Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEÐÝMÝZDE 50. HÝZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERÝMÝZÝN ÖZGEÇMÝÞLERÝ ARALIK 2007 ANKARA

2 HKMO 40. DÖNEM KURULLARI HKMO YÖNETÝM KURULU ASIL Baþkan Ali Fahri ÖZTEN 2.Baþkan Fazlý Yaþar ÇETÝNTAÞ Genel Sek. Ertuðrul CANDAÞ Genel Say. Asiye Ülkü KUTLU Örgüt. Sek. Ufuk Serdar ÝNCÝ Üye Timur Bilinç BATUR Üye Özgür KARATAÞ YEDEK Hüseyin GÜL Ayhan BÝNGÖL Ömer AKTAÞ Mustafa Kürþat ÇETÝNER Melik SARAÇ Metin EREL Ýlyas KÜÇÜKTOPANA HKMO DENETLEME KURULU ASIL Oktay GAZÝOÐLU Salih SUÝÇMEZ Güzide UZUN Hayriye ÞENDÝÇ Gürkan ÖZ Murat SULU Ayhan YÜKSEKKAYA YEDEK Ayhan AKYÜZ Seyfullah DEMÝRKAYA Emin ÖZGÜR Derviþ ÖNEN Mahir DOÐAN Barýþ YILMAZER Hasan Tahsin BOSTANCI HKMO ONUR KURULU ASIL Halil KAYNARCA M. Tevfik ÖZLÜDEMÝR Fikret NERGÝZ Servet KARAMAN Zeynel Abidin ÖZTÜRK YEDEK Suat ATAY Talip KIRAN Zafer BEYDÝLLÝ Mahmut GÜLTEKÝN Ahmet Ayhan DEVECÝ TMMOB YÖNETÝM KURULU ASIL Nail GÜLER YEDEK Haydar YILMAZ Sedat DOÐAN SUNUÞ Harita ve Kadastro Mühendisliði eðitimine 1949 yýlýnda þimdiki adý Yýldýz Teknik Üniversitesi olan Ýstanbul Teknik Okulunda baþlanmýþ olup, Okul ilk mezunlarýný 1952 yýlýnda vermiþtir. Bu tarihten önce Harita ve Kadastro Mühendisliði eðitimi gerek Milli Eðitim Bakanlýðý ve gerekse Harita Genel Komutanlýðý aracýlýðýyla yurt dýþýnda yapýlmaktaydý. Harita ve Kadastro Mühendisliðinin ülkemizde üniversite düzeyinde eðitime baþlamasýnda emeði geçen baþta dönemin Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mümtaz TARHAN olmak üzere, bölümün eðitim kadrosunda yýllarca onurlu bir duruþ sergileyen dönemin üç güzel insanýna; Macit ERBUDAK, Ekrem ULSOY ve Burhanettin TANSUÐ hocalarýmýza sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz. Odamýz 1954 yýlýnda TMMOB bünyesinde kurulan on Oda dan biridir. Kuruluþ yýlýnda üye sayýsý 60'týr. Bugün ise bu sayý 10 bini aþmýþtýr. Mesleðimizin ve Odamýzýn dünden bugüne her alanda ve her yönde geliþmesine katký veren ve destek olan tüm meslektaþlarýmýza teþekkürü borç biliyoruz. Özellikle 50 yýllýk, yarým asýrlýk bir dönemde bu onurlu ve sorumluluk içeren görevi yerine getiren Çýnarlara ayrýca en içten sevgi ve þükranlarýmýzý sunuyoruz. Aramýzda olmayan, yaþamýný yitiren meslektaþlarýmýzýn anýsý önünde saygýyla eðiliyoruz. Odamýzca, 2002 yýlýndan bu yana her yýl meslekte 50. yýlýný dolduran üyelerimize verilmekte olan Meslekte 50. Yýl Hizmet Plaketi bu dönem 1957 yýlý mezunlarýna verilmektedir. Biliyoruz, Çýnarlarýmýzýn emekleri tartýþýlmazdýr. Emeðin en yüce deðer olduðunu Odamýz her platformda ve her alanda dile getirmekte ve savunmaktadýr. Ýyi ki sizler varsýnýz, iyi ki Harita ve Kadastro Mühendisliði mesleðini seçtiniz. Sizlere bir kez daha þükranlarýmýzý sunuyor ve kutluyoruz mezunlarýnýn özgeçmiþlerinin yer aldýðý bu kitapçýk, 50. Yýl Hizmet Plaketi ile birlikte teþekkürümüzün küçük bir ifadesi olarak hazýrlanmýþtýr. HKMO 40. Dönem Merkez Yönetim Kurulu

3 NURETTÝN ERTEKÝN Oda Sicil No: yýlýnda Kütahya nýn Emet kazasýnda dört kardeþin en küçüðü olarak doðdu. Ýlkokulu Emet te, orta tahsilini Kütahya da yaptý yýlýnda Yýldýz Teknik Üniversitesi nin imtihanýný kazanarak burslu olarak okumaya baþladý ve 1957 yýlýnda mezun oldu. Sonra Kütahya Azot Sanayi Fabrikasý nýn yapýmý sýrasýnda 5-6 ay çalýþtý ve evlendi. Askerlik tecilini yapamadýklarý için ayrýlýp Kadastro Genel Md. Fotogrametri Dairesi nde bir müddet çalýþtýktan sonra Adapazarý Arazi Kadastro Müdürlüðü ne tayin oldu. Oradan 1961 yýlýnda Polatlý Topçu Okulu nda eðitimine baþladý ve Harita Genel Müdürlüðü nde ( Cebeci ) asteðmen olarak görevini tamamladý. Kütahya Tapulama Müdürlüðü nde göreve baþladý ve memleketine 25 yýl hizmet edip müdür yardýmcýsý olarak emekli oldu. Üç çocuk babasýdýr. 3

4 ABDÜLKERÝM KEÇECÝ Oda Sicil No: Siverek (Þ.Urfa) doðumludur. Siverek Ýlk-Orta okulu (1950), Ankara Tapu ve Kadastro M.Lisesi (1953), Ýstanbul Yýldýz Teknik Akademisi Harita-Kadastro Bl. (1957) mezunudur. Ýþ hayatýna Ýmar ve Ýskan Bk.Planlama Gn. Md., Harita D.Bþk.da baþladý. Bu arada ( ) kentlerin imar planlarýna esas olacak haritalarýn kontrol/ onayýnda çalýþtý.bakanlýðýn belediye fen elemanlarýný yetiþtirmek için açtýðý Ýmar Uygulamasý Kurslarýnda 12 yýl hocalýk yaptý. Yine Bakanlýkça gönderildiði Hollanda/Delf/International Technical Cours (ITC) de, hava fotoðraflarýndan yararlanýlarak imar planý düzenlemelerinde kullanýlan haritalarýn (land use map) elde edilmesinde bir yýl süreli (1970) kurs gördü. Mezuniyet projesi olarak, Ýrlanda/Dublin kentinin (land use) haritasýnýn yapým çalýþmalarýnda bulundu de Ýzmir Bld.Ýmar Md. de çalýþtý. Burada Harita Þb.Md. Kuruluþunu saðladý. Ayrýca, Ýmar Yasasýnda yer almasýna raðmen o sýralarda nadiren uygulanan yasanýn 18. (eski 42.)madde de yeralan ve imar planý içindeki kadastro parsellerinin imar planýna göre düzenlenip araziye uygulama iþlemlerinin Belediyece yapýlmasýnda çalýþtý yýllarýnda Ýller Bankasý (Ýzmir) 3.Bölge Müdürlüðünde çalýþtý ve burada devlet memurluðundan emekli oldu yýllarýnda mesleðini serbest olarak sürdürdü ve çok sayýda harita, imar uygulamasý, islah imar planý uygulamasý.vb iþler yaptý ve emekli oldu. Ýzmir de ikamet etmektedir. Evli ve iki kýz babasýdýr. 4 METÝN GÜRDAL Oda Sicil No: te Burdur da doðdu. Burdur Sanat Enstitüsünü bitirdikten sonra imtihanýný kazanýp Ýstanbul Teknik Okulu Harita Kadastro Bölümü nde 1953 yýlýnda mühendislik eðitimine baþladý yýlýnda mezun oldu. Ayný yýl D.S.Ý.'de göreve baþladý yýlýnda Ordu Donatým Yardýmcý Subay Okulunda 6 aylýk bir eðitimden sonra - Harita Mühendisi olduðu için- tayinle Harita Genel Müdürlüðü'nde göreve baþladý. Burada 18 ay personel þubesinde evrak kayýt memuru olarak askerliðini tamamladý. Tekrar D.S.Ý.'deki görevine devam etti. Etüt-plan, proje ve inþaat kontrolü olarak görev yaptýktan sonra 1969 yýlýnda Burdur Þube Müdürü olarak atandý yýlýnda emekli oluncaya kadar 5 adet baraj ve sulama þebekelerinin inþaatý ile 3 adet gölet inþaatýný ve normal miktarda taþkýn koruma, kurutma, arazi ýslahý gibi çalýþmalarý sonuçlandýrdý. 5

5 FUAT AKSU Oda Sicil No: yýlýnda Amasya da doðdu. Ýlk ve orta okulu Amasya da bitirdi. Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi nden sonra Ýstanbul Yýldýz Teknik Üniversitesi Harita Kadastro Mühendisliði Bölümü nü 1957 yýlýnda bitirdi. Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü nde 1974 yýlýna kadar muhtelif görevlerde bulundu. Bu arada yedek subay olarak askerlik görevini tamamladý yýlýnda Ýzmir Tapu Kadastro Bölge Müdürlüðü baþmühendisliði görevine atandý. Emekli olduðu 1989 yýlýna kadar bu görevde iken Ýzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu nda öðretim görevlisi olarak çalýþtý yýlýnda büro açýp serbest olarak mesleðini sürdürdü. Evli ve iki çocuk babasýdýr. 6 ERDAL AKDAÐ Oda Sicil No: tarihinde Merzifon da doðdu. Evli, ikisi erkek biri kýz üç çocuk babasýdýr. Ýlk ve Ortaokulu Merzifon da okudu yýlýnda Tapu ve Kadastro Meslek Lisesine girdi ve 1953 yýlýnda mezun oldu yýlýnda Gaziantep Tapu Sicil Muhafýzlýðý nda 3 ay Fen Memuru Muavini olarak çalýþtý. Ayný yýl Ýstanbul Teknik Okulu Harita Kadastro Mühendisliði Bölümü ne (Bugünkü Yýldýz Teknik Üniversitesi) girdi ve 1957 yýlýnda bitirdi yýllarý arasýnda 14 ay Karayollarý Genel Müdürlüðü Yollar 7. Bölge de (Samsun) Yol Etüd Ekip Þefi olarak çalýþtý yýllarý arasýnda 18 ay askerlik hizmetini (6 ay 49.Dönem Ydk.Sby. Ýstihkam Okulu+12 ay Harita Genel Müdürlüðü Yedek Subay olarak) yaptý yýllarý arasýnda 8 yýl 2 ay Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dairesi Reisliði (Baþkanlýðý) Stereo Kýymetlendirme Þubesi nde Þef Mühendis olarak çalýþtý yýllarý arasýnda 14 yýl 4 ay Ýmar Ýskan Bakanlýðý Mesken Genel Müdürlüðü/ Emlak Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý nda Þube Müdürü, Daire Baþkan Yardýmcýsý ve Daire Baþkaný olarak çalýþtýktan sonra 04/01/1983 tarihinde kendi isteði ile emekli oldu. (25 yýl 6 ay devlet hizmeti) 1983 yýlýndan bu yana Harita Müteahhidi olarak serbest çalýþmaktadýr. ( arasý þahýs, 1988 yýlýndan bu yana AKDAÐ MÜH.DAN.ve TÝC.LTD.ÞTÝ.) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý nda 1 dönem yönetim kurulu üyeliði, 1 dönem muhasip üyelik, 10 dönem denetleme kuruluðu üyeliði, 12 dönem onur kurulu üyeliði ve 1 dönem 2 yýl (29.dönem) oda baþkanlýðý yaptý yýllarý arasýnda Konya Devlet Mühendislik Mimarlýk Akademisi (Selçuk Üniversitesi) Harita Kadastro Mühendisliði bölümünde 6 ders yýlý Dengeleme Hesabý-4 dersi (part-time) hocalýðý yaptý ve diploma projesi yöneticiliði yaptý. 7

6 SELAHATTÝN SOYKAN Oda Sicil No: yýlýnda Görele de doðmuþtur. Ýlköðrenimini Düzce-Gümüþova da, orta öðrenimini Ýzmit te tamamlamýþtýr yýlýnda girdiði Ýstanbul Teknik Okulu nun Harita ve Kadastro Mühendisliði Bölümü ünden 1957 yýlýnda mezun olmuþtur. Askerlik görevinin ardýndan 1959 yýlýnda atandýðý Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü ne baðlý Bursa Arazi Kadastro Müdürlüðü nde Kontrol Mühendisi ve Müdür; müteakiben ayný yerde Tapulama Müdürü olarak 1967 yýlýna kadar hizmet vermiþtir de naklen atandýðý Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý nda Keþif ve Denetim Mühendisi, Müdür ve Baþmühendis olarak 1977 yýlýna kadar görev yapmýþtýr yýlýnda Kültür ve Turizm Bakanlýðý na Proje Müdürü olarak atanmýþ, bu görevde 1984 yýlýna kadar çalýþmýþ, 1985 yýlý baþýnda emekli olmuþtur. Ankara da ikamet etmekte olup evli ve iki çocuk babasýdýr. 8 ALÝ TURHAN BARUTÇU Oda Sicil No: de Vakfýkebir de doðdu. Ýlk ve ortaokulu Görele de, liseyi Ankara Tapu Kadastro Lisesi nde okuduktan sonra 1957 de Ýstanbul Yýldýz Teknik Üniversitesi nden Harita ve Kadastro Mühendisi olarak mezun oldu. Kasým 1957 de burs aldýðý Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü nden bir yýl izin alarak Karayollarý Genel Müdürlüðü Konya 3.Bölge Müdürlüðü nde etüd ekip mühendisi olarak iþe baþladý. Mecburi hizmetinin bedelini ödeyerek Karayollarýnda çalýþmaya devam etti. Konya Karayollarý 3. Bölge Müdürlüðü nde etüd ekip mühendisliðinden sonra proje mühendisi, etüd proje þefi, daha sonra Erzurum 12.Bölge Müdürlüðü nde etüd proje þefi olarak görev yaptý. Mart 1965 de vatani görevini yapmak üzere görevinden ayrýldý. Nisan 1967 tarihinde Ankara Karayollarý Genel Müdürlüðü Etüd ve Proje Fen Heyeti Müdürlüðü nde Baþmühendis olarak çalýþmaya baþladý. Kastamonu Karayollarý 15.Bölge Müdürlüðü nde Bölge Müdür Yardýmcýsý, Ýzmir Karayollarý 2.Bölge Müdürlüðü nde Müdür Yardýmcýsý, Ankara Karayollarý Genel Müdürlüðü nde Yol Etüd Proje Fen Heyeti Müdürü, Ýstanbul Karayollarý 1.Bölge Müdürlüðü nde Proje Müdürü, Kastamonu Karayollarý 15.Bölge Müdürlüðü nde Bölge Müdürü, Ýstanbul Karayollarý 17.Bölge Müdürlüðü nde Bölge Müdürü, Bursa Karayollarý 14.Bölge Müdürlüðü nde Bölge Müdürü olarak görev yaptý. Ocak 1971 de 6 ay süreyle Fransa da A.S.T.E.F. bursuyla Yol Projeleri Otomasyonu ve Yol Yapým Teknikleri konusunda incelemelerde bulundu. Ekim 1981 tarihinde kendi isteði ile emekli oldu yýlýnda Karniþ (Bursa) firmasýnda Müdür olarak çalýþmak üzere Libya ya gitti. Aralýklý olarak 8 ay Libya da çalýþtý. Daha sonra Özdemir Ýnþaat (Ankara) firmasýnda Karayollarý Ýnþaatlarý Genel Koordinatörü olarak Nisan 1988 tarihine kadar çalýþtý. Nisan 1988 tarihinde Tefken Ýnþaat bünyesinde Teknik Danýþman olarak çalýþmaya baþladý. Bu firmada 300 km uzunluðunda Tarsus Ayr.- Adana Toprakkale- Gaziantep Otoyolu ve baðlantý yollarýnýn yapýmýnda projelendirme dahil baþlangýcýndan bitimine kadar 14 yýl süreyle hizmet verdi. Avrupa nýn muhtelif ülkelerinde temaslar kurarak proje ve inþaat iþlerinin yapýlmasý ve yürütülmesiyle ilgili firmaya danýþmanlýk yaptý. Þubat 2002 tarihinde Tefken Ýnþaat tan ayrýldý. Halen bir proje firmasýnda danýþmanlýk yapmaktadýr. Evli ve iki çocuk babasýdýr. 9

7 VAHDETTÝN KESKÝN Oda Sicil No: da Bayburt Cumhuriyet Ýlkokulu nu, 1949 da Orta Okulu nu bitirdi. Her yýl üç karnede iftiharla geçtiði için 1949 yýlýnda Tapu Kadastro Meslek Okulu na tercihen imtihansýz alýndý yýlýnda buradan mezun oldu. Kars ýn Dikme Köyü nde Dr. Haldun Özen ile dokuz ay çalýþtýktan sonra 1953 Eylül ünde Yýldýz Teknik Üniversitesi nin imtihanýný kazandý yýlýnda Harita Kadastro Mühendisi olarak mezun oldu. Ayný yýl Ýstanbul Çemberli Taþ taki Ýmar Müdürlüðü ne girdi de askere gitti. Altý ay okuduktan sonra bir buçuk yýl Ankara Harita Genel Müdürlüðü nde yedek subay olarak askerliðini yaptý de terhis oldu. Tekrar Ýstanbul Belediyesi nde 1962 de kurulan Harita Müdürlüðü ne girdi. Yollar Þube Þefi, Aplikasyon-Kotlandýrma þubeleri grup amirliði, sonra müdür muavinliði hizmetlerinde bulundu de ilçeler müstekil belediye olunca, Beþiktaþ Belediye Baþkanlýðý na tayinini istedi. Orada da Aplikasyon-Kotlandýrma þefliði görevinde bulundu yýlýnda yaþ haddinden Beþiktaþ Belediyesi nden emekli oldu. Toplam 41 yýl kamu hizmetinde bulundu. 10 ÝBRAHÝM ÝNAN Oda Sicil No: yýlýnýn 18 Aðustos günü, Akdeniz Bölgesinin küçük bir ili olan Burdur'da dünyaya geldi. Ýlk, orta ve lise öðrenimimi bu Ýlde baþarý ile tamamladý yýlýnda, Ýstanbul Teknik Okulu seçme sýnavlarýna katýldý. Öðrenimine devam edebilmek için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü nden öðrenci bursu almak mecburiyetindeydi. Bu sebeple, Harita ve Kadastro Mühendisliði Bölümünü seçti yýlýnda öðrenimimi tamamladý. Mecburi hizmetle yükümlü bulunduðu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünde görevine baþladý. 27 yýllýk görevi boyunca, Genel Müdürlüðün muhtelif illerindeki Tapulama ve Kadastro Müdürlükleri ile Genel Müdürlükte çeþitli görevlerde bulundu yýlýnda eþi Gülgün ile evlendi yýlýnda Sabri ve 1970 yýlýnda Serhat isimli iki oðlu dünyaya geldi yýlýnda kendi isteðiyle emekliye ayrýldý. Ankara Adliyesinde 1973 yýlýnda baþladýðý bilirkiþilik görevine, halen devam etmektedir. 11

8 AHMET NALBANT Oda Sicil No: yýlýnda Bilecik Bozüyük te doðdu. Ýlkokul ve ortaokul eðitimini Bozüyük te tamamladý tarihinde girdiði Tapu, Kadastro ve Meslek Lisesindeki eðitimini 1953 yýlýnda tamamladý. Ayný yýl sýnavlarýný kazandýðý o yýllardaki adýyla Ýstanbul Teknik Okulu Harita ve Kadastro Mühendisliði Bölümünden 1957 yýlýnda mezun oldu ve 1958 yýllarýnda Harita Genel Komutanlýðýna baðlý olarak Askerlik hizmetini yaptý. Ardýndan mecburi hizmet gereði Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü Bolu Þubesinde görev yaptý yýlýnda Ýmar Ýskan Bakanlýðý Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü nde göreve baþladý. Ayný kurumdan 1984 yýlýnda Daire Baþkaný olarak emekliye ayrýldý. Kurumdaki çalýþmalarý ülkedeki büyük deprem olaylarýna baðlý olarak (Gediz, Van, Muþ/Varto, Diyarbakýr/Lice..) uzun süren þantiye deneyimlerini içermektedir yýlýnda üç arkadaþý ile beraber kurduðu ÖZEN Harita Ltd. þirketinde 2003 yýlýna kadar serbest haritacýlýk hizmetleri verdi de evlendiði Gönül Nalbant ile birlikte üç erkek çocuk ve dört torun sahibi olarak yaþamaktadýr. 12 MÝTHAT GÜRKAN Oda Sicil No: yýlýnda Aydýn da doðdu. Ýlk ve ortaokulu Aydýn da okuduktan sonra 1948 yýlýnda Ankara da Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi nde tahsiline devam ederek 1951 yýlýnda bu okuldan kadastro teknisyeni ünvaný ile mezun oldu yýlý temmuz ayý baþýnda Aydýn ili, Germencik ilçesi Tapulama Müdürlüðü emrine Teknisyen olarak tayin edildikten sonra 1951 yýlý sonunda Çine Ýlçesi Tapulama Müdürlüðü emrine atandý. Bu müdürlükte 9 ay kadar teknisyen olarak çalýþtýktan sonra 1952 yýlý sonunda o zamanki ismi Yýldýz Yüksek Teknik Okulu olan okulun giriþ sýnavýný kazanarak 1957 yýlýnda okulundan mezun oldu. Okuldan mezun olduktan sonra 1959 yýlý baþýna kadar Ankara da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü ne Arazi Kadastro ve Fotogrometri Dairesi emrinde Mühendis olarak görev yaptýktan sonra 1959 yýlý Ocak ayýnda Ýstanbul da istihkam yedek subay okulunda 1959 yýlý Haziran ayý sonuna kadar 6 ay eðitim yaparak ve bu okulu bitirerek Ankara da Harita Genel Müdürlüðü nde Asteðmen ve Teðmen olarak askerlik görevini tamamladýktan sonra 1960 yýlý Haziran ayý sonunda terhis oldu yýlý Temmuz ayý baþýnda Aydýn ili Bölge Tapulama Müdürlüðü ne Kontrol Mühendisi olarak atanma sonucunda bu müdürlükte 1962 yýlý Ekim ayý baþýna kadar görev yaptýktan sonra Yýldýz Teknik Üniversitesi yüksek lisans sýnavýna girerek tekrar okumaya hak kazandý. O zamanki konum icabý yýllarý içerisinde yüksek lisans eðitimini tamamlayarak mezun oldu ve tekrar Aydýn Ýli Bölge Tapulama Müdürlüðü nde Kontrol Mühendisliði görevine devam etti yýlý Ekim ayý baþýnda Mersin ili BölgeTapulama Müdürü olarak atanmasý sonucunda bu ilde 1 Kasým Aðustos 1993 yýllarý arasýnda Bölge Tapulama Müdürü ve 1987 tarihinden itibaren Kadastro müdürü olarak görev yaptý. 20 Aðustos 1993 tarihinde emekli oldu. Emekli olduktan sonra Mersin Hukuk Mahkemelerinde bilirkiþilik yaptý yýlý Aralýk ayý baþýndan beri Mersin de faaliyet gösteren Ýmar Harita da Mühendis olarak görev yapmaktadýr. 13

9 ZÜHTÜ ÖNDER Oda Sicil No: Kütahya Simav Demirciköy de dünyaya gelmiþtir. Ýlkokulu köyde, ortaokulu Simav da, liseyi Ankara Tapu ve Kadastro Okulu nda, yüksek öðrenimini ise Yýldýz Teknik Okulu nda tamamladý. Askerlik görevinden sonra bir süre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü nde, yýllarý arasýnda Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý nda, yýllarýnda serbest olarak, yýllarýnda Turizm Bakanlýðý nda çalýþtý yýllarýnda da turizm sektöründe danýþmanlýk ve yönetici olarak görevler aldý. Bakanlýklarda çeþitli kademelerde yöneticilik yaptý. Bu süreler içerisinde özellikle imar ve turizm mevzuatý ve uygulamalarý üzerinde çalýþmalar yaptý. Devlet Mühendislik ve Mimarlýk Akademileri nde, belediyelere fen elemaný yetiþtiren kurslarda, Erkek Teknik Yüksek Öðretmen Okulu nda, belediye baþkan ve belediye fen ve imar iþlerinde çalýþan teknik elemanlarýn hizmet içi eðitimlerinde, kaymakamlýk kurslarýnda ve baþka platformlarda dersler, konferanslar, seminerler vb. eðitim iþlerinde görevler aldý. Ders notlarý, makaleler, araþtýrma raporlarý, uygulama klavuzlarý hazýrladý. Ýmar ve turizm mevzuatýnýn hazýrlanmasý konularýnda fiilen görevler aldý. Bu arada oda faaliyetlerine katýldý. Bir süre muhasip üye, sekreter üye ve oda baþkanlýðý görevlerini yürüttü. Ayrýca kalkýnma planlarý ile yýllýk uygulama programlarýnýn hazýrlanmasý çalýþmalarýna katýldý. 14 ALAATTÝN MÝNSÝN Oda Sicil No: te Simav/Kütahya da doðdu de Ýzmir Dumlupýnar ilkokuluna baþladý da Simav Ortaokulu nu, 1953 te Kadastro Meslek Lisesi ni bitirdi ve kýsa dönem Iðdýr Tapulama Müdürlüðü nde teknisyen olarak çalýþtý de Yýldýz Teknik Üniversitesi nden mezun oldu yýllarý arasýnda Ýller Bankasý Ankara Bölgesi Kontrol Mühendisliði yaptý yýllarý arasýnda askerlik görevini tamamladý Tapu ve Kadastro Gn. Müd. Kontrol Mühendisliði, Teksif Nirengi Müstakil Ekip Þefliði,Florya-Þenlik Mahallesi Kadastro ve imar paftalarý arasýndaki uyuþmazlýðýn giderilmesi çalýþmalarýnda ekip þefliði ve ilk defa þebekelerin dengelemeli transfarmasyonu, Ataköy parselazyon, ifraz, aplikasyon, genel sýnýr tespitiyle kadastrol revizyonu için ilk sayýsal metod uygulamasýnda ekip þefi, Ankara Belediyesi Ýmar Müdürlüðü Yol ve Aplikasyon Þefi ve Ankara Metropolitan olan çevre yollarýnýn alternatifli olarak güzergahlarýnýn tespitiyle raporlarýnýn hazýrlayýcýsý olarak, Manisa Belediyesi Ýmar Ýþleri Müdürü, Ýzmir Metro Mühendislik Bürosu nda, Ýller Bankasý Ýzmir Bölgesinde Baþ.Müh., Ýller Bankasý Adana Bölge Md.Baþ Müh. Olarak görev yapmýþtýr yýlýnda emekli olmuþtur ve iki çocuk babasýdýr. 15

10 MEHMET NADÝR AKGÜL Oda Sicil No: yýlýnda Mardin'de doðdu. Ýstanbul Teknik Okulundan (Yýldýz'dan) 1957 yýlýnda Harita ve Kadastro Mühendisi olarak mezun oldu. Türkiye ve Ortadoðu Amme Ýdaresi Enstitüsü'nün Genel öðretim ve Eðitim Programýný bitirerek diploma aldý. Fransa Cumhuriyeti'nin verdiði bursla Paris'teki ÝNSTÝTU INTERNATÝONAL D'ADMÝNÝRATION POLÝTÝQUE'ýn yeterliklik sýnavlarýný vererek akademik yýlýnda 14 aylýk öðrenim ve eðitim sonunda diploma aldý. Ýdari Bölümü bitirme sýnavý idari yargý konusundadýr. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü'nün Planlama ve Koordinasyon Baþkan Yardýmcýsý iken 1973 yýlýnda Ýzmir Grup Tapu Sicil Müdürlüðü'ne, 1980 yýlýnda yeni kurulan Bursa Grup Tapu Sicil Müdürlüðü'ne atandý yýlýnda kendi isteðiyle emekli oldu. Cevher Makina Sanayi ve Cevher Döküm A.Þ.'nin oluþturduðu grupta müþavirlik yöneticilik ve inþaat þirketinde genel müdürlük yaptý. Halen Cevher Döküm A.Þ.'de müþavirlik ve kendi dükkanýmda antikacýlýk yapmaktadýr. 16 SIDDIK AÇIKGÖZ Oda Sicil No: yýlýnda Kahramanmaraþ ta doðdu de Polatlý Topçu Okulu nu Yedek Subay olarak bitirmiþtir de Polatlý Yedek Subay Okulu nda öðretim üyesi olarak bulunmuþtur yýllarýnda Tapu ve Kadastro Müdürlüðü nde Teksif Nirengi de mühendis olarak çalýþmýþtýr yýllarý arasýnda Ýstanbul Eyüp Kadastro Müdürlüðü nde kontrol mühendisi olarak görev almýþtýr de Karadeniz Ereðli arazi kadastro müdürü olarak mesleðine devam etmiþtir yýllarý arasýnda ise Düzce de Harita ve Kadastro Mühendislik ve Müþavirlik bürosunu açmýþtýr. Serbest çalýþtýðý zaman içerisinde dört yýl belediye meclis üyeliði ve imar komisyon baþkanlýðý yapmýþtýr. Evli ve iki çocuk babasýdýr. 17

11 ORHAN SEDAT ÖKTEM Oda Sicil No: yýlýnda Harita Mühendisi diplomasýný almýþtýr. Harita Genel Müdürlüðü nde 1979 yýlýnda emekli olana dek 1/ ölçekli harita alýmlarý için Geodezi Topo plan þubelerinde nirengi bütünleme ve revizyon çalýþmalarýna katýldý. Bu arada askeri havaalanlarý Gaziemir, Bakýlesir, Mürted, Diyarbakýr, Erzurum havaalanlarýnýn plan çalýþmalarýný yaptý. Emekli olduktan sonra Ýkinci Petrol Boru Hattý ný (Irak-Adana 620km) yürüttü. Daha sonra Eleþir-Aðrý Otoyolu (86km) ve Salihli-Kula-Uþak otoyol projelerinde görev almýþtýr. Üç dört yýl süre ile Didim-Söke-Bodrum bölgesinde imar planlarý iþlemlerini yürüttü. Özkaya Ltd. Þti. ile yetki kendisine olmak üzere mesleðine devam etmektedir. 18 OSMAN ALTAN ÝLTER Oda Sicil No: Ýstanbul doðumludur yýlýnda Iþýklar Askeri Lisesi nden, 1954 yýlýnda Kara Harp Okulu ndan mezun olmuþtur yýlýnda Topçu Okulu ndan, 1957 yýlýonda Harita Yüksek Teknik Okulu ndan mezun olduktan sonra Harita Genel Müdürlüðü nde topoðrafya ve plan çalýþmalarý yapmýþtýr yýlýnda Ordu Dil Okulu Fransýzca Bölümünü bitirmiþtir yýlýnda 1 yýl süre ile Paris te Fransýz Harita Dairesi nde ( Enstitut Geographique Nationale ) staj çalýþmasý yapmýþtýr. Dönüþte Harita Genel Müdürlüðü Kartoðrafya Dairesi nde Kýsým Amirliði, Þube Müdürlüðü ve Daire Baþkalýðý görevlerinde bulunmuþtur. Türk-Rus hudut iþaretlemesinin kartoðrafik çalýþmasýný yapmýþ, Türk Standartlarý Ensititüsü ndeki bazý standartlarý hazýrlamalarýna katýlmýþtýr yýlýnda Kara Harp Okulu nda Teknik Bilimler Bölüm Baþkanlýðý ve 1985 yýlýnda öðretim baþkanlýðý görevlerini yaptýktan sonra 1986 yýlýnda kadrosuzluk nedeniyle Kýdemli Albay rütbesi ile ordudan ayrýlmýþtýr. Halen evli ve bir çocuk babasýdýr. 19

12 20 ÖZGEÇMÝÞÝNÝ GÖNDEREMEYEN ÜYELERÝMÝZ 146 Mehmet KESER 154 Yýlmaz ERKANLI VEFAT EDEN ÜYELERÝMÝZ 131 Mustafa SEVEN 132 Mehmet AKMAN 133 Özkan TURUNÇOÐLU 134 Ýsmet SAVAÞERÝ 136 Mahmut ÇAKAR 137 Mustafa TÜKEL 139 Etem TÜZÜNER 147 Ýhsan KAYMAKÇIOÐLU 150 Selehattin ÖZNUR 152 Erdoðan ORTAÇ 157 Münir GEZEROÐLU 159 Çetin ÖZYARAN 160 Kadir DEMÝRCÝOÐLU 163 Hüseyin Yýlmaz RASAN 188 Sabit YANIKOÐLU 189 Mustafa ATAMAN 190 Hayrettin ÖNSOY 197 Fahrettin AYDIN 228 Behice BÜLBÜL 21

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ Üretimde 50 Yılı Devirenler KASIM 2008 ANKARA ...Saraylar saltanatlar

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ Üretimde 50 Yılı Devirenler KASIM 2011 ANKARA SUNUŞ 1949 yılına

Detaylı

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ Üretimde 50 Yılı Devirenler ARALIK 2010 ANKARA 2 SUNUŞ Ülkemizde

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

* HABERÝ 8 DE. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma

* HABERÝ 8 DE. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma Vali Kara dan BÝK e iade-i ziyaret Hedefimiz Çorum u daha ileri taþýmak Vali Ahmet Kara dün Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum Þubesi ne iade-i ziyarette bulundu. Gazetecilik mesleðinin toplumun haber alma

Detaylı

Darýsý Saat Kulesi ne

Darýsý Saat Kulesi ne Anadolu nun þifreleri Hitit eserlerinde gizli Hitit dönemi eserleri, Anadolu tarihine ýþýk tutan bilgi ve belgeler içeriyor. ÇORUM Çorum daki arkeolojik kazýlarla gün yüzüne çýkarýlan Hitit dönemi eserleri,

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ 21. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2010-2012 Ocak /2012 ------------------ Ýstanbul Yayýna Hazýrlayan :TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı

Oto çetesine þafak baskýný

Oto çetesine þafak baskýný THY Acentesi avuþoðlu Turizm orum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin, orum un kültür turizminin geliþmesi için orumlular ýn topyekün seferber olmalarý Halit Ýnaltekin gerektiðini belirterek, tanýtým için ilgili

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 10-11-12 Ekim-Kasým-Aralýk 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 10-11-12 Ekim-Kasým-Aralýk 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Sevda ERGÝZ Mustafa KIZMAZ Hüseyin AYTAÇ Adem YILMAZEL Serkan ERÝKGENOÐLU

Detaylı

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Halit Yýldýrým a birincilik ödülü BIT 2015 Uluslararasý Turizm Fuarý nda Çorum tanýtýmý devam ediyor. Ýtalya Turizm Fuarý nda tanýtým * HABERÝ 2 DE Yaptýðý nesir ve güfte yarýþmalarý ile edebiyat çevrelerinin

Detaylı

Külcü nün adaylýðý tescillendi

Külcü nün adaylýðý tescillendi orum Travel Turkey de OSB ye 23 milyon ödenek Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katýlýmý ile Ýzmir'de düzenlenen 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün düzenlenen törenle açýldý. Organize

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat:10.00 17.30 ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ K U Þ A D A S I

8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat:10.00 17.30 ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ K U Þ A D A S I K U Þ A D A S I ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ ONUR KONUKLARI Prof. Dr. Bedia AKARSU, Prof. Dr. Cevat GERAY, Prof. Dr. Afþar TÝMUÇÝN SUNUM Y. Bekir YURDAKUL KATILANLAR Zeliha AKÇAGÜNER, Zeynep ALÝYE, Erdal ATICI,

Detaylı

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet'te görev deðiþimi Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet ten 4 bin 500 öðrenciye trafik eðitimi Asker adaylarýna duyuru Þubat 2014 er celbi

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

ÇALIÞMA RAPORU 2005-2006 TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette durmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý; milletin

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA Kamunun bölgede tek Tüp Bebek Merkezi açýlýyor Sýcak artý, sinekler türedi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlandýrýlan Tüp Bebek Merkezi nin Ramazan ayý içinde hizmete açýlacaðý

Detaylı

Çorum a yarayacak atama

Çorum a yarayacak atama Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent 34330 ÝSTANBUL Tel: +90 212 284 13 56 Faks: +90 212 284 13 58

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7)

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7) içindekiler 2 9 11 17 22 25 33 36 Sunuþ Tarým Alaný Ýþgaline Af (Toprak Dosyasý I) TÝGEM de Erozyon... (Toprak Dosyasý 2) TÝGEM Dalaman (Toprak Dosyasý 3) TÝGEM Yalova (Toprak Dosyasý 4) Altýn Topraklar

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

TEKNOKENT projesi baþlýyor

TEKNOKENT projesi baþlýyor TOBB EML için Gümrük Müþavirliði hizmeti Çorum da OSB de yer bakýlacak TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý ile birlikte uzun süredir çalýþmalarýný yaptýklarý Endüstri Meslek Lisesi projesinin

Detaylı