Resmi Gazete Tarihi: 26/8/2003 Resmi Gazete Sayısı: MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 268)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazete Tarihi: 26/8/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25211 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 268)"

Transkript

1 Resmi Gazete Tarihi: 26/8/2003 Resmi Gazete Sayısı: MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 268) tarihli ve 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, 19 Şubat 1995 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır tarihli ve 4707 sayılı, tarihli ve 4916 sayılı Kanunlar ile anılan Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi nedeniyle, 4070 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır. 1- KANUNUN AMACI 4070 sayılı Kanun, Hazineye ait tarım arazilerinin bunları kullananlara, kiralayanlara, hissedarlarına ve taşınmazın bulunduğu köy veya belde ile sosyo-ekonomik ilişkisini kesmemiş olanlara, satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 2- KANUNUN UYGULANACAĞI TAġINMAZLAR Kanun kapsamına sadece Hazineye ait tarım arazileri girmektedir. Ancak, tapu kütüğündeki cinsi tarım arazisi olmamakla birlikte, imar ve ihya edilerek tarımsal nitelik kazandırılan ve tarımsal amaçla kullanılan taşlık, kayalık, çalılık vb. yerlerin de cins değişikliği yapılmak suretiyle Kanun kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Tarım arazisi olarak kullanılan taşınmazın bir kısmında konut, ahır ve kümes vb. yapıların bulunması halinde, burada esaslı unsur tarım arazisinin kullanılması olacağından, herhangi bir ifraz işlemi yapılmaksızın taşınmazın tümünün bu Kanun kapsamında değerlendirilmesi, tarım arazisi olarak kullanılan taşınmazın bir kısmında fabrika, işyeri, ticarethane, atölye, imalathane, depo, mandıra, besi çiftliği vb. bulunması halinde ise bu kısımların hak sahipleri tarafından ifraz ettirilmesinden sonra, tarımsal amaçla kullanılan kısmının bu Kanun kapsamında değerlendirilmesi, ifraz edilen kısımlarının ise Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışlarının yapılması sağlanmalıdır. 3- KANUNUN UYGULANMAYACAĞI TAġINMAZLAR 4070 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca, Hazineye ait tarım arazilerinden bu Kanuna göre satışı yapılmayacak olanlar aşağıda belirtilmiştir; 3.1- Kadastrosu yapılmamıģ olan yerler Kadastrosu yapılmamış olan yerler ile anlatılmak istenen; 3402 sayılı Kadastro Kanunu ya da bu Kanundan önceki mevzuat gereğince hiç çalışma yapılmamış olan köy ya da mahalle çalışma alanı içindeki yerler ile kadastro çalışmaları halen devam eden, tespit ve tahdit işlemleri tamamlanmadığı için askı ilanları yapılmamış olan yerler anlaşılmalıdır. Kadastro Kanunu çerçevesinde tespit ve tahdit işlemleri tamamlanarak, askıya çıkmış olan yerler, iki yıllık başvuru süresi içinde askıya çıkma işleminin yapılmış olması şartıyla, 4070 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilir. Askı süresinin başvuru süresinden sonra bitmiş olması, Kanunun uygulanmasına engel teşkil etmez, ancak uygulama askı ilanının kesinleşmesinden sonra yapılır. Kadastro gören yerlerden iken tescil harici bırakılan yerler ile Hazine veya şahıslar tarafından kadastro tespitine yapılan itiraz ve açılan davalar sonucu Hazine adına tescil edilecek taşınmazlar da bu Kanun kapsamında değerlendirilecektir Kamu hizmetine tahsis edilmiģ veya fiilen bu amaçla kullanılan taģınmazlar Belediye imar planları sınırları içinde kalan alanlar ile büyükģehir belediyelerinin bulunduğu illerin, bu belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yerler. Burada "belediye imar planları sınırları içinde kalan yerler... ile anlatılmak istenen 1/5000 ölçekli nazım imar planları sınırları içinde kalan yerlerdir. Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde ise büyükşehir belediyelerinin belediye ve mücavir alan sınırları esas alınacaktır Kamu kurum ve kuruluģlarının hazırladıkları planlarda tarım dıģı kullanıma ayrılmıģ alanlar Bir veya birbirine bitiģik parsellerde yüzölçümü, asgarî sulu arazide 600, kuru arazide dönüm olan ve ilgili kamu kuruluģlarınca ihtiyaç duyulan yerler.

2 3.6- Deniz kıyı kenar çizgisine metre, tabiî ve sun'î göl kenar çizgisine 500 metreden az mesafede bulunan alanlar sayılı Orman Kanununa göre orman sayılan alanlar ile tarih ve 2924 sayılı Kanun gereğince Çevre ve Orman Bakanlığı emrinde bulunan taģınmazlar sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa göre 1 inci derecede askerî yasak bölge kapsamına giren yerler sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu kapsamında olan alanlar sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup da Kültür Bakanlığınca satılmasına izin verilmeyenler sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre uygulama alanı ilan edilen yerler sayılı Arsa Ofisi Kanunu amaçlarında kullanılacak taģınmazlar Maliye Bakanlığınca belirlenecek bölge, il ve ilçelerde bulunan taģınmazlar. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinden doğan ihtiyaçlar ve zorunluluklar nedeniyle kapsam dışı tutulacak il ve ilçeler tarihli ve 216 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile duyurulmuştur sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesi uyarınca toplulaģtırma yapılan yerlerde bulunan taģınmazlar. 4- DOĞRUDAN SATIġ Doğrudan satış yöntemi, Hazineye ait tarım arazilerinin hissedarlarına, topraksız ya da yeterli toprağı olmayan kiracılara veya kullanıcılarına satışında uygulanır. Hazineye ait tarım arazileri, Kanunun 5 ve 7 nci maddelerine göre kiracılar ile kullanıcıların kanuni mirasçılarına doğrudan satılamaz, kanuni mirasçılar sadece bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen öncelikli alım hakkından yararlanırlar. Hak sahibi kişinin tarihinden itibaren iki yıllık başvuru süresi içinde, ilgili defterdarlık veya malmüdürlüğüne örneği EK: 1 de yer alan dilekçe ile başvurması gerekir sayılı Kanun ile 4070 sayılı Kanunda belirtilen sulu arazide 40, kuru arazide 100 dönüm sınırlaması kaldırıldığından, daha önce bu miktar sınırlaması nedeniyle kullandıkları arazinin tamamını doğrudan veya ihale ile satın alamayan kişilerin başvuruda bulunmaları halinde, taleplerinin bu Kanuna göre değerlendirilmesi gerekir Öngörülen KoĢul: Hazineye ait tarım arazilerinin Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre kiracılara, hissedarlara ve tarımsal amaçla kullananlara doğrudan satılabilmesi için; bu kişilerin birikmiş kira ve ecrimisil borçlarının asıllarını % 20 fazlası ile ödemeleri gerekmektedir. Bu şekilde ödeme yapıldığı takdirde ayrıca gecikme zammı ve faiz tahsil edilmeyecektir Doğrudan SatıĢ Yapılabilecek KiĢiler: a) Kiracılara satıģ: 4070 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, topraksız ve yeterli toprağı olmaması nedeni ile tarihinden önce tarihli ve 198 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca kendilerine Hazineye ait tarım arazisi kiraya verilen ve tarihi itibariyle kiracılık sıfatı devam eden kiracılara, başvurmaları durumunda rayiç bedel üzerinden doğrudan satış yapılabilir. Topraksız ve yeterli toprağı olmaması nedeni ile kiracı olanlara doğrudan satışta, bu taşınmazların tarihinden önce beş yıl süre ile kullanım şartı aranmaz. b) Hissedarlara satıģ: Kanunun 6 ncı maddesine göre, Hazinenin tarım arazilerindeki hissesi, diğer hissedarlara rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilir. Hisseli taşınmazın, hissedarların dışında kiracı veya başka bir şahıs tarafından kullanılması halinde, öncelik hissedarlara tanınacaktır. Hissedarlar tarafından satın alınmaması halinde, taşınmaz hak sahibi kiracıya veya kullanan şahsa satılacaktır. Taşınmazın payları eşit olan ya da olmayan birden fazla hissedarı olması halinde, başvuruda bulunana hissesi oranında satış yapılacaktır. Kalan Hazine hissesinin satışı, hissedarlar arasında eşitsizlik yaratmamak bakımından Kanunun öngördüğü başvuru süresi bittikten sonra başvuruda bulunan hissedarlara hisseleri oranında yapılmalıdır. Ancak, diğer hissedarlar kendisine düşen

3 Hazine hissesini almak istemediklerini noter onaylı belge ile bildirmeleri halinde, bu süre beklenmeksizin Hazine hissesi yine hisseleri oranında diğer hissedarlara satılacaktır. c) Tarımsal amaçla kullananlara satıģ: Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına doğrudan satılabilmesi için bu taşınmazların tarihinden önce beş yıl süre ile fiilen tarımsal amaçla kullanıldığının Hazinece belirlenmiş olması gerekmektedir tarihli ve 198 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği dışında kendilerine Hazineye ait tarım arazisi kiraya verilen ve tarihi itibariyle kiracılık sıfatı devam eden kiracıların talepleri, kullanıcı olarak değerlendirilerek, sonuçlandırılacaktır. Taşınmazların tarihinden önce beş yıl süre ile fiilen tarımsal amaçla kullanıldığının belirlenmesi, millî emlâk veya muhakemat kayıtlarındaki birbirini doğrulayan bilgi veya belgeler (taşınmazın dosyasındaki tespit tutanağı, ecrimisil ihbarnamesi, mahkeme kayıtları, idari yoldan tahliye kayıtları, muhtar ve bilirkişi yazılı beyanları, ecrimisil tahsilat makbuzları, taşınmazın dosyasındaki kadastro veya tapulama tutanağı, tapu kütüğündeki şerhler gibi) üzerinden yapılır. Hazineye ait bir parselin tamamının birden fazla şahıs tarafından kullanılması halinde, parsel fiilî kullanım durumuna göre ifraz edildikten sonra satılacaktır. Ancak, kullananlar kendi aralarında anlaştıkları takdirde parselin tamamının hisseli olarak satılması da mümkündür. Hazineye ait parselin kısmen kullanılması halinde, kullanılmayan kısım ifraz edilerek genel hükümlere göre değerlendirilecektir. d) Mülga 766 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince tapuda adına Ģerh bulunanlara satıģ: 4070 sayılı Kanunun 7 nci maddesine eklenen üçüncü fıkra gereğince, Hazineye ait taşınmazlardan, mülga tarih, 766 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince üzerine şerh konulmuş ve tarihli ve 3402 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince ilgililerince talep ve dava edilmemiş olanlar, tapuda adına şerh bulunanlara veya bunların yasal mirasçılarına, tarihinden önce 5 yıl süre ile fiilen tarımsal amaçla kullanılması ve bu hususun Hazinece belirlenmesi şartına bağlı olmaksızın, doğrudan satılabilecektir. Şerhlere ilişkin olarak tarihli ve 151 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin II/C-a bölümünde yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır. Bu taşınmazlar üzerindeki şerhler, taşınmazın hak sahipleri tarafından tarihli ve 4916 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren iki yıllık hak düşürücü süre içerisinde satın alınmak üzere talep edilmemesi halinde, tapu idarelerince resen kaldırılır. 5- ĠHALE YOLU ĠLE SATIġ İhale yolu ile satış, Hazineye ait tarım arazilerini kullananlardan, doğrudan satış yönteminden yararlanamayacak durumda olup da, Kanunda belirtilen diğer şartları taşıyanlara yapılan satışlarda uygulanır. Bu satış, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda öngörülen satıştan, ihaleye katılım ve ilan yönünden farklıdır. İhale yöntemi ile satılacak tarım arazilerinin, doğrudan satıştan farklı olarak, köy veya belde sınırları içinde olması gerekmektedir. Bu nedenle il veya ilçe belediye sınırları içinde kalan tarım arazilerinin satışında 8 inci madde hükümleri uygulanmayacaktır Ġhalelere katılabilecek kiģiler: 4070 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre tarım arazilerinin satışı ile ilgili ihalelere; a) Taşınmazın bulunduğu köy veya belde nüfusuna kayıtlı ve o köy veya beldede oturmakta olan, b) Taşınmazın bulunduğu köy veya belde nüfusuna kayıtlı ve tarihinden önce o köy veya beldede bir taşınmazı malik veya zilyed olarak tasarruf eden, gerçek kişiler katılabilirler Ġhale yolu ile yapılan satıģlarda ilan: Tarım arazilerinin satışına ait ilan, köy veya belde muhtarlıklarına bildirilerek, köyde alışılmış usullere göre duyurularak yapılır. Gerekli görülen durumlarda, bunlara ek olarak belirlenecek başka yollarla da ilan yapılabilir.

4 5.3- Geçici teminat: 4706 sayılı Kanunun 7/A maddesi genel hüküm niteliğinde olduğundan, 4070 sayılı Kanuna göre ihale yoluyla yapılacak satışlarda, ita amirinin onayı ile tahmin edilen bedelin yüzde 3 ünden az olmamak üzere yüzde 30 una kadar geçici teminat alınabilir. Alınan geçici teminatın peşin satışlarda ihale bedelinin ödenmesinden, taksitli satışlarda ise peşinat tutarının ödenmesinden sonra iade edilmesi gerekmektedir Öncelikli alım hakkı: Kanunun 8 inci maddesi hükmüne göre; tarihinden önce Hazineye ait tarım arazilerini kullananlardan, doğrudan satış hakkından yararlanamamış olanlar veya bunların kanuni mirasçıları taşınmazı fiilen kullanmaları ve bu hususun Hazinece belirlenmiş olması koşuluyla, ihale yoluyla satışa çıkarılan tarım arazilerini öncelikli alım hakkına sahiptirler sayılı Kanunun 9 ve Geçici 2 nci maddeleri uyarınca tarım arazilerinin satışı sırasında öncelikli alım hakkının kullanılabilmesi için, hak sahibi kişinin tarihinden itibaren iki yıllık başvuru süresi içinde, ilgili defterdarlık veya malmüdürlüğüne örneği EK: 1 de yer alan dilekçe ile başvurması gerekir. Öncelikli alım hakkı olan kişiler ihaleye katılsın veya katılmasın, ihale ita amirince onaylanmadan önce kendilerine 7 gün içinde yapılacak tebligat üzerine, 15 gün içinde ihale bedelinin tamamını veya en az 1/4 ünü yatırmaları, kalan tutarı ise peşinatın ödenmesini izleyen en çok 2 yıl içinde taksitle ödeyeceklerini örneği EK: 2 de yer alan sözleşme ile taahhüt etmeleri halinde, ihale öncelikli alım hakkı sahibine yapılır ve bu durum üzerinde ihale kalan müşteriye bildirilir. Öncelikli alım hakkı sahibi, bu süre içinde üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmez ise üzerinde ihale kalan müşteriye 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre tebligat yapılarak işlemler tamamlanır. Tarım arazisinin satışının ilk ihalesinde istekli bulunmadığı takdirde, ikinci ve izleyen ihalelerde öncelikli alım hakkı kullanılamaz. Kanuni mirasçılardan birinin öncelikli alım hakkından faydalanmak üzere başvurusu, taşınmazın satışa çıkarılması için yeterli olup, ihaleye çıkılmadan önce taşınmazın hangi kanuni mirasçılar tarafından fiilen kullanıldığı idarece tespit edilerek, öncelikli alım hakkına sahip kanuni mirasçılar belirlenir. İhaleye ilişkin bilgiler, ihale yapılmadan önce öncelikli alım hakkına sahip kanuni mirasçılara yazı ile bildirilerek, ihaleye iştirak etmeleri istenir. Yapılan ihale sonucu, öncelikli alım hakkı sahibi kanuni mirasçılara, ihaleye katılıp katılmadıklarına bakılmaksızın, bu hakkın kullanılabilmesi bakımından 15 gün içinde idareye başvurmaları, aksi halde haklarından feragat etmiş sayılacakları tebliğ edilir. Talepte bulunan öncelikli alım hakkına sahip kanuni mirasçılara, 15 gün içinde ihale bedelinin tamamını veya en az 1/4 ünü yatırmaları, kalan tutarı ise peşinatın ödenmesini izleyen en çok 2 yıl içinde taksitle ödeyeceklerini örneği EK: 2 de yer alan sözleşme ile taahhüt etmelerine ilişkin ikinci bir tebligat yapılır. Birden fazla talipli olması halinde, satış veraset ilamında gösterilen hisseleri oranında yapılır. Örneğin, m2 Hazineye ait taşınmazı tarihinden itibaren kullanan şahıs, tarihinden sonra vefat etmiştir. Şahsın 4 kanuni mirasçısı olup, her birinin hisse oranı eşittir. Kanuni mirasçılardan biri tarihinde Kanundan faydalanmak üzere başvurmuştur. Taşınmazı 3 mirasçı fiilen kullanmaktadır. İdare öncelikle, veraset ilamında gösterilen öncelikli alım hakkına sahip kanuni mirasçılardan hangisinin o taşınmazı fiilen kullandığını tespit eder. İdarece yapılan tespitte, taşınmazın 3 mirasçı tarafından fiilen kullanıldığı anlaşılmıştır. İdare, ihale işlemlerini tamamlayarak, ihale gün ve saatini öncelikli alım hakkına sahip 3 mirasçıya bildirir ve yapılacak ihaleye iştirak etmelerini ister. İhale yapılmış ve ihaleye 2 mirasçı katıldığı halde, ihale başka bir şahıs üzerinde kalmıştır. Bu durumda idarece, ihaleye katılıp katılmadıklarına bakılmaksızın öncelikli alım hakkı sahibi kanuni mirasçıların üçüne, bu hakkın kullanılabilmesi bakımından 15 gün içinde idareye başvurmaları, aksi halde haklarından feragat etmiş sayılacakları tebliğ edilir. Yapılan tebligata 2 mirasçı icabet etmiştir.

5 Talepte bulunan öncelikli alım hakkına sahip kanuni mirasçılara, 15 gün içinde ihale bedelinin tamamını veya en az 1/4 ünü yatırmaları, kalan tutarı ise peşinatın ödenmesini izleyen en çok 2 yıl içinde taksitle ödeyeceklerini örneği EK: 2 de yer alan sözleşme ile taahhüt etmelerine ilişkin ikinci bir tebligat yapılır. 2 mirasçıya veraset ilamında gösterilen hisselerine, diğer mirasçıların hisseleri de eklenmek suretiyle bulunacak hisseleri oranında satış yapılır. Örneğimizde, taşınmaz m2 ve hisse oranları eşit olduğundan her bir mirasçı, m2 satın alabilecektir. 6- SATIġ BEDELĠNĠN TAHSĠLĠ, TESCĠL VE TAKSĠTLE ÖDEME 4706 sayılı Kanunun genel hüküm niteliğindeki 5 inci maddesine göre, satılan taşınmazın satış bedelleri peşin veya taksitle ödenebilir sayılı Kanuna göre yapılacak taksitli satışlarda satış bedeli, herhangi bir parasal sınıra tabi olmaksızın, en az 1/4'ü peşin ödenmek şartıyla, en fazla 2 yıl içinde faizsiz olarak eşit taksitlerle ödenebilir. İlk taksit, peşinatın alınmasından itibaren 6 ay içinde, kalan taksitler ise ilk taksidi takip eden en fazla 3 er aylık dönemler halinde tahsil edilebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, müşteri ile idare arasında örneği EK: 2 de yer alan sözleşme düzenlenir. Sözleşme düzenlenmesinde noter tasdikine gerek yoktur. Düzenlenen sözleşmenin bir örneği müşteriye verilir. Taşınmazın bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmez. Ancak, taksitli satışlarda, taksit tutarlarını karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi halinde, defterdarlık veya malmüdürlüğünün örneği EK: 3/A da, taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine birinci derecede ve birinci sırada ipotek tesis edilmesi halinde örneği EK: 3/B de, yer alan yazılı istemi üzerine devralanlar adına tapu sicil müdürlüğünce resen tescil işlemi yapılır sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden önce tarım arazisi satın alanlar da bu hükümden yararlanabileceklerdir sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren yapılacak taksitli satışlarda faiz alınmaz. Ancak, tarihinden önce yapılmış taksitli satışlarda, bu tarihe kadar kanuni faiz uygulanmasına devam edilir tarihinden sonra vadesi gelen taksitler için ise sadece bu tarihe kadar faiz hesaplanır; ödenecek taksitlerin bu tarihten sonraki kısmı için faiz alınmaz sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 4070 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin değişmeden önceki halinde, taksitlerin sonuncusunun vadesi geçtiği halde, henüz ödenmemiş borç ve kanuni faizi varsa, idarece verilecek 30 günlük ek süre içinde de yine toplam borçlar ödenmez ise, alınan bedellerin kanuni faizleri ile ilgilisine iade edileceği ve taşınmazın genel hükümlere göre satılacağı hükmü yer almaktadır sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile bu hüküm madde metninden çıkarılmıştır. Ancak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden önce tarım arazilerini satın alanların haklarının korunması bakımından; bu tarihten önce satışı yapılan ve taksitlerin sonuncusunun vadesi geçtiği halde ödenmemiş borç varsa, bunların ödenmesi için idarece 30 günlük ek süre verilir. Bu süre içerisinde de borç ve faizler ödenmez ise tahsil edilen bedeller, varsa ödediği faizleri ile birlikte ilgilisine iade edilerek, taşınmaz genel hükümlere göre satılır sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden sonraki taksitle satışlarda, üst üste iki taksitin vadesinde ödenmemesi halinde, idarece, müşteriye borcunu 15 gün içerisinde ödemesi, ödenmeyen taksitlerin vade tarihleri ile tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faiz uygulanacağı, borcunu bu süre içinde hesaplanacak faizi ile birlikte ödememesi durumunda sözleşmenin feshedileceği bildirilir. Yapılan tebligata rağmen borcun ödenmemesi durumunda, taşınmaz Hazine mülkiyetinde ise sözleşme feshedilerek, yapılan tahsilat faizsiz olarak müşteriye aynen iade edilir. Taşınmaz, banka teminat mektubu verilmek veya ipotek tesis edilmek suretiyle müşteri adına tescil edilmiş ise teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek, kalan borcun tamamı tahsil edilir. 7- ĠFRAZ ĠġLEMLERĠ VE KURUMLARDAN BĠLGĠ BELGE ĠSTENĠLMESĠ 4070 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde, ifraz işlemlerinin Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliğine uygun olarak yapılacak haritalara göre yapılacağı ve bu Kanuna göre yapılacak ifrazlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

6 Ayrıca, 4706 sayılı Kanunun genel hüküm niteliğindeki 7 nci maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca, Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerde Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeler öncelikle gönderilecek ve görüş yazıları en geç iki ay içinde cevaplandırılacak, görüş yazıları bu süre içerisinde cevaplandırılmadığı takdirde, uygun görüş verilmiş sayılacaktır. Hazineye ait taşınmazların ifraz, tevhit, tescil ve tespit işlemleri imar mevzuatındaki kısıtlamalara tabi olmaksızın ve herhangi bir ücret, bedel ve gider karşılığı talep edilmeksizin, ilgili kuruluşlarca, talebi izleyen iki ay içinde yerine getirilecektir. 8- TARIM DIġI KULLANIMIN YASAKLANMASI 4070 sayılı Kanuna göre gerek doğrudan, gerekse ihale ile satılan tarım arazileri, on yıl süre ile tarım dışı amaçlarla kullanılamaz bu husus tapu kütüğünün beyanlar hanesine yazılır. Bu süre sonunda tarım dışı amaçla kullanım Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınacak izne tabidir. Satış işleminin tamamlanmasından sonra tapu sicil müdürlüğüne örneği EK: 3/A-B de yer alan yazı yazılarak, taşınmazın müşteri adına tescili ile belirtilen şerhin konulması istenir. Buradaki şerh taşınmazın tarım dışı amaçla kullanılmamasına yönelik olup, tarımsal amaçlarla kullanılmak üzere mülkiyetin devrine engel teşkil etmemektedir. 9- DEVLET ĠHALE KANUNUNUN UYGULANACAĞI HALLER 4070 sayılı Kanun kapsamına giren arazilerin gerek doğrudan, gerekse ihale yolu ile satışında öncelikle bu Kanunda yer alan hükümler uygulanacak, hüküm bulunmayan hallerde ise Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Rayiç bedel tespitinde, emsal satış değerleri göz önünde bulundurulacak, bu bedel Emlâk Vergisi Kanununa göre belirlenmiş olan değerin altında olamayacaktır. 10- YETKĠ DEVRĠ 4070 sayılı Kanuna göre hak sahiplerine doğrudan veya ihale yoluyla yapılacak satışlarda, tarih ve 251 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile verilen genel yetkiye istinaden satışa çıkarmaya izin vermeye defterdarlar yetkilidir. Bu yetki milli emlak dairesi başkanlığı kurulan illerde, milli emlak dairesi başkanına devredilebilir. Verilen yetki sadece satışa çıkarmaya ilişkin olup, ihale onayları daha önceden olduğu gibi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundaki parasal sınırlara bağlı olarak yapılacaktır sayılı Kanuna göre Bakanlığımıza gönderilecek satış izni veya ihale onay taleplerine ilişkin yazılara; örneği EK: 4 de yer alan bilgi formu, kıymet takdir kararı ile hak sahipliğinin tespitine yönelik her türlü bilgi ve belgelerin (tespit tutanağı, ecrimisil ihbarnamesi, mahkeme kayıtları, idari yoldan tahliye kayıtları, muhtar ve bilirkişi yazılı beyanları, ecrimisil tahsilat makbuzları, taşınmazın kadastro veya tapulama tutanağı, tapu kütüğündeki şerhler gibi) eklenmesi gerekmektedir. 11- SONUÇLARIN BĠLDĠRĠLMESĠ 4070 sayılı Kanuna göre yapılan satış işlemlerinin Bakanlığımızca izlenebilmesi bakımından her taşınmaz için peşinat tahsil edildiğinde, örneği EK: 5 de yer alan form bir defaya özgü olmak üzere işlenerek gönderilecektir. Daha sonra tahsil edilecek taksit bedelleri millî emlâk servisindeki dosyasında bulunan forma işlenecektir. 12- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLĠĞLER tarihli ve 208, tarihli ve 218 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğleri ile tarihli ve 254 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin II ve III üncü bölümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğ olunur. Kemal UNAKITAN Maliye Bakanı EK: 5

7 EK: 1... DEFTERDARLIĞINA... MALMÜDÜRLÜĞÜNE... ili,... ilçesi,... köyünde/mahallesinde,... yöresinde bulunan... pafta,... ada,... parsel numaralı ve... m2 yüzölçümlü Hazineye ait taşınmazı, tarımsal amaçla.../.../... tarihinden beri fiilen kullanıyorum tarihli ve 4070 sayılı Kanundan yararlanarak, söz konusu araziyi satın almak/ön alım hakkımı kullanmak istiyorum. Anılan taşınmazın tarafıma satışı hususunda gereğini arz ederim..../.../ BAġVURANIN Adı-Soyadı : Ġmzası : Adresi : Telefonu : EKLER Hak sahipliğini ispat edecek her türlü bilgi ve belge (Ecrimisil tutanağı, tahsilat makbuzları, kira sözleşmesi veraset belgesi, zilyedliğe ilişkin belge vb.)

8 EK: SAYILI KANUN UYARINCA TAKSĠTLE SATIġI YAPILAN HAZĠNE TAġINMAZLARINA AĠT SATIġ SÖZLEġMESĠ 1- SATIġI YAPILAN TAġINMAZIN ĠLĠ : ĠLÇESĠ : MAH./ KÖYÜ : MEVKĠĠ : PAFTA NO : ADA NO : PARSEL NO : YÜZÖLÇÜMÜ : HAZĠNE PAYI : SATILAN YÜZÖLÇÜM : SATIġ BEDELĠ : 2- MÜġTERĠNĠN ADI-SOYADI : TELEFON NUMARASI : ADRESĠ : Müşteri, bu sözleşmede yazılı olan adresi yerleşim yeri olarak kabul etmiştir. İdare tarafından müşteriye yapılacak her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilecektir. Adres değişikliğinin idareye yazılı olarak bildirilmesi zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle müşteriye ulaşmayan tebligattan dolayı idare sorumlu değildir. 3- BEDELĠN ÖDENME ġeklġ Toplam satış bedelinin %25 i olan... TL peşin, kalan... TL ise aşağıda belirtildiği şekilde en fazla iki yılda,... eşit taksitte, faizsiz olarak ödenecektir. TAKSĠT VADE TAKSĠT TAKSĠT VADE TAKSĠT SAYISI TARĠHĠ TUTARI SAYISI TARĠHĠ TUTARI

9 4- BEDELĠN SÜRESĠNDE ÖDENMEMESĠ Takside bağlanan borca faiz uygulanmaz. Üst üste iki taksitin vadesinde ödenmemesi halinde, idarece, müşteriye borcunu 15 gün içerisinde ödemesi, ödenmeyen taksitlerin vade tarihleri ile tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faiz uygulanacağı, borcunu bu süre içinde hesaplanacak faizi ile birlikte ödememesi durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilir. Yapılan tebligata rağmen borcun ödenmemesi durumunda, taşınmaz Hazine mülkiyetinde ise sözleşme feshedilerek, yapılan tahsilat faizsiz olarak müşteriye aynen iade edilir. Taşınmaz, banka teminat mektubu verilmek veya ipotek tesis edilmek suretiyle müşteri adına tescil edilmiş ise teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek, kalan borcun tamamı tahsil edilir. 5- TAPU ĠġLEMLERĠ Satışı yapılan taşınmazın satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmez. Ancak, takside bağlanan borç miktarını karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 882 nci maddesi uyarınca, satışı yapılan taşınmaz üzerine Hazine lehine birinci derecede ve birinci sırada ipotek tesis edilmesi halinde taşınmaz, tapuda müşteri adına devredilir. 6- YETKĠLĠ MAHKEMELER İhtilaf halinde... Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu sözleşme 6 maddeden ibaret olup, 2 nüsha halinde düzenlenerek, birlikte imza altına alınmıştır..../.../ TARAFLAR ĠTA AMĠRĠ Defterdar Milli Emlak Dairesi Başkanı Kaymakam MÜġTERĠ

10 EK: 3/A T.C.... VALĠLĠĞĠ / KAYMAKAMLIĞI ĠL DEFTERDARLIĞI / MALMÜDÜRLÜĞÜ Sayı : Konu :... TAPU SĠCĠL MÜDÜRLÜĞÜNE ili,... ilçesi,... köyü/mahallesi,... yöresinde bulunan... pafta,... ada,... parsel numaralı ve... m2 yüzölçümlü Hazineye ait taşınmaz, tarihli ve 4070 sayılı Kanun gereğince... adına,... TL bedelle satılarak, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir/satış bedelinin... TL kısmı tahsil edilmiş, kalan... TL için kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınmıştır. Taşınmazın ferağını vermeye... yetkili kılınmıştır. Söz konusu taşınmazın... adına tescil edilmesi ve tapu kütüğünün beyanlar hanesine ĠĢbu taģınmaz tarihli ve 4070 sayılı Kanuna göre satılmıģtır. On yıl süre ile tarım dıģı amaçla kullanılamaz Şerhinin konulmasını arz/rica ederim....

11 EK: 3/B T.C.... VALĠLĠĞĠ / KAYMAKAMLIĞI ĠL DEFTERDARLIĞI / MALMÜDÜRLÜĞÜ Sayı : Konu :... TAPU SĠCĠL MÜDÜRLÜĞÜNE ili,... ilçesi,... köyü/mahallesi,... yöresinde bulunan... pafta,... ada,... parsel numaralı ve... m2 yüzölçümlü Hazineye ait taşınmaz, tarihli ve 4070 sayılı Kanun hükümlerine göre... adına,... TL bedelle satılarak, satış bedelinin... TL kısmı tahsil edilmiştir. Taşınmazın ferağını vermeye... yetkili kılınmıştır. Söz konusu taşınmazın kalan... TL satış bedeli için Hazine lehine birinci derecede ve birinci sırada ipotek tesis edilerek, müşteri adına tescil edilmesi ve tapu kütüğünün beyanlar hanesine ĠĢbu taģınmaz tarihli ve 4070 sayılı Kanuna göre satılmıģtır. On yıl süre ile tarım dıģı amaçla kullanılamaz Şerhinin konulmasını arz/rica ederim....

12 EK: SAYILI KANUNA GÖRE DÜZENLENEN TAġINMAZ BĠLGĠ FORMU ĠLĠ ĠLÇESĠ MAHALLE/KÖYÜ SOKAĞI/MEVKĠĠ CĠNSĠ /VASFI HĠSSEDARLARI PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM HĠSSE ORANI 1- Tescil tarihi ve nedeni 2- Tapu kayıtlarında herhangi bir şerh veya beyan bulunup, bulunmadığı, varsa ne olduğu 3- Hangi köy, belde veya belediye sınırı içinde bulunduğu 4- Kanunun 11. maddesinde sayılan yerlerden olup olmadığı 5- Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün çalışma alanında kalıyorsa, görüşünün sorulup sorulmadığı 6- Plan içinde kalıp kalmadığı, kalıyorsa plan ölçeği ve hangi amaca ayrıldığı 7- Tarım arazisi olup olmadığı ve fiilen hangi amaçta kullanıldığı 8- Üzerinde muhdesat olup olmadığı; var ise niteliği ve kime ait olduğu 9- Hangi tarihten itibaren kullanıldığı ve kullanım süresinin hangi belgelerle belirlendiği 10- Kullanılmayan bölümü olup olmadığı 11- Kirada ise hangi mevzuata göre kime, ne zaman ve kaç yıllığına kiraya verildiği 12- Taşınmaz hisseli ise hissedar sayısı, hisse oranları ve Hazine hissesine düşen arazi miktarı 13- Kanundan yararlanmak isteyenin adı soyadı ile Kanunun hangi maddesinden yaralanacağı ve başvuru tarihi 14- Kanundan yararlanmak isteyenin birikmiş kira ve ecrimisil borcu olup olmadığı 15- Kanunun 8 inci maddesine göre öncelikli alım hakkından yararlanmak isteyen kişi kanuni mirasçı ise miras bırakana ait veraset ilamının olup olmadığı 16- Birden fazla kanuni mirasçı var ise Kanundan yararlanmak istemeyen mirasçıların haklarından feragat edip etmedikleri, etmişler ise buna ilişkin noter onaylı belge olup olmadığı 17- Taşınmaz ile ilgili olarak Bakanlıkla yazışma yapılmış ise dosya numarası, tarih ve sayıları YUKARIDAKĠ BĠLGĠLERĠN KAYITLARA UYGUNLUĞU TASDĠK OLUNUR.

13 T.C.... VALĠLĠĞĠ / KAYMAKAMLIĞI ĠL DEFTERDARLIĞI / MALMÜDÜRLÜĞÜ EK: 5 Sayı : Konu : MALĠYE BAKANLIĞINA (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 4070 sayılı Kanuna göre satış işlemine tabi tutulan taşınmaz ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. DAĞITIM: Gereği : Maliye Bakanlığına Bilgi :... Valiliğine FORM SIRA NO : SAYILI KANUNA GÖRE SATIġI YAPILAN TAġINMAZ BĠLGĠ FORMU ĠLĠ ĠLÇESĠ MAHALLE-KÖY DOSYA NO BAK.DOSYA.NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ MÜġTERĠNĠN ADI-SOYADI SATIġ TARĠHĠ SATIġ BEDELĠ PEġĠNAT TUTARI TAHSĠL TARĠHĠ TAKSĠT TUTARI TAKSĠT SAYISI AÇIKLAMA NOT: Bu form satış bedeline ilişkin peşinatın tahsilatından sonra doldurularak gönderilecek, il/ilçe bazında satışı yapılacak her taşınmaz için birden başlayarak FORM SIRA NO verilecektir.

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 345)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 345) 4 Temmuz 202 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28343 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 345) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE () Bu Genel Tebliğin amacı,

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 345)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 345) 4 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28343 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 345) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29/8/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26628 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 313)

Resmi Gazete Tarihi: 29/8/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26628 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 313) Resmi Gazete Tarihi: 29/8/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26628 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 313) (1) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satılması görev ve yetkisi, 10/12/2003 tarihli, 5018 sayılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.08.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26628

Resmi Gazete Tarihi: 29.08.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26628 Resmi Gazete Tarihi: 29.08.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26628 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 313) (1) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satılması görev ve yetkisi, 10/12/2003 tarihli, 5018

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ. Tapu Bilgileri

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ. Tapu Bilgileri EK-1 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ BAŞVURU SAHİBİNİN T A Ş I N M A Z I N Adı Soyadı/Unvanı T.C. Kimlik Numarası/ Vergi Kimlik Numarası Uyruğu Tebligat Adresi Telefon Numaraları

Detaylı

Kanun Numarası : 6292 Kabul Tarihi : 19/4/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/4/2012 Sayı : 28275 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52

Kanun Numarası : 6292 Kabul Tarihi : 19/4/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/4/2012 Sayı : 28275 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 11551 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası

Detaylı

4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Milli Emlak Müdürlüğü

Milli Emlak Müdürlüğü Bolu Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü İşlem Yönergesi 2015 BOLU DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8037 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 24 3 Eylül 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27338 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4706 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 29 Haziran 2001 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 18 Temmuz

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

TRABZON DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

TRABZON DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ TRABZON DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ 1 TRABZON DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6351 İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 2981 Kabul Tarihi : 24/2/1984

Detaylı

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Emlak ve İstimlak Müdürü Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1/ 8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün faaliyet

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç. Kapsam. Dayanak. Tanımlar. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar IV/2 K A N U N V E Y Ö N E T M E L İ K L E R

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç. Kapsam. Dayanak. Tanımlar. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar IV/2 K A N U N V E Y Ö N E T M E L İ K L E R TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR VE TAŞINMAZLARININ İDARESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel

Detaylı

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 2151 SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11.6.1985, No : 85/9588 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.11.1984, No : 3083 Yayımlandığı

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 6 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29279 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1)

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) (27/09/2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır) 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE, EMLÂK ve KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE, EMLÂK ve KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE, EMLÂK ve KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMULAŞTIRMA, İMAR, ORMAN, HARİTA FAALİYETLERİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ (Bu notlarının her hakkı saklıdır;teiaş Çevre, Emlâk ve Kamulaştırma

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMESİ. Kiracının; Adı-Soyadı, Unvanı : T.C. Kimlik No./ Vergi Kimlik No. : Telefon Numarası : Adresi :

KİRA SÖZLEŞMESİ. Kiracının; Adı-Soyadı, Unvanı : T.C. Kimlik No./ Vergi Kimlik No. : Telefon Numarası : Adresi : KİRA SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Kiraya verilen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazın; İli : İlçesi : Mahalle/Köyü : Mevkii : Yüzölçümü : İlk Yıl Kira Bedeli : Kiralama Amacı : Kiraya Veren : Kiracının;

Detaylı

Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır.

Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır. KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası: 2942 Kabul Tarihi: 04/11/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/11/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18215 BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557. HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar

Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557. HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 19/6/2007 Resmi Gazete Sayısı: 26557 HAZĠNE TAġINMAZLARININ ĠDARESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ KISIM Genel Esaslar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) Resmi Sayısı Resmi Tarihi Kapsam Gazete Gazete 29132 27.09.2014 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin birinci, ikinci ve on altıncı fıkralarında "(1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen;

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin birinci, ikinci ve on altıncı fıkralarında (1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; Page 1 of 61 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı Đş Kanunu ile

Detaylı

HAZİNE VE KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIM AMAÇLI KULLANIMI

HAZİNE VE KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIM AMAÇLI KULLANIMI Yıl: 23 Sayı:85 Ekim 2009 9 Güncel HAZİNE VE KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIM AMAÇLI KULLANIMI Halit DEMİR* I- GİRİŞ 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının

Detaylı