5237 SAYILI TCK MADDELERİNDE YER ALAN YAĞMA SUÇU 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5237 SAYILI TCK 148-150. MADDELERİNDE YER ALAN YAĞMA SUÇU 1"

Transkript

1 5237 SAYILI TCK MADDELERİNDE YER ALAN YAĞMA SUÇU 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere tanıtımı için tarihleri arasında Samsun ilinde düzenlenen (Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı nca) seminerler için hazırlanmıştır.

2 YAĞMA SUÇU -yağma suçunun temel şekli- Yağma MADDE (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet hâline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi hâlinde de aynı ceza verilir. (3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hâle getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır. Yağma Madde Her kim,menkul bir malın zilyedini veya cürüm mahallinde bulunan bir başkasını cebir ve şiddet kullanarak veya şahsen veya malen büyük bir tehlikeye düşüreceği beyanı ile tehdit ederek o malı teslime yahut o malın kendi tarafından zaptına karşı sükut etmeye mecbur kılarsa on seneden yirmi seneye kadar ağır hapis cezasına mahkum olur. Bir malın yağması esnasında veya Akabinde fiili icra veya itmam etmek veya malı kaçırmak yahut kendisini veya şerikini cezadan kurtarmak için mal sahibine veya vaka mahalline gelen başkasına karşı cebir ve şiddet veya tehdit icra eden kimse hakkında da aynı ceza hükmolunur. Yağma 2 suçları bilindiği gibi eski ceza kanunumuzun 495 ve 502 maddeleri arasında düzenleniyordu. Yeni kanunumuzun yağma suçuna 2 Yağma suçu kasten işlenebilen bir suçtur.hırsızlık suçunda failin faydalanmak kastı ile hareket etmiş olması gerektiği açıkça belirtilmesine rağmen yağmada faydalanmak kastı açıkça belirtilmemiştir.ancak yağma suçunda da fail 2

3 ilişkin olarak üç madde sevk ettiğini görüyoruz. Bunlar 148, 149 ve 150. maddelerdir. TCK.nun 148. maddesinde sırasıyla önceki kanunun 495/1 maddesinde öngörülen klasik yağma suçu, 496. maddede öngörülen senedin yağması ve 501. maddede yer alan cebir karinesi düzenlenmiştir. Tabi yeni kanunda ilk olarak şunu ifade edebiliriz ki eski kanunda yer alan korkutarak faydalanma, adam kaldırma ve adam kaldırmada muhabere nakli suçlarına da yer verilmediğini görüyoruz. Ancak buna bakarak bu fiiller suç olmaktan çıkmış şeklinde düşünülmemelidir. 3 -korkutarak faydalanma suçu- Örneğin korutarak faydalanma suçuna bu açıdan baktığımızda, bildiğiniz gibi klasik yağma suçunda eskiden olduğu gibi yeni kanunda da cebir, şiddet, tehdit ile alma nın eşzaman olması gerekmektedir. Yani araç hareketleri olan cebir, şiddet, tehdit ile amaç hareketleri olan alma nın eşzamanlı olması gerekir. Korkutarak faydalanmada 4 ise, örneğin telefon açarak şu kadar para getirin veya hesabıma şu kadar para yatırın şeklindeki tehditler üzerine eğer bir menfaat sağlanırsa bu eski kanunda korkutarak faydalanmayı faydalanmak kastı ile hareket etmiş olmalıdır.fail malı tahrip etmek, bozmak kastı ile hareket etmiş olursa yağma suçunu işlemiş olmaz.( DÖNMEZER,Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler,s.367, MALKOÇ,İsmail, Açıklamalı-İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, s.1162,öztürk,bahri, Ceza Hukuku-Genel Hükümler ve Özel Hükümler-Temel Bilgiler, s.249) Fail malı sahiplenmek için değil de, bir süre kullanmak amacı ile almış olsa bile yağma suçu oluşur. 3 Örneğin eski düzenlemedeki adam kaldırma suçunda aslında iki ayrı suç vardır. Bu suçta bir kişi öncelikle hürriyetinden yoksun bırakılıyor. Daha sonra da bir başka kişiden önceki kişinin serbest bırakılması için bir bedel istiyoruz. Görüldüğü gibi burada bir kişiye karşı hürriyeti tahdit suçu, bir başka kişiye karşı da yağma suçu vardır. Adam kaldırma suçunu bağımsız olarak kanuna almayan yeni ceza sisteminin yapmak istediği de budur. 4 Korkutarak faydalanma suçu bakımından ise burada yargıtayın özellikle suçun hareket unsuru olarak bir malı teslime zorlama kavramını yorumlamak gerek. Çünkü bu ifade eski kanunumuzda da vardı. Aynen muhafaza edilmişti ve bu ifade korkutarak faydalanma suçu ayrıca da düzenlendiği için malın alınması şeklinde anlaşılıyordu, teslime zorlamak şeklinde anlaşılmıyordu. Çünkü korkutarak faydalanmayla klasik yağma suçu arasında hemzamanlık bakımından, malın verilmesine zorlama bakımından bir takım ayrımlar vardı. Dolayısıyla bu ifadenin korkutarak faydalanmayı da cezalandıracak şekilde yorumlanması gerekir. 3

4 oluşturuyordu. Şimdi yeni kanunda da korkutarak faydalanma şeklindeki eylemleri 148. maddenin 1. fıkrasına sokabiliriz. Ancak bunun için kanun metnindeki bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılma ifadesini Yargıtayın korkutarak faydalanmayı da kapsar şekilde yorumlaması gerekecektir. Alma eylemini sırf cebir şiddet tehditle eşzaman olan alma şeklinde değil, biraz daha geniş yorumlaması gerekiyor. -hırsızlık suçunun koşulları öncelikle burada da aranır- Diğer yandan, yağma suçunun maddi unsurları bakımından hırsızlık suçunun oluşması için aranan bütün koşullar öncelikle burada da aranır. 5 -cebir kavramı şiddeti de içerdiği için yeni kanunda sadece cebir ve tehdit kavramlarına yer verilmiştir- Her iki kanun arasında bu suç ile ilgili düzenlemeler konusunda mevcut bir fark ise şudur: Yeni TCK.nda, yağma suçunda malın teslimi için kullanılan araçlar, kanunda cebir ve tehdit 6 olarak 5 Suçun maddi konusunu oluşturan taşınır mal, maddi ögesini oluşturan malın bulunduğu yerden alınması ve manevi ögesini oluşturan faydalanma maksadı ile ilgili olarak hırsızlık suçu bakımından yapılan açıklamalar burada da geçerlidir. Aradaki fark, malın alınması amacıyla kişiye karşı cebir kullanılmış olması zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Kısaca, cebir yoluyla işlenen hırsızlığa yağma denir. Suçun Maddi Unsuru ise Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden yada malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak. 6 Tehdit etmek nedir? Tehdit etmek, birinin gözünü korkutmak, korku vermek, gözdağı vermek demektir. Yağmada tehdit ile kişi korkutularak malın alınması veya alınmasına karşı koyulmaması sağlanmaktadır. Tehdidin ağırlığı. Kullanılan tehdit ile malın alınması veya alınmasına karşı konulmaması arasında bir nedensellik bağı bulunmalıdır.yani kullanılan tehdidin etkisiyle mağdur malı teslim etmeli veya malın alınmasına karşı koymamalıdır.bu bakımdan, kullanılan tehdidin, kişiyi malı teslim etmeye veya alınmasına karşı koymamaya yöneltmeye elverişli olması gerekir. Bu nitelikte olmayan bir tehdit, sırf mağdurun normalden fazla ürkek olması nedeniyle, malı teslim etmeye veya alınmasına yöneltmişse, yağma suçundan söz edilemez ve fiilin hırsızlık olarak nitelendirilmesi gerekir. Tehdidin haksızlığı. Yağma suçunun oluşabilmesi için yapılan tehdidin haksız olması gerekir. 4

5 öngörülmüştür. 765 sayılı kanunda ise cebir ve tehdit yanında şiddet de bir araç olarak zikredilmişti.yeni hükümde şiddet unsuruna yer verilmemiş olmasının sebebi cebir kavramının 7 esasen şiddeti de içermesidir. Yine belirtmek gerekirse, yağma suçu için kullanılan cebir 8 ile malın alınması veya alınmasına karşı konulmaması arasında bir nedensellik bağı bulunmalıdır. Cebrin yöneltildiği kişi bakımından her iki kanunda aynı anlama gelebilecek iki farklı tabir kullanılmıştır. 765 sayılı kanunda cebrin yöneltildiği kişi malın zilyedi veya cürüm mahallinde bulunan başka bir kişi olarak öngörülmüştü sayılı kanunda ise bir başkası olarak ifade edilmiştir.bir başkası sözü failin dışındaki herkesi kapsar.bu bir başkası malın maliki olabileceği gibi malik olmayan zilyedi, zilyet sıfatı olmaksızın malı geçici olarak elinde bulunduran kişi, hatta mal ile herhangi bir ilişkisi olmaksızın suç mahallinde bulunan bir kimse de olabilir. -yağma suçunda tehdidin yönelik olması gerektiği hukuki değerler- Yağma suçu bakımından iki kanun arasındaki önemli bir fark da şudur: Suçun araç hareketlerinden birisi olan tehdidin yönelik olduğu hukuki değerler bakımından yeni kanun bir sınırlandırma getiriyor. 9 Eski kanunda 7 Cebir kullanmak nedir? Cebir zor, zorlayış; cebir kullanmak ise bir işi yaptırmak için zora başvurmak demektir.( ) Yağma suçunda fail, malı elinde bulundurana karşı zor kullanarak ondan malı vermesini veya malı almasına karşı koymamasını ister.mağdura karşı kullanılan cebir sonucu mağdurda herhangi bir iz meydana getirmek veya mağdurun yaralanmasına neden olmak şart değildir. 8 Cebir yağma maksadına yönelmiş olmalıdır.yani kullanılan cebrin etkisiyle mağdur malı teslim etmeli veya malın alınmasına karşı koymamalıdır.bu bakımdan, kullanılan cebrin, kişiyi malı teslim etmeye veya alınmasına karşı koymamaya yöneltmeye elverişli olması gerekir. Bu nitelikte olmayan bir cebir, sırf mağdurun normalden fazla ürkek olması nedeniyle, malı teslim etmeye veya alınmasına yöneltmişse, yağma suçundan söz edilemez ve fiilin hırsızlık olarak nitelendirilmesi gerekir. 9 Yeni düzenlemeye göre tehdidin kimlere yönelik olması gerekir? 1 -Mağdurun kendisinin hayatına yönelik bir saldırı olacağı tehdidi (Mesela malı vermezse öldürüleceğinin bildirilmesi.) 2 -Mağdurun vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı olacağı tehdidi (Mesela dövüleceği veya yaralanacağı) 3 -Mağdurun cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı olacağı tehdidi (Mesela kişiye cinsel saldırıda bulunulacağı) 4 -Mağdurun bir yakınının hayatına veya vücut dokunulmazlığına veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı olacağı tehdidi hallerinde yağma suçu vardır. 5

6 şahsen veya malen büyük bir zararla korkutmak suretiyle malın alınması gerekiyor du ki şahsen veya malen kavramları hemen hemen kişiye ait bütün değerleri kapsıyordu. Yeni kanunda ise bir sınırlamaya gidilmiş ve buna göre bir başkasını, kendisinin veya bir yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdidin yapılması gerekiyor. Yani yaşama hakkına yönelik bir tehdit olacak, vücut dokunulmazlığına yönelik bir tehdit olacak, cinsel dokunulmazlığa yönelik bir tehdit olacak ya da mal varlığına yönelik büyük bir zarara uğratma yönünde bir tehdit olacak. Dolayısıyla bunun dışında kalan hukuki değerlere yönelik tehditler, sözgelimi şerefe yönelik tehditler yağma suçunun tehdit bakımından konusunu oluşturmayacaktır. Örneğin, senin şerefini iki paralık edeceğim şeklindeki bir tehditle ya da bir kişinin özel hayatına ilişkin bir takım görüntülerin yayınlanması tehdidiyle para istenilmesi halinde bu şekildeki tehdit nedeniyle yağma suçu oluşmayacaktır. Dolayısıyla mağduru bir yakının mal varlığına büyük bir zarar vereceği tehdidi ile yağma suçu oluşmayacaktır. -yağma suçunun tamamlanma anı- ETCK ya göre cebir şiddet ve tehdidin, malın alınması anında ya da malın alınmasından sonra, fiili tamamlamak veya malı kaçırmak yahut kendisini veya şerikini cezadan kurtarmak için gerçekleştirilmiş olması gerekirdi (ETCK m. 495/2). Bu sonuncu durumda yağmaya dönüşen hırsızlıktan söz edilmekte, bunun için de cebir, şiddet veya tehdidin belirtilen amaçlarla gerçekleştirilmiş olması aranmaktaydı Her ne kadar ETCK m. 495/2, malın alınmasından sonra başvurulan cebir, şiddet ve tehdidi de yağma olarak nitelendirmekte ise de, bununla malın alınması arasında nedensellik ilişkisinin bulunmadığı durumlarda, hırsızlık ve ayrıca duruma göre şartlı tehdit (ETCK m. 188), basit tehdit (ETCK m. 191) veya kasten yaralama (ETCK m. 456) suçlarından dolayı failin cezalandırılması gerekirdi. ETCK m. 495/2 nin uygulanabilmesi için failin henüz mal üzerinde egemenlik tesis etmemiş olması aranmaktaydı. Mal üzerinde egemenlik tesis edildikten sonraki cebir ve şiddet veya tehdit niteliğindeki hareketler yerine göre başka bir suçu oluşturabilirse de, yağma suçunu oluşturmazdı. Öte yandan failin belirtilen amaçlarla cebir, şiddet ve tehdide başvurması yeterli olup, 6

7 YTCK ise, yağmaya dönüşen hırsızlık suçuna ayrıca yer vermiş değildir. Gerekçede zilyedin mal üzerinde tasarruf olanağının ortadan kalkması anına kadar cebir ve tehdide başvurulması durumunda yağma suçundan söz edileceği, buna karşılık suç tamamlandıktan sonra başvurulan cebir ve tehdidin ayrı suçların oluşmasına yol açacağı belirtilmektedir. Gerekçede yer verilen bu açıklamalardan, hırsızlık suçunun tamamlanmasından sonra başvurulan cebir ve şiddet veya tehdidin yağma suçu çerçevesinde cezalandırılamayacağı, failin hırsızlık ve duruma göre kasten yaralama veya tehdit suçundan dolayı cezalandırılması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Oysa birçok ülke ceza kanununda yağmaya dönüşen hırsızlık suçuna ayrıca yer verilmekte ve böylece fiilin haksızlık içeriği belli ölçüde karşılanmış bulunmaktadır. Bu açıdan YTCK da yağmaya dönüşen hırsızlık suçuna ayrıca yer verilmemesi yerinde olmamıştır. Örneğin evin içindeki eşyayı alıp kapıdan çıkarken mal sahibi ile karşılaşan hırsız, ona karşı cebir veya tehdit kullanacak olursa, yağma suçu oluşur. 11 Ancak, suç tamamlandıktan sonra yani çalınan mal zilyedin tasarruf alanından, zilyedin egemenlik alanından çıkarıldıktan sonra mağdurun direnmesine karşı bir cebir, şiddet ve tehdit uygulanırsa burada yağma suçu oluşmaz. Burada tamamlanmış bir suç ile elde edilen malın geri alınmasına bunun sonucunda suçun tamamlanmış veya malın kaçırılmış olmasına gerek yoktu. Fail, hem malın alınmasından önce veya malın alınması sırasında ve hem de malın alınmasından sonra cebir ve tehdide başvurmuş ise, bu durumda ortada tek bir yağma suçunun bulunduğu kabul edilmekteydi. Failin malın alınmasından sonra başvurduğu cebir, şiddet ve tehdidin suçu tamamlamak veya malı kaçırmak veya kendisini veya suç ortağını cezadan kurtarmak amacına yönelik olması gerektiği için, failin hırsızlık suçunu işlemesinden sonra kendisine yönelik saldırıyı ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirdiği fiiller, hırsızlığın yağmaya dönüşmesi sonucuna yol açmazdı. Cebir ve şiddet veya tehdit zilyede, suç yerinde bulunan veya olay yerine gelen başkasına kullanılmış olabilirdi. 11 Mal alındıktan yani hırsızlık suçu tamamlandıktan sonra, bunu geri almak isteyen kişiye karşı cebir veya tehdide başvurulması hâlinde, artık yağma suçundan söz edilemez. Hırsızlık suçuna konu malın geri alınmasını önlemek amacına yönelik olarak kullanılan cebir veya tehdit ayrı suçların oluşmasına neden olur. Bu durumda, gerçek içtima hükümlerinin uygulanması gerekir. 7

8 yönelik bir girişime karşı cebir, tehdit söz konusu olabilir. Bu eylemin bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. -SENEDİN YAĞMASI- MADDE 148/(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet hâline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi hâlinde de aynı ceza verilir. Madde 496 (Senedin Yağması) Her kim, bir kimseyi cebir ve şiddet kullanarak veya şahsan veya malen büyük bir tehlikeye düşüreceği beyanı ile tehdit ederek o kimsenin yahut başkasının zararına hukukça hükmü haiz bir senedi vermeye veya imza etmeye yahut koparıp mahvetmeye mecbur bırakılırsa on seneden yirmi seneye kadar ağır hapis cezasına mahküm olur. 765 sayılı TCK da 496. maddede senedin yağması kenar başlığı altında bir kimseyi cebir ve şiddet kullanarak veya şahsen veya malen büyük bir tehlikeye düşüreceği beyanı ile tehdit ederek o kimsenin yahut başkasının zararına hukukça hükmü haiz bir senedi vermeye veya imza etmeye yahut koparıp mahvetmeye mecbur bırakmak suç olarak düzenlenmişti. Eski kanunda ayrı bir maddede düzenlenen senedin yağması suçunun yeni kanunda 148. maddenin 2. fıkrasında düzenlendiğini görüyoruz. Ancak burada dikkati çeken bir husus var. Şöyle ki, 148. maddenin 1. fıkrasında tehdidin yönelik olacağı konular sınırlandırılırken, 2. fıkrada sadece cebir veya tehdit kullanarak deniliyor. Yani tehdidin yönelik olacağı konular tek tek sayılmamış. O halde 2. fıkradaki bu tehdidin 1. fıkradaki tehditten farklı olarak mı anlaşılması gerekir? Burada 2. fıkra ceza bakımından 1. fıkraya atıfta bulunduğu için yorum bakımından 2. fıkradaki tehdidin de yine aynı sınırlandırmaya tabi olduğunu yani belirli değerlere yönelik olması gerektiğini kabul etmemiz gerekecektir. Diğer yandan, yeni kanun senedin yağması bakımından suçun oluşma şekillerini eski kanuna nazaran daha da genişletiyor. İleride bir senet haline getirilebilecek bir kağıt imzalamaya, yani boş bir kağıda imza atmaya 8

9 kişiyi zorlamak ve elinden böyle bir kağıt almak eylemi de artık senedin yağması 12 suçunu oluşturacaktır. -yağma suçunda cebir karinesi- Eski kanunun 501. maddesinde yer alan cebir karinesi, yeni kanunla da korunmaktadır maddenin 3. fıkrasında mağdurun herhangi bir vasıtayla kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de yağma suçunda cebir sayılır deniliyor. Eski kanunun 501. maddesinde ise bilmeyecek veya savunamayacak ifadesi kullanılmıştı. Bu nedenle eski kanunda cebir karinesi için bu iki unsurdan birinin bulunması yeterliyken, yeni kanunda cebir karinesi için her iki unsurun da birlikte aranması gerekecektir. -YAĞMA SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ- -1. ağırlaştırıcı neden- -silahlı yağma suçu- MADDE (1) Yağma suçunun; a) Silâhla, 497/I.silah ile tehdit ederek işlenirse onbeş seneden yirmi seneye kadar ağır hapis cezası verilir. TCK.nun 149. maddesinde düzenlenen nitelikli yağma bakımından eski kanunumuzda yer alan nitelikli ağırlaştırıcı sebeplerin hepsi yeni kanunda da yer almıştır. Ancak eski kanunumuzda silah, sadece tehdit için kullanıldığında yağma suçu bakımından bir ağırlaştırıcı sebepti. Yeni kanunda cebirin de silahla gerçekleşmesi çok yerinde olarak nitelikli bir unsur şeklinde düzenlenmiştir. 12 Senedin bunu imzalayan için borç doğurucu olması gerekir. Bu borç para borcu olabileceği gibi, bir işi yapmaya veya yapmamaya, bir taşınmazını hibe etmeye, kira ile oturulan bir binayı boşaltmaya, var olan bir borca kefil olmaya da ilişkin olabilir. Bir alacağı tahsil etmemeye, herhangi bir davayı açmamaya, vasiyetnamesini değiştirmemeye yönelik bir vaadi içeren yazılı beyanlar da borç doğurucu senet sayılırlar. Şu hâlde mağduru iktisaden değerlendirmeye elverişli olan bir hakkını kullanmamasına yol açan her türlü belge, borç doğurucu senet tanımına girer. 9

10 -2. ağırlaştırıcı neden- -kişinin kendisini tanınmayacak hale koyması suretiyle gasp- MADDE b) Kişinin kendisini tanınmayacak 13 bir hâle koyması suretiyle, 497/ I..kıyafetini tebdil etmiş olan şahıslar tarafından işlenirse Bundan anlaşılması gereken, failin kendisini dış görünüş bakımından kendisine benzetilemeyecek duruma getirmiş olmasıdır. İştirak halinde işlenen suçlarda tüm suç ortaklarının kendisini tanınmamış hale getirmiş olmasına gerek yoktur. Diğerleri tanınsa bile, faillerden yalnızca birisinin kendisini tanınmayacak hale getirmesi durumunda da nitelikli hal, yalnızca o suç ortağı açısından uygulanabilir. Tehdidin mektupla yapılması hâlinde, mektubun imzasız olması, korku salmış bir kimsenin ismi ile veya rumuzla yahut sahte imza ile imzalanmış olması, bu duruma ilişkin örnekleri oluşturmaktadır. -3. ağırlaştırıcı neden- -birden fazla kişi tarafından birlikte yağma- MADDE c) Birden fazla kişi tarafından birlikte 497/ I içlerinden velev birisi görünür şekilde silahlı bulunan ikiden ziyade kimseler tarafından ETCK maddesinde bu ağırlaştırıcı nedenin uygulanması açısından içlerinden en az birinin görünür şekilde silahlı olması şartıyla en az 3 kişi tarafından suçun işlenmesi koşulu aranıyordu. Ancak Yeni TCK.nda bu nitelikli hâlin varlığı için, yağma suçunu en az iki kişinin müşterek fail olarak işlemesi gerekir. İki veya daha fazla kişinin suçu birlikte işlemesi hâlinde bir iştirak ilişkisi vardır ve bu kişilerin hepsi müşterek faildir. Ancak, yağma suçunun iştirak hâlinde 13 Fıkranın (b) bendinde, kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle yağma suçunu işlemesi hâlinde, cezanın artırılacağı hüküm altına alınmıştır. Tanınmamak için tedbirler alınması hâlinde de bu bent hükmüne göre cezaya hükmolunacaktır 10

11 işlenmesine rağmen, müşterek faillik ilişkisinin bulunmadığı durumlarda, örneğin diğer suç ortaklarının azmettiren veya yardım eden olması hâllerinde, bu nitelikli unsur dolayısıyla cezada artırma yapılamayacaktır.ayrıca bu nitelikli halin uygulanması için faillerden en az birisinde görünür şekilde silah bulunması zorunluluğu da yeni düzenlemede benimsenmemiştir. -4. ağırlaştırıcı neden- -yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde yağma- MADDE d) Yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde, 497/ I.yol kesmek suretiyle işlenirse Fıkranın (d) bendinde, yağma suçunun yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde işlenmesi nitelikli bir hâl sayılmıştır. Yol kesme hâlinde fiilin doğrudan doğruya mağdura karşı işlenmiş olması gerekir; yol kesme süresi kısa veya uzun olabilir. Yağma suçunun konut veya işyerinde işlenmesi 765 sayılı kanunda bulunmayan yeni getirilmiş bir ağırlatıcı nedendir. Bunların eklentilerinden ayrıca söz edilmediği için, eklentilerde işlenen yağma suçu bakımından nitelikli halin uygulanması yoluna gidilemeyeceği düşüncesindeyiz. Nitelikli halin kabulü bakımından suçun cebir veya alma ögelerinden herhangi birisinin konut veya işyerinde gerçekleştirilmiş olması yeterlidir. -5. ağırlaştırıcı neden- -beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişilere yönelik yağma- MADDE e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, 765 sayılı yasada buna karşılık gelen bir hüküm yoktu. 11

12 765 sayılı TCK da yer almayan bu hükme göre yağma suçunun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye 14 karşı işlenmesi bir ağırlatıcı nedendir. Zilyedin, kendisini savunamayacak durumda olması, ağır hastalık, sakatlık, engelli olma gibi nedenlerle, mağdurun mal üzerinde yeterli koruma gerçekleştiremeyecek durumda olmasını ifade etmektedir ağırlaştırıcı neden- -var olan veya var sayılan suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak yağma- MADDE f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, 765 sayılı yasada buna karşılık gelen bir hüküm yoktu Fıkranın (e) bendinde, yağma suçunun var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak 14 Mağdurun bizzat fail tarafından bu duruma getirilmiş olmasına gerek yoktur; mağdurun içinde bulunduğu bu durumdan yararlanılmış olması nitelikli halin uygulanması açısından yeterlidir. Suçun mağdurunun söz gelimi intihar girişiminde bulunması veya alkol alması suretiyle savunmasızlık durumunu bizzat yaratmış olması nitelikli halin uygulanmasına engel oluşturmaz. Kanımızca YTCK m. 148/3 de mağdurun fail tarafından kendisini savunamayacak duruma getirilmesinin bu suçun cebir ögesini oluşturacağına yer verilmiş olması karşısında, suçun ögesini oluşturan bir durumun, aynı zamanda nitelikli hal olarak kabulü yerinde olmamıştır. 15 Örneğin yaşlı bir insanın tehdit edilerek malının alınmış olmasıyla, gücü yerinde olan bir insana tehditler yönelterek malının alınması arasında fark vardır. Her olayın somut durumuna göre çocuk, kadın ya da yaşlı veya akıl hastalarına yönelik yağma eylemlerinde bu artırım sebebi uygulanabilecektir.ancak burada beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimselere karşı yağma suçunun nitelikli halinin işlenebilmesi için o kişinin cebir veya tehdidi algılama yeteneğine sahip olmaları gerektiği, halbuki yaşının küçüklüğü nedeniyle bir çocuğun zaten cebir ve tehdide mukavemet yeteneği yoksa zaten yağma suçu oluşmayacaktır şeklinde bu maddenin uygulama yeteneği bulunmadığına dair itirazlar da yapılmaktadır. 12

13 işlenmesi, suçun temel şekline göre daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Örgütün gerçekten mevcut ve failin de bu örgütün mensubu olmasına gerek yoktur; gerçekte mevcut olmayan bir örgütün korkutucu gücünden yararlanılması, nitelikli halin oluşması için yeterlidir. Ancak her halde örgütün korkutucu bir güç oluşturması nitelikli halin uygulanması için zorunludur. -7. ağırlaştırıcı neden- -suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla yağma- MADDE g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla, 765 sayılı yasada buna karşılık gelen bir hüküm yoktu Fıkranın (f) bendine göre, yağma suçunun suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla işlenmesi, söz konusu suçun nitelikli unsurunu oluşturmaktadır. Örgütün suç işlemek maksadıyla meydana getirilmiş olması gerekir. Bu nitelikli unsurun varlığı için, örgüte yarar elde etmek maksadıyla hareket edilmesi gerekir; ancak, örneğin yağma sonucu elde edilen paranın örgüte aktarılması şart değildir. Yarar deyiminin de geniş şekilde anlaşılması gerekir. Mağdurun böyle bir örgüte üye olmaya ve aidat ödemeye veya bağışta bulunmaya zorlanması hâlinde de, bu bent uygulanır. -8. ağırlaştırıcı neden- -geceleyin yağma suçu- h) Gece vaktinde, 497/ I.geceleyin Bu konuda hırsızlık suçu ile ilgili yapılan açıklamalara bakılmalıdır. Şu farkla ki, burada cebir veya tehdit veya malın alınması ögelerinden herhangi birisinin gece 16 sayılan bir zaman diliminde gerçekleştirilmiş 16 Gece vaktinin belirlenmesi için 5237 sayılı kanunun genel hükümler kısmında hüküm bulunmaktadır.madde 6/I- e bendine göre gece vakti deyiminden; 13

14 olması, nitelikli halin uygulanması için yeterli olmalıdır. -9. ağırlaştırıcı neden- -yağma suçunda kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinin meydana gelmesi- MADDE 149/(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 765 sayılı yasada buna karşılık gelen bir hüküm yoktu Maddenin ikinci fıkrasında, yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiştir. Bu da tabi yağma suçu bakımından çok önemli bir tartışmayı ortadan kaldırması bakımından yerinde bir düzenlemedir. Dolayısıyla uygulanan cebir veya şiddet artık yaralamanın neticesi sebebiyle ağırlaşmış şeklini de meydana getiriyorsa, fail hem yağma suçundan ve hem de nitelikli kasten yaralama suçundan cezalandırılacaktır. YAĞMA SUÇUNDA HAFİFLETİCİ NEDENLER -1. hafifletici neden- -bir hukuki alacağı tahsil amacıyla yağma- Yağma suçu bakımından son hüküm 150. maddede düzenleniyor. Bu maddede yağma suçunun daha az cezayı gerektiren hallerine yer verilmiştir. Yine hırsızlığa paralel olarak burada kendiliğinden hak alma amacıyla yağmanın işlenmesi durumunda, yağma suçu kendisini oluşturan suçlara bölünmüştür. Yani bileşik suç olan yağma, kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanmak suretiyle gerçekleştirilirse, bu durumda tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır. Doğaldır ki fail mağdura hem tehdit uygulamış ve güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi, anlaşılmak gerekir. 14

15 hem de yaralamış ise bu kez hem tehdit hem de yaralama suçundan cezalandırılacaktır. MADDE (1) Kişinin bir hukukî ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması hâlinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 765 sayılı yasada buna karşılık gelen bir hüküm yoktu Bilindiği üzere, 765 sayılı TCK da 308. maddede ihkakı hak (kendiliğinden hak alma) ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmişti. Buna göre 5237 sayılı yasa bu suç tipini ayrıca düzenlememiştir. Kendiliğinden hak durumlarını suçların hafifletici nedeni sayma yolunu benimsemiştir. Ancak kişi haklı olan alacağını alabilmek amacıyla cebir ve tehdit uygulaması için tahsilatçı diyebileceğimiz bazı kişileri azmettirmişse bu durumda azmettiren haklı bir alacağı olduğu için 150. maddede öngörülen bu hafifletici nedenden yaralanabilecek, buna karşın tahsilatçıların haklı bir alacakları söz konusu olmadığı için onların eylemi yağma suçunu teşkil edecektir. -2. hafifletici neden- -yağma suçunda malın değerinin azlığı- MADDE (2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir. Madde 522/I - Onuncu babda beyan olunan cürümlerin işlenmesinde cürmün mevzuu olan şeyin veya ika edilen zararın kıymeti pek fahiş ise mahkeme cürme mahsus olan cezayı yarısına kadar artırır ve eğer hafif ise yarısına ve eğer pek hafif ise üçte birine kadar eksiltir. -malın değerinin azlığı artık yağma suçunda indirim nedenidir- Eski kanundaki düzenlemeden farklı bir hüküm de yağma suçuna konu malın değerinin azlığı nedeniyle verilecek cezada üçte birden yarıya kadar indirimin yapılacak olmasıdır Şunu ifade edelim ki gerçekten eski kanunda yağma suçunun cezası sonradan yapılan değişikliklerle anormal bir şekilde arttırılmıştı. Basit yağmanın cezası 10 yıldan 20 yıla kadar ağır hapisti. Nitelikli hallerde ise temel ceza 15 yıldan başlıyordu. Yeni kanun bir defa suçun temel şekline ilişkin cezayı aşağıya çekmiştir. Basit yağmanın cezası 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası olarak 15

16 -3. hafifletici neden- -yağma suçunda etkin pişmanlık- Etkin pişmanlık MADDE (1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve karşılıksız yararlanma suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle gidermesi hâlinde; cezası üçte birden üçte ikiye kadar indirilir. Yağma suçunda ise, cezada altıda birden üçte bire kadar indirim yapılır. (2) Kısmen geri verme veya tazmin hâlinde etkin pişmanlık Madde Bu babın birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fasıllarında ve 516 ncı maddenin birinci fıkrasında ve 518 ve 519 ve 521 inci maddelerinde beyan olunan cürümlerden birini işleyen kimse kendi hakkında bir güna takibat icrasına başlanmadan evvel aldığını iade eylerse yahut işlenen fiilin mahiyetine ve sair ahvale nazaran red ve iade kabil olmadığı takdirde mutazarrının zararını tamamen tazmin ederse göreceği ceza üçte birden üçte ikiye kadar indirilir. Eğer bu red ve iade veya tazmin hususi takibat esnasında fakat işin mahkemeye verilmesinden evvel vukubulursa failin göreceği ceza altıda birden üçte bire kadar indirilir. (Ek : 6/6/ /18 md.) 494 üncü maddenin 2,3 ve 4 numaralı bentleri ile 521 öngörülmüştür. Bu indirim suç politikası bakımından genelde yerinde görülmüştür. Ancak yağma suçunda malın değerinin azlığı nedeniyle verilecek cezada bir indirimin yapılması bazı eleştirilere de neden olmuştur. Bu eleştirilere göre, yağma suçu sadece klasik olarak bir mal varlığına karşı suç değildir. Malvarlığının yanında kişinin beden bütünlüğünü, beden dokunulmazlığını, kimi durumlarda da yaşama hakkını ilgilendiren bir suç tipidir. Bu nedenle de suç yelpazesinin üst kısımlarındaki suçlardan birisidir. Bunun önemine binaen yeni kanun örneğin zincirleme suçun uygulanmasında yağmayı istisna tutmuştur. Yine milli tekerür sistemini kabul etmemize rağmen, tekerrür hükümleri bakımından bu suçun ağırlığına binaen yurt dışında işlenen yağma da yurt içinde tekerrüre esas olarak kabul edilmiştir. Fakat bu genel konseptin dışına çıkılarak TCK.nun 150. maddesi 2. fıkrasında yağma eyleminin mala yönelik suç olması göz önünde bulundurularak, malın değerinin azlığı bir indirim nedeni olarak kabul edilmiştir. Bu düzenlemeye yönelik eleştiriler bu şekildedir. Ancak ben yağma suçunun diğer suçlar arasındaki yerini, yani malvarlığına mı, yoksa hürriyete mi ya da her ikisine mi yönelik olduğunu dikkate almaksızın, bu tür eylemlerin kendi içinde değerlendirilerek bir sonuca varmayı, bu nedenle de zaman zaman uygulamalarda vicdanen rahatsızlık doğurabilecek, sözgelimi 3 milyon liranın yağması ile 3 trilyon liranın yağması arasında bir fark olması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekildeki düzenlemenin yerinde olduğuna inanıyorum. 16

17 hükümlerinin uygulanabilmesi için, mağdurun rızası aranır. a ve 521 b maddelerinde yazılı cürümlerden dolayı da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. Eski kanundan farklı bir düzenleme de şudur. Eski kanunun 523. maddesinde öngörülen etkin pişmanlık indirimi yağma suçları açısından uygulanamıyordu. Yeni kanunun 168. maddesinde ise diğer malvarlığına yönelik suçlardan daha az indirim oranıyla sınırlı olmak üzere etkin pişmanlık indirimi yağma suçları bakımından da kabul edilmiştir.etkin pişmanlık nedeniyle ceza indiriminden fail, azmettiren ve yardım eden yararlanabilir. Muhammet Murat ÜLKÜ 21 Şubat 2005-Çorum YARARLANILAN KAYNAKLAR 1-DÖNMEZER Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler 15.bası,1998, İstanbul 2-DURSUN Selman, Malvarlığına Karşı Suçlar HPD-Hukuki Perspektifler Dergisi-Sy.2- Sonbahar 2004-sf ERDEM Mustafa Ruhan, Yeni Türk Ceza Kanunu nda Malvarlığına Karşı Suçlar, 4-ESENAL Ersin, Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar-765 s. TCK-5237 s. TCK, İstanbul KOCA Mahmut, Yağma Suçları HPD-Hukuki Perspektifler Dergisi-Sy.2-Sonbahar 2004-sf MALKOÇ,İsmail,Açıklamalı-İçtihatlı Türk Ceza Kanunu,2003, Ankara 7-ÖZTÜRK,Bahri,Ceza Hukuku(Genel Hükümler ve Özel Hükümler-Temel Bilgiler),2001,Ankara 8-Yeni Ceza Adalet Sisteminin Tanıtımına Dair Ankara Seminerleri-Doç Dr. Mahmut Koca Sunumu Ankara Büyük Anadolu Oteli 17

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır.

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. KASTEN ÖLDÜRME HAYATA KARŞI SUÇLAR Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. (Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.) Nitelikli

Detaylı

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler İçindekiler Önsöz 5 İçindekiler 7 Kısaltmalar 15 Yararlanılan Kaynaklar 16 İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler Siyasi Hakların Kullanılmasını

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1

5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1 5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere

Detaylı

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir?

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? a) Sanığın ölümü b) Hükümlünün ölümü c) Ön ödeme d) Genel af e) Dava zaman aşımı AÇIKLAMA: Bir

Detaylı

YAĞMA SUÇU HIRSIZLIK İLE YAĞMA ARASINDAKİ FARKLAR

YAĞMA SUÇU HIRSIZLIK İLE YAĞMA ARASINDAKİ FARKLAR YAĞMA SUÇU HIRSIZLIK İLE YAĞMA ARASINDAKİ FARKLAR ÖZET: Hırsızlık suçunun davamı olarak gerçekleşen cebir ve tehdit yağma suçunu değil, hırsızlık ve tehdit veya hırsızlık ve yaralama suçunu oluşturur.

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 151-153. MADDELERİNDE YER ALAN MALA ZARAR VERME SUÇLARI 1

5237 SAYILI TCK. 151-153. MADDELERİNDE YER ALAN MALA ZARAR VERME SUÇLARI 1 5237 SAYILI TCK. 151-153. MADDELERİNDE YER ALAN MALA ZARAR VERME SUÇLARI 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada;

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır.

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır. TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237 Taksir Madde 22- cezalandırılır. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla,

Detaylı

I. Korunan hukuki değer:

I. Korunan hukuki değer: I. Korunan hukuki değer: Eziyet suçunda korunan hukuki değer, 4pkı işkencede olduğu gibi söz konusu hareketlere hedef olan kişinin vücut bütünlüğü, ruh ve beden sağlığı, şeref ve haysiye@dir. Ancak işkenceden

Detaylı

başkasına zarar vermeme suç olgusu hırsızlık

başkasına zarar vermeme suç olgusu hırsızlık Her ne şart altında olunursa olunsun, Tabiî Hukuk tan gelen başkasına zarar vermeme kuralının toplum tarafından özümsenmemiş oluşu suç olgusunu ortaya çıkarmaktadır. Bir suç olgusu olarak ele alınan hırsızlık,

Detaylı

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. HIV bulaştırma ile ilgili özel bir yasa yoktur.ve buna gerek de yoktur.türk Ceza Kanununun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında Kasten Yaralama suçlaması bu konuda yeterli düzenlemedir.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. Denizli KASIM 2013

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. Denizli KASIM 2013 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI Denizli 07-10 KASIM 2013 Grup Adı Grup Konusu : Ceza Grubu 6. Grup : İhaleye Fesat Karıştırma Suçları, Zimmet, Rüşvet, İrtikâp, Görevi Kötüye

Detaylı

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU Adli Tıp Uzmanı &Tıbbi Biyoloji Bilim Dr. Adli Tıp Enstitüsü ADLİ PSİKİYATRİ NEDİR? ADLİ PSİKİYATRİST KİMDİR? Hukuki çatışmaların çözümünde psikiyatri

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER. Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER. Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN Cinsel Davranışın Boyutu CİNSEL SUÇLARIN BAĞLANTI VE AYIRIM NOKTALARI TABLOSU Vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen (bedensel temas içermeyen) cinsel

Detaylı

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 5549 sayılı SUÇ GELİRLER RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TCK & 5549 sayılı Kanun Aklama suçuyla mücadelenin iki temel boyutu bulunmaktadır. Önleyici tedbirler Caydırıcı tedbirler TCK &

Detaylı

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Osman SOYDAL Hakim Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan SULH CEZA DAVALARI Örnekler Yardımıyla Ayrıntılı Konu Anlatımı Uygulamada

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 141-147. MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1

5237 SAYILI TCK. 141-147. MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1 5237 SAYILI TCK. 141-147. MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere tanıtımı

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 181-184. MADDELERİNDE YER ALAN ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR 1

5237 SAYILI TCK. 181-184. MADDELERİNDE YER ALAN ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR 1 5237 SAYILI TCK. 181-184. MADDELERİNDE YER ALAN ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere tanıtımı

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vesile Sonay EVİK Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.11.2013 Sayı: 2013/020 Konu: 90 SAYILI K.H.K. NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE ŞİRKETLERİN ORTAKLARINA, ÇALIŞANLARINA, İŞTİRAKLERİNE VE DİĞER TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERE FAİZ KARŞILIĞI VERDİKLERİ

Detaylı

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz...

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz... İçindekiler Onuncu Baskı için Önsöz... 5 ULUSLARARASI SUÇLAR 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)...25 I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER...25 II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI...25 A. Suçun Hukuki Konusu...25 B1.

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU(CEZA HUKUKU) ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YAĞMA SUÇU MURAT DEMİÇ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU(CEZA HUKUKU) ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YAĞMA SUÇU MURAT DEMİÇ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU(CEZA HUKUKU) ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YAĞMA SUÇU MURAT DEMİÇ OCAK 2014 ÖZET YAĞMA SUÇU DEMĠÇ, Murat Yüksek Lisans Tezi Sosyal Bilimler

Detaylı

Bayram YÜKSEKKAYA ÖZET:

Bayram YÜKSEKKAYA ÖZET: 1 Bayram YÜKSEKKAYA ÖZET: Ceza Kanunumuzda düzenlenen yağma suçu, gasp olarak da bilinmektedir. Kanun koyucu tarafından suç olarak düzenlenen, toplumda sıklıkla karşılaşılan suç türlerinden biri olan yağma/gasp

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI KASIM 2013 ŞANLIURFA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI KASIM 2013 ŞANLIURFA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21-24 KASIM 2013 ŞANLIURFA Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı : Ceza Hukuku / 2. Grup : Hırsızlık - Yağma- Dolandırıcılık- Evrakta Sahtecilik

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Çocukların Cinsel İstismarı Madde 103 (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası

Detaylı

SİRKÜLER (2012/23) İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM

SİRKÜLER (2012/23) İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM SİRKÜLER (2012/23) KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükmleri uyarınca kesilen İdari Para Cezalarında İndirim. Bilindiği üzere yukarıda bahsi geçen kanunun 102. Maddesinin

Detaylı

TÜRK YARGI KARARLARINDA MOBBİNG (Ankara 7. İdare Mahkemesi)

TÜRK YARGI KARARLARINDA MOBBİNG (Ankara 7. İdare Mahkemesi) TÜRK YARGI KARARLARINDA MOBBİNG (Ankara 7. İdare Mahkemesi) İşyerinde uygulanan psikolojik moral manevi taciz olarak tanımlanmakta, işyerinde yıldırma sonucu yaratan her türlü uygulama mobbing olarak değerlendirilmektedir.

Detaylı

İcra Suçlarında Dava Açma Yöntemi Şikâyet Hakkının Düşmesi

İcra Suçlarında Dava Açma Yöntemi Şikâyet Hakkının Düşmesi Ceza Genel Kurulu E: 2009/16.HD-154 K: 2009/282 T: 08.12.2009 İcra Suçlarında Dava Açma Yöntemi Şikâyet Hakkının Düşmesi Özet: İİY'nin 331. maddesi uyarınca açılan davada 5271 sayılı CYY kurallarının değil,

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. İlgili Hükümler: Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi

Türk Ceza Kanunu. İlgili Hükümler: Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi Türk Ceza Kanunu Kadına yönelik şiddet ve ve ev-içi şiddetle ilgili eylemler aynı zamanda Ceza Kanunu uyarınca da suç teşkil edebilir. Bu durumda failin cezalandırılması için ayrıca ceza davası açılması

Detaylı

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt II KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR -1- (TCK m )

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt II KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR -1- (TCK m ) ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt II KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR -1- (TCK m. 81-105) Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR Prof. Dr. Serap Keskin KİZİROĞLU Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ Doç. Dr. Pınar Memiş KARTAL Yard. Doç. Dr. Sinan

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

***Bu metin yol gösterici mahiyette olup, sınav sorumluluğunun tamamını kapsamayabilir.

***Bu metin yol gösterici mahiyette olup, sınav sorumluluğunun tamamını kapsamayabilir. ***Bu metin yol gösterici mahiyette olup, sınav sorumluluğunun tamamını kapsamayabilir. I. Korunan Hukuki Değer Cinsel saldırı suçunda korunan hukuki değer cinsel dokunulmazlıktır. Burada cinsel dokunulmazlık

Detaylı

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI:

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: Osman ATALAY Ankara İnfaz Cumhuriyet Savcısı MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: I - GENEL ESASLAR : Tekerrür, kişinin daha önce işlediği suçu nedeniyle belli bir cezaya mahkum edilmiş

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? CEZA HUKUKU SUÇ Suçun Unsurları Suçun Türleri CEZA Ceza Hukukunun İlkeleri Cezai Sorumluluk CEZA HUKUKU "Ceza hukuku, devletin organlarınca suç sayılan

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 154-156. VE 160-166. MADDELERİNDE YER ALAN MALVARLIĞINA KARŞI DİĞER SUÇLAR 1

5237 SAYILI TCK. 154-156. VE 160-166. MADDELERİNDE YER ALAN MALVARLIĞINA KARŞI DİĞER SUÇLAR 1 5237 SAYILI TCK. 154-156. VE 160-166. MADDELERİNDE YER ALAN MALVARLIĞINA KARŞI DİĞER SUÇLAR 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları

Detaylı

adli psikiyatride epilepsi

adli psikiyatride epilepsi adli psikiyatride epilepsi Mustafa Sercan AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri AD TPD Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi suç hukukun suç saydığı eylem, ya da eylemsizlik (ihmal vb.) 04 Haziran

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER İSTANBUL CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARŞİVİ...VII ÖNSÖZ... IX YAZARIN ÖNSÖZÜ...XIII İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR LİSTESİ...XXI

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME Tüzel Kişilik MADDE 4 Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri

Detaylı

ANKARA BAROSU GELİNCİK MERKEZİ CİNSEL SUÇLAR ve BU SUÇLARLA İLGİLİ BAZI SUÇLAR HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

ANKARA BAROSU GELİNCİK MERKEZİ CİNSEL SUÇLAR ve BU SUÇLARLA İLGİLİ BAZI SUÇLAR HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ ANKARA BAROSU GELİNCİK MERKEZİ CİNSEL SUÇLAR ve BU SUÇLARLA İLGİLİ BAZI SUÇLAR HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Hazırlayanlar Av. Tülay BEKAR - Doç. Dr. Erhan BÜKEN - Dr. Fahri Gökçen TANER 1 Kişiler

Detaylı

Adresini tespit edemedim. ARZ EDİLEN MAKAM : DÜZCE NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILIĞI

Adresini tespit edemedim. ARZ EDİLEN MAKAM : DÜZCE NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILIĞI 05.HAZİRAN.2013 DÜZCE CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI NA DÜZCE KONU : 1) Bilişim Yoluyla Hakaret ve Tehdit (Twitter üzerinden) BAŞVURU SAHİBİ (Mağdur) : ERKUT ERSOY ŞİKAYET EDİLEN (SANIK) : FURKAN ELBİR 2) 5186

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 3 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 3 III.

Detaylı

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu Dr. Yusuf Solmaz BALO Anlatım planı Terör gerçekliği Güvenlik ihtiyacı Bu ihtiyacın Ceza Hukuku alanında karşılanması Ceza Kanunları (TCK, TMK) Yeni suç tipleri Mevcut

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ BIRINCI BÖLÜM CEZA HUKUKU VE İŞLEVI I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Hileli ve Taksirli İflas Suçları

Detaylı

4.1. Tabii (Doğal) Aydınlatma oaydınlatma mümkün mertebe doğal olarak, güneş ışığı ile yapılması esastır. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 u oranında

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI / MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI / MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28.11.2013 01.12.2013 / MALATYA Grup Adı : CEZA HUKUKU 3. GRUP Grup Konusu : Yaralama, öldürme suçları Grup Başkanı : Muzaffer ÖZDEMİR Yargıtay

Detaylı

Arş. Gör. F. Umay GENÇ

Arş. Gör. F. Umay GENÇ SUÇ TEORİSİ SUÇUN UNSURLARI Tipe Uygunluk (Maddi ve Manevi Unsurlar) Arş. Gör. F. Umay GENÇ SUÇUN UNSURLARI Arş. Gör. F. Umay GENÇ Maddi unsurlar Manevi unsurlar Hukuka aykırılık unsuru Hukuka aykırılık

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5 1- Basit Cinsel Saldırı Suçu (m. 102/1) 7 A- Genel Açıklamalar 7 B- Suçun Maddi Unsuru 7 a- Suçun Faili 7 b- Suçun Mağduru 16 c- Fiil 22 ı- Cebir 22 ıı-

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 170-180. MADDELERİNDE YER ALAN GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR 1

5237 SAYILI TCK. 170-180. MADDELERİNDE YER ALAN GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR 1 5237 SAYILI TCK. 170-180. MADDELERİNDE YER ALAN GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere

Detaylı

TERÖRÜN FİNANSMANI. Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü

TERÖRÜN FİNANSMANI. Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü TERÖRÜN FİNANSMANI Ömer Lütfi YALÇIN Aklama Suçu İnceleme Şube Müdürü TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELENİN ÖNEMİ Terörle mücadelede başarılı sonuçlar alınabilmesi için: Terör örgütlerinin yurt içi ve yurt

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER CEVAP ANAHTARI (TEK) (Toplam 100+2 puan)

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER CEVAP ANAHTARI (TEK) (Toplam 100+2 puan) CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER CEVAP ANAHTARI (TEK) (Toplam 100+2 puan) I. C nin kamu görevlisi olması sebebiyle ticaretle uğraşmasının yasak olduğunu bildiğinden kendisi ile adaş olan amcasının oğluna ait

Detaylı

Basında Sorumluluk Rejimi. Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU. Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU

Basında Sorumluluk Rejimi. Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU. Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU Basında Sorumluluk Rejimi Ünite 8 Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 8 BASINDA SORUMLULUK REJİMİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU İçindekiler 8.1.

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

6493 SAYILI YASANIN SORUMLULUK DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİ YAZISI

6493 SAYILI YASANIN SORUMLULUK DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİ YAZISI 6493 SAYILI YASANIN SORUMLULUK DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİ YAZISI Işıktaç & Atabay Hukuk Bürosu 25.01.2016 İçindekiler Giriş... 2 1. Kanuna, Kanuna İlişkin Düzenleme ve Kararlara Uymamak... 2 2. İzinsiz

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

CEZA YÖNETMELİĞİ * Şamil PİŞMAF REKABET KURUMU. TÜSİAD Rekabet Toplantıları 29 Ocak 2010

CEZA YÖNETMELİĞİ * Şamil PİŞMAF REKABET KURUMU. TÜSİAD Rekabet Toplantıları 29 Ocak 2010 CEZA YÖNETMELİĞİ * Şamil PİŞMAF REKABET KURUMU TÜSİAD Rekabet Toplantıları 29 Ocak 2010 *Sunumdaki görüşler tamamen konuşmacıya ait olup Rekabet Kurulu ya da Rekabet Kurumu açısından bağlayıcı değildir.

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ Hasan Tahsin Gökcan Yargıtay Üyesi Sağlık Hizmetinden Kaynaklanan Suçlar A) Manevi unsura göre 1- Kasten işlenen suçlar 2- Taksirle işlenen suçlar 3-

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU KARŞILAŞTIRMA TABLOSU MEVCUT METİN TASLAK METİN Yeni maddeler Madde 230/A- 1. Müşavirler ve gümrük müşavir yardımcıları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı fiillerinin

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

Ceza Hukuku Özel Hükümler (LAW 307) Ders Detayları

Ceza Hukuku Özel Hükümler (LAW 307) Ders Detayları Ceza Hukuku Özel Hükümler (LAW 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ceza Hukuku Özel Hükümler LAW 307 Güz 3 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001.

Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001. Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001. TÜRKİYE DE SİYASAL YOZLAŞMALARIN KAPSAMINA İLİŞKİN HUKUKİ NORMLAR Bu yazımızda ülkemizde siyasal yozlaşmalar konusunda

Detaylı

ADLİ PARA CEZASI KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA

ADLİ PARA CEZASI KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA ADLİ PARA CEZASI KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA Hükümlü V.B.'ın, genel güvenliği tehlikeye sokma suçundan 5237 sayılı TCY.nın 170/1-c ve 50/1-a maddeleri

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/2 Ref: 4/2

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/2 Ref: 4/2 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2010 Sayı: 2010/2 Ref: 4/2 Konu: TESCĐL EDĐLMĐŞ ARAÇLARIN SATIŞ VE DEVĐR ĐŞLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFĐK KANUNUNDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPAN 5942 SAYILI KANUN

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

Konuyla İlgili Maliye Bakanlığı Sirküleri Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.

Konuyla İlgili Maliye Bakanlığı Sirküleri Ekte Tarafınıza Sunulmuştur. ANKARAS-Sirküler/2013-07 06.05.2013, ANKARA KONU: VADELİ ÇEKLERDE RESSKONT UYGULAMASI HK. Bilindiği üzere 5941 sayılı Kanunun geçici hükümlerine göre; çekin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden evvel ödenmek

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.11.2013/191-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde yer alan V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı