M. Burak Akgün 1, Bülent Tavlı 1, Kemal Bıçakcı 2. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M. Burak Akgün 1, Bülent Tavlı 1, Kemal Bıçakcı 2. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi mbakgun@etu.edu.tr, btavli@etu.edu.tr"

Transkript

1 Kablosuz Algılayıcı Alarda Balantı Sayısının Sınırlandırılmasının A Ömrü Üzerndek Etklernn ncelenmes Number o Connecton Restrcton n Wreless Sensor Networks and Its Inluence on Network Letme M. Burak Akgün 1, Bülent Tavlı 1, Kemal Bıçakcı 2 1 Elektrk-Elektronk Mühendsl Bölümü TOBB Ekonom ve Teknoloj Ünverstes 2 Blgsayar Mühendsl Bölümü TOBB Ekonom ve Teknoloj Ünverstes Özet Kablosuz algılayıcı alar, en az br baz stasyonundan ve çok sayıda algılayıcı düümden oluan alardır. Enerj gereksnmlern bataryalarından karılayan bu düümlern uzun süre hzmet vermes beklenmektedr. Dolayısıyla enerj vermll, uzun a ömrü saladıı çn büyük önem arz etmektedr. Kablosuz algılayıcı alarda a ömrünün enylenmes, düümlern enerjlern dengel tarzda tüketmes le mümkün olmaktadır. Dengel enerj tüketm de düümlern verlern baka düümler üzernden, onları röle olarak kullanarak, baz stasyonuna ulatırmalarını gerektrmektedr. Bunun sonucu olarak bazı düümler çok azla sayıda düümden ver almakta ve bazıları da çok azla sayıda düüme ver göndermektedrler. Bu durum, pratk uygulamalarda a karmaıklıına sebep olması ve büyük rotalama tabloları gerektrmes nedenyle stenlmemektedr. Bu çalımada, öncelkle br dorusal programlama altyapısı kullanılarak düümlern verlern daıtma karakterst ncelenmtr. Daha sonra se br tamsayı-dorusal programlama model kullanılarak, ulaılablecek en uzun a ömrünün, düümlern oluturdukları gr ve çıkı balantı sayısının sınırlandırılmasıyla nasıl etklend rdelenmtr. Abstract A wreless sensor network conssts o at least one base staton and multple sensor nodes. These nodes are battery powered and are expected to operate or a long tme thereore energy ecency becomes a crucal desgn objectve. Optmzaton o network letme can be acheved by balancng the energy consumpton wthn the network. Ths requres nodes to splt ther lows to many other nodes to use them as relays towards the base staton. Thus, some nodes have many nward connectons and some have many outward connectons. Ths stuaton s not desrable snce t ncreases network complexty and requres huge routng tables. In ths study, data splttng characterstcs o sensor nodes have been examned through a lnear programmng ramework. In the second stage, usng a mxed nteger programmng ramework, the nluence o restrctng nward and outward connecton count on the network letme has been analyzed. 1. Gr Kablosuz algılayıcı aların kullanım amacı, ortamdak sıcaklık, nem gb çevresel aktörlern düümlerde bulunan algılayıcılar vasıtasıyla ölçülmes, elde edlen vernn lenmes ve vernn baz stasyonuna ulatırılması olarak tanımlanmaktadır. Kablosuz algılayıcı aı oluturan düümlern depolayabldkler enerj mktarı, hesaplama ve letm kablyetler ekonomk ve teknolojk sebeplerle kısıtlı olmaktadır [1]. Kablosuz algılayıcı alar hakkında yapılan çalımaların enerj ve hesaplamsal olarak verml algortmalar, protokoller ve rotalar üzerne younlaması bu sebepledr. Kablosuz algılayıcı alar enerj htyaçlarını bataryalarından karıladıkları çn yüksek enerj vermll en öneml tasarım hedelernden brdr. Buna lave olarak algılayıcı aların, genellkle gözetleme amaçlı olarak kullanılması dolayısıyla nsanlardan uzak konumlarda kullanımı, batarya dem ve tekrar arj edlme gb lemler çok zor kılmaktadır. Algılayıcı düümlern, ortama bırakıldıktan sonra olabldnce uzun süre hzmet vermes düüm üzerndek elemanların enerj tüketm deerlerne balı olduu kadar, düümler arasındak yardımlamaya da balıdır. Düümler toplam enerjlernn çok büyük kısmını ver letm çn harcamaktadırlar [2]. A çersndek enerj tüketmnn dengelenmesnn önem örnek br model üzernde anlatılacaktır. ekl-1 de 4 düüm ve br baz stasyonundan oluan dorusal ve et aralıklı yerletrlm br algılayıcı aı verlmtr. Düümlern ürettkler very gönderrken harcadıkları enerj alıcı düüme olan uzaklıkla üssel olarak arttıı varsayılmaktadır. Eer ekl-1 de görüldüü gb düümler arasında hç yardımlama olmaz ve bütün düümler verlern drek olarak baz stasyonuna gönderrlerse 4 numaralı düüm enerjsn der düümlerden çok daha kısa sürede tüketecek ve aın kapsama alanı düecektr. knc olarak, düümlern sadece kend enerj kısıtlarını düünerek ver letm yaptıı durum ekl-2 de verlmtr. Buna göre her düüm kendsne en yakın olan düüme versn göndermekte ve bu very onlar üzernden atlatmaktadır. Bu durumda 1 numaralı düüm der düümlerden gelen verlern de baz stasyonuna letmnde 671

2 enerj harcayacaı çn enerjsn lk önce tüketecek ve aın kapsama alanı yne düecektr. ekl-1: Çok atlamasız ver akıı ekl-2: Bencl davranı durumunda ver akıı ekl-1 ve ekl-2 de enerj tüketmnn vermsz kullanıldıı k uç durum örneklenmtr. Adak düümlern enerjlern en verml eklde kullanması düümlern enerjlern dengel harcaması le mümkün olmaktadır. Bu da ekl-3 de görüldüü üzere düümlern çok atlama teknn akıllıca kullanmalarını ve gerektnde verlern bölerek çok sayıda düüme göndermelern gerektrr. En uzun a ömrünü veren bu letm emasının ne olduunun bulunması se dorusal programlama le mümkündür [7][8]. ekl-3: Optmal letm eması 2. HAZIRLAYICI BLGLER 2.1. Dorusal Programlama Dorusal programlama, verlen dorusal kısıtlar çerçevesnde dorusal br amaç onksyonuna eny deer veren çözümü bulmak çn kullanılan yöntemdr. Eny deern bulunablmes çn hang yönde (pozt, negat) enyleme yapılacaı problem tanımlanırken belrtlmeldr. Dekenler reel sayıdır ve sürekldrler. Dorusal programlama problemlernn genel model Tablo 1 de görülmektedr. Bu adelerde X dekenler vektörü, C ve B katsayı vektörü ve A se katsayı matrsdr. Tablo 1: Genel Dorusal Programlama Model Amaç Fonksyon C T X Kısıtlar AX B ekl-4: Optmal letm örne Dorusal programlamanın kablosuz algılayıcı alar üzernde uygulanması 2 düüm ve 1 baz stasyonundan oluan ekl- 4 tek bast model üzernde örneklendrlecektr [3]. Bu modele göre düümünden j düümüne a ömrü boyunca letlen ver mktarı deken le belrtlmtr. Düümler brm zamanda s=1 bt ver üretmektedrler. Düümlern lk batarya enerjler e sabtdr. düümünden j düümüne 1-bt ver gönderlrken harcanan enerj P tx, ve alırken harcanan enerj P rx le belrtlmtr. letmde mesaenn kares kadar brm enerj harcanmakla brlkte vernn alınmasında harcanan enerj 1 brmdr. Ardıık düümler arası mesae 1 brmdr. Amaç deken a ömrü t dr ve pozt yönde enylenecektr. Bu modele göre (1.1) ve (1.2) dek kısıtlar çıkarılablr. (1.1.a) ve (1.1.b) denklemler düümlern enerj kısıtlarını temsl etmektedrler. Herbr düümün ver alırken ve gönderrken harcadıı toplam enerj, lk andak batarya enerjsnden büyük olamaz. (1.2.a) ve (1.2.b) adeler se algılayıcı düümlern lettkler ver mktarını, algıladıkları ve ürettkler verlern toplamına etlemtr. { Etx, + Etx,31 31} { E E } rx + tx, (1.1.a) (1.1.b) + s. t 0 (1.2.a) 31 = s. t = 0 (1.2.b) letm ve alım çn harcanan enerj deerler yerne konulduunda (1.3) ve (1.4) denklemler elde edlr (1.3.a) + (1.3.b) + t 0 (1.4.a) 31 = t = 0 (1.4.b) t, (1.4.a). adesnden çeklp (1.4.b) adesnde yerne yazıldıında = (1.5) elde edlr. 1.4.a denklemnden görüldüü üzere, amaç deken olan t, ve 31 toplamına ettr. Gerekl sadeletrmeler yapıldıında Tablo 2 dek sonuçlar elde edlr. Tablo 2: Sadeletrlm enyleme denklemler Amaç + onksyon 31 Kısıtlar Bu kısıtların belrtt alan ekl-5 de gösterlmtr. Taralı dört kenarlı alan kısıtları salayan çözüm uzayıdır. Amaç onksyonu eksenlere 45 0 açıyla çzlen dorular üzernde deerler almaktadır ve ok yönünde lerledkçe artmaktadır. Dolayısıyla çözüm noktası kısıtları salayan alanın köesnde olup syah nokta le aretlenmtr. Çözümleme yapıldıında a ömrü (5/11)e olarak bulunur. Modelleme sonucu oluacak denklem ve blnmeyen sayısı düüm sayısının karesyle artmaktadır. Ancak örnekte görüldüü gb dorusal programlama problemlernde çözüm genellkle kısıtların oluturduu uzayın sınırları üzerndedr. Bu sebeple dorusal programlama problemlernde, tamsayı programlama problemlerne kıyasla çok daha yüksek düüm sayıları le çözüm mümkündür. 672

3 ekl-5: A ömrünün Enylenmes 2.2. Tamsayı Programlama Bazı problemlerde, problemn yapısından dolayı bütün dekenler reel olarak tanımlanamamaktadır. Br kablosuz algılayıcı ada bulunan düümlern kurdukları balantı sayılarının kısıtlanmasıyla a ömründek düü gözlenmek stenldnde düümlern kurdukları balantı sayıları tamsayı deken olarak tanımlanmak zorundadır [7]. Genel olarak problemlerde dorusal olarak tanımlanamayan dekenler tamsayı ya da kl olarak tanımlanmı olablr. Hem dorusal hem de tamsayı dekenlernn bulunduu problemlere karıık tamsayı problemler denlmektedr. Tamsayı problemlernn çözümler dorusal problemlere göre çok daha azla zaman almaktadır. Sstemde reel olmayan dekenler bulunduu çn kısıtların çevreled uzay sürekl deldr ve optmal nokta uzayın sınırlarında olmayablr. Bu tp problemlern çözümünde brçok yöntem kullanılmaktadır. Örnen dal-sınır algortması bütün dekenler reel kabul ederek problem dorusal programlama le çözer ve çıkan sonuçta tamsayı olması gereken deerlerden br tanesn seçer. Bu deken çn bulunan deer ardıık k tamsayı arasında olduu düünülürse, problem k dala ayrılır ve herbr dalda bu deken br ardıık tamsayıya etlenerek dallanmaya devam edlr. Reel sayı arz edlerek yapılan çözümlemelerde bütün stenlen dekenler tamsayı çıkmı se optmal çözüm bulunduu anlamına gelr ancak bu durum çok zaman gerektrr. Optmal nokta bulunmasa dah bulunan dorusal çözüm le eny tamsayı çözümü arasındak ark hatayı verr. Dolayısıyla çözüm esnasında en azla hatanın ne kadar olduu blneblr. Bu çalımada zn verlen hata sınırı % 1 olarak ayarlanmı ve çözücü programların (solver) standart br PC le 1 hataya kadar sonuçlanması beklenlmtr GAMS Genel Cebrsel Modelleme Sstem Bu çalımada çözümler elde etmek çn kullandıımız GAMS sstem Dorusal(LP), tamsayı(mip), dorusal olmayan (NLP) gb brçok problemn modellenmesn salayan yüksek sevyel br programlama dldr. GAMS, kullanıcı taraından kodlanan model çözücülere verlmek üzere genel br orma getrr ve kullanıcının terch edeblece çözücüye çözdürür. 3. Sstem Model Bu çalımada kullanılan kablosuz algılayıcı a model br baz stasyonu ve çok sayıda algılayıcı düümden olumaktadır. Algılayıcı düümler ver üretlmesnde ve ada üretlen vernn baz stasyonuna letlmesnde görevldrler. A topolojs G=(V,A) olan tam ve yönlü br çzge olarak ade edlmektedr. V, baz stasyonunu (düüm-1) da çeren düümler kümesdr. W se baz stasyonu harç bütün düümlern kümesdr. A = {(, j) : V, j V { }} çzgedek bütün kenarların kümesdr. düümünden j düümüne a ömrü boyunca letlecek toplam ver mktarı le ade edlmtr. A ömrü, lk düümün enerjsn tükett ana kadar geçen süre olarak tanımlanmıtır [4] [5]. Bu çalıma genelnde [6] de önerlen enerj model kullanılmıtır. α P tx, = ρ + εd (3.1) P, = ρ (3.2) rx (3.1) adesnde düümünden j düümüne 1 bt vernn gönderlmes çn gereken enerj verlmtr. Bu adede ρ devrede harcanan enerjy ve ε antenn vermlln, d düümü ve j düümü arasındak mesaey, α se yol boyunca oluacak kaybı temsl etmektedr. En deal durum, yan ortamdan kaynaklanan br sönümlenme olmadıı ve elektromanyetk enerjnn küresel yüzeye yayıldıı varsayılırsa, α = 2 olmaktadır. Elektromanyetk snyaln arklı yüzeylerden yansıması, dolayısıyla yansıyan snyaln alıcıya kadar arklı mesaeler kat ederek, arklı zamanlarda ulamasından dolayı çok yollu letm model önerlmtr [6] ve bu modele göre α = 4 olarak seçlmtr. Genel olarak α, ortamdan kaynaklanan kayıplar da hesaba katıldıında 2-5 aralıında deerler alablr. (3.2) adesnde se 1 bt vernn algılanması çn gereken enerj verlmtr ve sadece devrede harcanan enerjden olumaktadır Dorusal Programlama Model Bu modelde algılayıcı düümlern verlern daıtma karakterst ncelenmektedr. Bunun çn düümlern oluturduu balantı sayısı serbest bırakılmakta ve a ömrünün en uzun olmasını salayacak enyleme problem çözdürülmektedr. Optmal çözüm bulunduktan sonra düümlern ortalama ve en azla kaç çıkı ve gr balantısı kurdukları ncelenmektedr. 0 (, j) A (3.3) P tx j j s t = 0 (3.4) + Prx j j, (3.5) (3.3) ades balantılarda oluacak ver akıının negat olmayan deerler almasını salamaktadır. (3.4) ades vernn korunumunu salamaktadır. Buna göre a ömrü boyunca dügümünden çıkan vernn tamamı, bu düüme a ömrü boyunca gren ver ve a ömrü boyunca bu düümde üretlen vernn toplamına ettr. Burada s, düümünde brm zamanda üretlen ver mktarını ve t se a ömrünü ade etmektedr. (3.4) ades baz stasyonu çn geçerl deldr ve bu sayede üretlen vernn tamamının sstem baz stasyonu üzernden terk etmes salanmaktadır. (3.5) ades düümlern enerj kısıtını tanımlamaktadır. Herhang düümünün a ömrü boyunca ver letrken ve alırken harcadıı enerjlern toplamı o düümün lk enerjsnden azla olamaz. Burada e düümlern lk enerjsdr. (3.5) ades baz stasyonu çn geçerl deldr, dolayısıyla baz stasyonunun enerj kısıtı yoktur. Bu dorusal programlama altyapısında amaç onksyonu olan t (a ömrü), pozt yönde enylenmektedr. Dorusal program sonuç olarak a ömrünü ve bu a ömrü boyunca hang balantıda ne kadar ver letlmes 673

4 gerektn hesaplamaktadır. Bulunan deerler analz edlmekte ve düümünün lett toplam vernn 1/1000 n ya da daha azlasını oluturan bütün balantılar düümü çn çıkı balantısı olarak kabul edlmektedr. Benzer eklde düümünün a ömrü boyunca aldıı tüm vernn 1/1000 ya da daha azlasını oluturan tüm gr balantıları düümü çn gr balantısı olarak kabul edlmtr Tamsayı Programlama Model Bu kısımda balantı sayısı kısıtları eklenmtr. Düümlern kurdukları balantıların sayısı tamsayı olması gerekt çn problem dorusal programlama model olarak ade edlememekte ve tamsayı programlama teknkler uygulanmaktadır. Dorusal programlama kısmında verlen (3.3), (3.4) ve (3.5) adelerne lave olarak aaıdak kısıtlar eklenmektedr. M (3.6) a j a a j L L çk gr (3.7) (3.8) (3.6) adesnde M yeternce büyük br sayı alınarak programa çalıma önces grlmektedr. M, balantı sayısı kısıtı olmadıı durumdak modeln çözdürülmes sonucu (dorusal program) hesaplanan bütün deerlernden büyük olmalıdır. a deer, düümünden j düümüne doru br balantının olup olmadıını tutan kl deerdr. Bu adeye göre sıırdan büyük olduu durumlarda yan -j balantısı kurulduu durumlarda a mutlaka 1 dr. Ancak a =1 olduu durumlarda sıırdan arklı olmak zorunda deldr. (3.7) adesnde L çıkı düümler çn zn verlen en azla çıkı balantı sayısını belrtr. Bu deer çalıma önces atanmak zorundadır. Sonuç olarak düümünün ver gönderd düümlern toplam sayısının en azla L çıkı kadar olması salanmaktadır. (3.8) adesnde L gr düümler çn zn verlen en azla gr balantı sayısını belrtr. Benzer eklde bu deer de çalıma önces atanmaktadır. (3.8) adesne göre düümüne ver gönderen düümlern toplam sayısı en azla L gr kadar olablmektedr. Balantı sayısı kısıtı baz stasyonu çn geçerl olmadıı ve çok sayıda gr balantısı kurablece çn (3.6) ve (3.7) adelernde baz stasyonu harç tutulmutur. Sonuç olarak ( ) kısıtları çerçevesnde a ömrü (t) pozt yönde enylenmektedr. Örnen L gr =2 ve L çıkı =1 seçlerek program çalıtırıldıında düümlern en azla 2 gr ve 1 çıkı balantısı oluturmasına zn verlmekte ve bu artlarda ulaılablecek en uzun a ömrü hesaplanmaktadır. 4. Analz Sonuçları Bu kısımda sunulan analz sonuçları GAMS [7] yazılımı kullanılarak elde edlmtr. Enerj model parametreler ρ = 50nJ ve ε =100pJ olarak alınmıtır [6]. Düümlern br sanyede ürettkler ver mktarı 1 bt (1 bps) olarak seçlmtr. Analzler arklı düüm sayısı ve düüm younluklarında, arklı L gr ve L çıkı deerler çn dorusal, daresel ve ızgara topolojlernde, α = 2 ve α = 4 durumları çn gerçekletrlmtr. Yer darlıı sebebyle bu makalede sadece düümlern et aralıklarla dorusal olarak sıralanmı olduu ve baz stasyonunun en bata olduu dorusal topoloj ncelenecektr 1. Ver akı rotasının ve kurulan balantı sayısının kolayca takp edleblmes çn lk olarak az sayıda düümden oluan br a üzernde durum ncelenmtr. Baz stasyonu (BS) ve 4 adet düümden oluan br algılayıcı aında çıkı balantılarının sayısının sınırlandırılmasıyla, ver akıının ve a ömrünün dem ekl-6 da verlmtr. Sol kolondak deerler α = 2 ve sa kolondak deerler se α = 4 enerj model le elde edlmtr. En üst satırda en azla çıkı balantı sayısı sınırlandırılmamı (L çıkı =), knc satırda 2 le sınırlandırılmı (L çıkı =2) ve en alt satırda 1 le sınırlandırılmıtır (L çıkı =1). Ver akı deerler br düümün a ömrü boyunca ürett toplam ver mktarıyla normalze edlmtr. Benzer eklde a ömrü de balantı sayısının sınırlandırılmadıı durumdak a ömrü le normalze edlmtr. Buna göre α = 2 durumunda çıkı balantı sayısı 2 le sınırlandırıldıında a ömründe %9; 1 le sınırlandırıldıında %29 ve α = 4 durumunda 2 le sınırlandırıldıında %3; 1 le sınırlandırıldıında %34 lük kayıp söz konusudur. Ver akı rotasında da cdd deklkler olduu söyleneblr. Örnen, α = 2 durumunda L çıkı =1 se ulaılablecek en uzun a ömrü, bütün düümlern ürettkler verler drek olarak baz stasyonuna göndermeler durumunda mümkündür. Bu durumda se, 4 no lu düüm lk olarak enerjsn tüketecek, dolayısıyla a ömrü btecek ve der düümlern artan enerjlernden sstem yararlanamamı olacaktır. ekl 6: Balantı Kısıtları Sonucunda Ver Akıı 4.1. Dorusal Programlama Sonuçları Dorusal br yerlemde, düümler arası mesae 20m olmak üzere düümlern oluturduu balantı sayısının algılayıcı aındak düüm sayısına balı gra ekl-7 de verlmtr. Yeterl düüm sayısına ulaıldıında α = 2 durumunda düümlern ortalama 1.90±0.1 ve en azla 3 çıkı balantısı ve ortalama 1.3±0.1 ve en azla 8 gr balantısı kurdukları, 1 k boyutlu daresel topoloj sonuçları da ayrıca ncelenmtr [8]. 674

5 α = 4 ve düüm sayısı 30 dan azla se ortalama 1.0±0.1 ve en azla 3 çıkı balantısı; ortalama 0.95±0.1 le en azla 3 gr balantısı kurdukları gözlemlenmtr. ekl-8: Dorusal Topoloj A Ömrü Kaybı- Düüm Sayısı ekl 7: Dorusal Topoloj Balantı Sayısı-Düüm Sayısı 4.2. Tamsayı Programlama Sonuçları Bu kısımda dorusal br topolojde balantı sayısının kısıtlanması le a ömründe meydana gelen düü ncelenmtr. ekl-8 de dkey eksen balantı sayısı kısıtlandıında, kısıtlanmamı duruma göre a ömrünün kısalma oranını yüzde olarak göstermektedr. Erler se (L gr, L çıkı ) klsne göre smlendrlmtr. Örnen 2_1, gr balantılarının 2 ve çıkı balantılarının 1 le sınırlandırıldıı durumdak azalmayı gösterr. Erlerde balantıların 100 le sınırlandırılması ada 100 den az düüm olduu çn pratkte sınırsız olarak düünüleblr. Örnen 100_1 le belrtlen er gr balantılarında kısıt olmayan ve çıkı balantılarının sayısının 1 le sınırlı olduu br a çndr. Graktek deerler, düümler arası 20m olduu topolojde elde edlmtr. Her k α deer çn de çıkı balantılarının kısıtlanmasının grlern kısıtlanmasından a ömründe daha azla kısalmaya sebep olduu görülmektedr. Tamsayı programlama problemler genellkle karmaıklıı yüksek ve çözüm süreler uzun problemlerdr. ekl-8 de verlen graklerde bazı erlern yüksek düüm sayılarında deerlernn görülmemes problemn standart br PC taraından 1 hata süresnde çözülememesnden kaynaklanmaktadır. α = 2 durumunda çıkı balantısı 1 le sınırlandırıldıında a ömründe % lere varan kayıp görüleblr. α = 4 te se 1_1, 2_1 ve 100_1 erlernn çakıık olması a ömrünün gr balantılarının kısıtlanmasından etklenmed anlamına gelr. Bu sonuçlar ekl-7 dek graklerle de tutarlıdır. Örnen α = 2 çn ekl-7 de düümlern ortalama 2 er çıkı ve 1 er gr balantısı oluturduu görülmektedr. ekl-8 de de gr balantılarının 1 le sınırlandırılması a ömrünü çok az etklemekle brlkte çıkı balantılarının 1 le sınırlandırılması a ömründe % oranında kısalmaya sebep olablmektedr. 5. Sonuç Bu çalımada br kablosuz algılayıcı aında dorusal programlama sstem kullanılarak a ömrünün enylenmes salanmı ve bu durumda düümlern verlern daıtma karakterst ncelenmtr. Dorusal topolojde, arklı enerj model parametreler kullanılarak yapılan analzler sonucunda düümlern kurdukları ortalama çıkı ve gr balantı sayıları elde edlmtr. Baz stasyonu dıındak düümlern grlerden daha azla çıkı balantısı kurdukları gözlemlenmtr. Çalımanın knc aamasında br tamsayı programlama sstem le düümlern kurdukları balantı sayılarına kısıtlar kurulmu ve bu artlarda a ömrü enylenmtr. Yapılan analzler sonucu a ömrünün gr balantılarına kıyasla çıkı balantılarının sınırlandırılmasından daha çok etklend görülmütür. Çıkı balantı sayılarının sınırlandırılmasıyla a ömründe %30 lar mertebesnde düüler görülmütür. Gr ve çıkı balantı sayılarının en az 2 olması salandıında se a ömründek kaybın düük sevyelerde kaldıı gözlemlenmtr. 6. Kaynaklar [1] Labrador, M.A., Wghtman, P.W., Topology Control n Wreless Sensor Networks, Sprnger Scence, [2] Rahm, M., Baer, R., Iroez, O.I.,Garca, J.C., Warror, J., Estrn, Srvastava, M., Cyclops: n stu mage sensng and nterpretaton n wreless sensor networks, Proc. ACM Conerence on Embedded Networked Sensor Systems, [3] Bcakc, K., Tavlı, B., Prolongng Network Letme wth Multdoman Cooperaton Strateges n Wreless Sensor Networks, AdHoc Networks, [4] Ergen,S.C., Varaya P., On Multhop Routng or Energy Ecency, IEEE Communcaton Letters vol:9 No:10, [5] Cheng, Z., Perllo, M., Henzelman, W., General Network Letme and Cost Models or Evaluatng Sensor Network Deployment Strateges, IEEE Trans. Moble Computng,2008. [6] Henzelman, W., Chandrakasan, A., Balakrshnan, H., An Applcaton Specc Protocol Archtecture or Wreless Mcrosensor Networks, IEEE Trans. Wreless Comm., [7] A. Brooke, D. Kendrck, A. Meeraus, R. Raman, GAMS: A User s Gude, The Scentc Press, [8] Bulent Tavl, M. Burak Akgun, and Kemal Bcakc, "The Impact o Lmtng the Number o Lnks on the Letme o Wreless Sensor Networks", IEEE Communcaton Letters (kabul edld),

PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE

PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Dlek PELTL Temmuz 2007 DENZL PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Pamukkale Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans

Detaylı

Sinem ASLAN. Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunu Tarihi : 08.08.2007 BORNOVA - ZM R

Sinem ASLAN. Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunu Tarihi : 08.08.2007 BORNOVA - ZM R EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) VES KALIK FOTO RAFLARIN SINIFLANDIRILMASI Ç N ÖZELL K ÖLÇÜTLER ÜZER NE KIYASLAMALI B R ÇALI MA Snem ASLAN Uluslararası Blgsayar Anablm Dalı Blm

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

Telekom ağlarında kademeli fiyatlandırmayla kapasite kiralanması ve iş dağılımı

Telekom ağlarında kademeli fiyatlandırmayla kapasite kiralanması ve iş dağılımı tüdergs/d mühendslk Clt:9, Sayı:5, 3-14 Ekm 2010 Telekom ağlarında kademel fyatlandırmayla kapaste kralanması ve ş dağılımı Nhat KASAP *1, Berna TEKTAŞ SİVRİKAYA 2 1 Sabancı Ünverstes, Yönetm Blmler Fakültes,

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

B R AFET YARDIM MERKEZ N N SEZG SEL ALGOR TMALAR YARDIMIYLA KONUMLANDIRILMASI

B R AFET YARDIM MERKEZ N N SEZG SEL ALGOR TMALAR YARDIMIYLA KONUMLANDIRILMASI B R AFET YARDIM MERKEZ N N SEZG SEL ALGOR TMALAR YARDIMIYLA KONUMLANDIRILMASI Numan ÇELEB stanbul Ünverstes ÖZET Dünyada her y l deprem, sel ve tusunam gb çok say da afet meydana gelmektedr. Son y llarda

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü Servs Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanzması Tasarımı ve Kontrolü Neşe Topuz, Hüseyn Burak Kurt, Pınar Boyraz, Chat Bora Yğt Makna Mühendslğ Bölümü İstanbul Teknk Ünverstes İnönü Cd. No:65,

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XX, No2, 2007 Makalenn Gelş Tarh.2.2006 Makalenn Kabul Tarh 08.06.2007 YENİDEN ÜRETİM SİSTEMLERİNDE

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : 269-277

Detaylı

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data ELECO '212 Elektrk - Elektronk ve Blgsayar Mühendslğ Sempozyumu, 29 Kasım - 1 Aralık 212, Bursa CuEEG: EEG Verlernn Hızlı İşlenmes çn GPU Tabanlı Br Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processng

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Uluslararası Aratırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Sprng 2011 TÜRKYE DE LSANSÜSTÜ DÜZEYDE YAPILAN DSPLNLER ARASI MÜZK ARATIRMALARI

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI VII. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8 30 Hazran 00 Orta Doğu Teknk Ünverstes Ġstatstk Bölümü BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI Edtörler H. Öztaş AYHAN Ceylan TALU YOZGATLIGİL Yayın: Ankara, Mart 0 VII. ĠSTATĠSTĠK

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KALP RĠTĠM BOZUKLUĞU OLAN HASTALARIN TEDAVĠ SÜREÇLERĠNĠ DESTEKLEMEK AMAÇLI MAKĠNE ÖĞRENMESĠNE DAYALI BĠR SĠSTEMĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ Fath AYDIN Yüksek Lsans

Detaylı