Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI MESLEÐÝMÝZDE 50. HÝZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERÝMÝZÝN ÖZGEÇMÝÞLERÝ ARALIK 2007 ANKARA

2 HKMO 40. DÖNEM KURULLARI HKMO YÖNETÝM KURULU ASIL Baþkan Ali Fahri ÖZTEN 2.Baþkan Fazlý Yaþar ÇETÝNTAÞ Genel Sek. Ertuðrul CANDAÞ Genel Say. Asiye Ülkü KUTLU Örgüt. Sek. Ufuk Serdar ÝNCÝ Üye Timur Bilinç BATUR Üye Özgür KARATAÞ YEDEK Hüseyin GÜL Ayhan BÝNGÖL Ömer AKTAÞ Mustafa Kürþat ÇETÝNER Melik SARAÇ Metin EREL Ýlyas KÜÇÜKTOPANA HKMO DENETLEME KURULU ASIL Oktay GAZÝOÐLU Salih SUÝÇMEZ Güzide UZUN Hayriye ÞENDÝÇ Gürkan ÖZ Murat SULU Ayhan YÜKSEKKAYA YEDEK Ayhan AKYÜZ Seyfullah DEMÝRKAYA Emin ÖZGÜR Derviþ ÖNEN Mahir DOÐAN Barýþ YILMAZER Hasan Tahsin BOSTANCI HKMO ONUR KURULU ASIL Halil KAYNARCA M. Tevfik ÖZLÜDEMÝR Fikret NERGÝZ Servet KARAMAN Zeynel Abidin ÖZTÜRK YEDEK Suat ATAY Talip KIRAN Zafer BEYDÝLLÝ Mahmut GÜLTEKÝN Ahmet Ayhan DEVECÝ TMMOB YÖNETÝM KURULU ASIL Nail GÜLER YEDEK Haydar YILMAZ Sedat DOÐAN SUNUÞ Harita ve Kadastro Mühendisliði eðitimine 1949 yýlýnda þimdiki adý Yýldýz Teknik Üniversitesi olan Ýstanbul Teknik Okulunda baþlanmýþ olup, Okul ilk mezunlarýný 1952 yýlýnda vermiþtir. Bu tarihten önce Harita ve Kadastro Mühendisliði eðitimi gerek Milli Eðitim Bakanlýðý ve gerekse Harita Genel Komutanlýðý aracýlýðýyla yurt dýþýnda yapýlmaktaydý. Harita ve Kadastro Mühendisliðinin ülkemizde üniversite düzeyinde eðitime baþlamasýnda emeði geçen baþta dönemin Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mümtaz TARHAN olmak üzere, bölümün eðitim kadrosunda yýllarca onurlu bir duruþ sergileyen dönemin üç güzel insanýna; Macit ERBUDAK, Ekrem ULSOY ve Burhanettin TANSUÐ hocalarýmýza sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz. Odamýz 1954 yýlýnda TMMOB bünyesinde kurulan on Oda dan biridir. Kuruluþ yýlýnda üye sayýsý 60'týr. Bugün ise bu sayý 10 bini aþmýþtýr. Mesleðimizin ve Odamýzýn dünden bugüne her alanda ve her yönde geliþmesine katký veren ve destek olan tüm meslektaþlarýmýza teþekkürü borç biliyoruz. Özellikle 50 yýllýk, yarým asýrlýk bir dönemde bu onurlu ve sorumluluk içeren görevi yerine getiren Çýnarlara ayrýca en içten sevgi ve þükranlarýmýzý sunuyoruz. Aramýzda olmayan, yaþamýný yitiren meslektaþlarýmýzýn anýsý önünde saygýyla eðiliyoruz. Odamýzca, 2002 yýlýndan bu yana her yýl meslekte 50. yýlýný dolduran üyelerimize verilmekte olan Meslekte 50. Yýl Hizmet Plaketi bu dönem 1957 yýlý mezunlarýna verilmektedir. Biliyoruz, Çýnarlarýmýzýn emekleri tartýþýlmazdýr. Emeðin en yüce deðer olduðunu Odamýz her platformda ve her alanda dile getirmekte ve savunmaktadýr. Ýyi ki sizler varsýnýz, iyi ki Harita ve Kadastro Mühendisliði mesleðini seçtiniz. Sizlere bir kez daha þükranlarýmýzý sunuyor ve kutluyoruz mezunlarýnýn özgeçmiþlerinin yer aldýðý bu kitapçýk, 50. Yýl Hizmet Plaketi ile birlikte teþekkürümüzün küçük bir ifadesi olarak hazýrlanmýþtýr. HKMO 40. Dönem Merkez Yönetim Kurulu

3 NURETTÝN ERTEKÝN Oda Sicil No: yýlýnda Kütahya nýn Emet kazasýnda dört kardeþin en küçüðü olarak doðdu. Ýlkokulu Emet te, orta tahsilini Kütahya da yaptý yýlýnda Yýldýz Teknik Üniversitesi nin imtihanýný kazanarak burslu olarak okumaya baþladý ve 1957 yýlýnda mezun oldu. Sonra Kütahya Azot Sanayi Fabrikasý nýn yapýmý sýrasýnda 5-6 ay çalýþtý ve evlendi. Askerlik tecilini yapamadýklarý için ayrýlýp Kadastro Genel Md. Fotogrametri Dairesi nde bir müddet çalýþtýktan sonra Adapazarý Arazi Kadastro Müdürlüðü ne tayin oldu. Oradan 1961 yýlýnda Polatlý Topçu Okulu nda eðitimine baþladý ve Harita Genel Müdürlüðü nde ( Cebeci ) asteðmen olarak görevini tamamladý. Kütahya Tapulama Müdürlüðü nde göreve baþladý ve memleketine 25 yýl hizmet edip müdür yardýmcýsý olarak emekli oldu. Üç çocuk babasýdýr. 3

4 ABDÜLKERÝM KEÇECÝ Oda Sicil No: Siverek (Þ.Urfa) doðumludur. Siverek Ýlk-Orta okulu (1950), Ankara Tapu ve Kadastro M.Lisesi (1953), Ýstanbul Yýldýz Teknik Akademisi Harita-Kadastro Bl. (1957) mezunudur. Ýþ hayatýna Ýmar ve Ýskan Bk.Planlama Gn. Md., Harita D.Bþk.da baþladý. Bu arada ( ) kentlerin imar planlarýna esas olacak haritalarýn kontrol/ onayýnda çalýþtý.bakanlýðýn belediye fen elemanlarýný yetiþtirmek için açtýðý Ýmar Uygulamasý Kurslarýnda 12 yýl hocalýk yaptý. Yine Bakanlýkça gönderildiði Hollanda/Delf/International Technical Cours (ITC) de, hava fotoðraflarýndan yararlanýlarak imar planý düzenlemelerinde kullanýlan haritalarýn (land use map) elde edilmesinde bir yýl süreli (1970) kurs gördü. Mezuniyet projesi olarak, Ýrlanda/Dublin kentinin (land use) haritasýnýn yapým çalýþmalarýnda bulundu de Ýzmir Bld.Ýmar Md. de çalýþtý. Burada Harita Þb.Md. Kuruluþunu saðladý. Ayrýca, Ýmar Yasasýnda yer almasýna raðmen o sýralarda nadiren uygulanan yasanýn 18. (eski 42.)madde de yeralan ve imar planý içindeki kadastro parsellerinin imar planýna göre düzenlenip araziye uygulama iþlemlerinin Belediyece yapýlmasýnda çalýþtý yýllarýnda Ýller Bankasý (Ýzmir) 3.Bölge Müdürlüðünde çalýþtý ve burada devlet memurluðundan emekli oldu yýllarýnda mesleðini serbest olarak sürdürdü ve çok sayýda harita, imar uygulamasý, islah imar planý uygulamasý.vb iþler yaptý ve emekli oldu. Ýzmir de ikamet etmektedir. Evli ve iki kýz babasýdýr. 4 METÝN GÜRDAL Oda Sicil No: te Burdur da doðdu. Burdur Sanat Enstitüsünü bitirdikten sonra imtihanýný kazanýp Ýstanbul Teknik Okulu Harita Kadastro Bölümü nde 1953 yýlýnda mühendislik eðitimine baþladý yýlýnda mezun oldu. Ayný yýl D.S.Ý.'de göreve baþladý yýlýnda Ordu Donatým Yardýmcý Subay Okulunda 6 aylýk bir eðitimden sonra - Harita Mühendisi olduðu için- tayinle Harita Genel Müdürlüðü'nde göreve baþladý. Burada 18 ay personel þubesinde evrak kayýt memuru olarak askerliðini tamamladý. Tekrar D.S.Ý.'deki görevine devam etti. Etüt-plan, proje ve inþaat kontrolü olarak görev yaptýktan sonra 1969 yýlýnda Burdur Þube Müdürü olarak atandý yýlýnda emekli oluncaya kadar 5 adet baraj ve sulama þebekelerinin inþaatý ile 3 adet gölet inþaatýný ve normal miktarda taþkýn koruma, kurutma, arazi ýslahý gibi çalýþmalarý sonuçlandýrdý. 5

5 FUAT AKSU Oda Sicil No: yýlýnda Amasya da doðdu. Ýlk ve orta okulu Amasya da bitirdi. Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi nden sonra Ýstanbul Yýldýz Teknik Üniversitesi Harita Kadastro Mühendisliði Bölümü nü 1957 yýlýnda bitirdi. Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü nde 1974 yýlýna kadar muhtelif görevlerde bulundu. Bu arada yedek subay olarak askerlik görevini tamamladý yýlýnda Ýzmir Tapu Kadastro Bölge Müdürlüðü baþmühendisliði görevine atandý. Emekli olduðu 1989 yýlýna kadar bu görevde iken Ýzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu nda öðretim görevlisi olarak çalýþtý yýlýnda büro açýp serbest olarak mesleðini sürdürdü. Evli ve iki çocuk babasýdýr. 6 ERDAL AKDAÐ Oda Sicil No: tarihinde Merzifon da doðdu. Evli, ikisi erkek biri kýz üç çocuk babasýdýr. Ýlk ve Ortaokulu Merzifon da okudu yýlýnda Tapu ve Kadastro Meslek Lisesine girdi ve 1953 yýlýnda mezun oldu yýlýnda Gaziantep Tapu Sicil Muhafýzlýðý nda 3 ay Fen Memuru Muavini olarak çalýþtý. Ayný yýl Ýstanbul Teknik Okulu Harita Kadastro Mühendisliði Bölümü ne (Bugünkü Yýldýz Teknik Üniversitesi) girdi ve 1957 yýlýnda bitirdi yýllarý arasýnda 14 ay Karayollarý Genel Müdürlüðü Yollar 7. Bölge de (Samsun) Yol Etüd Ekip Þefi olarak çalýþtý yýllarý arasýnda 18 ay askerlik hizmetini (6 ay 49.Dönem Ydk.Sby. Ýstihkam Okulu+12 ay Harita Genel Müdürlüðü Yedek Subay olarak) yaptý yýllarý arasýnda 8 yýl 2 ay Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dairesi Reisliði (Baþkanlýðý) Stereo Kýymetlendirme Þubesi nde Þef Mühendis olarak çalýþtý yýllarý arasýnda 14 yýl 4 ay Ýmar Ýskan Bakanlýðý Mesken Genel Müdürlüðü/ Emlak Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý nda Þube Müdürü, Daire Baþkan Yardýmcýsý ve Daire Baþkaný olarak çalýþtýktan sonra 04/01/1983 tarihinde kendi isteði ile emekli oldu. (25 yýl 6 ay devlet hizmeti) 1983 yýlýndan bu yana Harita Müteahhidi olarak serbest çalýþmaktadýr. ( arasý þahýs, 1988 yýlýndan bu yana AKDAÐ MÜH.DAN.ve TÝC.LTD.ÞTÝ.) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý nda 1 dönem yönetim kurulu üyeliði, 1 dönem muhasip üyelik, 10 dönem denetleme kuruluðu üyeliði, 12 dönem onur kurulu üyeliði ve 1 dönem 2 yýl (29.dönem) oda baþkanlýðý yaptý yýllarý arasýnda Konya Devlet Mühendislik Mimarlýk Akademisi (Selçuk Üniversitesi) Harita Kadastro Mühendisliði bölümünde 6 ders yýlý Dengeleme Hesabý-4 dersi (part-time) hocalýðý yaptý ve diploma projesi yöneticiliði yaptý. 7

6 SELAHATTÝN SOYKAN Oda Sicil No: yýlýnda Görele de doðmuþtur. Ýlköðrenimini Düzce-Gümüþova da, orta öðrenimini Ýzmit te tamamlamýþtýr yýlýnda girdiði Ýstanbul Teknik Okulu nun Harita ve Kadastro Mühendisliði Bölümü ünden 1957 yýlýnda mezun olmuþtur. Askerlik görevinin ardýndan 1959 yýlýnda atandýðý Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü ne baðlý Bursa Arazi Kadastro Müdürlüðü nde Kontrol Mühendisi ve Müdür; müteakiben ayný yerde Tapulama Müdürü olarak 1967 yýlýna kadar hizmet vermiþtir de naklen atandýðý Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý nda Keþif ve Denetim Mühendisi, Müdür ve Baþmühendis olarak 1977 yýlýna kadar görev yapmýþtýr yýlýnda Kültür ve Turizm Bakanlýðý na Proje Müdürü olarak atanmýþ, bu görevde 1984 yýlýna kadar çalýþmýþ, 1985 yýlý baþýnda emekli olmuþtur. Ankara da ikamet etmekte olup evli ve iki çocuk babasýdýr. 8 ALÝ TURHAN BARUTÇU Oda Sicil No: de Vakfýkebir de doðdu. Ýlk ve ortaokulu Görele de, liseyi Ankara Tapu Kadastro Lisesi nde okuduktan sonra 1957 de Ýstanbul Yýldýz Teknik Üniversitesi nden Harita ve Kadastro Mühendisi olarak mezun oldu. Kasým 1957 de burs aldýðý Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü nden bir yýl izin alarak Karayollarý Genel Müdürlüðü Konya 3.Bölge Müdürlüðü nde etüd ekip mühendisi olarak iþe baþladý. Mecburi hizmetinin bedelini ödeyerek Karayollarýnda çalýþmaya devam etti. Konya Karayollarý 3. Bölge Müdürlüðü nde etüd ekip mühendisliðinden sonra proje mühendisi, etüd proje þefi, daha sonra Erzurum 12.Bölge Müdürlüðü nde etüd proje þefi olarak görev yaptý. Mart 1965 de vatani görevini yapmak üzere görevinden ayrýldý. Nisan 1967 tarihinde Ankara Karayollarý Genel Müdürlüðü Etüd ve Proje Fen Heyeti Müdürlüðü nde Baþmühendis olarak çalýþmaya baþladý. Kastamonu Karayollarý 15.Bölge Müdürlüðü nde Bölge Müdür Yardýmcýsý, Ýzmir Karayollarý 2.Bölge Müdürlüðü nde Müdür Yardýmcýsý, Ankara Karayollarý Genel Müdürlüðü nde Yol Etüd Proje Fen Heyeti Müdürü, Ýstanbul Karayollarý 1.Bölge Müdürlüðü nde Proje Müdürü, Kastamonu Karayollarý 15.Bölge Müdürlüðü nde Bölge Müdürü, Ýstanbul Karayollarý 17.Bölge Müdürlüðü nde Bölge Müdürü, Bursa Karayollarý 14.Bölge Müdürlüðü nde Bölge Müdürü olarak görev yaptý. Ocak 1971 de 6 ay süreyle Fransa da A.S.T.E.F. bursuyla Yol Projeleri Otomasyonu ve Yol Yapým Teknikleri konusunda incelemelerde bulundu. Ekim 1981 tarihinde kendi isteði ile emekli oldu yýlýnda Karniþ (Bursa) firmasýnda Müdür olarak çalýþmak üzere Libya ya gitti. Aralýklý olarak 8 ay Libya da çalýþtý. Daha sonra Özdemir Ýnþaat (Ankara) firmasýnda Karayollarý Ýnþaatlarý Genel Koordinatörü olarak Nisan 1988 tarihine kadar çalýþtý. Nisan 1988 tarihinde Tefken Ýnþaat bünyesinde Teknik Danýþman olarak çalýþmaya baþladý. Bu firmada 300 km uzunluðunda Tarsus Ayr.- Adana Toprakkale- Gaziantep Otoyolu ve baðlantý yollarýnýn yapýmýnda projelendirme dahil baþlangýcýndan bitimine kadar 14 yýl süreyle hizmet verdi. Avrupa nýn muhtelif ülkelerinde temaslar kurarak proje ve inþaat iþlerinin yapýlmasý ve yürütülmesiyle ilgili firmaya danýþmanlýk yaptý. Þubat 2002 tarihinde Tefken Ýnþaat tan ayrýldý. Halen bir proje firmasýnda danýþmanlýk yapmaktadýr. Evli ve iki çocuk babasýdýr. 9

