Editör den. Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Ad na Sahibi Doç. Dr. Turan Aslan. Yay n Kurulu Baflkan Prof. Dr. Necdet Ünüvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Editör den. Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Ad na Sahibi Doç. Dr. Turan Aslan. Yay n Kurulu Baflkan Prof. Dr. Necdet Ünüvar"

Transkript

1 Editör den T.C. SA LIK BAKANLI I AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 1 Say : 10 N SAN 2005 Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Ad na Sahibi Doç. Dr. Turan Aslan Yay n Kurulu Baflkan Prof. Dr. Necdet Ünüvar Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. Sabahattin Ayd n Yaz flleri Müdürü Osman Güzelgöz Reklam ve Halkla liflkiler Mine Tunçel Editörler Mesut Do an Nazan Bülbül Zeynep Karaduman Sanat Yönetmeni Mehmet Emin Grafik Tasar m Tülin Tercan Yaz flma Adresi Refik Saydam H fz ss hha Merkez Baflkanl Cemal Gürsel Cad. No: 18 Posta Kodu: S hhiye / ANKARA Tel: SB Diyalog bas n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. SB Diyalog dergisi hekim, difl hekimi, eczac, hemflire ve di er sa l k personeline Sa l k Bakanl n n hediyesidir. Halka aç k yerlerde sat lmaz. Kaynak gösterilmeden yaz lar iktibas edilemez, al nt yap lamaz. Yaz lar yay nlans n, yay nlanmas n iade edilmez. Yaz larda k saltma yap labilir. Hukuki sorumluluk yazarlara aittir. D fl dünyan z n uyar lar ndan ba ms zlafl p yaln z bafl na kald n zda, gözlerinizi kapay p düfl kurars n z ya bazen. Bu düflte evreni dolafl r, zaman ötesi gezintiler yapar, adaletsizliklere son verir, hakl lar n hakk n da t r, mutlular dünyas yarat rs n z. Amaçlar, tutkular, geçmifl ve gelecek, mümkün olanla olmayan hep birlikte gerçek oluverir hayal dünyan zda. Bazen derinlere dalar, hayali yaflamda rol al rs n z ve gözleriniz kapal iken mi, yoksa aç l nca m gerçek dünyada oldu unuzu unutuverirsiniz. Hayal ve gerçe in bir oldu u anda her ikisinin de varl yok olur adeta. Ancak bundan daha kötüsü, hep gerçek hayata tak l p hayal kuramamak, hedef koyamamak ve yar nlar tasarlayamamak, kurgulayamamakt r. Ya da ayn madalyonun di er yüzü, hayal dünyas nda dolafl p gerçeklere ayak basmamak, yürümemek, koflmamak olarak ç kar karfl n za. Zihinsel ifllevler ve vücut bulan eylemler hep etkileflim içindedir. Hatta birlikte tutarl olunca anlam kazan r, sinerji yarat r ve hayat n ak fl ileriye do ru yönelir. Son bir iki y l içinde sa l k alan nda olup biteni flöyle bir gözden geçiriniz; haf zalar n z, hat ralar n z tazeleyiniz. Y llard r hayal edip zihinsel düzeyde kalmaya devam eden, gerçekle ba kurulamayan politikalar, projeler, reformlar dosyalar ve arflivler gelir gözünüze; ya da bunlar vadeden politik beyanlar. Mecburi hizmetin kald r lmas, çal flmay özendirici uygulamalar n yap lmas, sözleflmeli personel istihdam, hekim maafl n n en az 2 kat na ç kar lmas, kaynaklar n yerinden yönetilmesi, performans yönetimi, aile hekimli i, koruyucu hizmetlere öncelik verilmesi, özel teflebbüse f rsat verilmesi, sa l k hizmetlerinin tek elden organize edilmesi, sistem birli- i, hizmet sunumunda standardizasyon, hizmet sunucular aras ndaki ay r m n kald r lmas, hizmeti talep eden yurttafllar aras ndaki ay r mc l n ortadan kald r lmas, yoksul yurttafllar n sosyal güvenlik kapsam na al nmas ve daha niceleri geçmifl on y llar n hayalleridir hep. Öyle uza a gitmeden son bir y ll k çok yak n tarihinizi bir hat rlay n lütfen: laç politikas, aile hekimli i pilot uygulamas, sa l k hizmetlerinde koordinasyonun ön ad m olan sa l k kurulufllar n n ortak kullan m, ard ndan kamu sa l k kurulufllar n n tek elde toplanma süreci, performans, sözleflmeli personel, üreme sa l vs. Bunlardan en güncel olan kamu sa l k kurulufllar n n devri ile ilgili fikri ve politik alt yap n n da irdelendi i dosyam z bu say da göreceksiniz. Tabii, çok yak n tarihimizde sadece bunlar haf zam zda yer bulmad. Satar m!, Hay r satt rmam! tart flmalar da tatl bir hat ra olarak zihnimizi t rmal yor. Art k hayal gücünüzü zorlay n, çünkü hayallerinizin ço u gerçek oluyor.

2 T.C. SA LIK BAKANLI I AYLIK YAYIN ORGANI Nisan Doktor-hasta liflkisine farkl bir bak fl 14 Dr. Murat KINIKO LU Bas nda yer alan haberler ve zaman zaman televizyon kameralar na tak lan görüntüler insanlar m z n biz doktorlardan yana oldukça dertli oldu unu gösteriyor. Dolay s yla bu yaz m daha çok doktor meslektafllar ma yaz lm fl, okurlar n ve hastalar n ortak beklentilerini aktaran bir mektup gibi olacak. 7 DOSYA Sa l kta Devrin Hikayesi Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Büyük dönüflümler yaflan rken, birilerinin ortam buland rmas adettendir ve bulan k ortamlar, yap lan ve yap lmas planlanan ifllerin anlafl lmas n daha da güçlefltirir. Bitmeyen kuyruklar Harun KIRILMAZ SSK Hastaneleri deyince gözümün önüne geçen an lar saymakla bitmez. Çocukluk y llar mda yaflad m bir olay var ki saatlerce bekledi im kuyruklar n ötesinde benim ve ailemin hayat nda telafisi mümkün olmayan izler b rakt. 16 Benim SSK lar m Yusuf GÜLER flçi ailelerinin hayatlar boyunca SSK hastanelerinde yaflad klar, birden fazla filme esin kayna olabilir. Yaz n n bafll n Benim SSK lar m koymam n anlam da bu Hastanelere özel bir gezinti Hastaneleri, hasta ve hasta yak nlar kimli iyle sizler için gezdik ve izlenimlerimizi kaleme ald k. SSK l n n ilaç sorunu SSK l hastalar n anlaflmal eczanelerden ilaç temininde s k nt oldu una dair birçok flikâyetin taraf m za ulaflmas üzerine SSK l n n serencam n yerinde görmek için bir vaka incelemesi yapt k. Serüvenimizi birlikte izleyelim. Eczac gözüyle SSK hastanelerinnin devri Arzu etti imiz fleylerin ço u gerçekleflti Mesut DO AN Eczac Feyzullah Yorulmaz la Türkiye de ilaç sunumu ve SSK hastanelerinin devrinde yaflananlarla ilgili bir konuflma yapt k. Hastane önünde incir a ac Prof. Dr. M. Naci BOSTANCI Hastanenin kendine has bir kokusu vard. Koridorlara sinmifl olan, sadece ilaçlara de il, ayn zamanda hastalar n kederlerine, yaln zl klar na, umutlar na, tam da oradaki bekleme koltuklar na oturduklar nda geçmifllerine yapt klar buruk tattaki yolculuklar n hat rlay fllar na ait kokulard. 26 T p Bayram nda anlaml ödül Veysi PAMUKO LU stanbul da düzenlenen törende 81 ilden seçilen y l n doktorlar na plaketleri Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan verildi. Y l n doktoru seçilip de bugün hayatta olmayan doktorlar n ödüllerini anneleri, eflleri, çocuklar ve kardeflleri Baflbakan Erdo an n elinden ald lar.

3 T.C. SA LIK BAKANLI I AYLIK YAYIN ORGANI Nisan Dr. Hüsamettin Olgun ile hayat ve fliir üzerine... Önce hekimim ben, hem de 25 y ld r idealizmden hiç ödün vermeyen bir hekim.. Ama muayenehane ç k fl ndan itibaren akflam ve gecelerimin zaman tasarrufu bana aitti. Diledi im flekilde kullanabilirdim. Az dinlendim belki. Ama sonuçta eser b rakmak ve kal c olabilece ini düflünmek dinlendiriyor sanatç y Geçmiflten günümüze sa l k vak flar Prof. Dr. Zafer ÖZTEK Türkler, tarihin her döneminde sa l k hizmetleri ile ilgili vak flar kurup iflletmifllerdir. Bunun en güzel örne i, 1206 y l nda Kayseri in Yenice Mahallesinde Anadolu Selçuklu hükümdar I. G - yaseddin Keyhüsrev taraf ndan kardefli Gevher Nesibe Sultan ad na yapt r lan t p okulu ve darüflflifad r. 38 Daha kaliteli sa l k hizmetlerine do ru kurumsal performans ölçümü Mehmet DEM R, Bayram DEM R, Harun KIRILMAZ Bakanl m z hastanelerinde 2004 y l bafl ndan itibaren uygulamaya bafllad m z performansa dayal ek ödeme sistemi dinamik bir flekilde devam etmektedir y l nda kurumsal kaliteyi gelifltirme ve kurumsal performans kavram gündeme al narak uygulamaya yeni bir boyut getirilmifltir. 44 Hasta haklar nda gelinen nokta Uzman Süleyman DEM REL Hasta haklar ile ilgili yay mlanm fl bildirgelere bakt m zda; hasta haklar n n amac, ilkeleri, ne oldu u ve kapsam gibi temel konularda dünya genelinde bir mutabakat oldu u görülmektedir. Ancak bir hak ihlalinde ne yap lmas gerekti i ve hangi mekanizmalar n iflletilmesi gerekti i ülkeden ülkeye farkl l klar göstermektedir Yeflilay Unutmay n Mustafa Necati ÖZFATURA Yeflilay Cemiyeti 5 Mart 1920 y - l nda Hilal- i Ahdar (Yeflilay) ismiyle kurulmufltur. Kurulufl gerekçesi hayli ilginçtir. flgal güçleri vapurlar dolusu alkollü içki ve uyuflturucu getirerek paras z olarak gençlere da t nca, bir grup ayd n, cemiyetimizi kurmufltur y l nda ise Bakanlar kurulu karar yla kamu yarar na dernekler statüsüne al nm flt r. 54 Sa l kta Koflar Ad m Dr. Hüseyin DEM REL 58 Yeni Ufuklar Dr. Mahmut DEM R 60 nsan& nsanlar Dr. A. Cem TOPRAK 62 Kültür ve Sanat 63 Kongreler/ nternet Dünyas ndan 64 Çengel Bulmaca Selman CAH T

4 Y O R U M Doktor-Hasta iliflkisine farkl bir bak fl Dr. Murat KINIKO LU Bir Doktor Hastas ndan Ne ster? Hep birlikte 'Para ister.. Para ister...' dedi inizi duyar gibiyim. flitmemifl olay m... Bence bir doktor hastas ndan; 1. Tavsiyelerine uymas n, 'En az ndan bu yönde çaba göstermesini' ister. Hasta, kendi sa l na en az doktoru kadar özen göstermelidir. Bir yandan 'Merdiven ve yokuflta nefesim t kan yor..' diye flikayet edip arkas ndan 'Doktorcum, bana sigaray b rak deme ne dersen de...' diye ilave ederseniz olmaz... Yüksek tansiyonu olan kilolu bir hastan z 'zay flama' önerinize karfl n bir sonraki kontrolüne b rak n zay flamay iki kilo da alm fl olarak gelirse doktoru olarak ne yapars n z? 'Kemik erimesinin en iyi ilac yürüyüfltür, lütfen her gün yar m saat yürümeye çal fl n' dedi iniz hastan z n k z, annesinin son üç ayda bir kez bile yürüyüfle ç kmad n söylerse ne düflünürsünüz? 2. laçlar n, önerildi i gibi kullan lmas n ister. Doktorunuza ilac n zla ilgili akl n za gelen her fleyi; etkisini, yan tesirlerini, aç m tok mu alaca n z, di er ilaçlar n zla bir etkileflimi olup olmayaca n sorup, düflüncelerinizi onunla tart fl n ama sonunda doktorunuzun verdi i ilaçlar, onun söyledi i flekilde al n Hastalar n ilaçlar sormadan b rakmamas n ister. Bu oldukça s k karfl laflt m z bir sorundur. Uzun süreli tedavilerde (özellikle antidepresan ilaç alanlar) tedaviyi kendileri sonland r p 'Doktor bey, kendimi iyi 4 SB Diyalog

5 Y O R U M hissedince ilac b rakt m..' derler. laçlar n z, ne olursa olsun doktorunuza dan flmadan b - rakmay n. 4. Kendi bafl na veya komflunun önerisi ile ilaç almamas n ister. 'Neriman han m n tansiyon ilac çok iyi gelmifl, acaba ben de ondan alsam m?' sorusunu az duymad m dersem yalan olur... Neriman han m yerine doktorunuza inanman z öneririm. 5. Acil durumlar d fl nda gece aranmamak ister. Gece 02'de çalan telefonla uyan p 'Kap komflumun karn a r yor, ne ilaç verelim?' diye bir soru ile karfl laflan doktorun karn nda bafllayan a r n n sabaha kadar geçmeyece inden emin olabilirsiniz. Hele daha önce bir-iki telefona daha cevap vermifl ise Eski tetkiklerini düzgün bir flekilde saklay p kendisine getirmesini ister. 'Doktor bey geçen hafta bir elektro çektirmifltim, dur bakay m nereye koymuflum...' deyip çantan z n uçsuz bucaks z derinliklerinde bitmeyen bir arama kurtarma çal flmas na girerseniz muayene vaktinizi bofl yere ziyan etmifl olursunuz. Eski tetkiklerinizin içindeki lüzumsuz faturalar, randevu ka tlar n ay klay n; doktorunuzun önüne koydu unuz belgelerin içinde sadece size ait laboratuvar ve tetkik neticeleri oldu undan emin olun. Böylece flekerinizi çok yüksek görüp telaflland nda 'Babam n tetkiki yanl fll kla buraya kar flm fl...'demek zorunda kalmazs n z. Neden bilmem, Türk kad nlar n n evdeki eski röntgen filmlerine karfl bir antipatisi vard r. Eski röntgen filmlerinizi atmay n. Neden bilmem, Türk kad nlar n n evdeki eski röntgen filmlerine karfl bir antipatisi vard r 'Eski akci er filminiz var m?' sorusuna ald m en s k cevap: 'Gard robun üzerinde duruyordu, tafl n rken att k...' fleklindedir. Halbuki eski röntgen filmleri, yeni çekilenlerle k yaslanarak sizi pek çok gereksiz tektik ve masraftan kurtar r. 7. Kulland ilaçlar n kutular - n yan nda getirmesini (veya ismini bilmesini) ister. Doktorunuz 'Tansiyon için hangi ilac al yorsunuz?' diye sordu unda; 10 dakika düflündükten sonra telefonla evdeki eflinize sorup, efliniz de bir 10 dakika aray p ilac komodinin gözünde bulamay nca ona dönüp 'K rm z küçük bir hapt...' derseniz zavall doktorunuz o an felç geçirebilir. Unutmay n, doktorlar n, haplar n renginden ve büyüklü ünden ismini bilme gibi bir becerisi yoktur. 8. Mümkün oldu unca temiz gelinmesini ister. Bu konuda hepimizin hemfikir oldu undan eminim.. 9. Sab r ister. laçlar her zaman istenildi i kadar çabuk tesir etmeyebilir ve baz lar n n ilk günlerde az msanmayacak kadar çok yan etkileri görülebilir... Bir Hasta Doktorundan Ne ster? Bas nda yer alan haberler ve zaman zaman televizyon kameralar na tak lan görüntüler insanlar m z n biz doktorlardan yana oldukça dertli oldu unu gösteriyor. Dolay s yla bu yaz m daha çok doktor meslektafllar ma yaz lm fl, okurlar n ve hastalar n ortak beklentilerini aktaran bir mektup gibi olacak. Genç meslektafllar m afla daki istekleri dikkatle okurlarsa hayatlar boyunca faydalanacaklar ö ütler bulabilirler ve yaz m da amac na ulaflm fl olur. Bu arada, hepimizin çal flma flartlar n n ayn olmad n biliyorum. Baz lar m z, ultra lüks muayenehane flartlar nda hasta bak p Jale han m n baca ndaki selülitleri kendine dert ederken, baz lar m z da ücra bir köyün sa l k oca nda zatürree olmufl bir çocu a nas l SB Diyalog 5

6 Y O R U M ilaç bulaca m z n hesab n yap yoruz. Buna ra men stanbul'daki hastan n da Hakkari'deki çocu un annesinin de doktorundan istedi i baz ortak fleyler var ve emin olun bunlar n hepsi verilmesi son derece kolay fleyler, yeter ki isteyelim Hasta doktorundan 'güler yüz' ister. Bu, hastalar m z n büyük ço unlu unun ortak iste- i... As k suratl l k hiçbir mesle e yak flmaz ama doktorlu a 'hiç yak flmaz'. Y l fl kl k ile güler yüz aras ndaki fark bilmek kayd yla kendisinden derman isteyen kifliye güler yüzlü davranmak endifle dolu hastay hemen rahatlat r ve doktoruyla daha iyi bir iletiflim kurmas n sa lar. da 'Hasta ile ilgilenirken bir yandan da hemflire ile akflam dizileri ve günlük olaylardan konuflmamal ' diyor Kendisine (SSK'l veya devlet memuru ise) mümkün oldu unca çok laboratuvar tetkiki yap lmas n ve her yerinin röntgeninin çekilmesini ister. fiimdi i neyi biraz da hastalara bat ral m. Bir flekilde devlet güvencesine sahip olan baz hastalar m n ellerinde sayfalar dolusu tetkik raporlar ile geldiklerini görüyorum. Hani nas lsa paras benden ç km yor diyerek lüzumlu lüzumsuz tetkik yapt r p, 'Kan ald rm flken bi zahmet hepsine bakt ral m abi...' demek do ru de il. Laboratuvar tetkiklerinin 'kit' dedi imiz özel maddeleri yurtd fl ndan geliyor ve devlet bunun için yurtd fl na trilyonlar ödüyor Hasta özel imkanlar ile doktora gitmiflse kendisinin bir para makinesi gibi görülmemesini ister. Enflasyon düflüyor, ancak geçim flartlar eskisinden daha iyi de il.. Belli ki uzun süre daha kemerleri s kmaya devam edece iz. Bence bir doktorun hastas ndan tetkik isterken birkaç fleyi göz önünde bulundurmas gerekir. 2. Kendisini dinlemesini ve yeterli vakti ay rmas n ister. Hastalar n en çok flikayet ettikleri hususlardan birisi 'doktorun kendisini yeterince dikkatli dinlememesi'dir. Bazen hasta daha içeri girer girmez veya söyledi i ilk cümleyle kafam zda hasta hakk nda bir tan oluflsa da, hastay sonuna kadar dikkatle dinlemeliyiz. Hastan n esas derdi ona koydu umuz 'bilimsel tan ' de il onun 'flikayetinin geçmesi'dir ki bunu ancak hastay dikkatle dinleyip, sorunu tam olarak anlayarak sa layabiliriz Kendisinin sadece 'hastal k sahibi kifli' olarak de- il 'bir insan olarak' görülmesini ister. Okurlar mdan biri, SSK polikliniklerinden yak nan uzun yaz s nda 'doktorun hiç olmazsa reçete yazarken yüzüne bakmas n ' istedi ini yazm fl. Bir di er okurum Bu tetkikin hastam n iyi olmas na bir katk s olacak m? Hastam n bu tetkiki yapt racak maddi imkan var m? Bu tetkiki yapt rmak flart m, yoksa daha kolay, ekonomik bir yolu var m? 6. Bir s k nt s oldu unda aray nca bulup konuflabilmek (cep telefonunun aç k olmas n ) ister. Doktorun cep telefonunun saatleri aras nda devaml aç k olmas gerekti ine inan yorum. E er hasta doktorunu aray p bulam yorsa veya sekreterine not b rakt halde kendisine dönüfl olmuyorsa bu iflte bir aksilik var demektir. Okurlar mdan Say n O. S. Türko lu'nun mail'i esas nda yukarda yazd klar m n hepsinin özeti gibi: 'Hasta; can n, namusunu ve paras n gözü kapal olarak doktoruna emanet etti inin unutulmamas n ister...' En hofluma giden de Trabzon'dan bir okurumun doktorlardan iste i oldu: 'Apandisit ameliyat nda karn nda makas ve pense unutulmamas n istiyor.' Sebebi de Koflarken birbirine de ip ses ç karmas. 6 SB Diyalog

7 Sa l kta Devrin Hikayesi D O S Y A Dr. Enes Gül Dosya editörü SB Diyalog 7

8 D O S Y A Bir devrin anatomisi Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Müsteflar Yard mc s Büyük dönüflümler yaflan rken, birilerinin ortam buland rmas adettendir ve bulan k ortamlar, yap lan ve yap lmas planlanan ifllerin anlafl lmas n daha da güçlefltirir. 80 li y llar n bafllar yd. htilal sonras, siyasi tercih sahiplerinin medya önüne birlikte ç k p tart flmalar na tan k oldu umuz ilk y llard. Bu tart flmalarda belki ekonomik ve siyasal tercihlerin derinlemesine müzakeresi mümkün olmuyordu, ama halk n kolayca anlayabilece i bir üslupla bu alanlardaki anlay fl farkl l klar, zihniyet çat flmalar ortaya konuyordu. Köprüyü satar m /hay r satt rmam tart flmalar 80 li y llardan hat rda kalan bir tart flma örne idir. Geçen 20 y l içinde ekonomik tercihler için sembolize edilen bo az köprüsü, artan yükü ile birlikte milletimize hâlâ hizmet vermeye devam ediyor say l, Baz Kamu Kurum ve Kurulufllar na Ait Sa l k Birimlerinin Sa l k Bakanl na Devredilmesine Dair Kanun un Türkiye Büyük Millet Meclisi nin gündeminde oldu u günlerde yaflanan tart flma ortam nda kamu hastanelerinin ve özellikle SSK hastanelerinin Sa l k Bakanl na devri konusunda öne ç kan söylemler adeta satar m/satt rmam çerçevesi içinde bir anlay fl çat flmas na dönüfltü. Bir yandan özel hukuk hükümlerine tabi bir kurumun sa l k tesislerinin milli emlak e devrini özellefltirme olarak anlayanlar n ya da özellefltirme ça r fl m yaps n diye inan lmaz senaryolar üretenlerin oldu u; di er yandan kamulaflt rma eylemi ile kamu yönetimi için hedeflenen yerelleflme ad m n n birbirine kar flt r ld, z t kavramlar n üst üste çak flt r lmaya çal - fl ld bir kargaflaya hep birlikte flahit olduk. Evet, ayn köprü hâlâ halk m za hizmet vermeye devam ediyor. Tart flmac lar n bile tam olarak fark na varamad klar husus, köprünün kendisi de il, tart flmalar n arka plan nda yer alan ekonomik modellerdir. Asl nda indirgemeci bir üslupla yap lan tart flmalar, ekonomik ve politik tercih sahiplerinin 80 li y llardaki kadar net olarak kendilerini ifade edebilmelerini sa lamad. Taraflar farkl bir fikir iddias ile ortaya at l p ayn sözleri tekrarlad lar ve anlamlar n yitirildi i söz düellolar yaln zca kay tlarda kald. Büyük dönüflümler yaflan rken, birilerinin ortam buland rmas adettendir ve bulan k ortamlar, yap lan ve yap lmas planlan ifllerin anlafl lmas n daha da güçlefltirir. Kendisini sol dünya görüflü içinde tan mlamaya çal flanlar, devletlefltirmeye özellefltiriliyor gerekçesi ile karfl ç karken, liberal bir dünya görüflünü benimseme veya içine sindirme gayreti içinde olan kesimler de devletlefltirmeyi ça r flt ran uygulamalar yerelleflme veya ademi merkeziyet çerçevesinde yorumlamaya çal fl rlar. Böyle dönemlerde esas yap lmak istenen de iflimi görenlerin say s çok az. SSK hastanelerinin devrine ilifl- 8 SB Diyalog

9 D O S Y A Kamuoyunun mülkiyet devrine kilitlendi i olay, asl nda bu sistemin de ifltirilmesi sürecidir. Sa l k kurulufllar sa l k otoritesinin belirledi i standartlar çerçevesinde kendi karar mekanizmalar n iflletecek, kendi bütçesini planlayacak ve kendi verimlili ini sa lamaya çal flacak kurumlar haline gelecektir. kin yasan n engellenmesi için Cumhurbaflkan ndan medet umulmufl, mülkiyet devri tart flmalar Anayasa Mahkemesi ne kadar tafl nm flt r. Uygulaman n içerisinde yer almas gereken binlerce sorumlu, bu tart flmalar n oluflturdu u bulan k ortamda karars zl a itilmifltir. At lan ad mlar n genelde sa l k sisteminde özelde hastane yönetiminde bir model de iflikli ine gidifl oldu u neredeyse fark edilemez hale gelmifltir. Hastane hizmetlerinin devaml l dünyada bilinen farkl finansman modelleriyle sa lanabilmektedir. Global bütçeleme, hasta bafl na ödeme, kifli bafl na ödeme, hizmet bafl na ödeme gibi yöntemlerin yan nda üretilen hizmetin karfl l ile do rudan iliflkisi olmayan kalem esasl merkezi bütçeleme modelleri (line-item budgets) uygulanmaktad r. Bu son bütçeleme yöntemi, Sovyetler Birli- i ne has olup asl nda gittikçe yok olmaktad r. Ülkemizde özel hastaneler, üniversite hastaneleri ve devlet hastaneleri ürettikleri hizmeti satmaya dayal hizmet bafl ödeme yöntemleriyle finanse edilmektedir. Bu finansman kayna n n yönetimini devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerindeki döner sermaye iflletmeleri üstlenmifltir. Maliye Bakanl n n denetim ve kontrolünde olan bu iflletmeler, her ne kadar sorunlar yaflasa da yerinden al nan kararlar n hayata geçirilmesinde çok etkili olmakta; talep ve flartlar n h zl de iflimine ayak uydurulmas nda kolayl k sa lamaktad r. Memurlar n maafllar n n devlet taraf ndan karfl lanmas gibi ana yap yla tamamen uyumlu olmayan ek finansman türleri var olsa da sa l k hizmetinin bu kurumlarda sürdürülmesindeki rolü s n rl d r. Döner sermaye katk pay ödemeleri neredeyse sabit maafl n yerini alarak, bu bütçeyi gittikçe daha az önemli hale getirmektedir. Asl nda hastanelerimizin bu flizofren finansman yap lar ndan kurtar lmas ve SB Diyalog 9

10 D O S Y A Hastane duvarlar ndan an larda kalanlar... daha dinamik bir flekilde yerinden yönetilebilen iflletme bütçesine kavuflturulmas beklenmektedir. Bu flekilde finanse edilen sa l k kurulufllar n n tamamen kamu deste- inden mahrum b rak laca bir yap düflünülmemelidir.. Sa l k hizmetinin devaml l n n sa lanmas için her zaman ekonomik verimlili in göz ard edilebilece i durumlar, flartlar, bölgeler olacakt r. PTT, DDY gibi baz kamu kurumlar na ait hastaneler ile SSK hastaneleri, bütçe dinamikleri kendilerine ait iflletme modelleri olmayan ve daha çok merkezi yönlendirmelerle ifllemekte olan kurulufllard r. Bu hastanelerin yukar da sözünü etti imiz line-item finansman modeli, de iflime karfl direnme flans n yitirmifltir. Bu durum sadece ülkemizde de il, bütün dünyada hemen hemen ayn d r. Y llard r var olagelen yönetimsel ve ekonomik ba ml l k, do ald r ki, bu kurumlar m zda atalete yol açm fl, çal flanlar n n bütün gayretlerine ra men, de iflen flartlara uyum göstermede zorlanm flt r. Büyük ve güzel yat r mlar, bak ml binalar olsa da t bbi araç ve gerecin s n rl oldu u, hastalar n sözleflmeli özel kurumlara sevk edilmesinin sa l k sistemi içinde ayr bir fenomen haline geldi i, sisteme eriflimi kolaylaflt racak muayenehanelerin yayg nlaflt bir yap ortaya ç km flt r. Yani, fiziki yap lar ile ifllevsel kapasite paralelli i kurulamam flt r. Kamuoyunun mülkiyet devrine kilitlendi i olay, asl nda bu sistemin de ifltirilmesi sürecidir. Sa l k kurulufllar sa l k otoritesinin belirledi i standartlar çerçevesinde kendi karar mekanizmalar n iflletecek, kendi bütçesini planlayacak ve kendi verimlili ini sa lamaya çal flacak kurumlar haline gelecektir. Geliflen süreçte her geçen gün yerinden yönetim daha fazla etkili hale gelecektir. Dolay s ile tek çat uygulamas, fiziksel birliktelikten çok bir yönetim ve iflletim birlikteli ini hedeflemektedir. Teorik olarak bu süreçteki liderlik ve yönlendirme Sa l k Bakanl d fl nda da gerçeklefltirilebilirdi. Bu tart flmal hususa ra men, gelinen noktada belki de geçmiflteki performans n n etkisiyle, bu görev Sa l k Bakanl na verilmifltir. Sa l k Bakanl n n üstlendi i sorumluluk, 150 ye yak n hastane ve bir o kadar da irili ufakl sa l k kuruluflunu devir almaktan öte, bu dönüflüm sürecindeki yol göstericilik görevini yerine getirmektir. Sa l k Bakanl n n oldukça kapsaml bir yükü devir alarak üstlendi i sorumluluk gerçekten riskli ve zordur. Geride b rakt m z iki y l içinde Bakanl n devlet hastanelerinde gerçeklefltirdi i de iflimler, alternatifi olan SSK hastaneleri ile k yaslanarak kolayca fark edile- 10 SB Diyalog

11 D O S Y A Bütün bu zorluk ve risklerine ra men, son 2 y ld r Bakanl n hastane iflletmecili ine verdi i önem, her geçen gün tedrici olarak devredilen yetkiler, kurum s n rlar n aflarak t bbi hizmetlerin gerekti inde hizmet al m yoluyla sa lanmas, hatta rekabete aç lmas, performans anlay fl n n sa l k sektörüne sokulup motivasyonun sa lanmas, hizmetin karfl l n n çal flanlara yans t lmas ve sa l k hizmetlerinin kay t alt na al n r olmas gibi bir dizi uygulamalar, bu sürecin baflar l bir flekilde tamamlanaca n n iflaretlerini vermektedir. biliyor ve kamu deste ini alabiliyordu. Art k bu flans devam etmeyecektir. Kamu deste ini yan na alabilece i iyilefltirmelerin k yaslanabilece i örnekler, üniversite hastaneleri d fl nda kalmam flt r. Bakanl k art k daha dikkatli ve daha belirgin iyilefltirmeler ortaya koyarak ayn performans yakalayabilir. Nitekim daha ilk günlerde bütün aksakl klara ra men, SSK hastanelerindeki ilaç kuyruklar ile k yaslanamayacak derecede s n rl düzeydeki hasta kuyruklar, adeta ilk defa ortaya ç km flças na bas n organlar na yans m flt r. Bu kuyruklar n azalt lmas n n hatta ortadan kald r lmas n n takdir edilmesini beklemeyelim. Zira toplumsal haf za çok zay ft r ve art k k yaslanabilecek ilaç kuyruklar da yok olmufltur. Bütün bu zorluk ve risklerine ra men, son iki y ld r Bakanl n hastane iflletmecili ine verdi i önem, her geçen gün tedrici olarak devredilen yetkiler, kurum s n rlar n aflarak t bbi hizmetlerin gerekti inde hizmet al m yoluyla sa lanmas, hatta rekabete aç lmas, performans anlay fl n n sa l k sektörüne sokulup motivasyonun sa lanmas, hizmetin karfl l n n çal flanlara yans t lmas ve sa l k hizmetlerinin kay t alt na al n r olmas gibi bir dizi uygulamalar, bu sürecin baflar l bir flekilde tamamlanaca n n iflaretlerini vermektedir. Devir diye alg lanan uygulaman n bir baflka önemli yönü sa l k hizmet sunumunun net ve berrak s n rlar - SB Diyalog 11

12 D O S Y A Sa l k hizmeti kad n-erkek, genç-yafll, zengin-fakir, iflli iflsiz hiçbir ayr ma tabi tutulmaks z n bütün toplumu kapsay c olmal d r. Toplumu oluflturan bütün bireylerin bu hizmetlere elefltirel bakma, sorgulama, ve daha iyisini talep etme hakk vard r. Bu yüzdendir ki, k sa vadeli ç karlar, popülist yaklafl mlar, siyasal kayg lar nedeniyle sa l k hizmetlerinin iyileflmesini önleyici yaklafl mlar, ihmaller, engellemeler affedilir de ildir. Olay n bütünü ile kavranmas, sa l kl analizi ve daha iyinin baflar lmas konusunda topyekûn elbirli i yap lmas n n sorumlulu unu tafl yoruz. n n çizilmesi, hastane yöneticileri ile çal flanlar n görev tan mlar n n netleflmesidir. Art k hastaneler ayn zamanda sigortac l k yapmayacakt r. Böylece sa l kta hizmet sunumu ile finansman n birbirinden ayr lmas diye tarif edilen ve bir türlü gerçekleflemeyen olgu hayata geçmifl olacakt r. Geçifl döneminde bunun zorluklar hâlâ yaflanmaktad r. Bütün iyi niyetlerine ra men, yasan n yürürlü e girmeyece i veya iptal edilece i beklentisinde olan SSK görevlilerinin organizasyonel haz rl k bir yana, zihinsel haz rl k yapmada bile gecikmesinin ard nda biraz da y llar boyu yürürlükte olan, sigortac l k ile sa l k hizmetinin birbirine kar flt, yerleflik kültür vard r. Nitekim ilaç temini ve yatan hastalara malzeme temini konular nda ilk günlerde yo un yaflanan sorunlarda bu kültürün de ifltirilmesindeki zorluk etkili olmufltur. Bu durum sadece kurum mensuplar n n de il, SSK l hastalar n da davran fl biçimine yans maktad r. stirahat raporu verildi inde alaca ücreti, sevk edildi inde almas gereken yolluk ve yevmiyeyi, sevk edildi i üniversite hastanesinden talep edilen t bbi malzemeyi almak için devredilen hastaneye baflvurup hak arayan vatandafl m z da sa l k hizmeti ile sigortac l ay ramaz bir haldedir. Baflvurdu u eczanenin reçetedeki ilac n temin etmemesinin hesab n gelip hastaneden veya bu reçeteyi yazan doktordan soran hastay suçlayabilir miyiz? Bu davran fl da farkl düzeyde sa l k hizmetini sunan kurumlar n ayr m n n yap lamamas n n bir sonucudur. 12 SB Diyalog

13 D O S Y A Devir diye alg lanan uygulaman n bir baflka önemli yönü sa l k hizmet sunumunun net ve berrak s n rlar n n çizilmesi, hastane yöneticileri ile çal flanlar n görev tan mlar n n netleflmesidir. Art k hastaneler ayn zamanda sigortac l k yapmayacakt r say l yasan n hayata geçirilmesi, bu kargaflalar n ortadan kalkmas n sa layacakt r. Art k sa l k hizmetini sunan kurum sadece bu hizmetle u raflacak ve kapasitesini gelifltirmeye, verimlili i ve kaliteyi art rmaya yönelecektir. Sigorta kurumu ise, sa l k hizmetlerinin aralar na s k flt rd sa l k sigortac l hizmetlerini buradan ç kar p bizzat üstlenecek ve gittikçe gelifltirerek profesyonel anlamda denetleyen, analiz eden, düzenli kontrol ve geri ödeme mekanizmalar gelifltiren bir yap ya kavuflacakt r. Art k SSK kendi görevini ve sorumlulu unu daha aç k bir flekilde fark edebilme imkan na kavuflmufltur. Bu f rsat de erlendirilerek, h zl bir flekilde yeniden yap lanma gerçeklefltirilmelidir. Siyasi otoritenin kararl - l, ve görevlilerin sorumluluk bilinci bu yap lanman n k sa sürede sa lanaca ümidini vermektedir. Bu konuda yan lmak istemiyoruz say l, Ödeme Gücü Olmayan Vatandafllar n Tedavi Giderlerinin Yeflil Kart Verilerek Karfl lanmas Hakk nda Kanun da De ifliklik Yapan 5222 say l kanunun uygulamaya geçildi i 2005 y l bafl ndan itibaren Yeflil Kart kapsam ndaki geliflmeler, ilaç sektörü ile ilgili bakanl klar aras nda imzalanan protokol gere i SSK l lar n serbest eczanelerden ilaç alabilmesinin sa lanmas, bütün sosyal güvenlik kurumlar n n ayn geri ödeme yöntemleri ve ayn ilaç al m yöntemlerinde birlik sa lamas, sosyal güvenlik sistemlerinin harmonizasyonuna do ru at lm fl önemli ad mlard r. SSK n n sistemi zorlayan ayr laç Talimatnamesi nin de ortadan kald r larak Bütçe Uygulama Talimat çerçevesinde birlik sa lanmas bu süreci daha da pekifltirecektir. Di er yandan, yaz m z n konusu olan 5283 say l yasa ile hastane ve di er sa l k kurulufllar n n iflletim sistemlerindeki farkl l klar n ortadan kald r lmas, geri ödeme kurulufllar n n benzer yap daki sa l k kurulufllar ile muhatap olmas na f rsat tan yacak ve hizmet al m kolaylaflacakt r. Maliyet-etkili, verimli ve kaliteli bir hizmet sunma kayg s tafl yan sa l k kurulufllar oluflacakt r. Sa l k Bakanl n n öncülük etmesiyle sa l k hizmetlerindeki bir çok de iflken standardize edilerek kodlanmakta, bu standart verilerle bilgi al flveriflini sa layacak olan bilgi sistemi alt yap s n n kurulma çal flmalar sürdürülmektedir. Tüm bu uygulamalar bir bütün içinde ele al rsak, Genel Sa l k Sigortas n n kald r m tafllar n n teker teker döflendi i görülecektir. 20 fiubat ta bütün yaz l ve görsel medyan n ana gündem maddesini oluflturan uygulama, hastane iflletmecili inde bir sistem de iflikli i hatta bir rejim de iflikli idir. Uygulanan yöntem ve Sa l k Bakanl ile SSK n n üstlendi i roller aç s ndan tart fl l r yönleri olsa da devir ifllemi, sa l k sisteminin harmonizasyonu aç s ndan önemli bir ad md r. Bu uygulama, yasal çerçevede sa l k kurulufllar n n devri olarak tan mlanm flt r. Baz iflçi sendikalar ve baz sivil toplum kurulufllar nca hastanelerin sat lmas, özellefltirilmesi, devletlefltirilmesi, hatta hastanelere el konmas gibi ço u çeliflkili yaklafl mlarla basite indirgenmifltir. Yasan n uygulanmas n n getirece i sonuçlar n, sa l k sistemine, hastane yönetimi ve iflletmecili ine ve hatta sigortac l a olan etkisinin tart fl lmas yerine bu indirgemeci yaklafl mlar kapsam nda tart fl ld flanss z bir süreç yaflanm flt r. Sa l k hizmeti kad n-erkek, genç-yafll, zengin-fakir, iflli iflsiz hiçbir ayr ma tabi tutulmaks z n bütün toplumu kapsay c olmal d r. Toplumu oluflturan bütün bireylerin bu hizmetlere elefltirel bakma, sorgulama, ve daha iyisini talep etme hakk vard r. Bu yüzdendir ki, k sa vadeli ç karlar, popülist yaklafl mlar, siyasal kayg lar nedeniyle sa l k hizmetlerinin iyileflmesini önleyici yaklafl mlar, ihmaller, engellemeler affedilir de ildir. Olay n bütünü ile kavranmas, sa l kl analizi ve daha iyinin baflar lmas konusunda topyekûn elbirli i yap lmas n n sorumlulu unu tafl yoruz. SB Diyalog 13

14 D O S Y A Bitmeyen kuyruklar... SSK Hastaneleri deyince gözümün önüne geçen an lar saymakla bitmez. Çocukluk y llar mda yaflad m bir olay var ki saatlerce bekledi im kuyruklar n ötesinde benim ve ailemin hayat nda telafisi mümkün olmayan izler b rakt. Harun KIRILMAZ Y llarca SSK Hastanesinde yaflad m s k nt lar göz önünde bulundurdu umda, yaklafl k bir ay önce yaflanan geliflmeler beni fazlas yla heyecanland rd ve mutlu etti. Bas nda oldukça genifl yer bulan bu konunun özü, asl nda tek cümle ile özetlenebilir: 19 fiubat itibariyle SSK Hastaneleri Sa l k Bakanl na devredilecek ve devlet hastanelerinden fark kalmayacakt. SSK Hastanelerinde muayene, tetkik ve ilaç kuyruklar nda bekleye bekleye sabretmeyi ö renen birisi olarak bu geliflme, benim için gerçekten devrim niteli indeydi. Düflünsenize, sabah n ilk fl klar yla yollara düflen ve çok erken bir saat olmas na ra men SSK Hastanesi kap s na vard nda hiç de yaln z olmad n gören; hastal na flifa bulmak için doktor karfl s na ç kabilmek ümidiyle bitmek tükenmek bilmez bir kuyru a girmeyi flans sayan; uzun u rafllar sonunda mahfleri and ran bir kalabal n içinden s yr lmay baflar p doktorun karfl s nda derdini anlatamaman n verdi i huzursuzlu u yaflayan; kan tahlili ve röntgen filmi için günün üçüncü kuyru una girebildi i için yüzünde mutlu bir tablo oluflan; tahlil sonuçlar n ve röntgen filmlerini alabilmek için uzun u rafllar veren ve bu u urda rakipleriyle (!) yar flan; tahlil sonuçlar n doktoruna göstermek ve ilaçlar n yazd rmak için tekrar polikliniklere hücum eden; nihayet elinde reçetesiyle ilaçlar n almak için günün en son, ama en zor kuyru una do ru yol alan ve sonunda Eczanemizde ilaçlar n z yoktur flokunun tedirginli ini tafl yan birisi için bu s k nt lardan bir nebze de olsa kurtulaca ümidini tafl mak bile, bir devrim de il de nedir? SSK Hastaneleri deyince gözümde canlanan an lar saymakla bitmez. Çocukluk y llar mda yaflad m bir olay var ki saatlerce bekledi im kuyruklar n ötesinde benim ve ailemin hayat nda telafisi mümkün olmayan izler b rakt. SSK Hastanelerinin Sa l k Bakanl - na devrinden yaklafl k befl y l önce, yani 2000 y l n n Ocak ay nda iflçi emeklisi olan babam, muayene olmak üzere karl bir k fl sabah SSK Dispanserine gitmiflti. O an hiç birimizin bilemeyece i geri dönüflü imkans z yolculuk da bafllam flt. Ayn zamanda yüksek tansiyon problemi bulunan babam n vücudu, bek- 14 SB Diyalog

15 lemek zorunda bulundu u muayene kuyru una daha fazla tahammül gösterememifl olsa gerek aniden tansiyonu yükselerek beyin kanamas geçirmifl. Apar topar kald r ld SSK Hastanesinde, bayram arifesi olmas sebebiyle nöroloji uzman n n bulunmamas ise çaresizli imizin yakam z b rakmad n bir kez daha yüzümüze vuruyordu. Sonras malum, üniversite hastanesine sevk ve yo un bak mda yaflamla ölüm aras nda gidip gelen mücadele dolu günler. 1,5 ay sonunda Allah a flükür babam tekrar aram za döndü. Ancak beyin kanamas sonucu geçirdi i k smi felç nedeniyle uzun bir süre yata a ba ml yaflad ktan sonra fizik tedavi seanslar sonucunda koltuk de ne iyle k sa yürüyüfller yapabilir duruma geldi. Çocuklu uma ait kötü hat ralardan biri olan ve babam n beyin kanamas sonucu k smi felçli olarak emeklilik y llar - n geçirmesine sebep olan SSK Hastanelerinin Sa l k Bakanl na devredilmesi, benim ve ailemin yaflad s k nt lar düflündü ümde son derece sevindirici bir olay. Özellikle ilaçlar n uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalmadan serbest eczanelerden al nabilecek olmas, y llarca SSK Hastanelerinde ilaç kuyru unda beklemifl birisi olarak gerçekleflmesi imkans z bir hayal. Uygulamadan ve kamuoyundan takip etti ime göre, hayallerim bir bir gerçeklefliyordu. Hayallerimin gerçekleflti ini ve y llarca çekti imiz s k nt lar n son buldu unu gözümle görmek istedim ve babam n düzenli olarak kulland tansiyon ve kolesterol ilaçlar n n da bitmesini f rsat bilerek eski ad SSK Yeniflehir Dispanseri olan D flkap E itim ve Araflt rma Hastanesi Yeniflehir Semt Poliklini i ne gittim. Art k ne randevu al(ama)mam gerekiyordu, ne sa l k karnesinin ve nüfus cüzdan n fotokopisini çektirmem gerekiyordu, ne de 80 Ykr luk muayene katk pay n ödemek için bilmem kaç nc kuyru a girmem gerekiyordu. Tüm bunlar bir tarafa ilaçlar almak için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda de ildim. stedi im eczaneye gidecek ve ilaçlar s ra beklemeden alabilecektim. Ö leden sonra sözünü etti im semt poliklini indeydim ve beni çok flafl rtan Çocuklu uma ait kötü hat ralardan biri olan ve babam n beyin kanamas sonucu k smi felçli olarak emeklilik y llar n geçirmesine sebep olan SSK Hastanelerinin Sa l k Bakanl na devredilmesi, benim ve ailemin yaflad s k nt lar düflündü ümde son derece sevindirici bir olay. bir durumla karfl laflt m. Kendimi hasta yo unlu una ve kuyruklarda beklemeye al flt rd m için karfl laflt m manzara karfl s nda hem hayrete düfltüm hem de sevindim. Saat 13:30 olmas na ra men hasta yo unlu u yoktu. Muayene odalar n n önünde bekleyen ortalama 3-5 hasta vard. Hemen hasta kabul ifllemlerinin yap ld eski eczanenin bulundu u kata indim. Orada da durum, poliklinik katlar ndan farks zd. Azami iki dakika bekleme süresinden sonra hasta kabul bankolar ndan birinde ifllemler yap l yordu. Yeni uygulamaya göre sadece sa l k karnesi veya vizite ka d n ibraz etmek, muayene olmak için yeterli olmas na ra men hasta kabul bankolar na gelen hastalardan sa l k karnesi ve nüfus cüzdan fotokopisi isteniyordu. lk ad mda karfl laflt m bu manzara, SSK Hastanelerinde SSK l vatandafllar n karfl laflt sorunlar n giderildi i yönündeki düflüncelerimin sars lmas na neden oldu. Çaresiz sa l k karnesinin ve nüfus cüzdan n fotokopisini çektirdikten sonra tekrar hasta kabul bankosuna yöneldim ve ifllemlerimi yapt rd ktan sonra Dahiliye 12 nolu poliklinik muayene odas na gittim. Dahiliye 12 no lu poliklinikte muayene için bekleyen hasta say s, benimle birlikte 3 kifliydi. kinci hasta olarak poliklinik muayene odas na girdim ve Doktor Han m a babam n sa l k karnesini ve raporunu sunarak düzenli olarak tansiyon ve kolesterol ilaçlar n kulland n söyledim. Doktor Han m ilaçlar sa l k karnesindeki reçeteye ve rapora yazd. Raporun fotokopisini çektirip sonra Baflhekimli e onaylatt ktan sonra serbest eczanelerden alabilece imi söyledi. Teflekkür ederek ç kt m ve raporun fotokopisini bina d fl nda bir k rtasiyede çektirdikten sonra baflhekimli e onaylatmak için tekrar semt poliklini ine döndüm. Raporun onay iflini de hallettikten sonra semt poliklini inden ayr ld m. Semt poliklini i civar ndaki eczanelerden birine girdim ve elimdeki reçeteyi göstererek ilaçlar n olup olmad n sordum. Üç çeflit ilaçtan ikisinin olmad cevab n al nca çaresiz baflka bir eczaneye girdim. Orada da ald m cevap farks zd. lk ikisi yok, Birinci ve üçüncü yok, kinci ve üçüncü yok, lki yok, kincisi yok, Üçüncüsü yok ve Hiçbiri yok... Art k bilmem kaç nc eczaneye girdi imin say s n unuttum. Büyük bir hayal k r kl yafl yordum ve ümidim yavafl yavafl tükeniyordu. Ta ki bir eczanede Buyurun oturun, telefon aç p getirtelim diyene kadar. Ancak arad m ilaçlar buldu umu düflünüp yaflad m mutluluk k sa süreli oldu. Telefon görüflmesi sonucu ilaçlar n olmad n ö rendim ve d flar ç karak eczane seferlerime devam ettim. Reçetede yaz l üç kalem ilaçtan SSK Eczanelerinde on binlerce kutu oldu unu düflünmek, bu ilaçlar n zayi olaca endiflesini tafl mak ve bunlara ilave olarak mutlaka bulmam ve almam gereken 3-5 kutu ilac, girdi im onca eczaneye ra men alamam fl olmak sinirlerimi yeterince gerdi. Art k gazetelerdeki SSK SB Diyalog 15

16 D O S Y A hastanelerindeki kuyruklar d flar ya tafl nd konulu haberleri daha iyi anl yordum. Semt Poliklini inde 15 dakikada iflimi halletmifltim ama iki saattir eczane eczane dolaflmaktayd m ve hala arad m ilaçlar bulamam flt m. Arad m ilaçlar bulabilece ime ümidim kalmam fl gibiydi. fians m son kez denemek için bir eczaneye gittim ve ilaçlar n üçünün de bulundu unu ö rendi- imde dünyalar benim olmufltu. Burada da sa l k karnesi ve kimlik fotokopisi istendi ama ilaçlar bulmufl olman n verdi- i mutluluk ve yaflad m yorgunluktan sonra, sa l k karnesinin ve kimli in asl - n isteseler hiç düflünmeden verirdim. Reçete ve fotokopileri verdikten sonra provizyon ifllemlerine baflland. Ancak burada da flanss zl klar yakam b rakmamakta kararl yd. Eczac reçetede yaz l ikinci ilac n uzman doktor taraf ndan yaz lmas gerekti ini ve bu yüzden SSK n n provizyon vermedi ini söyledi. Bildi im kadar yla raporlu ilaçlar n uzman hekim taraf ndan yaz lma zorunlulu u bulunmamaktad r. Yani pratisyen hekimin de raporlu ilaçlar yazmas nda bir engel yoktur. Ancak benim bunu bilmem, eczac y ikna etmeye yetmedi ve maalesef ilaçlar alamadan ç kt m. Raporlu ilaçlar n uzman hekim taraf ndan yaz lmas n n zorunlu olup olmad Arad m ilaçlar bulabilece ime ümidim kalmam fl gibiydi. fians m son kez denemek için bir eczaneye gittim ve ilaçlar n n üçünün de bulundu unu ö rendi imde dünyalar benim olmufltu. Benim SSK lar m Yusuf GÜLER Biz SSK ya gönül vermifl, bütün eksi ine, kusuruna ra men ona kay ts z, flarts z ba lanm fl bir aileyiz. Öyle ki son zamana kadar, SSK hastaneleri d fl nda baflka hastanelerin varl ndan bile haberdar de ildik. flçi ailelerinin hayatlar boyunca SSK hastanelerinde yaflad klar, birden fazla filme esin kayna olabilir. Yaz n n bafll na Benim SSK lar m koymam n anlam da bu. Medyaya yans yan ve güncelli ini yitirmeyen araflt rmalar vard r: Bir insan hayat n n bilmem flu kadar saatini uyuyarak, flu kadar saatini yemek yiyerek, flu kadar saatini televizyon seyrederek geçirir der. Bir SSK mensubu, hayat n n ne kadar saatini SSK hastanelerinde geçirmifltir, fleklinde bir araflt rma var m, bilemiyorum ancak kendi ad ma flunu söyleyebilirim; hayat m n özellikle gençlik y llar m n epeyce uzun saatlerini, hatta günlerini SSK hastanelerinde geçirdim. SSK da geçen zamanlar mdan çok fazla da flikayetçi de ilim. Neden; derseniz anlatay m. Biz SSK ya gönül vermifl, bütün eksi ine, kusuruna ra men ona kay ts z, flarts z ba lanm fl bir aileyiz. Öyle ki son zamana kadar, SSK hastaneleri d fl nda baflka hastanelerin varl ndan bile haberdar de ildik. Baflka hastanelere gitti imizde itilip kak lmaktan, hor görülmekten, ikinci s n f vatandafl muamelesi görmekten çekinirdik. SSK da y llar y l çekti imiz çileye ra men, bu hastanelere garip bir ba ile ba lanmaktan vazgeçmedik. SSK hastanelerinin Sa l k Bakanl na devredilece ini duyan annem, panik halinde soruyor: Nas l olacak? SSK hastaneleri kapat lacak m? Ben nas l baflka hastaneye giderim? SSK d fl nda bir hastaneye gitmem ben. Devirden sonra meydana gelen y lman n bir sebebi de bu olsa gerek. SSK l her zamanki al flkanl n terk etmeyerek yine SSK ya kofltu çünkü. Elefltiriden çok, yaflad klar m zla, olan biten aras ndaki benzerli i gösterecek bir foto raf çekmeyi daha uygun buluyorum. Her fleye ra men SSK hastanelerini elefltirmek de içimden gelmiyor do rusu. Benim SSK ile tan fl kl m do du um gün bafllad ve Kütahya SSK Hastanesi nde nihayet buldu. O günden sonra akrabalar m n rahats zl d fl nda SSK hastanelerine yolum düflmedi. Do du um gün, beni fazlas yla seven ve bana isimler veren SSK doktor ve hemflireleriyle tan fl kl m uzun y llar sürdü. Daha alt ayl kken geçirdi im zatürreden kurtulmak için SSK kap lar n arfl nlad m durdum. Bunun yan nda haf zamda yer eden ve beni derinden etkileyen 20 günlük bir yatak istirahat m de oldu ortaokul ça lar mda. D flkap SSK ya teflhisi konulamayan bir rahats zl ktan dolay yat r ld m ve herhangi bir teflhis konulmadan taburcu edildim. On hastan n ayn ko uflu paylaflt o günlerde, rahats zl konusunda fazla- steyenin istedi i hastaneden, hatta istedi i doktordan, istenen kalitede bir sa l k hizmeti almas yolunda at lan bu çok önemli hamleyi tebrik ve takdirle karfl l yorum. nsan m z n karnesine, künyesine göre de il, sadece insan olmas ndan dolay eflit ve adil bir sa l k hizmet almas na kimin itiraz olabilir ki.. 16 SB Diyalog

17 D O S Y A hususunu netli e kavuflturmak için mesai bitmeden tekrar Semt Poliklini ine döndüm ve kurum eczac lar na durumu izah ettim. SSK laç Talimatnamesine göre raporlu ilaçlar n uzman hekim taraf ndan yaz lma zorunlulu unun bulunmad - n kesin olarak ö rendi imde üzüleyim mi, yoksa sevineyim mi karar veremedim. laçlar buldu um eczaneye tekrar gittim ve SSK laç Talimatnamesine göre raporlu ilaçlar n uzman hekim taraf ndan yaz lma zorunlulu unun bulunmad n, 28 May s 2004 tarihli Resmi Gazete de konu ile ilgili düzenleme bulundu unu söyledim. Aç klamalar ma ra men befl gün önce SSK ile anlaflma yapt klar n ve bu konu hakk nda tecrübeleri bulunmad n öne sürerek ilaçlar m vermek istemediler. Israr edecek ve tart flacak gücüm kalmad için, bütün ümidimi söz konusu eczanede b rakarak ç kt m. SSK Hastaneleri Sa l k Bakanl na devredilmiflti. Art k randevu alamama sorunu, uzay p giden ilaç kuyruklar sorunu yoktu. Tabi bunlar iflin görünen yüzü. Bir de görülmeyen, ya da görülmek istenmeyen (!) yüzü var. Yani SSK Hastanelerinin Sa l k Bakanl na devrinden sonra yaflad m ilk deneme ve sonuçlar... Randevu alma sorunu yoktu ama ilaç almak eskisinden daha zordu. Eskiden en az ndan kapal bir yerde bekliyordum ve kuyru un sonunda ilaç alabiliyordum. SSK Eczanelerinde ilaç kuyru unda bekledi- im süre, eczane eczane dolaflt m ve sonunda ilaç alamad m süreden kesinlikle daha k sayd. San r m SSK Hastaneleri Sa l k Bakanl na devredilirken, SSK l hastalar n çekti i s k nt lar da fark nda olmadan devredildi. Tüm vatandafllar n sa l k sorunlar n n en k sa zamanda uzaydaki kara deliklere devredilmesi ve bir daha geri gelmemesi ümidiyle. s yla kaflarlanm fl ve yaflamdan ümidini kesmifl 40 yafllar nda bir adamla arkadafll m oldu. Hayat n kurals z yaflamak üzerine kurmufl bu adam hastal n n a rl na ra men sigara ve alkol gibi al flkanl klar na devam ediyor, bunun için de s k s k hastane d fl na ç k p terlikli pijamal haliyle bazen bir kahvehaneye, bazen bir pastaneye oturup kafa dinliyordu. Firar etmeden önce, ko ufltaki hastalar taraf ndan verilen sipariflleri özenle not ediyor ve hastaneye girmesi yasak pek çok fleyi hastaneye sokuyordu. fiehirleraras bir yolculu u ç kt nda trafik kazas ndan yaral kurtulmamak için ya en ön koltu u ya da en son koltu u tercih etti- ini tekrarlay p duruyordu. Doktorlar n kendisine hangi tedaviyi uygulad klar n, hangi ilac vereceklerini harfi harfine bilirdi. Yine SSK hastanelerinde yirmilik difl maceram var ki sormay n gitsin. Üniversite y llar nda, Konya SSK da bir difl doktoruna görünüyorum. Doktor, bir diflime bak - yor, bir bana bak yor ve ben bu difli çekemem, ameliyatl k, diyor. Fakat kendisinin ameliyat yapamayaca n söylüyor. Çaresiz diflimin a r s yla yaflamaya bir süre daha devam ediyorum. Yaz tatilinde Ankara ya geliyorum, SSK n n Toprakl k- taki Difl Poliklini ine gidiyorum. Oradaki doktor, bu diflin neresi ameliyatl k, ben bu difli çekerim, diyor ve zor da olsa difli çekiyor. Bir y l sonra difl a r lar yeniden nüksediyor. Bu sefer okul bitmifl ve görev gere i Erzurum day m. Çekilen diflin kökü kalm fl ve art k ameliyat kaç n lmaz görünüyor. Erzurum T p Fakültesi ne sevk yapt r yorum ve yirmilik diflimden 25 dakikal k bir operasyonla kurtuluyorum. Art k Emekli Sand mensubuyum ve Devlet Hastaneleriyle iliflkilerimi pekifltirmeye çal fl yorum. Derken hiç beklemedi- im bir yer ve zamanda yeniden SSK hastanesine düflüyorum. Bir günlük bir gezi için bulundu umuz Kütahya da eflim hava de iflimi ve ald g dalar nedeniyle rahats zlan p bayg nl k geçiriyor. Yol kenar ndan çevirdi imiz taksi bizi en yak n hastaneye at yor: Kütahya SSK Hastanesi. Hastanenin acil servisinde, bize gereken ilgi gösteriliyor, eflime serum tak l yor, tetkikleri yap l yor. Yar m günlük bir hastane serüveninden sonra taburcu oluyoruz. Tabii hastanede gördü ümüz muameleden memnun kalarak. SSK hastanelerindeki y lmalar n bir suçlusu da biziz. Gerek kendimde, gerekse de ailemde flahit oldu um olaylar flunu gösteriyor: Bu hastaneler gerçekten hasta olana iyi hizmet veriyor. Özel muayene paras, b çak paras vermeden baflar l bir flekilde ameliyat olan yak nlar m var mesela. Gerçekten hasta olmak ne demek diye sorarsan z flunu söyleyebilirim: Hastal n z tam olarak ortaya ç kt ve bütün belirtileriyle kendini gösterdi i zaman gerçekten hastas n zd r. Bunun d fl nda, fluram a r yor, buram a r yor, diye bu hastanelere yolunuz düflerse, ço u zaman kap d flar edilirsiniz. Birkaç defa doktorlar taraf ndan kovuldu umu bilirim. Doktor da kendine göre hakl d r bu noktada, günde ortalama hastaya bakmak zorundad r ve her hasta için ayr ayr tetkikler istemek gibi bir lüksü yoktur. Annem, babam ve bir kardeflim halen SSK l ve bizim evde derin bir mâtem var. Art k gidebilecekleri bir SSK hastanesi olmamas onlar fazlas yla üzüyor. Bense ziyadesiyle seviniyorum; isteyenin istedi i hastaneden, hatta istedi i doktordan, istenen kalitede bir sa l k hizmeti almas yolunda at lan bu çok önemli hamleyi tebrik ve takdirle karfl l yorum. nsan m - z n karnesine, künyesine göre de il, sadece insan olmas ndan dolay eflit ve adil bir sa l k hizmet almas na kimin itiraz olabilir ki.. SB Diyalog 17

18 D O S Y A Hastanelere özel bir gezinti Hastaneleri, hasta ve hasta yak nlar kimli iyle sizler için gezdik ve izlenimlerimizi kaleme ald k. stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi Tarih: Saat: 17:00 sonras Yer: STANBUL Üç kifliden oluflan ekip taraf ndan saat 17:30 da hastanenin acil servisine gidildi. Acil servis al fl k olunmayan bir flekilde son derece sakin görünüyordu. lk etapta kap daki güvenlik görevlilerine dan fl larak ifllemlerin nas l yap laca soruldu. Çünkü dan flma hizmeti güvenlik görevlilerince verilmekteydi. SSK l ysak ilk önce fotokopi çektirmemiz gerekti i söylendi. Memur ve yak nlar sevk evrak ile baflvurdu undan fotokopiye gerek yoktu. Bu nedenle fotokopi çektirmedik. Ekip üyelerinden biri hasta di er ikisi ise yak nlar rolünde ilk muayene odas na gidildi. Görevli doktor: Hemen muayene olunamayaca n, ilk önce ifllem yap lmas gerekti ini ifade etti. Bunun üzerine; hasta yak n olan bizlerin önce muayene yap ls n biz ifllemlerini tamamlar z srar üzerine muayeneye baflland. Ekip üyelerinden biri ifllem kuyru unda bekledi. Bu bekleyifl kuyrukta 5(befl) kifli olmas na ra men 23 dakika sürdü. Nihayet, s ra ekip üyesi olan hasta yak n na gelmiflti. fllemler yap l rken kay t kabul görevlisi personel ilk kez devlet memuru baflvurusunu kabul ediyor olsa gerek, yapaca ifllem konusunda mütereddit davrand. Arkadafl na dan flt, arkadafl bir an düflünüp tabi tabi ondan da katk pay alacaks n deyip 80 kurufl talep ettiler. Arkadafl m z, emin misiniz? diye sordu ama paray da ödedi. Ödemeyi yapt fifl no: kay t kabul no: 466 Ekip üyemiz hasta rolünü çok iyi yapm fl olsa gerek kendisinden 18 SB Diyalog

19 D O S Y A tetkik için kan al nd. Hemogram tetkiki sonucunu yar m saat sonra alaca m z ifade edilince, çok fazla zaman - m z olmad ndan hekimlerimize dan flarak ayr lmaya karar verdik. Ayr ca, hastanenin hastam za verdi i sa l k hizmetini kurumumuza fatura edebilmesi için evraklar da teslim etmemiz gerekirdi. Hekimlerimiz hastam z n hastaneden ayr lmamas için srar ettilerse de gitmekte kararl oldu umuzu belirttik. lgili hekim hastam z n kendi r zas yla ayr ld na dair imza atmas gerekti ini ifade etti. Bu prosedür de yerine getirildi. Ayr labilir miyiz? Sorumuza, evraklar n z teslim edip öyle gideceksiniz dendi. Evraklar al nmas na al nd ama fatura için olmazsa olmaz sevk evrak al nmad. Sevk evrak n da almalar gerekti ini ifade edip kendilerine teslim ettik. için kay t kabul bankosuna gitmek için odadan d flar ç kt. Hasta kabul bankosundaki ifllem kuyru una bak lacak olursa bu ifli k sa vadede tamamlamak mümkün görünmüyordu. Bunun üzerine, arkadafl m z sonraki süreçte neler yafland n görebilmek için kültürümüze hiçte yabanc olmayan araya tan d klar koymak suretiyle ifllemleri bitirmek istediyse de bu aç kgözlü, uyan k davran fl görevlilerce pek kabul görmedi. Bu s rada bankonun arkas nda yaflanan diyaloglar aktaracak olursak: S raya girece i kesin olan ekip üyemiz son bir hamleyle, sonras nda bir sürpriz yaflamamak için flu sorular sorar: Ekip üyemiz: Tamam, s raya girece im ama yapmam gereken baflkaca bir ifllem var m? Hastaneden ayr lma ifllemlerini tamamlad m z için art k rahatl kla kimli imizi aç klayabilirdik. Do rusu hastam za gayet iyi davran ld. Bezmi Alem Valide Sultan Vak f Gureba E itim ve Araflt rma Hastanesi kinci ziyaretimize Vak f Gureba dan devam etmeye karar verdik. Acil servise girdi imiz anda karfl laflt m z ilk fley upuzun bir hasta kabul ifllemleri kuyru u oldu. Do rusu, burada çok fazla rol yapamayaca m z anlam flt k. Hasta kabul bankolar n n cam na ilifltirilmifl duyuru niteli indeki yaz larda hastalardan istenen belgeler de bu kanaatimizi pekifltirdi. Örnek: Ücretli hastalar kimlik fotokopisi getirecektir Hastan n hekimle ilk temas için aflmas gereken bürokratik engeller fazla. Devir iflleminin gerçekleflti i hafta bafl nda da ayn sorunla karfl lafl lm flt ve bu konuda gerekli uyar lar yap lm fl olmas na ra men uygulama hala devam ediyordu. Belli ki acil servis bu anlamda ihmal edilmiflti. Bununla birlikte, hastam zla beraber ilk müdahale odas na geçtik. Di er odalar kalabal k olmas na karfl n bu oda sakin say l rd. Hekim, hastam z muayene edebilece ini ancak bu s rada ifllem yapt rmam z gerekti ini ifade etti. Hasta yak n rolündeki arkadafl m z ifllemler

20 D O S Y A Görevli: Sevk kâ d n n fotokopisi ve sa l k karnenin fotokopisini getireceksin. Ekip üyemiz: Ben devlet memuruyum, bu nedenle sevk kâ d m n fotokopisinin olmas gerekmez. Ayr ca, karnem de yan mda de il. Karne olmadan ifllem yap lamaz m? Görevli: Bak bir de memurum diyerek rahatl kla karnesi olmad n söylüyor. Karne olmadan olmaz. Ekip üyemiz: Karnem olmadan muayene olabilirim. laçlar da reçeteye yaz l r. Görevli: Olmaz. Ekip Üyemiz: Peki fifl kestirecek miyim? Görevli: Bir an tereddüt etse de memur ve emekliden katk pay al namayaca n ifade etti. Bu çabalar n nafile oldu unu anlayan arkadafl m z d flar ç kt. Di er üyelerle birlikte muayene olmak ve sonras nda ifllem yapt rman n uzun zaman alaca kanaatine var ld. Ancak her fley bitmemiflti ve her bir ifllem için ne kadar zaman ald hesapland. Kronometre çal flt r ld, her bir ifllem ortalama 4,5 dakika sürüyordu. Kuyrukta yap lan say m sonucu toplam 36 kifli oldu u görüldü. Kaba hesapla en az iki saat beklenecekti. Hesap ortada. Hastam z muayene ettirmedik. Beklemeyi göze alsak belki ifllemlerimiz görülecekti ama epeyi uzun zaman al rd. fiiflli Devlet Hastanesi tarihinde saat 20:00 de fiiflli Devlet Hastanesi acil servisine hasta rolünde baflvuruldu. Hastanenin konumu (tenha bir sokakta faaliyet gösteriyor) nedeniyle acil servis çok sakindi. Muayene odas - na al nan ekip üyemize ilk olarak sosyal güvencesi soruldu. Memur oldu unu ancak yan nda sevk ka d bulunmad n ifade eden ekip üyemizden muayene ücreti al naca söylendi. Bunun üzerine, ekip üyemiz gerekirse taahhütname yap labilece ini belirtti. Taahhütname yap lamayaca ancak muayene sonras nda gerekirse baflka bir hastaneye sevk edilebilece i belirtilerek ifllemler muayene sonras na ertelendi. Daha sonra, yap lan gözlemler sonucu di er baflvuran hastalara da hangi ifllemlerin yap lmas gerekti i konusunda bilgi eksikli i oldu u gözlendi. 20 SB Diyalog

Sa l kta Devrin Hikayesi. Dr. Enes Gül Dosya editörü. SB Diyalog 7

Sa l kta Devrin Hikayesi. Dr. Enes Gül Dosya editörü. SB Diyalog 7 Sa l kta Devrin Hikayesi D O S Y A Dr. Enes Gül Dosya editörü SB Diyalog 7 Bir devrin anatomisi Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Müsteflar Yard mc s Büyük dönüflümler yaflan rken, birilerinin ortam buland rmas

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM SORULAR & YANITLAR MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK Şubat 2016 Güncellemesi Türkiye de uluslararası korumaya başvurdum.

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (I) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü 1. G R fi G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

2- Hastalara muayenehaneye ilk defa mı? Sürekli mi? geldikleri sorulduğunda %30 u ilk defa %70 i sürekli geldiklerini bildirmişlerdir (Şekil 2).

2- Hastalara muayenehaneye ilk defa mı? Sürekli mi? geldikleri sorulduğunda %30 u ilk defa %70 i sürekli geldiklerini bildirmişlerdir (Şekil 2). RAPOR Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı Tam Gün Yasası nı tekrar gündeme aldı. Önce torba yasaya konan daha sonra bazı değişiklikler için torba yasadan ayrılan

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

GENELGE 2005/161. Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Bakan a. Müsteşar. EK:6 sayfa (Protokol) DAĞITIM

GENELGE 2005/161. Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Bakan a. Müsteşar. EK:6 sayfa (Protokol) DAĞITIM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı :B100THG0740007 Konu :Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri 21.10.2005*20191 Sağlık Hizmetleri Protokolü GENELGE 2005/161 Sağlık giderleri

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı