Halbuki kadastro parselleri geneî olarak plâna uygun bir İnşaata elverişli değillerdir. Ancak bunların düzenlenmesi ile imar parselleri meydana

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halbuki kadastro parselleri geneî olarak plâna uygun bir İnşaata elverişli değillerdir. Ancak bunların düzenlenmesi ile imar parselleri meydana"

Transkript

1 yoğunuk hertara kişi Biz ds bir emsalini esas kabul ederek gerekli arsa miktarın, örneğin AL kara için hesaplayalım. ^=. Yapılan...:hesaplara göre Ankarada senelik nüfus artışı bu sene civarında olacak ve 1975 de İlö.ÛOÖ hi bulacaktır/ - -,. _ - Bu seneler için nüfus artışını ortalama olarak 1GO.C 0 kişi kabul edecek olursak inşaat alanı emsali bir kabul edidiğine, yani net yoğunluk hektara kişi olacağına göre senelik gerekli net inşaat arsası miktarı hektar civarında olacaktır. Bu miktar arazi inşaata hazır bir duruma gelirilemsdiği takdirde gerekli mesken yapımı her halde durmayacaktır. Ancak inşaata hazır hale getirilmiş arsalarda ruhsatlı ve muntazam inşaat yapılacak, eksik kalan arsa miktarı kadar da ruhsatsız inşaat ve gecekondu yapılacaktır. Şu halde ruhsatsız ir.şaat ve gecekondu yapımını önlemek için ilk şart olarak her sene şehrin nüfus artışından fazla ve çeşiştli bölgelerde arsaların inşaata hazır hale getirilmesi gereklidir. - - İnşaata hazır arsa deyiminden imar plânı yapılmış ve plân üzerin- ^îe^parsellere ayrılrrıiş arsayı anlamak mümkün değildir. Çünki arazide henüz kadastro parseli halinde duran hiç olmazsa en kaba bir şekilde dahi yolu açılmamış bir arsada vatandaşın bir haberi olmayacağı gibi böyle bir arsaya inşaat yapmak üzere belediyeye müracaatı halinde de inşaat ruhsatı alamıyacaktır. İmar plânı olan birçok bölgelerin bugün gecekondularla kaplanmış olmasını da buralardaki arazinin düzenlenerek plânın aplike edilmemiş olmasında aramak gerekir. İnşaat arazisini çoğaltacak tedbirler. İnşaata hazır arsayı çoğaltmak ve değeri fiyatı ile daha çok arsanın satışa arzını sağlamak üzere uygulanabilecek tedbirleri; 1 Kadastro parseli halindeki arazinin inşaata uygun arsalar haline dönüşümümü sağlayacak tedbirler..; İnşaata uygun hale getirilmiş olan arsaların değeri fiyatı ile satışa arzını veya bunlar üzerinde inşaat yapılmasını zorlayıcı tedbirler olmak ü.ere iki kısımda mütalâa etmek mümkündür. 1.1 Tarlar.m arsaya dönüşümünü sağlıyacak ilk tedbir, imar plânı yapılmış olan yerlerdeki kadastro parsalerinin birbirleri ile birleştirilerek imara uygun vs mümkün mertebe şuyusuz imar parsellerinin meydana getirilmesi, yani arazinin düzenlenmesidir. Eiîindiği ibi bir araii üzerinde inşaat yapılmasına müsaade edile bilmesi için o parselin plâna uygun bir şekilde ir.şaata elveriş.i olması, eğer parsal şuyulu ise İmar Ni amnamesinm 5 inci maddesi gereğince hissedar -veya şeriklerin medeni kanunun 624 veya 630 uncu maddeleri gereğince müracaat etmsleri gerekir. 3S

2 Halbuki kadastro parselleri geneî olarak plâna uygun bir İnşaata elverişli değillerdir. Ancak bunların düzenlenmesi ile imar parselleri meydana getirildiği taktirde inşaat yapılabilecek durumda gelirler. Bununla beraber düzenlenmiş olan parseller şuyulu olarak meydana getirilmiş issler, bunların üzerinde de ir saat yapmak sahiplerinin müşterek müracaatına bağlıdır. Sahipleri uyuşamadığı takdirde şuyuun izalesi yoluna gitmek gerekir ki bu iş çok zor ve uzun vadeli bir iştir. İmar kanununun 46 mcı maddesi, şuyuun izale edilememesi halinde belediyelere müdahale yetkisi vermiş ise de, bugüne kadar hiçbir belediyenin bu yönde bir tek muamele yapmış olduğu duyulmuş değildir. İ. 2 Plân üzerinde yapılmış olan bir arazi düzenlemesi ile de inşaata elverişli arazi çoğaltılmış olmaz. Çünki arazide yeri belli olmayan gidip gelinecek yolu bulunmayan bir arsaya kimse inşaat yapmak istemi- yecektir;-bunun için- piârr-üzerinde düzenlenen"parsellerin araziye uygu-5^ Ianmasi,^Yolİarm-"açıIarak; hiç olmazsa başlangıç için stabilize olarak ya-- pıtmasi fnşaatâ^eşvikedici sebeplerdir. Tabii ki inşaata açılmış arazinin bütün kamu tesislerinin baldan itibaren yapılması, buralarda inşaatı daha da teşvik edecektir. Pakat belediyelerin mali güç!eri buna imkân vermiyeceği için başlangıçda yol ve su gibi en lüzumlu tesislerin ilk ihtiyaçları karşılayacak kadar yapılması ile yetinilebilir. _: Konuşmanın başında irşaat yapacakların satın alacakları sr^aiâfm" şehir merkezinden uzak olmasını istemiyeceklerini söyle-.. mistik. Bu mahzuru bir dereceye kadar giderebilmek için yeniden inşaa ta açılacak sahalarda yeni ticari merkezlerin kurulması sağlanmalı ve bu merkezlerle şehrin diğer merkezleri arasında sür'atli gidiş geliş im kânları sağlanmalıdır, örneğin Sjıcanköyde kurulacak olan gecekondu önleme bölgesinden şehre gelmek iki saatlik bir zaman alacak ise şehir de işi olaa bir kimsenin orada ev yaptırmak istemiyeeeği tabiidir. Buiada inşaat yapacaklara bu sahayı cazip bir hale getirebilmek için şeh re hiç olmazsa yarım saatte gelebilmesi imkânı, işletmenin zararına dahi olsa sağlamak ihtiyaçları en kısa zamanda karşılanmalıdır. Arsaların değeri fiyatı ile satışa arzını zorlayan tedbirlere geçmeden değeri fiyatı ile ne kasdettiğimi^ üzerinde bir az duralım. Bir tarım arazisinin arsaya dönüşümünde bir çok safhalar vardır. Bu safhaların hsr birinde arazi fiyatlarında bazı değişiklikler meydana gelir. Almanyadaki arazi fiyatlarındaki ar'.ışlar tetkik edilerek yapılmt-s olan grafikde görüldüğü gibi (Şekil 6) başlangıçda tarım arazisi düzenli bir şekilde ve yavaş yavaş artmaktadır. Bu yavaş artışı normal bir artış olarak kabul etmek gerekir. Arazi fiyatlarında i.k normal artış o ara:lnin iskân bölgesine alır masının veya plânlamanın kararlaştırılması tle clur. İkinci anormal fiyat artışı nazım plânın düzenlenmesinde, üçüncü artış ise imar plânının kesinleşmesinde meydana gelmektedir. Buraya kadar olan artışlar plânlama safhasındaki artışlar olup bunda arsa sahibinin hiçbir emeği yoktur ve bu artışlar tamamen kamu gayretlerinin bir sonucudur. 36

3

4 saflirr SS! SX?S "T"»»!a ~-n a n bu aramalar daha ziyada mal IH-'"; T * 1!» a *'adt FSS *i seklindedir. Grafikde görüldüeü *IM asraflann ar3 => fiyatlarına etk<-ceye kadar 3-4 liralı U det^znt- I?* tariadan arsa^ geçi,. «lmektedlr. Şu halde imar plam vat," '" Ilrahk bir de^re kadar y ü - fahi olsa kamu tesisleri yajta, hf?> arazisl «"-«"enml;. kısmen kunun M Uç katma sat toac^ktler/ 1, '^ " azhl de 8 e ' lne ^..." terl ^n drger ar-.slanrm vev a hz *" deglidlr - HeI «kamu gav! ^' ka» "»««*. yani bu dc 8 er arta,» bir h klsm ' mn tekrar ka»«va almacak olursa b-onlarm arsa deirir tttj,» k ' Smi arsa sa hibln1en _ maku, deter art^r, olan tir a^çs '^'^^ «>*" ^ ^- A-^^er^ya, ^^ ^ ^^ ^ Arsaların d?geri fivati îu im yapmak veya ar sayı satmak ITn 21 tedbirlerin alınması gerekir. P editm ' ş ar^îarria Ç &rsa «^Plertal zorlayıcı ba- ^ Bu tedbirleri Ş u Ş e k nd esiraiamak mümkündür imar karu^u^un 4.9»«..««azı arsan m «,, Z UtlTüZ"' bu """ yert "!ci " «««.»...Ancak 42 madd? nin bu b^rdl sna "! "T sah " 1 '" r '^en ahi,m,kta Mİ»itlr. Burun verine 4mek ü,"r» ' mahv T 1 ''" t 8W hn rtbn, ofai " ed ; «* «v* S edi-m., o', n '* "es ^ B>bnI * *""^«Anayasa Mahkemeslrin lntai î, ""^ıasi»er-v lr n a n,,,t, c fd f «" " '<*»*. «ri ^f" ;.f7. bei n" İ Ve """'"' "^'tt tok artm ıs öten parsellerini pahal, satacak^ aç!w ' 81 ' îln de ««I RTÎ spb«rîe beî div e 'er hi^h,v «tal»k bedel! ödeyecek eri ç=n "*" î "" 1^ fl "-'i'< M-O* Ur d-reni sahabr Iskâra «,bm? l k t a ve ' "'^e""'=""'i-'t. S e 0, ar^ lcn ara2iyl 3S "«^>«' ^-"V^a^ktad^1'" 1651 *" «^

5 -.-.Bur»mahzuru -kaldırmak, için Kanunun...4JJjn^jmaddesInIn_ Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükmünün yerini tutacak bir kanunun en kısa zamanda çıkarılması gerekmektedir.?., 2 Yeniden iskâna açılan bölgelerde yapılan kamu tesisleri için sarf edilen paranın uygun görülecek bir miktarı arsa sahiplerinden hemen tahsil edilmelidir. Halen 5237 sayılı belediye gelirleri kanununa göre bu masrafların yollarda 1/3-1'4 ü, su e kanalizasyon tesislerinde ise 1/3 ünün alınması gerekmektedir. Ancak rene aynı kanun gereğince bu alınacak paralar yapılarda yapr kıymetisin % 3 ünü, arsalarda % 5 ini geçemez ve beş yılda eşit taksitlerle alınması gerekir. Kıymet bazı olarak da vergi değeri esastır..halbuki vergi değerleri çok düşük olduğundan alınacak iştirak paylan çok az olmakta ve bunun da beş senede tahsil edilmesi gerektiğinden tahsil edi'mesi gereken para tahsil masrafını karşılamamaktadır, öğne- ^S13Ş?^S^JSaİffirHeğerriOCF bin: lira olâır:bir arsada kanalizasyon rjjıib^fif jj^^ üzere yalnız 55. lira ;"tahakkuk ettirilmiştir. - " ~""'""" ""'"" " -" 2. 3 Arsa sahibinin hiçbir emeği olmadan artan arsa değerinin uygun görü'e^ek bir kısmı tekrar kamuya intikal ettirilme 1 Hir. Bu suretle arsaları daha kârlı olacak bir zamanda satmak üzere bekletmenin arsa sahidierire büyük bir kâr sağîamıyacağı anlatılmış olacak ve b3ylece da-- 4xa-fazla, arsanın satışa, arzı sağlanacaktır. Ayrıca buradan sağlanacak gelirie yeni sahaların iskâfna açılması mümkün olacak ve arsa fiyatlarının 2. 4 Kamu tesisleri tamamlanmış oîan yerlerde üzerine inşaat yapılmadan bekletilen arsalardan bekletilme süresince yüksek vergi alınmalıdır. Kamu tesisleri tam?mlanmış bir arsanın bş olarak bekletilmesi vatandaşların daha uzaklarda inşaat yapmasına ve belediyelerin buralar için kamu tesislerine sarf etmiş olduğu paraların işletme masrafları-olarak geri alınmasına engel olacaktır. Ayrıca bslediyeler bu arsalar İçin aydınlatma ve temizlik gibi fiilen yapmakta olduğu hizmetlerin karşılığım alamıyacaktır. Bu itibarla böyle bir vergiyi adil olarak kabul etmemek mümkün değildir. 31