Editör den. Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Ad na Sahibi Doç. Dr. Turan Aslan. Yay n Kurulu Baflkan Prof. Dr. Necdet Ünüvar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Editör den. Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Ad na Sahibi Doç. Dr. Turan Aslan. Yay n Kurulu Baflkan Prof. Dr. Necdet Ünüvar"

Transkript

1 Editör den T.C. SA LIK BAKANLI I AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 1 Say : 10 N SAN 2005 Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Ad na Sahibi Doç. Dr. Turan Aslan Yay n Kurulu Baflkan Prof. Dr. Necdet Ünüvar Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. Sabahattin Ayd n Yaz flleri Müdürü Osman Güzelgöz Reklam ve Halkla liflkiler Mine Tunçel Editörler Mesut Do an Nazan Bülbül Zeynep Karaduman Sanat Yönetmeni Mehmet Emin Grafik Tasar m Tülin Tercan Yaz flma Adresi Refik Saydam H fz ss hha Merkez Baflkanl Cemal Gürsel Cad. No: 18 Posta Kodu: S hhiye / ANKARA Tel: SB Diyalog bas n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. SB Diyalog dergisi hekim, difl hekimi, eczac, hemflire ve di er sa l k personeline Sa l k Bakanl n n hediyesidir. Halka aç k yerlerde sat lmaz. Kaynak gösterilmeden yaz lar iktibas edilemez, al nt yap lamaz. Yaz lar yay nlans n, yay nlanmas n iade edilmez. Yaz larda k saltma yap labilir. Hukuki sorumluluk yazarlara aittir. D fl dünyan z n uyar lar ndan ba ms zlafl p yaln z bafl na kald n zda, gözlerinizi kapay p düfl kurars n z ya bazen. Bu düflte evreni dolafl r, zaman ötesi gezintiler yapar, adaletsizliklere son verir, hakl lar n hakk n da t r, mutlular dünyas yarat rs n z. Amaçlar, tutkular, geçmifl ve gelecek, mümkün olanla olmayan hep birlikte gerçek oluverir hayal dünyan zda. Bazen derinlere dalar, hayali yaflamda rol al rs n z ve gözleriniz kapal iken mi, yoksa aç l nca m gerçek dünyada oldu unuzu unutuverirsiniz. Hayal ve gerçe in bir oldu u anda her ikisinin de varl yok olur adeta. Ancak bundan daha kötüsü, hep gerçek hayata tak l p hayal kuramamak, hedef koyamamak ve yar nlar tasarlayamamak, kurgulayamamakt r. Ya da ayn madalyonun di er yüzü, hayal dünyas nda dolafl p gerçeklere ayak basmamak, yürümemek, koflmamak olarak ç kar karfl n za. Zihinsel ifllevler ve vücut bulan eylemler hep etkileflim içindedir. Hatta birlikte tutarl olunca anlam kazan r, sinerji yarat r ve hayat n ak fl ileriye do ru yönelir. Son bir iki y l içinde sa l k alan nda olup biteni flöyle bir gözden geçiriniz; haf zalar n z, hat ralar n z tazeleyiniz. Y llard r hayal edip zihinsel düzeyde kalmaya devam eden, gerçekle ba kurulamayan politikalar, projeler, reformlar dosyalar ve arflivler gelir gözünüze; ya da bunlar vadeden politik beyanlar. Mecburi hizmetin kald r lmas, çal flmay özendirici uygulamalar n yap lmas, sözleflmeli personel istihdam, hekim maafl n n en az 2 kat na ç kar lmas, kaynaklar n yerinden yönetilmesi, performans yönetimi, aile hekimli i, koruyucu hizmetlere öncelik verilmesi, özel teflebbüse f rsat verilmesi, sa l k hizmetlerinin tek elden organize edilmesi, sistem birli- i, hizmet sunumunda standardizasyon, hizmet sunucular aras ndaki ay r m n kald r lmas, hizmeti talep eden yurttafllar aras ndaki ay r mc l n ortadan kald r lmas, yoksul yurttafllar n sosyal güvenlik kapsam na al nmas ve daha niceleri geçmifl on y llar n hayalleridir hep. Öyle uza a gitmeden son bir y ll k çok yak n tarihinizi bir hat rlay n lütfen: laç politikas, aile hekimli i pilot uygulamas, sa l k hizmetlerinde koordinasyonun ön ad m olan sa l k kurulufllar n n ortak kullan m, ard ndan kamu sa l k kurulufllar n n tek elde toplanma süreci, performans, sözleflmeli personel, üreme sa l vs. Bunlardan en güncel olan kamu sa l k kurulufllar n n devri ile ilgili fikri ve politik alt yap n n da irdelendi i dosyam z bu say da göreceksiniz. Tabii, çok yak n tarihimizde sadece bunlar haf zam zda yer bulmad. Satar m!, Hay r satt rmam! tart flmalar da tatl bir hat ra olarak zihnimizi t rmal yor. Art k hayal gücünüzü zorlay n, çünkü hayallerinizin ço u gerçek oluyor.

2 T.C. SA LIK BAKANLI I AYLIK YAYIN ORGANI Nisan Doktor-hasta liflkisine farkl bir bak fl 14 Dr. Murat KINIKO LU Bas nda yer alan haberler ve zaman zaman televizyon kameralar na tak lan görüntüler insanlar m z n biz doktorlardan yana oldukça dertli oldu unu gösteriyor. Dolay s yla bu yaz m daha çok doktor meslektafllar ma yaz lm fl, okurlar n ve hastalar n ortak beklentilerini aktaran bir mektup gibi olacak. 7 DOSYA Sa l kta Devrin Hikayesi Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Büyük dönüflümler yaflan rken, birilerinin ortam buland rmas adettendir ve bulan k ortamlar, yap lan ve yap lmas planlanan ifllerin anlafl lmas n daha da güçlefltirir. Bitmeyen kuyruklar Harun KIRILMAZ SSK Hastaneleri deyince gözümün önüne geçen an lar saymakla bitmez. Çocukluk y llar mda yaflad m bir olay var ki saatlerce bekledi im kuyruklar n ötesinde benim ve ailemin hayat nda telafisi mümkün olmayan izler b rakt. 16 Benim SSK lar m Yusuf GÜLER flçi ailelerinin hayatlar boyunca SSK hastanelerinde yaflad klar, birden fazla filme esin kayna olabilir. Yaz n n bafll n Benim SSK lar m koymam n anlam da bu Hastanelere özel bir gezinti Hastaneleri, hasta ve hasta yak nlar kimli iyle sizler için gezdik ve izlenimlerimizi kaleme ald k. SSK l n n ilaç sorunu SSK l hastalar n anlaflmal eczanelerden ilaç temininde s k nt oldu una dair birçok flikâyetin taraf m za ulaflmas üzerine SSK l n n serencam n yerinde görmek için bir vaka incelemesi yapt k. Serüvenimizi birlikte izleyelim. Eczac gözüyle SSK hastanelerinnin devri Arzu etti imiz fleylerin ço u gerçekleflti Mesut DO AN Eczac Feyzullah Yorulmaz la Türkiye de ilaç sunumu ve SSK hastanelerinin devrinde yaflananlarla ilgili bir konuflma yapt k. Hastane önünde incir a ac Prof. Dr. M. Naci BOSTANCI Hastanenin kendine has bir kokusu vard. Koridorlara sinmifl olan, sadece ilaçlara de il, ayn zamanda hastalar n kederlerine, yaln zl klar na, umutlar na, tam da oradaki bekleme koltuklar na oturduklar nda geçmifllerine yapt klar buruk tattaki yolculuklar n hat rlay fllar na ait kokulard. 26 T p Bayram nda anlaml ödül Veysi PAMUKO LU stanbul da düzenlenen törende 81 ilden seçilen y l n doktorlar na plaketleri Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan verildi. Y l n doktoru seçilip de bugün hayatta olmayan doktorlar n ödüllerini anneleri, eflleri, çocuklar ve kardeflleri Baflbakan Erdo an n elinden ald lar.

3 T.C. SA LIK BAKANLI I AYLIK YAYIN ORGANI Nisan Dr. Hüsamettin Olgun ile hayat ve fliir üzerine... Önce hekimim ben, hem de 25 y ld r idealizmden hiç ödün vermeyen bir hekim.. Ama muayenehane ç k fl ndan itibaren akflam ve gecelerimin zaman tasarrufu bana aitti. Diledi im flekilde kullanabilirdim. Az dinlendim belki. Ama sonuçta eser b rakmak ve kal c olabilece ini düflünmek dinlendiriyor sanatç y Geçmiflten günümüze sa l k vak flar Prof. Dr. Zafer ÖZTEK Türkler, tarihin her döneminde sa l k hizmetleri ile ilgili vak flar kurup iflletmifllerdir. Bunun en güzel örne i, 1206 y l nda Kayseri in Yenice Mahallesinde Anadolu Selçuklu hükümdar I. G - yaseddin Keyhüsrev taraf ndan kardefli Gevher Nesibe Sultan ad na yapt r lan t p okulu ve darüflflifad r. 38 Daha kaliteli sa l k hizmetlerine do ru kurumsal performans ölçümü Mehmet DEM R, Bayram DEM R, Harun KIRILMAZ Bakanl m z hastanelerinde 2004 y l bafl ndan itibaren uygulamaya bafllad m z performansa dayal ek ödeme sistemi dinamik bir flekilde devam etmektedir y l nda kurumsal kaliteyi gelifltirme ve kurumsal performans kavram gündeme al narak uygulamaya yeni bir boyut getirilmifltir. 44 Hasta haklar nda gelinen nokta Uzman Süleyman DEM REL Hasta haklar ile ilgili yay mlanm fl bildirgelere bakt m zda; hasta haklar n n amac, ilkeleri, ne oldu u ve kapsam gibi temel konularda dünya genelinde bir mutabakat oldu u görülmektedir. Ancak bir hak ihlalinde ne yap lmas gerekti i ve hangi mekanizmalar n iflletilmesi gerekti i ülkeden ülkeye farkl l klar göstermektedir Yeflilay Unutmay n Mustafa Necati ÖZFATURA Yeflilay Cemiyeti 5 Mart 1920 y - l nda Hilal- i Ahdar (Yeflilay) ismiyle kurulmufltur. Kurulufl gerekçesi hayli ilginçtir. flgal güçleri vapurlar dolusu alkollü içki ve uyuflturucu getirerek paras z olarak gençlere da t nca, bir grup ayd n, cemiyetimizi kurmufltur y l nda ise Bakanlar kurulu karar yla kamu yarar na dernekler statüsüne al nm flt r. 54 Sa l kta Koflar Ad m Dr. Hüseyin DEM REL 58 Yeni Ufuklar Dr. Mahmut DEM R 60 nsan& nsanlar Dr. A. Cem TOPRAK 62 Kültür ve Sanat 63 Kongreler/ nternet Dünyas ndan 64 Çengel Bulmaca Selman CAH T

4 Y O R U M Doktor-Hasta iliflkisine farkl bir bak fl Dr. Murat KINIKO LU Bir Doktor Hastas ndan Ne ster? Hep birlikte 'Para ister.. Para ister...' dedi inizi duyar gibiyim. flitmemifl olay m... Bence bir doktor hastas ndan; 1. Tavsiyelerine uymas n, 'En az ndan bu yönde çaba göstermesini' ister. Hasta, kendi sa l na en az doktoru kadar özen göstermelidir. Bir yandan 'Merdiven ve yokuflta nefesim t kan yor..' diye flikayet edip arkas ndan 'Doktorcum, bana sigaray b rak deme ne dersen de...' diye ilave ederseniz olmaz... Yüksek tansiyonu olan kilolu bir hastan z 'zay flama' önerinize karfl n bir sonraki kontrolüne b rak n zay flamay iki kilo da alm fl olarak gelirse doktoru olarak ne yapars n z? 'Kemik erimesinin en iyi ilac yürüyüfltür, lütfen her gün yar m saat yürümeye çal fl n' dedi iniz hastan z n k z, annesinin son üç ayda bir kez bile yürüyüfle ç kmad n söylerse ne düflünürsünüz? 2. laçlar n, önerildi i gibi kullan lmas n ister. Doktorunuza ilac n zla ilgili akl n za gelen her fleyi; etkisini, yan tesirlerini, aç m tok mu alaca n z, di er ilaçlar n zla bir etkileflimi olup olmayaca n sorup, düflüncelerinizi onunla tart fl n ama sonunda doktorunuzun verdi i ilaçlar, onun söyledi i flekilde al n Hastalar n ilaçlar sormadan b rakmamas n ister. Bu oldukça s k karfl laflt m z bir sorundur. Uzun süreli tedavilerde (özellikle antidepresan ilaç alanlar) tedaviyi kendileri sonland r p 'Doktor bey, kendimi iyi 4 SB Diyalog

5 Y O R U M hissedince ilac b rakt m..' derler. laçlar n z, ne olursa olsun doktorunuza dan flmadan b - rakmay n. 4. Kendi bafl na veya komflunun önerisi ile ilaç almamas n ister. 'Neriman han m n tansiyon ilac çok iyi gelmifl, acaba ben de ondan alsam m?' sorusunu az duymad m dersem yalan olur... Neriman han m yerine doktorunuza inanman z öneririm. 5. Acil durumlar d fl nda gece aranmamak ister. Gece 02'de çalan telefonla uyan p 'Kap komflumun karn a r yor, ne ilaç verelim?' diye bir soru ile karfl laflan doktorun karn nda bafllayan a r n n sabaha kadar geçmeyece inden emin olabilirsiniz. Hele daha önce bir-iki telefona daha cevap vermifl ise Eski tetkiklerini düzgün bir flekilde saklay p kendisine getirmesini ister. 'Doktor bey geçen hafta bir elektro çektirmifltim, dur bakay m nereye koymuflum...' deyip çantan z n uçsuz bucaks z derinliklerinde bitmeyen bir arama kurtarma çal flmas na girerseniz muayene vaktinizi bofl yere ziyan etmifl olursunuz. Eski tetkiklerinizin içindeki lüzumsuz faturalar, randevu ka tlar n ay klay n; doktorunuzun önüne koydu unuz belgelerin içinde sadece size ait laboratuvar ve tetkik neticeleri oldu undan emin olun. Böylece flekerinizi çok yüksek görüp telaflland nda 'Babam n tetkiki yanl fll kla buraya kar flm fl...'demek zorunda kalmazs n z. Neden bilmem, Türk kad nlar n n evdeki eski röntgen filmlerine karfl bir antipatisi vard r. Eski röntgen filmlerinizi atmay n. Neden bilmem, Türk kad nlar n n evdeki eski röntgen filmlerine karfl bir antipatisi vard r 'Eski akci er filminiz var m?' sorusuna ald m en s k cevap: 'Gard robun üzerinde duruyordu, tafl n rken att k...' fleklindedir. Halbuki eski röntgen filmleri, yeni çekilenlerle k yaslanarak sizi pek çok gereksiz tektik ve masraftan kurtar r. 7. Kulland ilaçlar n kutular - n yan nda getirmesini (veya ismini bilmesini) ister. Doktorunuz 'Tansiyon için hangi ilac al yorsunuz?' diye sordu unda; 10 dakika düflündükten sonra telefonla evdeki eflinize sorup, efliniz de bir 10 dakika aray p ilac komodinin gözünde bulamay nca ona dönüp 'K rm z küçük bir hapt...' derseniz zavall doktorunuz o an felç geçirebilir. Unutmay n, doktorlar n, haplar n renginden ve büyüklü ünden ismini bilme gibi bir becerisi yoktur. 8. Mümkün oldu unca temiz gelinmesini ister. Bu konuda hepimizin hemfikir oldu undan eminim.. 9. Sab r ister. laçlar her zaman istenildi i kadar çabuk tesir etmeyebilir ve baz lar n n ilk günlerde az msanmayacak kadar çok yan etkileri görülebilir... Bir Hasta Doktorundan Ne ster? Bas nda yer alan haberler ve zaman zaman televizyon kameralar na tak lan görüntüler insanlar m z n biz doktorlardan yana oldukça dertli oldu unu gösteriyor. Dolay s yla bu yaz m daha çok doktor meslektafllar ma yaz lm fl, okurlar n ve hastalar n ortak beklentilerini aktaran bir mektup gibi olacak. Genç meslektafllar m afla daki istekleri dikkatle okurlarsa hayatlar boyunca faydalanacaklar ö ütler bulabilirler ve yaz m da amac na ulaflm fl olur. Bu arada, hepimizin çal flma flartlar n n ayn olmad n biliyorum. Baz lar m z, ultra lüks muayenehane flartlar nda hasta bak p Jale han m n baca ndaki selülitleri kendine dert ederken, baz lar m z da ücra bir köyün sa l k oca nda zatürree olmufl bir çocu a nas l SB Diyalog 5

6 Y O R U M ilaç bulaca m z n hesab n yap yoruz. Buna ra men stanbul'daki hastan n da Hakkari'deki çocu un annesinin de doktorundan istedi i baz ortak fleyler var ve emin olun bunlar n hepsi verilmesi son derece kolay fleyler, yeter ki isteyelim Hasta doktorundan 'güler yüz' ister. Bu, hastalar m z n büyük ço unlu unun ortak iste- i... As k suratl l k hiçbir mesle e yak flmaz ama doktorlu a 'hiç yak flmaz'. Y l fl kl k ile güler yüz aras ndaki fark bilmek kayd yla kendisinden derman isteyen kifliye güler yüzlü davranmak endifle dolu hastay hemen rahatlat r ve doktoruyla daha iyi bir iletiflim kurmas n sa lar. da 'Hasta ile ilgilenirken bir yandan da hemflire ile akflam dizileri ve günlük olaylardan konuflmamal ' diyor Kendisine (SSK'l veya devlet memuru ise) mümkün oldu unca çok laboratuvar tetkiki yap lmas n ve her yerinin röntgeninin çekilmesini ister. fiimdi i neyi biraz da hastalara bat ral m. Bir flekilde devlet güvencesine sahip olan baz hastalar m n ellerinde sayfalar dolusu tetkik raporlar ile geldiklerini görüyorum. Hani nas lsa paras benden ç km yor diyerek lüzumlu lüzumsuz tetkik yapt r p, 'Kan ald rm flken bi zahmet hepsine bakt ral m abi...' demek do ru de il. Laboratuvar tetkiklerinin 'kit' dedi imiz özel maddeleri yurtd fl ndan geliyor ve devlet bunun için yurtd fl na trilyonlar ödüyor Hasta özel imkanlar ile doktora gitmiflse kendisinin bir para makinesi gibi görülmemesini ister. Enflasyon düflüyor, ancak geçim flartlar eskisinden daha iyi de il.. Belli ki uzun süre daha kemerleri s kmaya devam edece iz. Bence bir doktorun hastas ndan tetkik isterken birkaç fleyi göz önünde bulundurmas gerekir. 2. Kendisini dinlemesini ve yeterli vakti ay rmas n ister. Hastalar n en çok flikayet ettikleri hususlardan birisi 'doktorun kendisini yeterince dikkatli dinlememesi'dir. Bazen hasta daha içeri girer girmez veya söyledi i ilk cümleyle kafam zda hasta hakk nda bir tan oluflsa da, hastay sonuna kadar dikkatle dinlemeliyiz. Hastan n esas derdi ona koydu umuz 'bilimsel tan ' de il onun 'flikayetinin geçmesi'dir ki bunu ancak hastay dikkatle dinleyip, sorunu tam olarak anlayarak sa layabiliriz Kendisinin sadece 'hastal k sahibi kifli' olarak de- il 'bir insan olarak' görülmesini ister. Okurlar mdan biri, SSK polikliniklerinden yak nan uzun yaz s nda 'doktorun hiç olmazsa reçete yazarken yüzüne bakmas n ' istedi ini yazm fl. Bir di er okurum Bu tetkikin hastam n iyi olmas na bir katk s olacak m? Hastam n bu tetkiki yapt racak maddi imkan var m? Bu tetkiki yapt rmak flart m, yoksa daha kolay, ekonomik bir yolu var m? 6. Bir s k nt s oldu unda aray nca bulup konuflabilmek (cep telefonunun aç k olmas n ) ister. Doktorun cep telefonunun saatleri aras nda devaml aç k olmas gerekti ine inan yorum. E er hasta doktorunu aray p bulam yorsa veya sekreterine not b rakt halde kendisine dönüfl olmuyorsa bu iflte bir aksilik var demektir. Okurlar mdan Say n O. S. Türko lu'nun mail'i esas nda yukarda yazd klar m n hepsinin özeti gibi: 'Hasta; can n, namusunu ve paras n gözü kapal olarak doktoruna emanet etti inin unutulmamas n ister...' En hofluma giden de Trabzon'dan bir okurumun doktorlardan iste i oldu: 'Apandisit ameliyat nda karn nda makas ve pense unutulmamas n istiyor.' Sebebi de Koflarken birbirine de ip ses ç karmas. 6 SB Diyalog

7 Sa l kta Devrin Hikayesi D O S Y A Dr. Enes Gül Dosya editörü SB Diyalog 7

8 D O S Y A Bir devrin anatomisi Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Müsteflar Yard mc s Büyük dönüflümler yaflan rken, birilerinin ortam buland rmas adettendir ve bulan k ortamlar, yap lan ve yap lmas planlanan ifllerin anlafl lmas n daha da güçlefltirir. 80 li y llar n bafllar yd. htilal sonras, siyasi tercih sahiplerinin medya önüne birlikte ç k p tart flmalar na tan k oldu umuz ilk y llard. Bu tart flmalarda belki ekonomik ve siyasal tercihlerin derinlemesine müzakeresi mümkün olmuyordu, ama halk n kolayca anlayabilece i bir üslupla bu alanlardaki anlay fl farkl l klar, zihniyet çat flmalar ortaya konuyordu. Köprüyü satar m /hay r satt rmam tart flmalar 80 li y llardan hat rda kalan bir tart flma örne idir. Geçen 20 y l içinde ekonomik tercihler için sembolize edilen bo az köprüsü, artan yükü ile birlikte milletimize hâlâ hizmet vermeye devam ediyor say l, Baz Kamu Kurum ve Kurulufllar na Ait Sa l k Birimlerinin Sa l k Bakanl na Devredilmesine Dair Kanun un Türkiye Büyük Millet Meclisi nin gündeminde oldu u günlerde yaflanan tart flma ortam nda kamu hastanelerinin ve özellikle SSK hastanelerinin Sa l k Bakanl na devri konusunda öne ç kan söylemler adeta satar m/satt rmam çerçevesi içinde bir anlay fl çat flmas na dönüfltü. Bir yandan özel hukuk hükümlerine tabi bir kurumun sa l k tesislerinin milli emlak e devrini özellefltirme olarak anlayanlar n ya da özellefltirme ça r fl m yaps n diye inan lmaz senaryolar üretenlerin oldu u; di er yandan kamulaflt rma eylemi ile kamu yönetimi için hedeflenen yerelleflme ad m n n birbirine kar flt r ld, z t kavramlar n üst üste çak flt r lmaya çal - fl ld bir kargaflaya hep birlikte flahit olduk. Evet, ayn köprü hâlâ halk m za hizmet vermeye devam ediyor. Tart flmac lar n bile tam olarak fark na varamad klar husus, köprünün kendisi de il, tart flmalar n arka plan nda yer alan ekonomik modellerdir. Asl nda indirgemeci bir üslupla yap lan tart flmalar, ekonomik ve politik tercih sahiplerinin 80 li y llardaki kadar net olarak kendilerini ifade edebilmelerini sa lamad. Taraflar farkl bir fikir iddias ile ortaya at l p ayn sözleri tekrarlad lar ve anlamlar n yitirildi i söz düellolar yaln zca kay tlarda kald. Büyük dönüflümler yaflan rken, birilerinin ortam buland rmas adettendir ve bulan k ortamlar, yap lan ve yap lmas planlan ifllerin anlafl lmas n daha da güçlefltirir. Kendisini sol dünya görüflü içinde tan mlamaya çal flanlar, devletlefltirmeye özellefltiriliyor gerekçesi ile karfl ç karken, liberal bir dünya görüflünü benimseme veya içine sindirme gayreti içinde olan kesimler de devletlefltirmeyi ça r flt ran uygulamalar yerelleflme veya ademi merkeziyet çerçevesinde yorumlamaya çal fl rlar. Böyle dönemlerde esas yap lmak istenen de iflimi görenlerin say s çok az. SSK hastanelerinin devrine ilifl- 8 SB Diyalog

9 D O S Y A Kamuoyunun mülkiyet devrine kilitlendi i olay, asl nda bu sistemin de ifltirilmesi sürecidir. Sa l k kurulufllar sa l k otoritesinin belirledi i standartlar çerçevesinde kendi karar mekanizmalar n iflletecek, kendi bütçesini planlayacak ve kendi verimlili ini sa lamaya çal flacak kurumlar haline gelecektir. kin yasan n engellenmesi için Cumhurbaflkan ndan medet umulmufl, mülkiyet devri tart flmalar Anayasa Mahkemesi ne kadar tafl nm flt r. Uygulaman n içerisinde yer almas gereken binlerce sorumlu, bu tart flmalar n oluflturdu u bulan k ortamda karars zl a itilmifltir. At lan ad mlar n genelde sa l k sisteminde özelde hastane yönetiminde bir model de iflikli ine gidifl oldu u neredeyse fark edilemez hale gelmifltir. Hastane hizmetlerinin devaml l dünyada bilinen farkl finansman modelleriyle sa lanabilmektedir. Global bütçeleme, hasta bafl na ödeme, kifli bafl na ödeme, hizmet bafl na ödeme gibi yöntemlerin yan nda üretilen hizmetin karfl l ile do rudan iliflkisi olmayan kalem esasl merkezi bütçeleme modelleri (line-item budgets) uygulanmaktad r. Bu son bütçeleme yöntemi, Sovyetler Birli- i ne has olup asl nda gittikçe yok olmaktad r. Ülkemizde özel hastaneler, üniversite hastaneleri ve devlet hastaneleri ürettikleri hizmeti satmaya dayal hizmet bafl ödeme yöntemleriyle finanse edilmektedir. Bu finansman kayna n n yönetimini devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerindeki döner sermaye iflletmeleri üstlenmifltir. Maliye Bakanl n n denetim ve kontrolünde olan bu iflletmeler, her ne kadar sorunlar yaflasa da yerinden al nan kararlar n hayata geçirilmesinde çok etkili olmakta; talep ve flartlar n h zl de iflimine ayak uydurulmas nda kolayl k sa lamaktad r. Memurlar n maafllar n n devlet taraf ndan karfl lanmas gibi ana yap yla tamamen uyumlu olmayan ek finansman türleri var olsa da sa l k hizmetinin bu kurumlarda sürdürülmesindeki rolü s n rl d r. Döner sermaye katk pay ödemeleri neredeyse sabit maafl n yerini alarak, bu bütçeyi gittikçe daha az önemli hale getirmektedir. Asl nda hastanelerimizin bu flizofren finansman yap lar ndan kurtar lmas ve SB Diyalog 9

10 D O S Y A Hastane duvarlar ndan an larda kalanlar... daha dinamik bir flekilde yerinden yönetilebilen iflletme bütçesine kavuflturulmas beklenmektedir. Bu flekilde finanse edilen sa l k kurulufllar n n tamamen kamu deste- inden mahrum b rak laca bir yap düflünülmemelidir.. Sa l k hizmetinin devaml l n n sa lanmas için her zaman ekonomik verimlili in göz ard edilebilece i durumlar, flartlar, bölgeler olacakt r. PTT, DDY gibi baz kamu kurumlar na ait hastaneler ile SSK hastaneleri, bütçe dinamikleri kendilerine ait iflletme modelleri olmayan ve daha çok merkezi yönlendirmelerle ifllemekte olan kurulufllard r. Bu hastanelerin yukar da sözünü etti imiz line-item finansman modeli, de iflime karfl direnme flans n yitirmifltir. Bu durum sadece ülkemizde de il, bütün dünyada hemen hemen ayn d r. Y llard r var olagelen yönetimsel ve ekonomik ba ml l k, do ald r ki, bu kurumlar m zda atalete yol açm fl, çal flanlar n n bütün gayretlerine ra men, de iflen flartlara uyum göstermede zorlanm flt r. Büyük ve güzel yat r mlar, bak ml binalar olsa da t bbi araç ve gerecin s n rl oldu u, hastalar n sözleflmeli özel kurumlara sevk edilmesinin sa l k sistemi içinde ayr bir fenomen haline geldi i, sisteme eriflimi kolaylaflt racak muayenehanelerin yayg nlaflt bir yap ortaya ç km flt r. Yani, fiziki yap lar ile ifllevsel kapasite paralelli i kurulamam flt r. Kamuoyunun mülkiyet devrine kilitlendi i olay, asl nda bu sistemin de ifltirilmesi sürecidir. Sa l k kurulufllar sa l k otoritesinin belirledi i standartlar çerçevesinde kendi karar mekanizmalar n iflletecek, kendi bütçesini planlayacak ve kendi verimlili ini sa lamaya çal flacak kurumlar haline gelecektir. Geliflen süreçte her geçen gün yerinden yönetim daha fazla etkili hale gelecektir. Dolay s ile tek çat uygulamas, fiziksel birliktelikten çok bir yönetim ve iflletim birlikteli ini hedeflemektedir. Teorik olarak bu süreçteki liderlik ve yönlendirme Sa l k Bakanl d fl nda da gerçeklefltirilebilirdi. Bu tart flmal hususa ra men, gelinen noktada belki de geçmiflteki performans n n etkisiyle, bu görev Sa l k Bakanl na verilmifltir. Sa l k Bakanl n n üstlendi i sorumluluk, 150 ye yak n hastane ve bir o kadar da irili ufakl sa l k kuruluflunu devir almaktan öte, bu dönüflüm sürecindeki yol göstericilik görevini yerine getirmektir. Sa l k Bakanl n n oldukça kapsaml bir yükü devir alarak üstlendi i sorumluluk gerçekten riskli ve zordur. Geride b rakt m z iki y l içinde Bakanl n devlet hastanelerinde gerçeklefltirdi i de iflimler, alternatifi olan SSK hastaneleri ile k yaslanarak kolayca fark edile- 10 SB Diyalog

11 D O S Y A Bütün bu zorluk ve risklerine ra men, son 2 y ld r Bakanl n hastane iflletmecili ine verdi i önem, her geçen gün tedrici olarak devredilen yetkiler, kurum s n rlar n aflarak t bbi hizmetlerin gerekti inde hizmet al m yoluyla sa lanmas, hatta rekabete aç lmas, performans anlay fl n n sa l k sektörüne sokulup motivasyonun sa lanmas, hizmetin karfl l n n çal flanlara yans t lmas ve sa l k hizmetlerinin kay t alt na al n r olmas gibi bir dizi uygulamalar, bu sürecin baflar l bir flekilde tamamlanaca n n iflaretlerini vermektedir. biliyor ve kamu deste ini alabiliyordu. Art k bu flans devam etmeyecektir. Kamu deste ini yan na alabilece i iyilefltirmelerin k yaslanabilece i örnekler, üniversite hastaneleri d fl nda kalmam flt r. Bakanl k art k daha dikkatli ve daha belirgin iyilefltirmeler ortaya koyarak ayn performans yakalayabilir. Nitekim daha ilk günlerde bütün aksakl klara ra men, SSK hastanelerindeki ilaç kuyruklar ile k yaslanamayacak derecede s n rl düzeydeki hasta kuyruklar, adeta ilk defa ortaya ç km flças na bas n organlar na yans m flt r. Bu kuyruklar n azalt lmas n n hatta ortadan kald r lmas n n takdir edilmesini beklemeyelim. Zira toplumsal haf za çok zay ft r ve art k k yaslanabilecek ilaç kuyruklar da yok olmufltur. Bütün bu zorluk ve risklerine ra men, son iki y ld r Bakanl n hastane iflletmecili ine verdi i önem, her geçen gün tedrici olarak devredilen yetkiler, kurum s n rlar n aflarak t bbi hizmetlerin gerekti inde hizmet al m yoluyla sa lanmas, hatta rekabete aç lmas, performans anlay fl n n sa l k sektörüne sokulup motivasyonun sa lanmas, hizmetin karfl l n n çal flanlara yans t lmas ve sa l k hizmetlerinin kay t alt na al n r olmas gibi bir dizi uygulamalar, bu sürecin baflar l bir flekilde tamamlanaca n n iflaretlerini vermektedir. Devir diye alg lanan uygulaman n bir baflka önemli yönü sa l k hizmet sunumunun net ve berrak s n rlar - SB Diyalog 11

12 D O S Y A Sa l k hizmeti kad n-erkek, genç-yafll, zengin-fakir, iflli iflsiz hiçbir ayr ma tabi tutulmaks z n bütün toplumu kapsay c olmal d r. Toplumu oluflturan bütün bireylerin bu hizmetlere elefltirel bakma, sorgulama, ve daha iyisini talep etme hakk vard r. Bu yüzdendir ki, k sa vadeli ç karlar, popülist yaklafl mlar, siyasal kayg lar nedeniyle sa l k hizmetlerinin iyileflmesini önleyici yaklafl mlar, ihmaller, engellemeler affedilir de ildir. Olay n bütünü ile kavranmas, sa l kl analizi ve daha iyinin baflar lmas konusunda topyekûn elbirli i yap lmas n n sorumlulu unu tafl yoruz. n n çizilmesi, hastane yöneticileri ile çal flanlar n görev tan mlar n n netleflmesidir. Art k hastaneler ayn zamanda sigortac l k yapmayacakt r. Böylece sa l kta hizmet sunumu ile finansman n birbirinden ayr lmas diye tarif edilen ve bir türlü gerçekleflemeyen olgu hayata geçmifl olacakt r. Geçifl döneminde bunun zorluklar hâlâ yaflanmaktad r. Bütün iyi niyetlerine ra men, yasan n yürürlü e girmeyece i veya iptal edilece i beklentisinde olan SSK görevlilerinin organizasyonel haz rl k bir yana, zihinsel haz rl k yapmada bile gecikmesinin ard nda biraz da y llar boyu yürürlükte olan, sigortac l k ile sa l k hizmetinin birbirine kar flt, yerleflik kültür vard r. Nitekim ilaç temini ve yatan hastalara malzeme temini konular nda ilk günlerde yo un yaflanan sorunlarda bu kültürün de ifltirilmesindeki zorluk etkili olmufltur. Bu durum sadece kurum mensuplar n n de il, SSK l hastalar n da davran fl biçimine yans maktad r. stirahat raporu verildi inde alaca ücreti, sevk edildi inde almas gereken yolluk ve yevmiyeyi, sevk edildi i üniversite hastanesinden talep edilen t bbi malzemeyi almak için devredilen hastaneye baflvurup hak arayan vatandafl m z da sa l k hizmeti ile sigortac l ay ramaz bir haldedir. Baflvurdu u eczanenin reçetedeki ilac n temin etmemesinin hesab n gelip hastaneden veya bu reçeteyi yazan doktordan soran hastay suçlayabilir miyiz? Bu davran fl da farkl düzeyde sa l k hizmetini sunan kurumlar n ayr m n n yap lamamas n n bir sonucudur. 12 SB Diyalog

13 D O S Y A Devir diye alg lanan uygulaman n bir baflka önemli yönü sa l k hizmet sunumunun net ve berrak s n rlar n n çizilmesi, hastane yöneticileri ile çal flanlar n görev tan mlar n n netleflmesidir. Art k hastaneler ayn zamanda sigortac l k yapmayacakt r say l yasan n hayata geçirilmesi, bu kargaflalar n ortadan kalkmas n sa layacakt r. Art k sa l k hizmetini sunan kurum sadece bu hizmetle u raflacak ve kapasitesini gelifltirmeye, verimlili i ve kaliteyi art rmaya yönelecektir. Sigorta kurumu ise, sa l k hizmetlerinin aralar na s k flt rd sa l k sigortac l hizmetlerini buradan ç kar p bizzat üstlenecek ve gittikçe gelifltirerek profesyonel anlamda denetleyen, analiz eden, düzenli kontrol ve geri ödeme mekanizmalar gelifltiren bir yap ya kavuflacakt r. Art k SSK kendi görevini ve sorumlulu unu daha aç k bir flekilde fark edebilme imkan na kavuflmufltur. Bu f rsat de erlendirilerek, h zl bir flekilde yeniden yap lanma gerçeklefltirilmelidir. Siyasi otoritenin kararl - l, ve görevlilerin sorumluluk bilinci bu yap lanman n k sa sürede sa lanaca ümidini vermektedir. Bu konuda yan lmak istemiyoruz say l, Ödeme Gücü Olmayan Vatandafllar n Tedavi Giderlerinin Yeflil Kart Verilerek Karfl lanmas Hakk nda Kanun da De ifliklik Yapan 5222 say l kanunun uygulamaya geçildi i 2005 y l bafl ndan itibaren Yeflil Kart kapsam ndaki geliflmeler, ilaç sektörü ile ilgili bakanl klar aras nda imzalanan protokol gere i SSK l lar n serbest eczanelerden ilaç alabilmesinin sa lanmas, bütün sosyal güvenlik kurumlar n n ayn geri ödeme yöntemleri ve ayn ilaç al m yöntemlerinde birlik sa lamas, sosyal güvenlik sistemlerinin harmonizasyonuna do ru at lm fl önemli ad mlard r. SSK n n sistemi zorlayan ayr laç Talimatnamesi nin de ortadan kald r larak Bütçe Uygulama Talimat çerçevesinde birlik sa lanmas bu süreci daha da pekifltirecektir. Di er yandan, yaz m z n konusu olan 5283 say l yasa ile hastane ve di er sa l k kurulufllar n n iflletim sistemlerindeki farkl l klar n ortadan kald r lmas, geri ödeme kurulufllar n n benzer yap daki sa l k kurulufllar ile muhatap olmas na f rsat tan yacak ve hizmet al m kolaylaflacakt r. Maliyet-etkili, verimli ve kaliteli bir hizmet sunma kayg s tafl yan sa l k kurulufllar oluflacakt r. Sa l k Bakanl n n öncülük etmesiyle sa l k hizmetlerindeki bir çok de iflken standardize edilerek kodlanmakta, bu standart verilerle bilgi al flveriflini sa layacak olan bilgi sistemi alt yap s n n kurulma çal flmalar sürdürülmektedir. Tüm bu uygulamalar bir bütün içinde ele al rsak, Genel Sa l k Sigortas n n kald r m tafllar n n teker teker döflendi i görülecektir. 20 fiubat ta bütün yaz l ve görsel medyan n ana gündem maddesini oluflturan uygulama, hastane iflletmecili inde bir sistem de iflikli i hatta bir rejim de iflikli idir. Uygulanan yöntem ve Sa l k Bakanl ile SSK n n üstlendi i roller aç s ndan tart fl l r yönleri olsa da devir ifllemi, sa l k sisteminin harmonizasyonu aç s ndan önemli bir ad md r. Bu uygulama, yasal çerçevede sa l k kurulufllar n n devri olarak tan mlanm flt r. Baz iflçi sendikalar ve baz sivil toplum kurulufllar nca hastanelerin sat lmas, özellefltirilmesi, devletlefltirilmesi, hatta hastanelere el konmas gibi ço u çeliflkili yaklafl mlarla basite indirgenmifltir. Yasan n uygulanmas n n getirece i sonuçlar n, sa l k sistemine, hastane yönetimi ve iflletmecili ine ve hatta sigortac l a olan etkisinin tart fl lmas yerine bu indirgemeci yaklafl mlar kapsam nda tart fl ld flanss z bir süreç yaflanm flt r. Sa l k hizmeti kad n-erkek, genç-yafll, zengin-fakir, iflli iflsiz hiçbir ayr ma tabi tutulmaks z n bütün toplumu kapsay c olmal d r. Toplumu oluflturan bütün bireylerin bu hizmetlere elefltirel bakma, sorgulama, ve daha iyisini talep etme hakk vard r. Bu yüzdendir ki, k sa vadeli ç karlar, popülist yaklafl mlar, siyasal kayg lar nedeniyle sa l k hizmetlerinin iyileflmesini önleyici yaklafl mlar, ihmaller, engellemeler affedilir de ildir. Olay n bütünü ile kavranmas, sa l kl analizi ve daha iyinin baflar lmas konusunda topyekûn elbirli i yap lmas n n sorumlulu unu tafl yoruz. SB Diyalog 13

14 D O S Y A Bitmeyen kuyruklar... SSK Hastaneleri deyince gözümün önüne geçen an lar saymakla bitmez. Çocukluk y llar mda yaflad m bir olay var ki saatlerce bekledi im kuyruklar n ötesinde benim ve ailemin hayat nda telafisi mümkün olmayan izler b rakt. Harun KIRILMAZ Y llarca SSK Hastanesinde yaflad m s k nt lar göz önünde bulundurdu umda, yaklafl k bir ay önce yaflanan geliflmeler beni fazlas yla heyecanland rd ve mutlu etti. Bas nda oldukça genifl yer bulan bu konunun özü, asl nda tek cümle ile özetlenebilir: 19 fiubat itibariyle SSK Hastaneleri Sa l k Bakanl na devredilecek ve devlet hastanelerinden fark kalmayacakt. SSK Hastanelerinde muayene, tetkik ve ilaç kuyruklar nda bekleye bekleye sabretmeyi ö renen birisi olarak bu geliflme, benim için gerçekten devrim niteli indeydi. Düflünsenize, sabah n ilk fl klar yla yollara düflen ve çok erken bir saat olmas na ra men SSK Hastanesi kap s na vard nda hiç de yaln z olmad n gören; hastal na flifa bulmak için doktor karfl s na ç kabilmek ümidiyle bitmek tükenmek bilmez bir kuyru a girmeyi flans sayan; uzun u rafllar sonunda mahfleri and ran bir kalabal n içinden s yr lmay baflar p doktorun karfl s nda derdini anlatamaman n verdi i huzursuzlu u yaflayan; kan tahlili ve röntgen filmi için günün üçüncü kuyru una girebildi i için yüzünde mutlu bir tablo oluflan; tahlil sonuçlar n ve röntgen filmlerini alabilmek için uzun u rafllar veren ve bu u urda rakipleriyle (!) yar flan; tahlil sonuçlar n doktoruna göstermek ve ilaçlar n yazd rmak için tekrar polikliniklere hücum eden; nihayet elinde reçetesiyle ilaçlar n almak için günün en son, ama en zor kuyru una do ru yol alan ve sonunda Eczanemizde ilaçlar n z yoktur flokunun tedirginli ini tafl yan birisi için bu s k nt lardan bir nebze de olsa kurtulaca ümidini tafl mak bile, bir devrim de il de nedir? SSK Hastaneleri deyince gözümde canlanan an lar saymakla bitmez. Çocukluk y llar mda yaflad m bir olay var ki saatlerce bekledi im kuyruklar n ötesinde benim ve ailemin hayat nda telafisi mümkün olmayan izler b rakt. SSK Hastanelerinin Sa l k Bakanl - na devrinden yaklafl k befl y l önce, yani 2000 y l n n Ocak ay nda iflçi emeklisi olan babam, muayene olmak üzere karl bir k fl sabah SSK Dispanserine gitmiflti. O an hiç birimizin bilemeyece i geri dönüflü imkans z yolculuk da bafllam flt. Ayn zamanda yüksek tansiyon problemi bulunan babam n vücudu, bek- 14 SB Diyalog

15 lemek zorunda bulundu u muayene kuyru una daha fazla tahammül gösterememifl olsa gerek aniden tansiyonu yükselerek beyin kanamas geçirmifl. Apar topar kald r ld SSK Hastanesinde, bayram arifesi olmas sebebiyle nöroloji uzman n n bulunmamas ise çaresizli imizin yakam z b rakmad n bir kez daha yüzümüze vuruyordu. Sonras malum, üniversite hastanesine sevk ve yo un bak mda yaflamla ölüm aras nda gidip gelen mücadele dolu günler. 1,5 ay sonunda Allah a flükür babam tekrar aram za döndü. Ancak beyin kanamas sonucu geçirdi i k smi felç nedeniyle uzun bir süre yata a ba ml yaflad ktan sonra fizik tedavi seanslar sonucunda koltuk de ne iyle k sa yürüyüfller yapabilir duruma geldi. Çocuklu uma ait kötü hat ralardan biri olan ve babam n beyin kanamas sonucu k smi felçli olarak emeklilik y llar - n geçirmesine sebep olan SSK Hastanelerinin Sa l k Bakanl na devredilmesi, benim ve ailemin yaflad s k nt lar düflündü ümde son derece sevindirici bir olay. Özellikle ilaçlar n uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalmadan serbest eczanelerden al nabilecek olmas, y llarca SSK Hastanelerinde ilaç kuyru unda beklemifl birisi olarak gerçekleflmesi imkans z bir hayal. Uygulamadan ve kamuoyundan takip etti ime göre, hayallerim bir bir gerçeklefliyordu. Hayallerimin gerçekleflti ini ve y llarca çekti imiz s k nt lar n son buldu unu gözümle görmek istedim ve babam n düzenli olarak kulland tansiyon ve kolesterol ilaçlar n n da bitmesini f rsat bilerek eski ad SSK Yeniflehir Dispanseri olan D flkap E itim ve Araflt rma Hastanesi Yeniflehir Semt Poliklini i ne gittim. Art k ne randevu al(ama)mam gerekiyordu, ne sa l k karnesinin ve nüfus cüzdan n fotokopisini çektirmem gerekiyordu, ne de 80 Ykr luk muayene katk pay n ödemek için bilmem kaç nc kuyru a girmem gerekiyordu. Tüm bunlar bir tarafa ilaçlar almak için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda de ildim. stedi im eczaneye gidecek ve ilaçlar s ra beklemeden alabilecektim. Ö leden sonra sözünü etti im semt poliklini indeydim ve beni çok flafl rtan Çocuklu uma ait kötü hat ralardan biri olan ve babam n beyin kanamas sonucu k smi felçli olarak emeklilik y llar n geçirmesine sebep olan SSK Hastanelerinin Sa l k Bakanl na devredilmesi, benim ve ailemin yaflad s k nt lar düflündü ümde son derece sevindirici bir olay. bir durumla karfl laflt m. Kendimi hasta yo unlu una ve kuyruklarda beklemeye al flt rd m için karfl laflt m manzara karfl s nda hem hayrete düfltüm hem de sevindim. Saat 13:30 olmas na ra men hasta yo unlu u yoktu. Muayene odalar n n önünde bekleyen ortalama 3-5 hasta vard. Hemen hasta kabul ifllemlerinin yap ld eski eczanenin bulundu u kata indim. Orada da durum, poliklinik katlar ndan farks zd. Azami iki dakika bekleme süresinden sonra hasta kabul bankolar ndan birinde ifllemler yap l yordu. Yeni uygulamaya göre sadece sa l k karnesi veya vizite ka d n ibraz etmek, muayene olmak için yeterli olmas na ra men hasta kabul bankolar na gelen hastalardan sa l k karnesi ve nüfus cüzdan fotokopisi isteniyordu. lk ad mda karfl laflt m bu manzara, SSK Hastanelerinde SSK l vatandafllar n karfl laflt sorunlar n giderildi i yönündeki düflüncelerimin sars lmas na neden oldu. Çaresiz sa l k karnesinin ve nüfus cüzdan n fotokopisini çektirdikten sonra tekrar hasta kabul bankosuna yöneldim ve ifllemlerimi yapt rd ktan sonra Dahiliye 12 nolu poliklinik muayene odas na gittim. Dahiliye 12 no lu poliklinikte muayene için bekleyen hasta say s, benimle birlikte 3 kifliydi. kinci hasta olarak poliklinik muayene odas na girdim ve Doktor Han m a babam n sa l k karnesini ve raporunu sunarak düzenli olarak tansiyon ve kolesterol ilaçlar n kulland n söyledim. Doktor Han m ilaçlar sa l k karnesindeki reçeteye ve rapora yazd. Raporun fotokopisini çektirip sonra Baflhekimli e onaylatt ktan sonra serbest eczanelerden alabilece imi söyledi. Teflekkür ederek ç kt m ve raporun fotokopisini bina d fl nda bir k rtasiyede çektirdikten sonra baflhekimli e onaylatmak için tekrar semt poliklini ine döndüm. Raporun onay iflini de hallettikten sonra semt poliklini inden ayr ld m. Semt poliklini i civar ndaki eczanelerden birine girdim ve elimdeki reçeteyi göstererek ilaçlar n olup olmad n sordum. Üç çeflit ilaçtan ikisinin olmad cevab n al nca çaresiz baflka bir eczaneye girdim. Orada da ald m cevap farks zd. lk ikisi yok, Birinci ve üçüncü yok, kinci ve üçüncü yok, lki yok, kincisi yok, Üçüncüsü yok ve Hiçbiri yok... Art k bilmem kaç nc eczaneye girdi imin say s n unuttum. Büyük bir hayal k r kl yafl yordum ve ümidim yavafl yavafl tükeniyordu. Ta ki bir eczanede Buyurun oturun, telefon aç p getirtelim diyene kadar. Ancak arad m ilaçlar buldu umu düflünüp yaflad m mutluluk k sa süreli oldu. Telefon görüflmesi sonucu ilaçlar n olmad n ö rendim ve d flar ç karak eczane seferlerime devam ettim. Reçetede yaz l üç kalem ilaçtan SSK Eczanelerinde on binlerce kutu oldu unu düflünmek, bu ilaçlar n zayi olaca endiflesini tafl mak ve bunlara ilave olarak mutlaka bulmam ve almam gereken 3-5 kutu ilac, girdi im onca eczaneye ra men alamam fl olmak sinirlerimi yeterince gerdi. Art k gazetelerdeki SSK SB Diyalog 15

16 D O S Y A hastanelerindeki kuyruklar d flar ya tafl nd konulu haberleri daha iyi anl yordum. Semt Poliklini inde 15 dakikada iflimi halletmifltim ama iki saattir eczane eczane dolaflmaktayd m ve hala arad m ilaçlar bulamam flt m. Arad m ilaçlar bulabilece ime ümidim kalmam fl gibiydi. fians m son kez denemek için bir eczaneye gittim ve ilaçlar n üçünün de bulundu unu ö rendi- imde dünyalar benim olmufltu. Burada da sa l k karnesi ve kimlik fotokopisi istendi ama ilaçlar bulmufl olman n verdi- i mutluluk ve yaflad m yorgunluktan sonra, sa l k karnesinin ve kimli in asl - n isteseler hiç düflünmeden verirdim. Reçete ve fotokopileri verdikten sonra provizyon ifllemlerine baflland. Ancak burada da flanss zl klar yakam b rakmamakta kararl yd. Eczac reçetede yaz l ikinci ilac n uzman doktor taraf ndan yaz lmas gerekti ini ve bu yüzden SSK n n provizyon vermedi ini söyledi. Bildi im kadar yla raporlu ilaçlar n uzman hekim taraf ndan yaz lma zorunlulu u bulunmamaktad r. Yani pratisyen hekimin de raporlu ilaçlar yazmas nda bir engel yoktur. Ancak benim bunu bilmem, eczac y ikna etmeye yetmedi ve maalesef ilaçlar alamadan ç kt m. Raporlu ilaçlar n uzman hekim taraf ndan yaz lmas n n zorunlu olup olmad Arad m ilaçlar bulabilece ime ümidim kalmam fl gibiydi. fians m son kez denemek için bir eczaneye gittim ve ilaçlar n n üçünün de bulundu unu ö rendi imde dünyalar benim olmufltu. Benim SSK lar m Yusuf GÜLER Biz SSK ya gönül vermifl, bütün eksi ine, kusuruna ra men ona kay ts z, flarts z ba lanm fl bir aileyiz. Öyle ki son zamana kadar, SSK hastaneleri d fl nda baflka hastanelerin varl ndan bile haberdar de ildik. flçi ailelerinin hayatlar boyunca SSK hastanelerinde yaflad klar, birden fazla filme esin kayna olabilir. Yaz n n bafll na Benim SSK lar m koymam n anlam da bu. Medyaya yans yan ve güncelli ini yitirmeyen araflt rmalar vard r: Bir insan hayat n n bilmem flu kadar saatini uyuyarak, flu kadar saatini yemek yiyerek, flu kadar saatini televizyon seyrederek geçirir der. Bir SSK mensubu, hayat n n ne kadar saatini SSK hastanelerinde geçirmifltir, fleklinde bir araflt rma var m, bilemiyorum ancak kendi ad ma flunu söyleyebilirim; hayat m n özellikle gençlik y llar m n epeyce uzun saatlerini, hatta günlerini SSK hastanelerinde geçirdim. SSK da geçen zamanlar mdan çok fazla da flikayetçi de ilim. Neden; derseniz anlatay m. Biz SSK ya gönül vermifl, bütün eksi ine, kusuruna ra men ona kay ts z, flarts z ba lanm fl bir aileyiz. Öyle ki son zamana kadar, SSK hastaneleri d fl nda baflka hastanelerin varl ndan bile haberdar de ildik. Baflka hastanelere gitti imizde itilip kak lmaktan, hor görülmekten, ikinci s n f vatandafl muamelesi görmekten çekinirdik. SSK da y llar y l çekti imiz çileye ra men, bu hastanelere garip bir ba ile ba lanmaktan vazgeçmedik. SSK hastanelerinin Sa l k Bakanl na devredilece ini duyan annem, panik halinde soruyor: Nas l olacak? SSK hastaneleri kapat lacak m? Ben nas l baflka hastaneye giderim? SSK d fl nda bir hastaneye gitmem ben. Devirden sonra meydana gelen y lman n bir sebebi de bu olsa gerek. SSK l her zamanki al flkanl n terk etmeyerek yine SSK ya kofltu çünkü. Elefltiriden çok, yaflad klar m zla, olan biten aras ndaki benzerli i gösterecek bir foto raf çekmeyi daha uygun buluyorum. Her fleye ra men SSK hastanelerini elefltirmek de içimden gelmiyor do rusu. Benim SSK ile tan fl kl m do du um gün bafllad ve Kütahya SSK Hastanesi nde nihayet buldu. O günden sonra akrabalar m n rahats zl d fl nda SSK hastanelerine yolum düflmedi. Do du um gün, beni fazlas yla seven ve bana isimler veren SSK doktor ve hemflireleriyle tan fl kl m uzun y llar sürdü. Daha alt ayl kken geçirdi im zatürreden kurtulmak için SSK kap lar n arfl nlad m durdum. Bunun yan nda haf zamda yer eden ve beni derinden etkileyen 20 günlük bir yatak istirahat m de oldu ortaokul ça lar mda. D flkap SSK ya teflhisi konulamayan bir rahats zl ktan dolay yat r ld m ve herhangi bir teflhis konulmadan taburcu edildim. On hastan n ayn ko uflu paylaflt o günlerde, rahats zl konusunda fazla- steyenin istedi i hastaneden, hatta istedi i doktordan, istenen kalitede bir sa l k hizmeti almas yolunda at lan bu çok önemli hamleyi tebrik ve takdirle karfl l yorum. nsan m z n karnesine, künyesine göre de il, sadece insan olmas ndan dolay eflit ve adil bir sa l k hizmet almas na kimin itiraz olabilir ki.. 16 SB Diyalog

17 D O S Y A hususunu netli e kavuflturmak için mesai bitmeden tekrar Semt Poliklini ine döndüm ve kurum eczac lar na durumu izah ettim. SSK laç Talimatnamesine göre raporlu ilaçlar n uzman hekim taraf ndan yaz lma zorunlulu unun bulunmad - n kesin olarak ö rendi imde üzüleyim mi, yoksa sevineyim mi karar veremedim. laçlar buldu um eczaneye tekrar gittim ve SSK laç Talimatnamesine göre raporlu ilaçlar n uzman hekim taraf ndan yaz lma zorunlulu unun bulunmad n, 28 May s 2004 tarihli Resmi Gazete de konu ile ilgili düzenleme bulundu unu söyledim. Aç klamalar ma ra men befl gün önce SSK ile anlaflma yapt klar n ve bu konu hakk nda tecrübeleri bulunmad n öne sürerek ilaçlar m vermek istemediler. Israr edecek ve tart flacak gücüm kalmad için, bütün ümidimi söz konusu eczanede b rakarak ç kt m. SSK Hastaneleri Sa l k Bakanl na devredilmiflti. Art k randevu alamama sorunu, uzay p giden ilaç kuyruklar sorunu yoktu. Tabi bunlar iflin görünen yüzü. Bir de görülmeyen, ya da görülmek istenmeyen (!) yüzü var. Yani SSK Hastanelerinin Sa l k Bakanl na devrinden sonra yaflad m ilk deneme ve sonuçlar... Randevu alma sorunu yoktu ama ilaç almak eskisinden daha zordu. Eskiden en az ndan kapal bir yerde bekliyordum ve kuyru un sonunda ilaç alabiliyordum. SSK Eczanelerinde ilaç kuyru unda bekledi- im süre, eczane eczane dolaflt m ve sonunda ilaç alamad m süreden kesinlikle daha k sayd. San r m SSK Hastaneleri Sa l k Bakanl na devredilirken, SSK l hastalar n çekti i s k nt lar da fark nda olmadan devredildi. Tüm vatandafllar n sa l k sorunlar n n en k sa zamanda uzaydaki kara deliklere devredilmesi ve bir daha geri gelmemesi ümidiyle. s yla kaflarlanm fl ve yaflamdan ümidini kesmifl 40 yafllar nda bir adamla arkadafll m oldu. Hayat n kurals z yaflamak üzerine kurmufl bu adam hastal n n a rl na ra men sigara ve alkol gibi al flkanl klar na devam ediyor, bunun için de s k s k hastane d fl na ç k p terlikli pijamal haliyle bazen bir kahvehaneye, bazen bir pastaneye oturup kafa dinliyordu. Firar etmeden önce, ko ufltaki hastalar taraf ndan verilen sipariflleri özenle not ediyor ve hastaneye girmesi yasak pek çok fleyi hastaneye sokuyordu. fiehirleraras bir yolculu u ç kt nda trafik kazas ndan yaral kurtulmamak için ya en ön koltu u ya da en son koltu u tercih etti- ini tekrarlay p duruyordu. Doktorlar n kendisine hangi tedaviyi uygulad klar n, hangi ilac vereceklerini harfi harfine bilirdi. Yine SSK hastanelerinde yirmilik difl maceram var ki sormay n gitsin. Üniversite y llar nda, Konya SSK da bir difl doktoruna görünüyorum. Doktor, bir diflime bak - yor, bir bana bak yor ve ben bu difli çekemem, ameliyatl k, diyor. Fakat kendisinin ameliyat yapamayaca n söylüyor. Çaresiz diflimin a r s yla yaflamaya bir süre daha devam ediyorum. Yaz tatilinde Ankara ya geliyorum, SSK n n Toprakl k- taki Difl Poliklini ine gidiyorum. Oradaki doktor, bu diflin neresi ameliyatl k, ben bu difli çekerim, diyor ve zor da olsa difli çekiyor. Bir y l sonra difl a r lar yeniden nüksediyor. Bu sefer okul bitmifl ve görev gere i Erzurum day m. Çekilen diflin kökü kalm fl ve art k ameliyat kaç n lmaz görünüyor. Erzurum T p Fakültesi ne sevk yapt r yorum ve yirmilik diflimden 25 dakikal k bir operasyonla kurtuluyorum. Art k Emekli Sand mensubuyum ve Devlet Hastaneleriyle iliflkilerimi pekifltirmeye çal fl yorum. Derken hiç beklemedi- im bir yer ve zamanda yeniden SSK hastanesine düflüyorum. Bir günlük bir gezi için bulundu umuz Kütahya da eflim hava de iflimi ve ald g dalar nedeniyle rahats zlan p bayg nl k geçiriyor. Yol kenar ndan çevirdi imiz taksi bizi en yak n hastaneye at yor: Kütahya SSK Hastanesi. Hastanenin acil servisinde, bize gereken ilgi gösteriliyor, eflime serum tak l yor, tetkikleri yap l yor. Yar m günlük bir hastane serüveninden sonra taburcu oluyoruz. Tabii hastanede gördü ümüz muameleden memnun kalarak. SSK hastanelerindeki y lmalar n bir suçlusu da biziz. Gerek kendimde, gerekse de ailemde flahit oldu um olaylar flunu gösteriyor: Bu hastaneler gerçekten hasta olana iyi hizmet veriyor. Özel muayene paras, b çak paras vermeden baflar l bir flekilde ameliyat olan yak nlar m var mesela. Gerçekten hasta olmak ne demek diye sorarsan z flunu söyleyebilirim: Hastal n z tam olarak ortaya ç kt ve bütün belirtileriyle kendini gösterdi i zaman gerçekten hastas n zd r. Bunun d fl nda, fluram a r yor, buram a r yor, diye bu hastanelere yolunuz düflerse, ço u zaman kap d flar edilirsiniz. Birkaç defa doktorlar taraf ndan kovuldu umu bilirim. Doktor da kendine göre hakl d r bu noktada, günde ortalama hastaya bakmak zorundad r ve her hasta için ayr ayr tetkikler istemek gibi bir lüksü yoktur. Annem, babam ve bir kardeflim halen SSK l ve bizim evde derin bir mâtem var. Art k gidebilecekleri bir SSK hastanesi olmamas onlar fazlas yla üzüyor. Bense ziyadesiyle seviniyorum; isteyenin istedi i hastaneden, hatta istedi i doktordan, istenen kalitede bir sa l k hizmeti almas yolunda at lan bu çok önemli hamleyi tebrik ve takdirle karfl l yorum. nsan m - z n karnesine, künyesine göre de il, sadece insan olmas ndan dolay eflit ve adil bir sa l k hizmet almas na kimin itiraz olabilir ki.. SB Diyalog 17

18 D O S Y A Hastanelere özel bir gezinti Hastaneleri, hasta ve hasta yak nlar kimli iyle sizler için gezdik ve izlenimlerimizi kaleme ald k. stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi Tarih: Saat: 17:00 sonras Yer: STANBUL Üç kifliden oluflan ekip taraf ndan saat 17:30 da hastanenin acil servisine gidildi. Acil servis al fl k olunmayan bir flekilde son derece sakin görünüyordu. lk etapta kap daki güvenlik görevlilerine dan fl larak ifllemlerin nas l yap laca soruldu. Çünkü dan flma hizmeti güvenlik görevlilerince verilmekteydi. SSK l ysak ilk önce fotokopi çektirmemiz gerekti i söylendi. Memur ve yak nlar sevk evrak ile baflvurdu undan fotokopiye gerek yoktu. Bu nedenle fotokopi çektirmedik. Ekip üyelerinden biri hasta di er ikisi ise yak nlar rolünde ilk muayene odas na gidildi. Görevli doktor: Hemen muayene olunamayaca n, ilk önce ifllem yap lmas gerekti ini ifade etti. Bunun üzerine; hasta yak n olan bizlerin önce muayene yap ls n biz ifllemlerini tamamlar z srar üzerine muayeneye baflland. Ekip üyelerinden biri ifllem kuyru unda bekledi. Bu bekleyifl kuyrukta 5(befl) kifli olmas na ra men 23 dakika sürdü. Nihayet, s ra ekip üyesi olan hasta yak n na gelmiflti. fllemler yap l rken kay t kabul görevlisi personel ilk kez devlet memuru baflvurusunu kabul ediyor olsa gerek, yapaca ifllem konusunda mütereddit davrand. Arkadafl na dan flt, arkadafl bir an düflünüp tabi tabi ondan da katk pay alacaks n deyip 80 kurufl talep ettiler. Arkadafl m z, emin misiniz? diye sordu ama paray da ödedi. Ödemeyi yapt fifl no: kay t kabul no: 466 Ekip üyemiz hasta rolünü çok iyi yapm fl olsa gerek kendisinden 18 SB Diyalog

May s 2004. 10 Prof. Dr. Alâeddin Yavaflça ile DR. MÜRfi T TOPRAK

May s 2004. 10 Prof. Dr. Alâeddin Yavaflça ile DR. MÜRfi T TOPRAK T.C. SA LIK BAKANLI I AYLIK YAYIN ORGANI May s 2004 5 Hizmet zordur ama... PROF. DR. NECDET ÜNÜVAR Dergimizin her say s n yeni bir heyecanla bekledi imi söyleyerek bafllamak istiyorum söze. Bekliyorum

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR?

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? Nisan 2008 MURAT DAYANIKLI SA LIK SEKTÖRÜNÜN GELECE VE B RLEfi K SA LIK KURUMLARI MET N ÇAKMAKÇI YEN YÖNETMEL K EL M Z KOLUMUZU BA LADI SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? TÜRK YE N N EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖRLER

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

ersin Tabip Odas M 2009/3 Bülteni

ersin Tabip Odas M 2009/3 Bülteni Me r s da Tabip O sin B ü lt e ni içindekiler 02 Say n Meslektafllar m Prof. Dr. Aytu At c Mersin Tabip Odas Yay n Organ ( Ücretsizdir) Sahibi Mersin Tabip Odas Ad na Dr. Aytu ATICI Editör Dr. C. Tayyar

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

Panel Session Panel Oturumu

Panel Session Panel Oturumu 378 Panel Session - Panel Oturumu Panel Session Panel Oturumu Panel Keynote Speaker Panel Sunufl Bildirisi: Doç.Dr.Adem fiah N, Undersecretary, Ministry of Industry and Commerce of Turkey / Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

Editör den. Bu Say da KAPAK LERLEME RAPORU MEDYA RAKAMLARLA

Editör den. Bu Say da KAPAK LERLEME RAPORU MEDYA RAKAMLARLA Bu Say da KAPAK De iflen rol 3-6 UNICEF Temsilcisi Eddie McLoughney, Türkiye de görev yapt alt y l içinde UNICEF in çocuk sa l ve e itim alan ndaki ilerlemelere katk da bulundu una inan yor. Bununla birlikte,

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Cerrahi Birimler ile nfeksiyon Kontrol Ekibi letiflimi: Beklentiler, Sorunlar

Cerrahi Birimler ile nfeksiyon Kontrol Ekibi letiflimi: Beklentiler, Sorunlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 314-350 Hastane İnfeksiyonları Cerrahi Birimler ile nfeksiyon Kontrol Ekibi letiflimi: Beklentiler, Sorunlar # Bu makale, 1-4 Kas m 2001 tarihinde Pamukkale de düzenlenen

Detaylı

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER Ç NDEK LER www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Tüm sa l k mesleklerinde oldu u gibi diflhekimli inde de reklam sa l k mevzuat taraf ndan yasaklanm flt r. Oda Haberleri..................................18

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

STANBUL TAB P ODASI KASIM - ARALIK 2010 / SAYI: 187 DOSYA HEK M ÖRGÜTLENMES

STANBUL TAB P ODASI KASIM - ARALIK 2010 / SAYI: 187 DOSYA HEK M ÖRGÜTLENMES STANBUL TAB P ODASI KASIM - ARALIK 2010 / SAYI: 187 DOSYA HEK M ÖRGÜTLENMES ED TÖR Editörden... Merhaba 187. say ile yine birlikteyiz. Bu say gündem konular m z; Tam Gün Yasas sonras Anayasa Mahkemesi

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz

Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008 Y l: 18 Say : 81 HKMO 41. Ola an Genel Kurulu yap ld Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz Yaz s 3. sayfada

Detaylı

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland Ç NDEK LER TDBD / 77 10 29 A ustos ta Prof.Dr. Mehmet Beyli yi yitirdik. 21 Eylül de ise Sakarya Diflhekimleri Odas Baflkan Necip Enver Demirer ve Genel Sekreter Cenk Acar Gaziantep te yap lan TDB Baflkanlar

Detaylı

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 TEMMUZ 2009 S:6 TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak DEVLET Z BIRAKMADAN D NLER S radan insan

Detaylı

daha etkin flekillerde yürütülmesine katk sa layacak bir e itim modülü tasarlanm flt. Bu çal flmalarla,

daha etkin flekillerde yürütülmesine katk sa layacak bir e itim modülü tasarlanm flt. Bu çal flmalarla, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli stanbul da Sa l k Okurlar Aile hekimli ine geçifl sürecinde çok hareketli günler yafl yoruz. stanbul da 940 aile hekimli i noktas ve 3645 aile hekimi kadrosu söz konusu.

Detaylı

TDB GÜNDEM. SA LIK BAKANLI I NA Z YARET Türk Diflhekimleri Birli i Merkez Yönetim Kurulu

TDB GÜNDEM. SA LIK BAKANLI I NA Z YARET Türk Diflhekimleri Birli i Merkez Yönetim Kurulu ISSN: 1303-9784 TDBD94 içindekiler BAfiYAZI 11 TDB GÜNDEM SA LIK BAKANLI I NA Z YARET Türk Diflhekimleri Birli i Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile 28 Oda Baflkan ve di er Oda yöneticileri, 31 May s 2006

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar; Sa l kta Dönüflüm Program çerçevesinde Türkiye genelinde yaflad m z yeniliklere paralel olarak stanbul da da Aile Hekimli ine geçifl sürecinde Aile Hekimli i I.

Detaylı

Göç Hikâyeleri Ac y gören insan baflkas n ac tmaz

Göç Hikâyeleri Ac y gören insan baflkas n ac tmaz GÖÇ H KÂYELER Göç Hikâyeleri Ac y gören insan baflkas n ac tmaz Yay na haz rlayan: Nam k Kemal Dinç. Proje Dan flman : Bahar Öcal Düzgören Tasar m ve Kapak: KolektifAtölye ISBN: 978-605-60059 Bask : Gün

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu dosya MAKRO EKONOM Doç. Dr. brahim ÖZTÜRK Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu 1924 Anayasas bir kenara b rak lacak olursa, tarihte ilk defa Türk halk kendi özgür iradesiyle, son darbeden

Detaylı

Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar...

Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar... SA LIK POL T KASI Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar... Prof. Dr. Sabahattin Ayd n 1959 y l Bolu do umlu. stanbul Üniversitesi T p Fakültesi nden 1985 y l nda mezun oldu. Trakya Üniversitesi T p

Detaylı

www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi

www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi Ç NDEK LER www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi TDB 16. Uluslararas Diflhekimli i Kongresi Meslek Sorunlar Sempozyumu nda kamuda ve özel sa l k kurulufllar nda çal flan meslektafllar

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı