik yüzeyinin bozunma derecesi, pürüzlülüğü, su durumu, dolgu durumu ve açıklığı gibi yüzeysel şartlardan kolaylıkla etkilenen girdi parametreleri kullanılmaktadır. Yeraltı kazıları için bu parametreleri kullanarak kazı yöntemini belirlemeye çalışmak çoğu zaman uygulama aşamasında soruna yol açmaktadır. Yeraltı kazılarında kazılabilirliği etkileyen en önemli parametreler yüzey koşullarından daha az etkilenen blok boyutu ve kaya malzemesinin dayanımıdır. Bu parametrelerin kullanıldığı kazılabilirlik sınıflama sistemlerine göre kazı yöntemini belirlemek uygulama aşamasında daha iyi sonuçlar vermekte ve projenin uygulanabilirliğine katkıda bulunmaktadır. 50 Konakönü Tüneli giriş portalının kazısı sırasında bazaltik ve andezitik tüfler hidrolik kırıcı kullanılarak, aglomera ve bazalt ise patlayıcı kullanılarak kazılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, Pettifer ve Fookes [5] ile Tsiambaos ve Saroglou [7] tarafından önerilen yöntemlere göre yapılan sınıflamaların, kazı sırasında uygulanan yöntemlerle tam olarak benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yeraltı kazılarında kazı sınıfını belirlemede en iyi sonuç veren parametrelerin Jeolojik dayanım indeksi (GSI), nokta yükü dayanım indeksi (I s(50) ) ve süreksizlik aralık indeksi (I f ) değerleri olduğu saptanmıştır. 7. Sonuçlar Kaya kütlelerinin kazılabilirlik özelliklerini belirlemede yaygın olarak kullanılan altı kazılabilirlik sınıflama sisteminin yeraltı kazılarında uygulanabilirliğini araştırmak amacıyla Konakönü (Araklı-Trabzon) Tüneli nin giriş portalı pilot bölge olarak seçilmiş ve burada yer alan kaya kütleleri kazılabilirlik açısından sınıflandırılmıştır. Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir. 1. Franklin vd. tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemine göre andezitik tüf, bazalt ve aglomeranın parçalamak için patlatma, bazaltik tüfün ise gevşetmek için patlatma sınıfına girdiği belirlenmiştir. 2. Kirsten tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemine göre bazaltik-andezitik tüfler ve aglomera zor sökülebilir, bazalt ise çok zor sökülebilir sınıfına girmektedir. 3. Abdullatif ve Cruden tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemine göre bazaltikandezitik tüfler ve aglomera sökülebilir, bazalt ise patlatma sınıfındadır. 4. Pettifer ve Fookes tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemine göre bazaltik ve andezitik tüflerin zor sökülebilir, aglomera ve bazaltın ise patlatma gerekli sınıfına girdiği saptanmıştır. 5. Hoek ve Karzulovic tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemine göre bazaltik ve andezitik tüfler kazılma, aglomera ve bazalt ise sökülme sınıfına girmektedir. 6. Tsiambaos ve Saroglou tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemine göre bazaltik ve andezitik tüfler sökülebilir, aglomera ve bazalt

9 Kazılabilirlik Sınıflama Sistemlerinin Yeraltı Kazılarında Uygulanabilirliği: Konakönü Tuneli Örneği, Trabzon ise kırma ve patlatma sınıfındadır. 7. Kazı aşamasına geçildiğinde bazaltik ve andezitik tüfler hidrolik kırıcı kullanılarak, aglomera ve bazalt ise patlayıcı kullanılarak kazılmıştır. 8. Yapılan analizler sonucunda, Pettifer ve Fookes ile Tsiambaos ve Saroglou tarafından önerilen yöntemlere göre yapılan sınıflamaların, kazı sırasında uygulanan yöntemleri tam olarak yansıttığı saptanmıştır. 8. Kaynaklar 1. Ceylanoğlu, A., Gül, Y., Akın A., (2007). Kazılabilirlik ve riperlenebilirlik sınıflama sistemlerinin incelenmesi ve yeni bir sınıflama sisteminin önerilmesi. Madencilik Dergisi, 46(2), Franklin, J.A., Broch, E., Walton, G. (1971). Logging the mechanical character of rock. Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, 80, A Kirsten, H.A.D. (1982). A classification system for excavation in natural materials. The Civil Engineering in South Africa, 24, Abdullatif, O.M., Cruden, D.M. (1983). The relationship between rock mass quality and ease of excavation. Bulletin of the International Association of Engineering Geology, 28, Pettifer, G.S., Fookes, P.G. (1994). A revision of the graphical method for assessing the excavatability of rock. Quarterly Journal of Engineering Geology, 27, Hoek, E., Karzulovic, A. (2000). Rock mass properties for surface mines, Slope stability in surface mining, Society for Mining, Metallurgical and Exploration (SME), Colorado, Tsiambaos, G., Saroglou, H. (2009). Excavatability assessment of rock masses using the Geological Strength Index (GSI), Bulletin of Engineering Geology and the Environmental, 69(1), Atkinson, T. (1971). Selection of open-pit excavating and loading equipment. Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, 80, A Bailey, A.D. (1975). Rock types and seismic velocities versus rippability. Highway Geology Symposium, Proceedings, 26, Bozdağ, T. (1988). Indirect rippability assessment of coal measure rocks, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 86s. 9. Yeraltı kazılarında kaya kütlesinin kazılabilirlik özelliği blok boyutu ve kaya malzemesinin dayanımı tarafından kontrol edilmektedir. Pettifer ve Fookes ile Tsiambaos ve Saroglou tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemleri bu değişkenleri etkin olarak kullanmaktadır. İncelenen kazılabilirlik sınıflama sistemleri içinde bu iki sınıflama sisteminin yüzey kazılarının yanı sıra yeraltı kazıları için de uygulanabilir özellikte olduğu belirlenmiştir. 11. Karpuz, C. (1990). A classification system for excavation of surface coal measures. Mining Science and Technology, 11, Paşamehmetoğlu, A.G., Karpuz, C., Müftüoğlu, Y., Özgenoğlu, A., Bilgin A., Ceylanoğlu, A., Bozdağ, T., Toper, Z., Dinçer, T. (1988). Jeoteknik ve performans verilerinin değerlendirilmesi, kazılabilirlik sınıflama sisteminin önerilmesi, Nihai Rapor, ODTÜ, 150 s. 13. Scoble, M.J., Müftüoğlu, Y.V. (1984). Derivation of a diggability index for surface mine equipment selection. Mining Science and Technology, 1, Singh, R.N., Denby, B., Eğretli, İ., Pathan, A.G. (1986). Assessment of ground rippability in opencast mining operations. University of Nottingham Mining Department Magazine, 38, Smith, H.J. (1986). Estimating rippability of rock mass classification, The 27th U.S. Symposium on Rock Mechanics Proceedings. University of Alabama, Weaver, J.M. (1975). Geological factors significant in the assessment of rippability, The Civil Engineering in South Africa, 17(12), Barton, N., Grimstad, E. (1994). The Q-System following twenty years of application in NTM support sellection, 43rd Geomechanic Colloquy. Felsbau, Salzburg, 6(94), Bieniawski, Z.T. (1989). Engineering Rock Mass Classifications, Wiley, New York, 238 pp. 19. Sönmez, H., Ulusay, R. (2002). A discussion on the Hoek-Brown failure criterion and suggested modifications to the criterion verified by slope stability case studies, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, 26, TSE. (2000). TS EN 1926, Doğal taş deney metotları-tek eksenli basınç dayanımı tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 10s. 21. ISRM (International Society for Rock Mechanics). (1985). Suggested method for determining point load strength. International 51

10 Ayberk Kaya, Fikri Bulut, Selçuk Alemdağ Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics Abstracts, 22(2), Hoek, E., Carranza-Torres, C., Corkum, B. (2002). Hoek-Brown failure criterion, 5th North American Rock Mechanics Symposium and 17th Tunneling Association of Canada Conference, Toronto, Güven, İ.H. (1993). Doğu Pontidler in jeolojisi ve 1/ ölçekli komplikasyonu, MTA, Ankara (Yayımlanmamış). 24. Kaya, A. (2008). Konakönü (Araklı-Trabzon) tüneli sol tüp giriş portalının jeoteknik açıdan incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 113 s. 25. Bieniawski, Z.T. (1975). The point load test in geotechnical practice. Engineering Geology, 9, Deere, D.U., Miller R.P. (1966). Engineering classification and index properties for intact rock, Air Force Weapons Laboratory Technical Report, AFWL-TR, Kirtland Base, New Mexico, ISRM (International Society for Rock Mechanics). (2007). The Complete ISRM Suggested Methods for Rock Characterization, Testing and Monitoring: Suggested Methods prepared by the Commission on Testing Methods, ISRM, R. Ulusay and J.A. Hudson (eds.), Kozan Ofset, Ankara, 628s. 28. Palmstöm, A. (1982). The volumetric joint count- A useful and simple measure of the degree of jointing. 4th International Congress of the International Association for Engineering Geology, New Delhi, Deere, D.U. (1964). Technical Description of Rock Cores for Engineering Purposed. Rock Mechanics and Rock Engineering, 1,

Farklı Ayrışma Derecesine Sahip Kaya Kütlelerinin Kazılabilirlik Özellikleri: Gümüşhane Granitoyidi Örneği, Gümüşhane, KD Türkiye

Farklı Ayrışma Derecesine Sahip Kaya Kütlelerinin Kazılabilirlik Özellikleri: Gümüşhane Granitoyidi Örneği, Gümüşhane, KD Türkiye Jeoloji Mühendisliği Dergisi 35 (2) 2011 133 Araştırma Makalesi / Research Article Farklı Ayrışma Derecesine Sahip Kaya Kütlelerinin Kazılabilirlik Özellikleri: Gümüşhane Granitoyidi Örneği, Gümüşhane,

Detaylı

SAHA BİLGİLİ-II DERS NOTLARI Hafta ( ) -

SAHA BİLGİLİ-II DERS NOTLARI Hafta ( ) - SAHA BİLGİLİ-II DERS NOTLARI - 1. Hafta (23.02.2017) - GÜNEYCE (İYİDERE, RİZE) TÜNELİ Hazırlayanlar: Prof. Dr. Fikri BULUT, Doç. Dr. Hakan ERSOY, Doç. Dr. Aykut AKGÜN Genel Bilgiler Güneyce Tüneli, Doğu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. YADİKAR VASFİ MÜFTÜOĞLU

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. YADİKAR VASFİ MÜFTÜOĞLU ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. YADİKAR VASFİ MÜFTÜOĞLU Doğum Yılı: 1955 Yazışma Adresi : Telefon : 372-2574010/1109 Faks : 372-2574023 e-posta : ZKÜ MÜH.FAK. 67100 Zonguldak/Türkiye yvmuftuoglu@gmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI. (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI. (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ THE POINT LOAD TEST DENEY:4 Amaç ve Genel Bilgiler: Bu deney, kayaçların

Detaylı

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar kaynaklar Amedei, B. and Stefanson, O., 1997. Rock Stress and Its Measurement. Chapman & Hall, London, 490p. Bell, F.G., 1983, Engineering Propeties of Soils and Rocks. Butterworth & Co., Second Edition,

Detaylı

JEO302 Kaya Mekaniği

JEO302 Kaya Mekaniği JEO302 Kaya Mekaniği Ders Notları Ders İçeriği 1) Giriş 1.1. Tanım, hedefler ve amaç 1.2. Kaya ve zemin 1.3. Kaya kütleleri 2) Kayaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 2.1. Kaya karakteristikleri 2.2.

Detaylı

KAZILABİLİRLIK SINIFLAMA SİSTEMLERİNİN KAZI HIZI KESTİRİMİ AMACIYLA GLİ TUNÇBİLEK AÇIK OCAKLARINA UYGULANMASI

KAZILABİLİRLIK SINIFLAMA SİSTEMLERİNİN KAZI HIZI KESTİRİMİ AMACIYLA GLİ TUNÇBİLEK AÇIK OCAKLARINA UYGULANMASI KAZILABİLİRLIK SINIFLAMA SİSTEMLERİNİN KAZI HIZI KESTİRİMİ AMACIYLA GLİ TUNÇBİLEK AÇIK OCAKLARINA UYGULANMASI APPLICATION OF EXCAVAB1L1TY CLASSIFICATION SYSTEMS TO GLİ TUNÇBİLEK OPEN PITS FOR THE PREDICTION

Detaylı

SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces *

SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces * SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces * Burcu ÖZVAN Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Altay ACAR Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. YADİGAR VASFİ MÜFTÜOĞLU

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. YADİGAR VASFİ MÜFTÜOĞLU ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. YADİGAR VASFİ MÜFTÜOĞLU Doğum Yılı: 1955 Yazışma Adresi : BEÜ MÜH.FAK. 67100 Zonguldak/Türkiye Telefon : 372-2574010/1109 Faks : 372-2574023 e-posta : yvmuftuoglu@gmail. com EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

Doğal Taş Ocaklarında Blok Hacminin Belirlenmesi için RQD ve J v nin Kullanılabilirliği

Doğal Taş Ocaklarında Blok Hacminin Belirlenmesi için RQD ve J v nin Kullanılabilirliği Jeoloji Mühendisliği Dergisi 35 (1) 2011 79 Teknik Not / Technical Note Doğal Taş Ocaklarında Blok Hacminin Belirlenmesi için RQD ve J v nin Kullanılabilirliği Usability of RQD and J v for Prediction of

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hasan Karakul Doğum Tarihi : 04.05.1980 Unvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu : Doktora (Üniversite) Çalıştığı Kurum :İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK)

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK) YENİLME KRİTERİ Yenilmenin olabilmesi için kayanın etkisinde kaldığı gerilmenin kayanın dayanımını aşması gerekir. Yenilmede en önemli iki parametre gerilme ve deformasyondur. Tasarım aşamasında bunlarda

Detaylı

Atasu (Trabzon) Baraj Yerindeki Bazaltların Taşıma Gücü

Atasu (Trabzon) Baraj Yerindeki Bazaltların Taşıma Gücü Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 385-395, 2006 18 (3), 385-395, 2006 Atasu (Trabzon) Baraj Yerindeki Bazaltların Taşıma Gücü Selçuk ALEMDAĞ ve Zülfü GÜROCAK

Detaylı

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar kaynaklar Amedei, B. and Stefanson, O., 1997. Rock Stress and Its Measurement. Chapman & Hall, London, 490p. Bell, F.G., 1983, Engineering Propeties of Soils and Rocks. Butterworth & Co., Second Edition,

Detaylı

A COMPARATIVE STUDY OF STABILITY FOR NON-CDJCULAR UNDERGROUND OPENINGS

A COMPARATIVE STUDY OF STABILITY FOR NON-CDJCULAR UNDERGROUND OPENINGS Türkiye 14 Madencilik Kongresi / 14th Mining Congress of Turkey, 1995, ISBN 975-395-150-7 DAİRESEL OLMAYAN YERALTI AÇIKLIKLARINDA DURAYLIĞIN KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESİ A COMPARATIVE STUDY OF STABILITY

Detaylı

TÜRKİYE 6. KÖMÜR KONGRESİ Tîıe Sixth Coal congress of TURKEY

TÜRKİYE 6. KÖMÜR KONGRESİ Tîıe Sixth Coal congress of TURKEY TÜRKİYE 6. KÖMÜR KONGRESİ Tîıe Sixth Coal congress of TURKEY KAYAÇLARIN SÖKÜLEBİLİRLİ.ĞI VE AÇIK İŞLETME MADENCİLIEİNDEKİ ÖNEMİ ROCK RIPPABILITY AND ITS USE IN OPEN PIT MINING Şinasi ESKİKAYA* R.Mete GÜKTAN**

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

Tünel Girişinde Zemin İyileştirmesi: Bağışlı Tüneli Örneği, Trabzon Soil Improvementin TunnelEntrance: Example of Bağışlı Tunnel, Trabzon

Tünel Girişinde Zemin İyileştirmesi: Bağışlı Tüneli Örneği, Trabzon Soil Improvementin TunnelEntrance: Example of Bağışlı Tunnel, Trabzon Tünel Girişinde Zemin İyileştirmesi: Bağışlı Tüneli Örneği, Trabzon Soil Improvementin TunnelEntrance: Example of Bağışlı Tunnel, Trabzon N. Kılıç 1,*, A. Sayın 1, O. Başer 2 1 Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü,

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 sh Mayıs 2002

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 sh Mayıs 2002 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 sh. 65-71 Mayıs 22 BAZI KAYAÇLARIN TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMLARI İLE DİĞER MALZEME ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER (THE RELATIONSHIPS

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KAYA MEKANĠĞĠ DERSĠ LABORATUVARI. (2015-2016 Güz Dönemi)

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KAYA MEKANĠĞĠ DERSĠ LABORATUVARI. (2015-2016 Güz Dönemi) KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KAYA MEKANĠĞĠ DERSĠ LABORATUVARI (2015-2016 Güz Dönemi) KAYA SERTLĠĞĠ BELĠRLEME DENEYĠ (SCHMIDT ÇEKĠCĠ) DETERMINATION OF ROCK HARDNESS TEST ( SCHMIDT

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI TEK EKSENLİ SIKIŞMA (BASMA) DAYANIMI DENEYİ (UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. Amaç: Kaya malzemelerinin üzerlerine uygulanan belirli bir basınç altında kırılmadan önce ne kadar yüke dayandığını belirlemektir.

Detaylı

NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ. Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir.

NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ. Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir. NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ KONU Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir. KAPSAM Nokta yük deneyi, kayaçların dayanımlarına göre sınıflandırılmasında

Detaylı

HİDROLİK EKSKAVATÖR PERFORMANSLARIYIM KAZILABİLİRLİK TAYİNİ

HİDROLİK EKSKAVATÖR PERFORMANSLARIYIM KAZILABİLİRLİK TAYİNİ HİDROLİK EKSKAVATÖR PERFORMANSLARIYIM KAZILABİLİRLİK TAYİNİ EXCAVABILITY ASSESMENT USING PERFORMANCE MEASUREMENTS OF HYDRAULIC EXCAVATORS Celal KARPUZC) A.Gflnhan PAŞAMEHMETOĞLUC) VıdJgar MÜFTÜOĞLUC) ÖZET

Detaylı

Zayıf Kaya Kütlelerinde Açılan Tünellerde Ampirik ve Nümerik Yöntemlerle Duraylılık Analizi

Zayıf Kaya Kütlelerinde Açılan Tünellerde Ampirik ve Nümerik Yöntemlerle Duraylılık Analizi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 37 (2) 2013 103 Araştırma Makalesi / Research Article Zayıf Kaya Kütlelerinde Açılan Tünellerde Ampirik ve Nümerik Yöntemlerle Duraylılık Analizi Stability Analyses of Tunnels

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OLGAY YARALI

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OLGAY YARALI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OLGAY YARALI Doğum Yılı: 1966 Yazışma Adresi : BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ İNCİVEZ- ZONGULDAK 67100 Zonguldak/Türkiye Telefon : 372-2574010/1110 Faks : 372-2574023

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 5/29/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 5/29/2017 2 BÖLÜM 10 KAYAÇLARIN ve SÜREKSİZLİKLERİNİN

Detaylı

GÜLEDAR BARAJI DERÎVASYON TÜNEL GÜZERGAHINDAKÎ (ÇUBUK-ANKARA) KAYA BİRİMLERİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ İNCELEMESİ

GÜLEDAR BARAJI DERÎVASYON TÜNEL GÜZERGAHINDAKÎ (ÇUBUK-ANKARA) KAYA BİRİMLERİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ İNCELEMESİ Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 36, 75-82, Şubat 1993 Geological Bulletin of Turkey, V. 36, 75-82, February 1993 GÜLEDAR BARAJI DERÎVASYON TÜNEL GÜZERGAHINDAKÎ (ÇUBUK-ANKARA) KAYA BİRİMLERİNİN MÜHENDİSLİK

Detaylı

Kaya Kütlesi Deformasyon Modülünün Farklı Yöntemlerle Belirlenmesi Determination of Rock Mass Deformation Modulus by Different Methods

Kaya Kütlesi Deformasyon Modülünün Farklı Yöntemlerle Belirlenmesi Determination of Rock Mass Deformation Modulus by Different Methods Yerbilimleri, 35 (3), 253-270 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Kaya Kütlesi

Detaylı

KAYA KÜTLE ÖZELLİKLERİNİN ŞEV TASARIMINA ETKİSİ (KAHRAMANMARAŞ-GAZİANTEP DEVLET YOLU)

KAYA KÜTLE ÖZELLİKLERİNİN ŞEV TASARIMINA ETKİSİ (KAHRAMANMARAŞ-GAZİANTEP DEVLET YOLU) İstanbul Yerbilimleri Dergisi, C. 23, S. 1, SS. 18, Y. 2010 KAYA KÜTLE ÖZELLİKLERİNİN ŞEV TASARIMINA ETKİSİ (KAHRAMANMARAŞGAZİANTEP DEVLET YOLU) EFFECTS OF ROCK MASS PROPERTIES ON ROCK SLOPE DESIGNS (KAHRAMANMARAŞGAZİANTEP

Detaylı

Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources

Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources www.mtbilimsel.com Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources Yıl:2 Sayı:3 Ocak 2013 Year:2 Number:3 January 2013 ISSN: 2146-9431 MT Bilimsel Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground

Detaylı

KAYA PATLATMALARINDA, KAYAÇLARIN JEOMEKANİK VERİLERİNİN PARÇALANMAYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

KAYA PATLATMALARINDA, KAYAÇLARIN JEOMEKANİK VERİLERİNİN PARÇALANMAYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ HAZİRAN-EYLÜL MADENCİLİK JUNE-SEPTEMBER 1997 CİLT-VOLUME SAYI - NO 36 2-3 KAYA PATLATMALARINDA, KAYAÇLARIN JEOMEKANİK VERİLERİNİN PARÇALANMAYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ The Study of the Effect of the Jeomechanicai

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. HASAN GERÇEK

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. HASAN GERÇEK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. HASAN GERÇEK TC Kimlik No / Pasaport No: Doğum Yılı: 1953 Yazışma Adresi : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bölümü 67100 Zonguldak / Türkiye Telefon : 372-257-4010'dan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OLGAY YARALI

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OLGAY YARALI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OLGAY YARALI Doğum Yılı: 1966 Yazışma Adresi : ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ İNCİVEZ-ZONGULDAK 67100 /Türkiye Telefon : 372-2574010/1110 Faks : 372-2574023

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

Kaya Kütlesinin Davranışlarını Önceden Saptamak İçin Geliştirilen Jeomekanik Sınıflama Sistemi

Kaya Kütlesinin Davranışlarını Önceden Saptamak İçin Geliştirilen Jeomekanik Sınıflama Sistemi Kaya Kütlesinin Davranışlarını Önceden Saptamak İçin Geliştirilen Jeomekanik Sınıflama Sistemi Z. T, BIENIAWSKÎ* 1 * Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Merhem, O Afrika ÇEVİREN: GÜNGÖR UN AY EJ.E. İdaresi

Detaylı

MÜHJEO 2015: Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 3-5 Eylül 2015, KTÜ, Trabzon

MÜHJEO 2015: Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 3-5 Eylül 2015, KTÜ, Trabzon Kayalarda Gözeneklilikle Dayanım Özellikleri Arasında Görgül İlişkilerin Araştırılması The Investigation of Empirical Relations Between the Porosity and Strength Properties in Rocks S. Dağ 1,*, S. Alemdağ

Detaylı

JEO 302 KAYA MEKANİĞİ

JEO 302 KAYA MEKANİĞİ JEO 302 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR 2. HAFTA Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEO302 KAYA MEKANİĞİ dersi kapsamında Doç. Dr. Hakan Ahmet Nefeslioğlu ve Araş. Gör. Fatih Uçar tarafından

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

Acar Formasyonunun (Alaplı-Zonguldak) Jeoteknik Özellikleri

Acar Formasyonunun (Alaplı-Zonguldak) Jeoteknik Özellikleri Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 2 (2), 39-46, 2012 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

Sulakyurt baraj yeri granitoidlerinin mühendislik jeolojisi özellikleri

Sulakyurt baraj yeri granitoidlerinin mühendislik jeolojisi özellikleri 30 Aydın ÖZSAN*, Yusuf Kaan KADIOĞLU* * Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü., 06100 Ankara Sulakyurt baraj yeri granitoidlerinin mühendislik jeolojisi özellikleri Sulakyurt baraj yeri Ankara

Detaylı

Ş.Endûstrıyel Hammaddeler Sempozyumu /14-15 Ekim 1999, izmir, Türkiye Göltaş Kireçtaşının Kayaç Kalitesi ve Öğürülebilirliğinin Tespiti

Ş.Endûstrıyel Hammaddeler Sempozyumu /14-15 Ekim 1999, izmir, Türkiye Göltaş Kireçtaşının Kayaç Kalitesi ve Öğürülebilirliğinin Tespiti Ş.Endûstrıyel Hammaddeler Sempozyumu /14-15 Ekim 1999, izmir, Türkiye Göltaş Kireçtaşının Kayaç Kalitesi ve Öğürülebilirliğinin Tespiti H.T.Özkahraman, M. Şirin S.D.Ü.Maden Müh. Bölümü, İSPARTA ÖZET: Bu

Detaylı

NENE HATUN TÜNELİNDE (İZMİR) Q KAYA KÜTLE SINIFLAMASININ UYGULANMASI (1+504.00-1+314.30KM) Orhan ARKOÇ

NENE HATUN TÜNELİNDE (İZMİR) Q KAYA KÜTLE SINIFLAMASININ UYGULANMASI (1+504.00-1+314.30KM) Orhan ARKOÇ Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi, Cilt 3, No 2, 113-122, 2002 ISSN 1302 647X DIC: 66OAKT/32020103 GİRİŞ NENE HATUN TÜNELİNDE (İZMİR) Q KAYA KÜTLE SINIFLAMASININ UYGULANMASI (1+504.00-1+314.30KM)

Detaylı

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON Kaya Mekaniği - ilkeleri, uygulamaları İçindekiler Sunuş...... Önsöz......... v vii 1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON.. 1 1.1 GERİLME....... 3 1.2 DÜZLEMDEKİ GERİLMELER VE GERİLME ÇEVİRİMİ (TRANSFORMASYON)...

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HASAN GERÇEK

ÖZGEÇMİŞ HASAN GERÇEK Doğum Yılı: 1953 Yazışma Adresi : Telefon : 372-291-1154 Faks : 372-257-4023 e-posta : ÖZGEÇMİŞ HASAN GERÇEK Bülent Ecevit, Mühendislik Fakültesi, Bölümü 67100 Zonguldak/Türkiye gercek@beun.edu.tr EĞİTİM

Detaylı

TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMINI KULLANARAK KAYA MALZEMESİNİN ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN TAHMİNİ

TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMINI KULLANARAK KAYA MALZEMESİNİN ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN TAHMİNİ İstanbul Yerbilimleri Dergisi, C. 21, S. 2, SS. 91-97, Y. 28 TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMINI KULLANARAK KAYA MALZEMESİNİN ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN TAHMİNİ PREDICTION OF INTACT ROCK S ELASTICITY MODULUS BASED

Detaylı

DECEMBER KOZAĞAÇ (MUĞLA) BEYAZ MERMERİNİN FİZİKOMEKANİK VE SÜREKSİZLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DECEMBER KOZAĞAÇ (MUĞLA) BEYAZ MERMERİNİN FİZİKOMEKANİK VE SÜREKSİZLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA MADENCİLİK ARALIK DECEMBER 1995 CİLT-VOLUME XXXIV SAYI - NO 4 KOZAĞAÇ (MUĞLA) BEYAZ MERMERİNİN FİZİKOMEKANİK VE SÜREKSİZLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A Research on the Physicomechanical and Discontunity

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. : deniz.mamurekli@bayar.edu.tr : www.denizmamurekli.com. Öğrenim Durumu. H.U. Maden Mühendisliği Bölümü

ÖZGEÇMĐŞ. : deniz.mamurekli@bayar.edu.tr : www.denizmamurekli.com. Öğrenim Durumu. H.U. Maden Mühendisliği Bölümü ÖZGEÇMĐŞ Akademik Ünvanı : Prof. Dr. Adı ve Soyadı : Deniz Doğum Tarihi-Yeri : 15.03.1956 - Elâzığ Telefon : 236-6120063 E-mail : deniz.mamurekli@bayar.edu.tr Web Sitesi : www.denizmamurekli.com Öğrenim

Detaylı

Kayaç Özelliklerinin Keski Aşınmasına Etkileri

Kayaç Özelliklerinin Keski Aşınmasına Etkileri TÜRKİYE:8, KÖMÜR KONGRESİ BİLDJR i.ir*itabl; PROCEEDINGS OF THE 8th COAL CONGRESS OF TURKEY Kayaç Özelliklerinin Keski Aşınmasına Etkileri Effects of Rock Properties on the Abrasion of Cutting Tool Half!

Detaylı

Kaya Şev Duraylılığının Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi (Ünye, Ordu)

Kaya Şev Duraylılığının Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi (Ünye, Ordu) Jeoloji Mühendisliği Dergisi 37 (1) 2013 27 Evaluation of Rock Slope Stability by Different Methods (Ünye, Ordu) Kadir KARAMAN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, TRABZON Geliş (received)

Detaylı

Ö. SATICI. Anahtar Kelimeler: Jeoteknik hat etüdü, Kaya kütle sınıflaması, Sayısal modelleme, Yamaç tüneli dizaynı

Ö. SATICI. Anahtar Kelimeler: Jeoteknik hat etüdü, Kaya kütle sınıflaması, Sayısal modelleme, Yamaç tüneli dizaynı Karayolu Yamaç Tünelinde Hat Etütleri ve Sayısal Modeller Yardımı İle Tünel Portal Tasarımı The Tunnel Portal Design at a Highway Slope Tunnel with the Help of Numerical Models and Line Surveys Ö. SATICI

Detaylı

Bağlarbaşı-Tekke (Gümüşhane) Karayolundaki Kaya Şevlerinin Kinematik ve Limit Denge Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Bağlarbaşı-Tekke (Gümüşhane) Karayolundaki Kaya Şevlerinin Kinematik ve Limit Denge Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Artvin Çoruh University Natural Disasters Application and Research Center Journal of Natural Hazards

Detaylı

İzmir Metro Projesi Nenehatun Tünelindeki Geoteknik Çalışmalar ve Değerlendirilmesi

İzmir Metro Projesi Nenehatun Tünelindeki Geoteknik Çalışmalar ve Değerlendirilmesi ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye İzmir Metro Projesi Nenehatun Tünelindeki Geoteknik Çalışmalar ve Değerlendirilmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 67100, Zonguldak. :

ÖZGEÇMİŞ. : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 67100, Zonguldak. : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Okan Su Doğum Tarihi : 22.06.1978 Doğum Yeri : Ankara Adres : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 67100, Zonguldak Tel

Detaylı

S. Yaşar, A. O. Yılmaz, M. Çapik Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Trabzon

S. Yaşar, A. O. Yılmaz, M. Çapik Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Trabzon Kayaçların Mekanik Özellikleri ile Keski Kuvvetleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Investigation on Relations between Tool Forces and Mechanical Characteristics of Rocks S. Yaşar, A. O. Yılmaz, M.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OKAN SU

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OKAN SU ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OKAN SU Doğum Yılı: 1978 Yazışma Adresi :, Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Mehmet Ünlütürk Caddesi, Kilimli Zonguldak/ Telefon : 372-2656766/143 Faks : 372-2600200 e-posta : okansu@beun.edu.tr

Detaylı

SIR (KAHRAMANMARAŞ) BARAJ SAHASINDA YAPILAN KESME DENEYLERİ

SIR (KAHRAMANMARAŞ) BARAJ SAHASINDA YAPILAN KESME DENEYLERİ SIR (KAHRAMANMARAŞ) BARAJ SAHASINDA YAPILAN KESME DENEYLERİ A. Günhan PAŞAMEHMETOĞLU (*) Celal KARPUZ (*) Aydın BİLGİN (*) Abdurrahim ÖZGENOĞLU (*) Cahit CAN (*) Hüseyin ERDOĞAN (**) Refik BİLALOĞLU (

Detaylı

GÖRMEL BARAJI (ERMENEK, GD - KONYA) KUVVET TÜNEL GÜZERGAHININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ İNCELEMESİ*

GÖRMEL BARAJI (ERMENEK, GD - KONYA) KUVVET TÜNEL GÜZERGAHININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ İNCELEMESİ* Jeoloji Mühendisliği s. 36,5-0,990 Geological Engineering, n, 36, 5-0, 990 GÖRMEL BARAJI (ERMENEK, GD - KONYA) KUVVET TÜNEL GÜZERGAHININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ İNCELEMESİ* Engineering geological investigation

Detaylı

KAYAÇLARDA KIRILMA TOKLUĞU VE DİĞER MEKANİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER

KAYAÇLARDA KIRILMA TOKLUĞU VE DİĞER MEKANİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: Sayı: sh. 9-7 Mayıs KAYAÇLARDA KIRILMA TOKLUĞU VE DİĞER MEKANİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER (THE RELATIONSHIPS BETWEEN FRACTURE TOUGHNESS

Detaylı

KAPIKAYA (MALATYA) BARAJ YERİNDEKİ KAYA ŞEVLERİNİN KİNEMATİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KAPIKAYA (MALATYA) BARAJ YERİNDEKİ KAYA ŞEVLERİNİN KİNEMATİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri C.19, S.2, s. 151-164, Aralık 2002 Bulletin of Faculty of Engineering of Cumhuriyet University, Serie A-Earth Sciences, V.19,

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri Baraj Tipi Büyük Yapılarda Kayaçlardaki Ayrışmaya Bağlı Direnç Azalmasının İyileştirilmesi, 2003 (97K12048), Ayhan Koçbay, R.Pelin Bilgehan. Özet: Obruk baraj

Detaylı

Hacimsel Dane Oranının ve Dane Boyutunun Hamurda Kayaların (BIMRock) Dayanımı Üzerindeki Etkisi

Hacimsel Dane Oranının ve Dane Boyutunun Hamurda Kayaların (BIMRock) Dayanımı Üzerindeki Etkisi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 40 (2) 2016 167 Araştırma Makalesi / Research Article Hacimsel Dane Oranının ve Dane Boyutunun Hamurda Kayaların (BIMRock) Dayanımı Üzerindeki Etkisi The Effect of Volumetric

Detaylı

OTOJEN ÖĞÜTMEYİ ETKİLEYEN KRİTERLER

OTOJEN ÖĞÜTMEYİ ETKİLEYEN KRİTERLER OTOJEN ÖĞÜTMEYİ ETKİLEYEN KRİTERLER M. Zeki DOĞAN (*) Ümit ATALAY(**) ÖZET Bu çalışmada cevherlerin otojen öğütmeye uygunlukları araştırılmıştır. Bu amaçla otojen öğütülen dört ayrı cevherin laboratuvarda

Detaylı

Taksim-Kabataş Tüneli ve Duraylılığı Üzerine Bir Değerlendirme

Taksim-Kabataş Tüneli ve Duraylılığı Üzerine Bir Değerlendirme Taksim-Kabataş Tüneli ve Duraylılığı Üzerine Bir Değerlendirme Taksim-Kabataş Tunnel and an Evaluation of its Stability Ö. Aydan 1 ve M. Geniş 2 1 Tokai Üniversitesi Deniz-İnşaat Mühendisliği Bölümü, Shizuoka,

Detaylı

Türkiye nin En Uzun Sulama Tüneli Suruç Tünelinde Geoteknik ve Tahkimat Tasarımları *

Türkiye nin En Uzun Sulama Tüneli Suruç Tünelinde Geoteknik ve Tahkimat Tasarımları * İMO Teknik Dergi, 2017 7897-7926, Yazı 480 Türkiye nin En Uzun Sulama Tüneli Suruç Tünelinde Geoteknik ve Tahkimat Tasarımları * Celal AĞAN 1 Serkan ERTÜRK 2 ÖZ Bu çalışma Suruç ovasının sulanması amacıyla

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI. Dersin Kodu: NBG 5004.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI. Dersin Kodu: NBG 5004. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI Dersi Veren Birim: Bölüm Adı: Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi: 13.04.2012

Detaylı

Problems faced im the applications of the point load index test

Problems faced im the applications of the point load index test Jeoloji Mühendisliği 24 (I) 2& & 73 Teknik Not I Teehnkei Note Nokta yükleme deneyi ile ilgili uygulamada karşılaşılan problemler Problems faced im the applications of the point load index test Tamer TOPAL

Detaylı

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Eyyüb KARAKAN 2. Doğum Tarihi: 23.06.1980 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çukurova 2004 Üniversitesi Y. Lisans İzmir Yüksek

Detaylı

JEO 302 KAYA MEKANİĞİ

JEO 302 KAYA MEKANİĞİ JEO 302 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR 1. HAFTA Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEO302 KAYA MEKANİĞİ dersi kapsamında Doç. Dr. Hakan Ahmet Nefeslioğlu ve Araş. Gör. Fatih Uçar tarafından

Detaylı

G.L.İ. TUNÇBİLEK LİNYİT MADENİNDE KULLANILAN GALERİ AÇMA MAKİNASI KAZI PERFORMANSI İLE KAYAÇ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

G.L.İ. TUNÇBİLEK LİNYİT MADENİNDE KULLANILAN GALERİ AÇMA MAKİNASI KAZI PERFORMANSI İLE KAYAÇ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI G.L.İ. TUNÇBİLEK LİNYİT MADENİNDE KULLANILAN GALERİ AÇMA MAKİNASI KAZI PERFORMANSI İLE KAYAÇ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Naci BÖLÜKBAŞI(*) Hasan ÇAM(**) ÖZET Bu bildiride, G.L.İ. Tunçbilek Linyit

Detaylı

LİNYİT AÇIKOCAKLARI DEKAPAJ BİRİM MALİYET ANALİZ MODELİ

LİNYİT AÇIKOCAKLARI DEKAPAJ BİRİM MALİYET ANALİZ MODELİ LİNYİT AÇIKOCAKLARI DEKAPAJ BİRİM MALİYET ANALİZ MODELİ A UNIT COST ANALYSIS MODEL FOR STRIPPING OF LIGNITE OPEN PIT MINES Nej'e ÇELEBİC) Cünhan PAŞAMEHMETOĞLUC) ÖZET Bu bildiride, linyit açık ocakları

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ M ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR. Yapı Merkezi AR&GE Bölümü

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ M ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR. Yapı Merkezi AR&GE Bölümü YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ M İĞİ BÖLÜMÜ ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR Prof. Dr. Müh. M Yapı Merkezi AR&GE Bölümü B 2009 1 UYGULAMA 1: Çok ayrışmış kaya kütlesinde açılan derin bir tünelin tavanına

Detaylı

Trabzon Akyazı Tünelindeki Kazı ve Tahkimat Uygulamaları Excavation and Reinforcement Applications in Trabzon Akyazı Tunnel

Trabzon Akyazı Tünelindeki Kazı ve Tahkimat Uygulamaları Excavation and Reinforcement Applications in Trabzon Akyazı Tunnel Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 14-17 Nisan 2015, ANTALYA Trabzon Akyazı Tünelindeki Kazı ve Tahkimat Uygulamaları Excavation and Reinforcement Applications in Trabzon Akyazı Tunnel

Detaylı

GENİŞ KESİT ALANLI KARAYOLU TÜNELİNE ÖRNEK: AKYAZI TÜNELİ

GENİŞ KESİT ALANLI KARAYOLU TÜNELİNE ÖRNEK: AKYAZI TÜNELİ Selahattin BAYRAMÇAVUŞ Aytuna SAYIN Neşe KILIÇ Seyhan ÇUBUKÇU Ebu Bekir AYGAR Bölge Müdürü - Karayolları 10. Bölge Müd. Ar-Ge Başmühendisi Karayolları 10. Bölge Müd. Zemin Mek. ve Tünel Şefi - Karayolları

Detaylı

Tünel Açma Yöntemlerinin Mühendislik Jeolojisi ve Kaya Sınıflama Sistemleri ile Değerlendirilmesi

Tünel Açma Yöntemlerinin Mühendislik Jeolojisi ve Kaya Sınıflama Sistemleri ile Değerlendirilmesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 39 (1) 2015 45 Tünel Açma Yöntemlerinin Mühendislik Jeolojisi ve Kaya Sınıflama Sistemleri ile Değerlendirilmesi Evaluation of Tunnel Excavation Methods in Accordance with

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 57-73 Mayıs 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 57-73 Mayıs 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 57-73 Mayıs 2005 ZİGANA TÜNELİ GÜRGENAĞAÇ (TRABZON) ARASINDA YER ALAN KAYA BİRİMLERİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 38 (1) 2014 1 Araştırma Makalesi / Research Article Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Slope Stability

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULAŞTIRMA ANA BİLİM DALI TÜNEL DERSİ 2. BÖLÜM İÇİN EK OKUMALAR

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULAŞTIRMA ANA BİLİM DALI TÜNEL DERSİ 2. BÖLÜM İÇİN EK OKUMALAR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULAŞTIRMA ANA BİLİM DALI TÜNEL DERSİ 2. BÖLÜM İÇİN EK OKUMALAR MART

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN VE TÜNEL KAZILARINDA MEKANİZASYON LABORATUVAR DENEY FÖYÜ Deney 1. Sievers Minyatür Delme Deneyi Deney 2. Kırılganlık(S20) Deneyi Deney 3. Cerchar Aşındırıcılık İndeksi (CAI)

Detaylı

Hidrolik Kazıyla Mekanik Kazıma Birlikle Uygulanması

Hidrolik Kazıyla Mekanik Kazıma Birlikle Uygulanması Hidrolik Kazıyla Mekanik Kazıma Birlikle Uygulanması Mustafa SUNU (*) ÖZET Hidrolik kazıyla mekanik kazının birlikte uygulanması esas olarak galeri açma makinalan ve sabanlarla yapılmaktadır. Kazı işlemi

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL DÜZENLEME TARİHİ: 10.09.2013 DOĞUM TARİHİ 25.10.1961. SOYADI, ADI: YILMAZ, Ayhan İvrin

ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL DÜZENLEME TARİHİ: 10.09.2013 DOĞUM TARİHİ 25.10.1961. SOYADI, ADI: YILMAZ, Ayhan İvrin ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL DÜZENLEME TARİHİ: 10.09.2013 DOĞUM TARİHİ 25.10.1961 SOYADI, ADI: YAZIŞMA ADRESİ: Celal Bayar Üniversitesi, Soma Meslek Yüksekokulu, Maden Bölümü, 45500, Soma/ MANİSA TELEFON: 0.236.6120063

Detaylı

RMR KAYA KÜTLESİ SINIFLANDIRMA SİSTEMLERİ. Hasan ÖZKAN Jeo.Yük.Müh

RMR KAYA KÜTLESİ SINIFLANDIRMA SİSTEMLERİ. Hasan ÖZKAN Jeo.Yük.Müh RMR KAYA KÜTLESİ SINIFLANDIRMA SİSTEMLERİ Hasan ÖZKAN Jeo.Yük.Müh RMR KAYA KÜTLESİ SINIFLAMA SİSTEMLERİ (ROCK MASS RATING) Hasan ÖZKAN Mühendislik ve Danışmanlık. - Ankara Sözcük anlamı olarak sınıflama,

Detaylı

Zonguldak-Üzülmez Tünellerinin Çevre Kaya Özelliklerinin Belirlenmesi ve Duraylılığının Değerlendirilmesi

Zonguldak-Üzülmez Tünellerinin Çevre Kaya Özelliklerinin Belirlenmesi ve Duraylılığının Değerlendirilmesi Karaelmas Fen ve Müh. Derg. 6(1):144-151, 2016 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Dergi web sayfası: http://fbd.beun.edu.tr Araştırma Makalesi Zonguldak-Üzülmez Tünellerinin Çevre Kaya Özelliklerinin

Detaylı

Afyonkarahisar da Üretilen Hazır Beton Kalitelerinin Değerlendirilmesi

Afyonkarahisar da Üretilen Hazır Beton Kalitelerinin Değerlendirilmesi Afyonkarahisar da Üretilen Hazır Beton Kalitelerinin Değerlendirilmesi Ali Ergün a, Veli Başaran b a Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi,Yapı Eğitimi Böl., 03200, Afyonkarahisar b Afyon

Detaylı

GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ

GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ 5. Geoteknik Sempozyumu 5-7 Aralık 2013, Çukurova Üniversitesi, Adana GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ DISPERSIBILITY TESTS ON GAZİANTEP CLAYS Mateusz WISZNIEWSKI 1 Ali Fırat

Detaylı

Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi. Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK

Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi. Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK BU KAPSAMDA 31 MAYIS 2012 TARİH VE 28309 SAYILI * AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Detaylı

Ercan Taş Ocağı Delme-Patlatma Sisteminin İncelenmesi

Ercan Taş Ocağı Delme-Patlatma Sisteminin İncelenmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:12 Sayı:1, 31-45 Temmuz 2010 Özet Ercan Taş Ocağı Delme-Patlatma Sisteminin İncelenmesi A. PEKİN * Balıkesir Üniversitesi Blk. Mes. Yük Okulu Maden Prog.., Çağış kampüsü, Balıkesir

Detaylı

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ Jeolojik etüt ( 1/5000 ölçekli ) 38.1101 Jeolojik rapor yazımı ( 1/5000 ölçekli ) 38.1102 jeoteknik etüt ( 1/1000 ölçekli ) 38.1103 Jeolojik rapor yazımı ( 1/1000 ölçekli ) 38.1104

Detaylı

Madencilihte Şev Durayhh Analizi YaUlaşımları

Madencilihte Şev Durayhh Analizi YaUlaşımları MADENCİLİK Mart March 1986 Volume Cilt XXV Sayı No 1 Madencilihte Şev Durayhh Analizi YaUlaşımları Approaches For Slope Stability Analysis in Mining Abdurrahim ÖZGENOĞLU (*) ÖZET Şev duraylığına ilişkin

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ) KOD İŞİN ADI STANDART NO BİRİMİ 1.1. Parça Kayadan Numune Alınması 1.2.

Detaylı

MÜDEK - Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Programme (TR) EUR-ACE Accredited Programmes as of September 30, 2011

MÜDEK - Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Programme (TR) EUR-ACE Accredited Programmes as of September 30, 2011 MÜDEK - Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Programme (TR) Programmes as of September 30, 2011 School : Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (TR) Web Address: http://www.anadolu.edu.tr/

Detaylı

Ilıksu Tünellerinin Jeoteknik Değerlendirmesi 1

Ilıksu Tünellerinin Jeoteknik Değerlendirmesi 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3191-3214, Yazı 214 Ilıksu Tünellerinin Jeoteknik Değerlendirmesi 1 Mustafa Kerem KOÇKAR * Haluk AKGÜN ** ÖZ Yapılan bu çalışma, kaya malzemelerinin ve kaya kütlelerinin mühendislik

Detaylı

Büyük Ölçekli Bir Yeraltı Açıklığının Statik ve Dinamik Duraylığı Static and Dynamic Stability of A Large Underground Opening

Büyük Ölçekli Bir Yeraltı Açıklığının Statik ve Dinamik Duraylığı Static and Dynamic Stability of A Large Underground Opening Büyük Ölçekli Bir Yeraltı Açıklığının Statik ve Dinamik Duraylığı Static and Dynamic Stability of A Large Underground Opening Melih Geniş Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Zonguldak

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Mühendisliği Bölümü Cumhuriyet Üniversitesi 1992 Y. Lisans Maden Mühendisliği Bölümü Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

DOĞAL TAŞ İŞLETMECİLİĞİNDE JEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR: KARATAŞ MEVKİİ (DENİZLİ) DOĞAL TAŞ İNCELEMESİ

DOĞAL TAŞ İŞLETMECİLİĞİNDE JEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR: KARATAŞ MEVKİİ (DENİZLİ) DOĞAL TAŞ İNCELEMESİ DOĞAL TAŞ İŞLETMECİLİĞİNDE JEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR: KARATAŞ MEVKİİ (DENİZLİ) DOĞAL TAŞ İNCELEMESİ YAĞIZ, S. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, syagiz@pau.edu.tr AYDIN,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı