Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE BAŞLIĞI Nevşehir İl Merkezinde Bulunan Tarihi Yapıların Kitabelerinin Edebi Yönden İncelenmesi Literary Review of Historical Buildings Epigraphs in the City Center of Nevşehir Proje No: 2010/23 Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ömer Bayram Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Parvana Bayram Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Araş. Gör. Volkan Karagözlü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü NeÜ BAP Nevşehir,

2 Ön söz Eski adı Muşkara olan Nevşehir, Damat İbrahim Paşa nın Osmanlı sarayında değişik görevler alması ve sonunda Sadrazamlık görevine gelmesi ile gelişmeye başlar. Muşkara, daha önce küçük bir köydür. Damat İbrahim Paşa nın kendi memleketine yaptığı hizmetlerle burası bir şehir haline gelir. Damat İbrahim Paşa, Nevşehir de cami, hamam, imaret, medrese, kütüphane, sıbyan mektebi ve çeşme gibi pek çok yapı inşa ettirmiş, bunlar vasıtasıyla Nevşehir in bir cazibe merkezi olmasına çalışmıştır. İnşa edilen bu yapıların üzerinde bilgi mahiyetinde yazılmış kitabeler yer almaktadır. Bu kitabelerin neredeyse tamamı şiir şeklinde dönemin meşhur şairleri tarafından yazılmış tarih kıtalarıdır. Kitabelerin şiir halinde yazılmış olması, bu metinlere tarihi birer vesika olmalarının yanı sıra edebi bir değer de katmaktadır. Kitabe metinlerinin hemen hemen hepsi, kitabeyi yazan şairlerin divanında veya değişik mecmularda yer almaktadır. Bu metinlerin bir binanın üzerinde yazılı olması, yazıldığı dönemle ve üzerinde yer aldığı binanın özellikleriyle ilgili olması ve binayı yaptıran kimselerle ilgili değerlendirmelere yer veriyor olması önemlidir. Birer tarih kıtası olmalarına rağmen bu manzum metinler, edebi değer taşımaktadırlar. Bu metinlerin yazan kişilerin Lale Devri meşhur şairlerinden olması da şiirlerin edebi değerini artırmaktadır. Bu projede, değişik kaynaklarda yer alan kitabe metinleri bir araya getirilmiş ve edebi yönden değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, toplam 21 tane kitabe üzerinde inceleme ve değerlendirme çalışması yapılmıştır. Bu kitabelerden 13 tanesi değişik yapıların ve 8 tanesi de çeşmelerin üzerinde yer almaktadır. Kitabelerdeki şiirlerin şairleri ve şiir sayıları da şu şekildedir: Nedim e ait 8 şiir, Seyyid Vehbî ye ait 4 şiir, Dürrî ye ait 1 şiir, Fāzıl a ait 1 şiir, Āsım a ait 1 şiir, Şākir e ait 1 şiir, Beliğ e ait 1 şiir ve şairi bilinmeyen 4 şiir vardır. Öncelikle bu kitabede yer alan şiirlerin tanskripsiyon harfli tam metinleri hazırlanmış, daha sonra bu şiirler, yazılmış oldukları nazım şekli, kafiyelenişi, aruz kalıbı gibi dış özellikleri yönüyle ve muhtevası, mazmunları, dili ve üslubu gibi iç özellikleri yönüyle edebi bir incelemeye tabi tutulmuştur. Bu çalışmanın Nevşehir in edebiyat ve tarih açısından tanıtımına hizmet ettiği ve Eski Türk edebiyatı ile ilgili farklı kaynaklardaki metinlerin de değerlendirmeye alınmasının mümkün olduğu düşünülmektedir. Özet 2

3 Nevşehir Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi bünyesinde hazırlanan Nevşehir İl Merkezinde Bulunan Tarihi Yapıların Kitabelerinin Edebi Yönden İncelenmesi adlı bu projede, tarihi yapıların kitabe metinleri tespit edilmiş ve edebi yönden incelenmiştir. Projeye konu olan tarihi yapılar Nevşehir il merkezinde bulunan binalardır. Bu binalar daha çok 18. asrın başlarında yapılmıştır. Bu tarih, Damat İbrahim Paşa nın devlet görevinde bulunduğu yıllara denk gelmektedir. Damat İbrahim Paşa, bu yıllarda padişahın beğenisini kazanmış, önemli devlet görevlerinde bulunmuştur de III. Ahmet in kızı Fatma Sultanla evlenerek padişahın damadı olmuş ve 1718 yılında sadrazamlık görevine getirilmiştir. Bu süreç içinde, Damat İbrahim Paşa doğum yeri olan Muşkara ya pek çok bina yaptırmış, bu küçük köyü Nevşehir haline getirmiştir. Bu Bilimsel Araştırma Projesinde, 21 farklı kitabe metni incelenmiş, bunlar üzerine bir edebi değerlendirme yapılmıştır. Bu kitabelerden 13 ü değişik mimari binaların, 8 i de çeşmelerin üzerinde yer almaktadır. Kitabelerde Nedim e ait 8 şiir, Seyyid Vehbî ye ait 4 şiir, Dürrî ye ait 1 şiir, Fāzıl a ait 1 şiir, Āsım a ait 1 şiir, Şākir e ait 1 şiir, Beliğ e ait 1 şiir ve şairi belli olmayan 4 şiir vardır. Bu metinler, tanskripsiyon alfabesi ile Latin harfllerine çevrilmiştir. Daha sonra bu şiirler, nazım şekli, kafiye örgüsü, aruz vezni gibi dış özellikleri açısından incelenmiştir. Ayrıca içeriği, konuları, dili ve üslubu gibi iç özellikleri yönüyle de edebi bir inceleme yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kitabelerde yer alan bu şiirlerin, dönemin meşhur şairleri tarafından yazıldığı, Damat İbrahim Paşa nın cömertliğinin ve hayırseverliğinin vurgulandığı görülmüştür. Şiirlerin daha çok tarih kıtaları şeklinde yazıldığı ve edebi yönden büyük önem taşıdığı saptanmıştır. Abstract This project, called Literary Review of Historical Buildings Epigraphs in the City Center of Nevsehir prepared in Nevsehir University, Scientific Research Projects Unit. In 3

4 this project, the historical buildings have been identified epigraphs and literary texts were examined. Buildings in the project which is the subject of historical buildings in the city center of Nevsehir. These buildings were mainly built in the beginning of 18th century. This date corresponds to the years where Damat Ibrahim Pasha served the state. Damat Ibrahim Pasha was favored by the Sultan and he held several high rank positions within the state. He got married to Sultan Fatima, daughter of III. Ahmet on Thus Damat Ibrahim Pasha was the son in law of the sultan. Within his grand vizier period Damat Ibrahim Pasha built many buildings in Muşkara, his birthplace. Thus he turned a small village into a city. This Scientific Research Project, examined 21 different epigraph texts, a literary evaluation has been made on them. 13 pieces epigraphs, are located on the variety of architectural buildings. 8 of them are located on the fountains. These epigraphs are the following poets poems: Nedim: 8 poems, Seyyid Vehbi: 4 poems, Dürri: 1 poem, Fazıl: 1 poem, Asım: 1 poem, Şakir: 1 poem, Beliğ: 1 poem and there are four poems whose authors are still unknown. These texts have been translated into transcription alphabet with the Arabic alphabet to Latin alphabet. Later, these poems, versification, rhyme braid examined in terms of external features, such as prosody verse. In addition, content issues, such as language and style of the interior features of a literary aspect has been evaluated. Evaluation of poems shows that epigraphs of that period s famous poets highlight Damat Ibrahim Pasha s generosity. Most of the poems are written in the quatrain" form and they certainly carry a great literary importance. Amaç ve Kapsam 4

5 Nevşehir İl Merkezinde Bulunan Tarihi Yapıların Kitabelerinin Edebi Yönden İncelenmesi adlı bu projenin amacı, Nevşehir in tanıtımına hizmet etmektir. Nevşehir, 18. asrın başlarından itibaren gelişmeye başlamış ve bir şehrin sahip olabileceği hareketliliğe ulaşmıştır. Bu hareketliliği sağlayan unsurlardan biri de şehirde bulunan tarihi yapılardır. Nevşehir ve çevresindeki yerleşim yerlerinin tarihi, milattan önceki dönemlere kadar uzanmaktadır. Ancak, bu çalışmanın amacı, özellikle 18. asırdan sonra yeni bir çehreye bürünen Nevşehir deki tarihi yapıların kitabelerini incelemek ve değerlendirmektir. Medrese, cami, hamam, imaret, kütüphane, sıbyan mektebi, çeşme, vb. gibi tarihi yapıların hemen hemen hepsi, Damat İbrahim Paşa nın maddi desteğiyle yapılmıştır. Lale devri sadrazamı olan Damat İbrahim Paşa, edebiyat faaliyetlerini de destekleyen bir devlet adamıdır. Onun yardımını gören pek çok şair, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir e yaptırdığı binalar için tarih manzumeleri yazmışlardır. Bu manzumeler usta şairlerin kaleminden çıktığı için büyük bir edebi değere sahiptir. Bu projenin amacı, bu usta şairlerin ürünü olan kitabe metinlerinin edebi değeri hakkında tespitte bulunmak, şekil ve muhteva özelliklerini dikkate alarak bu şiirleri değerlendirmektir. Bu projenin kapsamı, Nevşehir il merkezinde bulunan tarihi yapılarla sınırlandırılmıştır. Bu sebeple il merkezinde bulunan ve neredeyse hepsi Lale devrinde yapılan binaların kitabeleri edebi değerlendirmeye alınmıştır. İl merkezi dışında, Ürgüp, Avanos, Gülşehir, Hacıbektaş, vb. Nevşehir in ilçeleri ve başka yerleşim yerlerinde bulunan tarihi yapıların kitabeleri bu projenin kapsamı dışında tutulmuştur. Belki bu beldelerde bulunan tarihi yapıların kitabeleri, ileride başka bir projenin konusu olabilir. Çalışmamızda, yukarıda sözü edilen kitabelerde yazılı olan şiir metinleri, ilgili şairlerin divan ve diğer eserlerinden de araştırılmış, şiir metninin tam haline ulaşılmaya çalışılmış ve bu metinler transkripsiyon alfabesi ile verilmiştir. Bunun dışında, kitabelerin başka özellikleri, sanat tarihi açısından değerlendirilmesi, hat sanatı yönünden bilgi verilmesi, kitabenin ait olduğu tarihi yapının mimari özellikleri gibi, çalışmamızın içeriğine katkı sağlamayacak hususlar projenin kapsamının dışında tutulmuştur. Giriş Nevşehir, coğrafi konum olarak Kapadokya olarak bilinen bölgenin merkezinde yer alır. Kapadokya, Aksaray, Niğde ve Kayseri şehirleri arasında oluşan üçgen şeklindeki coğrafi 5

6 bölgenin eski adıdır. Kelime, Asurlular çağında bu bölge için kullanılmış olan Katpatuka kelimesinden türemiş olup, bu kelime eski Farsçada güzel, cins atlar ülkesi anlamına gelmektedir (Güney, 1974, s.20). Nevşehir il merkezi, Kahveci dağı etekleri ve sırtlarına kurulmuştur. Şehir, Konya, Aksaray, Kayseri, Kırşehir ve Niğde den gelen yolların kesiştiği bir noktada bulunmaktadır (Bilge, 1966, s.16). Nevşehir in en eski adı Nissa, Müslümanların da buraya yerleşmeye başlamasından sonra verilen adı da Muşkara dır (Güney, 1974, s.21). Muşkara, Damat İbrahim Paşa nın Osmanlı devlet yönetiminde önemli görevlere gelmesi, özellikle de padişahın damadı olup sadrazamlık görevinin verilmesi ile 1817 tarihinden itibaren gelişmeye başlamıştır. Damat İbrahim Paşa, bu yerin artık Muşkara diye anılmasını yasaklayıp yeni şehir anlamına gelen Nevşehir diye bilinmesini bir emir ile duyurmuştur (Güney, 1974, s.22). Yeni kurulmuş bu şehrin ahalisinin artırılması için, buraya yeni binalar inşa edilmiş, şehrin dışından su çekilerek halkın istifadesine sunulmak üzere çeşmeler yapılmıştır. Üzerlerinde kitabelerin de yer aldığı bu binaların bazıları şunlardır: Hamam, Kurşunlu Cami, İmaret, Medrese, Kara Cami, Kütüphane, Orta Bekdik Cami, Orduoğlu Cami, Şeyh Efendi Cami. Yine üzerinde kitabelerin yer aldığı çeşmelerden bazılarının adları şöyledir: Alaybey Çeşmesi, Bekdik Çeşmesi, Çekiç Çeşmesi, Kurşunlu Cami üst kapı çeşmesi, Morukçu Çeşmesi, Orduoğlu Çeşmesi, Sıbyan Mektebi Çeşmesi, Tavukçu Çeşmesi, Sefer Bey Çeşmesi. Bu projede, yukarıda bazılarının adları zikredilen değişik bina ve çeşmelere ait tespit edilebilen kitabeler incelenmiştir. Kitabe, binaların iç ve dış duvarlarında mermer, taş, ahşap, çini, maden gibi maddeler üzerine oymak veya kabartmak suretiyle işlenmiş yazı demektir. Bu konudaki araştırmalar daha sonra epigrafi (epigraphy, inscription, ilm-i kitabet) adıyla müstakil bir bilim dalı halinde gelişmiştir (Alparslan, 2002, ss ). İslam ın ilk dönemlerinde kitabeler nesir halindeydi. Bugünkü bilgilere göre kesin bir tarih söylemek mümkün olmamakla beraber manzum kitabe yazılması büyük ihtimalle İran sahasında başlamıştır. Ancak bu bölgede fazla rağbet görmeyen bu tarz Osmanlılarda kuvvetli bir gelişme göstermiştir. Ayrıca Anadolu sahasındaki manzum kitabelerde yapının tarihinin verilmesinde ebced hesabı önemli bir rol oynamış ve bu usul Türk edebiyatında vazgeçilmez bir sanat (tarih düşürme) haline gelmiştir (Alparslan, 2002, s. 78). Ebced hesabı, kitabelerde yer alan tarih kıtalarında genellikle sonuncu mısra veya son iki mısrada kullanılan bir hesap sitemidir. Ebced kelimesi, Arab alfabesindeki harflerin kolaylıkla ezberlenmesi için, harflerin birleştirilmesiyle meydana getirilmiş sekiz manasız kelimenin ilkidir (Yakıt, 1992, s. 6

7 23). Ebced hesabının çeşitleri ve tarih düşürme ile ilgili İsmail Yakıt ın (1992) kitabında çok geniş bilgi vardır. Çalışmamız kapsamında, toplam 21 tane kitabe üzerinde inceleme ve değerlendirme çalışması yapılmıştır. Bu kitabelerden 13 tanesi değişik yapıların ve 8 tanesi de çeşmelerin üzerinde yer almaktadır. Kitabelerdeki şiirlerin şairleri ve şiir sayıları da şu şekildedir: Nedim e ait 8 şiir, Seyyid Vehbî ye ait 4 şiir, Dürrî ye ait 1 şiir, Fāzıl a ait 1 şiir, Āsım a ait 1 şiir, Şākir e ait 1 şiir, Beliğ e ait 1 şiir ve şairi bilinmeyen 4 şiir vardır. Bu şairlerden Nedim, 18. asrın başlarında yaşayan, Lale devrinin meşhur şairidir. Nedim in yıldızı, Damat İbrahim Paşa ile parlamış (Mazıoğlu, 1992, s. 18) ve onun katledilmesiyle de (Ziya Şakir, 1944, ss ) sanatkarlık dönemi sona ermiştir. Nedim, velinimeti olan Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı tarihi yapılar için 8 ayrı şiir kaleme almıştır. Bu şiirler Muhsin Macit in hazırladığı Nedim Divanında (2013) da mevcuttur. Kitabelerde şiirleri bulunan şairlerden biri de Seyyid Vehbî dir. O da Lale devrinin şairi olduğu için, döneme ait çevre özelliklerini yansıtmış, yaşanılan devrin ve yaşanılan hayatın şiirlerini söylemek yolunda belirli adımlar atmıştır (Dikmen, 2013, s. 1). Seyyid Vehbî, Nevşehir deki Kurşunlu Cami Kitabesi İç Kapı, İmaret Kitabesi, Medrese Kitabesi ve Sıbyan Mektebi Çeşmesi Kitabesinde bulunan şiirleri yazmıştır. Zaten Vehbî nin tarih düşürme konusunda şöhreti de bilinmektedir. Topkapı Sarayı önündeki III. Ahmed Çeşmesi için padişahın yazdığı Besmeleyle iç suyu Han Ahmed e eyle dua tarih mısraının ebcedinin eksik gelmesi üzerine (Seyyid Vehbî nin), bunu Aç besmeleyle iç suyu Han Ahmed e eyle dua şekline koyarak tamamlaması sultanın takdirini kazanmasına vesile olmuş tur (Dikmen, 2009, s. 74). Dürrî, Kara Cami İç Kapı Kitabesinde bulunan şiiri yazan dönemin şairlerinden biridir. Dürrî Ahmed Efendi, Van da doğmuş, elçilik görevi yapmış, 1722 de vefat etmiştir. Edebi şahsiyeti üzerinde 17. asır divan şairlerinin ve bilhassa Nabî nin etkisi vardır (Talay, 1994, s. 35). Dürrî tarih düşürmede Sürūrî kadar usta olmasa da bu sanatın mühim temsilcilerinden biri sayılır. Zira divanının hemen hemen yarısı tarih manzumelerinden oluşmaktadır (Bağrıaçık, 2013, s.335). Āsım, daha çok şeyhülislamlığı ve vakanüvisliği ile bilinmektedir. İstanbul da doğmuş ve iyi bir tahsil almıştır. Üslubu sade ve açıktır. Şiirleri, devrin ünlü şairleri Nedim, Seyyid Vehbî ve Neylî gibi şairler yanında sönük kalır (Özcan, 1991, s. 477). Bekdik Çeşmesi kitabesindeki şiiri Āsım yazmıştır. 7

8 Bu projede kitabelerde yer alan ve yukarıda adı geçen şairlere ait olan şiirler, dış ve iç özellikleri dikkate alınarak incelenecektir. Malzeme ve yöntem Kitabelerle ilgili bu projede incelemeye konu olan malzeme, Nevşehir il merkezinde bulunan tarihi yapıların kitabelerinin metinleridir. Çalışma malzemesi bu şiir metinleridir. Kitabelerde yazılı olan metinler yayımlanmış kaynaklardan da tespit edilmiş ve transkripsiyon alfabesi ile yazıya geçirilmiştir. 8

9 Malzeme bu şekilde ortaya konduktan sonra şiirler edebi yönden incelenmeye başlanmıştır. Eldeki malzeme Eski Türk edebiyatı örnekleri olduğu için inceleme yöntemi olarak da Eski Türk edebiyatında kullanılan şerh yöntemi ve genel olarak şiir incelemelerinde kullanılan tahlil yöntemi kullanılmıştır. Şiir metinleri, dış ve iç özellikleri yani şekil ve muhteva özellikleri dikkate alınarak edebi yönden incelenmiştir. Sonuçlar (bulgular) ve tartışma 1. Hamam Dış Kapı Kitabesi Vezįr-i aǿzam İbrāhįm Pāşā-yı kerem-muǿtād Ki yoķdur himmet ü cūdu mekārimde oña hemtā Cenāb-ı Ĥażret-i Ħān Aĥmed iñ dāmād-ı źį-şānı DuǾā-yı devletin eyler gerek aǿlā gerek ednā Vezįr-i Ǿāķil ü kāmil nıüşįr-i bį-muǿādildir Zamān-ı devletinde oldu āsūde bütün dünyā ŀ 9

10 Cihānı eyledi cūd u sehāsı şöyle ābādan Ki reşk eyler zemįne şimdi ehl-i cennetü'l-meǿvā Ĥuśūśā Muşķarā şehrin edip maǿınūr u ābādan Bu ĥammām-ı laŧįf ol şehre verdi zįb ü fer ĥaķķā O denli pāk ü rūşendir leŧafetle nežāfetle Ki cāmı dįde-i ħurşįde olmuşdur żiyā-baħşā Ona bir ħaste ādem girse derdinden bulur śıĥĥat Degil ĥammām bu dārü'ş-şifā-yı feyżdir gūyā Gelip bir şevķ vaśfından Nedįm e dedi tārįħin Bu nev ĥammāmı İbrāhįm Pāşā eyledi inşā Sene 1134/ Vezin: MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün Şiir, nazım şekli olarak kıta-i kebiredir. Sekiz beyitten oluşmaktadır. Kıta, sözlükte, parça, kısım, bölük anlamlarına gelir. xa, xa şeklinde kafiyelenir. Bu tür şiirler, iki beyitten oluşuyorsa kıta, ikiden daha fazla beyitten oluşuyorsa kıta-i kebire olarak adlandırılır. Kıtalarda, genel olarak beyitler arasında anlam birliği bulunur. Şairler, bu nazım şekliyle yazdıkları şiirlerde mahlas kullanmayı tercih etmişlerdir (Dilçin, 1992, s. 203). Neredeyse bütün şairlerin divanlarında kıta veya kıta-i kebire nazım şekliyle yazdıkları şiirler vardır. Genellikle övgü ve tarih söyleme amacıyla yazılırlar. Kıta-i kebireler, divanlarda kasidelerden sonra yer alır (Kılıç, 2009, s. 223). Şiir, aruz vezni ile yazılmıştır. Aruzun hezec bahri ile (Dilçin, 1992, s. 19) yazılan bu şiirde dört tane aynı tefilenin tekrarından oluşan bir ritim vardır. Şair burada bilinçli olarak aruzun bu bahrini tercih etmiştir. Divan şairlerinin vezin kullanımındaki tercihlerini tevarüs ettikleri gelenek ve ritim anlayışları belirler (Macit, 2009, s. 195). Şiirin kafiyesi, Eski Türk edebiyatında kullanılan kafiye türlerinden kafiye-i mücerrede türündendir. Kafiye-i mücerrede, sadece revi harfinin tekrarına dayanan kafiye çeşididir (Saraç, 2011, s.140). Revi harfi, kafiyenin bulunduğu mısranın sonunda yer alır ve kafiyenin temel harfidir. Revi harfinden sonra redif de yer alabilir. Şiir, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı hamamın dış kapı kitabesinde yer almaktadır. Şair Nedim, şiirde öncelikle Damat İbrahim Paşa nın cömertliğini vurgulayarak onu övmüştür. Ayrıca, sonraki beyitlerde, Damat İbrahim Paşa nın III. Ahmed in damadı olduğu, soylu ve sıradan her kesimden insanın onun yöneticiliğinin devamlı olması için dua ettiği söylenmiştir. O vezirin, yani Damat İbrahim Paşa nın, akıllı, olgun, benzersiz olduğu, bütün dünyanın, onun yöneticilik döneminde asude, rahat, huzurlu bir şekilde yaşadığı belirtilmiştir. 10

11 Damat İbrahim Paşa nın vezirlik dönemi Lale devri diye adlandırılan yılları arasındaki dönemdir. Gerçekten de bu dönemde savaşlar sonlandırılmış, devlet ve halk bir süreliğine de olsa rahat bir dönem yaşamıştır. Burada, Nedim in kullandığı asude kelimesi, kavram olarak bu rahatlık dönemini ifade etmesi bakımında yerinde kullanılmış bir kelimedir. Sonraki beyitte, şair, Damat İbrahim Paşa nın cömertliğinin bütün cihanı içine aldığını, cennet ehlinin bile, yeryüzünde yaşayanları kıskandığını söylemiştir. Bu ifadede bir mübalağa vardır. Lakin bu mübalağa, Damat İbrahim Paşa nın dönemindeki huzuru anlatma açısından güzel bir şekilde yapılmıştır. Şair, bu medhiye kısmından sonra sözü, şiiri yazma sebebi olan hamama getirmiş ve bu latif hamamın Muşkara şehrinin imarına büyük katkı sağladığını, şehre ayrı bir süs ve güzellik verdiğini söylemiştir. Nedim in şiir içinde, şehrin adını Muşkara şeklinde zikretmesi, şiirin yazıldığı yıllarda, bu şehrin daha Nevşehir olarak anılmadığını göstermektedir. Çünkü Damat İbrahim Paşa, bir süre sonra şehirin adının Muşkara olarak anılmasını yasaklayıp Nevşehir diye bilinmesini emretmiştir. Şair, sonraki beyitlerde yine hamamın tasvirini yapmaya devam etmiştir. Hamamın temizliği ve letafeti o kadar ziyadedir ki o, güneşin gözüne bile ziya bahşetmektedir. Hasta bir adam o hamama girse, orada şifa bulur. Bu yönüyle burası bir hamam değil sanki bir hastanedir. Şair, son beyitte, kendisinin bir şevk ile hamamın inşa tarihini söylediğini belirterek, son mısrayı, ebced hesabı ile hamamın inşa tarihine denk gelen bir ifade ile bitirmiştir. 2. Hamam İç Kapı Kitabesi Şehriyār-ı baĥr u ber śāĥib-ķırān-ı şarķ u ġarb Ħusrev-i Cem-pāye Śulŧān Aĥmed-i Ǿālį-cenāb Ol şehenşāh-ı hümāyūn-ķadr vālā-rütbe kim Faħr eder dergāhına İskender etse intisāb Ol şehin dāmād-ı vālā-şānı śadr-ı aǿžāmı YaǾni İbrāhįm Pāşā ol vezįr-i kām-yāb ǾĀlemi leb-rįz kıldı cūdunuñ āvāzesi Belki çıķdı çarħa mānend-i duǿā-yı müstecāb Oldu iĥyāsı bu ĥammām-ı münevver kim onuñ Rūşenā her mermer-i śāfı miŝāl-i māh-tāb Śāĥibin Ĥaķ eyleyip śadr-ı saǿādetde mekįn Eylesin böyle nice Ǿāŝār-ı ħayr-ı müsteŧāb Eyledim çün vaķt-i itmāmın Nedįmā dan suǿāl Böyle iki mıśraǿ-ı tārįħ ile verdi cevāb 11

12 Cūd-ı İbrāhįm Pāşā germ edip bāzārını Buldu bu ĥamām ile bu şehr-i zįbā āb u tāb Sene 1140/ Vezin: FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün Şiir, bir önceki şiirde olduğu gibi kıta-i kebire nazım şekli ile yazılmıştır. Bu şiir de sekiz beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun remel bahri ile (Dilçin, 1992, s. 25) yazılmıştır. Remel bahrinde bulunan bu aruz kalıbı da ritim yönü yüksek bir vezindir. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mürdefedir. Kafiye-i mürdefe, revi harfi ve ridfin tekrarıyla oluşan kafiye çeşididir (Saraç, 2011, s.140). Ridf, kafiyenin bulunduğu mısranın sonunda, revi harfinden önce gelen ve uzun a, u, i sesini veren elif, vav ve ye harflerinin ismidir. Bu şiirde de be harfi revi harfidir. Ondan önce gelen elif harfi de ridftir. Mısra sonunda āb şeklinde kafiye-i mürdefe meydana gelmektedir. Şiir, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı hamamın iç kapı kitabesinde yer almaktadır. Bu kitabenin de şairi Nedim dir. Şair, şiirde öncelikle dönemin padişahı III. Ahmed i övme amacıyla mitolojide geçen bazı kahramanların isimlerine yer vermiştir. İran mitolojisinde ve Şehname de Husrev ve Cem iki önemli kahramandır. Husrev in lakabı Perviz dir. Perviz balık demektir. İkbal ve izzet sahibi manalarına da gelmektedir (Onay, 2009, s. 30). Cem ise şarabı icat etmekle meşhur olan İran hükümdarıdır (Onay, 2009, s. 109). Şair burada yine İran mitolojisinde adı geçen İskender i de zikretmiştir. İskender de daha çok ab-ı hayat ile ve fatih olması yönüyle edebiyatımızda söz konusu edilmiştir. Padişahın övgüsünden sonra söz, onun damadı olan İbrahim Paşaya getirilmiştir. Damat İbrahim Paşa, bu şiirde de yine cömertliği yönüyle zikredilmiş, onun için edilen duaların feleklere kadar yükseldiği ifade edilmiştir. Şiirin yazılma sebebi olan hamam, aydınlık olması, mermerlerinin bir dolunay gibi parlaması dile getirilmiş, dua ifadesinde, tanrının Damat İbrahim Paşa yı saadet sadrazamlığında devamlı kılması ve böyle güzel hayırlar yapmaya devam etmesi dilenmiştir. Şair, tarih mısrasının söylemeden önce müraca a şiir özelliğini kullanmıştır. Müraca a, dedim-dedi şeklinde karşılıklı konuşma şeklinde söylenmiş şiirlere denir. Burada da şair, Nedim e, bu hamamın tamamlanma vaktini sormuş, o da cevap olarak, iki tarih mısrası ile cevap cermiştir. Şair cevabında, bu süslü şehir, Damat İbrahim Paşa nın cömertliği ile yaptırdığı hamamın sayesinde hareketlenmiş, bir bakıma pazarı hararet bulmuştur, demektedir. Şairin burada germ kelimesini kullanması, iki ayrı manaya gelmeketedir. Hamam, germ yani sıcak olur. Pazar, germ yani hareketli olur. Şair kelimenin hem gerçek hem mecaz manası ile ustaca kinaye sanatını kullanmıştır. 12

13 3. Kurşunlu CāmiǾ İç Kapı Kitabesi Cenāb-ı Ĥażret-i Śulŧān Aĥmed Ħān Ġāzį kim Binā-yı şevketin miǿmār-ı sunǿ-ı lem-yezel yapdı İmām-ı Müslimįn kim cāmiǿ-i aĥlāķ-ı ĥasnādır Vücūdun feyż-i Mevlā muķtedā-yı her düvel yapdı Ne geldi ne gelir evreng-i milke miŝli zįrā kim Onuñ yapdıġı ħayr ne evāħir ne evvel yapdı O şāhenşāh-ı dehriñ śıhr-ı ħāśı śadr-ı mümtāzı Ki Mevlā ħāk-i dergāhından iksįr-i emel yapdı Cenāb-ı Āśāf İbrāhįm Pāşā kim Ħalįlāsā Yıķılmış dilleri çün KaǾbe bį-müzd ü Ǿamel yapdı Mizāc-ı devleti şūr-ı Ǿadüv ifsād etmişken Edip ıślāĥı źātü l-beyn-i bį-ceng ü cedel yapdı Edip Ǿaŧf-ı Ǿinān vādį-i ħayra tevsen-i ŧābǿı Ne ħāk üzre ķadem baśdıyise raǿnā maĥal yapdı Ĥuśūśā maŧlaǿ-ı ĥūrşįd-i źātı olduġu belde Ki iĥyā edip onu Nevşehir ķıldı güzel yapdı Be-cā-yı seng-i zįre sįm ü zer dökdü esāsında Bu dil-cū cāmiǿi n ettiyse etdi mā-ĥaśal yapdı Hele bi llāhi ol śadr-ı muǿallā-ķadr-i cūd-āyįn İlā-yevmi l-ķıyāme faħre lāyıķ bir maĥal yapdı Zebān-ı ħāme-i Vehbį bilip tavśįfde Ǿaczin Ne söz yapdı ise mıśdāķ-ı mā-ķalle ve dell yapdı Hemįşe ħānmān u devletin maǿmūr ede Mevlā Ki böyle bir Ǿibādetgāh-ı rabbi lem-yezel yapdı DuǾā etmek gerekdir beş vaķitde oķunup tārįħ Bu beytu llāhı İbrāhįm Pāşā-yı bį-bedel yapdı Sene 1139/ Vezin: MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün Şiir, kıta-i kebire nazım şekli ile yazılmıştır ve on üç beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun hezec bahri ile yazılmıştır. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mücerrededir. Mısra sonlarındaki yapdı kelimesi 13

14 redif, el şeklinde gelen ekteki lam harfi, revi harfidir. Benzeşme sadece lam harflerinde olduğu için burada kafiye-i mücerrede meydana gelmektedir. Şiir, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı Kurşunlu Cami nin iç kapısında yer almaktadır. Bu kitabenin şairi Seyyid Vehbį dir. Seyyid Vehbį, Lale devrinin meşhur şairlerinden biridiri. Şair, bu devirde yapılan pek çok mimari eser için tarih yazmıştır (Dikmen, 2013, s.3). Bu şiirde de önce dönemin padişahı III. Ahmed övülmekte, daha sonra söz sırası Damat İbrahim Paşa ya getirilmektedir. Şair, şiirde Damat İbrahim Paşa nın sadrazamlık makamında bulunması münasebetiyle, onu Hz. Süleyman ın vezirine benzetmektedir (Onay, 2009, s. 62). Ayrıca, onun asıl adının İbrahim olmasında hareketle, Kabe yi yeniden inşa eden Hz. İbrahim e benzetmekte ve Hz. İbrahim in lakabı olan asıl dost manasına gelen Halil kelimesini kullanarak, başka bir çağrışım yapmaktadır (Onay, 2009, s. 245). Şair şiirin ilerleyen kısımlarında tarihi bir gerçekliğe de işaret etmektedir. Devletin mizacını düşmanların kargaşaları bozmuş iken, Damat İbrahim Paşa, bu kötüye gidişe bir dur demiş, ortamı ıslah edip, savaşın ve cedelleşmenin olmadığı sakin bir devir hazırlamıştır. Şair burada, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de doğduğuna da işaret etmekte, matla-ı hurşid-i zat diyerek, kendisinin bir güneş gibi bu şehirden doğduğunu vurgulamaktadır. Burada, şehrin isminin Nevşehir olarak geçmesi dikkat çekicidir. Artık Muşkara adının yerine bu ismin kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Şair, daha sonra sözü cami ile ilgili konuya getirmekte, günde beş vakitte dua ederek bu tarihin söylenmesi gerektiğini belirtmektedir. 4. Kurşunlu Cami Dış Kapı Kitabesi ǾĀlemiñ ĥāķānı Śulŧān Aĥmed-i Ǿālį-himem Kim cihānda źāt-ı Ǿālį-şānıdır žıll-ı Ħudā Cümle şāhān içre ķılmış źāt-ı pāki ser-firāz Ĥażret-i Feyyāż-ı muŧlaķ eyleyip luŧf u Ǿaŧā Ol şehenşāh-ı hümāyūn-pāye kim şāyestedir Olsa cārūb dürr-i vālāsı şeh-per hümā Ol muǿažžam şehriyār-ı heft-kişver kim onuñ Muntažamdır devleti bir Āśāf ile ĥāliyā Śadr-ı aǿžām Āśāf-ı Ǿālį-cenāb-ı muĥterem 14

15 YaǾni İbrāhįm Pāşā maǿden-i cūd u Ǿaŧā Kūşe kūşe eyleyip āfāķı hem maǿmūre zār Bir eŝerle eyledi her semti pür-ǿizz ü Ǿalā Bā-ĥuśūś işte bu Nevşehr-i muǿallānıñ daħi Etdi her bir cānibin āŝārı ħūb u dil-güşā Bu münevver cāmiǿ-i Ǿālįyi bünyād eyleyip Buldu bu şehr-i laŧįfiñ ķadri ĥaķķā iǿtilā Bu muǿallā cāmiǿ olduķça mekān-ı kudsiyān Eyleye maĥfūz bānįsin Cenāb-ı Kibriyā Dedi bu mıśrāǿile tārįħ-i itmāmın Nedįm Ķıldı İbrāhįm Pāşā cāmiǿ-i enver binā Sene 1140/ Vezin: FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün Şiir, kıta-i kebire nazım şekli ile yazılmış ve on beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun remel bahri ile yazılmıştır. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mücerrededir. Mısra sonlarında sadece uzun a sesi benzeşmektedir. Bu da Arap harflerinden elif harfi ile yazılmaktadır, yani revi harfi eliftir. Benzeşme sadece elif harfinde olduğu için burada kafiye-i mücerrede vardır. Şiir, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı Kurşunlu Cami nin dış kapısında yer almaktadır. Bu kitabenin şairi Nedim dir. Şair, bu devirde yapılan pek çok mimari eser için tarih yazmıştır. Bu şiir de, Lale devrinde, Nevşehir de yapılan Kurşunlu Cami için yazılmıştır. Şair, şiirde öncelikle III. Ahmed i övmekte, daha sonra sözü Damat İbrahim Paşa ya getirmektedir. Şair, şiirde Damat İbrahim Paşa nın sadrazamlık makamında bulunması münasebetiyle, burada Asaf kelimesini kullanmakta, İbrahim Paşayı Hz. Süleyman ın veziri Asaf a benzetmektedir. Damat İbrahim Paşa, cömertliği sebebiyle övülmekte, yaptırdığı bu mualla cami ile onun, Nevşehir i daha bir güzelleştirdiği söylenmektedir. Şiirde mualla ve âlį kelimeleri sık sık tekrar etmektedir. Bu da yaptırılan caminin sıradan bir cami olmadığını, çok miktarda para sarf edilerek yaptırılan gösterişli bir cami olduğuna işaret etmektedir. Bina, bir cami olduğu için, buranın da ziyaretçilerinin kudsiler olduğu söylenmiştir. Bu kudsilerin duası ile, Allah ın bu binanın banisini, kötülerden muhafaza etmesi istenmiştir. 5. İmaret Kitabesi Bāsıŧ-ı ħˇān-ı kerem māǿide-sālār-ı himem 15

16 Ħusrev-i mihr-i Ǿalem pādişeh-i heft-iķlįm YaǾni śulŧān-ı selātįn-i cihān Aĥmed Ħān Ki velį-niǿmet-i Ǿālemdir o ĥāķān-ı Ǿažįm O ħaŧā-pūş u Ǿaŧā-baħş kerįmü ş-şānıñ Ki odur sāye-i ħūrşįd-i cihān-tāb-ı ķadįm Ġaras-ı dest keremi ġuśn-ı dıraħt-ı himemi Maĥrem-i muĥteremi Āśaf-ı münǿām-ı kerįm Şeref-i śadr-ı güzįn faśś-ı nigįn-i temkįn Śıhr-ı şāhenşeh-i dįn mažhar-ı esrār-ı raĥįm YaǾni hemzād-ı kerem tevǿem-i iĥsān-ı himem Nām-dāş-ı şeref-iĥzāz-ı Ħalįl İbrāhįm Ķıldı ol śadr-ı güzįn böyle Ǿimāret bünyād Ki śalādır o żiyāfet-kedede ħˇān-ı Ǿamįm Ķıldı beźl niǿam-ı li llāh berekātın versin Böyle olsun eğer olursa Ǿaŧā-baħş-ı kerįm Vehbiyā mā-ĥażara ħayr duǿā basŧı için Ferş-i ħāk eyleyelim çehreyi çün ħˇān-ı adįm Ĥażret-i Ħālıķ bį-çūn tevāli niǿama Onu da devlet-i dāreyn ile etsin tenǿįm Ĥarf-i menķūt ile bu maŧlaǿı tārįħ etdim Olacaķ yümn ü saǿādetle bināsı tetmįm Bu Ǿimāretde çıķar niǿmet-i elvān-ı Ǿamįm Oldu her sofrası bir māǿide-i İbrāhįm Sene 1139/ Vezin: FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün Şiir, kıta-i kebire nazım şekli ile yazılmış ve on iki beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun remel bahri ile yazılmıştır. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mürdefedir. Mısra sonlarında revi harfi olan mim ve uzun i sesini veren ye harfleri benzeşmektedir. Bu uzun i sesini veren ye harfi ridftir. Ridf ve revi ile yapılan bu kafiyenin adı kafiye-i mürdefedir. Şiir, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı imaretin kapısında yer almaktadır. Bu kitabenin şairi Seyyid Vehbį dir. Şair, şiirin baş tarafında klasik şiirin geleneklerine uygun olarak öncelikle devrin padişahı III. Ahmed i övmektedir. Bu övgü ifadelerinde, III. Ahmed, kerem sofrasını yayan, himmet ehli, yedi iklimin Husrev gibi kudretli padişahı, büyük hakan, hataları 16

17 örten, ihsanlar veren cömert bir padişah olarak nitelenmektedir. Daha sonra söz, imareti yaptıran kişi, Damat İbrahim Paşa ya gelmektedir. Şair, şiirde Damat İbrahim Paşa yı, diğer şairlerin yaptığı gibi Hz. Süleyman ın veziri Asaf a benzetmektedir. Ayrıca, Damat İbrahim Paşa nın cömertliğini vurgulamak için onun Hz. İbrahim ile namdaş, adaş olduğu söylenmektedir. Damat İbrahim Paşa nın yaptırdığı bu imaret, ziyafet-kede, ziyafet verilen yer olarak nitelenmekte ve buradan istifade eden herkesin ona hayır duada bulunduğu belirtilmektedir. Şair de Damat İbrahim Paşa için, Allah onu iki dünya devleti ile nimetlendirsin diye dua etmektedir. Kıtanın sonunda, ebced hesabına göre noktalı harflerin hesaplanması ile ortaya çıkan bir tarih söylenmiştir. 6. Medrese Kitabesi Ebu l-feth-i mužaffer şehryār-ı maǿdelet-güster Ki źāt-ı pāki onuñ mažhar-ı innā ceǿalnādır Cihānbān-ı muǿažžam ĥażret-i şāhenşeh-i aǿžam Ħidįv-i Cem-ħadem žıll-i žalįl-i Ħālıķu Ķādir Cenāb-ı Ĥażret-i Śulŧān Aĥmed Ħān Ġāzį kim Dürr-i dergāh-ı luŧf u cūdu miĥrāb-ı temennādır Degildir medĥini mümkin velākin şükrü vācibdir Ki źātı niǿmet-i maĥż-ı Cenāb-ı Ĥaķ TeǾālādır O ĥāķān-ı sįmā-menķabet kim Ǿadl ü reǿfetle Murādı Ǿālemi maǿmūr edip dünyāyı iĥyādır Onuñ çün mažhar-ı esbāb-ı teǿyįd eyleyip Mevlā Muvaffaķ etdi bir düstūra kim bį-miŝl ü hemtādır Nižām-ı dįn ü devlet yaǿni İbrāhįm Pāşā kim Olup iŝrine pey-rev şāhrāh-ı ħayra pūyādır Vezįr-i aǿžām u ekrem medār-ı raĥmet-i Ǿālem Ki dāmād-ı kerem-muǿtād şāh-ı kişver-ārādır Sütūde kār u girdārı müsellem ĥüsn ü eŧvārı Onuñ ħayrāt u āŝārı birūn-ı ĥadd ü iĥśādır Biri ez-cümle bu maǿmūre-i pākize-mevķiǿ kim Defātir-ħānede Nevşehir ismiyle müsemmādır O ħurşįd-i saǿādet maşrıķı olmaġla fażlından Zemįni şimdi rifǿatde revāķ-ı çarħa hemtādır Nedir yā bu muǿallā buķǿa-i pākįze-i vālā 17

18 Ki ĥüsn-i ŧarĥı ĥayret-baħş-ı erbāb-ı temennādır Sipihr-i Ǿilm ü dānişdir bu Ǿālį medrese gūyā İçinde ĥücreler mānend-i burc-ı çarħ-ı pįrādır Sebaķ-ħˇān-ı duǿā-yı ħayr olup aç śafĥaveş destiñ Sürūşān-ı ilāhį cümle āmįne müĥeyyādır Bu dārü l-ǿilmde neşr-i kemāl ü fażl olunduķca Ede bānįsini śadrında dāǿim Ħālıķu Ķādir Ola Ǿömrü füzūn ħaśmı nigūn mülkü ziver bįrūn Hemįşe nüh-ķıbāb-ı āsumān tā böyle bir cādır Sezā altun ķalemle yazsalar tārįħin ey Vehbį Bu vālā medrese įcād-ı İbrāhįm Pāşādır Sene 1139/ Vezin: MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün Şiir, kıta-i kebire nazım şekli ile yazılmış ve on yedi beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun hezec bahri ile yazılmıştır. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mücerrededir. Mısra sonlarında sadece uzun a sesi benzeşmektedir. Bu da Arap harflerinden elif harfi ile yazılmaktadır, yani revi harfi eliftir. Benzeşme sadece elif harfinde olduğu için burada kafiye-i mücerrede vardır. Şiirde, uzun a sesinde sonra redif olarak dır eki de yer almaktadır. Şiir, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı medresenin kapısındaki kitabede yer almaktadır. Bu kitabenin şairi Seyyid Vehbį dir. Şair, şiirin baş tarafında önceki şiirlerde de olduğu gibi farklı nitelendirmelerle III. Ahmed i övmektedir. Daha sonra, şiirin ilerleyen mısralarında söz, medreseyi yaptıran kişi, Damat İbrahim Paşa ya gelmektedir. Damat İbrahim Paşa şiirde, din ve devletin nizamı, eşsiz bir yönetici, padişahın işlerinde onun destekçisi, ülkeyi süsleyen ve mutad olarak cömertlikte bulunan padişahın damadı olarak nitelendirilmektedir. Damat İbrahim Paşa nın hayırları ve eserleri haddinden ziyadedir ve saymakla tükenmez. Bunlardan biri de defterhanede adı Nevşehir adıyla kayıtlı olan Damat İbrahim Paşa nın doğduğu yerdir. O yer yücelikte, feleğin revakları ile bir seviyededir. Bu yerde yapılan bu medrese de şair tarafından tasvir edilmiştir. Bu yüce medrese, ilim ve bilginin feleği, içindeki hücreleri feleğin burçları gibidir. Şair burada, sözü okuyucuya yöneltmekte, hayır duasının dersini okuyan birisi olarak elini sayfa gibi aç, çünkü Allah ın meleklerinin hepsi amin demek için hazır beklemektedir, demektedir. Daha sonra şair, ömrünün uzun, düşmanlarının baş aşağı, mülkünün süslü olması için dua etmektedir. Bu dua 18

19 ifadeleri feleğin dokuz kubbesine ulaşmaktadır. Kıtanın sonunda, altın kalemle yazılmaya değer olduğu söylenen tarih ifadesi yer almaktadır. 7. Kara Cami İç Kapı Kitabesi Vezįr-i śāĥibü l-ħayrāt İbrāhįm Pāşā kim Vücūd-ı pāki Ǿayn-ı raĥmet oldu dįn ü dünyāya Müşerref eyleyince devleti evvel saǿādetle Muvaffaķ oldu luŧf-ı Ĥażret-i Bārį TeǾālāya Şehenşāh-ı muǿažžam yaǿni Śulŧān Aĥmed-i Ġāzį Onu maǿmūr ķıldı ĥizmet-i bāb-ı muǿallāya Olunca kātib-i darü s-saǿāde bir nice müddet Žuhūra geldi źātından nice dürr-i girān-māye Onuñ ardınca mįr-āħūr evvel oldu ekrāma Vezāret şıķķına zirā ki oldur ola pįrāye Baśıp pāyin rikāba oldu dāmād-ı şehenşāhį Netice mühr-i pāki aldı geçdi sadr-ı aǿlāya Verip mülkin nižāmın śulĥile şād etdi dünyāyı Keremler ķıldı iĥsān eyledi aǿlā vü ednāya Muvaffaķ oldu İstanbul içinde nice ĥayrāta Revā mı masķaŧ-ı reǿsinde ħayrı olmamaķ vāye Bu Ǿālį cāmiǿi ķıldı binā miǿmār-ı himmetle Sezādır hemser olsa beyt-i maǿmūr-ı felek-sāye Ola maķbūlü saǿyi yapdı İbrāhįm beytu llāh Maĥaldir gelse cemǿ olsa Müselmānlar muśallāya Ǿİbādet Ĥaķķ adır dāǿim duǿā śāĥib-i ĥayrāta Budur dünyāda žuhūr āħiret erbāb-ı Ǿuķbāya Gece gündüz ķılıp beş vaķtini bunda śalā ehli Hemįşe secde-i şükr eylesinler luŧf-ı Mevlā ya İlāhį devletin pāyende ķıl Ǿömrün füzūn eyle Ola dāǿim muvaffaķ böyle ĥayrāt-ı dil-ārāya Melekler dediler tekbįr ile tārįħin ey Dürrį Śalādır cāmiǿ-i iķbāl İbrāĥįm Pāşāya Sene 1131/ Vezin: MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 19

20 Şiir, kıta-i kebire nazım şekli ile yazılmış ve on dört beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun hezec bahri ile yazılmıştır. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mücerrededir. Mısra sonlarında sadece uzun a sesi benzeşmektedir. Bu da Arap harflerinden elif harfi ile yazılmaktadır, yani revi harfi eliftir. Benzeşme sadece elif harfinde olduğu için burada kafiye-i mücerrede vardır. Şiirde, uzun a sesinde sonra redif olarak ya eki yer almakta, bazı beyitlerde ise bu kısım bir ek değil kelime gövdesinde yer alan harfler halinde gelmektedir. Şiir, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı ilk binalardan olan Kara Cami nin iç kapısındaki kitabede yer almaktadır. Bu kitabenin şairi Dürrį dir. Şair, şiirin baş tarafında önceki şiirlerden farklı olarak önce Damat İbrahim Paşa nın adını zikretmektedir. Klasik şiir geleneğinde bu durum alışılmamış bir haldir. Çünkü şiirde, kıdem olarak daha üstün olan padişah övülür, daha sonra şiirin yazılma sebebi olan vezire sıra gelir. Ama Dürrį, bu şiirde bu sıralamaya uymamıştır. Bunda, Damat İbrahim Paşa yı daha fazla medhetme arzusu olabilir. Şiirde, Damat İbrahim Paşa nın devlet makamlarında aldığı görevler sırasıyla zikredilmiştir. Onun darüssade katibi olması, daha sonra mir-ahur olması, sonra padişahın damadı olması, ve nihayetinde pak devlet mührünü eline alarak sadrazamlık makamına gelmesi ifade edilmiştir. Damat İbrahim Paşa nın mülke nizam verip dünyayı sulh ile şad etmesi de vurgulanmıştır. Şiirin ilerleyen mısralarında Damat İbrahim Paşa nın İstanbul da da pek çok hayrat yaptırdığı, doğum yeri olan Nevşehir de hayır işleri yaptırmamasının reva olmadığı vurgulanmıştır. Hz. İbrahim in Kabe yi tamir ettiği hatırlatılarak, Damat İbrahim Paşa nın da müslümanların namaz kılması için böyle bir cami yaptırdığı söylenmiştir. Kıtanın sonunda, Damat İbrahim Paşa ya dua edilerek tarih mısrası söylenmiştir. 8. Kara Cami Dış Kapı Kitabesi Vezįr-i Ĥażret-i Ħān Aĥmed İbrāhįm Pāşā kim Oña maĥśūrdur ancaķ nižām-ı dįn ü dünyānıñ Nižām-ı mülke ermişken ħalel eŧrāf-ı Ǿālemde Ŧarįķ-i śulĥile sedd etdi rāhın cümle aǿdānıñ Diyārında murād etdikde bir ħayrāt ede įcād 20

21 Ķārįn oldu onuñ tedbįrine taķdįr-i Mevlā nıñ Oña nāžır olan el-ĥācı İbrāhįm Aġa ĥālā Yapıp bir cāmiǿ oldu onda hep maķbūl-i iħvānıñ Ħulūśuyla onuñ saǿyi cemįl ü ħiźmet-i pāki Sezā ķıldı onu elŧāfına ol kān-ı iĥsānıñ Belįġā bir duǿā geldi lisāna oldu hem tārįħ Bu cāmiǿ ŧįb-i ķabri ola İbrāhįm Pāşā nıñ Sene 1131/ Vezin: MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün Şiir, kıta-i kebire nazım şekli ile yazılmış ve altı beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun hezec bahri ile yazılmıştır. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mücerrededir. Mısra sonlarında sadece uzun a sesi benzeşmektedir. Bu da Arap harflerinden elif harfi ile yazılmaktadır, yani revi harfi eliftir. Benzeşme sadece elif harfinde olduğu için burada kafiye-i mücerrede vardır. Şiirde, uzun a sesinde sonra redif olarak nın eki yer almaktadır Şiir, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı ilk binalardan olan Kara Cami nin dış kapısındaki kitabede yer almaktadır. Bu kitabenin şairi Beliğ dir. Şair, şiirin baş tarafında devrin padişahı III. Ahmed in adından hemen sonra onun veziri İbrahim Paşa nın adını anmıştır. Burada, o dönemde savaş halinde olan devletin dönemin sadrazamı Damat İbrahim Paşa nın gayretleri ile sulh dönemine geçtiği vurgulanmıştır. Daha sonra Damat İbrahim Paşa nın diyarı olan Nevşehir de hayır işleri yapmak murad ettiği, böylece din kardeşlerinin de makbulü olan böyle bir cami yaptırdığı söylenmiştir. Kıtanın sonunda şair, diline gelen dua ile tarih mısrası söylenmiş, bu caminin Damat İbrahim Paşa nın kabrinin güzelliği olması dilenmiştir. 9. Kütüphane Kitabesi ŞerįǾāt sāliki Śulŧān Aĥmed Ħān Ġāzį kim Hemįşe kārı temhįd-i esās-ı şerǿ-i ġarrādır Cihānıñ māliki ħāķān-ı emced kim celāletle Vücūdu rūy-ı arż üstünde žıll-ı Ĥaķ TeǾālādır Şeh-i śāĥib-žafer śaĥib-ķırān-ı heft-kişver kim 21

22 Ġubār-ı pāyine şāhān-ı Ǿālem çehre-fersādır Nigįninden miŝāl-i mihr ferr-i salŧanat žāhir Riķābından çü Ǿizzet pertev-i şevket hüveydādır Vezįr-i aǿžām u dāmādı ol ĥāķān-ı źį-şānıñ Ki fenn-i himmet ü cūd u seĥāda ĥayret-efzādır Gelelden devlet ü iķbāl ile ol śadr-ı vālāya Şeb ü rūz ihtimāmı nažm-ı aĥvāl-i reǿāyādır Cihānda ārzusu dil-ħarāb olmuşları taǿmįr Hemįşe pįşesi ħayrāt ile dünyāyı iĥyādır Nümāyāndır yanında herkesin esrār-ı pinhānı Żamįr-i enveri gūyā ki mirǿāt-ı mücellādır Sitānbul içre vü eŧrāfda bį-ĥaddir āŝārı Ĥuśūśā kim bu beytü l-kütb-i Ǿālį Ǿālem-ārādır Derūnu gūne gūne nüsħa-i dil-cū ile memlū Birūnu zįb ü ārāyiş ile bį-miŝl ü hemtādır İçinde var nice cüzler kitāb-ı bį-muǿādil kim Onuñ her birisi ĥayret-fezā-yı İbn-i Sįnā dır Hele iĥyā-yı Ǿilm ü fażl için böyle bir eŝer yapmaķ Cenāb-ı śadr-ı Ǿālį-himmete tevfįķ-i Mevlā dır Bunuñla ĥaķ bu kim āŝār-ı ħayrın eyledi tekmįl Ki neşr-i Ǿilme baǿiŝ ħayr-ı vālā-şān-ı zįbādır Ħudā hem-vāre tevfįķ eylesin ħayrāta bānįsin Nice āŝār ola luŧfundan onuñ nev-be-nev śādır Nedįmā ħarf-i menķūt ile taĥrįr etdi tārįħin Bu beytü l-kütb-i Ǿālį ŧarħ-ı İbrāhįm Pāşā dır Sene 1140/ Vezin: MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün Şiir, kıta-i kebire nazım şekli ile yazılmış ve on beş beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun hezec bahri ile yazılmıştır. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mücerrededir. Mısra sonlarında sadece uzun a sesi benzeşmektedir. Revi harfi eliftir. Benzeşme sadece elif harfinde olduğu için burada kafiye-i mücerrede vardır. Kafiyeden sonra redif olarak dır ekleri gelmektedir. 22

23 Şiir, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı kütüphanenin kapısında yer almaktadır. Bu kitabenin şairi Nedim dir. Şiirde öncelikle dönemin padişahı III. Ahmed, daha sonra da onun sadrazamı Damat İbrahim Paşa övülmektedir. Buralardaki övgü ifadeleri daha önceki şiirlerdekilerle benzerlik gösterdiği için tekrar etmeye lüzum görülmemiştir. Şair, Damat İbrahim Paşa nın İstanbul ve çevresindeki hadsiz eserlerinden söz ettikten sonra onun Nevşehir de yaptırdığı kütüphaneden söz etmiştir. Bu kütüphanenin içinin çeşit çeşit gönül çekici kitaplarla dolu olması, dışının süslemelerle biricik ve eşsiz olması, içindeki pekçok cüz kitabın İbni Sina yı bile hayrete düşürecek nitelikte olması dile getirilmiştir. İlim ve faziletin ihyası için böyle bir eser yapmanın yüce himmetli sadrazama Mevla nın tevfiki ile olduğu sölenmiştir. Dua ifalerinden sonra, noktalı harflerin hesaplanması ile ortaya çıkan tarih mısrası söylenmiştir. 10. Orta Bekdik Cami Dış Kapı Kitabesi Ħarāb olmuş idi bir dem bu dil-keş cāmiǿ-i zįbā Temāşā eyledikçe Ǿābidān eyler idi ĥayfā Ħudā rūĥ-ı laŧįfiñ şād ede ǾAbdu l-ǿazįz Ħān ıñ Ġarįķ-i raĥmet etsin ĥaşre dek ol Ĥażret-i Mevlā Onuñ memlūkesinden zülf-i nergis ķıla çün himmet Edip ikmāl-i taǿmįrin hemān-dem eyledi iĥyā Sene 23 Receb 1296/ 13 Temmuz 1879 Vezin: MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün Şiirin nazım şekli, kafiye sistemine bakıldığında gazel nazım şekline benzemektedir. Yani şiir aa, xa, xa şeklinde kafiyelenmiştir ve matla beyti bulunmaktadır. Ancak bazı hallerde, kıta-i kebireler de aa kafiyesi ile başlayabilmektedir. Bu bir istisna sayılabilir. Şiirde mahlas bulunmadığı için kime ait olduğu bilinmemektedir. Şiir üç beyitten oluşmaktadır. Aruzun hezec bahri ile yazılmıştır. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mücerrededir. Mısra sonlarında sadece uzun a sesi benzeşmektedir. Revi harfi eliftir. Benzeşme sadece elif harfinde olduğu için burada kafiye-i mücerrede vardır. Şiir, Nevşehir deki Orta Bekdik camisinin dış kapı kitabesinde yer almaktadır. Bu kitabenin şairinin kim olduğu belli değildir. Lakin, şiirde Abdülaziz Han ın adı geçtiği için bu dönemde yaşayan bir şair tarafından yazıldığı söylenebilir. Şiirde, gönül çeken bu süslü caminin harap olduğu, bu durumu gören insanların çok üzüldüğü söylenmektedir. Burada, Abdülaziz Han ın 23

24 ruhuna dua ifadeleri yer almakta, onun himmeti ile bu caminin tamirinin ikmal edildiği belirtilmektedir. Bu kitabe, Damat İbrahim Paşa ile ilgili bir kitabe değildir. Miladi 1870 li yıllara denk gelen, Lale devrinden sonraki dönemlerde, 19. asırda yazılmış bir kitabedir. Edebi değer olarak, teşbih ve istiarelerin yer aldığı, zaman zaman mübalağaya başvurulan başarılı bir şiirdir. 11. Orduoğlu Cami Dış Kapı Kitabesi Mücedded ķıldı binā Medrese-i Besįm Aġa Versin oña Bārį Ħudā Cennet cemāli ĥūrįler Śıdķile Ĥaķķ a ķıl niyāz Eder ķabūl ol çāre-sāz Ħayrāt eden ol ser-firāz Olsun da bulsun ravżalar Medreseniñ ķadri Ǿalā ŞefįǾ ola rūz-ı cezā Heftād sālinde binā Oldu di ferdi ser-be-ser Vezin: MüstefǾilün MüstefǾilün Şiir, dörtlüklerle yazılmış bir şiirdir. Kafiye sistemine bakıldığında, bbba, ccca, ddda şeklinde kafiyelenmiş murabba nazım şekline benzemektedir. Şiirde mahlas bulunmadığı için kime ait olduğu bilinmemektedir. Şiir, her biri dört mısradan oluşan üç bentten oluşmaktadır. Aruzun recez bahri ile yazılmıştır (Dilçin, 1992, s. 23). Şiirin kafiyesi, bentlere göre farklılık arz etmektedir. 1 ve 3. bentlerde kafiye-i mücerrede kullanılmış, 2. bentte kafiye-i mürdefe kullanılmıştır. Şiir, Nevşehir deki Orduoğlu camisinin dış kapı kitabesinde yer almaktadır. Bu kitabenin şairinin kim olduğu belli değildir. Şiirde Besim Ağa medresesinin yenilendiğinden söz edilmekte, Allah ın ona cennet cemalli huriler vermesi şeklinde dua edilmektedir. Daha sonra, doğrulukla Allah a yalvarılması gerektiği, duaları onun kabul edeceği, hayır sahiplerinin başlarının yüce olacağı 24

25 ve ravzalara ulaşacakları söylenmiştir. Son bentte, heftad yani Farsça yetmiş anlamına gelen kelime geçmektedir. Bu tarih hicri 1170 tarihi olabilir. Bu da miladi 1757 li tarihlere denk düşmektedir. Bu binanın Lale devrinden sonraki bir vakitte tamir gördüğünü göstermektedir. Şiir edebi yönden çok da başarılı bir şiir değildir. Edebi sanatların fazla kullanılmadığı, düz söyleyişlerle bina ile ilgili bilgilerin verildiği bir manzumedir. 12. Şeyh Efendi Cami Dış Kapı Kitabesi Ser-i bevvāb-ı dergāh-ı muǿallā Ĥacı ǾOŝmān Beğ Ħudā źāt-ı şerįfin ħayra tevfįķ eyleyip her gāh Ħulūśu ĥürmetine erdi şimdi heft ü heştāde Varıp Ǿömr-i ŧabįbįye ola įmānile hemrāh Onu ĥubbü l-vaŧan sevķ etdi bu şehr içre ħayrāta Bu dārü l-ǿilmi yapdı hem śuyun buldurdu bir dil-ħˇāh Ĥayāt-ı rūĥ u ten Ǿilm ile māǿı cemǿ edip bunda Ĥayāt-ı sermedį kesb eyledi ol źāt-ı Ǿālį-cāh Bu mıśraǿ defterinde çıķma bir tārįħ-i mülhemdir Bu vālā medreseyle ħayr-ı maķbūl oldu ǾAbdu llāh Sene 1168/ Vezin: MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün Şiir, kıta-i kebire nazım şekli ile yazılmış ve beş beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun hezec bahri ile yazılmıştır. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mürdefedir. Mısra sonlarında uzun a ve güzel h sesleri benzeşmektedir. Revi harfi güzel hedir. Kafiyeden sonra redif olarak herhangi bir ek veya kelime gelmemektedir. Şiir, Nevşehir deki Şeyh Efendi camisinin dış kapı kitabesinde yer almaktadır. Bu kitabenin şairinin kim olduğu belli değildir. Şiirde, yüce dergahın baş kapıcısı olan Hacı Osman Beğ isimli bir kişiden söz edilmekte, Allah ın onun zatını hayra tevfik ettiği belirtilmektedir. Bu şahsın seksen yedi yaşına erdiği, vatan sevgisinin onu, bu şehir yani Nevşehir içinde bir hayrat yapmaya sevk ettiği söylenmektedir. Hacı Osman Beğin hem bu binayı yaptırdığı hem de suyunu bulup getirttiği belirtilmektedir. Şiir metni, Şeyh Efendi camisinin dış kapı kitabesinde yer almakla beraber, şiirin içinde darül ilm yani ilim evi ifadesi ve vala mederese yani yüce medrese ifadesi geçmektedir. 25

26 Burada bir çelişki olduğu görülmektedir. Bina cami olmasına rağmen, kitabede bir medresenin yapılması anlatılmaktadır. Bu da akla, kitabenin bulunduğu taşın yer değiştirme ihtimalini getirmektedir. Kitabede bulunan tarih hicri 1168, miladi 1754/1755 yıllarına, Lale devrinden epey sonraki bir tarih dilimine denk düşmektedir. Şiir edebi olarak, değişik edebi sanatların ve klasik şiir üslubunun başarılı olarak kullanıldığı bir metin kabul edilebilir. 13. Alaybey Çeşmesi Kitabesi Dilā bu çeşme-i dil-cūya Zemzem de desem cāǿiz Ĥalāvetde leŧāfetde bu Kevŝer de desem cāǿiz Śafā baħş eyler Ǿaŧşāna burūdetden zülālāsā Muśaffādan dem urdu āb-ı tesnįm de desem cāǿiz Livā-yı Aķsarāy mįr-ālāyı eyledi inşād Seħāvetde oña Ħātem-ŧabįǾat de desem cāǿiz Bu śu gibi ola cārį niyāzım çeşme-i baħtı Bu āŝār-ı cemįle ħayr-ı ekber de desem cāǿiz Bu śudan nūş eden Fāżıl pesend eyler bu tarįħiñ Ĥüseyn iñ Ǿayn-ı şehdine mükerrer de desem cāǿiz Sene 1227/ Vezin: MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün Şiir, gazel nazım şekli ile yazılmış ve beş beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun hezec bahri ile yazılmıştır. Şiir, Eski Türk edebiyatında kafiye sistemine göre değerlendirildiğinde kafiyesiz olarak yazılmıştır. Mısra de desem caiz kısmı, hem ek hem de kelimelerden oluşan redif grubu olarak görülmektedir. Tekrar eden bu redif grubunun dışında mısra sonlarında benzeşen harf ya da harfler bulunmamaktadır. Bu sebepten, şiir kafiyesizdir. Şiir, Alaybey çeşmesi olarak bilinen çeşmenin kitabesinde yer almaktadır. Bu kitabenin şairi Fāzıl dır. Şiirde, çeşmeyi kimin yaptırdığı açıkça belirtilmemekte, yaptıranın adı zikr edilmemektedir. Ancak, Livā-yı Aķsarāy mįr-ālāyı eyledi inşād mısrasından, bu çeşmenin Aksaray sancağı miralayı tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Şair, şiire gönle hitap ederek başlamaktadır. Gönül çeken bu çeşmeye Zemzem de dense yeri var, tatlılık ve hoşlukla Kevser de dense yeri var denmektedir. Zülal gibi saf arı suyu soğukluğu ile susuzlara safa vermekte, cennetteki ırmaklardan biri olan ab-ı Tesnim gibi saf akmaktadır. Şair, çeşmenin banisini cömertlik yönüyle Hatem-i 26

27 Taį ye benzetmektedir. Hatem-i Taį, Arap kabileleri arasında cömertliği ile tanınmış meşhur bir şahsiyettir (Pala, 1995, ss ). Şair, suyun akıcılığı ile niyazının yerine gelmesi arasında bir benzerlik kurmuştur. Ayrıca tarih mısrasında Hz. Hüseyin in adı kullanılmış ve onun Kerbela da susuz bir şekilde şehit edilmesine telmihte bulunulmuştur (Onay, 2009, s. 51). 14. Bekdik Çeşmesi Kitabesi Şehenşāh-ı cihān Śulŧān Ahmed Ħān-ı Ǿādil kim Müǿebbeddir umūrunda Cenāb-ı Ĥaķ TeǾālādan O kān-ı mekremet deryā-yı reǿfet kim onuñ luŧfun Cihānda görmemiş ādem mi var aǿlā vü ednādan Ħudā źāt-ı hümāyunun zamān-ı ĥaşre dek ķılsın Serįr-i salŧanātda fāriġ ü āsūde aǿdādan Zamānında cihān maǿmūrdur Ǿālem bütün mesrūr Vezįr-i aǿžām-ı Dāmād İbrāhįm Pāşā dan Nice memnūn olmazız vezįriñ cümle Ǿālem kim DuǾā almaķ ola maķśūdu ancaķ ħalķ-ı dünyādan Olup tevfįķ-i Yezdānį ye mažhar ħayr-ı cārįsi Onuñ her yerde efzūndur egerçi ĥadd ü iĥśādan Ĥuśūśā masķaŧ-ı reǿsi olan Nevşehr-i dil-cūnuñ Ahālįsini seyr etdikde āb-ı rūħ-baħşādan Nidā edip dedim dil-teşnegāne ǾĀsımā tārįħ İçiñ śu çeşme-i bālā-yı İbrāhįm Pāşā dan Vezin: MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün Şiir, kıta-i kebire nazım şekli ile yazılmış ve sekiz beyitten oluşmaktadır. Şiir, aruzun hezec bahri ile yazılmıştır. Şiirin kafiyesi, kafiye-i mücerrededir. Mısra sonlarında sadece uzun a sesi benzeşmektedir. Revi harfi eliftir. Kafiyeden sonra redif olarak dan ekleri gelmektedir. Şiir, Damat İbrahim Paşa nın Nevşehir de yaptırdığı Bekdik çeşmesinde yer almaktadır. Bu kitabenin şairi Āsım dır. Şiirde öncelikle dönemin padişahı III. Ahmed, daha sonra da onun sadrazamı Damat İbrahim Paşa övülmektedir. Şair, Damat İbrahim Paşa nın her yerde yaptırdığı 27

ANTEPLĐ AYNÎ DĐVANI NDAKĐ TARĐH MANZUMELERĐ ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME

ANTEPLĐ AYNÎ DĐVANI NDAKĐ TARĐH MANZUMELERĐ ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME ANTEPLĐ AYNÎ DĐVANI NDAKĐ TARĐH MANZUMELERĐ ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME ÖZET Şener DEMĐREL 1 Tarih düşürme ebced hesabı çerçevesinde bir olayın tarihini belirlemek amacıyla başvurulan bir sanattır ve aynı zamanda

Detaylı

XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREKETLERİ: KLASİK ÜSLÛP, SEBK-İ HİNDÎ, HİKEMÎ TARZ, MAHALLÎLEŞME

XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREKETLERİ: KLASİK ÜSLÛP, SEBK-İ HİNDÎ, HİKEMÎ TARZ, MAHALLÎLEŞME 529 XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREKETLERİ: KLASİK ÜSLÛP, SEBK-İ HİNDÎ, HİKEMÎ TARZ, MAHALLÎLEŞME DEMİREL, Şener TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XVII. yüzyıl, hem Klasik

Detaylı

EDİRNELİ KÂMÎ DÎVÂNI

EDİRNELİ KÂMÎ DÎVÂNI EDİRNELİ KÂMÎ VE DÎVÂNI Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülgün Erişen YAZICI 1 ÖZ GEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Dr. Gülgün Yazıcı, Antakya da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara da tamamladı. Ankara Üniversitesi,

Detaylı

MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin) Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK

MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin) Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin) Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK Ankara 2009 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3196 KÜLTÜR ESERLERİ 447 ISBN 978-975-17-3406-8 www.kulturturizm.gov.tr

Detaylı

NEF Î DĐVÂNI NDA GAZELLERĐN SÖZ ÂHENGĐ

NEF Î DĐVÂNI NDA GAZELLERĐN SÖZ ÂHENGĐ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI ANABĐLĐM DALI NEF Î DĐVÂNI NDA GAZELLERĐN SÖZ ÂHENGĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ KAHRAMANMARAŞ AĞUSTOS-2006 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363

T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363 Yard. Doç. Dr. Mustafa Erdoğan 2011 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363 KÜLTÜR ESERLERİ 503 Eser Adı: Bursalı Rahmî Dîvânı Şair: Bursalı Rahmî Hazırlayan: Mustafa

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ŞİNÂSİ NİN ŞİİRLERİNDE YAPI - ŞEKİL İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ebru Özlem

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi KISALTMALAR CETVELİ...viii KAYNAKLAR VE TETKİKLER A.Kaynaklar... 1 a.

İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi KISALTMALAR CETVELİ...viii KAYNAKLAR VE TETKİKLER A.Kaynaklar... 1 a. v ÖNSÖZ Yöneticilerin halka karşı nasıl hareket edeceği, halka karşı vazifeleri, halkın devlete karşı görevleri kısacası yöneten-yönetilen ilişkisi her dönemde olduğu gibi bugünde üzerinde durulan önemli

Detaylı

KASTAMONULU HATTATLAR

KASTAMONULU HATTATLAR KASTAMONULU HATTATLAR Mustafa ASLAN * ÖZET Hat sanatı İslâm kültürünün önemli unsurlarındandır. Bu sebeple Osmanlı Türkleri de ona büyük önem vermişler, kıymetli hattatlar yetiştirmişlerdir. Bugün yerli

Detaylı

Osman Sems Efendi's Poems in Religious and Mystic Content

Osman Sems Efendi's Poems in Religious and Mystic Content C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2014, Cilt: XVIII, Sayı: 1 Sayfa: 37-64 OSMAN ŞEMS EFENDİ NİN ŞİİRLERİNDE DÎNÎ ve TASAVVUFÎ MUHTEVA Yusuf YILDIRIM * Özet 19. asır Türk şiirinin önemli bir şairi olan Osman

Detaylı

SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ TEZKİRETÜ Ş-ŞU ARÂ. Giriş ve Metin. Hazırlayan: Dr. Ömer BAYRAM

SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ TEZKİRETÜ Ş-ŞU ARÂ. Giriş ve Metin. Hazırlayan: Dr. Ömer BAYRAM SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ TEZKİRETÜ Ş-ŞU ARÂ Giriş ve Metin A Hazırlayan: Dr. Ömer BAYRAM T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3213 KÜLTÜR ESERLERİ 464 ISBN 978-975-17-3443-3

Detaylı

Hazırlayan: Dr. İlyas YAZAR

Hazırlayan: Dr. İlyas YAZAR K Â N Î D Î V Â N I Hazırlayan: Dr. İlyas YAZAR Ankara 2012 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3367 KÜLTÜR ESERLERİ 507 Eser Adı: Kânî Dîvânı Şair: Kânî Hazırlayan:

Detaylı

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2007 Cilt : 31 No:2 171-180

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2007 Cilt : 31 No:2 171-180 C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2007 Cilt : 31 No:2 171-180 16. YÜZYILDA MÜEZZİN BİR ŞÂİR: HÜDÂYÎ-İ KADÎM Hakan Yekbaş Öz Bu çalışmanın amacı 16. yüzyılda yaşamış, ancak ismini duyuramamış bir şâir

Detaylı

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 667 ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT

Detaylı

BURSA NIN İLK EDEBİYAT ve SANAT DERGİSİ: NİLÜFER

BURSA NIN İLK EDEBİYAT ve SANAT DERGİSİ: NİLÜFER U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 7, Sayı: 10, 2006/1 BURSA NIN İLK EDEBİYAT ve SANAT DERGİSİ: NİLÜFER Alev SINAR ÇILGIN * ÖZET Nilüfer, Bursa da yayınlanan ilk edebiyat ve sanat

Detaylı

BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI

BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI Hazırlayan: Fatma KANDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Mine YEŞİLOĞLU Lisansüstü eğitim,öğretim ve sınav yönetmeliğinin Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

SEVGİLİYE VE DOST(LAR)A MEKTUPLAR: MÜNŞEÂT-I NAHîFî

SEVGİLİYE VE DOST(LAR)A MEKTUPLAR: MÜNŞEÂT-I NAHîFî A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 54, ERZURUM 2015, 239-287 SEVGİLİYE VE DOST(LAR)A MEKTUPLAR: MÜNŞEÂT-I NAHîFî Öz Nahîfî mahlaslı şairlerin en meşhuru olan ve edebiyat tarihimizde

Detaylı

BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ

BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ESKİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ DÎVÂNININ TENKİTLİ METNİ (İNCELEME-METİN) YÜKSEK LİSANS

Detaylı

bir çok ortak hususiyet gösteren Selçuklu devri türbe kitabelerinin özellikleri üzerinde kısaca durmak uygun olacaktır.

bir çok ortak hususiyet gösteren Selçuklu devri türbe kitabelerinin özellikleri üzerinde kısaca durmak uygun olacaktır. D.E. ü.nahiyat Fakültesi Dergisi sayı \li, İzmir 1989, ss. 307-343 OSMANl.,I TÜRHELERİNİN KİT ABELERİ P...AKKII'iDA Doç.Dr.Hakk1 ÖI'lliAL Kitabe, bilindiğ;i gibi, arapçayazmak anlamındaki "ketben" kökünden

Detaylı

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SiVÂSÎLER

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SiVÂSÎLER Sempozyum Koordinatörü Yayına Hazırlayan Bilim Kurulu Yürütme Kurulu Sekreterya : Alim YILDIZ Abdusselam BULUT : Prof.Dr. H.İbrahim DELİCE Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ Doç.Dr. Galip YAVUZ Yrd.Doç.Dr. Sadık

Detaylı

Yayınlar Genel Müdürlüğü. 3 ĐSEN, 2006: 224

Yayınlar Genel Müdürlüğü. 3 ĐSEN, 2006: 224 1 GĐRĐŞ Edebi eserlerde öz ve şekil estetik bir bütünlük oluşturacak şekilde bir araya gelerek kendi içinde sistemli bir yapı oluştururlar. Bu yapı şekil ve içeriği içine alan bir kavramdır. Biçim ve içerik

Detaylı

Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde

Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde 21 Yusuf Has Hacip in, ünlü eseri Kutadgu Bilig neredeyse bin yıldır insanlara yol göstermeyi sürdürüyor Kutadgu Bilig, Avusturya Ulusal Kütüphanesi"nde Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde atasözünün tanımı

Detaylı

İNCE MİNARELİ MEDRESE NİN TAÇ KAPISINDAKİ KİTABELERİN HAT SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNCE MİNARELİ MEDRESE NİN TAÇ KAPISINDAKİ KİTABELERİN HAT SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İNCE MİNARELİ MEDRESE NİN TAÇ KAPISINDAKİ KİTABELERİN HAT SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Hamdi UZUNHARMAN Yüksek

Detaylı

MEHMED ZİHNİ EFENDİ NİN EL-VÜCÛHU L-MİLÂH FÎ FUSÛLİ N-NİKÂH ADLI ESERİYLE HUKUK-I AİLE KARARNAMESİNİN MUKAYESESİ. Ali ASAL

MEHMED ZİHNİ EFENDİ NİN EL-VÜCÛHU L-MİLÂH FÎ FUSÛLİ N-NİKÂH ADLI ESERİYLE HUKUK-I AİLE KARARNAMESİNİN MUKAYESESİ. Ali ASAL MEHMED ZİHNİ EFENDİ NİN EL-VÜCÛHU L-MİLÂH FÎ FUSÛLİ N-NİKÂH ADLI ESERİYLE HUKUK-I AİLE KARARNAMESİNİN MUKAYESESİ Ali ASAL Yüksek Lisans Tezi Temel İslam Bilimleri Anabilimdalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEŞ

Detaylı

Mevlânâ İdris-i Bitlisî ve Manzum Kırk Hadîs Tercümesi: Hadîs-i Çihil

Mevlânâ İdris-i Bitlisî ve Manzum Kırk Hadîs Tercümesi: Hadîs-i Çihil ARAŞTIRMA VE İNCELEME Mevlânâ İdris-i Bitlisî ve Manzum Kırk Hadîs Tercümesi: Hadîs-i Çihil Bülent AKOT a a Tasavvuf AD, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi, Ankara Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

DİVAN ŞAİRLERİ ARASINDA ŞAİR VE ŞİİRE DAİR ATIŞMALAR * ÖZET

DİVAN ŞAİRLERİ ARASINDA ŞAİR VE ŞİİRE DAİR ATIŞMALAR * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 213-237, ANKARA-TURKEY DİVAN ŞAİRLERİ ARASINDA ŞAİR VE ŞİİRE DAİR ATIŞMALAR * Abdullah AYDIN ** ÖZET Evvelâ

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011 18. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA İKİ MEVLEVÎ ŞAİRDE MEVLEVÎLİĞİN

Detaylı

Bayramali NAZIROĞLU a teşekkür ederim. Türk İslam Eserleri Müzesi Yazmalar Şefi Şule AKSOY a, babası A. Süheyl ÜNVER e ait Medresetü l-hattatin

Bayramali NAZIROĞLU a teşekkür ederim. Türk İslam Eserleri Müzesi Yazmalar Şefi Şule AKSOY a, babası A. Süheyl ÜNVER e ait Medresetü l-hattatin 0. SUNUŞ 00. Önsöz Hat Sanatı Tarihi ve Medresetü l- Hattatin adlı tezimiz iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Arap yazısının kökeni meselesine değinilmiş, hattın tanımı yapılarak Osmanlı devrine

Detaylı

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepler

Detaylı

Osmanlı Ahlakını İnşa Etti KINALIZÂDE NİN HAYATI VE AHLÂK-I ALÂÎ İSİMLİ ESERİ

Osmanlı Ahlakını İnşa Etti KINALIZÂDE NİN HAYATI VE AHLÂK-I ALÂÎ İSİMLİ ESERİ KINALIZÂDE NİN HAYATI VE AHLÂK-I ALÂÎ İSİMLİ ESERİ Osmanlı Ahlakını İnşa Etti Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay* Kınalızâde Ali Efendi nin kaleme aldığı Ahlâk-ı Alâî adlı kitabı büyük bir ilgi görmüş, bizzat

Detaylı