Sayın Ġbrahim YAZAR a, ayrıca özverilerinden dolayı oğlum Yağız ve eģim Hasan Hilmi ye teģekkürlerimi sunarım.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayın Ġbrahim YAZAR a, ayrıca özverilerinden dolayı oğlum Yağız ve eģim Hasan Hilmi ye teģekkürlerimi sunarım."

Transkript

1 ÖNSÖZ Dünya ekonomisinde turizm yarattığı kendine özgü ekonomik değer ile giderek artan bir önem kazanmaktadır. Turizm türleri içerisinde yer alan kongre turizmi kitle turizmine alternatif oluģu, sürdürülebilir turizme olan katkısı, turizmin mevsimsellik ve çevre kirliliği sorunlarına çözüm oluģturması, yeni destinasyonlar alanları yaratarak turizmin ülke geneline yayılması ve en önemlisi kongre turizmi amacıyla gelen kiģi ve grupların yüksek gelir düzeyine sahip olması dolayısıyla yarattığı ekonomik girdinin diğer turizm türlerine oranla fazla olması gibi öne çıkan özellikleri nedeniyle ayrıca ön plana çıkmaktadır. Dünyadaki geliģmiģ ülkelerin kongre turizminden aldıkları pay göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizde bu sektörün geliģtirilmesi için çok daha fazla emek harcanması ve bu alandaki çalıģmaların daha bilinçli ve organize Ģekilde yürütülmesi gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu tez, alternatif turizm alanları içinde büyük bir öneme sahip olan kongre turizminin parçalanmıģ ve dağınık yapısından kurtularak bir çatı altında dengeli geliģimini sağlamak ve Türkiye nin kongre alanında dünya çapında tanınan bir ülke olabilmesi amacıyla, ülke genelinde kongre turizmi ile ilgili yapılacak etkinlikleri planlamak, yönetmek, denetlemek, kamu veya sivil kurum ve kuruluģlarının bu amaçla yapacakları çalıģmalarda koordinasyonu sağlamak üzere ulusal bir birlik olacak Ģekilde Türkiye Kongre ve Ziyaretçi Bürosu nun temellerini atabilmek amacıyla hazırlanmıģtır. Tezin ana fikrinin doğumundaki katkılarından dolayı öncelikle Tanıtma Genel Müdürlüğü nün değerli yöneticileri Sayın Cumhur Güven TAġBAġI na ve Sayın Levent DEMĠREL e, çalıģmamın hazırlık aģamasındaki katkılarından ötürü i

2 Sayın Ġbrahim YAZAR a, ayrıca özverilerinden dolayı oğlum Yağız ve eģim Hasan Hilmi ye teģekkürlerimi sunarım. ii

3 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... Ġ ĠÇĠNDEKĠLER... ĠĠĠ SĠMGELER VE KISALTMALAR DĠZĠNĠ... VĠĠ TABLOLAR VE ġekġller DĠZĠNĠ... X GĠRĠġ... 1 I.BÖLÜM KONGRE TURĠZMĠNĠN TANIMI, KAPSAMI VE GELĠġĠMĠ 1. GENEL BĠLGĠLER Turizm Kavramı Kongre Kavramı ve Tanımı Kongre ve Turizm ĠliĢkisi Kongre Turizmi Kavramı Kongre Turizminin Özellikleri Kongre Turizminin Ekonomik Açıdan Önemi Kongre Turizminin Sosyal ve Kültürel Açıdan Önemi II. BÖLÜM ULUSLARARASI ALANDA KONGRE TURĠZMĠ 2. KONGRE TURĠZMĠNĠN GELĠġĠMĠ, DÜNYADA KONGRE TURĠZMĠ VE KONGRE TURĠZMĠNDE ÖRGÜTLENMELER Kongre Turizminin GeliĢimi iii

4 2.2. Uluslararası Kongre Pazarı ve Kongre Turizmi Dünyada Kongre Turizmi Avrupa da Kongre Turizmi ABD de Kongre Turizmi Diğer Ülkelerdeki Kongre Turizmi Kongre Turizminde Örgütlenmeler Kongre Merkezleri ve Ziyaretçi Büroları Profesyonel Kongre Organizatörleri Dünyada Kongre Merkezlerini Pazarlayan ve Yönlendiren Uluslararası KuruluĢlar Uluslararası Kongre ve Konferans Birliği (ICCA) Avrupa Konferans ġehirleri Federasyonu (EFCT) Uluslararası Destinasyon Pazarlama Birliği (DMAI) Profesyonel Kongre Yönetimi Derneği (PCMA) Uluslararası Kongre Merkezleri Birliği (AIPC) Uluslararsı Profesyonel Konge Organizatörleri Birliği (IAPCO) Kongre Sektörü Konseyi (CIC) Kongre Turizmi Sektöründeki Ġhtisas Fuarları EIBTM EMIF IMEX IT&ME (The Motivation Show) International Confex III. BÖLÜM TÜRKĠYE'DE KONGRE TURĠZMĠ 3. TÜRKĠYE DE KONGRE TURĠZMĠNĠN GENEL ANALĠZĠ Türkiye de Kongre Turizminin GeliĢimi ve Durumu Türkiye de Kongre Turizmi Olanakları, Avantajları ve Dezavantajları Türkiye de Kongre Turizmi Olanakları Türkiye de Kongre Turizminin Avantajları Türkiye de Kongre Turizminin Dezavantajları Türkiye nin Kongre Turizmi Sektöründeki Sorunları Destinasyon Sayısının Yetersizliği Altyapı ve Üstyapı Sorunları Eğitimli Personel Ġstihdamı Sorunu Türkiye de Kongre Turizminde Öne Çıkan Destinasyonlar Ġstanbul da Kongre Turizmi Ankara da Kongre Turizmi Antalya da Kongre Turizmi Ġzmir de Kongre Turizmi iv

5 3.4. Türkiye de Kongre Turizmi Organizasyonları Kongre Merkezleri Konferans Merkezleri Kongre Otelleri Kongre Büroları Türkiye de Kongre Turizmi Alanında Ulusal Bir Birlik OluĢturulması Türkiye Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Kurulması Ġhtiyacını Ortaya Çıkaran Sebepler Kongre Turizmi Alanında Ulusal Bir Birlik OluĢturulmasının Faydaları Kongre Alanında Birlik OluĢturarak Sinerji Yaratılması Kongre Alanında Yeni Destinasyonlar OluĢturulması IV.BÖLÜM TÜRKĠYE KONGRE TURĠZMĠ ÖRGÜTLENMESĠ HAKKINDA ÖRNEK KANUN TASARISI TASLAĞI 4. TÜRKĠYE KONGRE TURĠZMĠ ÖRGÜTLENMESĠ HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI Kanun Taslağının Genel Gerekçesi Türkiye Kongre Turizmi Örgütlenmesi Hakkında Taslak Kanun Tasarısı Metni102 Amaç Kapsam Tanımlar TÜRKĠYE KONGRE VE ZĠYARETÇĠ BÜROSU VE ġubelerġnġn KURULUġ GÖREV VE YETKĠLERĠ Türkiye Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Destinasyon Bazında TeĢkilatlanmıĢ Kongre ve Ziyaretçi Büroları Türkiye Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Organları Türkiye Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Koordinasyon Kurulu Türkiye Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel Sekreterliği Destinasyon Bazında TeĢkilatlanmıĢ Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Yürütme Kurulları Türkiye Kongre ve Ziyaretçi Bürosu nun Görev ve Yetkileri Destinasyon Bazında TeĢkilatlanmıĢ Kongre ve Ziyaretçi Bürolarının Görev ve Yetkileri TÜRKĠYE KONGRE VE ZĠYARETÇĠ BÜROSU VE ġubelerġnġn DENETĠMĠ Denetim ÇALIġMA VE TOPLANTI USULLERĠ ÇalıĢma ve Toplantı Usulleri EKONOMĠK HÜKÜMLER v

6 Türkiye Kongre ve Ziyaretçi Bürosu nun Finansal Kaynakları Destinasyon Bazında TeĢkilatlanmıĢ Kongre ve Ziyaretçi Büroları nın Finansal Kaynakları Uygulama Yürürlük Yürütme TÜRKĠYE KONGRE ve ZĠYARETÇĠ BÜROSU ÖRGÜTLENMESĠ Türkiye Kongre Turizmi Örgütlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Madde Gerekçeleri SONUÇ KAYNAKÇA ÖZET ABSTRACT ÖZGEÇMĠġ vi

7 SĠMGELER ve KISALTMALAR DĠZĠNĠ a.g.e. a.g.m. bkz. vb. Adı geçen eser Adı geçen makale Bakınız ve benzeri ACE ACOM Association of Conferences and Activities (Konferanslar ve Etkinlikler Birliği) Association of Congress Operation Managers (Toplantı Operasyon Yöneticileri Birliği) AFOPC Association Française de Organisateurs Professionnels (Fransız Profesyonel Organizatörler Derneği) AIIC AIPC ANTC ATO BACD CIC DMAI EIBTM EFCT Association Internationale des Interpréteurs de Conférence (Uluslararası Kongre Mütercimleri Derneği) International Association of Congress Centers (Uluslararası Kongre Merkezleri Birliği) Association Internationale des Techniciens de Congres (Uluslararası Kongre Teknisyenleri Derneği) Ankara Ticaret Odası Britanya Konferans Destinasyonları Birliği Convention Industry Council (Konge Sektörü Konseyi) Destination Marketing Association International (Uluslararası Destinasyon Pazarlama Birliği) Avrupa Toplantı Sektörü Fuarı European Federation of Convention Towns (Avrupa Konferans ġehirleri Federasyonu) vii

8 EMIF FAO IACVB IAPCO European Meetings Industry Fair (Avrupa Sanayi Toplantıları Fuarı) Food and Agriculture Organization (BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) International Association of Convention and Visitor Bureaus (Uluslararası Konferans ve Ziyaretçi Büroları Birliği) International Association of Professional Congress Organizers (Profesyonel Kongre Düzenleyicileri Birliği) ICCA International Congress and Convention Association (Uluslararası Kongre ve Toplantı Birliği) ICEC ICVB IMEX IMFINCOM ĠTO KOMER MIA Ġstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezi Istanbul Convention and Visitors Bureau (Ġstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu) Intencive Meetings Expo (Incentive Toplantı Fuarı) International Convention Organizers Meeting (Uluslararası Kogre Organizatöleri Toplantısı) Ġstanbul Ticaret Odası KuĢadası Kongre Merkezi Toplantılar Sektörü Birliği MPI Meeting Planners International (Uluslararası Toplantı Planlamacıları) NATO PCMA PCO UIA UKTAġ North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik AntlaĢma Örgütü) Professional Congress Management Association (Profesyonel Kongre Yönetimi Derneği) Professional Conference Organizers (Profesyonel Kongre Organizatörleri) Union of International Associations (Uluslararası Dernekler Birliği) Uluslararası Kongre Turizmi A.ġ. viii

9 UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) UNICEF United Nations Children's Fund (BirleĢmiĢ Milletler Çocuklara Yardım Fonu) UNIDO United Nations Industrial Development Organization (BirleĢmiĢ Milletler Sınai Kalkınma Örgütü) USD WTO TOBB THY TUGEV TÜRSAB YPK Amerikan Doları World Tourism Organization (BirleĢmiĢ Milletler Dünya Turizm Örgütü) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türk Hava Yolları Turizm GeliĢtirme ve Eğitim Vakfı Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yüksek Planlama Kurulu ix

10 TABLOLAR VE ġekġller DĠZĠNĠ Birinci Bölümün Tablo ve ġekilleri Bulunmamaktadır Ġkinci Bölümün Tablo ve ġekilleri Tablo 1: Dünya Genelinde Toplantı Sayısına Göre ilk 28 Ülke, Tablo 2: En Fazla Uluslararası Kongre Düzenlenen ġehirler, Tablo 3: Yıllar Ġtibariyle ICCA nın Analiz Ettiği Toplantı Sayısı, Tablo 4: Uluslararası Toplantıların Rotasyonu, Tablo 5: Uluslararası Toplantıların Oransal Dağılımı, Tablo 6: Yapılan Organizasyonların Merkezlerine Göre Dağılımı, Tablo 7: Yapılan Organizasyonların Merkezlerine Göre Oransal Dağılımı...36 Tablo 8: Uluslararası Toplantıların Kıtalara Sayısal Dağılımı...37 Tablo 9: Uluslararası Toplantıların Kıtalara Oransal Dağılımı...37 Tablo 10: Uluslarası Toplantıların Yapıldıkları Aylara Göre Dağılımları...38 Tablo 11: Uluslararası Toplantıların Yapıldıkları Aylara Göre Oransal Dağılımları...39 Tablo 12: Ortalama Kayıt Ücreti ile Toplantı ve Delege BaĢına Toplam Harcama (USD)...39 Tablo 13: Yılları Arasında Planlanan Toplantıların Yapılacağı Ġlk 10 Ülke...40 Tablo 14: Yılları Arasında Planlanan Toplantıların Yapılacağı Ġlk 10 Kent...41 Tablo 15: 2008 Yılında Avrupa da Ġlk 5 Ülkede Düzenlenen Toplantı Sayısı...42 Tablo 16: 2008 Yılında Avrupa da Ġlk 5 Ülkede Düzenlenen Kongrelere Tahmini Katılımcı Sayısı...43 Tablo 17: Avrupa Kıtasında Yılları Arasında Tahmini Katılımcı Sayısı...43 x

11 Tablo18: Avrupa Kıtasında Yılları Arasında Düzenlenen Toplantı Sayısı...44 Tablo 19: 2008 Yılında Amerika Kıtasında Kongre Düzenlenen Ġlk 5 Ülke...45 Tablo 20: Amerika Kıtasında Yılları Arasında Düzenlenen Toplantı Sayısı...45 Tablo 21: Diğer Kıtalarda Yılları Arasında Düzenlenen Toplantı Sayısı...46 ġekil 1: Düzenleyen KuruluĢlara Göre Uluslararası Kongreler Üçüncü Bölümün Tablo ve ġekilleri Tablo 22: Türkiye de Yapılan Uluslararası Kongreler...58 Tablo 23: Yılları Arasında Türkiye de Yapılan Kongreler...58 Tablo 24: Türkiye de Yapılan Kongre ve Toplantı Sayıları, Tablo 25: Türkiye nin Kongre Turizmi Kapasitesi...64 Tablo 26: Türkiye nin Kongre Merkezi Kapasitesi...65 Tablo 27: Ġstanbul da Bulunan 4 ve 5 Yıldızlı Oteller ve Salon Kapasiteleri...77 Tablo 28: Ġstanbul da Bulunan Kongre Sarayları, Tablo 29: Ankara da Bulunan 4 ve 5 Yıldızlı Otellere Ait Kongre Salonları...80 Tablo 30: Antalya da Bulunan 4 ve 5 Yıldızlı Otellere Ait Salonlar ve Diğer Kongre Salonları...83 Tablo 31: Ġzmir de Bulunan 4 ve 5 Yıldızlı Oteller ve Bu Otellere Ait Toplantı Salonları...85 ġekil 2: Yabancı Ziyaretçilerin Türkiye ye GeliĢ Amaçlarının Yüzdelik Dağılımı..67 Dördüncü Bölümün Tablo ve ġekilleri ġekil 3: Türkiye Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Örgütlenmesi xi

12 GĠRĠġ Turizm sektörü dünyada en hızlı geliģen ve büyüyen sektörlerin baģında gelmektedir. Zaman zaman yaģanan ekonomik durgunluk dönemlerinde dahi turizmin büyümeye devam ettiği görülmektedir. Bu durumun baģlıca nedeni insanların turizme olan bakıģ açılarının değiģmiģ ve önemini kavramıģ olmalarıdır. BirleĢmiĢ Milletler Dünya Turizm Örgütü (WTO) tahminlerine göre 2020 yılına gelindiğinde uluslararası turizm gelirlerinin 2 trilyon ABD dolarına ulaģacağı belirtilmektedir. Ayrıca Uluslararası Kongre ve Konferans Birliği (ICCA) 2008 yılında dünya genelinde 7,475 organizasyonu değerlendirerek delege baģına 547 ABD doları harcama yapıldığını ve yapılan tüm toplantılardan elde edilen gelirin 12 milyar ABD doları olduğunu belirtmiģtir. Kongrelere gelir düzeyi yüksek hukukçu, doktor, bilim insanı, iģ adamı gibi meslek gruplarının katılması ve bu kongre delegelerinin normal turistlerden 3-4 kat daha fazla harcama yapmaları kongre turizmini dünya çapında son derece karlı bir sektör yapmaktadır. Bu geliģmeler, dünya turizm pastasında pay almak isteyen ülkelerin sayısının giderek artmasına yol açmıģ ve yeni destinasyonlar ile yeni turistik ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamıģtır. Bunlar arasında kongre amaçlı olarak yapılan seyahatlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Turizm geliri ve turist sayısındaki artıģla birlikte yaģanan olumlu geliģmelerin yanında birtakım olumsuzluklar da yer almaktadır. Özellikle sürdürülebilirlik, mevsimsellik ve çevresel sorunlar gibi olumsuzluklar kitle turizmi yapan ülkelerde görülmektedir. Bu sorunların bilincinde olan ülkeler, kitle turizminin yanında alternatif turizm türlerinin geliģimine ve yeni destinasyonların oluģturulmasına önem vermekte ve ayrıca daha üst sosyo-ekonomik statüdeki turistleri ülkelerine çekmeye çalıģmaktadırlar. 1

13 Kongre turizmi, turizm alanında yaģanan sorunlara alternatif çözümler sunmaktadır: Öncelikle turizm alanında yaģanan mevsimsellik sorununa.çözüm getirerek turizmin on iki aya yaılmasına katkıda bulunduğu gibi dönemsel istihdamın yerine çalıģan personelin daha uzun süre görevde kalması sağlanacaktır. Böylece turimm alanındaki sürdürülebilirlik olgusuna katkıda bulunulacaktır. Ayrıca alt ve üst yapı sorunlarına çözümler bulunarak destinasyonların.çağın gereklerine uygun yapıda olmaları sağlanarak turizm kent merkezlerine çekilerek çevresel kirlilik sorunu da azaltılacaktır. Ayrıca yeni destinasyonlar oluģturulacağı için turizmin ülkenin geneline dengeli dağılımı sağlanabilecektir. Ne var ki Türkiye de, kongre turizminin yakın zamana kadar anlaģılamamıģtır. Türkiye nin sahip olduğu doğal ve kültürel çekiciliğe rağmen kongre turizminden yeterli payı alamadığı bilinmektedir. Ġstanbul, Ankara, Antalya ve Ġzmir gibi kısmen de olsa yeterli alt ve üst yapıya sahip kentlerimiz dahi dünya kongre pazarında adından söz ettirememektedir. Bütün bu olumsuzlukların yanı sıra Türkiye ve özellikle de Ġstanbul, kongre turizmi alanında henüz yeterince keģfedilmemiģ bir destinasyon bölgesi ve kongre turizmine katılacak kiģi ve gruplar için merak ve heyecan uyandıracak bir potansiyele sahiptir. Türkiye, fiyat/hizmet karģılaģtırması açısından da geliģmiģ ülkelerle kıyaslandığında oldukça hesaplı ve bu yönüyle de önemli avantajı olan bir ülkedir. Bunların yanı sıra, Avrupa ile Asya arasında bir köprü oluģturması, ulaģım bakımından kolaylık sağlamaktadır. Özellikle Avrupa ülkelerine yakınlığı ABD ve Uzak Doğu ülkelerine kıyasla ülkemizin tercih edilmesi açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır. Nitekim ülkemizin kongre turizminden nasıl daha fazla pay alabileceği konusunda Dokuzuncu BeĢ Yıllık Kalkınma Planı nda yer alan ilke Ģöyledir: Ġstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu nun örgütlenme ve finansman yapısının güçlendirilmesinin yanı sıra sektörün desteği ile ilgili sorunları çözülmelidir. Ülkemizin kongre altyapısına sahip diğer bölgelerinde benzer büroların kurulabilmesi için gerekli iģbirliği ve koordinasyon esaslarının belirlenmesi gerekmektedir. Finansman yapısı güçlü bir kongre ve ziyaretçi bürosu oluģturmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, sektör kuruluģları ve yerel yönetimleri 2

14 kaynaģtıracak ve yönetimde söz sahibi yapacak bir model belirlemelidir Bu ilke Kültür ve Turizm Bakanlığı na kuruluģ yasası ile verilen görevler ve AB sürecinde mesleki oluģumların desteklenmesi çalıģmaları ile de uyum sağlamaktadır. Bu çalıģmada öncelikle kongre ve kongre turizminin kapsamı ve özellikleri açıklanmıģ, kongre turizminin geliģimini etkileyen unsurlar üzerinde durulmuģ ve dünyada ve Türkiye de kongre pazarının durumu güncel istatistiki verilere dayanılarak değerlendirilmiģtir. Türkiye nin kongre turizmi olanaklarının ortaya konulması amacıyla kongre turizmi merkezlerinin ve bu konuda çalıģan kuruluģların taģıması gereken özelliklere değinilmiģ, Türkiye nin baģlıca kongre Ģehirleri olan Ġstanbul, Ankara, Antalya ve Ġzmir kongre turizmi potansiyelleri bakımından değerlendirilmiģtir. Kongre turizminin geliģtirilmesinde ve destinasyonların tanıtım ve pazarlama çalıģmalarında Kongre ve Ziyaretçi Bürolarının önemi ve etkinliği dikkate alınarak kongre alanında çalıģan kurum ve kuruluģlara değinilmiģtir. ÇalıĢmamızın literatüre sağladığı katkı ve kendine özgülüğü ise tezimizin asıl amacını oluģturan son bölümde yer almaktadır.bu bölümde kongre turizmi alanındaki yetersizlikler ve belirlenen sorunlar çerçevesinde kongre turizmi ile ilgili stratejilerin belirlenmesi, bunların tek elden uygulanması, sektördeki kuruluģlar arasında koordinasyon ve iģbirliği sağlanarak rekabet gücümüzün artırılabilmesi, mevcut ve yeni kurulacak Kongre ve Ziyaretçi Bürolarına iģlerlik kazandırılabilmesi amacıyla Türkiye Kongre ve Ziyaretçi Bürosunun KuruluĢuna iliģkin hazırladığımız taslak kanun tasarısı metni, genel gerekçesi ve madde gerekçeleriyle birlikte değerlendirmeye sunulmuģtur. Tezin, bu konuda yapılacak yasal zemin oluģturma çalıģmalarına yarar sağlayacağı ve daha önce getirilmemiģ bir öneri sunarak araģtırmacılara ilk elden bir baz teģkil edeceği ve/veya fikir vereceği düģünülmektedir. 3

15 BĠRĠNCĠ BÖLÜM KONGRE TURĠZMĠNĠN TANIMI, KAPSAMI VE GELĠġĠMĠ 1. GENEL BĠLGĠLER 1.1. Turizm Kavramı 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, turizm, dünya ekonomisinde en hızlı geliģen ve geniģleyen sektörlerden biri haline gelmiģtir. Turizm, çoğu zaman diğer birçok endüstri gibi bölgesel veya ulusal kalkınma için bir araç olarak kullanılmıģtır. Turizm sektörü, yaygın biçimde özellikle iģ ve vergi gelirlerinin oluģturulmasında, ödemeler dengesi problemlerinin hafifletilmesinde, bölgesel ve ulusal ekonomik geliģmelere katkıda bulunmada rol oynayan önemli bir faktör olarak yerini almıģtır. Turizm kelimesi Latince de, dönmek, etrafını dolaģmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden üretilmiģtir. Turizmde bir hareket, seyahat, gezme kavramı vardır. Gezmek, seyahat etmek, öncelikle para harcamayı gerektirir. Gidilen yerde geçici de olsa bir süre konaklanmalıdır. Bu bilgiler sonucu Sezgin, turizmi Ģu Ģekilde açıklamıģtır: Devamlı olarak yaģanılan yer dıģına, tüketici olarak tatil, dinlenme, eğlence, kültür ve benzeri ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yapılan seyahat ve geçici konaklama hareketine turizm denir. 1 Buradan da anlaģıldığı gibi gidilen veya ziyaret edilen bölgede, insan ve ekonomik değer artıģı olmaktadır Tour kelimesinin ilk kullanımı, 18. yüzyılda, genç Ġngiliz soylularının eğitimleri için Avrupa daki tarihi, kültürel, bilimsel ve doğa güzelliği bulunan yerleri 1 Orhan Mesut Sezgin, Genel Turizm, Tütibay Yayınları, Ankara, 1995, s.3-4 4

16 ziyaretlerinde görülmüģtür. Bu geziye Büyük Avrupa Turu (The Grand Europe Tour) denilmiģtir. Daha sonraları, Ġngiliz soylularının sağlık ve daha rahat yaģam için kıģları daha sıcak iklimdeki Güney Avrupa ya gelmeleri, giderek artıģ göstermiģtir. Kitle turizmi, taģıma araçları geliģip, taģımacılık ucuzlayınca insanların kitleler halinde yer değiģtirmeleri sonucu ortaya çıkmıģtır. Ġlk paket turu 1841 de Thomas Cook düzenlemiģtir. Turist ve turizm kelimelerinin resmen kullanılması 1937 yılında Milletler Cemiyeti tarafından, yaģadığı yeri yirmi dört saatten fazla bir süre için terk eden kiģiler için kullanılmıģtır. 2 Ancak turizm çok daha eskilere dayanmaktadır Ġlk turizm tanımı 1905 te, Guyer-Feuler tarafından yapılmıģtır. Bu tanıma göre: Turizm, gittikçe artan hava değiģimi ve dinlenme gereksinimleri, doğa ve sanatla beslenen göz alıcı güzellikleri tanıma isteği; doğanın insanlara mutluluk verdiği inancına dayanan, özellikle ticaret ve sanayinin geliģmesi ve ulaģım araçlarının kusursuz hale gelmelerinin bir sonucu olarak, ulusların ve toplulukların birbirlerine daha çok yaklaģmalarına olanak veren modern çağa özgü bir olaydır. 3 Bir baģka tanıma göre ise Turizm devamlı kalma veya bir iģ faaliyeti dıģında herhangi bir nedenle yabancı bir ülkeye seyahat eden ve bu geçiģteki seyahatleri sırasında baģka bir yerdeki paranın harcanması olayı olarak tanımlanmıģtır. 4 Turizm Akademisi, 1953 yılında yayınladığı Milletlerarası Turizm Sözlüğü nde Zevk amacıyla yapılan seyahatleri ifade eden bir terim ve bu özelliği taģıyan seyahatleri gerçekleģtirmek için yapılan insani faaliyetler bütünü ile turistin ihtiyaçlarını karģılamaya olanak veren bir endüstridir. Ģeklinde tanımlanmıģtır. Çubuk a göre ise turizm, Dinlenme, eğlenme ve boģ zamanı değerlendirme gereksiniminden kaynaklanan, toplumun psikolojik dengesini sağlama, topluma açık olma niteliğiyle devletin karıģmasını zorunlu kılan ve geçici yer değiģtirmeye bağlı olarak yapılan yenileyici, iliģkileri geliģtirici ve koruyucu yönü bulunan ekonomik ve 2 (EriĢim Tarihi: ) 3 Nazmi Kozak, Meryem Kozak, Metin Kozak, Genel Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara, 2000, s.1 4 Azize Tunç ve Firuzan Saç, Genel Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara, 1998, s.14 5

17 toplumsal iliģkiler, olaylar ve hareketler bütünüdür. 5 Ana hatlarıyla turizm turist, turistik yöre ve arasındaki hareketliliği içeren bir olgudur. Bu olgu insan yaģamının tüm alanlarında geliģen ve ekonomik, sosyal, politik ve kültürel sonuçlar doğuran, sosyal, ekonomik, hukuki, coğrafik, politik ve teknolojik çevreler içinde oluģan ve geliģen olay veya sistemlerdir. Sürekli kalıģa dönüģtürmemek ve gelir sağlayıcı herhangi bir uğraģıda bulunmamak koģulu ile bireyin yolculuk ve/veya konaklamasından doğan olay ve iliģkilerin tümüdür. 6 Bu açıklamadan da anlaģıldığı gibi Birinci Dünya SavaĢı sonrası, Avrupa Devletlerinin yeniden gruplaģmaya baģlamasından dolayı, Avrupa Devletleri turizmi sadece ekonomik açıdan ele almıģlardır. 7 Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası ise Prof. Caspar turizmi daha geniģ bir bakıģ açısıyla, Ģu Ģekilde açıklamıģtır: Turist, turistik iģletmeler, turizm organizasyonlarının oluģturduğu alt sistemlere ve bu alt sistemlerin ekonomik, sosyal, politik, hukuki, teknolojik ve ekolojik çevre ile olan iliģkilerine dayanan global bir sistemdir. 8 Bu açıklamadan da anlaģıldığı gibi turizm Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası gerçek anlamını bulmuģtur. Uluslararası Turizm Sözlüğünde turizm; Zevk için yapılan geziler ve seyahatleri yapmak için gerçekleģtirilen insan faaliyetlerinin tümüdür. 9 Ģeklinde açıklanmıģtır. Yukarıdaki tanımlamalarla beraber hızlı bir geliģme ve rekabet ortamı sağlayan turizmde de 21. yüzyılda yeni trendlere girilmektedir. Deniz-kum-güneĢe dayanan kıyı turizmi önemini devam ettirmekle birlikte son yıllarda turistik talepte meydana gelen değiģiklikler dikkat çekici boyut kazanmaya baģlamıģtır. Tatil ve 5 Berrin Sirel, Berdan Nehri (Tarsus Çayı) Yukarı Havzası'nın Yayla Turizmi Açısından Kullanımı Üzerine Bir AraĢtırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana, 1987, s Tunç ve Saç, a.g.e., s.l4 7 Kozak ve Diğerleri, a.g.e., s.4 8 Tunç ve Saç, a.g.e., s.l5 9 Kozak ve Diğerleri, a.g.e., s.4 6

18 turizm kavramına iliģkin çekiciliklere ya da turistik ürünlere her geçen gün yenisi eklenmekte ve uluslararası turizm pazarındaki rekabet hızlanmaktadır. Özellikle tek tip turistik ürünlerle uluslararası turizm pazarında rekabet modası geçmiģtir. 10 Birçok ekonomik alan gibi turizm de, geleneksel kurumsal sınırları aģıp bir sınıf hak sahibi arasında bağlantı kuran birçok ekonomik, sosyal ve siyasi gücün politika ve iģletme yönetimini etkilediği bir rekabet ortamında çalıģır. Turizm, günümüzdeki en geniģ, en hızlı geliģen sanayilerden biridir. Bu hızlı büyüme, turizm ürünlerinin ve mekânlarının çeģitlendirilmesini sağlamaktadır. Turizmde alternatif arayıģlar çevrenin ve sosyal yapının hızla tahrip olmasını önlemeye yönelik yeni bir politika olarak karģımıza çıkmaktadır Kongre Kavramı ve Tanımı Günümüz kongre endüstrisinde yapılan faaliyetlerin biçimi, yöntemi, Ģekli gibi unsurlar değiģik yaklaģımlarla farklı isimler altında ifade edilmektedir. Bu kavramların çoğu Latince terimlere dayanmaktadır. Örneğin, konferans conference kelimesinin kökeni ortaçağ conferentia kelimesinden (birlikte olmak için bir araya gelmek) alınmıģtır. 12 Kongre kelimesinin kökeni Latince Congressus dan gelmektedir. Kelime toplanma, buluģma anlamına gelir. Aynı amaçla günümüzde eģ değer anlamlı olarak konferans, sempozyum, seminer, meeting gibi kelimeler de kullanılmaktadır. 10 Gözde Emekli, Turistik Ürün ÇeĢitlendirmesinde Termal Turizmin Önemi ve Ġzmir, Türkiye Turizmini AraĢtırma Enstitüsü, 3. Ulusal Türkiye Sempozyumu, 7-8 Kasım Ġzmir, 2002, s Mete Sezgin ve Abdullah Kalaman, Turistik Destinasyon Çerçevesinde Sürdürülebilir Turizm Yönetimi Ve Pazarlaması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:19, 2008, s Esat Arber, Türkiye de Kongre Turizminin Sorunları ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Alan AraĢtırması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara, 2008, s.4 7

19 ABD de parlamentonun bir bölümüne kongre denilmesi dolayısıyla, uluslararası literatürde kongreler için convention ifadesi kullanılmaktadır. 13 Kongrenin farklı kaynaklarda değiģik tanımları yapılmıģtır. Bildirmek, bilgilenmek ve tartıģmak gibi amaçlarla yapılan toplantılara kongre, konferans ya da convention denilmektedir. 14 Kongre bir veya daha fazla günle sınırlandırılmıģ ve önceden kararlaģtırılmıģ bir program çerçevesinde uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek konularında, belirli bir konuda bilgi alıģveriģini amaçlayan ve özellikle toplanılan yerin dıģından gelen kiģilerin de katılımları ile meydana gelen bir toplantıdır. 15 Bu tanımlara göre, Kongre bir veya daha fazla gün ile sınırlandırılmıģ ve önceden kararlaģtırılmıģ bir program çerçevesinde, uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında belirli bir konuda bilgi alıģveriģini amaçlayan ve özellikle toplanılan yer dıģından gelen kiģilerin de katılımları ile gerçekleģen organizasyon faaliyetleri olarak nitelenebilir. 16 Nitekim çalıģmamızda da kongre kavramı, toplantı, konvansiyon, Ģûra, konferans, seminer, panel, çalıģtay, sempozyum vb. faaliyetleri kapsamak üzere ele alınmıģtır. Konusu, tarihi ve içeriği bir program ile açıklanmıģ bir etkinliktir. Bu etkinlik; bilimsel, sektörel vb. alanlarda profesyonellerin katılımcılar ile bilgi alıģveriģinde bulunduğu bir faaliyetler bütünüdür. 13 Yusuf Aymankuy, Kongre Turizmi ve Fuar Organizasyonları, Detay Yayıncılık, Ankara, 2003, s.4 14 Yusuf Aymankuy, Kongre Turizminin GeliĢimi ve Türkiye de Kongre Turizmi, Turizmde Seçme Makaleler, Sayı:24, Ocak, 1996, s Beykan Çizel, Kongre Turizmi, Kongre Organizasyonu ve Antalya Bölgesinin Kongre Turizmi Potansiyeli, Sorunları ve Gelecekteki Beklentilerine Yönelik Bir AraĢtırma, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 1999, s.6 16 Tanju Karasu, Kongre Turizmi ve Türkiye (Durum, Sorunlar, Öneriler), Kültür ve Turizm Bakanlığı- Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Yayınları, Ankara, 1985, s.10 8

20 Bu faaliyetlerin belirli yerlerde organizasyonu, katılımcıların konaklama iģlemleri vb. sebepler aģağıda göreceğimiz gibi kongre ve turizm iliģkisini ortaya çıkarmaktadır Kongre ve Turizm ĠliĢkisi Son yıllarda dünya turizm literatüründe çeģitli turizm türleri ile ilgili yeni kavramlar ortaya çıkmıģtır. Bu yeni kavramlardan birisi de kongre turizmidir. Yukarıda kongre tanımlarında belirttiğimiz amaçlar ve belirtilen Ģekillerde organize edilmiģ toplantılar için bir araya gelen insanlar turizmin yeni bir boyutunu ortaya çıkarmıģlardır. Ülke veya toplumlar; doğal ve kültürel varlıklarının sağladığı avantaj ve olanaklardan elde ettikleri gelirlerin yanı sıra, kendilerine rekabet avantajı sağlayacak turizm segmentlerinden yararlanmak durumundadırlar. 17 Birçok ülke genel olarak kongre, toplantı, teģvik ve fuarlar etkinlikleri kanalıyla uluslararası turizm pazarına girmeye çalıģmaktadır. Kongre, gerçekleģtirilen faaliyetler açısından turizmden farklı bir olaydır. Kongre turizminde belirli bir konuda toplantı yapılmaktadır, amaç bilgi alıģveriģidir, zaman kısıtlanmıģtır ve kesin bir program çerçevesinde kongre yapılmaktadır. Kongreye katılmak üzere dıģarıdan gelen kongre delegesi konaklama, yeme-içme, alıģveriģ, eğlence gibi ihtiyaçlarını konaklama iģletmelerinde veya bulunduğu Ģehirlerde (destinasyonda) gerçekleģtirdiği için aynı zamanda turist konumundadır. Kısaca kongre turizmi ikili bir turizm türüdür. Turizm olayı kongrelerin tamamlayıcısı durumundadır Arber, a.g.e., s.6 18 Ceylan Erdoğan, Ġzmir Ġli Kongre Turizmi Arz Potansiyelinin Ġncelenmesi ve GeliĢtirilmesine Yönelik Bir AraĢtırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġzmir, 2006, s.2 9

21 toplamıģtır. 19 Uluslararası Dernekler Birliği (UIA) kongre konularını baģlıca 18 ayrı grupta 1) Bibliyografya, doküman, basın 10) Ticaret, sanayi 2) Din, Etik 11) Tarım 3) Sosyal Bilimler, hümanist çalıģmalar, 12) UlaĢım, seyahat 4) Uluslararası ĠliĢkiler 13) Teknoloji 5) Politika 14) Ġlim 6) Hukuk, kamu yönetimi 15) Sağlık 7) Sosyal yaģam seviyesi 16) Eğitim, gençlik 8) Meslekler, iģverenler 17) Sanat, radyo, sinema 9) Ekonomi, finans 18) Spor, eğlence Kongre organizatörleri, yukarıda belirtilen konular ile ilgili kongreler düzenlerken, kongre Ģehri, zaman, mekan, ulaģım ve diğer bazı hususlarla birlikte, bir diğer önemli husus olan kongre delegelerinin özelliklerini de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ortak noktası tüketici istek ve eğilimleri olan bu değiģim süreci, dünya turizm pazarında birçok noktada kendini göstermektedir. Tüketici istek ve eğilimlerinde ortaya çıkan bu değiģiklikler, pazarı da ihtiyaç duyulan talebe uygun ürün geliģtirmeye zorlamaktadır li yıllarda beklenen geliģmelerden bir tanesi, uluslararası turizmin kitlesellikten bireyselliğe, diğer bir deyiģle özel ilgi alanına yönelik olacağıdır. Çarpık yapılaģma ve aģırı gürültünün hakim olduğu turizm anlayıģı, uluslararası turizmde hızla geçerliliğini yitirmeye baģlamıģtır. 20 Ziyaretçilerin tatil anlayıģları 19 Yılmaz Özen, Kongre Turizmi ve Kongre Organizasyon Tekniği, TÜRSAB Yayını, Ankara, 1986, s Nilüfer Koçak, Türkiye nin Turizm Pazarlamasında Stratejik Pazar Analizlerinin Ürün ÇeĢitlendirmesi Açısından Değerlendirilmesi, Türkiye Turizmini AraĢtırma Enstitüsü, 3. Ulusal Türkiye Sempozyumu, 7-8 Kasım, Ġzmir, 2002, s

22 doğa, kültür ve otantik yaģam biçimlerine kaymaya baģlamıģtır. Ülkemizin de zaman ve mekan darlığında sıkıģan turizm anlayıģının pazar çekiciliği yaratabilen alternatif turizm ürünlerine yönelmesi kaçınılmaz görülmektedir. Kongre ve turizm, gerçekleģtirilen faaliyetlerin özelliği açısından birbirinden farklı olaylardır. Toplantıların turizm olgusunu meydana getirmesi halinde, iliģki ortaya çıkmaktadır. Kongreye Ģehir dıģından katılan delege, kongre süresince konaklama, yeme-içme gibi ihtiyaçlarını konaklama iģletmelerinde gerçekleģtirdiği için turist konumundadır. Kongre amaçlı seyahat ettiği için kongre turisti olarak kabul edilmektedir. 21 Turizm kongrenin bir türevi olarak ortaya çıkmaktadır. 22 Ġnsanların evlerinden ayrılarak seyahat etmelerinin altında yatan temel sebep toplantıya katılmakla beraber, kongre Ģehrinin turizm olanaklarından da yararlanmaktır. Ulusal ve uluslararası kongreler, ilgililer ve kongreyi izlemek isteyenler Ģehirde turizm hareketlerine sebep olmaktadır. 23 Böylelikle, Ģehir merkezleri de cazip hale gelmektedir. Yukarıda verilen analizin daha iyi anlaģılabilmesi iģin aģağıda Kongre Turizminin tanımlamasına yer verilmiģtir Kongre Turizmi Kavramı Turizm olayı, önemli ölçülere ulaģan döviz geliri sağlama ve istihdam etkileri yanında, genel ülke imajına etkisi yoluyla, bu imajın ülke mallarına 21 Ahmet Baytok, Türkiye de Turistik Ürün ÇeĢitlendirme Stratejisi Kapsamında Kongre Turizminin GeliĢtirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġzmir, 1998, s Tanju, Karasu, Kongre Turizmi Üzerine DüĢünceler, Anatolia Turizm AraĢtırmaları Dergisi, Detay Yayıncılık, Yıl:1, Sayı 6-7, Haziran-Temmuz, Ankara, 1990, s Süreyya Yıldırım, Kongre Turizmi ve Türkiye Kongre Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Çanakkale, 1999, s.8 11

23 yansımasına neden olarak, dolaylı ekonomik etkilere de sahiptir. BaĢka bir ifadeyle, uluslararası turizm hareketleri sonucunda oluģacak ülke imajı önemli bir hizmet ve mal pazarlama unsurudur. 24 Fakat turizmin 12 aya yayılması amacıyla alternatifler aranırken günümüzdeki bilimsel ve teknolojik geliģmeler ve artan dünya ticareti nedeni ile insanlar bir araya gelerek bilgilerini paylaģma ihtiyacı duymuģlardır. Bu sebeple insanların toplantı amaçlı seyahatlerinde konaklama, ulaģım, yiyecek-içecek hizmetlerinin de karģılaması sorunu ortaya çıkmıģtır. Bu durum ise bu ihtiyaçların karģılanabileceği Kongre Turizmi ni ortaya çıkarmıģtır. Kongre turizmi genel olarak Ģu Ģekilde tanımlanmaktadır: KiĢilerin daimi konakladıkları veya çalıģtıkları yerler dıģında, uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında, belirli bir konuda bilgi alıģveriģi yapmak amacı ile bir araya gelmelerinden ortaya çıkan seyahat, konaklama olayı ve iliģkilerinin tümüdür. 25 Bir baģka tanıma göre de kongre turizmi, Ġnsanların ortak konular üzerine toplu olarak görüģmelerde bulunmak amacıyla oturdukları yerlerin dıģına organize biçimde seyahat etmeleri, gereğinde geçici konaklamalar yapacak Ģekilde bir yerde toplanmaları, bu arada etrafı görmek, öğrenmek, dinlenmek, eğlenmek gibi eğilimlerini tatmin etme olayıdır. 26 Tanımlardan da anlaģılacağı üzere düzenlenen toplantılar aynı zamanda bir turizm olayı meydana getiriyorlarsa, ancak o zaman kongre turizminden söz edilebilir. 27 Örneğin; kongrenin yapıldığı Ģehirde oturan bir kongre delegesi, kongre üyesi olduğu halde kongre turisti değildir. Kongre turizmi bir incoming olayıdır. Öte yandan kongre turizmi yalnızca kongre amaçlı seyahatlerden oluģmamaktadır. Seminer, sempozyum, workshop vb. toplantı türleri de kongre turizmi kapsamı içerisindedir. O nedenledir ki, kongre turizmi kavramı yerine 24 Yavuz Bozkurt ve Uğur Çağlı, Uluslar arası Turizm Piyasasında Ülkelerin Pazarlanması: Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi ile Ülke Ġmajı Saptanmasına Dayalı Bir YaklaĢım, ODTÜ GeliĢme Dergisi, Sayı:18, 1991, s Karasu, a.g.m., s Özen, a.g.e., s Karasu, a.g.e., s.l 1 12

24 toplantı turizmi de kullanılmaktadır. Fakat ülkemizde ve dünya literatüründe kongre turizmi kavramına daha sıklıkla rastlanmaktadır Kongre Turizminin Özellikleri Bir kongre programında yalnızca toplantılar yer almamakta, toplantı haricinde serbest zamanlar da planlanarak eğlence, alıģveriģ, gezi vb. aktiviteler düzenlenmektedir. 28 Bu nedenle, kongre turizmi diğer turizm türlerinden farklı özelliklere sahiptir. Kongreler yılın belli dönemlerinde yoğunluk göstermektedir. Ancak kongre turizmi özellikle sezon dıģı dönemlerde otellerin doluluk oranlarını büyük ölçüde olumlu yönde etkileme potansiyeline sahiptir. 29 ĠĢ amaçlı turizm faaliyetleri tüm yıl boyu, tatil amaçlı turizm faaliyetleri ise özellikle yaz aylarında devam ederken; toplantı amaçlı seyahatlerde bu özellikler fazla görülmez. 30 Toplantıların turizm sezonu dıģına rastlayan aylarda (Ekim, Kasım, ġubat, Mart gibi) sıklıkla yapıldığı görülmektedir. Sürekli geliģen kongre turizminin, turizm ekonomisi açısından mevsim uzatıcılığının yanı sıra, ulusal turizme çeģitli açılardan sayısal katkılar ve yapısal özellikler sağlamaktadır. 31 Kongre turizminin dikkat çeken özellikleri aģağıdaki Ģekilde sıralanabilir: 28 Aymankuy, a.g.e., s.7 29 Ġge Tavmergen, Pınar Aksakal, Ebru Günlü, Kongre ve Toplantı Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004, s A. Celil Çakıcı, Toplantı Yönetimi: Kongre, Konferans, Seminer ve Fuar Organizasyonu, Detay Yayıncılık, Ankara, Eylül 2004, s ( ) 13

25 Kongreler yılın belli dönemlerinde yoğunluk göstermekte ve özellikle sezon dıģı dönemlerde yapıldıkları için otellerin doluluk oranlarını olumlu yönde etkileme potansiyeline sahiptir. Kongre turizmi ve kongre otelciliği, teknik donanım ve diğer unsurlar açısından güçlü bir altyapıya ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle kongrelere yönelik düzenleme ve faaliyetlerin, konusunda uzman olan iģletmeler aracılığıyla gerçekleģtirilmesi gerekmektedir. Kongrelerin yapılabilmesi için gerekli olan toplantı binaları ve kongre merkezleri gibi sabit yatırımlar yüksek maliyetli olup, genellikle devlet veya yerel idarelerce gerçekleģtirilmektedir. Kongre turizmi, genel turizm sezonunun dıģındaki dönemlerde düzenlendiği ve turizmin çok çeģitli hizmetlerini kapsadığı için turizmin en fazla gelir sağlayan türü olarak dikkat çekmektedir. Kongre turistlerinin harcamaları diğer turistlerin harcamalarından birkaç kat fazladır. Kongre turizmi, anında tercüme, özel programlar, davetiye hazırlama ve dağıtımı, çeģitli transferler, otel rezervasyonları, medya ve delegelerin bir araya getirilmesi, kongre binası ve merkezinin organize edilmesi, refakatçi ve eģler için tur paketlerinin hazırlanması gibi detaylı ve profesyonel beceri gerektiren hazırlıkları gerektirmektedir. Uluslararası kongre düzenlemek, bir ülke için önemli bir tanıtım aracı olarak kabul edilmektedir. Kongre turizminde baģarı sağlamak için sadece ilgili kuruluģların değil, toplumun tamamının destek vermesi ve değiģik kesimler arasında etkin bir iģbirliği olması gerekmektedir. Kongre turizminde baģarılı olabilmek için ulaģım, altyapı, konaklama, kongre salonu ve imkânları, personel, güvenlik, yan hizmetler, çevre ve kültürel zenginlikler konularında belirli bir kalite ve kapasitede olmak gerekmektedir Kahraman Arslan, Türkiye de Kongre Turizmini GeliĢtirme Ġmkânları, Ġstanbul Ticaret Odası Yayını, Ġstanbul, 2008, s

26 Yukarıda birçok özelliğine değindiğimiz kongre turizmi ülkedeki diğer sektörlere olumlu katkılar sağlarken, aģağıda göreceğimiz gibi ülke ekonomisi açısından da avantajları beraberinde getirmektedir Kongre Turizminin Ekonomik Açıdan Önemi Kongre turizminin ekonomik etkileri ile ilgili bir çerçeve çizmek gerekirse, genel turizm ile ilgili ekonomik etkilerin tümünün ve özel olarak bu turizm türünün özelliklerinden kaynaklanan etkilerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılabilmektedir. Ülke olarak da içinde bulunduğumuz ekonomik kriz dönemlerinde de turizmin ülke ekonomisine katkısının büyüklüğü, diğer dönemlere nazaran daha fark edilir bir hal almaktadır. Özellikle cari açığın kapatılmasında turizmin etkisi büyüktür. Bu nedenle turizmin yarattığı girdiyi anlatmak için bacasız sanayi deyiminin kullanılması çok da abartılı değildir. Kongre organizasyonu uzun bir süre ve çaba aldığı için ekonomik koģullara bağlı olarak dönemsel değiģikliklerden etkilenmesi ve önceden düzenlemeleri yapılıp belirli taahhütler altına girilen kongrelerin iptal edilmesi kolay olmayacaktır. Dolayısıyla, kongre turizmi, konjonktürel ekonomik krizlerden en az etkilenen turizm dallarından birisi olarak karģımıza çıkmaktadır. Her kongre turistinin normal turiste oranla ortalama üç kat daha fazla harcama yapması ve yaklaģık 2 bin dolar gelir bırakması, Türkiye nin ciddi bir pazarlama ve altyapı faaliyeti ile yıllık 1,5-2 milyar dolar arası gelir kazanmasını sağlayabilecektir TUROB BaĢkanı Timur Bayındır, (EriĢim Tarihi: ) 15

27 Hem ulusal hem de uluslararası kongreler, toplumsal, kültürel ve sosyoekonomik yaģamı etkileyerek, turizmin mevsimini uzatırlar. 34 Kongre turizminin bölgede etkili ve verimli olabilmesi için diğer turizm çeģitleri ile uyum halinde olması gerekmektedir. Kongre turizmi çok yönlü bir turizm çeģididir. Toplantılar turizmin asıl amacını oluģtursa da bir kongre programı yalnızca toplantılardan oluģmaz. Toplantılar dıģında serbest zamanlarda eğlence, alıģveriģ, gezi gibi faaliyetler düzenlenmektedir. Ayrıca kongre delegeleri gittikleri Ģehirlerde kongreler bittikten sonra da kalıģ sürelerini uzatarak turistik faaliyetlerine devam edebilirler. Bu açıdan bakıldığında kongre turizminin, tatil turizmini engellemesi ya da geliģimini yavaģlatması söz konusu değildir. Çünkü kongre ve tatil amaçlı turizm türleri için bir zaman (sezon) ayrılığı söz konusudur. Uluslararası kuruluģlar toplantı zamanı olarak genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarını tercih etmektedirler. Toplantıların yaklaģık %15 i Eylül ayında düzenlenmektedir. 35 Oysa tatil amaçlı seyahatler çoğunlukla bu mevsimler dıģında gerçekleģmektedir. Turizmin dolayısıyla kongre turizminin esas amacı ekonomik nedenlere dayanmaktadır. Kongre turizminin ülkedeki turizm olayını çeģitlendirerek bir yıla yayma amacı dıģında, ülke turizmine ve ekonomisine oldukça faydalı olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Kongreler gerek hazırlık aģamasında ve gerekse düzenlendiği esnada ülkede birçok iģ kolunu etkiler. Kongrenin hazırlık aģamasında inģaat, ulaģım ve teknik hizmetler sektörleri geliģir. Kongre esnasında ise yiyecek ve içecek maddeleri, kiralık oto, posta, telefon, halıcılık, dericilik, hediyelik eģya, ulaģım, konaklama (otelcilik), tercümanlık vb. sektörlere iģ imkanları sağlanmaktadır. 36 Dolayısıyla bir 34 Aymankuy, a.g.e., s.8 35 Özen Dallı, Alternatif Turizm Modeli Olarak Kongre Turizmi, I.Bilkent Turizm Forumu, Ankara, 1996, s Nurcan Tosun, Kongre Turizmi ve Ekonomik Getirileri, Turizm Dünyası Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 56, 1994, s.18 16

28 yandan bu sektörlerde ve bunlara hammadde ve ara malı sağlayan sektörlerdeki iģletmelerde istihdam imkanlarının artarak geliģmesi sağlanacak, diğer taraftan ihracat ya da ithalat söz konusu ise alınacak gümrük vergileri ve iģletmelerin artan satıģları nedeniyle oluģan gelir ve diğer vergiler sebebiyle devletin gelirlerinde artıģlar meydana gelecektir. Artan devlet gelirleri de ülkelerin dolayısıyla ülke vatandaģlarının ekonomik geliģmelerine katkıda bulunmaktadır. Bazı dönemler ülkemiz imajı adına da olumsuzluk yaratan terör eylemleri nedeniyle turizmde sık sık konjonktürel kriz durumları yaģanmaktadır. Bu zamanlarda iģ ve toplantı rezervasyonları çok çok önceden planlandığı için tatil rezervasyonu iptaline nazaran daha güç olduğundan dolayı kongre turizmi sektörü bu durumdan daha az etkilenmektedir. Turizm ve ekonomi literatürlerinde kongre turizmi ile ilgili istatistik ve ekonomik verilerin çok sınırlı olması, kongre turizminin yarattığı ekonomik etkilerin ölçülmesini güçleģtirmektedir. Bu nedenle ekonomik etkilerin tespitinde daha çok tahminlerden faydalanılmaktadır. Kongre turizmindeki input ve outputlar genel turizme göre daha büyük ölçekli olduğundan ekonomiye etkisi ve dolayısıyla katkısı da daha büyük ölçeklerde olmaktadır. Bir tatil paketinin ortalama fiyatı 600 dolar civarında iken, ortalama bir kongre paketi kiģi baģına dolara satılmaktadır. 37 Kongre faaliyetine katılan delegelerin harcamaları, normal turistlerin harcamalarına göre daha fazla olmaktadır. Bu farklılık yalnızca tatil ve kongre paketlerinin fiyatlarından bile yaklaģık iki katı kadar fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca delege harcamaları yalnızca kongre paketinde yer alan konaklama, ulaģım, yeme-içme ve kongre organizasyonu kayıt bedelleriyle kalmamaktadır. Kongre delegelerinin gelir düzeyleri yüksek olduğundan ve masrafları kuruluģlarınca 37 Atakan Mert, Kongre/Konferans, TYD Dergisi, Sayı: 13, 1992, s.10 17

29 karģılandığından ve ayrıca bu harcamaların vergiden indirilebilecek gider özelliği taģımasından dolayı delegelerin harcama eğilimleri yüksek olmaktadır. Kongrelerin yaptığı ekonomik etkilerin tespitinde söz konusu olan harcamalardan ilki, kongreye katılma ve kongreyi düzenleme harcamaları, diğeri ise kongre sırasında ve sonrasında katılımcıların yaptıkları harcamalardır. 38 Kongrelerin ekonomik etkisi, bölge ekonomisinde kalan harcamaların tahmini yapıldıktan sonra ölçülebilir. Kongreler üç tür harcamaya yol açmaktadır. Bunlar: a) Katılımcıların harcamaları b) Dernek, birlik ya da kuruluģ harcamaları c) Ticari fuar katılımcılarının harcamalarıdır. 39 Bir baģka ayrıma göre ise, Kongreler ile ilgili ortaya çıkan harcamalar; a) Kongre organizatörlerince yapılan harcamalar, b) Katılımcıların yaptıkları harcamalar, olarak ifade edilmektedir. Kongre organizatörlerince yapılan harcama alanları olarak da; Yönetim (Kongre sekretaryası) harcamaları Dokümantasyon (Promosyon materyalleri, konferansla ilgili açıklamalar, tebliğlerin kopyaları vb.) Kira harcamaları (Konfor ve teknik düzenlenmeler) Tercüman ve mütercimler için yapılan harcamalar Ġkramlar (Ģartlara göre öğle yemeği, ziyafetler, kokteyller, seminerkonferans arası ikramlar) 38 Bradley M. Braun, Kongrelerin Ekonomik Katkısı: Orlando Florida Örneği, Kongre ve Fuar Turizmi, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yayını, Antalya, 1994, s Braun, a.g.m, s.26 18

30 Uzmanlar için yapılan harcamalar (ücretler, ulaģım, trasfer ve konaklama masrafları, Ģehir turları) ifade edilmektedir 40 Öte yandan kongre harcamaları değiģik faktörlere bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Bunlar: a) Kongrenin türü; Örneğin ticari fuarların amacı tanıtım ve bilgi alıģveriģi sağlamaktır. Dolayısıyla bu tür fuarların amacı ticari olduğundan kongre/toplantılara oranla hem yer gereksinimleri daha fazladır, hem de harcama düzeyi daha yüksektir. b) Toplantının ulusal veya uluslararası olması, c) Kongrenin düzenlendiği yerin fiyat seviyesi, d) Katılımcının kongre konusuna yakınlık derecesidir. 41 Sonuçta kongre turizmindeki harcamalara hangi yönden bakılırsa bakılsın oteller, en önemli payı almaktadır. Öyleyse kongre turizminin teģvik edilmesi en fazla bu iģletmelere kazanç sağlayacaktır. Kongre turizminin bir diğer ekonomik etkisi istihdam alanında görülmektedir. Bir ülkede kongre turizminin geliģtirilmesi, gerek turizm sektöründe, gerekse turizm ve kongre turizmi ile bağlantılı diğer sektörlerde yeni iģ alanları meydana getirerek istihdam kapasitesini arttırdığı yadsınamaz bir gerçektir. 40 Abdülkadir KoĢan, Kongre Turizmi, Turizmde Seçme Makaleler 24, TUGEV Yayını, 1996, s Braun, a.g.m, s.26 19

31 1.7. Kongre Turizminin Sosyal ve Kültürel Açıdan Önemi Turizm olayının temelini insan ve insan toplulukları oluģturmaktadır. Turizm olgusu, insandan insana ve insandan topluma geçen bir sosyal olaydır. Turistler veya yabancı ziyaretçiler baģka yerlere giderek, oralarda yerli veya yabancı insanlarla ve toplumlarla temaslarda bulunarak farklı sosyal iliģkiler kurmaktadırlar. Turizmde iki yönlü bir etkileģim söz konusudur. Turistler bir taraftan gittikleri yerlerdeki insanlardan, sosyal ve kültürel yapıdan (çevreden) etkilenmekte, öte yandan gittikleri ülke ve bölgelerden sosyal ve kültürel bakımdan etkilemektedirler. Turizm bir kültür taģıyıcısı olarak insanlar ve insan toplulukları arasındaki bağları güçlendirmektedir. 42 Turistin, dünyada çeģitli davranıģlar, inanıģlar ve anlayıģlar bulunduğunu öğrenmesi hoģgörü duygusunu geliģtirmekte ve bir arada yaģama anlayıģını daha da güçlendirmektedir. Turizmin tanımında, turizm için Sosyo-ekonomik bir olaydır ifadesi kullanılmaktadır. Bu da açıkça ortaya koymaktadır ki turizmin ekonomik olduğu kadar sosyal ve kültürel bir alıģ-veriģ yönü de bulunmaktadır. Yabancılarla iliģki imkânı bulan yerli halk, özellikle gençler yabancı dil öğrenme isteği içerisine girerler. Yerli halkın davranıģlarında farklılıklar görülür. Yabancılara benzeme duygusuna kapılırlar. 43 Ayrıca turizmin etkilediği yerli halkın modayı takip etme, iyi giyinme gibi davranıģlarında da değiģmeler olmaktadır. KiĢilerde daha fazla seyahat etme, gezip görme, öğrenme istekleri artmakta ve bunları baģarabilmek içinde çok çalıģmak, daha çok kazanmak hırsı doğmaktadır. Bir ülke veya bölgede turizmin geliģmeye baģlamasıyla özellikle kültüre ve sanata karģı ilgili kongre delegelerinin katılımıyla meydana gelen kongre turizminin geliģimiyle, ülkedeki tarihi ve kültürel eserlerin korunması, bakımı ve onarımı iģleri 42 O. Mesut Sezgin ve Yıldırım Acar, Turizm Tanıtım-Pazarlama-Ekonomi, BaĢtem Yayınları, Ankara, 1991, s Özen, a.g.e., s.57 20

32 daha çabuk ve daha titizlikle yapılmaya çalıģılır. Böylece yerel halkta da tarihi ve kültürel eserlere olan duyarlılık artmıģ olur. Turizm, özellikle kongre turizmi süreçleri, oldukça düzenli ve geliģmiģ alt ve üst yapıya sahip yöreleri tercih eden sosyo-ekonomik olaylardır. Kongre turizminin geliģtiği bölgelerde, diğer bölgelerde görülen alt ve üst yapı sorunları ile trafik ve diğer alanlardaki olumsuzluklar yoktur veya minimize edilmiģlerdir. Ulusal ve uluslararası kongrelerin gerçek yararlarının %90 ı çoğu kez göze çarpmaz. Önemli olan pek çok Ģey buz dağları örneğinde olduğu gibi yüzeyin altındadır. 44 Tüm dünya ülkelerinden delegelerin katılımı ile gerçekleģtirilen uluslararası kongreler, tüm dikkatlerin kongre kentinde toplanmasına neden olur. Bu türden kongreler, kongre Ģehrinin, dünya Ģehirleri içerisindeki önemini artırır. Kongre turizmindeki iģ imkânlarının parlak bir gelecek vaat etmesi, eğitim seviyesini yükseltme isteği doğurabilmektedir. Bunun sebebi, özellikle kongre turizmi alanında çalıģan kiģilerin hizmet ettikleri insanların düzeylerine uygun olarak daha eğitimli ve kültürlü olma zorunluluğudur. Bir ülkeyi gezerek ve görerek tanıyanlar o ülkenin kültürel değerlerini de öğrenme imkânına kavuģacaklardır. Uluslararası kongrelere katılanlar aynı zamanda potansiyel turist olarak da adlandırılırlar. Kongreler genelde bölge ve ülke basınının ilgi alanına girmektedir. Kongreler ile ilgili bilgiler -gerek kongrenin konusu, gerekse çarpıcı yönleri ve sonuçları- özet olarak basın yoluyla halka duyurulmaktadır. Bunlar, toplumun sosyo-kültürel alanda geliģmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, konularla ilgili olarak bazı bilim adamlarının düģüncelerini de röportajlar yoluyla yansıtmaktadırlar. Basın, halkın kongre düzenlenen konu hakkında doğru bilgilendirilmesi sonucunda bilinçli bir Ģekilde hareket etmelerini sağlamaktadır. 44 Özen, a.g.e., s.57 21

KONGRE VE FUAR YÖNETY NETİMİ. r.afitap BULUT

KONGRE VE FUAR YÖNETY NETİMİ. r.afitap BULUT KONGRE VE FUAR YÖNETY NETİMİ Öğr.Gör. r.afitap BULUT 2012 3.Hafta 1-Kongre turizminin gelişme nedenleri a)arz açısındana b)talep açısındana 2-Kongre turizminin etkileri a)ekonomik etkiler b)sosyo Sosyo-kültürel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xvii Resimler Listesi... xviii

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xvii Resimler Listesi... xviii İÇİNDEKİLER Önsöz... v Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xvii Resimler Listesi... xviii BİRİNCİ BÖLÜM TOPLANTI-KONGRE YÖNETİMİNE GİRİŞ KONGRE TURİZMİNİN TANIMI, GELİŞİMİ VE ÖNEMİ 1.1. Toplantının

Detaylı

KONGRE VE FUAR YÖNETY NETİMİ. r.afitap BULUT

KONGRE VE FUAR YÖNETY NETİMİ. r.afitap BULUT KONGRE VE FUAR YÖNETY NETİMİ Öğr.Gör. r.afitap BULUT 2012 DERS PLANI 1.Hafta: Kongre tanımı ve tarihçesi, Kongre ve turizm ilişkisi, Kongre turizminin diğer turizm türleri t ile ilişkisi, Toplantı türleri

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler v İçindekiler 17. Baskıya Önsöz...iii İçindekiler...v Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Haritalar Listesi...xiv Kısaltmalar Listesi...xv 1. BÖLÜM: TURİZM VE TURİST KAVRAMLARI TURİZMİN

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ 1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GAZĠANTEP SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ... 2 NEDEN BAġVURMALI?... 3 BAġVURU SÜRECĠ... 4 Hangi kurumlar baģvurabilir?... 4 Büyük Ölçekli ĠĢletmeler...

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de Kongre Turizmi

Dünya da ve Türkiye de Kongre Turizmi Dünya da ve Türkiye de Kongre Turizmi Uluslararası Toplantı ve Kongreler Birliği (ICCA) tarafından hazırlanan rapora göre, 2008 yılında dünyada yaklaşık 7 bin 475 adet uluslar arası toplantı organize edildi.

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz KONGRE TURİZMİ SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz KONGRE TURİZMİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz KONGRE TURİZMİ SEKTÖR RAPORU Eylül, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ÖNSÖZ. Birinci Bölüm. Turizm ve Seyahat

ÖNSÖZ. Birinci Bölüm. Turizm ve Seyahat ÖNSÖZ Birinci Bölüm Turizm ve Seyahat Turizm... 1 Turist... 2 Seyahat... 2 İnsanların Seyahat Amaçları... 4 Turizmin Sınıflandırılması... 6 Turizm Tipleri... 6 Seyahat Acentalarının Dünyada ve Türkiye

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM Hazırlayan: Turabi ÇELEBİ Termal Turizm Yatırımlarına yaklaşım *Termal Turizm Destinasyonları *Termal Otel Yatırımları * * Geleneksel Anlayış ( Asya Tipi ) * Modern

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları Serbest zaman etkinlikleri Alternatif serbest zaman etkinlikleri 1 2 Alternatif Sporlar Geleneksel sporlardan farklı olma, onları farklılaştırma Futbol, basketbol, voleybol. Geleneksel sporlara meydan

Detaylı

Türkiye'nin ulusal gelirinden eğitim iģlerine ayırabildiği para, geliģmiģ ülkelere bakarak çok azdır. Bu yüzden eğitimde para kıttır.

Türkiye'nin ulusal gelirinden eğitim iģlerine ayırabildiği para, geliģmiģ ülkelere bakarak çok azdır. Bu yüzden eğitimde para kıttır. Türkiye'nin ulusal gelirinden eğitim iģlerine ayırabildiği para, geliģmiģ ülkelere bakarak çok azdır. Bu yüzden eğitimde para kıttır. Bu kıt kaynaklarla eğitimi yönetmek yöneticinin çok becerikli olmasını

Detaylı

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

Turizm Ekim 2014. Özge YALÇIN - Mali Analiz. TSKB Araştırma

Turizm Ekim 2014. Özge YALÇIN - Mali Analiz. TSKB Araştırma Ekim 2014 Özge YALÇIN - Mali Analiz TSKB Araştırma Turizm sektörünün analizi amacıyla hazırlanmış olan bu rapor, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin uzman kadrosunca güvenilir ola rak kabul edilen

Detaylı

I. Tanışma-Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri II. Turizm Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması

I. Tanışma-Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri II. Turizm Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Turizm Ekonomisi Seçmeli Lisans Dersin

Detaylı

www.navigatour.net Firmanıza özel çözümler için hazırız

www.navigatour.net Firmanıza özel çözümler için hazırız www.navigatour.net Firmanıza özel çözümler için hazırız 1 Bizi daha iyi tanıyın! Navigatour Hakkında; Navigatour Seyahat Acentesi, 1999 yılında uzun yıllar turizme hizmet etmiş, kendi alanındaki profesyonel

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

Türkiye 2009 2010 2011 2012 2013 Pazar Payı % 3,7 % 4,4 % 4,5 % 4,25 % 4,1

Türkiye 2009 2010 2011 2012 2013 Pazar Payı % 3,7 % 4,4 % 4,5 % 4,25 % 4,1 TÜRKİYE NİN HOLLANDA TURİZM PAZAR PAYI 16.8 milyon kişilik bir nüfusa sahip olan Hollanda, nüfusuna oranla en çok tatile çıkan Avrupa ülkeleri arasında yer almaktadır. Avrupa Konseyi Resmi İstatistik Dairesi

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN BIHE 21.ULUSLARARASI AZERBAYCAN SAĞLIK FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 BIHE 21.ULUSLARARASI

Detaylı

Editörler Doç.Dr.N.Selma Özdipçiner & Yrd.Doç.Dr.Gökhan Ayazlar GENEL TURİZM

Editörler Doç.Dr.N.Selma Özdipçiner & Yrd.Doç.Dr.Gökhan Ayazlar GENEL TURİZM Editörler Doç.Dr.N.Selma Özdipçiner & Yrd.Doç.Dr.Gökhan Ayazlar GENEL TURİZM Yazarlar Dr. Murat Aksu Yrd.Doç.Dr. Evrim Çeltek Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir Koşan Doç.Dr. Emel Gönenç Güler Yrd. Doç. Dr. Nuran

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURĠZMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 20-11-2012-ANKARA 1 SERBEST BÖLGE TANIMI Genel olarak serbest bölge; ülkenin

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 13-16.11.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesine

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI 13. Alt komisyon Toplantısı FAO Genel merkezi ROMA / ĠTALYA Katılımcı Filiz KĠġTĠN 27.3.2013 AMAÇ FAO tarafından desteklenmekte olan Doğu Akdenizde Sorumlu balıkçılığın

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

EĞĠTĠM VE BĠLĠM. Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI

EĞĠTĠM VE BĠLĠM. Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI EĞĠTĠM VE BĠLĠM Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI ÖĞRETMENLERĠN EKONOMĠK DURUMLARINA ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ ARAġTIRMASI Kasım, 2015 EĞĠTĠM Ġġ (Eğitim ve Bilim ĠĢgörenleri Sendikası) ÖĞRETMENLERĠN EKONOMĠK DURUMLARINA

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR TİCARET ODASI WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU Hazırlayan: Görkem Şavluğ Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü 3-6 KASIM 2014 WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI

Detaylı

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık Mevcut Durum Değerlendirmesi: Dünya ticaretinde gıda sektörü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ SOSYOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU... 1 SOSYOLOJİNİN GENEL AMAÇLARI... 3

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ..

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER. ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ. GİRİŞ.. Birinci Bölüm TURİZME GİRİŞ 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 GÜNDEM UTĠKAD FAALĠYETLERĠ VE YENĠ DÖNEM HEDEFLERĠ Kosta SANDALCI UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ĠZMĠR BÖLGESĠ FAALĠYETLERĠ Volkan BIKMAZ UTĠKAD Ġzmir

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm. Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri

İçindekiler. Birinci Bölüm. Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri İçindekiler Birinci Bölüm Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri 1.1. TURİZM KAVRAMLARI... 1 1.1.1. Turizmin Tanımı... 2 1.1.2. Turizm Olayının Yapısal Özellikleri... 4 1.2. TURİSTİN

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1 Ekonomi... 1 1.2 Gereksinme(ihtiyaç)... 1 1.3 Mal ve hizmet... 2 1.4 Fayda... 3 1.5 Gelir... 4 1.6 Tüketim... 4 1.7 Üretim... 5 1.8 Üretim

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Burçin Hatipoğlu Maria Dolores Alvarez Kıvanç İnelmen Dilek Ünalan Değerlendirme... İnsan Kaynağına Yatırım

Detaylı

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN Melisa KORKMAZ Günümüz koģullarında ülkeler arası entegrasyonun artması sonucu ekonomik faaliyetler daha geniģ bir coğrafya üzerinde gerçekleģmeye baģlamıģ;

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

19 23 NİSAN 2013 İzmir Kaya Termal & Convention Hotel

19 23 NİSAN 2013 İzmir Kaya Termal & Convention Hotel 19 23 NİSAN 2013 İzmir Kaya Termal & Convention Hotel Turizm sektörü dünyada en hızlı geliģen ve büyüyen sektörlerin arasında gelmektedir. Ülkelere, ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan olumlu

Detaylı

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 28 OCAK 2011, DİYARBAKIR Kapsam Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler Yeni KOSGEB

Detaylı