AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR LALE KEMAL ÝN YAZISI MEDYA - POLÝTÝK SAYFASINDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR LALE KEMAL ÝN YAZISI MEDYA - POLÝTÝK SAYFASINDA"

Transkript

1 NUR HAREKETÝ NÝYE MAÐLÛP EDÝLEMÝYOR? Nur hareketi, onca baský ve fitneye raðmen bir türlü maðlûp edilemeyen manevî gücünü, ihlâs üzerine bina edilip samimî bir istiþare sistemiyle yürütülen özgün, baðýmsýz, manevî ve fikrî bir hareket olmasýna borçlu. KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Rusya da Üsküdar Camii ibadete açýldý HABERÝ SAYFA 15 TE YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr YENÝ HÜKÜMET KURULDU Silâh baðlantýsý da Baþbakan Erdoðan, 61. hükümeti dün açýkladý. FO TOÐ RAF: A A soruþturuluyor mu? ÞÝ KE O PE RAS YONU, AS KE RÎ Ý HA LE LER LE ER GE NE KON UN PA RA KAY NAK - LA RI A RA SIN DA VAR OLDUÐU SÖYLENEN Ý LÝÞ KÝ YÝ DE GÜN DE ME GE TÝR DÝ. HAYIRLI OLSUN u Baþ ba kan Er do ðan, 61. Hü kü me tin Ba kan lar Ku ru lunu dün a çýk la dý. Er do ðan, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül e ye ni ka bi ne lis te si ni sun duk tan son ra dü zen le diði ba sýn top lan tý sýn da 61. Hü kü me te i liþ kin a çýk la ma lar da bu lun du. Er do ðan, al tý ye ni ba ka nýn bu ka bi ne de gö rev ya pa ca ðý ný, üç ba ka nýn da gö rev yer le rin de de ði þik lik ya pýl dý ðý ný be lir te rek, ye ni o lu þu mun ül ke ye ve mil le te ha yýr lý ol ma sý ný di le di. KABÝNEYE 6 YENÝ BAKAN GELDÝ uka bi ne ye ka tý lan 6 ye ni i sim: Baþ ba kan Yar dým cý sý Bekir Bozdað, A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin, Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er do ðan Bay rak tar, Genç lik ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç, Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Mil lî Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz. Ha be ri sayfa 4 te ÝSRAÝLLÝ ÝÞADAMI: KURTARIRSA KRAL OLUR Er do ðan a er Þa lit ga zý u Tür ki ye i le Ýs ra il a ra sýn da ger gin li ðin gi de ril me si ne yö ne lik i ki ta raf üst dü zey yet ki li le ri a ra sýn da kar þý lýk lý me saj ve top lan tý lar sü rer ken, Gaz ze ye ka çý rý lan Ýs ra il li as ker Gi lad Þa lit in kur ta rýl ma sý i çin ba ba sýn dan Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a bir mek tup i let ti ði or ta ya çý kan Tür ki ye kö ken li Ýs ra il li Ý þa da mý E li ko Ha lit Dön mez, Baþ ba kan Er do ðan Þa lit i ge ri ge ti re bi lir se Ýs ra il in kra lý o lur di ye ko nuþ tu. Ha be ri sayfa 7 de Artýk yasak yok uda nýþ tay Baþ ka ný Hü se yin Ka ra kul luk çu, Da nýþ tay ýn ye ni dö nem de ya sak lar la a nýl ma ya ca ðý ný be lir te rek, Ya sak yok. Hiç bir þey es ki si gi bi ol ma ya cak. Herþey çok gü zel o la cak. Çün kü bun dan son ra ben ve ar ka daþ la rý mýn yan lýþ, ha ta yap ma ya hak ký mýz yok dedi. Ha be ri sayfa 5 te Prof. 4 bin, hizmetli 1500 lira alýyor uha be ri sayfa 6 da ISSN SÝLÂH ALIMLARINDA YÜKSEK KOMÝSYON u Ga ze te ci ler, ya zar lar ve bu ca mi a nýn i çin de bu lu nan na mus lu in san lar, mu az zam pa ra la rýn dön dü ðü fut bol dün ya sýn da ya þa nan güç ve si lâh sa tý þý o dak lý fi nans i liþ ki le ri ni bi lir ler. Bu i liþ ki a ðý, as lýn da a çýk bir sýr gi biy di, ü ze ri ne gi de cek yü rek li lik te yar gý men sup la rý i se sin di ri li yor du. Ki mi fut bol ta ký mý yö ne ti ci si i þa dam la rý nýn, si lâh a lým la rýn da yük sek meb lâð lar da ko mis yon al dýk la rý da a çýk bir sýr dýr. SÝLÂH ÝHALELERÝ DE MERCEK ALTINDA u Sav cý Öz'ün, as ke rî i ha le ler i le Er ge ne kon'un pa ra kay nak la rý a ra sýn da ki o la sý i liþ ki le ri de mer cek al tý na al dý ðý bi li ni yor du. Ki mi i þa dam la rý, as ker ve si ya sî ik ti dar lar a ra sýn da geç miþ te ya þan dý ðý ö ne sü rü len si lâh i ha le le rin de iþ bir li ði ve bu yol la dar be ci zih ni ye te pa ra kay na ðý o luþ tur ma a ðý nýn çö zül me si, as ke rî ve sa ye tin ge ri le til me si ve te miz Tür ki ye yo lun da ö nem li ve kri tik bir a dým o luþ tu ra cak týr. LALE KEMAL ÝN YAZISI MEDYA - POLÝTÝK SAYFASINDA Bos na-her sek te ki sa vaþ sý ra sýn da Tem muz 1995'te 8 bin Boþ nak er ke ðin kat le dil di ði Sreb re nit sa da, soy ký rý mýn 16. yýl dö nü mü i çin 11 Tem muz da ya pý la cak an ma tö ren le rin de 600 kur ba nýn ce na ze si da ha top ra ða ve ri le cek. FO TOÐ RAF: A A MAHKEME KARARI, GECÝKMELÝ OLSA DA BOSNALILARI SEVÝNDÝRDÝ Kat li am dan Hol lan da so rum lu u Hol lan da da La hey Tem yiz Mah ke me sinin, 1995 te Sýrp lar ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len Sreb re nit sa kat li a mýn da ha ya tý ný kay be den üç Bos na lý nýn ö lü mün de Hol lan da dev le ti nin so rum lu lu ðu nun bu lun du ðu na ka rar ver me si, Sreb re nit sa soy ký rý mýn da katledilen le rin ya kýn la rý tarafýndan Olumlu, ama gecikmiþ bir karar olarak yorumlandý. Ha be ri say fa 7 de Ýsrail: Türkiye den özür dilemeyiz uha be ri sayfa 7 de Afganistan da yi ne si vil le ri öl dür dü ler uha be ri sayfa 7 de Suriye turlarý tamamen durdu uha be ri sayfa 7 de ZAHÝD AKMAN DA GÖZALTINA ALINDI De niz Fe ne ri e.v. için þok gözaltýlar ualman ya da ki De niz Fe ne ri e.v. bað lan tý lý so ruþ tur ma kap sa mýn da RTÜK ü ye si Za hid Ak man, Ka nal 7 Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ze ke ri ya Ka ra man, Zahid Akman Ge nel Ya yýn Yö net me ni Mus ta fa Çe lik, Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Ýs ma il Ka ra han ve Fi nans Mü dü rü Er do ðan Ka ra gö zal tý na a lýn dý. Ha be ri say fa 5 te

2 2 Y LÂHÝKA dileyendir. Ey iman edenler! Allah ý çokça zikredin. O'nu sabah akþam tespih edin. O, sizi karanlýklardan aydýnlýða çýkarmak için size merhamet edendir; melekleri de sizin için baðýþlanma Allah mü minlere çok merhamet edendir. Ahzâb Sûresi, Muhabbet ve uhuvvet, Ýslâmiyetin mizacýdýr Muhabbet, uhuvvet, sevmek, Ýslâmiyetin mizacýdýr, rabýtasýdýr. Ehl-i adâvet, mizacý bozulmuþ bir çocuða benziyor ki, aðlamak ister; birþey arýyor ki onunla aðlasýn. B DÖRDÜNCÜ KELÝME ütün hayatýmda, hayat-ý içtimâiye-i beþeriyeden katî bildiðim ve tahkikatlarýn bana verdiði netice þudur ki: Muhabbete en lâyýk þey muhabbettir; ve husûmete en lâyýk sýfat husumettir. Yani, hayat-ý içtimâiye-i beþeriyeyi temin eden ve saadete sevk eden muhabbet ve sevmek sýfatý, en ziyade sevilmeye ve muhabbete lâyýktýr. Ve hayat-ý içtimâiye-i beþeriyeyi zîr ü zeber eden düþmanlýk ve adâvet, herþeyden ziyade nefrete ve adâvete ve ondan çekilmeye müstahak ve çirkin ve muzýr bir sýfattýr. Bu hakikat Risâle-i Nur un Yirmi Ýkinci Mektubunda izahýyla beyan edildiðinden burada kýsa bir iþaret ediyoruz. Þöyle ki: Husûmet ve adâvetin vakti bitti. Ýki harb-i u- mumî adâvetin ne kadar fena ve tahrip edici ve dehþetli zulüm olduðunu gösterdi. Ýçinde hiçbir fayda olmadýðý tezahür etti. Öyleyse, düþmanlarýmýzýn seyyiâtý tecavüz olmamak þartýyla adâvetinizi celb etmesin. Cehennem ve azab-ý Ýlâhî kâfîdir onlara... Bazan insanýn gururu ve nefisperestliði, þuursuz olarak, ehl-i imana karþý haksýz olarak adâvet eder; kendini haklý zanneder. Halbuki, bu husûmet ve a- dâvetle, ehl-i imâna karþý muhabbete vesile olan i- man, Ýslâmiyet ve cinsiyet gibi kuvvetli esbabý istihfaf etmektir, kýymetlerini tenzil etmektir. Adâvetin ehemmiyetsiz esbablarýný, muhabbetin dað gibi sebeplerine tercih etmek gibi bir divâneliktir. Madem muhabbet adâvete zýttýr; ziya ve zulmet gibi hakikî içtimâ edemezler. Hangisinin esbabý galib ise, o hakikatiyle kalbde bulunacak; o- nun zýddý hakikatiyle olmayacak. Meselâ, muhabbet hakikatiyle bulunsa, o vakit adâvet þefkate, acýmaya inkýlâp eder. Ehl-i imana karþý vaziyet budur. Yahut adâvet hakikatiyle kalbde bulunsa, o vakit muhabbet, mümâþât ve karýþmamak, zahiren dost olmak sûretine döner. Bu ise tecavüz etmeyen ehl-i dalâlete karþý olabilir. Evet, muhabbetin sebepleri, iman, Ýslâmiyet, cinsiyet ve insaniyet gibi nuranî, kuvvetli zincirler ve mânevî kalelerdir. Adâvetin sebepleri, ehl-i i- mana karþý küçük taþlar gibi bir kýsým hususî sebeplerdir. Öyleyse, bir Müslümana hakikî adâvet eden, o dað gibi muhabbet esbablarýný istihfaf etmek hükmünde büyük bir hatâdýr. Elhasýl: Muhabbet, uhuvvet, sevmek, Ýslâmiyetin mizacýdýr, rabýtasýdýr. Ehl-i adâvet, mizacý bozulmuþ bir çocuða benziyor ki, aðlamak ister; birþey arýyor ki onunla aðlasýn. Sinek kanadý kadar ehemmiyetsiz birþey, aðlamasýna bahane olur. Hem insafsýz, bedbîn bir adama benzer ki, su-i zan mümkün oldukça hüsn-ü zan etmez. Bir seyyie ile on haseneyi örter. Bu ise, seciye-i Ýslâmiye olan insaf ve hüsn-ü zan bunu reddeder. (Hutbe-i Þâmiye, s , Y. A. N.) LÛGATÇE: Husûmet: 1- Hasým olma hâli, hasýmlýk. 2- Düþmanlýk. Adâvet: 1- Düþmanlýk. 2- Hýnç, kin. Tezahür: Meydana çýkma, görünme. Seyyiât: Seyyieler, kötülükler, günahlar. Ýstihfaf: Hafife alma. Ziyâ: Iþýk, aydýnlýk. Zulmet: Karanlýk. Mümâþât: Hoþ geçinmek. Bedbîn: Fena gören, kötümser. VECÝZE Allah için çalýþýnýz. Lillah, livechillah, lieclillah rýzasý dairesinde hareket ediniz. o vakit sizin ömrünüzün dakikalarý, seneler hükmüne geçer. Bediüzzaman,3. Lem'a, shf. 23 Kâ i nat ki ta býn dan, er gu van renk li ke li me ler (O ku ma Prog ra mý Gün lü ðüm den - 1) Kâ i nat ki ta bý nýn, yer yü zü ba býn da yýz. De niz sa hi fe - sin de yim ve sa hil pa rag ra - fý nýn taþ ke li me le ri ni o ku mak la meþ gu lüm þu an. Dal ga la rýn sa hil le re yýl lar dýr sa - býr la vur ma sý i le renk renk ve de sen de sen na zar la ra su nu lan taþ ke li me - le ri dik ka ti mi çe ki yor Ýn sa ný bü - yü le yen renk ler de, par lak su ret ler - de bir çok kü çü cük taþ Taþ la rýn çok luk la rý biz in san lar da mâ nâ sýz bir ül fe te se bep ol muþ tur. Öy le ol du ðu i çin bu taþ ke li me le ri pek o kun maz Öy le ya taþ iþ te! Ço ðu za man ben zet me le ri miz de o - lum suz mâ nâ lar yük le ye rek kul lan - dý ðý mýz þu taþ lar iþ te ca ným! Kâ i nat ki ta býn da ki her bir ke li me ken di ni o kut tu ru yor, o kut tur mak is ti yor. Par lak renk ler de taþ lar. San - ki ci lâ lan mýþ lar. Dik kat le in ce le di - ðim de in sa ný a ciz bý ra kan san at ve ze ra fet gö rü yo rum. Bu san a týn mey da na gel me si a sýr la rý bul du bel - ki, kim bi lir Bir san at e se ri i çin in san a sýr la rý har ca mýþ mý dýr hiç? He le ta ri fin de a ciz kal dý ðým o renk cüm büþ le ri: er gu van, kah ve, kýr mý - zý, be yaz Çok luk la rý san at lý ol ma - la rý na ma ni de ðil. Çok ol ma la rý tak - lit le ri nin ko lay lýk la ya pý la bi le ce ði an la mý na gel mi yor as la! San at kâ rý ný gös te ren, san at lý kü çük taþ lar o ka dar et ki le di ki be ni, u zun sü re göz le ri mi bu lâ - tif san at e ser le rin den a yý ra ma - dým. Az ön ce ü ze rin de dü þün - me den yü rü dü ðüm taþ la rý þim di dik kat le in ce li yo rum, bu te fek - kür ha tý ra sý o la rak da ba na en gü zel gö rü nen le ri seç mek is ti yo - rum Dar za man a ra lý ðýn da 20 ta ne si ni se çe bil di ði mi fark et tim! Taþ ke li me le ri cezp et ti be ni. Taþ ke li me le ri, ke li me le ri að zým da bý - rak tý. Þim di ko nuþ ma ya ne ha cet, ar týk te fek kür za ma ný *** Ha rap ol muþ bir me de ni yet - ten tap ta ze ib ret ler Sa hil say fa sýn da o kun ma yý bek le yen o ka dar e ser var dý ki Bir an i çin ký yý da ku rul muþ mu - az zam bir me de ni ye te mi sa fir et tik zih ni mi zi Bü yü len miþ tik, san at lý i di ya pý lar. Ba zý la rýn da hâ lâ du ru yor du mo za ik dö þe me ler. Ti yat ro sa lo nu, ki li se ler, ev ler, su ke mer le ri E ser le ri i le ke - ma li an la þý lan bir me de ni ye tin ha - ra be le ri i le kar þý kar þý ya i dik. Ne ü mit ler ye þer miþ ti kim bi lir bu ra da. Ak þam üs tü, de ni ze na zýr e vin den gü ne þin ba tý þý ný sey re den A ne me ri um lu in san lar, ken di le ri - nin ve me de ni yet le ri nin ba týp gi de - ce ði ni dü þün müþ ler miy di a ca ba? Res to re ol ma ma sý na rað men hâ lâ sa pa sað lam a yak ta o lan e ser - ler, ya pý lar in san da ki e be dî ya þa - ma his si ni e le ve ri yor du a çýk ça. Bu ev ler terk e di lip gi dil mek i çin ya - pýl ma mýþ tý! A sýr lar son ra hâ lâ a - yak ta ka lan ha ra be ler, terk e dil sin di ye de ðil di Gü nü müz de hâ lâ gö re bil di ði miz mo za ik ler, e be dî bir sey ran gâh te men ni si nin te ces - süm et miþ ke li me le riy di Bü tün pe ri þan lý ðý na, dö kül - müþ taþ la rý na ve ü ze rin de ot bit - miþ du var la rý na rað men bu me - de ni yet bü yü le miþ ti be ni A ca ba þeh rin ku man da ný as ker - le ri nin bir gün mut la ka -is te se de is te me se de- ye ni le ce ði ni ön gör - müþ müy dü? Ýn san la rýn hu ku ku - nu hi çe sa yan mü te gal li be ler, i - sim le ri nin bi le ha týr lan ma dý ðý bir za man da in san la rýn sa ray la rý nýn ve ev le ri nin ha ra be le rin de ge zi ne - cek le ri ni his set miþ ler miy di? Sa hil de ku rul muþ A ne me ri um me de ni ye ti duy gu la rý mý pa ram par ça et miþ ti. Yý ký lan du var lar, par ça lan mýþ ya pý lar, i çi ni top rak dol dur muþ ha ra be ler se si mi kýs - tý A ciz li ði mi his set tim, e bed fer ya dý mý din le dim Gü ne þin bat ma sý na ya kýn his set - ti ðim bu fa ni lik ta has süs le ri de rin - den de ri ne et ki le di be ni Ne re - dey di ka de hi ni ö lüm süz aþk la ra ve za fer le re kal dý ran ku man dan lar? Ne re dey di e ser le ri i le ö vü nen sul - tan lar? Ne re de i di ta rih le ri ve þe ref - le ri i le ö vü nen me de ni yet sa hip le - ri Ner de si niz? Ner de! Ýn sa nýn çö kü þü nü, me de ni yet le - rin fa ni ol du ðu nu ve dün ya nýn te - mel le ri nin e sas sýz ol du ðu nu gös ter - di ba na bu ha ra be ler bü tün çýp lak lý - ðý i le. Te vi le ge rek ol ma dan, yan lýþ an la þýl ma la ra ze min ha zýr la ma dan. Ga yet net bir ses to nu i le An cak e be dî bir zat i çin ya pý - lan lar e be dî le þe cek ti. An cak e be - dî bir zat i çin iþ le nen ler kýy met ka za na cak tý, be ka ya maz har o la - cak tý Ýn san ta rif siz bir san at e - se riy di, an cak O nun san at kâ rý o - nun kýy me ti ni bi le bi lir ve an cak O nun san at kâ rý o nun e be dî ih ti - yaç la rý na ce vap ve re bi lir di Gü ne þin ba tý þý es na sýn da o ku - du ðum bu me de ni ye tin ba tý þý, bat ma yan bir ha ki ka ti tek rar gün de mi me ta þý dý: Ba týp gi den le - ri se ve mez dik biz! E be dî bir aþ ka mü hey ya ya ra tý lan kalb-î in sa nî süf li aþk la rýn ve ge çi ci he ves le rin ev sa hip li ði ni ya pa maz dý! Es ki A na mur, be nim i çin bir kaç cilt ki ta ba be del ol du Ha rap ol - muþ bir me de ni yet ten, ter-ü ta ze i - man ha ki kat le ri ni gös te ren Rab bi - mi ze þük re di yo ruz Ve Cen net bah si i le ka pa nýþ Ak þa mü ze ri ol du ðu i çin sa hil - de an cak göl ge le ne bil dik! Kö þe - mi zin is mi i le te va fuk et me si ne de ay rý ca se vin dik! Göl ge le nir - ken, na za rý mýz arz say fa sýn dan se ma say fa sý na yö nel di Þu ur lu iþ le ri þu ur suz ca gö ren þu ur suz bu lut lar, bu lut la rý biz ler i çin rah met i le ha re ket et ti ren þu ur lu bi ri ni na zar la ra gös ter di 28. Söz cen net ri sâ le si i le kâ i nat o ku ma la rý ný taç lan dýr mýþ ol duk. Bir yan da ha ra be bir me de ni yet, bir yan da dal ga ke li me le ri, bir yan da se vim li taþ lar Bir yan da cen net ten da ha tat lý, hu ri ler den da ha þi rin  yat-ý Kur â ni ye Dün ya da ki cen ne ti bul muþ tuk te fek kür i le. Taþ lar, a ðaç lar, dal - ga lar, bu lut lar. Hep si ar ka daþ ve dos tu muz o lu ver miþ ti bir den bi - re. Ha rap ol muþ bir me de ni ye tin ya nýn da her ba har a çan mor me - nek þe ler den de bah se de yim u - nut ma dan. Bir yan da ha rap ol - muþ, res to re bek le yen bir me de - ni ye tin ka lýn tý la rý. Bir yan da kud - re ti nin da i mî ol du ðu nu her se ne ve her an ye ni le nen e ser le ri i le gös te ren e be dî bir San at kâr Toplum hayatýný ayakta tutan direklerden biri de itimattýr, güvendir. Ýnsansýz bir dünyayý düþünmek mümkün olmayacaðýna göre, insanlar, dünyadaki hayatlarýnda aralarýndaki dengeyi gayet saðlam tutmalýdýrlar. Her þey kanunla, inzibatî tedbirle intizama girmiyor. Din faktörü burada hemen öne çýkýyor; hayatlara bir nizam, bir intizam veriyor. Bu deðerler perspektifinden bakýnca, insanlar birbirine inanýyor, güveniyor; itimat ediyor. En azýndan, hüsnüniyet besliyor; uzak-yakýn her insandan emin olmak istiyor. Tâ ki, araya yalan girinceye kadar! Yalan iþin içine girince, dengeler sarsýlýyor; depreme maruz kalýyor â- deta. Çünkü yalan, aldatmak, kandýrmak, gerçeði gizlemek, doðru beyanda bulunmamak; insanlarýn güven duygusunu istismar etmek ve doðru bilgi alma hürriyetini engellemek mânâsýndaki asýlsýz söz yýðýnýdýr. Ýman eden insanlar; hele ki, takva sahibi olanlar asla yalan söylemez. Onlar bilirler ki, Ýman ile yalan bir araya gelemez. Mücemmi bin Yahya dan rivayet edilen bir hadis-i þerifte Resûl-ü Ekrem (asm) þöyle buyurmaktadýr: Sonunda helâket olacaðýný bilseniz bile doðrunun peþini býrakmayýn. Çünkü gerçek kurtuluþ ondadýr. Kurtuluþ görseniz bile yalandan da sakýnýn. Çünkü gerçek helâket ondadýr. 1 Her þey den ö nce, ya lan, söy le yen ki þi yi gü ve ni lir, i ti mat e di lir ol mak - tan u zak laþ tý rýp, top lum i çin de ki ya da mu ha tap ol du ðu in san lar na za - rýn da ki i ti ba rý ný gi de ri yor. Hiç bir ya lan cý, kim se yi u zun za - man al da ta maz, çok geç me den ya - la ný ve ya lan cý lý ðý or ta ya çý kar. Ya ni, Ya lan cý nýn mu mu yat sý ya ka dar ya nar. Ya lan ya kas ten söy le nir, ya da, do lay lý o la rak ya lan cý ko nu mu na dü þü lür. Ki þi, her i þit ti ði ni doð ru la - ma dan, doð ru lu ðun dan e min ol ma - dan baþ ka sý na an lat ma ma lý dýr. Ý þit - ti ði doð ru de ðil se ve ya a ðýz dan að za ge çer ken de ði þik li ðe uð ra mýþ sa, bu, ken di nin uy dur du ðu bir ya lan sa ný - lýr. Do la yý sýy la, zan al týn da ka lý nýr. Helâketin kapýsý: Yalan! Ya la nýn þa ka sý ol maz! Hiç bir ya - lan ma sum de ðil dir. Ar ka sýn da mut la ka bir ha sâ ret, mut la ka bir i - ha net, mut la ka bir fe lâ ket ko ku su söz ko nu su dur. A i le or ta mýn da, iþ or ta mýn da, top lum ha ya týn da, ti ca ret ha ya týn - da; her ne re de ve han gi þart lar al týn - da o lur sa ol sun kü çük bir ku su ru, kü çük bir a yý bý giz le mek i çin söy le - nen kü çük bir ya lan, ne ti ce si i ti ba - riy le bü yük tür. Çün kü fark e dil di ði an, kü çük bir ku su ru giz le mek i çin kü çük bir ya la na te nez zül e den kim se kü çü lür, ki þi li ði al ça lýr. Bu - nun te lâ fi si de zor o lur. Ya la nýn kü çü ðü bü yü ðü ol ma dý ðý gi bi, ya la ný söy le ye nin de kü çü ðü bü yü ðü ol maz. Kü çük yaþ ta mü sa - ma ha gös te ri lir, ö nü ne ge çil mez se o kim se nin ha ya týn da kam bur o lur, e - be dî. Çün kü, Be di üz za man ýn i fa de siy le Ya lan, ya la na mu kad di me (baþ lan - gýç) ol du ðu i çin 2 ar ka sýn dan baþ - ka ya lan lar ge lir. Bir dü þü nür, ya la - nýn ka rak te ri ni þöy le ta rif e di yor: Ya lan ka dar hiç bir hay van ve lûd (do ður gan) de ðil dir; bir ya lan en a - þa ðý on ya lan do ðu rur. 3 Bu yu run! Ya la nýn þa ka sý ol maz de dik ya: Ar ka daþ mec li sin de, soh bet or ta - mýn da a sýl sýz se nar yo lar la hi kâ ye nak let mek ve on la rý eð len dir mek mak sa dýy la ya la na da ya lý mu zip lik yap mak, doð ru de ðil dir. E fen di miz (asm) bir ha dis-i þe rif le rin de: Ýn san la rý gül dür mek i çin ya lan ko nu þan kim se ye ya zýk lar ol sun, ya - zýk lar ol sun, ya zýk lar ol sun 4 bu yu - ra rak tep ki si ni be lirt miþ tir. Sö zün ö zü: Biz ki ha ki kî Müs lü - ma nýz; al da ný rýz, fa kat al dat ma yýz. Bir ha yat i çin ya la na te nez zül et me - yiz. 5 Ýn þa al lah Dip not lar: 1- Ca mi ü s-sa ðîr,2: 813 (Hü - nad dan). 2- Sa id Nur sî, Mu ha ke mat, Ce nap Þe ha bet tin, Tir ya ki Söz - le ri, Ca mi ü s-sa ðîr, 4: 1631 (E bû Da - vud, E deb: 80). 5- Sa id Nur sî, Di van-ý Harb-i Ör fi, 39.

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 6 Þaban 1432 Rumî: 24 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Kaçakdershanelerinmaliyetibüyük DES GENEL BAÞKANI AVCI, DERSHANELERÝN YÜZDE 20'SÝNÝN KAÇAK OLDUÐUNU BELÝRTTÝ. AVCI, KAÇAK DERSANELERÝN CÝROSUNUN YILLIK 5,5 MÝLYAR TL OLARAK TAHMÝN EDÝLDÝÐÝNÝ KAYDETTÝ. FATÝH KARAGÖZ ANKARA DEMOKRAT Eðitimciler Sendikasý (DES) Genel Baþkaný Gürkan Avcý, Türkiye deki 4 bin 200 ruhsatlý dershane yanýnda bin civarýnda kaçak dershane bulunduðunu ve kaçak dershanelerin cirosunun yýllýk 5,5 milyar TL olarak tahmin e- dildiðini söyledi. Eðitim sistemindeki dershane kamburunu ve kayýt dýþý dershanelerin oluþturduðu tehlikeye dikkat çeken Avcý, Türkiye deki kaçak dershaneler konusunda bir aydýr çalýþma sürdürdüklerini, ilgili kurum ve kuruluþlardan bilgi topladýklarýný anlattý. Avcý, Bu vahim bir rakam ve tehlikeli bir tablodur. Eðitim sisteminin sorunlarýndan birisi olan dershaneler, kaçak ve kayýt dýþý dershaneler konusuyla da ayrýca bir sýkýntý oluþturuyor dedi. Sayýlarý hýzla artan kaçak dershane ve bürolarýn, öðrencilere, eðitime ve dershanecilik sektörüne ciddî zararlar verdiðini, devleti vergi kaybýna uðrattýðýný bildiren Gürkan Avcý, sýnav tür ve sayýlarýnýn artmasý baþta olmak üzere, çarpýk dershane açma yönetmeliði ve fahiþ vergiler yüzünden kaçak dershane ve bürolarýn Bilgi teknolojileri yarýþýnda geriledik TÜRKÝYE Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK), Türkiye nin bilgi teknoloji yarýþýnda gerilediðini bildirdi. TÝSK ten yapýlan açýklamada, Türkiye nin geleceðinin, ileri teknolojilere uyuma ve bilgiteknoloji üretimine baðlý olduðunun tartýþýlmaz bir gerçek olduðu belirtilerek, bilgi teknolojileri ise bunun en önemli parçasý niteliðinde olduðu kaydedildi. Dünya Ekonomik Forumu nun (WEF) yayýnladýðý Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu na göre bilgi teknolojilerinden yararlanma açýsýndan Türkiye nin son bir yýlda 138 ülke içinde iki basamak daha gerileyerek 69 uncu sýradan 71 inci sýraya düþtüðü kaydedilen açýklamada, Türkiye yi son bir yýlda geçen ülkelerin Bulgaristan ve Sri Lanka olduðu ifada edildi. Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu nun 10 yýldýr yayýnlandýðý ve ülkelerin bilgi teknolojileri kapasitesini deðerlendirildiði belirtilen açýklamada, yeni hükümetin devletin, sanayinin ve üniversitelerin ortak amaçlar için çalýþmasýný saðlayacak bir Dijitalleþme Programý hazýrlamasý gerektiði vurgulandý. Açýklamada, Bu program Türkiye nin zayýf yönlerini hýzla güçlendirmeyi ve bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyinde sýçrama yapmayý hedeflemeli, bilgiyi topluma yaymak için tramplen olmalýdýr denildi. Ankara / Recep Gören hýzla yayýlmaya baþladýðýný kaydetti. DERSHANE SEÇERKEN DÝKKAT! DES Baþkaný Avcý, velilerin dershane seçerken, Millî Eðitim Bakanlýðý tarafýndan ruhsat verilmiþ olmasý, sýnav baþarýsý, öðretmen kadrosu, yayýnlarýnýn yeterliliði gibi hususlarý öncelikle sorgulamalarý gerektiðini kaydetti. Avcý, kaçak dershanelerin sektörde standartlaþmayý engellediðini, denetim dýþý olduklarý için onaysýz yayýn kullandýklarýný, kayýt dýþý çalýþtýklarý için vergi ve sigorta primlerini ö- demediklerini ve haksýz rekabete yol açtýklarý için kaliteyi düþürdüklerini söyledi. 9 YILDA YÜZDE 100 ARTTI Türkiye de özel dershane sayýsýnýn 2002 yýlýnda 2 bin 122 iken, 2011 yýlýnda 4 bin 200 e yaklaþtýðýný bildiren Avcý, 2002 yýlýnda dershanelere giden öðrenci sayýsýnýn 606 bin 522 iken, 2011 de 1 milyon 234 bin 738 e; bu dershanelerde çalýþan öðretmenlerin sayýsý ise 19 bin 881 den, 50 bin 209 a yükseldiðini açýkladý. ÖÐRENCÝLER TEST MAKÝNASI DES Genel Baþkaný Gürkan Avcý, þunlarý kaydetti: Öðrencileri kelimenin tam anlamýyla test makinesi haline getiren SBS, YGS, LYS, KPSS gibi sýnavlar ve dershaneler, eðitim sisteminin ana o- murgasý haline geldi. Ýlköðretimden ortaöðretime, ortaöðretimden üniversiteye geçiþ sýnavlarýnda sürekli deðiþlikler yapýlarak, öðrencilerin psikolojisi bozuldu. Biz dershanelere karþý deðiliz fakat ülkemizde dershanelerin okullarýn önüne geçmesinden rahatsýzýz. Dershane sömürüsünden hicap duyuyoruz. Ailelerin her yýl dershanelere binlerce TL ö- demek zorunda býrakýlmasýndan þikâyetçiyiz. YILLIK 24 MÝLYAR LÝRA VERÝLÝYOR Devlet okullarýnda yeterli eðitim verilmiyorsa sebeplerinin araþtýrýlmasý gerektiðini söyleyen Avcý, Eþitlikçi, adaletçi, ücretsiz ve kaliteli bir eðitim sistemi kurmamýz gerekiyor. Öðrenciler ve veliler dershanelerin ekonomik ve psikolojik sýkýntýsýný çekmek zorunda býrakýlmamalýdýr. Ýlköðretimden itibaren sýnavlarla yarýþmaya baþlayan bir öðrenci ilköðretim, ortaöðretim, üniversite ve sonrasýnda 30 yaþýna kadar sýnavlarla boðuþmak ve dershaneye gitmek zorunda býrakýlýyor. Bugün halkýmýz dershanelere ortalama yýllýk 24 milyar TL para veriyor. Öðrencileri dershanelere mecbur ve mahkûm olmaktan kurtarmadýðýmýz sürece, eðitim sorunlarýnýn çözümü için atýlacak her adým yetersiz olacaktýr diye konuþtu. Vakýf üniversitelerinde okumanýn bedeli yüksek VAKIF üniversitelerinin sadece yýllýk eðitim ücretlerini ödeyebilmek için bir servet sahibi olmak gerekiyor. Vakýf üniversitelerinin çoðunluðu eðitim-öðretim yýlý fiyatlarýný ortalama yüzde 7-27 arasýnda deðiþen oranlarda arttýrdý. Öðrencilere paralý eðitim veren vakýf üniversiteleri eðitim-öðretim ücretlerini ilân etti. Buna göre, en fazla fiyat genellikle týp, diþ hekimliði ve eczacýlýk fakülteleri için belirlenirken, lisans programlarýnýn ücretleri bin TL arasýnda deðiþiyor. Vakýf üniversitelerinin týp ve diþ hekimliði gibi bölümlerinin yýllýk fiyatlarý bin TL arasýnda deðiþirken, iki yýllýk ön lisans programlarýnýn fiyatlarý ise daha düþük fiyat aralýðýnda seyrediyor. Çankaya, Atýlým, Ýstanbul 29 Mayýs, Toros üniversiteleri ile Avrupa Meslek Yüksekokulu nun ücretlerinde ise bu yýl artýþ olmazken, Ufuk Üniversitesi nin bazý bölümleri geçen yýlki fiyattan belirlendi. Birkaç üniversite ise fiyatlarýnda yüzde 1-3 oranlarýnda artýþ uyguladý. Vakýf üniversitelerinin yýllýk eðitim ücretlerine öðrencilerin barýnma, ders-araç gereç, yemek ve ulaþým giderleri de dahil edildiðinde öðrenimleri süresince yapacaklarý masraf bir servet harcamayý gerektiriyor. Ankara / aa Anayasa yine mi baþka bahara? Baþbakan, seçim sonrasý yaptýðý ilk kapsamlý konuþmada Sýfýr kilometre yeni bir anayasa yapalým çaðrýsýnda bulundu, ama sandýktan çýkan Meclis yapýsý ve oluþan siyasî atmosfer buna uygun görünmüyor. Oylarý yüzde 50 ye dayandýðý halde Meclisteki sandalye sayýsý azalan AKP, geçen dönemde e- linde bulunan anayasayý referandumla da olsa tek baþýna deðiþtirme güç ve avantajýný kaybetti. Yeni kompozisyonda, eksiðini muhalefetle kuracaðý diyalog ve varacaðý uzlaþma ile tamamlayamadýðý müddetçe, anayasa deðiþtirilemeyecek. Geçen sene hazýrladýðý mini anayasa paketini muhalefetten destek alamadýðý için tek baþýna Meclisten geçirerek referanduma götürmüþtü. Yeni dönemde artýk bu imkâný da bulamayacak. Esasen geriye dönüp baktýðýmýzda, AKP nin dokuz senelik iktidarýnýn, anayasa noktasýnda kaçýrýlmýþ fýrsatlarla dolu olduðunu görüyoruz arasýndaki birinci iktidar döneminde, yüzde 34 oyla geldiði halde anayasayý referandumsuz olarak tek baþýna deðiþtirebilecek sayýya çok yaklaþmýþ, hattâ sonrasýnda bir ara Meclis içi transferlerle o sayýyý da yakalamýþtý. Ama bu tarihî fýrsat, Erdoðan ýn o dönem için kullandýðý tabirle, çýraklýk zamanýna denk geldiði için mi, bilmiyoruz, maalesef deðerlendirilemeyip heba edildi. Üstelik AB sürecinin de yeni anayasa için teþvikkâr ve etkili bir dýþ dinamik o- larak aktif þekilde devrede olmasýna raðmen konjonktüründe yapýlan 2007 seçiminde oy oranýný yüzde 45 e çýkardýðý halde sandalye sayýsý azalan AKP, yine de referandum þartýyla anayasayý deðiþtirebilecek çoðunluða sahip oldu. Ve bu defa fýrsatý yeni anayasa için deðerlendirmek niyetinde olduðunun iþaretini, cumhurbaþkaný seçiminden hemen sonra, konuyla ilgili olarak bir uzmanlar heyetine yaptýrdýðý taslak çalýþmayý gündeme taþýyarak verecek gibi oldu... Ama tepkiler üzerine hemen geri adým attý. Peþinden, sýnýr karakollarýna yoðunlaþan terör saldýrýlarý ve bunlar gerekçe gösterilerek gündeme getirilen sýnýrötesi operasyonun öne çýkmasý ile, yeni anayasa taslaðý sessizce rafa kaldýrýldý. Ve ondan sonra bir daha da indirilmedi. Onun yerine Erdoðan ýn Madrid den baþörtüsü için yaptýðý Velev ki simge olsun... çýkýþýný takip eden süreçte AKP-MHP iþbirliði ile, baþörtüsünü sadece üniversite öðrencilerine serbest býrakma iddiasýyla yapýlan iki maddelik anayasa deðiþikliði hem Anayasa Mahkemesinden döndü, hem de AKP yi, kapatýlmaktan kýlpayý kurtulduðu bir dâvânýn muhatabý yapýverdi. Sonuçta, Erdoðan ýn kalfalýk olarak nitelediði dönemi de böyle geçti. Anayasa fýrsatýnýn kaçýrýldýðý ise, bizzat Cumhurbaþkaný Gül tarafýndan her vesileyle ve defaatle dile getirildi. Ve asýl ihtiyaç olan topyekûn bir anayasa reformu yerine, AKP nin pratikteki önceliklerine göre dizayn edilip referandumda yüzde 58 in kabulü ile onaylanan bir mini paketle idare edildi. AKP lideri 2011 seçimi öncesindeki beyanlarýnda Artýk ustalýk dönemine giriyoruz demiþti. Ancak çýraklýk ve kalfalýk dönemlerindeki fýrsatlar þimdi yok. AKP, tek baþýna anayasayý deðiþtirebileceði sandalye sayýsýna artýk sahip deðil. Ve ustalýðýný ispatlamasý gereken ilk konu da yeni anayasa. Bunun için ya eksiðini Meclis içi transferlerle tamamlayacak ki þu ortamda böyle birþey bilhassa siyasî etik açýsýndan yoðun tepkilere yol açar ya da muhalefetle uzlaþacak. Ancak seçimden çýkan tablo, zaten kolay olmayan böyle bir uzlaþmayý iyice zorlaþtýracak gibi görünüyor. Bakalým, Erdoðan ýn anayasa için yönünü MHP ye çevirmesi ne sonuç getirecek? Bu arada, AKP nin 330 u bulamamasý üzerine bazý parti ileri gelenlerinin Böylece yük ve sorumluluktan kurtulmuþ olduk mesajlarý ilginç. Hele Arýnç ýn Bu dönem de yapamazsak halk bizi sorumlu tutmaz ve iþ 2015 e kalýr deyip, O zaman yüzde 60 mý olur, 70 mi olur, aðanýn eli tutulmaz diye devam etmesi daha da ilginç. Ustalýk dönemi de böyle mi geçecek dersiniz.

4 4 HABER Y Para bizi bozar mý hocam? Ben kaygýsýz uyanmak istiyorum sabahlarý ya Herkesin hak ettiðini alabildiði, hak edemeyenlerin sesinin kýsýldýðý bir ülkede Sabahlarý kapýmý çalanýn bizden biri olduðunu bileyim, adalet terazisinin hiçbir zaman bükülmediðini göreyim, her i- þin ehillerince yerine getirildiðini bileyim. Ýnsan için yalnýzca çalýþtýðýnýn karþýlýðý vardýr ýn kurallaþtýðýný göreyim. Birilerinin emeklerimi çalamayacaðýna inanayým, alýn terimin çalýnacaðý kaygýsýyla uyanmayayým. Yolsuzluklarýn cezalandýrýldýðý, hukuksuzluða mazeret üretilmediði, haksýzlýklarýn örtbas edilmediði bir ülkede uyanmak istiyorum ya Ýnsanlýðýn kaybolmadýðý, paranýn ahlâktan önce gelmediði, þöhretin pusulayý þaþýrtmadýðý insanlar arasýnda uyanmak Param yok ya, bu yüzden midir beylik lâflar? Mesele paraysa, para bizi de bozar mý hocam? Türkiye, umudunu yüreðinde barýndýranlarýn, asaletini haysiyetinde bilenlerin ülkesidir. Bir fileyi zar zor doldurabilecek maaþýyla harama bulaþmadan yaþamasýný bilenlerin ülkesidir. Her sabah görürüm ben bunu, gördüklerim ileriye taþýr umudumu. Sabahýn köründe, týklým týklým otobüslerde, ayakta güçlükle seyahat etmeye çalýþan, iþine ulaþmak için koþuþturan insanlar... Hayatýn yüküyle ezilmiþ, gençliðini helâl lokmaya feda etmiþ, adamlýðý alnýnýn kýrýþýklýklarýnda gizlenmiþ insanlar Mutluluðu maddede aramayanlar, yüreklerinin götürdüðü yerlerde huzuru bulanlar Evlâtlarýna yalnýzca insan olmayý tavsiye edenler, dürüstlüðün en büyük sermaye olduðunu yavrularýnýn kulaklarýna fýsýldayanlar Aile saadetini cennetin en güzel köþesi bilenler, kýsýtlanmýþ cebinden ayýrabildiði küçük bir gofret ile yavrusunu sevindirenler, evlâdýnýn tebessümünde cenneti görenler Benim ülkemin insanlarý Ha bir de diðerleri Bir garibanýn bir yýllýk maaþýna denk gelen þýk takým elbiselerinin altýnda adamlýk taslayanlar Konforlu villalarýndan, lüks ciplerinden etrafa küçümseyerek bakanlar Ýnsanlara böcek muamelesi yapanlar, bu milletin efendiliðine soyunanlar Hýrsýn pençesinde kahrolduklarýný bilmeden herkesi kahredenler Para vererek elde ettikleri makamlarýný korumak için verdiklerinden daha çok bedel ödemek zorunda kalanlar Adamlýðý beceremeyenler, dürüstlüðü benimseyemeyenler, ahlâklý olmayý reddedenler Dizginlerini ene sine kaptýranlar, azgýnlaþtýkça azgýnlaþanlar Hep daha fazlasýný isteyenler, hel min mezidçiler, müsrifler Güce esir olanlar, paranýn kudretine tapanlar, her yolu mübah sayanlar Nedir bu azgýnlýk, nedendir bu uslanmazlýk? Neden faniliðinizi hatýrlamaz, fenalýðýnýza son vermezsiniz? Siz de mi benim ülkemdensiniz? Enelerin esirleri Enesiyle firavunlaþanlar Beride savcýlar ötede zebaniler Ayýkla þimdi pirincin taþýný. Bu sabah gözlerimi açtýðýmda neler duyacaðým a- caba? Ezan seslerini duyamaz, ruhumuzu dinleyemez olduk. Bir yanda yemin krizi, diðer yanda þike skandalý. Bezm-i ezeldeki yeminini unutanlar, verdikleri hiçbir sözü tutamayanlar; kýytýrýk bir yemini etseler ne olur etmeseler ne olur? Vicdana hava parasý biçenler, hýrsýzlýklarýna fetva arayanlar, hak etmedikleri kupalara sarýlanlar, kýt'alarý aþan þampiyonluklara sahip olsalar ne olur? Ne olurdu olduðumuz gibi kalsaydýk? Ne olurdu insanca yaþayabilseydik, insanlýðý becerebileseydik, elimizdekiyle yetinebilseydik? Ne olurdu, hak etmeden elde ettiklerimizin asla bizim olamayacaðýný idrak edebilseydik? Ne olurdu itibar kaybetmenin para kaybetmekten daha önemli olduðunu görebilseydik? Ne olurdu üç günlük dünyanýn üç kuruþuna deðmeyeceðini anlasaydýk? Ne olurdu helâl yolda dökülen terlerle kazanýlanlarýn haramzade beyzadelikten, imparatorluktan daha kýymetli olduðunu görseydik? Ne kaybederdik, ne kazanýrdýk? Ekonomik model insansýz ve insafsýz DEMOKRAT Parti (DP) Ekonomik Ýþlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Agâh Oktay Güner hükümetin uyguladýðý ekonomik modelin insansýz ve insafsýz olduðunu söyledi. Güner yaptýðý yazýlý açýklamada, AKP nin sermayenin büyümesi ve daha büyük kârlara ulaþmasýný amaçlayan bir ekonomik model izlediðini ileri sürdü. Ülke genelindeki taþeron iþçi sayýsýnýn 2 milyona ulaþtýðýný belirten Güner, þunlarý kaydetti: AKP hükümetinin uyguladýðý ekonomik model insansýz ve insafsýzdýr. Bu model ile anayasa emri olan sosyal hizmet anlayýþý terk edilmiþ, sosyal hizmet görevi ile yapýlan iþler hükümetin lütfu haline getirilmiþtir. Emekçiler, köylü üreticiler ve küçük esnaf tamamen piyasa þartlarýna ve tüccarýn insafýna terk edilmiþtir. Bu çarpýk modelle ülke ekonomisi yabancý finans çevrelerine hizmet etmektedir. ÝMKB verilerine göre ÝMKB de 221 bin yatýrýmcý var, 8 bini yabancý. 8 bin yabancýnýn toplam yatýrým portföyü 213 bin yerlinin toplam yatýrým portföyünün 2 katý büyüklüðünde. Bu Türkiye deki sermaye sorununun ve dýþa baðýmlýlýðýnýn resmidir. Son birkaç yýldýr gerçekleþen büyüme rakamýnýn borçla yapýldýðý, aslýnda bu büyümenin üçte ikisinin yabancýlar tarafýndan gerçekleþtirildiðinin göstergesidir. Hükümet bu acý gerçekleri görmeli millî kaynaklara dayanan ara malý üretimine aðýrlýk veren yeni bir üretim ve sanayileþme modeline geçmelidir. Aksi halde ekonomik yýkým kaçýnýlmaz olacaktýr. Ankara / aa GÜVEN OYLAMASI YARIN Baþbakan Erdoðan, hükümet programýnýn hazýr olduðunu, birinci bölümünü aðýrlýklý olarak yeni anayasa, ileri demokrasi ve bunun yanýnda temel hak ve özgürlükler oluþturduðunu belirterek þunlarý söyledi: Arkasýnda ekonomi önemli bir yer tutuyor, bunun yanýnda güçlü toplum önemli bir yer alýyor. Ve özellikle de bugüne kadar olan sürecin bir kýsa özetlemesi ve bundan sonra yapýlacak olanlar ki sosyal politikalar önemli bir yer alacak bu dönem bizim çalýþmalarýmýzda. Onun için de sosyal politikalar üzerinde ciddî manada yoðunlaþacaðýz. Tabiî bir diðeri de uluslar arasý iliþkiler noktasýnda dýþ politika önemli bir yer alacak ve bu konuda bugün son çalýþmamýzý hükümet programý üzerinde yapýyoruz. Ve çalýþmamýza müteakiben de Cuma günü saat 15.00'da parlamentoda sunumunu yapacaðýz.'' HAYIRLI OLSUN BAÞBAKAN ERDOÐAN, 61. HÜKÜMETÝN BAKANLAR KURULU NU AÇIKLADI. 6 YENÝ ÝSMÝ KABÝNEYE ALAN ERDOÐAN, 3 BAKANIN DA GÖREV YERÝNÝ DEÐÝÞTÝRDÝ. xbaþbakan Recep Tayyip Erdoðan, 61. Hükümetin Bakanlar Kurulu nu açýkladý. Erdoðan, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül e yeni kabine listesini sunmasýnýn ardýndan yeni Baþbakanlýk binasýna geçti. Erdoðan, burada düzenlediði basýn toplantýsýnda 61. Hükümete iliþkin açýklamalarda bulundu. Konuþmasýnýn baþýnda Cumhurbaþkaný Gül ün yeni kabineyi uygun gördüðüne iliþkin kararnameyi okuyan Erdoðan, 61. hükümette görev alan isimleri okudu. Erdoðan, altý yeni bakanýn bu kabinede görev yapacaðýný, üç bakanýn da görev yerlerinde deðiþiklik yapýldýðýný belirterek, yeni oluþumun ülkeye ve millete hayýrlý olmasýný diledi. KABÝNEDE 6 YENÝ ÝSÝM Gazetecileri sorularýný da cevaplandýran Baþbakan Erdoðan, ustalýk döneminin çok bereketli ve verimli geçmesi gerektiðini ifade ederek, Bakanlar Kurulu nda 6 yeni isme yer verildiðini, 3 bakanýn görev yerinin deðiþtiðini hatýrlatý. Erdoðan, Bu bakýmdan neredeyse kabinenin yarýsýna yakýn bir deðiþim demektir. O bakýmdan bu sýradan bir olay deðildir, hayýrlý olsun dedi. Erdoðan, Baþbakan yardýmcýlarýnýn görev daðýlýmýna i- liþkin soruyu cevaplarken, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ýn görevlerine belki bir ilave olabileceðini, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað ýn görev alanlarýnýn da daha çok Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik in görev ve onun yanýnda belki bazý görevler i- lave etme durumunun olabileceðini söyledi. Erdoðan, Bu arkadaþlarýmýn hepsi gerçekten dördü de inandýðým, güvendiðim, alanlarýnda çalýþkan, gayretli arkadaþlar diye konuþtu. 15 TEMMUZ AÇIKLAMASI SÜRÇÜLÝSAN Baþbakan Erdoðan, arzularýnýn muhalefetin yemin ederek TBMM de yerini almasý olduðunu belirterek, burada bir önyargýlarýnýn söz konusu olmadýðýný söyledi. Erdoðan, sözlerini þöyle sürdürdü: Grup Baþkanvekili arkadaþýmýn ayýn 15 iyle ilgili böyle bir sürçülisaný olmuþ. Tabiî böyle bir tarih vermeyi doðru bulmuyorum o yanlýþ bir þey. Anamuhalefete verilen bir görev vardýr. O da milletvekili olmuþlardýr, ama vekâleti tamamlayýcý o yemini yapmadýklarý için ciddî bir sorumluluðun altýndadýr. Yasama çalýþmalarýna katýlamadýktan sonra alýnan vekâletin bir anlamý olur mu? Eðer bu süreç içerisinde kendileri yeminlerini yapmak suretiyle yasama görevlerine katýlýrlarsa biz bundan memnun oluruz fakat yasama görevlerini yerine getirmiyorlarsa o zaman da parlamento içi hukukun gereði neyse bunu da tabii yerine getirmek orada bizim görevimizdir. Grup baþkanvekili arkadaþýmýn ayýn 15 iyle ilgili böyle bir sürçülisaný olmuþ. Tabiî böyle bir tarih vermeyi doðru bulmuyorum o yanlýþ birþey Ankara / aa Devlet bakanlýklarý tarih oldu YENÝ kabinenin kurulmasýyla 11 devlet bakanlýðý kaldýrýldý. Devlet Bakanlýðý ilk olarak 1946 da Baþbakan Mehmet Recep Peker baþkanlýðýnda kurulan 15. hükümet döneminde oluþturuldu. Bu hükümet döneminde ilk Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Mümtaz Ökmen, ilk Devlet Bakaný ise Mustafa Abdülhak Renda oldu. Adnan Menderes baþkanlýðýnda 1950 de kurulan 20. hükümet döneminde ise Devlet Bakanlýklarý sayýsý 7 ye çýktý. Devlet Bakanlýklarýnýn sayýsý, bu dönemin ardýndan kurulan hükümetlerde zaman zaman arttýrýldý, zaman zaman da azaltýldý. Baþbakan Suad Hayri Ürgüplü baþkanlýðýnda 1965 te kurulan 29. hükümette Süleyman Demirel, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýlýðý görevinde bulundu. Bu dönemde devlet bakanlýðý sayýsý 4 e indirildi. Bülent Ecevit baþkanlýðýnda 1974 te kurulan 37. hükümet döneminde Necmettin Erbakan, Devlet Bakanlýðý ve Baþbakan Yardýmcýlýðý yaptý. Yine Ecevit baþkanlýðýnda 1978 de kurulan 42. hükümet döneminde devlet bakanlýklarý sayýsý 15 e yükseltildi. Turgut Ö- zal ýn 1983 te kurduðu 45. hükümette Mesut Yýlmaz, 1989 da kurduðu 46. hükümette ise Cemil Çiçek Devlet Bakanlýðý görevinde bulundu. Özal baþkanlýðýndaki 46. Hükümet döneminde ise Devlet Bakanlýðý sayýsý 19 a çýkarýldý. Türkiye nin ilk kadýn Devlet Bakaný ise 1991 yýlýnda Mesut Yýlmaz Baþkanlýðýnda kurulan 48. hükümette görev alan Ýmren Aykut oldu. 5 ay sonra kurulan 49. hükümette ise Tansu Çiller in de aralarýnda bulunduðu 18 Devlet Bakaný görev yaptý. Necmettin Erbakan baþkanlýðýnda 1996 da kurulan 54. hükümetin 19 Devlet Bakaný arasýnda Abdullah Gül de yer aldý. Abdullah Gül baþkanlýðýnda 2002 de kurulan 58. hükümette Devlet Bakanlýðý sayýsý 7 ye, Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda kurulan 59. hükümette ise 3 e indirildi. Erdoðan baþkanlýðýnda kurulan 60. hükümette ise sayýsý yeniden 3 ü devlet bakanlýðý ve baþbakan yardýmcýlýðý, 8 i devlet bakanlýðý olmak üzere 11 e çýkarýldý. Devlet bakanlýklarý, yine Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda kurulan 61. hükümet döneminde ise kaldýrýlmýþ oldu. Ankara / aa Yürekleri varsa düþürsünler CHP nin Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce YEMÝN etmeyen CHP nin Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce, yemin etmeden devamsýzlýðýn baþlamayacaðýný savunarak, Yürekleri varsa milletvekilliðimizi düþürsünler dedi. CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce, CHP Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes ile TBMM de düzenlediði basýn toplantýsýnda, medyanýn olaylarý doðru yansýtmadýðýný, Meclis i boykot ya da protesto etmediklerini söyledi. Meclise gelsinler çaðrýsýný eleþtiren Ýnce, Biz zaten Meclis teyiz dedi. Ýnce, kimseden himmet beklemediklerini, herkesin görevini yapmasýný istediklerini belirterek, þöyle devam etti: Anayasa nýn 95. maddesi ortada, içtüzüðün 21. maddesi ortada. Bunlarýn gereðini yapacak yetkililer. Baþbakan dan yargýya talimat verip arkadaþlarýmýzý serbest býrakmasý beklentimiz yok. Arkadaþlarýmýza af, dokunulmazlýk, özel bir ayrýcalýk istemiyoruz. Millet iradesinin Meclis e yansýmasýný istiyoruz. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn yemin etmeden maaþ alýyorlar dediðini belirten Ýnce, yemin töreninden önce saðlýk harcamasý yapan iktidar partisi milletvekili olduðunu söyledi. Ýnce, þöyle konuþtu: Diyorlar ki yemin etmediðiniz için milletvekilliðiniz baþlamaz. Yemin etmediðimiz zaman milletvekilliðimiz baþlamýyorsa devamsýzlýðýmýz da baþlamaz. 1 sene Meclis e uðramayan Kemal Unakýtan a devamsýzlýðý niye uygulamadýlar? Recep Bey düþsün deyince düþüyor mu. Baþkanlýk Divaný na gitmeyecek mi, divan savunma istemeyecek mi? Yani bugün-yarýn 276 parmak kalkacak milletvekilliðimizi mi düþürecekler? Yürekleri varsa düþürsünler. Burasý Ýstanbul Belediye Meclisi deðil. Ankara / aa

5 Y HABER 5 Suriye krizi nde Türkiye kaybediyor Türkiye nin en büyük handikapý, Libya da olduðu gibi, Suriye ye karþý politikalarýnýn da Amerikan-Batý eksenli olmasý. Batýdan ziyâde Batýcý politikalar sürdürmesi Bilindiði gibi dörtyüz yýlý aþkýndýr Türkiye nin barýþ ve iyi komþuluk içinde yaþadýðý Müslüman komþusu Ýran a karþý olduðu Pentagon raporlarýnda açýkça belirtilen Amerikan projesi Füze Kalkaný nýn NATO perdesinde Türkiye topraklarýnda konuþlanmasýnda evvela bizzat Baþbakan, Füzelerin butonu kontrolü mutlaka ve kesinlikle elimizde olmalý þartýný koþmuþ, peþinden vazgeçerek Buton elbette NA- TO nun elinde olacaktýr demiþti. Ayný dönüþ Libya da da yaþandý. ABD ve Batýlý müttefiklerinin Libya ya ekonomik yaptýrýmlar ve askerî müdahalesine önce karþý çýkan Ankara, sonra onaylayýp katýldý. Ýzmir NATO nun hava operasyon üssü haline getirildi, Türkiye fiilen operasyona katýlarak ABD ye koruyucu güç yapýldý. Memurlardan 8372 ayakkabý eylemi ne destek MEMUR-SEN Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Genç Boþnaklar Derneði nin Srebrenitsa da Sýrplar tarafýndan gerçekleþtirilen soykýrýmý unutturmamak için 9 Temmuz da Taksim de yapacaðý 8 bin 372 çift ayakkabý eylemine ayakkabýlarýný vererek katýldýklarýný söyledi. Genç Boþnaklar Derneði Planlama ve Organizasyon Sorumlusu Enisa Kezo, Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu yu ziyaret etti. Enisa Kezo, ziyarette II. Dünya savaþýndan sonra Avrupa da yaþanmýþ en büyük soykýrýma yönelik Türkiye de bir kýnama eylemi gerçekleþtireceklerini söyledi. Gündoðdu da bu kýnama eylemine destek olmanýn tarihi bir sorumluluk olduðunu belirterek, Ayný ecdadýn torunlarýyýz. Zor günümüzde bir ve beraber olmalýyýz. Bu, gecikmiþ bir kucaklaþmadýr, destek olmadýr. 500 yýllýk birlik ve beraberlikten sonra Bosnalý kardeþlerimizin yaþadýðý acýyý biz de kalbimizde hissettik. Dualarýmýz hep Bosnalý kardeþlerimizle oldu diye konuþtu. Ankara / Ahmet Terzi 6 bin 472 öðretmen atandý MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý 6 bin 575 boþ kadroya baþvuran adaylar arasýndan 6 bin 472 öðretmen atadý. Öðretmen atamalarý elektronik ortamda, KPSS puan üstünlüðüne göre kurayla yapýldý. Kur'a sonucunda, 6 bin 575 kadro için baþvuran toplam 36 bin 11 a- day arasýnda 6 bin 472 si öðretmenliðe atandý. Atama sonuçlarý MEB in internet sitesinden öðrenilebilecek. Atanan öðretmenler göreve 1 Eylül de baþlayacak. Boþ kalan 103 kadro gelecek ay yapýlacak atamalarda kullanýlacak. Ankara / aa Silopi de 1 terörist teslim oldu ÞIRNAK IN Silopi ilçesinde terör örgütü PKK dan kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK nýn Irak ýn kuzeyindeki kamplarýndan kaçan bir terörist, Habur Sýnýr Kapýsý nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin Ýlçe Jandarma Komutanlýðýndaki i- fadesinin ardýndan Silopi Adliyesine sevk e- dileceði bildirildi. Þýrnak / aa Simav da, 3.7 lik panik KÜTAHYA NIN Simav ilçesinde saat de meydana gelen 3,7 büyüklüðündeki deprem, vatandaþlar arasýnda korku ve endiþeye yol açtý. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü verilerine göre, saat de merkez üssü Simav olan 3,7 büyüklüðünde deprem kaydedildi. Deprem, Simav ýn yaný sýra Þaphane, Pazarlar ve Hisarcýk ilçelerinde de hissedildi. Can ve mal kaybýna yol açmayan depremin yerin 5 kilometre altýnda meydana geldiði belirlendi. Yaklaþýk 10 bin kiþinin çadýrlarda yaþadýðý Simav da depremi hissederek ev ve iþ yerlerinden çýkan bazý vatandaþlar, bir süre sokaklarda bekledi. Kütahya / aa Servis minibüsü kamyonla çarpýþtý: 2 ölü, 13 yaralý DENÝZLÝ DE, tekstil iþçilerini taþýyan servis minibüsünün, önünde giden kamyona çarpmasý sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kiþi öldü, 13 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Denizli den Organize Sanayi Bölgesine tekstil iþçilerini taþýyan 20 ACJ 43 plakalý servis aracý, ayný yönde giden 20 NF 745 plâkalý kamyonuna arkadan çarptý. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kiþi öldü, 13 kiþi yaralandý. Yaralýlar Denizli deki hastanelere kaldýrýldý. Denizli / aa Peþinden, NATO savaþ uçaklarý ve füzelerinin Trablus tan Bingazi ye sivilleri defalarca sehven vurmasýyla baþlayan süreçte Türkiye, baþta ABD ve NATO daki müttefiklerin telkinleriyle resmen muhaliflerin cephesinde yer alýrken, Batý baþþehirleri ü- zerinden, aylar geçtiði halde sarayýnda satranç oynayan Kaddafi nin kalabileceði mesajlarý iletildi. Bu taktikli geri adýmlarla Türkiye âdeta ortada býrakýldý. Suriye de de ayný oyunun provalarý yapýlmakta. Týpký Tunus ta, Mýsýr da, Yemen de ve hatta piyonlarý n dahi deðiþtirilmediði Bahreyn de olduðu gibi. EL ALTINDAN ÝÞBÝRLÝÐÝ! Ankara nýn Þam la iliþkilerini kesmesini isteyen Washington, Suriye muhalefetine, Esad la diyalog kurmasý tavsiyesinde bulunuyor. Washington da Esad kalmalý mesajlarý veriliyor Bu arada sayýlarý on beþ bini bulan Suriyeli mültecilerin beþ bini evlerine dönerken, on bini aþkýnýnýn hâlâ Kýzýlay ýn kurduðu çadýr kentlerde kaldýðý, iþin en tehlikeli yaný, Türkiye nin Ýskenderun dan Nusaybin e 550 kilometrelik Suriye sýnýrý boyunca en az otuz tampon bölge oluþturulmasý plânýndan bahsedildiði esnada, A- merikan ve Batýlý iþbirlikçilerin Esad rejiminin kalmasý ný kabul ettiði bilgisi gelmekte. Ancak Kuzey Irak ýn koparýlýp tampon bölge yle Irak ýn etnik-ýrkî, bölgesel ve mezhebî tefrika üzerinde bölünüp parçalanmasýnda olduðu gibi, Suriye nin de kuzeyinde tampon bölge yle bölünmesi söylentileri, öncelikle iki ülke iliþkilerini yaralamakta. 49 yýllýðýna Ýsrailli firmalara mayýndan temizleme karþýlýðý kiralatýlmak istenen mayýnlý bölge yerine tampon bölge projesi nin ikamesinin, zulüm ve baskýdan kaçan-kaçacak on binlerce Suriyeli mültecinin barýnmasý bahanesiyle devreye sokulmasý, iki Müslüman komþunun arasýný bozmakta. Türkiye, itildiði politikalarla ortada kalmakta. Neticede, iç çatýþma ve iç savaþla, kargaþa ve kaosla dehþetli fitne tuzaðý Suriye de de sahnelenmekte TÜRKÝYE YÝNE AÇIKTA Suriye de karþýlýklý þiddet ve kalkýþma sürerken, Amerikan yönetiminin küresel ve bölgesel çýkarlarý hesabýna el altýndan Esad rejimiyle görüþtüðü haberleri ortasýnda, A- merikan Temsilciler Meclisi üyesi Dennis Kucinich in ikrarýyla, askerî birlikleri þehirlerden çekme sözü verip uygulamaya baþlayan Esad ýn kalmasýna yeþil ýþýk yakýlýyor. Bunun içindir ki Ýngiliz Guardian gazetesinin Orta Doðu Editörü Jan Black, ABD nin Esad la uzlaþtýðýný, Suriye de rejimin deðiþtiðini, ancak Esad ýn geçiþ için yerinde kaldýðýný yazýyor. Amerikan Dýþiþleri Bakanlýðý nýn muhaliflere rejimle diyalog tavsiyesi taslak raporu sunduðu bildiriliyor. Kýsacasý Þam yönetimini güdümlü hale getirmek amacýyla Suriye ye sudan bahaneler arayan Batýnýn emperyal emelli politikalarýna gözü kara atýlmasýný dayattýðý Ankara, Suriye sorunu nda açýkta kalýyor. Týpký Libya da iþ yapan Türk þirketlerinin ve onbinlerce Türk iþçisinin yüzmilyonlarca hak ediþlerini alamamasý ve onlarca milyar dolar iþ kaybý benzeri, Nisan dan bu yana DEÝK verilerine göre Suriye de Türk firmalarýnýn milyonlarca dolarlýk yatýrým projeleri tehlikeye giriyor. (Milliyet, ) Güneydoðu Anadolu Ýhracatçýlar Birliði Baþkaný nýn tesbitiyle, kriz en çok bölgedeki ticarete darbe vuruyor. Suriye ile sýnýr ticareti durma noktasýnda Ve aynen Libya da olduðu gibi, Suriye de de ecnebi eksenli dönüþlü politikalarla yine Türkiye kaybediyor... Hüseyin Karakullukçu, Danýþtay Baþkanlýðýna seçilmesinin ardýndan kurum binasýnda bir grup gazeteciyle tanýþma toplantýsý düzenledi. FOTOÐRAF: AA Artýk yasak yok DANIÞTAY BAÞKANI KARAKULLUKÇU, DANIÞTAY'IN YENÝ DÖNEMDE YASAKLARLA ANILMAYA- CAÐINI KAYDETTÝ: YASAK YOK. HÝÇBÝR ÞEY ESKÝSÝ GÝBÝ OLMAYACAK. HER ÞEY GÜZEL OLACAK. DANIÞTAY Baþkaný Hüseyin Karakullukçu, Danýþtay ýn yeni dönemde yasaklarla anýlmayacaðýný belirterek, Yasak yok. Hiçbir þey eskisi gibi olmayacak. Her þey çok güzel olacak. Çünkü, bundan sonra ben ve arkadaþlarýmýn yanlýþ, hata yapmaya hakkýmýz yok. Yanlýþý düzeltmeye vaktimiz de yok dedi. Karakullukçu, Danýþtay Baþkanlýðýna seçilmesinin ardýndan kurum binasýnda bir grup gazeteciyle tanýþma toplantýsý düzenledi. Kendisinin kamuoyunun alýþtýðý þekilde bir baþkan ya da yönetici olmadýðýný ifade eden Karakullukçu, þöyle konuþtu: Fransýz tabiriyle beni irregulier (kurallara göre olmayan, kurallarý takip etmeyen) birisi olarak düþünebilirsiniz. Hukukun genel kurallarý, toplumun genel deðer yargýlarý, bunun içerisini din kurallarýný, ahlâk kurallarýný, genel hukuk kurallarýný koyun, bunlarýn içerisinde ben kendimi bu kurallara ters gelmediði müddetçe rahat yaþamayý veya kimsenin hakkýna, hukukuna zarar vermeksizin rahat yaþamayý kendine ilke e- dinmiþ bir adamým. Bundan kimsenin keyfi için de vazgeçecek deðilim. Benim için insanýn onuru, þahsiyeti her þeyden önce gelir. Ýnsansak insan onuruna göre yaþayacaðýz, ama toplumun da genel deðerlerine ters düþmeden yapacaðýz diye konuþtu. Meclis i kilitlemek kimseye fayda saðlamaz EÐÝTÝM-BÝR-SEN, 29 Haziran-2 Temmuz 2011 tarihleri arasýnda Bosna-Hersek in baþkenti Saraybosna da gerçekleþtirdiði 19. Baþkanlar Kurulu nun Sonuç Bildirgesi ni yayýmladý. Bildirgede, Meclis te yaþanan yemin boykotu uygulamasýnýn kimseye faydasý olmayacaðý belirtildi. 12 Haziran 2011 milletvekili genel seçimlerinin de deðerlendirildiði bildirgede, þöyle denildi: Halk iradesinin en yüksek oranla yansýdýðý Meclis i yemin boykotu ile kilitlemeye çalýþmanýn kimseye faydasý olmayacaktýr. Ülkemizde, baþta yeni bir anayasa olmak üzere, çözüm bekleyen birçok kök sorun bulunmaktadýr. Halk iradesini ipotek altýna almaya yönelik giriþimler, bölgesinde ve uluslararasý arenada saygýnlýk kazanan ülkemize ayak baðý olmaktan baþka bir i- þe yaramamaktadýr. Bildirdgede, milletin oylarý ile seçilip Meclis e gelen vekillerin, milli iradenin tecelligahý olan TBMM de yerini alarak halkýn yüklediði sorumluluk bilinciyle üzerine düþen görevi bir an önce yerine getirmesi istenirken, sorunlarýn çözüm yerinin TBMM olduðu vurgulandý. 61. Hükümet ve yeni Meclis in elbirliði i- le bireyi merkeze alan, ötekileþtirmeyen, toplumun bütün kesimlerinin hassasiyetlerini önemseyen, temel hak ve özgürlükleri geniþleten yeni bir Anayasa yapmasý gerektiðinin altýnýn çizildiði bildirgede, 28 Þubat sürecinin eðitime giydirdiði deli gömleði çýkarýlmalý, kesintisiz eðitim kesintili hale getirilmeli, subaylarýn Millî Güvenlik Dersi ne girmelerine son verilmeli, eðitimdeki vesayet ortadan kaldýrýlmalý ve 18. Millî Eðitim Þurasý nda alýnan kararlar bir an önce hayata geçirilmelidir denildi. Kamusal alan adý altýnda ayrýmcýlýk yapýlmasýna, üniversiteler baþta olmak ü- zere, Meclis dahil bütün kamu kurum ve kuruluþlarýnda kýlýk kýyafet dayatmasýna son verilmelidir denilen bildirgede, Üniversiteler demokratikleþtirilmeli, çaðýn gereklerine göre YÖK ve ÖSYM yeniden yapýlandýrýlmalý ve yükseköðretim Bologna Süreci ne göre yeniden sorgulanmalýdýr. 61. Hükümet, Toplu Sözleþme sürecinin baþlayabilmesi için 12 Eylül Referandumu gereði ikincil mevzuat ý oluþturmalý ve 4688 sayýlý Kanunu bir an önce deðiþtirmelidir görüþlerine yer verildi. Ankara / Fatih Karagöz ÝDARE, SÝYASÎ ÝKTÝDARDIR Konuþmasýnda, hukuk devleti içinde Danýþtayýn önemine iþaret eden Karakullukçu, baktýklarý davalarda tarafýn birinin idare olduðunu, bu yüzden Danýþtayýn hep güncel kaldýðýný vurguladý. Karakullukçu, Ýdare, siyasî iktidardýr. Bizim derdimiz idareyle sürtüþme yaratmak deðil. Ben burada idareyi yargýlamýyorum dedi. Danýþtay Baþkaný Karakullukçu, bir gazetecinin geçmiþ dönemde Danýþtay yasakçý kararlarla anýlýyordu, bu dönemde neler olacak diye sormasý üzerine þöyle konuþtu: Yasak yok. Hiçbir þey eskisi gibi olmayacak. Her þey çok güzel olacak. Çünkü, bundan sonra ben ve arkadaþlarýmýn yanlýþ, hata yapmaya hakkýmýz yok. Yanlýþý düzeltmeye vaktimiz de yok. Bunlarý takip edin, göreceksiniz. Ankara / aa Yasakçý kafa zulmünü sürdürmeye çalýþýyor ORTADOÐU Teknik Üniversitesi nda (ODTÜ) yapýlan 2011 mezuniyet törenine baþörtülüler alýnmayýnca arbede yaþandý. Üniversite nin kampüsüne alýnan öðrenciler bu sefer tören alanýna alýnmadý. Geçtiðimiz Pazar günü diplomalarýný aileleri ile birlikte almaya gelen baþörtülü öðrenciler tören alanýna alýnmayýnca kýsa süreli arbede yaþandý. Öðrencileri örtülü olduklarý için alana almayan güvenlik görevlileri ile MAZLUMDER yetkilileri arasýnda gerilim yaþandý. MAZLUMDER yetkilileri ile hukukçularýn baþörtülü öðrencileri içeriye almayan güvenlik görevlileri hakkýnda tutanak tutma talebi geri çevrilirken, diplomalarýný, baþörtülü olduklarý için alamayan öðrencilerden fenalýk geçirenler oldu. Arkadaþlarýnýn teselli edemediði öðrenciler gözyaþlarýný tutamazken, Ankara MAZLUMDER den gelen insan haklarý savunucularý yetkililer ile görüþmeye baþladý. Görüþmeler sürerken örtülü olmayan öðrenciler de tören alanýndan ayrýlarak arkadaþlarýnýn yanýna gelerek direniþ göstermeye baþladýlar. Direniþ büyümeye baþlayýnca üniversite yönetimi de geri adým atmak zorunda kaldý. Mezuniyet törenine gözlemci olarak katýlan MAZLUMDER Ankara Þubesi yetkilileri ODTÜ de yaþananlarýn hukuk dýþý olduðu gerekçesiyle tutanak tutarak kayýt altýna aldý. MAZLUMDER den yapýlan açýklamada, baþörtülü öðrencilerin mezun olduklarý okullarýnda en tabi haklarý olan mezuniyet töreninde mahrum býrakýlmalarýnýn insanlýk dýþý bir uygulama olduðu ve hukukî hiçbir zemini olmadýðý vurgulandý. Ankara / Recep Gören Nazlý gelinin soyadý Bu günlerde büyük yemin krizi hakkýnda yazanlarýn ya da konuþanlarýn çoðu, 1999 yýlýnda yaþanan mini yemin krizine de atýf yapýyor. Bendeniz ise bu tartýþmalarda, o zamanki bir detayý sürekli hatýrda tutmamýz gerektiðini anlatýyorum. Þöyle; Bahtý örtülü milletin baþý örtülü vekili Merve Kavakçý yemin için geçtiði meclis kürsüsünden uzaklaþtýrýldýðýnda, Baþbakan Ecevit, genel kuruldaki yandaþlarýnýn ateþini yükselten sözler söylemiþti. Burasý devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarýna, göreneklerine uymak zorundadýrlar. Burasý devlete meydan okunacak yer deðildir. Lütfen bu hanýma haddini bildiriniz. Bu söz bu günden geriye bakýldýðýnda çok farklý tarif edilebiliyor: Meselâ açýk internet kaynaklarýndan itusözlük te TBMM nin büyüklüðünü ifade etmek için söylenmiþ söz deniyor. ekþisözlük te ise benzer yorumlar yanýnda Ýnsana pekâla, devlete vatandaþý tarafýndan meydan Mecliste okunmayacaksa, nerede okunmasý icap eder? diye de sordurur. Bu sorunun cevabý nedir, bilmiyorum, a- ma demokrasi dahilinde bir yeri iþaret etmeyeceðini düþünmek sanýrým çok da mânâsýz olmaz notu var. (Ýþten anlayanlara gereði i- çin havale olunur). Konuþmanýn son cümlesi tam bir 312 lik (þimdiki TCK daki 216 lýk) suç iþlemeye tahrik ve halký birbirine kýþkýrtma suçu idi. Onu geçelim. Baþbakan Ecevit, konuþmasýnda bu yapýlan bir kalkýþmadýr demek istiyordu. Yani milletin fertleri ve temsilcileri devlete karþý kalkýþma içinde ve bu engellenmeli. Acaba engellenmeli mi? Baþbakan ve arkadaþlarý ile basit ve temel konulardaki bilgilerimizin farklýlýðýna þaþýrmýþtým. O kadar ki; o günlerde Hukukun Temel Kavramlarý ders kitabýmý bu yönden gözden geçirme ihtiyacý dahi duymuþtum. Hem de bir skeç repliði hatýrýma gelmiþti. Hatýrlarsýnýz, telefondaki ses soruyor. -Alo, orasý neresi? - Orasý burasý! -Orasý burasýysa, o zaman burasý neresi? Ýþte, bütün mesele bu Nitekim sonraki gün, þiddetli bir ihtiyaç belirdi ve Meclisin yakýnýna kadar gittim. Alnýnýn çatýsýndaki yazýyý yeniden okudum: TÜRKÝYE BÜYÜK DEVLET MECLÝSÝ Rahatlamýþtým! Orasý devlet kurumu i- miþ. Kendisine kurum sal rahmet okuyanlarýn bol olduðu Ecevit doðru söylemiþ! Orasý devlet ha; burasý da millet elbette. Ankara hakkýndaki yazýlarýmý okumuþ o- lanlar, Kuzey Ankara ve Güney Ankara olmak üzere iki anakara dan bahsettiðimi hatýrlarlar. Güney Ankara daki Meclis, Kuzey Ankara da tecessüm eden fakir, ama namuslu ve onurlu taþralýnýn bir türlü teslim alamadýðý nazlý gelin gibidir. Üvey babasýnýn elinden bir türlü kurtulamayan o nazlý gelin TBDM, bir türlü, soyadýný deðiþtirip de TBMM olamamýþtýr. Yanlýþ anlaþýlmasýn. Konu, sadece bir dönemle, bir partiyle veya bir liderle ilgili olamayacak kadar önemli. Bugünkü yemin krizi de aslýnda ve arka planýnda TBMM nin kimliði ve ismiyle ilgili. Demokrasi sancýlarý da bu isim ve sembol deðiþtirme sürecinin iþareti. Deniz Feneri e.v. gözaltýlarý DENÝZ Feneri e.v. baðlantýlý soruþturma kapsamýnda aralarýnda RTÜK üyesi Zahid Akman ile Kanal 7 Yönetim Kurulu Baþkaný Zekeriya Karaman ýn da bulunduðu 5 kiþi gözaltýna alýndý. Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn yürüttüðü Almanya daki Deniz Feneri e.v. baðlantýlý soruþturma kapsamýnda, RTÜK üyesi Akman Ankara da gözaltýna a- lýndý. Kanal 7 Yönetim Kurulu Baþkaný Zekeriya Karaman ise Bayburt Merkeze baðlý Ö- rence Köyündeki dayýsýnýn evinde gözaltýný a- lýndý. Karaman, Bayburt Emniyet Müdürlüðündeki iþlemlerinin ardýndan AnadoluJet firmasýna ait tarifeli Erzurum uçaðýyla Ankara ya getirildi. Karaman, Esenboða Havalimaný nda polis ekiplerince teslim alýndý. Soruþturma kapsamýnda Kanal 7 Genel Yayýn Yönetmeni Mustafa Çelik, Kanal 7 Genel Müdür Yardýmcýsý ve Yönetim Kurulu Üyesi Ýsmail Karahan ile Finans Müdürü Erdoðan Kara hakkýnda da gözaltý iþlemi uygulandý. Kanal 7 Genel Yayýn Yönetmeni Mustafa Çelik, Kanal 7 Genel Müdür Yardýmcýsý ve Yönetim Kurulu Üyesi Ýsmail Karahan ile Finans Müdürü Erdoðan Kara, Esenboða Havalimaný nda kendilerini bekleyen polis ekiplerince teslim alýndý. Ankara / aa

6 6 EKONOMÝ Y ah me ta ri il.com. An laþ ma lý bo þa na nýn ay lý ðý ke si lir SO RU 1: Ma hal le miz de i ki ki þi 1997 den be ri e þiy le an laþ ma lý o la rak bo þan dý lar. Be lirt ti ðim ki þi 1997 den be ri dev let ten ö lü ay lý ðý a lý yor. Bu du rum da ne ya pa bi li riz? (Ay nur BAL) CE VAP 1: Dev let ten ay lýk al mak i çin bo þan - mak bir suç tur yý lýn dan ön ce sýrf ay lýk al - mak a ma cýy la mu va za a lý (an laþ ma lý) bo þan mak ya sa lar da a çýk ça suç o la rak ta ným lan ma mýþ tý. An cak, 2008 yý lýn da 5510 sa yý lý ka nu na 56 ncý mad de ek len di. Söz ko nu su 56 ncý mad de ye gö - re, e þin den bo þan dý ðý hal de, bo þan dý ðý e þiy le fi i - len bir lik te ya þa dý ðý tes bit e di len ki þi le rin ay lýk la - rý nýn ke si le ce ði hük me bað lan dý. Bu se bep le, si - zin ma hal le niz de ki ki þi nin e þin den bo þan dý ðý hal de e þiy le fi i len bir lik te ya þý yor sa ay lý ðý nýn ke - sil me si ge re kir. Bu du ru mu siz Ça lýþ ma Ba kan lý - ðý na ve SGK ya bir di lek çe i le bil di re bi lir si niz. DÖVÝZ EFEKTÝF MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI 2011 Cinsi Cinsi 1ABDDOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1DANÝMARKAKRONU 1 EURO 1ÝNGÝLÝZSTERLÝNÝ DÖVÝZ EFEKTÝF 5 TEMMUZ ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ DO LAR DÜN 1,6340 ÖN CE KÝ GÜN 1,6280 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3420 ÖN CE KÝ GÜN 2,3540 DÜN 79,60 ÖN CE KÝ GÜN 78,85 DÜN 536,16 ÖN CE KÝ GÜN 531,20 Ban ka cý la rýn kâ rý a zal dý TÜRK ban ka cý lýk sek tö rü nün ak tif bü yük lü ðü Ma yýs 2011 i ti ba riy le 1 tril yon 115 mil yar 396 mil yon li ra ol du. Ban ka cý lýk Dü zen le me ve De net le me Ku ru mu (BDDK) ke - sin leþ me miþ ge çi ci ve ri le re gö re, 2011 yý lý Ma yýs a yý Türk Ban ka cý - lýk Sek tö rü A na Gös ter ge le ri ni a - çýk la dý. Bu na gö re, Türk ban ka cý lýk sek tö rü nün ak tif bü yük lü ðü Ma yýs 2011 i ti ba riy le bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 26,8 ar týþ la 1 tril - yon 115 mil yar 396 mil yon li ra ol - du. Sek tö rün ak tif top la mý son bir yýl lýk dö nem de 236 mil yar 87 mil - yon li ra ar týþ gös ter di. Ma yýs 2011 i ti ba riy le ak tif ka lem ler i çe ri sin de kre di ler, bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 36,2 ar ta rak 598 mil yar 421 mil yon li ra ya u laþ tý. Men kul de ðer ler ba ki ye si de 279 mil yar 618 mil yon li ra ol du yýl so nu na gö re kre di ler yüz de 13,8 ar tar ken, ta kip te ki a la cak lar (brüt) yüz de 6 ve men kul de ðer ler yüz de 2,9 o ra - nýn da a zal dý. Sek tö rün Ma yýs 2011 dö ne min de kâ rý i se 8 mil yar 430 mil yon li ra dü ze yin de o lur ken, dö - nem kâ rý bir yýl ön ce si ne ký yas la 1 mil yar 899 mil yon li ra tu ta rýn da ol du ve yüz de 18,4 o ra nýn da a za lýþ gös ter di. Ankara / aa Ay ný ev de ya þa ma yan kar de þin ge li ri dik ka te a lýn maz SO RU 2: A i le siy le bir lik te ya þa ma yan be kâr ve ça lý þan kar de þin al dý ðý ay lýk, ev de ba kým ay lý ðýn da a i le nin ge li ri o la rak dik ka te a lý nýr mý? (Fer di TAT LI) CE VAP 2: Ev de ba kým pa ra sý du rum la rýn da a i le nin ge li ri o la rak yal nýz ca ay ný a i le de bir - lik te ya þa yan ki þi le rin ge lir le ri dik ka te a lýn - mak ta dýr. Ay ný i ka met ad re sin de o tur ma yan ki þi le rin ge lir le ri, bu ki þi ler kar deþ bi le ol sa a i le nin ge li ri o la rak dik ka te a lýn ma mak ta dýr. Bu yüz den, baþ ka bir ad res te o tu ran be kâr ve ça lý þan kar de þi ni zin al dý ðý ay lýk a i le ni zin ge - li ri o la rak dik ka te a lýn maz. Ö lüm ay lý ðýn da SGK beþ yýl dan faz la prim is te ye mez SO RU 3: Bun dan bir kaç gün ön ce e þim ve fat et ti. Ka sap lýk ya pan e þi min top lam da 13 yýl hiz met sü re si var dý. SGK ya git tim ba na e þi min TL prim bor cu ol du ðu nu söy le di ler. Ben bu bor cu ö de ye mi yo rum. Ne yap ma mý tav si ye e der si niz? (Dur sa de E MÝN) CE VAP 3: E þi niz ü ze rin den si ze ö lüm ay lý ðý bað lan ma sý i çin ö len e þi ni zin beþ yýl lýk hiz met sü re si ne sa hip ol ma sý ye ter li. Ya ni, SGK si ze ö - lüm ay lý ðý ný beþ yýl lýk hiz met sü re si ü ze rin den bað lý yor. Bu du rum da si zin e þi ni zin 13 yýl lýk hiz me ti ol ma sý du ru mu de ðiþ tir mi yor. Bu þart - lar da SGK siz den beþ yýl dan faz la o lan si gor ta - lý lýk sü re le ri i çin prim is te ye mez. E ðer e þi ni zin top lam da ö de di ði prim o ra ný beþ yý lý kar þý lý yor - sa, SGK ya iþ mah ke me le rin de dâ vâ a çýn. Ke - sin lik le ka za nýr sý nýz. Bu ko nu da ka za nýl mýþ bin ler ce dâ vâ ör ne ði bu lun mak ta dýr. Re form dan ön ce i þe gi ren me mur as ker li ði ni es ki ya sa ya gö re borç la nýr Da ha ön ce 18 mil yar do lar o la rak or ta ya ko nan yýl so nu he de fi nin a þý la rak 20 mil yar do la r olmasý bekleniyor. Otomotivde ihracat hedefi 20 milyar dolar OTOMOTÝV SEKTÖRÜ YILIN ÝLK 6 AYLIK ÝHRACAT RAPORU AÇIKLANDI. SEKTÖR, 2011 ÝÇÝN HEDEFLEDÝÐÝ 18 MÝLYAR DOLAR DIÞ SATIÞI AÞIP 20 MÝLYAR DOLARA ULAÞMA SÝNYALÝNÝ VERDÝ. U LU DAÐ O to mo tiv En düs tri si Ýh ra cat çý la rý Bir li ði (O ÝB), Ha zi ran a yý i le bir lik te yý lýn ilk 6 ay lýk ih ra cat ra po ru nu a çýk la dý. Ha zi ran a yýn - da bir mil yar 799 mil yon do lar lýk ih ra cat ger - çek leþ ti ren o to mo tiv en düs tri si, yý lýn ilk ya rý - sýn da da 10 mil yar 340 mil yon do la rý aþ tý. Sek - tör böy le ce 2011 i çin he def le di ði 18 mil yar do lar dýþ sa tý þý a þa ca ðý nýn ve 20 mil yar do la ra u la þa ca ðý nýn sin ya li ni ver di. O ÝB Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Sa bun cu, o to - mo tiv en düs tri si o la rak yüz le ri nin gül dü ðü nü vur gu lar ken, dö viz kur la rýn da ya ka la nan se vi - ye nin ih ra ca ta po zi tif kat ký sý ný ya þa dýk la rý ný söy le di. Sa bun cu bek le nen dö viz se vi ye si nin bu þe kil de ol du ðu nu ve is tik rar lý þe kil de de - vam et me si ni di le dik le ri ni ak tar dý. Tür ki ye yý lýn ilk 6 a yýn da ih ra ca tý ný 65.8 mil - yar do la ra u laþ tý rýr ken, yýl so nun da top lam dýþ sa týþ ta ül ke a dý na ye ni re kor ses le ri yük sel me ye baþ la dý. Bu re ko run en ö nem li ak tö rü i se son yýl - lar da ih ra cat ta lo ko mo tif gö re vi üst le nen o to - mo tiv en düs tri si o la cak. U lu dað O to mo tiv En - düs tri si Ýh ra cat çý la rý Bir li ði nin (O ÝB) ha zi ran a yý ra po ru na gö re o to mo tiv en düs tri si 2011 in ilk ya rý sýn da ih ra cat tan yüz de 16 pay a la rak 10 mil - yar 340 mil yon do la ra u laþ tý. Sek tö rün yü zü nü gül dü ren bu ge liþ me, da ha ön ce 18 mil yar do lar o la rak or ta ya ko nan yýl so nu he de fi nin a þý la rak 20 mil yar do la rý ya ka la ya ca ðý nýn gös ter ge si þek - lin de de ðer len di ril di. Bur sa / Ye ni As ya Sab ri A teþ: Ko nut kre di si fa iz le ri ni ar ttý ran ka rar lar za ten ko nut sek tö rü nü o lum suz et ki le miþ ti. Siyaset, emlâkçýlarýn ticaretini kilitledi ÝS TAN BUL Em lak Ko mis yon cu - la rý ve Da nýþ man la rý O da sý Yö ne - tim Ku ru lu Baþ ka ný Sab ri A teþ, ko nut kre di fa iz le ri ni art tý ran ka - rar lar i le Mec lis in ye min et me - me dolayýsýyla ça lýþ ma ya baþ la - ma ma sý nýn em lâk sek tö rü nü o - lum suz et ki le di ði ni, þu an da iþ ha cim le rin de yüz de 50 ci va rýn da bir ge ri le me ol du ðu nu söy le di. A teþ, ko nu ya i liþ kin yap tý ðý a çýk - la ma da, o to ri te le rin al dý ðý ka rar ve Mec lis te ki du ru mun va tan da - þýn bek le me i çi ne gir me si ne sebep ol du ðu nu be lir te rek, em - lâk çý la rýn a lým sa tým iþ le mi ya pa - ma dýk la rý ný i fa de et ti. Pi ya sa da böy le bir or tam da a lý cý ve sa tý cý - nýn ha re ket et me di ði ne dik ka ti çe ken A teþ, Pi ya sa da bir ki lit len - me ol du. Ko nut kre di si fa iz le ri ni art tý ran ka rar lar za ten ko nut sek - tö rü nü o lum suz et ki le miþ ti. Mec - lis in ça lý þa ma ma sý bu nun üs tü ne tuz bi ber ol du. Böy le bir or tam da bi zim iþ le ri miz kö tü git ti ði gi bi, in þa at sek tö rü de yap tý ðý gay ri - men kul le ri sa ta ma ya cak. Gün de - min ar týk ti ca ret ol ma sý la zým di - ye ko nuþ tu. Ýstanbul / aa SO RU 4: 1987 yý lýn da me mu ri ye te baþ la dým. Yak la þýk o la rak 23 yýl dýr ka mu da ça lý þý yo rum. Ar týk bir an ön ce as ker lik borç lan ma sý ya pýp e - mek li ol mak is ti yo rum. Ben han gi þart lar da as - ker lik borç lan ma sý ya pa bi li rim? CE VAP 4: 2008 yý lýn dan son ra i þe gi ren me - mur lar as ker lik sü re le ri ni 5510 sa yý lý ka nu - nun 41 in ci mad de si ne gö re borç lan ma ya - par ken 2008 yý lýn dan ön ce i þe gi ren me mur - lar as ker lik sü re le ri ni 5434 sa yý lý ka nu na gö re ya par lar. Siz, me mur luk gö re vin den ay rýl dýk - tan son ra as ker lik borç lan ma sý ya pa maz sý nýz. An cak, me mur lu ðu nuz de vam e der ken ya pa - bi lir si niz. As ker li ði ni zin ta ma mý ný de ðil de bir kýs mý ný da borç la na bi lir si niz. As ker lik borç lan ma sý ya pa bi le ce ði niz sü re ler, mu vaz - zaf ve ih ti yat as ker lik te er o la rak ge çen sü re - ler i le ye dek su bay o ku lun da öð ren ci o la rak ge çi ri len sü re ler dir. As ker lik borç lan ma ný zý en geç e mek li ay lý ðý ta le bin de bu lun ma dan al tý ay ön ce yap ma lý sý nýz. Borç lan ma be de li bu lun du ðu nuz de re ce ye gö re be lir le nir ve ay - lý ðý nýz dan ke si lir. Borç lan ma ta le bi niz den bir de fa lý ða mah sus ge ri dö ne bi lir si niz. NOT: Her haf ta Per þem be gün le ri bu kö þe de o la ca ðýz. So ru la rý nýz i çin e-pos ta la rý ný zý bek li - yo ruz. E-pos ta: sos yal gu ven ni as - ya.com.tr, ah me ta ri il.com Biliþim zirvesi baþlýyor IN TER PRO MED YA ta ra fýn dan dü zen le nen Bi li þim Zir ve si, bu yýl ICT Sum mit E u ra si a - Bi li þim Zir ve si 11 a dý al týn da ve 3-5 E kim 2011 ta rih le ri a ra sýn da Ýs tan bul Kon gre Mer ke - zi nde ger çek leþ ti ri le cek. Sý nýr lar Kal ký yor a - na te ma sý ný iþ le ye cek o lan zir ve nin bu yýl zi ya ret çi yi a ðýr la ma sý plan la ný yor. Ýstanbul / aa Memur maaþ katsayýlarý deðiþti BA KAN LAR Ku ru lu, bu yý lýn i kin - ci ya rý sý na i liþ kin yüz de 4 lük Tem muz a yý zam mýy la bir lik te me mur ma aþ kat sa yý la rý ný ye ni - den be lir le di yý lý nýn O cak- Ha zi ran dö ne min de 0, o - la rak uy gu la nan ma aþ kat sa yý sý 0,06446 ya, 0,82656 o lan ta ban ay - lýk kat sa yý sý 0,86251 e, 0, o - lan yan ö de me kat sa yý sý da 0,02044 e çý ka rýl dý. Ka ra ra gö re, KÝT ler de söz leþ me li o la rak ça lý - þan per so ne lin 2011 O cak ta 3 bin 252 li ra o lan üc ret ta va ný Tem - muz da 3 bin 382 o la cak. 657 Sa - yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu nu 4- B kap sa mýn da ça lý þan la rýn üc ret ta va ný 2 bin 884 li ra dan 2 bin 999 li ra ya yük sel til di. Ka ra ra gö re, Ka - mu da ça lý þan her sta tü de ki söz - leþ me li per so ne lin ta ban ve ta van üc ret le ri yüz de 4 o ra nýn da ar tý rýl - dý. Söz ko nu su ka rar 1 Tem muz 2011 ta ri hin den ge çer li ol mak ü - ze re yü rür lü ðe gir di. An ka ra / a a Memurlarýn Temmuz Maaþlarý (TL) Müsteþar 1/ Genel Müdür 1/ Þube Müdürü 1/ Memur 9/ Memur 13/ Hizmetli 12/ Öðretmen 1/ Öðretmen 9/ Kaymakam 7/ Baþkomiser 3/ Polis memuru 8/ Uzman doktor 1/ Doktor 7/ Hemþire-Lise 11/ Mühendis-Büro 1/ Teknisyen-Büro 11/ Profesör 1/ Arþ. görevlisi 7/ Vaiz 1/ Avukat 1/ MAL ALIMI ÝÇÝN ÝHALE ÝLANI Kahramanmaraþ Ticaret Borsasý, Doðu Akdeniz Kalkýnma Ajansý Ýktisadi Kalkýnma Mali Destek Programý (Kâr Amacý gütmeyen Kurumlara Yönelik) kapsamýnda saðlanan mali destek ile Hububat ve Hububat Ürünleri Analiz Laboratuvarý Projesi'nde aþaðýda isimleri belirtilen makine ekipmanlar için bir mal alýmý ihalesi sonuçlandýrmayý planlamaktadýr. MAKÝNE EKÝPMANLAR Lot 1 Yaþ Gluten Tayin Cihazý 2 adet Lot 3 Hassas Terazi 2 adet Lot 1 Gluten Ýndeks Tayin Cihazý 2 adet Lot 3 Kaba Terazi 2 adet Lot 1 Kuru Gluten Tayin Cihazý 2 adet Lot 3 ph metre 2 adet Lot 1 Laboratuvar Deðirmeni 2 adet Lot 3 Nem Terazisi 1 adet Lot 1 Hububat ve Baklagiller Nem Tayin Cihazý 2 adet Lot 3 Distile Saf Su Cihazý 1 adet Lot 3 Isýtýcýlý Manyetik Karýþtýrýcý 2 adet Lot 2 Zeleny Sedimantasyon Tayin Cihazý 1 adet Lot 3 Cam Malzemeler 2 set Lot 2 Laboratuvar Deðirmeni 1 adet Lot 3 Kimyasal Malzemeler 2 set Yükleniciler her 3 Lot'a ayrý ayrý teklif sunabilir. Ýhaleye katýlým koþullarý, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren Ýhale Dosyasý Kahramanmaraþ Ticaret Borsasý, Trabzon Bulvarý Borsa Caddesi No: 9 Kahramanmaraþ adresinden veya ve internet adreslerinden temin edilebilir. Teklif teslimi için son tarih ve saati: :00 Gerekli ek bilgi ya da açýklamalar; ve internet adreslerinde yayýnlanacaktýr. Teklifler, tarihinde, saat 15:30'da Kahramanmaraþ Ticaret Borsasý, Trabzon Bulvarý Borsa Caddesi No: 9 Kahramanmaraþ adresinde yapýlacak oturumda açýlacaktýr. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn Sözleþme Makamý tarafýndan onaylý ihale dosyasýný 100,00 TL bedel mukabili satýn almasý zorunludur. B: ÝSTANBUL VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐINDAN ÝLANEN TEBLÝÐ "Sa rý ga zi Ver gi Da i re si Mü dür lü ðü Mü kel lef le ri ne a it o lup yu ka rý da a dý, so ya dý ve ün va ný ya zý lý mü kel lef ler a dý na sa - lý nan ver gi ve ce za lar ne de niy le tan zim o lu nan ih bar na me ler bi li nen ad res le rin de bu lu na ma ma la rý ne deni i le teb lið e - di le me di ðin den, 213 sa yý lý VUK'nun Mad de le ri ne is ti na den il gi li le rin i lan ta ri hin den baþ la ya rak bir ay i çin de ver gi da i re si ne biz zat ve ya bil ve kâ le mü ra ca at ta bu lun ma la rý ve ya hut ta ah hüt lü mek tup ve ya tel graf la a çýk ad res le - ri ni bil dir me le ri ha lin de ken di le ri ne sü re i le ka yýt lý res mi teb lið ya pý la ca ðý, bir a yýn so nun da mü ra ca at ta bu lun ma yan ve ya a çýk ad res le ri ni bil dir me yen ler hak kýn da iþ bu i la nýn neþ ri ta ri hin den i ti ba ren bir a yýn so nun da teb lið ya pýl mýþ sa - yý la ca ðý i lan o lu nur." B: 44654

7 Y DÜNYA 7 HABERLER Li e ber man: Tür ki ye den ö zür di le me ye ce ðiz ÝS RA ÝL ve Tür ki ye, Bir leþ miþ Mil let ler in Ma vi Mar ma ra ra po ru nu a çýk la ma dan or tak bir çö züm i - çin BM de gö rüþ me o la ca ðý ný doð ru lar ken, Ýs ra il Dý - þiþ le ri Ba ka ný fi lo bas ký ný i le il gi li ö zür di le me ye cek - le ri ni söy le di. Li e ber man, geç ti ði miz yýl Ma yýs a yýn - da ki sal dý rý da öl dü rü len fark lý or ga ni zas yon ve mil - let ler den in san lar i çin de ha yýf lan dýk la rý ný di le ge - tir di. Dýþ Ý liþ ki ler ve Sa vun ma Ko mi te si nde ko nu þan Li e ber man, Ýs ra il e kar þý bir say gý sýz lý ðý ka bul et me ye de ha zýr ol ma dýk la rý ný söy le di. Li e ber man, Ýs ra il, bir uz laþ ma ya var ma ya ha zýr dýr, a ma ö zür di le mek bir uz laþ ma de ðil dir. Bu IDF as ker le ri nin a þa ðý lan ma sý ve terk e dil me si de mek tir de di. Ku düs / ci han Davutoðlu: Libya'da siyasî deðiþim þart DIÞÝÞLERÝ Bakaný Ahmet Davutoðlu, Libya Ulusal Geçiþ Konseyi Yürütme Kurulu Baþkaný Mahmut Cibril ile görüþmesinin ardýndan ortak basýn toplantýsý düzenledi. Bakan Davutoðlu, Libya Ulusal Geçiþ Konseyi ni Libya halkýnýn meþrû temsilcisi olarak gördüklerini ve bu çerçevede iliþkileri geliþtireceklerini belirterek, Ramazan ayý boyunca Türkiye nin Libya halkýna yardým faaliyetlerinin artacaðýný kaydetti. Tarihi geçiþ sürecinde halkýn meþru taleplerinin yerine getirilmesi için Libya ya her türlü katkýyý yapmaya hazýr olduklarýný ifade eden Davutoðlu, Bizim diðer dost ve kardeþ ülkelerde olduðu gibi Libya da da politikamýz son derece açýktýr. Halkýn son derece haklý talepleri doðrultusunda bir siyasi deðiþim artýk þarttýr. Libya halký da bu konudaki taleplerini açýk bir þekilde ortaya koymuþtur dedi. Ankara / a a BM, Fi lis tin i tar tý þa cak BM Gü ven lik Kon se yi nin bu ay Fi lis tin in BM ye ü ye li ði ko nu su nu tar týþ ma sý bek le ni yor. Al man - ya nýn BM Da i mî Tem sil ci si Bü yü kel çi Pe ter Wit - tig, Gü ven lik Kon se yi dö nem baþ kan lý ðý nýn ül ke si - ne geç me si do la yý sýy la BM de ba sýn top lan tý sý dü - zen le di. Wit tig, Fi lis tin in BM ye ü ye lik ko nu su nun ne za man gün de me ge le ce ði ne yö ne lik bir so ru ü - ze ri ne, 26 Tem muz da Gü ven lik Kon se yi nin ay lýk Or ta do ðu top lan tý sýn da ko nu nun gün de me ge le bi - le ce ði ni söy le di. Bu top lan tý, Fi lis tin ta ra fý nýn ö - nün de ki se çe nek le ri keþ fet me ko nu sun da Kon sey e fýr sat ve re bi lir di yen Wit tig, Or ta do ðu Dört lü - sü nün (ABD, BM, Rus ya ve AB) de 11 Tem muz da Was hing ton da top la na ca ðý bil gi si ni ver di. BM / a a Ý ÝT den Ýs ra il e ký na ma ÝSLÂM Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (Ý ÝT) Ge nel Sek re te ri Ek me led din Ýh sa noð lu, Ýs ra il in Do ðu Ku düs te 900 yer le þim bi ri mi nin in þa e dil me yö nün de ki ka ra rý i le Ba tý Þe ri a da 400 ye ni e vin in þa e di le cek ol ma sý ný ký na dý. Ýh sa noð lu, yap tý ðý a çýk la ma da, Ýs ra il in bu gi - ri þim le ri ni u lus lar a ra sý hu ku kun ve Ce nev re söz - leþ me si nin a çýk ça ih lâ li an la mý na gel di ði ni vur gu la - dý. Ge nel Sek re ter, u lus la ra ra sý top lu mun ve ku - rum la rýn der hal bu o la ya mü da ha le et me si çað rý - sýn da da bu lun du. Ku düs Be le di ye si Plan la ma Ko - mi te si, dün Do ðu Ku düs te ki 900 ye ni yer le þim in - þa sý na i liþ kin plan la rý o nay la mýþ tý. Cid de / a a BM ra po ru nun ne za man su nu la ca ðý hâ lâ bel li de ðil ÝSRAÝL'ÝN ge çen yýl Gaz ze ye yar dým gö tü ren Ma vi Mar ma ra ge mi si ne yap tý ðý sal dý rý yý so ruþ tu - ran BM So ruþ tur ma Ko mis yo nu nun ra po ru nu BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun a bu ay i çin de ne za - man su na ca ðý hâ lâ net lik ka zan ma dý. BM Söz cü sü Mar tin Ne sirky, BM So ruþ tur ma Ko mis yo nu nun ra po ru nu Ge nel Sek re te re ya rýn (bu gün) su na ca ðý - na i liþ kin ha ber le ri doð ru la yýp doð ru la ya ma ya ca ðý - nýn so rul ma sý ü ze ri ne, Ko mis yon un ça lýþ ma la rý ný ta mam la ya bil me si ve ni haî ra por ü ze rin de ta raf la - rýn (Tür ki ye ve Ýs ra il) uz laþ ma ya va ra bil me si a ma - cýy la ça lýþ ma sü re si nin u za týl dý ðý ný, da ha çok za ma - na ih ti yaç du yul du ðu nu be lirt ti. BM /a a TEBRÝK Kardeþlerimiz Bekir Karagüllü ve Tuðba Yaþar Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileriz. Kahramanmaraþ Yeni Asya Okuyucularý PÝKNÝÐE DÂVET "Þehitler diyarý Çanakkale mezunlarý ve mensuplarý kýr gezisi ve þehitlik ziyareti" bu yýl 10 Temmuz 2011 Pazar günü yapýlacaktýr. Çan ilçemizde yapýlacak piknik akabinde arzu eden aileler için Pazartesi günü (Mehmet Kaplan Rehberliðinde) Þehitlik ziyareti gerçekleþtirilecektir. Ýrtibat: Ramazan Durgun (0505) Mehmet Kaplan (0542) Guardian: Ýngiliz uçaklarý Afgan sivilleri öldürdü KRALÝYET HAVA KUVVETLERÝNE AÝT ÝNSANSIZ UÇAKLAR 4 SÝVÝLÝ YANLIÞLIKLA VURDU! GUARDÝAN gazetesi, Afganistan da Ýngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri ne ait insansýz savaþ uçaklarýnýn, 4 sivili yanlýþlýkla öldürdüðünü yazdý. Gazetenin haberinde, Afganistan ýn güney eyaleti Helmand da isyancýlarý hedef alan operasyonda sivillerin ölmesinin, Ýngiltere nin bölgede sivil halký koruma göreviyle çeliþtiðine dikkat çekildi. Ýngiliz ordusunun, sivil can kayýplarýnýn istihbarat hatalarýndan kaynaklandýðýný söylediðini aktaran Guardian, Taliban komutanýnýn hedef alýndýðý operasyonda bombalanan araçlarýn içinde siviller olduðunun anlaþýldýðýný bildirdi. Haberde, 4 sivilin öldüðü, 2 sivilin de yaralandýðý 25 Mart taki operasyonla ilgili Uluslararasý Güvenlik ve Destek Gücü nün (ISAF) soruþturma baþlattýðý kaydedildi. Londra / aa SURÝYE'DE yaþanan olaylar üzerine, Gaziantepli seyahat acentelerinin bu ülkeye yönelik yaptýðý turistik turlar tamamen durdu. Vizelerin kalkmasýnýn ardýndan büyük ivme kazanan iki ülke arasýndaki turizmi, bu ülkede yaþanan son olaylar baltaladý. 8 gece konaklamaya kadar varan Halep-Þam, Halep- Þam-Lazkiye, Halep-Palmira-Þam, Halep-Þam- Ürdün-Amman turlarý düzenleyen seyahat acenteleri, Türkiye nin yaný sýra Amerika, Meksika ve Avrupa ülkelerinden gelen binlerce turisti turlarla Suriye ye götürüyordu. Özellikle talebin yoðun olduðu resmî tatillerde ve bayramlarda otobüsle tura çýkan acenteler, talep olmadýðý için aylardýr tur düzenleyemiyor. Gaziantep Ticaret Odasý Turizm Komitesi Baþkaný ve Altýnoluk Turizm Seyahat Acentesi Genel Müdürü Fetullah Erdoðan, Gilad Þalit i kurtarýrsa Ýsrail in kralý olur! TÜRKÝYE ile Ýsrail arasýnda gerginliðin giderilmesine yönelik iki taraf üst düzey yetkilileri arasýnda karþýlýklý mesaj ve toplantýlar sürerken, Gazze ye kaçýrýlan Ýsrailli asker Gilad Þalit in kurtarýlmasý için babasýndan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a bir mektup ilettiði ortaya çýkan Türkiye kökenli Ýsrailli Ýþ adamý, turizmci Eliko Halit Dönmez, Þalit i kurtarabilecek tek kiþi Baþbakan Erdoðandýr dedi. Dönmez, Þalit in kaçýrýldýðý 5 yýllýk süre zarfýnda arabuluculuða soyunan ne Mýsýr ýn ne de Almanlar ýn çabalarýnýn bir sonuç verdiðini hatýrlattý. Ortadoðu bölgesinde esen Arap Baharý rüzgârlarýnýn, Türkiye nin bölgedeki gücünü günden güne arttýrdýðýný ve bölgedeki lider konumunu saðlamlaþtýrdýðýný söyleyen Dönmez, Þalit in babasý Noam ýn mektubunun iletildiði günden bu yana yaklaþýk bir yýl geçti. O günden Türkiye'den birçok seyahat acentesinin turlar düzenlediði Suriye, yaþanan olaylar dolayýsýyla artýk eskisi kadar raðbet görmüyor. Aþkýn, Suriye de yaþanan olaylardan çok olumsuz etkilendiklerini belirtti. Genelde Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Bursa ve Türkiye nin çeþitli illerinden Suriye ye turist götürdüklerini ifade eden Aþkýn, þunlarý söyledi: Yalnýzca biz Altýnoluk olarak haftada 4 otobüsün altýna düþmüyorduk. Yýllýk 20 bin civarýnda yolcu taþýyorduk. Son dönemlerde Antalya dan gelen Fransýz ve Alman turistleri taþýyorduk. Bu olaylar olmadan önce Japon bir grubu götürmüþtük. Ama maalesef bu olaylardan sonra, bedava bile desek kimse gitmiyor. Kimse gitmeye cesaret edemiyor. Þu anda tamamen durdu. Soran bile yok. Mesela bizim 23 Nisan haftasýnda 20 otobüs ve 19 Mayýs haftasýnda 20 otobüse yakýn grubumuz vardý. Bunlarýn hepsi peþ peþe iptal oldu. Þimdi günübirlik çýkarsa yapýyoruz, onun dýþýnda tur olarak yok. bu yana geliþmelere iyi bakmak lâzým... O dönemde Mýsýr, Almanlar arabuluculuk çabalarýnýn içindeydi. Mýsýr þimdi kendi iç sorunlarýyla uðraþýyor. Almanlarýn çabalarý baþarýsýz oldu. Türkiye, model ülke olmanýn da ötesinde Ortadoðu bölgesinde lider konumunu saðlamlaþtýran tek ülkedir. Hamas ýn üzerinde de etkin olabilecek tek güç Baþbakan Erdoðan dýr diye konuþtu. Filistinli 3 ayrý örgütün bir sýnýr operasyonu ile Gazze ye kaçýrdýðý ve Hamas ýn Filistinli siyasî tutuklularýn serbest býrakýlmasý pazarlýklarýnda anahtar koz olarak kullandýðý Ýsrailli asker Gilad Þalit in Ýsrail in sembolü, ulusal dâvâsý haline geldiðini vurgulayan Eliko Halit Dönmez, Bence böyle bir dâvâyý çözen Ýsrail in ulusal kahramaný haline gelir. Baþbakan Erdoðan Þalit i geri getirebilirse Ýsrail in Kralý olur diye konuþtu. Tel Aviv / aa Suriye deki olaylar turlarý durdurdu 11 Temmuz'daki anma törenlerinde 600 kurbanýn cenazesi daha topraða verilecek. Hollanda kararý Boþnaklarý sevindirdi HOLLANDA Lahey Temyiz Mahkemesi nin, 1995 te Sýrplar tarafýndan gerçekleþtirilen Srebrenitsa katliâmýnda vefat eden üç Bosnalýnýn ölümünde Hollanda devletinin sorumluluðunun bulunduðuna karar vermesi, Srebrenitsa soykýrýmýnda vefat edenlerin yakýnlarýný sevindirdi. Srebrenitsa Anneleri Derneði Baþkaný Hatice Mehmedoviç, kararý olumlu bir geliþme olarak deðerlendirdiðini, ancak kararýn gecikmeli olarak verildiðini ifade etti. Sýrbistan ve Karadað dan sonra Srebrenitsa da en büyük sorumluluðu olan ülkenin Hollanda olduðunu belirten Mehmedoviç, Kurban yakýnlarýnýn hayatlarýna devam etmesi için Srebrenitsa da sorumluluðu olan herkesin cezalandýrýlmasý gerekiyor. Bu karar kurban yakýnlarý için bir nevî memnuniyet verici bir durumdur. Fakat kurban yakýnlarýna ödenecek tazminatlardan ziyade Hollanda nýn hatalarýný itiraf etmesi a- sýl önemli konudur diye konuþtu. Mehmedoviç, Ratko Mladiç in komutasýndaki Sýrp Birliklerine Hollandalý askerlerce teslim edilen binlerce Srebrenitsalýnýn daha sonra katledildiðini ve cesetlerin çukurdan çukura götürüldüðünü, ölüyken bile kurbanlarýn rahat býrakýlmadýðýný anlattý. Savaþ zamanýnda Hollanda da bulunan birliklerin görevlerini yerine getirmediðini, dünya kamuoyunu geliþmelerden bilgilendirmediðini anlatan Mehmedoviç, Onlarýn bizi korumak gibi bir yükümlülüðü yoktu, fakat gerekli rapor ve bilgilendirmeleri zamanýnda dünya kamuoyuna verme zorunluluklarý vardý. Onlar bizi korumadýklarý gibi, dünya kamuoyunu da bilgilendirmediler dedi. Saraybosna / aa TEBRÝK Muhterem aðabeyimiz Bilal Tunç'un oðlu Yusuf Seyda ile Muhterem kardeþimiz Abdurrahim Mermer'in kýzý Ayþe Nur Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileriz. H. Muharrem - Ayþe Okur ÝZMÝR TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Mehmet Ör'ün babasý Kazým Ör'ün vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Adapazarý Yeni Asya Okuyucularý Gilad Þalit BÜTÜN TURLAR ÝPTAL EDÝLDÝ TÜRKÝYE Seyahat Acentalarý Birliði (TÜRSAB) GAP Bölgesel Yürütme Kurulu Baþkaný ve Tural Seyahat Acentesi Genel Müdürü Fikret Murat Tural da açýklamasýnda, Suriye de meydana gelen olaylar öncesinde iki ülke arasýnda turizmin yoðun olarak devam ettiðini vurguladý. Acentelerin haftada en az 2-3 tur yaptýðýna dikkati çeken Tural, sözlerini þöyle sürdürdü: Ýki ülke arasýnda vizelerin kaldýrýlmasý ile karþýlýklý olarak daha fazla yoðunluk yaþandý. Suriyeli vatandaþlar bölgemize özelikle saðlýk turizmi ve ticarî açýdan çok hareketli ve çok verimli ziyaretleri gerçekleþtiriyordu. Suriye de baþlayan olaylar bu durumu tamamen olumsuz etkiledi. Bu olaylarýn olmasý sadece Gaziantep i deðil sýnýr komþusu olan diðer illeri de olumsuz etkiledi. Þu anda Suriye ye turistik gidiþ olmuyor. Özellikle içinde bulunduðumuz bugünlerde yoðun olarak yapýlmasý gereken bütün turlar iptal edildi. Suriye ye kültür ve ticarî turlar tamamen durdu. Acentelerimizin çoðu bu bölgeyle iþ yapýyordu, iptaller ile ekonomik zarara uðradýlar. Huzur ve güven ortamýnýn turizm açýsýndan önemini vurgulayan Tural, komþu ülkedeki bu olaylarýn en kýsa sürede bitmesini diledi. Gaziantep / aa TAZÝYE Deðerli ilim adamý, Risâle-i Nur hareketinin dünyaya yayýlmasýnda önemli gayretleri olan Prof. Dr. Ýbrahim Abu-Rabi'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumun bu dünyadaki gayretlerinin ahiret hesabýna geçip uhrevî makamýný yükseltmesi için duâ ediyor, ailesi ve Ýslâm dünyasýna taziyetlerimizi bildiriyoruz. ÝCBA Kültürlerarasý Köprü Derneði TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Önder Keyhýdýr ve Pakize Hanýmefendinin Cihan ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, saðlýklý ve uzun ömürler dileriz. Ödemiþ Yeni Asya Okuyucularý

8 8 7 MEDYA POLÝTÝK TEMMUZ 2011 PERÞEMBE Y Yemin krizini boþ verin Hýrvatistan a bakalým TÜRKÝYE NÝN siyasi gündeminin yemin kriziyle kilitlendiði bir sýrada ortalýðý kaplayan toz bulutu, geçen perþembe günü Brüksel de yaþanan çok kritik bir geliþmenin Türk kamuoyuna hak ettiði derecede yansýmasýný ne yazýk ki engelledi. Tam üyelik müzakerelerine Türkiye ile birlikte ayný zamanda 2005 yýlý ekim ayýnda baþlamýþ o- lan Hýrvatistan ýn bu süreci baþarýyla sonuçlandýrdýðý Brüksel de yapýlan AB zirvesi tarafýndan resmen açýklandý. Bundan sonraki aþamada önce yýl sonuna kadar Hýrvatistan ile AB ülkeleri arasýnda bir Katýlým Antlaþmasý imzalanacak. Ardýndan 2012 yýlýnda bu belgenin Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerdeki onay iþlemleri tamamlanacak. AB Komisyonu tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Hýrvatistan ýn tam üyeliðinin resmen baþlamasý için öngörülen tarih 1 Temmuz SÜREÇ EÞZAMANLI BAÞLAMIÞTI Ýlginçtir ki, AB, Türkiye ile Hýrvatistan ýn dosyalarýný uzun bir süre ayný paket içinde ve eþzamanlý olarak yürütmüþtü. Örneðin 2005 yýlýnda müzakerelere baþlama kararý 2004 aralýk ayýnda her iki ülke için birlikte verilmiþti. Hýrvatistan ýn Türkiye ile birlikte çýktýðý bu koþuyu çok önceden tamamlamasý beni dün müzakerelerin baþladýðý tarihteki gazetelerin birinci sayfalarý üzerinde kýsa bir yolculuða sevk etti. Müzakerelerin Lüksemburg da 3 Ekim i 4 Ekim e baðlayan gece yarýsý açýlmasýnýn hemen ertesi günü Türk basýnýnda tam bir bayram havasý var. Hürriyet, 4 Ekim 2005 tarihinde mavi zemin ü- zerinde Türk ve AB bayraklarýný yan yana koyarak Merhaba Avrupa sürmanþetini atmýþ. Yanda Türkiye nin 42 yýllýk AB rüyasý gerçekleþiyor spotu yer alýyor. Ayný iyimser hava Yeni Avrupa, Yeni Türkiye manþetini atan Milliyet te de var. Bu gazetenin spotu özetle þöyle: Ýlk kez Müslüman bir ülkeyle masaya oturan Avrupa küresel güç olma yolunda hayati bir adým attý. Sabah ise Avrupa nýn Ay Yýldýzý manþetinin altýndaki spotunda Türkiye ile AB nin kaderi birleþti, medeniyetler kucaklaþtý. 3 Ekim yepyeni bir çaðýn baþlangýcý oldu mesajýný müjdeliyor okurlarýna. BAÞLIKLAR BLOKE EDÝLÝNCE 4 Ekim Salý günü Türk basýnýný kaplayan bu coþkulu havanýn yerinde bugün yeller esiyor. Hatta, bu baþlýklar bugün çoðumuza tuhaf da gelebilir. Bu heyecanlý manþetlerden yaklaþýk 6 yýl sonra durumumuzu müzakereleri geçen hafta kapatan Hýrvatistan la karþýlaþtýrmamýzda gerçekçilik açýsýndan yarar vardýr. Tam üye olabilmek için 35 baþlýðýn müzakereye açýlýp kapatýlmasý gerektiðini hesaba kattýðýmýzda tablo þöyle gözüküyor: Türkiye cephesinde geçen 6 yýl içinde bu 35 baþlýktan 13 ü açýlabilmiþ ve bunlardan yalnýzca 1 i kapatýlabilmiþ. Halen 8 baþlýk ek protokol Türkiye tarafýndan onaylanmadýðý için AB tarafýndan bloke ediliyor. Ayrýca Fransa 5, Kýbrýs Rum Yönetimi ise 6 baþlýðýn açýlýþýný engelliyor. Görüleceði gibi, baþlýklarýn çoðunluðu blokaj altýnda. Müzakerede hedef baþlýk kapama ise Hýrvatistan 6 yýlda 35 te 35 yaparken, Türkiye 35 te 1 yapabilmiþ. Tam üyelik müzakerelerine Türkiye ile birlikte ayný zamanda, 2005 Ekim'inde baþlamýþ olan Hýrvatistan ýn bu süreci baþarýyla sonuçlandýrdýðý, AB zirvesi tarafýndan resmen açýklandý. MÜZAKERELER FÝÝLEN DURDU Dikkatten kaçan bir baþka olumsuzluk daha var. Bundan bir yýl öncesine kadar altý aylýk sürelere yayýlan AB deki her dönem baþkanlýðýnda genellikle bir baþlýk açýlabilirken, ilk kez arka arkaya iki dönemde de (Belçika ve Macaristan) tek bir baþlýk açýlamadý. Ýþin düþündürücü tarafý, açýlabilecek durumda olan yalnýzca 3 baþlýðýn kalmýþ olmasýdýr. Bunlar sýrasýyla rekabet, sosyal politika ve kamu alýmlarý baþlýklarý. Buradaki sorun AB nin engellemesinden çok Türkiye nin baþlýklarýn açýlabilmesi için ev ödevini bir türlü tamamlamamasýdýr. Bu üç baþlýk açýlsa bile, bundan sonraki aþamada açýlabilecek baþlýk kalmayacaktýr. Artýk adýný artýk koymamýzda yarar var; tam ü- yelik müzakereleri fiilen durmuþtur... Önümüzdeki yýl Fransa da Cumhurbaþkanlýðý, 2013 te ise Almanya da genel seçim yapýlacaðý dikkate alýndýðýnda, Türkiye de bölgesel hedeflere odaklanýrken, bu durma hali devam edecek gibi gözüküyor. Bütün mesele, önümüzdeki iki yýlýn Türkiye ile AB arasýnda kazasýz bir þekilde atlatýlýp atlatýlamayacaðý sorusunda karþýmýza çýkýyor. Sedat Ergin, Hürriyet, 6 Temmuz 2011 FUTBOLDA SÝLÂH BAÐLANTISI ARAÞTIRILIYOR MU? ÖZGÜRLÜK FUTBOL üzerine kafa yoran gazeteciler, yazarlar ve bu camianýn içinde bulunan namuslu insanlar, muazzam paralarýn döndüðü futbol dünyasýnda yaþanan güç ve silah satýþý odaklý finans iliþkilerini bilirler. Bu iliþki aðý, aslýnda a- çýk bir sýr gibiydi, üzerine gidecek yüreklilikte yargý mensuplarý ise sindiriliyordu. Kimi futbol takýmý yöneticisi iþadamlarýnýn, silah alýmlarýnda yüksek meblaðlarda komisyon aldýklarý da açýk bir sýrdýr. Devam eden þike soruþturmasýnýn odaðýndaki Fenerbahçe nin eski yöneticilerinden birinin, ABD den bazý askerî sistemlerin yüksek meblaðlarla satýn alýnmasýna, biz vergi mükelleflerini zarara uðratarak aracýlýk ettiðini ve bu tür faaliyetlerin, yerli silah sanayiinin önünü kestiðini yazmýþtým. Bu yazým üzerine bizzat kendisi telefonla aramýþtý. Kendince büyük bir teveccüh gösterdiðini ima ederek, Aslýnda sizi þirketimde çalýþan emekli generallere aratýrdým, ama ben aradým, bizzat doðru bilgileri aktarmak için demiþti. Anladýnýz deðil mi?, a- dam aslýnda aba altýndan sopa gösteriyor ve beni, þirketinde çalýþtýrdýðý generaller ile üstü kapalý tehdit ediyordu. Herhalde bu zavallý iþadamý beni böylece korkutacaðýný sanýyordu. Artýk Türkiye de, onlarca yýl kendilerine dokunulmazlýk bahþedenlere, suç iþlediklerinden þüphelenildiðinde yargý marifetiyle dokunuluyor. Ýster emniyet müdürü gibi üst düzey bürokrat olsun ister kendilerine devlet adamlýðý yakýþtýrmasý yapan kimi askerî bürokratlar ile onlarýn yargý, basýn, iþ dünyasý ve üniversitelerdeki uzantýlarý olsun hepsine artýk dokunuluyor. Kamu vicdaný bir nebze olsun rahatlýyor, suç iþlediðinden þüphelenilen herkese dokunuldukça. Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç, bir konuþmasýnda þöyle diyordu: Yargýnýn asli görevi, gücü elinde bulunduranlarý hukukun sýnýrlarý içine çekmek, onlarýn makul ve ölçülü davranmalarýný saðlamaktýr. Nate Beeler, The Washington Examiner Baský, tehdit, þantaj sökmezse canýna kastedilen bir düzen artýk kýrýlýyor gibi. Türkiye nin bu arýnma sürecinden rahatsýz olanlar çirkin yüzlerini her ortamda gösterebiliyorlar. Toplum olarak, bizi aydýnlýk Türkiye ye götürecek temizlik operasyonlarýna güçlü destek vermeliyiz. Futbolda þike iddialarýyla baþlatýlan soruþturma ve bu çerçevede yapýlan gözaltýlarýn, kapsamlý bir organize suç davasýyla sonuçlanacaðý netleþmeye baþladý. Þaþýrmam da zaten. Zira bazýlarý gözaltýna alýnan yöneticilerin, silah ihalelerini, temsilcisi olduklarý firmalara yönlendirmek için kimi önde gelen asker kiþiler ile yaptýklarý kulisler, iþbaþýndaki hükümetleri bu amaçla etkileme politikalarý çok iyi bilinirdi de, iþin þantaj ve tehdit boyutu nedeniyle üzerine gidilmesi yargý dâhil her kesimi korkuturdu. Artýk futbol dünyasýndaki derin iliþkiler de mercek altýna alýndýðýna göre bu camiadaki bazý kiþilerin, savunma ihalelerinden elde ettikleri öne sürülen milyarca dolarlýk komisyonlar baðlamýndaki iliþkiler aðý da soruþturma kapsamýna girmiþ olabilir diye düþünüyorum. Zekeriya Öz ün, bu yýl içinde baþka bir göreve atanmadan önce baktýðý Ergenekon darbe planý soruþturmalarý kapsamýnda askerî ihaleleri de mercek altýna aldýðýný ben dahil bazý gazeteciler yazmýþtýk. Savunma sanayii alanýnda bir uzman kiþi, Öz e, 2009 yýlý baþlarýnda askerî ihalelerde yaþandýðý iddia edilen yasadýþý faaliyetlerle ilgili kapsamlý bir dosya vermiþti. Öz ün, bu çok ö- zel bilgilerin yer aldýðý dosyayý da gözönüne alarak askerî ihaleler ile Ergenekon un para kaynaklarý arasýndaki olasý iliþkileri de mercek altýna aldýðý biliniyordu. Kimi iþadamlarý, asker ve siyasi iktidarlar arasýnda geçmiþte yaþandýðý öne sürülen silah ihalelerinde iþbirliði ve bu yolla darbeci zihniyete para kaynaðý yaratma aðýnýn çözülmesi, askerî vesayetin geriletilmesi ve temiz Türkiye yolunda bir diðer önemli ve kritik adýmý oluþturacaktýr. Lale Kemal, Taraf 6 Temmuz 2011 Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Topkapý'daki okulumuza resim, müzik, beden eðitimi ve çocuk geliþimi öðretmenlerine ihtiyaç duyulmaktadýr Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) Gsm: (0506) Grafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Özel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) (0505) Antakya/Hatay Sultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) E Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) ÝHRACATÇI FÝRMA- LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) KÝRALIK DAÝRE Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl a- rasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) , kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) SATILIK DAÝRE SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m 2 bahçeli TL Tel: (0535) Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m 2 (0533) ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem Temmuz- Aðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C ) Müracaat Tel: Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) SATILIK ARSA Bilecik Gölpazarýnda 500m 2 arsalar tamamý 1.500TL'den baþlayan fiyatlarla Sakarya Kaynarca'da Ýstanbula 100 dakika mesafede dönümü 'den 'e kadar müstakil tapulu araziler Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m TL Yalova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi TL Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VASITA 2006 GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇEÞÝTLÝ Gebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih NAKLÝYE Semerkand Þehiriçi Þehirlerarasý marangozlu ZAYÝ Ýstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO nolu emlak ve emlak yönetimi öðrencisiyim öðrenci kimliðimi ve pasomu kaybettim hükümsüzdür. Zeynep Özer 34 BY 8571 Plaka nolu aracýmýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Orhan Altuner

9 Y MAKALE 9 Bu yaz mevsimi, gaflet zamaný ve derd-i maîþet meþgalesi hengâmý ve þuhûr-u selâsenin çok sevaplý ibâdet vakti ve zemin yüzündeki fýrtýnalarýn silâhla deðil, diplomatlýkla çarpýþmalarý zamaný olduðu cihetle, gayet kuvvetli bir metânet ve vazife-i nûriye-i kudsiyede bir sebat olmazsa, Risâle-i Nûr un hizmeti zararýna bir atâlet, bir fütur ve tevakkuf baþlar. Bedene mi, ruha mý, ekmeðe mi, hizmete mi? Sokaða çýktýðýmýzda -hatta evimizde- milyonlarla günah Büyüyünce ben de senin gibi olacaðým Vaktiyle evlâdýyla yeteri kadar ilgilenemeyen ebeveyne radyodan dinlediðim bir hikâyem var: Vaktin birinde bir baba varmýþ. Bu baba e- mekliliðinde farkýna vardýðý hatasýnýn itirafýný dostuna þöyle anlatmýþ: Ýyi ve itibarlý bir iþim vardý. Ýþimi çok seviyor, adeta kendimi kaptýrýyordum. Gün geldi evlendim. Eþimle çocuk olmasýný istedik. Rabbim nasip etti. Ama çocuðumun doðumunda onun ve eþimin yanýnda olamadým. Ýþim gereði dýþarýda idim. Aradan aylar yýllar geçiyor, evlâdým büyüyordu. Ýlk baba ifadesini hiç unutamam. Akþam geldiðimde çoðu zaman onu uyurken severdim. Çocukluðunda ona bir top almýþtým. Benimle oynamak istediðini ve beni çok sevdiðini söyledi. Ýþimin çokluðundan dolayý hafta sonu pazara havale etmiþtim. Tamam babacýðým, seni çok seviyorum ve ben de büyüyünce senin gibi olacaðým dedi. Hafta sonu geldiðinde gerçekten iþim çoktu. Yavrum, bu Pazar çok iþim var, yetiþtirmem gerekiyor. Haftaya oynayalým dedim. Baþýný sallayarak beni çok sevdiðini ve büyüyünce benim gibi olmak istediðini söyledi. Onun bu çeþit benimle beraber olmak isteklerine olumlu cevaplar veremedim. Hep iþim engel oluyor, bir türlü ayarlayamýyor, daha sonra larla erteliyordum. Okullar bitti. Üniversite mezuniyetinin ardýndan oturup þöyle baba oðul konuþmak istediðimi, bir Pazar sabahý beraber kahvaltý yapmak istediðimi söyledim. Babacýðým ben de çok isterdim, ama mezuniyetin ardýndan arkadaþlarýmla bir programým var. Bana arabanýn anahtarýný verir misin? Seni çok seviyorum ve senin gibi olmak istiyorum diye cevap verdi. Ýþ hayatýmý bitirdim. Emekli oldum. Oðlum baþka bir þehirde kendine iyi bir iþ bulmuþtu. Orada yaþýyordu. Dayanamadým artýk. Telefon açarak Evlâdým, seni çok seviyorum. Çok özledim. Müsait isen hafta sonu bir gel de hasret giderelim... demeye çalýþtým. Aldýðým cevap hayatýmýn hatasýnýn açýklamasýydý: Babacýðým! Ben de sizi çok özledim. Ama gerçekten iþim çok. Eðer ayarlayabilirsem gelmek isterim. Anneme çok selâm söyle, ellerinden öperim. Seni çok seviyorum. Büyüyünce senin gibi olmak istiyorum. Anladým, ama artýk çok geçti. Daha çok geç olmasýn ümidiyle Zamanýmýzýveenerjimizinereyeharcamalýyýz? birden saldýrýyor. Hz. Adem den (as) kýyamete kadar bütün peygamberin Allah a sýðýndýðý ahlâksýzlýk ve inkârýn yerleþtirilmeye çalýþýldýðý Deccalizmin hüküm sürdüðü devrede yaþýyoruz. Ýmtihan þiddetli. Ebedî bir hayatý kaybetme veya kazanma dâvâsýnýn baþýmýza açýlmýþ. Deccalizmin þubeleri materyalizm ve sekülarizmin tasallutuyla, Müslümanlardan 40 vefiyattan birkaçýnýn imanla kabre göçtüðü felâket ve helâket dönemi... Acaba, insanýn ve Müslümanýn hangi cephesine hizmet etmek lâzým? Ruhuna mý, cesedine mi; aklýna mý, midesine mi? Dünyaya mý, ukbaya mý teþvik etmeli? Ýman, Kur ân için mi, ekmek ve istikrar için mi? Bediüzzaman, durmamacasýna Risâle yazdýrýrken, Nurun sadýk kahramaný ve kumandaný diye vasýflandýrdýðý talebesi Zübeyir Gündüzalp, yazmaya hali, mecali kalmayýnca, Üstad ým çok acýktým! der. Öyle mi? Ýþaret koy yemekten sonra devam edelim Üstadým, bir kebap söyleyeyim geleyim! Zübeyir, sepetin içinde kuru pide var. Getir þu kaba onu doðra. Mangalda da akþamdan kalma et suyu var. Dolapta da yoðurt var, onu da getir Yemeye baþlayýnca Üstad: Zübeyir! mideden münkir ne var? Peygamber-i Ziþan Efendimiz (asm) insanlarýn doldurduklarý kaplarýn en þerlisi mideleridir, buyuruyor. Mideden nankör ne var? Þimdi on çeþit yemek yiyelim, on saat sonra hiçbir þey yememiþ gibi olur. Þu yediðimiz tiriti ne niyetle yesen o olur. Kebap desen kebap olur, köfte desen köfte olur. Börek desen börek olur, hem herþey olur. Bugün ümmet-i Muhammed in ihtiyacý mide açlýðýndan ziyade ruh açlýðýdýr. Ümmet-i Muhammed in ruhunu doyurmaya bakýn. Kebap söylemek için çarþýya gidip gelinceye kadar birkaç sayfa yazý yazarsýn Her þeyin ehemini mühimine tercih edin. Yemek mühim deðil, fakat, ruhumuzun gýdasý daha mühim Nazif Çelebi Aðabey, Tahiri Aðabeye, Müjde, tayyare acentasý oldum, 5 kontenjaným var, hazýrlan seni Futbol þike'ste Türk futbol camiasýnda ciddi sarsýntýlara yol açan "þike" eksenli geliþmeler, her gün yeni bir boyut kazanarak gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu camiada öyle bir fay kýrýlmasý yaþandý ki, bunun artçý þoklarý da aylarca, hatta yýllarca devam edip gidecek gibi görünüyor. TARÝHTE BUGÜN Hý ris ti yan lýk â le mi nin en bü yük mez he bi Ka to lik li ðin mer ke zi o lan Va ti kan dev le ti, Ý tal - ya'nýn Ro ma þeh rin de fi i len ça lýþ ma ya baþ la dý. (7 Tem - muz 1929) Ge rek nü fu su ve ge rek se coð ra fi ko nu mu i ti ba riy le en kü çük dev let sta tü sün - de ol ma sý na rað men, Va ti - kan, dün ya da ki bü tün Ka - to lik le rin ru ha nî ve mâ ne vî mer ke zi ol ma hü vi ye ti ni ta þý yor. Dev le tin hem si ya sî baþ - ka ný, hem de ru ha nî li de ri Yaþananlarý "Fut bo lun ký rý ma uð ra ma - sý" þek lin de ni te le mek müm kün. ("Ký rýl - ma"nýn Far sça kar þý lýðý "þi kes te"dir. Tev - fik Fik ret'in e se ri o lan "Rü bâb ý Þi kes te", ký rýk saz an la mý ný ta þýr. Spor ca mi a sý ný sar san "þi ke" i se, bi ze lâf zen ve mâ nen "þi - kes te"ye ha týr lat mýþ ol du.) Si lâh, þid det, hid det... ay ný þa hýs o lup, Pa pa lýk ma ka mý ný tem sil e di yor. Bu yö nüy le de, i da rî sis - te mi "te ok ra tik mut lak mo nar þi"ye da ya ný yor. Pa pa yý se çen, dün ya Ka - to lik ki li se le ri nin tem sil ci si du ru mun da o lan 70 ka dar kar di nal dir. Va ti kan'a se çi lip gön de ri - len bu kar di nal ler i se, ö lün - ce ye ka dar bu tem sil ma - ka mýn da bu lu nur lar. * * * Ro ma þeh ri i çin de ay rý bir get to yu an dý ran Va ti - kan'ýn yüz öl çü mü 1 km. Ba zý maç lar da fa na tik ta raf tar kav ga la - rý na þa hit o lu ruz. Po lis a ra ya gi rer, ta raf - la rý a yýr ma ya ve ya týþ týr ma ya ça lý þýr. Kav ga lar, za man za man te rör ey lem le - ri ni a rat ma ya cak bo yut la ra týr ma nýr. Ö - lü mle re ka dar va ran a ðýr ya ra lan ma lar, et ra fý ký rýp dök me ler, or ta lý ðý yan gýn ye ri - ne çe vir me ler, ve sa i re... Ge ri li min yük sek ol du ðu ba zý kar þý laþ - ma lar da de li ci, ke si ci, ya ký cý â let ler de kul la ný lýr. 7 Temmuz 1929 Dünyanýn en küçük devleti: Vatikan Roma'daki Vatikan'dan bir genel görünüþ. ka re nin de al týn da. Ay ný þe kil de, nü fu su da bu gün i ti ba riy le 1000'in al týn da bu lu nu yor. Va ti kan'ýn gü ven lik gü cü, Ýs viç re a sýl lý yüz ka dar as - ker den mü te þek kil. Bun lar tâ 16. a sýr da gi yi len ký ya - fet ler le gö rev ya pý yor. * * * Va ti kan'ýn ge li ri ve ge çim u su lü, Ka to lik le rin yar dý mý, ba ðý þý, a i dat la rý i le mer ke - ze bað lý ça lý þan rad yo, tv, ga ze te gi bi med ya ku ru luþ - la rýn dan el de e di len pa ra - lar la sað la ný yor. Hacca götüreyim! demiþ. O ise, Üstada danýþayým. der Bediüzzaman: Tahiri sana Hac farz oldu mu? Efendim benim neyim var ki, farz olsun. Bir kâðýdým, bir de kalemim var! Tahiri, þeytan bazen saðdan gelir, seni hizmetten alkoymak ister. Eðer tayyareye binecek, seyahat edeceksen o baþka. Müslümanlarýn imaný tehlikede iken sen nasýl kendini düþünürsün? (...) Güzel yazýn var, o- kunuyor, çabuk da yazýyorsun. Birkaç Risâle daha yazýp hizmet etsen daha iyi deðil mi? (...) Ben buna razý deðilim, ama yine sen bilirsin! Üstadým, ben de bunun için sormuþtum. Tahiri soracak baþka sual mi yok! Hac sana farz olduysa zaten sormana lüzum yok, tabiî ki gideceksin. Ama, þu halde sen bana sormadan diyecektin ki, Nazif Bey ben yangýn söndürmeye gidiyorum. Yangýna giden adam, gezmeye gidemez. Nazif Bey e selâm söyle, senin yerine baþkasýný göndersin! Dipnot: 1- Ali Ulvi Kurucu, Hatýralar - 3, s Po li sin, bu gi bi za man lar da yap mýþ ol - du ðu a ra ma lar da, so pa, sa týr, de mir þiþ, ký rýk þi þe, zin cir, bý çak, dö ner bý çak la rý gi bi ya ra la yý cý, hat ta öl dü rü cü ma hi yet te - ki â let ler bu lu nup top la tý lýr. Þim di, ak lý mý zý ba þý mý za dev þi rip þu nok ta la rý dü þü ne lim: * Al lah i çin, ser gi le nen þu yük sek doz lu hid det ve þid de tin, han gi bir spor da lýy la ve ö zel lik le cen til men li ðin ad re si o lan fut bol kar þý laþ ma la rýy la u zak tan ya kýn dan bir a lâ ka sý var mý? * Bir ta kým ta raf tar lý ðý a dý na, ka rþý ta ký - mýn in san la rý ný öl dü re si ye döv me nin, va - sý ta la rý ný taþ la ma nýn, ya hut yak ma nýn, zer re mis kal bir man tý ðý, bir hak lý lý ðý söz ko nu su o la bi lir mi? * Spor de mek, sa de ce fut bol mu de - mek? Spo run bü tün dal la rý ný göl ge de bý - ra ka cak þe kil de top lum o la rak ken di mi zi kap týr dý ðý mýz þu "fut bol ko lik li ði"miz, a - ca ba had den aþ mýþ bir ma ra zýn be lir ti si de ðil mi dir? * Der man had den a þar sa, dert ge tir mez mi? Sa yý sýz ga ze te, der gi, rad yo ve ö zel - lik le tv ka nal la rý nýn en faz la yer ver di ði, ü ze rin de dur du ðu ko nu la rýn ba þýn da fut - bol gel mi yor mu? Ko ca ko ca a dam lar, can lý ya yýn lar da sa at ler ce bu ko nu yu ko - nu þup dur mu yor mu? Pe ki, bu nor mal bir du rum mu? * Son yýl lar da, fut bol ku lüp le ri nin yö - ne ti mi ni mü te a hhit ler, si lâh tüc car la rý, e - mek li ge ne ral ler ve ge dik li si ya set çi ler iþ - gal et me di mi? * To to, lo to, id da a gi bi uy gu la ma lar, i þi ku mar rad de si ne ka dar týr man dýr ma dý mý? Bu ku mar çar ký nýn et ra fýn da, yüz bin ler ce in sa nýn pa ra sý per va ne ya pýl ma dý mý? So nun da ü mit le ri bo þa çý kar tý lýp he - der e dil me di mi? Ve, iþin manevî boyutu * Þi þi ril dik çe þi þi ri len fut bol ba lo nu sa - ye sin de, sa yý sýz va tan da þýn da ha ul vî hiz - met le re duy du ðu he ye can sön dü rül me ye ça lý þýl ma dý mý? Bir fut bol ka rþý laþ ma sý ný ka çýr ma mak i çin, bir çok kim se ay ný sa a te denk ge len me se lâ i mâ nî bir ders ve ya soh be ti ge ri plâ na it me di mi? Pe ki, bu ha li nor mal gör mek müm kün mü? Bu a nor mal li ðin, bir yö nüy le gay re - tul la ha do ku na cak rad de ye ka dar çýk ma ih ti ma li yok mu? Ýþ te, bu ve ben ze ri bir çok nok ta var ki, ü ze rin de cid dî cid dî dü þü nül me si ni ge - rek ti ri yor. Ne de miþ ler: Ku la be lâ gel mez Hak yaz ma dýk ça; Hak be lâ yaz maz kul az ma - dýk ça. Al lah, ulvî, kudsî olan ha ki ki va zi - felerimi zi u nut tu ra cak, te hir et ti re cek, ge ri plâ na it ti re cek var ta la ra düþ mek ten biz le ri mu ha fa za ey le sin. GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Kur ân da insan haklarý Allah insaný mükerrem yaratmýþtýr. Kendisine cüz î irade vermiþ ve onu hür yaratmýþtýr. Ýnsaný hür yarattýðý, seçme ve istediðini yapma hürriyeti verdiði için fiillerinden kendisini sorumlu kýlmýþtýr. Hayýr yaparsa mükâfatý, þer iþlerse bu durumda da cezayý hak eder. Ýnsan ayrýca yeryüzünde halife olarak yaratýlmýþ, mahlûkat emrine verilmiþ ve kendisine varlýklar üzerinde tasarruf yetkisi verilmiþtir. Bu yetkisini iyi kullanýrsa hem dünyada hem ahirette daha iyi yaþamaya lâyýk olur. Kötü kullanýrsa mahlûkatýn sahibi ve maliki olan Allah onlarýn hakkýný alýr ve kiþiyi cezalandýrýr. Sonuçta insan sorumsuz deðildir; Allah a karþý hesap verme durumundadýr. 1- Hayat hakký: Yüce Allah Kur ân-ý Kerim de Bir insanýn hayatý bütün insanlarýn hayatýna denktir (Maide, 5:32) Birisinin günahý ile bir baþkasý sorumlu olmaz (En am, 6:164) buyurarak insan hayatýnýn ve þahsiyetinin deðerini ortaya koymuþtur. Bir insan, rýzasý olmadan bütün insanlýk için feda edilemez. Bir gemide bir masum ve on cani varsa, masumun hayatýný kurtarmadan o gemi hiçbir þekilde batýrýlmaz. Hakikiye adalet anlayýþý buna müsaade etmez. 2- Zayýflarý ve malulleri koruma hakký: Yüce Allah Kur ân-ý Kerim de Harbe katýlmamakta köre, topala, hastaya sorumluluk yoktur (Fetih, 48:17) buyurur. Peygamberimiz (asm) de hadislerinde Kadýnlar, çocuklar ve tecavüz etmeyen din adamlarýnýn haklarýnýn dokunulmaz olduðunu ilân etmiþtir. 3- Ýnsanlarýn þahsiyetlerinin ve kadýnlarýn namuslarýnýn korunmasý: Yüce Allah Kur ân-ý Kerim de Alay etmeyi, dedikoduyu, zanla hüküm vermeyi ve iftirayý yasaklamýþtýr. (Hucurat, 49:11-12) 4- Mü minler kardeþ, diðer insanlar ise insanlýkta eþittirler: Yüce Allah Mü minler Kardeþtir (Hucurat, 49:10) buyururken Ýnsanlarýn da bir anne-babadan yaratýldýðýný (Hucurat, 49:13) ifade eder. Böylece kimsenin kimseden üstün olmadýðýný söyler. 5- Masiyetten çekinme hakký: Peygamberimiz (asm) Allah a isyaný emreden kula itaat yoktur buyurarak körü körüne itaatin olmayacaðýný belirtmiþtir. Yüce Allah Hevasýna uyan ve kendi zikrimizden kalbini gafil kýldýðýmýz, iþleri aþýrýlýk olan kimseye itaat etme! (Kehf, 18:28) ferman eder. Bu ayet herhangi bir zalimin Müslümanlara imam olamayacaðýný, Müslümanlarýn da zalime itaat etmedikleri zaman sorumlu olmayacaklarýný belirtir. Zulme kalben meyletmek de büyük bir vebaldir. (Hud, 11:113) Bu isyan etmek mânâsýnda anlaþýlamaz. Zira isyan, toplumun düzenini bozan ayrý bir zulümdür. Sadece itaat edilmez ve pasif direniþ yapýlýr, ama tecavüz edilmez. 6- Ýstiþare etme ve istiþareye katýlma hakký: Buna Seçme ve seçilme hakký da denebilir. Yüce Allah Mü minlerin iþleri aralarýnda þura iledir. (Þura, 42:38) ferman eder. Peygamberimize (asm) Onlarla istiþare et! (Al-i Ýmran, 3:159) ferman eder. 7- Mülkiyet hakký: Yüce Allah Birbirinizin mallarýný aranýzda batýl yollarla yemeyin! (Bakara, 2:188; Nisa, 4:29) buyurmaktadýr. 8- Hürriyet hakký: Hz. Ömer (ra) Ýslâmda hiçbir kimse haksýz yere, suçu sabit olmadýkça tutuklanamaz ve hürriyet hakký elinden alýnamaz. Allah ýn hür olarak yarattýðý hiçbir insan köle yapýlamaz demiþtir. Hz. Ali (ra) da Hiç kimse eyleme geçmediði sürece fikirlerinden dolayý tutuklanamaz demiþlerdir. 9- Özel hayatýn korunmasý hakký: Yüce Allah Kur ân-ý Kerim de Kendi evlerinizden baþka evlere izin almadan ve selâm vermeden girmeyiniz. (Nur, 24:27) ferman eder. Ayrýca Tecessüs etmeyin [gizlilikleri/mahremiyeti araþtýrmayýn] (Hucurat, 49:12) emreder. 10. Zulme karþý direnme hakký: Yüce Allah Kur ân da Allah sizin çirkin sözler söylemenizi ve sesinizi yükseltmenizi sevmez. Ancak zulme uðrayanlar müstesna (Nisa, 4:148) buyurarak zulme uðrayanýn ve caný yananýn ve hakký yenenin baðýrma ve sesini yükseltme hakký olduðunu ifade etmiþtir. 11. Ýyilik yapanýn yardým alma hakký: Yüce Allah Kur ân-ý Kerim de Ýyilik ve takvada yardýmlaþýn. Kötülük ve masiyette birbirinize yardýmcý olmayýn (Maide, 5:2) fermaneder. 12. Dinvevicdanhürriyetivehakký: Yüce Allah insanlarý hür býraktýðý için dine ve inanmaya zorlamaz. Akla kapý açar, ihtiyarý elden almaz. Ýnsanlarýn hür iradeleri ile hakký ve imaný benimsemelerini ve kabul etmelerini ister. Bu sebeple Dinde zorlama yoktur (Bakara, 2:256) buyurur. Dörttemelölçü: Bir Ýslâm bilgini kýrk kitap kadar ilim ve hikmet toplamýþ, sonra bunlardan kendisi için dört prensip seçerek kurtuluþun bu dört prensipte olduðunu görmüþ ve hayatýna bu dört prensibi uygulamýþtýr. Bu dört prensipþunlardýr: 1- Allah tan baþkasýna güvenme! 2- Sýrrýný hiç kimseye söyleme! 3- Allah ýn sana verdikleri ile övünme! 4- Ýlim ve akýl yolundan ayrýlma!

10 10 Y KÜLTÜR SANAT BÝZÝM AÝLE den Hacý Arif Bey 1831 yýlýnda Ýstanbul Eyüp Sultan semtinde doðdu. Daha ilkokul çaðýnda iken sesinin güzelliði ile çevresinin dikkatini çekmeye baþlar. Sultan Mecid in teveccühünü kazanýp, Harem-i Humayûn a müzik öðretmeni olarak tayin edilir. Bu sebeple irsal-i lihye eder, yani sakal býrakýr. Saray câriyelerinden ve sonra eþi olan Çeþm-i Dilber Hatun un kendisini ve çocuklarýný terk etmesi üzerine hayatý boyunca üzgün ve kederli yaþamýþtýr. Sarayda verdiði müzik dersleri ile birlikte adýnýn karýþtýðý dedikodular dolayýsýyla hem sevenleri azalmaya baþlamýþ, hem de saraydan dýþlanmýþtý. Birkaç sene memurluk yaparak hayatýný devam ettirmeye çalýþmýþtýr. Sultan II. Abdülhamid böylesine deðerli bir san'atkârýn daha fazla zorluk yaþamasýný istemediðinden onu tekrar saraya aldýrýr. Ancak geçen zorlu ve sýkýntýlý yýllar Hacý Arif Bey i biraz asi yapmýþtýr. II. Abdülhamid in Türk Müziði ile pek de ilgili olmadýðýný biliyordu. Bir gün Sultan II. Abdülhamid huzurda kendisinden bir þeyler okumasýný istemiþ, ancak Hacý Arif Bey hastalýðýný ileri sürerek reddetmiþtir. Ý- kinci emri getiren mabeyinciye Hacý Arif Bey San'atta emre tahammül edilemez; kaldý ki ben kendisinin babasýna hizmet ettim. Þimdi padiþah oldu diye bana þunu çal, bunu söyle diyemez demiþtir. Buna iyice kýzan Sultan, bestekârý bir odaya 50 gün boyunca hapsettirmiþtir. Ölümünden evvel kalp hastalýðýna yakalanmasý, hayal kýrýklýklarýyla dolu 3 evliliði, yaþadýðý maddî ve manevî sýkýntýlar Arif Bey i iyice yýpratmýþtýr. 28 Haziran 1884 tarihinde meþk odasýnda fenalaþýr. Oðlu Cemil i çaðýrtarak yönünü kýbleye çevirmesini ister. Kýsa süre sonra da vefat eder. Bestekâr Yahya E- fendi Mezarlýðýna defnedilmiþtir. Hacý Arif Bey hayatý boyunca bir musýkî aletini çalmayý veya nota okumasýný öðrenmedi. Ancak o, müzik tarihimizin önemli bir ses icracýsý ve bestekârý oldu e yakýn bestesi olduðu bilinmekle birlikte zamanýmýza kadar ancak 336 sý ulaþabilmiþtir. Bunlardan 8 i dinî musýkî eseri, 326'sý þarký formundadýr. Meselâ bir Hüzzam Ýlâhisi ile Kerbelâ acýsýna ortak olmuþ ve Kâhyazade Arif Bey in Kurretül ayný Habibi Kibriyasýn Ya Huseyn þiirini bestelemiþtir. Son eserinin Gurub etti güneþ dünya karardý sözleri ile baþlayan þarkýsý olduðunu söylerler. Yakýn arkadaþý Tanburi Ali Efendi nin bu þarkýyý aðlamadan dinleyemediði anlatýlýr. Çok fazla olmasa da bestelediði bazý þarkýlarýnýn þiirlerini kendisi yazmýþtýr. Vefat yýldönümünde Hacý Arif Bey e Cenâbý Hak tan rahmet ve maðfiret niyaz ediyoruz. yardýmlaþma çaðrýsý BÝZÝM AÝLE Dergisi Temmuz sayýsýnda yardýmlaþmanýn önemine deðiniyor. Osmanlý dönemindeki yardýmlaþmalarý gurur duyarak anlatýrken, bu hasletleri o zamana mahsus bir hal gibi düþünmek yaþadýðýmýz en büyük sýkýntý. Kim bilir belki de kendi yaþantýmýzda, yardým etme isteðini çoðu zaman açýða çýkaramamanýn verdiði sýzýyý perdeleme gayreti bunun adý Bu düþüncelerle Temmuz sayýsýnda yardýmlaþmayý kapaðýna taþýyan Bizim A- ile, bunu gerçekleþtirdiðimizde kaybetmek üzere olduðumuz mutluluðu yakalayacaðýmýzý da fark ettiriyor. Derginin sayfalarý bu ay özel bir röportaja yer veriyor ve Biz Büyük Bir Aileyiz sloganýyla yola çýkan Mutlu Yuva Mutlu Yaþam Derneði nin kapýsýný çalmýþ. Nesibe Boz un gerçekleþtirdiði bu röportaj okuyucularý bu toplum için ben ne yapabilirim? sorularýyla harekete geçirmeyi hedefliyor. Hilal Çorbacýoðlu, aile içi yardýmlaþmanýn gerekliliðini anlatýrken, bir yandan da iletiþimin ipuçlarýný sunuyor o- kuyuculara. Fatma Özer sadakayý anlattýðý çalýþmasýnda, bu iyiliði yapmaya her mü minin ihtiyacý olduðunu da hatýrlatýyor. Ahmet Özdemir, bir yetimin baþýný okþamanýn tatlýðýný paylaþýrken, Tarih sayfasýnda Zeynep Çakýr Osmanlý dan hayýrhahlýk örneklerini getiriyor. Haným Hanýma sadakanýn önemini ayet ve hadislerle ele alýrken, Fatma Özden Özkiþi hatýralarýný paylaþýyor. Ýlham, Düþünceler, Kadýn Dünyasý, Ýlk Yardým ve Tefekkür sayfalarýyla renklenen Bizim Aile Dergisi Temmuz sayýsýnda yürekleri coþturmaya aday. 5minaredenbirirestoreediliyor Hafýz Murat Necipoðlu hýzla iyileþiyor Ýki yýl evvel Ekim ayýnda, hafýz ve ses san'atçýsý Murat Necipoðlu aðýr bir beyin kanamasý geçirmiþ ve ölümden dönmüþtü. Murat kardeþimiz beyin cerrahide yoðun bakýmda uyutuldu günlerce. O tarihlerde ziyaret yasaðý olduðu i- çin aðabeyi, ses san'atkârý ve Dolmabahçe Camii imam hatibi Halil Necipoðlu ile zaman zaman telefonla görüþüp bilgi alýyordum. Efendiliði, saygýsý, mütevazi kiþiliði ile kendini sevdiren Murat ýn ses geniþliði ve yorumuyla okuduðu ilâhiler, kasideler, Kur ân-ý Kerim tilâveti hâlâ kulaklarýmýzda. Cenâb-ý Allah a (c.c) Murat Necipoðlu nu tekrar eski saðlýklý haline kavuþturmasý ve yine aramýza dönmesi için duâ etmiþ, siz okuyucularýmýzdan da duâ beklediðimizi yazmýþtýk. Geçen Pazar günü uzun bir aradan sonra hal hatýr sormak üzere telefonla aradým. Kendisi açtý. Sesi gayet iyi geliyordu. Oldukça da mutlu olduðunu söyledi aramamdan dolayý. Saðlýðýný, son durumunu sordum. O da þu anda iyi olduðunu, sol tarafýndaki problemin henüz giderilemediðini, ama umutlu olduklarýný anlattý. Birkaç ay evvel aradýðýmda telefonu da yine kendisi açmýþ, ancak sesini tanýmam mümkün olamamýþtý. Aradan geçen süre zarfýnda mevcut iyileþme sesine de yansýmýþtý. Tabiî neþesine de. Konuþurken bir ara Ali abi Allah için seni seviyorum deyiverdi. Sesindeki samimiyet bizi de duygulandýrdý. Ben de Murat kardeþ, Allah için seni seviyorum. Sizin gibi Kur ân hafýzý, güzel sesli, san'atkâr kardeþlerimize ihtiyaç var. Allah þifalar ihsan etsin inþallah. Bu arada ben senin durumunu gazetede yazmýþ o- kuyucularýmýzdan da duâ istemiþtim o dönemde. Bir isteðin arzun var mý? þeklindeki soruma Duâ, abi dedi. Duâlarýmýz Murat kardeþimizle. Ýnþallah bu hýzlý iyileþme seyri sürerse önümüzdeki Ramazan da da yine Murat Necipoðlu nu bir çok televizyon kanalýnda izlemek mümkün olacaktýr. Allah ýn (c.c) Þâfi isminin tecellisi duâsýyla.. Ramazan yaklaþýrken belediyelere bir hatýrlatma Yýllardýr, Belediye baþkanlýklarýnýn Ramazanlarda gerçekleþtirdiði güzel bir gelenek var. Her Ramazan iftar çadýrlarý kurulur, bu çadýrlarda iftar sonrasý dinî konuþmalarýn, sohbetlerin yaný sýra tasavvuf müziði, Karagöz Hacivat gösterileri de yapýlýr. Bunda elbette bir sorun yok, aksine takdire deðer bir hizmet. Benim itirazým bazý belediyelere. Ramazandaki manevî havayý unutup eðlence boyutuna fazlasýyla deðer veren ve bunu da bir hizmet olarak algýlayan belediyeler ve baþkanlar var. Ýftar çadýrýna gelen insanlar en azýndan bu ayda tasavvuf müziði dinlemek ister. Ama sadece bazý televizyonlarda çýktý diye, isim yapmýþ þarkýcýlarý Ramazanda sahneye çýkarmak biraz tuhaf kaçýyor. Eðlence adý altýnda ise hoþ karþýlanmayacak oyunlar, bayaðýlýklar dahi sergilenebiliyor. Ramazan manevî aðýrlýðýndan çýkarýlýp eskinin Direklerarasý dedikleri eðlence yönü sýkça nazara veriliyor. Ayrýca dinî müziðimizi icra edecek onca deðerli isim var iken sýrf salon dolsun, belediyenin de reklâmý olsun diye program listesini düzenleyen Kültür Müdürlükleri de bundan dolayý sorumluluk taþýmaktadýr. Verilen her kuruþ harcama hak edilmeyen bir kazanç ise elbette kul hakký boyutunu da düþünmeli Belediye baþkanlýklarý. Umarým yine bu Ramazan da da bakýn ben dememiþmiydim deme durumuna düþmem. BÝTLÝS TEKÝ 5 minareden birini simgeleyen tarihî Ulu Cami ve minaresi, Vakýflar Bölge Müdürlüðünce restore ediliyor. Vakýflar Bölge Müdürlüðünce hazýrlanan proje kapsamýnda bir süre önce restorasyona alýnan ve þehrin en önemli simgelerinden biri olan 800 yýllýk Ulu Cami ve minaresindeki çalýþmalar devam ediyor. Çalýþmalarý inceleyen Vali Nurettin Yýlmaz, zaman içerisinde tarihî caminin iç duvarlarýnýn fayans, kubbe ve mihrabýnýn ise cam mozaikle kaplatýldýðýný belirterek, restorasyon kapsamýnda fayans ve cam mozaikle kaplanan yerlerin tamamen söküleceðini söyledi. Böylelikle caminin duvarlarýndaki orijinal taþlarýn ortaya çýkacaðýný vurgulayan Yýlmaz, duvarlardaki bozulan taþlarýn yerine ise orijinal taþlarýn yerleþtirileceðini ifade etti. Cami ile birlikte Bitlis te beþ minare türküsüne konu olan beþ minareden birini simgeleyen Ulu Cami ye ait minarenin de restorasyondan geçirileceðini ancak tarihi yansýtan minaredeki kurþun izlerine herhangi bir müdahalede bulunulmayacaðýný anlatan Yýlmaz, caminin çevresindeki iþ yerlerinin de kaldýrýlarak çevre düzenlemesinin yapýlacaðýný belirtti. Tarihi Ulu Cami ve minaresi, restorasyon çalýþmasýnýn ardýndan adýna yakýþýr konuma gelecek diyen Vali Yýlmaz, restorasyonu yýl sonuna kadar tamamlamayý planladýklarýný açýkladý. Yýlmaz, Ulu Cami nin yaný sýra þehir merkezindeki Þerefiye ve Þeyhül Garip camilerinin de onarýma a- lýndýðýna deðinerek, Þerefiye Camisi ndeki onarýmý Ramazan ayýna kadar tamamlayarak ibadete açmayý hedeflediklerini bildirdi. Þeyhül Garip Camii nde ise onarýmla birlikte kazý çalýþmasýnýn da sürdüðüne dikkati çeken Yýlmaz, caminin yanýndaki Hazo Haný nda da restorasyon çalýþmasý yapýlacaðýný söyledi. Bitlis in tarihî dokusunu ortaya çýkarmak i- çin çalýþtýklarýna iþaret eden Yýlmaz, Bitlis Deresi Islâh Projesi kapsamýnda da dere üstündeki iþ yerlerinin kaldýrýlmasý gerektiðini sözlerine ekledi. Bitlis / aa Bitlis in en önemli simgelerinden biri olan 800 yýllýk Ulu Cami ve minaresindeki çalýþmalar devam ediyor. FOTOÐRAF: AA Sepetçioðluiçinanlamlýtören TARÝHÎ romanlarý ve destanlarýyla Türkiye de okuyucularýn gönlünde taht kuran büyük romancý, Romanýmýzýn Dede Korkut u Mustafa Necati Sepetçioðlu, vefatýnýn 5. yýlý dolayýsýyla ESKADER mensuplarýnca yâd ediliyor. Edebiyat Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Derneði (ESKADER) tarafýndan her hafta düzenlenen Bâbýâli Sohbetleri nin 64 üncüsü romancý yazar Mustafa Necati Sepetçioðlu na ayrýldý. Bugün Timaþ Kitap Kahve de saat de baþlayacak olan toplantýda Sepetçioðlu nun Türk romanýndaki yeri üzerinde durulacak. Konuþmacýlar Prof. Dr. Durali Yýlmaz, Yard. Doç. Dr. Erol Ülgen, Hilâl Ünlü ve Mehmet Nuri Yardým Sepetçioðlu nun hayatýný, eserlerini, fikirlerini ve edebiyatýmýzdaki yerini anlatacaklar. Toplantýya iþtirak edecek olan Sepetçioðlu dostlarý, yakýnlarý, sevenleri, yayýncýlarý ve okuyucularý da hâtýralarýný nakledecekler. ESKADER mensuplarý Sepetçioðlu nu, ertesi günü mezarý baþýnda da anacaklar. Topluluk, yarýn saat da, Karacaahmet Mezarlýðý ndaki Þakirîn Camii önünde buluþtuktan sonra mezar ziyaretini yapýp dua edecek. Kültür Sanat Servisi Sulhname belgeselinin galasý yapýldý OHAL döneminde meydana gelen zorunlu göç ve köy boþaltmalarýn sebep olduðu zarar ve kayýplarýn giderilmesine dair uygulamalarý konu edinen Sulhname belgeselinin galasý gerçekleþtirildi. Ghetto Ýstanbul da yapýlan galadan önce açýklama yapan belgeselin yapýmcýsý ve yönetmeni Þehbal Þenyurt, belgeselin amacýnýn iki toplumun birbirini anlamasý ve tanýmasý olduðunu söyledi. Bu konuda çok þey söylendiðini belirten Þenyurt, bu meselenin bir an önce çözümlenmesi ve toplum nezdinde bu durumun da kabul görmesi gerektiðini aktardý. Þenyurt, belgeselin, bugüne kadar yaþanan sorunlara iliþkin 5233 sayýlý Tazminat Yasasý nýn Van daki uygulanýþýný konu edindiðini belirterek, Bu uygulamayý ana damar alarak, üzerinde durduðumuz konuyu tanýklarýn dilinden anlattýk. Film zaten belgesel niteliðinde, belgesel-film diyebiliriz. U- marým halk da bu soruna farklý bir þekilde yaklaþýlabileceðini görür. Belgeselde ayrýca arþiv materyallerini de kullandýk. Olaylara farklý yerlerden bakýlmalý. Sadece þiddetten bahsedilmemeli, þiddetin kaynaklarý da araþtýrýlmalý þeklinde konuþtu. Sulhname belgeseli bugün Van Sanayi ve Ticaret Odasý nda da gösterilecek. Ýstanbul / aa B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Sahte peygamber Müseylime ile Müslümanlar arasýnda cerayan eden ve Ýslâm'ýn zaferi ile neticelenen savaþ. 2. Tembellik, gevþeklik. - Bir erkek adý. 3. Gemi sýðýnak ve barýnak yeri. - Tahtadan imal edilmiþ perde. 4. Akümülatörün kýsasý. - Ermiþ, evliya. - Bir sür'at yolumuz. 5. Ruhlar âlemi, melekler mekâný. - Kilo amperin kýsasý. 6. Haya, utanma duygusu. - Yemek, taam. - Baþlýca süt hayvanlarýmýzdan biri. 7. Vaktinden önce, alýþýlan zamandan önce. 8. Tellerden oluþan ve kasýlarak vücut hareketlerini saðlayan organ ve bu organýn telsi dokusu. - Deðiþik türden hayvan veya bitkiden üremiþ (hayvan veya bitki). 9. Anlayýþ, seziþ, sezgi. - Harç alýp sürmeye yarayan, çoðu üçgen biçiminde, yassý, demirden, üstten tahta saplý sývama aracý. 10. Bir görevi yüklenmiþ olma, o görevin sahibi olma. - Güz mevsimi, sonbahar. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Çam aðacýnýn reçineli kabuðundan çýkan öz suyu. - Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasýndaki ses. 2. Bir malýn tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. þeylerin kime ait olduðunu belirtmek için üzerlerine konulan küçük kâðýt. - Jimnastik ayakkabýsý. 3. Yapýlmýþ, iþlenmiþ, imal edilmiþ. - Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak. 4. Kekliðin boynundaki siyah halka. - Alfabemizde ilk iki sesli harf. - Birçok kalýn direk yan yana baðlanarak yapýlan, düz ve korkuluksuz deniz veya ýrmak taþýtý. 5. Menekþegillerden, bir veya çok yýllýk otsu bir bitki. - Selenyumun simgesi. 6. Bir besin maddesi. - Rutenyum elementinin simgesi. - Mýsýr'ýn milletler arasý plaka iþareti. 7. Ateþli silâhlarda ateþlemeyi saðlamak için çekilen küçük parça. 8. Kolay, suhuletli. - Bal mumundan yapýlan krem. 9. Vermekten emir. - Herhangi bir hareketi düzenli aralýklarla parçalara bölerek bunlarýn resimlerini belirleme ve sonra bunlarý gösterici yardýmýyla karanlýk bir yerde, bir ekran veya perde ü- zerinde yansýtarak hareketi yeniden oluþturma iþi. 10. Hür, serbest. - Karagöz oyununda kayýkçýlýk ve kalaycýlýk yapan tip. 11. Ülke çapýnda yaygýnlaþtýrýlmýþ ulaþým ve iletiþim örgüsü, að. - A- çýk kestane rengi. 12. Uzaklaþmak, uzamak, ara açýlmak. - Harmanda döðeni boyunduruða takan, iki ucu çengelli aðaç araç BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI K A T A N A R A M A P A B A H A R T T A L A Þ M K A B K K A Ý P K B A D A N A F A Z T D Ü M E N A N T C A V Ý D E A O M A E E L A M A R Ý Y E Ý A N O K A R M A Y Z A N Ý M B A K A R S E B A N K E T Ý B Ý E Ý E E K A V A S T O T K A K A B E

11 Y Yeni Asya-Demokrat Eðitimciler Derneði iþbirliðiyle hazýrlanmýþtýr EÐÝTÝM 11 Cumhuriyet döneminde eðitim ve öðretim Cumhuriyet devri eðitim ve öðretim çalýþmalarýnýn temeli, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti zamanýna kadar uzanýr. Ýlk TBMM Hükümeti kurulduktan (24 Nisan l920) sonra, duyulan ihtiyaç üzerine 16 Temmuz 1921 günü bilimsel bir kurul toplantýsý yapýlmýþtýr. Bu toplantýda, ülke kuruluþunda en önemli etkenin ilmi tedrisatla, yani eðitim ve öðretimle mümkün olacaðý görüþünde birleþildi. Cumhuriyetin ilân edilmesinden sonra (29 Ekim 1923) çýkarýlan Tevhidi Tedrisat Kanunu (Eðitim ve Öðretimin Birleþtirilmesi) ile medrese öðretimine son verilmiþtir (3 Mart 1924). Daha sonraki yýllarda eðitim ve öðretim çalýþmalarý genel olarak üç bölümde geliþtirilmiþtir. Bunlar baþlýca; 1- Köy e- ðitimi, 2- Teknik eðitim ve 3- Halk eðitimidir. 1. Köy eðitimi: Ýlk zamanlarda köy ilkokullarý üçüncü sýnýfa kadar öðretim yapmaktaydý. Ayný zamanda bu okullarda eðitmen adý verilen, bir nev'î yardýmcý öðretmen statüsünde olan elemanlar ders verirlerdi. Eðitmenler, askerlik hizmetini çavuþ olarak tamamlayan köylü vatandaþlardan seçilirdi. Bu kiþiler bir yandan okuma yazma öðretebilecek, diðer yandan da ziraat iþlerinde köylüye yardým edebilecek özellikte yetiþtiriliyorlardý. Ýstatistiklere göre, 1950 yýlýna kadar yetiþtirilen e- ðitmen sayýsý 8675 ve eðitmenli köy ilkokulu sayýsý da 7090 dýr. Daha sonra köy öðretmenlerinin yetiþtirilmesine baþlanmýþtýr. Köy öðretmenlerinin yetiþmesi i- çin hazýrlanan program, adaylarýn ilkokulu bitirdikten sonra beþ yýllýk Köy Enstitülerinde hem ders görmelerini, hem de tarým ve san'at alanlarýnda yetiþtirilmelerini ön görmekteydi. Yine istatistik bilgilerine göre, 1950 yýlýna kadar 17 binden fazla köy öðretmeni yetiþmiþ ve sekiz binden fazla da köy ilkokulu açýlmýþtýr. Bunlardan baþka, köye tarým ve herhangi bir san'at dalýnda usta yetiþtirmek için bölge köy o- kullarý kurulmuþtur. Köy öðretmenlerinden baþarýlý olanlara bu okullarda görev verildi. Bu statüdeki öðretmenlerin sayýlarý da 1945 yýlý sonu itibariyle 600 e yaklaþtýðýný kayýtlardan öðreniyoruz. Diðer taraftan Köy Enstitülerinde açýlan saðlýk bölümlerinde ise köy ebesi ve saðlýk memuru yetiþtirilmiþtir. Bunlarýn sayýlarý da 1950 yýlýna kadar 500 dolayýnda kalmýþtýr. Görünüþte faydalý ve ülke kalkýnmasýna yönelik bir kuruluþ olan Köy Enstitüleri, zaman ilerledikçe toplumumuzun inanç ve ahlâk deðerleriyle tam ters bir görüntüye bürünmüþtür. Öyle ki, her geçen gün halkýmýzýn daha çok nefretini üzerine çeken bu kuruluþlar, 1950 yýlýndan sonra Millî E- ðitim Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmak zorunda kalýnmýþtýr. Çünkü, buralarda sergilenen inanç ve ahlâk dýþý bir çok davranýþlar ile inançsýzlýðýn ve ahlâksýzlýðýn derslerde resmen aþýlanmasýna çalýþýlmasý, halkýmýzý derinden yaralamýþ ve üzmüþtür. Bunun içindir ki, birer fesat yuvasý haline gelen bu kuruluþlarýn kapatýlmasýna halkýmýz çok sevinmiþtir. Bunlarýn yerine öðretmen okullarý a- çýlarak, bu sahadaki boþluklar büyük ölçüde doldurulmuþ oldu. 2. Teknik eðitim: Cumhuriyet devrinde ilk olarak teknik alandaki eðitim, erkek ve kýzlar için a- çýlan sanat enstitüleri ile gerçekleþtirilmeye çalýþýldý. Önceleri çok az sayýda açýlan bu okullar zamanla çoðaltýlarak, günümüzdeki meslek liseleri durumuna getirilmiþtir. 3. Halk eðitimi: Halka yönelik bu tarz eðitim, ilk zamanlarda ve köylerde, köy okulu ve köy odalarýnda, þehir ve kasabalarda ise halk evlerinde geliþtirilmek istenmiþtir. Köy Enstitüleri örneðinde olduðu gibi, bu eðitim tarzý da halkýmýzýn manevî deðerleriyle ters düþtüðü için, halk evleriyle birlikte kapatýlmýþtýr. Cumhuriyet devrinde uzun yýllar esaslý bir eðitim ve öðretim programý yapýlamamýþtýr yýlýnda yalnýz ilkokullar için hazýrlanan ders programý uygulamaya konmuþtur. Bu program yýllarca uygulandýktan sonra, bir çok eksiklikleri ve aksaklýklarý görülmüþtür. Üzerinde bir çok çalýþmalar yapýlmýþ ve sonunda 1962 taslak programý geliþtirilmiþtir. Bu programýn da yýllarca üzerinde çalýþýlýp bir çok düzenlemelerden sonra 1969 yýlýnda son þekli verilerek uygulamaya geçilmiþtir. Türk Millî Eðitim sistemi, 1975 yýlýnda kabul e- dilen Millî Eðitim Temel Kanunu ile bugünkü durumuna getirilmiþtir. Sözü edilen kanuna göre eðitim ve öðretim iki grup altýnda toplanmaktadýr. Bunlar; 1) Örgün eðitim (okul öncesi eðitim, temel eðitim, ortaöðretim ve yüksek öðretim) ile 2) Yaygýn eðitimdir. Yaygýn eðitim, örgün eðitimin dýþýnda kalan bütün eðitim ve öðretim programlarýný içine alýr. Bu da ayrýca, meslek teknik e- ðitimi ile genel programlý eðitim olarak iki bölümden oluþmaktadýr. (Ehil olmayan yerlerde oturan ve kukla durumundakilere ithaf olunur.) Çobanýn biri dere kenarýnda koyunlarýný otlatýyormuþ. Bu sýrada yanýna bir Cherokee Jeep yanaþmýþ. Brioni gömlek, Cerriti ayakkabýlar giymiþ, Ray-Ban gözlüklü ve YSL kravatlý sürücüsü aþaðýya inmiþ ve çobana sormuþ: - Eðer kaç tane koyununun olduðunu bilirsem bana onlardan birini verir misin? Çoban bir adama, bir de koyunlarýna bakmýþ. - Tamam, diye cevaplamýþ. Genç adam arabasýný park etmiþ, telefonunu bilgisayarýna baðlamýþ, bir NASA sitesine girmiþ, GPS ini kullanarak yeri taramýþ. Bir database ve logaritma ile doldurulmuþ 60 excel tablosunu açmýþ ve 150 sayfalýk bir rapor basmýþ, ardýndan çobana dönmüþ: Tam olarak 1586 adet koyunun var. Çoban: Mutluluk üzerine ÝSMAÝL HAKKI AVCI - Doðru, diye cevap vermiþ. Koyununu alabilirsin. Genç adam koyunu almýþ ve jeepinin arkasýna koymuþ. Bu sefer çoban adama dönmüþ: Eðer senin ne iþ yaptýðýný bilirsem, koyunumu geri verir misin? diye sormuþ. Adam: Evet, neden olmasýn? diye cevap vermiþ. Çoban: Sen, Dünya Bankasý nda danýþmansýn, demiþ. Adam hayretle sormuþ: Nasýl oldu da bildin? Çoban: Çok basit, diye cevaplamýþ ve devam etmiþ: Buraya çaðrýlmadan geldin, bu bir. Ýkincisi benim bildiðim bir þeyi bana söylemek için benden bir koyunumu istedin. Üçüncüsü, yaptýðýn hiçbir þeyden anlamýyorsun. Çünkü koyun diye köpeðimi aldýn! (Faydalý Bilgiler Antolojisi 2 den) Eðitimde farklý model MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ MÝZAH DERLEYEN: Ýsmail Hakký Avcý Bir þey bilmeyen danýþman Eðitimin özünde insaný iyi yetiþtirmeye yönelik kaideler zinciri olmalýdýr, diye düþünüyoruz. Bütünlüðü içindeki saðlam kriterler taþýyan eðitimdeki maddelerin en önemlisi insan fýtratýna uygun mülâhazalarý taþýyanýdýr. Peki biz mevcut eðitim sistemiyle insanýmýzý her yönüyle çok iyi yetiþtirebildik mi? Buna hayýr diyeceðiz. Peki ne yapmalýyýz o zaman? diye soracak olursak, buna mukabil eðitimde farklý modeller arayýþý içinde olunmalýdýr. Meselâ, ilim adamlarý ortak görüþ olarak üzerinde durup deðerlendirdiði bir model üzerinde kafa yormuþlardýr. Dayatmacý, antidemokratik, jakoben tip þekilcilik ve harften i- baret olumsuz unsurlarý taþýyan eðitimin bünyesi artýk zayýflamýþtýr, kanaati yaygýnlýk kazanarak aþikâr hâle gelmiþtir. Günümüzde artýk doðrular revaç görmektedir. Sosyal açýdan üç model üzerinde karar kýlmýþlardýr. 1- Sosyal deðiþim üstten baþlar aþaðýya doðru çalýþýr. 2- Deðiþme alt yapýda baþlar aþaðýya doðru çalýþýr. 3- Deðiþme taban ve üst seviyelerde ayný zamanda baþlar. Bu üç açýnýn da bir takým mahsurlarý olduðu deðerlendirilir. Yani sýhhatli kâide ve kurallar ihtiva etmez. Bir diðer model ise, saðlýklý olaný da budur Sosyal deðiþimde alt tabakadan yukarýya doðru ve þahýslardan insanlýða uzanmýþ geniþ bir sistemler ekolüdür. Kiþinin fýtratýna uygun eðitimde farklý ve en geçerli modelin bu son model olduðu kanaati kuvvetli ve sýhhatli bulunarak, insaný eðitim yoluyla yetiþtirmede en doðru söz sahibi denilir. Eðitimde model arayýþý bir ihtiyaçsa ki, ihtiyaçtýr. Bu, e- ðitimde de bir Bediüzzaman modelidir. Düþünün beyler. Eðitim sistemimiz, Türkiye gerçekleri ile pek uyuþmuyor. Ýdeolojik yapýsýyla dünyayla mutabýk olmayan, hantal ve militarist anlayýþýyla meseleleri çözmek yerine problem üretiyor. Sistemin dayandýðý paradigmayý sorgulamak ise kimsenin cesaret edemeyeceði kudsî bir yasak olarak devam ediyor. Bu konuda gayret gösterenlerin çabalarý da, devleti yönetenlerce engelleniyor, ya da baþka güç odaklarýný karþýsýnda buluyor. Vicdanlarý sýzlatan bu garabet Türkiye nin geleceðini ipotek altýnda tutmaya devam ediyor. Memleket kaybetmiþ kimin umurunda. Nüfusunun yüzde kýrkýndan fazlasýnýn ilköðretim ve liseleri doldurduðu ülkemizde bu ciddî bir sorun olarak karþýmýzda duruyor. Genç kuþaklara reva görülen bu ideolojik dayatmanýn daha ne kadar süreceði öðrencileri ve öðretmenleri kara kara düþündürüyor. Marksizm ve ateizmin çaðdaþ versiyonunu çaðrýþtýran bu ucube, hastalýklý yapýyý kimler ne maksatla himaye ediyor anlamýþ deðilim. -Vesayetçi derin mahfillerde destek gören militarist bir yapýyý esas alan bu sistem, millî manevî deðerlere karþý savaþ açan, ihtilâlleri besleyen korkunç bir aygýta dönüþmüþtür. Tek tip insan yetiþtirmeyi okullarýmýzý ideolojk bir üs haline getirerek din kültür tarihimize saldýrmayý marifet saymaktadýr. AB ülkelerindeki eðitim standartlarýnýn uzaðýnda olan bu durum uyum sürecinde ayakbaðý olmaya devam edecek gibi. Modern ve büyük Türkiye'nin en ö- nemli meselelerinin baþýnda demokrat bir eðitim anlayýþýnýn egemen kýlýnmasýdýr. Rusya da bile demokratik ve liberal yapý güç kazanýrken, Türkiye, diktatörlüðü hatýrlatan ilke ve inkýlâplarý referans a- lan, insan haklarýyla baðdaþmayan bu sistemle yollarýný ayýrýp reforma gitmelidir. -Çocuklara yarýþ atý muamelesi yapan sistem sadece problem üretmeye devam ediyor. Onlarýn yeteneklerini öldürüyor, becerilerini söndürüyor. Mutluluk nedir? Saadettir. Saadet; mes ûd olmak, bahtiyarlýk, her istediðine kavuþmuþ olmak ve devamlý huzur ve sevinç hâlleridir. Herkes mesut ve mutlu olmak ister, hemen hemen bütün gayret ve çabasý onun üzerinedir. Niye mutlu olunmak istenir hep? Niçin saadete ermek aranýr, peþinde koþulur? Nedir mutluluk? Mutluluk; iþinin yolunda gitmesidir insanýn. Öðrencinin baþarýsý, öðretmeninin mutluluðudur. Mutluluk; tabiatýn bütün güzellikleriyle arzý endam ettiði beldelerde çiçekler, aðaçlar arasýnda, kuþ cývýltýlarýyla dere þýrýltýlarýný duya duya sâkin adýmlarla yürümektir. Mutluluk köyde bekleyen anaya kavuþmak ve geliþinle onu sevindirmektir. Susuzluk çeken bir köpeðe su içirmektir mutluluk. Sana miyavlamasýyla yalvaran kediyi doyurmaktýr mutluluk. Kalabalýkta, müsâit olmayan þartlarda sýkýþtýðýn o müziç haldeyken insanýn, evine varmasý veya müsait bir lavabo bulduðunda rahatlamasý da mutluluktur. O sýkýþýk ânýnda uygun ve rahat bir yerde olmandan daha saâdetli ne olabilir? Hastalandýðýnda, hastalýðýnýn verdiði sýkýntýlar içerisindeyken meselâ þiddetli böbrek sancýsý çekerken-acýnýn dinmesi mutluluktur. Çocuklarýna helâl kazancýnýn semeresini götürmek, onlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak mutluluktur. Çocuðunun istediði bir eþyayý sonunda alarak onu sevindirmen mutluluktur. Evine geldiðinde senin güler yüzle karþýlanman, yorgun geldiðin evde, sýkýntýnýn üstüne bir mesele çýkarýlmamasý da saadettir. Ýyi bir kadýnla evli olmak dünyevî saadetlerin en büyüðüdür. Tabiî bunun ahiret mutluluðuna da faydasý vardýr. Apartman dairesinde, yeþilliðe hasret kaldýðýn bu ortamda, balkonda yetiþtirdiðin çiçekle alâkadar olman mutluluktur. Ýyi ve baþarýlý çocuklarý olmasý, ebeveynin mutluluðudur. Mutluluk, ayný zamanda kiþinin kendisini sevmesi ve deðer vermesidir. Mutluluk, mesud olmak, bahtiyarlýk, gönül rahatlýðý ve kalb huzurudur. Baþkasýnýn tiksindiðin hareket ve pisliðine mukabil, seninkilerin sana hoþ gelmesi mutluluktur. Aksi halde kendini bile çekemez, bu ýztýraplý bir hâl olurdu. Bu da Yaratanýn pek fark edilmeyen ayrý bir nimeti. Baþka bir nimeti de hapþýrmaktýr. Rahat bir ortamda hapþýrarak rahatlatýcý bir tat alman da Rahmet sahibinin verdiði mutluluktur. Sýkýntý içerisindeki bir insanýn ihtiyacýný karþýlamak, sýkýntýsýný gidererek onu sevindirmek saâdettir. Baþkalarýnýn mutluluðunu saðlamak senin için de mutluluktur. Sýkýntýlý bir vaziyetteyken Allah a duâ etmen de sâfi bir mutluluktur. Hele o sýkýntýný Allah giderdiðinde, o hâlet en büyük saâdettir. Yaratanýna ibâdet etmek saâdettir, Allah rýzasýna ermektir. Bu hem de ne saâdet ne mutluluktur; elemsiz, tam bir lezzettir. Bazý geçici mutluluklar vardýr; o kýsa anlarda mutlu olursun sevinirsin. Sonra, geçip giden o kýsa saâdetten geriye sana teessüfler i- çindeki elemi kalýr. Ýnsanýn saadeti, kalb huzuru, gönül rahatlýðýna baðlýdýr. Önce saðlýk, sonra sevmek ve sevilmek mutluluktur. Mutluluk sevdiðiyle beraber olmaktýr. Affetmek de insana mutluluk verir. Mutluluk; sevgi, merhamet, þefkat ve yardým duygularýyla beslenir. Bir türlü mutlu olamayan, mutluluk ve huzur içerisinde olanlarý çekemeyenler de vardýr. Bu gibilerden birini Ahmed Hamdi Tanpýnar, Huzur isimli romanýndaki Suad karakterinde iþler: Suad, sokakta yarý aç, barýnaksýz, kirli ve tehlikeli bir ortamda, pek çok olumsuzluk i- çerisinde olmasýna raðmen mutlu ve þen bir þekilde oynamasýna içerlediði kedi yavrusunu tutup denize atar. Yukarýda sýraladýðýmýz ve örneklerini çoðaltabileceðimiz mutluluk hâlleri, geçip giden mutluluklardýr. Gerçek mutluluk elemsiz ve devamlý olandýr. O da Allah a kul olmak ve i- bâdet etmekle tam saðlanabilir. Zira samimî i- bâdette elemsiz lezzet vardýr. Ýnsan tam mutlu ve mutmain olur. Zaten dünyada gerçek mutluluk tam olarak saðlanamýyor. Geçmiþin elemleri, geleceðin endiþeleri o saadetli, mutlu, hoþ ve þen hâllerin tadýný kaçýrýyor. Öyleyse, hakikî mutluluða ermek -tabiî hazýrlýðý yapýlmýþsa- ahirete intikal etmekledir. Doyum ve tam tatmin Ebedî ve sonsuz olan Bâki âlem dedir. Kabrin arkasý lâyýk olan için gerçek mutluluk ve saâdet yeridir, vesselâm. Eðitim sistemi Türkiye yi geleceðe taþýmaktan çok uzak M. HANEFÝ ÖRNEK AKILLI TAHTA Allahým þu dört þeyden sana sýðýnýrým: 1-) Fayda vermiyen ilimden 2-) Korkmayan kalpten 3-) Doymayan nefisten 4-) Kabul olmayan duâdan Hz.Muhammed (a.s.m) Sünen-i ebu Davut -Eðitimde hiçbir zaman araçlarýn a- maçlar yerine geçmemesi gerekir. Aksi durumda büyük bir kargaþaya sebep teþkil eder. -Bir eðitim sisteminin baþarýsýný gösteren kriter ölçme ve deðerlendirme performansýdýr. Sene sonu deðerlendirmeleri, Anadolu liseleri ve üniversiteye giriþ sýnavlarý gibi. Öðrenciler, bir tarafta okul müfredatýný takip ederken diðer yanda sýnavý kazanmak için ter döküyor, dersanelere devam etmek zorunda kalýyor. Bu durum hem öðrencileri zora sokmakta, hem de ailelerini. -Eðitimde yeni adýmlar atýlmalý yeni bir metodoloji benimsenmelidir. Böyle gelmiþ böyle gitmemelidir. Kýrýk dökük, eksik aksak bir yapýyla gelecek inþa edilmez. Zararýn neresinden dönülürse kârdýr boþuna dememiþler. -Eðer okullardaki eðitim ve öðretim yeterli deðilse bu boþluðu dersaneler dolduruyorsa sistemde bir sakatlýk vardýr. Ýdeal bir eðitimde bireyler eðitimin nesnesi deðil, öznesi olmalýdýr. Ezberci bir anlayýþ deðil, sorgulayýcý, geliþtirici, düþündürücü ve aktif metotlar esas alýnarak saðlýklý kiþilikli insan yetiþtirmeyi gaye edinmelidir. Deðerler erozyona uðramýþsa, zihinler ezberciliðe dayalý bilgi çöplüðüne dönmüþse, bu sistem insan yiyen bir canavara dönüþür, geleceðimizin sermayesi olan çocuklarýmýzý kaybederiz. Hem beyin, hem de kaynak israf etmiþ oluruz. Türkiyede, Millî Eðitim bakanlarýnýn öðretmen kökenli olmamasý baþka bir handikap. Siyasetin Millî Eðitime gösterdikleri önemin göstergesi olan bu durumu, umarým seçim kazanmýþ olan siyasiler bu noktada duyarlý davranarak eðitimin içinden gelen, Millî eðitimin sorunlarýný bilen bir bakan tercih ederler. Eðitimi sorunsuz, eðitimcisi huzurlu nice mutlu günlerin özlemiyle. Netice olarak, geleceðin inþasýnda en önemli rol eðitime düþtüðüne göre eðitim sisteminde köklü reformlar yapmak hayatî bir zaruret haline gelmiþtir. Yeni Millet Meclisi nin yeni sivil anayasayý yaparken bunu göz önünde bulundurmasý millî olduðu kadar insanî bir görev olduðu unutulmamalýdýr.

12 12 Y ÝLAN TÜM ALAN (FULL FIELD) DÝJÝTAL MAMMOGRAFÝ CÝHAZI NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ Uygulama ve Araþtýrma Hastanesi Döner Sermaye Ýþletmesi Tüm Alan (Full Fýeld) Dijital Mammografi Cihazý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/ Ýdarenin a) Adresi : 1OO.YIL MAHALLESÝ TUNCA CADDESÝ NO: MERKEZ TEKÝRDAÐ b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan Ýdari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : T.C. Namýk Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araþtýrma Hastanesi c) Teslim tarihi : Cihaz Namýk Kemal Üniversitesi Araþtýrma ve Uygulama Hastanesine sözleþme imzalandýktan sonra 30 gün içerisinde çalýþýr vaziyette teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Namýk Kemal Üniversitesi Döner Sermaye Ýþletme Müdürlüðü Ortacami Mahallesi Abdüllatifpaþa Sokak No: 12/2 Merkez/TEKÝRDAÐ b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: a-) Ýstekliler T.C. Saðlýk Bakanlýðýnýn belirlediði Týbbi Cihaz Yönetmeliði (93/42EEC MDD) Vücuda yerleþtirilebilir Aktif Cihazlar Yönetmeliði (90/385EECAIMDD) ve Vücud dýþýnda kullanýlan (In Vitro) Týbbi Cihazlar Yönetmeliði (98/79 ECIVDD) kapsamýndaki teklif ettikleri ürünlere T.C Ýlaç ve Týbbi Cihazlar Ulusal Bilgi Bankasý TITUBB'dan onaylandýðýný belirtir belgeyi ihale dosyasýnda teklifi ile birlikte sunmalýdýr. b-) UBB'si onaylý olmayan cihazlar ve demirbaþlar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. c-) Yukarýdaki sayýlan Yönetmelikler dýþýnda kalan ürünlerde UBB kaydý aranmaz. Yönetmeliklerin kapsamýnda olunmadýðýna dair üretici (veya distribütör) yazýsý ve bu ürünlere ait CE belgeleri aranýr Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri T. C. BAKIRKÖY 9. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO : 2011/220 DAVACI : ESENLER BELEDÝYE BAÞKANLIÐI VEKÝLÝ : AV. SERKAN BAÞ-Esenler Belediye Baþkanlýðý Esenler /Ýstanbul DAVALI : 1- CEVDET EROÐLU -Mimar Sinan Mahallesi Ýstanbul cad. no: 104 Esenler Ýstanbul 2-MUSTAFA EROÐLU -Mimar Sinan Mahallesi Ýstanbul cad. no: 104 Esenler Ýstanbul DAVA : KAMULAÞTIRMA (Bedel Tesbiti ve Tescil) DURUÞMA GÜNÜ : DURUÞMA SAATÝ: 11:50 Davacý vekili tarafýndan davalý aleyhine açýlan iþbu dava halen mahkememizde derdestttir. Ýstanbul ili, Esenler ilçesi, Atýþalan Tuna mahallesi, 145 dt 2 pafta, 736 ada, 13 parsel sayýlý taþýnmazýn tamamýnýn kamulaþtýrýlmasýna karar alýnmýþ ve taraflar bedelde uzlaþamadýklarýndan bedelin tespiti ve taþýnmazýn davacý Esenler Belediye Baþkanlýðý adýna tapuya tescili hakkýnda iþbu dava açýlmýþtýr. a) ÝstanbuI ili, Esenler ilçesi, Atýþalan Tuna mahallesi, 145 dt 2 pafta, 736 ada, 13 parsel sayýlý taþýnmazýn tamamý b) Tapu maliki Cevdet Eroðlu ve Mustafa Eroðlu c) Kamulaþtýrmayý yapan idare; Esenler Belediye Baþkanlýðý d) Ýlanýn teblið tarihinden itibaren taþýnmazlar üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içinde idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltme davasý açabilecekleri, açýlacak davalarda husumetin Esenler Belediye Baþkanlýðý'na yöneltileceði, e) 2942 sayýlý yasanýn 14. maddesinde gösterilen yukarýdaki süreler içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn; dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný, belgelendiremedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmazlarýn iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz mallarýn kamulaþtýrma yapan Esenler Belediye Baþkanlýðý adýna tescil edileceði, f) Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna Vakýflar Bankasý Esenler Þubesine yatýrýlacaðý, g) Konuya ve taþýnmaz mallarýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilanýn teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirmeleri, üçüncü kiþilere ilanen teblið olunur. B: ZONGULDAK KADASTRO MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2008/533 KARAR NO: 2009/330 Davacý MALÝYE HAZÝNESÝ aleyhine mahkememizde açýlan Kadastro (Tespite Ýtiraza iliþkin) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: Davacýnýn davasýnýn REDDÝ ÝLE; Zonguldak Ýli, Merkez Sivriler Beldesi Oturak Mevkiinde bulunan 172 ada 3 parsel sayýlý taþýnmazýn tespit gibi davalýlar adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, Karar verilmekle, yukarýda esas ve karar numarasý yazýlý mahkeme kararý davacý Maliye Hazinesi vekili tarafýndan 22/02/2009 tarihinde temyiz edilmiþtir. Tüm aramalara raðmen iþbu mahkeme kararý ve temyiz dilekçesi davalý Recep YILMAZ'a teblið edilemediðinden; Ýþbu mahkememizin 25/12/2009 tarih ve 2008/533 Esas, 2009/330 Karar sayýlý ilamýnýn ve davacý Maliye Hazinesi vekilinin 22/02/2009 tarihli temyiz dilekçesinin ilanýndan itibaren kendisine teblið yapýlmýþ sayýlan davalý Hakký ve Safiye oðlu 01/07/1943 doðumlu T.C numaralý Recep YILMAZ tarafýndan ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilebileceði, aksi halde davacý vekilinin temyiz dilekçesi ile dosyanýn Yargýtay incelemesine gönderileceði hususu davalý Recep YILMAZ'a teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 26/04/2011 B: sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Ýsteklerin yukarýda sayýlan belgelerin, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi b) Ýsteklinin üyesi olduðu Meslek Odasý tarafýndan istekli adýna Ýmalat Yeterlilik Belgesi. c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu Meslek Odasý tarafýndan düzenlenen istekli adýna Kapasite Raporu. ç) Aday veya Ýsteklinin kayýtlý olduðu Meslek Odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin yerli malý belgesi. d) Ýsteklinin kayýtlý olduðu Meslek Odasý tarafýndan düzenlenen ve isteklinin teklif edilen ürünün üretici olduðunu gösteren belge veya belgeler. e) Týbbi Cihaz üreticisi OEM (Original Epuipment Manafacturer- Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzý ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliðini kazanmýþ ise bu üretime iliþkin sözleþme, istekli imalatçý olduðunu yukarýdaki belgelerden herhangi birini teklifi ile birlikte sunarak tevsik eder Satýþ sonrasý servis, bakým ve onarýma iliþkin belgeler: Satýcý veya distribütör firma T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca verilen "Satýþ sonrasý Hizmet Yeterlilik Belgesi" veya TSE "Hizmet Yeterlilik Belgesi"ne sahip olmalýdýr Ürünlerin piyasaya arzýna iliþkin belgeler: Cihaz CE belgesine sahip olmalýdýr Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: 1- Ýstekliler teklif ettikleri cihaza ait ilgili doküman ve kataloglarý vereceklerdir. 2- Teklif veren firmalar þartname maddelerine ayrý ayrý ve Türkçe olarak þartnamedeki sýraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar"...marka... model...cihazý teklifimizin Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi" baþlýðý altýnda teklif veren firmanýn baþlýklý kâðýdýna yazýlmýþ ve yetkili kiþi tarafýndan imzalanmýþ olmalýdýr. Teknik þartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceði belirtilecek ve doküman üzerinde teknik þartname maddesi iþaretlenmiþ olacaktýr. Bu cevaplar orijinal dokümanlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda her hangi bir farklýlýk bulunursa firma deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif fiyatla birlikte fiyat dýþýndaki unsurlar da dikkate alýnarak belirlenecektir. Burada tanýmlanan üstün özellikler fiyat dýþý unsur olarak nispi aðýrlýklarý oranýnda ihale kararýný etkileyecektir. Deðerlendirmede aþaðýdaki formül kullanýlacaktýr. EFEKTÝF FÝYAT = TEKLÝF FÝYATI (1- Nispi Aðýrlýk/100) a) Detektör Piksel boyutunun 70 mikron veya daha iyi olmasý (Nispi aðýrlýk 5) b) Sistemde yüksek geçirgenli Hücresel grid bulunmasý (Nispi aðýrlýk 8) c) Sýkýþtýrma paddlelarýnýn kayma özelliðinin bulunmasý (Nispi aðýrlýk 8) d) Sistemin tüp ýsý kapasitesinin en az HU olmasý. (Nisbi aðýrlýk % 2) e) Cihazýn vertikal hareket aralýðýnýn en az 87 cm olmasý. (Nisbi aðýrlýk % 4) 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Namýk Kemal Üniversitesi Döner Sermaye Ýþletme Müdürlüðü Ortacami Mah. Abdüllatifpaþa Sok, No: 12/2 TEKÝRDAÐ adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 110 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini T.C. ZÝRAAT BANKASI TEKÝRDAÐ ÞUBESÝ TR yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Namýk Kemal Üniversitesi Döner Sermaye Ýþletme Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. B: T. C. BAKIRKÖY 8. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO : 2011/301 Esas. DAVACI : Esenler Belediye Baþkanlýðý - VEKÝLÝ : Av. Mehmet Latif Öner -Esenler Belediye Baþkanlýðý Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Esenler / ÝSTANBUL KARÞI TARAF : 1- Ahmet Þekerci - Fevzi Çakmak mah sok. No: 4 Esenler/ÝSTANBUL 2- Ayþe Þekerci - Fevzi Çakmak mah sok. No: 4 Esenler/ÝSTANBUL DAVA : 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanunu gereðince tespit ve tescil DURUÞMA GÜNÜ : DURUÞMA SAATÝ: 11:00 Davacý Esenler Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan davalýlar Ahmet Þekerci ile Ayþe Þekerci aleyhine açýlan iþ bu dava halen mahkememizde derdesttir. Esenler Belediye Baþkanlýðý tarafýndan kamulaþtýrma kararý alýnan Ýstanbul Ýli, Esenler, Fevzi Çakmak mah. 4 pafta, 3269 parsel sayýlý 294,00 m 2 taþýnmaz ile üzerindeki zemin + normal katlý binanýn kamulaþtýrýlmasýna karar alýnmýþ ve taraflar bedelde uzlaþmadýklarýndan bedelin tespiti ve taþýnmazýn davacý idare adýna tescili hakkýnda iþ bu dava açýlmýþtýr. a) Tapu kaydý Ýstanbul Ýli, Esenler, Fevzi Çakmak mah. 4 pafta, 3269 parsel sayýlý 294,00 m 2 taþýnmaz ile üzerindeki zemin + normal katlý bina, b) Tapuda mülkiyeti davalýlar Ahmet Þekerci ile Ayþe Þekerci adýna, c) Teblið tarihinden itibaren (ilan) taþýnmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içerisinde idari yargýda iptali veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltme davasý açabilecekleri, açýlacak davalarda husumetin Esenler Belediye Baþkanlýðý'na yöneltileceði, d) 2942 Sayýlý yasa ile bu yasayý deðiþtiren 4650 sayýlý yasa içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptali davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararýný aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapýlan idare adýna tescil edileceði, e) Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Vakýflar Bankasý Bakýrköy Þubesine yatýrýlacaðý, f) Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin, tüm savunma ve delillerini tebliði (ilan) tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak BÝLDÝRMELERÝ, üçüncü kiþilere teblið olunur. 20/06/2011 B: T. C. REFAHÝYE KADASTRO MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO : 2008/13 E sas. DA VA LI LAR : FEY ZÝ TÝN TAÞ A ziz ve Fat ma oð lu 15/10/1932 d.lu TC kim lik no lu Da va cý ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Ka das tro (Tes pi te i ti ra za i liþ kin) da va sý nýn ya pý - lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da - ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü - nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 29/07/2011 gü nü sa at: 10:22'de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/655 Esas. KARAR NO: 2011/1022 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Aðrý ili, Eleþkirt ilçesi, Merkez mah/köy nüfusuna kayýtlý, Kazým oðlu, 1961 doðumlu ÖZCAN YENÝGÜN hacir altýna alýnarak, kendisine 1950 doðumlu NURDANUR YAVUZ VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. B: TAZÝYE Þenyurt Keçili'nin annesi salihatý nisvandan Cahide Haným'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Çanakkale ve Ýlçeleri Yeni Asya Okuyucularý T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/181 Esas. KARAR NO: 2011/1101 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Sakarya ili, Hendek ilçesi, Dikmen Köyü nüfusuna kayýtlý Ýsmail ve Fatma'dan olma, 1930 doðumlu KIDAN KAZIN hacir altýna alýnarak, kendisine ayný hanede nüfusa kayýtlý Salih ve Kýdan'dan olma, 1959 doðumlu ZEYNEP KAZIN VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. 01/07/2011 B: T. C. KARTAL 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas No: 2011/4 Karar No: 2011/337 GEREKÇELÝ KARAR 1- Davanýn KABULÜNE, Sivas ili, Merkez ilçesi, Eskiboðazkesen köyü, C: 92 H: 27 BSN: 87'de nüfusa kayýtlý davacý Mehmet kýzý, Zeynep'den doðma Sivas 1969 doðumlu TC no.lu Ayþe Karadaþ'ýn Karadaþ olan soyadýnýn babasýnýn soyadý olan Süer olarak nüfus kütüðünde DÜZELTÝLMESÝNE, karar verilmiþtir. 26/05/2011 B: T. C. MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Esas No: 2011/555 Davacý Kadriye Sarýöz vekili Av. M. Gül tarafýndan davalýlar Ömer Þimþir vs. aleyhine mahkememize açýlan Ýzale-i Þuyuu davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasýnda verilen ara kararý gereðince; Malatya Merkez Uç Mah ada 3 parsel sayýlý taþýnmaz maliklerinden olan (Hüseyin oðlu) ÖMER ÞÝMÞÝR'in adresi tespit edilemediðinden, adý geçen davalýnýn duruþma günü olan 26/07/2011 günü saat 09:00'da bizzat duruþmada hazýr bulunmasý veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi halde yargýlamanýn yokluðunda yürütülüp karar verileceði hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. B: HATAY 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2011/239 Da va cý TE DAÞ ta ra fýn dan Ha tay Ý li, An tak ya Ýl çe si Ma raþ bo ða zý kö yün de ka in 44 par - sel sa yý lý, ta þýn ma zýn 1455,96 m 2, yi ne ay ný yer 108 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn m 2 kýs mý i çin MÜL KÝ YET ka mu laþ týr ma sý ya pýl mýþ o lup Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 10. mad de si ge re ðin ce ka mu laþ týr ma be del le ri nin tes pi ti i le ka mu laþ tý rý lan ký sým la rýn da - va cý a dý na ta pu ya tes ci li ne ka rar ve ril me si mah ke me miz den is te nil miþ tir. Bu ta þýn maz lar da ki hak sa hip le ri nin ve 3. ki þi le rin teb lið den i ti ba ren 30 gün i çe ri sin - de ka mu laþ týr ma nýn ip ta li i çin i da ri yar gý ya da mad di ha ta la rýn dü zel til me si i çin Ad li Yar gý da da va aça bi le cek le ri, açý la cak da va da hu su me tin ka mu laþ týr ma yý ya pan TE - DAÞ'a yö nel ti le ce ði, bu sü re i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ lem le ri ne kar þý i da ri yar gý da ip - tal da va sý a çan la rýn, da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel - ge len dir me dik le ri tak dir de, ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes - pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan i da re a - dý na tes cil e di le ce ði, mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be del le ri nin yar gý - la ma sý ra sýn da hak sa hip le ri a dý na Va kýf bank An tak ya þu be si ne ya tý rý la ca ðý il gi li le rin da va ya ve ta þýn ma zýn de ðe ri ne i liþ kin bü tün sa vun ma ve de lil le ri ni de teb lið den i ti ba - ren 10 gün i çe ri sin de mah ke me mi ze ya zý lý o la rak ib raz et me le ri ge rek ti ði 2942 s. Ka - mu laþ týr ma Ka nu nu nun il gi li mad de le ri ge re ðin ce i la nen teb lið o lu nur. 20/06/2011 B: T. C. ANKARA 10. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2011/137 Es. Da va cý lar ta ra fýn dan da va lý Nü fus Mü dür lü ðü a ley hi ne a çý lan i sim tas hi hi da va sý nýn Mah ke me miz ce ya pý lan yar gý la ma sý so nun da; To kat i li, Zi le il çe si, A la ca mes cit ba la mah/köy, cilt no: 2, ha ne no: 126, BSN: 31'de nü fu sa ka yýt lý Ha di i le Þük ri ye ký zý 16/01/1980 Zi le do ðum lu TC kim lik nu - ma ra lý As lý Ver gi li er'in nü fus ta ka yýt lý o lan As lý is mi nin AS LI HAN TÝ BET o la rak, Ver gi li - er o lan so ya dý nýn CEY LAN o la rak TAS HÝ HÝ NE, ka rar ve ril miþ tir. M.K. 26. mad de si ge re ðin ce i lan o lu nur. 23/06/2011 B: T. C. BAKIRKÖY 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO : 2011/309 DAVACI : ESENLER BELEDÝYE BAÞKANLIÐI VEKÝLÝ : Av. MEHMET LATÝF ÖNER DAVALILAR : 1- BAHRÝ CORUT 2- ÖMER KARAYILAN DAVA : Kamulaþtýrma Bedel Tespiti ve Tescil DAVA TARÝHÝ : DURUÞMA GÜNÜ : SAATÝ : 10:30 Davacý vekili tarafýndan davalý aleyhine açýlan iþ bu dava halen derdesttir. Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýnca Esenler ilçesi, Atýþalan Tuna Mh, 245 DT 2d pafta, 704 ada, 7 parsel sayýlý taþýnmazýn, kamulaþtýrýlmasýna karar alýnmýþ ve taraflar bedelde uzlaþamadýklarýndan bedelin tespiti ve taþýnmazýn davacý idare adýna tapuya tescili hakkýnda iþ bu dava açýlmýþtýr. a) Tapu kaydý, Esenler Tapu Müdürlüðünde kayýtlý Esenler ilçesi, Atýþalan Tuna Mh., 245 DT 2d pafta, 704 ada, 7 parsel sayýlý taþýnmazýn b) Tapu maliki BAHRÝ CORUT 1/2 hisse, ÖMER KARAYILAN 1/2 hisse, c) Kamulaþtýrmayý yapan ESENLER BELEDÝYE BAÞKANLIÐI, d) Teblið tarihinden itibaren (ilan) taþýnmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içerisinde idari yargýda iptal veya adli yargý da maddi hatalara karþý düzeltme davasý açabilecekleri, açýlacak davalarda husumetin ESENLER BELEDÝYE BAÞKANLIÐINA yöneltileceði, e) 2942 sayýlý yasanýn 14. maddesinde gösterilen yukarýdaki süreler içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinde taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edeceði, f) Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin, hak sahipleri adýna Vakýflar Bankasý Valide Sultan Þubesine yatýrýlacaðý, g) Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerini ilanýn teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak BÝLDÝRMELERÝ üçüncü kiþilere ilanen teblið olunur. B: HATAY ASLÝYE 3. HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOS YA NO: 2011 /254 E sas. Da va cý Ha zi ne ta ra fýn dan da va lý ka nu ni kay yým a ley hi ne a çý lan da va nýn ya pý lan yar - gý la ma sý sý ra sýn da ve ri len ten sip a ra ka ra rý u ya rýn ca; Ha tay, Mer kez il çe si, Al la zi kö yü 5 par sel sa yý lý ta þýn maz his se da rý Hü seyn oð lu Ta - hir'in his se si nin 3561 s. ya sa ge re ðin ce ka nu ni kay yým il def ter da rý ta ra fýn dan 10 yý lý aþ - kýn sü re dir i da re e dil di ði ve hak sa hip le ri nin or ta ya çýk ma dý ðý ge rek çe siy le (his se si son - ra dan 3. ki þi le re sa tý lan) ta pu his se da rý Hü seyn oðlu Ta hir'in 4721 s. MK.'nun 588. mad de si ge re ðin ce ga ip li ði ne, his se si nin sa tý þýn dan el de e di len ge lir le rin de Ha zi ne'ye i rad kay dý na ka rar ve ril me si ta lep e dil miþ tir. Da va ko nu su ta þýn ma zýn ön ce ki his se da rý Hü seyn oð lu Ta hir'in biz zat ken di si nin ve - ya ken di si hak kýn da bil gi sa hi bi o lan la rýn ilk i lan ta ri hin de i ti ba ren 6 ay i çe ri sin de Ha tay As li ye 3. Hu kuk Mah ke me si nin 2011/254 E sas sa yý lý dos ya sý na bil gi ver me le ri ge rek - mek te dir. Ak si tak dir de Hü seyn oð lu Ta hir'in GA ÝP LÝ ÐÝ NE, Ha tay i li, Mer kez il çe si, Al la - zi kö yü 5 par sel sa yý lý ta þýn maz da ki his se si nin sa tý þýn dan el de e di len ge lir le rin de Ha zi - ne'ye i rad kay dý na ka rar ve ri le ce ði MK.nun 32, 33 ve 588. mad de le ri ge re ðin ce Ý LA NEN TEB LÝÐ o lu nur B: 43622

13 DÝZÝ 13 NUR HAREKETÝ NÝYE KÂZIM GÜLEÇYÜZ -9- MAÐLÛP EDÝLEMÝYOR? NUR HAREKETÝ, ONCA BASKI VE FÝTNEYE RAÐMEN BÝR TÜRLÜ MAÐLÛP EDÝLEMEYEN MANEVÎ GÜCÜNÜ, ÝHLÂS ÜZERÝNE BÝNA EDÝLÝP SAMÝMÎ BÝR ÝSTÝÞARE SÝSTEMÝYLE YÜRÜTÜLEN ÖZGÜN, BAÐIMSIZ, MANEVÎ VE FÝKRÎ BÝR HAREKET OLMASINA BORÇLU. Nur hareketi Bediüzzaman, Eþref Edip le sohbetinde, 1949 da yargýlandýðý ve uzun yýllar süren sancýlý bir sürecin ardýndan beraatle sonuçlanan, ama bu karar kesinleþinceye kadar mahkemenin hükmettiði ceza süresini hapiste tamamladýðý Afyon mahkemesinde dâvâyý açan savcýnýn, Türkiye deki Nurcularýn sayýsýný 500 bin olarak ifade ettiðini söylemiþti. 50 li yýllarýn ünlü sosyalistlerinden Abidin Nesimi de Menderes e yazdýðý mektuplarda, DP iktidarýný ayakta tutan en önemli gücün 500 bin Nur Talebesi olduðunu ifade etmiþti. Hayatý boyunca Nurcularý tek parti rejimi için en büyük tehdit ve tehlike olarak gören Ýsmet Ýnönü nün talimatlarý çerçevesinde, istihbaratýn Nurcularý yakýndan takip ettiði ve sayý tahminleri yaptýðý da bilinmekte. Bu tahmin ve tesbitlerin, zamanla, Türkiye nin sosyal dokusunu mercek altýna alan uluslar arasý mahfillerin raporlarýna da aksettiði görülüyor. Özellikle AB adaylýðýnýn kesinleþmesinden ve üyelik müzakerelerinin baþlamasýndan sonra bu küresel ilginin daha da artacaðý kesin. Hürriyet gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Ertuðrul Özkök ün European Stability Initiative adlý kuruluþun Müslüman Kalvinistler raporundan aktardýðý sayý buna yeni bir örnek. Buna göre, Nur hareketinin Türkiye de tahmin edilen taraftar sayýsý 5-6 milyonmuþ. Gerçi Bediüzzaman sayý çokluðunun kesinlikle önemli olmadýðýný, asýl olanýn nitelik olduðunu, sayý çokluðunu öne çýkaran yaklaþýmlarýn, manevî hizmetin özünü oluþturan ihlâs sýrrýyla uyuþmadýðýný ýsrarla vurgulamakta. Ama yýllardýr çok zor þartlar ve aðýr baskýlar altýnda sabýr ve sebatla verilen hizmetler neticesinde, Kur ân ýn bu çaða dersi ve mesajý olan Risale-i Nur ortak paydasýnda buluþan ve sayý olarak da çok önemli bir potansiyele eriþen bir camianýn oluþtuðu da bir vâkýa. Mensup ve taraftarlarý 5-6 milyon olarak ifade edilen bir sosyal hareket, dünyanýn neresinde olursa olsun dikkat çeker ve ilgi toplar. Türkiye Cumhuriyetinin 83 yýllýk tarihinde en çok konuþulan ve tartýþýlan sosyal hareketin Nurculuk olmasý da bu açýdan gayet normal. Ancak normal olmayan, devleti yönetenlerin bu hareketi anlamaya çalýþmak yerine, zor kullanarak üzerine gitmesi; baskýn, tutuklama, dâvâ ve hapislerle yýldýrmaya çalýþmasý. Ve bu yöntemlerle netice alamadýðýný görünce, hareketin içine fitne sokarak parçalama ve ortaya çýkan parçalarý kendi amaçlarý istikametinde kullanma taktiðine baþvurmasý. Bilhassa bu taktiðin iþe yaramadýðý söylenemez. Ama baþarýlý olamadýðý bir yer var. O da, ihtilâflara ve bölünmelere raðmen, Risale-i Nur gruplarýnýn hiçbirinin menfî tarzda kullanýlamamasý ve teferruata iliþkin bazý konularda yorum farklýlýklarý olmakla beraber, Risale-i Nur ortak paydasýnda verdikleri hizmetleri kendi kulvarlarýnda devam ettirmeleri. Onun içindir ki, iktidara gelmek için oya ihtiyaç duyan siyasetçilerin öncelikle dikkate aldýklarý kesimlerin baþýnda Nurcular geliyor. Çünkü, aralarýndaki kýsmen siyasî, çoðu da þahsî, hissî ve ârýzî sebeplerden kaynaklanan mevziî ayrýlýklara raðmen Nur hareketinin mensuplarý, asla gözardý edilmemesi gereken bir sosyal realite olarak yorumlanýyor. Nur hareketi, onca baský ve fitneye raðmen bir türlü maðlûp edilemeyen manevî gücünü, ihlâs üzerine bina edilen, inkiþafýný para ve maddî organizasyon gibi vasýtalara baðlamayýp, geliþme sürecinde ortaya çýkan ihtiyaçlarý asla haram para karýþtýrmadan münhasýran kendi hizmetinin ürünleriyle finanse eden ve samimî bir istiþare sistemiyle yürütülen özgün, tam baðýmsýz, manevî ve fikrî bir hareket olmasýna borçlu. Bediüzzaman ýn alabildiðine zengin ve güçlü bir arkaplana dayanan uyanýþ çaðrýsý hâlâ cevap bekliyor. Ve dünya, bu cevabý verecek nesilleri gözlüyor. Bir a sýr dýr ce vap bek le yen u ya nýþ çað rý sý Geçen yüzyýlýn baþýnda bu topraklardan yükselen bir ses, bu vatan ahalisine ve bütün Ýslâm âlemine sarsýcý ifadelerle þöyle bir çaðrýda bulunuyordu: Ey eski çaðlarýn cihangir Asya ordularýnýn kahraman askerlerinin ahfâdý olan vatandaþlarým ve kardeþlerim! Beþ yüz senedir yattýðýnýz yeter. Artýk uyanýnýz, sabahtýr. (Divan-ý Harb-i Örfî, s. 57) Bu uyanýþ çaðrýsýnýn týlsýmý hürriyetti: Ey hürriyet-i þer î! Öyle müthiþ ve fakat güzel ve müjdeli bir sadâ ile çaðýrýyorsun. Benim gibi bir þarklýyý tabakat-ý gaflet altýnda yatmýþken uyandýrýyorsun. Sen olmasa idin, ben ve umum millet, zindan-ý esarette kalacaktýk. (a.g.e., s. 73) Milleti esaret zindanýndan kurtaracak bu u- yanýþ çaðrýsý, insanlara bunun yolunu da gösteriyordu: Þeriata istinad etmiþ olan sultan-ý hürriyet, yüksek sadâ ile, sizin gibi mazinin en derin derelerinde gafil ve müteferrik (ihtilâflarla bölünüp daðýlmýþ) insanlara Fen, san'at silâhýyla cehalet ve fakra hücum ediniz emrini veriyor. (a.g.e., s. 58) Bu yorumlar, milletin geri kalmýþlýðýndan ciðeri yanmýþ gibi feryadü figan ederek ah! ah! ah! vâesefâ diyen ve çare arayan bir misyon adamýna aitti: Son çaðýn müceddidi Bediüzzaman Said Nursî ye... Bu hale düþmemizin sebebini Ýslâmýn özünü terk edip kabuðuna ve zahirine takýlýp kalmamýz olarak tesbit ve teþhis eden Bediüzzaman, Ýslâmý yanlýþ anladýðýmýzý, bu yüzden dinimizin hakkýný ve müstehak olduðu hürmeti ifa edemediðimizi söylüyor; O da ceza olarak bizi dünyada tedib için zillet ve sefalet içinde býraktý diyordu. (Muhakemat, s. 7) Çýkýþ yolunu ise þöyle gösteriyordu: Geliniz, ona tarziye vereceðiz (özür dileyeceðiz). El birliðiyle dest-i sadakati uzatacaðýz, biat edeceðiz. Onun hablül-metînine sarýlacaðýz. (a.g.e.) Bu noktadan hareketle, Hak neþvü nema bulacaktýr. Toprakta gizlense de. Taraftar ve mültezimleri (baðlýlarý) muzaffer olacaklardýr. Zaman ve zeminin merhametsizliðinden az ve zayýf olsalar da diyerek, geçmiþ asýrlarýn birikimi olan vehim, hayal ve hurafelere meydan okumuþtu Bediüzzaman. Ýslâm âlemini bu hale düþüren zihniyetin sahiplerini fikir ve terakki cihetiyle ortaçaðýn yadigârlarý olarak niteyen Said Nursî, din düþmanlarýnýn ortaya attýðý þüpheleri reddedip yüzlerine çarparken, güya din adýna bilime ve çaðýn geliþmelerine karþý çýkýp direnenleri de ahmak dost olarak vasýflandýrýyor ve vehimlerinin asýlsýzlýðýný gözler önüne seriyordu. Ona göre, bizi dünya rahatýndan ve ecnebileri ahiret saadetinden mahrum eden sebep, bilimle dinin çatýþtýðý iddiasý idi. Bu iddiayý Köle efendisine, hizmetkâr reisine, oðul babasýna nasýl düþman ve muarýz olabilir? sualiyle reddederek þöyle diyordu: Halbuki Ýslâmiyet fenlerin efendisi ve mürþidi ve hakikat ilimlerinin reis ve pederidir. (a.g.e., s. 8) Bu zamanda i lâ-yý kelimetullahýn maddeten terakkîye baðlý olduðunu belirten Bediüzzaman, Medeniyet-i hakikiyeye girmekle i lâ-yý kelimetullah edilebilir hükmüyle de (Tarihçe-i Hayat, s. 30) bu mânâyý perçinliyor ve Müslümanlarýn olmasý gereken yerin neresi olduðuna böyle i- þaret ediyordu. Milletin geri kalmýþlýðýndan ciðeri yanmasýna raðmen, onun dünyasýnda ümitsizliðe asla yer yoktu. Aksine, Ýslâm güneþinin Müslüman âlemini aydýnlatmasýna engel olan en önemli sebeplerden birini, tembelliði netice veren yeis olarak tesbit ediyor; diðer sebepleri ise Ýslâm toplumlarýndaki çeþit çeþit istibdatlar, Ýslâmýn temel esprisiyle asla baðdaþmayan ahlâksýzlýk ve kargaþa olarak sýralýyordu. Ýþte hürriyet-i þer î, yani Ýslâm ahlâkýyla bezenmiþ hürriyet, bu hastalýklardan kurtulmanýn yolunu açacak ve Müslümanlarý yep yeni ufuklara taþýyacaktý. Bediüzzaman ýn böylesine zengin ve güçlü bir arkaplana dayanan uyanýþ çaðrýsý hâlâ cevap bekliyor. Ve dünya, bu cevabý verecek nesilleri gözlüyor. Çeþitli fitnelerle çýkarýlan ihtilâf ve bölünmelere raðmen, Risale-i Nur grup la rý nýn hiç bi ri men fî tarz da kul la ný la ma dý ve te fer ru a ta i liþ kin ba zý konularda yorum fark lý lýk la rý ol mak la be raber, Risale-i Nur ortak paydasýn da ver dik le ri hiz met le ri ken di kul var la rýn da devam ettiriyorlar. { Ça ðýn bek le di ði ses: Be di üz za man Sa id Nur sî, ha yat ta i ken, dev le te hük - me den ken di ta bi riy le bü yük ka - fa lar ta ra fýn dan bir tür lü an la þý la ma - dý. Ger çi hâ lâ da an la þýl dý ðý söy le ne mez... Bu na kar þý lýk, mil let fe ra se tiy le o nu an la - dý ve bað rý na bas tý. Böy le ce, Ri sa le-i Nur bü tün A na do lu da kök leþ ti. An cak hal kýn bü yük öl çü de sez gi le re da - ya nan bu in si ya kî sa hip çý ký þý, el bet te ki Be - di üz za man ýn di le ge tir di ði de rin fi kir le rin en tel lek tü el se vi ye de id rak e di li þi mâ nâ sý na gel mi yor du. Bu nun or ta mý da, mu ha tap la rý da yok tu. Oy sa Sa id Nur sî, ça ðýn nab zý ný e lin de tu - tan bir te fek kür a da mý o la rak çok o ri ji nal tes bit ve yo rum lar da bu lun muþ bir in san dý. Ve bun lar hâ lâ keþ fe dil me yi bek li yor. Ý na nýl maz bir ko nu çe þit li li ði ve zen gin li - ði ne sa hip o lan Ri sa le-i Nur Kül li ya týn da ki tek bir ba his ü ze ri ne da hi cilt ler do lu su tez ça lýþ ma sý yap mak müm kün. Ve ge rek li. Be di üz za man, i man kur tar ma mis yo - nu na o dak lan mýþ bir hiz met or ta ya koy du. Ve bü tün dü þün ce sis te mi ni bu te mel ü ze - ri ne in þa et ti. Ýn sa nýn Ya ra tý cý i le kop muþ ve ya za yýf la mýþ ba ðý ný ye ni den kur ma ya ve pe kiþ tir me ye yö ne len son de re ce o ri ji nal bir dü þün ce sis te miy di bu. Bu sis tem, ça ðýn bi lim sel ve tek no lo jik ge liþ me le ri ý þý ðýn da kâ i nat ki ta bý ný ve â lem - de ca rî ya ra tý lýþ ka nun la rý ný Kur ân ýn reh - ber li ði i le o ku ma e sa sý na is ti nad e di yor du. Böy le ce, ma ter ya list ce re yan la rýn ge tir di - ði din-bi lim i ki le mi bu yak la þým la te mel den çö zül müþ ve a þýl mýþ ol du. Sa id Nur sî var lýk â le mi ne ve ha ya týn bü - tün a lan la rý na bu tev hid çi te mel ü ze ri ne bi - na et ti ði dü þün ce sis te miy le yak laþ tý. Bu çer çe ve de hür ri yet an la yý þý ný da yi ne i man e sa sý na da yan dýr dý ve in sa nýn an cak Al - lah la ir ti ba tý ný kuv vet len dir di ði öl çü de öz - gür le þe bi le ce ði ni vur gu la dý. Ke za ger çek bir öz gür lük dü ze ni nin an - cak bu an lam da hür ri yet bi lin ci ne sa hip in - san lar la ku ru la bi le ce ði ne; çün kü i ma nýn in - san la ra hem Al lah tan baþ ka sý na bo yun eð - me me ce sa re ti ni, hem de ken di si dý þýn da ki - le re ta hak küm den ka çýn ma þef ka ti ni ka - zan dýr dý ðý na dik kat çek ti. Hür ri ye ti i ma nýn has sa sý ve i ma ný da hür ri ye tin e sa sý o la rak gö ren Be di üz za - man a gö re, is tib dad-ý mut la kýn kay na ðý küfr-ü mut lak tan baþ ka sý de ðil di ve o la - maz dý. Ha ya tý ný i man hiz me ti ne vak fe den ve bü tün me sa i si ni i man ü ze ri ne tek sif e den Sa id Nur sî nin bu ek sen de ki mü ca de le si - nin ay ný za man da hür ri yet mü ca de le siy le pa ra lel ve iç i çe bir se yir iz le me si nin se be - bi bu ger çek ler di. Be di üz za man, ma ter ya list-po zi ti vist ce - re yan la rýn u fuk la rý tü müy le ka rart tý ðý ve ze hir li mey ve le ri ni ci han harp le ri, et nik ça - týþ ma lar, iç sa vaþ lar, zu lüm ler, sos yal ka os, ah lâ kî de je ne ras yon ve yoz laþ ma gi bi te za - hür ler le kus tu ðu bir yüz yý la gi ri lir ken, bu ka ran lýk tab lo nun ö te sin de i man, hür ri yet, a da let, ah lâk ve fa zi let gi bi de ðer le rin a ðýr ba sýp yük se le ce ði yep ye ni bir ça ðýn ge le ce - ði ni ön gör dü. Ve bu ça ðýn, Kur ân ýn bu za ma na der si ni ö züm se miþ Müs lü man lar la, tah ri fat tan a - rýn mýþ ger çek Hý ris ti yan lý ða dö nen Ý se vî le - rin iþ bir li ði sa ye sin de ya þa na ca ðý ný söy le di. Ýs tik ba lin kýt a la rýn da ha ki kî ve ma ne vî ha kim o la cak ve be þe ri (in san lý ðý) dün ye vî ve uh re vî sa a de te (dün ya ve a hi ret mut lu - lu ðu na) sevk e de cek, yal nýz Ýs lâ mi yet tir ve Ýs lâ mi ye te in ký lâp et miþ (dö nüþ müþ) ve hu - ra fat ve tah ri fat tan (son ra dan i çi ne so kuþ - tu rul muþ hu ra fe ler den) sýy rý la cak Ý se vî le rin ha ki kî di ni dir ki, Kur ân a tâ bi o lur, it ti fak e der (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, Hut be-i Þa mi ye, s. 334) cüm le si, bu nun i fa de si. Þim di dün ya bu müj de li te cel lî nin san cý - la rý ný ya þý yor. YARIN:HERÞEYÝN TEMELÝ,ÝMAN HÝZMETÝ {

14 14 SPOR Y F.BAHÇEKÜMEDÜÞERSE... SPOR HUKUKU UZMANI PROF. DR. ERKAN KÜÇÜKGÜNGÖR, SORUÞTURMA KAPSAMINDA F.BAHÇE'NÝN KÜME DÜÞTÜ- ÐÜNÜGÖZÖNÜNEALMALARIHALÝNDEFUTBOLFEDERASYONU'NUNBAZIÖZELKARARALMASIGEREKTÝÐÝNÝSÖYLEDÝ. Özgener-Peker görüþmesi polis takibine takýldý FUTBOLDA þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda, Fenerbahçe Spor Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým hakkýnda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Baþkaný Mahmut Özgener'le telefon görüþmesi nedeniyle 17 Þubat itibariyle ''þüpheli'' konumuna gelmesine neden olan teknik takibin baþlatýldýðý öðrenildi. Alýnan bilgiye göre, özel yetkili Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Berk tarafýndan yürütülen futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda, eski Futbol Federasyonu Baþkaný Mahmut Özgener'in, ''suç örgütü yöneticisi olmak'' suçundan tutuklanan Olgun Peker ile telefon görüþmelerinin olduðu ve bu görüþmelere ait kayýtlarýn polislerce yürütülen teknik takibe takýldýðý kaydedildi. GÖKDENÝZ'Ý TRANSFER EDECEKTÝ Özgener'in Olgun Peker ile telefon görüþmelerinin ortaya çýkmasý üzerine telefonlarýnýn dinlenildiði ve teknik takibe alýnmaya baþlandýðý belirtilerek, Özgener ile henüz savcýlýða getirilmeyen þüphelilerden Aziz Yýldýrým'ýn da telefonla görüþtükleri ve bu nedenle Yýldýrým hakkýnda da, 17 Þubat 2011 tarihi itibariyle ''þüpheli'' konumuna gelmesine neden olan teknik takibin baþlatýldýðý bildirildi. Yine Olgun Peker ile de telefon görüþmeleri teknik takibe takýlan A- ziz Yýldýrým'ýn, eski Trabzonsporlu futbolcu Gökdeniz Karadeniz'in Fenerbahçe'ye transfer edilmesine iliþkin Peker ile irtibata geçtiði de kaydedildi. ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi ve Spor Hukuku Uzmaný Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör, Türkiye'de pazar gününden bu yana süren futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturmayla Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) çok aðýr bir yükün altýna girdiðini söyledi. Küçükgüngör, yaptýðý açýklamada, sporun tabi olduðu etik kurallara dikkati çekerek, ''TFF yönetimi çok aðýr bir yükün altýnda. Çünkü iþin hem adli, hem de disiplin yönü var. Çok hýzlý karar verme zorundalar'' dedi.erkan Küçükgüngör, yaklaþýk 3 gündür sürdürülen soruþturmada, bir adli yargýlama, bir de TFF içindeki disiplin soruþturmasýnýn söz konusu olduðunu söyledi. Ýþin disiplin yönünün TFF tarafýndan ele alýnacaðýný ifade eden Küçükgüngör, ''Bu da Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan yürütülen bir süreç. TFF oluþturduðu bir komisyon aracýlýðýyla birtakým incelemelere baþladý. Bir yandan iþin adli soruþturma tarafý sürüyor, diðer yandan da TFF i- çinde disiplin soruþturmasý devam ediyor. Bu konuda TFF'nin çok hýzlý bir þekilde davranarak kararlar almasý gerekiyor'' diye konuþtu. FEDERASYON ÖZEL KARAR ALACAK Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör, yapýlan soruþturma kapsamýnda, Fenerbahçe'nin küme düþtüðünü göz önüne almalarý halinde TFF Yönetim Kurulu'nun bazý özel karar almasý gerektiðine dikkati çekti. Küçükgüngör, þöyle devam etti: ''Eðer küme düþme söz konusu o- lursa, TFF'nin bu sorunlar için de bazý kararlar almasý gerekecek. Bunlar talimatlarda a- çýkça ifade edilmemiþ hususlar. Futbolcularla kulüp arasýnda böyle bir sorun ortaya çýkarsa, TFF Yönetim Kurulu'nun bir karar almasý gerekecek. TFF, bu özel duruma yönelik olarak özel kararlar almakla yetinecek. Fenerbahçe küme düþürülüp Bank Asya 1. Lig'de oynamasý söz konusu olursa, bununla ilgili TFF yönetiminin bir karar almasý gerekecek. Çünkü, Fenerbahçe'de bulunan 10 futbolcunun buradaki durumu talimatlarda açýkça belirtilmiþ deðil. Böyle bu sorun ortaya çýkarsa, TFF Yönetim Kurulu tarafýndan yine özel kararlar alýnacak. Futbolcular veya kulüp isterlerse Tahkim Kuruluna, isterlerse devlet mahkemelerine baþvuracaklar.'' Fenerbahçe'nin yeni transferi EmmanuelEmenike. Eskiþehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun. Fenerbahçe yöneticisi Þekip Mosturoðlu. Savcýnýnkarþýsýnaçýktýlar FUTBOLDA ÞÝKE ÝDDÝALARINA YÖNELÝK SORUÞTURMA KAPSAMINDABEÞÝKTAÞ'TAKÝ ÝSTAN- BUL ADLÝYESÝNE SEVK EDÝLEN 25 KÝÞÝNÝN SAVCILIK SORGUSU GEÇ SAATLERE KADAR SÜRDÜ. FUTBOLDA þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýndýktan sonra adliyeye sevk edilen 25 kiþinin savcýlýk sorgusu devam ediyor. Ýþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesine sevk edilen Fenerbahçeli yöneticiler Þekip Mosturoðlu, Ýlhan Ekþioðlu, Sivasspor Kulübü Baþkaný Mecnun Odyakmaz, Fenerbahçeli futbolcular Sezer Öztürk, Emmanuel Emenike, Fenerbahçe'de alt yapý koordinatörü Cemil Turan, teknik direktör Bülent Uygun ile sportif direktör Ümit Karan'ýn da aralarýnda bulunduðu 25 kiþi Adli Tabiplikte saðlýk kontrolünden geçirildi. Bu iþlemin ardýndan þüphelilerin ifadelerinin alýnmasýna baþlandýðý bildirildi.ýfade alma iþlemleri sýrasýnda þüpheli sayýsýnýn fazla olmasý nedeniyle soruþturmayý yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Berk'e, bazý savcýlarýn da yardýmcý olacaðý kaydedildi. Bu arada, Fenerbahçe Spor Kulübü bayan kongre üyeleri çalýþma komitesinden bir grup kadýn, destek içirn adliye önüne geldi. Basýn mensuplarýna açýklama yapan Gönül Çayla, Fenerbahçe Spor Kulübünün sadece spor alanýnda deðil ayný zamanda sosyal sorumluluk projeleri açýsýndan da önde giden bir kulüp olduðunu söyledi. Þüphelilere yöneltilen suçlamalara inanmadýklarýný, yanlarýnda olduklarýný ifade etmek için adliyeye geldiklerini belirten Çayla, ''Fenerbahçe kesinlikle, 300, 400, 500 dolarla iþ görecek kadar basit iþlerle uðraþmaz.ýnanamýyoruz. Çok üzgünüz. Þampiyonluðumuza leke sürmek istiyorlar. Alýn teriyle alýnmýþ bu kupamýza leke sürülmesine müsaade etmeyeceðiz'' dedi. Fenerbahçeli bazý taraftarlarýnda, adliye önünde bekledikleri görüldü. Aziz Yýldýrým hastanede tutuluyor ÝÜ KARDÝYOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ BAÞHEKÝMÝ PROF. DR. ZERRÝN YÝÐÝT, ''AZÝZ YILDIRIM'I BÝRAZ DA- HA GÖZLEM ALTINDA TUTACAÐIZ. BUGÜN TA- BURCU OLMAYACAK. ÞU ANDA ÝLAÇ TEDAVÝSÝ DEVAM EDÝYOR. YANÝ BALON VE BAYPAS GÝBÝ BÝR ÞEY YAPILMAYACAK'' DEDÝ. ÝSTANBUL Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Baþhekimi Prof. Dr. Zerrin Yiðit, ''Futbolda Þike Operasyonu'' kapsamýnda gözaltýna alýnan ve rahatsýzlýðý nedeniyle enstitüde tedavisine devam edilen Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým'ýn saðlýk durumuyla ilgili olarak, ''Kendisini biraz daha gözlem altýnda tutacaðýz. Bugün taburcu olmayacak''dedi. Prof. Dr. Yiðit, yaptýðý açýklamada, Yýldýrým'ýn tedavisinin devam ettiðini kaydetti. Yiðit, ''Burada kendisinin tam ne kadar kalacaðýný önceden söylemek mümkün deðil. Aniden bir þey olursa, bu sefer biz zor durumda kalýrýz. Þimdilik iyi gözüküyor'' diye konuþtu. Yiðit, Aziz Yýldýrým'ýn durumunun kötü olmadýðýný ifade ederek, ''Kendisini biraz daha gözlem altýnda tutacaðýz. Bugün taburcu olmayacak. Þu anda ilaç tedavisi devam ediyor. Yani balon ve baypas gibi bir þey yapýlmayacak. Bugün taburcu olmayacak'' dedi. Bu arada Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Özbaðý ve Mithat Yenigün de hastaneye gelerek, Yýldýrým'ýn saðlýk durumuyla ilgili bilgi aldý. Potada Avrupa Ligi kura çekimi bugün BASKETBOLDA THY Avrupa Ligi sezonu kura çekimi bugün yapýlacak. Ýspanya'nýn Barcelona kentinde gerçekleþtirilecek kura çekimine, Türk takýmlarýndan Fenerbahçe Ülker 3. torbadan, Anadolu Efes ise 4. torbadan girecek. Beko Basketbol Ligi'nde geride kalan sezonda final oynayan Galatasaray'ýn yaný sýra Banvit ise eleme maçlarý oynayacak. Bu iki takým eleme maçlarýný geçtiði takdirde gruplarda mücadele etme hakkýný elde edecek. THY Avrupa Ligi'nde kura çekimi öncesi 6 torbada yer alan takýmlar þöyle: 1. Torba: Regal Barcelona, Olympiakos, Panathinaikos, Real Madrid, 2. Torba: Montepaschi Siena, Caja Laboral, Maccabi Electra, CSKA Moskova, 3. Torba: Partizan, Unics Kazan, Unicaja Malaga, Fenerbahçe Ülker, 4. Torba: Asseco Prokom, Bizkaia Bilbao Basket, Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas, 5. Torba: Emporio A. Milano, Union Olimpija, Brose Baskets, NGC Cantu, 6. Torba: Sluc Nancy, KK Zagreb, Elemelerden gelecek iki takým. Kýlýç: Millete lâyýk olacaðým Spor Bakaný Suat Kýlýç oldu GENÇLÝK ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, ''Gerek gençlik politikalarý, gerekse spor gündemi noktasýnda, Türkiye'nin gündeminde ne varsa bunlarýn öncelikli gündemleri arasýnda yer alacaðýný'' söyledi. Kýlýç, bakan olarak atanmasýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada, 61. Hükümet'te þahsýna Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn tevdi edildiðini söyledi. Bu görevin beraberinde getirdiði sorumluluklar çerçevesinde millete layýk olmak için olaðanüstü bir gayret göstereceðini belirten Kýlýç, geceli gündüzlü çalýþmalarla milletin hizmet beklentilerine, her alanda olduðu gibi þahsýna tevdi edilen görev sahasýnda da en ileri düzeyde hizmetler saðlamanýn gayreti içinde olacaðýný ifade etti. Bursa bugün Avusturya'da BURSASPOR yeni sezon çalýþmalarýný kendi tesislerinde yaptýðý sabah çalýþmasýyla tamamladý. Yeþil-beyazlýlar, bugün 14 gün sürecek Avusturya kampýna gidecek. Atina Özel Olimpiyatlar 2011 Yaz Oyunlarý'nda 43 madalya kazanan millî sporcularýn baþarýsýyla ilgili basýn toplantýsý düzenlendi. Özel sporculardan özel baþarý ATÝNA'DA GERÇEKLEÞEN ÖZEL OLÝMPÝYATLAR DÜNYA YAZ OYUNLARIN'DAN 43 MADALYA ÝLE DÖNEN ÖZEL SPORCULARA ÖDÜLLERÝ TÖRENLE VERÝLDÝ. EROL DOYURAN Türkiye Özel Sporcular Derneði (TÖSSED), Atina'da gerçekleþtirilen Özel Olimpiyatlar 2011 Yaz O- yunlarý'nda toplamda 43 madalya alan milli sporcularýn baþarýsýyla ilgili basýn toplantýsý düzenledi. Esma Sultan Yalýsý'nda yapýlan basýn toplantýsýna TÖSSED Onursal Baþkaný Dilek Sabancý, TÖSSED Baþkaný Ali Aðaoðlu, yönetim kurulu üyeleri ile madalya kazanan sporcular katýldý. Dilek Sabancý, Atina'da düzenlenen organizasyona rekor bir sayý ile katýldýklarýný belirterek, ''Bu yýl 106 sporcu ile oyunlarda Türkiye'yi temsil ettik. Onlarla birlikte orada olamadým ama baþarý kazanacaklarýndan adým kadar emindim çünkü bu çocuklarýn bizden istedikleri tek þey, onlara þans tanýnmasý. Çocuklarýmýza ve gençlerimize destek verdiðimizde onlarýn ne kadar baþarýlý olduðunu ve toplumla kaynaþtýðýný görüyoruz. Hepsiyle gurur duyuyorum ve bir kez daha tebrik ediyorum'' diye konuþtu. TÖSSED Baþkaný Ali Aðaoðlu da sporcularý desteklemek için Atina'ya gittiðini anlatarak, þunlarý kaydetti: ''Sadece orada onlarla olmak bile büyük bir keyif olduðu gibi kazandýklarý baþarýlarla ayrýca gururlandýk. Her geçen gün biraz daha fazla çocuða u- laþýp, onlarýn yüzünü güldürmek, hayata baðlamak istiyoruz. Bu çocuklar bizim birer parçamýz. Önceleri evlerinden çýkamýyor, eðitim dahi göremiyorlardý. Bugün ise ülkemizi uluslararasý alanda temsil edip, olimpiyat þampiyonluklarý kazanýyorlar. Onlarla ne kadar gurur duysak azdýr. Bu ülkede sosyal konulara duyarsýz kalmamamýz, maddi ve manevi destek olmamýz lazým. Manevi mutluluk, maddi mutluluktan çok daha büyük.'' Özel Olimpiyatlar 2011 Yaz Oyunlarý'nda 179 ülkeden yaklaþýk 7 bin atlet, 22 spor dalýnda mücadele etti. Organizasyonda basketbol, voleybol, yüzme, futbol, cimnastik, atletizm ve masa tenisi branþlarýnda yarýþan Türk sporcular, 11 altýn, 15 gümüþ ve 17 tane bronz olmak üzere toplamda 43 madalya kazandý.

15 Y HABER 15 Rusya Devlet Baþkaný Dmitri Medvedev, müftülerle bir araya geldi. FOTOÐRAF: CÝHAN Camiler çözüm üretme merkezi MEDVEDEV: CAMÝ, ÝSLÂM ÜNÝVERSÝTESÝ VE MEDRESELER ÇÖZÜM MERKEZLERÝ. RUSYA Devlet Baþkaný Dmitri Medvedev, federasyona baðlý Karaçay Çerkez Cumhuriyeti nde Rusya Müftüler Konseyi Baþkaný Ravil Gaynuddin, Rusya Müslümanlarý Merkezi Dinî Ýdaresi Baþkaný Talgat Taceddin, Tataristan ve Kafkas bölgesi müftüleri ve diðer dinî idare baþkanlarý ile geniþ katýlýmlý bir toplantý gerçekleþtirdi. Müftülerden terör ve aþýrýlýklarla mücadelede iþbirliði isteyen Rusya lideri, göçmenlerin adaptasyon sorununun çözülmesi için katký çaðrýsýnda bulundu. Dinler arasý uyum, Rusya halkýnýn manevî ve ahlâkî geliþimine saðladýklarý katký, eðitim ve diðer alanlarýndaki çalýþmalarýndan dolayý müftülere teþekkür e- den Rusya lideri, Özellikle göçmenlerin adaptasyonu konusunda devlet ve dinî organizasyonlarýn çok yakýn iliþki içinde olmasýný anlamlý buluyorum dedi. Rusya da Müslüman toplumun dinamik bir þekilde geliþtiðine deðinen Medvedev, Yeni camiler inþa ediliyor, Ýslâm üniversiteleri açýlýyor, medreseler ve kültür merkezleri kuruluyor. Tüm bunlar güzel haberler, çünkü bunlar birçok soruna çözüm oluyor. Komplike bir devlet yapýsý o- lan Rusya Federasyonu nda Müslüman vatandaþlarýn tam bir vatandaþlýk duygusu elde etmelerine katký saðlýyor ifadelerini kullandý. Müslüman kurumlarýn o- kullarda dinî eðitim konusuna destek verdiklerini, askeriyede görev alacak din adamlarýnýn yetiþtirilmesi için enstitü kurulmasýnda Müslümanlarýn da yer aldýðýný hatýrlatan Medvedev, toplumda terör ve aþýrýlýðýn ciddî bir sorun olduðuna deðindi. Terör örgütlerinin baþlýca hedeflerinin yine Müslüman toplum olduðuna i- þaret eden Rusya lideri, Sadece geçen yýl Ýslâmiyet ve aþýrýlýkçý düþüncelerin bir a- rada yaþayamayacaðýný savunan yaklaþýk 20 kadar din adamý teröristler tarafýndan öldürüldü bilgisini verdi. Terörle mücadelenin birkaç gün içinde sonuca ulaþmasýnýn mümkün olmayacaðýna deðinen Rusya Devlet Baþkaný, özellikle Müslüman ülkelerle olan iliþkilerde dinî kurumlarýn katkýlarýn yadsýnamayacaðýna vurgu yaptý. Moskova / cihan Karadeniz i yüzerek geçecek YURÝ Burlak isimli bir Rus fotoðrafcý, Ordu dan Rusya nýn Karadeniz kýyýsý Soçi ye kadar yüzmeyi planlýyor. 15 gün sürmesi planlanan yolculukta Burlak a, doktor arkadaþý özel bir tekneyle eþlik edecek. Ordu yu baþlangýç güzergâhý olarak seçen Rus fotografçý, feribotla Soçi den ayrýldý. Rus maceracý, yanýna doktor arkadaþý Yevgeni Suprun u da aldý. Rus basýnýna konuþan Burlak, Ordu dan hareket edeceðiz. Ben yüzeceðim ve peþimce tekne de gelecek. Teknede Suprun bulunacak. Suprun su ve gýda ürünleriyle teknenin içinde bekleyecek dedi. Burlak, 10 Temmuz da denize atlayarak 15 gün içinde Karadeniz in diðer kýyýsý Soçi ye kadar yüzecek. Burlak, daha önce de Rusya ya ait Karadeniz limanlarý Dagomýs tan Tuapse ye kadar 80 kilometreden fazla bir mesafe yüzmüþ. Moskova / cihan Hubble ýn gözlem sayýsý 1 milyona ulaþtý EVRENÝ izlemek için uzaya fýrlatýldýðý 1990 dan bu yana insanoðlunun pek çok keþif yapmasýný saðlayan emektar Hubble Uzay Teleskopu, 1 milyonuncu bilimsel gözlemini gerçekleþtirerek tarihe geçti. Amerikan Ulusal Havacýlýk ve Uzay Dairesi (NASA) bünyesindeki Hubble, son gözlemini 4 Temmuz da, Dünya dan yaklaþýk 1000 ýþýk yýlý uzaklýktaki bir gezegende su arama çalýþmalarý sýrasýnda yaptý. Gaz topu halindeki HAT-P-7b adý verilen gezegen, Dünya dan 318 kat daha büyük olan Jüpiter den de büyük. Hubble ýn elde ettiði veriler, Kepler 2b olarak da bilinen bu gaz devinin atmosferindeki kimyasallarý çözmek ve suyun var olup olmadýðýný belirlemek için kullanýlýyor. Ýstanbul / cihan Üsküdar Camii'nin çinileri Kütahya'dan, halýlarý Manisa'dan ve avizeleri Ankara'dan getirildi. FOTOÐRAF: CÝHAN Rusya da Üsküdar Camii ibadete açýldý ÝKÝ YIL ÖNCE ÜSKÜDAR ÝLE KARDEÞ ÞEHÝR OLAN MORDOVYA'DA ÝNÞA EDÝLEN CAMÝDE 600 KÝÞÝ AYNI ANDA ÝBADET EDEBÝLECEK. SIRADA KUR ÂN KURSU VAR RUSYA'YA baðlý Mordovya Özerk Cumhuriyeti nde Ýstanbul Üsküdar Müftülüðü nün katkýlarýyla inþa edilen Üsküdar Merkez Camii ibadete açýldý. Çinileri Kütahya dan, halýlarý Manisa dan ve avizeleri Ankara dan gelen 600 kiþinin ibadet edebileceði caminin masraflarýnýn önemli bir kýsmýný Üsküdar Müftülüðü üstlendi. Mordovya nýn baþþehri Saransk ta düzenlenen açýlýþ töreninde konuþan Mordovya Özerk Cumhuriyeti Baþkaný Nikolay Merkuþkin, caminin açýlmasýnda emeði geçenlere þükranlarýný sundu. Merkuþkin, Geleneksel dinler, maneviyatýn, dinin ve ahlâkýn geliþmesinde, doðmasýnda çok önemli rol oynuyor. Üsküdar Camii sembolik olarak komþu sokakta bulunan Kazan kilisesine çok yakýn. Bunun anlamý þu: Cumhuriyetimizde yaþayan halklar dostluk, uyum, karþýlýklý anlayýþ, barýþ ve huzur içinde yaþýyor. Caminin açýlýþý sadece Mordovya için deðil, bütün Rusya için önemli olay dedi. Rusya da çeþitli ýrk ve din temsilcilerinin yüzyýllardýr birlikte yaþadýklarýna vurgu yapan Merkuþkin, son yýllarda Mordovya da 40 tan fazla cami açýldýðýný, bunun da yönetimin Müslüman geleneklerine olan saygýsýnýn bir iþareti olarak görülmesini istedi. Konuþmanýn ardýndan Rusya Müslümanlarý Merkezi Dinî Ýdaresi Baþkaný Talgat Taceddin, Mordovya Baþkaný Merkuþkin e Rusça mealli Kur ân-ý Kerim hediye etti. TÖRENE Türkiye Moskova Büyükelçiliði Din Müþaviri Fahri Saðlýk, Mordovya Müftüsü Zyaki Ayzatullin, Ýstanbul Üsküdar Müftüsü Mehmet Gök ve Türkiye den gelen heyet katýldý. Binden fazla inanýn katýlýmý ile gerçekleþen törene çevre illerin müftüleri ve din adamlarý da iþtirak etti. Cami inþasýna katkýlarýndan dolayý Üsküdar Müftüsü ne teþekkür eden Merkuþkin, Türk heyete çeþitli hediyeler verdi. Mordovya Müftülüðü iki yýl önce Ýstanbul Üsküdar Müftülüðü ile Kardeþ Þehir anlaþmasý yapmýþtý. Yaklaþýk 90 bin Müslüman nüfusun yaþadýðý Mordovya da 60 ýn üzerinde camii bulunuyor da temeli atýlan cami, kýsa sürede tamamlanarak ibadete açýlýrken, birkaç ay içinde cami yanýnda bir Kur ân Kursu nun inþasýna da baþlanacaðý kaydedildi. Caminin açýlýþý ile ilgili bilgi veren Türkiye Moskova Büyükelçiliði Din Müþaviri Saðlýk, Türkiye ve Rusya müftülükleri arasýnda iþbirliklerinin süreceðini, gelen talepler doðrultusunda adýmlarýn atýlacaðýný söyledi. Bölge halkýnýn da kendilerini çok iyi karþýladýklarýna vurgu yapan Saðlýk, Mordovya Cumhuriyeti Baþkaný Merkuþkin, Rusya Müslümanlarý Merkezi Dinî Ýdaresi Baþkaný Taceddin ve yerel dinî makamlarla ikili görüþmeler de gerçekleþtirdik dedi. Moskova / cihan

16

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Ýþte aramýzdaki fark

Ýþte aramýzdaki fark KURBANLIKLAR ELDE KALDI FÝYATLAR YARIYA DÜÞTÜ HABERÝ SAYFA 6 DA BAYRAM YAPAYIM DERKEN SAÐLIÐINIZDAN OLMAYIN KURBAN ETÝNÝ SAÐLIKLI TÜKETMENÝN 12 YOLU HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL:

Detaylı

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Mustafa Delioğlu Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Resimleyen: Mustafa Delioğlu Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Dýþ borçta ürküten artýþ

Dýþ borçta ürküten artýþ SiyahMaviKýrmýzýSarý Baþörtüsü yasaðýna karþý eylem Haberi sayfa 3 te ÖSYM: Ýddialar asýlsýz, bize güvenin Haberi sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Okullar kýþla deðil DANIÞTAY'IN AND KARARINA TEPKÝ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Ýdeolojik bürokrasi hâlâ yerinde duruyor

Ýdeolojik bürokrasi hâlâ yerinde duruyor SABAHADDÝN AKSAKAL, CUMHURÝET AZARI ÞADÝ ALKILIÇ IN BÖLE DEDÝÐÝNÝ SÖLEDÝ Said Nursî fikir dünyasýnýn namusunu kurtardý Demokrat E ði tim ci ler Der ne ði ta ra fýn dan dü zen le nen Hiz met le Ýl gi li

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı