TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII"

Transkript

1 TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

2

3 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan tagrr. 1,1. " 'rtirk Krzrlayf', Kuzey Marmara Bolge Kan Merkezini ifade eder. 1.2' " Firma", sozlegmede istenilen iglerin yaprlmasmr tistlenen, scizlegmeyi imzit"layan tara.fi ve soz konusu taraftn yetkili temsilcilerini veya igin yaprlmasr igin soz konusu tarafga tayin edilen mtimessili ifade eder " ig", scizlegme gerelince firma tarafindan taahhtit edilen gorevleri ve bununlla ilgili hizmeti ifade eder. 2. YAPIN,ACAK i$: I(uzey Matmara Btilge Kan Merkezi Mtidiirlti[ii ve Bagh Kan Ba[rg Merkezlerinin 1 (bir) yrlhk ihtiyacr olan orijinal ve muadil toner ahmr yaprlmasr. 3. SATIN ALINACAKMALZEME/HIZMET VE ADETLERI: TONER MODEL Riso HC 5500 Krrmrzr Toner Riso HC 5500 Mavi Toner Riso HC 5500 Sivah Toner Riso HC 5500 Sarr Toner I Ip Offlrce jet Pro L Sivah Hp Off,rce jet Pro L San Hp Officeiet Pro L Krrmrzr Hp Office.jet Pro L Mavi Xerox WorkcentreX22} Xerox Workcentre 1 06R HP CNO45A H]P CNO46A H]P CNO47A ORiJNAL CANON 719 H Soruml Hp Lazer jet CE505 A Toner HpLazer iet CE505 A Toner Canon 716 Sivah Toner Canon 716 San Toner Canon T16Ktmrz Toner Canon T16Mavi Toner Xerox Workcentre PE-16 Fax Sivah Kartu SarLsuns SCX-4521 F SarLsuns SCX 4623 F Hp [-azer iet O5949A TonLer [-azer iet Q2612 A Toner ra TK-435 Sivah toner ocera Taskalfa 181 Hp )i-azer iet Ml212nf 8 5 A Olivetti d-copia 1600 Torrer Hpl-azer Jet CB 436 A HpLazer Jet CB 435 A Hp Q6002 A San To.rn flinto.-.inikeri MUADiL MUADiL

4 35 Hp Q6001 A Mavi Toner 8 Adet 36 Hp Q6003 A Krmrzr Toner 8 Adet an JI Hp Q6000 A Siyah Toner 8 Adet Tiirk Krzrlayr dilerse ihale de belirtilen miktarlard a oh50'ye kadar anttrrma ve %o50'ye kadar eksiltme hakkrna sahiptir. Firma bundan higbir hak talep edemez. 4. TONERLERIN 6ZNIrLI<LER: 4,I. Kartuglarrn sozlegmede llelirtilen tarihe kadar Ttirk Krzrlay'rmn ihtiyag duydufu zaman ve miktarda muadilleri is1;enecek Toner ve kartug igleminde orijinaline eqde[er kalitede olacaktrr, 4.3. Orijinal iiri.inden farksrz tam kapasiteli ve % 100 garantili olacaktrr Kesinlikle demo (kapasitesi diigiik), dolum, yenileme veya dram defipimi yaprlmrg liriinler olmayacaktrr Yeniden dolum yaprlabilrne cizelifine sahip olacaktrr Fabrika grkrgh ambalajh kutusunda olacaktrr /1 1 Yaztcrya higbir gekilde zarar vermeyecektir, ya crya zarur geldigi tespit edilmesi durumunda fi rma iarafindan ar rzasr ticretsiz ol arai< gideiile cektir Srfir toner ve kartug olacaktrr Tiim ilninler firmamn garantisi kapsamrnda olacakflr. Etiketi olacaktrr. J. orijinal TONER oznr,r,ixr,nni : 5.1' Uriinler orijinal olacak ve orijinal kutularrnda olacaktr, Muadil yada dolun tiriin teklif edilmeyecektir. 5.2, Gerekli gonilmesi halinde firma tarafrndan depolarrmrzateslimeclilen tonerlerin kontrolil iiretici firma tarafindan yaprlacaktrr..5.3" Kullanrm esnasrnda yazrcrlardan tonerin orijinal olmadrlrna dair bir uyarr geldi[inde firma tarafindan toner orijinaliyle degigtirilecektir. 6. CEZA gartlar: 6'L Scizlegme velveya gartnamede belirtilen si.ire iginde teslimat yaprlmadrlr takdirde beher gecikme grin$ igin parti bedelinin o/o},2'si (bindeiki) oramnda gecikme cezas;_ cezai gart olarak tahsil edilecektir. Gecikme 10 giinii agtr[r takdirde, gecikme cezasl 10 gtinri agan beher gtin igin Yo0,4 (bincleddrt)'e grkarrlacaktrr. Gecikme 20 giinri agtrgr takdirde tiirk Krzrlayr sdzlegmeyi fesih ile bil ci.imle zarar ve ziyam istemekte veya teslim edilmemig crlan malzemelerin firma nam ve hesabrna iigiincil gahrslardan terrinde veya cezah stireyl uzatmakta s erb e st olacaktrr. 6'2' Sozlegmenin feshi halinde, teslim edilmeyen malm firma nam ve hesabma bagka firrnadan temin edilmesi halinde aradaki fiyat farkr ile masraflar yekunu da firmadan almr, ikinci ihalede daha diigrik fiyat temin edildigi takdirde, bunian dolayr ilk firma higbir talepte bulunamaz Ti.irk Krzrlayr bundan dolayr yapacapr masraflar ile fiyat farkrnr temirrat mektubu kargrlamadr$r takdirde, farkr talep vukuunda firma derhal ve defaten Tiirk Krzrlayl,na odeyecektir. 6'4. Yetkili merciler tarafindan tevsik edilmek kaydryla, yasal grevl er, ayaklanma, yangm, sel ve deprem trarig higbir mticbir sebep tarunmayacaktrr. Yasal tinceden haber verilocektir. harp hali, grevlerde DALI Birimi 1 979

5 7. GARANTIx,qps.ttvtI: 1.1' Tiirk Krzrlay'r teklif verilen tonerlerin nakliye, kdti.i kogullarda saklanma ve toner igeliklerinde fiziksel hasar d6hil kendi denetimi drgrnda olugabilecek her tiirlti sorun ile ilgili higbir sorumluluk tagtmaz. Firma bu ttir durumlarda l'rirk Krzrlay'r tarafrndan yaprlacak yazir bagvuruyu takip eden 2(ikD ig gtinti iginde tonerleri tir;retsiz olarak yenileri ile de[igtirmelidir. Benzer bigimde, toner igeriklerinin eksik veya hasar grkmasr dttrumunda ilgili firma tiim eksiklikleri ve hasarlarr 2(ikD ig giinil iginde gidermekle yiikiimliidiir Herhangi bir nedenle yerinden alman velveya yerine teslim edilecek olan tonerlerin nakliye ve sigorta bedellerinin cidenmesi firma sorumlulufunda olacaktrr. 7 '3' Garanti siiresi igerisinde maliyeti Tiirk Krzrlay'ma yansryabilece,k her ttjlrli.i durum firma tarafindan yazh olarak Ttirk Krzrlay'rna tonerlerin tesliminde bildirilmig olacaktr. yaz11r olarak bildirilmeyen her tiirlti durumdan olugabilecek madrji zararlar firmaya ait olacaktrr ve garanti kapsamr gartlanm ofiadan kaldrrmayacaktrr. 7 '4. Acil bir dutum halinde Firmarun yazrh veya telefonla ga[rrlmasr durumunda en geg 3 saat igerisinde Tiirk Krzrlay'rrada olacaktrr. 8. MUAYENE: 8.1. Sahn ahnacak hizmetin rnuayene ve kontrolii, Trirk Krzrlay'r tarafindan teqkil olunacak heyet tarafindan yaprlacaktrr. Li.izumu halinde Ti.irk Krzrlay'rnca uygun gdrtilecek bagka kigi, kurum ve kuruluglara da muayene yaptrrrlabilecek oiup, tfim Luayene masrafla1, ftmayaait olacaktrr Sonradan ve iki yrl igerisinde meydana gelecek ayrplardan dolayr, firmarun mesuliyeti devam eder. 8,3' Firma veya kanuni temsilcisi muayenelerde bulunmadrfr takdirde muayeneler sonunda tanzim edilen raporu aynen kabul etmig sayrlrr. E'4. Muayene srrastnda teslirn edilen mal ve hizmetle ilgili tasarrm ve iiretim hatalarr nedeniyle meydana gelebilecek kazave hasarlardan firma sorumludur Muayene edilecek malzeme, muayenenin yaprlacafr yerde Tijrk Krzrlay'r tarafindan yetkili ktltnan sorumlularr "Teselhim" belgesi ile teslim edilecek ve tnuhafaza altrna almacaktr. 9, 'TI]KLIF SUNMA : 9'1. Orijinal Toner ahmr ve Muadil tonerlerin tutarlarr ayrr ayn teklif formunda belirtilecek ancak tiim iiriinler igin genel toplam tutarr iizerinden agrk eksiltme ihale yaprlacaktrr. Agrk eksiltme ihale sonunda olugacak olan genel toplam ihale tutarr ile ilgili firmantn ilk teklif edilen genel toplam tutarr arasrndaki rskonto oranr hesaplanarak tabloda belirtilen tiim malzemelere ayn rskonto oranr uygulanmasr yolttyla en son teklif edilen genel toplam tutanna denk gelece:k qekilde hazrrlanrr ve stizlegme imzalanrr. 9,2. Firmalardan ihalede belirtilen tiim iiriinlere teklif verme sartr erlranqaktadrr. Uriinlerden bir tanesine dahi fiyat verilmemesi firmanrn ihale drgr kalma *b.bi olup firma higbir hak talep edemez. 9"3. Teklif TL cinsinden ttim bu igleri kapsayacak qekilde verilecektir. Aft Dlt Ll Birirni 0c11979,;! lnot4 -ctej Ui'imSet'Gq

6 10. onnvrn: Satm almmasma karar verilerek sipariq edilen ORJiNAL TONER ve1veyamuadil TONER ALIMI bedeli igin ayhk kesilecek fatura,yaprlan muayene ve kabultin1 takiben kontrol vizesini mriteakip odenecekti r 10,2, Bu ig igin avans verilmez Firma taraftndan tonerlerin fiyatlan scizlegme tarihinden sonraki 1 GD yrl iq;erisinde sabit olarak kalacaktrr. Ayrrca ihale edilen toner ve kartug adetlerinde 'VoS1 urt q yapmasl durumunda aym fiyatve qartlarda tirtinti Trirk Krzrlayrna teslim edilecektir, AN DALI imi Birimi 1 979

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER ALIMI VE MEVCUT TONER DOLUMU TEKNİK ŞARTNAME KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER ALIMI VE MEVCUT TONER DOLUMU TEKNİK ŞARTNAME KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER ALIMI VE MEVCUT TONER DOLUMU TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. YAPILACAK İŞ 3 3. SATIN ALINACAK MLAZEME/HİZMET VE ADETLERİ..3 4. TONER

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 3 ADET ALÜMİNYUM MODÜLER OFİS BÖLMESİ YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY. Sayfa1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 3 ADET ALÜMİNYUM MODÜLER OFİS BÖLMESİ YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY. Sayfa1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 3 ADET ALÜMİNYUM MODÜLER OFİS BÖLMESİ YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 Sayfa1 1. TANIMLAR : Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki

Detaylı

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I TURKKIZI IB6B runx KztLA KUZEY MARMARA BOICE eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna N I ',I nxezi aininl t=rl \ 1. TANIMLAR : taqrr. Bu madde tarif edilen sozlegme ve eklerinde kull " Tiirk Krztlayt", Kuzey

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME TÜRK I BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. İHALENİN KONUSU... 3 3. İŞİN İNCELENMESİ... 3 4. ŞARTNAMEDE

Detaylı

, q6q. Toplamfiyatyalnrz... NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deeerlendirilecektir. ...Tl'dir. GENELTOPLAM

, q6q. Toplamfiyatyalnrz... NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deeerlendirilecektir. ...Tl'dir. GENELTOPLAM Sayr Konu, q6q : Teklif T.C. ADANA VALILIGI Halk Salhg Mudurlugri TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agatrda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 4 ) kalem Sabit Telefon Hizmet Ahmr isi; 4734

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. D 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızıl ayı7mn her türlü faaliyetlerinde taşımaya mahsus kullanılmak üzere idari ve teknik şartname hükümlerine

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı olan, Bağış Yönetimi Sisteminde kayıtlı altında bulunan bağışçılarımıza bilgilendirme ve bağış çağrısı yapılması

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi binasının Yapısal Güçlendirme inşaat

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

İDARİ ŞARTNAMESİ. 56x3 KALEM VE 34 KALEM MALZEME

İDARİ ŞARTNAMESİ. 56x3 KALEM VE 34 KALEM MALZEME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1 Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere 56x3 kalem ve 34 kalem özel okul tefrişat malzemesi alımı kapalı zarfla teklif alınmak sureti ile ihale tarihinde

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen 14 kalem malzeme aşağıdaki tabloda belirtildiği

Detaylı

ÇEVİRİ HİZMETİ İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA

ÇEVİRİ HİZMETİ İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA İNGİLİZCE RUSÇA ARAPÇA TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Hastane ve Tıp Merkezlerinin tanıtım çalışmaları için ihtiyaç duyulan Katalog için tasarım, çeviri, interaktif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne bağlı, Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi nin 2 (iki)

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk K ızılayı Kan Hizmetleri Genel M üdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi m alzem

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR.

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. .ssös^' SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızılayı Bölge Kan M erkezlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda m iktarı belirtilen m alzem e idari ve teknik şartnam e hüküm lerine

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda cinsi, bütçesi, yayın dönemi ve süresi belirtilen, hedef kitle kadınlar, çocuklar ve gençler olmak

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızıl ay ı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

irenaj kanr kendiliiinden ve serbest gravitasyon yotu ile

irenaj kanr kendiliiinden ve serbest gravitasyon yotu ile oksijenator (TUP SETi ile) 1) cenel ozrrlixlrn z1 rerruir ozntirlrn a) Genel ol

Detaylı

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır.

Detaylı