ÇATI KAPLAMA. HAZIRLAYAN Tülay SOBUTAY UZMAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇATI KAPLAMA. HAZIRLAYAN Tülay SOBUTAY UZMAN"

Transkript

1 ÇATI KAPLAMA SEKTÖR ARA TIRMASI HAZIRLAYAN Tülay SOBUTAY UZMAN STANBUL T CARET ODASI DI T CARET UBES ARA TIRMA SERV 7 MART 2005

2 Ç N D E K L E R Sayfa No. 1- ÜRÜN TANIMI ÇATI KAPLAMASININ FONKS YONLARI Atmosfer Ko ullar ndan Koruma 2.2. Yal m Teras Çat larda yal m ÇATI KAPLAMASININ KAL TES ÇATI KAPLAMASININ ALT YAPI ÖZELL KLER 3 5- ÇATI S STEMLER ÇATI ÇE TLER.. ÇATI KAPLAMA MALZEMELER. ÜRET M/KAPAS TE YURT TALEP VE TÜKET M DI T CARET ÇATI KAPLAMA SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER ÇATI KAPLAMA SEKTÖRÜNDE FAAL YET GÖSTEREN KURULU LAR.. SEKTÖRLE LG L NKLER

3 2

4 1-ÜRÜN TANIMI Çat kaplamalar ; in aatlar n her türünde konutlar kar, ya mur, rüzgar, f rt na gibi kötü hava ko ullar n yan s ra, tahribata ve çökmelere kar üst yap örterek korurlar.çat kaplamalar nda iyi bir konstrüksiyon, nitelikli su yal m ürünleri, olumsuz hava sirkülasyonundan etkilenmeyen malzemeler kullan larak montaj n yap lmas, özellikle e imlerin binalara tam uyumlu olmas gerekmektedir. aatlarda ilk yap mda çat maliyetleri yüksek olsa bile kullan m ömrünün uzunlu u, enerji kayb na, ya lara olumsuz hava ko ullar na direnç göstermesi nedeniyle % 50 ye yak n tasarruf sa layabilmektedir. 2-ÇATI KAPLAMASININ FONKS YONLARI Bir çat kaplamas n iki ana görevi vard r. 2.1.Atmosfer ko ullar ndan koruma: Bir çat kaplamas n ana görevi, yap ya mur, kar, rüzgar gibi do al etkilerden korumakt r. Ya mur ve rüzgar Ya murun iddeti, içinde bulundurdu u kimyasal maddelerin a nd etkisi ve buna ek olarak, özellikle suyun kiremitlerin aras ndan s zmas na neden olabilecek iddetli yatay rüzgarlar, çat kaplamas n etkinli inde rol oynayan elemanlard r.çat kaplamas n su geçirmezli inin garanti alt na al nmas için, do ru uygulama ve ürün kalitesinin birle tirilmesi gerekir. Dolu Dolunun çat kaplamas na olan etkisi, çat üzerine dü en buz parçac klar n h na ve büyüklü üne ba r. Orta ve dü ük iddette dolular çat malzemelerinin yüzey kaplamalar n bozulmas na, daha iddetli dolular ise çat kaplama elemanlar n lmas na dahi yol açabilir. Ayr ca, dolu sonras çat üzerinde yüksek a rl kl buz kümeleri veya bir tak m su s nt lar n meydana gelmesi de olas r. Kar Kar da, yaratt önemli olumsuz etkilerle çat kaplamas için önemli bir unsurdur. Yüksek k lma mukavemetli ve kar tutucu kiremitler sayesinde, kar katman n büyük kütleler halinde kaymas na engel olunarak, ya mur oluklar n k lmas ya da çevreye, insanlara verece i zararlar önlenmi olur. Don Don kiremitin en büyük dü man r. Bu itibarla gece ile gündüz aras ndaki yüksek farkl klar na dayan kl malzemelerin kullan lmas gerekmektedir. Yo unla ma Çat kaplamalar n bir önemli sorunu ise kaplama alt ile d ortam aras ndaki farkl ndan dolay kiremit örtüsü alt nda olu an yo unla mad r. Bu sorunun önlenmesi için, uygulama detaylar do ru çözülmeli, modüler çat sisteminin gerekli gördü ü tüm elemanlar kullan lmal ve kiremit alt nda sürekli ve etkin bir havaland rma yarat larak kiremit örtüsü alt n daima kuru kalmas sa lanmal r.. 1

5 2.2.Yal m Bir yap n çat kaplamas, ayn duvarlar gibi, iç mekan d mekandan ay rma i levini gören çok önemli bir parças r. Hatta ya mur, rüzgar, kar, ultraviyole gibi tüm atmosfer etkilerine duvar elemanlar ndan daha aç kt r.bu sebepten dolay çat larda uygun özellikte bir su ve yal yap lmas tavsiye edilmektedir. Yal m; de ik iklim ko ullar n etkinli ine kar a so uk ve s ca a, ya mur, kara,f rt nalara ve sese dirençli olan yap olu turur. Çat yal nda, su, ses gibi her türlü hava sirkülasyonunu azalt ürün, teknik ve yöntemler kullan lmaktad r. Bir mekan y n her döneminde daha konforlu hale getirmek ve kay plar en aza indirerek yak t tüketimini azaltmak üzere, farkl uygulama detaylar na göre farkl özelliklerde yal m malzemeleri bulunmaktad r.çat yal m malzemelerinin hafif yanmaz olmas, kolay uygulanabilirli i, bozulup çürümemesi, asit ve ya mura kar dirençli olu u, paslanma, böcek ve mikroorganizmalar taraf ndan tahrip edilmemesi özellikleri önem ta maktad r. Yal mda en fazla lifli malzemeler tüketilmekte olup,cam yünü, ta yünü ve petrol türevli polistren ve poliüreten en çok tercih edilenlerdir.niteliklerine göre cam yünü, gaz betona kar 5, hafif bezenekli tu laya 10, betona oranla 50 kat daha yüksek izolasyonu sa lamaktad r.organik malzemeleri de yal mda büyük paya sahip olup, bitki lifleri, kam, tala, ah ap art klar, mantar ve polimerler bunlar n aras nda yer almaktad r Teras Çat larda Yal m Teras çat lar ; geleneksel ve ters çat olarak iki farkl sistemde incelemek mümkündür. Geleneksel teras yal nda, yal m malzemeleri su yal m tabakas n alt na ve yap betonu üzerine yerle tirilir. Bu sistemde su yal m tabakas çat yap n geri kalan k mlar ndan farkl olarak büyük s cakl k dalgalanmalar na maruz kal p, kolayca k sa sürede bozulabilir. Su buhar bitüm esasl su yal m malzemesini geçemedi i için yo unla arak yal m malzemesini slatmakta ve malzemenin yal m özelli ini kaybetmesine yol açmaktad r.bu nedenle ;su yal m tabakas alt nda yo unla ma ve hava kabarc klar önlemek için yap betonu ve yal aras na bir buhar kesici konulmas gerekir. Ters teras çat da, yal m malzemeleri su yal m tabakas n üzerine yerle tirerek geleneksel teras yal nda kar la lan problemler çözümlenmi olur Ters teras çat da, yal su yal m tabakas : Hava artlar n y prat etkisinden; UV-radyasyonunun zararl etkilerinden; aat, kullan m ve bak m s ras nda olu abilecek mekanik hasarlardan: Yal m levhalar kullan ld teras çat larda (teras, otopark, bahçe çat ) hem in aat süresinde hem de çat kullan lmaya ba lad ktan sonra mekanik etkilere kar daha iyi koruma sa lar; 2

6 Su yal m tabakas, yal m malzemelerinin alt nda yer alarak ayn zamanda bir buhar kesici tabakas i levi görür. 3-ÇATI KAPLAMASININ KAL TES Bir çat kaplamas n kalitesi iki ana bile ene ba r; Çat kaplamas n alt yap, (ta sistem) Çat kaplama malzemesinin yap sal ve niteliksel özellikleri. 4- ÇATI KAPLAMASININ ALTYAPI ÖZELL KLER Çat n alt yap, gerek kullan lan çat malzemesinin uygulama kalitesini, gerek tüm çat örtüsünün fonksiyonel ömrünü belirlemekte çok önemli bir yer tutar. Çat n bina yap na tam uyum sa lamas,e im ve detay n olu turulmas çok önemlidir.binalar n, sanayi,endüstriyel yap lar n ta sistemine fazla yük bindirmemesi,çat konstrüksiyonunda de erlendirilecek malzemelerin kesitlerine uyumlu kaliteli ürünlerden olu mas, maliyeti dü ürücü dayan kl niteliklere sahip bulunmas tercih nedenidir. Ça da yap la mada binalar n genel görünü ü ve estetik niteli i öncelik kazanmaktad r. Bir çat n projelendirilmesi ve in aas a amalar nda göz önünde tutulmas gereken altyap ve uygulama özellikleri a daki gibidir: Çat n e imi ve uzunlu u imli çat, ya mur suyunun tasfiyesi ve yüksek ya am konforunun sa lanmas aç ndan büyük avantajlara sahiptir. E imli çat n olu turdu u tavan aras, al nacak tedbirlerle s cak ve so a kar yal m görevi gören, izole edilmi bir mekan haline gelir. Ayr ca, tavan aras olan bu mekan, bir ya am mekan na da dönü türülebilir. Uygulama ve kiremitlerin tespiti aç ndan önem ta r; ayr ca ya mur sular n tasfiye ve kar kütlelerinin olas kayma hareketi aç ndan da etkin rol oynar. imli çat n alt yap Ta eleman görevi görür ve de ik yap m teknikleriyle uygulanabilir. Genellikle beton, beton üzeri ah ap lata ya da ah ap olarak uygulan r. Kiremitlerde bini uygulamas, Kiremitlerde do ru bini uygulamas (üstteki kiremidin alttakinin üstünde kayd lmas suretiyle ta aral n ihtiyaç ölçüsünde ayarlanmas ), küçük parçal ve süreksiz kaplama elemanlar yla olu turulan çat örtüsünün su geçirmemesini garanti alt na almak için son derece önemlidir; bini miktar de ik çat e imlerine göre ya da yap n bulundu u iklim artlar na göre de kenlik gösterir. 3

7 Çat kaplamas n alt nda hava dola Kiremit alt nda yarat lacak hava sirkülasyonu nem ve rutubetin d ar at lmas ve nm havan n tasfiyesi gibi faydalar sa lamas n yan ra, çat n sürekli kuru ve uzun ömürlü olmas sa lar. Bu nedenle kiremit alt nda hava sirkülasyonu yarat labilecek bo luklar b rak lmas gereklidir. 5-ÇATI S STEMLER Çat lar n dekoratif görünümü yan nda süsleyici niteli i,modern yap larda in aat türlerinde öncelik ta maktad r..kaplama malzemesinin ekli, rengi, in aat n konut-i merkezi-kapal spor alan gibi türüne göre ayr özellikler ta maktad r. Çat n ta sistemi nas l yap lm olursa olsun, kaplaman n yap laca yüzey esas olarak iki ekilde olabilir: -Sürekli sistem (Kaplamal ) Özellikle konut in aatlar nda kullan r, yayg n olarak ah ap kaplama, beton ya da panel olarak olu turulur. Bu sistemin uygulanmas durumunda kiremit dö enmeden önce tüm e imli altyap haz rl klar tamamlanmal r. -Aral kl sistem (Izgaral ) Ah ap ya da çelik konstrüksiyon kullan larak olu turulan bu sistem genellikle konutlarda, büyük binalarda ya da endüstriyel yap larda kullan r. Bu sistemin uygulanmas durumunda mevcut olan çat sayesinde önceden beton veya ah ap e imli çat dö emesi haz rlamaya gerek kalmaz. 6-ÇATI ÇE TLER Türkiye deki çat lar; teras, rma, ve sanayi olmak üzere üç gurupta toplanmaktad r. Teras çat lar ;Ülkemizde özellikle güney bölgelerde kullan lan tek tercih diyebilece imiz çat tipidir. Di er bir çat türü olan k rma çat lar; her nevi konut çat ile bir veya birkaç katl büyük in aatlar n çat lar nda, sanayi çat lar ise fabrika türü binalarda uygulanmaktad r. 7-ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Çat kaplamalar ; in aatlarda en üst yap örten, do an n olumsuzluklar na, d etkenlere, k n so a, yaz n s ca a, rüzgar, f rt na ve ya lara kar koruyucu özelliklere sahip bulunmaktad r.çat kaplamalar nda binalar n olu umuna, bulunduklar mahallin iklim ko ullar na uyumlu olarak e imi, detaylar, uygulanacak malzeme, ürün türleri ve ölçümlerinin tam olarak saptan p de erlendirilmesi önem ta maktad r. D E verilerine göre bir konutta tüketilen enerjinin %16 s çat dan gitmektedir.ab ülkelerinde ise bu oran %1-5 e kadar dü ürülmü tür Türkiye de çat kaplama 4

8 uygulamas nda kullan lan her türde malzeme AB ile e de erde büyük i letmelerce kalite ve standartlara uyumlu yeniliklere yönelik teknolojilerle üretilmektedir. Çat kaplama malzemeleri do aya gösterdi i dirence göre metal, kil,çimento, bitüm, plastik esasl ve di er malzemeler olmak üzere alt kategoriye ayr lmakta olup, bak r, çinko, kur un, sac alüminyum gibi düz ya da profilli metal levhalar, ondüle asbest, ondüle sentetik lif levhalar en çok kullan lmakta olanlar r.çat e iminin yüksek olmas gereken yap larda ise; çe itli kiremitler, çimento, asbest levhalar, iklimsel jeolojik olu umlara göre, baz bölgelerde do al ta profiller, sazlar uygulanmaktad r. 1-METAL ESASLI 2-K L ESASLI 3-Ç MENTO ESASLI 4-B TÜM ESASLI 5-PLAST K ESASLI 6-D ER ÇATI KAPLAMA MALZEMELER a) Üzeri do al ta kapl panel ve kiremitler, b) Boyal,do al ta kaplamas z panel ve kiremitler, c) Sandviç paneller, I. ki yüzü metal kapl paneller, II. Bir yüzü metal, bir yüzü ka t plastik paneller, III. ki yüzü metal kapl kompozit olmayan paneller. d) Tek kat metal kaplamalar (boyal ve boyas z) I. Galvanizli sac, II. Alüminyum, III. Bak r. a) Çimento esasl kiremit, b) Lifli çimento esasl levhalar. a) Üzeri do al ta kapl shingle, b) Sinüs oluklu ondüle levhalar, c) Üzeri do al ta kapl rulo. a) Polikarbonat(PC) esasl levhalar, b) Cam takviyeli polyester (CTP) levhalar, c) Akrilik cam (PMMA) esasl malzemeler, d) Di er plastik esasl kaplamalar a) Cam malzemeler, b) Do al ta malzemeler. c) Bitkisel çat lar, d) Ah ap çat lar. Konut pazar nda kil esasl kiremitler %75-80 aras bir oran ile en büyük paya sahiptirler. Kiremit Dünya tarihinde imalat yap lan ilk yap malzemelerindendir. lk olarak pi mi tu lan n kullan lmaya ba lanmas ile birlikte çat malzemesi bo lu u ya anm r. Bu bo luk ise yine Korintlerin Konkav kiremiti bulmalar yla doldurulmu tur. Çat lar zda kulland z bugünkü yuvarlak kiremitlere benzer kiremitler imal etmi lerdir. Tek farklar biraz daha kal n ve büyük boyutlarda olmalar r. Yap lan ara rmalar, ilk kullan lan kiremitlerin 2-3 cm. kal nl nda, 50 cm. eninde ve cm. boyunda oldu unu göstermi tir. Kiremiti daha sonra Yunanl lar geli tirmi, onlardan da Romal lar devralm r. Bat Avrupa' da Romal lar, Yunan kiremit formlar olabildi ince 5

9 geli tirdiler. Özellikle yuvarlak kiremitte neredeyse bugünkü üretim kalitesine eri tiklerini söyleyebiliriz. Kiremit ve tu lada ilk standartlar Romal lar taraf ndan geli tirilmi ve uygulanmaya ba lanm r. Kal nl k nedeni ile olu an kuruma ve pi irme problemlerini çözmeye çal lar ve böylece ilk ara rma faaliyetlerini de yine onlar ba latm lard r. Bu çal malar sonucunda mümkün oldu unca ince fakat eskisine göre çok daha sa lam malzemeler üretmi lerdir. spanya, ngiltere, Fransa, Belçika ve Almanya' ya tu la kiremiti tan tan, kullan n yayg nla mas sa layan yine Romal lard r. Zira kiremit ve tu lay bir sanayi dal haline getirenler Romal lard r. Anadolu' ya bakt zda burada da geli melerin yukar daki tarihlere paralel olarak gerçekle ti ini görüyoruz. Kiremit Anadolu'da Yunanl lardan sonra Bizansl lar n katk lar yla geli mi tir. Bundan sonra Osmanl dönemine geçi ya anm ve Osmanl lar zaman nda kiremit ve tu la üretimi önemli geli melere sahne olmu tur. Küçük ve Konkav Osmanl Kiremitlerinin yap bu dönemde gerçekle mi tir. Anadolu' da tu la ve kiremitte ilk standart; Osmanl döneminde getirilmi tir. Bugün kiremit üretiminin tamam TS 562 ve TS 3457 nolu standartlar na uygun olarak yap lmaktad r. Kiremitteki ürün çe itleri aras ndad r.piyasada yayg n olarak sat lan kiremitler ise Marsilya, Akdeniz, mahya kiremitler (üç çe it), alaturka (üç çe it), düzlem çeneli, silindirik çeneli, konik, düzlem yüzeyli, ri yüzeyli kiremit türlerinden olu maktad r. Pi mi kilden üretilen kiremitler do al olmalar ve sa lad klar bir çok farkl üstünlükleri nedeniyle tercih edilmektedirler. Kil kiremitler yo un ya alan bölgelerde do an n çetin ko ullar na kar çat lar güvenle korumaktad r.kilin tamamen do al olu u, kiremitlerin do a ile olan uyumunu sa lamakta;bünyesinde do aya zararl kimyasallar bulundurmamas ndan dolay ekolojik dengenin bozulmas na da neden olmamaktad r. Bu nedenlerle çat lar n do al örtüsü yine do an n bir parças olan pi mi kil ile örtülmektedir. Türkiye nin tek kat metal çat kaplamalar ile tan mas 1970 li y llarda ba lam r. ki kat metal aras na izolasyon malzemesi kullan larak yap lan sandviç paneller ise 1985 civarlar nda ilk kez kullan lmaya ba lanm r.gerek tek kat örtülerin de tirilmesi gerekse yeni yap lan binalarda giderek daha çok tercih edilmeye ba lamas yla sanayi ve ticari yap lar n vazgeçilmez çat kaplama malzemesi haline gelmi tir. Sandviç panelde nihai ürün standard n olmamas sektörde s nt yaratmaktad r. TSE nin sandviç panellerle ilgili olarak sadece sandviç panel yap nda kullan lan malzemeleri belirlemeye yönelik bir standard bulunmaktad r. Bitümlü bir malzeme olan Shingle, renkli mineral granül, fibrocam ve kumlu yüzeyden olu ur. Esnekli i sayesinde tüm çat larda uygulanabilen Shingle' n en hafif çat kaplama malzemesi olmas tercih nedeni olmas na yol açm r. Çat larda tonlarca yük yerine, görüntüsü ve renkleri mükemmel, en önemlisi hafif, in aatlar için vazgeçilmez ve ideal bir malzemedir. Kolay dö enmesi vakitten ve i çilikten tasarruf sa lar. Çünkü Shingle zorlu hava ko ullar nda dayan kl, ince detaylarda kolay çözümlü, bak m gerektirmeyen, süratle uygulanabilme özelli ine sahiptir. De ik renk seçeneklerinin yan s ra çe itli modelleri de mevcut olan Shingle çat larda k ve farkl bir görüntü yarat r. 6

10 8-ÜRET M/KAPAS TE Çat kaplama malzemeleri sektörü, pazar büyüklü ü 103 milyon m² yi a an bir sektördür.a daki çizelgede 2003 ve 2004 y llar nda ürün türlerine göre çat kaplama malzemelerinde Türkiye pazar (talep),üretim ve kapasite rakamlar yer almaktad r. ÇATI KAPLAMA MALZEMELER PAZAR PAYI/KAPAS TE/ÜRET M DE ERLER VE PAYLARI ( )(m²) Ürün Türleri *Türkiye Pazar 2003 m²/y l Pay % *Pazar Tahmini/ 2004 m²/y l Kapasite/ 2003 m²/y l Pay % Üretim 2003 m²/y l Pay % METAL ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Üzeri do al ta kapl panel ve kiremitler, Boyal,do al ta kaplamas z panel ve kiremitler, Sandviç paneller, Tek kat metal kaplamalar (boyal ve boyas z) (Galvanizli sac, Alüminyum, Bak r) L ESASLI ÇATI KAP. MALZEMELER (Kiremit) MENTO ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Çimento esasl kiremit, Lifli çimento esasl levhalar TÜM ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Üzeri do al ta kapl shingle, Sinüs oluklu ondüle levhalar PLAST K ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Polikarbonat(PC) esasl levhalar, Cam takviyeli polyester (CTP) levhalar ER ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Cam malzemeler, TOPLAM *Talep Kaynak:ÇATIDER(Çat Sanayici ve adamlar Derne i) 7

11 ÇATI KAPLAMA MALZEMELER PAZAR TAHM (2004' de gerçekle mesi beklenen üretim de erleri) 6,50% 7,52% 3,54% 0,12% 24,07% 58,24% Metal Esal Çat Kaplamalar Çimento Esal Çat Kaplamalar Plastik Esasl Çat Kaplamalar Kil Esal Çat Kaplamalar Bitüm Esal Çat Kaplamalar Di er (ta,ah ap...) Çat Kaplamalar Çat kaplamalar nda kil esasl kiremitler en büyük paya sahiptirler. Kil esasl kiremitleri, özellikle deprem sonras talebi çok artan hafif çat malzemeleri (shingle,metal kiremitler) izlemektedir.sanayi yap lar nda ise genelde sandviç paneller tercih edilmektedir y nda enflasyondaki dü ve ekonomideki iyile me olgusu yap sektöründe hareketlili e yol açarken, çat kaplama i kolunu da olumlu olarak etkilemi tir.2004 y sonunda tahmini 103 milyon metrekareye ula an sektörün 2005 nda daha da büyüyece i dü ünülmektedir. 9-YURT TALEP VE TÜKET M Çat kaplama sektöründe yurt içi ihtiyaç üretimle kar lanmaktad r.türkiye de geleneksel kil esasl kiremit çat kaplama malzemelerinin kullan m oran % gibi yüksek bir orand r.metal esasl çat kaplamalar n çat sektöründeki kullan m pay llar geçtikçe artmaktad r.özellikle sanayi yap lar na yönelik in aatlarda kullan lan metal çat kaplamalar n yurt içi kullan m oran %26.37 d r. Çimento esasl kaplamalar %7.56 ile 3.s rada yer almaktad rlar. Bitüm esasl kaplamalar n kullan m oran ise %6.66 d r. Plastik esasl kaplamalar da % 2.87 ile 5.s rada yer almaktad r. 8

12 ÇATI KAPLAMA MALZEMELER N YURT TÜKET VE PAYLARI (2003)( m²) ÜRÜN TÜRLER METAL ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER YURT TÜKET M (m²/y l) PAY (%) Üzeri do al ta kapl panel ve kiremitler, Boyal,do al ta kaplamas z panel ve kiremitler, Sandviç paneller, Tek kat metal kaplamalar (boyal ve boyas z) (Galvanizli sac, Alüminyum, Bak r) L ESASLI ÇATI KAP. MALZEMELER (Kiremit) MENTO ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Çimento esasl kiremit, Lifli çimento esasl levhalar TÜM ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Üzeri do al ta kapl shingle, Sinüs oluklu ondüle levhalar PLAST K ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Polikarbonat(PC) esasl levhalar, Cam takviyeli polyester (CTP) levhalar ER ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Cam malzemeler, TOPLAM Kaynak:ÇATIDER(Çat Sanayici ve adamlar Derne i) 10-DI T CARET daki tabloda da görülece i üzere;metal çat kaplamalar % 34.6 l k oranla sektörün toplam ihracat ndan en büyük pay almaktad r. Plastik çat kaplamalar n toplam ihracattaki pay %32 ve kil esasl kiremitten çat kaplamalar n pay da % tir.çimento ve bitüm esasl çat kaplamalar n toplam ihracattaki paylar ise çok dü üktür. Çat kaplama malzemeleri ithalat nda, bitüm esasl kaplama malzemeleri önemli bir ithalat kalemi olup, toplam ithalattaki pay % tür. Di er ithalat kalemlerini ise plastik (%25.10) ve metal esasl (%8.36) çat kaplama malzemeleri olu turmaktad r. 9

13 Bitüm esasl kaplamalar n (shingle) en fazla ithal edildi i ülkeler; ABD,Arjantin, Avusturya, talya ve spanya d r.metal ve plastik çat kaplamalar n ihraç edildi i ülkeler ise; Bulgaristan ba ta olmak üzere,gürcistan, Özbekistan, Makedonya, Kazakistan; Cezayir ve K rg zistan d r.kil esasl çat kaplama malzemeleri (kiremit) nin ihrac edildi i ülkeler ise; KKTC, ngiltere, B.A.E., ran,m r, Azerbaycan Bulgaristan,Irak,Romanya Ve Ürdün dür. Çat kaplamalar n d ticareti serbest olup, herhangi bir kurumun iznine veya kontrole tabi tutulmamaktad r. ÇATI KAPLAMA MALZEMELER N DI T CARET (2003)( m²) ÜRÜN TÜRLER thalat Pay hracat Pay (m²/y l) (%) (m²/y l) (%) METAL ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Üzeri do al ta kapl panel ve kiremitler, Boyal,do al ta kaplamas z panel ve kiremitler, Sandviç paneller, Tek kat metal kaplamalar (boyal ve boyas z) (Galvanizli sac, Alüminyum, Bak r) L ESASLI ÇATI KAP. MALZEMELER (Kiremit) MENTO ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Çimento esasl kiremit, Lifli çimento esasl levhalar TÜM ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Üzeri do al ta kapl shingle, Sinüs oluklu ondüle levhalar PLAST K ESASLI ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Polikarbonat(PC) esasl levhalar, Cam takviyeli polyester (CTP) levhalar ER ÇATI KAPLAMA MALZEMELER Cam malzemeler, TOPLAM Kaynak:ÇATIDER(Çat Sanayici ve adamlar Derne i) 10

14 11-ÇATI KAPLAMA SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER Türkiye'de de y lda yakla k olarak 100 Milyon m² çat kaplama malzemesine ihtiyaç duyulmaktad r. Bunun yakla k yar yenileme, bak m onar m için tüketilmektedir. Bu da bize çat lar n ne kadar sorunlu oldu unu ve kaplanan malzemelerin ve uygulama i çiliklerinin ne kadar niteliksiz oldu unu göstermektedir. Nitelikli bir malzeme ve i çilikle kaplanan bir çat n, bu kadar bak m ve onar ma ihtiyaç göstermemesi gerekir. Çat kaplamalar ndaki bu sorunlar önemli miktarda kaynak israf na neden olmaktad r. Yurtd nda çat katlar, binalar n en keyifli mekanlar olarak alg lan rken; Türkiye'de ise çat alt ndaki daireler talep görmedi i gibi, di er dairelere göre biraz daha dü ük de erdedirler. Geçmi te çat kaplama malzemelerinin çok k tl olmas nedeniyle, çat lardaki sorunlar tam olarak çözülememekte iken; son 20 y lda Türkiye'de çok de ik türde çat kaplama malzemelerinin üretilmesi veya ithal edilmesiyle çat lardaki sorunlar çözecek her türlü imkan mevcut hale gelmi tir. Çat kaplamalar na uygulama standartlar konulmas, Çat kaplamas nda kullan lan malzemeler ne kadar mükemmel olursa olsun, standartlar na uygun olarak uygulanmayan malzemeler,her zaman sorun yaratmaktad r. Bunun için uygulama standartlar n koyulmas gerekir. Koyulacak bu standartlara göre uygulama yap lmal ve nihai tüketici, mimar, mühendis v.b. ki ilerde yap lan uygulamalar n standartlar na uygun olup olmad denetleyebilmelidir. Bu denetlemenin yap labilmesi için de önce standartlar n koyulmas gerekir. Bu amaca yönelik olarak Çat Sanayi ve Adamlar Derne i (ÇATIDER) bir çal ma ba latm r.bu çal ma yasala nca bu sorunun çözülece i de erlendirilmektedir. Çat e imlerindeki % 33'lük s rlaman n bir an önce kald lmas,çat altlar n mekan olarak kullan r hale gelmesi, Türkiye'de önümüzdeki 30 y l süresince y lda, konut yap lmas gerekmektedir. Bu rakam son 5 y lda aras nda kalm r. Sonuç olarak konut üretimi yetersizdir. Buna ra men, çat altlar mekan olarak kullan lamamaktad r. Geleneksel malzemelerle yap lan yüksek e imli çat lar sorun yaratt için genellikle çat imleri % 33 ile s rland lm r. Bu e im oran ile; çat altlar n mekan olarak kullan lmas imkans z hale gelmektedir. Halbuki ça da çat kaplama malzemeleri çok yüksek e imlerde dö enebilmekte, dolay ile çat altlar n mekan olarak kullan lmas mümkün olmaktad r. Çat altlar n mekan haline gelmesi çok küçük maliyetlerle konut üretiminin % artmas anlam na gelir ki, bu da Türkiye ekonomisine büyük katk demektir. Sonuç olarak çat imlerindeki % 33'lük s rlama bir an önce kald lmal r. 11

15 itimin artt lmas Çat kaplama sektöründe üretici ya da ithalatç firmalar, kendi malzemelerini tan tmak ve uygulaman n nas l yap ld göstermek için baz e itim, seminer ve konferanslar düzenlemektedirler. Ancak, bu alanda örgütlü ve düzenli bir e itim mevcut de ildir. Meslek Liselerinde ve üniversitelerde dahi bu konular çok ihmal edilmi tir. Çat altlar kullan lmad için çat binan n en önemsenmeyen k sm haline gelmi tir. antiyede artan ne kadar kullan lm kereste varsa onlarla çat konstrüksiyonu kurulur, üzeri de bir ekilde kaplanarak çat meselesi halledilmi olur diye dü ünülmektedir.bunun için de çok iyi e itim alm, i i usulüne göre yapan ustaya gerek yok usta- rak ili kisi içinde yeti mi herhangi bir kal p çisi bu i i yapar diye de erlendirilmektedir. Halbuki; çat binan n en önemli bölümüdür, çat daki sorun tüm sakinlerin refah ve mutlulu unu etkiler, ya am kalitesini dü ürür. Bu nedenle, çat lar çok özenle yap lmal r. Bunun içinde iyi yeti mi, bilgi ve becerisini kan tlam ehil kadrolara ihtiyaç vard r. Meslek okullar nda, üniversitelerde müfredat programlar nda çat konusuna daha büyük önem verilmelidir. Çat konusunda uygulay lara düzenli e itim verilerek, onlar n bilgi ve becerilerini geli tirip sorumsuz çat lar elde edilmesi sa lanmal r. Bu amaçla, ÇATIDER, AB hibe fonlar ndan da yararlan larak bir giri im ba latm r.bu proje sayesinde sektöre 600 yeti mi usta kazand lmak hedeflenmektedir. Ancak; bu tip çal malar n sürdürülebilir k nmas için sektör firmalar n ÇATIDER' e etkin bir destek vermesi gerekmektedir. Haks z rekabetin önlenmesi Sektörde dünya standartlar nda üretim yapan firmalar oldu u gibi; kalitesiz, standart d malzemelerle de yap lan üretim tar na da yayg n olarak rastlanmaktad r. Bu tür üretim tarz haks z rekabeti do urdu u gibi, tüketici haklar da ihlal edici olmaktad r. Tüketici zarara rat ld gibi devlet de zarara u rat lmaktad r. Kalitesiz malzeme ileride büyük sorunlar karmakta, insanlar n refah ve ya am kalitesi olumsuz etkilenirken,milli servet de bo yere heba edilmektedir. Sektörün TSE standartlar nda üretim yapmas sa lanmal r. 12

16 12-ÇATI KAPLAMA SEKTÖRÜNDE FAAL YET GÖSTEREN KURULU LAR Firma Ad Telefon E-Posta WEB ILDIZ DONATIM SAN. VE T C.A ATERM T ENDÜSTR ve T C.A ONDÜLINE-AVRASYA A ÜNAR YAPI VE MALZEMELER C.LTD ARIMEKS M M. MÜH.MÜ.SAN.VE T C.LTD LAFARGE ÇATI ÇÖZÜMLER SAN.veT C.A SKYLINE M MARLIK H ZMETLER.SAN.LTD BA AK K REM T ve TU LA SAN.T C.A TEK- Z ZOLASYON BROSAN CTP SAN VE T C A ÇATICILAR ÇATI ZOL.ve YAPI MALZ.T C.LTD ODE YALITIM SAN.ve T C.A MA ZOLASYON METAL.SAN.VE T C.A ÇATI MARKET. SAN.T C.LTD PARKPANEL TH. HR.ve.TAAHHÜT STEM ÇATI KAPLAMA VE ZOL.MALZ.LTD HARUN YÜKSEL TOPRAK SAN.ve C.A ÖZYIL.SAN. VE T C. A. BARUTLAR YAPI MALZ. SAN.T C LTD MARDAV YALITIM ve.malz.san. T C.A POL KALIP KALIPÇILIK ve C.LTD p.com YAPI SERV S SAN. ve T C.LTD SUPERL T BORU VE LEVHA SAN.A MAN GRUP.ve YAPI MALZ. SAN.T C.LTD YAZLAR PAZARLAMA BETON VEPETROL ÜRÜNLER SAN VE T C A.. ENTERTAN ENTERNASYONEL PAZ.T C.LTD ZOM R ZOL.ve YAPI MALZ.PAZ.ITH..SAN.T C.LTD CANPA ZOL.MALZ.ÜRET. ve PAZ.LTD ICS Ç ve DI T C.MÜMESS LL K A TA G ZEM. SAN. C.LTD. T MAV YAPI TEVERLER YAPI MALZEME C.SAN.A AKGÜN AAT LTD OLGUNLAR AAT SAN. Ve C.LTD

17 PARKSAN METAL LTD ER-KAR Z.GIDA SAN.VE C.LTD MODERN ÇATI ZOLASYON YALITIM MALZ.T C AVRASYA ZO.DEKO.MALZ.NAKL YE SAN.VE T C.LTD.. ORGA YAPI LTD GEREN.MALZ.SAN.VE C.LTD Ni-ME ZOLASYON SAN ve T C A BALÇIO LU MÜMESS LL K LTD UZMAN ZOLASYON SAN.T C.LTD ONDUL NE AVRASYA A DUPONT PRODUCTS S.A EZG AAT ZOL.MALZ.TAAH.LTD GÜVEND K ÇATI SANAY METAL ÇATI ZOLASYON TAAH.T C.SAN.VE A.. ARGET TASARIM VE MÜH.LTD ENG N ZOLASYON LTD METELSAN YAPI MALZ.LTD BARKICAN LTD ERMETAL ALUM NYUM.SAN. VE T C. LTD TEKN K FORM ÇATI S STEMLER LTD POLAT YAPI MALZEMELER UYGULAMA SAN.VE T C.LTD NEZ H T C. A LKAY YAPI Z.OTO.TA.SAN.VE C.LTD.. METALFORM METAL SAN.VE T C. A KAROT MÜH.T C.LTD SUR. SAN.T C.LTD SEDEFO LU YAPI MALZEMELER ATERSAN AAT MALZEMELER SAN.ve T C.LTD EM AAT LTD BA AK K REM T ve TU LA SAN.T C.A DURANLAR MAK NE SAN. Ve T C. LTD KARAER AAT MÜHEND SL SAN.ve T C.LTD ÇENES ZLER TOPRAK SAN. T C A BTM B TÜMLÜ TECR T MADDELER SAN. VE T C.A ÇALI KANLAN AAT SAN VE T C LTD FORM YAPI OKAY AAT TAAH. DANI MANLIK M MARLIK T C. LTD T ONDUL NE AVRASYA A

18 13-SEKTÖRLE LG L NKLER ÇATIDER Çat Sanayici ve adamlar Derne i PUD Polistren Üreticileri Derne i ZODER zolasyoncular Derne i izoder.org.tr 15

Binay d etkenlere kar koruyan yap elemanlar çat lard r. Fakat in aat. sektörümüz çat sistemi seçimi ve uygulamas na maalesef gereken önem ve

Binay d etkenlere kar koruyan yap elemanlar çat lard r. Fakat in aat. sektörümüz çat sistemi seçimi ve uygulamas na maalesef gereken önem ve 1 G Binay d etkenlere kar koruyan yap elemanlar çat lard r. Fakat in aat sektörümüz çat sistemi seçimi ve uygulamas na maalesef gereken önem ve özeni göstermemektedir. Çat sisteminin seçiminde çat örtüsü

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

TANITIM. Faaliyetlerimiz

TANITIM. Faaliyetlerimiz @[>8 C3 @0>7: :08 ;090>7?38@Z>[?38@Z> >0=A Y&) !5HPHN?HMSHUHS" 0GSHT. :H!SVULXHU 1DG# ;Q.(&$+ 8"#" NDX$0PMDSD @. (& )&-(,-)!( 6DU" 4. (& )&-(,*( BHE. KUUR.$$WWW#UDSODMELS#QSJ

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek

Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek Van da meydana gelen deprem sonras nda Türkiye deki binalar n depreme dayan kl l yeniden tart ma konusu oldu. Olas bir depremde çok say da binan n y k labilece

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Nisan 2011, say :66 Türk Yan Sanayi Borsas ndan SUBCON 2011 Yan Sanayi Fuar MIDEST 2011 Yan Sanayi Fuar Hannover Fuar n n Ard ndan.. TYSB Üyelerine Yönelik E itimler MTU Tedarikçi

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

neden s yal t m yapt rmal y z?

neden s yal t m yapt rmal y z? neden s yal t m yapt rmal y z? ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür LK YAZI/ODE n MERHABA... De erli okuyucular m z, Kriz ve De iflim Orhan Turan Genel Müdür fiubat ay nda patlak veren cumhuriyet tarihimizin en a r ekonomik krizini geçirdi imiz flu dönemde ülkemizdeki

Detaylı

Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü

Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü TASARIM VE TASARIMCININ ROLÜ / ODE TASARIM VE TASARIMCININ ROLÜ / ODE UZMAN GÖZÜYLE Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü TTMD Onursal Baflkan Celal Okutan Türk tesisat sektörünün gelifliminden

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU T.C. SARAYBOSNA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 1/61 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 4 1. GİRİŞ 1.1 Ülke Kimli i 5 1.2 Temel Ekonomik Göstergeler 6 1.3 Bosna Hersek Tarihine

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES

KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES Ç NDEK LER çindekiler... 2 ekiller Listesi...3 1/1000 Ölçekli

Detaylı

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER VE TEKNOLOJ LER Tuncer U RA Su Ürünleri Yeti tiricili i Anabilim Dal Bilim Dal Kodu:

Detaylı

1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar. 1.4.1. Fiziksel Özellikler. 1.4.1.1. Bulan kl k. 1.4.1.3. Koku ve Tat. 1.4.1.4.

1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar. 1.4.1. Fiziksel Özellikler. 1.4.1.1. Bulan kl k. 1.4.1.3. Koku ve Tat. 1.4.1.4. NDEK LER 1. ÜRÜN TANIMI ve ÇE TLER 1.1. Ürün Tan 1.2. Ürünün Tarihçesi 1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar 1.4. çme Suyunun Özellikleri 1.4.1. Fiziksel Özellikler 1.4.1.1. Bulan kl k 1.4.1.2.

Detaylı

VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES

VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Dergisi Cilt : XXIV, Say : 2, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eski ehir Osmangazi University, Vol : XXIV, No: 2,

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

SOSYAL SORUMLULUK STANDARDI ÖZET

SOSYAL SORUMLULUK STANDARDI ÖZET 272 ÖZET ÇOCUK ST HDAMI AÇISINDAN SOSYAL SORUMLULUK STANDARDI Ersin KAV * letmeler için kalite kavram n her zaman güncelli ini korumas, bu yönde baz standartlar gerekli k lm r. Daha çok ürün ya da hizmetin

Detaylı

Deprem: Suçlu Kim? P i V O L K A, Y l: 3 Say : 13, Sayfa: 7

Deprem: Suçlu Kim? P i V O L K A, Y l: 3 Say : 13, Sayfa: 7 Deprem: Suçlu Kim? Güler I n guler_isin@elyadal.org Ele tirel - Yarat c Dü ünme ve Davran Ara t rmalar Laboratuvar Yer kabu unun belli bir derinli inde, bir d merkezden ba layarak olu an ani devinim ya

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi.

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi Uygulama Birimi 2011 y l nda yüzde 60 büyüdü Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012

Detaylı