Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya Okur-Yazarlığı Eğitimi Açısından Karşılaştırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya Okur-Yazarlığı Eğitimi Açısından Karşılaştırılması"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya Okur-Yazarlığı Eğitimi Açısından Karşılaştırılması Belgin TANRIVERDİ*, Özlem APAK** Öz Bu çalışmanın amacı Türkiye, İrlanda ve Finlandiya ilköğretim programlarının Medya Okur-yazarlığı eğitimi açısından karşılaştırılmalı olarak incelenmesi yoluyla Türkiye deki Medya Okur-yazarlığı eğitimini değerlendirmektir. Çalışmada Türkiye dışında Finlandiya ve İrlanda programlarının seçilmesi her iki ülkenin Medya Okur-yazarlığı eğitimi konusunda öncü ülkeler olması ve Medya Okur-yazarlığı eğitiminin eğitim programlarında farklı biçimlerde yer alması ile ilgilidir. Diğer bir deyişle, Medya Okur-yazarlığı eğitimi Türkiye de ayrı bir ders, İrlanda da bir ünite içinde ve Finlandiya da disiplinler arası olarak yer aldığından çalışmada her bir uygulamanın temsil edilmesi sağlanmıştır. Araştırma doküman analizi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada incelenen dokümanlar her üç ülkeye ait İlköğretim programlarının yanı sıra yine bu ülkelerde Medya Okur-yazarlığı konusunda çalışmalar yapan devlete ait ve özel kurumların konu ile ilgili yayınladıkları kitap ve dergi gibi yazılı metinleri kapsamaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde standart bir Medya Okur-yazarlığı anlayışı olmadığından Türkiye, İrlanda ve Finlandiya İlköğretim programlarının tümü (a) hedef ve kazanım bilgisi, (b) içerik bilgisi, (c) öğrenme durumları bilgisi ve (d) ölçme ve değerlendirme bilgisi boyutları altında incelenmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda İrlanda ve Finlandiya programlarından farklı olarak Türkiye İlköğretim programlarının uzakgörüşlülüğünde Medya Okur-yazarlığı ile ilgili bir hedefin yer almadığı; tek tek derslerin özel hedefleri incelendiğinde ise Seçmeli Medya Okur-yazarlığı dersi ve İlköğretim Türkçe dersi (1-5) dışında Medya Okur-yazarlığı ile ilgili hedeflere hemen hemen hiç yer verilmediği görülmüştür. Oysa, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim programlarının hem uzakgörüşlülüğünde hem de programda yer alan bazı derslerin özel hedeflerinde Medya Okur-yazarlığı kavramına atıfta bulunan ifadelerle karşılaşılmaktadır. Buna ek olarak, Finlandiya ve İrlanda programlarındaki hedef ve kazanımların çoğunlukla tutum, beceri ve anlayış geliştirmekle ilgili olmasına rağmen Türkiye programında yer alan hedef ve kazanımların bilgiyi alma ve konuları anlama üzerine yoğunlaştığı ancak zaman zaman uygulamaya ve beceri kazandırmaya yönelik olarak da ifade edildiği görülmektedir. Öğrenme Durumları Bilgisi ve Ölçme ve Değerlendirme Bilgisi boyutlarında her üç ülkenin programları benzerlik gösterse de özellikle içerik konusunda büyük farklılıklar olduğu; söz gelişi, diğer iki ülke programlarında yer alan Medya etiği, reklamcılık ve pazarlama, aktif vatandaşlık ve kültürlerarası iletişim gibi bazı konulara Türkiye İlköğretim programlarında yer verilmediği çalışmada ortaya çıkan bir başka sonuçtur. Buna göre, ülkemizde Seçmeli bir Medya Okur-yazarlığı dersinin yer alması olumlu bir başlangıç olarak kabul edilse de Medya Okur-yazarlığı kavramının bir ders olarak değil, bireyleri medyanın zararlı etkilerinden koruma anlayışından çok medya mesajlarını yorumlama ve üretme anlayışının da egemen olduğu bir beceri kazandırma eğitimi olarak algılanması gerektiği düşünülmektedir. Bu doğrultuda, Medya Okur-yazarlığı eğitiminin İlköğretim programlarında tek bir ders içinde sunmak yerine farklı derslerle tümleşik olarak sunulması ve beceri geliştirmeye yönelik olarak hazırlanması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler Medya Okur-yazarlığı Eğitimi, İlköğretim Programları, Türkiye, İrlanda, Finlandiya. * Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretimi A.B.D. Öğretim Üyesi. ** Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Araştırma Görevlisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 10 (2) Bahar / Spring Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 1154 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Yrd. Doç. Dr. Belgin Tanrıverdi Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretimi A.B.D Umuttepe Yerleşkesi TR İzmit / KOCAELİ - TÜRKİYE Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler Tanrıverdi, Belgin, Öztan Ulusoy, Y., Çevirme, H. (2009). Attitude of pre-service Teachers through punishment within Jung s theory of archetypes, Elsevier- Procedia, Social and behavioral Sciences (ISI), Cilt 1, pp., 2009 Tanrıverdi, B., Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi, Eğitim ve Bilim (ISI), Cilt 34, pp. Tanrıverdi, B. (2008, October). Media literacy education in the Balkan countries: Greece and Turkey case. Paper presented at the meeting of 10th International Conference on Further Education in The Balkan Countries, Konya, Turkey. Tanrıverdi, B., & Apak, Ö. (2008, September). Culture and language teaching through media. WCCI 13th World Conference in Education on Creating A Global Culture of Peace: Strategies For Curriculum Development and Implementation. 2-7 September. In İ. H. Mirici, Aksu Ataç, B., Arslan, M.M., Kovalcikova, I. (Eds). Vol. I., , Antalya: Anıttepe Publishing. Tanrıverdi, B. (2007, October). Film analysis through linguistic base. Paper presented at the 17th IA- TEFL Hungary ELT Conference. (Eric Document Reproduction Service No: ED503868). Yüksel, D., & Tanrıverdi, B. (2009). Effects of watching captioned movie clip on vocabulary development of EFL learners. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8 (2), Arş. Gör. Özlem Apak Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Umuttepe Yerleşkesi TR İzmit / KOCAELİ - TÜRKİYE Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler Şahin, İ., Apak, Ö. (2006, Eylül). Yeni ilköğretim 1. kademe matematik programının stake in uygunluk (countenance ) modeliyle değerlendirilmesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Muğla. Şahin, İ., Turan, H.& Apak, Ö. (2006). Yeni sosyal bilgiler programının teori ve pratikte yapılandırmacı eğitim kuramıyla karşılaştırılması. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Muğla. Tanrıverdi, B., Apak, Ö., (2008). Analysis of three children stories by Rıfat Ilgaz in view of their convenience for reading classes in elementary schools. İlköğretim Online, 7 (2),

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya Okur-Yazarlığı Eğitimi Açısından Karşılaştırılması Belgin TANRIVERDİ, Özlem APAK Modern çağlar üzerinde çalışan çok sayıda tarihçi ve düşünüre göre 19. yüzyıl büyük bir dönüşüm çağı olarak yorumlanmaktadır. Sanayi devriminin kent toplumunu doğurduğu bu çağda, yeni bir toplumsal sınıf olan emekçi kesimi ortaya çıkmış; ayrıca bilim ve sanat alanında son derece parlak ve önemli gelişmeler yaşanmıştır (Şaylan, 2002: s. 18). Bu kapsamlı ve olağanüstü hızlı değişimin önemli bir boyutu olan bilim ve teknolojide yaşanan değişimler, sanayileşme döneminde bulunan buhar makinesi ve elektriğin üretime uygulanması devrimleri ile tarihte büyük rol oynamıştır (Şaylan, 2002: s. 21). 19. Yüzyıl içinde başlayıp 20. Yüzyılda gelişerek insan yaşamına giren telefon, radyo ve televizyondan sonra bilgisayarlar da insanlar, ülkeler ve kıtalararası iletişimi çok hızlı bir hale getirmiştir. Teknolojik araçların sağladığı bu yoğun iletişim olanakları, dünyanın herhangi bir köşesinde meydana gelen yerel bir olayın bile bazen bütün dünyanın meselesi haline gelmesine neden olmaktadır (Oktay, 2004: s. 14). İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda da artarak devam eden bilimsel gelişmeler ve bu gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan teknoloji ürünleri insan hayatını büyük ölçüde etkilemeye devam etmektedir. Teknoloji bir yandan hayatımızın her alanında büyük kolaylıklar sağlarken, diğer yandan da bilinçsizce kullanılmasının zararları dünyanın her yerinde etkisini göstermektedir. Teknoloji aracılığı ile bilgiye ulaşmak kolaylaşırken, bilgiye ilk sahip olan ve onu kullanılabilir hale getiren, diğerlerine göre avantajlı duruma gelmektedir (Oktay, 2004: s. 15). Bu gelişmeler hem çağın gereksinim duyduğu insan tipini hem de değerlerini değiştirmektedir. 20. yüzyıldan 21. yüzyıla aktarılan değerler

4 1156 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ arasında; küreselleşme, çok dilli ve çok kültürlü olma, hayat boyu eğitim, çok kanallı eğitim, koşullandırma, öğretme yerine öğrenme ve ekonomi, nüfus, demokrasi kavramları sayılabilir. Bu etkileşimi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek ise ancak eğitimle mümkün olabilir (Oktay, 2004: s.13). Bilgi toplumunun ve yeni eğitim anlayışının bir gereği olarak, eğitimli insan öğrenmeyi öğrenen bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yanıyla okuryazarlık kavramının anlamı dijital okur-yazarlık, görsel okur-yazarlık, bilgisayar okur-yazarlığı, medya okur-yazarlığı gibi kavramlarla daha da genişlemeye başlamıştır. 19. yüzyılda okuryazarlık nasıl tam ve aktif vatandaşlığın merkezindeyse günümüzde, Medya okur-yazarlığı o anlama gelmektedir sözüyle Reding in 1 anlatmaya çalıştığı da tam olarak bu dönüşümü ifade etmektedir. Diğer bir deyişle günlük hayatımızın önemli bir parçası haline gelen medya, eğitim sürecine dahil olmak zorundadır. Livingstone ve Bovill (1999) Medya Okur-yazarlığını; eleştirel olarak değer biçebilme ve farklı kaynaklardan bilginin asıl değerine ulaşabilme ve ekrana dayalı içeriğin yapısı, biçimi, kuvveti ve sınırlamalarını anlayabilme becerisi olarak tanımlamaktadırlar. İngiltere nin medya düzenleme kurulu olan Ofcom (Office of Communication) ise Medya Okur-yazarlığını genel olarak medya erişimi, medya ve medya içeriklerine farklı bakış açılarını eleştirel değerlendirme ve çeşitli içeriklerde iletişim yaratma yetenekleri olarak tanımlamaktadır (Ofcom, 2007). Shetzer & Warschauer e göre (2000) okuryazar olmak sadece basılı simgeleri algılamak ve bu simgeleri belirli normlar çerçevesinde kâğıda dökebilmek değil; bir bağlam, kültür veya toplum içerisindeki değer yargılarını anlayıp uygulayabilmektir. Bu bağlamda Medya Okur-yazarlığı, yazılı ve yazılı olmayan farklı formatlardaki (televizyon, video, sinema, reklamlar, internet vs.) iletilere erişim, onları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Center for Media Literacy nin (Medya Okur-yazarlığı Merkezi) kurucusu Thoman Medya okur-yazarlığı kavramını, öğrencilerin yalnızca gördükleri medya ürününü okudukları değil, aynı zamanda onu yaratma sürecinde de etkin rol aldıkları bir hareket olarak yorumlamaktadır (Thoman, 2003: s.1). Silverblatt (1995) Medya Okur-yazarlığının yedi temel ilkesini şu şekilde açıklamaktadır: (1) Bireylere medya tüketimi konusunda bağımsız 1 Information Society and Media Commissioner Viviane Reding (Bilgi Toplumu ve Medya Komisyon Üyesi). adresinden alındı

5 TANRIVERDİ, APAK / Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya karar verme gücü aşılama, (2) Medya iletişimi ile ilgili konulara odaklanma, (3) Medyanın bireyler ve toplum üzerindeki etkisi konusunda farkındalık yaratma, (4) Medya mesajlarının analizi ve tartışılması için stratejiler geliştirme, (5) İnteraktif medya içeriğini bir metin olarak çağdaş kültürümüze kazandırma konusunda farkındalık geliştirme (6) Medya içeriğini anlama ve takdir etme becerisi kazandırma ve (7) İnteraktif medya iletişimcilerini etkili ve sorumluluk taşıyan medya mesajları üretmeye teşvik etme. Medya Okur-yazarlığı kavramının yukarıda sıralanan etkileri dışında vatandaşlık eğitimindeki önemi de büyüktür. Bu doğrultuda medyanın toplum üzerindeki etkisi sebebiyle, sorumlu ve şeffaf bir medya kültürünün ve temsilinin eleştirel ve okuryazar vatandaşlığa bağlı olduğu belirtilmektedir. Medya Okur-yazarlığında hedeflenen ise, bireyleri medya kullanırken demokratik haklarının farkında olan vatandaşlar olarak geliştirmek, toplumsal sorunlara duyarsız kalmamaları konusunda uyarmak ve medya karşısında daha donanımlı kılmaktır (Silverstone, 2004: s. 440). Yetişkinler açısından Medya Okur-yazarlığını değerlendiren Treske (2006) ve Kutoğlu (2006) ise Medya Okur-yazarlığı eğitimini, Silverstone un sözünü ettiği demokratik haklarının farkında olan vatandaşları yetiştirebilmek için bireyleri medyanın etkisi hakkında bilgilendiren ve bireylere analiz etme, kıyaslama, değerlendirme, eleştirme, sentez yapma yeteneklerini kazandıran bir eğitim olarak tanımlamaktadırlar. Moody (2009) Medya Okur-yazarlığı eğitiminin demokrasi ve vatandaşlık bilincine katkısına vurgu yaparak bilgili bir vatandaşın demokrasinin etkili bir unsuru olduğunu ifade etmektedir. Moody a göre modern liberal demokrasilerin çoğunda, vatandaşlar medyayı sosyo-politik konulardaki birincil bilgi kaynağı olarak kabul ettiklerinden bilgiye doğru olarak ulaşma gereksinimleri vardır. Bu anlamda Medya Okur-yazarlığı eğitimi, dünyadaki her ülkede ifade özgürlüğü ve bilgi edinme hakkı açısından, her vatandaşın sahip olduğu temel hakların bir parçasıdır ve demokrasiyi kurmak ve desteklemek için gereklidir. Medya Okur-yazarlığı konusunda önemli ve etkili çalışmalar yapan Avrupa Komisyonu (European Commission) 2006 yılında yayınladığı bir raporda Medya Okur-yazarlığı programlarının amacını günlük yaşantımızda farklı şekillerde karşılaştığımız medya mesajlarına karşı farkındalığı arttırmak olarak ifade etmiştir. Özellikle çocuklar üzerinde etkili olan medya, toplumun bilinçlenebilmesi için kontrol altına alınması gereken bir boyuta ulaşmıştır. Medya Okur-yazarlığı bu anlamda bi-

6 1158 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ linçlenmeyi sağlayacak temel kavramlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Medya-eğitim ilişkisini olumlu yönde düzenleyebilmek için çocukların medyayı doğru yorumlama yetisini kazanmaları önemlidir. Bu doğrultuda, iletişim uzmanları, kitle iletişim araçlarından etkin bir biçimde faydalanabilmek, bilinçli kullanım biçimleri geliştirebilmek ve özellikle televizyonun sorun yaratabilecek olası olumsuz etkilerinden korunabilmek için, ilk yaşlardan itibaren bir eğitim sürecinin başlamasının önemini vurgulamaktadırlar (Ertürk ve Gül, 2006: s. 47). Ailede başlayacak olan Medya Okur-yazarlığı süreci okul eğitimi ile beraber mesajlara eleştirel gözle bakmayı, seçici olmayı, kendi mesajını oluşturabilme becerisini ve alışkanlığını geliştirecektir. Dolayısıyla bireyler araçları doğru kullanma biçimlerini günlük hayata aktarmayı öğrenecektir (Yılmaz, 2007: s. 34). Kerr in (2004) belirttiği gibi medya eğitimi bir lüks değil gerekliliktir. Bu nedenle, kapsamlı bir medya eğitimi programı, okul öncesi dönemden üniversite seviyesine kadar olan süreci kapsamalı ve yaşam boyu süren bir eğitim olmalıdır. Medya Okur-yazarlığı konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiren UNESCO, Medya Okuryazarlığı açısından uluslararası içeriğin tanımlanması ve düzenlenmesi için 1982 de Grunwald, 1990 da Toulouse, 1999 da Viyana ve 2002 de Seville de konferanslar düzenlemiştir. Bu konferanslarda en çok vurgu yapılan konu ise medya kullanıcıları arasında eleştirelliğin, demokratif aktif vatandaşlığın geliştirilmesini sağlayacak bilgi, beceri ve tutumları geliştirmek amacıyla, okul öncesi dönemden üniversiteye ve yetişkin eğitimine kadar, kapsamlı medya eğitim programlarını başlatmak ve desteklemek gerekliliğidir (Tanrıverdi, 2008: s. 4). Görüldüğü gibi, Medya Okur-yazarlığı kavramı sadece okur olarak adlandırabilen anlama, yorumlama, eleştirme boyutunu değil aynı zamanda yazarlık olarak adlandırılabilen medya mesajları üretme ve yaratma boyutunu da kapsamaktadır. Kubey (1997); Livingstone (2004) ve Potter a (2001) göre Medya Okur-yazarlığı programlarının diğer okuryazarlık programlarından temel farklılıkları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 1. Medya Okur-yazarlığı programları, güncel ve popüler kültür ürünü olan bilgi kaynakları üzerinde yoğunlaşarak onları eleştirel gözle incelemeyi öğretmektedir. 2. Medya Okur-yazarlığı programları, eğitim ve öğretim kurumlarında derslerin kapsamı doğrultusunda öğretmen ve öğrencilerin hayata daha geniş bir açıdan bakmalarını sağlamaktadır. Özellikle, medya kapsamındaki bilgi kaynaklarını doğru kullanmayı öğreterek, okul ve yaşamı birbirleriyle bütünleştirmektedir.

7 TANRIVERDİ, APAK / Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya Medya Okur-yazarlığı programları, bireylerin bilgi kaynaklarını sadece kullanan değil, aynı zamanda düşünce ve bilgi üreten kişiler olarak yetişmesini de sağlamaktadır. 4. Medya Okur-yazarlığı programları, bilinçli vatandaşların yetiştirilmesine katkıda bulunarak onları asılsız ve tutarsız bilgi kirliliğinden korumaktadır. Medya Okur-yazarlığı eğitimi konusunda Avrupa Birliği ülkeleri ve aday ülkelerin farklı eğitim anlayışları olduğundan standart bir öğretim programından söz etmek mümkün değildir (Koller, Haider ve Dall, 2005). Ancak, Medya Okur-yazarlığı konusunda önemli gelişmeler kaydetmiş bilim insanlarının ve UNESCO, Ofcom, Avrupa Komisyonu, CML Medialit (Center for Media Literacy) gibi kuruluşların ortaya koyduğu bazı ilkelerden söz etmek mümkündür. Çalışmada, ülke programlarının analizinde de yararlanılan bu ilkeler aşağıdaki şekliyle özetlenebilir: 1. Medya Okur-yazarlığı eğitimi sadece medya aracılığı ile öğrenmeyi değil, medya araçlarını öğrenmeyi de kapsamalıdır. Diğer bir deyişle, Medya Okur-yazarlığı programları yazılı basım, film, televizyon, radyo, çoklu ortam araçları, Internet ve dijital araçları kapsamalıdır. (Duncan, 2001; Medialit, 2003). 2. Medya Okur-yazarlığı programları yeterlik ve beceri kazandırmaya yönelik olmalı; sadece bilmeyi değil gerçekleştirmeyi de sunan bir yapıda olmalı ve öğrenci kazanımları bu doğrultuda tayin edilmelidir. Diğer bir deyişle, medyayı öğrenme değil medya mesajları üretmeyi de kapsamalıdır. (Medialit, 2003). 3. Medya Okur-yazarlığı politikaları ve stratejileri; Koruma, Geliştirme ve Katılım üzerine kurulmalı; sadece korumacı bir yaklaşımla bunu izleme demek yerine bunu eleştirerek izle anlayışını oturtmak gerekmektedir (European Commision, 2006; Duncan, 2001). 4. Medya Okur-yazarlığı programı Yorumlama, Eleştirel düşünme, Yaratıcılık, Kültürler arası iletişim ve vatandaşlık yeterliklerini de kapsamalıdır. Bu nedenle kazanımlar sadece bilgiyi alma değil, beceri, tutum ve değer geliştirmeye de yönelik olmalıdır (European Commision, 2006). Bundan dolayı, metin okuma ve analizi, rol yapma, benzetim teknikleri gibi yöntemlere ağırlık verilmelidir (Duncan, 2001). 5. İdeal olarak, Medya Eğitimi öz değerlendirme eğitimi olduğundan

8 1160 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ öğretim programlarında hem süreci hem de sonucu değerlendiren, öğrencinin kendi ilerlemesini fark edebileceği ölçme ve değerlendirme anlayışlarına yer vermelidir (Harland, 2004; Masterman, 1997). Ülkemizde Medya Okur-yazarlığı yeni gelişen bir alan olduğundan bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar çoğunlukla Medya Okur-yazarlığı eğitimini tanıtan ya da önemini vurgulayan çalışmalarla sınırlıdır. Henüz birçok okulda uygulama alanı bulamadığından dersin etkililiği ile ilgili çalışmalara rastlanamamaktadır. Söz gelişi, İnceoğlu (2007) Medya Okur-yazarlığı dersi ile ilgili öğretmen görüşlerini aldığı çalışmasında dersin sınırlı sayıda okulda uygulanması nedeniyle çalışmasında sadece iki öğretmen görüşü ile yetinmek zorunda kaldığını belirtmiştir. Orhon (2009) Birleşmiş Milletler, UNESCO, Avrupa Komisyonu, Grupo Cominicar ve Alliance of Civilizations adlı kuruluşların ortaklaşa hazırladıkları Dünyada Medya Okur-yazarlığı Eğitimi adlı çalışmanın Türkiye bölümünde, Medya Okur-yazarlığı dersinin öneminin anlaşılmasına rağmen bu alanda ülkemizde hemen hemen hiçbir deneysel çalışmanın gerçekleştirilmediğini ifade etmiştir. Bununla birlikte konu ile ilgili bazı önemli adımların atıldığı da söylenebilir. Söz gelişi, 2005 yılında düzenlenen I. Uluslararası Medya Okur-yazarlığı Konferansında sunulan bildirilerle Medya Okur-yazarlığının önemine vurgu yapılmıştır. Ertürk ve Gül ün (2006) Çocuğunuzu Televizyona Teslim Etmeyin, Medya Okuryazarı Olun, Taşkıran ın (2007) Medya Okuryazarlığına Giriş, Binark ve Gencel Bek in (2007) Eleştirel Medya Okur-yazarlığı Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Önal ın (2007) Medya Okur-yazarlığı: Kütüphanelerde Yeni Çalışma Alanı adlı kitaplarında Medya Okur-yazarlığı kavramı, kuramsal yapısı ve farklı ülkelerdeki uygulamalarından söz edilmektedir. Ancak ülke karşılaştırmalı modellerde Medya Okur-yazarlığı ile ilgili uygulamalar genel olarak ele alınmakta, eğitim programları öne çıkarılmamaktadır. Yine de, farklı ülkelerdeki Medya Okur-yazarlığı programlarının karşılaştırmalarına sınırlı da olsa rastlamak mümkündür. Tanrıverdi nin (2008), Media Literacy Education in the Balkan Countries: the case of Greece and Turkey (Balkan Ülkelerinde Medya Okur-yazarlığı Eğitimi: Yunanistan ve Türkiye Örneği) başlıklı çalışmasında, Türkiye ve Yunanistan ın eğitim programları Medya Okur-yazarlığı eğitimi açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmanın Sonunda, UNESCO, Avrupa Konseyi vb. gibi bazı girişimler tarafından önerilmesine rağmen, her iki ülkede de Medya Okur-yazarlığı eğitiminin İlköğretim programlarında etkili ve yeter-

9 TANRIVERDİ, APAK / Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya li olarak yer edinemediği ortaya konmuştur. Medya Okur-yazarlığı eğitiminin etkiliğininin değerlendirilmesi öncelikle bu alan ile ilgili olan programların derinlemesine incelenmesini gerektirmektedir. Ülkemizde bu konuda yapılan çalışmalar oldukça az sayıdadır. Balaban, Ünal ve Küçük ün (2008) çalışmasında Milli Eğitim Bakanlığı ve RTÜK işbirliği ile yayımlanan İlköğretim Medya Okur-yazarlığı Dersi Yedinci Sınıf Öğretim Programı Kılavuz Kitabı nda yer alan her bir ünitenin öğretim hedefleri Bloom un Taksonomisi açısından incelenmiş ve bazı ünitelerin (söz gelişi 8. ünite) öğretim hedeflerinin çoğunlukla bilişsel alanın bilgi, kavrama ve uygulama düzeyinde kaldığı saptanmıştır. UNESCO, Avrupa Komisyonu gibi kimi örgütler ve hükümete bağlı ya da özel medya kuruluşları Medya Okur-yazarlığı eğitiminin okul programlarında mutlaka yer alması gerektiğine ve formal eğitimin bu konudaki önemine sürekli olarak vurgu yapmaktadırlar. Bu ise, ancak sağlam temellendirilmiş bir öğretim programı ile sağlanabilir. Yeni uygulanacak bir programın öncelikle kuramsal yapısının o dersin amacına göre şekillenmesi gerektiği açıktır. Bunun için yapılacak çalışmalardan birisi de o alanla ilgili uygulamalar yapmış, başarı sağlamış ve karar verici konumuna gelmiş olan ülkelerin programları ile karşılaştırma yapılmasıdır. Ülkemizde uygulamaya konan Medya Okur-yazarlığı programının ideal programlarla benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştıran bu çalışma ile ülkemizdeki Medya Okur-yazarlığı eğitimi hakkında bir durum tespiti yapmak ve bazı önerilerde bulunmak amacı taşınmaktadır. Karşılaştırmalı eğitim, eğitim sorunlarına dünya ölçüsünde bir çözüm sunmaya çalışan bir alan değildir. Aksine, çeşitli ülkelerde eğitimle ilgili olguları tahlil etmek suretiyle, ülkelerin kendi eğitim sorunlarına çözüm yolları ararken geniş bir bakış açısı içerisinde hareket etmelerini sağlayan bir alandır (King, 1979). Sunduğu değişik deneyimler ve yaklaşımlarla, eğitim alanında en doğru kararın verilmesinde katkılar sağlayabilir. Bu açıdan bakıldığında, eğitim politikacıları ve yöneticileri, karar verme sürecinde karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının sonuçlarından faydalanabilir (King, 1979). Karşılaştırmalı Eğitim, belli bir coğrafi bölgedeki veya değisik toplumlar içindeki eğitim sistemlerini belirli ilgi noktaları açısından karşılaştırır, ortak ölçütlere göre değerlendirir, aralarındaki benzer ve farklı unsur ve gelişimleri tespit eder. Ergün e (1985) göre karşılaştırmanın bilimsel olabilmesi için ortak bir değerlendirme ölçütü ve ortak ilgi noktalarının alınması gerekmektedir. Çünkü Karşılaştırmalı Eğitim normatif bir bilim değildir, incelediği olgular hakkında herhangi bir değer yargısı belirtmez.

10 1162 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Bu çalışmada, Medya Okur-yazarlığı programının ortak bir değerlendirme ölçütü altında incelenebilmesi için bir programı oluşturan dört temel öge üzerinde durulmuştur: (1) Programın hedefleri ve kazanımları, (2) İçerik Bilgisi, (3) Öğrenme durumları ve (4) Ölçme ve Değerlendirme Bilgisi. Bu dört temel ögenin değerlendirilmesinde yukarıda sözü edilen Medya Okur-yazarlığı programlarında olması gereken özelliklere de vurgu yapılarak üç ülkenin İlköğretim Programları Medya Okuryazarlığı açısından incelenmiştir. Çalışmanın temel ve alt hedeflerine geçmeden önce Türkiye, Finlandiya ve İrlanda da Medya Okur-yazarlığı eğitimi ile ilgili genel bilgilere yer vermek çalışmanın bulgularının daha iyi anlaşılması açısından yararlı olacaktır. Türkiye de Medya Okur-yazarlığı Eğitimi Türkiye de Medya Okur-yazarlığı eğitimi Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), ders programlarına Medya Okur-yazarlığının geliştirilmesine yönelik bir ders konulması amacıyla 22 Eylül 2004 tarihinde alınan karar gereğince, Milli Eğitim Bakanlığıyla resmi temasa geçmesi ile başlamıştır. RTÜK Medya Okur-yazarlığı dersi öğretmenlerini yetiştirecek çekirdek kadronun oluşturulması amacıyla 81 ilden gelen 105 öğretmene Ankara da 3 gün süreyle Medya Okur-yazarlığı eğitici eğitimi vermiştir (MEB, 2006) öğretim yılında beş ildeki beş ilköğretim okulunda pilot olarak başlatılan Medya Okur-yazarlığı dersi öğretim yılından itibaren seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır. İlköğretim okullarının 6., 7. veya 8. sınıflarında okutulacak olan seçmeli Medya Okur-yazarlığı dersini öğrenciler istedikleri yıl tercih edip alabilmektedirler (MEB, 2006). Yapılandırmacı yaklaşım esas alınarak hazırlandığı ifade edilen Medya Okur-yazarlığı dersinde öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler; gözlem yapma, araştırma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, sosyal ve kültürel katılım, Türkçe yi doğru ve etkili kullanmadır. (MEB, RTÜK, 2006: s. 8). Medya Okur-yazarlığı dersi öğretim programı ile öğrencilere kazandırılmak istenen değerler ise; özel yaşamın gizliliğine saygı, etik duyarlılık, dürüstlük, sorumluluk, etik kurallara bağlılık, farklılıklara saygı, kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık, aile içi iletişime önem verme, bilinçli tüketim, toplumsal hayata aktif katılım, bilimsellik, eşitlik, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma olarak ifade edilmektedir (MEB, RTÜK, 2006: s. 9).

11 TANRIVERDİ, APAK / Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya Programda, verilen etkinliklerin birer öneri ve örnek niteliğinde olduğu; öğretmenin bu etkinlikleri aynen kullanabileceği, başka etkinlikler ekleyebileceği belirtilmektedir. Etkinliklerin öğrenci kazanımlarına, dersin içeriğine, çevresel özelliklerle, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre hazırlanması gerektiğine de vurgu yapılmaktadır. Örneğin, öğrencinin sadece kitap okuyarak veya öğretmeni dinleyerek bilgi edinmesi veya beceri geliştirmesi yerine; sınıfta arkadaşlarıyla tartışarak, görüşlerini açıklayarak, sorgulayarak, başka arkadaşlarına aktararak öğrenme sürecine etkin olarak katılması hedeflenmiştir. Bu derste kullanılması önerilen ölçme ve değerlendirme etkinlikleri İlköğretim programlarında yer alan diğer ölçme ve değerlendirme etkinlikleri gibidir. Söz gelişi, görüşme, gözlem, sözlü sunum, performans değerlendirme, proje, öz değerlendirme, akran değerlendirme ve ürün dosyası bu derse ait ölçme ve değerlendirme yöntemleridir. (MEB, RTÜK, 2006: s. 18). Ancak dersten geçme durumu diğer derslerden farklılık göstermektedir. Medya Okuryazarlığı dersi notla değerlendirilmemekte, yalnızca karnede öğrencinin bu dersi aldığı belirtilmektedir. İrlanda da Medya Okur-yazarlığı Eğitimi İrlanda da Medya Okur-yazarlığı eğitimi Eleştirel Medya Okuryazarlığı adıyla ifade edilmektedir. Eleştirel Medya Okur-yazarlığı kavramı teknoloji ve beceriye dayalı medya eğitimini, öğrencilerin iş gücüne hazırlığını ve modern yaşamın karmaşası içinde kişisel ve sosyal gelişimini vurgulayan bir yaklaşımdır (Christ ve Potter 1998: s. 9). İrlanda daki eleştirel Medya Okur-yazarlığı eğitiminde, evrensel bir anlayışla çocuklara uygun olarak hazırlanmış hem televizyon ve bilgisayar oyunu gibi teknolojiler hem de daha yeni teknolojiler hakkında daha derin bir temel gerektirdiği ifade edilmektedir. Bu doğrultuda İrlanda da yeni Medya Okur-yazarlığı eğitimi ilk kez 2000 yılında sunulmuş ve 2003/2004 eğitim öğretim döneminde yer alan ilk gözden geçirme evresi tamamlanmıştır. Bu evrede öğretmen ve öğrencilerin İngilizce, Görsel Sanatlar ve Matematik programı içerisinde Medya Okur-yazarlığı uygulamaları değerlendirilmiştir. İrlanda İlköğretim programlarında Medya Eğitimi öncelikle Ben, Ben ve Diğerleri ve Ben ve Tüm Dünya öğrenme alanlarından oluşan SPHE (Social Personal and Health Education- Sosyal, Kişisel ve Sağlık Eğitimi) içinde yer almaktadır. Bu seviyede öğrenciyi medyanın

12 1164 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ etkilerinden koruma ve öğrencinin yorumlama becerisini güçlendirme arasında ayrılan ikili bir vurgudan söz edilebilir. Örneğin, öğretmen el kitaplarında öğrencilerin medyayı eleştirel açıdan değerlendirmeleri ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies (ICT) yoluyla mevcut bilgiyi araştırabilme fırsatı sağlanması hakkında bilgiler yer almaktadır (NCCA, 2004: s.9). İlköğretim programlarının ilk özet evresi sınıfta ICT yi temele alan tavsiyeler üretmiştir. Bu öneriye göre ICT yi ilköğretim programının entegre yapısını desteklemek ve zenginleştirmek üzere (NCCA 2004: s.10) programda yer alan Görsel Sanatlar dersi ile Görsel Okur Yazarlık becerisini zenginleştirmek için Medya Eğitimi özel olarak vurgulanmalıdır. Bu özet sürecinin bir parçası olarak National Council for Curriculum and Assessment- Ulusal Program Geliştirme ve Değerlendirme Konseyi (NCCA) aileler için İlköğretim Okulunda Çocukların Öğrenmesinin Ne, Neden ve Nasıl ı başlıklı bir DVD çıkarmıştır. Bu DVD ilköğretim seviyesinde sınıfta ve eğitim programında bir görüş geliştirmeyi hedeflemektedir. Programları gözden geçirmenin ikinci evresinin henüz devam etmektedir. Bu evre SPHE programında Medya Eğitimi deneyimleri üzerine bilgi sunacaktır (Thoman&Jolls, 2005: s. 16). Medya Okur-yazarlığı eğitimi ilköğretim seviyesinde ayrıca hem sözlü hem de yazılı dil becerilerini zenginleştiren bir genel çerçeve yoluyla İngilizce dersinde yer almaktadır. Daha sınırlı bir kapsamda medya teknolojisinin bir araç olarak kullanımı Görsel Sanatlar Öğretim programı ve Sosyal Çevresel ve Bilimsel Eğitim (SESE- Social, Environmental, Science Education) yoluyla sunulmaktadır (Curriculum Online, 1999). Öğretim programı hem genel hem de detaylı haliyle Ulusal Konseyin (NCCA) internet sayfasında erişilebilir durumdadır. Öğretim programı çerçevesinde öğretmen el kitapları geliştirilmiş ve hizmet içi eğitim sağlanmıştır. El kitapları öğretmenlere destek amacıyla sunulmuştur ancak bunların kullanımı zorunlu değildir. Finlandiya da Medya Okur-yazarlığı Eğitimi Finlandiya da Medya Okur-yazarlığı eğitimi günümüzde Medya Becerileri Eğitimi adıyla sunulmaktadır; ancak tarihsel süreç içinde farklı adlar altında da olsa bu eğitim sağlanmaktaydı. Finlandiya da Medya Eğitimi 1960 lara kadar gitmektedir lardan sonra film, 1970 lerde kitle iletişim eğitimi ve görsel- işitsel eğitim, 1980 lerde ise iletişim eğitimi önem kazanmıştır. Medya eğitiminin amacı ise 1960 larda va-

13 TANRIVERDİ, APAK / Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya tandaşlık eğitimi, 1970 lerde kitle eğlence anlayışı eğitimi, 1980 lerde ise yaratıcılık eğitimi olmuştur. Ayrıca 1980 lerde görsel- işitsel medya eğitimi aracılığıyla uygulama ve teorik konular arttırılmıştır larda çeşitli izleyici grupları ve çocukların kendi bakış açılarını geliştirmeleri medya eğitiminde önemli bir basamak oluşturmuştur. Bu doğrultuda 2000 li yıllarda bilgisayar ve dijital okur-yazarlığı gelişmiştir. Medya Okur-yazarlığı; bilgisayar, dijital, oyun, marka (brand) ve görsel okuryazarlığını kapsamaktadır (Kupainen, Sintonen ve Suoranta, 2008: s. 5) lerden sonra oldukça güçlü bir bakış açısı kazanan medya, kültür araştırmaları yoluyla eğitime girmiştir. Araştırmalar derinlik kazandıkça, kitle iletişiminde medya eğitimi daha büyük bir anlam kazanmış, video çekmek de medya eğitiminin bir parçası haline gelmiştir ün kapsamlı öğretim programında iletişim bilişsel, estetik ve etik modele göre yapılırken, iletişim eğitimi bu etkileşimin yaratılması, yönetilmesi ve geliştirilmesi olarak tanımlandı reformunun ikinci aşamasında medya ve iletişim becerilerinden daha gelişmiş ve daha çok dikkat gerektiren bir yeterlilik beklenmektedir. Genel hedef; öğrencilerin gözlem yapabilmeleri ve çağdaş konuları ve çevreleri analiz edebilmeleri, kendi yaşam şekillerini ve eğilimlerini geleceğin bakış açısıyla belirlemeleri ve seçim yapabilmeleri ve istenilen geleceğe doğru hareket edebilmeleridir (Kupainen, Sintonen ve Suoranta, 2008: s ). İletişim ve medya becerileri öğrenme ve öğretme hedeflerinin temeli olarak kabul edilmektedir. Bu beceriler bilgi edinmeyi, toplum üzerinde etki sahibi olmak için katılımcılığı, interaktif olmayı ve topluma yönelik iletişimi ve rekabeti vurgulamaktadır. Bu nedenle İlköğretimde öğrencilere çok yönlü, sorumluluk sahibi bir iletişimci ve medya kullanıcısı olmak, medya eleştirisini öğrenmek, iletişimdeki etik ve estetik değerleri tanımlamak, katılımcı ve interaktif olmak, iletişimi etkilemeyi öğrenmek ve medya ile iletişimin teknik boyutları açısından becerili hale gelmek gibi beceriler kazandırılmaktadır (Finnish National Board of Education, 2004). Finlandiya da Medya Eğitimi, Lapland ve Helsinki üniversitelerinin Medya Eğitimi programlarının yanı sıra medyanın da katkılarıyla daha etkili hale gelmektedir. Çalışmada yer alan her üç ülkenin Medya Okur-yazarlığı eğitimi ile ilgili genel bilgilerden sonra aşağıda çalışmanın ana ve alt hedeflerine yer verilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye de uygulanmakta olan İlköğretim programlarını İrlanda ve Finlandiya İlköğretim programları ile Medya Okur-yazarlığı Eğitimi açısından karşılaştırmalı biçimde

14 1166 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ inceleyerek aralarındaki benzerlikleri, farklılıkları ve ortaklıkları ortaya koymaktır. Bu çalışma ile ülkemizde yeni gelişmeye başlayan Medya Okur-yazarlığı Eğitimi konusunda alan yazına katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu temel hedef çerçevesinde yer alan alt hedefler aşağıda sunulmuştur: a. İlköğretim programlarının uzakgörüşlülüğü; genel ve özel hedefleri ile öğrenci kazanımları boyutunda Türkiye, İrlanda ve Finlandiya İlköğretim Programlarında Medya Okur-yazarlığı eğitimi açısından yer alan benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? b. İlköğretim Programlarının içerik boyutunda Türkiye, İrlanda ve Finlandiya İlköğretim Programlarında Medya Okur-yazarlığı eğitimi açısından yer alan benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? c. İlköğretim Programlarının Eğitim Durumları boyutunda Türkiye, İrlanda ve Finlandiya İlköğretim Programlarında Medya Okuryazarlığı eğitimi açısından yer alan benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? d. İlköğretim Programlarının Ölçme ve Değerlendirme boyutunda Türkiye, İrlanda ve Finlandiya İlköğretim Programlarında Medya Okur-yazarlığı eğitimi açısından yer alan benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Bu araştırmada Finlandiya, İrlanda ve Türkiye nin İlköğretim programlarının tamamı Medya Okur-yazarlığı eğitimi açısından incelenmiştir. Ülke seçimi Avrupa Birliğine üye ya da aday ülkelerden biri olması, Medya Okur-yazarlığı eğitiminin ayrı bir ders (Türkiye), ayrı bir ünite (İrlanda) ve disiplinlerarası olarak (Finlandiya) örneklendirilmesi ölçüsünde gerçekleştirilmiştir. Yöntem Araştırma doküman incelemesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Doküman incelemesi tek başına bir yöntem olabileceği gibi diğer veri toplama yöntemleri ile birlikte de kullanılabilir (Yıldırım & Şimşek; 2006, s. 187). Bu çalışmada incelenen dokümanlar her üç ülkeye ait İlköğretim programlarının tamamını oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, Türkiye, İrlanda ve Finlandiya İlköğretim programlarının her biri Medya Okur-yazarlığı açısından; (a)

15 TANRIVERDİ, APAK / Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya Hedef ve kazanım bilgisi, (b) İçerik bilgisi, (c) Öğrenme durumları bilgisi ve (d) Ölçme ve değerlendirme bilgisi boyutlarında karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve yorumlanmıştır. Daha önce de söz edildiği gibi standart bir Medya Okur-yazarlığı eğitiminden söz edilemediğinden, ülkelerin programları kendi aralarında karşılaştırmalı olarak incelenirken aynı zamanda Giriş bölümünde sözü edilen ilkeler doğrultusunda da gözden geçirilmiştir. Çalışmada izlenen sıra çalışmadaki sistematiğin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla aşağıda özetlenmiştir: 1. Çalışmada öncelikle ülkelerin İlköğretim programlarının uzakgörüşlülüğünde ve genel hedeflerinde Medya Okur-yazarlığı ile ilgili konulara atıfta bulunup bulunmadığına; bulunuluyorsa bu hedeflerin hangi anlayışla yer aldığına bakılmıştır. 2. İlköğretim programlarında her bir dersin özel hedeflerinde ve öğrenci kazanımlarında Medya Okur-yazarlığı ile ilgili konulara atıfta bulunup bulunmadığına; bulunuluyorsa bu hedef ve kazanımların hangi anlayışla yer aldığına bakılmıştır. 3. İlköğretim programlarında yer alan içerikte Medya Okur-yazarlığı ile ilgili konulara atıfta bulunup bulunmadığına; bulunuluyorsa bu içeriğin neleri kapsadığına bakılmıştır. 4. İlköğretim programlarında Medya Okur-yazarlığı ile ilgili konularda hangi öğrenme durumlarının yer aldığına ve kullanılan yöntem ve tekniklerin özelliklerine bakılmıştır. 5. İlköğretim programlarında Medya Okur-yazarlığı ile ilgili konularda ne tür ölçme ve değerlendirme yöntemlerine yer verildiğine ya da önerildiğine bakılmıştır. Doküman inceleme yönteminde, elde edilen verinin mutlaka sayılaştırılması veya nicelleştirilmesi gerekmez (Yıldırım & Şimşek; 2006, s. 187). Bu araştırmada da incelenen konuların dokümanlarda yer alıp almadığı, alıyorsa nasıl yer aldığı önem kazandığından verilerin sayısallaştırılması yoluna gidilmemiştir. Word ya da pdf dosyası olarak elde edilen veriler öncelikle Bul komutuna doğrudan Medya yazılarak taranmış; ikinci gözden geçirme ise medya kavramıyla ilişkilendirilen tüm alt kavramların aynı yolla taranması ile gerçekleştirilmiştir. Söz gelişi, televizyon, radyo, internet gibi. Her bir alt başlıkta yer alan kavramlar ayrı renkle taranarak (Söz gelişi, hedef ve kazanımlar kırmızı, içerik bilgisi yeşil gibi) ham haliyle ayrı dosyalarda toplanmış ve tarama bittikten sonra bulguların analizine geçilmiştir.

16 1168 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Bulgular Bu bölümde, Türkiye, İrlanda ve Finlandiya İlköğretim programlarının Medya Okur-yazarlığı eğitimi açısından karşılaştırılması ile ilgili bulgulara yer verimiştir. Karşılaştırmada her üç ülkeye ait İlköğretim programlarının (a) hedef ve kazanım boyutu, (b) içerik boyutu, (c) öğrenme durumları boyutu ve (d) ölçme ve değerlendirme boyutu incelenmiş aynı zamanda giriş bölümünde beş madde ile söz edilen medya okur-yazarlığı ölçütleriyle de desteklenmiştir. Bu ölçütlerden, yeri geldikçe, ilgili program boyutlarında detaylı olarak söz edilmiştir. Hedef ve Kazanım Bilgisi Giriş Bölümünde de söz edildiği gibi Medya Okur-yazarlığı ile ilgili hedef ve kazanımlar yeterlik ve beceri kazandırmaya yönelik olmalı; öğrenci kazanımları sadece bilmeyi değil uygulamayı, diğer bir deyişle, sadece medyayı öğrenmeyi değil medya mesajları üretmeyi de kapsamalıdır. Medya Okur-yazarlığı ile ilgili genel hedefler sadece korumacı bir yaklaşımla bunu izleme anlayışından Koruma, Geliştirme ve Katılım üzerine kurulu bir anlayışa doğru genişlemelidir. Medya Okur-yazarlığı programı Yorumlama, Eleştirel düşünme, Yaratıcılık, Kültürlerarası iletişim ve Aktif vatandaşlık yeterliklerini de kapsamalıdır. Bu nedenle sadece bilgiyi alma değil, beceri, tutum ve değer geliştirmeye de yönelik öğrenci kazanımlarına yer verilmelidir. Türkiye deki İlköğretim birinci kademe programlarının uzakgörüşlülüğü (vizyon) arasında Medya Eğitimi ile ilgili bir ifade yer almamaktadır. Ancak, İlköğretim Türkçe Programının (1-5) genel hedeflerinde Medya Okur-yazarlığı ile ilintili olan iki hedeften söz etmek mümkündür: Bilgi teknolojilerini kullanarak okuma, metinler arası anlam kurma ve öğrenme becerilerini geliştirmek ve Kitle iletişim araçlarıyla aktarılanları sorgulamalarını sağlamak. Her iki hedefin de bilgiyi almadan çok beceri ve değer geliştirmeye yönelik olduğu söylenebilir. Türkiye de Medya Okur-yazarlığı eğitimine ikinci kademede (12-14 yaş) başlanmakta ve seçmeli bir ders içerisinde ayrı olarak okutulmaktadır. İkinci kademede yer alan seçmeli Medya Okur-yazarlığı dersinin hedefleri aşağıda sunulmuştur: 1. Medyayı farklı açılardan okuyarak yaşadığı çevreye duyarlı, ülkesinin problemlerini bilen, medyada gördüklerini aklın süzgecinden geçirecek bilinç kazanır.

17 TANRIVERDİ, APAK / Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya Televizyon, video, sinema, reklamlar, yazılı basın, internet vb. ortamlardaki mesajlara ulaşarak bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği elde eder. 3. Yazılı, görsel, işitsel medyaya yönelik eleştirel bakış açısı kazanır. 4. Mesajların oluşturulmasına ve analizine dönük olarak cevap bulmaktan-soru sorma sürecine doğru bir değişimi gündeme getirir. 5. Bilinçli bir medya okuryazarı olur. 6. Toplumsal yaşama daha aktif ve yapıcı şekilde katılır. 7. Kamu ve özel yayıncılığın daha olumlu noktalara taşınması noktasında duyarlılık oluşturulmasına katkı sağlar (MEB, RTÜK, 2006, s. 7-8). Medya Okur-yazarlığı dersinin genel hedeflerinin çoğunlukla beceri, tutum, değer ve anlayış geliştirmeye yönelik olduğu, bireyi korumaktan çok bilincini yükseltmeye yönelik bir anlayış sergilendiği görülmektedir. Ancak, hedeflerde yer alan kimi ifadelerin oldukça geniş anlamlar içerdiği ve bunun hangi kazanımlarla sağlanacağı konusunda tam bir netlik olmadığı da söylenebilir. Söz gelişi, Bilinçli bir medya okuryazarı olur ifadesi neredeyse dersin tüm hedeflerini kapsayan hayli geniş bir ifadedir. Ayrıca, yedinci hedefte yer alan kamu ve özel yayıncılığın olumlu noktalara taşınması noktasında duyarlılık oluşturulmasına öğrencilerin nasıl katkı sağlayacağı ve Medyayı farklı açılardan okuyarak yaşadığı çevreye duyarlı, ülkesinin problemlerini bilen öğrencilerin programdaki kazanımların hangisiyle bu özelliklere sahip olabileceğine ilişkin bir bulguya da rastlanmamıştır. Benzer şekilde, Toplumsal yaşama daha aktif ve yapıcı şekilde katılır şeklinde ifade edilen altıncı hedefe yönelik kazanımların hangileri olabileceği net olarak belirtilmemiştir. Yukarıda sözü edilen Medya Okur-yazarlığı ile ilgili hedeflerin çoğu oldukça geniş ve sadece Medya Okur-yazarlığı dersi ile sağlanamayabilecek hatta İlköğretim programlarının uzak görüşlülüğü içinde sayılabilecek ifadeleri içermektedir. Öğrenci kazanımları incelendiğinde, söz gelişi: İletişim türlerini sınıflandırarak örnekler verir, İletişimi tanıyarak ögelerini fark eder, Televizyon program türlerini; amaçları, işlevleri ve özellikleri bakımından ayırt eder, Kitle iletişimini tarif ederek kitle iletişim araçlarını sınıflandırır, Medyayı tanıyarak işlevlerini sınıflandırır, Gazete ile ilgili temel kavramları tanır, İçerik ve yayın periyoduna göre dergi türlerini sınıflandırır gibi bilgiyi alma ve konuları anlamaya yönelik ifadelerin

18 1170 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ yanı sıra Medyanın toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşam üzerindeki etkilerini irdeler, Televizyonun birey ve toplumu yönlendirmedeki etkili bir kitle iletişim aracı olma niteliğini analiz eder, Televizyon izleme alışkanlıklarını ve bunların sonuçlarını araştırmaları eşliğinde yorumlar, Gazetedeki haber ve fotoğraf ilişkisini analiz eder gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik kazanımların da mevcut olduğu söylenebilir. Medya mesajları üretme, diğer bir deyişle, uygulamaya yönelik sınırlı da olsa bazı kazanımlardan söz etmek mümkündür: Örnek bir gazete hazırlar ve İnternette bilgiye erişim, haber okuma, sohbet, e-posta, uzaktan eğitim gibi etkinlikleri uygulamalı olarak gerçekleştirir gibi. Kazanımlar arasında çoğunlukla korumaya odaklı ifadelere yer verilmiştir. Söz gelişi; Televizyon yayınlarının sorun alanlarını belirleyerek bunların doğuracağı olumsuzlardan korunma konusunda önerilerde bulunur, Uyarıcı simgeleri tanıyarak dikkate alır, Radyo yayınlarının sorun alanlarına örnekler vererek bunların doğuracağı olumsuzlardan korunma konusunda önerilerde bulunur gibi. Koruma odaklı bu ifadeler kadar katılma ve geliştirme ile ilgili ifadelerin yer aldığını söylemek pek mümkün değildir. Ayrıca, programda Kültürlerarası Diyalog, Yaratıcılık ve Aktif Vatandaşlık ile ilgili kazanımların yer almadığı ancak Yorumlama ve Eleştirel Düşünme ile ilgili kimi kazanımlara yer verildiği söylenebilir. Balaban, Ünal ve Küçük ün (2008) İlköğretim Medya Okuryazarlığı dersinin amaçlarını ve etkinliklerini değerlendirdikleri çalışmalarında benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmada İlköğretim Medya Okuryazarlığı dersi Yedinci Sınıf Öğretim Programı ve Kılavuzu nda yer alan her bir ünitenin öğretim amaçları Bloom un taksonomisi açısından incelenmiştir. Ünitelerin amaçları incelendiğinde; Sekizinci ünitede yer alan toplam 24 amacın üçünün duyuşsal, diğerlerinin bilişsel alanda yer aldığı; bilişsel alanda yer alan amaçların dokuzunun üst düzey düşünme becerilerini (analiz, sentez, değerlendirme) geliştirmeye yönelik olduğu diğer on beş amacın ise bilgi, kavrama ve uygulama düzeylerinde olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Buna ek olarak kılavuzda yer alan ve öğretmenlere örnek olarak sunulan etkinlikler amaçlara uygunluk açısından incelendiğinde; 24 etkinliğin sekizinin amaçlarla tutarlı olmadığı; kimilerinde ise belirtilen sürelerin ya da etkinlik kapsamının yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İrlanda da İlköğretim Programlarının uzakgörüşlülüğünde; Türkiye programlarından farklı olarak, medya farkındalığı yaratmakla ilgili bir hedef yer almaktadır. Medya Farkındalığı; her türlü medya araçları ile

19 TANRIVERDİ, APAK / Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya bilgiyi alma ve farkında olma; medyanın kişisel tercihlerimiz, görüşlerimiz ve kararlarımız etkilemede potansiyel bir etkisi olduğunun farkına varma olarak ifade edilmiştir (NCCA; 2004). İrlanda İlköğretim programları daha önceden de belirtildiği gibi SESE ve SPHE olmak üzere iki kısıma ayrılmaktadır. SPHE programı, iletişim becerileri kazanmak ve diğer insanlarla ilişkilerinde saygı, önem ve değer görecekleri yolları anlamak üzere çocuklara yardım ederek kişiler arası gelişime belirgin bir şekilde katkıda bulunmaktadır (Curriculum Online: 1999). Medya Eğitimi, SPHE programı içerisinde bir ünite (strand unit) olarak verilmekte ve okul öncesi dönemden altıncı sınıfın sonuna kadar okutulmaktadır. Medya Eğitimi ünitesi altında yer alan kazanımlar aşağıda sıralanmıştır: 1. Farklı medya araçlarını tanımak 2. Önyargının ve taraflılığın bilgiyi nasıl etkilediğini keşfetmek 3. Medyada kullanılan teknikleri keşfetmek 4. Bu tekniklerin bazı fikirleri öne çıkarmada ya da ürün satmada nasıl kullanıldığını açığa çıkarmak 5. Medyaya soru soran eleştirel bir gözle bakmak, medyada yer alan bakış açılarını keşfetmek ve yanlış bilginin farkına varmak 6. Reklamcılığı ve pazarlama stratejilerini incelemek ve bu stratejilerden bazılarını kendi başlarına uygulayabilmek 7. Farklı medya kaynaklarından aldığı bilgileri ayırt edebilmek (öğrencilere dilin gücünün farkında olma fırsatı verilmelidir) 8. Aile ve diğer ilişkilerin medyada nasıl yer aldığını anlamak, çelişkilerin nasıl çözüldüğü; cinselliğin nasıl sunulduğunu fark etmek 9. Reklamcılığın yaşamın farklı noktalarındaki, söz gelişi, satın almada, yemek alışkanlıklarında, sağlık davranışlarında ve yaşam tarzındaki etkilerini analiz etmek Derslere ait programlar tek tek incelendiğinde ise kazanımların bilgiyi alma ve konuları anlamadan çok kavramaya, uygulamaya; tutum, beceri ve anlayış geliştirmeye yönelik olduğu söylenebilir. Örneğin; Farklı kaynaklardan bilgi edindiğinin farkına varabilmelidir, En sevdiği televizyon programını, filmi ve video oyununu nedenlerini belirterek betimleyebilmelidir, Reklamlar ve programlar arasındaki farkı fark edip bunlar hakkında konuşabilmelidir, Medyada farklı şekillerde yer alan hikaye ve durumlarda gerçek olan ile kurguyu ayırt edebilmelidir, Çeşitli bilgi

20 1172 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ teknolojilerini keşfedebilmeli ve ulaşabildiklerini kullanmaya başlamalıdır, Bazı basit yayıncılık, üretim ve iletişim tekniklerini keşfedip kullanabilmelidir, Popüler hikâyeleri, kitapları ve şiirleri okuyabilmeli ve bunlarda yer alan karakterlerin özelliklerini tartışabilmelidir gibi kazanımlar bulunmaktadır. Bu kazanımların koruma odaklı olmaktan çok medya mesajı geliştirme amacı taşıdığı görülmektedir. SPHE programı dışında bazı derslerde de Medya Okur-yazarlığı ile ilgili kazanımlara yer verildiği görülmektedir. İngilizce dersinin genel hedeflerinde dilin kullanımı ve medya mesajlarını ayırt etme ile ilgili duyarlılık geliştirme olarak ifade edilen bir hedef yer almaktadır. Beşinci ve Altıncı sınıf Okuma dersinde yazılı metinlerde ve medyada gerçek ve kurgu, öznellik ve nesnellik arasındaki farkı ayırt etme olarak ifade edilen bir hedefe de rastlanmaktadır. Sanat ve Dizayn dersinde, öğrenciler geleneksel ve dijital medya ile çalışır, gibi Medya Okur-yazarlığı ile ilgili kazanımlar bulunmaktadır. Coğrafya dersinin genel hedeflerinden birisi Medya Eğitimi ile ilgilidir: Coğrafi bilgiyi sözlü, yazılı ve grafik formlardan, modellerden, kürelerden, bilgi teknolojilerinden ve medya araçları gibi çeşitli kaynaklardan kullanarak analiz etme ve iletişim kurma becerisi geliştirmek. Okul öncesi, Birinci ve İkinci sınıflarda Coğrafya dersinin hedefleri arasında Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak tanım yapma, gözlem yapma, tartışma yapma gibi hedeflere de rastlanmaktadır. Müzik dersi ve Sanat Eğitimi derslerinde de yine Medya Farkındalığı hedef olarak konulmuştur. Görsel Sanatlar dersinin üniteleri arasında iki ve üç boyutlu medya araçları arasında dengenin sağlanması vurgusuyla fotoğrafçılık, film ve video ya da bilgisayar grafiklerinin kullanılmasına ait bir üniteye yer verilmiştir (NCCA, 2004). Bu açıdan bakıldığında İrlanda İlköğretim programlarında Medya Okur-yazarlığı ile ilgili hedef ve kazanımların bilgi kazandırma ve konuları anlamaya yönelik olduğu kadar tutum, beceri ve anlayış geliştirmeye yönelik olduğu; kültürlerarası diyalog, yaratıcılık ve aktif vatandaşlık ile ilgili kazanımların yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcılık, yorum yapma gibi becerileri geliştiren kazanımlara önem verildiği söylenebilir. Finlandiya Eğitim Sistemi çekirdek program anlayışı (Core Curriculum) olarak yapılanmıştır. Medya Okur-yazarlığı eğitimine İlköğretim birinci kademeden başlanmakta (7 yaş) ve bazı derslerle tümleşik olarak disiplinler arası bir anlayışla gerçekleştirilmektedir. Eğitim programını temele alan ilk seviye öğrencinin kendi kültürel kimliğinin yapılanmasını desteklemeyi ve ulusal ve küresel kültüre katılımını içermek-

[!] Bu ünitede verilecek temel beceriler Gözlem, iletişim, yaratıcılık, problem çözme, girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma

[!] Bu ünitede verilecek temel beceriler Gözlem, iletişim, yaratıcılık, problem çözme, girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma - ÖĞRETİM YILI... İLKÖĞRETİM OKULU MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SINIF:. EYLÜL 3. 2. İletişimi tanıyarak ögelerini fark eder (. İletişim türlerini sınıflandırarak örnekler verir I:

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

RTÜK VE MEB dev bir projeye imza attı (22 Ağustos 2006)

RTÜK VE MEB dev bir projeye imza attı (22 Ağustos 2006) RTÜK VE MEB dev bir projeye imza attı (22 Ağustos 2006) RTÜK TEN BİR İLK DAHA DERSİMİZ MEDYA OKURYAZARLIĞI RTÜK VE MEB DEV BİR PROJEYE İMZA ATTI Çocukların ve gençlerin televizyonun olumsuz etkilerine

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi

Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi Doç. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkan Yrd. barbaros@istanbul.edu.tr Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

İş dünyası İngilizce konuşur.

İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyasına yönelik yepyeni bir ürün: Market Leader and Speakout by Wall Street English Çalışanlarınızın İngilizce seviyesi ne olursa olsun iş yaşamına yönelik İngilizcelerini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI Genel Amaçlar Programın genel amacı çocuklarda trafik güvenliği bilinci ni oluşturmak ve gelecekte trafik kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesini

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı Lisansüstü öğrenciler için Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı 27-28-29 Mart 2015 Program Yöneticileri: Dr. Nevzat Özel Arş. Gör. Tolga Çakmak Etkinliğin Süresi: 21 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE: BÖLÜM: ANABİLİM DALI: PROGRAM: Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Lisans PROGRAM DERSLERİ VE ÇIKTILARI BAĞLANTI MATRİKSİ PROGRAM DERSLERİ

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ Alana Özgü Yetkinlik YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Öğrenme Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI Vizyon: Farklı disiplinlerden gelen katılımcılara yönetim sanatının temel ilkeleri ve çağdaş bilgi birikiminin esaslarını vererek ulusal ve uluslararası işletmelerde

Detaylı

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi Lisansüstü öğrenciler için Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi 21-22 Kasım 2015 Program Yöneticisi: Dr. Nevzat Özel Etkinliğin Süresi: 16 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

Basın ve Yayın Bölümü

Basın ve Yayın Bölümü Dünyada, ülkenizde ve yaşadığınız yerde olup bitenlerden haberdar olmak için bastıramadığınız bir merak ve ilginiz varsa, bir de öğrendiklerinizi paylaşmaktan keyif alıyorsanız ve bunu önemli görüyorsanız,

Detaylı

BTEC. BTEC Nedir? Business and Technology Education Council Qualifications (İşletme ve Teknolojik Eğitim Kurulu Yeterlik Programları)

BTEC. BTEC Nedir? Business and Technology Education Council Qualifications (İşletme ve Teknolojik Eğitim Kurulu Yeterlik Programları) Giriş Nitelikli elemanların sahip olduğu bilgi ve becerilerin, ekonomik başarının temeli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Günümüz dünyasında ekonomik kalkınmanın en önemli ögesi nitelikli insan gücüdür.

Detaylı

MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI ÖĞRENİM ÇIKTILARI

MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI ÖĞRENİM ÇIKTILARI MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI ÖĞRENİM ÇIKTILARI MÜHENDİSLİK İÇİN ULUSAL YETERLİLİKLER ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Ahmet ARAN Prof. Dr. Rıdvan BERBER Mustafa ÇOBANOĞLU Prof. Dr. Ali Rıza KAYLAN Prof. Dr. Bülent ÖZGÜLER

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

BİLGİ İşletme 2013-2014

BİLGİ İşletme 2013-2014 BİLGİ İşletme 2013-2014 Sosyal Medya Uzmanı Yeni işletme dünyasından birkaç örnek Etik Ticaret Yöneticisi Yeşil Pazarlama Danışmanı Sürdürülebilir Proje Uzmanı Veri bilimcisi Uluslararası Raporlama Uzmanı

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5

Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Sonraki

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Kitabı Sunusu editör: emine cabı yazarlar filiz kalelioğlu, emine cabı, serpil yalçınalp, halil ersoy, ümmühan avcı

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 Bu doküman, İstanbul Enka Okulları nın beşinci gelişim planını içermektedir. Bu plan, Ağustos 2014-2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Okulumuzun odaklandığı IB İlke ve Uygulamalarına

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinema ve Tasarım GTM 002 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Programın Denenmesi Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Deneme sonuçlarından yararlı bilgiler edinilmesi için program

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU PEARSON İŞ PASAPORTU Ünite 1: İşyerinde Etkililik 1 İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması 2 Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi 3 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çalışanların

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 201-2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI 1. Dönem 2. Dönem RCTV 10 İletişime Giriş 3-0-3 RCTV 114 Sosyal Bilimlerde Kavramlar 3-0-3

Detaylı

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere MİSYONUMUZ Özel Üsküdar SEV Ana sınıfı, İlkokulu ve Ortaokulu güncel öğretim teknik ve yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitim programlarını uygular. Ulusal kültüre ve evrensel değerlere saygılı, Türkçe

Detaylı

Temel Alan Yeterlilikleri (Doğa Bilimleri, 8. Düzey, Doktora)

Temel Alan Yeterlilikleri (Doğa Bilimleri, 8. Düzey, Doktora) Temel Alan Yeterlilikleri (Doğa Bilimleri, 8. Düzey, Doktora) 1 2 Bilgi 1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS Yeni Medya Teknolojileri 213000000001235 3 0 0 3 6

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS Yeni Medya Teknolojileri 213000000001235 3 0 0 3 6 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Yeni Medya Teknolojileri 213000000001235 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : c) Yok: Bu dersin ön

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Öğrenme Öğretme Ortam Teknoloji Araç - gereç Öğretim materyali Eğitim teknolojisi Öğretim teknolojisi İletişim EĞİTİM: Davranışçı yaklaşıma göre eğitim, bireyin davranışında kendi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Neden? Bilişimsel, eğitimsel ve teknolojik gelişmeler yüksek öğretim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili STAJ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Kitle iletişimi ve Kültür 213032003110513 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS Kitle iletişimi ve Kültür 213032003110513 3 0 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Kitle iletişimi ve Kültür 213032003110513 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mezuniyet Projesi CEAC 404 Bahar 1 4 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Öğretim üyeleri

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

Ders: Açık Mekan Organizasyonu DERSİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Ders: Açık Mekan Organizasyonu DERSİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Ders: Açık Mekan Organizasyonu DERSİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Soru: 1. Dönem başında dersin içeriğinin ve amaçlarının belirtilmesi 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 66.67% Soru: 2. Dersin güncel konularla

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ SAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...2 1.1.ISCED 97 (FOET

Detaylı