İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ"

Transkript

1 İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ PARADİGMALAR BİLİMSEL ARAŞTIRMA ETİĞİ 2 Prof. Dr. Mustafa Ergün

2 PARADİGMA Paradigma, kişilerin dünyayı algılama ve hayata bakış biçimleridir. Bilim adamlarına araştırmalarında yol gösterir. Paradigma bir felsefe, bir bakış açısı bir değerlendirme biçimidir. Gözlem, teoriye bağlıdır. Paradigma içinde, temel soruların ve cevapların çerçevesi bellidir.

3 Thomas Kuhn, paradigma kavramını bilim topluluğunun çalışmalarında örnek aldığı model, bilim topluluğunun paylaştığı bütün değerler ve alışkanlıklar olarak tanımlamaktadır. Bir bilim adamları topluluğunun kabul ettiği yasalar, teoriler, teknikler, metafiziksel kurallar, yöntemler (Disiplinel Matris) Paradigma, yasalar merkezde olmak kaydıyla, sorunu ve çözümü bize söyleyen temel kurallar ve bilimsel araştırma yapma tekniklerinin bütünüdür.

4 OKUMA OKUMA OKUMA Güneş, B. 2003, Paradigma Kavramı Işığında Bilimsel Devrimlerin Yapısı ve Bilim Savaşları: Cephelerdeki Fizikçilerden Thomas S. Kuhn ve Alan D. Sokal, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, %20Devrimlerin%20Yapisi.pdf Öztürk, Ü. 2012, Thomas Kuhn'un Paradigma Kavrayışı Üzerine Analitik Bir İrdeleme, Kaygı, kaygi.home.uludag.edu.tr/issues/1912/ pdf Topdemir, H.G. 2002, KUHN ve BİLİMSEL DEVRİMLERİN YAPISI ÜZERİNE bir değerlendirme, Felsefe Dünyası, 2, nrl.pdf

5 Bilim akılcı (rasyonel) ve tarafsız (objektif) bir faaliyet değildir. Bilim adamlarının psikolojik ve sosyolojik özellikleri, bilimi yönlendirir. Bilimsel bulguları denetleyecek evrensel bir ölçüt yoktur, bilimsel yasalar bilim adamları arasındaki uzlaşmadır. Bilimsel bilgi birikimli (kümülatif) değil, sürekli kesintilere uğrayarak yeni başlangıçlar yapar. Her yeni başlangıç (bilim geleneği) farklı dünyalarda faaliyet gösterir.

6 Thomas Kuhn a göre bilimsel teoriler aslında paradigmalardır. Copernicus un güneş merkezli sistemi ortaya çıkıncaya kadar, Batlamyus un yer merkezli sistemi paradigma olmuştur. Newtoncu paradigma, iki yüzyıl sonra yerini başka kavramsal sisteme, görelilik kuramına, terk etmiştir. Yani Newton mekaniği yanlış olduğu ya da yanlışlandığı için değil; olayları açıklamada yetersiz kaldığı için terk edilmiş bir paradigmadır.

7 Her teori (paradigma) bazı sorulara çözüm önerileri sunar. Fizikte, astronomide, biyolojide ve hatta sosyal bilimlerde birçok teori hem bir açıklama hem de bir paradigmadır. Paradigma öncesi dönem, bütün bilim dallarının doğadan rastgele bilgi topladığı ve olgular arasında ilişki kurmada her bilim adamının kafasından farklı bir sesin çıktığı dönemdir. Bir konuda yapılan çalışmalarda aynı olguyu en iyi ve en tutarlı olarak açıklayan kuram ön plana çıkar ve bir paradigma oluşur. Her paradigma, sorulacak soruları ve verilecek cevapları kendi sistemi içinde önceden belirler.

8 Alan D. Sokal, Social Text in Bahar/Yaz-1996 sayısında Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity ismini taşıyan makale yayınladı. Kaynakçada postmodern düşünürlere, dergi editörlerinin altı makalesine dalkavukça göndermelerde bulunuluyordu; toplam 109 farklı makaleye atıf yapılmıştı. Aynı yıl Lingua Franca'da yayınlanan yine Alan D. Sokal ın başka bir yazısı ( A Physicist Experiments with Cultural Studies") aslında bir itiraf metni idi ve bir skandalı haber veriyordu. Social Text dergisinde yayımlanan makalesinin bilimsel olarak yalan-yanlış bilgilerle ve bilimsel saçmalıklarla dolu olduğunu, kaynakçada bulunan atıfların çoğunun makale ile ilgisinin bulunmadığını, makalesinin sadece derginin savunduğu siyasi fikirleri destekliyor gibi göründüğü ve editörlerin çalışmalarını referans verdiği için, bilimsel içeriğine bakılmadan siyasi ve düşünce yapılarına uygun olduğu için, editörler tarafından kabul edilerek yayımlandığını söylüyordu.

9 Bilim adamlarının içerisinde yaşadığı kavramsal sistem ye kültür onlara neyi öğretmişse bilim adamları onu görmektedir. Bu yüzden iki paradigma farklı boyutlarda yaşar. Paradigma değişimleriyle bilim topluluğunun yaşadığı dünya da değişir. Bir konuda yapılan çalışmada aynı olguyu en iyi ve en tutarlı olarak açıklayan kuram ön plana çıkar ve paradigma oluşur.

10 Eğitimde de değişik paradigmalar olabilir; Eğer idealist görüşe sahipseniz,her insanın zihninde doğuştan bilginin var olduğunu kabul edersiniz. Bu paradigmaya göre yapacağımız eğitim düzenlemeleri farklıdır. Realist görüşü benimserseniz, insan zihninin doğuştan boş olduğunu kabul edersiniz ve yapacağınız eğitim-öğretim düzenlemeleri de ona göre olur.

11 Eğitim felsefesi akımları hem eğitim uygulamalarında hem araştırmalarda farklı davranışlar gerektirir. Eğitimde öğrenme teorileri bir paradigma sağlar ve bu hem eğitim uygulamalarını hem eğitim araştırmalarını etkiler.

12 "İlim tercüme ile olmaz, tetkikle olur." M.Kemal Atatürk, 1932

13 Bir araştırma projesinin hazırlanma, önerilme, yürütülme, sonuçlandırılma ve sonuçların yayımlanması aşamasında görülen etiğe aykırı kabul edilecek davranışlar şunlardır:

14 Uydurma (Fabrication): Araştırmada bulunmayan verileri üretmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak.

15 Çarpıtma (Falsification): Değişik sonuç verebilecek şekilde araştırma materyalleri, cihazlar, işlemler ve araştırma kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçları değiştirmek.

16 Uydurma, Yalan Yazma veya Yoktan Var Etme : Verilerin "saptırılması" veya varolmayan bilgilerin/verilerin "yoktan var edilmesi" (İngilizce'de fabrication, falsification "desk - research" veya "dry - lab", olarak isimlendirilir).

17 Aşırma (Plagiarism): Başkalarının fikirlerini, metodlarını, verilerini, yazılarını ve şekillerini sahiplerine atıf yapmadan kullanmak.

18 Bilimsel korsanlık (piracy) : Başka araştırıcıların verilerini (yazı, şekil, grafik, v.b.) kendi izni olmadan almak, ve kişinin kendi çalışmasının herhangi bir bölümüne yerleştirmek.

19 Duplikasyon (Duplication): Aynı araştırma sonuçlarını birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayımlamak.

20 Dilimleme (Least Publishable Units): Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak çok sayıda yayın yapmak.

21 Desteklenerek yürütülen araştırmaların sonuçlarını içeren sunum ve yayınlarda, destek veren kurum veya kuruluşun desteğini belirtmemek.

22 Araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve yazarların yazılı görüş birliği olmadan, araştırmada ve makalede aktif katkısı bulunanların isimlerini çıkarmak veya yazarlıkla bağdaşamayacak katkı nedeniyle yeni yazar(lar) eklemek veya yazar sıralamasını gerekçesiz veya uygun olmayan bir biçimde değiştirmek.

23 Neler yapılmalıdır? Araştırıcı ve ekibi beklediği değil, gözlediği sonuçlara olabildiğince objektif olarak yaklaşmayı bilmelidir. Kendi yanlılığını çürütecek tüm karşı düşünceleri araştırmalarında kullanmalıdır.

24 Kontrol ve deney gruplarından elde edilen veriler, kayıtlar ve diğer dökümanlar herşeyden önce çok iyi bir şekilde korunmalı ve saklanmalıdır (en az 5 yıl).

25 Psikolojik, psikiyatrik ve bazı eğitim araştırmalarında bireye ait mevcut bilgilerin çok iyi gizlenmesi gerekir. Ancak bunların kime ait olduğu da bir liste halinde gizli bir yerde saklanmalıdır.

26 Araştırmada tüm bilgiler analiz edilmeli, bu analiz en uygun istatistik yöntemlerle yapılmalıdır. İstatistikler en doğru olan sonucu verebilmeli, Bias mantığı doğrultusunda istatistiklerle oynanmamalıdır.

27 Araştırıcı istatistik verilerin altında boğulmamalı, altta yatan gerçekler ve bilgi yakalanmalıdır.

28 Çalışmada varsayım tersine olan veri(ler) saklanıp değiştirilmemeli, bulgular ve yorumlarda dikkatlice değerlendirilmeli, çalışma makale haline gelirken aynen verilmelidir.

29 Rapor yazımında ve makalede etik açısından dikkat edilmesi gerekenler: Tezin girişinde araştırmaya kaynak oluşturan düşüncenin ve varsayımın amacı, önce bu konuda yapılan benzer çalışmalar verilerek, tarih ve önem sırası belirtilerek özetlenmelidir. Önceki bir araştırmaya ait olan bir veri, araştırıcının kendi verisi gibi sunulmamalıdır.

30 Önceki araştırmacıların orijinal gözlem ve verilerinin kasıtlı olarak yok sayılması, önemli bir etik sorundur.

31 Araştırmada yöntem çok ayrıntılı yazılmalıdır. Çünkü aynı yöntemi kullanmak durumunda olacaklar, araştırmayı okudukları zaman aynı yöntemi kolaylıkla uygulayabilmelidirler. Yöntemin saklanmış bir yanı kalmamalıdır.

32 Araştırmada alınan sonuçların olduğu gibi verilmesi yanı sıra, sonucu olumsuz etkileyecek yan veriler de olduğu gibi verilmelidir. Sonucu ve yorumu olumsuz olarak etkileyecek veriler gizlenmemeli ve tartışılmalıdır.

33 Bilimsel yanıltma (scientific misconduct) araştırmanın değerini veya güvenirliğini azaltan her türlü girişimdir. Disiplinsiz ve düzensiz araştırma (sloppy research) ile bilimsel yalancılık/yanıltma (fraud) kavramlarını birbirinden ayırmak gerekir.

34 Disiplinsiz ve düzensiz araştırma; araştırıcının araştırma planlanmasını, uygun metod seçimini, metodları uygulamasını, sonuçların analizini ve yorumunu bilmemesidir.

35 Bilimsel yanıltma, saptırma veya yalancılık (Fraud), araştırıcının bilinçli olarak ve amaçlı bir yaklaşımla çalışmanın metod veya sonuçlarını "kötü niyetle" saptırması ve değiştirmesi demektir.

36 Kaynaklar: Ertekin, Cumhur. Tıp Araştırmalarında "Etik" Üzerine. 00.html Kansu, Emin; Ş.Ruacan. Bilimsel Yanıltmanın (Scientific Misconduct): Türleri, Nedenleri, Önlenmesi Ve Cezalandırılması. Cumhuriyet -Bilim ve Teknik Dergisi TUBİTAK Yönetmeliği. Madde 8

37 KAYNAKLAR KUHN, Thomas S. (1994) Asal Gerilim. Bilimsel Gelenek ve Değişim Üzerine Seçme İncelemeler, çev. Yakup Şahan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi. KUHN, Thomas S. (1995) Bilimsel Devrimlerin Yapısı, çev. Nilüfer Kuyaş, 4. Basım, İstanbul: Alan Yayıncılık. LAKATOS, Imre & Alan MUSGRAVE (1992) Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin İncelenmesi, ed. I. Lakatos & A. Musgrave, çev. Hüsamettin Arslan, İstanbul: Paradigma Yayınları. Genç, S. Z. & Eryaman, M. Y. (2008). Değişen değerler ve Yeni Eğitim Paradigması. Sosyal Bilimler Dergisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi. 9, ARSLAN, M. Metin ve ERASLAN, Levent. (2003), Yeni Eğitim Paradigması ve Türk Eğitim Sisteminde Dönüşüm Gerekliliği Milli Eğitim Dergisi, sayı: 160, ERDOĞAN, İrfan. (1998), Enformasyon Bilgi Toplumu Dosyası; Bilgi Toplumu Olmanın Gerektirdiği Eğitim Paradigması Bilgi ve Toplum Dergisi, cilt: 1. ŞİMŞEK, Hasan. (1997), Paradigmalar Savaşı Kaostaki Türkiye, Sistem Yayınları, İstanbul. Yeşilyaprak, B., (2008), Eğitim ve Öğretimde Yeni Paradigmalar, Eğitim ve Öğretimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul: Harp Akademileri Basımevi.

Bilim İnsanı Yetiştirmede Etik Eğitimi *

Bilim İnsanı Yetiştirmede Etik Eğitimi * DOI: 10.5961/jhes.2012.030 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science Bilim İnsanı Yetiştirmede Etik Eğitimi * Ethics Education in Training of Scientists * Ali Rıza ERDEM Öz

Detaylı

Thomas Samuel Kuhn. Hayatı

Thomas Samuel Kuhn. Hayatı Thomas Samuel Kuhn Hayatı Thomas Samuel Kuhn 1922 senesinde Cincinnati de bir musevi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası mühendisti. 1940 da babasının da okuduğu Harvard Üniversitesi nde fizik

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAYIN KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAYIN KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAYIN KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bartın Üniversitesi tarafından basılacak ve öncelikle

Detaylı

BİLİMSEL YAYIN ETİĞİ İLKELERİ, YANILTMALAR YANILTMALARI ÖNLEMEYE YÖNELİK ÖNERİLER *

BİLİMSEL YAYIN ETİĞİ İLKELERİ, YANILTMALAR YANILTMALARI ÖNLEMEYE YÖNELİK ÖNERİLER * SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2009 BİLİMSEL YAYIN ETİĞİ İLKELERİ, YANILTMALAR YANILTMALARI ÖNLEMEYE YÖNELİK ÖNERİLER * Osman İNCİ Bilim, gerçeği arama eylemidir. Bilimsel bilgi gerçeklerin toplanması,

Detaylı

Hakem Değerlendirme Süreci Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG) Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi Ön Değerlendirme

Hakem Değerlendirme Süreci Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG) Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi Ön Değerlendirme Hakem Değerlendirme Süreci Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG) hakemli bir dergidir. Hakem değerlendirme sürecinin amacı nitelikli, özgün ve yaygın etkisi yüksek bilimsel çalışmaların yayınlanmasını

Detaylı

İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri

İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SAĞLIK KURUMLARI BİLİM DALI İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYINLARDA ETİK İLKELER

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYINLARDA ETİK İLKELER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYINLARDA ETİK İLKELER Emin Kansu eminkansu47@gmail.com TÜRKİYE DEN YAPILAN YAYINLARIN TOPLAM ÜRETİME ORANI %84 ü ÜNİVERSİTE ADRESLİ 19.400

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BİLİŞİM BİLİM DALI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BİLİŞİM BİLİM DALI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BİLİŞİM BİLİM DALI Bilim Etiği ve Hukuk Doç. Dr. Özhan TINGÖY Bilişim Teknolojileri Ürünleri ve Tüketici Hakları Bilim Etiği

Detaylı

Araştırma Teknikleri ve Bilimsel İletişimin Temelleri Ders Notları

Araştırma Teknikleri ve Bilimsel İletişimin Temelleri Ders Notları AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ Araştırma Teknikleri ve Bilimsel İletişimin Temelleri Afyon 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 1. BİLİMSEL İLETİŞİM...4 1.1 GİRİŞ... 4 1.2. BİLGİ

Detaylı

BİLİM ETİĞİ. Editörler

BİLİM ETİĞİ. Editörler İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5048 I S B N : 978-975-404-906-0 BİLİM ETİĞİ Editörler Prof. Dr. Nurhan ATASOY Prof. Dr. Melih BOYDAK Prof. Dr. Hakan Ali ÇIRPAN Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN Prof. Dr. İbrahim

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR? FİNAL SINAVI KONULARI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR? FİNAL SINAVI KONULARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR? FİNAL SINAVI KONULARI Bilimde Etik Davranış 2 Araştırmacının etikle ilgili konulara duyarlı olmasıdır. Mesleki yetişme sırasında içselleştirilen bir davranıştır. Araştırmacının

Detaylı

Bilimsel etik ve intihal

Bilimsel etik ve intihal Türk Kütüphaneciliği 22, 2 (2008), 187-204 Bilimsel etik ve intihal Scientific ethics and plagiarism Nazan Özenç Uçak *1 ve Hatice Gülşen Birinci **2** Öz Bu makalede bilimsel iletişim ve etik konuları

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Bu dokuman; Tezsiz Yüksek Lisans Programları nda 3. Dönem sonunda hazırlanan Bitirme Projesi ilgili konulara açıklık getirmeyi, uygulamada görülen farklılık

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE PROJE HAZIRLAMA. Oktay SİPAHİ

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE PROJE HAZIRLAMA. Oktay SİPAHİ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE PROJE HAZIRLAMA Oktay SİPAHİ 2014 ORTAOKULLARDA PROJE VE PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Eğitim öğretimimize yeni müfredatla birlikte (2005) birlikte giren proje ödevi, öğrencinin özgün

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada İntihalin Yaptırımları

Türkiye de ve Dünyada İntihalin Yaptırımları Türkiye de ve Dünyada İntihalin Yaptırımları Behlül Gücükoğlu 1, Zerrin Ayvaz Reis 2 1 İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü, İstanbul 2 İstanbul Üniversitesi, Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi, İstanbul

Detaylı

DEĞİŞEN DEĞERLER VE YENİ EĞİTİM PARADİGMASI

DEĞİŞEN DEĞERLER VE YENİ EĞİTİM PARADİGMASI DEĞİŞEN DEĞERLER VE YENİ EĞİTİM PARADİGMASI Changing Values and New Education Paradigm Salih Zeki GENÇ M. Yunus ERYAMAN ÖZET Günümüz dünyası, çok hızlı bir değişim ve dönüşümün olduğu, bilginin üretilmesi,

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ AMAÇ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ * Madde 1- Bu Yönerge, Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde yer alan akademik birimlerde yapılacak her türlü bilimsel araştırma,

Detaylı

SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI

SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI SANAT EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI Ülkü Sevim ŞEN Özet : Sanat insan yaşamının vazgeçilmez öğelerinden biridir. Birey duygularını, düşüncelerini, arzularını, heveslerini, seslerle,

Detaylı

Mustafa Ruhi Şirin. ÇOCUK ve İLK GENÇLİK EDEBİYATI DERS NOTLARI Mayıs, 2012

Mustafa Ruhi Şirin. ÇOCUK ve İLK GENÇLİK EDEBİYATI DERS NOTLARI Mayıs, 2012 1 Mustafa Ruhi Şirin ÇOCUK ve İLK GENÇLİK EDEBİYATI DERS NOTLARI Mayıs, 2012 2 ÇOCUK VE İLK GENÇLİK EDEBİYATI DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER 1. Ders ÇOCUK EDEBİYATI ÖĞRETİMİ/ 9 2. Ders ÇOCUK, ÇOCUKLUK VE ÇOCUĞUN

Detaylı

BÖLÜM I 1.1. GİRİŞ. 1.2. Problem

BÖLÜM I 1.1. GİRİŞ. 1.2. Problem BÖLÜM I 1.1. GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, varsayımları, sınırlılıkları, araştırmada geçen bazı kavramların tanımları ve araştırma boyunca sık sık karşılaşacağımız bazı kavramların

Detaylı

Araştırmacılara Öneriler

Araştırmacılara Öneriler Araştırmacılara Öneriler Tez Hazırlama, Etkin Sunuş ve Eleştiri teknikleri üzerine Hasan Gürak hasmendi@tnn.net Sakarya, Nisan-2004 H. Gürak - Bilimsel Araştırma -Hazırlama, Eleştiri ve Sunuş Yöntemleri

Detaylı

Tez Yönetimi ve Makale Yazımı Teknikleri 28.04.2012 Hilton Oteli-İzmir. Tanışma, Öğrenme Hedefleri ve Beklentilerin Saptanması Bilimsel Yöntem Nedir?

Tez Yönetimi ve Makale Yazımı Teknikleri 28.04.2012 Hilton Oteli-İzmir. Tanışma, Öğrenme Hedefleri ve Beklentilerin Saptanması Bilimsel Yöntem Nedir? Saat 10:00-10:45 Tez Yönetimi ve Makale Yazımı Teknikleri 28.04.2012 Hilton Oteli-İzmir Konu Tanışma, Öğrenme Hedefleri ve Beklentilerin Saptanması Bilimsel Yöntem Nedir? 10:45-11:00 Kahve Molası 11:00-11:45

Detaylı

AKADEMİSYENLİK VE ETİK: UYGULAMALAR ÜZERİNE TOPLUMSAL BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. Hakan ARIKAN Arş. Gör. Günce YILMAZ DEMİR

AKADEMİSYENLİK VE ETİK: UYGULAMALAR ÜZERİNE TOPLUMSAL BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. Hakan ARIKAN Arş. Gör. Günce YILMAZ DEMİR SOSYOLOJİ DERNEĞİ AKADEMİSYENLİK VE ETİK: UYGULAMALAR ÜZERİNE TOPLUMSAL BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. Hakan ARIKAN Arş. Gör. Günce YILMAZ DEMİR VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler

Detaylı

KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA

KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA Kaynak Tarama ve Rapor Yazma KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA Giriş Günümüzde, bilimsel alanda başdöndürücü gelişmeler yaşanmakta; bilimsel bilgi ve ürünleri, yaşamı her yönüyle etkilemektedir. Bilimsel çalışmalar,

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU NEVŞEHİR Haziran 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. TEZ ÖNERİSİ... 6 1.1. Tez Önerisi Hazırlama Süresi...6 1.2. Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER İ ENSTİTÜİ ÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI Giresun 2014 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel

Detaylı

Gazetecisi EL KİTABI EKONOMİ

Gazetecisi EL KİTABI EKONOMİ Gazetecisi EL KİTABI EKONOMİ EL KİTABI Gazetecisi EKONOMİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI EL KİTABI EKONOMİ Gazetecisi TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI EKONOMİ GAZETECİSİ EL KİTABI

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI İLKÖĞRETİM 1. VE 2. KADEME ÖĞRETMEN EL KİTABI. (Tanıma, Planlama, Uygulama ve SBS yle İlişkilendirme) Salih Çepni Emine Çil

FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI İLKÖĞRETİM 1. VE 2. KADEME ÖĞRETMEN EL KİTABI. (Tanıma, Planlama, Uygulama ve SBS yle İlişkilendirme) Salih Çepni Emine Çil FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI (Tanıma, Planlama, Uygulama ve SBS yle İlişkilendirme) İLKÖĞRETİM 1. VE 2. KADEME ÖĞRETMEN EL KİTABI Salih Çepni Emine Çil 4. Baskı Prof. Dr. Salih ÇEPNİ Yrd. Doç. Dr. Emine ÇİL

Detaylı