ÇATI KAPLAMA. HAZIRLAYAN Tülay SOBUTAY UZMAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇATI KAPLAMA. HAZIRLAYAN Tülay SOBUTAY UZMAN"

Transkript

1 ÇATI KAPLAMA SEKTÖR ARA TIRMASI HAZIRLAYAN Tülay SOBUTAY UZMAN STANBUL T CARET ODASI DI T CARET UBES ARA TIRMA SERV 7 MART 2005

2 Ç N D E K L E R Sayfa No. 1- ÜRÜN TANIMI ÇATI KAPLAMASININ FONKS YONLARI Atmosfer Ko ullar ndan Koruma 2.2. Yal m Teras Çat larda yal m ÇATI KAPLAMASININ KAL TES ÇATI KAPLAMASININ ALT YAPI ÖZELL KLER 3 5- ÇATI S STEMLER ÇATI ÇE TLER.. ÇATI KAPLAMA MALZEMELER. ÜRET M/KAPAS TE YURT TALEP VE TÜKET M DI T CARET ÇATI KAPLAMA SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER ÇATI KAPLAMA SEKTÖRÜNDE FAAL YET GÖSTEREN KURULU LAR.. SEKTÖRLE LG L NKLER

3 2

4 1-ÜRÜN TANIMI Çat kaplamalar ; in aatlar n her türünde konutlar kar, ya mur, rüzgar, f rt na gibi kötü hava ko ullar n yan s ra, tahribata ve çökmelere kar üst yap örterek korurlar.çat kaplamalar nda iyi bir konstrüksiyon, nitelikli su yal m ürünleri, olumsuz hava sirkülasyonundan etkilenmeyen malzemeler kullan larak montaj n yap lmas, özellikle e imlerin binalara tam uyumlu olmas gerekmektedir. aatlarda ilk yap mda çat maliyetleri yüksek olsa bile kullan m ömrünün uzunlu u, enerji kayb na, ya lara olumsuz hava ko ullar na direnç göstermesi nedeniyle % 50 ye yak n tasarruf sa layabilmektedir. 2-ÇATI KAPLAMASININ FONKS YONLARI Bir çat kaplamas n iki ana görevi vard r. 2.1.Atmosfer ko ullar ndan koruma: Bir çat kaplamas n ana görevi, yap ya mur, kar, rüzgar gibi do al etkilerden korumakt r. Ya mur ve rüzgar Ya murun iddeti, içinde bulundurdu u kimyasal maddelerin a nd etkisi ve buna ek olarak, özellikle suyun kiremitlerin aras ndan s zmas na neden olabilecek iddetli yatay rüzgarlar, çat kaplamas n etkinli inde rol oynayan elemanlard r.çat kaplamas n su geçirmezli inin garanti alt na al nmas için, do ru uygulama ve ürün kalitesinin birle tirilmesi gerekir. Dolu Dolunun çat kaplamas na olan etkisi, çat üzerine dü en buz parçac klar n h na ve büyüklü üne ba r. Orta ve dü ük iddette dolular çat malzemelerinin yüzey kaplamalar n bozulmas na, daha iddetli dolular ise çat kaplama elemanlar n lmas na dahi yol açabilir. Ayr ca, dolu sonras çat üzerinde yüksek a rl kl buz kümeleri veya bir tak m su s nt lar n meydana gelmesi de olas r. Kar Kar da, yaratt önemli olumsuz etkilerle çat kaplamas için önemli bir unsurdur. Yüksek k lma mukavemetli ve kar tutucu kiremitler sayesinde, kar katman n büyük kütleler halinde kaymas na engel olunarak, ya mur oluklar n k lmas ya da çevreye, insanlara verece i zararlar önlenmi olur. Don Don kiremitin en büyük dü man r. Bu itibarla gece ile gündüz aras ndaki yüksek farkl klar na dayan kl malzemelerin kullan lmas gerekmektedir. Yo unla ma Çat kaplamalar n bir önemli sorunu ise kaplama alt ile d ortam aras ndaki farkl ndan dolay kiremit örtüsü alt nda olu an yo unla mad r. Bu sorunun önlenmesi için, uygulama detaylar do ru çözülmeli, modüler çat sisteminin gerekli gördü ü tüm elemanlar kullan lmal ve kiremit alt nda sürekli ve etkin bir havaland rma yarat larak kiremit örtüsü alt n daima kuru kalmas sa lanmal r.. 1

5 2.2.Yal m Bir yap n çat kaplamas, ayn duvarlar gibi, iç mekan d mekandan ay rma i levini gören çok önemli bir parças r. Hatta ya mur, rüzgar, kar, ultraviyole gibi tüm atmosfer etkilerine duvar elemanlar ndan daha aç kt r.bu sebepten dolay çat larda uygun özellikte bir su ve yal yap lmas tavsiye edilmektedir. Yal m; de ik iklim ko ullar n etkinli ine kar a so uk ve s ca a, ya mur, kara,f rt nalara ve sese dirençli olan yap olu turur. Çat yal nda, su, ses gibi her türlü hava sirkülasyonunu azalt ürün, teknik ve yöntemler kullan lmaktad r. Bir mekan y n her döneminde daha konforlu hale getirmek ve kay plar en aza indirerek yak t tüketimini azaltmak üzere, farkl uygulama detaylar na göre farkl özelliklerde yal m malzemeleri bulunmaktad r.çat yal m malzemelerinin hafif yanmaz olmas, kolay uygulanabilirli i, bozulup çürümemesi, asit ve ya mura kar dirençli olu u, paslanma, böcek ve mikroorganizmalar taraf ndan tahrip edilmemesi özellikleri önem ta maktad r. Yal mda en fazla lifli malzemeler tüketilmekte olup,cam yünü, ta yünü ve petrol türevli polistren ve poliüreten en çok tercih edilenlerdir.niteliklerine göre cam yünü, gaz betona kar 5, hafif bezenekli tu laya 10, betona oranla 50 kat daha yüksek izolasyonu sa lamaktad r.organik malzemeleri de yal mda büyük paya sahip olup, bitki lifleri, kam, tala, ah ap art klar, mantar ve polimerler bunlar n aras nda yer almaktad r Teras Çat larda Yal m Teras çat lar ; geleneksel ve ters çat olarak iki farkl sistemde incelemek mümkündür. Geleneksel teras yal nda, yal m malzemeleri su yal m tabakas n alt na ve yap betonu üzerine yerle tirilir. Bu sistemde su yal m tabakas çat yap n geri kalan k mlar ndan farkl olarak büyük s cakl k dalgalanmalar na maruz kal p, kolayca k sa sürede bozulabilir. Su buhar bitüm esasl su yal m malzemesini geçemedi i için yo unla arak yal m malzemesini slatmakta ve malzemenin yal m özelli ini kaybetmesine yol açmaktad r.bu nedenle ;su yal m tabakas alt nda yo unla ma ve hava kabarc klar önlemek için yap betonu ve yal aras na bir buhar kesici konulmas gerekir. Ters teras çat da, yal m malzemeleri su yal m tabakas n üzerine yerle tirerek geleneksel teras yal nda kar la lan problemler çözümlenmi olur Ters teras çat da, yal su yal m tabakas : Hava artlar n y prat etkisinden; UV-radyasyonunun zararl etkilerinden; aat, kullan m ve bak m s ras nda olu abilecek mekanik hasarlardan: Yal m levhalar kullan ld teras çat larda (teras, otopark, bahçe çat ) hem in aat süresinde hem de çat kullan lmaya ba lad ktan sonra mekanik etkilere kar daha iyi koruma sa lar; 2

6 Su yal m tabakas, yal m malzemelerinin alt nda yer alarak ayn zamanda bir buhar kesici tabakas i levi görür. 3-ÇATI KAPLAMASININ KAL TES Bir çat kaplamas n kalitesi iki ana bile ene ba r; Çat kaplamas n alt yap, (ta sistem) Çat kaplama malzemesinin yap sal ve niteliksel özellikleri. 4- ÇATI KAPLAMASININ ALTYAPI ÖZELL KLER Çat n alt yap, gerek kullan lan çat malzemesinin uygulama kalitesini, gerek tüm çat örtüsünün fonksiyonel ömrünü belirlemekte çok önemli bir yer tutar. Çat n bina yap na tam uyum sa lamas,e im ve detay n olu turulmas çok önemlidir.binalar n, sanayi,endüstriyel yap lar n ta sistemine fazla yük bindirmemesi,çat konstrüksiyonunda de erlendirilecek malzemelerin kesitlerine uyumlu kaliteli ürünlerden olu mas, maliyeti dü ürücü dayan kl niteliklere sahip bulunmas tercih nedenidir. Ça da yap la mada binalar n genel görünü ü ve estetik niteli i öncelik kazanmaktad r. Bir çat n projelendirilmesi ve in aas a amalar nda göz önünde tutulmas gereken altyap ve uygulama özellikleri a daki gibidir: Çat n e imi ve uzunlu u imli çat, ya mur suyunun tasfiyesi ve yüksek ya am konforunun sa lanmas aç ndan büyük avantajlara sahiptir. E imli çat n olu turdu u tavan aras, al nacak tedbirlerle s cak ve so a kar yal m görevi gören, izole edilmi bir mekan haline gelir. Ayr ca, tavan aras olan bu mekan, bir ya am mekan na da dönü türülebilir. Uygulama ve kiremitlerin tespiti aç ndan önem ta r; ayr ca ya mur sular n tasfiye ve kar kütlelerinin olas kayma hareketi aç ndan da etkin rol oynar. imli çat n alt yap Ta eleman görevi görür ve de ik yap m teknikleriyle uygulanabilir. Genellikle beton, beton üzeri ah ap lata ya da ah ap olarak uygulan r. Kiremitlerde bini uygulamas, Kiremitlerde do ru bini uygulamas (üstteki kiremidin alttakinin üstünde kayd lmas suretiyle ta aral n ihtiyaç ölçüsünde ayarlanmas ), küçük parçal ve süreksiz kaplama elemanlar yla olu turulan çat örtüsünün su geçirmemesini garanti alt na almak için son derece önemlidir; bini miktar de ik çat e imlerine göre ya da yap n bulundu u iklim artlar na göre de kenlik gösterir. 3

7 Çat kaplamas n alt nda hava dola Kiremit alt nda yarat lacak hava sirkülasyonu nem ve rutubetin d ar at lmas ve nm havan n tasfiyesi gibi faydalar sa lamas n yan ra, çat n sürekli kuru ve uzun ömürlü olmas sa lar. Bu nedenle kiremit alt nda hava sirkülasyonu yarat labilecek bo luklar b rak lmas gereklidir. 5-ÇATI S STEMLER Çat lar n dekoratif görünümü yan nda süsleyici niteli i,modern yap larda in aat türlerinde öncelik ta maktad r..kaplama malzemesinin ekli, rengi, in aat n konut-i merkezi-kapal spor alan gibi türüne göre ayr özellikler ta maktad r. Çat n ta sistemi nas l yap lm olursa olsun, kaplaman n yap laca yüzey esas olarak iki ekilde olabilir: -Sürekli sistem (Kaplamal ) Özellikle konut in aatlar nda kullan r, yayg n olarak ah ap kaplama, beton ya da panel olarak olu turulur. Bu sistemin uygulanmas durumunda kiremit dö enmeden önce tüm e imli altyap haz rl klar tamamlanmal r. -Aral kl sistem (Izgaral ) Ah ap ya da çelik konstrüksiyon kullan larak olu turulan bu sistem genellikle konutlarda, büyük binalarda ya da endüstriyel yap larda kullan r. Bu sistemin uygulanmas durumunda mevcut olan çat sayesinde önceden beton veya ah ap e imli çat dö emesi haz rlamaya gerek kalmaz. 6-ÇATI ÇE TLER Türkiye deki çat lar; teras, rma, ve sanayi olmak üzere üç gurupta toplanmaktad r. Teras çat lar ;Ülkemizde özellikle güney bölgelerde kullan lan tek tercih diyebilece imiz çat tipidir. Di er bir çat türü olan k rma çat lar; her nevi konut çat ile bir veya birkaç katl büyük in aatlar n çat lar nda, sanayi çat lar ise fabrika türü binalarda uygulanmaktad r. 7-ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Çat kaplamalar ; in aatlarda en üst yap örten, do an n olumsuzluklar na, d etkenlere, k n so a, yaz n s ca a, rüzgar, f rt na ve ya lara kar koruyucu özelliklere sahip bulunmaktad r.çat kaplamalar nda binalar n olu umuna, bulunduklar mahallin iklim ko ullar na uyumlu olarak e imi, detaylar, uygulanacak malzeme, ürün türleri ve ölçümlerinin tam olarak saptan p de erlendirilmesi önem ta maktad r. D E verilerine göre bir konutta tüketilen enerjinin %16 s çat dan gitmektedir.ab ülkelerinde ise bu oran %1-5 e kadar dü ürülmü tür Türkiye de çat kaplama 4

8 uygulamas nda kullan lan her türde malzeme AB ile e de erde büyük i letmelerce kalite ve standartlara uyumlu yeniliklere yönelik teknolojilerle üretilmektedir. Çat kaplama malzemeleri do aya gösterdi i dirence göre metal, kil,çimento, bitüm, plastik esasl ve di er malzemeler olmak üzere alt kategoriye ayr lmakta olup, bak r, çinko, kur un, sac alüminyum gibi düz ya da profilli metal levhalar, ondüle asbest, ondüle sentetik lif levhalar en çok kullan lmakta olanlar r.çat e iminin yüksek olmas gereken yap larda ise; çe itli kiremitler, çimento, asbest levhalar, iklimsel jeolojik olu umlara göre, baz bölgelerde do al ta profiller, sazlar uygulanmaktad r. 1-METAL ESASLI 2-K L ESASLI 3-Ç MENTO ESASLI 4-B TÜM ESASLI 5-PLAST K ESASLI 6-D ER ÇATI KAPLAMA MALZEMELER a) Üzeri do al ta kapl panel ve kiremitler, b) Boyal,do al ta kaplamas z panel ve kiremitler, c) Sandviç paneller, I. ki yüzü metal kapl paneller, II. Bir yüzü metal, bir yüzü ka t plastik paneller, III. ki yüzü metal kapl kompozit olmayan paneller. d) Tek kat metal kaplamalar (boyal ve boyas z) I. Galvanizli sac, II. Alüminyum, III. Bak r. a) Çimento esasl kiremit, b) Lifli çimento esasl levhalar. a) Üzeri do al ta kapl shingle, b) Sinüs oluklu ondüle levhalar, c) Üzeri do al ta kapl rulo. a) Polikarbonat(PC) esasl levhalar, b) Cam takviyeli polyester (CTP) levhalar, c) Akrilik cam (PMMA) esasl malzemeler, d) Di er plastik esasl kaplamalar a) Cam malzemeler, b) Do al ta malzemeler. c) Bitkisel çat lar, d) Ah ap çat lar. Konut pazar nda kil esasl kiremitler %75-80 aras bir oran ile en büyük paya sahiptirler. Kiremit Dünya tarihinde imalat yap lan ilk yap malzemelerindendir. lk olarak pi mi tu lan n kullan lmaya ba lanmas ile birlikte çat malzemesi bo lu u ya anm r. Bu bo luk ise yine Korintlerin Konkav kiremiti bulmalar yla doldurulmu tur. Çat lar zda kulland z bugünkü yuvarlak kiremitlere benzer kiremitler imal etmi lerdir. Tek farklar biraz daha kal n ve büyük boyutlarda olmalar r. Yap lan ara rmalar, ilk kullan lan kiremitlerin 2-3 cm. kal nl nda, 50 cm. eninde ve cm. boyunda oldu unu göstermi tir. Kiremiti daha sonra Yunanl lar geli tirmi, onlardan da Romal lar devralm r. Bat Avrupa' da Romal lar, Yunan kiremit formlar olabildi ince 5

9 geli tirdiler. Özellikle yuvarlak kiremitte neredeyse bugünkü üretim kalitesine eri tiklerini söyleyebiliriz. Kiremit ve tu lada ilk standartlar Romal lar taraf ndan geli tirilmi ve uygulanmaya ba lanm r. Kal nl k nedeni ile olu an kuruma ve pi irme problemlerini çözmeye çal lar ve böylece ilk ara rma faaliyetlerini de yine onlar ba latm lard r. Bu çal malar sonucunda mümkün oldu unca ince fakat eskisine göre çok daha sa lam malzemeler üretmi lerdir. spanya, ngiltere, Fransa, Belçika ve Almanya' ya tu la kiremiti tan tan, kullan n yayg nla mas sa layan yine Romal lard r. Zira kiremit ve tu lay bir sanayi dal haline getirenler Romal lard r. Anadolu' ya bakt zda burada da geli melerin yukar daki tarihlere paralel olarak gerçekle ti ini görüyoruz. Kiremit Anadolu'da Yunanl lardan sonra Bizansl lar n katk lar yla geli mi tir. Bundan sonra Osmanl dönemine geçi ya anm ve Osmanl lar zaman nda kiremit ve tu la üretimi önemli geli melere sahne olmu tur. Küçük ve Konkav Osmanl Kiremitlerinin yap bu dönemde gerçekle mi tir. Anadolu' da tu la ve kiremitte ilk standart; Osmanl döneminde getirilmi tir. Bugün kiremit üretiminin tamam TS 562 ve TS 3457 nolu standartlar na uygun olarak yap lmaktad r. Kiremitteki ürün çe itleri aras ndad r.piyasada yayg n olarak sat lan kiremitler ise Marsilya, Akdeniz, mahya kiremitler (üç çe it), alaturka (üç çe it), düzlem çeneli, silindirik çeneli, konik, düzlem yüzeyli, ri yüzeyli kiremit türlerinden olu maktad r. Pi mi kilden üretilen kiremitler do al olmalar ve sa lad klar bir çok farkl üstünlükleri nedeniyle tercih edilmektedirler. Kil kiremitler yo un ya alan bölgelerde do an n çetin ko ullar na kar çat lar güvenle korumaktad r.kilin tamamen do al olu u, kiremitlerin do a ile olan uyumunu sa lamakta;bünyesinde do aya zararl kimyasallar bulundurmamas ndan dolay ekolojik dengenin bozulmas na da neden olmamaktad r. Bu nedenlerle çat lar n do al örtüsü yine do an n bir parças olan pi mi kil ile örtülmektedir. Türkiye nin tek kat metal çat kaplamalar ile tan mas 1970 li y llarda ba lam r. ki kat metal aras na izolasyon malzemesi kullan larak yap lan sandviç paneller ise 1985 civarlar nda ilk kez kullan lmaya ba lanm r.gerek tek kat örtülerin de tirilmesi gerekse yeni yap lan binalarda giderek daha çok tercih edilmeye ba lamas yla sanayi ve ticari yap lar n vazgeçilmez çat kaplama malzemesi haline gelmi tir. Sandviç panelde nihai ürün standard n olmamas sektörde s nt yaratmaktad r. TSE nin sandviç panellerle ilgili olarak sadece sandviç panel yap nda kullan lan malzemeleri belirlemeye yönelik bir standard bulunmaktad r. Bitümlü bir malzeme olan Shingle, renkli mineral granül, fibrocam ve kumlu yüzeyden olu ur. Esnekli i sayesinde tüm çat larda uygulanabilen Shingle' n en hafif çat kaplama malzemesi olmas tercih nedeni olmas na yol açm r. Çat larda tonlarca yük yerine, görüntüsü ve renkleri mükemmel, en önemlisi hafif, in aatlar için vazgeçilmez ve ideal bir malzemedir. Kolay dö enmesi vakitten ve i çilikten tasarruf sa lar. Çünkü Shingle zorlu hava ko ullar nda dayan kl, ince detaylarda kolay çözümlü, bak m gerektirmeyen, süratle uygulanabilme özelli ine sahiptir. De ik renk seçeneklerinin yan s ra çe itli modelleri de mevcut olan Shingle çat larda k ve farkl bir görüntü yarat r. 6

10 8-ÜRET M/KAPAS TE Çat kaplama malzemeleri sektörü, pazar büyüklü ü 103 milyon m² yi a an bir sektördür.a daki çizelgede 2003 ve 2004 y llar nda ürün türlerine göre çat kaplama malzemelerinde Türkiye pazar (talep),üretim ve kapasite rakamlar yer almaktad r. ÇATI KAPLAMA MALZEMELER PAZAR PAYI/KAPAS TE/ÜRET M DE ERLER VE PAYLARI ( )(m²) Ürün Türleri *Türkiye Pazar 2003 m²/y l Pay % *Pazar Tahmini/ 2004 m²/y l Kapasite/ 2003 m²/y l Pay % Üretim 2003 m²/y l Pay % METAL ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Üzeri do al ta kapl panel ve kiremitler, Boyal,do al ta kaplamas z panel ve kiremitler, Sandviç paneller, Tek kat metal kaplamalar (boyal ve boyas z) (Galvanizli sac, Alüminyum, Bak r) L ESASLI ÇATI KAP. MALZEMELER (Kiremit) MENTO ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Çimento esasl kiremit, Lifli çimento esasl levhalar TÜM ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Üzeri do al ta kapl shingle, Sinüs oluklu ondüle levhalar PLAST K ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Polikarbonat(PC) esasl levhalar, Cam takviyeli polyester (CTP) levhalar ER ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Cam malzemeler, TOPLAM *Talep Kaynak:ÇATIDER(Çat Sanayici ve adamlar Derne i) 7

11 ÇATI KAPLAMA MALZEMELER PAZAR TAHM (2004' de gerçekle mesi beklenen üretim de erleri) 6,50% 7,52% 3,54% 0,12% 24,07% 58,24% Metal Esal Çat Kaplamalar Çimento Esal Çat Kaplamalar Plastik Esasl Çat Kaplamalar Kil Esal Çat Kaplamalar Bitüm Esal Çat Kaplamalar Di er (ta,ah ap...) Çat Kaplamalar Çat kaplamalar nda kil esasl kiremitler en büyük paya sahiptirler. Kil esasl kiremitleri, özellikle deprem sonras talebi çok artan hafif çat malzemeleri (shingle,metal kiremitler) izlemektedir.sanayi yap lar nda ise genelde sandviç paneller tercih edilmektedir y nda enflasyondaki dü ve ekonomideki iyile me olgusu yap sektöründe hareketlili e yol açarken, çat kaplama i kolunu da olumlu olarak etkilemi tir.2004 y sonunda tahmini 103 milyon metrekareye ula an sektörün 2005 nda daha da büyüyece i dü ünülmektedir. 9-YURT TALEP VE TÜKET M Çat kaplama sektöründe yurt içi ihtiyaç üretimle kar lanmaktad r.türkiye de geleneksel kil esasl kiremit çat kaplama malzemelerinin kullan m oran % gibi yüksek bir orand r.metal esasl çat kaplamalar n çat sektöründeki kullan m pay llar geçtikçe artmaktad r.özellikle sanayi yap lar na yönelik in aatlarda kullan lan metal çat kaplamalar n yurt içi kullan m oran %26.37 d r. Çimento esasl kaplamalar %7.56 ile 3.s rada yer almaktad rlar. Bitüm esasl kaplamalar n kullan m oran ise %6.66 d r. Plastik esasl kaplamalar da % 2.87 ile 5.s rada yer almaktad r. 8

12 ÇATI KAPLAMA MALZEMELER N YURT TÜKET VE PAYLARI (2003)( m²) ÜRÜN TÜRLER METAL ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER YURT TÜKET M (m²/y l) PAY (%) Üzeri do al ta kapl panel ve kiremitler, Boyal,do al ta kaplamas z panel ve kiremitler, Sandviç paneller, Tek kat metal kaplamalar (boyal ve boyas z) (Galvanizli sac, Alüminyum, Bak r) L ESASLI ÇATI KAP. MALZEMELER (Kiremit) MENTO ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Çimento esasl kiremit, Lifli çimento esasl levhalar TÜM ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Üzeri do al ta kapl shingle, Sinüs oluklu ondüle levhalar PLAST K ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Polikarbonat(PC) esasl levhalar, Cam takviyeli polyester (CTP) levhalar ER ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Cam malzemeler, TOPLAM Kaynak:ÇATIDER(Çat Sanayici ve adamlar Derne i) 10-DI T CARET daki tabloda da görülece i üzere;metal çat kaplamalar % 34.6 l k oranla sektörün toplam ihracat ndan en büyük pay almaktad r. Plastik çat kaplamalar n toplam ihracattaki pay %32 ve kil esasl kiremitten çat kaplamalar n pay da % tir.çimento ve bitüm esasl çat kaplamalar n toplam ihracattaki paylar ise çok dü üktür. Çat kaplama malzemeleri ithalat nda, bitüm esasl kaplama malzemeleri önemli bir ithalat kalemi olup, toplam ithalattaki pay % tür. Di er ithalat kalemlerini ise plastik (%25.10) ve metal esasl (%8.36) çat kaplama malzemeleri olu turmaktad r. 9

13 Bitüm esasl kaplamalar n (shingle) en fazla ithal edildi i ülkeler; ABD,Arjantin, Avusturya, talya ve spanya d r.metal ve plastik çat kaplamalar n ihraç edildi i ülkeler ise; Bulgaristan ba ta olmak üzere,gürcistan, Özbekistan, Makedonya, Kazakistan; Cezayir ve K rg zistan d r.kil esasl çat kaplama malzemeleri (kiremit) nin ihrac edildi i ülkeler ise; KKTC, ngiltere, B.A.E., ran,m r, Azerbaycan Bulgaristan,Irak,Romanya Ve Ürdün dür. Çat kaplamalar n d ticareti serbest olup, herhangi bir kurumun iznine veya kontrole tabi tutulmamaktad r. ÇATI KAPLAMA MALZEMELER N DI T CARET (2003)( m²) ÜRÜN TÜRLER thalat Pay hracat Pay (m²/y l) (%) (m²/y l) (%) METAL ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Üzeri do al ta kapl panel ve kiremitler, Boyal,do al ta kaplamas z panel ve kiremitler, Sandviç paneller, Tek kat metal kaplamalar (boyal ve boyas z) (Galvanizli sac, Alüminyum, Bak r) L ESASLI ÇATI KAP. MALZEMELER (Kiremit) MENTO ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Çimento esasl kiremit, Lifli çimento esasl levhalar TÜM ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Üzeri do al ta kapl shingle, Sinüs oluklu ondüle levhalar PLAST K ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Polikarbonat(PC) esasl levhalar, Cam takviyeli polyester (CTP) levhalar ER ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Cam malzemeler, TOPLAM Kaynak:ÇATIDER(Çat Sanayici ve adamlar Derne i) 10

14 11-ÇATI KAPLAMA SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER Türkiye'de de y lda yakla k olarak 100 Milyon m² çat kaplama malzemesine ihtiyaç duyulmaktad r. Bunun yakla k yar yenileme, bak m onar m için tüketilmektedir. Bu da bize çat lar n ne kadar sorunlu oldu unu ve kaplanan malzemelerin ve uygulama i çiliklerinin ne kadar niteliksiz oldu unu göstermektedir. Nitelikli bir malzeme ve i çilikle kaplanan bir çat n, bu kadar bak m ve onar ma ihtiyaç göstermemesi gerekir. Çat kaplamalar ndaki bu sorunlar önemli miktarda kaynak israf na neden olmaktad r. Yurtd nda çat katlar, binalar n en keyifli mekanlar olarak alg lan rken; Türkiye'de ise çat alt ndaki daireler talep görmedi i gibi, di er dairelere göre biraz daha dü ük de erdedirler. Geçmi te çat kaplama malzemelerinin çok k tl olmas nedeniyle, çat lardaki sorunlar tam olarak çözülememekte iken; son 20 y lda Türkiye'de çok de ik türde çat kaplama malzemelerinin üretilmesi veya ithal edilmesiyle çat lardaki sorunlar çözecek her türlü imkan mevcut hale gelmi tir. Çat kaplamalar na uygulama standartlar konulmas, Çat kaplamas nda kullan lan malzemeler ne kadar mükemmel olursa olsun, standartlar na uygun olarak uygulanmayan malzemeler,her zaman sorun yaratmaktad r. Bunun için uygulama standartlar n koyulmas gerekir. Koyulacak bu standartlara göre uygulama yap lmal ve nihai tüketici, mimar, mühendis v.b. ki ilerde yap lan uygulamalar n standartlar na uygun olup olmad denetleyebilmelidir. Bu denetlemenin yap labilmesi için de önce standartlar n koyulmas gerekir. Bu amaca yönelik olarak Çat Sanayi ve Adamlar Derne i (ÇATIDER) bir çal ma ba latm r.bu çal ma yasala nca bu sorunun çözülece i de erlendirilmektedir. Çat e imlerindeki % 33'lük s rlaman n bir an önce kald lmas,çat altlar n mekan olarak kullan r hale gelmesi, Türkiye'de önümüzdeki 30 y l süresince y lda, konut yap lmas gerekmektedir. Bu rakam son 5 y lda aras nda kalm r. Sonuç olarak konut üretimi yetersizdir. Buna ra men, çat altlar mekan olarak kullan lamamaktad r. Geleneksel malzemelerle yap lan yüksek e imli çat lar sorun yaratt için genellikle çat imleri % 33 ile s rland lm r. Bu e im oran ile; çat altlar n mekan olarak kullan lmas imkans z hale gelmektedir. Halbuki ça da çat kaplama malzemeleri çok yüksek e imlerde dö enebilmekte, dolay ile çat altlar n mekan olarak kullan lmas mümkün olmaktad r. Çat altlar n mekan haline gelmesi çok küçük maliyetlerle konut üretiminin % artmas anlam na gelir ki, bu da Türkiye ekonomisine büyük katk demektir. Sonuç olarak çat imlerindeki % 33'lük s rlama bir an önce kald lmal r. 11

15 itimin artt lmas Çat kaplama sektöründe üretici ya da ithalatç firmalar, kendi malzemelerini tan tmak ve uygulaman n nas l yap ld göstermek için baz e itim, seminer ve konferanslar düzenlemektedirler. Ancak, bu alanda örgütlü ve düzenli bir e itim mevcut de ildir. Meslek Liselerinde ve üniversitelerde dahi bu konular çok ihmal edilmi tir. Çat altlar kullan lmad için çat binan n en önemsenmeyen k sm haline gelmi tir. antiyede artan ne kadar kullan lm kereste varsa onlarla çat konstrüksiyonu kurulur, üzeri de bir ekilde kaplanarak çat meselesi halledilmi olur diye dü ünülmektedir.bunun için de çok iyi e itim alm, i i usulüne göre yapan ustaya gerek yok usta- rak ili kisi içinde yeti mi herhangi bir kal p çisi bu i i yapar diye de erlendirilmektedir. Halbuki; çat binan n en önemli bölümüdür, çat daki sorun tüm sakinlerin refah ve mutlulu unu etkiler, ya am kalitesini dü ürür. Bu nedenle, çat lar çok özenle yap lmal r. Bunun içinde iyi yeti mi, bilgi ve becerisini kan tlam ehil kadrolara ihtiyaç vard r. Meslek okullar nda, üniversitelerde müfredat programlar nda çat konusuna daha büyük önem verilmelidir. Çat konusunda uygulay lara düzenli e itim verilerek, onlar n bilgi ve becerilerini geli tirip sorumsuz çat lar elde edilmesi sa lanmal r. Bu amaçla, ÇATIDER, AB hibe fonlar ndan da yararlan larak bir giri im ba latm r.bu proje sayesinde sektöre 600 yeti mi usta kazand lmak hedeflenmektedir. Ancak; bu tip çal malar n sürdürülebilir k nmas için sektör firmalar n ÇATIDER' e etkin bir destek vermesi gerekmektedir. Haks z rekabetin önlenmesi Sektörde dünya standartlar nda üretim yapan firmalar oldu u gibi; kalitesiz, standart d malzemelerle de yap lan üretim tar na da yayg n olarak rastlanmaktad r. Bu tür üretim tarz haks z rekabeti do urdu u gibi, tüketici haklar da ihlal edici olmaktad r. Tüketici zarara rat ld gibi devlet de zarara u rat lmaktad r. Kalitesiz malzeme ileride büyük sorunlar karmakta, insanlar n refah ve ya am kalitesi olumsuz etkilenirken,milli servet de bo yere heba edilmektedir. Sektörün TSE standartlar nda üretim yapmas sa lanmal r. 12

16 12-ÇATI KAPLAMA SEKTÖRÜNDE FAAL YET GÖSTEREN KURULU LAR Firma Ad Telefon E-Posta WEB ILDIZ DONATIM SAN. VE T C.A ATERM T ENDÜSTR ve T C.A ONDÜLINE-AVRASYA A ÜNAR YAPI VE MALZEMELER C.LTD ARIMEKS M M. MÜH.MÜ.SAN.VE T C.LTD LAFARGE ÇATI ÇÖZÜMLER SAN.veT C.A SKYLINE M MARLIK H ZMETLER.SAN.LTD BA AK K REM T ve TU LA SAN.T C.A TEK- Z ZOLASYON BROSAN CTP SAN VE T C A ÇATICILAR ÇATI ZOL.ve YAPI MALZ.T C.LTD ODE YALITIM SAN.ve T C.A MA ZOLASYON METAL.SAN.VE T C.A ÇATI MARKET. SAN.T C.LTD PARKPANEL TH. HR.ve.TAAHHÜT STEM ÇATI KAPLAMA VE ZOL.MALZ.LTD HARUN YÜKSEL TOPRAK SAN.ve C.A ÖZYIL.SAN. VE T C. A. BARUTLAR YAPI MALZ. SAN.T C LTD MARDAV YALITIM ve.malz.san. T C.A POL KALIP KALIPÇILIK ve C.LTD p.com YAPI SERV S SAN. ve T C.LTD SUPERL T BORU VE LEVHA SAN.A MAN GRUP.ve YAPI MALZ. SAN.T C.LTD YAZLAR PAZARLAMA BETON VEPETROL ÜRÜNLER SAN VE T C A.. ENTERTAN ENTERNASYONEL PAZ.T C.LTD ZOM R ZOL.ve YAPI MALZ.PAZ.ITH..SAN.T C.LTD CANPA ZOL.MALZ.ÜRET. ve PAZ.LTD ICS Ç ve DI T C.MÜMESS LL K A TA G ZEM. SAN. C.LTD. T MAV YAPI TEVERLER YAPI MALZEME C.SAN.A AKGÜN AAT LTD OLGUNLAR AAT SAN. Ve C.LTD

17 PARKSAN METAL LTD ER-KAR Z.GIDA SAN.VE C.LTD MODERN ÇATI ZOLASYON YALITIM MALZ.T C AVRASYA ZO.DEKO.MALZ.NAKL YE SAN.VE T C.LTD.. ORGA YAPI LTD GEREN.MALZ.SAN.VE C.LTD Ni-ME ZOLASYON SAN ve T C A BALÇIO LU MÜMESS LL K LTD UZMAN ZOLASYON SAN.T C.LTD ONDUL NE AVRASYA A DUPONT PRODUCTS S.A EZG AAT ZOL.MALZ.TAAH.LTD GÜVEND K ÇATI SANAY METAL ÇATI ZOLASYON TAAH.T C.SAN.VE A.. ARGET TASARIM VE MÜH.LTD ENG N ZOLASYON LTD METELSAN YAPI MALZ.LTD BARKICAN LTD ERMETAL ALUM NYUM.SAN. VE T C. LTD TEKN K FORM ÇATI S STEMLER LTD POLAT YAPI MALZEMELER UYGULAMA SAN.VE T C.LTD NEZ H T C. A LKAY YAPI Z.OTO.TA.SAN.VE C.LTD.. METALFORM METAL SAN.VE T C. A KAROT MÜH.T C.LTD SUR. SAN.T C.LTD SEDEFO LU YAPI MALZEMELER ATERSAN AAT MALZEMELER SAN.ve T C.LTD EM AAT LTD BA AK K REM T ve TU LA SAN.T C.A DURANLAR MAK NE SAN. Ve T C. LTD KARAER AAT MÜHEND SL SAN.ve T C.LTD ÇENES ZLER TOPRAK SAN. T C A BTM B TÜMLÜ TECR T MADDELER SAN. VE T C.A ÇALI KANLAN AAT SAN VE T C LTD FORM YAPI OKAY AAT TAAH. DANI MANLIK M MARLIK T C. LTD T ONDUL NE AVRASYA A

18 13-SEKTÖRLE LG L NKLER ÇATIDER Çat Sanayici ve adamlar Derne i PUD Polistren Üreticileri Derne i ZODER zolasyoncular Derne i izoder.org.tr 15

ÇATI KAPLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI. HAZIRLAYAN Tülay SOBUTAY UZMAN

ÇATI KAPLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI. HAZIRLAYAN Tülay SOBUTAY UZMAN ÇATI KAPLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI HAZIRLAYAN Tülay SOBUTAY UZMAN İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ ARAŞTIRMA SERVİSİ 7 MART 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No. 1- ÜRÜN TANIMI... 1 2- ÇATI KAPLAMASININ

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ÇATI KAPLAMASI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATI KAPLAMASI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI KAPLAMASI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI KAPLAMASI Çatı kaplaması için kullanılan malzemeler şunlardır.

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU TUĞLA VE KİREMİT RAPORU Her türlü iklim koşuluna dayanıklı olan tuğla-kiremit, yaklaşık 6000 yıllık geçmişi ile kendini kanıtlamış, tamamen doğal ve sağlıklı yapı malzemeleridir. Topraktan (kilden) üretilmeleri

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 148 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 5 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM *Sınıf Masası

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog-

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- ÇÖZÜMLERİMİZ RESTORAN & KAFE Kötü hava şartlarından dolayı dış mekanlarda müşterilerinize hizmet veremediğiniz için para mı kaybediyorsunuz? Tabi ki dışarıda

Detaylı

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar Ege Bölgesi Enerji Forumu Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Eylem YILMAZ ULU, Harun Kemal Öztürk, Ahmet Y lanc, Engin Çetin, Mahmut Hekim, Görkem anl, Sinan

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TUĞLA Tanım Kil, killi toprak ile tuğla ve

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. GİRİŞ... 1 2. BAŞVURUYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 2.1. Başvurunun

Detaylı

EĞİMLİ ÇATILARDA NİHAİ ÇATI KAPLAMA MALZEMELERİ 2005 YILI SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ ARAŞTIRMASI

EĞİMLİ ÇATILARDA NİHAİ ÇATI KAPLAMA MALZEMELERİ 2005 YILI SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ ARAŞTIRMASI EĞİMLİ ÇATILARDA NİHAİ ÇATI KAPLAMA MALZEMELERİ 2005 YILI SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ ARAŞTIRMASI Adil Baştanoğlu, Kemal Çolakoğlu, Cafer T. Selçuk, Jozef Bonfil Çatıder - Teknik Konular - Sektör büyüklüğü çalışma

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

E P O T A P E. EPOTAPE Su tutucu bant

E P O T A P E. EPOTAPE Su tutucu bant ÜRÜN TANIMI PVC Sututucu Bantlar,esas polimer madde olarak yüksek K de erli Polivinil Klorür(PVC) reçinesi ile çe itii katalizörler (Plastifyanlar), stablizatörler, antioksidanlar, yüksek kalite de erleri

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Eğitim modülü 2. Isı yalıtımı - temel bilgiler

Eğitim modülü 2. Isı yalıtımı - temel bilgiler Eğitim modülü 2 Isı yalıtımı - temel bilgiler Dış cephe yalıtım sistemlerine dış etkiler Güneş Gerilmeler = (Çekme-/Basınç-) kuvvetleri Sıcaklık,,,,,,,, Yağmur Yalıtım Yalıtım sistemlerinin faydaları ve

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı Polyester Esaslı, Ankraj Harcı Tanımı MasterFlow 916 AN, polyester esaslı, iki bileșenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. Test & Standartlar n

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Olu an yeni malzeme belirli bir hedef için birle en malzemelerden çok daha sa lam ve faydal olabilir.

Olu an yeni malzeme belirli bir hedef için birle en malzemelerden çok daha sa lam ve faydal olabilir. 18 SORUDA L FL POL MERLER LE YAPILARIN GÜÇLEND R LMES Ü Tyfo Fibrwrap Sistemleri Bayram Aygün, n. Yük. Müh M: + 90 536 525 9027 E: bayramaygun@fyfeeurope.com S1. Kompozit malzeme kabaca nas l tan mlan

Detaylı

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri Ağaç işleme makinaları Quality Guide Takımın değeri 2 QuALiTy GuiDe Takımın değeri Kullanılan takım ve aletlerin birbirine çok benzediği günler artık geride kalmıştır. Günümüzde farklı uygulamalar için

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ. Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır.

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ. Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır. TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır. Bu önemli bir detay olup, galvanizli çelik malzemede üzerine yapılacak olan laminasyon, poliüretan

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

CEPHELERDE FARK YARATIN

CEPHELERDE FARK YARATIN YEN L KÇ YARATICI TECRÜBEL TEKN K DESTEK FONKS YONEL S STEM ÇÖZÜMLER UZMANLIK KARAKTER ST K TASARIM ÖZGÜRLÜ Ü DENEY M GELENEK V ZYON LHAM TASARIM KAL TES KOMB NE CEPHELER BOYA KAPLAMA UYUMLULUK NOVASYON

Detaylı

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş.

Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı ILDIZ DONATIM SAN. ve TİC. A.Ş. UÇAK SIĞINAKLARININ DIŞ KABUĞUNU EPDM SU YALITICISI İLE KAPLARKEN KABUK ÜZERİNDE MEYDANA GELEN RÜZGAR YÜKLERİVE BU YÜKLERE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN İNCELENMESİ Dr. Erdener ILDIZ Yönetim Kurulu

Detaylı

Dosya Sayısı : 2014-5-53 (Muafiyet/Menfi Tespit) Karar Sayısı : 14-50/881-401 Karar Tarihi : 11.12.2014

Dosya Sayısı : 2014-5-53 (Muafiyet/Menfi Tespit) Karar Sayısı : 14-50/881-401 Karar Tarihi : 11.12.2014 Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-5-53 (Muafiyet/Menfi Tespit) Karar Sayısı : 14-50/881-401 Karar Tarihi : 11.12.2014 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler :

Detaylı

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR Bu sigorta ile 5363 say l Tar m Sigortalar Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu karar ile kapsama al nan risklerin, Örtü

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ*

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* Yaşar BĐÇER1 - M.Şükrü YILDIRIM - Cengiz YILDIZ Fırat Üniversitesi ÖZET Son yıllarda gerek enerji talebi ve maliyetleri,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR Çocuğun çalışması, hemen bütün ülkelerde yaşanmakta olan evrensel bir olgudur ve önemli bir sosyal

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 1.7.2010 30.9.2010 2. Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak ve çıkarmak, işlemek, gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Metal kaplama yüzeyine kaplama yap lan malzeme özelliklerini de tirir. Malzeme yüzeyinde iç gerilmenin ve pörözitenin meydana gelmedi i iyi bir ba lant (yap ma) olmas

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

ustan n sesine kulak ver

ustan n sesine kulak ver ustan n sesine kulak ver Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen Bitumex membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi Türkiye'ye getiren

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ ( FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI YİBO 5 ( Çalıştay 2011 ) TÜSSİDE / GEBZE 30 Ocak 06 Şubat 2011 GRUP BEN

Detaylı

Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. SAPLAMA KAYNAĞI Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Arkın metalleri ergitme özelliğinden yararlanarak

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI MALZEMELERİ ARCH 106T 2 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler Eğitim Dili Seviye

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı