borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN"

Transkript

1 I borçlar hukuku genel hükümler Prof. Dr. Fikret EREN

2 Prof. Dr. Fikret EREN Baflkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ö retim Üyesi borçlar hukuku genel hükümler 11. Bask (T pk Bas m)

3 Yay n No : 2209 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim STANBUL 9. Bas - Aral k STANBUL 10. Bas - Ocak STANBUL 11. Bask (T pk Bas m) - Ekim STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da - t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Kahraman Neflriyat Ofset San. Tic. Ltd. fiti. (Sertifika No: 12084) Yüzy l Mah. Matbaac lar Cad. Atahan No: 34 K: 4 Ba c lar/ stanbul (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

4 V Sevgili eflim FATMA EREN in aziz hat ras na.

5 VII ONUNCU BASIYA ÖNSÖZ Borçlar Hukuku, Genel Hükümler adl Kitab m z n 10. Bas s n n yay mlanmas n n mutlulu u içindeyim. Bu bas da da doktrindeki yeni geliflmeler izlenmifl, yeni eserlerden yararlan lm flt r. Yeni Türk Medeni Kanun ile bu arada ç kan di er kanun veya kanun de iflikliklerinin Borçlar Hukuku ile ilgili k s mlar da gözönünde tutulmufltur. Bu bas n n haz rlanmas ve düzeltilmesinde emeklerini esirgemeyen de erli ö rencim ve meslekdafl m Doç. Dr. Veysel BAfiPINAR a teflekkürü bir borç bilirim. En büyük dile im, kitab n bu bask s n n meslektafllar ma faydal olmas d r. 03 Aral k 2007 Prof. Dr. Fikret EREN

6 IX Ç NDEK LER BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER G R fi 1. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI VE KONUSU, S STEM VE KAYNAKLARI...5 I. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU VE ÖNEM...5 II. TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN KABULÜ, S STEM VE TEKN Türk Borçlar Kanununun kabulü Türk Borçlar Kanununun sistemi Türk Borçlar Kanununun tekni i...11 III. BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI Yaz l kaynaklar (asli kaynaklar) Yaz l olmayan kaynaklar (yard mc kaynaklar)...12 IV. TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER BORÇLAR HUKUKUNUN D ER HUKUK DALLARIYLA L fik S...14 I. BORÇLAR HUKUKUNUN MEDEN HUKUK LE L fik S Genel bilgi Borçlar hukukunun genel hükümlerinin medeni hukuka uygulanmas Medeni hukukun genel hükümlerinin borçlar hukukuna uygulanmas...15 II. BORÇLAR HUKUKUNUN T CARET HUKUKU LE L fik S...16 III. BORÇLAR HUKUKUNUN ANAYASA HUKUKU LE L fik S...17

7 X 3. BORÇLAR HUKUKUNA HAK M OLAN LKELER...18 I. RADE ÖZERKL LKES Sözleflme özgürlü ü (sözleflme serbestisi) ilkesi Eflitlik ilkesi fiekil serbestisi ilkesi...20 II. N SBÎL K LKES...20 III. DÜRÜSTLÜK (OBJEKT F Y N YET) LKES...21 IV. KUSURLU SORUMLULUK LKES...21 V. ÜÇÜNCÜ K fi ALEYH NE BORÇ KURULAMAMASI LKES...22 VI. SÖZLEfiMELERDE VAZ (KARfiILIK) LKES...22 VII. BORÇLUNUN YERLEfi M YER NDE ( KAMETGÂHINDA) FA LKES...22 Birinci Bölüm BORÇLAR HUKUKUNUN GENEL KAVRAMLARI 4. BORÇ VE BORÇ L fik S KAVRAMLARI...23 I. GENEL OLARAK...23 II. BORÇ KAVRAMI (OBLIGATION, SCHULD)...23 III. BORÇ L fik S (SCHULDVERHÄLTN S)...24 IV. BORÇ LE BORÇ L fik S ARASINDAK FARKLAR Do um an yönünden farklar Kapsam yönünden farklar Devir yönünden farklar Sona erme yönünden farklar BORÇ L fik S N N ÇERD HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER...28 I. GENEL OLARAK...28 II. BORÇ L fik S N N ÇERD HAKLAR Borç iliflkisinin içerdi i asli haklar Borç iliflkisinin içerdi i fer i haklar Borç iliflkisinin içerdi i tali haklar...30 III. BORÇ L fik S N N ÇERD YÜKÜMLÜLÜKLER Genel olarak Yükümlülüklerin çeflitleri...31

8 XI a) Sözleflmeden do an ilk yükümler-tali yükümler (Primärpflichten-Sekundärpflichten)...31 b) Edim yükümleri-yan yükümler (Leistungspflichten- Nebenpflichten)...32 aa) Asli edim yükümü (Hauptleistungspflicht)-Yan edim yükümü (Nebenleistungspflicht) /a) Asli edim yükümü (Hauptleistungspflicht) /b) Yan edim yükümü (Nebenleistungspflicht) /aa) Kavram /bb) Yan edim yükümlerinin do ufl kaynaklar..35 1/aaa) Kanundan do an yan edim yükümleri /bbb) Sözleflmeden do an yan edim yükümleri /ccc) Do ruluk kural ndan do an yan edim yükümleri...36 bb) Yan yükümler (Nebenpflichten)...37 c. Edim yükümleri-koruma yükümleri (Leistungpflichten- Schutzpflichten) Edim yükümlerinden ba ms z borç iliflkileri (Schuldverhaeltnisse ohne Leistungspflicht) HAK KAVRAMI, HAKLARIN ÇEfi TLER VE ÖZELL KLE ALACAK HAKKI...44 I. HAK KAVRAMI...44 II. HAKLARIN ÇEfi TLER, ÖZELL KLE YARARLANMA HAKLARI-DÜZENLEME HAKLARI...45 III. YARARLANMA HAKLARININ (GENUSSRECHTE) ÇES TLER ) Genel bilgi ) Alacak hakk (Forderungsrecht)...46 a- Genel olarak...46 b- Alacak hakk n n hukuki niteli i...46 aa- Alacak hakk bir yararlanma hakk d r...46 bb- Alacak hakk bir malvarl hakk d r...48 cc- Alacak hakk nisbi bir hakt r: /a) Genel olarak : /b) Alacak hakk n n (borç iliflkisinin nisbî niteli inden do an sonuçlar...51

9 XII 1/aa) Alacak hakk borç iliflkisinin sadece di er taraf na, yani borçluya karfl ileri sürülebilir /bb) Alacak hakk (borç iliflkisi) yaln z borçlu taraf ndan ihlâl edilebilir /cc) Alacak hakk n n (borç iliflkisinin) borçlu taraf ndan ihlâl edilmesinden üçüncü kifliler hiç bir hak elde edemezler /dd) Alacak hakk, maddi edimlerde alacakl ya fley üzerinden dolayl bir yetki verir ; /ee) Alacak hakk n n (borç iliflkisinin) nisbili i, boçlunun iflâs halinde görülür...53 dd) Alacak hakk n n say s içeri i belirli tip ve konularla s n rl de ildir...53 ee) Alacak hakk geçici bir hakt r...53 c) Bir hakk n nisbi hak olarak kabulü bir hukuk politikas sorunudur...54 d) Kuvvetlendirilmifl flahsi haklar- Eflyaya ba l borçlar...54 e) Nisbîlik ilkesinin istisnalar...56 IV. DÜZENLEME HAKLARI (TAL HAKLAR, K NC DERECEDEK HAKLAR) : ) Yenilik do uran haklar ( nflaî haklar = Gestaltungsrechte)...58 a- Kavram...58 b- Çeflitleri...58 aa- Do ufl nedenlerine göre...58 bb- fiahsa veya baflka bir hakka ba l olup olmamalar na göre...59 cc- Üçüncü flah slar n hukuki alan n etkileyip etkilememesine göre...59 dd- çeriklerine göre /a) Kurucu yenilik do uran haklar /b) De ifltirici yenilik do uran haklar /c) Bozucu yenilik do uran haklar /aa) Kavram /bb) Çeflitleri /aaa) Bir hakk ortadan kald ran haklar /bbb) Bir hukuki iliflkiyi ortadan kald ran haklar...61

10 XIII 1/ccc) Bir statüyü ortadan kald ran haklar...61 ee- Hakk n do urdu u sonuçlara göre; /a) Özel yenilik do uran haklar /b) Yenilik do uran dava haklar...62 c. Yenilik do uran haklar kullanma flekli...62 d. Yenilik do uran haklar n özellikleri...63 aa) Yenilik do uran haklar, bir defa kullan lmakla tükenen, sona eren haklard r...63 bb) Yenilik do uran haklar, alacak hakk olmad klar ve dolay s ile bir edimi kapsamad klar için, ilke olarak zamanafl m na ba l olmay p, hak düflürücü süreye tabidirler...64 cc) Yenilik do uran haklardan, kullan ld ktan sonra dönmek (bunlar geri almak) mümkün de ildir...64 dd) Yenilik do uran haklar flarta ba lanamaz...65 ee) Yenilik do uran haklar dürüstlük kurallar na uygun olarak kullan lmal d r...65 ff) Yenilik do uran haklar devredilen haklard r...65 e) Yenilik do uran haklar n sona ermesi Yönetim veya temsil haklar (Yetki haklar -kudret yetkileri) Def i haklar (karfl haklar)...67 a) Kavram...67 b) Def i hakk n n çeflitleri...69 aa) Kesin (sürekli) def iler...69 bb) Geciktirici def iler...69 cc) Ba ms z def iler...69 dd) Ba ml def iler...70 ee) Tam def iler...70 ff) Tam olmayan def iler (k smî def iler)...70 c. Kullanma flekli...70 d. tiraz...71 aa) Kavram...71 bb) Def i ve itiraz aras ndaki farklar /a) Def i bir hakt r, itiraz ise bir olayd r /b) tiraz, hâkim taraf ndan re sen (kendili inden) gözönünde tutulur /c) Def i, bir hak oldu u için sadece hak sahibi taraf ndan ileri sürülebilir...72

11 XIV 1/d) tiraz, hakk n do mad n veya sona erdi ini ifade eder ALACAK VE TALEP KAVRAMLARI...72 I. GENEL OLARAK...72 II. KONULARI YÖNÜNDEN...73 III. DO Ufi ANLARI YÖNÜNDEN...76 IV. KAPSADIKLARI YETK LER YÖNÜNDEN cra yoluyla takip yetkisi Tazminat isteme hakk Yenilik do uran haklar Def i haklar Tasarruf yetkisi Fer i haklar BORÇ VE SORUMLULUK...78 I. GENEL OLARAK...78 II. SORUMLULUK KAVRAMININ D ER ANLAMLARI...79 III. SORUMLULU A HAK M OLAN LKELER Ferdi sorumluluk ilkesi Aynî sorumluluk ilkesi Tam sorumluluk ilkesi K ymet itibariyle sorumluluk ilkesi...80 IV. SORUMLULUK TÜRLER fiah s ile sorumluluk Malvarl ile sorumluluk...80 a) S n rs z malvarl sorumlulu u(tam sorumluluk)...81 b) S n rl malvarl sorumlulu u...81 aa) Konu itibariyle s n rl malvarl sorumlulu u...81 bb) Miktar itibariyle s n rl malvarl sorumlulu u EKS K (TAB Î) BORÇLAR...82 I. KAVRAM...82 II. EKS K BORÇLARIN ÖZELL KLER...83 III. EKS K BORÇLARIN ÇEfi TLER Do ufltan eksik borçlar...83

12 XV a) Kumar ve bahisten do an borçlar...83 b) Evlenme tellall ndan do an ücret borçlar...85 c) Ahlâki ödevlerden do an borçlar...85 d) Malikin, iyiniyetli zilyet karfl s ndaki borcu...86 e) Sözleflmeden do an eksik borçlar Geçici eksik borçlar Sonradan eksik borçlar...87 a) Zamanafl m na u ram fl olan borçlar...87 b) Konkordato d fl nda kalan borç BORCUN (ALACA IN) KONUSU: ED M...89 I. ED M KAVRAMI (LEISTUNGSBEGRIFF)...89 II. ED M F L - ED M SONUCU (LEISTUGSHANDLUNG- LEISTUNGSERFOLG...90 III. BORCUN KONUSU DIfiINDAK ED MLER...91 IV. ED M LE KAZANDIRMA ARASINDAK L fik...91 V. ED M N UNSUR VE fiartlari Edim, hukuken korunan bir menfaat olmal d r Edim imkans z olmamal d r Edim hukuka ayk r olmamal d r Edim genel ahlaka ve kiflilik haklar na ayk r olmal d r Edim belirli veya belirlenebilir olmal d r...93 VI. ED M N ÇEfi TLER Konular na göre edim çeflitleri...94 a) Yapma ve yapmama (kaç nma) edimleri...94 aa) Olumlu edim (verme ve yapma edimleri)...95 bb) Olumsuz edim (yapmama ve katlanma edimleri) /a) Yapmama edimi /b) Katlanma edimi...97 b) fiahsi edim maddi edim...97 aa) fiahsi edim (iflgörme edimi)...97 bb) Maddi edim (eflyaya iliflkin edim) Sürelerine göre edim çeflitleri...99 a) Sürekli edimler...99 b) Ani (bir defal k) edimler c) Dönemli (devri) edimler Bölünmelerine göre edim çeflitleri...101

13 XVI a) Bölünebilir edimler b) Bölünemez edimler Do urduklar sonuçlar n türüne göre edim çeflitleri a) Fiilî edim b) Hukuki edim c) Fiili ve hukuki edimler Bir ferde veya toplulu a yap lan edimler a) Ferde yap lan edim b) Bir toplulu a yap lan edim VII. PARÇA VE C NS BORÇLARI (STUCKSCHULD GATTUNGSSCHULD) VIII. SEÇ ML K BORÇ (WAHLSCHULD) kinci Bölüm BORCUN DO UMU 11. BORÇ L fik LER N N DO Ufi SEBEPLER (BORÇ L fik LER N N KAYNAKLARI) B R NC KISIM HUKUK filemden DO AN BORÇLAR 12. HUKUK filem KAVRAMI I. HUKUK filem N TAR F II. HUKUK filem N UNSURLARI Hukuki ifllemin kurucu unsurlar (Tatbestand des Rechtsgeschaefts) a) rade aç klamas (Willensäusserung) b) rade aç klamas na eklenmesi gereken di er (kurucu) unsurlar (olaylar) Hukuki ifllemin etkinlik unsurlar (Wirksamkeitsvoraussetzungen) III. HUKUK filem N HÜKÜM VE SONUÇLARI IV. HUKUK filem KAVRAMI, SOYUT B R KAVRAMDIR RADE AÇIKLAMASI ( RADE BEYANI VE RADE FAAL YET ) I. RADE AÇIKLAMASININ TANIMI rade aç klamas kavram rade aç klamas n n türleri...118

14 XVII II. RADE BEYANININ UNSURLARI rade Unsuru (Subjektif unsur) a) Fiil iradesi (Handlungswille) b) fllem iradesi (muamele iradesi= Geshäftswille) c) Beyan iradesi (Bildirme iradesi = Erklärungswille) Beyan unsuru (Objektif unsur) III. RADE BEYANININ ÇEfi TLER Kullan lan vas taya göre beyan çeflitleri a) Do rudan do ruya irade beyan b) Dolayl irade beyan Aç k veya kapal olmas na göre beyan çeflitleri a) Aç k irade beyanlar b) Kapal (z mnî) irade beyanlar Yaz l ve sözlü olmas na göre beyan çeflitleri Muhataba varmas gerekip gerekmemesine göre beyan çeflitleri a) rade beyan n n yap lmas ve varmas (Abgabe und Zugang der Willenserklärung b) Varmas gerekmeyen irade beyanlar c) Varmas gerekli irade beyanlar RADE BEYANLARININ YORUMU I. YORUM KAVRAMI II. YORUM TEOR LER rade teorisi (Willenstheorie) Beyan teorisi (Erklärungstheorie) Güven teorisi (Vertrauenstheorie) a) Genel bilgi b) Klasik güven teorisi c) Yeni güven teorisi (Güven teorisindeki yeni geliflmeler: Meram anlatma teorisi = Auslegungstheorie des Sichverständlichmachens) aa) Genel bilgi bb) Yeni güven teorisinin esaslar cc) Meram anlatma teorisi HUKUK filemler N D ER HUKUK F LLERDEN AYRILMASI I. HUKUK OLAYLAR (JURISTISCHE TATSACHEN) II. HUKUK F LLER (RECHTSHANDLUNGEN) Hukuka ayk r fiiller...147

15 XVIII 2. Hukuka uygun fiiller (Dar anlamda hukuki fiiller) a) rade aç klamalar (Willensäusserungen) aa) Hukuki ifllemler (Rechtsgeschäfte) bb) Hukuki ifllem benzeri fiiller cc) Maddi fiiller b) Tasavvur (bilgi) aç klamalar (Vorstellungsäusserungen) c) Duygu aç klamalar (Gefühläusserungen) HUKUK filemler N ÇEfi TLER I. HUKUK filem LE DÜZENLENEN HUKUK L fik N N KONUSUNA ( ÇER NE) GÖRE II. HUKUK fileme KATILANLARIN SAYISINA GÖRE Bir (tek) tarafl hukuki ifllemler ki veya çok tarafl hukuki ifllemler a) Genel olarak sözleflme ve karar b) Sözleflme ile karar aras ndaki farklar III. VAZLI- VAZSIZ OLUfiLARINA GÖRE IV. HUKUK SONUÇLARINI MEYDANA GET RD KLER ANA GÖRE Ölüme ba l tasarruflar Sa lararas hukuki ifllemler V. YAPTIKLARI ETK LERE GÖRE Borçland r c ifllem (Verpflichtungsgeschäft) Tasarruf ifllemi (Verfügungsgeschäft) a) Kavram b) Tasarruf iflleminin türleri Borçland r c ifllem ile tasarruf ifllemi aras ndaki farklar a) Genel olarak b) Tasarruf yetkisi (Verfügungsmacht) c) Öncelik ilkesi (Prioritätsprinzip) VI. SEBEBE BA LI OLUP OLMAMALARINA GÖRE KAZANDIRMA VE SEBEP KAVRAMLARI I. KAZANDIRMA Genel bilgi Kazand rma çeflitleri a) Tasarruf ifllemi ile yap lan kazand rmalar b) Borçland r c ifllem ile yap lan kazand rmalar c) Maddi fiiller ile yap lan kazand rmalar...169

16 XIX II. KAZANDIRMANIN (KAZANDIRICI filem N) SEBEB fa sebebi (causa solvendi) Alacak sebebi (causa credendi) a) ade alaca na sahip olma amac b) Rücu alaca na sahip olma amac c) Bir karfl edim alaca na sahip olma amac Ba fllama sebebi (causa donandi) Teminat sebebi Karma sebepler III. KAZANDIRICI MUAMELEN N SEBEBE BA LILI I SORUNU IV. BORÇ SÖZLEfiMELER NDE HUKUK SEBEP: ÖZELL KLE SOYUT BORÇ KRARI Kavram Soyut borç sözleflmelerinin çeflitleri Soyut borç vaadinin (sözleflmesinin) flartlar a) Bir sözleflme bulunmal d r b) Sözleflme flekle tâbi de ildir c) Sözleflmede borç vaadinin sebebi gösterilmemelidir Soyut borç sözleflmelerinin hukuki niteli i ve sonuçlar spat sorunu SÖZLEfiMEDEN DO AN BORÇLAR I. GENEL OLARAK SÖZLEfiME KAVRAMI Sözleflme bir hukuki ifllemdir a) Sözleflme olgusu=sözleflmenin kurucu unsurlar (Tatbestand des Vertrages) b) Sözleflmenin hukuki sonuçlar aa) Sözleflmenin inflai (kurucu) sonucu (Gestaltungswirkung) bb) Sözleflmenin ba lay c sonucu (Abschlusswirkung) Sözleflme, bir hukuki iliflkidir II. AK T, SÖZLEfiME, BA IT VE MUAMELE KAVRAMLARI III. SÖZLEfiME TÜRLER Hukuki sonuçlar na göre sözleflme türleri a) Borç sözleflmeleri (borçland r c sözleflmeler = Schuldverträge) b) Tasarruf sözleflmeleri c) Statü sözleflmeleri (Statusverträge)...190

17 XX 2. Ba ms z olup olmamalar na göre sözleflme türleri Hukuk alanlar na göre sözleflme çeflitleri a) fiahs n hukukuna giren sözleflmeler b) Aile hukukuna giren sözleflmeler c) Miras hukukuna giren sözleflmeler d) Eflya hukukuna giren sözleflmeler e) Borçlar hukukuna giren sözleflmeler Borç sözleflmeleri (Borçland r c sözleflmeler = Schuldverträge) a) Genel bilgi b) Borç sözleflmelerinin türleri aa) Kanunla düzenlenmifl olup olmamalar na göre /a) simli sözleflmeler (Nominatkontrakte) /b) simsiz sözleflmeler (Innominatkontrakte) bb) Edim ilflikisine göre borç sözleflmelerinin türleri /a) Bir tarafa borç yükleyen sözleflmeler (einseitige Verträge) /b) ki tarafa borç yükleyen sözleflmeler (zweiseitige Verträge) /aa) Tam iki tarafa borç yükleyen sözleflmeler (vollkommen zweiseitige Verträge) /bb) Eksik iki tarafa borç yükleyen sözleflmeler (unvollkommene zweiseitige Verträge) /cc) Çok tarafl sözleflmeler (mehrseitige Verträge) cc) Zaman yönünden sözleflme türleri /a) Yal n sözleflmeler /b) Dönemli sözleflmeler /c) Sürekli sözleflmeler dd) Özel sözleflme türleri /a) Çerçeve sözleflmeler /b) Üçüncü kifli yarar na sözleflmeler /c) ltihakî sözleflmeler /d) Genel ifllem flartlar n içeren sözleflmeler /e) R zai sözleflmeler-real sözleflmeler /aa) R zai sözleflmeler (Konsensualverträge) /bb) Real sözleflmeler (Realverträge) /f) Görüflmeli sözleflmeler /g) nançl sözleflmeler...200

18 XXI ee) Elden ifllemler (Handgeschäfte)-Borç sözleflmeleri ff) fiekle ba l sözleflmeler-flekle ba l olmayan sözleflmeler /a) fiekle ba l sözleflmeler /b) fiekle ba l olmayan sözleflmeler gg) vazl sözleflmeler-ivazs z sözleflmeler hh) Kesin sözleflmeler-tesadüfi(bahta ba l ) sözleflmeler SÖZLEfiMEN N KURULMASI (SÖZLEfiMEN N MEYDANA GELMES )..203 I. GENEL OLARAK II. SÖZLEfiMEN N TARAFLARI III. RADE BEYANLARININ UYGUNLU U Uygunluk (Uyuflma, Anlaflma, Konsens) kavram Uygunlu un kapsam a) Genel bilgi b) Sözleflmenin esasl noktalar aa) Objektif esasl noktalar bb) Sübjektif esasl noktalar c) Sözleflmenin yan (ikinci derecedeki-tali) noktalar Uyuflmazl k (Anlaflmazl k, Dissens) a) Kavram b) Uyuflmazl k türleri aa) Aç k uyuflmazl k (offener Dissens) bb) Gizli uyuflmazl k.(versteckter Dissens) IV. RADE BEYANLARININ KARfiILIKLI OLMASI Kavram a) cap (Antrag, Offerte) aa) Tan m ve hukukî niteli i bb) cab n özellikleri /a) cap, karfl tarafa ulaflmal, ona varmal d r /b) cap, sözleflmenin objektif ve sübjektif yönden esasl bütün noktalar n kapsamal d r /c) cap, hukuki sebebi içermelidir /d) cab yapan ciddi olmal, icab yla ba lanmak niyetinde olmal d r cc) cab n flekli dd) cap ve icaba ça rma (icaba davet) ee) cab n hüküm ve sonuçlar...224

19 XXII 1/a) cap sahibinin icab yla ba l olmas /b) Ba l l k süresi /aa) Süreli icap /bb) Süresiz icap /aaa) Haz rlar aras ndaki süresiz icap /bbb) Haz r olmayanlar aras ndaki süresiz icap ff) cab n reddi b) Kabul aa) Kavram bb) Aç k ve z mnî (kapal ) kabul beyan cc) Kabulün tâbi oldu u flekil dd) Kabulün hüküm ve sonuçlar c) cap ve kabulün geri al nmas (Rücu=Widerruf) d) cap sahibi veya kabul edenin (muhatab n) ölmesi, ehliyetini kaybetmesi V. SÖZLEfiMEN N KURULDU U (MEYDANA GELD ) AN Sözleflmenin meydana geldi i an aç klayan teoriler a) Aç klama teorisi b) Gönderme teorisi c) Varma teorisi d) Ö renme teorisi Borçlar Kanununun kabul etti teori a) Haz rlar aras nda b) Haz r olmayanlar aras nda VI. SÖZLEfiMEN N HÜKÜM VE SONUÇLARINI MEYDANA GET RD AN Haz rlar aras nda Haz r olmayanlar aras nda SÖZLEfiMELERDE fiek L I. TANIM VE AMAÇ Tan m Amaç II. fiekl N FAYDA VE SAKINCALARI fieklin faydalar a) fiekil sözleflmeye kesinlik sa lar b) fiekil sözleflmeye aç kl k getirir...237

20 XXIII c) fiekil flart, ispat, güvenlik ve kolayl getirir d) fiekil, taraflar düflünmeye sevkeder e) fiekil, aleniyet ve güven sa lar f) fiekil, sözleflmenin yorumunu kolaylaflt r r Sak ncalar III. BORÇLAR HUKUKUNUN KABUL ETT S STEM IV. fiekl N TÜRLER Amaçlar na göre fleklin türleri a) Geçerlik flart olarak flekil aa) Kanuni flekil bb) radi flekil cc) fiekil mecburiyetinin kapsam b) sbat flart olarak flekil Yap l fl tarz na göre fleklin türleri a) Adi yaz l flekil aa) Genel bilgi bb) Metin cc) mza /a) Genel kural /b) Mümessil veya vekilin imzas /c) Bofla (beyaza) imza atmak /d) Kural n (elyaz s yla imzan n) istisnalar /aa) Bir alet vas tas yla (mekanik) imza atmak /bb) mza atamayanlar n el iflareti kullanmas /cc) Mühür kullan lmas /dd) Görme özürlülerin (âmâlar n) imza atmas /ee) Güvenli elektronik imza /f f) mza yeri b) Mevsuf yaz l flekil c) Resmi flekil aa) Genel bilgi /a) Noter /aa) Düzenleme yoluyla (re sen düzenlenen) senet /bb) mza tasdiki (imza onaylamas ) /b) Tapu sicil müdürü /c) Di er resmi makamlar d) Resmi sicillere tescil...256

21 XXIV e) lân f) Sözlü flekil V. RESM S C L VE SENETLER N HÜKÜM VE SONUÇLARI VI. KANUN fiekle BA LI SÖZLEfiMELER N DE fit R LMES VII. KANUN fiekle BA LI SÖZLEfiMELER N ORTADAN KALDIRILMASI VIII. fiek L fiartina UYMAMANIN SONUÇLARI Butlan görüflü Kendine özgü geçersizlik görüflü Yokluk görüflü Eksik borç görüflü Fiili sözleflme görüflü IX. fiek L NOKSANLI IYLA SAKAT SÖZLEfiMEN N BAfiKA B R HUKUK fileme DÖNÜfiMES SÖZLEfiMEN N ÇER (AKD N MUHTEVASI) I. SÖZLEfiME ÖZGÜRLÜ Ü (AK T SERBEST S ) VE SINIRLARI rade özerkli i ( rade muhtariyeti=privatautonomie) Sözleflme özgürlü ü (Akit serbestisi=vertragsfreiheit) Sözleflme özgürlü ünün çeflitli anlamlar a) Sözleflme yapma hürriyeti ( nikat serbestisi=abschlussfreiheit) aa) Kural: Kurma (inikat) özgürlü ü b) stisna: Sözleflme yapma mecburiyeti (Kontrahierungszwang) aa) Genel bilgi bb) Kanundan do an sözleflme yapma mecburiyeti /a) Özel hukuk kökenli kanunlardan do an sözleflme yapma mecburiyeti /b) Kamu hukuku kökenli kanunlardan do an sözleflme yapma mecburiyeti /aa) Kamu hizmetlerini ve baz hayati maddeleri sa lamak için öngörülen sözleflme yapma mecburiyeti /bb) Güdümlü ekonominin getirdi i sözleflme yapma mecburiyeti /cc) Fiilî tekel nedeniyle sözleflme yapma mecburiyeti veya tazminat ödeme borcu..275

22 XXV cc) Hukuki ifllemden do an sözleflme yapma mecburiyeti: SÖZLEfiME YAPMA VAAD (ÖNAK T) /a) Tan m /b) Sözleflme yapma vaadinin (önakdin) flartlar /aa) Önakit, borçland r c bir iflleme, bir borç sözleflmesine iliflkin olmal d r /bb) As l sözleflmenin konusu yeter derecede belirli veya belirlenebilir olmal d r /cc) Sözleflme yapma vaadi, as l sözleflmenin ba l tutuldu u flekle uygun olarak yap lmal d r /dd) Sözleflme yapma vaadi, alacakl ya, vaad edenden vaadini yerine getirmesini isteme yetkisini vermelidir /ee) Önakdin konusu imkâns z, hukuka veya ahlâka ayk r olmamal d r /c) Sözleflme yapma vaadinin hüküm ve sonuçlar /aa) Önakit, taraflara as l sözleflmeyi yapma borcu yükler /bb) Vaad alacakl s, aynen ifa yerine tazminat davas da açabilir c) Sözleflmenin di er taraf n seçme hürriyeti d) Sözleflmeyi ortadan kald rma veya de ifltirme hürriyeti e) fiekil hürriyeti f) Sözleflmenin içeri ini düzenleme hürriyeti (Gestaltungsfreiheit, Inhaltsfreiheit) aa) Genel ilke bb) Düzenleme serbestisinin s n rlar /a) Sözleflmenin içeri inin hukuka ayk r olmas /aa) Genel bilgi /bb) Hukuka ayk r l n tesbiti (Emredici hukuk kurallar na ayk r l k) /cc) Sözleflmelerde görülen hukuka ayk r l k halleri /aaa) Hukuk düzeni bizzat sözleflmenin yap lmas n yasaklam flt r /bbb) Hukuk düzeni sözleflmede öngörülen edimi yasaklam flt r...290

23 XXVI 1/ccc) Hukuk düzeni sözleflmenin amac n yasaklam flt r /ddd) Kanuna karfl hile /b) Sözleflmenin içeri inin ahlâka ayk r olmas /aa) Genel olarak /bb) Ahlâka ayk r l k halleri /aaa) Bizzat sözleflmenin yap lmas ahlâka ayk r d r /bbb) Edim (Sözleflmenin içeri i) ahlâka ayk r d r: /ccc) Sözleflmenin amac ahlâka ayk r d r /c) Sözleflmenin içeri inin imkâns z olmas /aa) Genel bilgi /bb) mkâns zl n unsurlar : /aaa) Edim,bafllang çtan itibaren imkâns z olmal d r /bbb) Edim, objektif (mutlak) anlamda imkâns z olmal d r II. SÖZLEfiME HÜRR YET N N MÜEYY DES : GEÇERS ZL K (HÜKÜMSÜZLÜK) Yokluk ve geçersizlik kavramlar a) Genel olarak b) Yokluk (Sözleflmenin meydana gelmemesi) c) Geçersizlik (Hükümsüzlük: Ungültigkeit: Unwirksamkeit)..299 aa) Eksiklik (Eksik Sözleflmeler = Unvollkommenheit, Unvollkommene Vertråge) bb) Butlan (bât l sözleflmeler= Nichtigkeit, nichtige Verträge) /a) Genel olarak (tam) butlan /b) K smî butlan (Teilnichtigkeit) /aa) Genel bilgi /bb) K smî butlan n flartlar /aaa) Objektif flart /bbb) Subjektif flart /cc) Hukuki sonuçlar cc) ptal ( ptal kabiliyeti= Anfechtung, Anfechtbarkeit) RADE LE BEYAN ARASINDA STENEREK MEYDANA GET R LEN UYGUNSUZLUK...311

24 XXVII I. GENEL B LG II. LAT FE BEYANI (SCHERZERKLAERUNG) III. Z HN KAYIT (MENTALRESERVATION, GEHEIMER VORBEHALT) IV. MUVAZAA (SCHEINGESCHAEFT, SIMULATION Tarifi Muvazaan n flartlar (unsurlar ) a) Görünürdeki (zahiri, muvazal ) ifllem (Scheingeschäft, simuliertes Geschäft) b) Muvazaa anlaflmas (Simulationsabrede) c) Gizli ifllem (Verdecktes, dissimuliertes Geschäft) d) Aldatma kasd (Täuschungsabsicht) Muvazan n çeflitleri: a) Mutlak muvazaa b) Nisbi muvazaa aa) Genel bilgi bb) Nisbi muvazan n çeflitleri /a) Sözleflmenin niteli ini de ifltiren muvazaa /b) Sözleflmenin konusunda veya flartlar nda yap lan muvazaa /c) Taraflar n flahs nda muvazaa Muvazaan n taraflar aras ndaki hüküm ve sonuçlar : a) Görünürdeki (Muvazal ) ifllemin hükümsüzlü ü aa) Kural bb) stisnalar /a) Alacak hakk n iyi niyetle yaz l borç ikrar na dayanarak iktisap eden kimse korunur: /aa) Alacak, hukuken geçerli bir flekilde iktisap edilmifl olmal d r: /bb) Alacak, yaz l bir borç ikrar na dayanarak kazan lm fl olmal d r /cc) Alacak, iyiniyetle temellük edilmifl olmal d r /b) Tapu sicilindeki kayda iyi niyetle güvenerek aynî hak iktisap eden kimse korunur /c) Dürüstlük kural b) Gizli ifllemin hüküm ve sonuçlar Muvazaan n isbat...328

25 XXVIII a) Üçüncü kifliler yönünden b) Taraflar yönünden Tek tarafl hukuki ifllemlerde muvazaa Muvazaan n mümkün olmad ifllemler Muvazaan n benzer baz ifllemlerden fark a) nançl ifllemden fark aa) Genel bilgi bb) Unsurlar /a) nanç anlaflmas /b) Devir (temlik) ifllemi cc) nançl ifllemin hüküm ve sonuçlar b) Nam müsteardan fark c) Kanuna karfl hile aa) Genel bilgi bb) Kanuna karfl hilenin unsurlar /a) Bir ifllemin yap lmas emredici bir hukuk kural yla yasaklanmal d r /b) Kanunun izin verdi i baflka bir ifllem yap lmal d r /c) Taraflar n yapt klar ifllem, yasaklanan ifllemin do uraca sonucu meydana getirme e elveriflli olmal d r cc) Kanuna karfl hilenin sonuçlar dd) Kanuna karfl hilenin muvazaadan fark RADE SAKATLI I (WILLENSMAENGEL) I. GENEL B LG II. RADE SAKATLI ININ ÇEfi TLER (OLUfiUM SAKATLI I- BEYAN SAKATLI I) III. RADEY SAKATLAYAN SEBEPLER Hata (Irrtum) a) Kavram ve tan m b) Hatan n çeflitleri aa) Genel bilgi bb) Saik hatas -beyan hatas /a) Saik hatas /aa) Genel bilgi: /bb) Saik hatas n n sonuçlar : /b) Beyan hatas :...343

26 XXIX 1/aa) Beyan fiilinde hata (Irrtum über die Erklärungshandlung) /bb) Beyan muhtevas nda hata (Irrtum über den Inhalt der Erklärung; Inhaltsirrtum)..344 c) Esasl hata-esasl olmayan hata /a) Sözleflmenin niteli inde hata /b) Eflyan n ayn nda hata /c) fiahs n hüviyetinde (kimli inde) hata /d) Edim veya karfl edimin miktar nda hata /e) Temel hatas (Mevsuf saik hatas ), (Akdin lüzumlu vas flar nda hata; Grundlagenirrtum) /aa) Genel olarak /bb) Temel hatas n n hukuki niteli i /cc) Temel hatas n n unsurlar /aaa) Saik hatas /bbb) Subjektif unsur /ccc) Objektif unsur /dd) Uygulama halleri: dd) Vas tan n hatas (yanl fl iletme) c) Hatan n dürüstlük (do ruluk) kural na ayk r olarak ileri sürülememesi d) Hata sebebiyle sözleflmenin iptali halinde hata edenin tazminat ödeme borcu aa) Genel bilgi bb) Karfl tarafa ödenecek tazminat n flartlar /a) Hata eden, kusurlu olmal d r /b) Karfl taraf (muhatap), hata edenin hataya düfltü ünü bilmemeli veya bilebilecek durumda olmamal d r /c) Ödenecek zarar, kural olarak menfi zarard r Hile (aldatma: absichtliche Täuschung) a) Genel olarak: b) Hilenin unsurlar : aa) Aldatma fiili: bb) Aldatma (hile) kasd : cc) lliyet ba : c) Üçüncü flahs n hilesi: d) Zarar n tazmini: e) Hileyi ispat:...363