7 VAHDETTÝN KESKÝN Oda Sicil No: da Bayburt Cumhuriyet Ýlkokulu nu, 1949 da Orta Okulu nu bitirdi. Her yýl üç karnede iftiharla geçtiði için 1949 yýlýnda Tapu Kadastro Meslek Okulu na tercihen imtihansýz alýndý yýlýnda buradan mezun oldu. Kars ýn Dikme Köyü nde Dr. Haldun Özen ile dokuz ay çalýþtýktan sonra 1953 Eylül ünde Yýldýz Teknik Üniversitesi nin imtihanýný kazandý yýlýnda Harita Kadastro Mühendisi olarak mezun oldu. Ayný yýl Ýstanbul Çemberli Taþ taki Ýmar Müdürlüðü ne girdi de askere gitti. Altý ay okuduktan sonra bir buçuk yýl Ankara Harita Genel Müdürlüðü nde yedek subay olarak askerliðini yaptý de terhis oldu. Tekrar Ýstanbul Belediyesi nde 1962 de kurulan Harita Müdürlüðü ne girdi. Yollar Þube Þefi, Aplikasyon-Kotlandýrma þubeleri grup amirliði, sonra müdür muavinliði hizmetlerinde bulundu de ilçeler müstekil belediye olunca, Beþiktaþ Belediye Baþkanlýðý na tayinini istedi. Orada da Aplikasyon-Kotlandýrma þefliði görevinde bulundu yýlýnda yaþ haddinden Beþiktaþ Belediyesi nden emekli oldu. Toplam 41 yýl kamu hizmetinde bulundu. 10 ÝBRAHÝM ÝNAN Oda Sicil No: yýlýnýn 18 Aðustos günü, Akdeniz Bölgesinin küçük bir ili olan Burdur'da dünyaya geldi. Ýlk, orta ve lise öðrenimimi bu Ýlde baþarý ile tamamladý yýlýnda, Ýstanbul Teknik Okulu seçme sýnavlarýna katýldý. Öðrenimine devam edebilmek için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü nden öðrenci bursu almak mecburiyetindeydi. Bu sebeple, Harita ve Kadastro Mühendisliði Bölümünü seçti yýlýnda öðrenimimi tamamladý. Mecburi hizmetle yükümlü bulunduðu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünde görevine baþladý. 27 yýllýk görevi boyunca, Genel Müdürlüðün muhtelif illerindeki Tapulama ve Kadastro Müdürlükleri ile Genel Müdürlükte çeþitli görevlerde bulundu yýlýnda eþi Gülgün ile evlendi yýlýnda Sabri ve 1970 yýlýnda Serhat isimli iki oðlu dünyaya geldi yýlýnda kendi isteðiyle emekliye ayrýldý. Ankara Adliyesinde 1973 yýlýnda baþladýðý bilirkiþilik görevine, halen devam etmektedir. 11

8 AHMET NALBANT Oda Sicil No: yýlýnda Bilecik Bozüyük te doðdu. Ýlkokul ve ortaokul eðitimini Bozüyük te tamamladý tarihinde girdiði Tapu, Kadastro ve Meslek Lisesindeki eðitimini 1953 yýlýnda tamamladý. Ayný yýl sýnavlarýný kazandýðý o yýllardaki adýyla Ýstanbul Teknik Okulu Harita ve Kadastro Mühendisliði Bölümünden 1957 yýlýnda mezun oldu ve 1958 yýllarýnda Harita Genel Komutanlýðýna baðlý olarak Askerlik hizmetini yaptý. Ardýndan mecburi hizmet gereði Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü Bolu Þubesinde görev yaptý yýlýnda Ýmar Ýskan Bakanlýðý Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü nde göreve baþladý. Ayný kurumdan 1984 yýlýnda Daire Baþkaný olarak emekliye ayrýldý. Kurumdaki çalýþmalarý ülkedeki büyük deprem olaylarýna baðlý olarak (Gediz, Van, Muþ/Varto, Diyarbakýr/Lice..) uzun süren þantiye deneyimlerini içermektedir yýlýnda üç arkadaþý ile beraber kurduðu ÖZEN Harita Ltd. þirketinde 2003 yýlýna kadar serbest haritacýlýk hizmetleri verdi de evlendiði Gönül Nalbant ile birlikte üç erkek çocuk ve dört torun sahibi olarak yaþamaktadýr. 12 MÝTHAT GÜRKAN Oda Sicil No: yýlýnda Aydýn da doðdu. Ýlk ve ortaokulu Aydýn da okuduktan sonra 1948 yýlýnda Ankara da Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi nde tahsiline devam ederek 1951 yýlýnda bu okuldan kadastro teknisyeni ünvaný ile mezun oldu yýlý temmuz ayý baþýnda Aydýn ili, Germencik ilçesi Tapulama Müdürlüðü emrine Teknisyen olarak tayin edildikten sonra 1951 yýlý sonunda Çine Ýlçesi Tapulama Müdürlüðü emrine atandý. Bu müdürlükte 9 ay kadar teknisyen olarak çalýþtýktan sonra 1952 yýlý sonunda o zamanki ismi Yýldýz Yüksek Teknik Okulu olan okulun giriþ sýnavýný kazanarak 1957 yýlýnda okulundan mezun oldu. Okuldan mezun olduktan sonra 1959 yýlý baþýna kadar Ankara da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü ne Arazi Kadastro ve Fotogrometri Dairesi emrinde Mühendis olarak görev yaptýktan sonra 1959 yýlý Ocak ayýnda Ýstanbul da istihkam yedek subay okulunda 1959 yýlý Haziran ayý sonuna kadar 6 ay eðitim yaparak ve bu okulu bitirerek Ankara da Harita Genel Müdürlüðü nde Asteðmen ve Teðmen olarak askerlik görevini tamamladýktan sonra 1960 yýlý Haziran ayý sonunda terhis oldu yýlý Temmuz ayý baþýnda Aydýn ili Bölge Tapulama Müdürlüðü ne Kontrol Mühendisi olarak atanma sonucunda bu müdürlükte 1962 yýlý Ekim ayý baþýna kadar görev yaptýktan sonra Yýldýz Teknik Üniversitesi yüksek lisans sýnavýna girerek tekrar okumaya hak kazandý. O zamanki konum icabý yýllarý içerisinde yüksek lisans eðitimini tamamlayarak mezun oldu ve tekrar Aydýn Ýli Bölge Tapulama Müdürlüðü nde Kontrol Mühendisliði görevine devam etti yýlý Ekim ayý baþýnda Mersin ili BölgeTapulama Müdürü olarak atanmasý sonucunda bu ilde 1 Kasým Aðustos 1993 yýllarý arasýnda Bölge Tapulama Müdürü ve 1987 tarihinden itibaren Kadastro müdürü olarak görev yaptý. 20 Aðustos 1993 tarihinde emekli oldu. Emekli olduktan sonra Mersin Hukuk Mahkemelerinde bilirkiþilik yaptý yýlý Aralýk ayý baþýndan beri Mersin de faaliyet gösteren Ýmar Harita da Mühendis olarak görev yapmaktadýr. 13

9 ZÜHTÜ ÖNDER Oda Sicil No: Kütahya Simav Demirciköy de dünyaya gelmiþtir. Ýlkokulu köyde, ortaokulu Simav da, liseyi Ankara Tapu ve Kadastro Okulu nda, yüksek öðrenimini ise Yýldýz Teknik Okulu nda tamamladý. Askerlik görevinden sonra bir süre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü nde, yýllarý arasýnda Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý nda, yýllarýnda serbest olarak, yýllarýnda Turizm Bakanlýðý nda çalýþtý yýllarýnda da turizm sektöründe danýþmanlýk ve yönetici olarak görevler aldý. Bakanlýklarda çeþitli kademelerde yöneticilik yaptý. Bu süreler içerisinde özellikle imar ve turizm mevzuatý ve uygulamalarý üzerinde çalýþmalar yaptý. Devlet Mühendislik ve Mimarlýk Akademileri nde, belediyelere fen elemaný yetiþtiren kurslarda, Erkek Teknik Yüksek Öðretmen Okulu nda, belediye baþkan ve belediye fen ve imar iþlerinde çalýþan teknik elemanlarýn hizmet içi eðitimlerinde, kaymakamlýk kurslarýnda ve baþka platformlarda dersler, konferanslar, seminerler vb. eðitim iþlerinde görevler aldý. Ders notlarý, makaleler, araþtýrma raporlarý, uygulama klavuzlarý hazýrladý. Ýmar ve turizm mevzuatýnýn hazýrlanmasý konularýnda fiilen görevler aldý. Bu arada oda faaliyetlerine katýldý. Bir süre muhasip üye, sekreter üye ve oda baþkanlýðý görevlerini yürüttü. Ayrýca kalkýnma planlarý ile yýllýk uygulama programlarýnýn hazýrlanmasý çalýþmalarýna katýldý. 14 ALAATTÝN MÝNSÝN Oda Sicil No: te Simav/Kütahya da doðdu de Ýzmir Dumlupýnar ilkokuluna baþladý da Simav Ortaokulu nu, 1953 te Kadastro Meslek Lisesi ni bitirdi ve kýsa dönem Iðdýr Tapulama Müdürlüðü nde teknisyen olarak çalýþtý de Yýldýz Teknik Üniversitesi nden mezun oldu yýllarý arasýnda Ýller Bankasý Ankara Bölgesi Kontrol Mühendisliði yaptý yýllarý arasýnda askerlik görevini tamamladý Tapu ve Kadastro Gn. Müd. Kontrol Mühendisliði, Teksif Nirengi Müstakil Ekip Þefliði,Florya-Þenlik Mahallesi Kadastro ve imar paftalarý arasýndaki uyuþmazlýðýn giderilmesi çalýþmalarýnda ekip þefliði ve ilk defa þebekelerin dengelemeli transfarmasyonu, Ataköy parselazyon, ifraz, aplikasyon, genel sýnýr tespitiyle kadastrol revizyonu için ilk sayýsal metod uygulamasýnda ekip þefi, Ankara Belediyesi Ýmar Müdürlüðü Yol ve Aplikasyon Þefi ve Ankara Metropolitan olan çevre yollarýnýn alternatifli olarak güzergahlarýnýn tespitiyle raporlarýnýn hazýrlayýcýsý olarak, Manisa Belediyesi Ýmar Ýþleri Müdürü, Ýzmir Metro Mühendislik Bürosu nda, Ýller Bankasý Ýzmir Bölgesinde Baþ.Müh., Ýller Bankasý Adana Bölge Md.Baþ Müh. Olarak görev yapmýþtýr yýlýnda emekli olmuþtur ve iki çocuk babasýdýr. 15

10 MEHMET NADÝR AKGÜL Oda Sicil No: yýlýnda Mardin'de doðdu. Ýstanbul Teknik Okulundan (Yýldýz'dan) 1957 yýlýnda Harita ve Kadastro Mühendisi olarak mezun oldu. Türkiye ve Ortadoðu Amme Ýdaresi Enstitüsü'nün Genel öðretim ve Eðitim Programýný bitirerek diploma aldý. Fransa Cumhuriyeti'nin verdiði bursla Paris'teki ÝNSTÝTU INTERNATÝONAL D'ADMÝNÝRATION POLÝTÝQUE'ýn yeterliklik sýnavlarýný vererek akademik yýlýnda 14 aylýk öðrenim ve eðitim sonunda diploma aldý. Ýdari Bölümü bitirme sýnavý idari yargý konusundadýr. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü'nün Planlama ve Koordinasyon Baþkan Yardýmcýsý iken 1973 yýlýnda Ýzmir Grup Tapu Sicil Müdürlüðü'ne, 1980 yýlýnda yeni kurulan Bursa Grup Tapu Sicil Müdürlüðü'ne atandý yýlýnda kendi isteðiyle emekli oldu. Cevher Makina Sanayi ve Cevher Döküm A.Þ.'nin oluþturduðu grupta müþavirlik yöneticilik ve inþaat þirketinde genel müdürlük yaptý. Halen Cevher Döküm A.Þ.'de müþavirlik ve kendi dükkanýmda antikacýlýk yapmaktadýr. 16 SIDDIK AÇIKGÖZ Oda Sicil No: yýlýnda Kahramanmaraþ ta doðdu de Polatlý Topçu Okulu nu Yedek Subay olarak bitirmiþtir de Polatlý Yedek Subay Okulu nda öðretim üyesi olarak bulunmuþtur yýllarýnda Tapu ve Kadastro Müdürlüðü nde Teksif Nirengi de mühendis olarak çalýþmýþtýr yýllarý arasýnda Ýstanbul Eyüp Kadastro Müdürlüðü nde kontrol mühendisi olarak görev almýþtýr de Karadeniz Ereðli arazi kadastro müdürü olarak mesleðine devam etmiþtir yýllarý arasýnda ise Düzce de Harita ve Kadastro Mühendislik ve Müþavirlik bürosunu açmýþtýr. Serbest çalýþtýðý zaman içerisinde dört yýl belediye meclis üyeliði ve imar komisyon baþkanlýðý yapmýþtýr. Evli ve iki çocuk babasýdýr. 17

11 ORHAN SEDAT ÖKTEM Oda Sicil No: yýlýnda Harita Mühendisi diplomasýný almýþtýr. Harita Genel Müdürlüðü nde 1979 yýlýnda emekli olana dek 1/ ölçekli harita alýmlarý için Geodezi Topo plan þubelerinde nirengi bütünleme ve revizyon çalýþmalarýna katýldý. Bu arada askeri havaalanlarý Gaziemir, Bakýlesir, Mürted, Diyarbakýr, Erzurum havaalanlarýnýn plan çalýþmalarýný yaptý. Emekli olduktan sonra Ýkinci Petrol Boru Hattý ný (Irak-Adana 620km) yürüttü. Daha sonra Eleþir-Aðrý Otoyolu (86km) ve Salihli-Kula-Uþak otoyol projelerinde görev almýþtýr. Üç dört yýl süre ile Didim-Söke-Bodrum bölgesinde imar planlarý iþlemlerini yürüttü. Özkaya Ltd. Þti. ile yetki kendisine olmak üzere mesleðine devam etmektedir. 18 OSMAN ALTAN ÝLTER Oda Sicil No: Ýstanbul doðumludur yýlýnda Iþýklar Askeri Lisesi nden, 1954 yýlýnda Kara Harp Okulu ndan mezun olmuþtur yýlýnda Topçu Okulu ndan, 1957 yýlýonda Harita Yüksek Teknik Okulu ndan mezun olduktan sonra Harita Genel Müdürlüðü nde topoðrafya ve plan çalýþmalarý yapmýþtýr yýlýnda Ordu Dil Okulu Fransýzca Bölümünü bitirmiþtir yýlýnda 1 yýl süre ile Paris te Fransýz Harita Dairesi nde ( Enstitut Geographique Nationale ) staj çalýþmasý yapmýþtýr. Dönüþte Harita Genel Müdürlüðü Kartoðrafya Dairesi nde Kýsým Amirliði, Þube Müdürlüðü ve Daire Baþkalýðý görevlerinde bulunmuþtur. Türk-Rus hudut iþaretlemesinin kartoðrafik çalýþmasýný yapmýþ, Türk Standartlarý Ensititüsü ndeki bazý standartlarý hazýrlamalarýna katýlmýþtýr yýlýnda Kara Harp Okulu nda Teknik Bilimler Bölüm Baþkanlýðý ve 1985 yýlýnda öðretim baþkanlýðý görevlerini yaptýktan sonra 1986 yýlýnda kadrosuzluk nedeniyle Kýdemli Albay rütbesi ile ordudan ayrýlmýþtýr. Halen evli ve bir çocuk babasýdýr. 19

12 20 ÖZGEÇMÝÞÝNÝ GÖNDEREMEYEN ÜYELERÝMÝZ 146 Mehmet KESER 154 Yýlmaz ERKANLI VEFAT EDEN ÜYELERÝMÝZ 131 Mustafa SEVEN 132 Mehmet AKMAN 133 Özkan TURUNÇOÐLU 134 Ýsmet SAVAÞERÝ 136 Mahmut ÇAKAR 137 Mustafa TÜKEL 139 Etem TÜZÜNER 147 Ýhsan KAYMAKÇIOÐLU 150 Selehattin ÖZNUR 152 Erdoðan ORTAÇ 157 Münir GEZEROÐLU 159 Çetin ÖZYARAN 160 Kadir DEMÝRCÝOÐLU 163 Hüseyin Yýlmaz RASAN 188 Sabit YANIKOÐLU 189 Mustafa ATAMAN 190 Hayrettin ÖNSOY 197 Fahrettin AYDIN 228 Behice BÜLBÜL 21

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır.

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır. Hüseyin ŞAHİN (Başkan) 1955 yılında Konya'da doğdu. 1977 yılında Konya DMMA'dan mezun oldu.toprak iskan, Konya Sanat Okulu, Meslek Yüksek Okulu, Kayseri Yapı Sanat Lisesinde meslek dersi öğretmenlikleri

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

M. Kemal ÇİFTÇİ (II. Başkan) 1967 yılında Sivas'ın Gürün jlçesinde doğdu. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden

M. Kemal ÇİFTÇİ (II. Başkan) 1967 yılında Sivas'ın Gürün jlçesinde doğdu. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Hasan ZENGİN (Başkan) 1963 yılında Trabzon'da doğdu. 1985 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Adana Şube 2. dönem yönetim kurulu* üyeliği, 3. dönem şube başkanlığı görevlerinde bulundu.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Evli ve bir çocuk babasıdır. Ensar KILIÇ (Başkan) 1954 yılında Erzurum'da doğdu, ilk öğrenimini Erzurum'da, orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1977 yılında K.T.Ü.'den mezun oldu 1978-81 yılları arasında Türkiye Kömür Işletmeleri'nde

Detaylı

Kendi Kaleminden öğretmen özgeçmişleri. Muharrem NAZLI TD ve Edebiyatı/ Müdür Başyardımcısı

Kendi Kaleminden öğretmen özgeçmişleri. Muharrem NAZLI TD ve Edebiyatı/ Müdür Başyardımcısı Kendi Kaleminden öğretmen özgeçmişleri Muharrem NAZLI TD ve Edebiyatı/ Müdür Başyardımcısı 1974 Amasya Taşova da doğdu. İlköğrenimini Şeyhli köyünde, ortaöğrenimimi Samsun Ladik İlçesi Şıhlı nahiyesinde,

Detaylı

2003 YILI PROGRAMI. Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr

2003 YILI PROGRAMI. Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr GÖKOVA - AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ SERGÝLER 2003 2003 YILI PROGRAMI Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr 17.05. - 25.05. 30.05. - 08.06. 13.06. - 22.06. 27.06. -

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kasım KUTLU. Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi)

Kasım KUTLU. Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi) Kasım KUTLU Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi) Kasım KUTLU, 01.03.1957 tarihinde Rize, Güneysu da doğdu. 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde Makine Mühendisliği bölümünden

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Hüseyin BOZKURT 2. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRÜ

Hüseyin BOZKURT 2. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRÜ Hüseyin BOZKURT GRUP MÜDÜRÜ 1974 yılında Manisa/Salihli de doğdu. İlk ve ortaöğretimini İzmir de tamamladı. 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

HKMO Bülteni Mayıs 2004

HKMO Bülteni Mayıs 2004 HKMO Bülteni Mayıs 2004 1953 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdti(lüQü'nde Başmüfettiş olarak görev yapmaktadır. HKMO Ankara

Detaylı

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ Üretimde 50 Yılı Devirenler KASIM 2008 ANKARA ...Saraylar saltanatlar

Detaylı

DİYARBAKIR ŞUBE YÖNETİM KURULU

DİYARBAKIR ŞUBE YÖNETİM KURULU 18 DİYARBAKIR ŞUBE YÖNETİM KURULU Z. Abidin ÖZTÜRK (BAŞKAN) : 1950 yılında doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1978 yılında KDMMA Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Misyonumuz. Actual Medicine Her branþtan doktorlarýmýzýn derlemeleri, makaleleri ve rö por taj larýndan oluþan der gi - Editör Özgeçmiþ

Misyonumuz. Actual Medicine Her branþtan doktorlarýmýzýn derlemeleri, makaleleri ve rö por taj larýndan oluþan der gi - Editör Özgeçmiþ Misyonumuz Medical Network yayýn grubu olarak uzman kadromuz ve tüm yayýnlarýmýzý okuyucusuna ulaþtýrmadaki geniþ aðýmýz ile týp dünyasýna yeni yayýnlar kazandýrmaya devam etmekteyiz. Actual Medicine Her

Detaylı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þube'nin ücretsiz yayýnýdýr. HKMO Ankara Þubesi Adýna Sahibi Nihat ERDOÐAN Yazý Ýþleri Müdürü Ýskender KABAOÐLU Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet DÝKÝCÝ Yayýn Kurulu

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ Üretimde 50 Yılı Devirenler KASIM 2009 ANKARA 2 SUNUŞ Ülkemizde

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ÞUBEMÝZÝN 8.OLAÐAN GENEL KURULU YAPILDI

ÞUBEMÝZÝN 8.OLAÐAN GENEL KURULU YAPILDI 200 ÞUBEMÝZÝN 8.OLAÐAN GENEL KURULU YAPILDI Þubemizin 8. Olaðan Genel Kurulu 6 Ocak 200 tarihinde Eskiþehir Büyükþehir Belediyesi Taþbaþý Kültür Merkezi Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi. Çoðunluk aranmaksýzýn

Detaylı

GÖKOVA - AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ 2005 SERGÝ PROGRAMI

GÖKOVA - AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ 2005 SERGÝ PROGRAMI GÖKOVA - AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ 2005 SERGÝ PROGRAMI Yayýmlayan Gökova-Akyaka yý Sevenler Derneði Nail Çakýrhan Sok. 9 48650 Akyaka/ULA www.akyaka.org dernek@akyaka.org Redaksiyon Kapak Fotoðrafý Yayýna

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU KİMLİK BİLGİLERİ T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doğum Yeri : Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : İli: İlçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIM TABLOSU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIM TABLOSU GÖREV TANIM TABLOSU SIRA NO Adı Soyadı Öğrenim Durumu Görevi Görev Yaptığı Alan Görev Yaptığı Yer Görev Ayrıntıları 1 Nadir Alpay İLDAN LİSANS MÜDÜR/ MÜDÜR 2 Ahmet Bilal TOKGÖZ ORTAÖĞRETİM Muhasebe ve

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Muhammed ALYÜRÜK. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir. Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü

Muhammed ALYÜRÜK. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir. Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Muhammed ALYÜRÜK Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü 1980 İstanbul/Bakırköy doğumlu olan Muhammed Alyürük İlk, Orta, Lise ve Üniversite eğitimlerini İstanbul da tamamladı. Marmara Üniversitesi

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi GÜNEY GÖNENÇ (18.10.1933-03.12.2011) 1963-1964 yıllarında EMO 9.Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 1961 yılında EMO İstanbul Şubesi nin kurucu yönetim kurulu üyesi EMO Onur Kurulu nda 19, 20, 21, 22, 23, 24,30

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI SIRA NO BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI TELEFON NO ADI SOYADI

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI SIRA NO BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI TELEFON NO ADI SOYADI 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONUNCA HAZIRLANAN 2016 YILI CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİSİ LİSTESİDİR SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI

Detaylı

Binalar Buildings Saðlýk Tesisleri Health Facilities Binalar Buildings Gülhane Askeri Týp Akademisi Hastanesi (GATA) Gulhane Military Medical Science Academy Hospital Kurulduðu Ýstanbul da ve Ankara da

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ Üretimde 50 Yılı Devirenler ARALIK 2014 ANKARA 2 SUNUŞ Ülkemizde

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

HEMİ HARİTA İNŞ. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

HEMİ HARİTA İNŞ. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ HEMİ HARİTA İNŞ. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ İçindekiler: 1.Firma Hakkında Genel Bilgiler. 2.Firmanın Faaliyet Sahaları ve İhtisas Konuları 3.Firmanın Ortaklarının Öz geçmişi 4.Firmanın Yönetici ve Teknik

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

SAYI 159-160 MART-NİSAN 2005 NATO Zirvesi nde İki ODTÜ Araştırmacısı Özel Bilim Ödülü Kazandı

SAYI 159-160 MART-NİSAN 2005 NATO Zirvesi nde İki ODTÜ Araştırmacısı Özel Bilim Ödülü Kazandı SAYI 159-160 MART-NİSAN 2005 NATO Zirvesi nde İki ODTÜ Araştırmacısı Özel Bilim Ödülü Kazandı 28-29 Haziran 2004 tarihinde İstanbul da yapılan NATO Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısında,

Detaylı

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ

MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ Üretimde 50 Yılı Devirenler ARALIK 2013 ANKARA 2 SUNUŞ Ülkemizde

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/20 Özet: Meclis.Başkan Vekili ile Meclis 2.Başkan Vekili seçimi. K A R A R : "5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi uyarınca Belediye Meclisinde 2 yıl müddetle görev yapmak üzere, Meclis.Başkan

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI 01/04/2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIMLARIN GENEL DURUMU İKİNCİ BÖLÜM a) Yatırımların Sektörlere

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI 37. DÖNEM TMMOB KURULLARI TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 1-2 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda TMMOB Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu. TMMOB YÖNETĐM KURULU

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.2. 2009-2010 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk sayfalarýnda yer almaktadýr. Bk.4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir

Detaylı

4213531 1 0 088.453 088.453 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ANKARA) ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BŞK. (Merkez)

4213531 1 0 088.453 088.453 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ANKARA) ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BŞK. (Merkez) K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4213521 1 0 084.841 084.841 BAŞKATİP (KONYA) ATAKENT BELEDİYESİ 4213523 1 0 082.282 082.282 ZABITA MEMURU (KONYA) ATAKENT

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

SİME-SEN EMNİYET ŞUBE DELEGE LİSTESİDİR

SİME-SEN EMNİYET ŞUBE DELEGE LİSTESİDİR SIRA NO SİME-SEN EMNİYET ŞUBE DELEGE LİSTESİDİR ADI SOYADI TC KİMLİK NO İL İŞ YERİ 1 ABDULLAH YAĞMUR 11134468536 KAYSERİ KAYSERİ PMYO 2 ABİDİN KURT 26606274676 BURSA BURSA OSMAN GAZİ İLÇE EMNİYET MD. 3

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU KİMLİK BİLGİLERİ T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doğum Yeri : Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : İli: İlçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI MÝMARLAR ODASI ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz Çokluk

Prof. Dr. Cengiz Çokluk Prof. Dr. Cengiz Çokluk (Anabilim Dalı Başkanı) 23 Nisan 1968 yılında Sinop ilinin Ayancık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi Samsun da bitirdi. 1984-1990 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2010-2011 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

Alaaddin TOSUN İl Müftü Yardımcısı

Alaaddin TOSUN İl Müftü Yardımcısı Alaaddin TOSUN İl Müftü Yardımcısı 04/05/1962 yılında samsun İli Havza İlçesinde doğdu.ilkokulu ilçesinde bitirdi.imam Hatip Lisesini Çorum İlinde tamamladı.1984-1989 yıllarında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesini

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU Kadro Adı Yüksek Öğretim Müfettişi Hizmet Sınıfı Eğitim Hizmetleri Sınıfı Derecesi I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı 12 Maaş Barem 15-16 I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

JMO'dan haberler. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO'dan haberler. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO'dan haberler Ankara'da 2. Deprem toplantýsý... Ankara Valiliði tarafýndan Ankara'nýn depremselliði konusunda geniþ katýlýmlý ikinci toplantý düzenlendi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel'in Baþkanlýðýnda

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

RÝZE - ÝSPÝR KARAYOLU OVÝT DAÐI TÜNELÝ. Milletvekillerimiz RÝZE ÜNÝVERSÝTESÝ YENÝ REKTÖRÜ ÝLE TANIÞTI

RÝZE - ÝSPÝR KARAYOLU OVÝT DAÐI TÜNELÝ. Milletvekillerimiz RÝZE ÜNÝVERSÝTESÝ YENÝ REKTÖRÜ ÝLE TANIÞTI içindekiler 18 30 20 22 06 60 D e r g i m i z d e y a y ý n l a n a n y a z ý l a r, y a z a r l a r ý n k i þ i s e l g ö r ü þ l e r i d i r. B u y a z ý l a r d a n d o l a y ý R i z e l i l e 2 RÝZE

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2014-11000 Birleşim Tarihi : 04/07/2014 Birleşim Saati : 17:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Seyit Ahmet Cemal YEŞİL 01.08.1936 19.09.1938 2 Mehmet Hulusi AYKENT 21.09.1938 22.01.1942 3 Hadi HÜSMAN 22.01.1942

Detaylı