Ýþte GKK'nýn iddialarýný çürüten iki saðlýk kurulu belgesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýþte GKK'nýn iddialarýný çürüten iki saðlýk kurulu belgesi"

Transkript

1 Limasol Türk Kooperatif Bankasý tam da þanlý Leymosun direniþinin yýldönümünde soyuldu! Demek ki Rumlara karþý direnmek içimizdeki soygunculara karþý direnmekten daha kolaydý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Þubat 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4797 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý LORDOS'UN RUHU l 2. sayfada Ali Çaðman'ýn askerliði konusunda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý yalan ve asýlsýz bilgilerle kamuoyunu yanýltýyor... "Ali Çaðman'ýn elinde yasal olarak geçerli 'askerliðe elveriþli deðildir' raporu yok" diyen komutanlýða o halde soruyoruz... Bu sayfadaki belgeler ne? Silahlý maskeli banka soygunu n Limasol Türk Kooperatif Bankasý'nýn Lefkoþa Sanayi Bölgesi'ndeki þubesi dün güpegündüz soyuldu... n Banka görevlisine silah doðrultan maskeli iki kiþi 8 bin 700 TL'yi çalarak motosikletle kaçtý... n Motosiklet, kazak ve eldivenleri daha sonra bulan polis failleri henüz yakalayamadý... n 3. sayfada Yalan ve Sahtekarlýk Ýþte GKK'nýn iddialarýný çürüten iki saðlýk kurulu belgesi KTHY ve ETÝ maðdurlarý sokakta n Kamu-Sen ile Hava-Sen baþbakanlýk önünde eylem yaptý... n 2. sayfada Çið köfteciye LTB'den kilit n Saðlýða aykýrý 174 kilo çið köfte müsadere edildi... n 4. sayfada Devlet Hastanesi Saðlýk Kurulu üyesi 5 doktorun imzasýný taþýyan bu belgede þöyle yazýyor: "Hastanýn durumu GKK Saðlýk Yeteneði Tüzüðü madde: 63 B:3 fýkrasý uyarýnca askerliðe elveriþli deðildir"... Ýmzalayan doktorlar Öztürk Ünverdi, Erol Barçýn, Ahmet Ebeoðlu, Halit Özbek, Rifat Siber... Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Protokole sert tepki BÝR KAHVE ÝÇÝMÝ SOHBET... Ali Osman Bu da sahtekarlýðýn yapýldýðý, yani yandaki evrakýn tahrif edildiði belge... Bu kez bir önceki kararýn yerinde þunlar yazýyor: "KKTC Güvenlik Kuvvetleri Saðlýk Yeteneði Tüzüðü madde 63/C fýkrasý uyarýnca 3 (üç) ay hava deðiþimi uygundur." Daha önceki Kurul Baþkaný ve Baþhekim Rifat Siber'in imzasýnýn yerinde Dr. Ramadan Kamiloðlu'nun imzasý var... Oysa Ramadan Kamiloðlu o sýrada Baþhekim ve Kurul Baþkaný deðildi... n 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta KKTC NE KADAR YAÞAYACAK? Erdoðan Baybars NE OLACAK BU GÝDÝÞATIN SONU Ülker Fahri Rum bakana 15 yýl hapislik n Rum eski Ýçiþleri Bakaný Mihailidis ile oðlu 15 yýl hapse mahkum edildi... n 4. sayfada BAÞKA GÝRNE YOKTUR AKINCI'YI VAHDETTÝN'E BENZETMEK! Özgün Kutalmýþ Mehmet Levent Zeki Çeler: Ülke tehlikeli bir organizasyona sürükleniyor... n 19. sayfada

2 ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Þener LEVENT Orta gerilim proje çalýþmalarý nedeniyle bugün Yeni Boðaziçi küçük esnaf sanayi sitesine 6 saat elektrik verilemeyecek. Kýb-Tek Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamaya göre, kesinti 09:00-15:00 saatleri arasýnda yapýlacak. Açý LORDOS'UN RUHU 69 YAÞINDAKÝ ELISABETH EDLINGER EVÝNDE ÖLÜ BULUNDU Girne'de yaþayan 69 yaþýndaki Elisabeth Edlinger adlý kadýn önceki gece evinde ölü bulundu. Polis bültenine göre Edlinger'in cesedi üzerinde dün Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yapýlan otopside, ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alýndý. MARKETTE HIRSIZLIK Lefkoþa'da Devpa Süpermarket'ten 80 TL'lik alýþveriþin karþýlýðýný ödemeden çýkan N.K. isimli 62 yaþýndaki kadýn hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. KAYIP TELEFONU ÇALDI, TUTUKLANDI Polis bültenine göre, Ahmet Ezer isimli kiþinin düþürerek kaybettiði Samsung Glaxy S4 marka cep telefonunu bulup çaldýðý tespit edilen Ý.A.H.(E-38) ise tutuklandý. BOSTANCI'DA HIRSIZLIK Bostancý'da önceki gün Yusuf Kaymak'ýn evine pencereden giren bazý kiþilerin, eve hasar vermeden ancak eþyalarý karýþtýrýp bir þey çalmadan kaçtýðý belirlendi. AVA YASAK BÖLGEDE AVLANMA Kuzey sahil yolunda 15 numaralý sürekli ava kapalý bölgede avlandýðý tespit edilen R.H.Ö.(E-24) ve C.Ü. (E21) hakkýnda da yasal iþlem baþlatýldý. ODUN SOBASINI YAKMAK ÝSTERKEN YANGIN ÇIKTI Gelincik köyünde önceki sabah meydana gelen olayda, 15 yaþýndaki Muhammet Ýlkhan odun sobasýný mazotla yakmaya çalýþýrken halýya dökülen mazotun alev almasý sonucu yangýn çýktý. Yangýn ev sakinleri ve itfaiye tarafýndan söndürülürken, 3 koltuk, halý, ahþap kapý ve kartonpiyer kýsmen yandý. MAÐUSA BELEDÝYESÝ OKULLARDA ÞUBAT TATÝLÝ TEMÝZLÝÐÝ YAPTI Gazimaðusa Belediyesi, öðretim yýlýnýn yarý yýl tatilinde kent genelindeki tüm okullarda genel hijyen koþullarýnýn saðlanmasý için çalýþma yaptý. Belediye, temizlik çalýþmasýnýn yanýnda gerekli tamirat ve budama iþleri de gerçekleþtirdi. Belediyeden verilen bilgiye göre, Temizlik Þubesi'nin hafta baþýndan itibaren yürüttüðü çalýþmalarda eðitime uygun bir ortam için okullarda ot temizliði ve ilaçlama yapýldý. KAMU-SEN ÝLE HAVA-SEN'DEN Baþbakanlýk önünde eylem Kamu-Sen ile Hava-Sen, kamuya istihdam edilen eski KTHY ve ETÝ çalýþanlarýnýn maaþ ve kademe intibaklarý konusunda Baþbakanlýk önünde pankartlý eylem ve ortak basýn açýklamasý yaptý. Saat 13.30'da Baþbakanlýk binasý önünde yer alan eylemde, Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ ile Hava-Sen Baþkaný Buran Atakan konuþma yaparken, ortak basýn açýklamasýný ise Kamu-Sen Genel Sekreteri Metin Atan okudu. Yapýlan açýklamalarda, Hükümet, Baþbakan ve CTP-BG'nin izlediði tutum ve politikalar eleþtirildi. Yaklaþýk 50 civarýnda eski KTHY ve ETÝ çalýþanýnýn katýldýðý eylem, basýn açýklamasýnýn ardýndan olaysýz sona erdi. ÖZKARDAÞ Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ eylemde yaptýðý konuþmada, hükümet, Baþbakan Özkan Yoprgancýoðlu ve CTPBG'yi eleþtirerek, Özelleþtirme Yasasý kapsamýnda kamuda istihdam edilen eski KTHY ve ETÝ çalýþanlarýnýn maaþ ve kademe intibaklarýyla ilgili CTP-BG'li milletvekilleri tarafýndan hazýrlanan yasa tasarýsýnýn bir an önce Meclis'ten geçmesini talep etti. Özkardaþ "Yasa ya geçecek, ya da sandýða gömülecekler" ifadelerini kullandý. CTP-BG'nin muhalefet döneminde verdiði; "göç yasasý, yolsuzluk ve batýk bankalarýn üzerine gidilecek" sözlerinin iktidara geldikten sonra hiçbirini yerine getirmediðini de iddia eden Özkardaþ, bunun yanýnda kaldýrma yönünde mücadele verdikleri ve Meclis'e kaldýrýlmasý yönünde önerge þeklinde gelen 'göç yasasýna' olumsuz oyu kullandýklarýný savundu. ATAKAN Hava-Sen Baþkaný Buran Atakan ise eski KTHY çalýþanlarýnýn yaklaþýk 5 yýldan beri sokaklarda olduðunu anýmsatarak, geçmiþte kendileriyle "Meclis ve çadýr"da birlikte hareket edenlerin bugün iktidarda bulunduklarý ve attýklarý imzaya da sahip çýkmadýklarýný savundu. Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nun ana muhalefet dönemindeyken söylediklerini, CTP-BG milletvekilinin yasa önerisi hazýrlayarak Meclis sunduðunu yasa tasarýsýný ve "bu insanlara yapýlan Anayasa ve eþitlik ilkesine aykýrý" þeklindeki açýklamalarý anýmsatan Atakan, söz konusu açýklamalarýn geçmiþ seçim dönemindeyken yapýlanlar olduðunu ve þu an yine bir seçim döneminde bulunduklarýný söyledi. ATAN Kamu-Sen Genel Sekreteri Metin Atan da okuduðu ortak basýn açýklamasýnda, CTP-BG'li yetkililerin; "tüm yolsuzluklarýn, usulsüzlüklerin hesabýný soracaðýz, göç yasasý Kýbrýs Türk halkýna yapýlan en büyük kötülüktür, Anayasa'ya ve hukuka aykýrýdýr, Siyasi Partiler Yasasý, Seçim ve Halkoylamasý Yasasý deðiþtirilmeden seçime gitmek ahlaki deðidir" þekilde seçim öncesi vaatlerde bulunduðunu" anýmsatarak, hükümet olduktan sonra ise tek bir yolsuzluðun üzerine gidemediðini, vergi hýrsýzlarýna dokunamadýðýný ve üstüne de "vergi ve stok affý" çýkarttýðýný savundu. CTP-BG'nin hükümet olduktan sonra 'göç yasasý' elektrik, sokak aydýnlatma, maktu ücret ve KDV konularýnda izlediði politikalarý eleþtiren Atan, gelinen aþamada özel sektör çalýþanlarýnýn 'köleleþtiðini" ileri sürdü. Çiziktir di Çiziktirdi Ey sevgili Lordos! Ey Maraþ'ýn efendisi! Kendi yurdunda son göçmen ölü... Bu deli hasret biterse ancak ölümle biter deðil mi? Ölümden öte köy yok... Maraþ da yok... Yýlanlarý, çýyanlarý ve fareleriyle bu dünyada býrakýp gittin onu... Nasip olmadý bir daha o sokaklarda dolaþmak... Islýk çalmak... Türkü söylemek... Dostlar sofrasýnda bir sirtaki oynamak... Denize bakan bir balkonda Akdeniz'in sularýný yalayan güneþin kýzýllýðýna dalarak sabahlamak... Hasretin en acýsý, en kahýrlýsýdýr kendi yurdunda kendi yurduna hasret yaþamak... Ki pek çoklarýmýz gibi sen de bir hasret yolcusu oldun... Kýrk yýl bu yolda yürüdün... Bu yolda aþýndýrmadýðýn çarýk kalmadý... Kaç kez rüyalarýna girdi kimbilir... Rüyalarýn efendisi Maraþ... Ki ben eski renkli kartpostallara bakarým hala... Kumlardaki cývýl cývýl kalabalýklara... Denizde su topu oynayan çocuklara... Gördüðüm en son film gelir aklýma ordaki sinemada... Ve o sokaklardan geçip giderken bir buzuki... Bir Kazancidis... Yaralarý bunca yýldýr sarýlamayan bedbaht þehir... Ölmedi... Ve nefes alýp veriyor hala... Bizi çaðýrýyor... Mezarýnda da gelecek ardýndan... Bir seher yelinde... Hava kararýrken bir akþamüstü... Ruhun oralarda gezintiye çýkacak... Girilmez denilen þehre gireceksin... Çekilmez denilen fotoðraflarýný çekeceksin... Bir evin çatýsýný delerek baþýný masmavi bir gökyüzüne uzatan aðaca çok kederli, ama kederli olduðu kadar da þaþarak hayranlýkla bakacaksýn... Zýndanýn duvarlarýný bu aðaç gibi parçalayamadýk, bu aðaç kadar özgürlüðümüze düþkün olamadýk diye kahrolacaksýn... Hiçbir süngülü asker... Hiçbir nöbetçi... Engel olamayacak ruhuna... Onu tutuklayamayacak... Hiçbir yargýç bu þehre neden izinsiz girdin diye seni cezalandýramayacak... Ey sevgili Lordos! Ey Maraþ'ýn efendisi! Her gecenin bir gündüzü var, ama Maraþ'ta hala yok! Sabah olmadý hala... Kaç Maraþlý kýrk yýlda göçüp gitti zifiri karanlýklarda... Göremeden o sabahý... Jetler ölüm kustu odalara ve balkonlara... Temizleyemedik kusmuklarýný hala... Yýlanlar bayram yaparlar her Temmuz'da... Kendilerine armaðan edilen kentin meydanýnda toplanýrlar... Dansederler... Fener alaylarý düzenlerler... Kanlý ölülerin gizlendiði toplu mezarlarýn üstünde zafer çýðlýklarý atarlar... "Bütünlüklü çözüm" þarkýsýnýn bestekarýna selam ve sevgilerini yollarlar... Ne Venedikli, ne Lüzinyan... Hatta ne de Bizans... Ne Dandalo, ne Bragadino... St. Nicholas Katedrali'nde taç giyen krallar... Böyle bir þölen görmediler hiçbir zaman... Ýnsan ömrü ne yazýk uzun bir iþgale dayanacak kadar uzun deðil sevgili Lordos... Sen gidersin adýn kalýr... O topraklar bir gün seni hatýrlar... Burada doðdu, burada yaþadý, ama burada ölmedi derler... Bir göçmen olarak öldü kendi yurdunda... Keþke sevinçli haberler getirsem sana... Bir gün buluþtuðumuzda...

3 AFRÝKA dan mektup... HEM YALAN HEM DE SAHTEKARLIK Maþallah, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý masum bir gencimize parmaðýný takmýþ, adeta onu yok etmeye çalýþýyor... Tüm toplumun gözü önünde... Ve kimseden de çýt çýkmýyor... Herkes seyirci... Siyasi partiler... Ve iki bin örgüt... Hiç kimsenin þüphesi olmasýn, tarihe ibretlik bir olay olarak geçecek bu... Ve de toplumun yüzkarasý... Komutana bile bile bunu yapma fýrsatý verenlerin aslýnda hiçbir konuda konuþmaya hakký yok... Ne de ekranlardaki o zýrvalarý dinleyin... Hepsi boþ! Bomboþ! Þimdiki GKK Komutaný bir zamanlar gazetemize komplo kuran ve bizi tutuklayan o komutana benziyor... Ya Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler? Onda da iþ yok! Gazetemize karþý bileniyorlar... Ama Ali Çaðman'a ve ailesine yaptýklarýnýn hesabý da sorulacak bir gün elbet... Bu aileye yýllardýr neler neler yaptýklarýný yine bu gazetede yazacaðýz, bu gazetede okuyacaksýnýz ve nasýl vahþi bir polis ve yargý düzeninde yaþadýðýnýzý hayretle göreceksiniz... Bir cilt hastalýðý gibidir buradaki bu faþist yapý, dýþtan bakýnca ele vermez kendini, ama o ahtapot kollarýný boynunuza doladýðýnda, o zaman anlarsýnýz... * Ali Çaðman'la ilgili her yayýnýmýzdan sonra açýklamalar yaparak kamuoyunu yanýltmayý adet haline getirmiþ olan komutanlýk, önceki günkü açýklamasýyla bir kere daha yaptý bunu... Ne diyor? Ali Çaðman'ýn elinde "askerliðe elveriþli deðildir" diye geçerli yasal hiçbir rapor yokmuþ... Çevirin ve sayfamýza bir daha bakýn öyleyse... Bunlar ne? Bu belgeler yalan mý söylüyor? Ýþte Lefkoþa Devlet Hastanesi'nde Saðlýk Kurulu tarafýndan Ali'ye verilen kapý kadar rapor... Ne yazýyor orda komutan? Okuyun... Baþhekim ve Kurul Baþkaný Dr. Rifat Siber'le birlikte 5 doktorun imzasý... Ýyi okuyun... "Askerliðe elveriþli deðildir" diyorlar... Ama siz bununla tatmin olmayýnca baþka yola baþvurmuþsunuz... Bakýn nasýl tahrif edilmiþ evrak, ki bu evrak sahtelemeye girer ve aðýr bir suçtur... Dr. Rifat Siber'in imzasý yerine Dr. Ramadan Kamiloðlu "Kurul Baþkaný ve Baþhekim" diye imza atmýþ! * Bir de ne diyorsunuz? Ali Çaðman suç iþledi ve tutuklama emri çýkardýnýz deðil mi? Ne suçu? Hangi yargýç gözü kapalý vermiþ bu kararý? Ortada ispatlanmýþ bir suç mu var ki tutuklama emri çýkarýyorsunuz? Belli ki bizimle çatýþmak niyetindesiniz... Burasý Türkiye deðil komutan... Kýbrýs'týr! LÝMASOL TÜRK KOOPERATÝF BANKASI SOYULDU Silahlý, maskeli banka soygunu MASKELÝ, SÝLAHLI SOYGUNCULAR 8 BÝN 700 TL ÇALARAK KAÇTI Limasol Türk Kooperatif Bankasý'nýn Lefkoþa Sanayi Bölgesi üçüncü sokakta bulunan þubesi, kar maskeli ve kasklý silahlý soyguncular tarafýndan dün saat sýralarýnda soyuldu. Banka görevlisine silah doðrultan iki kiþi, 50 ve 20'lik banknotlardan oluþan 8 bin 700 TL çalarak motosikletle kaçtý. TAK muhabirinin Polis Basýn Subaylýðý'ndan aldýðý bilgiye göre, bankaya giren kimliði belirsiz soyguncular, banka görevlisine silah doðrultarak uzattýklarý poþete parayý doldurmasýný istediler ve parayý çalarak bölgeden uzaklaþtýlar. Polis, olay yerinde ve bölgede geniþ kapsamlý soruþturma baþlattý. MOTOSÝKLET, KAZAK VE ELDÝVENLER BULUNDU Limasol Türk Kooperatif Bankasý'nýn Lefkoþa Sanayi Bölgesi'nde dün öðleden sonra meydana gelen silahlý soygunda kullanýlan motosiklet ile iki çift eldiven ve bir kazak Sanayi Bölgesi 1. Sokak'ta bulundu. Soyguncularýn kullandýðý motosikletin dün Lefkoþa'daki "Özgülen Kebap" adlý restorandan çalýnan MN 534 plakalý motosiklet olduðu belirlendi. Polisin geniþ çaplý arama ve soruþturmasýnýn sürdüðü silahlý banka soygunuyla ilgili Polis Basýn Subaylýðý'nýn açýklamasýna göre, saat 14.30'da meydana gelen soygunda, kar maskeli ve motosiklet miðferli iki erkekten biri, elindeki tabancayý banka görevlisine doðrultarak veznedeki 100'lük, 50'lik ve 20'lik banknotlardan oluþan toplam 8 bin 700 TL nakit parayý alýp olay yerinden motosikletle ayrýldý. Soygunla ilgili ileri soruþturmada, olayda kullanýldýðýna inanýlan ve "Özgülen Kebap" isimli iþ yerinden dün çalýnan MN 534 plakalý motosiklet Lefkoþa Organize Sanayi Bölgesi 1. Sokak üzerinde; biraz ilerisinde ise zanlýlarýn olay esnasýnda giydiðine inanýlan iki çift eldiven ve bir gri renk kazak bulunarak emare alýndý. Soygunla ilgili polis soruþturmasý sürüyor.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Birden baktým her yanda kahkaha atan kadýnlar Hayrola dedim bir komedi mi oynanýyor? Meðer Arýnç geldi diye çoðalmýþ kahkahalar Kurtlar, kuþlar, kargalar bile kahkaha atýyor Ali OSMAN Periyodik BÝR KAHVE ÝÇÝMÝ SOHBET... -Ben ekonomist deðilim, cebimdeki paranýn alým gücüne bakarým sadece... Kahvelerimizi yudumlarken dövizin Türk Lirasý karþýsýndaki yükseliþinden söz ettiðimiz zaman arkadaþým bunlarý söyledi... Haksýz mý? Deðil! Haklý... Sade bir vatandaþ Dolar, Euro, Sterlin'in iniþ çýkýþlarýný bilmez... Anlamaz da... Dolar/TL paritesi veya üretim dýþý istihdam denildiðinde, sade vatandaþ ineðin trene baktýðý gibi bakar bu sözleri söyleyenlerin yüzüne... O, cebindeki para ile dün alabildiði miktardaki ihtiyaçlarýnýn aynýsýný bugün de alabilir mi meselesine bakar. Alamazsa, -Eksik olsun böyle para... Toprak oldu, diyerek tepkisini ortaya koyar... Yýllar önce, yani 1979 yýlýnda üç arkadaþ aylýk bir gazete çýkarmýþtýk... Bu gazeteleri kendimiz elden satýyorduk... Ýki sayý çýkarabilme þansýmýz oldu sadece... Ýkinci sayýmýzda manþetimiz, "Türk Lirasý'na hayýr"dý... Hayýr derken gerekçelerini de ortaya koyuyorduk tabii... Türk Lirasý'nýn tedavüle girmesi peþinen enflasyonist bir para birimine mahkum olmamýz demekti... Ardýndan, bu para nedeniyle hem sömürücü Türk burjuvazisinin sömürüsü altýna girecek ve onlarýn Kýbrýs'a duyduklarý iþtahlarýný daha da kabartacaktýk... Öyle de oldu... Sömürülmemiz katmerlendi. Bizler buradaki iþbirlikçi burjuvazinin sömürüsü altýnda kývranýrken, bir de Türkiye kapitalistlerinin dolaylý ve katmerli sömürdüðü bir kesim olduk... Her þey Türkiye'den geliyor hemen hemen... Türk Lirasý'na alýnan tüketim maddeleri bize döviz üzerinden hesaplanarak satýlýyor. Burada yaptýðýmýz üretim devamlý baltalanmakta... Fonlar ve üretimi koruyan yasalar bir türlü hayata geçirilemediðinden üretimimiz sýfýrlanma aþamasýnda... Tüketici bir toplum yönetilen bir toplumdur... Üretim ekonomik güçtür... Bu topraklarda iþgalci olanlar üretimi bitirmedikleri takdirde bir gün baþlarýna bela olunabileceðinin farkýndadýrlar. Tüm çalýþmalar da bunun üzerine kurulmuþtur. Baþýmýza gelenlerden bahsettiðim zaman arkadaþýmýz merakla sordu... -Gazetenizin ikinci sayýsýndan sonra ne oldu? -Önce tutuklandýk. Sonra da mahkemeye verildik. -Mahkemeye neden verildiniz, ne gibi bir gerekçe gösterdiler ki sizi suçladýlar? -Türk Lirasý'na hakaretten dava edildik. -Dava eden kimdi? -Devlet! Dövizler aldý baþýný gidiyor. CTP hükümetindekiler de bizimle alay edercesine karþýmýza geçip ahkam kesiyorlar... Vatandaþ kullanýlan iktisadi terimlerden anlamaz... O cebindeki paraya bakar... Avrupa-Afrika gazetesi de yýllardýr aynýný yapýyor. Buna biraz destek verilseydi bugün bunlar baþýmýza gelmeyecekti... Þimdi bile ayný çýkýþlar yapýlsa gene de birþeyler olabilir ama nerde... -Cebimizdeki para toprak oldu, demekten öteye gidemediðimiz sürece iþgalcinin enflasyonist parasýyla bu sömürü devam edip gidecek... Kalay 6 gr 123 mg uyuþturucu 1 yýl hapis yatacak Gamze BAYKUR- Maðusa'da 2014 yýlý Eylül ayý içerisinde Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yolda yürürken þüpheli olarak görülen ve üzerinde yapýlan aramada 6 gr 123 mg aðýrlýðýnda Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde ile yakalanan sanýk Nihat Arbak, dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Kanunsuz uyuþturucu madde alma" ve "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" davalarýndan yargýlanarak suçlu bulunan sanýk Arbak, 1 yýl hapis cezasýna mahkum edildi. Þüpheli görülmüþtü Sanýk Nihat Arbak, 1 Eylül 2014 tarihinde, daha önceden tanýdýðý ve uyuþturucu sattýðýný bildiði "Mehmet" isimli kiþi ile karþýlaþmýþ ve sanýk Arbak, konu kiþiden 2 paket Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde istemiþti. Sanýk Arbak, ayni gün Mehmet isimli kiþinin taþ altýna sakladýðý 2 paket uyuþturucu maddeyi tasarrufuna almýþtý. Maðusa Kaleiçinde devriye gezen Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekipleri ise sanýk Arbak'ý yolda yürürken þüpheli olarak görmeleri üzerine sanýk Arbak'ý durdurmuþ ve üzerinde arama yapmýþtý. Yapýlan arama sonucunda sanýk Arbak'ýn üzerinde 2 paket halinde 6 gr 123 mg aðýrlýðýnda Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde bulunmuþtu. Þartlý tahliyeden yararlanmýþtý Sanýk Nihat Arbak'ýn benzeri sabýkasý bulunuyor. Sanýk Arbak, 5 Mart 2012 tarihinde Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde "Kanunsuz uyuþturucu madde alma" ve "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" davalarýndan yargýlanarak 6 ay hapis cezasýna mahkum edilmiþti. Sanýk Arbak, cezasýnýn yarýsýný çektikten sonra 20 Haziran 2012 tarihinde þartlý tahliyeden yararlanarak cezaevinden çýkmýþtý. Güzeler: "Kamunun bu illetten korunmasý amaçlanmýþtýr " Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çiðdem Güzeler, sanýk Nihat Arbak'ý aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açýkladý. Yasa koyucunun, sanýðýn mahkum olduðu davalar için, konu uyuþturucu maddenin beden ve ruh saðlýðý üzerinde sebep olacaðý zararý dikkate alarak 18 yýla kadar hapis cezasý öngördüðünü anýmsatan Güzeler, LTB ÇÝÐ KÖFTECÝYÝ KAPATTI Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Halk Saðlýðý Þubesi, denetimleri çerçevesinde Lefkoþa'daki CMR Çið Köfte adlý iþletmeye ait 174 kilogram çið köfteyi müsadere etti; faaliyetlerini de geçici süreyle durdurdu. LTB basýn bürosundan yapýlan açýklamada, Halk Saðlýðý Þubesi ekipleri tarafýndan rutin olarak yapýlan denetimler sonucu iþyeri izni almadýðý ve tadilat halindeyken üretim yaptýðý tespit edilen CMR Çið Köfte isimli iþletmeye ait 174 kg çið köfte müsadere edildi. Denetimlerde ayrýca Lefkoþa sýnýrlarý içerisinde CMR Çið Köfte iþletmesine ait olduðu tespit edilen 2 satýþ yerinin faaliyetleri de, imalatýn uygun koþullarda yapýlmadýðý gerekçesiyle geçici süreyle durduruldu. Yetkililer, izinsiz veya iznini yenilememiþ, Rum Ýçiþleri eski Bakaný Mihailidis ve oðluna 15 yýl hapis cezasý Yunanistan'ýn Rusya'dan TOR-M1'leri satýn almasý sýrasýnda komisyon alýnmasý skandalýnda adý geçen Rum Ýçiþleri Eski Bakaný Dinos Mihailidis ve oðlu Mihalis Mihailidis aleyhinde, yargýlanmakta olduklarý Atina Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan 15'er yýl hapis cezasýna çarptýrýldýklarý bildirildi. Politis gazetesi, Dinos Mihailidis'in yaþýnýn 70'in üzerinde olmasý nedeniyle, yasa gereði, AKP'YE BAÐLANAN UMUTLAR UMUTSUZLUÐUN TA KENDÝSÝDÝR AKP Hükümeti'nin Türkiye'de bazý köylere Kürtçe ve Süryanice isimlerini iade etmesi bizim buralarda da bazý kesimlerde umut yaratýyor. AKP Hükümeti'nin "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr"a, "Kýbrýs Müslümandýr Müslüman kalacaktýr"ý ulayarak asimilasyon politikasýna tam gaz devam ettiðini görmemek mümkün deðil oysa Türkleþtirme tamam, Müslümanlaþtýrma'yla yola devam diyorlar. Her tepeciðe bayrak her meydana büst dikenlere, her köye 2, 3 cami dikenler eklendi Bu yüzden AKP'ye baðlanan umutlar umutsuz olmak için en önemli sebep. Görmüyor musunuz? yasa koyucunun uyuþturucu maddelerin kamu için oluþturduðu tehlikeyi de göz önünde bulundurularak kamunun bu illetten korunmasýný amaçladýðýný belirtti. Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu maddenin en aðýr uyuþturucu türlerinden olduðunu ifade eden Güzeler, bireylerin ruh ve beden saðlýðýna ciddi hasarlar verdiðinin altýný çizdi. "Sanýk hiç ders almadý " Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çiðdem Güzeler, sanýk Nihat Arbak'ýn tasarrufunda bulundurduðu uyuþturucu madde miktarýnýn azýmsanamayacak bir miktar olduðunu belirtti. Sanýk Arbak'ýn 2012 yýlýnda benzeri suçtan yargýlandýðýný ve 6 ay hapis cezasýna mahkum edildiðini ancak 20 Haziran 2012'de þartlý tahliyeden yararlanarak cezaevinden çýktýðýný anýmsatan Güzeler, sanýðýn þartlý tahliyeden yararlanýp cezaevinden çýkmasýna raðmen hiç ders almayýp kýsa süre sonra yine ayni suçu iþlediðini vurguladý. Güzeler, sanýðýn iþlemiþ olduðu suçlarýn çok ciddi ve vahim suçlar olduðunu dile getirerek, sanýða verilecek en uygun cezanýn hapis cezasý olmasý gerektiðine kanaat getirdiklerini belirtti. Güzeler, sanýk Aybak'ý 1 yýl hapis cezasýna mahkum ettiðini açýkladý. saðlýk koþullarýna uygun olmayan iþyeri çalýþtýrmanýn suç olduðunu hatýrlatarak; hijyen koþullarýna uymayan ve geçerli iþ yeri izni olmadan faaliyette bulunduðu tespit edilen iþyerlerine kapatma iþleminin uygulayacaðýný duyurdu. mahkeme tarafýndan öngörülen cezanýn beþte ikisi kadar hapiste yatacaðýný (5 yýl 7 ay) kaydederken, Mihailidis'in yakýn arkadaþý ve skandala karýþan bir diðer isim olan Fuad Al Zayiad'ýn da gýyabýnda müebbet hapis cezasý hükmü verdiðini yazdý. Haberde, Zayiad'ýn tutuklanmak üzereyken Rum polisinin elinden kaçtýðý belirtilirken, Lübnan'da olduðunun iddia edildiði kaydedildi. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent AKINCI'YI VAHDETTÝN'E BENZETMEK! KSP cumhurbaþkaný adayý Mustafa Onurer'in, halkýn 1. derecede favori adayý olarak görünen Mustafa Akýncý'ya darbe vurmak için bizzat statüko tarafýndan seçim sahnesine sürüldüðüne dair artýk hiç kuþkum kalmadý. Tarafsýz siyasi gözlemciler bunu bir ihtimal olarak dile getirdiklerinde ihtiyatla yaklaþmýþtým. Ama gelgelelim onlar haklý çýktýlar. Onurer, Akýncý ile ilgili inanýlmaz derecedeki olumsuz söylemlerini, CTP'nin yayýn organý Yenidüzen gazetesine verdiði röportajda çok daha ileri boyutlarda sürdürdü! O kadar ki, Akýncý'yý Osmanlý padiþahý Vahdettin'le özdeþleþtirecek kadar yüklendiði misyonu yine kendisi ele verdi. Bu gerçek, son derece acý verici de olsa, bundan kaçmak, ya da görmezlikten gelmek ne yazýk mümkün deðil. Þimdi gelin, Mustafa Onurer'in, ki kendisi Kýbrýs Sosyalist Partisi'nin cumhurbaþkaný adayýdýr, ne söylediklerini hep birlikte bir kez daha okuyalým... "Akýncý, Vahdettin gibi iþgalcinin haklarýný korumaktan bahsediyor. Akýncý'nýn bu söylemi aslýnda Türkiye'den icazet alma söylemidir." (!) "Akýncý sadece solu deðil, halký da kandýrýyor. Halký kendi çýkmaz sokaðýna doðru çekmeye çalýþýyor" (!!!) Akýncý'nýn Baþbakan Yardýmcýsý olduðu dönemde, Polis Genel Müdürlüðü'nde düzenlenen bir resmi törende, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný'nýn haddini aþan ve Kýbrýslýtürk toplumunun onurunu ayaklar altýna alan konuþmasýný protesto için "General çizmeyi aþtý" diyerek tören alanýný terketmesi de Türkiye'den icazet almak için miydi sayýn Onurer?! Ýspanya'daki resmi bir toplantýda ise TC Baþbakaný R.T. Erdoðan'a karþý söylediði sözler, Türkiye'den icazet almak için miydi?! Mustafa Akýncý'nýn geçmiþine baktýðýmýzda, Türkiye'den asla icazet istemeyecek, buna asla ihtiyaç duymayacak en onurlu kiþilerden biri olduðunu görmemek için kör olmak lâzým. Hele hele Vahdettin benzetmesiyle Akýncý'ya duyulan kin ve husumetin büyüklüðüne hayret etmemek mümkün deðil. KSP adayýnýn, insaný akýl tutulmasýna sürükleyen bu kin ve husumetini, bu toplumun gayrýresmi tarihi bir gün elbet yazacak ve sorgulayacaktýr. Ne Eroðlu, ne Siber, ne de Özersay... Þu ana kadar geçen süreçte, Mustafa Onurer'in eleþtiri ve karalama boyutundaki suçlamalarýný Akýncý için sarfetmiþ deðiller... Sanýrým Onurer'in sahneye çýkmasýndan sonra buna ihtiyaçlarý kalmadýðýný düþünüyorlar belki de! Nasýl olmasa bunu fazlasýyla yerine getiren bir aday var ve bir "sosyalist" olarak onun bunu yapmasý halk nazarýnda daha inandýrýcý olabilir! Hiçbir þekilde örtülemeyecek bir gerçek varsa... O da Mustafa Akýncý'nýn bu toplumun yüz aký ve onuru olan ender kiþilerden biri olduðudur. Böyle bir kiþilik için Vahdettin benzetmesini yapabilecek kadar kendilerini kaybedenler... Hiç kuþkunuz olmasýn... Yarýn onu Hitler'e, Mussolini'ye, Pinochet'ye de benzetebilirler! Akýncý, Onurer'in dediði gibi çýkmaz sokak deðil... Yýllar sonra tünelin ucunda beliren tek ve son umut ýþýðýdýr. KSP'nin tavrý ise, bu toplumdan asla bir Syriza çýkamayacaðýnýn kesin kanýtý...

5 13 Þubat 2015 Cuma 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Bakanlar Kurulu toplantýsý sýrasýnda yangýn çýksa, ilk hangi bakaný kurtarýrdýnýz? MÝÞ-MIÞLAR * Eroðlu "Devletin temelleri daha da saðlamlaþýyor" demiþ. - Orasý öyle Çatý üstüne çöktükçe aðýrlaþýyor. * KKTC vatandaþý olmak isteyen adam, bu iþ için dolandýrýcýya 10 bin 500 TL kaptýrmýþ. -Vah zavallý, yanlýþ adam seçmiþ. Bana gelseydi 5 bin liraya vatandaþlýðýmý seve seve verirdim. * Yunanistan Dýþiþleri sözcüsü, Türkiye ile Yunanistan arasýndaki dikenli tellerin utanç verici olduðunu söylemiþ. - Sadece onlar deðil utanç verici Bizim ülkemizdeki dikenli teller de yüzümüzü kýzartýyor. Hadi hepsini birden kaldýralým da hurdacýlar bayram etsin. * Tüketiciler Derneði sigarayý brakanlara 500 TL maaþ baðlayacakmýþ. - Laf Reklam Sana ne sigarayý brakandan be arkadaþ Ha istiyorsan bu vatandaþa bir hizmetin olsun, uyuþturucuyu brakana 1000 TL ver. Üstüne 100 da benden. * Türkiye ile KKTC arasýndaki maaþ farklarý aþaðý yukarý eþitlenmiþ. - Duruuuuuun Bunlar daha iyi günlerimiz Ama kesinlikle umutsuz olmayýn KTAMS 16 Þubat'ta greve gidiyor Onlar baþaramazsa arkada müteahhitler bekliyor Atacaklar bu hükümetin tozunu. * Eylemciler meclis önünde kendilerini zincirlemiþ. - Anahtar cebinde olduktan sonra çok komik. * Ýstanbul-Ercan arasýndaki uçak biletleri 850 TL olmuþ. - Eyyyy o KTHY'ný batýran kôr yeyciler... Duyun da utanýn Duyun da vicdan azabý çekin. * Birçok süt fabrikasýnýn süt atýklarý çevreye akýtýlýyormuþ. - Üretici mi be bunar!.. Bir taraftan çevreyi zehirlerler, bir taraftan ahaliyi... Yoðurt bile yoðurt olmaktan çýktý para hýrslarý yüzünden. "Bu hayatta hiç umdum yok" derdi ama cebinden piyango bileti de eksik olmazdý. KKTC NE KADAR YAÞAYACAK? "KKTC sonsuza kadar yaþayacak" Böyle bir iddia var. Mesela UBP'li Zorlu Töre, bunu dilinden düþürmüyor. "KKTC federal bir çözüme kadar kuruldu " Bir de bu iddia var. Mesela CTP'li Mehmet Çaðlar "Federal çözüme kadardýr bu iþ" diyor KKTC için. Hangisi doðru? Hangisi haklý? Töre mi, Çaðlar mý? Bence ikisi de doðru Ýkisi de haklý. Kendimizi ne kadar kandýrmaya çalýþsak da, görünür bir gelecekte, zerre kadar çözüm olasýlýðý yok. Çözüm olmadýkça da, KKTC yoðun bakýmda yaþatýlacaðýna göre, Töre'nin haklýlýk payý %51. YARINA SEVGÝYLE MUTLULUKLA Taksi þoförlüðü yapan Eyyüp M., geçen gün Ümraniye'de Hayriye A.'nýn oturduðu mahalle imamýný arayarak þöyle dedi: - Ben Hasan Hayriye A.'nýn bir akrabasýyým. Hayriye Haným vefat etti Ben cenaze iþleri ile uðraþýyorum. Merhumenin cenazesi, öðle namazýný müteakiben kaldýrýlacaktýr. Selasýný okur musunuz!.. Bu istek üzerine imam Hayriye A.'nýn selasýný okudu ve öðle namazýndan sonra defnedileceðini duyurdu. Kendi selasýnýn okunduðunu duyan Hayriye A. þok oldu. Önce camiye, sonra karakola koþtu ve kendisine oyun oynandýðý için þikayetçi oldu. Þüphelendiði kiþinin adýný da verdi. Polis, kendini Hasan olarak tanýtan Eyyüp'ü kýsa sürede yakalayarak soruþturma baþlattý. Ýlk sorduklarý soru þu oldu: - Niye böyle bir oyun oynadýn? Açýklama þu: - Ben Hayriye ile 5 yýldýr iliþki yaþýyorum Aramýzda büyük bir aþk var. Geçen gün tartýþtýk ve ayrýldýk. Bu sabah da, beni arayarak, bir daha benimle görüþmeyeceðini, Sevgililer Günü için yaptýðýmýz programý iptal etmemi istedi. Ben de rezervasyonu iptal ettikten sonra, aþkýmý gömmek istedim. Çünkü benim için öldü artýk! Evet Yarýn sevgililer günü. Dileriz hiçbir aþýk, yarýna süprizle karþýlaþmaz ve sevgililer günü programýný iptal etmek zorunda kalmaz!

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Fikir, her kimden gelmiþ idiyse... Yýllar önce, Erken Emeklilik Yasasý çýkarýlýrken, gerekçe gençlere iþ olanaðý yaratmak tý. Sonra ne oldu? Devletten erken emekli olanlar, hem yüklü bir ikramiye hem ölene kadar emeklilik maaþý almaya baþlamalarý yanýnda, özel sektörde de bir iþe girerek yasanýn ruhuna aykýrý olarak bir gencin iþ imkanýný da elinden almýþ oldular. Daha sonra... Normal (yaþtan) emekli olanlar da özel sektörde bir iþe girerek, daha baþka gençlerin de iþ imkanýný elinden almaya baþladýlar. Gün geldi... Kamuda çalýþanlarýn ikinci iþ yapmalarý yasak olmasýna raðmen; Devlette çalýþýp da mesai saatleri NE OLACAK BU GÝDÝÞATIN SONU dýþýnda ikinci bir iþ te çalýþma veya ikinci bir iþ yapma devri baþladý ve artýk biri ölmeden gençlere iþ imkaný kalmadý. Ve... Bu iþin suyu çýktý. Bu soruna kim ve nasýl çözüm üretecek? Sorsanýz... Burasý demokratik bir ülkedir, emekli olan birisinin çalýþmasýný engelleyemezsiniz diyecekler. Oysa... Gençlere iþ imkaný yaratacak diye çalýþanlarý erken emekli yapan, dünyada bir baþka ülke daha yoktur. Normal emekli olduktan sonra çalýþýlan bir baþka ülke de yoktur. Ha... Varsa... Bilir misiniz nasýl vardýr. Çalýþmak istediðini ve çalýþacaðý yeri ile alacaðý ücreti devlete bildirirler, aldýklarý ücretin vergisini öderler ve emekli maaþlarý da ARINÇ VE HEYETÝ ONURUNA YEMEK- Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu TC Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ve heyeti onuruna Golden Tulip Hotel'de öðle yemeði verdi. Golden Tulip Otel havuz baþýndaki yemeðe TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ý. Akça, Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, Maliye Bakaný Zeren Mungan, Gýda Tarým ve Enerji Bakaný Önder Sennaroðlu, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy, Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hakan Dinçyürek de katýldý. Yemekte basýnýn bir süreliðine görüntü almasýna izin verildi; açýklama yapýlmadý. Arýnç uygulamalarý denetledi Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu ile Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ýn eþ baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen Teknik Heyet Kapanýþ Oturumu yapýldý.toplantýnýn sonunda da açýklama yapýlmayacaðý, TC Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç'ýn bu sabahki basýn toplantýsýnda konuyla ilgili bilgi vereceði kaydedildi. Toplantýya, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu ve TC Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ýn yaný sýra, TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Baþbakan Yardýmcýsý Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, Maliye Bakaný Zeren Mungan, Gýda, Tarým ve Enerji Bakaný Önder Sennaroðlu, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy, Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hakan Dinçyürek ile teknik heyet katýlýyor. Toplantýda açýklama yapýlmazken, basýnýn sadece görüntü almasýna olanak saðlandý. Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý Bülent, Cumhurbaþkaný Eroðlu ile ziyareti sýrasýnda yaptýðý açýklamada, Türkiye den gelen teknik heyetin, yaklaþýk dört gündür programlarýn uygulanmasý konusunda bir gözden geçirme çalýþmasý yaptýðýný belirtmiþ, Ekonomik programla ilgili konular ne kadar yerine gelmiþtir, ne kadarýnýn teþvik edilmesi gereken çalýþmalar vardýr. Bunlar görülecektir demiþti. dondurulur ancak o þartla çalýþabilirler. Hem emekli maaþý alacak hem de çalýþtýðý iþin maaþýný alacak diye bir durum söz konusu olamaz. Emeklilikten maksat, adý üstünde emekli olup... Hayatýnýn geri kalanýný rahat ve huzur içinde geçirmesi içindir bir, ülkedeki kurulu düzen içerisinde emekli olarak, alttan gelen gençlere iþ imkaný yaratmaktýr iki. Bizim ülkemizde ise... Emekli olup da çalýþmak yanýnda; Yasak olmasýna raðmen; Bir de emekli dahi olmadan, hem kamuda çalýþmak hem de ikinci bir iþ yapmak gelenek haline gelmiþtir. Kiþi doktordur, hastahane mesaisi dýþýnda özel klinikte hasta bakar, ameliyat yapar, doðum yaptýrýr. Kiþi öðretmendir, okul saatleri dýþýnda dershanede ders verir, evinde ders verir, antrönerlik yapar. Kiþi memurdur, ayni zamanda hayvancýdýr da, çiftçidir de, bahçecidir de... Kiþi icra memurudur, mesai saatleri dýþýnda hatta dairede olduðu saate bile telefonda, bilgisayarda internet ortamýnda emlakçilik, araç satýcýlýðý yapar. Kiþi elektrik dairesinde, telefon dairesinde çalýþýr, mesai dýþýnda evlere, iþ yerlerine tesisat döþer. Ve... En son geliþtirilmiþ örnek... Kamu çalýþaný emekli oluyor, ikramiyesini alýyor, emekli maaþýný alýyor... Veeeee... Duymaya hazýr olun... Emekli olduðu ayni iþ yerinde hizmet alýmý sözleþmesi ile ücret karþýlýðý çalýþmaya devam ediyor. Daha örnekler sýralayýp gidebilirim... Peki... Çalýþma Bakanlýðý nýn açýklamasýna göre, her yýl çalýþma yaþamýna ayak basan 3600 civarýnda genç, nasýl iþ bulacak, nerede çalýþacaktýr? Çalýþma Dairesi kayýtlarýna göre daireye iþsiz kaydý yaptýran yaklaþýk iþsiz kiþi nasýl ve nerede tekrar iþ bulacaktýr? Sosyal Sigortalar Dairesine kayýt yaptýran ve iþsizlik ödeneði alan 1387 kiþi nasýl ve nerede tekrar iþ bulacaktýr? Bütün bunlar yetmezmiþ gibi... Bizim devletimizin ilgili dairesi, 2014 yýlý içerisinde, yurt dýþýndan, Sirilanka, Vietnam, Pakistan, Bangladeþ, Türkmenistan vb. geri kalmýþ ülkelerden, düþük ücretle çalýþmaya razý kiþi getirilmesi için çalýþma izni veriyor. Bu ülkede... Haklar ve özgürlükler birbirine karýþmýþtýr. Bu ülkede... Ülkeyi yönetmek için seçilenler ipin ucunu o kadar kaçýrmýþlardýr ki kimin kamu görevlisi kimin özel sektör çalýþaný kimin esnaf kimin çiftçi kimin hayvancý olduðu birbirine karýþmýþtýr. Bu ülkede... Ýnsanlar doymak bilmeyen isteklerine esir olmuþlardýr. Bu ülkede... Herkes, kendi yaptýðý her iþe bir yasal gerekçe bulmaktadýr. Ve... Bu ülkede herkes kendince haklý dýr. Oysa... Bu ülke bitmiþ ve tükenmiþtir Ülkeyi yönetenler aðlýyor, Sendikalar aðlýyor, Halk aðlýyor... Ama... Herkes yanlýþ olaný yapmaya devam ediyor. Peki... Çözümü kim bulacaktýr? GÜNLÜK GÜNLÜK IÞÝD REHÝNESÝYKEN ÖLDÜRÜLEN ABD'LÝ KADININ SON MEKTUBU ABD Baþkaný Barack Obama'nýn Suriye'de öldürüldüðünü doðruladýðý Amerikalý yardým görevlisi Kayla Mueller'in Kasým ayýnda ailesine yazdýðý bir mektup ortaya çýktý yýlýnda Halep'te kaçýrýlan 26 yaþýndaki Mueller mektubunda þöyle diyor: "Eðer bu mektup size ulaþmýþsa ben hala esirim ama hücre arkadaþlarým serbest kalmýþ demektir. Tüm bu olup bitenler zarfýnda acý çekip çekmediðimi merak ediyorsanýz, bilin ki çektiðim acý size yaþattýðým ýstýrabý bilmekten kaynaklanýyor. Annemin bana her zaman, 'Eninde sonunda tek sahip olduðun Tanrý'dýr' dediðini hatýrlýyorum. Þu anda yaratýcýmýza teslim olmuþ gibiyim, çünkü kelimenin tam anlamýyla baþka hiç kimse yok burada. Serbest býrakýlmam için yapýlacak pazarlýklara sizin bulaþmanýzý kesinlikle istemiyorum. Daðýlmadým, ne kadar sürerse sürsün pes etmeyeceðim.sizin acý çektiðiniz fikri benim kendi acýmýn kaynaðý, yeniden bir araya geleceðimiz umuduysa gücümün kaynaðý. Lütfen sabýrlý olun, Tanrý'ya sýðýnýn. Güçlü kalmamý istediðinizi biliyorum. Ben de tam olarak bunu yapýyorum." AH LEYMOSUN... Limasol Türk Kooperatif Bankasý tam da þanlý Limasol direniþinin yýldönümünde soyuldu! Limasol'un deðil, Leymosun'un kaderidir bu... Rumlara karþý direnmek, içimizdeki soygunculara karþý direnmekten daha kolaydý! TEHLÝKENÝN FARKINDA MISINIZ? Meclisin en genç milletvekili Zeki Çeler haber verdi tehlikeyi... Tehlikeli bir organizasyona doðru sürükleniyormuþuz! Da toplumumuzdaki iki bin örgütün ruhu bile sezmedi demek! SÖZÜN BÝTTÝÐÝ YER "Askerliðe elveriþsiz" raporu veren doktorlar asker korkusu ile susuyorlar. Siyasi partiler ve örgütler susuyorlar. Ve komutanlýk öyle bir rapor yok diyerek yalan söylüyor... Sözün bittiði yer iþte asýl burasý! VAR MI ARANIZDA? Güneyde Anastasiadis ve Omiru milletvekilliði emeklilik maaþý almayý reddettiler. Ey her Allahýn günü Ruma sövüp duranlar... Var mý sizin aranýzda da öyle bir yiðit? ÝYÝ BAKIN Sibel Siber ile Bülent Arýnç'ýn fotoðrafýna iyi bakýn... Hani gülümsedi mi Sibel Haným? Týrnak... "Düþünebilir misiniz? Yirmi dört saat hizmet veren 112 acil servislerinin hiçbirinde doktor yoktur. Bir ambulans sürücüsü, bir de hemþire... O kadar! Sadece hasta taþýmacýlýðý yapýlýyor. Halbuki kazanýn veya hastalýðýn ilk dakikalarýnda, yaþam ile ölümün kýrmýzý çizgisinde yapýlacak doðru müdahale, bir hayatý kurtarýr." Kývanç BUHARA (Detay) "Marketlerde, pazarlarda parafinli elmalar kol geziyor. Yani ölüm... Aynen, içinde onlarca petrol türevi olan sigara gibi yavaþ yavaþ öldüren bir baþka zehir... Aynen buzlu gýdalarda ve cips, tuzot gibi marketlerde satýþý yapýlan ürünlerde tatlandýrýcý olarak kullanýlan MSG gibi... Dikkat edin! Elma deðil parafin yiyorsunuz ve yavaþ yavaþ ölüyorsunuz." Hakan ORAN (Haberal Kýbrýslý) "O Vakýflar ki; cami ihaleleri ile þaibe altýna girdi... O Vakýflar ki; yüzlerce mülkten doðru dürüst kira toplayamýyor... Günü geldiðinde bu tür olaylarýn sorgulanmayacaðý mý düþünülüyor?.. Rauf Ersenal'in istifa gerekçelerinin arþivlerde tozlanacaðý mý sanýlýyor?.." Reþat AKAR (Diyalog) Günün Kahramaný ZEKÝ ÇELER Toplumcu demokrasi Partisi'nin genç ve enerjik milletvekili Zeki Çeler önemli bir basýn açýklamasý yaptý dün. Bildiðiniz gibi KKTC'de gençlik ve spor alanýnda bir koordinasyon ofisi açmasý için TC ile KKTC arasýnda bir protokol imzalanmýþtý bir süre önce... Çeler, "Bu protokol halktan, yüce meclisten saklandý... Biz de bypas ediliyoruz... Ülkemizin gençlerini kimlere emanet ediyoruz" diyerek þiddetli ve haklý bir tepki gösterdi buna... Dahasý þöyle dedi: "Ülke tehlikeli bir organizasyona sürükleniyor..." Da kimsenin ruhu sezmiyor!

7 13 Þubat 2015 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ÝNFÝAL OLMAZ (Ýstanbul)- Kurbaðayý sýcak suya atarsanýz fýrlar gider. Soðuk suya atar, suyu yavaþ yavaþ ýsýtýrsanýz, hayvan uyuþur, haþlanýp ölene kadar yerinden kýpýrdayamaz Böyle durumlar insanda da oluyor. Uyuyorsunuz mesela Çok yorgunsunuz. Elinizi oynatacak haliniz yoktur. Yanýnýzda yangýn çýksa bile kalkamayacak durumdasýnýz. Oluyor böyle durumlar. Ne içtiniz, ne yediniz de böyle oldunuz kim bilir Ama o durumdaysanýz yardým gerekir. Veya iyi bir hoca Sonay Adem konuþtu "Adada TC'den bir heyeti var, þu anda çalýþýyorlar yýllarý arasýnda, nasýl bir ekonomik model yürütüleceðine dair çalýþma yapýyorlar Hazýrladýklarý protokolde ilginç bir madde var Bu protokol imzalanýrsa ülkede infial yaþanabilir" dedi ve devam etti "Artýk çalýþma izni ile adaya giren kiþi, istediði gibi iþ kurabilecektir. Yani "ben berber dükkâný açýyorum" deyip, dükkân açabilecektir." Kurbaða örneðini vermiþtim. Ýnsanda da böyle olabilir demiþtim. Ýþte insan dediðimiz o uyuþuk, parmaðýný kýpýrdatamayacaklara en iyi örnek Kýbrýslýtürklerdir "Ýnfial" dedi Sonay Eðer imzalanýrsa ülkede infial olacakmýþ Koþup çarþýya bakalým Gidip mahalleleri gezelim. Havaalanýna, limanlara, lokantalara Ve iþ yerlerine... Hatta evlere Gidip kolaçan edelim. Bakalým bugüne kadar güya bizim için yapýlmýþ bizi bitirmeye yönelik her türden hamle karþýsýnda infial yaratmasý gereken kiþiler nerede, bakalým Yok. Çünkü onlar kurtarýldýlar. Kurtarýlanlar ne yapar hiç merak ettik mi? Þükür ederler. Sabah, öðlen, ikindin ve akþam. Hatta beþ vakit olsun diyelim, bir de yatarken Þükür edeler ise sadece þükür merkezleri ile hareket ederler. Ve þükür merkezleri ile hareket edenler isyan etmesini bilemezler. Çünkü isyan edilecek bir durum söz konusu olamaz. Bu söz konusu kiþi kurtaran ise, o yüce isyan merkezi hiç çalýþamaz Sonay,"eðer" dedi "protokol imzalanýrsa infial olur" Ýhaleler yýllardýr Ankara'da açýlýrken Kýbrýslýtürk iþinden oldu Sanayi Holding gibi kuruluþlar kapatýlýrken Kýbrýslýtürk yerinden oldu Tarlalar asfalt, ormanlar beton doldukça Kýbrýslýtürk üretiminden oldu Bugüne kadar bir sefer de olsun isyan merkezini çalýþtýrmadý. Kýsacasý Kurtaran hala kurtarýcý olmaya devam ederse, kurtarýlan kurtarýldýðý için beþ vakit þükür duasý yapar Yaparken de sadece þükür merkezini çalýþtýrýr. O yüzden bu ataletsiz toplumda ne yapýlýrsa yapýlsýn infial de çýkmaz Merak etmeyin. MECLÝS HATIRASI- Meclis Baþkaný Sibel Siber, ülkede temaslarýný sürdüren Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ý kabul etti. Cumhuriyet Meclisi'ndeki kabulde, Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ ve Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça da hazýr bulundu. Özyiðit: Ýngiltere'deki kardeþlerimiz yolunacak kaz gibi görülüyor Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, KKTC hükümetinin Ýngiltere'deki Kýbrýslý Türklerin sorunlarýna gereken ilgiyi göstermediðini savundu. Özyiðit, TDP'nin Sosyalist Enternasyonal'e üyeliðinin Nisan ayýnda yapýlacak toplantýda deðerlendirileceðini de açýkladý. Ýngiltere'de temaslarda bulunan TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, Milletvekili Hüseyin Angolemli ve Dýþ Ýliþkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardýmcýsý Deniz Birinci, heyetin Ýngiltere ziyareti ile ilgili, parti genel merkezinde basýn toplantýsý düzenledi. Kýbrýs sorunu ile ilgili son geliþmeleri Ýngiltere Parlamentosu BASIN ÖZGÜRLÜÐÜ ENDEKSÝ KUZEY KIBRIS 76. SIRADA FÝNLANDÝYA, NORVEÇ, DANÝMARKA ÝLK ÜÇ SIRAYI PAYLAÞIRKEN, TÜRKÝYE GEÇEN YILA GÖRE 5 BASAMAK ÝLERLEYEREK 149. SIRAYA YÜKSELDÝ GÜNEY KIBRIS ÝSE BÝR BASAMAK ÝLERLEMEYLE 24. SIRADA Kuzey Kýbrýs, Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü'nün(RSF) "2015 yýlý Dünya Basýn Özgürlüðü Endeksi"nde 180 ülke arasýnda 76. sýrada yer aldý yýlýnda 83. sýrada yer alan Kuzey Kýbrýs, bu yýl 7 basamak ilerledi ve puanla 76. sýraya yerleþti yýlý Dünya Basýn Özgürlüðü Endeksi'ni yayýnlayan Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler örgütü, 180 ülkelik basýn özgürlüðü listesinde Türkiye'yi ise 149'uncu sýraya yerleþtirdi. Buna göre Türkiye listede 5 basamak týrmandý. Güney Kýbrýs ise geçen yýla göre bir basamak ilerleyerek indeksin 24. sýrasýnda yer aldý. Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü (RSF) yetkililerine göre, Türkiye'nin 5 basamak ilerlemesinde 2014 yýlýnda cezaevindeki 40 kadar gazeteciyi koþullu olarak serbest býrakmasý etkili oldu. AB Haber'e göre, Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü yýllýk Dünya yetkilileriyle görüþmek ve Ýngiltere'deki Kýbrýslý Türklerin sorunlarýný dinlemek amacýyla gerçekleþtirilen ziyaretle ilgili olarak Cemal Özyiðit, Ýngiltere'deki Kýbrýslý Türklerin vatan hasretiyle tutuþtuðunu, ancak KKTC'ye geri dönmek isteyen Ýngiltere'deki Kýbrýslý Türklerin askerlik veya emlak gibi konularda sorunlarla karþýlaþtýðýný savundu. KKTC'den mülk almada yaþanan sorunlar nedeniyle Türkiye'nin Ege bölgesinden mülk almayý tercih eden Ýngiltere'de yaþayan Kýbrýslý Türkler bulunduðunu kaydeden Özyiðit, "Yolunacak kaz gibi görülüyor bu kardeþlerimiz... Onlar da bu bakýþ açýsý nedeniyle pek geri gelme niyetlisi olmuyorlar" dedi. Basýn Özgürlüðü Endeksi'ni, ülkelerdeki medya çoksesliliði ve baðýmsýzlýðý, gazeteci güvenliði ve özgürlüðü, ayrýca medyanýn çalýþtýðý yasama, kurumsal ve altyapýsal ortamlar gibi kriterler bazýnda deðerlendiriyor. FÝNLANDÝYA, NORVEÇ VE DANÝMARKA 180 ülkelik listenin tepesini önceki gibi Finlandiya, Norveç ve Danimarka gibi Ýskandinav ülkeleri oluþturuyor. Listenin sonunda ise Türkmenistan, Kuzey Kore ve Eritre bulunuyor. Listede örgüte ev sahipliði yapan Fransa 38, üç basamak aþaðý düþen Amerika 49, dört basamak gerileyen Rusya 152, geçen yýlki gibi ayný sýrada kalan Ýran 173 ve bir basamak düþen Çin 176'ýncý sýrada yer aldý yýlýndan bu yana iç savaþ yaþanan Suriye ise, gazeteciler için en tehlikeli ülke olmaya devam ediyor. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI GÜNEÞ ENERJÝSÝNDE MAHSUPLAÞMA... Telefonla gazetemizi arayan Engin Tunç isimli vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ýsmim Engin Tunç. Ben güneþ enerjisi sistemi kurdum. Tabii ki bunu devletten izinli yaptým. Güneþ enerjisi sistemleri ile gündüzün þebekeye elektrik veririz, geceleyin ise alýrýz. Bizim sistemimiz offgrip'tir. Bu sistemi 2014 yýlýnda kurdum ve dediðim gibi devletle anlaþarak yaptým. Aralýk ayýnda mahsuplaþma olacaktý. Anlaþmamýza göre bizim sisteme verdiðimiz elektrik fazla gelirse devlet bize fazlalýðýn karþýlýðýný ödemeyecek. Ancak az verirsek mahsuplaþmada farký bizden alacaktý. Aralýk ayýnda mahsuplaþltýktan sonra Ocak ayýnda iþe yeniden sýfýrdan baþlayacaktýk. Ocak ayý Elektrik Kurumu bana 200 TL elektrik faturasý gönderdi. Neymiþ ben Ocak ayý içerisinde yeterli elektriði sisteme veremediðim için bu farký benden talep etti. Oysa bu konular mahsuplaþma sýrasýnda belli olur. Yýl sonu mahsuplaþýrken sisteme verdiðim elektriðin dcediðim gibi fazlalýklarý silinir ve anlaþmamýza göre verilenler hesaba dahil olur. ancak kýþ aylarýnda güneþin daha az etki etmesi nedeniyle enerji saðlamak daha düþük olmaktadýr. Ancak yaz aylarýnda bu çok yüksektir. Bana 200 TL hesap gönderen kurum aslýnda yýl sonunu ve mahsuplaþmayý beklemeliydi. Bence yanlýþ bir iþ yaptýlar." TOPLUMDAKÝ HASTALIKLARIN NEDENLERÝ... Telefonla gazetemizi arayan ismi yanýmýzda saklý Mora'lý bir üreticinin þikayeti, köylerinde tespit edilen ve LSD hastalýðý taþýyan büyükbaþ hayvanlarýn itlaf edilene kadar sütlerinin Süt Kurumu tarafýndan satýn alýnmasýyla ilgili... "Ben bir vatandaþ olarak baþta Tarým Bakanlýðý olmak üzere hükümeti kýnýyorum. Neden mi? Aylardýr LSD hastalýðý ile ilgili ortalýk kaynamakta. Mesarya bölgesinde bazý köylerde büyükbaþ hayvanlarda baþgösteren bu hastalýðýn önceleri ilaç yok, para yok gerekçesiyle önüne geçilmeye çalýþýlmadý. Köyümüz Mora'da yapýlan bazý saðlýk çalýþmalarýndan sonra Mora'da da bazý hayvanlarda LSD hastalýðý olduðu ortaya çýktý. Þimdi bakanlýk veya hükümet bu hastalýðý daha önceden kaale alýp önüne geçseydi bunlar olmayacaktý. Ýlgilenmedi. Tarým Bakaný kendi hayvanlarýna zaman ayýrabilir sadece. Vatandaþ da baþýna geleni çeksin. Baþka bir konu da þu... Ýlgili makamlar bu büyükbaþ hayvanlarýn hastalýklý olduklarýný tespit ettikten sonra iþlem yapmadýlar. Bu ineklerden saðýlan sütler de Süt Kurumu tarafýndan alýndý ve vatandaþa gerek hellim, gerek süt, gerekse baþka türlü bir þekilde satýldý. Vatandaþ da bunlarý tüketti. Þimdi toplumdaki hastalýklarýn artmasýnýn bir nedeninin de ne olduðunu anladýnýz mý?" BÝZÝM DUVAR SUSANA DA SIRA GELÝR, SUSMAYANA DA Bizim Mandra 800 dönümlük vakýf arazisinin 1992 yýlýnda Eroðlu hükümeti tarafýndan iþadamý Günay Çerkez'e dönümü 2 penny'den yýllýk 16 sterlin bedelle kiralanmasý, üstelik 2007 yýlýndan bugüne bu kira bedelinin ödenmemesi, mandrada þok etkisi yaratýr. Ersenal'ýn istifa nedenlerinden biri olarak gündeme gelen konu, vatandaþlarýn þiddetli tepkilerine neden olurken, sokaktaki adam "Devlet malý deniz, yemeyen domuz, ama yeyen daha domuz" diye tepkisini dile getirir.

8 8 13 Þubat 2015 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Baþka Girne yoktur 1974'den önceki Girne ile þimdiki Girne'yi karþýlaþtýrdýðýmýz zaman insan üzülmeden edemiyor. Aslýnda Girne Daðlarýnýn kuzeyinde kalan tüm Girne bölgesi talan edilmiþtir. Ancak Girne kasabasýný 1974'teki durumuna yakýn koruyabilseydik, dünyanýn en güzel turistik kasabalarýndan biri olacaktý. 1974'den önce Ciklos'u geçince yemyeþil aðaçlar arasýnda evler gözükmüyordu. Bazý iki katlý veya yükseðe inþa edilmiþ evlerin yeþillikler arasýnda kýrmýzý kiremitleri görülürdü. Ancak 7. yüzyýlda Arap akýnlarýna karþý korunmak için Bizanslýlar tarafýndan inþa edilen Girne Kalesi tüm haþmeti ile her yerden görülebilirdi. En son 15. yüzyýlda Osmanlý toplarýna karþý Venedikliler tarafýndan restore edilen Girne Kalesi bugünkü durumunu o zamandan beri aynen muhafaza etmiþtir. Ancak o muhteþem kaleyi bugün Girne'nin her tarafýndan görmek mümkün deðildir. Çünkü 1974'den sonra yaratýlan ganimet düzeni, para babalarýnýn daha çok kazanmak için gözlerini adeta kör ettiðinden ve de sözde siyasilerin de populist yaklaþýmlarý ile o küçücük Akdeniz kasabasý Girne, bir beton cangýlýna döndürülmüþtür. Þimdi bazýlarý diyecek ki, her yerde olduðu gibi Girne'de de geliþme olacaktý. Kabul ama, bunu uygar ve dünyanýn turistini çeken ülkeler gibi yapamaz mýydýk? Elbette yapardýk. Emirnamelerle deðil, yapýlacak ülkesel fiziki ve imar plânlarý ile Girne'yi koruma altýna alabilirdik. Girne'nin de geliþmesine Doðu'da Karakum ve Batý'da da Karoðlanoðlu'dan sonra doðayý koruyarak izin verebilirdik. Bu izin de sýnýrlý bir þekilde verilirdi. Böylelikle batýk müteahhitler, konutzedeler ve binlerce yarým kalmýþ inþaat da olmazdý. "Zararýn neresinden dönülürse kârdýr" diye bir özdeyiþ vardýr. Bu özdeyiþi bugün Girne'de uygularsak, Girne'ye daha fazla zarar vermemiþ oluruz. Çünkü deðil KKTC'de, dünyanýn hiçbir yerinde baþka bir Girne yoktur. Ýmkânlarýmýn elverdiði ölçüde yapmýþ olduðum yurt dýþý seyahatlerde, bizdeki görgüsüzlüðü, yaðma ve talaný hiçbir yerde görmedim. Örneðin Çek Cumhuriyetinde Karlovari diye cennet gibi bir yer vardýr. Turistlerin uðrak yeri olan o yerde, ne apartmanlar ne de geliþigüzel bir yapýlaþma yoktur. Oranýn zengin veya siyasilerinin akýllarý kesmez mi orayý imara açýp, kendilerine de oradan güzel yerler kapatmak. Ama bugüne kadar yapmadýlar. Ýtalya'da Portofino denen bir yer vardýr. Eðer biz Girne'yi 1974'de bulduðumuz gibi býraksaydýk, o Girne, kalesi ve limaný ile Portofino'ya on basardý. Halbuki biz Girne'yi beton cangýlýna döndürürken Ýtalyan'lar Portofino'da mevcut yapýlaþmanýn üzerine bir taþ bile koymadýlar. Ayni þekilde Fransa Riviyerasý'nda, ne kýyý þeridi, ne kýyýya dikey inen daðlarda betonlaþma yoktur. Ýtalyanlar ile Fransýzlar bizden daha akýlsýz veya daha fakir olduklarý için mi o yerlerde betonlaþma olmadý? Asla. Bizden hem daha akýllý hem de daha zengindirler. Ancak onlarýn gözünde herþey para deðildir. Bu yüzden doðal güzelliklerine sahip çýkmasýný biliyorlar. Hangi aklýevvelin fikri ise, þimdi Girne'de 10 katlý binalar hýzla yükselmektedir. Bu gidiþle Girne'den baktýðýmýz zaman daðlarý, Ciklos'u geçince de denizi göremeyeceðiz. Hýzla çoðalan bu 10 katlý binalar yüzünden, zaten yetersiz olan Girne'nýn alt yapýsý tamamen çökecektir. Kanalizasyon atýklarý denize akýtýlýrken, evsel atýklar sokaklarý dolduracaktýr. Ýçme suyu yetersiz kalýrken, insanlar arabalarýný park edecek yer bulamayacaklardýr. Yetersiz olan trafik akýþý ise keþmekeþ ve iþkenceye dönüþecektir. Evet zararýn neresinden dönülürse kârdýr diyelim ve Girne'deki 10 katlý inþaatlara izin vermeyelim. Girne içerisindeki az katlý inþaatlara da kýsýntý getirelim ve inþaatlarý Arapköy taraflarýna yönlendirelim. Çünkü baþka Girne yoktur. Hastaneye MRI cihazý Akýncý'nýn artýrdýðý parayla satýn alýndý Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý önceki gün Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý'ný ziyaret ederek Sendika Baþkaný Nihat Þencan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüþtü. Baðýmsýz aday Mustafa Akýncý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, her meslek dalýndan dernek, birlik, oda ve sendikalarý ziyaret ettiðini, sivil toplum örgütlerine büyük önem verdiðini ifade eden Akýncý, Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý'nýn insan yaþamýyla ilgili bir meslek kolunun örgütlü olduðu sendika olmasýndan ötürü ayrý bir önem taþýdýðýný vurguladý. Akýncý, saðlýk alanýnda ciddi sorunlar bulunduðunu, baþta Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi olmak üzere saðlýk kuruluþlarýndaki ciddi eksiklikler ve olumsuzluklar yanýnda saðlýk personelinin de yaþadýklarý sýkýntýlarýný bildiðini kaydetti. Akýncý, "Hastanelerimizin, devlete, topluma yakýþýr þekilde, iç donanýmý ve insan kaynaklarý yanýnda, çevresiyle, bahçesiyle, otoparkýyla çok daha iyi olmasýný arzuluyoruz" dedi. TABÝPLER BÝRLÝÐÝ: Üçüncü hastaneye ihtiyaç var Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Baþkaný Dr. Dt. Filiz Besim, KKTC'de en üst düzeyde hizmet veren Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nin fiziki alt yapýsýnýn þu anki yükü kaldýracak durumda olmadýðýný kaydederek, ülkenin acilen üçüncü basamak bir hastaneye ihtiyacý olduðunu vurguladý. Besim, "En ileri ameliyatlarýn yapýldýðý, teþhislerin konduðu, bünyesinde çok önemli bir saðlýkçý ordusunu barýndýran bu hastane maalesef alt yapýsýndaki yetersizlikler nedeniyle hem saðlýkçýlar, hem de hastalar için çoðu zaman mutsuzluk ve baþarýsýzlýk kaynaðý olabilmektedir" dedi. Filiz Besim yazýlý bir açýklama yaparak, 36'ncý yaþýný kutlayan Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu. HASTANEDE BÝNÝN ÜZERÝNDE PERSONEL ÇALIÞIYOR Besim, hastanede 139 uzman hekimin, 11 asistan hekimin ve 403 hemþirenin görev yaptýðýný, 794 olan personel sayýsýnýn temizlik, Saðlýk personelinin durumunun da çok önemli olduðunun altýný çizen Akýncý, personelin þifa daðýtabilmeleri için koþularýnýn iyi olmasý gerektiðini vurguladý. Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Hastanesi'nin ilk MRI cihazýnýn, Baþbakan Yardýmcýsý ve Turizm Bakanlýðý görevini sürdürürken, "Beklenmedik Giderler Kalemi"nden artýrdýðý parayla alýndýðýný anýmsatan Akýncý, "zaman zaman bunu hatýrlatýyorum, çünkü güzel örneklere ihtiyacýmýz var" diye konuþtu. Görüþmesinde sendika yetkililerine "Dört Boyutlu Siyaseti'ni" de özetleyen Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý, cumhurbaþkanýnýn toplumsal konulara duyarlý olmasý ve saðlýk, çevre, trafik gibi konularda rehberlik ederek öncülü yapmasý gerektiðini vurguladý. Akýncý, halkýn kedisini Cumhurbaþkanlýðý görevine getirmesi durumunda, saðlýktaki tüm paydaþlarla bir araya gelerek, uzmanlarýn da hazýrlayacaðý raporlar ýþýðýnda çözüm önerileri üreteceklerini kaydetti. güvenlik gibi özel hizmet alýnan sektörlerle beraber bin 34'e yükseldiðini söyledi. Hastanedeki servislerin koðuþ sisteminin çaðdaþ ve insani olmaktan uzak olduðunu savunan Filiz Besim, yoðun bakýmýn, ameliyathanelerin çaðdaþ hastane þartlarýný karþýlamakta zorlandýðýný kaydetti. "ACÝLEN YENÝ BÝR ÜÇÜNCÜ BASAMAK HASTANEYE ÝHTÝYAÇ VAR" "Acil servis de olmasý gerektiði gibi deðil" diyen Filiz Besim þöyle devam etti: "Biz Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði olarak Dr. Burhan Nalbantoðlu'nun 36'ncý yaþýný doldurduðu bu günlerde, hem bu anlamlý günü toplumumuzla anmak, hem de Kuzey Kýbrýs'ýn acilen yeni bir üçüncü basamak hastaneye ihtiyacý olduðunu yetkililere hatýrlatmak istedik. Elbette ki Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi uygun bir restorasyonla yine tarihi misyonuna layýk bir þekilde saðlýk hizmeti vermeye devam etmelidir." EROÐLU DEÐÝRMENLÝK'TE- Derviþ Eroðlu, önceki akþam Deðirmenlik'te vatandaþlara seslendi. Eroðlu konuþmasýnda, diðer adaylarýn geçmiþleriyle ve gelecekleriyle ilgili deðil, zaman zaman söylediklerine cevap vererek süreci götürdüðünü kaydetti. 2'nci Cumhurbaþkaný Talat ve CTP'nin adayý Sibel Siber'in uzlaþmaz olduðu yönündeki söylemlerini hatýrlatan Eroðlu, "Halbuki Eroðlu ve arkadaþlarý yýllardan beridir günün gerçeklerine uygun bir anlaþma arayýþý içindedir. Kendi devletimize sahip çýkan bir anlaþma arayýþý içinde olduk" diye konuþtu. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir "PAKET" SERVÝSÝ Ankara ilk önce Vali Akça'dan durumu rapor etmesini istiyor... Ne de olsa para ceplerinden çýkýyor!.. "Boþa harcamak olmaz" mantýðý ile yola çýkan AKP zaten çok önceden iþine edecek yerleri belirlemiþti... Buradaki amaç kurbaný ürkütmeden pasifize etmek!.. Taa Özal döneminden beri bu durum böyle sürüp gidiyor... Ankara bize sormadan "paket"in içerisine yemek koyuyor, sonra da "paket servisi" olarak kullandýðý KKTC hükümetleri aracýlýðý ile bizlere layýk gördüklerini servis ettiriyor... Yani mutfak Ankara yönetimi... Paketin içinde ne olacaðýna o karar veriyor... Emeklilik yaþý ne olacak? KKTC'de kimler þirket açabilecek? Kamudaki çalýþma saatleri nasýl düzenlenecek? Kim, ne kadar maaþ alacak? Hangi kurumlar özelleþtirilecek? Ýhaleler nerede açýlacak? Hayat pahalýlýðý ödeneði ne zaman ödenecek? Tüm bunlarýn cevabý Ankara tarafýndan hazýrlanan ekonomik paketin içerisinde... KTTO Baþkaný Fikri Toros, "TC'li yetkililere 'biz de bu görüþmelere katýlmak istiyoruz' dedik, karþýlýk olarak 'bunu gidip kendi hükümetinizden isteyiniz" diye cevap aldýk" diyor... Yani bunu bizim hükümetten önce TC hükümetinden talep ettiklerini itiraf ediyor... Sonra da "bu ülkede her þeye karar verenin Ankara olduðu yönünde yanlýþ bir algý var" diye eleþtiride bulunuyor... Artýk nasýl bir kafa ile bu açýklamayý yaptýysa bilemiyorum ama Fikri Toros madem farklý bir düþünceye sahipti, neden ilk önce KKTC yerine TC'nin kapýsýný çaldý? Fikri Toros ve onun gibilerin tek yaptýklarý þey, toplumu uyutmak ve ondan sonra da dilediði gibi yolmak!.. Gelelim bizim paket servisine!.. Bu bölümde þu anda CTP ile DP çalýþmakta... Bu iki parti yýllarýný kapsayan ekonomik paketi revize edeceklerine dair söz vermiþlerdi... Ama bu sözlerini yerine getirmediler... Fakat biliyor musunuz, asýl sorun onlarda deðil bizde!.. Nedeni ise, biz hala "ne oldu o ekonomik paket" diye yýrtýnýyoruz... CTP ile DP'yi, "neden hala paketi revize etmiyorsunuz" diye sorguluyoruz... Ýyi de, ekonomik paketin süresi bu yýl sonu bitiyor!.. Ve yenisi için sözde görüþmelere baþlanýyor!.. Peki, þimdi ne olacak? Mevcut ekonomik pakete karþý olan ve "revize edeceðiz" diyerek toplumun oylarýný çalýp göreve geldikten sonra bu paketi uygulayan CTP ile DP'nin bugüne kadar herhangi bir ekonomik program hazýrladýklarýný duyan var mý? yýllarýný kapsayan paket kapýda!.. Ýçeriði hakkýnda edindiðimiz bilgilere göre ekonomik paketinden çok daha acýmasýz dayatmalarý içeriyor... Nerede Kýbrýslý paket? Ne oldu bizim evimizin efendisi olma sözleri? Bülent Arýnç ve arkadaþlarýnýn tavrý net!.. AKP'nin hiçbir konuda geri adým atmadýðý ve kendisine verilen sözlerin tutulmasýný istediði açýk!.. Burada önemli olan CTP ile DP tavrý!.. Mevcut pakete karþý gelemeyen ve UBP'nin býraktýðý yerden paketi uygulamaya devam eden bu ikiliden neler beklemeliyiz? Mesela "bu paket bize uymaz" derler mi? Ya da "biz bir program hazýrlayýp size sunacaðýz" diye ortaya bir öneri korlar mý? Veya "sen iste yeter annem" diyerek dayatýlan paketi seve seve uygularlar mý? Yani paketi servis etmeye devam ederler mi? Sanýrým cevabý belli olan sorulara artýk sizler de benim gibi cevap vermiyorsunuzdur... O zaman yeni paketimizin içindeki menü hepimize afiyet olsun... Bu kafa ile daha ne paketler götürürüz hayal bile edemiyorum...

9 13 Þubat 2015 Cuma 9 Tünel ALINTI KUDRETLÝ ADAMIN SÖZCÜSÜ Akif, demiþsin ki, Avrupa'da IÞÝD hakkýnda Türkiye'de PKK'yle ilgili yazdýðým gibi yazsam hapsi boylarmýþým. Avrupa'da IÞÝD'ý desteklersen hapse gireceðin doðru deðil. Bunu öne sürmen, Avrupa gazetelerinde yazýlýp çizilenlerden bihaber olduðunu gösteriyor. Türkçe dýþýnda bir dil bilip bilmediðini merak ediyorum Akif.Avrupa'daki gazeteler IÞÝD hakkýndayazýlarla dolu. Avrupa'da haber analiz yazdýðý için hapse atýlmýþ tek gazeteci yok. PKK ile IÞÝD arasýnda benzerlik kurmana gelince Cemil Bayýk ile söyleþi yaptýðýmda, beni kibarca buyur etti, sorularýmý yanýtladý, su ve karpuz ikram etti. Bir IÞÝD lideriyle söyleþi yapmaya gitsem baþýma ne gelirdi sence? Bana önce tecavüz eder, sonra ya kafamý keser ya da beni diri diri yakardý.pkk'nin IÞÝD'le kýyaslanamayacaðýný biliyorsun. Ama mecbursun. Baðlý bulunduðun o kudretli adam da yapýyor bunu. Frederike GEERDINK (diken.com.tr) DÝPNOT Her yýl Dünya Basýn Endeksi yayýnlayan Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler'in (RSF) bu yýlki raporunda Türkiye 180 ülke arasýnda 149'uncu sýraya yerleþti. KKTC'YÝ DE AYNI DELÝLÝK YÖNETÝYOR ARÞÝV TARÝH 19 OCAK 2014 Meclisteki tüm siyasi partilerimizden farklý olarak TDP hayalet kent Maraþ'ýn açýlmasýný bütünlüklü çözüme baðlamýyor... Özyiðit, 1979 Doruk Anlaþmasý'nda Maraþ'ýn bütünlüklü çözümün dýþýnda bir çözüme kavuþturulabileceði yönünde açýk bir madde olduðunu belirtti... Gözden kaçmayanlar... KAPALI KAPILAR ARKASINDA VERYANSIN Uluorta Türkiye'yi eleþtireni beðenmezsiniz, "öyle herkesin içinde olmaz" dersiniz, Rumlar duymadan eleþtirilmesini istersiniz Türkiye'yi eleþtirmeyeni kapalý kapýlar arkasýnda yerden yere vurursunuz Türkiye'nin Kýbrýs'a nüfus taþýmasýna demediðinizi býrakmaz, kalabalýkta Türkiye'nin buraya taþýdýðý nüfustan söz edilirken "ama güneyde da var " diye gevelersiniz Herþey kapalý kapýlar arkasýnda olsun istersiniz Baþýnýza ne geldiyse kapalý kapýlar arkasýnda yapýlan "yararlý" görüþmelerden geldi Ama siz hem kebabý götürmeye can atarsýnýz, hem da þiþ yanmasýn istersiniz ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Sayýn Kaþif'in de diðer milletvekili arkadaþlarým gibi Genel Baþkan Hüseyin Özgürgün'e desteði tamdýr." Kemal DÜRÜST (UBP milletvekili) VÝRGÜL... BUNA ASÝMÝLASYON DERLER Yeniboðaziçi'nde bir cami varken, ikinciye neden gerek duyuldu diye sormaya kalktýk, mesele Alevilerin Cemevi'ne baðlandý. Oysa bu "neden Alevilere Cemevi yapýlmýyor da Cami yapýlýyor, neden Cami yapmaya para bulurlar da, Cemevi'ne para bulmazlar" meselesi deðildir... Kýbrýslýtürklerin genlerine müdahale edilirken, Türkiye'nin Kýbrýslýtürklere yönelik asimilasyonunu konuþmamak için bin dereden su getirmeye gerek yok. Burada yaþananlara dünyanýn her yerinde asimilasyon derler "Bu ülkeyi artýk hiç kimse yönetmiyor. Bu ülkeyi delilik yönetiyor." Ece TEMELKURAN (Gazeteci-yazar) Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar "Mösyö Beki gazetecidir, Matmazel Geerdink ise terörist!" Biliyorsunuz, Türkiye dünyada öyle kolay rastlanamayacak ileri bir demokratik düzene sahip.hele basýn özgürlüðü açýsýndan bir demokrasi þaheseriyiz.(ýçerde olan gazeteciler varama onlarýn suçu "gazetecilikle ilgili deðil ki", "ya teröristtirler, ya da bölücü"...)medya özgürlükleriyle ilgili durumumuzu Cumhurbaþkanýmýz tüm dünyaya haykýrmýþtý:"ne Avrupa'sýnda, ne diðer ülkelerde Türkiye'deki basýn kadar özgür bir medya yoktur. Sýkýysa oralarda, cumhurbaþkanýna, baþbakana saldýrýn. Saldýramazsýnýz!" Kaderin cilvesi, ayný gün bir gazeteci daha gözaltýna alýnýyordu Türkiye'de.Bu kez devletimizin güvenliðini tehdit eden, Diyarbakýr'da gazetecilik yapan Hollandalý Frèderike Geerdink idi.kaderin ikinci cilvesi, ayný gün KARÝKATÜR / Kantara Gençlik Kampý nýn hali... Hollanda Dýþiþleri Bakaný Bert Koenders Ankara'daydý.Adamcaðýz, ülkemizdeki demokrasi düzeyini anlayabilecek donanýma sahip olmadýðýndan, "þoka girdi" ve olayý mevkidaþý Mevlüt Çavuþoðlu'na aksettirip tepki koydu.geerdink kýsa süre sonra serbest býrakýldý.olay kapandý derken, Geerdink hakkýnda "terör örgütü propagandasý" suçlamasýyla bir yýldan beþ yýla kadar hapis cezasý talebiyle dava açýldý."pkk yandaþý Hollandalý gazeteci" yargýlanacak ve Türkiye'yi AB'ye almayan, "bizi sevmeyen Batýlýlar" ve"dýþ mihraklar", aleyhimizde yeni karalama kampanyalarý düzenleyecekler. Uyanýk olmalýyýz; "içimize sýzmýþ yabancý gazeteciler"in oyununa gelmemeliyiz!öyle deðil mi, Serhan Gazioðlu arkadaþlar?ne öyle bön bön bakýyorsunuz? Dün Erdoðan'ýn "ebedî basýn sözcüsü", cumhurbaþkanlýðý uçaðýnýn deðiþmez müdavimi, Doðan Grubu'nun "AKP'yle iliþkilerinden sorumlu" köþe yazarý Akif Beki, Hürriyet'te "Hayýr matmazel yanýlýyorsun" baþlýklý bir yazý yazdý. Yazýsýnda bol bol kullandýðý "matmazel" hitabýna kendince sýký bir "anlam" yüklüyor olmalýbelki kafadarlarýyla yaptýðý "iç sohbetlerde" hem yabancý, hem gazeteci, hem kadýn olan birine nasýl haddini bildirdiðini övünerek anlatmasýna renk katacak bir "buluþ" bu (Bana, þefinin, birilerini aþaðýlamak için kullandýðý "monþer" sözünü hatýrlattý.)beki, "Türkiye'deki kadar özgür medya dünyada yoktur" tezine sarýlarak (ve görüþlerini iktidarýn kestiði aðýr cezalarýn faturasýný zorlanarak ödeyen bir grubun gazetesinde yazarak) Geerdink'e ders veriyor. Hedef tahtasýna oturttuðu insanýn "meslektaþý" olduðunu, bu tür yazýlar sonrasýnda Hollandalý gazeteciye yönelik provokasyonlarýn gündeme gelmesi ihtimalini düþünmüyor.pkk'yý IÞÝD ve El Kaide ile eþitleyerek, "PKK ile ilgili yazdýðýný onlar hakkýnda yaz da görelim" yöntemine sarýlýyor.ýyi ama, Mösyö Beki (nasýl, kulaða hoþ geliyor mu?), AKP "barýþ süreci" denilen görüþmeleri kimle yapýyor? Muhatabý IÞÝD mi? El Kaide mi? Sizinkiler yakýnda "barýþ süreci"nin baþarýya ulaþacaðýný vaat ediyorlar. PKK ile anlaþacaklar.þimdi Hollandalý gazeteciye 5 yýl ceza verilse, birkaç ay içinde de AKP-PKK anlaþsa, siz "matmazeli korumak" adýna yeni bir yazý kaleme alýr mýsýnýz? O zaman da Türkiye'nin teröre bulaþmýþ bir yabancý kadýn gazeteciyi affetmek suretiyle göstereceði hoþgörüyü överekgörevinize devam edersiniz belki. Önce þu "matmazel"in üzerine bir çullanalým da, küstah Batý'ya mensup bir ülkeden gelerek Türkiye'ye, hem de Diyarbakýr'a yerleþip yýllardýr oradan dünyaya olur olmaz haberler yazmak, tweetler atmak ne demekmiþ, bir gösterelim!öyle deðil mi, Sayýn Sözcü?.. (Bu yazý HAKAN AKSAY'ýn t24'te yayýmlanan "Mösyö Beki gazetecidir, Matmazel Geerdink ise terörist!" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 13 Þubat 2015 Cuma Huriye Özyamanlý Kalabalýk fotoðraflarda kenarda kalanýn gerginliði gibi biþey var bugun. Hani herkes gülerek poz veririken kiþide bir gerginlik oluþur. Kadraja tam girememiþindir zaten, kenara çekilsen bir dert. Dýþlanmýþ gibi durursun, grubun tam ortasýna kümelenen arkadaþlara anlamsýzca bakarsýn. Alçakgönüllü gülen ifaden de kaybolmuþþa, resme girme isteðini bastýrýp geriye yaslanarak çayýný yudumlarsýn. Ahmet Ersöz Yerel kanallarýmýzda sýk sýk gördüðümüz bazý ekonomist arkadaþlar var. Sürekli olarak davet edilip topluma mevduatlarla,yatýrýmlarla,borçlanmalarla, enflasyonla veya döviz kurlarýnýn seyri konusunda akýl vermeye çalýþýyorlar. Her alanda veya meslekte olduðu gibi bunlarýn arasýnda, söyledikleriyle veya nasihat ettikleriyle kendi hayatlarýnda uyguladýklarý arasýnda ciddi bir zýtlýk görülen kiþiler var. Hem de öyle kiþiler ki bazý iþadamlarýnýn kendilerine güvenip birlikte iþ kurduðu kýsa vadede güven saðlayan kiþiler. Onlara güvenip ciddi yatýrýmlar,ortaklýklar kuran bazý dostlarýmýz ne yazýk ki o birkaç bilmiþin kurbaný olarak ya batmýþ veya onlar tarafýndan dolandýrýlýp batmaya yüz tutmuþ durumda. Yargý yine tekleyerek iþlemeye devam ederken umarým TV kanallarýmýz da herkesçe ne olduðu bilinen bu insanlarý adam yerine koyup da programlara davet etmez umarým.(a.e.) Murat Kanatlý Havadis'te yazan Mehmet Moreket'in bugünkü köþesini anlamak güçtü. Sayfanýn solunda Syriza hükümetinin yaptýklarýna övgüler düzüp, kimse desteklemiyor diye eleþtriyor ama Pazar günü Avrupa'nýn onlarca yeri ile eþ zamanlý Lefkoþa'da yapýlacak eyleme destek verdiði için de Yeni Kýbrýs Partisi'ni de diptekiler sütununa koyuyor... sanýrým bir çeliþki var... benzer konu dün de ayni köþede oldu, Syriza hükümetinin kemer sýkma politikalarý olumlanmýþ ama benim lefkoþa belediyesindeki toplu iþ sözleþmesi tartýþmalarýnda kemer sýkma politikalarýna karþý çýkmam eleþtrilmekteydi... sanýrým Sevgili Moreket bizi eleþtrirken bir miktar kendi ile çeliþkiye düþmekte Taner Þah CY Bu beytambal Kýbrýs meselesi çözülüp uluslararasý hukuðun içine bizler de girmedikçe, bir toplumun çöküþünü, ancak çaresizce seyretmeye, ve buradan yok olmaya devam ederiz. AB'nin vatandaþlarý olduðumuz halde, TC'nin bu tellenmiþ bölgesinde rehin tutulduðumuz sürece, ve AB para birimi olan euro'yu kullanmamýz gerekirken, kullanmaya mecbur býrakýldýðýmýz, eriyen TL ile birlikte bizler de erimeye ve buradan yok olmaya devam ederiz ancak. Havaya bakarak; "inþallah bu yýl daha iyi olur, inþallah barýþ olur" vs diye diye daha çok sayýklarýz. Bu tellenmiþ bölgede yaþadýðýmýz bütün sýkýntýlarýn tek çözümü; uluslararasý hukuk'un temelinde, ''Birleþik Kýbrýs Federal Cumhuriyeti''nin, (BKFC) tekrar yýkýlmayacak þekilde bir an önce hayata geçirilmesidir... Aksi takdirde çok kötüye gidiyoruz... Çok!... (En zengininden en fakirine kadar hepimizi ilgilendiren bu yazdýklarýmýn siyasetle, muhalefetle hiçbir alâkasý yoktur, olmamalý...!!) Ergün Atilla- Yýl Lefke Yenicami maçý öncesi Kani Kanol Kýbrýslý Türkleri tertiplemek üzere gönderilecek yeni Celal Hordan'lara hazýr mýsýnýz? Dün "TC ile KKTC Hükümetleri arasýnda TC Gençlik ve Spor Bakanlýðý YURTDIÞI KOORDÝNASYON OFÝSÝNÝN Kurulmasý ve Faaliyetlerine Ýliþkin Anlaþma"dan söz etmiþtim. Bu anlaþmada bakýn neler var... Artýk gençlik, kültür ve spor iþlerimiz OFÝS'e emanet ediliyor. TC þunlarý saðlayacak: -Ofis çalýþmalarý için gerekli olan malzeme ve donanýmlarý saðlamak. -Ofisin mahalli personeli de dahil olmak üzere koordinatörü ve personelini seçmek, istihdam etmek ve ücretlerini ödemek. -Ofisin ulaþým ihtiyaçlarý için gerekli ulaþým hizmetlerini saðlamak, -Gençlik ve spor alanýnda ortak çalýþmalarla proje destek programlarý hazýrlamak, KKTC ve Ofis tarafýndan belirlenen projeleri desteklemek ve yürütmek. Mustafa Eruç GÜZEL KIBRISIM - Arasta -Ofisin elektrik, su, ýsýnma ve haberleþme, telefon, faks, internet gibi giderlerini karþýlamak. -KKTC tarafýnýn talebi üzerine mahalli personele ödenen ücretler hakkýnda bilgi vermek. -Ofisin çalýþma gün ve saatlerini belirlemek. -KKTC genelinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüðünce iþletilen ve iþletilecek yurtlar olmak üzere Öðrenci yurtlarýnýn inþasý, iþletilmesi, tamiri, bakýmý ile var olan yurtlarýn modernizasyonunu saðlamak ve iþletmek üzere KKTC'nin ilgili Bakanlýðý ile tarihinde önceden imzalanan ve her iki ülke Bakanlar Kurulunca onaylanarak yürürlüðe giren protokolü Ofis tarafýndan yürütmek. Gerekirse yeni protokoller yapmak. Merak etmeyin KKTC daha fazla memur almayacak, artýk PARALEL MEMURLARIMIZ olacak. Çünkü mahalli personel de dahil olmak üzere koordinatörü ve diðer personeli seçmek, istihdam etmek ve ücretlerini ödemek OFÝS tarafýndan yapýlacak. Haa! KKTC talep ederse, bu OFÝS personelinin ücretleri hakkýnda BÝLGÝ ALABÝLECEKMÝÞ!!! 11/ YOL Bütün ben'ler tanrýya çýkar bütün tanrýlar da ben'e benim yolumsa evrene çýkar orasý ki hem kendimi bulduðum hem de kaybolduðum yerdir. Ben'den evrene uzayan yol kendi bedenimdir o kadar çok ve o kadar hiç. 11 Þubat 2015 / Maðusa. ''Akýl Yarasý'' Þiir dosyasýndan Serdar Kismir Bu Düzeni biz deðiþtireceðiz diye gelenler koltukta kalabilmek için düzene uygun davranýyorler, öyleyse napmalý? " Önemli olan bizlerin bu düzeni kabullenip kabullenmemesi'dir " Bilmem kaç kiþi ellerinde tuttuklarý Belediyelere, bilmem kaç kiþi Elektirik Kurumuna iþe almalar baþladý, hadi vatandaþ eski DÜZEN gitti yeni DÜZEN geldi koþ senda koþ belki kaparsýn birþeyler... Uðraþ Beratlý Tamam anladýk yahu bazý þeyler deðiþmeli...peki ne deðiþmemeli onu da söyleyin... En baþtan deðiþmeli onu da anladýk, peki baþbakan da mý deðiþmeli? Psikoloji bilimi dil sürçmelerinin bilinçaltýndan kaynaklandýðýný söyler... Bu mu var bilinçaltýnýzda yoksa sadece laf olsun diye mi konuþursunuz... Ibrahim Aziz 12 Þubat 1945 tarihinde Yunanistan'da ELAS'ýn silâhsýzlandýrýlmasý için Varkiza antlaþmasý imzalandý. Bu sözleþme Yunanistan iþçi ve komünist hareketinin en büyük trajedisinin baþlangýcý oldu. Sonuçlarý o günden bu güne dek hareketin seyrini belirledi. Varkiza antlaþmasýnýn imzalanmasýndan sonra estirilen terör üzerine, EAM sekreteri Mitso Partsalidis daha sonra þunlarý söyledi: "Elimi keseydim ve bu antlaþmayý imzalamaz olaydým". Antlaþmaya raðmen ELAS lideri Aris Veluhiotis silâhlarýn teslim edilmesini reddetti ve mücadeleyi sürdürdü. Aris Veluhiotis imzalanan antlaþma ile ilgili olarak Lamya'da þunlarý açýkladý: Biz halkýmýza söz verdik ve özgürlüðümüzü kazanýp, halkýn iktidarýný kuruncaya dek silâhlarý teslim etmeyeceðimizi söyledik. Bu nedenle hayatýmýz pahasýna mücadeleyi sürdürmeye kararlýyýz. Aris Veluhiotis ELAS komutanlarýna Ýngilizlerin kendilerini kuzu gibi boðazlayacaðýný, hayatta kalacak olanlarýn bu söylediklerini unutmamasýný istedi, kendisinin teslim olmayacaðýný da söyledi ve: "Ben ellerine düþmeyeceðim. Daðlar beni biliyor. Taþ yastýðým, bitler yoldaþým, kebem (dikiþsiz kolsuz keçeden üstlük) örtüm olacak. Sað olarak ellerine düþmeyeceðim" dedi.

11 13 Þubat 2015 Cuma ALAÞYA' DAN NOTLAR Canan Sümer Bu yazýmda, aþký içermeyen her bir cümlemin ziyan sayýlacaðýný düþünüyorum Aslýnda hep bir ziyan deðil midir aþksýz sevgisiz ve samimiyetsiz kurulan o cümleler. Lakin aþký anlatabilme becerisine sahip olabileceðimi de pek düþünmüyorum ya Aþkýn gözüyle bakýp, aþkýn sesiyle susmasýný bilenlerin azaldýðý bu çaðda nasýl anlatabilirim ki aþký? Tüm sözcüklerin tüketildiði, her biçim ve imgenin denendiði bu gürültülü çýlgýn, medyatik çaðda ne kaldý ki söylenmeyen ve yazýlmayan aþk adýna? Aþk: Kokumuzu, sýcaklýðýmýzý, tadýmýzý, kýsaca kendimizi býrakmak mýdýr bir baþkasýnda? Yoksa çoðaldýðýmýzý zannederken biraz da azalmak mýdýr aslýnda? Belki en suskun haykýrýþlarýmla duyurabilirim aþkýn o güzel þarkýsýný Ya da günümüze kadar ulaþan büyülü bir aþk masalýyla SERAY çok sevdiðim bir arkadaþýmýn kýzý. Minik bir çocukken bile dans etmeyi çok severdi. Hayali hep bir dansçý veya balerin olmaktý. Bu idealini kabul ettirmek için mücadele vermesi gerektiyse de sonunda baþardý. Amacýna ulaþan Seray, artýk olmasý gereken yerde Mimar Sinan Üniversitesi Çaðdaþ Dans Bölümü ikinci sýnýf öðrencisi Seray'ýn yaþça en küçük dansçý olarak yer aldýðý BEYAZGÜL adlý teatral dans gösterisini Ýstanbul'da izleme þansýný bulmak beni çok mutlu etti. Hodjapasha Dans Tiyatrosu'nun sunduðu mistik, egzotik ve oryantal danslarýn modern yorumlanmasý ile 17. Yüzyýlda yaþanmýþ gerçek bir aþk hikâyesiydi gösteride anlatýlan. YASADIÞI BÝR AÞK BU! Gösterinin yapýldýðý mekân ise 550 yýl önce Fatih Sultan Mehmet döneminde yapýlan Hocapaþa Hamamý, günümüzde Hocapaþa Dans Tiyatrosu adý altýnda kültür-sanat gösterilerine ev sahipliði yapýyor. Anlatýlan efsane aþk, Lale Devri zamanýnda Pera'da yaþanmýþ bir Ýstanbul aþk masalý... Hollanda elçisi Cornelis Calkoen, Sultan II. Ahmet ile iyi iliþkiler içindedir. Elçinin, bir zamanlar Topkapý Sarayý'nda yaþayýp sonradan azat edildiði söylenen BEYAZGÜL ismindeki Çerkez kadýnla tanýþmasý hayatýnda dönüm noktasý oluþturacaktýr. Günümüzde hâlâ Hollanda Konsolosluðu olarak kullanýlan Pera'daki Hollanda Sarayýnda Konsolos Cornelis ve güzel Çerkez kýzý arasýnda on beþ yýl büyük bir aþk yaþanýr. Ancak bu nikâhsýz iliþki iki aþýðýn konumlarý itibarý ile hep gizli tutulmasý gerekir. Cariye ve elçinin kabul görmeyen ateþli aþklarý, elçinin Dresden'e sürgün edilmesine neden olur. Ýki âþýk tam yirmi yýl mektuplaþýrlar 1764 yýlýnda Ýstanbul'a geri dönmek için çýktýðý yolculukta Elçi Cornelis hayatýný kaybeder. Sevgilisi Beyazgül, yýllarca Hollanda Sarayý'nýn kapýsýna gelip devamlý elçiyi sorar Kimse ona gerçeði söylemez. Kalp kýrýklýðý içinde sevgilisini beklediði sarayýn kapýsýnda, bir gün o da hayata veda eder. Ýstanbul'da Ýstiklal caddesindeki Hollanda Konsolosluðunun bahçesine ölümünden yýllar sonra Beyazgül'ün uyuyan bir heykeli yapýlýr Her 14 Þubat Sevgililer gününde, özellikle Hollandalý birçok sevgili onun heykelini ziyaret etmektedir. Yýllarý aþýp gelen arzulu bir aþkýn, notalar ve dansla seviþip tekrar var olmasýna, ölümsüzleþmesine tanýklýk etmek güzel duygular hissettirdi bana. Bu aþk, günümüze kadar taþýnýp böylesine güzel sahnelendiðine göre, yazýp paylaþmaya deðer diye düþündüm. Ayrýca bir kelebek kadar zarif dans eden Seraycýðýmý da kutluyorum. Keþke her daim aþkla yatýp, aþkla kalkabilsek diyorum ve bu efsane aþktan içime düþen dizeleri sizlerle paylaþmak istiyorum. BU BÝZÝMKÝ Yýkýcý bir aþk bu, Yýkýyor millettin ortasýna Tutku yükünü. * Bölücü bir aþk, Ekmeði suyu bölüyor Günde üç öðün. * Hain bir aþk bu, Sizin eve hýrsýz girer Onunkine polis. * Yasadýþý bir aþk, Evlenmeyi Hiç mi hiç düþünmüyor. * Soyguncu bir aþk bu, En sýradan ezgilerden Sevinçler devþiriyor. * Kökü dýþarýda bir aþk, Dante ile Beatrice'inkine Fena öykünüyor. * Ýþgalci bir aþk bu, Samanlýk seviþenin diyor Baþka bir þey demiyor. (Cemal Süreya) 11 GÜNEYDEN... ANASTASÝADÝS VE OMÝRU MÝLLETVEKÝLLÝÐÝ EMEKLÝLÝK MAAÞI ALMAYI REDDETTÝ Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis ile Rum Meclis Baþkaný Yannakis Omiru'nun, maaþlarýný almalarýnýn yanýnda milletvekilliði emeklilik maaþý almayý reddettiði haber verildi. Politis gazetesi aralarýnda Anastasiadis, Omiru, Dýþiþleri Bakaný Yoannis Kasulidis, Çalýþma Bakaný Zeta Emilianidu, bazý bakanlar ve diðer kiþilerin yer aldýðý 126 yetkilinin bu aydan itibaren maaþlarýnýn yaný sýra milletvekilliði emekli maaþý almaya hak kazandýklarýný yazdý. Gazete bu geliþme üzerine Anastasiadis ve Omiru'nun emeklilik maaþý almayý reddettiklerine dair açýklama yaptýklarýný belirtti. RUM ÖÐRENCÝLER PROTESTO GÖSTERÝLERÝ DÜZENLEDÝ Rum öðrencilerin, karþý karþýya olduklarý maddi ve diðer sorunlarýn çözülmemesi nedeniyle dün Rum Eðitim Bakanlýðý ve bakanlýðýn bölge ofisleri önünde protesto gösterileri düzenlediði haber verildi. Protestoda herhangi bir olay çýkmadýðýný kaydeden Simerini gazetesi, Eðitim Bakanlýðý önünde toplanan öðrencilerin bakanlýk temsilcisine bir bildiri verdiðini aktardý. VERGAS VE MALÝKKÝDÝS GÖZALTINDA Baf Belediyesi eski Baþkaný Savvas Vergas ile Baf Kanalizasyon Sistemi'nin açýða alýnan Genel Müdürü Eftihios Malikkidis'in gözaltýnda tutulduðu haber verildi. Alithia gazetesi Vergas ve Malikkidis'in, Rum Aðýr Ceza Mahkemesi'nde kanalizasyon sistemi skandalýyla ilgili görülen davada haklarýndaki suçlamalarý kabul etmelerinin ardýndan gözaltýnda tutulmalarý kararýnýn alýndýðýný aktardý. ÝPOTEKLÝ MALLARIN SATIÞI Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, ipotekli mallarýn satýþýnýn ertelenmesine dair Rum Meclisi tarafýndan onaylanan yasayý imzalamayarak bir kez daha Meclis'e geri gönderdiði bildirildi. Simerini gazetesi, Anastasiadis'in kýsa bir süre zarfýnda yasayý ikinci kez Meclis'e geri gönderdiðini ve gerekçe olarak, ipotekli mallarýn satýþý yasanýn ertelenmesinin Rum Yönetimi'nin güvenirliðini sarsacaðý ve mevcut borçlulara olduðu kadar, yeni borç alacak olanlara zincirleme sorunlar getireceðini gösterdiðini yazdý. Ercan yeni pist, terminal binasý ve çevre yollarýnýn temeli atýldý PROJEYLE 157 BÝN METRE KARELÝK KAPALI ALAN OLUÞTURULACAK, 8 KÖRÜK ÝLE 18 AÇIK UÇAK PARK YERÝ HÝZMETE GÝRECEK Ýþletme haklarý özelleþtirilen Ercan Havalimaný'ndaki yeni yatýrýmlarýn temeli bugün Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn da katýldýðý törenle atýldý. Törende sýrasýyla; Taþyapý Ýnþaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AÞ. Baþkaný Emrullah Turanlý, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ve Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan binanýn temelleri atýldý. Projeyle 157 bin metre karelik kapalý alan oluþturulacak, 8 körük ile 18 açýk uçak park yeri hizmete girecek. Yýllýk 10 milyon yolcu kapasitesine ulaþýlmasý hedeflenen projeyle, eski pistin uzunluðu 3.2 km'ye çýkarýlacak ve yeni bir pist yapýmý daha gerçekleþtirilecek. Proje dahilinde bin beþ yüz araçlýk kapalý ve bin beþ yüz araçlýk açýk park yerlerinin yaný sýra, CIP ve VIP de yeni terminal içinde yer alacak. Yeni terminalde ayrýca yeni hizmet binalarý da yapýlarak, yaklaþýk 2 bin 500 insana yeni istihdam olanaðý saðlanacak. Projenin 48 ayda tamamlanmasý öngörülürken, yaklaþýk 220 milyon Euro'luk yatýrým gerçekleþtirilecek. 3 BÝN EPÝLEPSÝ HASTASI Güney Kýbrýs'ta 3 bin epilepsi (sara) hastasýnýn olduðu haber verildi. Politis gazetesine göre Rum Epilepsi Örgütü Güney Kýbrýs'ta 3 bin, dünyada da 65 milyon kiþiyi tehdit eden epilepsi hastalýðý konusunda doðru bilgilendirme yapýlmasý ve tedavinin uygulanmasýnýn önemine dikkat çekti. KAMU BORCU 18,62 MÝLYAR EURO'YA YÜKSELDÝ Rum Yönetimi'nin kamu borcunun, 18,62 milyar Euro'ya yükseldiði bildirildi. Politis gazetesi, Rum Yönetimi'nin kamu borcunun, 2014 yýlýnýn son 3 ayýnda, 360 milyon Euro'luk artýþ gösterdiðini yazdý. Haberde, 2014 yýlýnýn üçüncü üç aylýk (Temmuz-Aðustos-Eylül) döneminde, kamu borcunun 18 milyar 266 milyon Euro olduðu anýmsatýldý. BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 43,2 OLDU Güney Kýbrýs'ta barajlardaki doluluk oranýnýn 125,6 milyon metreküp su ile yüzde 43,2 olduðu haber verildi. Geçen sene ayný dönemde barajlardaki doluluk oranýnýn yüzde 51,8 olduðunu kaydeden Politis gazetesi, geçen salý ve çarþamba günkü yaðýþlarla barajlara 7 milyon metreküp su akýþý olduðunu aktardý.

12 12 13 Þubat 2015 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Emine Hür Katýr deðil o deve Güderim seve seve Böyce çifde bayram var Ne olur tez gel eve Kitap Dünyasý Kadýnlar T. Coraghessan Boyle MARTI YAYINLARI ÖZDEYÝÞLER "Kurnazlýk akýllýlýk deðildir." Euripides TADIMLIK ben aþký sordum onu gördüm onu duydum gözyaþýmdý aktý ateþimdi yaktý kuþ uçtu vuruldu diz çöktü yürek daðýldý gönül açtý çoðaldý bize ne kalýr kalýrsa aþkýn sesi kalýr Hakký Yücel "Bize ne kalýr" adlý þiirinden GÝRNE'DE MUHTEÞEM MÜZÝK ZÝYAFETÝ Girne Belediyesi Türk Sanat Müziði Topluluðu tarafýndan düzenlenen "Tangolar" konseri önceki gün Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararasý Kongre Merkezi'nde gerçekleþti. Konseri, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar, Milli Eðitim Bakaný Dr. Özdemir Berova, Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü, Girne Kaymakamý Mehmet Envergil, Girne Bölge Muhtarlarý ve çok sayýda sanatsever izledi. Girne Tango Kulübü Eðitmenleri Behiye Berktuð ve Önder Egeli tango danslarý ile þarkýlara eþlik etti. GÜNGÖRDÜ: SANATA KATKIMIZ SÜRECEK Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü konserin açýlýþýnda yaptýðý konuþmasýnda, köylerle kentler arasýnda kültür ve sanat etkinlikleri açýsýndan fark olduðuna dikkat çekerek, belediyelerin altyapý çalýþmalarý yanýnda kültür ve sanatla ilgili çalýþmalara da önem vermesi gerektiðine vurgu yaptý. Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Türk Sanat Müziði Topluluðu tarafýndan düzenlenen konserlerin bir gelenek haline geldiðini anlatarak, þef Ýhsan Gürel ve ekibinin 18 yýldan beridir bu görevi baþarýyla yerine getirdiðini aktardý. Güngördü, Girne Belediyesi Türk Sanat Müziði Topluluðu'na katký koymaya, diðer kültür ve sanatla ilgili derneklerle de iþbirliðini yürütmeye devam edeceklerini kaydetti. Þef Ýhsan Gürel yönetimindeki topluluk tarafýndan icra edilen 2015 yýlýnýn ilk konseri, iki bölümden oluþtu. Konserin ilk bölümünde, Bayati, Nihavend, Hicaz, Suzidil ve Hüseyni makamlarýnýn bilinen ve sevilen Türk Müziði eserleri, topluluk solistleri ve koro tarafýndan seslendirildi. Birinci bölümde, Mustafa Þefik Özgen, Ayhan Çoköz, Sevilay Biranlý, Fatma Akbalýkçý, Zulal Ertüngü, Ýhsan Gürel ve Yusuf Nidai solist olarak sahne aldý. Ýkinci bölümde ise, Necip Celal Andel, Kadri Cerrahoðlu, Fehmi Ege, Dursun Karaca, Kaptanzade Ali Rýza Bey ve Necdet Koyutürk gibi bestecilerin 9 eseri seslendirildi. Türkiye'den konuk olarak konsere katýlan ses sanatçýsý Adnan Mungan, ikinci bölümde tango parçalarýný seslendirdi. Kanun sanatçýsý Hacer Týsoðlu da topluluða eþlik etti. TEÞEKKÜR PLAKETÝ SUNULDU Gecenin sonunda Girne Amerikan Üniversitesi Yardýmcý Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Mira Rana Gökdoðan'a, kanun sanatçýsý Hacer Týsoðlu'na, ses sanatçýsý Adnan Mungan'a, orkestrada yer alan Mustafa Elmas'a, Girne Tango Kulübü adýna Behiye Berktuð ve Önder Egeli'ye, konserin sunuculuðunu yapan Hüseyin Kanatlý'ya ve koro þefi Ýhsan Gürel'e Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar, Milli Eðitim Bakaný Özdemir Berova ve Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü tarafýndan plaket takdim edildi. KHORA'DAN YENÝ BÝR KÝTAP: "ÝSTENMEYEN BEBEÐÝN ÖLÜMÜ" Türkolog ve araþtýrmacý gazeteci Dr. Nikolas Stelya'nýn, "Ýstenmeyen Bebeðin Ölümü" isimli kitabý Khora Yayýnevi tarafýndan yayýnlandý. Khora Yayýnevi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre politik inceleme türündeki kitap, "Kýbrýslý Türk Basýnýnda Ortaklýk Cumhuriyeti Tecrübesi" alt baþlýðýyla dönemini anlatýyor. Stelya kitapta, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin üniter bir devlet mi yoksa bir tür federasyon mu olduðundan, 70/30 oranýnýn devlet kademelerindeki uygulanýþý ile ilgili sýkýntýlara; iki toplumlu bir Kýbrýs ordusunun kurulmasý ile ilgili farklý yaklaþýmlardan, yeni devletin NATO ile iliþkilerine kadar söz konusu döneme yansýmýþ tüm tartýþma baþlýklarýný bir araya getiriyor. Münür Rahvancýoðlu'nun yayýna hazýrladýðý kitabýn kapak ve sayfa tasarýmý grafiker Ömer Tatlýsu'ya ait. 137 sayfalýk kitap, dönemin çeþitli gazetelerinden alýntýlar ve belgeler de içeriyor. "Ýstenmeyen Bebeðin Ölümü" adlý esere, Khora Kitap Cafe'den ve kitap evlerinden ulaþýlabilir. DÜNYA BASIN FOTOÐRAFI YARIÞMASININ KAZANANLARI BELLÝ OLDU YARIÞMADA BÝRÝNCÝLÝÐÝ DANÝMARKALI MADS NISSEN KAZANDI Dünya Basýn Fotoðrafý yarýþmasýnda (World Press Photo) bu yýl birinciliði, çektiði Rusyalý eþcinsel çifte ait fotoðrafýyla Danimarkalý Mads Nissen kazandý. Amsterdam merkezli yarýþmanýn seçici kurulu, Nissen'in Rusya'da eþcinsellikle ilgili bir çalýþma kapsamýnda çekilen fotoðrafýnýn birinciliðe, Çinli Ronghui Çýn'ýn ülkesinde çektiði fotoðrafýn ikinciliðe ve Ýtalyan Fulvio Bugani'nin Endonezya'da çektiði fotoðrafýn üçüncülüðe layýk görüldüðünü açýkladý. Jüri üyelerinin, bir Danimarka gazetesinde çalýþan Nissen'in fotoðrafýný, "Rusya'daki eþcinsellerin zor yaþam koþullarýna dikkati çektiði" için birinci seçtikleri kaydedildi. Yarýþmada, haber dalýnda Türk foto muhabiri Bülent Kýlýç'ýn Ýstanbul'daki gösteriler sýrasýnda çektiði, polisin gözaltýna almaya çalýþtýðý genç bir kýzý gösteren fotoðrafý birinciliðe, IÞÝD'in hava saldýrýsýný yansýtan fotoðrafý ise üçüncülüðe layýk görüldü.

13 13 Þubat 2015 Cuma 13 YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu ÝÇÝNÝZ TEMÝZ OLMADIKTAN SONRA Hem Hristiyanlýkta hem Müslümanlýkta dinin manevi örtüsü altýnda, insanlar, zulüm, iþkence, katliamlarla sömüren despot yobazlara yüzyýllarca katlandýktan sonra isyan ettiler. Bedelini kanlarýyla ödeyerek dinin manevi örtüsünü üstlerinden çekip aldýlar. Bilime ve aydýnlýða engel olmayacak þekle soktular. Bu konuda, 1966 yýlýnda, Ýstanbul Üniversitesi tarih profesörü Tayyip Gökbilen, H.T. Dergi'ye yazdýðý bir yazýda þöyle der: "Batýda Hristiyanlar, Rönesansla birlikte baþlayan reformlar, ortaçaðýn engizisyon (din inançlarýna karþý çýkanlarý cezalandýran kilise mahkemeleri) devrini kapatmýþ. Yepyeni bir anlayýþla aydýnlýk bir çað baþlatýrlarken... Müslüman Osmanlý imparatorluðunda skolastik (Dini inançlarý dine göre ayarlayan ortaçað felsefesi) zihniyet aynen devam etmiþ, içtihat kapýsý (toplum bilimi) kapatýlmýþtý". * Atatürk'ün, "manevi mirasým bilgi ve uygarlýktýr" dediði laik cumhuriyetin ilan edilmesiyle baþlatýlan reformlar, ortaçað kalýntýsý halifelik makamýný, despot Osmanlý hanedanlýðýný, tüm isim ve ünvanlarýyla birlikte kaldýrdý. Þeriat mahkemeleri kapatýldý. Dini okullar, medreseler, külliyeler bilime ve aydýnlýða engel olmayacak laik eðitime baðlandý. Milletin vicdanýný karartan yobazlýða kesinlikle karþý çýkýyordu. Yazýk ki bugün, Amerikan dolarlarýyla Suudi'lerin çekim alanýna giren ve iktidarý rakipsiz eline geçiren, Atatürk ve laiklik düþmaný Ak Saray'ýn zat-ý muhteremi, 21. yüzyýlýn bilgi dünyasýnda halifelik ve üstün imparatorluk hayalleri kurmaktadýr. Geçen günlerde bir açýlýþta yaptýðý konuþmada bakýn neler söyledi: "Üstünlük takvadadýr (þeriat kurallarýna sýký sýkýya baðlanmýþ kimse). En büyük ýrkçý þeytandýr..." Bu yüzden NATO planlarý gereði kurduðu sözde ýlýmlý Ýslamcý yeni Türkiye'yi þeytanlaþtýrmýþ! Ýçtihat kapýsýný kapatmýþ. Ortaçað kalýntýsý yobazlýða þiddetle destek vermektedir. Oysa Osmanlý Ýmparatorluðu daha düne kadar, her bakýmdan geliþen ve "üstünlük" saðlayan Hristiyan devletleri arasýnda, iyileþmesi için bazý uzuvlarýn kesilmesi gereken hasta bir imparatorluk görünümündeydi. Bugün, zat-ý muhteremin yarattýðý yeni Türkiye'si ayný devletler arasýnda makamla ve parayla yönlendirilebilen ve misak-ý milli sýnýrlarýnýn ayarlanmasý gerekli tuhaf bir Müslüman ülkesi görünümündedir... Ve üstünlük ne camidedir ne kilisede... Bilimdedir. "Ne iþ olsa yaparým" diyen kuru kalabalýktan oluþan bir devlet, üstünlük de kuramaz. Hele, sýnýrlarý Amerikan "Patriot" füzelerinin korumasý altýnda hiç kuramaz. Zat-ý muhteremin, geliþmiþ dünya devletlerine öfkelenip efelenmesine þimdilik ses çýkarmýyorlar. Çünkü onlar laik Türkiye'nin misak-ý milli sýnýrlarýný, neresinden ve nasýl parçalara ayýrýp böleceklerinin hesabýný yapýyorlar! Ne acýdýr ki, Türkiye'de yaþanan ve toplumumuzu etkisi altýnda tutan bu gerçekleri anlayacak zekâya sahip olmayan siyasetçilerimiz, takvacý zat-ý muhteremin gölgesine sýðýnmýþlar. Ellerinde tespih, baþlarýna takke giyerek mehter bandosu eþliðinde namaz kýlan, oruç tutan bir halk yaratmaya çalýþýyorlar. Ey ihanetçi gafiller!.. Uyanýn ve kendinize gelin!.. "Ýçiniz temiz olmadýktan sonra/ Hacý hoca olmuþsun kaç para?/ Hýrka tespih namaz güzel/ Ama Tanrý kanar mý bunlara?" (Ö. Hayyam'dan) Mehmet Akif Ersoy Ýstiklâl Marþý Okuma Yarýþmasý ödül töreni "Mehmet Akif Ersoy Ýstiklâl Marþý Okuma Yarýþmasý"nda dereceye girenlere ödülleri, Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn da katýldýðý törenle verildi. Yarýþmada 1'inciliði, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öðrencisi Hasret Korkmazer, 2'nciliði Türk Maarif Koleji'nden Buse Yurttutan, 3'üncülüðü 19 Mayýs Türk Maarif Koleji'nden Tülay Zeyin, 4'üncülüðü Lapta Yavuzlar Lisesi'nden Elvin Yalçýnkaya, 5'inciliði Erenköy Lisesi'nden Aleyna Dilmaç, 6'ncýlýðý Bekirpaþa Lisesi'nden Melahat Telli elde etti. Dereceye giren öðrencilere ödülleri TC Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Ersoy'un torunu Selma Argon, Esnaf ve Zanaatkârlar Merkez Birliði Baþkaný Kemal Altuncuoðlu, YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel ve Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürü Ýbrahim Benter tarafýndan verildi. Yarýþmaya katýlan diðer öðrencilere de çeþitli hediyeler takdim edildi ve tören sonunda toplu aný fotoðrafý çektirildi. ÖZERSAY TMT MÜCAHÝTLER DERNEÐÝ'NÝ ZÝYARET ETTÝ Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Kudret Özersay, TMT Mücahitler Derneði'ni ziyaret ederek Dernek Baþkaný Yýlmaz Bora ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüþtü. Basýn bürosundan verilen bilgiye göre, Özersay ziyaretteki konuþmasýnda Kýbrýslý Türklerin adada verdikleri var olma mücadelesinin zaman içinde þekil deðiþtirdiðini ancak henüz bitmediðini, mücaelenin özünün kendi kendini yönetme mantýðýna dayandýðýný söyledi. "Bir çözüm olsa da olmasa da bugün sahip olduðumuz devletin kurumlarýný adil þekilde, partizanlýk yapmadan hizmet üretir hale getirmemiz gerekir" diyen Kudret Özersay, "Bunu yaparsak Kýbrýs Türk halkýnýn geleceðine sözde deðil gerçek anlamda sahip çýkmýþ oluruz. Ýþte tam da bunlarý yapmaya adayým, KKTC'nin Cumhurbaþkaný olmaya adayým" þeklinde konuþtu. KARDEÞ OCAÐI HATIRASI Cumhuriyet Meclisi Baþkaný ve Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler (CTP-BG) Cumhurbaþkaný adayý Sibel Siber, KKTC Cumhurbaþkaný'nýn tüm dünya tarafýndan toplum lideri sýfatýyla tanýndýðýný ve göreve gelmeleri halinde bu unvanla birçok kapýyý açacaklarýný söyledi. Þu anda Kýbrýs müzakerelerinin durduðunu hatýrlatan Siber, bu dönemde yurt dýþýndan yabancý etkin gazetecileri çaðýrmak, önemli görevlerde bulunan insanlarý davet etmek ve bu insanlara Kýbrýs Türk halkýnýn yaþadýðý maðduriyeti anlatmak gerektiðini belirtti. CTP'den yapýlan açýklamaya göre, CTP-BG Cumhurbaþkaný adayý Siber, Kardeþ Ocaðý'ný ziyaret ederek 19 Nisan'da yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimleriyle ilgili görüþ alýþveriþinde bulundu. Siber, Kardeþ Ocaðý ile ilgili araþtýrma yazýlarý olduðunu, özellikle yüz yýldan uzun süredir varlýðýný sürdüren bu kulübün, toplum yaþamýnda büyük yer tuttuðunu vurguladý. ONURER, TEL-SEN'Ý ZÝYARET ETTÝ KSP'nin Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Onurer, Telekomünikasyon Dairesi Çalýþanlarý Sendikasý'ný (TEL-SEN) ziyaret ederek, Sendika Baþkaný Tamay Soysan ve diðer yetkililerle görüþtü. KSP'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre Onurer, ziyaretinde emekçilerin ve örgütlerin mücadelelerinin daðýnýk ve birbirinden kopuk olduðunu, sorunlarýn tüm halkýn sorunlarý olduðunu görerek, güçleri birleþtirip karþý mücadele baþlatmanýn zamanýnýn geldiðini savundu. Onurer, "Cumhurbaþkanlýðýna seçilmem aslýnda halkýn bütün toplumsal sorunlarýn kendi sorunlarý olarak algýladýðý ve gerek ülkemizde, gerekse de dünyada yaþanan insanlýk dýþý saldýrýlarýn kendilerine yapýlmýþ olduðunun bilinciyle mücadeleyi yükselttikleri bir sürece ulaþýldýðý anlamýna gelecek." ifadelerine yer verdi. YUNANÝSTAN SAVUNMA BAKANI KAMMENOS KIBRIS'TA Kammenos: Kýbrýs meselesi iþgal ve istila sorunudur Yunanistan Savunma Bakaný Panos Kammenos, Kýbrýs meselesinin Yunanistan için "iþgal ve istila" konusu olduðunu söyledi. Savunma Bakaný ve koalisyon hükümetinin küçük ortaðý ANEL Partisi'nin lideri Kammenos, Güney Kýbrýs Rum kesiminin Savunma Bakaný Hristoforos Fokaidis ile bir araya geldikten sonra basýna açýklamalarda bulundu. Yunanistan'ýn Kýbrýs'ýn uzaðýnda olmadýðýný belirten Kammenos, "Yunanistan buradadýr" diye konuþtu. Kammenos, Türkiye'ye ait araþtýrma gemisi Barbaros Hayrettin Paþa'nýn, Güney Kýbrýs Rum kesiminin sözde münhasýr ekonomik bölgesinde bulunmasýnýn "açýk bir tahrik" teþkil ettiðini öne sürdü. Kammenos önümüzdeki dönem içinde Yunanistan'ýn Güney Kýbrýs Rum kesimi, Ýsrail ve muhtemelen Mýsýr ile de ortak tatbikat yapacaðýný açýkladý. Yunanistan ile Güney Kýbrýs Rum yönetimi arasýndaki ortak savunma doktrininin yeniden yapýlanmasý yönündeki bir soruyu da yanýtlayan Kammenos, önümüzdeki dönem için bir dizi çalýþmanýn yapýlacaðýný söyledi. Güney Kýbrýs Rum kesimi Savunma Bakaný Fokaidis ise Atina'nýn Lefkoþa'ya verdiði destekten dolayý teþekkür ederek, Yunanistan ve Kýbrýs'ýn bölgede istikrar, güvenlik ve demokrasinin temel unsurlarý olduðunu söyledi. Fokaidis, Kýbrýs'ýn egemenlik haklarýný her türlü tehdide karþý korumaya da kararlý olduðunu kaydetti.

14 14 13 Þubat 2015 Cuma Nöbetçi Eczaneler DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Lefkoþa Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu ve Damdelen Petrol Yaný) Tel: Cemre Eczanesi: Marmara Bölgesi 30. Sok. No:1 Devpa Süpermarket Arkasý Tel: Elvan ailesinden Tsipras'a mektup: DÜN Maðusa Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Girne Baþak Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:31 Ocak Kulübü Karþýsý Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: BULMACA Soldan Saða: Aleksis ne kadar bizimse, Berkin o kadar sizin Gezi eylemlerinde polisin gaz fiþeðiyle vurularak hayatýný kaybeden 15 yaþýndaki Berkin Elvan'ýn ailesi, SYRIZA'nýn lideri Aleksis Tsipras'a bir mektup yolladý. Atina'da yedi yýl önce polis kurþunuyla öldürülen 15 yaþýndaki Aleksis Grigoropulos'la Berkin'in yan yana fotoðraflarýna dikkat çekilen mektupta, "Aleksis ne kadar bizimse, Berkin de o kadar sizin" denildi. Mektup Tsipras'a CHP Gençlik Kollarýndan bir heyet tarafýndan iletildi. Berkin'in kendisi gibi polis þiddetinin kurbaný olan Aleksis'le yan yana fotoðraflarýnýn hatýrlatýldýðý mektup þöyle: "Aleksis ne kadar bizimse, gördük ki Berkin o kadar sizin olmuþ. Berkin ve Aleksis'in yan yana fotoðraflarý bizi ayýran sýnýrlarýn ne kadar anlamsýz olduðunu bize gösterdi. Suyun iki yanýnda yaþayan kardeþleriz. Syriza'nýn baþarýsý bize umut oldu. Dostluðun, kardeþliðin ve dayanýþmanýn ne olduðunu ancak bizler anlatabiliriz. Bizim þairimiz Nazým Hikmet'ten tanýrýz Beloyannis'i, o karanfilli gülen adamý. Bizim çocuklarýmýz da gülsün diyeumutla beklemekteyiz. Sizin gülmeniz bizim gülmemizdir. Gülen bir Yunan halkýnýn varlýðý bize umut olacaktýr. Yaþasýn Enternasyonalist dayanýþma." (diken.com.tr) Hazýrlayan: Osman Levent 1-Korku, heyecan 1 2 gibi sebeplerle benzi sararmak (iki 1 kelime). 2-Beraber. Az soðuk, ýlýk ile 2 soðuk arasý. 3-Bir 3 iþte yardýmcý olarak çalýþan erkek. 4 Amerikyum'un kýsaltmasý. Namus. 5 4-Büyüklük, irilik bakýmýndan 6 þaþýlacak durumda olan þey. Ýçine 7 alacaðý þeye oranla 8 ölçüleri yetersiz olan. 5-Harf okunuþu. 9 Duygu, düþünce veya bilgilerin akla 10 gelebilecek her türlü yolla baþkalarýna 11 aktarýlmasý, komünikasyon. 6-Yoksullara ve öðrencilere yiyecek daðýtmak için kurulmuþ hayýr kurumu. Bir nota. 7-Bir nota. Binek hayvaný. Sürekli yaðmurlardan veya eriyen karlardan oluþan, geçtiði yerlere zarar veren taþkýn su. 8-Diklenmek, kafa tutmak. 9Geniþlik. Pirzola. 10-Ters okunuþu "Göðüs". Anahtar. 11-Ters okunuþu "Baþ parmaðý burna deðdirip öteki parmaklarý açarak ve sallayarak yapýlan alay iþareti". En kýsa zaman. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Önceki bulmacanýn çözümü Yukarýdan Aþaðýya: 1-Eski dilde "Matematik". Beyaz. 2-Herkes, yabancýlar. Demir'in kýsaltmasý. 3-Büyüme, geliþme, çoðalma. Gizlemeden, açýkça, herkesin gözü önünde. 4-Deniz kuvvetlerinde ordudaki general rütbesine eþit rütbedeki subay. Sodyum'un kýsaltmasý. 5-Deniz taþýtlarýnýn yanaþtýðý, çoðu tahta veya betondan yapýlmýþ, denize doðru uzanan yer. Tahýlýn tarlaya atýldýðý andan harman oluncaya kadar aldýðý duruma verilen ad. 6-Harf okunuþu. Ýnsan ve hayvan vücuduna açýk yaralardan giren bir basilin yol açtýðý, kaslarýn sürekli aðrýlý kasýlmasýyla kendini gösteren ateþli ve tehlikeli bir hastalýk. 7-Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý. 8-Bir kimsenin etinin iki parmak ucu arasýnda kýstýrýlarak yapýlan hareket. Þimdi, þu anda. 9Manganez'in kýsalmasý. Piþirilerek hazýrlanan yemek. Daha çok radyo ile yayýnlanmak için hazýrlanmýþ, genellikle güldürü niteliðinde kýsa oyun. 10-Bayramdan önceki gün. Lezzet. 11-Yabancý paralarýn ulusal para cinsinden deðeri. Harç alýp sürmeye yarar duvarcý ve sývacý aracý. Bir nota. Le Monde yazýiþleri patronlara meydan okudu: Ýçeriðe karýþamazsýnýz Türkiye'de sermaye-iktidar iliþkileriyle çok sayýda medya kuruluþu editoryal baðýmsýzlýðýný kaybederken, Fransa'nýn saygýn gazetelerinden Le Monde çalýþanlarýnýn çýkýþý dikkat çekti. Le Monde yazýiþleri, HSBC Ýsviçre þubesinin vergi kaçýran müþterilerinin özel hesap dökümlerini yayýnlamasýnýn ardýndan gazeteye sitem eden yayýn grubu hissedarlarýna, haberlere müdahale edemeyeceklerini söyleyerek meydan okudu. Gazete, Britanya merkezli HSBC Bankasý'nýn Ýsviçre'de, yýllarý arasýnda 203 ülkeden 106 bin müþterisinin vergi kaçýrýp mal varlýðýný gizlemesine yardým ettiðini ortaya çýkarmýþtý. Le Monde'un içinde bulunduðu yayýn grubunun 2010'dan bu yana hissedarlarýndan olan Fransýz iþadamý Pierre Bergé, RTL Radyo'da yaptýðý konuþmada, hesap sahiplerini ifþa ettikleri için gazete yönetimine kýzýp, "Ben baðýmsýzlýklarýný kazanmalarýna bu yüzden izin vermedim. Bir gazetenin rolü insanlarýn isimlerini yem gibi atmak mýdýr? Bunun adý popülizmdir. Dalkavukluk etmektir. Bunlar onaylamadýðým yöntemler" diye konuþtu. Le Monde'un bu sözlere yanýtý ise gecikmedi. Hem gazete yönetimi, hem de Le Monde Gazetecileri Derneði'nden iki ayrý açýklama yapýldý. Le Monde Gazetecileri Derneði, Bergé'yi kýnadýðý açýklamasýnda, "Hissedarlarýn görevi þirket stratejisini belirlemektir, habercilik anlayýþýna müdahale etmek deðil" dedi. Bergé'nin sözlerini 'Le Monde gazetecilerine bir saldýrý' olarak niteleyen gazete yönetimiyse, Bergé'yi kýnayarak haberlerinin arkasýnda durduklarýný açýkladý. (diken.com.tr) DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 15 13 Þubat 2015 Cuma ÞEYTANCIK ET PAZARI Her türlü ucuz ve kaliteli et çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Tel: Adres: Þht. Mehmet Münir Sok. Yeniþehir. Cemci Cahit yaný. S. DOKTOROÐLU Hiçbir yerde bulamayacaðýnýz ucuzlukta tiþört, ceket, eþofman, kotlar, montlar ARASTA'DA Tel: La Gardenia Florist Kiþiye özel fark yaratan tasarýmlar Unique designs especially made for you. Tefide TÖZÜN & Berna TÖZÜN Bize sormadan tatil planý yapmayýn...

16 16 13 Þubat 2015 Cuma

17

18 18 13 Þubat 2015 Cuma

19 13 Þubat 2015 Cuma LÝMASOL DÝRENÝÞÝ ANILACAK Limasol Direniþi, bugün törenle anýlacak. Limasol-Girne Þehitleri ve Özgürlük Anýtý önünde yer alacak anma töreni saat 09.30'da protokol sýrasýna göre çelenklerin anýta sunulmasýyla baþlayacak. Saygý duruþu ve saygý atýþýnýn ardýndan Ýstiklal Marþý ile bayraklar göndere çekilecek. TMT Mücahitler Derneði Girne Þubesi Onur Üyesi Erbil Aydýnova'nýn konuþma yapacaðý törende öðrenciler de þiirler okuyacak. Saat 11.00'de ise, Girne Aða Cafer Paþa Camii'nde Mevlid'i Þerif okutulacak. OKULLAR PAZARTESÝ GÜNÜ AÇILIYOR Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý ilkokul, ortaokul ve liselerde yarý yýl tatili sona eriyor. Okullarda öðretim yýlý ikinci dönemi için, 16 Þubat Pazartesi günü ders baþý yapýlacak. Devlete ait ilkokullarda 20 bine yakýn, ortaokullarda 8 binden fazla, liselerde 6 bin 500'e yakýn, mesleki teknik liselerde de 3 bin 800 civarý öðrenci öðrenim görüyor. "MODERN DÜNYADA KANSERLE NASIL YAÞAMALI?" Lefkoþa Baþkent Lions Kulübü'nün organizasyonuyla, Kanser Araþtýrma Vakfý (KAV) Kurucusu ve Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Camgöz'ün, "Modern dünyada kanserle nasýl yaþamalý?" konulu konferansý Salý günü saat 16.00'da Lefkoþa Merit Otel'de gerçekleþtirilecek. Lefkoþa Baþkent Lions Kulübü'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, konferansta gýda ve çevre faktörlerinin kanser üzerindeki etkilerine deðinilecek, katýlým ücretsiz olup herkese açýk olacak. TC ÝLE ÝMZALANAN GENÇLÝK VE SPOR PROTOKOLÜ Çeler: Ülke tehlikeli bir organizasyona sürükleniyor Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'ndaki güncel konuþmalarda ilk sözü Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne milletvekili Zeki Çeler aldý. Meclis'te nisabýn saðlanmasýndan sonra Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri de toplantýya katýldý. ÇELER Zeki Çeler, gündem dýþý konuþmasýnda "Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümetleri arasýnda imzalanan ve KKTC'de gençlik ve spor alanýnda bir koordinasyon ofisi açýlmasýný öngören protokolü" eleþtirdi. Çeler, ülkedeki sportif ve kültürel aktivitilerin imzalanan bu protokolle Türkiye'ye devredileceðini, ülkenin tehlikeli bir organizasyona sürüklenildiðini savunarak, "Ülkemizin gençlerini kimlere emanet ediyoruz?" diye sordu. Zeki Çeler, "Bu protokol halktan, yüce Meclis'ten saklandý. Biz de baypas ediliyoruz. Bunu yapan da Bakanlar Kurulu'dur. Bunun önüne geçilmesi konusunda gereðinin yapýlacaðýna inanýyorum" þeklinde konuþtu. Ülkenin ne hale gittiði konusunda farkýndalýk yaratmak adýna bu konuþmayý yaptýðýný belirten Çeler, protokolün iki ülke arasýnda 12 Mart 2014'te imzalandýðýný, 18 Haziran da KKTC Bakanlar Kurulu'nda onaylanarak Resmi Gazete'de yayýmlandýðýný söyledi. Çeler, "KKTC Anayasasý'nýn 90'ýncý maddesi gereði söz konusu anlaþma Meclis'e sunularak yürürlüðe girmesi planlanýyordu. Ancak 3 Temmuz 2014 tarihindeki Meclis oturumunda bunun usulüne uygun olmadýðýný Meclis kürsüsünden hatýrlatmamýn ardýndan hukukçularýn görüþü alýnarak Baþbakan tarafýndan geri çekilmiþti" dedi. Söz konusu anlaþmanýn teknik bilgileri konusunda da bilgi veren Çeler þöyle devam etti: "Bu ülkenin gençliði elden gidiyor. Bu anlaþma 5 artý 5 yýllýðýna yapýldý ve her 5 yýlýn sonunda herhangi bir taraf feshetmeden bu anlaþma bozulmuyor. Ancak bu anlaþma devamlýlýðý olan bir anlaþmadýr ve alt komitede yasallaþýp Meclis Genel Kurulu'nda yasalaþmasý gerekirdi ama bu olmadý. Hukuçulardan bilgi aldýktan sonra geri çekilip deðerlendirilmesi için Baþbakan'a bilgi sunduk. Baþbakan da kýsa deðerlendirme yaptýktan sonra geri aldýklarýný söylemiþti. Tufan Erhürman da bunun Anayayasa'ya aykýrý olduðunu söylemiþti ve geri adým atýlmasýný doðru bulduðunu söylemiþti." 6 ay içerisinde söz konusu anlaþmanýn tek taraflý olarak bir yýllýðýna tadil kararý alýnmasýna raðmen kýsa bir süre içerisinde uygulanmasý yönünde karar alýndýðýný ifade eden Çeler, söz konusu anlaþmanýn hem uluslararasý anlaþmalara, hem de hukuka aykýrý olduðunu söyledi. 19 BAÞSAÐLIÐI Çeler, bu kararlarýn hiçbir hukukçuya danýþmadan mý alýndýðýný sorarak, Bakanlar Kurulu'nun usulüne uygun olmadan anayasaya aykrý kararlar alýndýðýný belirtti. Söz konusu anlaþmanýn içeriðine de deðinen Çeler, anlaþmada koordinasyon ofisi çalýþmalarýnda TC'nin tek yetkili olduðunun ve KKTC yetkili makamlarýnýn koordinasyon ofisi çalýþanlarýna yapacaklarý iþlerde engelleyici þart koyamayacaðýnýn yer aldýðýný ifade ederek "Biz kimiz? Bu bakanlar kimin bakanýdýr? Baþbakan kimin baþbakanýdýr? Gençlik ve Spor Bakanlýðý kimlerin yetkisi altýndadýr? Biz ülkemizin gençlerini kimlere emanet ediyoruz?" diye sordu. Sendikamýzýn Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Gürçað'ýn Kýymetli Nenesi ÞAZÝYE (Behçet) GÜRÇAÐ'ýn vefatý camiamýzda üzüntü yaratmýþtýr. Merhumeye Tanrý'dan rahmet, Tüm Gürçað Ailesine baþsaðlýðý dileriz. KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: KAYIP DÝPLOMA Doðu Akdeniz Üniversitesi'nden aldýðým Elektrik Elektronik Mühendisliði diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Sönmez Özbodurlu Eleman aranýyor 1-Kültürel faaliyetlerde aktif rol alabilecek yönetici kabiliyetine sahip olan, bilgisayar kullanabilen yaþlarýnda part-time eleman 2-Kýbrýs mutfaðýnda tecrübe sahibi þefyönetici ve iþletme tecrübesi olan eleman 3-Düz iþçi Müracaat: arasý Kýbrýs Özel Etnografya Müzesi Tel: Odunda ÞOK! Þöminelik ve sobalýk odun. 1 van 2,5 ton / SATILIK DAÝRE Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonku daire. Tel: SATILIK El yapýmý 1 buçuk kiþilik yatak satýlýktýr. 250 TL. Tel: SATILIK PÝYANO En az 100 yýllýk iyi durumda piyano satýlýktýr. Tel: Ýki sözcük bir ömrün anahtarýdýr bazan "Seni seviyorum" de, bitsin gönlümde hazan Sevgililer Günü... Gazeteniz "Afrika" 14 Þubat Sevgililer Günü mesajlarýnýzý ücretsiz olarak yayýnlayacaktýr. Tel: , Fax:

20 Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde 2. devre baþlýyor Garanti Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol A Ligi verilen yaklaþýk 1.5 aylýk zorunlu aradan sonra bu hafta sonunu baþlýyor. Lig'de halen 11 puanla 5. Sýrada yer alan Kuzey Kýbrýs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý, fikstüre göre 14 Þubat Cumartesi Lefkoþa Atatürk Kapalý Spor Salonu'nda Ankara Yenimahalle Bedensel Engelli Spor Kulübü ile karþýlaþacak. Son 6 maçtýr kazanýyorlar Cihangir seriyi sürdürmek istiyor Son haftalarýn baþarýlý takýmý Cihangir hafta sonu Mormenekþe ile yapacaklarý karþýlaþma için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Bu maç için "En zor maçýmýz" diyen Cihangir Teknik Direktörü Mehmetali Özgürgün, "Bu karþýlaþmayý da almamýz halinde galibiyetler serimizi 3-4 hafta daha sürdürebiliriz" K-Pet Süper Ligi'nde son 6 haftayý galibiyetle geçen Cihangir, 17'nci haftada ligin güçlü takýmlarýndan Mormenekþe'yi konuk edecek. 15 Þubat 2015, Pazar günü Cihangir Stadý'nda oynanacak olan karþýlaþma öncesi konuþan Cihangir Teknik Direktörü Mehmetali Özgürgün, karþýlaþmayý "En zor maçýmýz" olarak nitelendirdi. 4'üncü hafta sonrasý göreve geldiðinde, lige yeniden hazýrlanma süreci yaþadýklarýna dikkat çeken Özgürgün, "Takýmýn bugünkü baþarýsýnda sporcularýmýzýn birlik, beraberlik ve özverilerinin büyük payý vardýr" dedi. Haftanýn 6 günü antrenman yaptýklarýný, bir gün de maça çýktýklarýný belirten Mehmetali Özgürgün, "Bunu futbolcular kendileri istiyor. Çünkü moral ve Maçý izlerken alkol aldýlar, takýmý sahadan çektiler Gönyeli baþkan ve yöneticisine 3 ay ceza KTFF Disiplin Kurulu Maðusa Canbulat Stadýnda oynanan Maðusa Türk Gücü - Gönyeli K-Pet Süper Lig A takýmlar müsabakasý devam ederken hakem tarafýndan müsaade edilmeden ve/veya geçerli bir mazeretleri olmaksýzýn oyun alanýna girerek takýmý sahadan çekmek suretiyle maçýn tamamlanmasýný engelledikleri ve/veya maçýn tatil edilmesine sebep olduklarý, keza sportmenliðe ve spor ahlakýna aykýrý bir þekilde maç esnasýnda stadyum çevresinde alkollü içecek kullandýklarý gözlemci raporu ve görüntülerden tespit edilen Gönyeli Baþkaný Mustafa Palaz ve Asbaþkan Eren Çetinkaya'ya motivasyonlarý üst düzeyde. Mormenekþe maçýný da kazanmamýz halinde, galibiyetler serimizi 3-4 hafta daha sürdüreceðimize inanýyorum" þeklinde konuþtu. Cihangir ile Mormenekþe arasýnda sezonun 4'üncü haftasýnda oynanan karþýlaþmayý ev sahibi Mormenekþe 2-0 kazanmýþtý. Pepsi Kýbrýs Kupasý'nda K-Pet Süper Ligi'nde hedeflerinin Play- Out oynamamak olduðunu vurgulayan Özgürgün, Pepsi Kýbrýs Kupasý'nda da baþarýlý olmak istediklerini söyledi. Özgürgün, "Pepsi Kýbrýs Kupasý 2'nci Turu karþýlaþmasýnda Yeniboðaziçi ile kendi sahamýzda oynamamýz halinde, iki cephede birden mücadele edip baþarýlý olabilecek güçteyiz" iddiasýnda bulundu. 17'inci haftaya Cihangir 22, Mormenekþe ise 26 puan ile girecekler. Disiplin Kuruluna yazýlý olarak gönderdikleri savunmalarýda dikkate alýnarak 90'ar gün süre ile hak mahrumiyeti cezasý verilmesin karar verdi. Maðusa Canbulat Stadýnda oynanan Maðusa Türk Gücü Spor Kulübü - Gönyeli Spor Kulübü K-Pet Süper Lig A takýmlar müsabakasýnda taraftarlarýnýn oyun alanýna yabancý madde atmak suretiyle neden olduklarý saha olaylarý gözlemci raporundan tespit edilen Maðusa Türk Gücü Spor Kulübüne ilgili fiilin ayni sezon içerisinde ilk kez iþlenmiþ olduðu da dikkate alýnarak "ÝHTAR" cezasý verilmesine oybirliðiyle karar verildi. Futbolda 17. hafta maçlarýnýn programý ve hakemler 14 Þubat Cumartesi K-Pet Süper Lig'de B. Baðcýl - Yenicami (Hakan Muhtaroðlu) Lapta - Maðusa T.G. (Timur Ercan Bodi) Serdarlý - Yeniboðaziçi (Mehmet Sezener) Çetinkaya - Gençlerbirliði (Kerem Eran) K-Pet 1'inci Lig'de Düzkaya - Hamitköy (Osman Özpaþa) Denizli - Akýncýlar (Osman Küçük) Türk Ocaðý - Geçitkale (Irmak Emin) K-Pet 2'nci Lig'de Maraþ - Ozanköy (Hakan Ünal) Tatlýsu - Gaziköy (Tufan Çerçioðlu) 15 Þubat 2015, Pazar K-Pet Süper Lig'de Lefke - Doðan Türk Birliði (Savaþ Tilki) Gönyeli - K.Kaymaklý (Utku Hamamcýoðlu) Cihangir - Mormenekþe (Serhan Þimþek) K-Pet 1'inci Lig'de Dumlupýnar - Esentepe (Fehim Dayý) Gençlik Gücü - Binatlý (Ali Özer) Yalova - Göçmenköy (Mehmet Malek) Görneç - Deðirmenlik (Serdar Bilgimer) K-Pet 2'nci Lig'de Vadili - Girne Halk Evi (Olkan Özyanýk) Karþýyaka - Türkmenköy (Ýhsan Payas) Dipkarpaz - Akova (Emre Öztaþlý) Çanakkale - Ortaköy (Ozan kel) Baf Ülkü Yurdu - Doðancý (Serkan Durmaz) Not: A takým karþýlaþmalarý saat 14:00'da, A2 takým karþýlaþmalarý 11:30'da baþlayacak. Chelsea ile 5 yýl daha imzaladý Hazard haftada 270 bin Euro alacak Ýngiltere Ligi lideri Chelsea'nin Belçikalý yýldýzý haftalýk 270 bin Euro'dan 5.5 yýllýk yeni sözleþmeye imza attý. Chelsea'nin genç futbolcusu Eden Hazard, kulübüyle olan sözleþmesini 2020 yýlýna kadar uzattý. 5.5 yýllýk yeni sözleþmeye imza atan 24 yaþýndaki futbolcu haftada 270 bin Euro alacak. Belçikalý yýldýzýn Chelsea'den 5.5 yýlda alacaðý rakam ise 77 milyon Euro'ya ulaþacak. Ýmza töreninde konuþan Eden Hazard, "Yeni sözleþme imzaladýðým için çýk mutluyum yýlýnda buraya geldiðimden beri kendimi hep iyi hissettim. Kulüp bana çok destek oldu." dedi. Jose Mourinho'nun kendisine geliþim konusunda büyük kartkýda bulunduðunu kaydeden Hazard, Chelsea taraftarlarýnýn bütün kupalarý kazanmayý hak ettiðini de ekledi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

800 dönümlük vakýf arazisi Dönümü 2 penny

800 dönümlük vakýf arazisi Dönümü 2 penny Kahkaha atan kadýnlarý 'iffetsiz' bulan Bülent Arýnç geliyor bugün ülkemize... Ercan'da yeni terminalin temelini atacak... Hanýmlar dikkatli olun! Törende sakýn kahkaha atmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı