Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE BAŞLIĞI Nevşehir İl Merkezinde Bulunan Tarihi Yapıların Kitabelerinin Edebi Yönden İncelenmesi Literary Review of Historical Buildings Epigraphs in the City Center of Nevşehir Proje No: 2010/23 Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ömer Bayram Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Parvana Bayram Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Araş. Gör. Volkan Karagözlü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü NeÜ BAP Nevşehir,

2 Ön söz Eski adı Muşkara olan Nevşehir, Damat İbrahim Paşa nın Osmanlı sarayında değişik görevler alması ve sonunda Sadrazamlık görevine gelmesi ile gelişmeye başlar. Muşkara, daha önce küçük bir köydür. Damat İbrahim Paşa nın kendi memleketine yaptığı hizmetlerle burası bir şehir haline gelir. Damat İbrahim Paşa, Nevşehir de cami, hamam, imaret, medrese, kütüphane, sıbyan mektebi ve çeşme gibi pek çok yapı inşa ettirmiş, bunlar vasıtasıyla Nevşehir in bir cazibe merkezi olmasına çalışmıştır. İnşa edilen bu yapıların üzerinde bilgi mahiyetinde yazılmış kitabeler yer almaktadır. Bu kitabelerin neredeyse tamamı şiir şeklinde dönemin meşhur şairleri tarafından yazılmış tarih kıtalarıdır. Kitabelerin şiir halinde yazılmış olması, bu metinlere tarihi birer vesika olmalarının yanı sıra edebi bir değer de katmaktadır. Kitabe metinlerinin hemen hemen hepsi, kitabeyi yazan şairlerin divanında veya değişik mecmularda yer almaktadır. Bu metinlerin bir binanın üzerinde yazılı olması, yazıldığı dönemle ve üzerinde yer aldığı binanın özellikleriyle ilgili olması ve binayı yaptıran kimselerle ilgili değerlendirmelere yer veriyor olması önemlidir. Birer tarih kıtası olmalarına rağmen bu manzum metinler, edebi değer taşımaktadırlar. Bu metinlerin yazan kişilerin Lale Devri meşhur şairlerinden olması da şiirlerin edebi değerini artırmaktadır. Bu projede, değişik kaynaklarda yer alan kitabe metinleri bir araya getirilmiş ve edebi yönden değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, toplam 21 tane kitabe üzerinde inceleme ve değerlendirme çalışması yapılmıştır. Bu kitabelerden 13 tanesi değişik yapıların ve 8 tanesi de çeşmelerin üzerinde yer almaktadır. Kitabelerdeki şiirlerin şairleri ve şiir sayıları da şu şekildedir: Nedim e ait 8 şiir, Seyyid Vehbî ye ait 4 şiir, Dürrî ye ait 1 şiir, Fāzıl a ait 1 şiir, Āsım a ait 1 şiir, Şākir e ait 1 şiir, Beliğ e ait 1 şiir ve şairi bilinmeyen 4 şiir vardır. Öncelikle bu kitabede yer alan şiirlerin tanskripsiyon harfli tam metinleri hazırlanmış, daha sonra bu şiirler, yazılmış oldukları nazım şekli, kafiyelenişi, aruz kalıbı gibi dış özellikleri yönüyle ve muhtevası, mazmunları, dili ve üslubu gibi iç özellikleri yönüyle edebi bir incelemeye tabi tutulmuştur. Bu çalışmanın Nevşehir in edebiyat ve tarih açısından tanıtımına hizmet ettiği ve Eski Türk edebiyatı ile ilgili farklı kaynaklardaki metinlerin de değerlendirmeye alınmasının mümkün olduğu düşünülmektedir. Özet 2

3 Nevşehir Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi bünyesinde hazırlanan Nevşehir İl Merkezinde Bulunan Tarihi Yapıların Kitabelerinin Edebi Yönden İncelenmesi adlı bu projede, tarihi yapıların kitabe metinleri tespit edilmiş ve edebi yönden incelenmiştir. Projeye konu olan tarihi yapılar Nevşehir il merkezinde bulunan binalardır. Bu binalar daha çok 18. asrın başlarında yapılmıştır. Bu tarih, Damat İbrahim Paşa nın devlet görevinde bulunduğu yıllara denk gelmektedir. Damat İbrahim Paşa, bu yıllarda padişahın beğenisini kazanmış, önemli devlet görevlerinde bulunmuştur de III. Ahmet in kızı Fatma Sultanla evlenerek padişahın damadı olmuş ve 1718 yılında sadrazamlık görevine getirilmiştir. Bu süreç içinde, Damat İbrahim Paşa doğum yeri olan Muşkara ya pek çok bina yaptırmış, bu küçük köyü Nevşehir haline getirmiştir. Bu Bilimsel Araştırma Projesinde, 21 farklı kitabe metni incelenmiş, bunlar üzerine bir edebi değerlendirme yapılmıştır. Bu kitabelerden 13 ü değişik mimari binaların, 8 i de çeşmelerin üzerinde yer almaktadır. Kitabelerde Nedim e ait 8 şiir, Seyyid Vehbî ye ait 4 şiir, Dürrî ye ait 1 şiir, Fāzıl a ait 1 şiir, Āsım a ait 1 şiir, Şākir e ait 1 şiir, Beliğ e ait 1 şiir ve şairi belli olmayan 4 şiir vardır. Bu metinler, tanskripsiyon alfabesi ile Latin harfllerine çevrilmiştir. Daha sonra bu şiirler, nazım şekli, kafiye örgüsü, aruz vezni gibi dış özellikleri açısından incelenmiştir. Ayrıca içeriği, konuları, dili ve üslubu gibi iç özellikleri yönüyle de edebi bir inceleme yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kitabelerde yer alan bu şiirlerin, dönemin meşhur şairleri tarafından yazıldığı, Damat İbrahim Paşa nın cömertliğinin ve hayırseverliğinin vurgulandığı görülmüştür. Şiirlerin daha çok tarih kıtaları şeklinde yazıldığı ve edebi yönden büyük önem taşıdığı saptanmıştır. Abstract This project, called Literary Review of Historical Buildings Epigraphs in the City Center of Nevsehir prepared in Nevsehir University, Scientific Research Projects Unit. In 3

4 this project, the historical buildings have been identified epigraphs and literary texts were examined. Buildings in the project which is the subject of historical buildings in the city center of Nevsehir. These buildings were mainly built in the beginning of 18th century. This date corresponds to the years where Damat Ibrahim Pasha served the state. Damat Ibrahim Pasha was favored by the Sultan and he held several high rank positions within the state. He got married to Sultan Fatima, daughter of III. Ahmet on Thus Damat Ibrahim Pasha was the son in law of the sultan. Within his grand vizier period Damat Ibrahim Pasha built many buildings in Muşkara, his birthplace. Thus he turned a small village into a city. This Scientific Research Project, examined 21 different epigraph texts, a literary evaluation has been made on them. 13 pieces epigraphs, are located on the variety of architectural buildings. 8 of them are located on the fountains. These epigraphs are the following poets poems: Nedim: 8 poems, Seyyid Vehbi: 4 poems, Dürri: 1 poem, Fazıl: 1 poem, Asım: 1 poem, Şakir: 1 poem, Beliğ: 1 poem and there are four poems whose authors are still unknown. These texts have been translated into transcription alphabet with the Arabic alphabet to Latin alphabet. Later, these poems, versification, rhyme braid examined in terms of external features, such as prosody verse. In addition, content issues, such as language and style of the interior features of a literary aspect has been evaluated. Evaluation of poems shows that epigraphs of that period s famous poets highlight Damat Ibrahim Pasha s generosity. Most of the poems are written in the quatrain" form and they certainly carry a great literary importance. Amaç ve Kapsam 4

5 Nevşehir İl Merkezinde Bulunan Tarihi Yapıların Kitabelerinin Edebi Yönden İncelenmesi adlı bu projenin amacı, Nevşehir in tanıtımına hizmet etmektir. Nevşehir, 18. asrın başlarından itibaren gelişmeye başlamış ve bir şehrin sahip olabileceği hareketliliğe ulaşmıştır. Bu hareketliliği sağlayan unsurlardan biri de şehirde bulunan tarihi yapılardır. Nevşehir ve çevresindeki yerleşim yerlerinin tarihi, milattan önceki dönemlere kadar uzanmaktadır. Ancak, bu çalışmanın amacı, özellikle 18. asırdan sonra yeni bir çehreye bürünen Nevşehir deki tarihi yapıların kitabelerini incelemek ve değerlendirmektir. Medrese, cami, hamam, imaret, kütüphane, sıbyan mektebi, çeşme, vb. gibi tarihi yapıların hemen hemen hepsi, Damat İbrahim Paşa nın maddi desteğiyle yapılmıştır. Lale devri sadrazamı olan Damat İbrahim Paşa, edebiyat faaliyetlerini de destekleyen bir devlet adamıdır. Onun yardımını gören pek çok şair, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir e yaptırdığı binalar için tarih manzumeleri yazmışlardır. Bu manzumeler usta şairlerin kaleminden çıktığı için büyük bir edebi değere sahiptir. Bu projenin amacı, bu usta şairlerin ürünü olan kitabe metinlerinin edebi değeri hakkında tespitte bulunmak, şekil ve muhteva özelliklerini dikkate alarak bu şiirleri değerlendirmektir. Bu projenin kapsamı, Nevşehir il merkezinde bulunan tarihi yapılarla sınırlandırılmıştır. Bu sebeple il merkezinde bulunan ve neredeyse hepsi Lale devrinde yapılan binaların kitabeleri edebi değerlendirmeye alınmıştır. İl merkezi dışında, Ürgüp, Avanos, Gülşehir, Hacıbektaş, vb. Nevşehir in ilçeleri ve başka yerleşim yerlerinde bulunan tarihi yapıların kitabeleri bu projenin kapsamı dışında tutulmuştur. Belki bu beldelerde bulunan tarihi yapıların kitabeleri, ileride başka bir projenin konusu olabilir. Çalışmamızda, yukarıda sözü edilen kitabelerde yazılı olan şiir metinleri, ilgili şairlerin divan ve diğer eserlerinden de araştırılmış, şiir metninin tam haline ulaşılmaya çalışılmış ve bu metinler transkripsiyon alfabesi ile verilmiştir. Bunun dışında, kitabelerin başka özellikleri, sanat tarihi açısından değerlendirilmesi, hat sanatı yönünden bilgi verilmesi, kitabenin ait olduğu tarihi yapının mimari özellikleri gibi, çalışmamızın içeriğine katkı sağlamayacak hususlar projenin kapsamının dışında tutulmuştur. Giriş Nevşehir, coğrafi konum olarak Kapadokya olarak bilinen bölgenin merkezinde yer alır. Kapadokya, Aksaray, Niğde ve Kayseri şehirleri arasında oluşan üçgen şeklindeki coğrafi 5

6 bölgenin eski adıdır. Kelime, Asurlular çağında bu bölge için kullanılmış olan Katpatuka kelimesinden türemiş olup, bu kelime eski Farsçada güzel, cins atlar ülkesi anlamına gelmektedir (Güney, 1974, s.20). Nevşehir il merkezi, Kahveci dağı etekleri ve sırtlarına kurulmuştur. Şehir, Konya, Aksaray, Kayseri, Kırşehir ve Niğde den gelen yolların kesiştiği bir noktada bulunmaktadır (Bilge, 1966, s.16). Nevşehir in en eski adı Nissa, Müslümanların da buraya yerleşmeye başlamasından sonra verilen adı da Muşkara dır (Güney, 1974, s.21). Muşkara, Damat İbrahim Paşa nın Osmanlı devlet yönetiminde önemli görevlere gelmesi, özellikle de padişahın damadı olup sadrazamlık görevinin verilmesi ile 1817 tarihinden itibaren gelişmeye başlamıştır. Damat İbrahim Paşa, bu yerin artık Muşkara diye anılmasını yasaklayıp yeni şehir anlamına gelen Nevşehir diye bilinmesini bir emir ile duyurmuştur (Güney, 1974, s.22). Yeni kurulmuş bu şehrin ahalisinin artırılması için, buraya yeni binalar inşa edilmiş, şehrin dışından su çekilerek halkın istifadesine sunulmak üzere çeşmeler yapılmıştır. Üzerlerinde kitabelerin de yer aldığı bu binaların bazıları şunlardır: Hamam, Kurşunlu Cami, İmaret, Medrese, Kara Cami, Kütüphane, Orta Bekdik Cami, Orduoğlu Cami, Şeyh Efendi Cami. Yine üzerinde kitabelerin yer aldığı çeşmelerden bazılarının adları şöyledir: Alaybey Çeşmesi, Bekdik Çeşmesi, Çekiç Çeşmesi, Kurşunlu Cami üst kapı çeşmesi, Morukçu Çeşmesi, Orduoğlu Çeşmesi, Sıbyan Mektebi Çeşmesi, Tavukçu Çeşmesi, Sefer Bey Çeşmesi. Bu projede, yukarıda bazılarının adları zikredilen değişik bina ve çeşmelere ait tespit edilebilen kitabeler incelenmiştir. Kitabe, binaların iç ve dış duvarlarında mermer, taş, ahşap, çini, maden gibi maddeler üzerine oymak veya kabartmak suretiyle işlenmiş yazı demektir. Bu konudaki araştırmalar daha sonra epigrafi (epigraphy, inscription, ilm-i kitabet) adıyla müstakil bir bilim dalı halinde gelişmiştir (Alparslan, 2002, ss ). İslam ın ilk dönemlerinde kitabeler nesir halindeydi. Bugünkü bilgilere göre kesin bir tarih söylemek mümkün olmamakla beraber manzum kitabe yazılması büyük ihtimalle İran sahasında başlamıştır. Ancak bu bölgede fazla rağbet görmeyen bu tarz Osmanlılarda kuvvetli bir gelişme göstermiştir. Ayrıca Anadolu sahasındaki manzum kitabelerde yapının tarihinin verilmesinde ebced hesabı önemli bir rol oynamış ve bu usul Türk edebiyatında vazgeçilmez bir sanat (tarih düşürme) haline gelmiştir (Alparslan, 2002, s. 78). Ebced hesabı, kitabelerde yer alan tarih kıtalarında genellikle sonuncu mısra veya son iki mısrada kullanılan bir hesap sitemidir. Ebced kelimesi, Arab alfabesindeki harflerin kolaylıkla ezberlenmesi için, harflerin birleştirilmesiyle meydana getirilmiş sekiz manasız kelimenin ilkidir (Yakıt, 1992, s. 6

7 23). Ebced hesabının çeşitleri ve tarih düşürme ile ilgili İsmail Yakıt ın (1992) kitabında çok geniş bilgi vardır. Çalışmamız kapsamında, toplam 21 tane kitabe üzerinde inceleme ve değerlendirme çalışması yapılmıştır. Bu kitabelerden 13 tanesi değişik yapıların ve 8 tanesi de çeşmelerin üzerinde yer almaktadır. Kitabelerdeki şiirlerin şairleri ve şiir sayıları da şu şekildedir: Nedim e ait 8 şiir, Seyyid Vehbî ye ait 4 şiir, Dürrî ye ait 1 şiir, Fāzıl a ait 1 şiir, Āsım a ait 1 şiir, Şākir e ait 1 şiir, Beliğ e ait 1 şiir ve şairi bilinmeyen 4 şiir vardır. Bu şairlerden Nedim, 18. asrın başlarında yaşayan, Lale devrinin meşhur şairidir. Nedim in yıldızı, Damat İbrahim Paşa ile parlamış (Mazıoğlu, 1992, s. 18) ve onun katledilmesiyle de (Ziya Şakir, 1944, ss ) sanatkarlık dönemi sona ermiştir. Nedim, velinimeti olan Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı tarihi yapılar için 8 ayrı şiir kaleme almıştır. Bu şiirler Muhsin Macit in hazırladığı Nedim Divanında (2013) da mevcuttur. Kitabelerde şiirleri bulunan şairlerden biri de Seyyid Vehbî dir. O da Lale devrinin şairi olduğu için, döneme ait çevre özelliklerini yansıtmış, yaşanılan devrin ve yaşanılan hayatın şiirlerini söylemek yolunda belirli adımlar atmıştır (Dikmen, 2013, s. 1). Seyyid Vehbî, Nevşehir deki Kurşunlu Cami Kitabesi İç Kapı, İmaret Kitabesi, Medrese Kitabesi ve Sıbyan Mektebi Çeşmesi Kitabesinde bulunan şiirleri yazmıştır. Zaten Vehbî nin tarih düşürme konusunda şöhreti de bilinmektedir. Topkapı Sarayı önündeki III. Ahmed Çeşmesi için padişahın yazdığı Besmeleyle iç suyu Han Ahmed e eyle dua tarih mısraının ebcedinin eksik gelmesi üzerine (Seyyid Vehbî nin), bunu Aç besmeleyle iç suyu Han Ahmed e eyle dua şekline koyarak tamamlaması sultanın takdirini kazanmasına vesile olmuş tur (Dikmen, 2009, s. 74). Dürrî, Kara Cami İç Kapı Kitabesinde bulunan şiiri yazan dönemin şairlerinden biridir. Dürrî Ahmed Efendi, Van da doğmuş, elçilik görevi yapmış, 1722 de vefat etmiştir. Edebi şahsiyeti üzerinde 17. asır divan şairlerinin ve bilhassa Nabî nin etkisi vardır (Talay, 1994, s. 35). Dürrî tarih düşürmede Sürūrî kadar usta olmasa da bu sanatın mühim temsilcilerinden biri sayılır. Zira divanının hemen hemen yarısı tarih manzumelerinden oluşmaktadır (Bağrıaçık, 2013, s.335). Āsım, daha çok şeyhülislamlığı ve vakanüvisliği ile bilinmektedir. İstanbul da doğmuş ve iyi bir tahsil almıştır. Üslubu sade ve açıktır. Şiirleri, devrin ünlü şairleri Nedim, Seyyid Vehbî ve Neylî gibi şairler yanında sönük kalır (Özcan, 1991, s. 477). Bekdik Çeşmesi kitabesindeki şiiri Āsım yazmıştır. 7

8 Bu projede kitabelerde yer alan ve yukarıda adı geçen şairlere ait olan şiirler, dış ve iç özellikleri dikkate alınarak incelenecektir. Malzeme ve yöntem Kitabelerle ilgili bu projede incelemeye konu olan malzeme, Nevşehir il merkezinde bulunan tarihi yapıların kitabelerinin metinleridir. Çalışma malzemesi bu şiir metinleridir. Kitabelerde yazılı olan metinler yayımlanmış kaynaklardan da tespit edilmiş ve transkripsiyon alfabesi ile yazıya geçirilmiştir. 8

9 Malzeme bu şekilde ortaya konduktan sonra şiirler edebi yönden incelenmeye başlanmıştır. Eldeki malzeme Eski Türk edebiyatı örnekleri olduğu için inceleme yöntemi olarak da Eski Türk edebiyatında kullanılan şerh yöntemi ve genel olarak şiir incelemelerinde kullanılan tahlil yöntemi kullanılmıştır. Şiir metinleri, dış ve iç özellikleri yani şekil ve muhteva özellikleri dikkate alınarak edebi yönden incelenmiştir. Sonuçlar (bulgular) ve tartışma 1. Hamam Dış Kapı Kitabesi Vezįr-i aǿzam İbrāhįm Pāşā-yı kerem-muǿtād Ki yoķdur himmet ü cūdu mekārimde oña hemtā Cenāb-ı Ĥażret-i Ħān Aĥmed iñ dāmād-ı źį-şānı DuǾā-yı devletin eyler gerek aǿlā gerek ednā Vezįr-i Ǿāķil ü kāmil nıüşįr-i bį-muǿādildir Zamān-ı devletinde oldu āsūde bütün dünyā ŀ 9

10 Cihānı eyledi cūd u sehāsı şöyle ābādan Ki reşk eyler zemįne şimdi ehl-i cennetü'l-meǿvā Ĥuśūśā Muşķarā şehrin edip maǿınūr u ābādan Bu ĥammām-ı laŧįf ol şehre verdi zįb ü fer ĥaķķā O denli pāk ü rūşendir leŧafetle nežāfetle Ki cāmı dįde-i ħurşįde olmuşdur żiyā-baħşā Ona bir ħaste ādem girse derdinden bulur śıĥĥat Degil ĥammām bu dārü'ş-şifā-yı feyżdir gūyā Gelip bir şevķ vaśfından Nedįm e dedi tārįħin Bu nev ĥammāmı İbrāhįm Pāşā eyledi inşā Sene 1134/ Vezin: MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün Şiir, nazım şekli olarak kıta-i kebiredir. Sekiz beyitten oluşmaktadır. Kıta, sözlükte, parça, kısım, bölük anlamlarına gelir. xa, xa şeklinde kafiyelenir. Bu tür şiirler, iki beyitten oluşuyorsa kıta, ikiden daha fazla beyitten oluşuyorsa kıta-i kebire olarak adlandırılır. Kıtalarda, genel olarak beyitler arasında anlam birliği bulunur. Şairler, bu nazım şekliyle yazdıkları şiirlerde mahlas kullanmayı tercih etmişlerdir (Dilçin, 1992, s. 203). Neredeyse bütün şairlerin divanlarında kıta veya kıta-i kebire nazım şekliyle yazdıkları şiirler vardır. Genellikle övgü ve tarih söyleme amacıyla yazılırlar. Kıta-i kebireler, divanlarda kasidelerden sonra yer alır (Kılıç, 2009, s. 223). Şiir, aruz vezni ile yazılmıştır. Aruzun hezec bahri ile (Dilçin, 1992, s. 19) yazılan bu şiirde dört tane aynı tefilenin tekrarından oluşan bir ritim vardır. Şair burada bilinçli olarak aruzun bu bahrini tercih etmiştir. Divan şairlerinin vezin kullanımındaki tercihlerini tevarüs ettikleri gelenek ve ritim anlayışları belirler (Macit, 2009, s. 195). Şiirin kafiyesi, Eski Türk edebiyatında kullanılan kafiye türlerinden kafiye-i mücerrede türündendir. Kafiye-i mücerrede, sadece revi harfinin tekrarına dayanan kafiye çeşididir (Saraç, 2011, s.140). Revi harfi, kafiyenin bulunduğu mısranın sonunda yer alır ve kafiyenin temel harfidir. Revi harfinden sonra redif de yer alabilir. Şiir, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı hamamın dış kapı kitabesinde yer almaktadır. Şair Nedim, şiirde öncelikle Damat İbrahim Paşa nın cömertliğini vurgulayarak onu övmüştür. Ayrıca, sonraki beyitlerde, Damat İbrahim Paşa nın III. Ahmed in damadı olduğu, soylu ve sıradan her kesimden insanın onun yöneticiliğinin devamlı olması için dua ettiği söylenmiştir. O vezirin, yani Damat İbrahim Paşa nın, akıllı, olgun, benzersiz olduğu, bütün dünyanın, onun yöneticilik döneminde asude, rahat, huzurlu bir şekilde yaşadığı belirtilmiştir. 10

11 Damat İbrahim Paşa nın vezirlik dönemi Lale devri diye adlandırılan yılları arasındaki dönemdir. Gerçekten de bu dönemde savaşlar sonlandırılmış, devlet ve halk bir süreliğine de olsa rahat bir dönem yaşamıştır. Burada, Nedim in kullandığı asude kelimesi, kavram olarak bu rahatlık dönemini ifade etmesi bakımında yerinde kullanılmış bir kelimedir. Sonraki beyitte, şair, Damat İbrahim Paşa nın cömertliğinin bütün cihanı içine aldığını, cennet ehlinin bile, yeryüzünde yaşayanları kıskandığını söylemiştir. Bu ifadede bir mübalağa vardır. Lakin bu mübalağa, Damat İbrahim Paşa nın dönemindeki huzuru anlatma açısından güzel bir şekilde yapılmıştır. Şair, bu medhiye kısmından sonra sözü, şiiri yazma sebebi olan hamama getirmiş ve bu latif hamamın Muşkara şehrinin imarına büyük katkı sağladığını, şehre ayrı bir süs ve güzellik verdiğini söylemiştir. Nedim in şiir içinde, şehrin adını Muşkara şeklinde zikretmesi, şiirin yazıldığı yıllarda, bu şehrin daha Nevşehir olarak anılmadığını göstermektedir. Çünkü Damat İbrahim Paşa, bir süre sonra şehirin adının Muşkara olarak anılmasını yasaklayıp Nevşehir diye bilinmesini emretmiştir. Şair, sonraki beyitlerde yine hamamın tasvirini yapmaya devam etmiştir. Hamamın temizliği ve letafeti o kadar ziyadedir ki o, güneşin gözüne bile ziya bahşetmektedir. Hasta bir adam o hamama girse, orada şifa bulur. Bu yönüyle burası bir hamam değil sanki bir hastanedir. Şair, son beyitte, kendisinin bir şevk ile hamamın inşa tarihini söylediğini belirterek, son mısrayı, ebced hesabı ile hamamın inşa tarihine denk gelen bir ifade ile bitirmiştir. 2. Hamam İç Kapı Kitabesi Şehriyār-ı baĥr u ber śāĥib-ķırān-ı şarķ u ġarb Ħusrev-i Cem-pāye Śulŧān Aĥmed-i Ǿālį-cenāb Ol şehenşāh-ı hümāyūn-ķadr vālā-rütbe kim Faħr eder dergāhına İskender etse intisāb Ol şehin dāmād-ı vālā-şānı śadr-ı aǿžāmı YaǾni İbrāhįm Pāşā ol vezįr-i kām-yāb ǾĀlemi leb-rįz kıldı cūdunuñ āvāzesi Belki çıķdı çarħa mānend-i duǿā-yı müstecāb Oldu iĥyāsı bu ĥammām-ı münevver kim onuñ Rūşenā her mermer-i śāfı miŝāl-i māh-tāb Śāĥibin Ĥaķ eyleyip śadr-ı saǿādetde mekįn Eylesin böyle nice Ǿāŝār-ı ħayr-ı müsteŧāb Eyledim çün vaķt-i itmāmın Nedįmā dan suǿāl Böyle iki mıśraǿ-ı tārįħ ile verdi cevāb 11

12 Cūd-ı İbrāhįm Pāşā germ edip bāzārını Buldu bu ĥamām ile bu şehr-i zįbā āb u tāb Sene 1140/ Vezin: FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün Şiir, bir önceki şiirde olduğu gibi kıta-i kebire nazım şekli ile yazılmıştır. Bu şiir de sekiz beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun remel bahri ile (Dilçin, 1992, s. 25) yazılmıştır. Remel bahrinde bulunan bu aruz kalıbı da ritim yönü yüksek bir vezindir. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mürdefedir. Kafiye-i mürdefe, revi harfi ve ridfin tekrarıyla oluşan kafiye çeşididir (Saraç, 2011, s.140). Ridf, kafiyenin bulunduğu mısranın sonunda, revi harfinden önce gelen ve uzun a, u, i sesini veren elif, vav ve ye harflerinin ismidir. Bu şiirde de be harfi revi harfidir. Ondan önce gelen elif harfi de ridftir. Mısra sonunda āb şeklinde kafiye-i mürdefe meydana gelmektedir. Şiir, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı hamamın iç kapı kitabesinde yer almaktadır. Bu kitabenin de şairi Nedim dir. Şair, şiirde öncelikle dönemin padişahı III. Ahmed i övme amacıyla mitolojide geçen bazı kahramanların isimlerine yer vermiştir. İran mitolojisinde ve Şehname de Husrev ve Cem iki önemli kahramandır. Husrev in lakabı Perviz dir. Perviz balık demektir. İkbal ve izzet sahibi manalarına da gelmektedir (Onay, 2009, s. 30). Cem ise şarabı icat etmekle meşhur olan İran hükümdarıdır (Onay, 2009, s. 109). Şair burada yine İran mitolojisinde adı geçen İskender i de zikretmiştir. İskender de daha çok ab-ı hayat ile ve fatih olması yönüyle edebiyatımızda söz konusu edilmiştir. Padişahın övgüsünden sonra söz, onun damadı olan İbrahim Paşaya getirilmiştir. Damat İbrahim Paşa, bu şiirde de yine cömertliği yönüyle zikredilmiş, onun için edilen duaların feleklere kadar yükseldiği ifade edilmiştir. Şiirin yazılma sebebi olan hamam, aydınlık olması, mermerlerinin bir dolunay gibi parlaması dile getirilmiş, dua ifadesinde, tanrının Damat İbrahim Paşa yı saadet sadrazamlığında devamlı kılması ve böyle güzel hayırlar yapmaya devam etmesi dilenmiştir. Şair, tarih mısrasının söylemeden önce müraca a şiir özelliğini kullanmıştır. Müraca a, dedim-dedi şeklinde karşılıklı konuşma şeklinde söylenmiş şiirlere denir. Burada da şair, Nedim e, bu hamamın tamamlanma vaktini sormuş, o da cevap olarak, iki tarih mısrası ile cevap cermiştir. Şair cevabında, bu süslü şehir, Damat İbrahim Paşa nın cömertliği ile yaptırdığı hamamın sayesinde hareketlenmiş, bir bakıma pazarı hararet bulmuştur, demektedir. Şairin burada germ kelimesini kullanması, iki ayrı manaya gelmeketedir. Hamam, germ yani sıcak olur. Pazar, germ yani hareketli olur. Şair kelimenin hem gerçek hem mecaz manası ile ustaca kinaye sanatını kullanmıştır. 12

13 3. Kurşunlu CāmiǾ İç Kapı Kitabesi Cenāb-ı Ĥażret-i Śulŧān Aĥmed Ħān Ġāzį kim Binā-yı şevketin miǿmār-ı sunǿ-ı lem-yezel yapdı İmām-ı Müslimįn kim cāmiǿ-i aĥlāķ-ı ĥasnādır Vücūdun feyż-i Mevlā muķtedā-yı her düvel yapdı Ne geldi ne gelir evreng-i milke miŝli zįrā kim Onuñ yapdıġı ħayr ne evāħir ne evvel yapdı O şāhenşāh-ı dehriñ śıhr-ı ħāśı śadr-ı mümtāzı Ki Mevlā ħāk-i dergāhından iksįr-i emel yapdı Cenāb-ı Āśāf İbrāhįm Pāşā kim Ħalįlāsā Yıķılmış dilleri çün KaǾbe bį-müzd ü Ǿamel yapdı Mizāc-ı devleti şūr-ı Ǿadüv ifsād etmişken Edip ıślāĥı źātü l-beyn-i bį-ceng ü cedel yapdı Edip Ǿaŧf-ı Ǿinān vādį-i ħayra tevsen-i ŧābǿı Ne ħāk üzre ķadem baśdıyise raǿnā maĥal yapdı Ĥuśūśā maŧlaǿ-ı ĥūrşįd-i źātı olduġu belde Ki iĥyā edip onu Nevşehir ķıldı güzel yapdı Be-cā-yı seng-i zįre sįm ü zer dökdü esāsında Bu dil-cū cāmiǿi n ettiyse etdi mā-ĥaśal yapdı Hele bi llāhi ol śadr-ı muǿallā-ķadr-i cūd-āyįn İlā-yevmi l-ķıyāme faħre lāyıķ bir maĥal yapdı Zebān-ı ħāme-i Vehbį bilip tavśįfde Ǿaczin Ne söz yapdı ise mıśdāķ-ı mā-ķalle ve dell yapdı Hemįşe ħānmān u devletin maǿmūr ede Mevlā Ki böyle bir Ǿibādetgāh-ı rabbi lem-yezel yapdı DuǾā etmek gerekdir beş vaķitde oķunup tārįħ Bu beytu llāhı İbrāhįm Pāşā-yı bį-bedel yapdı Sene 1139/ Vezin: MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün Şiir, kıta-i kebire nazım şekli ile yazılmıştır ve on üç beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun hezec bahri ile yazılmıştır. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mücerrededir. Mısra sonlarındaki yapdı kelimesi 13

14 redif, el şeklinde gelen ekteki lam harfi, revi harfidir. Benzeşme sadece lam harflerinde olduğu için burada kafiye-i mücerrede meydana gelmektedir. Şiir, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı Kurşunlu Cami nin iç kapısında yer almaktadır. Bu kitabenin şairi Seyyid Vehbį dir. Seyyid Vehbį, Lale devrinin meşhur şairlerinden biridiri. Şair, bu devirde yapılan pek çok mimari eser için tarih yazmıştır (Dikmen, 2013, s.3). Bu şiirde de önce dönemin padişahı III. Ahmed övülmekte, daha sonra söz sırası Damat İbrahim Paşa ya getirilmektedir. Şair, şiirde Damat İbrahim Paşa nın sadrazamlık makamında bulunması münasebetiyle, onu Hz. Süleyman ın vezirine benzetmektedir (Onay, 2009, s. 62). Ayrıca, onun asıl adının İbrahim olmasında hareketle, Kabe yi yeniden inşa eden Hz. İbrahim e benzetmekte ve Hz. İbrahim in lakabı olan asıl dost manasına gelen Halil kelimesini kullanarak, başka bir çağrışım yapmaktadır (Onay, 2009, s. 245). Şair şiirin ilerleyen kısımlarında tarihi bir gerçekliğe de işaret etmektedir. Devletin mizacını düşmanların kargaşaları bozmuş iken, Damat İbrahim Paşa, bu kötüye gidişe bir dur demiş, ortamı ıslah edip, savaşın ve cedelleşmenin olmadığı sakin bir devir hazırlamıştır. Şair burada, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de doğduğuna da işaret etmekte, matla-ı hurşid-i zat diyerek, kendisinin bir güneş gibi bu şehirden doğduğunu vurgulamaktadır. Burada, şehrin isminin Nevşehir olarak geçmesi dikkat çekicidir. Artık Muşkara adının yerine bu ismin kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Şair, daha sonra sözü cami ile ilgili konuya getirmekte, günde beş vakitte dua ederek bu tarihin söylenmesi gerektiğini belirtmektedir. 4. Kurşunlu Cami Dış Kapı Kitabesi ǾĀlemiñ ĥāķānı Śulŧān Aĥmed-i Ǿālį-himem Kim cihānda źāt-ı Ǿālį-şānıdır žıll-ı Ħudā Cümle şāhān içre ķılmış źāt-ı pāki ser-firāz Ĥażret-i Feyyāż-ı muŧlaķ eyleyip luŧf u Ǿaŧā Ol şehenşāh-ı hümāyūn-pāye kim şāyestedir Olsa cārūb dürr-i vālāsı şeh-per hümā Ol muǿažžam şehriyār-ı heft-kişver kim onuñ Muntažamdır devleti bir Āśāf ile ĥāliyā Śadr-ı aǿžām Āśāf-ı Ǿālį-cenāb-ı muĥterem 14

15 YaǾni İbrāhįm Pāşā maǿden-i cūd u Ǿaŧā Kūşe kūşe eyleyip āfāķı hem maǿmūre zār Bir eŝerle eyledi her semti pür-ǿizz ü Ǿalā Bā-ĥuśūś işte bu Nevşehr-i muǿallānıñ daħi Etdi her bir cānibin āŝārı ħūb u dil-güşā Bu münevver cāmiǿ-i Ǿālįyi bünyād eyleyip Buldu bu şehr-i laŧįfiñ ķadri ĥaķķā iǿtilā Bu muǿallā cāmiǿ olduķça mekān-ı kudsiyān Eyleye maĥfūz bānįsin Cenāb-ı Kibriyā Dedi bu mıśrāǿile tārįħ-i itmāmın Nedįm Ķıldı İbrāhįm Pāşā cāmiǿ-i enver binā Sene 1140/ Vezin: FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün Şiir, kıta-i kebire nazım şekli ile yazılmış ve on beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun remel bahri ile yazılmıştır. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mücerrededir. Mısra sonlarında sadece uzun a sesi benzeşmektedir. Bu da Arap harflerinden elif harfi ile yazılmaktadır, yani revi harfi eliftir. Benzeşme sadece elif harfinde olduğu için burada kafiye-i mücerrede vardır. Şiir, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı Kurşunlu Cami nin dış kapısında yer almaktadır. Bu kitabenin şairi Nedim dir. Şair, bu devirde yapılan pek çok mimari eser için tarih yazmıştır. Bu şiir de, Lale devrinde, Nevşehir de yapılan Kurşunlu Cami için yazılmıştır. Şair, şiirde öncelikle III. Ahmed i övmekte, daha sonra sözü Damat İbrahim Paşa ya getirmektedir. Şair, şiirde Damat İbrahim Paşa nın sadrazamlık makamında bulunması münasebetiyle, burada Asaf kelimesini kullanmakta, İbrahim Paşayı Hz. Süleyman ın veziri Asaf a benzetmektedir. Damat İbrahim Paşa, cömertliği sebebiyle övülmekte, yaptırdığı bu mualla cami ile onun, Nevşehir i daha bir güzelleştirdiği söylenmektedir. Şiirde mualla ve âlį kelimeleri sık sık tekrar etmektedir. Bu da yaptırılan caminin sıradan bir cami olmadığını, çok miktarda para sarf edilerek yaptırılan gösterişli bir cami olduğuna işaret etmektedir. Bina, bir cami olduğu için, buranın da ziyaretçilerinin kudsiler olduğu söylenmiştir. Bu kudsilerin duası ile, Allah ın bu binanın banisini, kötülerden muhafaza etmesi istenmiştir. 5. İmaret Kitabesi Bāsıŧ-ı ħˇān-ı kerem māǿide-sālār-ı himem 15

16 Ħusrev-i mihr-i Ǿalem pādişeh-i heft-iķlįm YaǾni śulŧān-ı selātįn-i cihān Aĥmed Ħān Ki velį-niǿmet-i Ǿālemdir o ĥāķān-ı Ǿažįm O ħaŧā-pūş u Ǿaŧā-baħş kerįmü ş-şānıñ Ki odur sāye-i ħūrşįd-i cihān-tāb-ı ķadįm Ġaras-ı dest keremi ġuśn-ı dıraħt-ı himemi Maĥrem-i muĥteremi Āśaf-ı münǿām-ı kerįm Şeref-i śadr-ı güzįn faśś-ı nigįn-i temkįn Śıhr-ı şāhenşeh-i dįn mažhar-ı esrār-ı raĥįm YaǾni hemzād-ı kerem tevǿem-i iĥsān-ı himem Nām-dāş-ı şeref-iĥzāz-ı Ħalįl İbrāhįm Ķıldı ol śadr-ı güzįn böyle Ǿimāret bünyād Ki śalādır o żiyāfet-kedede ħˇān-ı Ǿamįm Ķıldı beźl niǿam-ı li llāh berekātın versin Böyle olsun eğer olursa Ǿaŧā-baħş-ı kerįm Vehbiyā mā-ĥażara ħayr duǿā basŧı için Ferş-i ħāk eyleyelim çehreyi çün ħˇān-ı adįm Ĥażret-i Ħālıķ bį-çūn tevāli niǿama Onu da devlet-i dāreyn ile etsin tenǿįm Ĥarf-i menķūt ile bu maŧlaǿı tārįħ etdim Olacaķ yümn ü saǿādetle bināsı tetmįm Bu Ǿimāretde çıķar niǿmet-i elvān-ı Ǿamįm Oldu her sofrası bir māǿide-i İbrāhįm Sene 1139/ Vezin: FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün Şiir, kıta-i kebire nazım şekli ile yazılmış ve on iki beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun remel bahri ile yazılmıştır. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mürdefedir. Mısra sonlarında revi harfi olan mim ve uzun i sesini veren ye harfleri benzeşmektedir. Bu uzun i sesini veren ye harfi ridftir. Ridf ve revi ile yapılan bu kafiyenin adı kafiye-i mürdefedir. Şiir, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı imaretin kapısında yer almaktadır. Bu kitabenin şairi Seyyid Vehbį dir. Şair, şiirin baş tarafında klasik şiirin geleneklerine uygun olarak öncelikle devrin padişahı III. Ahmed i övmektedir. Bu övgü ifadelerinde, III. Ahmed, kerem sofrasını yayan, himmet ehli, yedi iklimin Husrev gibi kudretli padişahı, büyük hakan, hataları 16

17 örten, ihsanlar veren cömert bir padişah olarak nitelenmektedir. Daha sonra söz, imareti yaptıran kişi, Damat İbrahim Paşa ya gelmektedir. Şair, şiirde Damat İbrahim Paşa yı, diğer şairlerin yaptığı gibi Hz. Süleyman ın veziri Asaf a benzetmektedir. Ayrıca, Damat İbrahim Paşa nın cömertliğini vurgulamak için onun Hz. İbrahim ile namdaş, adaş olduğu söylenmektedir. Damat İbrahim Paşa nın yaptırdığı bu imaret, ziyafet-kede, ziyafet verilen yer olarak nitelenmekte ve buradan istifade eden herkesin ona hayır duada bulunduğu belirtilmektedir. Şair de Damat İbrahim Paşa için, Allah onu iki dünya devleti ile nimetlendirsin diye dua etmektedir. Kıtanın sonunda, ebced hesabına göre noktalı harflerin hesaplanması ile ortaya çıkan bir tarih söylenmiştir. 6. Medrese Kitabesi Ebu l-feth-i mužaffer şehryār-ı maǿdelet-güster Ki źāt-ı pāki onuñ mažhar-ı innā ceǿalnādır Cihānbān-ı muǿažžam ĥażret-i şāhenşeh-i aǿžam Ħidįv-i Cem-ħadem žıll-i žalįl-i Ħālıķu Ķādir Cenāb-ı Ĥażret-i Śulŧān Aĥmed Ħān Ġāzį kim Dürr-i dergāh-ı luŧf u cūdu miĥrāb-ı temennādır Degildir medĥini mümkin velākin şükrü vācibdir Ki źātı niǿmet-i maĥż-ı Cenāb-ı Ĥaķ TeǾālādır O ĥāķān-ı sįmā-menķabet kim Ǿadl ü reǿfetle Murādı Ǿālemi maǿmūr edip dünyāyı iĥyādır Onuñ çün mažhar-ı esbāb-ı teǿyįd eyleyip Mevlā Muvaffaķ etdi bir düstūra kim bį-miŝl ü hemtādır Nižām-ı dįn ü devlet yaǿni İbrāhįm Pāşā kim Olup iŝrine pey-rev şāhrāh-ı ħayra pūyādır Vezįr-i aǿžām u ekrem medār-ı raĥmet-i Ǿālem Ki dāmād-ı kerem-muǿtād şāh-ı kişver-ārādır Sütūde kār u girdārı müsellem ĥüsn ü eŧvārı Onuñ ħayrāt u āŝārı birūn-ı ĥadd ü iĥśādır Biri ez-cümle bu maǿmūre-i pākize-mevķiǿ kim Defātir-ħānede Nevşehir ismiyle müsemmādır O ħurşįd-i saǿādet maşrıķı olmaġla fażlından Zemįni şimdi rifǿatde revāķ-ı çarħa hemtādır Nedir yā bu muǿallā buķǿa-i pākįze-i vālā 17

18 Ki ĥüsn-i ŧarĥı ĥayret-baħş-ı erbāb-ı temennādır Sipihr-i Ǿilm ü dānişdir bu Ǿālį medrese gūyā İçinde ĥücreler mānend-i burc-ı çarħ-ı pįrādır Sebaķ-ħˇān-ı duǿā-yı ħayr olup aç śafĥaveş destiñ Sürūşān-ı ilāhį cümle āmįne müĥeyyādır Bu dārü l-ǿilmde neşr-i kemāl ü fażl olunduķca Ede bānįsini śadrında dāǿim Ħālıķu Ķādir Ola Ǿömrü füzūn ħaśmı nigūn mülkü ziver bįrūn Hemįşe nüh-ķıbāb-ı āsumān tā böyle bir cādır Sezā altun ķalemle yazsalar tārįħin ey Vehbį Bu vālā medrese įcād-ı İbrāhįm Pāşādır Sene 1139/ Vezin: MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün Şiir, kıta-i kebire nazım şekli ile yazılmış ve on yedi beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun hezec bahri ile yazılmıştır. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mücerrededir. Mısra sonlarında sadece uzun a sesi benzeşmektedir. Bu da Arap harflerinden elif harfi ile yazılmaktadır, yani revi harfi eliftir. Benzeşme sadece elif harfinde olduğu için burada kafiye-i mücerrede vardır. Şiirde, uzun a sesinde sonra redif olarak dır eki de yer almaktadır. Şiir, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı medresenin kapısındaki kitabede yer almaktadır. Bu kitabenin şairi Seyyid Vehbį dir. Şair, şiirin baş tarafında önceki şiirlerde de olduğu gibi farklı nitelendirmelerle III. Ahmed i övmektedir. Daha sonra, şiirin ilerleyen mısralarında söz, medreseyi yaptıran kişi, Damat İbrahim Paşa ya gelmektedir. Damat İbrahim Paşa şiirde, din ve devletin nizamı, eşsiz bir yönetici, padişahın işlerinde onun destekçisi, ülkeyi süsleyen ve mutad olarak cömertlikte bulunan padişahın damadı olarak nitelendirilmektedir. Damat İbrahim Paşa nın hayırları ve eserleri haddinden ziyadedir ve saymakla tükenmez. Bunlardan biri de defterhanede adı Nevşehir adıyla kayıtlı olan Damat İbrahim Paşa nın doğduğu yerdir. O yer yücelikte, feleğin revakları ile bir seviyededir. Bu yerde yapılan bu medrese de şair tarafından tasvir edilmiştir. Bu yüce medrese, ilim ve bilginin feleği, içindeki hücreleri feleğin burçları gibidir. Şair burada, sözü okuyucuya yöneltmekte, hayır duasının dersini okuyan birisi olarak elini sayfa gibi aç, çünkü Allah ın meleklerinin hepsi amin demek için hazır beklemektedir, demektedir. Daha sonra şair, ömrünün uzun, düşmanlarının baş aşağı, mülkünün süslü olması için dua etmektedir. Bu dua 18

19 ifadeleri feleğin dokuz kubbesine ulaşmaktadır. Kıtanın sonunda, altın kalemle yazılmaya değer olduğu söylenen tarih ifadesi yer almaktadır. 7. Kara Cami İç Kapı Kitabesi Vezįr-i śāĥibü l-ħayrāt İbrāhįm Pāşā kim Vücūd-ı pāki Ǿayn-ı raĥmet oldu dįn ü dünyāya Müşerref eyleyince devleti evvel saǿādetle Muvaffaķ oldu luŧf-ı Ĥażret-i Bārį TeǾālāya Şehenşāh-ı muǿažžam yaǿni Śulŧān Aĥmed-i Ġāzį Onu maǿmūr ķıldı ĥizmet-i bāb-ı muǿallāya Olunca kātib-i darü s-saǿāde bir nice müddet Žuhūra geldi źātından nice dürr-i girān-māye Onuñ ardınca mįr-āħūr evvel oldu ekrāma Vezāret şıķķına zirā ki oldur ola pįrāye Baśıp pāyin rikāba oldu dāmād-ı şehenşāhį Netice mühr-i pāki aldı geçdi sadr-ı aǿlāya Verip mülkin nižāmın śulĥile şād etdi dünyāyı Keremler ķıldı iĥsān eyledi aǿlā vü ednāya Muvaffaķ oldu İstanbul içinde nice ĥayrāta Revā mı masķaŧ-ı reǿsinde ħayrı olmamaķ vāye Bu Ǿālį cāmiǿi ķıldı binā miǿmār-ı himmetle Sezādır hemser olsa beyt-i maǿmūr-ı felek-sāye Ola maķbūlü saǿyi yapdı İbrāhįm beytu llāh Maĥaldir gelse cemǿ olsa Müselmānlar muśallāya Ǿİbādet Ĥaķķ adır dāǿim duǿā śāĥib-i ĥayrāta Budur dünyāda žuhūr āħiret erbāb-ı Ǿuķbāya Gece gündüz ķılıp beş vaķtini bunda śalā ehli Hemįşe secde-i şükr eylesinler luŧf-ı Mevlā ya İlāhį devletin pāyende ķıl Ǿömrün füzūn eyle Ola dāǿim muvaffaķ böyle ĥayrāt-ı dil-ārāya Melekler dediler tekbįr ile tārįħin ey Dürrį Śalādır cāmiǿ-i iķbāl İbrāĥįm Pāşāya Sene 1131/ Vezin: MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 19

20 Şiir, kıta-i kebire nazım şekli ile yazılmış ve on dört beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun hezec bahri ile yazılmıştır. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mücerrededir. Mısra sonlarında sadece uzun a sesi benzeşmektedir. Bu da Arap harflerinden elif harfi ile yazılmaktadır, yani revi harfi eliftir. Benzeşme sadece elif harfinde olduğu için burada kafiye-i mücerrede vardır. Şiirde, uzun a sesinde sonra redif olarak ya eki yer almakta, bazı beyitlerde ise bu kısım bir ek değil kelime gövdesinde yer alan harfler halinde gelmektedir. Şiir, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı ilk binalardan olan Kara Cami nin iç kapısındaki kitabede yer almaktadır. Bu kitabenin şairi Dürrį dir. Şair, şiirin baş tarafında önceki şiirlerden farklı olarak önce Damat İbrahim Paşa nın adını zikretmektedir. Klasik şiir geleneğinde bu durum alışılmamış bir haldir. Çünkü şiirde, kıdem olarak daha üstün olan padişah övülür, daha sonra şiirin yazılma sebebi olan vezire sıra gelir. Ama Dürrį, bu şiirde bu sıralamaya uymamıştır. Bunda, Damat İbrahim Paşa yı daha fazla medhetme arzusu olabilir. Şiirde, Damat İbrahim Paşa nın devlet makamlarında aldığı görevler sırasıyla zikredilmiştir. Onun darüssade katibi olması, daha sonra mir-ahur olması, sonra padişahın damadı olması, ve nihayetinde pak devlet mührünü eline alarak sadrazamlık makamına gelmesi ifade edilmiştir. Damat İbrahim Paşa nın mülke nizam verip dünyayı sulh ile şad etmesi de vurgulanmıştır. Şiirin ilerleyen mısralarında Damat İbrahim Paşa nın İstanbul da da pek çok hayrat yaptırdığı, doğum yeri olan Nevşehir de hayır işleri yaptırmamasının reva olmadığı vurgulanmıştır. Hz. İbrahim in Kabe yi tamir ettiği hatırlatılarak, Damat İbrahim Paşa nın da müslümanların namaz kılması için böyle bir cami yaptırdığı söylenmiştir. Kıtanın sonunda, Damat İbrahim Paşa ya dua edilerek tarih mısrası söylenmiştir. 8. Kara Cami Dış Kapı Kitabesi Vezįr-i Ĥażret-i Ħān Aĥmed İbrāhįm Pāşā kim Oña maĥśūrdur ancaķ nižām-ı dįn ü dünyānıñ Nižām-ı mülke ermişken ħalel eŧrāf-ı Ǿālemde Ŧarįķ-i śulĥile sedd etdi rāhın cümle aǿdānıñ Diyārında murād etdikde bir ħayrāt ede įcād 20

21 Ķārįn oldu onuñ tedbįrine taķdįr-i Mevlā nıñ Oña nāžır olan el-ĥācı İbrāhįm Aġa ĥālā Yapıp bir cāmiǿ oldu onda hep maķbūl-i iħvānıñ Ħulūśuyla onuñ saǿyi cemįl ü ħiźmet-i pāki Sezā ķıldı onu elŧāfına ol kān-ı iĥsānıñ Belįġā bir duǿā geldi lisāna oldu hem tārįħ Bu cāmiǿ ŧįb-i ķabri ola İbrāhįm Pāşā nıñ Sene 1131/ Vezin: MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün Şiir, kıta-i kebire nazım şekli ile yazılmış ve altı beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun hezec bahri ile yazılmıştır. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mücerrededir. Mısra sonlarında sadece uzun a sesi benzeşmektedir. Bu da Arap harflerinden elif harfi ile yazılmaktadır, yani revi harfi eliftir. Benzeşme sadece elif harfinde olduğu için burada kafiye-i mücerrede vardır. Şiirde, uzun a sesinde sonra redif olarak nın eki yer almaktadır Şiir, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı ilk binalardan olan Kara Cami nin dış kapısındaki kitabede yer almaktadır. Bu kitabenin şairi Beliğ dir. Şair, şiirin baş tarafında devrin padişahı III. Ahmed in adından hemen sonra onun veziri İbrahim Paşa nın adını anmıştır. Burada, o dönemde savaş halinde olan devletin dönemin sadrazamı Damat İbrahim Paşa nın gayretleri ile sulh dönemine geçtiği vurgulanmıştır. Daha sonra Damat İbrahim Paşa nın diyarı olan Nevşehir de hayır işleri yapmak murad ettiği, böylece din kardeşlerinin de makbulü olan böyle bir cami yaptırdığı söylenmiştir. Kıtanın sonunda şair, diline gelen dua ile tarih mısrası söylenmiş, bu caminin Damat İbrahim Paşa nın kabrinin güzelliği olması dilenmiştir. 9. Kütüphane Kitabesi ŞerįǾāt sāliki Śulŧān Aĥmed Ħān Ġāzį kim Hemįşe kārı temhįd-i esās-ı şerǿ-i ġarrādır Cihānıñ māliki ħāķān-ı emced kim celāletle Vücūdu rūy-ı arż üstünde žıll-ı Ĥaķ TeǾālādır Şeh-i śāĥib-žafer śaĥib-ķırān-ı heft-kişver kim 21

22 Ġubār-ı pāyine şāhān-ı Ǿālem çehre-fersādır Nigįninden miŝāl-i mihr ferr-i salŧanat žāhir Riķābından çü Ǿizzet pertev-i şevket hüveydādır Vezįr-i aǿžām u dāmādı ol ĥāķān-ı źį-şānıñ Ki fenn-i himmet ü cūd u seĥāda ĥayret-efzādır Gelelden devlet ü iķbāl ile ol śadr-ı vālāya Şeb ü rūz ihtimāmı nažm-ı aĥvāl-i reǿāyādır Cihānda ārzusu dil-ħarāb olmuşları taǿmįr Hemįşe pįşesi ħayrāt ile dünyāyı iĥyādır Nümāyāndır yanında herkesin esrār-ı pinhānı Żamįr-i enveri gūyā ki mirǿāt-ı mücellādır Sitānbul içre vü eŧrāfda bį-ĥaddir āŝārı Ĥuśūśā kim bu beytü l-kütb-i Ǿālį Ǿālem-ārādır Derūnu gūne gūne nüsħa-i dil-cū ile memlū Birūnu zįb ü ārāyiş ile bį-miŝl ü hemtādır İçinde var nice cüzler kitāb-ı bį-muǿādil kim Onuñ her birisi ĥayret-fezā-yı İbn-i Sįnā dır Hele iĥyā-yı Ǿilm ü fażl için böyle bir eŝer yapmaķ Cenāb-ı śadr-ı Ǿālį-himmete tevfįķ-i Mevlā dır Bunuñla ĥaķ bu kim āŝār-ı ħayrın eyledi tekmįl Ki neşr-i Ǿilme baǿiŝ ħayr-ı vālā-şān-ı zįbādır Ħudā hem-vāre tevfįķ eylesin ħayrāta bānįsin Nice āŝār ola luŧfundan onuñ nev-be-nev śādır Nedįmā ħarf-i menķūt ile taĥrįr etdi tārįħin Bu beytü l-kütb-i Ǿālį ŧarħ-ı İbrāhįm Pāşā dır Sene 1140/ Vezin: MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün Şiir, kıta-i kebire nazım şekli ile yazılmış ve on beş beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun hezec bahri ile yazılmıştır. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mücerrededir. Mısra sonlarında sadece uzun a sesi benzeşmektedir. Revi harfi eliftir. Benzeşme sadece elif harfinde olduğu için burada kafiye-i mücerrede vardır. Kafiyeden sonra redif olarak dır ekleri gelmektedir. 22

23 Şiir, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı kütüphanenin kapısında yer almaktadır. Bu kitabenin şairi Nedim dir. Şiirde öncelikle dönemin padişahı III. Ahmed, daha sonra da onun sadrazamı Damat İbrahim Paşa övülmektedir. Buralardaki övgü ifadeleri daha önceki şiirlerdekilerle benzerlik gösterdiği için tekrar etmeye lüzum görülmemiştir. Şair, Damat İbrahim Paşa nın İstanbul ve çevresindeki hadsiz eserlerinden söz ettikten sonra onun Nevşehir de yaptırdığı kütüphaneden söz etmiştir. Bu kütüphanenin içinin çeşit çeşit gönül çekici kitaplarla dolu olması, dışının süslemelerle biricik ve eşsiz olması, içindeki pekçok cüz kitabın İbni Sina yı bile hayrete düşürecek nitelikte olması dile getirilmiştir. İlim ve faziletin ihyası için böyle bir eser yapmanın yüce himmetli sadrazama Mevla nın tevfiki ile olduğu sölenmiştir. Dua ifalerinden sonra, noktalı harflerin hesaplanması ile ortaya çıkan tarih mısrası söylenmiştir. 10. Orta Bekdik Cami Dış Kapı Kitabesi Ħarāb olmuş idi bir dem bu dil-keş cāmiǿ-i zįbā Temāşā eyledikçe Ǿābidān eyler idi ĥayfā Ħudā rūĥ-ı laŧįfiñ şād ede ǾAbdu l-ǿazįz Ħān ıñ Ġarįķ-i raĥmet etsin ĥaşre dek ol Ĥażret-i Mevlā Onuñ memlūkesinden zülf-i nergis ķıla çün himmet Edip ikmāl-i taǿmįrin hemān-dem eyledi iĥyā Sene 23 Receb 1296/ 13 Temmuz 1879 Vezin: MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün Şiirin nazım şekli, kafiye sistemine bakıldığında gazel nazım şekline benzemektedir. Yani şiir aa, xa, xa şeklinde kafiyelenmiştir ve matla beyti bulunmaktadır. Ancak bazı hallerde, kıta-i kebireler de aa kafiyesi ile başlayabilmektedir. Bu bir istisna sayılabilir. Şiirde mahlas bulunmadığı için kime ait olduğu bilinmemektedir. Şiir üç beyitten oluşmaktadır. Aruzun hezec bahri ile yazılmıştır. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mücerrededir. Mısra sonlarında sadece uzun a sesi benzeşmektedir. Revi harfi eliftir. Benzeşme sadece elif harfinde olduğu için burada kafiye-i mücerrede vardır. Şiir, Nevşehir deki Orta Bekdik camisinin dış kapı kitabesinde yer almaktadır. Bu kitabenin şairinin kim olduğu belli değildir. Lakin, şiirde Abdülaziz Han ın adı geçtiği için bu dönemde yaşayan bir şair tarafından yazıldığı söylenebilir. Şiirde, gönül çeken bu süslü caminin harap olduğu, bu durumu gören insanların çok üzüldüğü söylenmektedir. Burada, Abdülaziz Han ın 23

24 ruhuna dua ifadeleri yer almakta, onun himmeti ile bu caminin tamirinin ikmal edildiği belirtilmektedir. Bu kitabe, Damat İbrahim Paşa ile ilgili bir kitabe değildir. Miladi 1870 li yıllara denk gelen, Lale devrinden sonraki dönemlerde, 19. asırda yazılmış bir kitabedir. Edebi değer olarak, teşbih ve istiarelerin yer aldığı, zaman zaman mübalağaya başvurulan başarılı bir şiirdir. 11. Orduoğlu Cami Dış Kapı Kitabesi Mücedded ķıldı binā Medrese-i Besįm Aġa Versin oña Bārį Ħudā Cennet cemāli ĥūrįler Śıdķile Ĥaķķ a ķıl niyāz Eder ķabūl ol çāre-sāz Ħayrāt eden ol ser-firāz Olsun da bulsun ravżalar Medreseniñ ķadri Ǿalā ŞefįǾ ola rūz-ı cezā Heftād sālinde binā Oldu di ferdi ser-be-ser Vezin: MüstefǾilün MüstefǾilün Şiir, dörtlüklerle yazılmış bir şiirdir. Kafiye sistemine bakıldığında, bbba, ccca, ddda şeklinde kafiyelenmiş murabba nazım şekline benzemektedir. Şiirde mahlas bulunmadığı için kime ait olduğu bilinmemektedir. Şiir, her biri dört mısradan oluşan üç bentten oluşmaktadır. Aruzun recez bahri ile yazılmıştır (Dilçin, 1992, s. 23). Şiirin kafiyesi, bentlere göre farklılık arz etmektedir. 1 ve 3. bentlerde kafiye-i mücerrede kullanılmış, 2. bentte kafiye-i mürdefe kullanılmıştır. Şiir, Nevşehir deki Orduoğlu camisinin dış kapı kitabesinde yer almaktadır. Bu kitabenin şairinin kim olduğu belli değildir. Şiirde Besim Ağa medresesinin yenilendiğinden söz edilmekte, Allah ın ona cennet cemalli huriler vermesi şeklinde dua edilmektedir. Daha sonra, doğrulukla Allah a yalvarılması gerektiği, duaları onun kabul edeceği, hayır sahiplerinin başlarının yüce olacağı 24

25 ve ravzalara ulaşacakları söylenmiştir. Son bentte, heftad yani Farsça yetmiş anlamına gelen kelime geçmektedir. Bu tarih hicri 1170 tarihi olabilir. Bu da miladi 1757 li tarihlere denk düşmektedir. Bu binanın Lale devrinden sonraki bir vakitte tamir gördüğünü göstermektedir. Şiir edebi yönden çok da başarılı bir şiir değildir. Edebi sanatların fazla kullanılmadığı, düz söyleyişlerle bina ile ilgili bilgilerin verildiği bir manzumedir. 12. Şeyh Efendi Cami Dış Kapı Kitabesi Ser-i bevvāb-ı dergāh-ı muǿallā Ĥacı ǾOŝmān Beğ Ħudā źāt-ı şerįfin ħayra tevfįķ eyleyip her gāh Ħulūśu ĥürmetine erdi şimdi heft ü heştāde Varıp Ǿömr-i ŧabįbįye ola įmānile hemrāh Onu ĥubbü l-vaŧan sevķ etdi bu şehr içre ħayrāta Bu dārü l-ǿilmi yapdı hem śuyun buldurdu bir dil-ħˇāh Ĥayāt-ı rūĥ u ten Ǿilm ile māǿı cemǿ edip bunda Ĥayāt-ı sermedį kesb eyledi ol źāt-ı Ǿālį-cāh Bu mıśraǿ defterinde çıķma bir tārįħ-i mülhemdir Bu vālā medreseyle ħayr-ı maķbūl oldu ǾAbdu llāh Sene 1168/ Vezin: MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün Şiir, kıta-i kebire nazım şekli ile yazılmış ve beş beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun hezec bahri ile yazılmıştır. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mürdefedir. Mısra sonlarında uzun a ve güzel h sesleri benzeşmektedir. Revi harfi güzel hedir. Kafiyeden sonra redif olarak herhangi bir ek veya kelime gelmemektedir. Şiir, Nevşehir deki Şeyh Efendi camisinin dış kapı kitabesinde yer almaktadır. Bu kitabenin şairinin kim olduğu belli değildir. Şiirde, yüce dergahın baş kapıcısı olan Hacı Osman Beğ isimli bir kişiden söz edilmekte, Allah ın onun zatını hayra tevfik ettiği belirtilmektedir. Bu şahsın seksen yedi yaşına erdiği, vatan sevgisinin onu, bu şehir yani Nevşehir içinde bir hayrat yapmaya sevk ettiği söylenmektedir. Hacı Osman Beğin hem bu binayı yaptırdığı hem de suyunu bulup getirttiği belirtilmektedir. Şiir metni, Şeyh Efendi camisinin dış kapı kitabesinde yer almakla beraber, şiirin içinde darül ilm yani ilim evi ifadesi ve vala mederese yani yüce medrese ifadesi geçmektedir. 25

26 Burada bir çelişki olduğu görülmektedir. Bina cami olmasına rağmen, kitabede bir medresenin yapılması anlatılmaktadır. Bu da akla, kitabenin bulunduğu taşın yer değiştirme ihtimalini getirmektedir. Kitabede bulunan tarih hicri 1168, miladi 1754/1755 yıllarına, Lale devrinden epey sonraki bir tarih dilimine denk düşmektedir. Şiir edebi olarak, değişik edebi sanatların ve klasik şiir üslubunun başarılı olarak kullanıldığı bir metin kabul edilebilir. 13. Alaybey Çeşmesi Kitabesi Dilā bu çeşme-i dil-cūya Zemzem de desem cāǿiz Ĥalāvetde leŧāfetde bu Kevŝer de desem cāǿiz Śafā baħş eyler Ǿaŧşāna burūdetden zülālāsā Muśaffādan dem urdu āb-ı tesnįm de desem cāǿiz Livā-yı Aķsarāy mįr-ālāyı eyledi inşād Seħāvetde oña Ħātem-ŧabįǾat de desem cāǿiz Bu śu gibi ola cārį niyāzım çeşme-i baħtı Bu āŝār-ı cemįle ħayr-ı ekber de desem cāǿiz Bu śudan nūş eden Fāżıl pesend eyler bu tarįħiñ Ĥüseyn iñ Ǿayn-ı şehdine mükerrer de desem cāǿiz Sene 1227/ Vezin: MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün Şiir, gazel nazım şekli ile yazılmış ve beş beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun hezec bahri ile yazılmıştır. Şiir, Eski Türk edebiyatında kafiye sistemine göre değerlendirildiğinde kafiyesiz olarak yazılmıştır. Mısra de desem caiz kısmı, hem ek hem de kelimelerden oluşan redif grubu olarak görülmektedir. Tekrar eden bu redif grubunun dışında mısra sonlarında benzeşen harf ya da harfler bulunmamaktadır. Bu sebepten, şiir kafiyesizdir. Şiir, Alaybey çeşmesi olarak bilinen çeşmenin kitabesinde yer almaktadır. Bu kitabenin şairi Fāzıl dır. Şiirde, çeşmeyi kimin yaptırdığı açıkça belirtilmemekte, yaptıranın adı zikr edilmemektedir. Ancak, Livā-yı Aķsarāy mįr-ālāyı eyledi inşād mısrasından, bu çeşmenin Aksaray sancağı miralayı tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Şair, şiire gönle hitap ederek başlamaktadır. Gönül çeken bu çeşmeye Zemzem de dense yeri var, tatlılık ve hoşlukla Kevser de dense yeri var denmektedir. Zülal gibi saf arı suyu soğukluğu ile susuzlara safa vermekte, cennetteki ırmaklardan biri olan ab-ı Tesnim gibi saf akmaktadır. Şair, çeşmenin banisini cömertlik yönüyle Hatem-i 26

27 Taį ye benzetmektedir. Hatem-i Taį, Arap kabileleri arasında cömertliği ile tanınmış meşhur bir şahsiyettir (Pala, 1995, ss ). Şair, suyun akıcılığı ile niyazının yerine gelmesi arasında bir benzerlik kurmuştur. Ayrıca tarih mısrasında Hz. Hüseyin in adı kullanılmış ve onun Kerbela da susuz bir şekilde şehit edilmesine telmihte bulunulmuştur (Onay, 2009, s. 51). 14. Bekdik Çeşmesi Kitabesi Şehenşāh-ı cihān Śulŧān Ahmed Ħān-ı Ǿādil kim Müǿebbeddir umūrunda Cenāb-ı Ĥaķ TeǾālādan O kān-ı mekremet deryā-yı reǿfet kim onuñ luŧfun Cihānda görmemiş ādem mi var aǿlā vü ednādan Ħudā źāt-ı hümāyunun zamān-ı ĥaşre dek ķılsın Serįr-i salŧanātda fāriġ ü āsūde aǿdādan Zamānında cihān maǿmūrdur Ǿālem bütün mesrūr Vezįr-i aǿžām-ı Dāmād İbrāhįm Pāşā dan Nice memnūn olmazız vezįriñ cümle Ǿālem kim DuǾā almaķ ola maķśūdu ancaķ ħalķ-ı dünyādan Olup tevfįķ-i Yezdānį ye mažhar ħayr-ı cārįsi Onuñ her yerde efzūndur egerçi ĥadd ü iĥśādan Ĥuśūśā masķaŧ-ı reǿsi olan Nevşehr-i dil-cūnuñ Ahālįsini seyr etdikde āb-ı rūħ-baħşādan Nidā edip dedim dil-teşnegāne ǾĀsımā tārįħ İçiñ śu çeşme-i bālā-yı İbrāhįm Pāşā dan Vezin: MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün Şiir, kıta-i kebire nazım şekli ile yazılmış ve sekiz beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun hezec bahri ile yazılmıştır. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mücerrededir. Mısra sonlarında sadece uzun a sesi benzeşmektedir. Revi harfi eliftir. Kafiyeden sonra redif olarak dan ekleri gelmektedir. Şiir, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı Bekdik çeşmesinde yer almaktadır. Bu kitabenin şairi Āsım dır. Şiirde öncelikle dönemin padişahı III. Ahmed, daha sonra da onun sadrazamı Damat İbrahim Paşa övülmektedir. Şair, Damat İbrahim Paşa nın her yerde yaptırdığı 27

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu Arap ve Türk Edebiyatında Dinî Edebiyatın Müşterekleri Prof. Dr. Mehmet Akkuş 1 Hiç şüphe yok ki İslâm, Türk milletinin hayatında büyük ve köklü değişiklikler meydana getirmiştir.

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

SELANİK HORTACI CAMİSİ

SELANİK HORTACI CAMİSİ SELANİK HORTACI CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK HORTACI CAMİSİ Portakapı Mahallesinde günümüzde Egnatia Caddesinin üzerinde Erken dördüncü yüzyılda inşa edilmiştir. İlk başta bir pagan tapınak ya da türbe

Detaylı

Damat İbrahim Paşa on üç yıl sürecek Vezirlik makamında Osmanlı Devleti yararına çalışmayı hedef alarak devletin gelirlerini artırmak için çeşitli önl

Damat İbrahim Paşa on üç yıl sürecek Vezirlik makamında Osmanlı Devleti yararına çalışmayı hedef alarak devletin gelirlerini artırmak için çeşitli önl NEVŞEHİR DAMAT İBRAHİM PAŞA HALK KÜTÜPHANESİ Osman ATILGAN * Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 1718-1730 yılları arasında vezirlik yapmış ünlü Lale Devri sadrazamıdır. Babası Zeytin olarak bilinen İzdin Voyvodası

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi EROĞLU NÛRİ (d.?-ö.1012/1603) tekke şairi Açıklama [eç1]: Madde başlarında şairlerin mahlaslarının olmasına özen gösterilmeli. Ancak şairin tanıtıcı özellikleri virgülden sonra yazılmalı. Açıklama [eç2]:

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ (Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ Hazırlayan Adı Soyadı Danışman Unvan Adı Soyadı Niğde Ay, Yıl

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA KÜLLİYESİ

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA KÜLLİYESİ KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA KÜLLİYESİ BAKİ SARISAKAL KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA KÜLLİYESİ Kavala 6.Th. Poulidou sokağında bulunan Kavalalı Mehmet Ali Paşa Kulliyesi, Mehmed Ali Paşa tarafından, doğduğu şehir

Detaylı

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı Müşterek Şiirler Divanı Yazar İ. Hakkı Aksoyak ISBN: 978-605-9247-54-2 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 1000 Adet Yayınları Yayın No: 228 Web: grafikeryayin.com Kapak ve Sayfa Tasarımı Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ

GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ Ahmet AKDAĞ 1. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ : Şenödeyici, 1981 yılında Kocaeli de doğdu. İlk ve ortaöğrenimi bu şehirde tamamladıktan sonra 1999 yılında

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı 38 YEDİKITA EYLÜL 2014

Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı 38 YEDİKITA EYLÜL 2014 38 YEDİKITA EYLÜL 2014 Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı ... Nısf-ı Cihan İsfahan... Hz. Ömer (r.a.) devrinde fethedilmişti. Selçukluların başşehri, Harzemşahların, Timurluların ve Safevilerin gözdesiydi.

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXV

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXV OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXV. Neşir Heyeti - Editorial Board Halil İNALCIK- İsmail E. ER ÜNSAL Heath W. LOWRY -Feridun EMECEN Klaus KREISER Misafir Editörler: Hatice A YNUR- Mehmet KALP AKLI THE JOURNAL OF

Detaylı

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER İnsana eliyle kazandığından başkası yoktur. Simyacılık gafil işidir HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER BU BÖLÜMDE: Kim vardı diyâr-ı kîmyâya (Ayrıca bakınız: Gaflet içinde yaşamak) Allah bes, baki

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Hüsn-i Hat yazı çeşitleri - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Hüsn-i Hat yazı çeşitleri - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Hüsn-i Hat yazı çeşitleri başlıca altı kısımda toplanmış olup, buna Aklâm-ı sitte (altı kalem) denir. Aklam-ı sitte peyderpey icat olunarak, Bağdat da Yakut-ı Musta sami tarafından kesin şekli verilen

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255)

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) »^o^y^^ (S)>-^ı>^-^ ûi^^ts^ Okunuşu : Essultanî UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) )ena hazihi imara Emir Sipah Salar *Şücaeddin Kızıl bin Nuhbe (?) edamallahu sümuvvehu cemaziyelûlâ

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Kayseri Tıp Tarihi Müzesi'nin yer aldığı Çifte Medrese, yıllarında Selçuklu hükümdarı

Kayseri Tıp Tarihi Müzesi'nin yer aldığı Çifte Medrese, yıllarında Selçuklu hükümdarı 13. yüzyılda karvan yollarının kesiştiği önemli bir merkez olarak öne çıkan Kayseri, bu yüzyıldan sonra "Mukarr-ı Ulema" (Alimler Şehri) olarak anılmaya başlar. Önemli bir bilim ve sanat merkezi olan Kayseri'de

Detaylı

Osmanlıda Başlayan Ve Biten Geleneğin Adı: Âmin Alayı - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Osmanlıda Başlayan Ve Biten Geleneğin Adı: Âmin Alayı - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Her şeyin eskisi başkaymış. Evi de elbisesi de; teknolojisi de bilgisi de; Ramazan ı da gündelik hayatı da; hocası da mektebi de Evvelini ben söyledim ahirini siz getirin artık. Her dönemin kendine özgü

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi nde ;

Cumhuriyet Dönemi nde ; O Orta Asya Türklerinin bahçe düzenlemeleri hakkındaki bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Bunun en büyük nedeni belki de Türklerin mekan olusturmada toprak, kerpic gibi cabuk dağılan malzeme kullanmalarının

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ Bilal SEZER Özet: Bu çalışmada, İstanbul Fatih Camii'nin dış yüzeyinde bulunan taşa mahkûk celi sülüs yazıların yazı ve istif

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 169 VEFA VE CÖMERTLİK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 15 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923)

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) ISLAMIC MONUMENT SAMPLES THAT BELONGED TO TURKISH-ISLAM PERIOD IN NEVŞEHİR-DERİNKUYU COUNTY (1839 1923) Serap ERÇİN

Detaylı

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews Kitap Değerlendirmeleri Book Reviews HAK ÂŞIĞI VE HALK OZANI ÂŞIK YOKSUL DERVİŞ Cem ERDEM * İlmin Medinesi Ahmed-i Muhtar Onun kapıcısı Haydarı Kerrar Hakka girer burdan ervah-ı ebrar Erişir onlara fazl-ı

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

ÖRNEKLER. Nazife KURTMAN

ÖRNEKLER. Nazife KURTMAN ÇANAKKALE ESERLERİNDEN ÖRNEKLER Nazife KURTMAN Ki anakkale İlinde tesbit ettiğimiz yapıların tarihçeleri ve plân özellikleri hakkında ben bu ^ I konuşmamda ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü tesbit edilen bu

Detaylı

ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ

ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ Koyun Baba Zaviyesi nin bulunduğu Dellü köyüne 2 yıl önce ziyarete gittiğimde adeta terk edilmiş vaziyette bulmuştum. Yaz ayı olmasına rağmen

Detaylı

MÜHRÜ SÜLEYMAN. Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu..

MÜHRÜ SÜLEYMAN. Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu.. MÜHRÜ SÜLEYMAN Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu.. Zamanımızda bazı kendini bilge zanneden sahte alim geçinenler, yeni çıktı turfandalar bu motifi inkar edip hatta şeklini

Detaylı

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Hz. Muhammed (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi I.BÖLÜM Dua Şehitler için Salâ Okunması Ehl-i Beyt Muhabbeti Sinevizyon Gösterimi Açılış Konuşmaları:

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii On5yirmi5.com Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii Bazı camilerimiz vardır ki, bulundukları yere şeref verirler. Ortaköy deki bu cami bulunduğu yerden cazibe ve füsun alır. Yayın Tarihi : 1 Ağustos

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

Saat: 19.30 Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı AKS TV den İFTARA DOĞRU 1 KONU 1 KONUK Canlı Yayın

Saat: 19.30 Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı AKS TV den İFTARA DOĞRU 1 KONU 1 KONUK Canlı Yayın 1 2 On Bir Ayın Sultanı na ve Canik e Selam Olsun... Değerli Hemşehrilerim; Bir AKS Ramazan TV den ayına A daha DOĞRU kavuşmanın 1 KONU mutluluğunu 1 KONUK hep Canlı beraber Yayın yaşarken, Onbir ayın

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı.

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı. Server Dede Sultanahmet Meydanı nda Tapu ve Kadastro Müdürlük binasının arka tarafına geçerseniz, bir incir ağacının altında 1748 tarihli enteresan bir mezar görürsünüz. Mezarın baş kitabede buradan yatan

Detaylı

Nedim. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Nedim. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır. Şiirlerin

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına)

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) 15-17 Kasım 2012 DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Edebiyat ve Sanat Topluluğu ile Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER Abdullâh Saîd el-müderris Rahmân ve Rahîm olan Allâh In ismiyle. Hamd, Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Detaylı

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2)

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) Manevi ve maddi rızkın artması, lütuf ve ikramlara mazhar olmak için elimizdeki imkanlara göre en güzel bir şekilde çalışmalı ve en güzel bir şekilde

Detaylı

DAL MEḤMED ÇELEBĪ Āṣafī (ö. 1597 veya 1598)

DAL MEḤMED ÇELEBĪ Āṣafī (ö. 1597 veya 1598) DALMEḤMEDÇELEBĪ Āṣafī (ö.1597veya1598) HAYATI DalrumuzuileberaberPas aveçelebīünvanlarınıdataşıyanm.ç.öncelikleāṣafī mahlası ile tanınır ve bunu Sȩcāʿatnāme de sıkça kullanır. Çok yönlü bir birikime sahipolanm.ç.

Detaylı

ili-?., r f ı Apa Ofset Basımevi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu yayını

ili-?., r f ı Apa Ofset Basımevi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu yayını ili-?., r f ı Apa Ofset Basımevi, 64 64 20 Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu yayını evfik Fikret in son yıllarını geçirdiği Rumeli Hisarı yamacındaki evinin müze haline getirilmesi, İstanbul Belediyesinin

Detaylı

ADANA NIN SIRLARINA YOLCULUK

ADANA NIN SIRLARINA YOLCULUK ADANA NIN SIRLARINA YOLCULUK 2 Geçen hafta Adana nın Sırlarına Yolculuk diye bir yazıya başlamıştık. Amacımız Adana yı gezerken turistik bir zevk almanızı sağlamaktan başka bir şey değildi.sır dediklerimiz

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NDEN 5 KİTAP DAHA

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NDEN 5 KİTAP DAHA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NDEN 5 KİTAP DAHA Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kütüphanesine 5 yeni kitap daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi nin destek ve katkılarıyla bastırılan beş yeni eser okuyucularıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014.

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje Numarası: 458 Kitabın Adı: Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik Yazarlar: Ahmet

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı