borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN"

Transkript

1 I borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN

2 Prof. Dr. Fikret EREN Baflkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ö retim Üyesi borçlar hukuku genel hükümler 11. Bask (T pk Bas m)

3 Yay n No : 2209 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim STANBUL 9. Bas - Aral k STANBUL 10. Bas - Ocak STANBUL 11. Bask (T pk Bas m) - Ekim STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da - t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Kahraman Neflriyat Ofset San. Tic. Ltd. fiti. (Sertifika No: 12084) Yüzy l Mah. Matbaac lar Cad. Atahan No: 34 K: 4 Ba c lar/ stanbul (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

4 V Sevgili eflim FATMA EREN in aziz hat ras na.

5 VII ONUNCU BASIYA ÖNSÖZ Borçlar Hukuku, Genel Hükümler adl Kitab m z n 10. Bas s n n yay mlanmas n n mutlulu u içindeyim. Bu bas da da doktrindeki yeni geliflmeler izlenmifl, yeni eserlerden yararlan lm flt r. Yeni Türk Medeni Kanun ile bu arada ç kan di er kanun veya kanun de iflikliklerinin Borçlar Hukuku ile ilgili k s mlar da gözönünde tutulmufltur. Bu bas n n haz rlanmas ve düzeltilmesinde emeklerini esirgemeyen de erli ö rencim ve meslekdafl m Doç. Dr. Veysel BAfiPINAR a teflekkürü bir borç bilirim. En büyük dile im, kitab n bu bask s n n meslektafllar ma faydal olmas d r. 03 Aral k 2007 Prof. Dr. Fikret EREN

6 IX Ç NDEK LER BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER G R fi 1. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI VE KONUSU, S STEM VE KAYNAKLARI...5 I. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU VE ÖNEM...5 II. TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN KABULÜ, S STEM VE TEKN Türk Borçlar Kanununun kabulü Türk Borçlar Kanununun sistemi Türk Borçlar Kanununun tekni i...11 III. BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI Yaz l kaynaklar (asli kaynaklar) Yaz l olmayan kaynaklar (yard mc kaynaklar)...12 IV. TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER BORÇLAR HUKUKUNUN D ER HUKUK DALLARIYLA L fik S...14 I. BORÇLAR HUKUKUNUN MEDEN HUKUK LE L fik S Genel bilgi Borçlar hukukunun genel hükümlerinin medeni hukuka uygulanmas Medeni hukukun genel hükümlerinin borçlar hukukuna uygulanmas...15 II. BORÇLAR HUKUKUNUN T CARET HUKUKU LE L fik S...16 III. BORÇLAR HUKUKUNUN ANAYASA HUKUKU LE L fik S...17

7 X 3. BORÇLAR HUKUKUNA HAK M OLAN LKELER...18 I. RADE ÖZERKL LKES Sözleflme özgürlü ü (sözleflme serbestisi) ilkesi Eflitlik ilkesi fiekil serbestisi ilkesi...20 II. N SBÎL K LKES...20 III. DÜRÜSTLÜK (OBJEKT F Y N YET) LKES...21 IV. KUSURLU SORUMLULUK LKES...21 V. ÜÇÜNCÜ K fi ALEYH NE BORÇ KURULAMAMASI LKES...22 VI. SÖZLEfiMELERDE VAZ (KARfiILIK) LKES...22 VII. BORÇLUNUN YERLEfi M YER NDE ( KAMETGÂHINDA) FA LKES...22 Birinci Bölüm BORÇLAR HUKUKUNUN GENEL KAVRAMLARI 4. BORÇ VE BORÇ L fik S KAVRAMLARI...23 I. GENEL OLARAK...23 II. BORÇ KAVRAMI (OBLIGATION, SCHULD)...23 III. BORÇ L fik S (SCHULDVERHÄLTN S)...24 IV. BORÇ LE BORÇ L fik S ARASINDAK FARKLAR Do um an yönünden farklar Kapsam yönünden farklar Devir yönünden farklar Sona erme yönünden farklar BORÇ L fik S N N ÇERD HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER...28 I. GENEL OLARAK...28 II. BORÇ L fik S N N ÇERD HAKLAR Borç iliflkisinin içerdi i asli haklar Borç iliflkisinin içerdi i fer i haklar Borç iliflkisinin içerdi i tali haklar...30 III. BORÇ L fik S N N ÇERD YÜKÜMLÜLÜKLER Genel olarak Yükümlülüklerin çeflitleri...31

8 XI a) Sözleflmeden do an ilk yükümler-tali yükümler (Primärpflichten-Sekundärpflichten)...31 b) Edim yükümleri-yan yükümler (Leistungspflichten- Nebenpflichten)...32 aa) Asli edim yükümü (Hauptleistungspflicht)-Yan edim yükümü (Nebenleistungspflicht) /a) Asli edim yükümü (Hauptleistungspflicht) /b) Yan edim yükümü (Nebenleistungspflicht) /aa) Kavram /bb) Yan edim yükümlerinin do ufl kaynaklar..35 1/aaa) Kanundan do an yan edim yükümleri /bbb) Sözleflmeden do an yan edim yükümleri /ccc) Do ruluk kural ndan do an yan edim yükümleri...36 bb) Yan yükümler (Nebenpflichten)...37 c. Edim yükümleri-koruma yükümleri (Leistungpflichten- Schutzpflichten) Edim yükümlerinden ba ms z borç iliflkileri (Schuldverhaeltnisse ohne Leistungspflicht) HAK KAVRAMI, HAKLARIN ÇEfi TLER VE ÖZELL KLE ALACAK HAKKI...44 I. HAK KAVRAMI...44 II. HAKLARIN ÇEfi TLER, ÖZELL KLE YARARLANMA HAKLARI-DÜZENLEME HAKLARI...45 III. YARARLANMA HAKLARININ (GENUSSRECHTE) ÇES TLER ) Genel bilgi ) Alacak hakk (Forderungsrecht)...46 a- Genel olarak...46 b- Alacak hakk n n hukuki niteli i...46 aa- Alacak hakk bir yararlanma hakk d r...46 bb- Alacak hakk bir malvarl hakk d r...48 cc- Alacak hakk nisbi bir hakt r: /a) Genel olarak : /b) Alacak hakk n n (borç iliflkisinin nisbî niteli inden do an sonuçlar...51

9 XII 1/aa) Alacak hakk borç iliflkisinin sadece di er taraf na, yani borçluya karfl ileri sürülebilir /bb) Alacak hakk (borç iliflkisi) yaln z borçlu taraf ndan ihlâl edilebilir /cc) Alacak hakk n n (borç iliflkisinin) borçlu taraf ndan ihlâl edilmesinden üçüncü kifliler hiç bir hak elde edemezler /dd) Alacak hakk, maddi edimlerde alacakl ya fley üzerinden dolayl bir yetki verir ; /ee) Alacak hakk n n (borç iliflkisinin) nisbili i, boçlunun iflâs halinde görülür...53 dd) Alacak hakk n n say s içeri i belirli tip ve konularla s n rl de ildir...53 ee) Alacak hakk geçici bir hakt r...53 c) Bir hakk n nisbi hak olarak kabulü bir hukuk politikas sorunudur...54 d) Kuvvetlendirilmifl flahsi haklar- Eflyaya ba l borçlar...54 e) Nisbîlik ilkesinin istisnalar...56 IV. DÜZENLEME HAKLARI (TAL HAKLAR, K NC DERECEDEK HAKLAR) : ) Yenilik do uran haklar ( nflaî haklar = Gestaltungsrechte)...58 a- Kavram...58 b- Çeflitleri...58 aa- Do ufl nedenlerine göre...58 bb- fiahsa veya baflka bir hakka ba l olup olmamalar na göre...59 cc- Üçüncü flah slar n hukuki alan n etkileyip etkilememesine göre...59 dd- çeriklerine göre /a) Kurucu yenilik do uran haklar /b) De ifltirici yenilik do uran haklar /c) Bozucu yenilik do uran haklar /aa) Kavram /bb) Çeflitleri /aaa) Bir hakk ortadan kald ran haklar /bbb) Bir hukuki iliflkiyi ortadan kald ran haklar...61

10 XIII 1/ccc) Bir statüyü ortadan kald ran haklar...61 ee- Hakk n do urdu u sonuçlara göre; /a) Özel yenilik do uran haklar /b) Yenilik do uran dava haklar...62 c. Yenilik do uran haklar kullanma flekli...62 d. Yenilik do uran haklar n özellikleri...63 aa) Yenilik do uran haklar, bir defa kullan lmakla tükenen, sona eren haklard r...63 bb) Yenilik do uran haklar, alacak hakk olmad klar ve dolay s ile bir edimi kapsamad klar için, ilke olarak zamanafl m na ba l olmay p, hak düflürücü süreye tabidirler...64 cc) Yenilik do uran haklardan, kullan ld ktan sonra dönmek (bunlar geri almak) mümkün de ildir...64 dd) Yenilik do uran haklar flarta ba lanamaz...65 ee) Yenilik do uran haklar dürüstlük kurallar na uygun olarak kullan lmal d r...65 ff) Yenilik do uran haklar devredilen haklard r...65 e) Yenilik do uran haklar n sona ermesi Yönetim veya temsil haklar (Yetki haklar -kudret yetkileri) Def i haklar (karfl haklar)...67 a) Kavram...67 b) Def i hakk n n çeflitleri...69 aa) Kesin (sürekli) def iler...69 bb) Geciktirici def iler...69 cc) Ba ms z def iler...69 dd) Ba ml def iler...70 ee) Tam def iler...70 ff) Tam olmayan def iler (k smî def iler)...70 c. Kullanma flekli...70 d. tiraz...71 aa) Kavram...71 bb) Def i ve itiraz aras ndaki farklar /a) Def i bir hakt r, itiraz ise bir olayd r /b) tiraz, hâkim taraf ndan re sen (kendili inden) gözönünde tutulur /c) Def i, bir hak oldu u için sadece hak sahibi taraf ndan ileri sürülebilir...72

11 XIV 1/d) tiraz, hakk n do mad n veya sona erdi ini ifade eder ALACAK VE TALEP KAVRAMLARI...72 I. GENEL OLARAK...72 II. KONULARI YÖNÜNDEN...73 III. DO Ufi ANLARI YÖNÜNDEN...76 IV. KAPSADIKLARI YETK LER YÖNÜNDEN cra yoluyla takip yetkisi Tazminat isteme hakk Yenilik do uran haklar Def i haklar Tasarruf yetkisi Fer i haklar BORÇ VE SORUMLULUK...78 I. GENEL OLARAK...78 II. SORUMLULUK KAVRAMININ D ER ANLAMLARI...79 III. SORUMLULU A HAK M OLAN LKELER Ferdi sorumluluk ilkesi Aynî sorumluluk ilkesi Tam sorumluluk ilkesi K ymet itibariyle sorumluluk ilkesi...80 IV. SORUMLULUK TÜRLER fiah s ile sorumluluk Malvarl ile sorumluluk...80 a) S n rs z malvarl sorumlulu u(tam sorumluluk)...81 b) S n rl malvarl sorumlulu u...81 aa) Konu itibariyle s n rl malvarl sorumlulu u...81 bb) Miktar itibariyle s n rl malvarl sorumlulu u EKS K (TAB Î) BORÇLAR...82 I. KAVRAM...82 II. EKS K BORÇLARIN ÖZELL KLER...83 III. EKS K BORÇLARIN ÇEfi TLER Do ufltan eksik borçlar...83

12 XV a) Kumar ve bahisten do an borçlar...83 b) Evlenme tellall ndan do an ücret borçlar...85 c) Ahlâki ödevlerden do an borçlar...85 d) Malikin, iyiniyetli zilyet karfl s ndaki borcu...86 e) Sözleflmeden do an eksik borçlar Geçici eksik borçlar Sonradan eksik borçlar...87 a) Zamanafl m na u ram fl olan borçlar...87 b) Konkordato d fl nda kalan borç BORCUN (ALACA IN) KONUSU: ED M...89 I. ED M KAVRAMI (LEISTUNGSBEGRIFF)...89 II. ED M F L - ED M SONUCU (LEISTUGSHANDLUNG- LEISTUNGSERFOLG...90 III. BORCUN KONUSU DIfiINDAK ED MLER...91 IV. ED M LE KAZANDIRMA ARASINDAK L fik...91 V. ED M N UNSUR VE fiartlari Edim, hukuken korunan bir menfaat olmal d r Edim imkans z olmamal d r Edim hukuka ayk r olmamal d r Edim genel ahlaka ve kiflilik haklar na ayk r olmal d r Edim belirli veya belirlenebilir olmal d r...93 VI. ED M N ÇEfi TLER Konular na göre edim çeflitleri...94 a) Yapma ve yapmama (kaç nma) edimleri...94 aa) Olumlu edim (verme ve yapma edimleri)...95 bb) Olumsuz edim (yapmama ve katlanma edimleri) /a) Yapmama edimi /b) Katlanma edimi...97 b) fiahsi edim maddi edim...97 aa) fiahsi edim (iflgörme edimi)...97 bb) Maddi edim (eflyaya iliflkin edim) Sürelerine göre edim çeflitleri...99 a) Sürekli edimler...99 b) Ani (bir defal k) edimler c) Dönemli (devri) edimler Bölünmelerine göre edim çeflitleri...101

13 XVI a) Bölünebilir edimler b) Bölünemez edimler Do urduklar sonuçlar n türüne göre edim çeflitleri a) Fiilî edim b) Hukuki edim c) Fiili ve hukuki edimler Bir ferde veya toplulu a yap lan edimler a) Ferde yap lan edim b) Bir toplulu a yap lan edim VII. PARÇA VE C NS BORÇLARI (STUCKSCHULD GATTUNGSSCHULD) VIII. SEÇ ML K BORÇ (WAHLSCHULD) kinci Bölüm BORCUN DO UMU 11. BORÇ L fik LER N N DO Ufi SEBEPLER (BORÇ L fik LER N N KAYNAKLARI) B R NC KISIM HUKUK filemden DO AN BORÇLAR 12. HUKUK filem KAVRAMI I. HUKUK filem N TAR F II. HUKUK filem N UNSURLARI Hukuki ifllemin kurucu unsurlar (Tatbestand des Rechtsgeschaefts) a) rade aç klamas (Willensäusserung) b) rade aç klamas na eklenmesi gereken di er (kurucu) unsurlar (olaylar) Hukuki ifllemin etkinlik unsurlar (Wirksamkeitsvoraussetzungen) III. HUKUK filem N HÜKÜM VE SONUÇLARI IV. HUKUK filem KAVRAMI, SOYUT B R KAVRAMDIR RADE AÇIKLAMASI ( RADE BEYANI VE RADE FAAL YET ) I. RADE AÇIKLAMASININ TANIMI rade aç klamas kavram rade aç klamas n n türleri...118

14 XVII II. RADE BEYANININ UNSURLARI rade Unsuru (Subjektif unsur) a) Fiil iradesi (Handlungswille) b) fllem iradesi (muamele iradesi= Geshäftswille) c) Beyan iradesi (Bildirme iradesi = Erklärungswille) Beyan unsuru (Objektif unsur) III. RADE BEYANININ ÇEfi TLER Kullan lan vas taya göre beyan çeflitleri a) Do rudan do ruya irade beyan b) Dolayl irade beyan Aç k veya kapal olmas na göre beyan çeflitleri a) Aç k irade beyanlar b) Kapal (z mnî) irade beyanlar Yaz l ve sözlü olmas na göre beyan çeflitleri Muhataba varmas gerekip gerekmemesine göre beyan çeflitleri a) rade beyan n n yap lmas ve varmas (Abgabe und Zugang der Willenserklärung b) Varmas gerekmeyen irade beyanlar c) Varmas gerekli irade beyanlar RADE BEYANLARININ YORUMU I. YORUM KAVRAMI II. YORUM TEOR LER rade teorisi (Willenstheorie) Beyan teorisi (Erklärungstheorie) Güven teorisi (Vertrauenstheorie) a) Genel bilgi b) Klasik güven teorisi c) Yeni güven teorisi (Güven teorisindeki yeni geliflmeler: Meram anlatma teorisi = Auslegungstheorie des Sichverständlichmachens) aa) Genel bilgi bb) Yeni güven teorisinin esaslar cc) Meram anlatma teorisi HUKUK filemler N D ER HUKUK F LLERDEN AYRILMASI I. HUKUK OLAYLAR (JURISTISCHE TATSACHEN) II. HUKUK F LLER (RECHTSHANDLUNGEN) Hukuka ayk r fiiller...147

15 XVIII 2. Hukuka uygun fiiller (Dar anlamda hukuki fiiller) a) rade aç klamalar (Willensäusserungen) aa) Hukuki ifllemler (Rechtsgeschäfte) bb) Hukuki ifllem benzeri fiiller cc) Maddi fiiller b) Tasavvur (bilgi) aç klamalar (Vorstellungsäusserungen) c) Duygu aç klamalar (Gefühläusserungen) HUKUK filemler N ÇEfi TLER I. HUKUK filem LE DÜZENLENEN HUKUK L fik N N KONUSUNA ( ÇER NE) GÖRE II. HUKUK fileme KATILANLARIN SAYISINA GÖRE Bir (tek) tarafl hukuki ifllemler ki veya çok tarafl hukuki ifllemler a) Genel olarak sözleflme ve karar b) Sözleflme ile karar aras ndaki farklar III. VAZLI- VAZSIZ OLUfiLARINA GÖRE IV. HUKUK SONUÇLARINI MEYDANA GET RD KLER ANA GÖRE Ölüme ba l tasarruflar Sa lararas hukuki ifllemler V. YAPTIKLARI ETK LERE GÖRE Borçland r c ifllem (Verpflichtungsgeschäft) Tasarruf ifllemi (Verfügungsgeschäft) a) Kavram b) Tasarruf iflleminin türleri Borçland r c ifllem ile tasarruf ifllemi aras ndaki farklar a) Genel olarak b) Tasarruf yetkisi (Verfügungsmacht) c) Öncelik ilkesi (Prioritätsprinzip) VI. SEBEBE BA LI OLUP OLMAMALARINA GÖRE KAZANDIRMA VE SEBEP KAVRAMLARI I. KAZANDIRMA Genel bilgi Kazand rma çeflitleri a) Tasarruf ifllemi ile yap lan kazand rmalar b) Borçland r c ifllem ile yap lan kazand rmalar c) Maddi fiiller ile yap lan kazand rmalar...169

16 XIX II. KAZANDIRMANIN (KAZANDIRICI filem N) SEBEB fa sebebi (causa solvendi) Alacak sebebi (causa credendi) a) ade alaca na sahip olma amac b) Rücu alaca na sahip olma amac c) Bir karfl edim alaca na sahip olma amac Ba fllama sebebi (causa donandi) Teminat sebebi Karma sebepler III. KAZANDIRICI MUAMELEN N SEBEBE BA LILI I SORUNU IV. BORÇ SÖZLEfiMELER NDE HUKUK SEBEP: ÖZELL KLE SOYUT BORÇ KRARI Kavram Soyut borç sözleflmelerinin çeflitleri Soyut borç vaadinin (sözleflmesinin) flartlar a) Bir sözleflme bulunmal d r b) Sözleflme flekle tâbi de ildir c) Sözleflmede borç vaadinin sebebi gösterilmemelidir Soyut borç sözleflmelerinin hukuki niteli i ve sonuçlar spat sorunu SÖZLEfiMEDEN DO AN BORÇLAR I. GENEL OLARAK SÖZLEfiME KAVRAMI Sözleflme bir hukuki ifllemdir a) Sözleflme olgusu=sözleflmenin kurucu unsurlar (Tatbestand des Vertrages) b) Sözleflmenin hukuki sonuçlar aa) Sözleflmenin inflai (kurucu) sonucu (Gestaltungswirkung) bb) Sözleflmenin ba lay c sonucu (Abschlusswirkung) Sözleflme, bir hukuki iliflkidir II. AK T, SÖZLEfiME, BA IT VE MUAMELE KAVRAMLARI III. SÖZLEfiME TÜRLER Hukuki sonuçlar na göre sözleflme türleri a) Borç sözleflmeleri (borçland r c sözleflmeler = Schuldverträge) b) Tasarruf sözleflmeleri c) Statü sözleflmeleri (Statusverträge)...190

17 XX 2. Ba ms z olup olmamalar na göre sözleflme türleri Hukuk alanlar na göre sözleflme çeflitleri a) fiahs n hukukuna giren sözleflmeler b) Aile hukukuna giren sözleflmeler c) Miras hukukuna giren sözleflmeler d) Eflya hukukuna giren sözleflmeler e) Borçlar hukukuna giren sözleflmeler Borç sözleflmeleri (Borçland r c sözleflmeler = Schuldverträge) a) Genel bilgi b) Borç sözleflmelerinin türleri aa) Kanunla düzenlenmifl olup olmamalar na göre /a) simli sözleflmeler (Nominatkontrakte) /b) simsiz sözleflmeler (Innominatkontrakte) bb) Edim ilflikisine göre borç sözleflmelerinin türleri /a) Bir tarafa borç yükleyen sözleflmeler (einseitige Verträge) /b) ki tarafa borç yükleyen sözleflmeler (zweiseitige Verträge) /aa) Tam iki tarafa borç yükleyen sözleflmeler (vollkommen zweiseitige Verträge) /bb) Eksik iki tarafa borç yükleyen sözleflmeler (unvollkommene zweiseitige Verträge) /cc) Çok tarafl sözleflmeler (mehrseitige Verträge) cc) Zaman yönünden sözleflme türleri /a) Yal n sözleflmeler /b) Dönemli sözleflmeler /c) Sürekli sözleflmeler dd) Özel sözleflme türleri /a) Çerçeve sözleflmeler /b) Üçüncü kifli yarar na sözleflmeler /c) ltihakî sözleflmeler /d) Genel ifllem flartlar n içeren sözleflmeler /e) R zai sözleflmeler-real sözleflmeler /aa) R zai sözleflmeler (Konsensualverträge) /bb) Real sözleflmeler (Realverträge) /f) Görüflmeli sözleflmeler /g) nançl sözleflmeler...200

18 XXI ee) Elden ifllemler (Handgeschäfte)-Borç sözleflmeleri ff) fiekle ba l sözleflmeler-flekle ba l olmayan sözleflmeler /a) fiekle ba l sözleflmeler /b) fiekle ba l olmayan sözleflmeler gg) vazl sözleflmeler-ivazs z sözleflmeler hh) Kesin sözleflmeler-tesadüfi(bahta ba l ) sözleflmeler SÖZLEfiMEN N KURULMASI (SÖZLEfiMEN N MEYDANA GELMES )..203 I. GENEL OLARAK II. SÖZLEfiMEN N TARAFLARI III. RADE BEYANLARININ UYGUNLU U Uygunluk (Uyuflma, Anlaflma, Konsens) kavram Uygunlu un kapsam a) Genel bilgi b) Sözleflmenin esasl noktalar aa) Objektif esasl noktalar bb) Sübjektif esasl noktalar c) Sözleflmenin yan (ikinci derecedeki-tali) noktalar Uyuflmazl k (Anlaflmazl k, Dissens) a) Kavram b) Uyuflmazl k türleri aa) Aç k uyuflmazl k (offener Dissens) bb) Gizli uyuflmazl k.(versteckter Dissens) IV. RADE BEYANLARININ KARfiILIKLI OLMASI Kavram a) cap (Antrag, Offerte) aa) Tan m ve hukukî niteli i bb) cab n özellikleri /a) cap, karfl tarafa ulaflmal, ona varmal d r /b) cap, sözleflmenin objektif ve sübjektif yönden esasl bütün noktalar n kapsamal d r /c) cap, hukuki sebebi içermelidir /d) cab yapan ciddi olmal, icab yla ba lanmak niyetinde olmal d r cc) cab n flekli dd) cap ve icaba ça rma (icaba davet) ee) cab n hüküm ve sonuçlar...224

19 XXII 1/a) cap sahibinin icab yla ba l olmas /b) Ba l l k süresi /aa) Süreli icap /bb) Süresiz icap /aaa) Haz rlar aras ndaki süresiz icap /bbb) Haz r olmayanlar aras ndaki süresiz icap ff) cab n reddi b) Kabul aa) Kavram bb) Aç k ve z mnî (kapal ) kabul beyan cc) Kabulün tâbi oldu u flekil dd) Kabulün hüküm ve sonuçlar c) cap ve kabulün geri al nmas (Rücu=Widerruf) d) cap sahibi veya kabul edenin (muhatab n) ölmesi, ehliyetini kaybetmesi V. SÖZLEfiMEN N KURULDU U (MEYDANA GELD ) AN Sözleflmenin meydana geldi i an aç klayan teoriler a) Aç klama teorisi b) Gönderme teorisi c) Varma teorisi d) Ö renme teorisi Borçlar Kanununun kabul etti teori a) Haz rlar aras nda b) Haz r olmayanlar aras nda VI. SÖZLEfiMEN N HÜKÜM VE SONUÇLARINI MEYDANA GET RD AN Haz rlar aras nda Haz r olmayanlar aras nda SÖZLEfiMELERDE fiek L I. TANIM VE AMAÇ Tan m Amaç II. fiekl N FAYDA VE SAKINCALARI fieklin faydalar a) fiekil sözleflmeye kesinlik sa lar b) fiekil sözleflmeye aç kl k getirir...237

20 XXIII c) fiekil flart, ispat, güvenlik ve kolayl getirir d) fiekil, taraflar düflünmeye sevkeder e) fiekil, aleniyet ve güven sa lar f) fiekil, sözleflmenin yorumunu kolaylaflt r r Sak ncalar III. BORÇLAR HUKUKUNUN KABUL ETT S STEM IV. fiekl N TÜRLER Amaçlar na göre fleklin türleri a) Geçerlik flart olarak flekil aa) Kanuni flekil bb) radi flekil cc) fiekil mecburiyetinin kapsam b) sbat flart olarak flekil Yap l fl tarz na göre fleklin türleri a) Adi yaz l flekil aa) Genel bilgi bb) Metin cc) mza /a) Genel kural /b) Mümessil veya vekilin imzas /c) Bofla (beyaza) imza atmak /d) Kural n (elyaz s yla imzan n) istisnalar /aa) Bir alet vas tas yla (mekanik) imza atmak /bb) mza atamayanlar n el iflareti kullanmas /cc) Mühür kullan lmas /dd) Görme özürlülerin (âmâlar n) imza atmas /ee) Güvenli elektronik imza /f f) mza yeri b) Mevsuf yaz l flekil c) Resmi flekil aa) Genel bilgi /a) Noter /aa) Düzenleme yoluyla (re sen düzenlenen) senet /bb) mza tasdiki (imza onaylamas ) /b) Tapu sicil müdürü /c) Di er resmi makamlar d) Resmi sicillere tescil...256

21 XXIV e) lân f) Sözlü flekil V. RESM S C L VE SENETLER N HÜKÜM VE SONUÇLARI VI. KANUN fiekle BA LI SÖZLEfiMELER N DE fit R LMES VII. KANUN fiekle BA LI SÖZLEfiMELER N ORTADAN KALDIRILMASI VIII. fiek L fiartina UYMAMANIN SONUÇLARI Butlan görüflü Kendine özgü geçersizlik görüflü Yokluk görüflü Eksik borç görüflü Fiili sözleflme görüflü IX. fiek L NOKSANLI IYLA SAKAT SÖZLEfiMEN N BAfiKA B R HUKUK fileme DÖNÜfiMES SÖZLEfiMEN N ÇER (AKD N MUHTEVASI) I. SÖZLEfiME ÖZGÜRLÜ Ü (AK T SERBEST S ) VE SINIRLARI rade özerkli i ( rade muhtariyeti=privatautonomie) Sözleflme özgürlü ü (Akit serbestisi=vertragsfreiheit) Sözleflme özgürlü ünün çeflitli anlamlar a) Sözleflme yapma hürriyeti ( nikat serbestisi=abschlussfreiheit) aa) Kural: Kurma (inikat) özgürlü ü b) stisna: Sözleflme yapma mecburiyeti (Kontrahierungszwang) aa) Genel bilgi bb) Kanundan do an sözleflme yapma mecburiyeti /a) Özel hukuk kökenli kanunlardan do an sözleflme yapma mecburiyeti /b) Kamu hukuku kökenli kanunlardan do an sözleflme yapma mecburiyeti /aa) Kamu hizmetlerini ve baz hayati maddeleri sa lamak için öngörülen sözleflme yapma mecburiyeti /bb) Güdümlü ekonominin getirdi i sözleflme yapma mecburiyeti /cc) Fiilî tekel nedeniyle sözleflme yapma mecburiyeti veya tazminat ödeme borcu..275

22 XXV cc) Hukuki ifllemden do an sözleflme yapma mecburiyeti: SÖZLEfiME YAPMA VAAD (ÖNAK T) /a) Tan m /b) Sözleflme yapma vaadinin (önakdin) flartlar /aa) Önakit, borçland r c bir iflleme, bir borç sözleflmesine iliflkin olmal d r /bb) As l sözleflmenin konusu yeter derecede belirli veya belirlenebilir olmal d r /cc) Sözleflme yapma vaadi, as l sözleflmenin ba l tutuldu u flekle uygun olarak yap lmal d r /dd) Sözleflme yapma vaadi, alacakl ya, vaad edenden vaadini yerine getirmesini isteme yetkisini vermelidir /ee) Önakdin konusu imkâns z, hukuka veya ahlâka ayk r olmamal d r /c) Sözleflme yapma vaadinin hüküm ve sonuçlar /aa) Önakit, taraflara as l sözleflmeyi yapma borcu yükler /bb) Vaad alacakl s, aynen ifa yerine tazminat davas da açabilir c) Sözleflmenin di er taraf n seçme hürriyeti d) Sözleflmeyi ortadan kald rma veya de ifltirme hürriyeti e) fiekil hürriyeti f) Sözleflmenin içeri ini düzenleme hürriyeti (Gestaltungsfreiheit, Inhaltsfreiheit) aa) Genel ilke bb) Düzenleme serbestisinin s n rlar /a) Sözleflmenin içeri inin hukuka ayk r olmas /aa) Genel bilgi /bb) Hukuka ayk r l n tesbiti (Emredici hukuk kurallar na ayk r l k) /cc) Sözleflmelerde görülen hukuka ayk r l k halleri /aaa) Hukuk düzeni bizzat sözleflmenin yap lmas n yasaklam flt r /bbb) Hukuk düzeni sözleflmede öngörülen edimi yasaklam flt r...290

23 XXVI 1/ccc) Hukuk düzeni sözleflmenin amac n yasaklam flt r /ddd) Kanuna karfl hile /b) Sözleflmenin içeri inin ahlâka ayk r olmas /aa) Genel olarak /bb) Ahlâka ayk r l k halleri /aaa) Bizzat sözleflmenin yap lmas ahlâka ayk r d r /bbb) Edim (Sözleflmenin içeri i) ahlâka ayk r d r: /ccc) Sözleflmenin amac ahlâka ayk r d r /c) Sözleflmenin içeri inin imkâns z olmas /aa) Genel bilgi /bb) mkâns zl n unsurlar : /aaa) Edim,bafllang çtan itibaren imkâns z olmal d r /bbb) Edim, objektif (mutlak) anlamda imkâns z olmal d r II. SÖZLEfiME HÜRR YET N N MÜEYY DES : GEÇERS ZL K (HÜKÜMSÜZLÜK) Yokluk ve geçersizlik kavramlar a) Genel olarak b) Yokluk (Sözleflmenin meydana gelmemesi) c) Geçersizlik (Hükümsüzlük: Ungültigkeit: Unwirksamkeit)..299 aa) Eksiklik (Eksik Sözleflmeler = Unvollkommenheit, Unvollkommene Vertråge) bb) Butlan (bât l sözleflmeler= Nichtigkeit, nichtige Verträge) /a) Genel olarak (tam) butlan /b) K smî butlan (Teilnichtigkeit) /aa) Genel bilgi /bb) K smî butlan n flartlar /aaa) Objektif flart /bbb) Subjektif flart /cc) Hukuki sonuçlar cc) ptal ( ptal kabiliyeti= Anfechtung, Anfechtbarkeit) RADE LE BEYAN ARASINDA STENEREK MEYDANA GET R LEN UYGUNSUZLUK...311

24 XXVII I. GENEL B LG II. LAT FE BEYANI (SCHERZERKLAERUNG) III. Z HN KAYIT (MENTALRESERVATION, GEHEIMER VORBEHALT) IV. MUVAZAA (SCHEINGESCHAEFT, SIMULATION Tarifi Muvazaan n flartlar (unsurlar ) a) Görünürdeki (zahiri, muvazal ) ifllem (Scheingeschäft, simuliertes Geschäft) b) Muvazaa anlaflmas (Simulationsabrede) c) Gizli ifllem (Verdecktes, dissimuliertes Geschäft) d) Aldatma kasd (Täuschungsabsicht) Muvazan n çeflitleri: a) Mutlak muvazaa b) Nisbi muvazaa aa) Genel bilgi bb) Nisbi muvazan n çeflitleri /a) Sözleflmenin niteli ini de ifltiren muvazaa /b) Sözleflmenin konusunda veya flartlar nda yap lan muvazaa /c) Taraflar n flahs nda muvazaa Muvazaan n taraflar aras ndaki hüküm ve sonuçlar : a) Görünürdeki (Muvazal ) ifllemin hükümsüzlü ü aa) Kural bb) stisnalar /a) Alacak hakk n iyi niyetle yaz l borç ikrar na dayanarak iktisap eden kimse korunur: /aa) Alacak, hukuken geçerli bir flekilde iktisap edilmifl olmal d r: /bb) Alacak, yaz l bir borç ikrar na dayanarak kazan lm fl olmal d r /cc) Alacak, iyiniyetle temellük edilmifl olmal d r /b) Tapu sicilindeki kayda iyi niyetle güvenerek aynî hak iktisap eden kimse korunur /c) Dürüstlük kural b) Gizli ifllemin hüküm ve sonuçlar Muvazaan n isbat...328

25 XXVIII a) Üçüncü kifliler yönünden b) Taraflar yönünden Tek tarafl hukuki ifllemlerde muvazaa Muvazaan n mümkün olmad ifllemler Muvazaan n benzer baz ifllemlerden fark a) nançl ifllemden fark aa) Genel bilgi bb) Unsurlar /a) nanç anlaflmas /b) Devir (temlik) ifllemi cc) nançl ifllemin hüküm ve sonuçlar b) Nam müsteardan fark c) Kanuna karfl hile aa) Genel bilgi bb) Kanuna karfl hilenin unsurlar /a) Bir ifllemin yap lmas emredici bir hukuk kural yla yasaklanmal d r /b) Kanunun izin verdi i baflka bir ifllem yap lmal d r /c) Taraflar n yapt klar ifllem, yasaklanan ifllemin do uraca sonucu meydana getirme e elveriflli olmal d r cc) Kanuna karfl hilenin sonuçlar dd) Kanuna karfl hilenin muvazaadan fark RADE SAKATLI I (WILLENSMAENGEL) I. GENEL B LG II. RADE SAKATLI ININ ÇEfi TLER (OLUfiUM SAKATLI I- BEYAN SAKATLI I) III. RADEY SAKATLAYAN SEBEPLER Hata (Irrtum) a) Kavram ve tan m b) Hatan n çeflitleri aa) Genel bilgi bb) Saik hatas -beyan hatas /a) Saik hatas /aa) Genel bilgi: /bb) Saik hatas n n sonuçlar : /b) Beyan hatas :...343

26 XXIX 1/aa) Beyan fiilinde hata (Irrtum über die Erklärungshandlung) /bb) Beyan muhtevas nda hata (Irrtum über den Inhalt der Erklärung; Inhaltsirrtum)..344 c) Esasl hata-esasl olmayan hata /a) Sözleflmenin niteli inde hata /b) Eflyan n ayn nda hata /c) fiahs n hüviyetinde (kimli inde) hata /d) Edim veya karfl edimin miktar nda hata /e) Temel hatas (Mevsuf saik hatas ), (Akdin lüzumlu vas flar nda hata; Grundlagenirrtum) /aa) Genel olarak /bb) Temel hatas n n hukuki niteli i /cc) Temel hatas n n unsurlar /aaa) Saik hatas /bbb) Subjektif unsur /ccc) Objektif unsur /dd) Uygulama halleri: dd) Vas tan n hatas (yanl fl iletme) c) Hatan n dürüstlük (do ruluk) kural na ayk r olarak ileri sürülememesi d) Hata sebebiyle sözleflmenin iptali halinde hata edenin tazminat ödeme borcu aa) Genel bilgi bb) Karfl tarafa ödenecek tazminat n flartlar /a) Hata eden, kusurlu olmal d r /b) Karfl taraf (muhatap), hata edenin hataya düfltü ünü bilmemeli veya bilebilecek durumda olmamal d r /c) Ödenecek zarar, kural olarak menfi zarard r Hile (aldatma: absichtliche Täuschung) a) Genel olarak: b) Hilenin unsurlar : aa) Aldatma fiili: bb) Aldatma (hile) kasd : cc) lliyet ba : c) Üçüncü flahs n hilesi: d) Zarar n tazmini: e) Hileyi ispat:...363

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

III. Baflkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ö retim Üyesi

III. Baflkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ö retim Üyesi I borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN III Prof. Dr. Fikret EREN Baflkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ö retim Üyesi borçlar hukuku genel hükümler Düzeltilmifl 12. Bask IV Yay

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

HÜLYA ATLAN MANEVİ ZARARI TAZMİN YOLLARI

HÜLYA ATLAN MANEVİ ZARARI TAZMİN YOLLARI HÜLYA ATLAN MANEVİ ZARARI TAZMİN YOLLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Konunun Sınırlandırılması...3 III. Plan...4 BİRİNCİ BÖLÜM KİŞİLİĞİN

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Meslek Yüksekokulları ve İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri İçin BORÇLAR HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII İÇİNDEKİLER...IX

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI I Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI II III Yay n No : 2029 Hukuk Dizisi : 947 1. Bask - Ocak 2007 - STANBUL

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ I. SİGORTA KAVRAMI 1 II. SİGORTANIN İŞLEVLERİ 4 III. TARİHÎ GELİŞİMİ 6 IV. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ 12 1. Sosyal Sigorta Hukuku 14 2. Özel Sigorta Hukuku

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA BOfiANMA DAVALARI VE YABANCI UNSURLU DAVALAR II Harun BULUT Yay n No : 1764 Hukuk Dizisi : 796 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-660 - 5 Copyright

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Arafl. Gör. C. Salih fiah N Z Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi TÜRK MEDEN HUKUKUNDA ZARUR MECRA RT FAKI Ya r g t a y n ç t i h a t l a r i l e B i

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Prof. Dr. Gülümser ÜNKAYA Doç. Dr. Sinan ASLAN Yayın No : 2270 Eğitim Dizisi : 136 1. Baskı - Aralık 2009 - İSTANBUL I SBN 978-6 05-3 77-189 - 0 Copyright

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 İçindekiler Önsöz İkinci Baskıya Önsöz Üçüncü Baskıya Önsöz Kısaltmalar 7 9 1 3 2 5 Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 Birinci Bölüm MUVAZAA KURUMUNUN ETİMOLOJİSİ, TARİHÇESİ, TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

Yard. Doç. Dr. M. MURAT İNCEOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKUNDA DOĞRUDAN TEMSİL

Yard. Doç. Dr. M. MURAT İNCEOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKUNDA DOĞRUDAN TEMSİL Yard. Doç. Dr. M. MURAT İNCEOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKUNDA DOĞRUDAN TEMSİL Borçlar Kanunu Tasarısı Şartları ve Kapsamı Ticari Mümessiller Yetkisiz Temsil

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. G E N E L O L A R A K

İÇİNDEKİLER I. G E N E L O L A R A K İÇİNDEKİLER I. GENEL OLARAK 1 A. Bilirkişinin Gerekliliği 1 B. Usul Kanunlarında Bilirkişilik 2 II. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 III. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİN KAPSAMI 5 A. "Genel ve Hukuki Bilgi" (Bilirkişiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII XIX 1. GİRİŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1 I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 1 A. Senet 1 B. Hak 2 C. Hak İle Senedin Kaynaşması 3 II. KIYMETLİ EVRAKIN

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI Genişletilmiş ve

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.3.1. Sigortan n Konusu Sigortac, sigorta ettiren taraf ndan 5188 say l Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Culpa in contrahendo Sorumlulu u

Culpa in contrahendo Sorumlulu u Yrd.Doç.Dr. ÜM T GEZDER Türk/ sviçre Hukukunda Culpa in contrahendo Sorumlulu u Yay n No : 2061 Hukuk Dizisi : 987 1. Bask fiubat 2009 STANBUL ISBN 978-605 - 377-009 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU I Herkes İçin Hukuk: 4 BOŞANMANIN HUKUKİ NETİCELERİ NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU Av. Osman OY II Yay n No : 2013 Hukuk Dizisi : 939 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-906

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ VE PROBLEMİN ORTAYA KONULMASI...1

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI i Prof. Dr. Süheyl DONAY Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan fltay Kararlar le Karfl laflt rmal Olarak ii Yay n No : 1999 Hukuk Dizisi : 933 1. Bas Haziran 2008

Detaylı

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ÖZ-ABSTRACT... VII KISALTMALAR... XVII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1. NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ... 3 1.1. YABANCI HUKUKLARDA... 3 1.2. TÜRK

Detaylı

Türk Borçlar Hukuku. Genel Hükümler. Beta

Türk Borçlar Hukuku. Genel Hükümler. Beta 1 Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler Beta 2 3 Prof. Dr. SAFA REİSOĞLU Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler 1.7.2012 de yürürlüğe giren Yeni Türk Borçlar Kanunu na Göre Hazırlanmış Yirmidördüncü Bas STANBUL

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR VII IX GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM 1. BORÇ KAVRAMı VE ALACAKLıNıN TEMERRÜDÜNE KONU OLABILECEK BORÇLAR 5 I. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ 5 n. BORCUN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI

MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI HAK KAVRAMI Hak, hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi tanınan menfaattir. Hak Kavramını Açıklayan Görüşler İrade Kuramı Menfaat (Çıkar) Kuramı

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA VELAYET (ÇOCUKLA K fi SEL L fik KURULMASI) VE NAFAKA DAVALARI II Harun BULUT Yay n No : 1765 Hukuk Dizisi : 797 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 -

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI...

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... İçindekiler Önsöz...7 Kısaltmalar...15 Giriş... 17 Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... 19 A. Genel Olarak Para Kavramı...19 1. Paraya İlişkin Genel Ayrımlar...21

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2930 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1886 BORÇLAR HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2930 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1886 BORÇLAR HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2930 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1886 BORÇLAR HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Tufan Ö ÜZ (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Nuri ER fig N (Ünite

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Dr. Murat TOPUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ Doç. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı