GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK"

Transkript

1 GAZĠANTP BÜYÜKġĠR BLDĠY BAġKANLIĞI ÇVR KORUMA V KONTROL DAĠR BAġKANLIĞI GÖRV, YTKĠ V SORUMLULUK SASLARINI BLĠRLYN YÖNTMLĠK GAZĠANTP 2011

2 ĠÇĠNDKĠLR MADDLR SAYFA BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, V TANIMLAR 1. Amaç ve Kapsam ukuki Dayanak Tanımlar Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Teşkilatı... 4 ĠKĠNCĠ BÖLÜM GÖRV, YTKĠ V SORUMLULUKLAR 5. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı nın Görev Yetki ve Sorumlulukları Atıklar Şube Müdürlüğü nün Görev Yetki ve Sorumlulukları Doğal ayatı Koruma ve ayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü nün Görev Yetki ve... Sorumlulukları Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personel ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MMUR, ĠġÇĠ V SÖZLġMLĠ PRSONLLRĠN GÖRV, YTKĠ V SORUMLULUKLARI 9. Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personel DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇVR KORUMA V KONTROL DAĠR BAġKANLIĞI ÇALIġMA DÜZNĠ 10. Bilgi Verme Yasağı BġĠNCĠ BÖLÜM YÖNRG, YÜRÜRLÜK V YÜRÜTM 11. Yönerge Yürürlük Yürütme Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları Atıklar Şube Müdürlüğü İş Akıl Şemaları Bitkisel Atık Yağ Kontrolü İş Akış Şeması Belediyenin Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İş Akış Şeması Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü İş Akış Şeması Okullarda Atık Pil Toplama Kampanyası İş Akış Şeması Katı Atık Yönetimi İş Akış Şeması Katı Atık Sahası Metan Gazından nerji lde tme Tesisi İş Akış Şeması Ambalaj Atıkları Yönetimi İş Akış Şeması Ömrünü Tamamlamış Lastik Atıkların Yönetimi İş Akış Şeması Gaziantep İli İklim ylem Planı İş Akış Şeması Doğal ayatı Koruma Ve ayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Yeni Türden ayvan Alım Süreci İş Akış Şeması Mevcut ayvanların Beslenme Rasyon Süreci İş Akış Şeması ayvanların Sayım, Bakım Ve Sağlık Kontrolleri Süreci İş Akış Şeması Başıboş Köpek Toplama Çalışmaları Süreci İş Akış Şeması Köpek Sahiplendirme Çalışmaları İş Akış Şeması Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 2

3 T.C. GAZĠANTP BÜYÜKġĠR BLDĠYSĠ ÇVR KORUMA ve KONTROL DAĠR BAġKANLIĞI TġKĠLAT, GÖRV ve ÇALIġMA YÖNTMLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, V TANIMLAR Amaç ve Kapsam MADD 1. Bu yönetmeliğin amacı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı bulunan birimler arası koordinasyonu sağlamak, hukuki ve idari statüleri ile her türlü görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacını taşır. ukuki Dayanak MADD 2. Bu yönetmelik; aşağıda belirlenen kanunlar, bu kanunlara bağlı çıkarılan yönetmelikler ve diğer mevzuata dayanarak hazırlanmıştır tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri tarih ve 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri tarih ve 5373 sayılı Özürlüler Kanunu hükümleri tarih ve 3285 sayılı ayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu tarih ve 5199 sayılı ayvanları Koruma Kanunu tarih ve sayılı ayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul Ve sasları akkında Yönetmelik tarih ve 1593 sayılı Umumi ıfzıssıhha Kanunu tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Tanımlar MADD 3. Bu yönetmeliğin uygulamasında; a) Belediye :Gaziantep Büyükşehir Belediyesini, b) BaĢkan :Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanını, c) Daire BaĢkanlığı :Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığını, d) Daire BaĢkanı :Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanını, e) ġube Müdürü :Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlerini, f) Kurum Personeli :Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bünyesinde çalışan personeli ifade eder.

4 Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı TeĢkilatı MADD 4. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı na bağlı Şube Müdürlükleri; a) Atıklar Şube Müdürlüğü b) Doğal ayatı Koruma ve ayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü ĠKĠNCĠ BÖLÜM GÖRV, YTKĠ V SORUMLULUKLAR ÇVR KORUMA V KONTROL DAĠR BAġKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı nın Görev Yetki ve Sorumlulukları MADD 5. a) Daire Başkanlığına bağlı birimlerin çalışmalarının koordinasyonu, belediyedeki birimler arası ve diğer resmi kurumlarla olan tüm yazışmalar ile Müdürlüklerde yapılan tüm işlemleri ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirir denetler ve en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlar. b) Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter ile Belediye Başkanına karşı sorumlu olarak görev yapar. c) İlgili mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelge, bildiri, prensip kararları ve talimat çerçevesinde bağlı Müdürlüklerin ortak nitelikteki görevlerini yerine getirir. d) Başkanlığa bağlı Müdürlüklerin görevlerini etkinlikle yerine getirmesi için yetkisi içindeki tedbirleri, yetkisini aşan hususlarda da Büyükşehir Belediye Başkanlığı ndan prensip kararları alır. e) Belediye Başkanlığı nca istenen veya mevzuatlara göre kurul ve komisyonlara katılır. f) Bağlı Müdürlüklerin çalışmalarında verim arttırıcı tedbirler alır. g) Daire Başkanlığı na bağlı birimler arasında ve bu birimlerle üst makamlar arasında koordinasyonu sağlar. h) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği veya aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunur. i) Bağlı Müdürlüklerin yapacağı yatırımların rantabilitesini kontrol eder. j) Teftiş ve Denetim Birimlerinin görevlerini ifa etmelerine, yardımcı tedbirlerin alınmasına bizzat nezaret eder. k) Yıllık faaliyet raporlarını düzenlettirir. l) Konu ile ilgili ihale dosyalarını hazırlatır ve takip eder. m) Yetkisi çerçevesinde maiyetindeki Memurların Sicil Raporlarını değerlendirir. n) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi toplam kalite anlayışı doğrultusunda bölümü ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunur ve sistemin yaygınlaştırılmasını sağlar. o) Daire Başkanlığına gelen havaleli evrakları ilgili birimlere havale eder. p) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını ve tüm personelin uyumlu çalışmasını sağlar. q) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaptırır. r) Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptırır. s) Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinde kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemelerinin amacına uygun kullanılmasını teşvik eder. t) Personelin eğitim ihtiyaçlarına göre eğitim almalarına yönelik çalışmalar yapar. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 4

5 u) Şube Müdürlüklerinin çalışma raporlarını onaylar. v) Belediyenin Stratejik Planı doğrultusunda şube müdürlüklerinin planlarını hazırlatır, uygulatır ve aksayan yönlerine yönelik çözümler üretir. Daire BaĢkanlığının Yetkileri: 1. Başkanlığı ile ilgili görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisi. 2. Çevre Koruma Daire Başkanlığının işlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi. 3. Teşkilat, kadro, sevk ve idare vb. konularda Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi. 4. Başkanlık Makamınca çıkarılan Genelge, Yönerge, Tamim vb. ile belirlenen yetkiler. 5. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, diğer Daire Başkanlarından birini veya başkanlığa haiz Şube Müdürlerinden birini Daire Başkanlığına vekâlet etmek üzere belirlemek ve Makamın onayına sunma yetkisi. 6. Başkanlık Makamınca verilecek başka yetkiler. Daire BaĢkanlığının Sorumlulukları: Kurum mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerini gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, teşkilat şemasında gösterilen amirlerine karşı sorumludur. ġub MÜDÜRLÜKLRĠ GÖRV, YTKĠ V SORUMLULUKLARI ATIKLAR ġub MÜDÜRLÜĞÜ Atıklar ġube Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları MADD 6. Atıklar Şube Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun ilgili maddesinde belirtilen Katı Atık Yönetimi ile ilgili hizmetler ile bu yönetmelikte belirtilmiş olan hizmetlerin planlı, programlı ve uyum içerisinde yürütülmesini sağlamakla yükümlü olup, bu amaçla; Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Düzenli Depolama Yönetmeliği, Atık Yönetimi Genel saslarına İlişkin Yönetmelik, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pillerin Kontrolü Yönetmeliği, Ömrünü Tamamlamış Atık Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği tarafından verilen yetkiler, Çevre Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclis ve ncümen Kararları doğrultusunda görev yapmak. 2. Konusuna ilişkin ilgili mevzuatlardan yararlanarak Uygulama Yönetmelikleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak. 3. Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) Gaziantep Büyükşehir Belediyesini temsil etmek. 4. Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek, 5. Yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilerce talep edildiği veya gerek görüldüğü takdirde görüş ve öneri sunmak. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 5

6 6. Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek, uygulamak. 7. Atık bertaraf ücretleri ile ilgili maliyet analizleri yapmak, yaptırmak ve atık ücret tarifeleri ile ilgili belediye meclisine teklifte bulunmak. 8. Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması, yeniden değerlendirilmesi (geri kazanımı), depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, 9. Katı Atık Yönetimi ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler yapmak, yaptırmak ve uygulamak 10. Düzenli katı atık sahaları yapmak, yaptırmak, işletmek ve işlettirmek. 11. Katı atık tesislerinin işletilmesini ve katı atık hizmetlerini yürüten yüklenicilerin çalışmalarını yapılan sözleşmelere uygun olarak takip ve kontrol etmek. 12. Kompostlaştırma ve Geri kazanım tesisi vs. tesisleri kurmak, mevcutlarla birlikte işletmek, işlettirmek. 13. Depo gazından elektrik enerjisi üretim santrali kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 14. Kuruluş ve işletme giderleri pil üreticileri tarafından karşılanacak geçirimsizlik koşulları sağlanmış, nemden arınmış ve meteorolojik şartlardan korunmuş atık pil depolama alanlarının kurulması için katı atık düzenli depolama alanlarında ücretsiz olarak yer tahsis etmek. 15. Üreticilerin şehrin muhtelif yerlerinde yapacakları atık pil ve akümülatör toplama işlemlerine yardımcı olmak, işbirliği yapmak ve Belediye sınırları içinde bulunan atık pil ve akümülatör bertaraf tesislerini ve taşıma firmalarını denetlemek. 16. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine göre atık pillerin katı atık düzenli depolama alanlarında bulunan atık pil geçici depolama hücrelerinde depolanmasını sağlamak. 17. Okullar, halk eğitim merkezleri, mahalle muhtarlıkları, eğlence yerleri ve halka açık merkezlerde pilleri ayrı toplama ile ilgili üreticilerin sorumluluğu ve programı dâhilinde gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak pilleri ücretsiz olarak ayrı toplamak, halkı bilgilendirmek ve eğitim programları düzenlemek. 18. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte, ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamak veya hazırlatmak ve bu amaçla oluşturulacak planların onaylanmasını sağlamak. 19. Ambalaj atıklarını ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte kaynağında ayrı toplamak veya toplattırmak. 20. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek. 21. Kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının ayrılmasını sağlayacak tesisleri kurmak, kurdurmak veya bu amaçla kurulmuş tesislerden yararlanmak. 22. Ambalaj atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirler almak ve Ambalaj atıklarını düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. 23. Üretici ile işbirliği içinde, malzemeyi tekrar kullanıma, geri dönüşüme uygun olacak şekilde tasarlayacak ve piyasaya sunacak olup ambalaj atıkları yönetimi kapsamında tüketicileri bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmak. 24. Ayrı toplama çalışmaları ile ilgili bilgilerin her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilmesini sağlamak. 25. Bakanlıktan geçici çalışma izni veya lisans almış geri kazanım tesisleri ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 6

7 26. vlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların yönetimine ilişkin plan ve programlarını bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlamak ve kurulacak sistemi öneri halinde mahalli çevre kuruluna sunmak. 27. Atık üreticileri ve bertarafcıları ile beraber veya istemesi durumunda ayrı olarak atık bertaraf tesislerini kurmak veya kurdurmak. 28. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan atık bertaraf tesislerinin inşası ve işletilmesinde Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülük çerçevesinde gerekli önlemleri almak veya aldırmak. 29. Atıkların taşınması ve bertarafı konusunda izin almış kişi ve kuruluşlar ile yapacakları sözleşmelerde bulunduğu ilin valiliğinin uygun görüşünü almak, yapılan faaliyetin söz konusu sözleşmelere uygunluğunu denetlemek ve bu konuda Bakanlığa bilgi vermek üzere bağlı olduğu valiliğe rapor vermek. 30. Tehlikeli atık bertaraf tesisi kurulması için belirlenen yer mücavir alan içinde ise, bu yerin imar planına işlenmesini sağlamak. 31. Ömrünü Tamamlamış Lastikleri, belediye katı atık depolama tesislerine kabul etmemek. 32. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması ile ilgili olarak üreticilerin sorumluluğu ve programı dâhilinde, gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak, ayrı toplama yapmak, halkı bilgilendirmek ve eğitim programları düzenlemek. 33. Denetimlerde, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin yasal olmayan yollarla taşındığının, izinsiz geçici depolandığının, lisanssız geri kazanıldığı ve bertaraf edildiğinin tespiti halinde, durumu tespit tutanağı ile il çevre ve orman müdürlüğüne bildirmek. 34. Gerçek ve tüzel kişilerce kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinin planlanması, inşaatı ve işletilmesi aşamalarında yapılacak çalışmaları desteklemek. 35. Tıbbi Atıkları bertaraf etmek için tesis kurmak, işletmek ve işlettirmek. 36. Gaziantep genelindeki tüm sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarını toplamak, toplatmak ve toplanmış olan bütün tıbbi atıkları imha etmek, ettirmek. 37. Tıbbi atıkların geçici atık depolarında veya konteynerlerle taşımak, nihai depolanması veya yakılması suretiyle bertaraf edilmesi ile bu işi yapacak personelin eğitimi ve bu işlemlerin belgelendirilmesini sağlamak. 38. Çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, iş ve işlemleri yürütmek. 39. Birime ulaşan vatandaşın her türlü talep ve şikâyetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 40. Yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek. 41. Sınırları dâhilinde kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, buna ilişkin kayıtları ilgili valiliğe bildirmek, sözleşme yapmayanlara gerekli cezai işlemi uygulamak yılından itibaren kullanılmış kızartmalık yağların hanelerden toplanması için gerekli sistemi kurmak, halkı bu konuda bilgilendirerek atık yağ toplama faaliyetlerini 2008 yılı itibariyle başlatmak. 43. Bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesini sağlamak, 44. Atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartları oluşturarak, geçici depolama, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin çevreyle uyumlu yönetimi için buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi amacıyla hukuki ve teknik esasların düzenlenmesini sağlamak ve sağlatmaktır. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 7

8 45. Atık yağları belediye evsel katı atık depolama sahasına kabul etmemek için gerekli önlemleri almak, Atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesini ve kanalizasyona boşaltılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak. Aksi takdirde zabıta il müdürlüğü ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak cezai işlemlerin uygulanmasını sağlamak ve sağlattırmaktır. 46. Atık yağların kaynakta azaltılmasını ve geri kazanılmasını sağlamak, 47. Geri kazanıma uygun olmayan atık yağları yönetmelik doğrultusunda bertaraf etmek veya ettirmek. DOĞAL AYATI KORUMA V AYVANAT BAÇSĠ ġub MÜDÜRLÜĞÜ Doğal ayatı Koruma ve ayvanat Bahçesi ġube Müdürlüğü nün Görev Yetki ve Sorumlulukları MADD 7. Doğal ayatı Koruma ve ayvanat Bahçesi Müdürlüğü ndeki hizmetlerin tür, niteliği ve işleyişi ile ilgili esaslar, kuruluş gayesi ve personelin görev sorumluluklarını belirlemektir. Bu amaçla; tarih ve sayılı ayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile çalışma usul ve sasları akkında Yönetmelik 2. ayvanat Bahçesi adına belge onaylatmak. 3. ayvanat bahçesi bünyesinde ayrıca ruhsatlandırılması gereken ünitelerin ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek tarihli ve 3285 sayılı ayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında ya da ani hayvan ölümleri görüldüğünde veteriner hekimin raporu doğrultusunda durumu Tarım İl Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü ne bildirmek ve ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamak. 5. Ziyaretçilerden gelen dilek ve şikâyetleri değerlendirip, dilek ve şikâyetin konusu ile ilgili kişileri görevlendirmek ve takibini yapmak. 6. Çalışan personellere ğitim seminerleri düzenleyip diğer ayvanat Bahçeleri ile Koordinasyonlu çalışarak bilgi alışverişinde bulunmak. 7. Doğal hayatı korumak, nesli tükenmiş veya tükenmekte olan hayvanları gözetim altında tutarak ihtiyaçlarını karşılamak, gerekli eş alımları yaparak, üremelerini Sağlayıp neslinin devamlılığını sürdürmek. 8. Görselliği artırıp insanlara nesli tükenmiş ve koruma altında olan hayvanlar hakkında bilgilendirmek 9. İnsanları bir nebzede olsa günlük şehir stresinden uzaklaştırarak huzurlu bir gezi ortamı sağlamak 10. Yurt içinde ve yurt dışında şehrimize ait hayvanat bahçemizin tanıtımını sağlamak 11. Başkanlık makamınca verilen kanun, tüzük, yönetmelik ve genel emirler ile diğer mevzuatlara uygun görevleri yapmak. 12. Yukarıda belirtilen iş ve işlemler için gerekli her türlü araç, gereç ve donanımı temin etmek. 13. ayvanat bahçesinin idarî, malî, teknik ve sağlık hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetlemek. 14. ayvanat bahçesinin ruhsatlandırılmasından sonraki bina, tesis, hayvan türü ve sayısındaki değişiklikleri il müdürlüğüne bildirmek. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 8

9 15. ayvanat bahçesiyle ilgili belgeleri onaylatmak. 16. ayvanat bahçesinin kayıt ve arşiv sistemini oluşturmak, kayıtların doğru ve düzenli tutulmasını sağlamak. 17. Denetimler sırasında denetim elemanlarınca istenilen her türlü bilgi ve belgeleri hazır hâle getirmek. 18. Atıkların kontrolü ve imhası için gerekli tedbirleri almak. 19. ayvanat bahçesinde görevli tüm personelin tüberküloz, IV ve hepatit testi başta olmak üzere periyodik olarak gerekli tetkik ve muayeneleri ile kuduz ve tetanos aşılarının yapılmasını sağlamak. 20. Güvenlik hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesini sağlamak. 21. Sorumluluk alanları ve görevleri belirlenmiş personelin denetimini ve kontrolünü yapmak. 22. ayvanat bahçesinde çalışacak olan teknik, sağlık ve yardımcı personeli belirlemek. 23. Bakanlık ve il müdürlüğünce talep edilen bilgi ve belgeleri vermek. 24. Av ve yaban hayvanlarının üremesi neticesinde elde edilen yeni bireyleri veya ölen bireyleri otuz gün içinde; çalınan, kaybolan veya kaçan bireyleri aynı gün içinde il müdürlüğüne bildirerek Av ve Yaban ayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesine kaydettirmek. 25. Sorumluluk alanları ve görevleri belirlenmiş sağlık personelinin denetimini ve kontrolünü yapmak. 26. ayvanat bahçesine sağlıklı hayvanların kabul edilip uygun bölümlere alınmasını sağlamak. 27. Tüm hayvanların tür ve cins özelliklerine göre belli dönemlerde sağlık kontrolü, aşılama ve ilaçlamalarını yapmak veya yapılmasını kontrol etmek, kayıtlarını tutmak 28. ayvanların yaşadığı tüm alanların ve hayvan sağlığıyla ilgili tüm bölümlerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yaptırılmasını sağlamak ve kayıtlarını tutmak. 29. ayvanların tedavilerini yapmak ve kayıtlarını tutmak. 30. Ölen hayvanların, ölüm nedenleri için otopsilerinin ve diğer tahlillerinin yapılmasını, kayıtlardan düşülmesini ve uygun teknikle imhasını sağlamak. 31. ayvanlar için uygun beslenme programı hazırlamak. 32. ayvan bakıcılarını hayvan bakımı, beslenmesi, refahı ve insandan hayvana veya hayvandan insana geçen hastalık konularında eğitmek. 33. Tüm hayvanlara ait bakım, besleme, yemleme, sulama, yem tahlili, bulundukları ortamın ısı, ışık ve nem kontrolünü sağlamak ve bu konulardaki kayıtları inceleyip onaylamak. 34. ayvanlara ait her türlü atık ve artıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak. 35. ayvanlara ait tutulmuş tüm kayıtların saklanması amacıyla sorumlu yönetici ile birlikte çalışmak ve bu kayıtları gerektiğinde yetkililere ibraz etmek. 36. ayvanat bahçesinde çalışan yardımcı sağlık personelinin görev dağılımını yapıp sorumluluk alanlarını ve nöbet çizelgelerini belirlemek 37. ayvanların günlük gözlemini yapmak. 38. Türlere özgü karantina protokolü oluşturmak ve takibini yapmak /5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile 23/10/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Veteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Yönetmeliği kapsamında türlere özgü ötenazi ve tehlikeli ilaçlarla ilgili protokolleri oluşturmak. 40. astalanan hayvanlardan numune almak ve numunenin uygun koşullarda saklanarak gerekli tahlillerin yapılmasını sağlamak. 41. ayvan nakil araçlarının girip çıkacağı, ziyaretçi girişinden farklı kapılar bulundurmak. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 9

10 42. ayvan yükleme ve indirme işlemi için rampa ve/veya vinç bulundurmak. 43. Tüm giriş ve çıkışlarda güvenlik tedbirleri almak. 44. Ziyaretçi girişinde, hayvanat bahçesinin detaylı yapılanmasını gösteren kroki ya da maket bulundurmak. 45. Ana girişten başka yeteri kadar acil çıkış kapısı bulundurmak. 46. Temizlik ve hayvan nakil vasıtaları için servis yolları bulundurmak. 47. Temizlik yapmaya uygun basınçlı su sistemi ve dezenfeksiyon için sabit veya seyyar dezenfeksiyon alet ve araçları bulundurmak. 48. Yayaların gideceği yol güzergâhı üzerinde, gidilecek hayvan kafesleri ve diğer birimleri tabelalarla belirtmek. 49. ayvanların bulunduğu bölümlerde hayvanlar hakkında ırk, tür, menşe ve diğer bilgileri içeren Türkçe ve İngilizce açıklayıcı tabelalar bulundurmak. 50. ayvanların ırk ve türlerine göre kaçmalarını, diğer hayvanlara ve çevreye zarar vermelerini engelleyecek önlemler almak. 51. Ziyaretçiler için hayvanların sevdirilmesi ve hayvanları koruma bilincini oluşturacak tanıtım ve eğitim programları düzenlenir. Çocuklara yönelik eğitici aktiviteler düzenlemek. 52. Nesli tehlike altında olan hayvanların sayılarının arttırılması amacıyla gerekli çalışmaların veteriner hekim kontrolünde yapılmasını sağlamak. 53. Tüm personele hayvan davranışları, hayvanlara yaklaşım, hayvan refahı, sağlık, güvenlik, acil durumlar ve ilkyardım, koruma yöntemleri gibi konularda yılda en az bir kez eğitim verilmesini sağlamak. 54. ayvan bakıcılarını, göreve başlama tarihinden itibaren veteriner hekim tarafından en az yirmi saat süre ile eğitime tabi tutmak ve eğitimleri kayıt altına almak. 55. Suda yaşayan hayvanlar için özel olarak hazırlanmış tedavi amaçlı oda ve buralarda taze tatlı veya tuzlu su tankları ve havuzları bulundurmak. 56. ayvan türleri için farklı yemlerin bulunduğu yem deposu ve yemlerin hazırlanacağı bir mutfak bulundurmak. 57. ayvanat bahçesinin büyüklüğüne göre, ziyaretçiler için yeteri sıklıkta tuvalet tertibatı oluşturmak. 58. Yardımcı personel için giyinme yerleri, dolapları, duş, tuvalet ve lavabo tertibatının bulunduğu tesis kurmak. 59. ayvanların et ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tesis içinde kesim yapılması durumunda Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı nın ilgili mevzuatı doğrultusunda izin almak ve bunun haricindeki etlerin muhafazası için soğuk hava deposu bulundurmak. 60. ayvanat bahçesinde türlerin korunmasına ilişkin araştırmaların yapılması ya da yapılmasının teşvik edilmesini sağlamak. 61. Ziyaretçiler tarafından hayvanların beslenmesine izin verilmez. ayvanlar ve ziyaretçiler arasındaki fiziksel temasların belirli zaman dilimlerinde ve hayvanat bahçelerinin çalışanlarının gözetimi altında yapılmasını ve temasların hayvan refahını tehlikeye sokacak şekilde yapılmamasını sağlamak. 62. ayvanat bahçesi yer seçiminin gürültü kaynaklarından uzak olacak şekilde yapılmasını sağlamak. 63. Zehirli yılanlar için panzehir bulundurmak. 64. Ziyaretçiler için uyarı tabelaları koydurmak. 65. Barındırılan hayvan türüne uygun biçim ve materyalden yapılmış suluk ve yemliklerin yeterli sayıda bulundurulmasını sağlamak. 66. ayvanların bulunduğu yerdeki atıkların düzenli olarak temizlenmesini sağlamak. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 10

11 67. ayvanların bulundukları bölgeyi sınırlandıran duvar, tel örgü gibi bölmelerin hayvanlara zarar vermeyecek malzemelerden seçilmesini sağlamak. 68. Tehlikeli hayvanlar için ziyaretçileri koruyacak güvenlik bariyeri bulundurmak ve güvenlik amacıyla konulan bariyerlerin, özellikle çocukların üstlerinden atlayamayacakları ve altlarından geçemeyecekleri şekilde düzenlenmesini sağlamak. 69. ayvan türleri, etolojik özellikleri dikkate alarak tek tek ya da bir arada tutulmasına karar vermek. 70. ayvanların, türlerine özgü şekilde beslenmelerini sağlamak. 71. ayvanların bulunduğu bölümleri, hayvan davranışları ve tür gereksinimlerine uygun olarak düzenlemek. 72. ayvanların bulunduğu açık alanlarda türün gereksinimlerine uygun olarak yeterli gölgelik ve saklanabilecekleri yerler bulundurmak. 73. Suda yaşayan hayvanların, özelliklerine göre havuzlarda veya akvaryumlarda bulundurmasını sağlayarak, suların her hayvan türüne göre ayarlanması belirli aralıklarda temizlenmesi ve gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak. 74. Kafeslerin, hayvanların birbirleriyle besin zincirindeki konumları ve benzeri etkileşimleri dikkate alınarak mesafe ve konum bakımından birbirlerini görmeyecek şekilde yerleştirilmesini sağlamak. 75. ayvanların, kendi konularında tecrübeli ve eğitimli kişiler tarafından bakımını ve beslenmesini sağlamak. 76. ayvanların bulunduğu bölümlerin ve hayvanat bahçesinin çevresinin hayvan türüne zarar vermeyecek şekilde ve hazırlanacak program dâhilinde haşerelere karşı ilaçlanmasını ve buna ilişkin raporlar kayıt altına alınmasını sağlamak. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 11

12 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MMUR, ĠġÇĠ ve SÖZLġMLĠ PRSONL Memur, ĠĢçi ve SözleĢmeli Personel MADD 8. Daire Başkanlığınca yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Şube Müdürü ve diğer amirlerin verdiği tüm görevleri tam ve zamanında yaparlar. Çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇVR KORUMA V KONTROL DAĠR BAġKANLIĞI ÇALIġMA DÜZNĠ Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı ÇalıĢma Düzeni MADD 9. Dairede Görevli Tüm Personel, a) Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremezler, b) içbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele yaparlar, c) Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremezler. d) Meclis, ncümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremezler, e) Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitlerler, f) er türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir ederler. Bilgi Verme Yasağı MADD 10. Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen görevliden alırlar. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 12

13 BġĠNCĠ BÖLÜM YÖNRG, YÜRÜRLÜK V YÜRÜTM Yönerge MADD 11. Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ve dairenin yürüttüğü görevlerin ayrıntılarına ilişkin olarak yönergeler çıkarmaya üst yönetim yetkilidir. Yürürlük MADD 12. Bu Yönetmelik Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi nin Kararının kesinleşmesiyle yürürlüğe girer. Yürütme MADD 13. Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı ĠĢ AkıĢ ġemaları MADD 14. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı iş akış şemaları k-1 de yer almaktadır. Gaziantep BüyükĢehir Belediye Meclisinin /01/2011 tarih ve sayılı kararı ile kabul edilmiģtir. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 13

14 K-1 Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı ĠĢ AkıĢ ġemaları 15. Atıklar ġube Müdürlüğü Bitkisel Atık Yağ Kontrolü ĠĢ AkıĢ ġeması Bitkisel Atık Yağ Kontrolü Süreci Denetlenen Firmaların Sözleşmesi Var mı? Bitkisel Atık Yağ Üreticilerinin Belirlenmesi M GT.002/005 M F.001 Bitkisel atık yağ üreticilerinin atık yağlar konusunda bilgilendirilmesi M GT/005 Atık Yağ Üreticilerinin Lisanslı Geri Dönüşüm Firmaları İle Sözleşme Yapmalarının Sağlanması M GT.005 Bitkisel Atık Yağ Üreticilerinin Denetlenmesi M GT.005 Firmaya Sözleşme Yapması İçin Süre Verilmesi Lisanslı Firmaların Atık Yağ Üretici Firmalar Konusunda Bilgilendirilmesi M GT.005 Bitkisel atık yağ üreticilerine bitkisel atık yağ toplama bidonlarının dağıtılması M GT.005/007 Bitkisel atık yağ üreticilerine gidilerek atık yağların toplanması M GT.005/007 Lisanslı Firmalar Tarafından Bitkisel Atık Yağların Uygun Şekilde Depolanması Sözleşmenin Bir Fotokopisinin GBB Çevre Koruma ve Kont. Dai. Bşk ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne Gönderilmesi Süre Sonunda Yeniden Kontrol Yapılması Bitkisel Atık Yağlar Uygun Şekilde Depolanmış mı? Toplanan yağların geri Kazanılması Belge Alınmış mı? Para Cezası Verilir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 14

15 15.2. Belediyenin Atık Toplama Protokolü Genel ĠĢ AkıĢ ġeması Belediyenin Atık Toplama Protokolü Süreci Protokol Çalışmasının Yapılması M GT.002/005 Mevcut Firmalarla Devam dilecek mi? Protokolün Yenilenmesi M AR.005 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Lisanslı Firmaların Araştırılması M GT.005 Uygun Lisanslı Firmanın Seçilmesi M GT.001/002/005 Protokolün azırlanarak İmzalanması M AR.005 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 15

16 15.3. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ĠĢ AkıĢ ġeması Tıbbi Atık Sterilizasyon Süreci İl Merkezi ve İlçeler ile Komşu İllerden Tıbbi Atıkların Lisanslı Araçlarla Toplanması ve Tartılması M F.002 Tıbbi Atıkların Tesise Getirilmesi M GT.006 Tesise Gelen Tıbbi Atıklar emen Bertaraf dilecek mi? Tıbbi Atıkların Soğuk ava Deposuna Taşınması M GT.006 Tıbbi Atıkların Konteynırlarla Sterilizasyona Taşınması M GT.006 Buharla Sterilizasyon İşlemine Tabii Tutulması Sterilizasyon İşleminin Kontrol dilmesi M GT.002/005 İstenilen Sterilizasyon Verimine Ulaşıldı mı? Sterilizasyondan Çıkan Atıkların acminin azaltılması için öğütülmesi Katı Atık Depolama Tesisinde Depolama Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 16

17 15.3. Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü ĠĢ AkıĢ ġeması Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Süreci Atık Pil Toplama Noktalarının Belirlenmesi M GT.002/005 Belirlenen Noktalara Yeterli Miktarda Kutu Dağıtılması M GT.005/007 M AR.005 Dolan Kutuların Belediye Bildirilmesi Dolan Kutulardaki Pillerin Belediye Tarafından Toplanması M GT.005/007 M AR.005 Belediye Tarafından Toplanan Pillerin Geçici Depolanması Depolanan Pillerin Geri Dönüşümü ve Bertarafı İçin TAP Derneği Aracılığı İle yetkilendirilmiş kuruluşlara gönderilmesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 17

18 15.4. Okullarda Atık Pil Toplama Kampanyası ĠĢ AkıĢ ġeması Okullarda Atı Pil Toplama Kampanya Süreci Atık Pil Toplanacak Okulların Belirlenmesi M GT.002/005 İl Mili ğitim Müdürlüğünden Okul Sayısı, Öğrenci Sayısı ve Okulların İletişim Bilgilerinin Temin dilmesi M F.003 Belirlenen Okullara Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması M GT.002/005 Bilgilendirme Amaçlı Afiş, Broşür ve Kutu Dağıtılması M GT.005 Dolan Kutuların Belediyeye Bildirilmesi ve Belediye Tarafından Toplanması M GT.006 Toplanan Pillerin Bertaraf dilmesi Piller İstenilen Verimde Toplandı mı? Toplanan Pillerin Miktarının Belirlenmesi ve Dereceye Giren Okulların Belirlenmesi M GT.002/005 Dereceye Giren Okulların Ödüllendirilmesi, Ödül Töreni Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 18

19 15.5. Katı Atık Yönetimi ĠĢ AkıĢ ġeması Katı Atık Yönetim Süreci İlçe Belediyeler Tarafından Toplanarak Düzenli Depolama Sahasına Gelen Atıklar Organize Sanayi Bölgesinden Gelen Atıklar Çeşitli Firmalardan Gelen Kullanma Tarihi Geçmiş İmhalık Ürünler Düzenli Depolama Alanına Gelen Atıkların Sahaya Uygun Olup Olmadığının Belirlenmesi M GT.005 Gelen Atıklar Sahaya Uygun mu? Uygun Olmayan Atıkların Bertarafı Konusunda Atık Sahibinin Bilgilendirilmesi M GT.005 M F.005 Katı Atıkların Tartılması M GT.006 M F.004 Katı Atıkların Saha Görevlisinin Gösterdiği Alana Kurallar Doğrultusunda Dökülmesi ve Araçların Sahadan Ayrılması Döküm İşleminden Sonra Katı Atıkların İş Makinası ile Sahaya Serilmesi, Kompaktör İle Sıkıştırılması M GT.006 Depo Sahasından Çıkan Gazların ve Sızıntı Suyunun Yönetimi M GT.005/006 Sıkıştırılmış Çöplerin üstünün Günlük Toprak Örtüsü ile Kapatılması Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 19

20 15.6. Katı Atık Sahası Metan Gazından nerji lde tme Tesisi ĠĢ AkıĢ ġeması Katı Atık Sahası Metan Gazından nerji lde tme Süreci Sahadan Çıkan Gazın Toplanması Sahada Gaz Toplama Amacı İçin Yerleştirilecek Baca Yerlerinin ve Sayısının Belirlenmesi M GT.005 Tespit dilen Bacaların Belirlenen Yerlere Yerleştirilmesi Sahadan Çıkan Gazın Toplanarak nerji Üretim Tesisine Boru attı İle Taşınması Gazın Soğutularak Ön Arıtma İşlemine Tabii Turulması Gazın Jenaratörlerde lektrik nerjisine Dönüştürülmesi Üretilen lektriğin Dağıtılması Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 20

21 15.7. Ambalaj Atıkları Yönetimi ĠĢ AkıĢ ġeması Ambalaj Atıkları Yönetimi Süreci Ambalaj Atıklarının Toplanması Toplama Noktalarında Faaliyet Gösterecek Lisanslı Toplama Firmalarının Belirlenmesi M GT.002/005 Belirlenen Lisanslı Firmalar Tarafından Toplama Noktalarına Toplama Kutularının Temin dilmesi M GT.005 Ambalaj Atıklarının Toplaması Amacı İle Bilgilendirme Çalışmalarının Yapılması M GT.005 Afiş, Broşür ve l İlanı Çalışmalarının Yapılması M GT.005 Ambalaj Atıkları Toplama Kutularının Belirli Peryotlarla Kontrol dilmesi M GT.005/007 Ambalaj Atıkları İstenilen Şekilde Toplama Kutularında Ürün Çeşidine Göre Ayrı Toplanabildi mi? Toplanan Ambalaj Atık Kutularının Boşaltılması M GT.005/007 Toplanan Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşüm Tesisine Götürülmesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 21

22 15.8. Ömrünü TamamlamıĢ Lastik Atıkların Yönetimi ĠĢ AkıĢ ġeması Ömrünü Tamamlamış Lastik Atıkların Yönetim Süreci Lisanslı Firmalar Tarafından Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması M GT.005/007 İl Genelinde Faaliyet Gösteren Lastik Üreticileri, Lastik Söküm ve Değişim Yapan İşletmelerin Bilgilendirilmesi M GT.002/005 Bilgilendirilen ÖTL Lastik Üretici Firmaların Denetlenmesi M GT.005 ÖTL Biriktiren İşletmelerden Lastiklerin Toplanması ve Geçici Depolanması M GT.005/007 Denetlenen Firmaların Sözleşmesi Var mı? Firmaya Sözleşme Yapması İçin Süre Verilmesi Depolanan Lastiklerin Lisanslı Firmalar Tarafından Bertarafının Sağlanması Amacıyla İlgili Yerlere Taşınması Sözleşmenin Bir Fotokopisinin GBB Çevre Koruma ve Kont. Dai. Bşk ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne Gönderilmesi Süre Sonunda Yeniden Kontrol Yapılması M GT.005 ÖTL Geri Kazanılması Belge Alınmış Mı? Para Cezası Verilir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 22

23 15.9. Gaziantep Ġli Ġklim ylem Planı ĠĢ AkıĢ ġeması Gaziantep İli İklim ylem Planı azırlanma Süreci Gaziantep İli İklim ylem Planı Uygulama Projelerinin azırlanması Çeşitli Meslek Kuruluşları İle Kamu Kuruluşları ile Bilgi Alışverişinin Sağlanması M GT.005 Mevcut Durumun Belirlenmesi Amacı İle Veri Toplama Çalışmalarının Yapılması M GT.005 M F.007 lde dilen Veriler Doğrultusunda Mevcut Durum Raporların azırlanması M GT.001/005 Rapor Sonuçlarının Tüm Paydaş ve İlgili Kurumlarla Paylaşılarak Görüş Alınması Final Raporunun azırlanması, edef ve Uygulamaların Anlatılması M GT.001/005 İklim ylem Planının Uygulama Projelerinin azırlanarak Uygulanması Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 23

24 16. Doğal ayatı Koruma Ve ayvanat Bahçesi ġube Müdürlüğü Yeni Türden ayvan Alım Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Yeni türden hayvan alım süreci Alınacak olan hayvan türünün belirlenmesi M /GT.002 Başkanlık Makamının onayına sunulması M /GT.001 Onay kabulü ayvan Transportu yapılacak olan Ülke, Gıda, Tarım ve ayvancılık ile Orman ve Su işler Bakanlıkları ile resmi yazışmaların yapılması M /GT.004 M /F.001 Alım dosyası hazırlanarak satın alma daire başkanlığına teslim edilmesi M /GT.004 Satın alma süreci M AK/01 Alınacak olan ayvanın fizyolojisine uygun barınak hazırlanması M /GT.002/005 ayvanın Transportu M /GT.002 Transportu Gerçekleşen ayvanın Tarım Bakanlığının belirlediği sürece karantinaya alınması Gelen ayvan sağlıklımı? ayvanın iadesi M /GT.002 ayvanat bahçesi müdürlüğün demirbaş kayıtlarına geçirilir M /GT.004 M /F.002 ayvan hazırlanan barınağa yerleştirilir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 24

25 16.2. Mevcut ayvanların Beslenme Rasyon Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması ayvanların beslenme rasyonu süreci Mevcut türlerdeki hayvanlar için Beslenme Rasyonunun Belirlenmesi İhtiyaca uygun yem talebinin yapılması M /GT.002 M /F.003 Yem Kabulü İade/İmha M /GT.002 Yemler ayvan Mutfağına getirilir M /GT.006 Getirilen yemler hayvan mutfağında hayvanların ihtiyacına göre hazırlanır M /GT.006 Birimlere verilen yem miktarları kayıt altına alınır M /F.004 azırlanan yem ve yiyecekler hayvan barınaklara dağıtılır M /GT.006 ayvanların beslenmesi yapılır M /GT.006 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 25

26 16.3. ayvanların Sayım, Bakım Ve Sağlık Kontrolleri Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması ayvanların sayım,bakım ve sağlık kontrolleri süreci ayvanların genel durumları birim amirleri tarafından Veteriner ekime bildirilir ayvan astamı? ayvanların günlük sayım, bakım ve sağlık kontrolleri yapılır ayvan gözlem altına alınır ayvan kendi imkânlarımızla mı tedavi edilecek M /GT.002 Veterinerlik Fakültesi kliniklerine gönderilir M /GT.002 Gözlem süresince gerekli cerrahi ve ilaç tedavileri yapılır ayvan İyileşti mi? M /GT.002/005 ayvan Öldü mü? M /GT.002/005 ayvanın Tedavisine Devam dilir Otopsi M /GT.002/005 Otopsi-ks Raporu düzenlenir M /GT.002/005 M /F.005 Tekrar Barınağına konur Müdürlük demirbaş kayıtlarından düşürülür M /GT.004 M /F.002 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 26

27 16.4. BaĢıboĢ Köpek Toplama ÇalıĢmaları Süreci ĠĢ AkıĢ ġeması Başıboş köpek toplama çalışma süreci Köpek toplama ekibi tarafından yapılan kontrollerde gerek görülmesi M /GT.006 Vatandaşlardan şikâyet gelmesi Köpeklerin toplanması M /GT.006 Sokaklardan toplanan köpeklerin barınağa getirilmesi M /GT.006 Köpeklerin 10 günlük süre ile barınakta müşahede altına alınması Köpeklere kuduz ve parazit aşısı yapılması Takip amacıyla kulak küpesi takılarak işaretlenmesi Tüm köpeklerin sırası gelince kısırlaştırılması 1 hafta barınakta antibiyotik tedavisi yapılması Köpeğin bakıma ihtiyacı Var mı? M /GT.002/005 Köpeğin bakımına devam edilmesi Köpeklerin toplandıklara yere bırakılması M /GT.006 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 27

28 16.5. Köpek Sahiplendirme ÇalıĢmaları ĠĢ AkıĢ ġeması Köpek sahiplendirme çalışma süreci Barınağa gelen vatandaşın sahiplenmek isteyeceği köpeği tespit etmesi Köpek sahiplenmek isteyen vatandaşın kimlik fotokopisi ile müracaatta bulunması M /F.006 Vatandaşa sahipsiz hayvan edinme formu verilerek nüfus bilgilerinin doldurulmasının istemesi M /F.006 Barınakta köpeğin seçilip formun köpek ile ilgili yerin doldurularak barınaktaki personel tarafından alınması M /F.007 Formun dosyalanması M /AR.005 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 28

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK 1/15 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Temizlik İşleri Müdürü Şef İdari İşler Servisi Kent Temizliği Servisi Üretim Planlama Servisi Ambalaj Atığı Toplama Taşıma Hizmet Servisi Servisi Ulaşım Servisi

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Temizlik İşleri Büro Şefliği Çevre Koruma Şefliği Katı Atık ve Geri Dönüşüm Şefliği 1 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ... 2 2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ... 9 3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ... 14 4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ... 21 5. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Sultangazi Belediye

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar 2012 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kadıköy Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, KuruluĢ, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1: Bu

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR İnsan Sağlığı Şefliği Portör Hizmetleri Şefliği Taziye Hizmetleri Şefliği 1 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ MEZBAHALAR VE VETERİNER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ MEZBAHALAR VE VETERİNER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ MEZBAHALAR VE VETERİNER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı ; Ordu

Detaylı

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 GENEL GEREKÇE Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir

Detaylı

MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK

MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve TeĢkilat Amaç

Detaylı

Çevre ve Sağlık Komisyonu'nun 24/07/2014 tarihli ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Çevre ve Sağlık Komisyonu'nun 24/07/2014 tarihli ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda; Karar No :106 Karar Tarihi :12/08/2014 KONUSU: ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU RAPORU a) T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARI İLİŞKİN

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, MİSYON ve TANIMLAR A m a ç Madde

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam Madde 1-(1)Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

A1.H1: Gıda üretim ve yeme içme yerlerinde hijyen bilincinin arttırılması.

A1.H1: Gıda üretim ve yeme içme yerlerinde hijyen bilincinin arttırılması. 14.ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ A1: Alanya da hijyen bilincini arttırmak. A1.H1: Gıda üretim ve yeme içme yerlerinde hijyen bilincinin arttırılması. Gıda üretim yerleri ve yeme içme yerlerinde çalışanların

Detaylı