GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU"

Transkript

1 GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: SPANGAS SULFURDIOXIDE 1 PCT OR LESS IN NITROGEN 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan kullanımları ve ikaz edilen kullanımları Madde/Preparat Kullanımı: Span gaz 1.3 Güvenlik veri formu sağlayıcısına ait detaylar Tedarikçi Adı: Wilhelmsen Ships Service AS Tedarikçi Adresi: Willem Barentszstraat 50, 3165AB Rotterdam, The Netherlands Telefon: Fax: Sorumlu Kişi: Product HSE Manager, Eposta: Acil durum telefon numarası Acil Telefon: American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) China NRCC 24hrs emergency telephone number: SECTION 2 Tehlike Tespiti 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması Mevcut Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC) ye göre tehlikeli değil This product is not classified as hazardous according to Directive 1999/45/EEC Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations Uyarı sözcüğü: Uyarı Semboller: GHS04 Basınç altında gaz içerir, ısınırsa patlayabilir (H280) 2.2 Etiket elemanları Tehlike İfadeler Basınç altında gaz içerir, ısınırsa patlayabilir (H280) Sinyal Word: Uyarı Basınçlı konteyner içerirι: Sulfur dioxide NITROGEN Ihtiyati İfadeler Iyi havalandirilan bir yerde saklayin. (P403) 2.3 Diğer tehlikeler Uygulanamaz REACH Annex XIII e göre PBT değil SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi 3.1 Karışımlar Nitrogen 1

2 SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi (...) CAS Numarası: EC Numarası: Konsantrasyon: 99% Kategoriler: Press. Gas Semboller: GHS04 R/H İfadesi: H280 sulphur dioxide CAS Number: EC Number: Concentration: 1% Categories: Press. Gas Acute Tox. 3 Skin Corr. 1B Symbols: GHS04,GHS06,GHS05, T R/H Phrases: H331,H314, R23,R34 SECTION 4 İlk yardım önlemleri 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması Soluma: Asfiksant, Nefes almakta güçlük çekiyorsaniz, açik havaya çikin ve rahat bir pozisyonda dinlenerek nefes alin. (P341), Hastayı temiz havaya çıkarın Gözle temas: Eğer madde göze kaçarsa, derhal bol suyla en az 15 dakika boyunca yıkayın, Göz kapaklarını kaldırarak gözleri iyice sulayın, Herhangi bir kuşkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, tıbbi müdahale için başvurun Deriye temas: Uygulanamaz Yeme: Uygulanamaz 4.2 Akut ve gecikmiş olan en önemli semptom ve etkiler Aspirasyon tehlikesi Şiddetli maruziyet durumlarında baş dönmesi, kafa karışıklığı, baş ağrısı ya da sersemlik görülebilir 4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliği göstergesi Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır SECTION 5 Yangın önlemleri 5.1 Yangın söndürücü maddeler 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler İtfaiyeyi potansiyel tüp patlama ve fırlama tehlikesinden haberdar edin 5.3 İtfaiyeciler için öneri Alev almaz Ateşe maruz kalan konteynerleri su sıkarak soğuk tutun İtfaiyeyi potansiyel tüp patlama ve fırlama tehlikesinden haberdar edin SECTION 6 Kazayla oluşan salınım önlemleri 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri Güvenli ise sızıntı kaynağını kapatın Kötü havalandırılan ya da kapalı alanlarda, uçak solunum cihazı ya da müstakil bir solunum aparatı kullanın. 6.2 Çevresel Tedbirler Bu ürün için özel bir tedbir gerekmemektedir 6.3 Muhafaza ve temizleme yöntemleri ve malzemesi Güvenli ise sızıntı kaynağını kapatın Ürünü buharlaşmaya bırakın 2

3 SECTION 6 Kazayla oluşan salınım önlemleri (...) Alanı havalandırın 6.4 Diğer bölümlere referans Bkz Bölüm 13 SECTION 7 Yüklemeboşaltma ve depolama 7.1 Güvenli kullanım için önlemler Uygun kaldırma aygıtı kullanınız. 7.2 Uyumsuzluklar dahil güvenli saklama koşulları Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın Basınçlı konteyner: güneş ışığından uzak tutun ve 50 C dereceyi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın 7.3 Özel nihai kullanım(lar) Daha fazla bilgi için tedarikçiyle iletişime geçin SECTION 8 Maruz kalma denetimleri/kişisel koruma 8.1 Denetim parametreleri TLV (TWA) 5 mg/m3 (Sulfur dioxide) 8.2 Maruziyet kontrolleri Özel şartlar bulunmuyor SECTION 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Koku: Kokusuz Görünüm: Sıkıştırılmış gaz ph uygulanmıyor Kaynama noktası ~ 196 C ila 760 C Buhar basıncı bilinmiyor Buhar Yoğunluğu (hava = 1) 0.9 Erime noktası 210 C ila 760 C 9.2 Diğer Bilgiler Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır SECTION 10 Stabilite ve Reaktivite 10.1 Reaktiflik Bu madde normal şartlar altında stabil sayılır 10.2 Kimyasal stabilite Normal şartlar altında stabil olduğu düşünülür 10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılığı Tasarlandığı amaçla kullanılırsa, tehlikeli bir reaksiyonu bilinmemektedir 10.4 Kaçınılması gereken durumlar Aşırı ısınmayı önleyin Çıplak alev, akkor ya da sıcak yüzeylerden uzak tutun 10.5 Uyumsuz malzemeler Yok 10.6 Tehlikeli Ayrışım Ürünleri Ayrışım ürünleri toksik ve irritan dumanlar içerebilir 3

4 SECTION 11 Toksikolojik Bilgi 11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi Toksik değil SECTION 12 Ekolojik Bilgi 12.1 Toksisite 12.2 Dayanıklılık ve parçalanabilirlik Uygulanamaz 12.3 Biyoakümülasyon Potansiyeli Uygulanamaz 12.4 Topraktaki hareketlilik Bu madde uçucudur Suda çözünmez 12.5 PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları REACH Annex XIII e göre PBT değil 12.6 Diğer Advers Etkiler Çevre için tehlike teşkil etmez SECTION 13 Tasfiyede dikkat edilecekler 13.1 Atık arıtma yöntemleri Atma işlemi üreticinin talimatlarına uymalıdır Atma işlemi yerel, ulusal ve devlet yasalarına uymalıdır SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi 14.1 UN Numarası UN No: UN Uygun Nakliye Adı Uygun Nakliye Adı : COMPRESSED GAS, N.O.S. (sulhur dioxide in Nitrogen mixture) 14.3 Nakliye tehlike sınıf(lar)ı Tehlike Sınıfı: Paketleme grubu Ambalaj Grubu: Uygulanamaz 14.5 Çevresel tehlikeler Uygulanamaz 14.6 Kullanıcı için özel önlemler Gaz tüplerine nakliye esnasında valf koruyucu başlık takılmalıdır MARPOL 73/78 Ek II ve IBC yönetmeliğine göre toptan nakil SECTION 15 Düzenleyici Bilgi 15.1 Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre çevre düzenlemeleri/mevzuatı Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC) ye başvurun 4

5 SECTION 15 Düzenleyici Bilgi (...) Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/ /2010/EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi SECTION 16 Diğer Bilgiler Bu güvenlik bilgi formunun başka yerlerinde kullanıldığında ifade kodlarıyla verilmeyen metinler: H280: Basınç altında gaz içerir, ısınırsa patlayabilir. H314: Ağır deri yanıklarına ve göz hasarına neden olur. H331: Solunursa toksik. R23: Solunduğunda toksik. R34: Yanıklara neden olur. 5