DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK"

Transkript

1 DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK (10 kasım 2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurlarının hizmet gerekleri esas alınarak kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlardan, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olanları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 nci, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Đlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Genel Müdür: Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürünü, b) Genel Müdürlük/Kurum: Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğünü, c) Genel Yönetmelik: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliği, ç) Hizmet Alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı ili, d) Hizmet Birimi: Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yer alan Daire Başkanlıkları ile Bölge Müdürlükleri, Şube Müdürlükleri, Meteoroloji Đstasyon Müdürlükleri ve Meteoroloji Müdürlüklerini, e) Hizmet Bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 1 Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen illerin gruplarını, f) Kurul: Yer Değiştirme Kurulunu, g) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Genel Müdürlük bünyesinde çalışan personelin, bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dâhilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını, ğ) Zorunlu Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi ifade eder. ĐKĐNCĐ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya Đlişkin Genel Esaslar Hizmet bölgeleri MADDE 5 (1) Ülkenin sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle iller üç hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 1 Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilmiştir. Zorunlu çalışma süreleri MADDE 6 (1) Zorunlu çalışma süreleri, hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir. Hizmet Bölgesi Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)

2 (2) (Değişik : 30/10/ sayılı Resmi Gazete) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar aynı hizmet bölgesinin diğer hizmet alanlarındaki hizmet birimlerine ya da diğer hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamaları amacıyla veya sonradan tamamlamaları kaydıyla hizmet gerekleri ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak diğer hizmet bölgelerindeki hizmet birimlerine aynı veya muadil görev unvanlarıyla re sen atanabilirler. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personel MADDE 7 (1) (Değişik : 30/10/ sayılı Resmi Gazete) Genel Müdürlüğün, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Meteoroloji Đstasyon Müdürü ve Meteoroloji Müdürü ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarında görev yapan personel yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir. Yer değiştirme suretiyle atanma dönemleri MADDE 8 (1) Yer değiştirme sureti ile atamalar, her yılın Haziran-Eylül döneminde yapılır. Atamalar Genel Müdürlüğün internet sitesinde değerlendirme formu ile birlikte duyurulur. Ataması yapılan personelin ilişiği, atamanın ilgili birime ulaşmasından itibaren en geç bir ay içinde kesilir. Hizmet gereği atama MADDE 9 (1) Aşağıda belirtilen hallerde, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir: a) Haklarında adli ve idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olması, b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tesbit edilmiş olması. (2) Birinci fıkrada belirtilen hizmet bölgesinde yerine getirilmeyen eksik hizmetler başka bir hizmet bölgesinde tamamlattırılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya Đlişkin Đşlemler Yer değiştirme kurulu MADDE 10 (1) Kurul, yetki devredilen durumlar hariç olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirmeye tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere, Genel Müdürün veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri, Hava Tahminleri Daire Başkanı, Zirai Meteoroloji ve Đklim Rasatları Daire Başkanı ile Personel Daire Başkanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. (2) Kurul, Başkanının çağrısı üzerine müracaat döneminin sona erdiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve bütün üyelerinin katılımıyla toplanır. Asil üyelerin yokluğunda Kurula vekilleri katılır. Duruma göre birden fazla toplantı da yapılabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Kurul toplantıları ve alınan gerekçeli kararlar bir tutanak ile tespit edilir. Karara muhalif kalan üye gerekçesini tutanakta belirtir. (3) Kurulun raportörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir. (4) Kurul, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Đstek Formu ile EK-3 Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formunu ve tercih sırası, boş veya boşalacak kadro durumlarını gözeterek karar verir. Hizmet birimlerinin ilanı ve personelin başvuru şekilleri MADDE 11 (1) Yer değiştirme sureti ile atamaya tabi boş veya boşalacak hizmet birimleri ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan diğer hizmet birimlerinin listesi ve başvuruların ne şekilde yapılacağı, her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğün internet sayfasında duyurulur. (2) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar ile isteğe bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunan diğer personel; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 2 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Đstek Formunu doldurarak üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtildiği şekilde gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunludur.

3 (3) Başvurular her yılın 1-30 Nisan tarihleri arasında ilgili meteoroloji istasyon müdürlükleri veya meteoroloji müdürlüklerine yapılır. Đlgili müdürlükler, başvuruları kendi görüşleri ile birlikte 1-10 Mayıs tarihleri arasında Bölge Müdürlüklerine, Bölge Müdürlükleri de Mayıs tarihleri arasında yine kendi görüşlerini de ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirirler. (4) Merkez birimleri, çalışanlarının taleplerini Daire Başkanlıkları kanalıyla Personel Dairesi Başkanlığına iletirler. (5) Üçüncü fıkrada belirtilen tarihler dışında yapılan müracaatlar ile doğrudan Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Başvurular Kurumca yapılacak gerekli düzenlemeleri müteakip Genel Müdürlüğün internet sayfasından yapılabilir. (6) Atama sonuçları, Kurumun internet sayfasında duyurulur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Diğer personel MADDE 12 (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan personel dışında kalanların isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanmaları hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. Görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç fazlalığı tespit edilen personel ihtiyaç olan bölgelere tercih kullandırılmak sureti ile aynı usulle atanabilir. Hüküm bulunmayan haller MADDE 13 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Đlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Đntibak GEÇĐCĐ MADDE 1 (1) Yer değiştirmeye tabi olan personelin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde geçen hizmet süreleri, bu Yönetmelikle belirlenen hizmet bölgelerine intibak ettirilir. Yürürlük MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

4 I. HĐZMET BÖLGESĐ ĐLLERĐ HĐZMET BÖLGELERĐ CETVELĐ II. HĐZMET BÖLGESĐ ĐLLERĐ III. HĐZMET BÖLGESĐ ĐLLERĐ 1- Adana 1- Bayburt 1- Adıyaman 2- Afyon 2- Elazığ 2- Ağrı 3- Aksaray 3- Erzincan 3- Ardahan 4- Amasya 4- Erzurum 4- Artvin 5- Ankara 5- Gaziantep 5- Batman 6- Antalya 6- Giresun 6- Bingöl 7- Aydın 7- Gümüşhane 7- Bitlis 8- Balıkesir 8- Kahramanmaraş 8- Diyarbakır 9- Bartın 9- Kastamonu 9- Hakkari 10- Bilecik 10- Kilis 10- Iğdır 11- Bolu 11- Malatya 11- Kars 12- Burdur 12- Ordu 12- Mardin 13- Bursa 13- Rize 13- Muş 14- Çanakkale 14- Sivas 14- Siirt 15- Çankırı 15- Sinop 15- Şırnak 16- Çorum 16- Şanlıurfa 16- Tunceli 17- Denizli 17- Tokat 17- Van 18- Düzce 18- Trabzon 19- Edirne 19- Yozgat 20- Eskişehir 21- Hatay 22- Đçel 23- Đstanbul 24- Isparta 25- Đzmir 26- Karabük 27- Karaman 28- Kayseri 29- Kırıkkale 30- Kırklareli 31- Kırşehir 32- Kocaeli 33- Konya 34- Kütahya 35- Manisa 36- Muğla 37- Nevşehir 38- Niğde 39- Sakarya 40- Samsun 41- Tekirdağ 42- Osmaniye 43- Uşak 44- Yalova 45- Zonguldak EK-1

5 YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMA ĐSTEK FORMU EK Yer değiştirme sureti ile atanma isteğinde bulunan memurun; A - T.C. Kimlik No: B - Adı ve soyadı: C - Baba adı : Ç- Unvanı ve sicil no: D - Nüfusa kayıtlı olduğu Đl: Đlçe: E - Öğrenim durumu: F - Görev yeri: G - Medeni hali: Ğ - Eşinin çalışıp çalışmadığı: H - Bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı: I - Bulunduğu hizmet birimine atandığı tarih (Gün, ay, yıl): / / Özüre dayalı yer değiştirme talebinde bulunması halinde; A-Sağlık durumu: ( ) B-Eş durumu : ( ) 1-Eşinin görev unvanı ve mesleği: 3 - Memurun yer değiştirmek suretiyle atanmak istediği hizmet birimi (tercih sırasına göre): ADRES : Đmza - Tarih Not: Özür grubuna dayanarak istekte bulunanlar özür durumunu gösteren gerekli belgeleri bu forma ekleyeceklerdir.

6 YER DEĞĐŞTĐRME BAŞVURU DEĞERLENDĐRME FORMU Adı ve Soyadı Görev Yeri ve Unvanı 1-4- Yer Değiştirme suretiyle 2-5- Atanmak Đstediği yerler 3- DEĞERLENDĐRME KISTASLARI Puan Değeri Ortaöğrenim 5 1- Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu (En son öğrenim durumu esas alınacaktır.) Ön lisans 6 Üç Yıllık Yüksek Okul 7 Lisans 8 Yüksek Lisans 9 Doktora Başvuru bitimi tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun süre Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu 3 ncü bölge hizmeti 1 kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (Đşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler 2 nci bölge hizmeti 0.75 hariç)(1 sayılı cetvele göre) 1 nci bölge hizmeti 0.50 NOT: Bu bölümden en fazla 30 puan alınabilir 3- Son üç yıllık sicil notu aritmetik ortalaması arasında olanların 1/10 u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tamsayıya tamamlandıktan sonra hesaplanacaktır.) notlar ortalama EK-3 Adayın Puanı 4- Đlgili Mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.) 5- Katıldığı her bir eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.) 6- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır.) 7- Aldığı her disiplin cezasından Her Takdirname için 5 Her aylıkla ödül için gün süreli gün süreli gün süreli gün süreli gün süreli günden fazla süreli 10 (D) alanlara 2.5 (C) alanlara 5 (B) alanlara 7.5 (A) alanlara 10 Her uyarma, kınama için - 3 Her aylıktan kesme için - 7 Kademe ilerlemesinin durdurulması için - 10

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis...

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis... Sayfa 1 / 5 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi ve Nosu : 06.08.1992 No : 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.06.1937, No : 3201 Resmi Gazetenin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) çalıştırılmak üzere sınavla 100 Defterdarlık

Detaylı

: 6/8/1979, : 7/17925 : 25/8/1971, : 1475 : 28/8/1979, : 16738 : 5, : 18, S.

: 6/8/1979, : 7/17925 : 25/8/1971, : 1475 : 28/8/1979, : 16738 : 5, : 18, S. 2663 İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/8/1979, No : 7/17925 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No : 1475 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 28/8/1979, No : 16738 Yayımlandığı Düsturun

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ MEMUR PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMESİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ MEMUR PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMESİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar SİVAS İL ÖZEL İDARESİ MEMUR PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 - Bu Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANARAK 16.

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANARAK 16. DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANARAK 16.08.2014 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Değişiklik MADDE 1-19/4/1983 tarihli

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ İstanbul SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü)

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) Evrak Tarih ve Sayısı: 12/02/2015-4900 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BE49K8D4* Pin: 73931 Sayı :45796484-265.01.01- Konu :Kur an-ı Kerim i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması.... VALİLİĞİNE (İl

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (26.03.2015 T.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (26.03.2015 T. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (26.03.2015 T. 29307 R.G.) MADDE 1 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMEL

HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMEL YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27354. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27354. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27354 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLARIN İŞÇİ OLARAK ALINMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2931 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1992, No: 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.6.1937, No: 3201 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı