AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR LALE KEMAL ÝN YAZISI MEDYA - POLÝTÝK SAYFASINDA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR LALE KEMAL ÝN YAZISI MEDYA - POLÝTÝK SAYFASINDA"

Transkript

1 NUR HAREKETÝ NÝYE MAÐLÛP EDÝLEMÝYOR? Nur hareketi, onca baský ve fitneye raðmen bir türlü maðlûp edilemeyen manevî gücünü, ihlâs üzerine bina edilip samimî bir istiþare sistemiyle yürütülen özgün, baðýmsýz, manevî ve fikrî bir hareket olmasýna borçlu. KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Rusya da Üsküdar Camii ibadete açýldý HABERÝ SAYFA 15 TE YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr YENÝ HÜKÜMET KURULDU Silâh baðlantýsý da Baþbakan Erdoðan, 61. hükümeti dün açýkladý. FO TOÐ RAF: A A soruþturuluyor mu? ÞÝ KE O PE RAS YONU, AS KE RÎ Ý HA LE LER LE ER GE NE KON UN PA RA KAY NAK - LA RI A RA SIN DA VAR OLDUÐU SÖYLENEN Ý LÝÞ KÝ YÝ DE GÜN DE ME GE TÝR DÝ. HAYIRLI OLSUN u Baþ ba kan Er do ðan, 61. Hü kü me tin Ba kan lar Ku ru lunu dün a çýk la dý. Er do ðan, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül e ye ni ka bi ne lis te si ni sun duk tan son ra dü zen le diði ba sýn top lan tý sýn da 61. Hü kü me te i liþ kin a çýk la ma lar da bu lun du. Er do ðan, al tý ye ni ba ka nýn bu ka bi ne de gö rev ya pa ca ðý ný, üç ba ka nýn da gö rev yer le rin de de ði þik lik ya pýl dý ðý ný be lir te rek, ye ni o lu þu mun ül ke ye ve mil le te ha yýr lý ol ma sý ný di le di. KABÝNEYE 6 YENÝ BAKAN GELDÝ uka bi ne ye ka tý lan 6 ye ni i sim: Baþ ba kan Yar dým cý sý Bekir Bozdað, A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin, Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er do ðan Bay rak tar, Genç lik ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç, Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Mil lî Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz. Ha be ri sayfa 4 te ÝSRAÝLLÝ ÝÞADAMI: KURTARIRSA KRAL OLUR Er do ðan a er Þa lit ga zý u Tür ki ye i le Ýs ra il a ra sýn da ger gin li ðin gi de ril me si ne yö ne lik i ki ta raf üst dü zey yet ki li le ri a ra sýn da kar þý lýk lý me saj ve top lan tý lar sü rer ken, Gaz ze ye ka çý rý lan Ýs ra il li as ker Gi lad Þa lit in kur ta rýl ma sý i çin ba ba sýn dan Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a bir mek tup i let ti ði or ta ya çý kan Tür ki ye kö ken li Ýs ra il li Ý þa da mý E li ko Ha lit Dön mez, Baþ ba kan Er do ðan Þa lit i ge ri ge ti re bi lir se Ýs ra il in kra lý o lur di ye ko nuþ tu. Ha be ri sayfa 7 de Artýk yasak yok uda nýþ tay Baþ ka ný Hü se yin Ka ra kul luk çu, Da nýþ tay ýn ye ni dö nem de ya sak lar la a nýl ma ya ca ðý ný be lir te rek, Ya sak yok. Hiç bir þey es ki si gi bi ol ma ya cak. Herþey çok gü zel o la cak. Çün kü bun dan son ra ben ve ar ka daþ la rý mýn yan lýþ, ha ta yap ma ya hak ký mýz yok dedi. Ha be ri sayfa 5 te Prof. 4 bin, hizmetli 1500 lira alýyor uha be ri sayfa 6 da ISSN SÝLÂH ALIMLARINDA YÜKSEK KOMÝSYON u Ga ze te ci ler, ya zar lar ve bu ca mi a nýn i çin de bu lu nan na mus lu in san lar, mu az zam pa ra la rýn dön dü ðü fut bol dün ya sýn da ya þa nan güç ve si lâh sa tý þý o dak lý fi nans i liþ ki le ri ni bi lir ler. Bu i liþ ki a ðý, as lýn da a çýk bir sýr gi biy di, ü ze ri ne gi de cek yü rek li lik te yar gý men sup la rý i se sin di ri li yor du. Ki mi fut bol ta ký mý yö ne ti ci si i þa dam la rý nýn, si lâh a lým la rýn da yük sek meb lâð lar da ko mis yon al dýk la rý da a çýk bir sýr dýr. SÝLÂH ÝHALELERÝ DE MERCEK ALTINDA u Sav cý Öz'ün, as ke rî i ha le ler i le Er ge ne kon'un pa ra kay nak la rý a ra sýn da ki o la sý i liþ ki le ri de mer cek al tý na al dý ðý bi li ni yor du. Ki mi i þa dam la rý, as ker ve si ya sî ik ti dar lar a ra sýn da geç miþ te ya þan dý ðý ö ne sü rü len si lâh i ha le le rin de iþ bir li ði ve bu yol la dar be ci zih ni ye te pa ra kay na ðý o luþ tur ma a ðý nýn çö zül me si, as ke rî ve sa ye tin ge ri le til me si ve te miz Tür ki ye yo lun da ö nem li ve kri tik bir a dým o luþ tu ra cak týr. LALE KEMAL ÝN YAZISI MEDYA - POLÝTÝK SAYFASINDA Bos na-her sek te ki sa vaþ sý ra sýn da Tem muz 1995'te 8 bin Boþ nak er ke ðin kat le dil di ði Sreb re nit sa da, soy ký rý mýn 16. yýl dö nü mü i çin 11 Tem muz da ya pý la cak an ma tö ren le rin de 600 kur ba nýn ce na ze si da ha top ra ða ve ri le cek. FO TOÐ RAF: A A MAHKEME KARARI, GECÝKMELÝ OLSA DA BOSNALILARI SEVÝNDÝRDÝ Kat li am dan Hol lan da so rum lu u Hol lan da da La hey Tem yiz Mah ke me sinin, 1995 te Sýrp lar ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len Sreb re nit sa kat li a mýn da ha ya tý ný kay be den üç Bos na lý nýn ö lü mün de Hol lan da dev le ti nin so rum lu lu ðu nun bu lun du ðu na ka rar ver me si, Sreb re nit sa soy ký rý mýn da katledilen le rin ya kýn la rý tarafýndan Olumlu, ama gecikmiþ bir karar olarak yorumlandý. Ha be ri say fa 7 de Ýsrail: Türkiye den özür dilemeyiz uha be ri sayfa 7 de Afganistan da yi ne si vil le ri öl dür dü ler uha be ri sayfa 7 de Suriye turlarý tamamen durdu uha be ri sayfa 7 de ZAHÝD AKMAN DA GÖZALTINA ALINDI De niz Fe ne ri e.v. için þok gözaltýlar ualman ya da ki De niz Fe ne ri e.v. bað lan tý lý so ruþ tur ma kap sa mýn da RTÜK ü ye si Za hid Ak man, Ka nal 7 Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ze ke ri ya Ka ra man, Zahid Akman Ge nel Ya yýn Yö net me ni Mus ta fa Çe lik, Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Ýs ma il Ka ra han ve Fi nans Mü dü rü Er do ðan Ka ra gö zal tý na a lýn dý. Ha be ri say fa 5 te

2 2 Y LÂHÝKA dileyendir. Ey iman edenler! Allah ý çokça zikredin. O'nu sabah akþam tespih edin. O, sizi karanlýklardan aydýnlýða çýkarmak için size merhamet edendir; melekleri de sizin için baðýþlanma Allah mü minlere çok merhamet edendir. Ahzâb Sûresi, Muhabbet ve uhuvvet, Ýslâmiyetin mizacýdýr Muhabbet, uhuvvet, sevmek, Ýslâmiyetin mizacýdýr, rabýtasýdýr. Ehl-i adâvet, mizacý bozulmuþ bir çocuða benziyor ki, aðlamak ister; birþey arýyor ki onunla aðlasýn. B DÖRDÜNCÜ KELÝME ütün hayatýmda, hayat-ý içtimâiye-i beþeriyeden katî bildiðim ve tahkikatlarýn bana verdiði netice þudur ki: Muhabbete en lâyýk þey muhabbettir; ve husûmete en lâyýk sýfat husumettir. Yani, hayat-ý içtimâiye-i beþeriyeyi temin eden ve saadete sevk eden muhabbet ve sevmek sýfatý, en ziyade sevilmeye ve muhabbete lâyýktýr. Ve hayat-ý içtimâiye-i beþeriyeyi zîr ü zeber eden düþmanlýk ve adâvet, herþeyden ziyade nefrete ve adâvete ve ondan çekilmeye müstahak ve çirkin ve muzýr bir sýfattýr. Bu hakikat Risâle-i Nur un Yirmi Ýkinci Mektubunda izahýyla beyan edildiðinden burada kýsa bir iþaret ediyoruz. Þöyle ki: Husûmet ve adâvetin vakti bitti. Ýki harb-i u- mumî adâvetin ne kadar fena ve tahrip edici ve dehþetli zulüm olduðunu gösterdi. Ýçinde hiçbir fayda olmadýðý tezahür etti. Öyleyse, düþmanlarýmýzýn seyyiâtý tecavüz olmamak þartýyla adâvetinizi celb etmesin. Cehennem ve azab-ý Ýlâhî kâfîdir onlara... Bazan insanýn gururu ve nefisperestliði, þuursuz olarak, ehl-i imana karþý haksýz olarak adâvet eder; kendini haklý zanneder. Halbuki, bu husûmet ve a- dâvetle, ehl-i imâna karþý muhabbete vesile olan i- man, Ýslâmiyet ve cinsiyet gibi kuvvetli esbabý istihfaf etmektir, kýymetlerini tenzil etmektir. Adâvetin ehemmiyetsiz esbablarýný, muhabbetin dað gibi sebeplerine tercih etmek gibi bir divâneliktir. Madem muhabbet adâvete zýttýr; ziya ve zulmet gibi hakikî içtimâ edemezler. Hangisinin esbabý galib ise, o hakikatiyle kalbde bulunacak; o- nun zýddý hakikatiyle olmayacak. Meselâ, muhabbet hakikatiyle bulunsa, o vakit adâvet þefkate, acýmaya inkýlâp eder. Ehl-i imana karþý vaziyet budur. Yahut adâvet hakikatiyle kalbde bulunsa, o vakit muhabbet, mümâþât ve karýþmamak, zahiren dost olmak sûretine döner. Bu ise tecavüz etmeyen ehl-i dalâlete karþý olabilir. Evet, muhabbetin sebepleri, iman, Ýslâmiyet, cinsiyet ve insaniyet gibi nuranî, kuvvetli zincirler ve mânevî kalelerdir. Adâvetin sebepleri, ehl-i i- mana karþý küçük taþlar gibi bir kýsým hususî sebeplerdir. Öyleyse, bir Müslümana hakikî adâvet eden, o dað gibi muhabbet esbablarýný istihfaf etmek hükmünde büyük bir hatâdýr. Elhasýl: Muhabbet, uhuvvet, sevmek, Ýslâmiyetin mizacýdýr, rabýtasýdýr. Ehl-i adâvet, mizacý bozulmuþ bir çocuða benziyor ki, aðlamak ister; birþey arýyor ki onunla aðlasýn. Sinek kanadý kadar ehemmiyetsiz birþey, aðlamasýna bahane olur. Hem insafsýz, bedbîn bir adama benzer ki, su-i zan mümkün oldukça hüsn-ü zan etmez. Bir seyyie ile on haseneyi örter. Bu ise, seciye-i Ýslâmiye olan insaf ve hüsn-ü zan bunu reddeder. (Hutbe-i Þâmiye, s , Y. A. N.) LÛGATÇE: Husûmet: 1- Hasým olma hâli, hasýmlýk. 2- Düþmanlýk. Adâvet: 1- Düþmanlýk. 2- Hýnç, kin. Tezahür: Meydana çýkma, görünme. Seyyiât: Seyyieler, kötülükler, günahlar. Ýstihfaf: Hafife alma. Ziyâ: Iþýk, aydýnlýk. Zulmet: Karanlýk. Mümâþât: Hoþ geçinmek. Bedbîn: Fena gören, kötümser. VECÝZE Allah için çalýþýnýz. Lillah, livechillah, lieclillah rýzasý dairesinde hareket ediniz. o vakit sizin ömrünüzün dakikalarý, seneler hükmüne geçer. Bediüzzaman,3. Lem'a, shf. 23 Kâ i nat ki ta býn dan, er gu van renk li ke li me ler (O ku ma Prog ra mý Gün lü ðüm den - 1) Kâ i nat ki ta bý nýn, yer yü zü ba býn da yýz. De niz sa hi fe - sin de yim ve sa hil pa rag ra - fý nýn taþ ke li me le ri ni o ku mak la meþ gu lüm þu an. Dal ga la rýn sa hil le re yýl lar dýr sa - býr la vur ma sý i le renk renk ve de sen de sen na zar la ra su nu lan taþ ke li me - le ri dik ka ti mi çe ki yor Ýn sa ný bü - yü le yen renk ler de, par lak su ret ler - de bir çok kü çü cük taþ Taþ la rýn çok luk la rý biz in san lar da mâ nâ sýz bir ül fe te se bep ol muþ tur. Öy le ol du ðu i çin bu taþ ke li me le ri pek o kun maz Öy le ya taþ iþ te! Ço ðu za man ben zet me le ri miz de o - lum suz mâ nâ lar yük le ye rek kul lan - dý ðý mýz þu taþ lar iþ te ca ným! Kâ i nat ki ta býn da ki her bir ke li me ken di ni o kut tu ru yor, o kut tur mak is ti yor. Par lak renk ler de taþ lar. San - ki ci lâ lan mýþ lar. Dik kat le in ce le di - ðim de in sa ný a ciz bý ra kan san at ve ze ra fet gö rü yo rum. Bu san a týn mey da na gel me si a sýr la rý bul du bel - ki, kim bi lir Bir san at e se ri i çin in san a sýr la rý har ca mýþ mý dýr hiç? He le ta ri fin de a ciz kal dý ðým o renk cüm büþ le ri: er gu van, kah ve, kýr mý - zý, be yaz Çok luk la rý san at lý ol ma - la rý na ma ni de ðil. Çok ol ma la rý tak - lit le ri nin ko lay lýk la ya pý la bi le ce ði an la mý na gel mi yor as la! San at kâ rý ný gös te ren, san at lý kü çük taþ lar o ka dar et ki le di ki be ni, u zun sü re göz le ri mi bu lâ - tif san at e ser le rin den a yý ra ma - dým. Az ön ce ü ze rin de dü þün - me den yü rü dü ðüm taþ la rý þim di dik kat le in ce li yo rum, bu te fek - kür ha tý ra sý o la rak da ba na en gü zel gö rü nen le ri seç mek is ti yo - rum Dar za man a ra lý ðýn da 20 ta ne si ni se çe bil di ði mi fark et tim! Taþ ke li me le ri cezp et ti be ni. Taþ ke li me le ri, ke li me le ri að zým da bý - rak tý. Þim di ko nuþ ma ya ne ha cet, ar týk te fek kür za ma ný *** Ha rap ol muþ bir me de ni yet - ten tap ta ze ib ret ler Sa hil say fa sýn da o kun ma yý bek le yen o ka dar e ser var dý ki Bir an i çin ký yý da ku rul muþ mu - az zam bir me de ni ye te mi sa fir et tik zih ni mi zi Bü yü len miþ tik, san at lý i di ya pý lar. Ba zý la rýn da hâ lâ du ru yor du mo za ik dö þe me ler. Ti yat ro sa lo nu, ki li se ler, ev ler, su ke mer le ri E ser le ri i le ke - ma li an la þý lan bir me de ni ye tin ha - ra be le ri i le kar þý kar þý ya i dik. Ne ü mit ler ye þer miþ ti kim bi lir bu ra da. Ak þam üs tü, de ni ze na zýr e vin den gü ne þin ba tý þý ný sey re den A ne me ri um lu in san lar, ken di le ri - nin ve me de ni yet le ri nin ba týp gi de - ce ði ni dü þün müþ ler miy di a ca ba? Res to re ol ma ma sý na rað men hâ lâ sa pa sað lam a yak ta o lan e ser - ler, ya pý lar in san da ki e be dî ya þa - ma his si ni e le ve ri yor du a çýk ça. Bu ev ler terk e di lip gi dil mek i çin ya - pýl ma mýþ tý! A sýr lar son ra hâ lâ a - yak ta ka lan ha ra be ler, terk e dil sin di ye de ðil di Gü nü müz de hâ lâ gö re bil di ði miz mo za ik ler, e be dî bir sey ran gâh te men ni si nin te ces - süm et miþ ke li me le riy di Bü tün pe ri þan lý ðý na, dö kül - müþ taþ la rý na ve ü ze rin de ot bit - miþ du var la rý na rað men bu me - de ni yet bü yü le miþ ti be ni A ca ba þeh rin ku man da ný as ker - le ri nin bir gün mut la ka -is te se de is te me se de- ye ni le ce ði ni ön gör - müþ müy dü? Ýn san la rýn hu ku ku - nu hi çe sa yan mü te gal li be ler, i - sim le ri nin bi le ha týr lan ma dý ðý bir za man da in san la rýn sa ray la rý nýn ve ev le ri nin ha ra be le rin de ge zi ne - cek le ri ni his set miþ ler miy di? Sa hil de ku rul muþ A ne me ri um me de ni ye ti duy gu la rý mý pa ram par ça et miþ ti. Yý ký lan du var lar, par ça lan mýþ ya pý lar, i çi ni top rak dol dur muþ ha ra be ler se si mi kýs - tý A ciz li ði mi his set tim, e bed fer ya dý mý din le dim Gü ne þin bat ma sý na ya kýn his set - ti ðim bu fa ni lik ta has süs le ri de rin - den de ri ne et ki le di be ni Ne re - dey di ka de hi ni ö lüm süz aþk la ra ve za fer le re kal dý ran ku man dan lar? Ne re dey di e ser le ri i le ö vü nen sul - tan lar? Ne re de i di ta rih le ri ve þe ref - le ri i le ö vü nen me de ni yet sa hip le - ri Ner de si niz? Ner de! Ýn sa nýn çö kü þü nü, me de ni yet le - rin fa ni ol du ðu nu ve dün ya nýn te - mel le ri nin e sas sýz ol du ðu nu gös ter - di ba na bu ha ra be ler bü tün çýp lak lý - ðý i le. Te vi le ge rek ol ma dan, yan lýþ an la þýl ma la ra ze min ha zýr la ma dan. Ga yet net bir ses to nu i le An cak e be dî bir zat i çin ya pý - lan lar e be dî le þe cek ti. An cak e be - dî bir zat i çin iþ le nen ler kýy met ka za na cak tý, be ka ya maz har o la - cak tý Ýn san ta rif siz bir san at e - se riy di, an cak O nun san at kâ rý o - nun kýy me ti ni bi le bi lir ve an cak O nun san at kâ rý o nun e be dî ih ti - yaç la rý na ce vap ve re bi lir di Gü ne þin ba tý þý es na sýn da o ku - du ðum bu me de ni ye tin ba tý þý, bat ma yan bir ha ki ka ti tek rar gün de mi me ta þý dý: Ba týp gi den le - ri se ve mez dik biz! E be dî bir aþ ka mü hey ya ya ra tý lan kalb-î in sa nî süf li aþk la rýn ve ge çi ci he ves le rin ev sa hip li ði ni ya pa maz dý! Es ki A na mur, be nim i çin bir kaç cilt ki ta ba be del ol du Ha rap ol - muþ bir me de ni yet ten, ter-ü ta ze i - man ha ki kat le ri ni gös te ren Rab bi - mi ze þük re di yo ruz Ve Cen net bah si i le ka pa nýþ Ak þa mü ze ri ol du ðu i çin sa hil - de an cak göl ge le ne bil dik! Kö þe - mi zin is mi i le te va fuk et me si ne de ay rý ca se vin dik! Göl ge le nir - ken, na za rý mýz arz say fa sýn dan se ma say fa sý na yö nel di Þu ur lu iþ le ri þu ur suz ca gö ren þu ur suz bu lut lar, bu lut la rý biz ler i çin rah met i le ha re ket et ti ren þu ur lu bi ri ni na zar la ra gös ter di 28. Söz cen net ri sâ le si i le kâ i nat o ku ma la rý ný taç lan dýr mýþ ol duk. Bir yan da ha ra be bir me de ni yet, bir yan da dal ga ke li me le ri, bir yan da se vim li taþ lar Bir yan da cen net ten da ha tat lý, hu ri ler den da ha þi rin  yat-ý Kur â ni ye Dün ya da ki cen ne ti bul muþ tuk te fek kür i le. Taþ lar, a ðaç lar, dal - ga lar, bu lut lar. Hep si ar ka daþ ve dos tu muz o lu ver miþ ti bir den bi - re. Ha rap ol muþ bir me de ni ye tin ya nýn da her ba har a çan mor me - nek þe ler den de bah se de yim u - nut ma dan. Bir yan da ha rap ol - muþ, res to re bek le yen bir me de - ni ye tin ka lýn tý la rý. Bir yan da kud - re ti nin da i mî ol du ðu nu her se ne ve her an ye ni le nen e ser le ri i le gös te ren e be dî bir San at kâr Toplum hayatýný ayakta tutan direklerden biri de itimattýr, güvendir. Ýnsansýz bir dünyayý düþünmek mümkün olmayacaðýna göre, insanlar, dünyadaki hayatlarýnda aralarýndaki dengeyi gayet saðlam tutmalýdýrlar. Her þey kanunla, inzibatî tedbirle intizama girmiyor. Din faktörü burada hemen öne çýkýyor; hayatlara bir nizam, bir intizam veriyor. Bu deðerler perspektifinden bakýnca, insanlar birbirine inanýyor, güveniyor; itimat ediyor. En azýndan, hüsnüniyet besliyor; uzak-yakýn her insandan emin olmak istiyor. Tâ ki, araya yalan girinceye kadar! Yalan iþin içine girince, dengeler sarsýlýyor; depreme maruz kalýyor â- deta. Çünkü yalan, aldatmak, kandýrmak, gerçeði gizlemek, doðru beyanda bulunmamak; insanlarýn güven duygusunu istismar etmek ve doðru bilgi alma hürriyetini engellemek mânâsýndaki asýlsýz söz yýðýnýdýr. Ýman eden insanlar; hele ki, takva sahibi olanlar asla yalan söylemez. Onlar bilirler ki, Ýman ile yalan bir araya gelemez. Mücemmi bin Yahya dan rivayet edilen bir hadis-i þerifte Resûl-ü Ekrem (asm) þöyle buyurmaktadýr: Sonunda helâket olacaðýný bilseniz bile doðrunun peþini býrakmayýn. Çünkü gerçek kurtuluþ ondadýr. Kurtuluþ görseniz bile yalandan da sakýnýn. Çünkü gerçek helâket ondadýr. 1 Her þey den ö nce, ya lan, söy le yen ki þi yi gü ve ni lir, i ti mat e di lir ol mak - tan u zak laþ tý rýp, top lum i çin de ki ya da mu ha tap ol du ðu in san lar na za - rýn da ki i ti ba rý ný gi de ri yor. Hiç bir ya lan cý, kim se yi u zun za - man al da ta maz, çok geç me den ya - la ný ve ya lan cý lý ðý or ta ya çý kar. Ya ni, Ya lan cý nýn mu mu yat sý ya ka dar ya nar. Ya lan ya kas ten söy le nir, ya da, do lay lý o la rak ya lan cý ko nu mu na dü þü lür. Ki þi, her i þit ti ði ni doð ru la - ma dan, doð ru lu ðun dan e min ol ma - dan baþ ka sý na an lat ma ma lý dýr. Ý þit - ti ði doð ru de ðil se ve ya a ðýz dan að za ge çer ken de ði þik li ðe uð ra mýþ sa, bu, ken di nin uy dur du ðu bir ya lan sa ný - lýr. Do la yý sýy la, zan al týn da ka lý nýr. Helâketin kapýsý: Yalan! Ya la nýn þa ka sý ol maz! Hiç bir ya - lan ma sum de ðil dir. Ar ka sýn da mut la ka bir ha sâ ret, mut la ka bir i - ha net, mut la ka bir fe lâ ket ko ku su söz ko nu su dur. A i le or ta mýn da, iþ or ta mýn da, top lum ha ya týn da, ti ca ret ha ya týn - da; her ne re de ve han gi þart lar al týn - da o lur sa ol sun kü çük bir ku su ru, kü çük bir a yý bý giz le mek i çin söy le - nen kü çük bir ya lan, ne ti ce si i ti ba - riy le bü yük tür. Çün kü fark e dil di ði an, kü çük bir ku su ru giz le mek i çin kü çük bir ya la na te nez zül e den kim se kü çü lür, ki þi li ði al ça lýr. Bu - nun te lâ fi si de zor o lur. Ya la nýn kü çü ðü bü yü ðü ol ma dý ðý gi bi, ya la ný söy le ye nin de kü çü ðü bü yü ðü ol maz. Kü çük yaþ ta mü sa - ma ha gös te ri lir, ö nü ne ge çil mez se o kim se nin ha ya týn da kam bur o lur, e - be dî. Çün kü, Be di üz za man ýn i fa de siy le Ya lan, ya la na mu kad di me (baþ lan - gýç) ol du ðu i çin 2 ar ka sýn dan baþ - ka ya lan lar ge lir. Bir dü þü nür, ya la - nýn ka rak te ri ni þöy le ta rif e di yor: Ya lan ka dar hiç bir hay van ve lûd (do ður gan) de ðil dir; bir ya lan en a - þa ðý on ya lan do ðu rur. 3 Bu yu run! Ya la nýn þa ka sý ol maz de dik ya: Ar ka daþ mec li sin de, soh bet or ta - mýn da a sýl sýz se nar yo lar la hi kâ ye nak let mek ve on la rý eð len dir mek mak sa dýy la ya la na da ya lý mu zip lik yap mak, doð ru de ðil dir. E fen di miz (asm) bir ha dis-i þe rif le rin de: Ýn san la rý gül dür mek i çin ya lan ko nu þan kim se ye ya zýk lar ol sun, ya - zýk lar ol sun, ya zýk lar ol sun 4 bu yu - ra rak tep ki si ni be lirt miþ tir. Sö zün ö zü: Biz ki ha ki kî Müs lü - ma nýz; al da ný rýz, fa kat al dat ma yýz. Bir ha yat i çin ya la na te nez zül et me - yiz. 5 Ýn þa al lah Dip not lar: 1- Ca mi ü s-sa ðîr,2: 813 (Hü - nad dan). 2- Sa id Nur sî, Mu ha ke mat, Ce nap Þe ha bet tin, Tir ya ki Söz - le ri, Ca mi ü s-sa ðîr, 4: 1631 (E bû Da - vud, E deb: 80). 5- Sa id Nur sî, Di van-ý Harb-i Ör fi, 39.

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 6 Þaban 1432 Rumî: 24 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Kaçakdershanelerinmaliyetibüyük DES GENEL BAÞKANI AVCI, DERSHANELERÝN YÜZDE 20'SÝNÝN KAÇAK OLDUÐUNU BELÝRTTÝ. AVCI, KAÇAK DERSANELERÝN CÝROSUNUN YILLIK 5,5 MÝLYAR TL OLARAK TAHMÝN EDÝLDÝÐÝNÝ KAYDETTÝ. FATÝH KARAGÖZ ANKARA DEMOKRAT Eðitimciler Sendikasý (DES) Genel Baþkaný Gürkan Avcý, Türkiye deki 4 bin 200 ruhsatlý dershane yanýnda bin civarýnda kaçak dershane bulunduðunu ve kaçak dershanelerin cirosunun yýllýk 5,5 milyar TL olarak tahmin e- dildiðini söyledi. Eðitim sistemindeki dershane kamburunu ve kayýt dýþý dershanelerin oluþturduðu tehlikeye dikkat çeken Avcý, Türkiye deki kaçak dershaneler konusunda bir aydýr çalýþma sürdürdüklerini, ilgili kurum ve kuruluþlardan bilgi topladýklarýný anlattý. Avcý, Bu vahim bir rakam ve tehlikeli bir tablodur. Eðitim sisteminin sorunlarýndan birisi olan dershaneler, kaçak ve kayýt dýþý dershaneler konusuyla da ayrýca bir sýkýntý oluþturuyor dedi. Sayýlarý hýzla artan kaçak dershane ve bürolarýn, öðrencilere, eðitime ve dershanecilik sektörüne ciddî zararlar verdiðini, devleti vergi kaybýna uðrattýðýný bildiren Gürkan Avcý, sýnav tür ve sayýlarýnýn artmasý baþta olmak üzere, çarpýk dershane açma yönetmeliði ve fahiþ vergiler yüzünden kaçak dershane ve bürolarýn Bilgi teknolojileri yarýþýnda geriledik TÜRKÝYE Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK), Türkiye nin bilgi teknoloji yarýþýnda gerilediðini bildirdi. TÝSK ten yapýlan açýklamada, Türkiye nin geleceðinin, ileri teknolojilere uyuma ve bilgiteknoloji üretimine baðlý olduðunun tartýþýlmaz bir gerçek olduðu belirtilerek, bilgi teknolojileri ise bunun en önemli parçasý niteliðinde olduðu kaydedildi. Dünya Ekonomik Forumu nun (WEF) yayýnladýðý Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu na göre bilgi teknolojilerinden yararlanma açýsýndan Türkiye nin son bir yýlda 138 ülke içinde iki basamak daha gerileyerek 69 uncu sýradan 71 inci sýraya düþtüðü kaydedilen açýklamada, Türkiye yi son bir yýlda geçen ülkelerin Bulgaristan ve Sri Lanka olduðu ifada edildi. Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu nun 10 yýldýr yayýnlandýðý ve ülkelerin bilgi teknolojileri kapasitesini deðerlendirildiði belirtilen açýklamada, yeni hükümetin devletin, sanayinin ve üniversitelerin ortak amaçlar için çalýþmasýný saðlayacak bir Dijitalleþme Programý hazýrlamasý gerektiði vurgulandý. Açýklamada, Bu program Türkiye nin zayýf yönlerini hýzla güçlendirmeyi ve bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyinde sýçrama yapmayý hedeflemeli, bilgiyi topluma yaymak için tramplen olmalýdýr denildi. Ankara / Recep Gören hýzla yayýlmaya baþladýðýný kaydetti. DERSHANE SEÇERKEN DÝKKAT! DES Baþkaný Avcý, velilerin dershane seçerken, Millî Eðitim Bakanlýðý tarafýndan ruhsat verilmiþ olmasý, sýnav baþarýsý, öðretmen kadrosu, yayýnlarýnýn yeterliliði gibi hususlarý öncelikle sorgulamalarý gerektiðini kaydetti. Avcý, kaçak dershanelerin sektörde standartlaþmayý engellediðini, denetim dýþý olduklarý için onaysýz yayýn kullandýklarýný, kayýt dýþý çalýþtýklarý için vergi ve sigorta primlerini ö- demediklerini ve haksýz rekabete yol açtýklarý için kaliteyi düþürdüklerini söyledi. 9 YILDA YÜZDE 100 ARTTI Türkiye de özel dershane sayýsýnýn 2002 yýlýnda 2 bin 122 iken, 2011 yýlýnda 4 bin 200 e yaklaþtýðýný bildiren Avcý, 2002 yýlýnda dershanelere giden öðrenci sayýsýnýn 606 bin 522 iken, 2011 de 1 milyon 234 bin 738 e; bu dershanelerde çalýþan öðretmenlerin sayýsý ise 19 bin 881 den, 50 bin 209 a yükseldiðini açýkladý. ÖÐRENCÝLER TEST MAKÝNASI DES Genel Baþkaný Gürkan Avcý, þunlarý kaydetti: Öðrencileri kelimenin tam anlamýyla test makinesi haline getiren SBS, YGS, LYS, KPSS gibi sýnavlar ve dershaneler, eðitim sisteminin ana o- murgasý haline geldi. Ýlköðretimden ortaöðretime, ortaöðretimden üniversiteye geçiþ sýnavlarýnda sürekli deðiþlikler yapýlarak, öðrencilerin psikolojisi bozuldu. Biz dershanelere karþý deðiliz fakat ülkemizde dershanelerin okullarýn önüne geçmesinden rahatsýzýz. Dershane sömürüsünden hicap duyuyoruz. Ailelerin her yýl dershanelere binlerce TL ö- demek zorunda býrakýlmasýndan þikâyetçiyiz. YILLIK 24 MÝLYAR LÝRA VERÝLÝYOR Devlet okullarýnda yeterli eðitim verilmiyorsa sebeplerinin araþtýrýlmasý gerektiðini söyleyen Avcý, Eþitlikçi, adaletçi, ücretsiz ve kaliteli bir eðitim sistemi kurmamýz gerekiyor. Öðrenciler ve veliler dershanelerin ekonomik ve psikolojik sýkýntýsýný çekmek zorunda býrakýlmamalýdýr. Ýlköðretimden itibaren sýnavlarla yarýþmaya baþlayan bir öðrenci ilköðretim, ortaöðretim, üniversite ve sonrasýnda 30 yaþýna kadar sýnavlarla boðuþmak ve dershaneye gitmek zorunda býrakýlýyor. Bugün halkýmýz dershanelere ortalama yýllýk 24 milyar TL para veriyor. Öðrencileri dershanelere mecbur ve mahkûm olmaktan kurtarmadýðýmýz sürece, eðitim sorunlarýnýn çözümü için atýlacak her adým yetersiz olacaktýr diye konuþtu. Vakýf üniversitelerinde okumanýn bedeli yüksek VAKIF üniversitelerinin sadece yýllýk eðitim ücretlerini ödeyebilmek için bir servet sahibi olmak gerekiyor. Vakýf üniversitelerinin çoðunluðu eðitim-öðretim yýlý fiyatlarýný ortalama yüzde 7-27 arasýnda deðiþen oranlarda arttýrdý. Öðrencilere paralý eðitim veren vakýf üniversiteleri eðitim-öðretim ücretlerini ilân etti. Buna göre, en fazla fiyat genellikle týp, diþ hekimliði ve eczacýlýk fakülteleri için belirlenirken, lisans programlarýnýn ücretleri bin TL arasýnda deðiþiyor. Vakýf üniversitelerinin týp ve diþ hekimliði gibi bölümlerinin yýllýk fiyatlarý bin TL arasýnda deðiþirken, iki yýllýk ön lisans programlarýnýn fiyatlarý ise daha düþük fiyat aralýðýnda seyrediyor. Çankaya, Atýlým, Ýstanbul 29 Mayýs, Toros üniversiteleri ile Avrupa Meslek Yüksekokulu nun ücretlerinde ise bu yýl artýþ olmazken, Ufuk Üniversitesi nin bazý bölümleri geçen yýlki fiyattan belirlendi. Birkaç üniversite ise fiyatlarýnda yüzde 1-3 oranlarýnda artýþ uyguladý. Vakýf üniversitelerinin yýllýk eðitim ücretlerine öðrencilerin barýnma, ders-araç gereç, yemek ve ulaþým giderleri de dahil edildiðinde öðrenimleri süresince yapacaklarý masraf bir servet harcamayý gerektiriyor. Ankara / aa Anayasa yine mi baþka bahara? Baþbakan, seçim sonrasý yaptýðý ilk kapsamlý konuþmada Sýfýr kilometre yeni bir anayasa yapalým çaðrýsýnda bulundu, ama sandýktan çýkan Meclis yapýsý ve oluþan siyasî atmosfer buna uygun görünmüyor. Oylarý yüzde 50 ye dayandýðý halde Meclisteki sandalye sayýsý azalan AKP, geçen dönemde e- linde bulunan anayasayý referandumla da olsa tek baþýna deðiþtirme güç ve avantajýný kaybetti. Yeni kompozisyonda, eksiðini muhalefetle kuracaðý diyalog ve varacaðý uzlaþma ile tamamlayamadýðý müddetçe, anayasa deðiþtirilemeyecek. Geçen sene hazýrladýðý mini anayasa paketini muhalefetten destek alamadýðý için tek baþýna Meclisten geçirerek referanduma götürmüþtü. Yeni dönemde artýk bu imkâný da bulamayacak. Esasen geriye dönüp baktýðýmýzda, AKP nin dokuz senelik iktidarýnýn, anayasa noktasýnda kaçýrýlmýþ fýrsatlarla dolu olduðunu görüyoruz arasýndaki birinci iktidar döneminde, yüzde 34 oyla geldiði halde anayasayý referandumsuz olarak tek baþýna deðiþtirebilecek sayýya çok yaklaþmýþ, hattâ sonrasýnda bir ara Meclis içi transferlerle o sayýyý da yakalamýþtý. Ama bu tarihî fýrsat, Erdoðan ýn o dönem için kullandýðý tabirle, çýraklýk zamanýna denk geldiði için mi, bilmiyoruz, maalesef deðerlendirilemeyip heba edildi. Üstelik AB sürecinin de yeni anayasa için teþvikkâr ve etkili bir dýþ dinamik o- larak aktif þekilde devrede olmasýna raðmen konjonktüründe yapýlan 2007 seçiminde oy oranýný yüzde 45 e çýkardýðý halde sandalye sayýsý azalan AKP, yine de referandum þartýyla anayasayý deðiþtirebilecek çoðunluða sahip oldu. Ve bu defa fýrsatý yeni anayasa için deðerlendirmek niyetinde olduðunun iþaretini, cumhurbaþkaný seçiminden hemen sonra, konuyla ilgili olarak bir uzmanlar heyetine yaptýrdýðý taslak çalýþmayý gündeme taþýyarak verecek gibi oldu... Ama tepkiler üzerine hemen geri adým attý. Peþinden, sýnýr karakollarýna yoðunlaþan terör saldýrýlarý ve bunlar gerekçe gösterilerek gündeme getirilen sýnýrötesi operasyonun öne çýkmasý ile, yeni anayasa taslaðý sessizce rafa kaldýrýldý. Ve ondan sonra bir daha da indirilmedi. Onun yerine Erdoðan ýn Madrid den baþörtüsü için yaptýðý Velev ki simge olsun... çýkýþýný takip eden süreçte AKP-MHP iþbirliði ile, baþörtüsünü sadece üniversite öðrencilerine serbest býrakma iddiasýyla yapýlan iki maddelik anayasa deðiþikliði hem Anayasa Mahkemesinden döndü, hem de AKP yi, kapatýlmaktan kýlpayý kurtulduðu bir dâvânýn muhatabý yapýverdi. Sonuçta, Erdoðan ýn kalfalýk olarak nitelediði dönemi de böyle geçti. Anayasa fýrsatýnýn kaçýrýldýðý ise, bizzat Cumhurbaþkaný Gül tarafýndan her vesileyle ve defaatle dile getirildi. Ve asýl ihtiyaç olan topyekûn bir anayasa reformu yerine, AKP nin pratikteki önceliklerine göre dizayn edilip referandumda yüzde 58 in kabulü ile onaylanan bir mini paketle idare edildi. AKP lideri 2011 seçimi öncesindeki beyanlarýnda Artýk ustalýk dönemine giriyoruz demiþti. Ancak çýraklýk ve kalfalýk dönemlerindeki fýrsatlar þimdi yok. AKP, tek baþýna anayasayý deðiþtirebileceði sandalye sayýsýna artýk sahip deðil. Ve ustalýðýný ispatlamasý gereken ilk konu da yeni anayasa. Bunun için ya eksiðini Meclis içi transferlerle tamamlayacak ki þu ortamda böyle birþey bilhassa siyasî etik açýsýndan yoðun tepkilere yol açar ya da muhalefetle uzlaþacak. Ancak seçimden çýkan tablo, zaten kolay olmayan böyle bir uzlaþmayý iyice zorlaþtýracak gibi görünüyor. Bakalým, Erdoðan ýn anayasa için yönünü MHP ye çevirmesi ne sonuç getirecek? Bu arada, AKP nin 330 u bulamamasý üzerine bazý parti ileri gelenlerinin Böylece yük ve sorumluluktan kurtulmuþ olduk mesajlarý ilginç. Hele Arýnç ýn Bu dönem de yapamazsak halk bizi sorumlu tutmaz ve iþ 2015 e kalýr deyip, O zaman yüzde 60 mý olur, 70 mi olur, aðanýn eli tutulmaz diye devam etmesi daha da ilginç. Ustalýk dönemi de böyle mi geçecek dersiniz.

4 4 HABER Y Para bizi bozar mý hocam? Ben kaygýsýz uyanmak istiyorum sabahlarý ya Herkesin hak ettiðini alabildiði, hak edemeyenlerin sesinin kýsýldýðý bir ülkede Sabahlarý kapýmý çalanýn bizden biri olduðunu bileyim, adalet terazisinin hiçbir zaman bükülmediðini göreyim, her i- þin ehillerince yerine getirildiðini bileyim. Ýnsan için yalnýzca çalýþtýðýnýn karþýlýðý vardýr ýn kurallaþtýðýný göreyim. Birilerinin emeklerimi çalamayacaðýna inanayým, alýn terimin çalýnacaðý kaygýsýyla uyanmayayým. Yolsuzluklarýn cezalandýrýldýðý, hukuksuzluða mazeret üretilmediði, haksýzlýklarýn örtbas edilmediði bir ülkede uyanmak istiyorum ya Ýnsanlýðýn kaybolmadýðý, paranýn ahlâktan önce gelmediði, þöhretin pusulayý þaþýrtmadýðý insanlar arasýnda uyanmak Param yok ya, bu yüzden midir beylik lâflar? Mesele paraysa, para bizi de bozar mý hocam? Türkiye, umudunu yüreðinde barýndýranlarýn, asaletini haysiyetinde bilenlerin ülkesidir. Bir fileyi zar zor doldurabilecek maaþýyla harama bulaþmadan yaþamasýný bilenlerin ülkesidir. Her sabah görürüm ben bunu, gördüklerim ileriye taþýr umudumu. Sabahýn köründe, týklým týklým otobüslerde, ayakta güçlükle seyahat etmeye çalýþan, iþine ulaþmak için koþuþturan insanlar... Hayatýn yüküyle ezilmiþ, gençliðini helâl lokmaya feda etmiþ, adamlýðý alnýnýn kýrýþýklýklarýnda gizlenmiþ insanlar Mutluluðu maddede aramayanlar, yüreklerinin götürdüðü yerlerde huzuru bulanlar Evlâtlarýna yalnýzca insan olmayý tavsiye edenler, dürüstlüðün en büyük sermaye olduðunu yavrularýnýn kulaklarýna fýsýldayanlar Aile saadetini cennetin en güzel köþesi bilenler, kýsýtlanmýþ cebinden ayýrabildiði küçük bir gofret ile yavrusunu sevindirenler, evlâdýnýn tebessümünde cenneti görenler Benim ülkemin insanlarý Ha bir de diðerleri Bir garibanýn bir yýllýk maaþýna denk gelen þýk takým elbiselerinin altýnda adamlýk taslayanlar Konforlu villalarýndan, lüks ciplerinden etrafa küçümseyerek bakanlar Ýnsanlara böcek muamelesi yapanlar, bu milletin efendiliðine soyunanlar Hýrsýn pençesinde kahrolduklarýný bilmeden herkesi kahredenler Para vererek elde ettikleri makamlarýný korumak için verdiklerinden daha çok bedel ödemek zorunda kalanlar Adamlýðý beceremeyenler, dürüstlüðü benimseyemeyenler, ahlâklý olmayý reddedenler Dizginlerini ene sine kaptýranlar, azgýnlaþtýkça azgýnlaþanlar Hep daha fazlasýný isteyenler, hel min mezidçiler, müsrifler Güce esir olanlar, paranýn kudretine tapanlar, her yolu mübah sayanlar Nedir bu azgýnlýk, nedendir bu uslanmazlýk? Neden faniliðinizi hatýrlamaz, fenalýðýnýza son vermezsiniz? Siz de mi benim ülkemdensiniz? Enelerin esirleri Enesiyle firavunlaþanlar Beride savcýlar ötede zebaniler Ayýkla þimdi pirincin taþýný. Bu sabah gözlerimi açtýðýmda neler duyacaðým a- caba? Ezan seslerini duyamaz, ruhumuzu dinleyemez olduk. Bir yanda yemin krizi, diðer yanda þike skandalý. Bezm-i ezeldeki yeminini unutanlar, verdikleri hiçbir sözü tutamayanlar; kýytýrýk bir yemini etseler ne olur etmeseler ne olur? Vicdana hava parasý biçenler, hýrsýzlýklarýna fetva arayanlar, hak etmedikleri kupalara sarýlanlar, kýt'alarý aþan þampiyonluklara sahip olsalar ne olur? Ne olurdu olduðumuz gibi kalsaydýk? Ne olurdu insanca yaþayabilseydik, insanlýðý becerebileseydik, elimizdekiyle yetinebilseydik? Ne olurdu, hak etmeden elde ettiklerimizin asla bizim olamayacaðýný idrak edebilseydik? Ne olurdu itibar kaybetmenin para kaybetmekten daha önemli olduðunu görebilseydik? Ne olurdu üç günlük dünyanýn üç kuruþuna deðmeyeceðini anlasaydýk? Ne olurdu helâl yolda dökülen terlerle kazanýlanlarýn haramzade beyzadelikten, imparatorluktan daha kýymetli olduðunu görseydik? Ne kaybederdik, ne kazanýrdýk? Ekonomik model insansýz ve insafsýz DEMOKRAT Parti (DP) Ekonomik Ýþlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Agâh Oktay Güner hükümetin uyguladýðý ekonomik modelin insansýz ve insafsýz olduðunu söyledi. Güner yaptýðý yazýlý açýklamada, AKP nin sermayenin büyümesi ve daha büyük kârlara ulaþmasýný amaçlayan bir ekonomik model izlediðini ileri sürdü. Ülke genelindeki taþeron iþçi sayýsýnýn 2 milyona ulaþtýðýný belirten Güner, þunlarý kaydetti: AKP hükümetinin uyguladýðý ekonomik model insansýz ve insafsýzdýr. Bu model ile anayasa emri olan sosyal hizmet anlayýþý terk edilmiþ, sosyal hizmet görevi ile yapýlan iþler hükümetin lütfu haline getirilmiþtir. Emekçiler, köylü üreticiler ve küçük esnaf tamamen piyasa þartlarýna ve tüccarýn insafýna terk edilmiþtir. Bu çarpýk modelle ülke ekonomisi yabancý finans çevrelerine hizmet etmektedir. ÝMKB verilerine göre ÝMKB de 221 bin yatýrýmcý var, 8 bini yabancý. 8 bin yabancýnýn toplam yatýrým portföyü 213 bin yerlinin toplam yatýrým portföyünün 2 katý büyüklüðünde. Bu Türkiye deki sermaye sorununun ve dýþa baðýmlýlýðýnýn resmidir. Son birkaç yýldýr gerçekleþen büyüme rakamýnýn borçla yapýldýðý, aslýnda bu büyümenin üçte ikisinin yabancýlar tarafýndan gerçekleþtirildiðinin göstergesidir. Hükümet bu acý gerçekleri görmeli millî kaynaklara dayanan ara malý üretimine aðýrlýk veren yeni bir üretim ve sanayileþme modeline geçmelidir. Aksi halde ekonomik yýkým kaçýnýlmaz olacaktýr. Ankara / aa GÜVEN OYLAMASI YARIN Baþbakan Erdoðan, hükümet programýnýn hazýr olduðunu, birinci bölümünü aðýrlýklý olarak yeni anayasa, ileri demokrasi ve bunun yanýnda temel hak ve özgürlükler oluþturduðunu belirterek þunlarý söyledi: Arkasýnda ekonomi önemli bir yer tutuyor, bunun yanýnda güçlü toplum önemli bir yer alýyor. Ve özellikle de bugüne kadar olan sürecin bir kýsa özetlemesi ve bundan sonra yapýlacak olanlar ki sosyal politikalar önemli bir yer alacak bu dönem bizim çalýþmalarýmýzda. Onun için de sosyal politikalar üzerinde ciddî manada yoðunlaþacaðýz. Tabiî bir diðeri de uluslar arasý iliþkiler noktasýnda dýþ politika önemli bir yer alacak ve bu konuda bugün son çalýþmamýzý hükümet programý üzerinde yapýyoruz. Ve çalýþmamýza müteakiben de Cuma günü saat 15.00'da parlamentoda sunumunu yapacaðýz.'' HAYIRLI OLSUN BAÞBAKAN ERDOÐAN, 61. HÜKÜMETÝN BAKANLAR KURULU NU AÇIKLADI. 6 YENÝ ÝSMÝ KABÝNEYE ALAN ERDOÐAN, 3 BAKANIN DA GÖREV YERÝNÝ DEÐÝÞTÝRDÝ. xbaþbakan Recep Tayyip Erdoðan, 61. Hükümetin Bakanlar Kurulu nu açýkladý. Erdoðan, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül e yeni kabine listesini sunmasýnýn ardýndan yeni Baþbakanlýk binasýna geçti. Erdoðan, burada düzenlediði basýn toplantýsýnda 61. Hükümete iliþkin açýklamalarda bulundu. Konuþmasýnýn baþýnda Cumhurbaþkaný Gül ün yeni kabineyi uygun gördüðüne iliþkin kararnameyi okuyan Erdoðan, 61. hükümette görev alan isimleri okudu. Erdoðan, altý yeni bakanýn bu kabinede görev yapacaðýný, üç bakanýn da görev yerlerinde deðiþiklik yapýldýðýný belirterek, yeni oluþumun ülkeye ve millete hayýrlý olmasýný diledi. KABÝNEDE 6 YENÝ ÝSÝM Gazetecileri sorularýný da cevaplandýran Baþbakan Erdoðan, ustalýk döneminin çok bereketli ve verimli geçmesi gerektiðini ifade ederek, Bakanlar Kurulu nda 6 yeni isme yer verildiðini, 3 bakanýn görev yerinin deðiþtiðini hatýrlatý. Erdoðan, Bu bakýmdan neredeyse kabinenin yarýsýna yakýn bir deðiþim demektir. O bakýmdan bu sýradan bir olay deðildir, hayýrlý olsun dedi. Erdoðan, Baþbakan yardýmcýlarýnýn görev daðýlýmýna i- liþkin soruyu cevaplarken, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ýn görevlerine belki bir ilave olabileceðini, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað ýn görev alanlarýnýn da daha çok Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik in görev ve onun yanýnda belki bazý görevler i- lave etme durumunun olabileceðini söyledi. Erdoðan, Bu arkadaþlarýmýn hepsi gerçekten dördü de inandýðým, güvendiðim, alanlarýnda çalýþkan, gayretli arkadaþlar diye konuþtu. 15 TEMMUZ AÇIKLAMASI SÜRÇÜLÝSAN Baþbakan Erdoðan, arzularýnýn muhalefetin yemin ederek TBMM de yerini almasý olduðunu belirterek, burada bir önyargýlarýnýn söz konusu olmadýðýný söyledi. Erdoðan, sözlerini þöyle sürdürdü: Grup Baþkanvekili arkadaþýmýn ayýn 15 iyle ilgili böyle bir sürçülisaný olmuþ. Tabiî böyle bir tarih vermeyi doðru bulmuyorum o yanlýþ bir þey. Anamuhalefete verilen bir görev vardýr. O da milletvekili olmuþlardýr, ama vekâleti tamamlayýcý o yemini yapmadýklarý için ciddî bir sorumluluðun altýndadýr. Yasama çalýþmalarýna katýlamadýktan sonra alýnan vekâletin bir anlamý olur mu? Eðer bu süreç içerisinde kendileri yeminlerini yapmak suretiyle yasama görevlerine katýlýrlarsa biz bundan memnun oluruz fakat yasama görevlerini yerine getirmiyorlarsa o zaman da parlamento içi hukukun gereði neyse bunu da tabii yerine getirmek orada bizim görevimizdir. Grup baþkanvekili arkadaþýmýn ayýn 15 iyle ilgili böyle bir sürçülisaný olmuþ. Tabiî böyle bir tarih vermeyi doðru bulmuyorum o yanlýþ birþey Ankara / aa Devlet bakanlýklarý tarih oldu YENÝ kabinenin kurulmasýyla 11 devlet bakanlýðý kaldýrýldý. Devlet Bakanlýðý ilk olarak 1946 da Baþbakan Mehmet Recep Peker baþkanlýðýnda kurulan 15. hükümet döneminde oluþturuldu. Bu hükümet döneminde ilk Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Mümtaz Ökmen, ilk Devlet Bakaný ise Mustafa Abdülhak Renda oldu. Adnan Menderes baþkanlýðýnda 1950 de kurulan 20. hükümet döneminde ise Devlet Bakanlýklarý sayýsý 7 ye çýktý. Devlet Bakanlýklarýnýn sayýsý, bu dönemin ardýndan kurulan hükümetlerde zaman zaman arttýrýldý, zaman zaman da azaltýldý. Baþbakan Suad Hayri Ürgüplü baþkanlýðýnda 1965 te kurulan 29. hükümette Süleyman Demirel, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýlýðý görevinde bulundu. Bu dönemde devlet bakanlýðý sayýsý 4 e indirildi. Bülent Ecevit baþkanlýðýnda 1974 te kurulan 37. hükümet döneminde Necmettin Erbakan, Devlet Bakanlýðý ve Baþbakan Yardýmcýlýðý yaptý. Yine Ecevit baþkanlýðýnda 1978 de kurulan 42. hükümet döneminde devlet bakanlýklarý sayýsý 15 e yükseltildi. Turgut Ö- zal ýn 1983 te kurduðu 45. hükümette Mesut Yýlmaz, 1989 da kurduðu 46. hükümette ise Cemil Çiçek Devlet Bakanlýðý görevinde bulundu. Özal baþkanlýðýndaki 46. Hükümet döneminde ise Devlet Bakanlýðý sayýsý 19 a çýkarýldý. Türkiye nin ilk kadýn Devlet Bakaný ise 1991 yýlýnda Mesut Yýlmaz Baþkanlýðýnda kurulan 48. hükümette görev alan Ýmren Aykut oldu. 5 ay sonra kurulan 49. hükümette ise Tansu Çiller in de aralarýnda bulunduðu 18 Devlet Bakaný görev yaptý. Necmettin Erbakan baþkanlýðýnda 1996 da kurulan 54. hükümetin 19 Devlet Bakaný arasýnda Abdullah Gül de yer aldý. Abdullah Gül baþkanlýðýnda 2002 de kurulan 58. hükümette Devlet Bakanlýðý sayýsý 7 ye, Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda kurulan 59. hükümette ise 3 e indirildi. Erdoðan baþkanlýðýnda kurulan 60. hükümette ise sayýsý yeniden 3 ü devlet bakanlýðý ve baþbakan yardýmcýlýðý, 8 i devlet bakanlýðý olmak üzere 11 e çýkarýldý. Devlet bakanlýklarý, yine Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda kurulan 61. hükümet döneminde ise kaldýrýlmýþ oldu. Ankara / aa Yürekleri varsa düþürsünler CHP nin Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce YEMÝN etmeyen CHP nin Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce, yemin etmeden devamsýzlýðýn baþlamayacaðýný savunarak, Yürekleri varsa milletvekilliðimizi düþürsünler dedi. CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce, CHP Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes ile TBMM de düzenlediði basýn toplantýsýnda, medyanýn olaylarý doðru yansýtmadýðýný, Meclis i boykot ya da protesto etmediklerini söyledi. Meclise gelsinler çaðrýsýný eleþtiren Ýnce, Biz zaten Meclis teyiz dedi. Ýnce, kimseden himmet beklemediklerini, herkesin görevini yapmasýný istediklerini belirterek, þöyle devam etti: Anayasa nýn 95. maddesi ortada, içtüzüðün 21. maddesi ortada. Bunlarýn gereðini yapacak yetkililer. Baþbakan dan yargýya talimat verip arkadaþlarýmýzý serbest býrakmasý beklentimiz yok. Arkadaþlarýmýza af, dokunulmazlýk, özel bir ayrýcalýk istemiyoruz. Millet iradesinin Meclis e yansýmasýný istiyoruz. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn yemin etmeden maaþ alýyorlar dediðini belirten Ýnce, yemin töreninden önce saðlýk harcamasý yapan iktidar partisi milletvekili olduðunu söyledi. Ýnce, þöyle konuþtu: Diyorlar ki yemin etmediðiniz için milletvekilliðiniz baþlamaz. Yemin etmediðimiz zaman milletvekilliðimiz baþlamýyorsa devamsýzlýðýmýz da baþlamaz. 1 sene Meclis e uðramayan Kemal Unakýtan a devamsýzlýðý niye uygulamadýlar? Recep Bey düþsün deyince düþüyor mu. Baþkanlýk Divaný na gitmeyecek mi, divan savunma istemeyecek mi? Yani bugün-yarýn 276 parmak kalkacak milletvekilliðimizi mi düþürecekler? Yürekleri varsa düþürsünler. Burasý Ýstanbul Belediye Meclisi deðil. Ankara / aa

5 Y HABER 5 Suriye krizi nde Türkiye kaybediyor Türkiye nin en büyük handikapý, Libya da olduðu gibi, Suriye ye karþý politikalarýnýn da Amerikan-Batý eksenli olmasý. Batýdan ziyâde Batýcý politikalar sürdürmesi Bilindiði gibi dörtyüz yýlý aþkýndýr Türkiye nin barýþ ve iyi komþuluk içinde yaþadýðý Müslüman komþusu Ýran a karþý olduðu Pentagon raporlarýnda açýkça belirtilen Amerikan projesi Füze Kalkaný nýn NATO perdesinde Türkiye topraklarýnda konuþlanmasýnda evvela bizzat Baþbakan, Füzelerin butonu kontrolü mutlaka ve kesinlikle elimizde olmalý þartýný koþmuþ, peþinden vazgeçerek Buton elbette NA- TO nun elinde olacaktýr demiþti. Ayný dönüþ Libya da da yaþandý. ABD ve Batýlý müttefiklerinin Libya ya ekonomik yaptýrýmlar ve askerî müdahalesine önce karþý çýkan Ankara, sonra onaylayýp katýldý. Ýzmir NATO nun hava operasyon üssü haline getirildi, Türkiye fiilen operasyona katýlarak ABD ye koruyucu güç yapýldý. Memurlardan 8372 ayakkabý eylemi ne destek MEMUR-SEN Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Genç Boþnaklar Derneði nin Srebrenitsa da Sýrplar tarafýndan gerçekleþtirilen soykýrýmý unutturmamak için 9 Temmuz da Taksim de yapacaðý 8 bin 372 çift ayakkabý eylemine ayakkabýlarýný vererek katýldýklarýný söyledi. Genç Boþnaklar Derneði Planlama ve Organizasyon Sorumlusu Enisa Kezo, Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu yu ziyaret etti. Enisa Kezo, ziyarette II. Dünya savaþýndan sonra Avrupa da yaþanmýþ en büyük soykýrýma yönelik Türkiye de bir kýnama eylemi gerçekleþtireceklerini söyledi. Gündoðdu da bu kýnama eylemine destek olmanýn tarihi bir sorumluluk olduðunu belirterek, Ayný ecdadýn torunlarýyýz. Zor günümüzde bir ve beraber olmalýyýz. Bu, gecikmiþ bir kucaklaþmadýr, destek olmadýr. 500 yýllýk birlik ve beraberlikten sonra Bosnalý kardeþlerimizin yaþadýðý acýyý biz de kalbimizde hissettik. Dualarýmýz hep Bosnalý kardeþlerimizle oldu diye konuþtu. Ankara / Ahmet Terzi 6 bin 472 öðretmen atandý MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý 6 bin 575 boþ kadroya baþvuran adaylar arasýndan 6 bin 472 öðretmen atadý. Öðretmen atamalarý elektronik ortamda, KPSS puan üstünlüðüne göre kurayla yapýldý. Kur'a sonucunda, 6 bin 575 kadro için baþvuran toplam 36 bin 11 a- day arasýnda 6 bin 472 si öðretmenliðe atandý. Atama sonuçlarý MEB in internet sitesinden öðrenilebilecek. Atanan öðretmenler göreve 1 Eylül de baþlayacak. Boþ kalan 103 kadro gelecek ay yapýlacak atamalarda kullanýlacak. Ankara / aa Silopi de 1 terörist teslim oldu ÞIRNAK IN Silopi ilçesinde terör örgütü PKK dan kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK nýn Irak ýn kuzeyindeki kamplarýndan kaçan bir terörist, Habur Sýnýr Kapýsý nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin Ýlçe Jandarma Komutanlýðýndaki i- fadesinin ardýndan Silopi Adliyesine sevk e- dileceði bildirildi. Þýrnak / aa Simav da, 3.7 lik panik KÜTAHYA NIN Simav ilçesinde saat de meydana gelen 3,7 büyüklüðündeki deprem, vatandaþlar arasýnda korku ve endiþeye yol açtý. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü verilerine göre, saat de merkez üssü Simav olan 3,7 büyüklüðünde deprem kaydedildi. Deprem, Simav ýn yaný sýra Þaphane, Pazarlar ve Hisarcýk ilçelerinde de hissedildi. Can ve mal kaybýna yol açmayan depremin yerin 5 kilometre altýnda meydana geldiði belirlendi. Yaklaþýk 10 bin kiþinin çadýrlarda yaþadýðý Simav da depremi hissederek ev ve iþ yerlerinden çýkan bazý vatandaþlar, bir süre sokaklarda bekledi. Kütahya / aa Servis minibüsü kamyonla çarpýþtý: 2 ölü, 13 yaralý DENÝZLÝ DE, tekstil iþçilerini taþýyan servis minibüsünün, önünde giden kamyona çarpmasý sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kiþi öldü, 13 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Denizli den Organize Sanayi Bölgesine tekstil iþçilerini taþýyan 20 ACJ 43 plakalý servis aracý, ayný yönde giden 20 NF 745 plâkalý kamyonuna arkadan çarptý. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kiþi öldü, 13 kiþi yaralandý. Yaralýlar Denizli deki hastanelere kaldýrýldý. Denizli / aa Peþinden, NATO savaþ uçaklarý ve füzelerinin Trablus tan Bingazi ye sivilleri defalarca sehven vurmasýyla baþlayan süreçte Türkiye, baþta ABD ve NATO daki müttefiklerin telkinleriyle resmen muhaliflerin cephesinde yer alýrken, Batý baþþehirleri ü- zerinden, aylar geçtiði halde sarayýnda satranç oynayan Kaddafi nin kalabileceði mesajlarý iletildi. Bu taktikli geri adýmlarla Türkiye âdeta ortada býrakýldý. Suriye de de ayný oyunun provalarý yapýlmakta. Týpký Tunus ta, Mýsýr da, Yemen de ve hatta piyonlarý n dahi deðiþtirilmediði Bahreyn de olduðu gibi. EL ALTINDAN ÝÞBÝRLÝÐÝ! Ankara nýn Þam la iliþkilerini kesmesini isteyen Washington, Suriye muhalefetine, Esad la diyalog kurmasý tavsiyesinde bulunuyor. Washington da Esad kalmalý mesajlarý veriliyor Bu arada sayýlarý on beþ bini bulan Suriyeli mültecilerin beþ bini evlerine dönerken, on bini aþkýnýnýn hâlâ Kýzýlay ýn kurduðu çadýr kentlerde kaldýðý, iþin en tehlikeli yaný, Türkiye nin Ýskenderun dan Nusaybin e 550 kilometrelik Suriye sýnýrý boyunca en az otuz tampon bölge oluþturulmasý plânýndan bahsedildiði esnada, A- merikan ve Batýlý iþbirlikçilerin Esad rejiminin kalmasý ný kabul ettiði bilgisi gelmekte. Ancak Kuzey Irak ýn koparýlýp tampon bölge yle Irak ýn etnik-ýrkî, bölgesel ve mezhebî tefrika üzerinde bölünüp parçalanmasýnda olduðu gibi, Suriye nin de kuzeyinde tampon bölge yle bölünmesi söylentileri, öncelikle iki ülke iliþkilerini yaralamakta. 49 yýllýðýna Ýsrailli firmalara mayýndan temizleme karþýlýðý kiralatýlmak istenen mayýnlý bölge yerine tampon bölge projesi nin ikamesinin, zulüm ve baskýdan kaçan-kaçacak on binlerce Suriyeli mültecinin barýnmasý bahanesiyle devreye sokulmasý, iki Müslüman komþunun arasýný bozmakta. Türkiye, itildiði politikalarla ortada kalmakta. Neticede, iç çatýþma ve iç savaþla, kargaþa ve kaosla dehþetli fitne tuzaðý Suriye de de sahnelenmekte TÜRKÝYE YÝNE AÇIKTA Suriye de karþýlýklý þiddet ve kalkýþma sürerken, Amerikan yönetiminin küresel ve bölgesel çýkarlarý hesabýna el altýndan Esad rejimiyle görüþtüðü haberleri ortasýnda, A- merikan Temsilciler Meclisi üyesi Dennis Kucinich in ikrarýyla, askerî birlikleri þehirlerden çekme sözü verip uygulamaya baþlayan Esad ýn kalmasýna yeþil ýþýk yakýlýyor. Bunun içindir ki Ýngiliz Guardian gazetesinin Orta Doðu Editörü Jan Black, ABD nin Esad la uzlaþtýðýný, Suriye de rejimin deðiþtiðini, ancak Esad ýn geçiþ için yerinde kaldýðýný yazýyor. Amerikan Dýþiþleri Bakanlýðý nýn muhaliflere rejimle diyalog tavsiyesi taslak raporu sunduðu bildiriliyor. Kýsacasý Þam yönetimini güdümlü hale getirmek amacýyla Suriye ye sudan bahaneler arayan Batýnýn emperyal emelli politikalarýna gözü kara atýlmasýný dayattýðý Ankara, Suriye sorunu nda açýkta kalýyor. Týpký Libya da iþ yapan Türk þirketlerinin ve onbinlerce Türk iþçisinin yüzmilyonlarca hak ediþlerini alamamasý ve onlarca milyar dolar iþ kaybý benzeri, Nisan dan bu yana DEÝK verilerine göre Suriye de Türk firmalarýnýn milyonlarca dolarlýk yatýrým projeleri tehlikeye giriyor. (Milliyet, ) Güneydoðu Anadolu Ýhracatçýlar Birliði Baþkaný nýn tesbitiyle, kriz en çok bölgedeki ticarete darbe vuruyor. Suriye ile sýnýr ticareti durma noktasýnda Ve aynen Libya da olduðu gibi, Suriye de de ecnebi eksenli dönüþlü politikalarla yine Türkiye kaybediyor... Hüseyin Karakullukçu, Danýþtay Baþkanlýðýna seçilmesinin ardýndan kurum binasýnda bir grup gazeteciyle tanýþma toplantýsý düzenledi. FOTOÐRAF: AA Artýk yasak yok DANIÞTAY BAÞKANI KARAKULLUKÇU, DANIÞTAY'IN YENÝ DÖNEMDE YASAKLARLA ANILMAYA- CAÐINI KAYDETTÝ: YASAK YOK. HÝÇBÝR ÞEY ESKÝSÝ GÝBÝ OLMAYACAK. HER ÞEY GÜZEL OLACAK. DANIÞTAY Baþkaný Hüseyin Karakullukçu, Danýþtay ýn yeni dönemde yasaklarla anýlmayacaðýný belirterek, Yasak yok. Hiçbir þey eskisi gibi olmayacak. Her þey çok güzel olacak. Çünkü, bundan sonra ben ve arkadaþlarýmýn yanlýþ, hata yapmaya hakkýmýz yok. Yanlýþý düzeltmeye vaktimiz de yok dedi. Karakullukçu, Danýþtay Baþkanlýðýna seçilmesinin ardýndan kurum binasýnda bir grup gazeteciyle tanýþma toplantýsý düzenledi. Kendisinin kamuoyunun alýþtýðý þekilde bir baþkan ya da yönetici olmadýðýný ifade eden Karakullukçu, þöyle konuþtu: Fransýz tabiriyle beni irregulier (kurallara göre olmayan, kurallarý takip etmeyen) birisi olarak düþünebilirsiniz. Hukukun genel kurallarý, toplumun genel deðer yargýlarý, bunun içerisini din kurallarýný, ahlâk kurallarýný, genel hukuk kurallarýný koyun, bunlarýn içerisinde ben kendimi bu kurallara ters gelmediði müddetçe rahat yaþamayý veya kimsenin hakkýna, hukukuna zarar vermeksizin rahat yaþamayý kendine ilke e- dinmiþ bir adamým. Bundan kimsenin keyfi için de vazgeçecek deðilim. Benim için insanýn onuru, þahsiyeti her þeyden önce gelir. Ýnsansak insan onuruna göre yaþayacaðýz, ama toplumun da genel deðerlerine ters düþmeden yapacaðýz diye konuþtu. Meclis i kilitlemek kimseye fayda saðlamaz EÐÝTÝM-BÝR-SEN, 29 Haziran-2 Temmuz 2011 tarihleri arasýnda Bosna-Hersek in baþkenti Saraybosna da gerçekleþtirdiði 19. Baþkanlar Kurulu nun Sonuç Bildirgesi ni yayýmladý. Bildirgede, Meclis te yaþanan yemin boykotu uygulamasýnýn kimseye faydasý olmayacaðý belirtildi. 12 Haziran 2011 milletvekili genel seçimlerinin de deðerlendirildiði bildirgede, þöyle denildi: Halk iradesinin en yüksek oranla yansýdýðý Meclis i yemin boykotu ile kilitlemeye çalýþmanýn kimseye faydasý olmayacaktýr. Ülkemizde, baþta yeni bir anayasa olmak üzere, çözüm bekleyen birçok kök sorun bulunmaktadýr. Halk iradesini ipotek altýna almaya yönelik giriþimler, bölgesinde ve uluslararasý arenada saygýnlýk kazanan ülkemize ayak baðý olmaktan baþka bir i- þe yaramamaktadýr. Bildirdgede, milletin oylarý ile seçilip Meclis e gelen vekillerin, milli iradenin tecelligahý olan TBMM de yerini alarak halkýn yüklediði sorumluluk bilinciyle üzerine düþen görevi bir an önce yerine getirmesi istenirken, sorunlarýn çözüm yerinin TBMM olduðu vurgulandý. 61. Hükümet ve yeni Meclis in elbirliði i- le bireyi merkeze alan, ötekileþtirmeyen, toplumun bütün kesimlerinin hassasiyetlerini önemseyen, temel hak ve özgürlükleri geniþleten yeni bir Anayasa yapmasý gerektiðinin altýnýn çizildiði bildirgede, 28 Þubat sürecinin eðitime giydirdiði deli gömleði çýkarýlmalý, kesintisiz eðitim kesintili hale getirilmeli, subaylarýn Millî Güvenlik Dersi ne girmelerine son verilmeli, eðitimdeki vesayet ortadan kaldýrýlmalý ve 18. Millî Eðitim Þurasý nda alýnan kararlar bir an önce hayata geçirilmelidir denildi. Kamusal alan adý altýnda ayrýmcýlýk yapýlmasýna, üniversiteler baþta olmak ü- zere, Meclis dahil bütün kamu kurum ve kuruluþlarýnda kýlýk kýyafet dayatmasýna son verilmelidir denilen bildirgede, Üniversiteler demokratikleþtirilmeli, çaðýn gereklerine göre YÖK ve ÖSYM yeniden yapýlandýrýlmalý ve yükseköðretim Bologna Süreci ne göre yeniden sorgulanmalýdýr. 61. Hükümet, Toplu Sözleþme sürecinin baþlayabilmesi için 12 Eylül Referandumu gereði ikincil mevzuat ý oluþturmalý ve 4688 sayýlý Kanunu bir an önce deðiþtirmelidir görüþlerine yer verildi. Ankara / Fatih Karagöz ÝDARE, SÝYASÎ ÝKTÝDARDIR Konuþmasýnda, hukuk devleti içinde Danýþtayýn önemine iþaret eden Karakullukçu, baktýklarý davalarda tarafýn birinin idare olduðunu, bu yüzden Danýþtayýn hep güncel kaldýðýný vurguladý. Karakullukçu, Ýdare, siyasî iktidardýr. Bizim derdimiz idareyle sürtüþme yaratmak deðil. Ben burada idareyi yargýlamýyorum dedi. Danýþtay Baþkaný Karakullukçu, bir gazetecinin geçmiþ dönemde Danýþtay yasakçý kararlarla anýlýyordu, bu dönemde neler olacak diye sormasý üzerine þöyle konuþtu: Yasak yok. Hiçbir þey eskisi gibi olmayacak. Her þey çok güzel olacak. Çünkü, bundan sonra ben ve arkadaþlarýmýn yanlýþ, hata yapmaya hakkýmýz yok. Yanlýþý düzeltmeye vaktimiz de yok. Bunlarý takip edin, göreceksiniz. Ankara / aa Yasakçý kafa zulmünü sürdürmeye çalýþýyor ORTADOÐU Teknik Üniversitesi nda (ODTÜ) yapýlan 2011 mezuniyet törenine baþörtülüler alýnmayýnca arbede yaþandý. Üniversite nin kampüsüne alýnan öðrenciler bu sefer tören alanýna alýnmadý. Geçtiðimiz Pazar günü diplomalarýný aileleri ile birlikte almaya gelen baþörtülü öðrenciler tören alanýna alýnmayýnca kýsa süreli arbede yaþandý. Öðrencileri örtülü olduklarý için alana almayan güvenlik görevlileri ile MAZLUMDER yetkilileri arasýnda gerilim yaþandý. MAZLUMDER yetkilileri ile hukukçularýn baþörtülü öðrencileri içeriye almayan güvenlik görevlileri hakkýnda tutanak tutma talebi geri çevrilirken, diplomalarýný, baþörtülü olduklarý için alamayan öðrencilerden fenalýk geçirenler oldu. Arkadaþlarýnýn teselli edemediði öðrenciler gözyaþlarýný tutamazken, Ankara MAZLUMDER den gelen insan haklarý savunucularý yetkililer ile görüþmeye baþladý. Görüþmeler sürerken örtülü olmayan öðrenciler de tören alanýndan ayrýlarak arkadaþlarýnýn yanýna gelerek direniþ göstermeye baþladýlar. Direniþ büyümeye baþlayýnca üniversite yönetimi de geri adým atmak zorunda kaldý. Mezuniyet törenine gözlemci olarak katýlan MAZLUMDER Ankara Þubesi yetkilileri ODTÜ de yaþananlarýn hukuk dýþý olduðu gerekçesiyle tutanak tutarak kayýt altýna aldý. MAZLUMDER den yapýlan açýklamada, baþörtülü öðrencilerin mezun olduklarý okullarýnda en tabi haklarý olan mezuniyet töreninde mahrum býrakýlmalarýnýn insanlýk dýþý bir uygulama olduðu ve hukukî hiçbir zemini olmadýðý vurgulandý. Ankara / Recep Gören Nazlý gelinin soyadý Bu günlerde büyük yemin krizi hakkýnda yazanlarýn ya da konuþanlarýn çoðu, 1999 yýlýnda yaþanan mini yemin krizine de atýf yapýyor. Bendeniz ise bu tartýþmalarda, o zamanki bir detayý sürekli hatýrda tutmamýz gerektiðini anlatýyorum. Þöyle; Bahtý örtülü milletin baþý örtülü vekili Merve Kavakçý yemin için geçtiði meclis kürsüsünden uzaklaþtýrýldýðýnda, Baþbakan Ecevit, genel kuruldaki yandaþlarýnýn ateþini yükselten sözler söylemiþti. Burasý devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarýna, göreneklerine uymak zorundadýrlar. Burasý devlete meydan okunacak yer deðildir. Lütfen bu hanýma haddini bildiriniz. Bu söz bu günden geriye bakýldýðýnda çok farklý tarif edilebiliyor: Meselâ açýk internet kaynaklarýndan itusözlük te TBMM nin büyüklüðünü ifade etmek için söylenmiþ söz deniyor. ekþisözlük te ise benzer yorumlar yanýnda Ýnsana pekâla, devlete vatandaþý tarafýndan meydan Mecliste okunmayacaksa, nerede okunmasý icap eder? diye de sordurur. Bu sorunun cevabý nedir, bilmiyorum, a- ma demokrasi dahilinde bir yeri iþaret etmeyeceðini düþünmek sanýrým çok da mânâsýz olmaz notu var. (Ýþten anlayanlara gereði i- çin havale olunur). Konuþmanýn son cümlesi tam bir 312 lik (þimdiki TCK daki 216 lýk) suç iþlemeye tahrik ve halký birbirine kýþkýrtma suçu idi. Onu geçelim. Baþbakan Ecevit, konuþmasýnda bu yapýlan bir kalkýþmadýr demek istiyordu. Yani milletin fertleri ve temsilcileri devlete karþý kalkýþma içinde ve bu engellenmeli. Acaba engellenmeli mi? Baþbakan ve arkadaþlarý ile basit ve temel konulardaki bilgilerimizin farklýlýðýna þaþýrmýþtým. O kadar ki; o günlerde Hukukun Temel Kavramlarý ders kitabýmý bu yönden gözden geçirme ihtiyacý dahi duymuþtum. Hem de bir skeç repliði hatýrýma gelmiþti. Hatýrlarsýnýz, telefondaki ses soruyor. -Alo, orasý neresi? - Orasý burasý! -Orasý burasýysa, o zaman burasý neresi? Ýþte, bütün mesele bu Nitekim sonraki gün, þiddetli bir ihtiyaç belirdi ve Meclisin yakýnýna kadar gittim. Alnýnýn çatýsýndaki yazýyý yeniden okudum: TÜRKÝYE BÜYÜK DEVLET MECLÝSÝ Rahatlamýþtým! Orasý devlet kurumu i- miþ. Kendisine kurum sal rahmet okuyanlarýn bol olduðu Ecevit doðru söylemiþ! Orasý devlet ha; burasý da millet elbette. Ankara hakkýndaki yazýlarýmý okumuþ o- lanlar, Kuzey Ankara ve Güney Ankara olmak üzere iki anakara dan bahsettiðimi hatýrlarlar. Güney Ankara daki Meclis, Kuzey Ankara da tecessüm eden fakir, ama namuslu ve onurlu taþralýnýn bir türlü teslim alamadýðý nazlý gelin gibidir. Üvey babasýnýn elinden bir türlü kurtulamayan o nazlý gelin TBDM, bir türlü, soyadýný deðiþtirip de TBMM olamamýþtýr. Yanlýþ anlaþýlmasýn. Konu, sadece bir dönemle, bir partiyle veya bir liderle ilgili olamayacak kadar önemli. Bugünkü yemin krizi de aslýnda ve arka planýnda TBMM nin kimliði ve ismiyle ilgili. Demokrasi sancýlarý da bu isim ve sembol deðiþtirme sürecinin iþareti. Deniz Feneri e.v. gözaltýlarý DENÝZ Feneri e.v. baðlantýlý soruþturma kapsamýnda aralarýnda RTÜK üyesi Zahid Akman ile Kanal 7 Yönetim Kurulu Baþkaný Zekeriya Karaman ýn da bulunduðu 5 kiþi gözaltýna alýndý. Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn yürüttüðü Almanya daki Deniz Feneri e.v. baðlantýlý soruþturma kapsamýnda, RTÜK üyesi Akman Ankara da gözaltýna a- lýndý. Kanal 7 Yönetim Kurulu Baþkaný Zekeriya Karaman ise Bayburt Merkeze baðlý Ö- rence Köyündeki dayýsýnýn evinde gözaltýný a- lýndý. Karaman, Bayburt Emniyet Müdürlüðündeki iþlemlerinin ardýndan AnadoluJet firmasýna ait tarifeli Erzurum uçaðýyla Ankara ya getirildi. Karaman, Esenboða Havalimaný nda polis ekiplerince teslim alýndý. Soruþturma kapsamýnda Kanal 7 Genel Yayýn Yönetmeni Mustafa Çelik, Kanal 7 Genel Müdür Yardýmcýsý ve Yönetim Kurulu Üyesi Ýsmail Karahan ile Finans Müdürü Erdoðan Kara hakkýnda da gözaltý iþlemi uygulandý. Kanal 7 Genel Yayýn Yönetmeni Mustafa Çelik, Kanal 7 Genel Müdür Yardýmcýsý ve Yönetim Kurulu Üyesi Ýsmail Karahan ile Finans Müdürü Erdoðan Kara, Esenboða Havalimaný nda kendilerini bekleyen polis ekiplerince teslim alýndý. Ankara / aa

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

BIRAKIN BU ÝNATLAÞMAYI

BIRAKIN BU ÝNATLAÞMAYI KAOS VE KRÝZLER 100. YILDÖNÜMÜ HAZIRLIKLARI RÝSALE-Ý NUR LA AÞILIR Önümüzdeki kritik süreçte yaþanacak krizlerin sað salim aþýlabilmesi için, manevî dinamikleri ayakta tutup besleyecek bir kesintisiz güç

Detaylı

Yeni anayasa için bahane kalmadý

Yeni anayasa için bahane kalmadý Kýþ görüntüleri yaþandý 19 Eylül e kadar tatil yapacaklar ANKARA YI DOLU VE SEL VURDU HABERÝ SAYFA 6 DA 16 MÝLYON ÖÐRENCÝ BUGÜN KARNE ALIYOR HABERÝ SAYFA 3 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI:

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

Önce bu yemini deðiþtirin

Önce bu yemini deðiþtirin PROTOKOL ÝMZALANDI ÇÝNLÝ ÝMAMLAR TÜRKÝYE DE EÐÝTÝLECEK HABERÝ SAYFA 3 TE DÝYANET-SEN DEN EBEVEYNLERE KUR ÂN KURSU ÇAÐRISI HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.844 AS YA NIN BAH

Detaylı

YOL HARÝTASI Risale-i Nur da

YOL HARÝTASI Risale-i Nur da ÝNTÝHAR EYLEMLERÝ NEDEN YANLIÞ? Dinin yasakladýðý intiharýn, sivilleri hedef alan ve nizamî harp kurallarýna da uymayan bir terör eylemine dönüþtürülmesinin þehadet adý altýnda yüceltilmesi, kabulü imkânsýz

Detaylı

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM 36 yýlda 101 bin hafýz / 3 TE Eðitimde aile öðretmenliði devri /6 DA Kan dâvâlarýný bitirmeye çalýþýyoruz / 5 TE TEM SÝL CÝ LE RÝ MÝZ EMET TE BULUÞTU Y A V U Z Ç A L I Þ K A N I N H A B E R Ý 1 5. S A

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.878 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Irkçýlýða karþý dayanýþma Ayrýntýlý bilgi sayfa 15 te çaðrýsý Büyük

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR MODERN ÇAÐIN KÖLELÝÐÝ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI Ýnternet kullanýmýndaki artýþ ve sosyal medyanýn önlenemez yükseliþi bazý kullanýcýlar için internet baðýmlýlýðý ný gündeme getirdi. HABERÝ SAYFA 12 DE Engelsiz

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cep boy, 140 sayfa, karton kapak B U G Ü N H E R K E S E Ü C R E T S Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.447 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE/

Detaylı

SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ

SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ ÇOCUKLAR KUR'ÂN KURSLARINDA SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ Somali'de halk, yaþadýðý büyük zorluklar içinde çocuklarýný küçük yaþtan itibaren Kur'ân kurslarýna gönderiyor. Ha be ri sayfa 15 te AÞASIN, CAMÝE GÝDÝORUM

Detaylı

YAÞ SINIRI HUKUKA AYKIRI. dedi. Ha be ri sayfa 4 te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. Aziz Yýldýrým ifade verdi

YAÞ SINIRI HUKUKA AYKIRI. dedi. Ha be ri sayfa 4 te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. Aziz Yýldýrým ifade verdi Soykýrým hüznüne sanatçý desteði usa ray bos na Ü ni ver si te si Tür ko lo ji Bö lü mü Öð re tim Gö rev li si A mi na Þil yak Ye sen ko - viç in ka le me al dý ðý, Tem muz 1995 yý lýn da ço cuk la rý

Detaylı

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr Üniversite kayýtlarý baþladý/ 3 TE Ýþtebilânço:162ölü,907yaralý/ 6 DA Avrupa ruhen hasta/ 7 DE ÞÝMDÝ DE OKUL ALIÞ VERÝÞÝ TELÂÞI Ha be ri sayfa 11 de GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.920 AS A NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR

KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Hayatýmýza yön veren þaþmaz birer pusula niteliðindeki hadislerden derlenen bu güzel eser hazýrlanýrken Camiüs's- Sagir esas alýndý. Davranýþlarýmýzdaki ölçüyü bulacaðýnýz

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çantalar artýk tarih oluyor Altýngözdeyatýrýmaracý Milletvekilinin kitap aþký 11 5 3 OKUL DEÐÝL TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR Ha be ri sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ramazan da intiharlar azalýyor / 3 TE Roma dan sonra Milano ya da cami/ 7 DE Gençlik oruçlu, sabýrlý ve mutlu / 10 DA Çocukluðumun Ramazan larý / 15 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN BAÞLADIK Faruk Çakýr

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı