6136 SAYILI ATEŞLĐ SĐLAHLAR VE BIÇAKLAR ĐLE DĐĞER ALETLER HAKKINDA KANUN UYGULAMASINI GÖSTEREN 91/1779 KARAR SAYILI YÖNETMELĐK HAKKINDA BĐLGĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6136 SAYILI ATEŞLĐ SĐLAHLAR VE BIÇAKLAR ĐLE DĐĞER ALETLER HAKKINDA KANUN UYGULAMASINI GÖSTEREN 91/1779 KARAR SAYILI YÖNETMELĐK HAKKINDA BĐLGĐ"

Transkript

1 6136 SAYILI ATEŞLĐ SĐLAHLAR VE BIÇAKLAR ĐLE DĐĞER ALETLER HAKKINDA KANUN UYGULAMASINI GÖSTEREN 91/1779 KARAR SAYILI YÖNETMELĐK HAKKINDA BĐLGĐ AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında bulunan her türlü ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. MEVZUAT: 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu, Silah: Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tümünü, Tabanca: Tam otomatik olmamak şartıyla, namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreyi ve tüm uzunluğu elli santimetreyi geçmeyen, dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen, belli bir çapta namluya uygun imal edilmiş ateşli silahlardır. 1

2 RUHSATLAR Taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerli olup, yenileme harcı alınmak şartıyla, her beş yılda bir yenilenir. Sürenin sona ermesinden bir ay önce tebligat için gerekli işlemler başlatılır. Zabıtaca doğrudan veya 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacak yazılı tebligattan itibaren altı ay içinde ruhsatlarını mevcut durumlarına göre taşıma veya bulundurma ruhsatı olarak yeniletmeyenlerin o silaha ait ruhsatı iptal edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine göre devri sağlanır. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen silah, hiçbir şekilde aynı şahıs adına yeniden ruhsata bağlanamaz. RUHSAT ÇEŞĐTLERĐ 1- Bulundurma Ruhsatı (Beş yıl için verilir) 2- Taşıma Ruhsatı a. Taşıma Ruhsatı (Beş yıl için veriler) b. Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı (Görevinin Devamı Süresince) c. Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı (Süresiz) ç. Yivli Av Tüfeği Ruhsatı (Beş yıl için veriler) Not:Kamu Görevlileri ve Emekli Kamu Görevlilerinin durumu her (5) beş yıl içinde araştırılır. BULUNDURMA SĐLAH RUHSATI ĐÇĐN ĐSTENECEK BELGELER 1. Dilekçe (Valilik Makamına hitaben yazılacak) dilekçe yazacaktır.) 2. Silah Đstek Formu (Müracaatı alan personel tarafından doldurulacaktır) 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4. Eski Ruhsat Fotokopisi (Silahı Başkasından Devir Alıyorsa) 5. Parmak Đzinin Alındığına Dair Yazı (müracaat esnasında aldırılacak) 6. Silah Ruhsatı için alınan Doktor Raporu (Tam teşekküllü Devlet 7. Adli Sicil Kaydı ( Özellikle Silah Ruhsatı Đçin Đstendiği Belirtilerek, Adliye Sarayından Alınacaktır. Suç kaydı olması halinde kesinleşme şerhi yazılmış tasdikli mahkeme kararı getirecektir Adet Renkli Fotoğraf (Son altı içerisinde çekilmiş) 9. Yarım kapak dosya SĐLAH ĐŞYERĐNDE BULUNDURULMAK ĐSTENĐYORSA Đşyeri ruhsat fotokopisi, ĐŞYERĐ ŞĐRKET ĐSE 1. Đşyerinin ruhsat fotokopisi 2. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (en son yayınlanan şekliyle) 3. Karar fotokopisi (silah bulundurulacak şahsın şirketten silah bulundurulmasında sakınca bulunmadığına dair yönetim kurulu veya ortak kurulu yada benzeri yetkili kurul tarafından şirket karar defterine alınan kararın fotokopisi ve aslı) gelecektir. 2

3 4. Silah ruhsatı için gerekli belgelerden fotokopi olarak kabul edilenlerin asılları görülerek onaylanacaktır. BULUNDURMA RUHSATI VERĐLMESĐ Silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayan, yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler, Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz. Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar. Ruhsatlı silahın bulundurulacağı yeni adresin başka bir mülki sınır içinde olması halinde, silaha ait bulundurma dosyası yeni adresin bulunduğu mülki amirliğe nakledilir. Dosyanın nakledildiği mülki amirlikçe harç alınmaksızın yeniden bulundurma ruhsatı düzenlenir. TAŞIMA RUHSATI Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir. Birden fazla ruhsatlı silaha sahip olanlardan durumları silah taşımaya uygun bulunanlara istekleri halinde mevcut silahlarının her biri için harç alınmak suretiyle ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilebilir. Demirbaş silahların kurum ve kuruluşun silah taşımaya yetkili birden fazla personeli tarafından taşınması mümkündür. Bir demirbaş silah en fazla üç kişi adına ruhsata bağlanabilir, ancak tek harç alınır Sayılı Kanun, (Ek Madde 1) 1. Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, 2. Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde, 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde, 3

4 Ateşli silahlar taşınamaz. Yukarıda sayılan yerlerde bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları veya bunların mermilerini taşıyan veya bulunduranlar hakkında ilgili kanunlarda belli edilen cezaların iki katı hükmolunur TAŞIMA SĐLAH RUHSATI ĐÇĐN ĐSTENECEK BELGELER 1. Mütaahitler Đçin Đstenilecek Belgeler; Yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere,(ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye), Adliye Sarayından Alınacaktır. Suç kaydı olması halinde kesinleşme şerhi yazılmış tasdikli mahkeme kararı getirecektir. j. Đş deneyim iş bitirme ve iş durum belgesi k. Oda kayıt belgesi l. Kuruluşa ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi m. Mütaahitlikten dolayı vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı n. Ortaklık var ise son ortaklık durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi o. Sorumlu ortakların imza sirküleri, sorumlu olmayanların imza beyannamesi (noter tasdikli) p. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirleyen yetkili kurul kararı, (noter tasdikli) r. Şirketten en fazla sorumlu iki ortak taşıma ruhsatı alabilir. 2. Sigortalı olarak en az (50) elli işçi çalıştıranlar; Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri, bekçi, veznedar ve mutemetlere (ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman; bekçi, veznedar ve mutemetler iş yeri ve iş başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler), 4

5 (Silah başka bir şahıstan devir alınacaksa alan ve devreden ayrı ayrı yazılmış tasdikli mahkeme kararı getirecektir. j. Đşyeri ruhsat fotokopisi k. Oda kayıt belgesi l. Kuruluşa ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi m. Yaptığı işten dolayı vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı n. Ortaklık var ise son ortaklık durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi o. Sorumlu ortakların imza sirküleri, sorumlu olmayanların imza beyannamesi (noter tasdikli) p. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirleyen yetkili kurul kararı (noter tasdikli) r. Çalıştırılan işçi sayısı ve primlerin ödendiğine dair SGK yazısı s. Şirketten en fazla sorumlu iki ortak taşıma ruhsatı alabilir. Bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerde işyeri sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kuru kararı getirilecektir. 3. Avukat-Noterler Đçin Đstenilen Belgeler; (Silah başka bir şahıstan devir alınacaksa alan ve devreden ayrı ayrı 5

6 j. Bağlı olduğu Barodan üyelik yazısı k. Avukatlık ruhsatname fotokopisi l. Noter Görev Belgesi m. Vergi Dairesi Yazısı 4. Oda Birlik Federasyon ve Konfederasyon Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Meclis Üyeleri Đçin Đstenilen Belgeler; b. (Silah başka bir şahıstan devir alınacaksa alan ve devreden ayrı ayrı c. Silah Đstek Formu (Müracaatı alan personel tarafından doldurulacaktır) d. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi e. Eski Ruhsat Fotokopisi f. Parmak Đzinin Alındığına Dair Yazı (müracaat esnasında aldırılacak) g. Silah Ruhsatı için alınan Doktor Raporu (Tam teşekküllü Devlet h. Adli Sicil Kaydı ( Özellikle Silah Ruhsatı Đçin Đstendiği Belirtilerek, i. 5 Adet Renkli Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş) j. Yarım kapak dosya k. Bağlı olunan oda, birlik, federasyon ve konfederasyonun yazısı l. Görevle ilgili seçim tutanağı 5. Arazi Sahipleri Đçin Đstenilen Belgeler; Bakanlıkça Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahiplerine, 6

7 j. Yaptığı işten vergi mükellefiyeti olduğuna dair vergi dairesi yazısı k. Toprak miktarını gösterir Tapu Müdürlüğü yazısı l. Ziraat odasından veya Tarım Đl/Đlçe Müdürlüğünden alınacak üretici belgesi 6. Sürü Sahipleri Đçin Đstenilen Belgeler; Bakanlıkça Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine, (Büyükbaş 2 yaşını doldurmuş, en az 150 adet, Küçükbaş en az 1 yaşını doldurmuş 750 adet hayvan olacaktır.) j. Yaptığı işten vergi mükellefiyeti olduğuna dair vergi dairesi yazısı k. Hayvan sayısını gösterir Tarım Đl/Đlçe Müdürlüğü/Vergi dairesi yazısı l. Ziraat odasından veya Tarım Đl/Đlçe Müdürlüğünden alınacak üretici belgesi 7. Arıcılık Yapanlar Đçin Đstenilen Belgeler; Meskûn yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere a. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi b. Eski Ruhsat Fotokopisi c. Parmak Đzinin Alındığına Dair Yazı (müracaat esnasında aldırılacak) d. Silah Ruhsatı için alınan Doktor Raporu (Tam teşekküllü Devlet 7

8 e. Adli Sicil Kaydı ( Özellikle Silah Ruhsatı Đçin Đstendiği Belirtilerek, f. 5 Adet Renkli Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş) g. Yarım kapak dosya h. Kovan adetini belirten Đl/Đlçe Tarım Müdürlülüğünün yazısı i Kg. Bal satıldığına dair müstahdil makbuzu, (müracaat tarihi itibariyle bir yıllık olmasına dikkat edilecektir.) j. Ziraat odasından veya Tarım Đl/Đlçe Müdürlüğünden alınacak çiftçi belgesi k. Arıcılığın meskun yerler dışında gezginci olarak ve bir fiil yapıldığına dair Đl/Đlçe Tarım Müdürlüğünün yazısı 8. En az Bir Dönem Belediye Başkanlığı veya Đl Genel Meclis Üyeliği yapmış olanlar; j. Valilik veya Kaymakamlıktan alınacak görev belgesi k. Đl/Đlçe Seçim Kurulu yazısı 9. Akaryakıt Đstasyon Sahipleri Đçin Đstenilen Belgeler; Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine (ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye), 8

9 j. Đşyeri ruhsat fotokopisi k. Oda kayıt belgesi l. Kuruluşa ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi m. Yaptığı işten dolayı vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı n. Ortaklık var ise son ortaklık durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi o. Sorumlu ortakların imza sirküleri, sorumlu olmayanların imza beyannamesi (noter tasdikli) p. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirleyen yetkili kurul kararı (noter tasdikli) r. Akaryakıt bayilik sözleşmesi ilgili kuruluştan aslı gibidir tasdikli olacak s. Akaryakıt bayilik sözleşmesi yapılan kuruluştan üst yazı ş. Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlar t. Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı u. Şirketten en fazla sorumlu iki ortak taşıma ruhsatı alabilir Bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerde işyeri sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kuru kararı getirilecektir. 10. Kuyumcu ve Sarraflardan istenilen belgeler; Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket olarak çalışmaları halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine verilir. 9

10 j. Đşyeri ruhsat fotokopisi k. Oda kayıt belgesi l. Kuruluşa ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi m. Yaptığı işten dolayı vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, n. Ortaklık var ise son ortaklık durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi, o. Sorumlu ortakların imza sirküleri, sorumlu olmayanların imza beyannamesi (noter tasdikli) p. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirleyen yetkili kurul kararı (noter tasdikli) r. Şirketten en fazla sorumlu iki ortak taşıma ruhsatı alabilir 11. Döviz Bürosu Sahiplerinden istenilen belgeler; yazılmış tasdikli mahkeme kararı getirecektir) j. Đşyeri ruhsat fotokopisi k. Oda kayıt belgesi l. Kuruluşa ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi m. Yaptığı işten dolayı vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı n. Ortaklık var ise son ortaklık durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi o. Sorumlu ortakların imza sirküleri, sorumlu olmayanların imza beyannamesi,(noter tasdikli) p. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirleyen yetkili kurul kararı, (noter tasdikli) r. Vergi dairesinden döviz alım-satım yaptığına dair yazı s. Banka ve Kambiyo genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi ş. Şirketten en fazla sorumlu iki ortak taşıma ruhsatı alabilir 10

11 12. En az Bir Dönem Köy ve Mahalle Muhtarlığı Yapmış olanlar; Yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlara j. Valilik veya Kaymakamlıktan alınacak görev belgesi k. Đl/Đlçe Seçim Kurulu yazısı 13. Yıllık Satış Tutarı (ciro) Đçin Đstenilen Belgeler; Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle sermaye şirketlerinin ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına 11

12 j. Đşyeri ruhsat fotokopisi k. Oda kayıt belgesi l. Kuruluşa ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi m. Ortaklık var ise son ortaklık durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi n. Sorumlu ortakların imza sirküleri, sorumlu olmayanların imza beyannamesi,(noter tasdikli) o. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirleyen yetkili kurul kararı, (noter tasdikli) p. Ruhsat talebi doğrultusunda, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleri ile ilgili atama kararı ve buna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi r. Mükellefiyeti ve yıllık satış miktarını gösterir vergi dairesi yazısı, serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı s. Kar zarar cetveli ve bilanço (vergi dairesinden tasdikli) ş. Şirketten en fazla sorumlu iki ortak taşıma ruhsatı alabilir 14. Adli Memur Statüsünü kazanmış olup, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteğiyle kurumlarından ayrılanlar için istenen belgeler; l. Ayrılış şeklini kurum yazısı 15. Patlayıcı Madde Depolarının Korunması Đle Đlgili Görevli Bekçiler Đçin Đstenilen Belgeler; 12

13 j. Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı k. Oda kayıt bölgesi l. Depo izin belgesi fotokopisi m. Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı n. Bekçi görevlendirme yazısı o. Đşyerlerinde çalışan bekçiler için işyeri sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kuru kararı getirilecektir 16. Müze ve Anıtları Koruyan Bekçiler Đçin Đstenen Belgeler; j. Kişi/Kurumun yazılı müracaatı k. Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri l. Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı m. Bekçi görevlendirme yazısı 13

14 CAN GÜVENLĐĞĐ NEDENĐYLE SĐLAH TAŞIMA RUHSATI VERĐLMESĐ 1. Valiler; a. Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara, b. Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına, c sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlara, ç. Talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir. Ancak, (a) bendinde geçen şahısların can güvenliklerinin ciddi ve harici tehditlere maruz kalacağının kuvvetle muhtemel olup olmadığı hususu valiler tarafından takdir edilir. 2. Can Güvenliği Đçin Taşıma Ruhsatı Đle ilgili olarak istenen belgeler; a. Dilekçe (Valilik Makamına hitaben yazılacak Can güvenliği tehlikesi açıkça belirtilecek, varsa tüm belgeler eklenecektir.) SĐLAH TAŞIMALARINA ĐZĐN VERĐLEN KAMU GÖREVLĐLERĐ 1. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara, 2. Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dâhil diğer görevlilere, 3. Hâkim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara, 4. Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere. (Güvenlik kuvvetleri) silahları için), 5. Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan; a. Köy ve mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati 14

15 b. Açık denizlerde sefer yapan gemi kaptanlarına (bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler), 6. Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım onarım işlerinde çalışanlardan; a. Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında, demirbaş silahlarını taşıyabilirler), b. Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler), c. PTT Đşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler), ç. TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlere (meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler), d. Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlere (meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler), 7. Paraya Vazıülyed Olanlardan; a. Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı Kanunun 1 inci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere (memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler), b. Veznedarlara (görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler), taşıyabilirler). c. Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları KAMU GÖREVLĐLERĐNE VERĐLECEK TAŞIMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN ESASLAR Özel kanunlarına göre her yerde ve her zaman silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin edindikleri zati silahlarına, istekleri halinde ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir, bu kişilerden ruhsat harcı alınmaz. Kanuni sınırlar içinde her yerde ve her zaman silah taşıma yetkisine sahip bulunanların, mevzuata uygun olarak edindikleri zati silahları kimlik belgesine işlenir. Kimlik belgesinde silah kaydına ait kısım yok ise, zati silahları için harçsız silah taşıma ruhsatı düzenlenir. Üzerine silah kaydı yapılan kimlik belgeleri silah taşıma ruhsatı yerine geçer. Bu ruhsatlar, gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir. 15

16 AŞAĞIDA BELĐRTĐLEN HALLERDEN BĐRĐNE GĐREN KĐMSELERE HĐÇBĐR ŞEKĐLDE ATEŞLĐ SĐLAH VE MERMĐLERĐNĐ TAŞIMA YA DA BULUNDURMA ĐZNĐ VERĐLMEZ, VERĐLMĐŞ RUHSATLAR ĐPTAL EDĐLĐR. 1. Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar, 2. (Değişik bent: 25/10/ /1550 S.Yön./9. md.) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar, 3. Haklarında zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar, 4. Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar, 5. Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar, 6. Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler, 7. Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar, h) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri, 8. Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar, 9. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar, 10. Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar, 11. Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar, yaşını bitirmemiş olanlar sayılı Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar," TAŞIMA VEYA BULUNDURMA HAKKININ KAYBI Taşıma veya bulundurma ruhsatı verilen kişilerden sonradan 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmesi nedeniyle silah taşıma ve bulundurma şartlarını kaybedenlerin, yeni ruhsat talepleri kabul edilmeyeceği gibi, mevcut silah ruhsatları iptal edilerek, silahlar zapt edilir. Bu silahların, zapt edildiği tarihten itibaren altı ay içinde silah sahibinin isteği dikkate alınarak, silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır. Bu süre içinde devri sağlanamayan silahlar ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir. VEFAT HALĐNDE YAPILACAK ĐŞLEMLER 16

17 Taşıma ya da bulundurma ruhsatı verilen kişilerin vefatı halinde, bu kişilere ait silahın, mirasçılarının tümünün muvafakatı ile aralarından birine, kanuni bir engel yok ise devri sağlanır. Mirasçıların aralarında anlaşamamaları halinde, vali, bu hususta verilecek yargı kararına kadar geçerli olmak üzere silahı mirasçılardan birinin adına geçici olarak ruhsata bağlayabilir. GÜMRÜĞE TERK EDĐLEN SĐLAHLAR 1615 sayılı Gümrük Kanununa uygun olarak gümrüğe terk edilmiş bulunan silahlar ile bunların aksam ve parçalarından hangilerinin ne şekilde ve kimlere satılabileceği Bakanlıkça tayin edilir. RUHSATLI SĐLAHLARIN DEVRĐ ĐLE SĐLAH VE MERMĐ SATIN ALINMASI RUHSATLI SĐLAHLARIN DEVRĐ Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir ya da Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Genel Müdürlüğe hibe edebilirler. Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devrinin yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının tespit edilmiş olması gerekir. Silah devrini öngören sözleşme noterce düzenlenir. Silah ve mermiler, ruhsat düzenlenmeden devredilen şahsa teslim edilemez. DEVREDĐLEN SĐLAHLARIN KAYIT VE TESCĐLĐ Bu Yönetmelik hükümlerine göre valiliklerce devri sağlanan ateşli silahlara ait bilgiler (Ek-3) deki Bilgisayar Silah Kayıt Formuna kaydedilerek her ayın sonundan itibaren yedi gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin söz konusu silahları devir veya satışlarında, kanuni mirasçılara intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder. SATIN ALINABĐLECEK SĐLAH VE MERMĐ MĐKTARI Valilerce, taşıma veya bulundurma amacıyla ruhsata bağlanmak üzere silah satın alma izni verilen gerçek kişilerle, kurum, kuruluş veya işyeri demirbaşına kayıt edilecek her silah için, yıllık en fazla iki yüz (200) adet mermi satın alınabilir. Đhtiyaç sahiplerinin Mermi satın alma izni için valiliklere yapacakları başvuru üzerine, Mermi Satın Alma Belgesi düzenlenir. Hak sahipleri aldıkları belge ile mermi satışı yapan müesseselere bizzat başvurmak ve taşıma veya bulundurma yetkisini belgeleyen kimlik kartlarını ve belgelerini ibraz ederek mermi satın alırlar. Yetkili kamu kuruluşu adına satış yapan yetkili satıcılar, sattıkları mermi miktarını ve kimlere sattıklarını aylık listeler halinde bağlı oldukları il valiliklerine bildirmek zorundadır. Usulüne uygun şekilde mermi satışı yapmadığı tespit edilen yetkili satıcıların ruhsatları iptal edilir ve bunlara bir daha ruhsat verilmez. SĐLAHLARDA YAPILACAK TAMĐR VE DEĞĐŞĐKLĐKLER Ruhsatlı silahlara sahip olanlar, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde bu silahlarını tamir ettirebilirler. Ruhsata bağlanarak tescil edilmiş tabanca, yivli ve yivsiz tüfekler üzerinde yapılacak basit tamirat, boyama, işleme ve dürbün montajı gibi işlemler izne tabi değildir. Ancak tabanca ve yivli tüfeklerin ana ve balistik önemi haiz parçaları olan namlu, sürgü, çerçeve, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi ve mekanizma başı üzerinde yapılması istenilen tamir veya tadilat için, silah tamir yeri açma ruhsatı bulunan tamirci tarafından bu hususla ilgili düzenlenmiş raporla birlikte valiliğe müracaat edilir. Valilik bu müracaatı silahla birlikte ilgili Kriminal Polis/Jandarma Laboratuarına gönderir. Buradan alınacak rapora istinaden valilikçe tamir veya tadilat izni verilebilir. 17

18 2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NĐŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAĐR KANUNUN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK HAKKINDA BĐLGĐ Amaç: Bu yönetmeliğin amacı; 2521 sayılı avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına dair kanunun uygulanma şeklini belirlemektedir. 18

19 1. Yivsiz Av Tüfek Ruhsatı Almak Đçin Đstenilen Belgeler; a. Dilekçe (Valilik Makamına hitaben yazılacak Can güvenliği tehlikesi açıkça belirtilecek, varsa tüm belgeler eklenecektir.) b. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi c. Eski Ruhsat Fotokopisi ç. Parmak Đzinin Alındığına Dair Yazı (müracaat esnasında aldırılacak) d. Silah Ruhsatı için alınan Doktor Raporu (Sağlık Grup Başkanlıkları veya Sağlık Ocaklarından alınacaktır) e. Adli Sicil Kaydı ( Özellikle Silah Ruhsatı Đçin Đstendiği Belirtilerek, f. 5 Adet Renkli Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş) g. Yarım kapak dosya 2. Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasını engelleyen ve Verilen Đzinleri Đptalini Gerektiren Haller; a. Ateşli silahlarla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar b. Av suçları da dahil ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihara ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar. c. Haklarında kamu davası açılmamış olsa bile zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile ve bu suçların birinden mahkum olanlar d. Ateşli silahlarla işlenenler ile taksirle işlenenler hariç, değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar. e. Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar. f sayılı avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına dair kanun hükümlerine aykırı fiillerden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar. g sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunun 12, 13, 14 ve 15'inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı altı (6) aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar 19

20 h. Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme, veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar. i. Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar. j. Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar. k. 18 yaşını bitirmemiş olanlar. Yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkûmiyetlerin bütün neticesi ile birlikte ortadan kalksa yada mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile, kendilerine hiçbir suretle bu Yönetmelik kapsamına giren belge ve izirnler verilmez. Bu fıkra hükmü Türk Ceza Kanunun 7 inci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeni ile hüküm giymiş olanlara uygulanmaz. Bu maddede belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyetdir. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, paraya çevrimleş olsa dahi hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır. 3. Av Tüfeklerinin Devir Đşlemleri a. Satıcılık belgesi, yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak için müracaat eden kişilerin yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen durumlardan birine girdiklerinin tespiti halinde hiç bir suretle belge tanzim edilmeyecektir. b. Yivsiz tüfek ruhsatnamesine sahip kişilerin vefatı halinde kanuni yollardan mirasçılarına intikal eden yivsiz av tüfekleri mirasçıların tümünün muvafakati alınmak suretiyle mirasçılardan bir adına geçici olarak yivsiz tüfek ruhsatnamesi düzenlenebilir. c. Devreden ve devralan ile birlikte ruhsat işlemini yapan birim amiri/komutanının da imzalayacağı, noter senedi yerine bir devir tespit tutanağı düzenlenir. 20

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK 2735 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/3/1991, No : 91/1779 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/7/1953, No : 6136 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21.3.1991, No: 91/1779 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10.7.1953, No: 6136 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi

Detaylı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAN EMEKLİ / MÜSTAFİ SUBAY, ASTSUBAY VE UZMAN ERBAŞLARIN SİLAH / RUHSAT İŞLEMLERİ

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAN EMEKLİ / MÜSTAFİ SUBAY, ASTSUBAY VE UZMAN ERBAŞLARIN SİLAH / RUHSAT İŞLEMLERİ DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAN EMEKLİ / MÜSTAFİ SUBAY, ASTSUBAY VE UZMAN ERBAŞLARIN SİLAH / RUHSAT İŞLEMLERİ 1. GENEL ESASLAR : a. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekli / müstafi personelin silahına

Detaylı

T. C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Haziran 1991 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T. C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Haziran 1991 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T. C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Haziran 1991 CUMARTESİ Sayı : 20888 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/1772 Milletlerarası

Detaylı

MUŞ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH ve PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

MUŞ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH ve PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI MUŞ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİLAH ve PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMET BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Meskende Silah

Detaylı

Madde 13 Uzman erbaşların kıyafetleri, kıyafet yönetmeliğinde

Madde 13 Uzman erbaşların kıyafetleri, kıyafet yönetmeliğinde gösterilir. UZMAN ERBAŞ KANUNU (3269 S.K.) Kıyafet ve zati tabanca 1 Madde 13 Uzman erbaşların kıyafetleri, kıyafet yönetmeliğinde (Ek fıkra : 27/7/1993 KHK 489/6 md.; Aynen kabul: 10/2/2004-5085/8 md.)uzman

Detaylı

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe, 2- Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi ( T.C.Kimlik Numaralı),

Detaylı

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI AV BARUTU VE AV MALZEMESİ BAYİLİĞİ, YİVSİZ AV TÜFEĞİ BAYİLİĞİ, MERMİ SATIŞ BAYİLİĞİ AÇMAK İSTEYEN ŞAHISLARDAN İSTENEN

Detaylı

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN (1)(2)

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN (1)(2) 2463 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 6136 Kabul Tarihi : 10/7/1953 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/7/1953 Sayı : 8458 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Silah Ruhsatı Almak İçin Gereken Belgeler

Silah Ruhsatı Almak İçin Gereken Belgeler Silah Ruhsatı Almak İçin Gereken Belgeler Silak ruhsatı almak için gerekli olan belgeler ve silah ruhsatının nasıl alınacağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler burada anlatılmıştır: Ruhsat Düzenlenen Haller

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) S. SUNULAN Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 4. Adli sicil beyanı, 5. (4) adet fotoğraf, Bunlara ilave

Detaylı

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S.NU. HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 1. Dilekçe, 2. Sağlık raporu,

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI ANKARA 2013 1 ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI Başkanlık İdari Büro Amirliği: 0 (312)

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 16/07/2008 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı

Detaylı

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Önsöz Securitaris Güvenlik Hizmetleri olarak, dünyanın dört bir yanında verdiğimiz hizmetin değişmez dayanağı,

Detaylı

SOSYAL YAŞAM - SOSYAL DÜZEN - HUKUK

SOSYAL YAŞAM - SOSYAL DÜZEN - HUKUK 1 SOSYAL YAŞAM - SOSYAL DÜZEN - HUKUK I- TOPLU YAŞAMA ZORUNLULUĞU VE HUKUK 1. Sosyal Düzen Kuralları Bilimsel araştırmalar, insanlar arasında olduğu gibi, hayvanlar aleminde dahi belli bir düzen bulunduğunu

Detaylı

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1 SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Türkiye ĠĢ Kurumunun KuruluĢ ve Görevleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kurumun Görevleri

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Türkiye ĠĢ Kurumunun KuruluĢ ve Görevleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kurumun Görevleri TÜRKĠYE Ġġ KURUMU KANUNU Kanun No: 4904 Kabul Tarihi: 25.6.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı: 05.07.2003-25159 BĠRĠNCĠ KISIM Türkiye ĠĢ Kurumunun KuruluĢ ve Görevleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Ticaret borsaları ÜÇÜNCÜ KISIM Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL KOMPLEKSİNDE İŞYERİ TAHSİSLERİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL KOMPLEKSİNDE İŞYERİ TAHSİSLERİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında; 11 Haziran 1998 tarih ve 4367 sayılı kanun ve 24 06 1995 ve 552 sayılı Yaş

Detaylı

YÖNETMELĐK. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SĐGORTA ĐŞLEMLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM. Genel Hükümler BĐRĐNCĐ BÖLÜM

YÖNETMELĐK. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SĐGORTA ĐŞLEMLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM. Genel Hükümler BĐRĐNCĐ BÖLÜM 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: YÖNETMELĐK SOSYAL SĐGORTA ĐŞLEMLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 (POMEM) POLİS MESLEK

Detaylı

1) Telekominikasyon Kurumunun ilk Kurul üyelerinin oluşturulması ile ilgili olarak, 4502 sayılı Kanunun Geçici 6.mad. bakınız.

1) Telekominikasyon Kurumunun ilk Kurul üyelerinin oluşturulması ile ilgili olarak, 4502 sayılı Kanunun Geçici 6.mad. bakınız. 5681 TELSİZ KANUNU Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 261 Bu Kanun ile ilgili olarak

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat MKA YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat Gümrük Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Gümrük Antrepoları Yatırım İzni MADDE 518 (1) Genel antrepo

Detaylı

file://c:\documents and Settings\hgerlevik2\Desktop\16-12-10\Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetm...

file://c:\documents and Settings\hgerlevik2\Desktop\16-12-10\Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetm... Page 1 of 48 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KARA AVCILIĞI KANUNU

KARA AVCILIĞI KANUNU 8501 KARA AVCILIĞI KANUNU Kanun Numarası : 4915 Kabul Tarihi : 1/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/2003 Sayı : 25165 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı