* SAYFA 4 DE. Ýnsani Deðerler Platformu üyesi 56 sivil toplum kuruluþu bir araya gelerer Mýsýr da darbecilerin aldýðý idam kararlarýný protesto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* SAYFA 4 DE. Ýnsani Deðerler Platformu üyesi 56 sivil toplum kuruluþu bir araya gelerer Mýsýr da darbecilerin aldýðý idam kararlarýný protesto"

Transkript

1 Bugün 19 Mayýs 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý törenlerle kutlanacak. * HABERÝ 16 DA SEÇÝM ÖNCESÝ ÇORUM'UN AHVALÝ MUSTAFA DEMÝRER/HABER YORUM Seçimler bir nevi hasat zamaný. Ülke meselelerinin yaný sýra yöre insanýnýn sorunlarý bu dönemde gündeme taþýnýr. Ýþte bizim memleketin de çözüm bekleyen sorunlarý, tozlu raflardan indirilmeyi bekleyen projeleri, unutulan vaatleri, hatýrý sayýlýr yatýrým beklentileri Havaalaný mevzusu derin. Uçuþ saatleri, isim meselesi, sefer sayýsý var. çözüme kavuþamadý. Ýktidar temsilcilerinin bir kaç gündür havaalaný mevzusunda ilginç çýkýþlarý dikkat çekti. * SAYFA 4 DE Demiryolumuzda yaþanang eliþmeler umut verici. Delice-Çorum kýsmý Danýþmanlýk Hizmet Alým iþinin 9 Haziran'da yapýlýyor. Çorumlu 2019 yýlýnda hýzlý trene binmek, saniyici yükünü demiryolu ile taþýmak ÇORUM 19 MAYIS 2015 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Hýzlý trende somut geliþme AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý, sosyal medya hesaplarýnda yaptýklarý duyuruda, Yüksek Hýzlý Tren Projesi ile ilgili somut bir geliþmeyi paylaþtýlar. * HABERÝ 12 DE Ýnsani Deðerler Platformu üyesi 56 sivil toplum kuruluþu bir araya gelerer Mýsýr da darbecilerin aldýðý idam kararlarýný protesto 56 Sivil Toplum Kuruluþu nca oluþturulan Ýnsani Deðerler Platformu, Mursi için verilen idam kararýný protesto etti Salim Uslu Cahit Baðcý Finaldeyiz: 2-0 Sessiz kalma ayaða kalk Çorum, tarihini koruyor' Müzeler Günü kapsamýnda düzenlenen etkinlikte konuþan Prof. Dr. Sare Sahil, Bu kadar deðerli bir kenti koruduðunuz için sizleri kutluyorum. Dünya Prof. Dr. Sare Sahil mirasýnda yer almak çok önemli. Buralarý hakkýyla korumak ve bütün dünyaya duyurmak çok güç ve onurlu bir þey. Çorum bunu baþarmýþ bir þehir. Burada yaþayan kiþileri ve yöneticileri kutluyorum. dedi. * HABERÝ 9 DA Ýnsani Deðerler Platformu üyesi 56 sivil toplum kuruluþu bir araya gelerek, hakkýnda darbeciler tarafýndan idam kararý verilen Mýsýr ýn seçilmiþ Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi ve 106 ihvana destek verdi. * HABERÝ 14 DE 17 ülkeden 550 rallici Çorum da buluþtu Almanya dan ÝÞKUR Müdürlüðü'nde düzenlenen kura çekiliþi noter huzurunda gerçekleþtirildi. baþlayan ve 250 kiþi 7.5 ay çalýþacak Türkiye ye Ýlk maçta evinde 0-0 berabere kaldýðý Darýca Gençlerbirliði deplasmanýnda 61. dakikada Buðra ile öne geçen Çorum Belediyespor sonraki bölümde oyun disiplininden kopan rakibi önünde uzatma dakikalarýnda Berat Ali nin golüyle maçý 2-0 kazanarak ismini finale yazdýrdý. * HABERÝ SPOR DA uzanan Dostluk ve Barýþ Toplum Yararýna Çalýþma Programý (TYÇP) kapsamýnda çeþitli resmi kurumlarda istihdam edilecek personelin kuralarý çekildi. Rallisi nin Çorum etabý dün sona erdi. * HABERÝ 10 DA * HABERÝ 6 DA Özel Ýdare Genel Sekreteri Arslan, rallicileri uðurladý. Merkez Parti Ýrlanda ya Teknokent gezisi emeklileri dinledi Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý öncülüðünde hayata geçirilen 'Çorum ve Ýrlanda Teknoloji ve Ýnovasyon Ortaklýðý' baþlýklý proje kapsamýnda Çorum'dan 18 kiþilik bir heyet, TEKNOKENT, AR-GE ve inovasyon incelemek üzere Ýrlanda'ya gitti. Merkez Parti Çorum Milletvekili Adaylarý ve Merkez Parti Genel Merkez yöneticileri Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý yý ziyaret etti. * HABERÝ 15 DE Merkez Parti Çorum Milletvekili Adaylarý ve Merkez Parti Genel Merkez yöneticileri Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý yý ziyaret 18 kiþilik bir heyet, TEKNOKENT, AR-GE ve inovasyon incelemek üzere Ýrlanda'ya * HABERÝ 6 DA Temel atma programýna katýlan teknik ekip, kampüs inþaatýný gezdi. Doða Koleji Çorum da * HABERÝ 10 DA

2 2 SALI 19 MAYIS 2015 Jandarma dan 2 ayrý operasyon Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýstihbarat Þube Müdürlüðü ekipleri, kaçak avlanan 1500 kg szan ve yayýn cinsi balýk ele geçirdi. Obruk Barajý çevresindeki köylerde yapýlan araþtýrmada, Ö.Þ. isimli þahsýn, av yasaðý olmasýna raðmen kaçak avlanan balýklarý toplayarak, Yozgat iline nakledeceði öðrenildi. Nakliyede kullanýlan 66 plakalý minibüs Çorum-Ýskilip karayolu Musular köyü mevkiinde Ýskilip Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekiplerince durduruldu. Minibüste yapýlan kontrolde kaçak avlandýðý anlaþýlan 125 adet plastik kasa içerisinde yaklaþýk 1500 kg. sazan ve yayýn cinsi tatlý su balýðý Jandarma 1500 kg szan ve yayýn cinsi balýk ele geçirdi. ele geçirildi. be Müdürlüðü ekipleri, Þüpheli Ö.Þ. hakkýnda idari yaptýrým uy- þahsý suçüstü yakaladý. izinsiz kazý yapan 5 gulanmasý için tutanak Alaca ilçesi Kuzkýþla köyü civarýnda tanzim edilip, sevk raporu ve irsaliyesi bulunmayan balýklar iski- üzerine, Alaca Ýlçe Jan- kazý yapýldýðý ihbarý lip Ýlçe Gýda Tarým ve darma Komutanlýðý ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ne teslim edildi. lüðü ekiplerince yapý- istihbarat Þube Müdür- ÝZÝNSÝZ KAZI- lan operasyon sonucunda, izinsiz kazý yapan 5 YA ÞUÇÜSTÜ þahýs kazý yaptýklarý Öte yandan, Alaca kepçe ile birlikte suçüstü yakalandý. Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ve istihbarat Þu- Mantar zehirledi Merkez e baðlý Büyükdivan Köyü nde 17 yaþýndaki genç mantardan zehirlendi. O.A. isimli genç, araziden topladýðý mantarlarý yedikten sonra zehirlendi. Genç Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Traktör devrildi Merkez e baðlý Taþpýnar Köyü nde traktörün devrilmesi sonucu sürücü aðýr yaralandý. A.A. isimli sürücü traktörle köyün Bakladeresi mevkiindeki tarlasýndan dönerken arazinin engebeli ve çamurlu olmasýndan dolayý traktör devrildi. Aðýr yaralanan sürücü Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlan ilk tedavisinin ardýndan Çorum Göðüs Hastanesi ne sevkedildi. Yaþlý adam düþtü 75 yaþýndaki yaþlý adam yüksekten düþüp aðýr yaralandý. Sungurlu nun Dertli Köyü nde yaþayan M.G. evinin merdivenlerinden çýkarken, dengesini kaybedip 2 metre yükseklikten yere düþtü. Aðýr yaralanan yaþlý adam Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Þarampole devrildi Çorum-Alaca yolunda meydana gelen kazada 3 kiþi yaralandý. M.T. aracýyla Çorum dan Alaca yönüne seyrederken, yolun 22. kilometresinde hatalý sollama nedeniyle ayný yöne seyreden K.Ö. nun kullandýðý otomobile çarptý. Çarýþmanýn ardýndan araç þarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 3 kiþi yaralandý. Yaralýlar Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevkedildi. Kira kavgasý Kira meselesi yüzünden kavga çýktý. Çorum Saat Kulesi civarýnda meydana gelen olayda, S.Þ., Y.Þ. ile H.S. arasýnda kire meselesi yüzünden tartýþma çýktý. Taraflar birbirlerini dövdü. Av turizmi karaca ile baþladý Çorum da son yýllarda hareketlenen av turizmi kapsamýnda geçtiðimiz günlerde karaca avý yapýldý. Organizasyonda 4 karaca kotasýndan 1 i vuruldu. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, Çorum da av koruma ve kontrol çalýþmalarýnýn yoðun olarak yapýlmasý sonucunda karaca ve kýzýl geyik popülasyonlarýndaki artýþ gözle görülür hale geldiði bildirildi. AV TURÝZMÝ DIÞINDA AV- LARI YASAK 2008 ve 2010 yýllarýnda Bakanlýk üretme istasyonundan getirilerek Çatak ve Osmancýk ilçelerine yerleþtirilen kýzýlgeyiklerin doðaya uyum saðlamalarý sonucunda artan popülasyonlarýna paralel olarak çevre ilçelere de daðýldýðý belirtilen açýklamada, bunun sonucunda hemen her ilçede kýzýl geyik ve karaca görüldüðü ifade edilirken, ancak bu türlerin av turizmi kapsamý dýþýnda avlanmalarýnýn yasak olduðu hatýrlatýldý. 4 KARACA KOTASI Açýklamanýn devamýnda Kargý Yaban Hayatý Geliþtirme sahasýndaki kýzýlgeyik ve karaca popülasyonlarýnda meydana gelen artýþa paralel olarak av turizmi döneminde, ilk defa 4 adet karacanýn av turizmi kapsamýnda avlandýrýlmasý amacýyla kota verildiði, 4 adet Kýzýlgeyik kotalarýnýn da tahsis çalýþmalarýnýn sürdüðü duyuruldu. Organizasyonda 4 karaca kotasýndan 1 i vuruldu. Ýhale sonucunda karaca kotalarýndan 2 tanesini alan Okay Baran ýn yaptýðý ilk av organizasyonunun Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirildiði, bu çerçevede 1 karacanýn vurulduðu bildirilen açýklamada, Bu av turizmi kapsamýnda ilimizde vurdurulan ilk karacadýr. Diðer 3 karacanýn avlattýrýlmasý önümüzdeki günlerde devam edecektir. Ayrýca 20 Mayýs ta yaban domuzu av yapmak üzere ilimize 3 adet Avusturya uyrukla avcý av yapmak üzere gelecektir. denildi. Öte yandan bu yýl av turizmi yapmak için Çorum a gelen yabancý avcý sayýsýnýn 28 e ulaþtýðý kaydedildi. 15 yýllýk tecrübe Çorum Üretici Bayii * Cam Balkon * Isýcamlý Cam Balkon * Cephe Vitrin Sistemleri * PVC Pencere Kapý * Çelik Kapý * Fotoselli Kapý * Katlanýr Tente Sistemleri * Duþakabin Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2502) ÇORUM ESNAFININ VE SANAYÝCÝSÝNÝN DÝKKATÝNE * Endüstriyel Ambalaj malzemeleri * Çember ve çember makinalarý * Çember sarf malzemeleri * Endüstriyel hýrdavat ve mobilya malzemeleri nde hizmet vermek için Tuðlacýlar, kiremitçiler, dökümcüler, mermerciler, ve parke taþý ürünleri, makina sektörü, kereste, marangoz, mobilya ve diðer sektörlere deðiþen ve geliþen teknolojik yeni ürünleri sunmak amacýyla sizlere daha yakýn olmak ve daha kaliteli hizmet vermek için ÇORUM KÜÇÜK SANAYÝ 1. CADDE NO:15 DE HÝZMET VERMEYE BAÞLADIK. Ayrýca NETMAK MAKÝNA VE KESÝCÝ TAKIMLAR ELMAS BIÇAK, DÝA BIÇAK VE TESTERELERÝ NÝN SATIÞI, BÝLENMESÝ, TAMÝR VE TADÝLADI NIN NETMAK FABRÝKASI NDA KALÝTE VE GÜVENCESÝ ÝLE HÝZMET VERMEKTEYÝZ. ETÝ GRUP MALZEMECÝLÝK ENDÜSTRÝYEL AMBALAJ, HIRDAVAT VE ÇEMBER MOBÝLYA MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET Merkez : Kopça Sokak No:27 Siteler / ANKARA Tel : Faks : (Ç.HAK:1068) AMBALAJ ÝÇÝN HERÞEY ÇORUM ÞUBE : KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 1. CAD. NO: 15 Tel : Tosya Þube : Marangozlar Sanayi Sitesi 6. Yuk. San. Sk. No: 31/A Tosya / KASTAMONU Tel : (Ç.HAK:1328)

3 SALI 19 MAYIS

4 4 SALI 19 MAYIS 2015 SEÇÝM ÖNCESÝ ÇORUM'UN AHVALÝ MUSTAFA DEMÝRER/HABER YORUM Demokrasinin olmazsa olmazý seçimler bir nevi hasat zamanýdýr. Yerel veya genel seçimler öncesinde ülkenin makro meseleleri, memleketin irili ufaklý problemleri, tozlu raflara kaldýrýlan projeleri, verilen sözler, vaatler tüm detaylarýyla yöre insanýnýn önüne gelir, hafýzalar tekrardan canlanýr. Ýktidar yaptýklarýný, yapacaklarýný anlatýr. Muhalefet, sivil toplum kuruluþlarý, yazýlý ve görsel medya noksanlýklarý dillendirir. Siyasi partilerin temsilcileri kýrsalda, þehirde seçim bürolarý açar, mini mitingler düzenler, esnaf ziyaretleri, ev-kahvehane toplantýlarý yapar, STK'larý ve vatandaþý dinler, oy ve destek ister. Bazý talepler bilhassa seçim sathý mahallinde gündeme getirilir ki, daha hýzlý çözüme kavuþmasý umut edilir. Yorucu ve yýpratýcý süreç seçim günü akþamýna kadar sýký bir þekilde devam eder. Sonuçlar netleþmeye baþladýktan sonra farklý bir mecraya girilir. Türkiye gibi Çorum'da da böyle bir süreci hep birlikte yaþýyoruz. Partilerin sesli ve görsel propagandalarý, bitmektükenmek bilmeyen bayrak asma yarýþlarý, sosyal medya aktiviteleri, çeþitli reklam mecralarýndaki çalýþmalarýný hep birlikte görüyoruz. Görülen o ki, kýrsalda kýsmen daha heyecanlý geçen seçim maratonu þehir merkezinde yerini sükûnete býrakýyor. Vatandaþýn centilmence, hoþgörülü yarýþ arzusu, zaman zaman bazý aktörlerin devreye girmesiyle sertleþebiliyor. Sosyal medya dahil bazý yayýn Ýktidar temsilcilerinin yeni dönemde söz verdiði iki yeni otoban projesi Çorumlu nun takibinde olacak. organlarýnda algý yönetmeye, kurgu yapmaya, olaný farklý göstermeye veya çarpýtmaya çalýþanlar çýkabiliyor. Bayrak asma yarýþýný tartýþmaya dönüþtürecek çabalar hissediliyor. Hepimiz biliyoruz ki, karþýlýklý saygý, sevgi ve hoþgörüye dayanmayan ve ön önemlisi ahlâkî olmayan yöntemlerle seçimde baþarýlý olacaðýný zanneden iktidar, muhalefet veya onlarýn destekçisi konumundakiler kim olursa olsun yanýlýyor. Bu milletin feraseti, zihinleri þark kurnazlýðýna çalýþanlardan, mensubu olduklarý partilerinin kayýtsýzþartsýz baðýmlýsý olup mantýk ve izaný kaybedenlerden, Türkiye nin kültür merkezi olmayan sayýlý illeri arasýnda Çorum da yer alýyor. kurgu yapanlardan, doðruyu eðri gösterip olup biteni çarpýtma hevesinde olanlardan, velhasýl ahlâkî olmayan bir seçim yarýþý içine girenlerden çok önde gidiyor. Sonuçta vatandaþ gidip seçim sandýðýnda tercihini kullanýyor. Ýktidar-muhalefet fark etmez, siyasetin bazý aktörlerinin de milletin öngördüðü bu ferasete sahip olup yanlýþa tevessül etmemesi temennimiz. Gelelim sadede Seçim dönemleri hasat zamanýdýr demiþtik ya, iktidarýn bazý temsilcileri kabul etmeseler de bizim memleketin de çözüm bekleyen sorunlarý, tozlu raflardan indirilmeyi bekleyen projeleri, unutulan vaatleri, hatýrý sayýlýr yatýrým beklentileri var. Bizim vazifemiz de gazeteci olarak Çorum adýna unutulanlarý býkmadan, usanmadan yazmak, sürekli yazmak. Meselâ: HIZLI TREN Ankara-Samsun Hýzlý Tren Hattý'nda yaþanan HABER YORUM Mustafa Demirer geliþmeler umut veriyor. Yüksek Hýzlý Tren hükümet programý, ardýndan yatýrým programýna alýndý, güzergâh ihalesi için 10 milyon lira ödenek konuldu. Halihazýrda yapým ihalesi için ciddî kaynak gerektiðinin bilincindeyiz yýlýnda hýzlý trene binmek, sanayiciler de yüklerini demiryolu ile taþýmak istiyor. Bu arada iktidar temsilcileri sosyal medya hesabýndan demiryolunun 95 kilometre uzunluðundaki Delice-Çorum kýsmý Danýþmanlýk Hizmet Alým iþinin 9 Haziran'da yapýlacaðýný duyurdu. POLÝS OKULU Birçok kentte Polis Okulu yokken, Çorum bu yatýrýmý kazanmýþtý. 13 yýllýk AK Parti iktidarýnýn ilk iki döneminde Polis Okulu'na þaþý bakýldý, bir kenara býrakýldý, gereken ihtimam gösterilmedi. Ýktidarýn üçüncü döneminde Ankara Yolu Þeker Fabrikasý civarýnda 150 dönüm arsa tahsis edildi. Sonradan ortaya çýkan bazý teknik sorunlar aþýldý, yatýrým programýna alýndý. Umutla okulumuzu bekliyoruz. HAVAALANI, UÇUÞ SAATLERÝ VE ÝSÝM MEVZUSU Çok yazdýk, çizdik ama olmadý. Müstakil havaalanýmýz yok malum. Ýktidarýn temsilcileri kýsa ve orta vadede Çorum'a havaalaný yatýrýmýnýn mümkün görünmediðini ifade ediyorlar zaten. Ýleride Yozgat gibi bizim de belki havaalanýmýz olma ihtimali doðar kim bilir? Ancak Merzifon Havaalaný'nda sefer sayýsýný ikiye çýkaramadýk, uçuþ saatlerini Çorumlu'nun ekseriyetinin arzu ettiði gibi düzenleyemedik. Merzifon'un 'askeri havaalaný' statüsü olmasý hasebiyle 'Çorum' adýný da yazdýramadýk. Ýktidar temsilcilerine hatýrlatmakta fayda var; elçiye zeval olmaz. Sanayicilerin büyük çoðunluðu Merzifon'a Çorum isminin eklenmesini talep ediyor, þayet iktidarýn temsilcilerinde bir tereddüt varsa iþadamlarýný ikna etsinler, aralarýndaki ihtilafý gidersinler. HAVAALANI ÝÇÝN YENÝ GELÝÞME Bu arada STK temsilcileri ile toplanan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bir soru üzerine Çorum- Amasya arasýna yeni bir havaalaný yapýlabileceðini inandýðýný belirttikten sonra, Merzifon'a Çorum isminin ilave edilmesiyle ilgili mevzuyu Baþbakan Ahmet Davutoðlu'na ilettiðini, onun da ÇAM yani Çorum- Amasya Havaalaný isminin konulabileceðini söylediðini aktardý. Ayrýca dönemin Çorum Valisi Nurullah Çakýr ýn gündeme getirdiði baþkaca bir havaalaný mevzumuz var. Celilkýrý nda yarým kalan Çorum Havaalaný inþaatý alanýna iþadamlarýnýn istifa edeceði veya kiþi kapasiteli küçük uçaklarýn kullanabileceði bir havaalaný gündeme gelebilir. KÜLTÜR MERKEZÝ Mevzuyu fasýlalarla defaten gündeme getirdik. Çorum'un kültür merkezi olmayan sayýlý iller arasýnda olduðunu söyleyebiliriz. Ýnanmayanlar Kültür ve Turizm Bakanlýðý'na sorabilir. Bu memleketin insanlarý uzun yýllardýr sanatsal ve kültürel etkinliklerinde yetersiz salonlara mahkûm edildiler, hâlâ da çok fazla deðiþen bir þey yok. Bir ara iktidar milletvekilinin giriþimleri ile bakanlýktan uzmanlar gelip Vali ve Belediye Baþkaný ile görüþtüler. Önerilen alanlarda yer incelemesi yaptýlar. Hatta 15 milyon lira kaynaða ihtiyaç olduðunu deklare ettiler. Son olarak meselenin Vali Ahmet Kara'ya havale edildiðini öðrendik, beklemeye devam ediyoruz. ÇAÐRI MERKEZÝ, OSB ve KSS Bu dönemin baþýnda Organize Sanayi Bölgesi daraldý, sanayici talep etti, iktidarýn temsilcileri AK Parti nin ilk iki döneminde ihmal edilen Polis Okulu son dönemde yatýrým programýna alýndý, açýlacaðý günü bekliyoruz. giriþimde bulundu. OSB geniþleme alanýna 215 hektarlýk alan bedelsiz dahil edildi. Çorum yerelinde mevcut sanayi tesisleri son dört yýllýk dönemde ciddi kapasite artýrdý, yeni veya entegre tesisler yapýldý, yapýlmaya devam ediliyor. OSB'nin üçüncü tevsi alaný bile þimdiden dolmaya baþladý. Çorumlu sanayici ve Havaalaný mevzusu derin. Uçuþ saatleri, isim meselesi, sefer sayýsý çözüme kavuþamadý. Ýktidar temsilcilerinin bir kaç gündür havaalaný mevzusunda ilginç çýkýþlarý dikkat çekti. Demiryolumuzda yaþanang eliþmeler umut verici. Delice-Çorum kýsmý Danýþmanlýk Hizmet Alým iþinin 9 Haziran'da yapýlýyor. Çorumlu 2019 yýlýnda hýzlý trene binmek, saniyici yükünü demiryolu ile taþýmak istiyor. iþadamlarý üretimlerini, ihracatlarýný, istihdamlarýný artýrýrken, dýþarýdan gelen yatýrým istenilen düzeyde olmadý. Yüzlerce Çorumlu'ya istihdam saðlayan Çaðrý Merkezleri dýþýnda sadece ayakkabý fabrikasý yatýrýmý geldi. Bu arada sektörel teþvikler Çorum lehine yeniden düzenlenebilir. Ýktidar temsilcilerinin gündeme getirdiði Küçük Sanayi Sitesi'nin Organize Sanayi Bölgesi statüsüne kavuþturulmasý fikri, kente ekonomik bir ivme kazandýrabilir. YOLLAR VE SULU TARIM Çok geride kaldýðýmýz sulu tarýmda yeni hamlelerle çok ciddî mesafe katedildi. Bayat'ýn Çankýrý Osmancýk, Ýskilip, Ortaköy ve Çorum merkezde yerli ve yabancý konuklarýn konuklamasý saðlanamadý. sýnýrýna kadar getirilip Çorum'a adým attýðýnýzda hiçbir emare görülmeyen Týmarlý bile ihale edildi. Ýleride sulu tarýma yapýlan yatýrýmlarýn meyvelerini alacaðýmýzý ümit ediyoruz. KALKINMA ÝDAREMÝZ YOK OSB ye yapýlan en önemli yatýrým Çaðrý Merkezleri oldu. Yüzlerce Çorumlu gence istihdam saðlandý. Yalnýz diðer bölgelerde var olan ve ciddi bütçeleri bulunan kalkýnma idareleri faaliyet gösteriyor. Örneðin Erzurum da DAP, Konya da KOP, Güney Doðu Anadolu da GAPve Giresun da DOKAPvar. Ýki önemli havzanýn ortasýnda bulunan Çorum da bir kalkýnma idaremiz henüz yok. ÝLÇE YOLLARI Ýlçe yollarý için o kadar iyimser olamayacaðýz. Ýktidarýn milletvekilleri, teþkilâtlarý hiç kusura bakmasýnlar. Geçen son 4 yýllýk dönemin baþýndan itibaren ilçe yollarýna asýlsaydýk, bugüne kadar bir çoðu halledilmiþ ya da yarýlanmýþ olurdu. Durumun vahameti Çorum ölçeðindeki bazý çevre illerin ilçe yol aðý görüldüðünde daha rahat anlaþýlabilir. Yeni yeni proje ve yapým ihalesi yapýlan ilçe yollarýmýzýn ödenek sorunu yaþatýlmadýðý takdirde tamamlanacaðý beklentisi içindeyiz. ÞEHÝR ÝÇME SUYU Çorum merkezde her yýl kurak geçen yaz sonrasý içme suyu problemi gündeme gelir. Çok þükür Allah rahmet etti, bugüne kadar susuz kalmadýk. Ancak AK Parti iktidarlarýnýn her döneminde konuþulan bu sorun, ilk dönem Hatap Barajý'nýn isale hattýnýn inþa edilip þebekeye baðlanmasý sonucu duruldu. Son iki dönemde Koparan Derivasyon Kanallarýnýn Çorum'a baðlanacaðý açýklandý. Koçhisar Barajý tamamlandý, isale hattý yapýlacak. Yüzde 85'i tamamlandýðý açýklanan ve temcit pilavýna dönen Koparan Derivasyon Kanallarý tamamlansa da, yýllardýr boþa akýttýðýmýz kaynak sularý Yeni Hayat'a yönlendirilse. Bir de Koçhisar Ýsale Hattý'ný þebekeye baðlasak ta, tedbirimizi þimdiden alýp her dönem içmesuyunu konuþmak zorunda kalmasak. ALTERNATÝF ÇEVRE YOLU, RAYLI SÝSTEM Çorum'un çevre yolunun þehir merkezinin içinden geçtiðini bilmeyen yoktur. Merkezi hükümetin yerel yönetimlere desteði saðlanabilirse, birçok kentte olduðu gibi çevre yolunu þehir dýþýna çýkarma þansýmýz var. Allah'tan Çimento, Burunçiftlik ve Binevler Köprülü Kavþaðý yapýldý da, kazalar azaldý. Yoksa hala can vermeye devam edecektik. Lâkin Gýda Toptancýlar Sitesi ile Ýlim Yayma Cemiyeti Kavþaðý nýn hâlâ risk Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý nýn Kentsel Dönüþüm Projesi Çorum merrkezde hayata geçirilemedi. olduðu bilinmeli. Belediye nin tozlu raflarýnda dairesel bir çevre yolu projemizin de beklediðini söyleyebiliriz. Büyük proje olduðu için Karayollarý Genel Müdürlüðü nün desteði gerekiyor. Çorum merkezde þehir içi trafik iyice sýkýþtý. Eski dokuda hayat durma aþamasýnda. Kuzey kampüs, güney kampüs, hastane inþaatý, eski tahýl pazarýna AVM yatýrýmý, stadyum çevresine yüksek katlý konut planlarý derken, þehrin nefes alacak hali kalmayacak. Çorum Belediyesi geçici tedbirlerin dýþýnda ikinci dönemin ortasýna geldiðimizde günlerde Yalova Üniversitesi ile trafik master planý hazýrlýyor. Artýk oturup ciddi ciddi þekilde raylý sistemi konuþmamýz gerekiyor. Merkezî hükûmetin yerel yönetime bu konuda desteði þart. HASTANE YATIRIMI Çorum'un saðlýk alanýnda majör yatýrýmý Ankara Yolu üzerine yapýlan 800 yataklý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Mevcut hastane iyice sýkýþtý. Bahçeye bile poliklinik yapýldý. Yeni hastanenin sorun yaþamadan zamanýnda tamamlanmasý elzem. OTOBANLAR Ýktidarýn seçim beyannamesinde yer alan Gerede- Osmancýk-Merzifon ve Delice-Sungurlu-Çorum- Samsun Otoyolu yine büyük yatýrýmlar arasýnda. Çorumlu bu dönemde vaatleri sýký takip edecek. KENTSEL DÖNÜÞÜM YAPAMADIK Çorum merkezde Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn eski dokuda baþlattýðý Kentsel Dönüþüm Projesi'nden bir emare görülmedi. TOKÝ Baþkanlýðý ile yapýlan Devane konutlarý ile Tekel Binasý'nýn devri ile birlikte yapýlacak Meydan projesi bu kapsama girmiyor. Halihazýrda Devane nin ikinci ve üçüncü Sulu tarýmda hakettiðimiz yatýrýmlarý yeni yeni almaya baþladýk. Projeler tamamlanýrsa meyvesini alacaðýz. etaplarý ile Farabi Meydan Projesi yerinde sayýyor. Merkezi hükûmetin desteði ile Çorum'da kentsel dönüþüm projeleri geliþtirilebilir. Bu dönüþümlere Mimar Sinan Mahallesi örnek gösterilebilir. TURÝZM Hitit medeniyeti, Selçuklu ve Osmanlý eserlerini bünyesinde barýndýran, inanç turizmi her geçen gün geliþen ve doðal güzellikleri ile dikkat çeken Çorum, turizmde istenilen düzeyde deðil. Potansiyeli bulunan Osmancýk, Ýskilip, Ortaköy ilçeleri ile merkezde alt yapý noksanlýklarý tam olarak giderilmeli, kongre turizmi ile yerli ve yabancý konuklarýn Çorum da konaklamasý saðlanmalý. Ýþte seçime sayýlý günler kala Çorum'un ahvali böyle. Çorum trafiði iyice sýkýþtý. Eski doku vahim. Yatýrýmlar þehir merkezine sýkýþtýrýlýyor. Yeni çevre yolu, Raylý sistem için merkezi idarenin desteði þart.

5 SALI 19 MAYIS (BASIN:81651)

6 6 SALI 19 MAYIS Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýnýz kutlu olsun. Hemüehrilerimizin RamazanAnma Bayramını en içtenvedileklerimizle tebrik eder, 19 Mayýs Atatürk ü Gençlik Spor Bayramýnýz saùlık mutluluk esenlikler dileriz. kutluveolsun. Mustafa ve Necati YAÐLI Organize Sanayi Bölgesi ÇORUM Tel: Fax: (Ç.HAK:1307) (Ç.HAK:1308) YAÐLILAR MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Tel: PBX Ýrlanda ya Teknokent gezisi Çorum Ticaret ve dirmek ve uluslararasý Sanayi Odasý öncülüstandartlarda hizmet verðünde hayata geçirilen mesini saðlamak ama'çorum ve Ýrlanda Tekcýyla gerçekleþtirilen Ýrnoloji ve Ýnovasyon Orlanda gezisinin verimli taklýðý' baþlýklý proje geçtiðini söyledi. kapsamýnda Çorum'dan Çorum Ticaret ve 18 kiþilik bir heyet, Sanayi Odasý'nýn, ÇoTEKNOKENT, AR-GE rum'da faaliyete geçen ve inovasyon incelemek TEKNOKENT'in altyaüzere Ýrlanda'ya gitti. pýsýný güçlendirmeyi, TSO dan yapýlan TEKNOKENT'te yer açýklamaya göre, Orta alan firmalarýn talep ve Karadeniz Kalkýnma arz aktörlerini yerinde Ajansý'nýn (OKA) doðincelemeyi, bölgesel yerudan faaliyet desteði nilik ve giriþimcilik kakapsamýnda destekledi18 kiþilik bir heyet, TEKNOKENT, AR-GE ve pasitesini geliþtirmeyi, ði gezi, 4-8 Mayýs tarihinovasyon incelemek üzere Ýrlanda'ya gitti. kümelenme çalýþmalarýný leri arasýnda gerçekleþtidesteklemeyi, teknoloji rildi. altyapýsý güçlü olan merkezleri inceleyerek TEKNOKENT algýçorum TEKNOKENT'in bazý yönetim kurulu üyelerini yasýný geliþtirmeyi hedeflediklerini ifade eden Tepençelik, "TEKný sýra çeþitli kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri ile iþ adamlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen gezide; Ýrlanda'nýn Dublin kentinnokent'in saðladýðý faydalar, stratejik önemi ve iç iþleyiþi ülde bulunan TEKNOKENT ve buna benzer kuruluþlar ziyaret kemizde henüz iþletmelerimiz tarafýndan yeteri ölçüde anlaþýlaedildi. madýðý görülmektedir. Ýlimizde ise henüz çok yeni olmasýndan Ýrlanda Yatýrýmlarý Geliþtirme Kurumu (IDA) ziyareti ile dolayý gerek firmaya, gerekse ilimize ne gibi katkýlar saðladýðý baþlayan gezide, Dublin Þehir Üniversitesi'nin Innovation and tam olarak bilinememektedir. Buradan hareketle düzenlediðimiz Enterprise Center ve Dublin Kolej Üniversitesi'nin Ýnovasyon gezide edindiðimiz tecrübelerle, Çorum TEKNOKENT'in ulusmerkezi ziyaret ederek, bu kurumlarýn; organizasyon yapýlarý, iç lararasý algýyla þekillenmesine katký saðlayacaðýz" dedi. iþleyiþi, firmalara yaklaþýmlarý, firmalara saðlanan destekler gibi Fikret Tepençelik, düzenlenen gezinin TSO tarafýndan rahususlarda bilgi alýþveriþi yapýldý. porlaþtýrýlarak ilgili kiþi ve kuruluþlarýn bilgisine sunulacaðýný Geziye katýlan TSO Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý sözlerine ekledi. Fikret Tepençelik, Çorum TEKNOKENT'in altyapýsýný güçlen- Bilgilendirme toplantýsý iptal Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan yapýlan açýklamada, yarýn düzenlenecek olan Halka Arz ve Borsa Ýstanbul'un Sunduðu Fýrsatlar konulu bilgilendirme toplantýsýnýn ertelendiði bildirildi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile KOSGEB Ýl Müdürlüðü tarafýndan, Çorum'daki KOBÝ'lerin Borsa Ýs- Fax: ÝÞKUR Müdürlüðü'nde düzenlenen kura çekiliþi noter huzurunda gerçekleþtirildi. 250 kiþi 7.5 ay çalýþacak MUSTAFA BURAK YALÇIN Toplum Yararýna Çalýþma Programý (TYÇP) kapsamýnda çeþitli resmi kurumlarda istihdam edilecek personelin kuralarý çekildi. ÝÞKUR Müdürlüðü'nde düzenlenen kura çekiliþi TYÇP Þefi Mahmut Çam'ýn gözetiminde noter huzurunda gerçekleþtirildi. Kura çekiliþinde il ve ilçelerde istihdam edilecek 250 personelin isimleri belirlendi. Sungurlu Belediyesi ve Sungurlu Ýl Özel Ýdaresi, Alaca, Oðuzlar, Ortaköy, Mecitözü ve Osmancýk kura çekimine katýldý. Bayat, Laçin, Ýskilip, Uðurludað ve Boðazkale için yeterli baþvuru olmadýðý için kura çekilmezken, baþvuran herkesin iþe alýnacaðý belirtildi. 20 Mayýs'ta baþlayacak olan hizmet alýmý kapsamýnda 250 kiþi toplam 7.5 ay çalýþacak. KUTLAMA tanbul Geliþen Ýþletmeler Piyasasý'nda yer almalarýný teþvik etmek amacýyla 'Halka Arz ve Borsa Ýstanbul'un Sunduðu Fýrsatlar' konulu bir konferans organize edildiði daha önce yapýlan açýklama ile duyurulmuþtu. Yapýlan açýklamada, toplantýnýn yeni tarihinin ilerleyen günlerde duyurulacaðý kaydedildi. Çorum sevdalýsý insan Geleceðimizin teminatý sizlersiniz. Sizlere güveniyoruz. 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýnýz kutlu olsun. Kurucusu Murat YILDIRIM Çorum Milletvekili (Ç.HAK:1319) 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýnýz kutlu olsun. Tel: Tel: Fax: Yeni Sanayi Caddesi (Terminal Yaný) No: 6 Çorum Reha Metin ALKAN Prof. Dr. ýn Hitit Üniversitesi Rektörlüðü ne yeniden atanmasýndan dolayý kendisini kutlar, üstün baþarýlarýnýn devamýný dileriz. YükselYÖNETÝM Kiremit-Yüksel Un KURULU adýna (Ç.HAK:1326) (Ç.HAK:1306) problem yok çözüm var ÖZEL PINAR EÐÝTÝM KURUMLARI Mustafa Yiðittaþçý Ali Osman Yiðittaþçý

7 SALI 19 MAYIS (Ç.HAK:1320)

8 8 SALI 19 MAYIS 2015 Mustafa Yolcu: Ahmet Emmi bize kendinizi tanýtýr mýsýnýz? Ahmet Çeþmeci: 1926 Yýlý Ýskilip Uludere doðumluyum. Ýlk okulu Sakarya Ýlkokulunda bitirdikten sonra, mahalle mektebine devam ettim. Ortaokula gecikmeli girdiðimden, 1943 yýlýnda bitirdim yýlýnda asker oldum. Askerden gellince kadastro iþine girdim. Bize ceza evi hatýralarýnýzý anlatýr mýsýnýz? 1956 Yýlýnda, Ýskilip Cezaevi Müdürlüðü ne getirildim. Arada bir süre kesintinin dýþýnda 1969 yýlýna kadar müdürlüðe devam ettim. Hapishaneye müdür olarak tayin olup, göreve baþladýðým ilk gün; gardiyanlarý odama çaðýrdým. Onlarý masamýn karþýsýna oturttum. Ben çalýþma hayatýnda disiplin, nizam intizam isterim. Ya bana ayak uydurursunuz benimle çalýþýrsýnýz, ya da görevi býrakýr çekip gidersiniz." dedim. Ben bunu söyleyince gardiyanýn biri "Ne yapabileceksin" dercesine dudak büktü. Hemen gardiyanýn yanýna gidip, yakasýndan yapýþtým ve "Senin bu tavrýný unutmayacaðým. Dua etki, burada ilk günüm. Ama gözüm senin üzerinde olacak. Yanlýþ yaparsan, sana bunun bedelini ödetirim." dedim. Ýþe bu þekilde baþladým. Hiç bir yanlýþa göz yummuyordum. Hapishane'de benim adým "baba" olmuþtu. Ahmet Çeþmeci Cezaevi hatýrasý; Ahmet Çeþmeci Mahkumlar bir birleriyle kavga edecekleri zaman "Sana gösterirdim, ama seninle kavga yaptýktan sonra babanýn karþýsýna çýkmaktan utanýyorum." dermiþ. O zamanlar Samsun Kavak ta, Ýskilip te, bir de baþka bir yerde, Ýskilip'teki gibi kapalý cezaevi vardý. Ýstanbul dan, Ýzmir'den, Diyarbakýr'dan 100 azýlý mahkumu sürgün olarak Ýskilip'e gönderdiler. Cezaevimizin 160 kiþi kapasitesi vardý. Bu gelenlerle birlikte 260 kiþi oldu. Dýþardan gelenler, hapishaneyi karýþtýrmak istediler. Bunlara fýrsat vermedim. Çoruma Baþsavcý olarak tayin olan Ýskilip savcýsý, beni Çorum cezaevine müdür olarak götürmek istedi. Ben de " Bu maaþla, kira vererek Çorum'a gitmem." dedim. Cezaevi müdürlüðü yaptýðým zamanlar, trafik kazasý nedeni ile Ýsmail Kavlu ( Ayakkabý imalatcýsý ) cezaevinde yatýyordu. Ýsmail in yanýna iki mahkum daha vererek, Sarýyer den leylak fidesi getirttirdim. Bunlarý cezaevinin bahçesine diktik. Ýsmail i ben cezaevi içinde serbest býraktým. Bahçede çalýþýr, gerekli gördüðü tamiratlarý yapar, cezaevi görevlisi gibi davranýrdý. Hapishanede iken, benim yaþlarýmda hýrsýzlýk yapmýþ bir mahkumu, hapishaneye getirmiþlerdi. Ýleri yaþýna raðmen hýrsýzlýk yapmasýna sinirlenmiþ, "Utanmadan bu yaþýnda niye hýrsýzlýk yapýyorsun." diye azarlamýþtým. Emekli olduktan sonra camiye giderken, bu þahýs ile karþýlaþtým. O da camiye gidiyormuþ. Bana "Müdürüm beni hapishanede azarlamýþtýnýz. Sizin karþýnýzda düþtüðüm o halimi hiç unutamýyorum. Sana hakkýmý helal ediyorum." dedi. Yukarýda bahsettiðim gibi Ýstanbul'dan Ýskilip'e sürgün gelen bir mahkum, kendini koðuþunda koðuþ aðasý ilan etmiþ. Demiþ ki "Benden izinsiz bu koðuþta adým atýlmayacak. Bu koðuþun her þeyi benden sorulur." Bu durumu bana ilettiler. Kendini koðuþ aðasý ilan eden adamý, odama çaðýrttým. Adama "Bu hapishanede koðuþ aðasý olmayacaðýný, düzeni bozdurmayacaðýmý, kendisine bir hafta süre vererek yaptýðý yanlýþtan dönmesini." istedim. Aradan bir hafta geçti ama, adam geri adým atmýyor, aðalýðýný devam ettiriyordu. Mahkumu tekrar odama çaðýrdým. Kendisine yaptýðým ikazý hatýrlatarak, aðalýktan niye vazgeçmediðini sorduðumda, "Ben Ýstanbul'da da koðuþ aðasý idim. Burda da aðalýðýmý devam ettireceðim." dedi. Hadi çýk git dedim. Kazma sapý masamýn yanýnda duruyordu. Tam arkasýný dönüp gideceði zaman, kazma sapý ile adama üç dört defa vurup, yere serdim. Gardiyaný çaðýrýp, berberi getirmesini söyledim. Berber geldiðinde "Bunun saçlarýnýn yarý tarafý ile býyýðýnýn bir tarafýný kes." dedim. Mahkum ayaklarýma kapandý. Ben ettim, sen etme baba diye yalvardý. Diðer mahkumlarýn da, bahçeye inmesini söyledim. Saçý kesilen, aðalýk taslayan mahkumu, diðer mahkumlarýn karþýsýna diktim. Kurt kuzu olmuþtu. Artýk aðalýk yapacak hali kalmamýþtý. Bu hadiseden sonra hapishaneye huzur geldi. Herkes birbirine saygýlý davranýp, düzen tesis edildi. Uludere'de ( Ýskilip'in mahallesi) Ýsmail Ýpek hoca vardý. Çok muhterem biriydi. Haftanýn bir iki günü hapishanede vaaz vermesini, mahkumlar ile sohbet etmesini ondan rica ettim. Ýsmail hocam beni kýrmadý, ricamý kabul etti. Vaazlarý çok tesirli oluyor, mahkumlar vaaz edilecek günü sabýrsýzlýkla bekliyorlardý. Bir çok mahkum, onun sayesinde ýslah oldu. Bir gün gardiyan odama gelerek, mahkumun birinin mektubunu okuyamadýðýný söyledi. (Hapishaneye, gelip giden mektuplar okunurdu.) Mektubu elime aldýðýmda, kelimelerin ters yazýldýðýný farkettim. Mektubun gönderildiði kiþiden uyuþturucu istenerek, uyuþturucunun ismi belirtilen gardiyana teslimi isteniyordu. Bu hadise ile hapishanede uyuþturucu pazarlayan kiþi ile ona aracýlýk eden görevli ortaya çýktý. Bunlar hakkýnda da gerekli iþlemi yaptýk. Ceza evindeki göreve ne zamana kadar devam ettiniz? 1969 yýlýna kadar hapishanedeki görevime devam ettim. Tapu Kadastro Genel Müdürlüðünde yönetici olan, Hüseyin Doðangün emþerimiz bana "Cezaevinde ne uðraþýyorsun. Seni tekrar kadastroya alayým." dedi. Ben de bu teklifi kabul ederek; 1969 yýlý sonlarýnda Ýskilip Kadastro Müdürlüðüne müdür muavini olarak döndüm. Kadastrodan 1980 yýlýnda emekli oldum yýlýnda Tapu Kadastrodan emekli olunca, Ismail Kavlu nun oðlu Mustafa yanýma gelerek Babam seni çaðýrýyor." dedi. Ýsmail in iþyerinde o zamanlar 100 ün üzerinde iþcisi vardý. Ama iþcilerin mesaiye geliþ gidiþleri düzenli deðilmiþ. Mustafa Yolcu Mustafa ile Ýsmail Kavlu'nun yanýna gittiðimizde bana "Hapishaneyi nasýl düzene soktuysan, benim iþyerinide öyle düzene sokacaksýn" dedi. Ben de "Olur ama benim bir þartým var. Ben ezan okununca camiye giderim." dedim. O da cevaben "Tabi gidersin. Camiye giderken, beni de yanýnda götürürsün." dedi. Böylece Kavlu'nun orda çalýþmaya baþladým. Neler yaptýnýz? Ýlk iþ olarak çalýþanlarýn listesini çýkarttým. Ýmza dosyasý hazýrlayarak, her gün iþe giriþ ve çýkýþlarda imza alýyordum. Ýzinli olan, raporlu olan dosyada gözüküyordu. Çalýþma hayatýna nizam intizam gelmiþ, iþ verimi artmýþtý. Çeþmeci soyadý nerden geliyor? Benim babam su getirir, çeþme yapar, imamlýk ta yapardý. Ýmamlýk görevi sýrasýnda, kadýnlara da Kuran öðretir, din dersi verirdi. Babamý askerliðe çaðýrmýþlar. Önce Ýstanbul'a gitmiþ. Ýstanbul dan birliklerini Bulgaristan'a götürmüþler. Orada savaþta mermi, babamýn üzerindeki mecidiyeye (para) isabet ederek, vücuduna girmiþ. Yanýnda bulunan arkadaþý, babamý yaralý olarak cepheden çýkarmýþ. Ýstanbul'da bir hastaneye getirmiþler. Babamý ameliyat eden doktor, babamýn yanýna gelerek "Sen ne iþ yapýyorsun?" demiþ. Babam da imam olduðunu, bunun yanýnda su getirip çeþme yaptýðýný söyleyince "Su getirip, çeþme yapma iþini býrakma. Sen mucize eseri, kurþunun mecidiye ye çarpmasý ile kurtulmuþsun. Yoksa kurtulamazdýn." demiþ. Baþhekim babamý, tabur imamý yapmýþ. Fevzi Çakmak hastaneye gelip giderken, babamla karþýlaþýp konuþmuþ. Bir kaç kez babamýn yanýna uðramýþ. Askerden terhis olup Ýskilip'e gelince, babam iki görevi de yerine getirdi. Vefat ettiðinin ertesi günü rüyamda, Fevzi Çakmak'ýn baþka askerler ile birlikte, babamý hasta yatarken ziyarete geldiðini gördüm. O gün bu gündür, ölülerimize Fatiha okurken Fevzi Çakmak'a da Fatiha okurum. * Þu anda 89 yaþýnda olan Ahmet Çeþmeci, saðlýklý ve dinç olarak yaþamýna devam ediyor. Cüzdanýn dan çýkardýðý, ufak ufak kesilmiþ gazete ve derki kupürlerindeki yazýlarý bana okuturdu. Karþýlaþtýðý gençlere'de ders alýnacak bu yazýlarý okutturuyormuþ. Halen insanlara ders verebilmek, arzu ve gayreti içinde bulunuyor. Ahmet Ammiye saðlýk, afiyet, mutluluklar vermesini yüce allahtan diliyorum. Dünya Hipertansiyon Günü Her yýl "17 Mayýs Dünya Hipertansiyon Günü" nedeniyle toplumumuzun hipertansiyon konusundaki bilincini artýrmak, erken tanýnýn önemini vurgulamak ve meydana gelebilecek olumsuz sonuçlarý azaltmaya yönelik çeþitli etkinlikler düzenlenmektedir. Yüksek Kan Basýncý (Hipertansiyon) nedir? Kan, damarlar vasýtasýyla kalpten vücuda taþýnýr. Kan basýncý, kalp atýþý ile damarlara pompalanan kanýn damar duvarýna karþý yaptýðý basýnç ile oluþur. Sistolik (kalp kasýlýrken) kan basýncý 140 mmhg ve üzeri, diastolik (kalp gevþerken) kan basýncý 90 mmhg ve üzeri yüksek kan basýncý olarak kabul edilir. Yüksek kan basýncý; kalpte ayrýca beyin, böbrek gibi önemli organlarýn damarlarýnda hasara (hedef organ hasarý) yol açar. Hipertansiyon neden önemlidir? Hipertansiyon küresel bir halk saðlýðý sorunudur. Dünya kalp ve damar hastalýklarýndan yýlda 17 milyon kiþi ölmektedir. Dünyada her üç kiþiden birinin ölümü hipertansiyon ile baðlantýlý olarak meydana gelmektedir. Belirti verir mi? Yüksek kan basýncý bazen baþ aðrýsý, nefes darlýðý, baþ dönmesi, çarpýntý, göðüs aðrýsý, burun kanamasý gibi belirtiler verebilir. Çoðu kiþide ise hiçbir belirti olmayabilir. Yüksek kan basýncý niçin tehlikelidir? Yüksek kan basýncý kontrol altýna alýnmazsa; kalp krizi, kalp yetmezliði, damarlarda anevrizma oluþumuna, inme, böbrek yetmezliði, körlüðe ve bilinç bozukluklarýna neden olabilir. Þiþmanlýk, yüksek kolesterol deðerleri, þeker hastalýðý ile birlikte ise kalp krizi, inme riski artar. Hipertansiyon nedenleri: Hipertansiyon vakalarýnýn büyük çoðunluðunda tek bir neden belirlenemez. Birden fazla faktör hipertansiyona sebep olabilir. Bu faktörler kalýtým; cinsiyet, þeker hastalýðý, þiþmanlýk, sigara, alkol, stres, fazla tuz kullanýmý, yetersiz fiziksel aktivite, saðlýksýz beslenme alýþkanlýklarý ve yaþlanmadýr. Az sayýda vakada altta yatan bir hastalýða baðlý olarak geliþebilir. Bu durum sekonder (ikinci derecede olan) hipertansiyon olarak adlandýrýlýr.genellikle böbrek hastalýklarý, hormonsal bozukluklar, kan damarlarýnýn anomalileri sorumludur. Gebelikle iliþkili hipertansiyon görülebilir. Ayrýca kiþinin kullandýðý ilaçlar ile gýda takviyelerinin hipertansiyona sebep olabileceði, ilaçlarýn ve gýda takviyelerinin tansiyon düþürücü ilaçlar ile etkileþime girebileceði unutulmamalýdýr. Hipertansiyon geliþimi nasýl önlenebilir? Saðlýklý bireylerde kalýcý saðlýklý yaþam davranýþlarý; * Saðlýklý beslenmek, * Kilo vermek, * Düzenli fiziksel aktivite, * Tuz kullanýmýnýn azaltýlmasý, * Toplumun saðlýklý yaþam biçimini benimsemesi hipertansiyon geliþimini büyük oranda önler. Hipertansif bireylerin karþý karþýya bulunduðu riskler nelerdir? Hipertansif bireyler koroner kalp hastalýðý ve sereprovasküler hastalýklar yönünden risk altýndadýr. Tütün kullanýmý, obezite, yüksek kan kolesterolü, diabetes mellitus gibi risk faktörleri hipertansiyonla birleþtiðinde kalp krizi ve inme riski artar. Taný konulmamýþ ve kontrolsüz hipertansiyon, tüm dünyada inmenin en önemli nedenidir. Hipertansiyonun erken taný ve tedavisi kardiyovasküler (kalp-damar hastalýklarý) riski azaltarak inme ve kalp krizinin önlenmesinde hayati önem taþýr. Kan basýncý seviyesi inme ve koroner kalp hastalýðý riskiyle iliþkilidir. Ayný yaþ gurubundaki kiþilerde kan basýncýnda 115/75 mmhg'dan sonraki her 20/10 mmhg artýþ kardiyovasküler hastalýk riskini iki katýna çýkarýr. Kontrolsüz kan basýncý ile baðlantýlý olarak; * Kalp yetmezliði, * Böbrek yetmezliði, * Periferik damar hastalýðý, * Göz damarlarýnda hasar ve görme kaybý geliþebilmektedir. Yüksek kan basýncý ve komplikasyonlarýnýn önlenmesi ve tedavi edilmesi Tüm eriþkinler kan basýnçlarýný kontrol ettirmelidir. Eðer yüksek ise mutlaka hekime danýþýlmalýdýr. Sekonder hipertansiyon nedenleri araþtýrýlmalýdýr. Kardiyovasküler riski artýran yüksek kolesterol, yüksek kan þekeri gibi faktörler, hedef organ hasarý (böbrek fonksiyonunda azalma, idrarda albumin atýlýmý gibi) baþlangýçta ve belirli aralýklarla kontrol edilmelidir. Sekonder hipertansiyon nedenleri dýþlandýktan sonra tütün ve alkol kullanýmýndan vazgeçilmesi, saðlýklý beslenme, düzenli egzersiz, tuz tüketiminin azaltýlmasý, fazla kilo veya þiþmanlýk varsa kilo verilmesi yüksek kan basýncýnýn kontrol altýna alýnmasý için yeterli olabilir eðer yeterli olmazsa hekim kontrolünde ilaç baþlanabilir. Hipertansiyonu olan bireylerde; ilaç tedavisinin uygulanmasý kan basýncý kontrolü için tek baþýna yeterli olmamakta, baþarýlý bir sonuç için mutlaka saðlýklý yaþam davranýþlarýnýn geliþtirmesi gerekmektedir. Hipertansif bireylerin (yüksek tansiyon hastalarýnýn) dikkat etmesi gereken konular nelerdir? Hipertansif bireylerde hipertansiyonun farkýndalýðý, ilaç kullanýmý ve kan basýncý kontrol oranlarý düþüktür. Hipertansif bireyler; * Saðlýklý beslenmeli, * Fazla kilolu / obez ise kilo vermeli, * Fiziksel aktiviteleri düzenli yapmalý, * Tuz kullanýmýný azaltmalý, * Düzenli muayene ve tetkiklerle hastalýðýn takibine önem vermeli, * Ýlaçlarýný önerilen dozda ve sürede, aksatmadan kullanmalý, * Kan basýncý, düzenli izlenmeli / izlenmesi saðlanmalýdýr. Hipertansiyon geliþiminde tuzun çok büyük önemi vardýr. Bazý insanlarda böbreðin tuz atma kapasitesi sýnýrlý olduðundan, gereðinden fazla tuz alýnmasý hipertansiyonun ortaya çýkmasýna veya hipertansiyonun tedavisinde baþarýsýzlýða yol açabilir! Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Tanýmý Ýri, týknaz ve büyük kanatlý bir toygardýr. Kalkýk sivri ve belirgin bir ibiði vardýr (Düz de durabilir). Ýbiðin 1-2 tüyü çok belli þekilde sivridir, adeta çizgi oluþturur. Uzun ve kalýn sayýlabilecek bir gagasý vardýr ve üst kenarý kývrýktýr. Göðsü ince, koyu çizgilidir. Kanat üstü sadedir. Firar hattý beyaz deðildir, kanat altý pas rengidir (turuncu-kirli sarý) Kuyruksokumu ve kuyruk ortasý açýk grimsi, kuyruðunun dýþ tarafý siyahýmsý ve iki yaný ise açýk renktir. Uçuþu yumuþak ve dalgalýdýr. Kýsa kanatlý olmasýndan dolayý kanat çýrpýþý yumuþak ve kelebek gibi gözükür. Türler : Tarlakuþu Tepeli Toygar : Kalkýk, sivri, belirgin bir ibiði var. Ýbiðin 1-2 tüyü çok belli þekilde sivri, çizgi gibi duruyor. Tarlakuþu : Ýbiði kýsa ve küt, genellikle belli deðil. Tepeli Toygar : Gagasý kalýn ama uzun, üst ucu kývrýk. Tarlakuþu : Gagasý çok kalýn ve sivri. Tepeli Toygar : Göðüs kýsmý ince ve koyu çizgili. Tarlakuþu : Göðüs kýsmý sýk çizgili, alt tarafý beyaz. Kuyruðu daha kýsa, kenarýnda kalýn beyaz bandý var. Arka týrnaðý da uzun. Genci ile Tarlakuþu da karýþtýrýlabiliyor : Tarlakuþu : Göz arkasýna uzanan beyaz kaþ-sürme, boðazdan gelen beyaz ile birleþip beyaz br halka oluþturur. Tepeli Toygar gencinde bu yoktur. Tarlakuþu : Sýrtta düzenli ve belirgin benek sýralarý vardýr. Tepeli Toygar gencinde ise sýrt çok monoton renklerdedir. Tarlakuþu : Gerdan ve ðöðüste olmasý kalabalýk benek sýralarý vardýr. Tepeli Toygar gencinde, sadece boðaz kýsmýnda çizgisel birkaç sýra vardýr. Tepeli Toygar gencinin kuyruk kenarlarýnda açýk renk bant bulunabilir. Tepeli Toygar gencinde gözden arkaya uzanan minik beyaz bant vardýr. Tarlakuþu'nda kalýn ve çok belirgin kaþ var. Habitatý Daha çok açýk, aðaçsýz kuru bölgelerde, tarlalarda görülmektedir. Kendisinin aðaca ya da çalýya konduðu enderdir. Tarlalarda ve açýk arazilerde ürer. Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri TEPELÝ TOYGAR Ercan AYANCI com Yuvasýný zeminde yapar. Kýþýn yol kenarýnda en çok len kuþ türüdür.. Yayýlýþý Tüm Türkiye`de yýl boyu görülebilen yaygýn bir ötücüdür. Beslenme Böcekler ve tohumlarla beslenir. Biyolojisi Ötücü kuþlar takýmýnýn, Toygargiller familyasýna ait bir kuþ türüdür. Göçü Yýlboyu ülkede yerleþik ve üreyen bir kuþ olduðu için, göç etmez. Davranýþlarý Tek görülebilmekle beraber genelde üç beþli gruplar halinde gezinir. Yerde, hýzlý, koþar bir yürüyüþü vardýr. Havada kanat tutuþu ve çýrpýþý kendine özgüdür. Genelde ilk kalkýþtan sonra kýsa bir uçuþla yakýn bir yere konar. Yol kenarlarýnda beslenirken, araba yaklaþtýðýnda önce yola arkasýný döner ve araba yaklaþtýðýnda da uzaklaþarak diðer toygarlarýn göstermediði tedbirli davranýþý gösterir. Yerel Adlar Adana (Karataþ-Akyatan) Tibili, Ankara (Þereflikoçhisar) Tibili, Balýkesir (Edremit) Tepeli, Burdur (Yeþilova-Güney) Tepeli, Bursa (Ýznik-Derbent) Koça çuçulan, Çanakkale (Gökçeada) Takkalý çavuþ, Çorum Dobidik Edirne Meriç köyleri Tiðtili, Gaziantep (Karkamýþ-Gürçay K.) Tito, Ýzmir (Bademli-Dikili) Tepelik, Kastamonu (Sarý Ömer K.-Merkez) Cýsbýyýk, Trakya Titili, Antalya Diggili Denizli Maneyli ( uozgur ) Denizli maneli, maneyli, tepeli çayýr kuþu, tepeli (wolfkenan) Kýbrýs takkali, surullo Kazým Çapacý`nýn sayfasýndan : Tarla kuþu, Kepiþken, Mamaylý, Manaylý, Maneli, Maneyli, Mangoy, Pýtbýdýk, Tepeli kuþ, Tarla bakkalý, Tarlacýn, Tolaka, Tongaylý, Tongili, Torakel, Torakvel, Hotozlu serçe, Ýbili Ses-Ötüþü Bir tünekte, zeminde veya havadayken öter. Havada kendine has bir ötüþü vardýr. Yerde iken, bir tümseklik üzerinde ötmeyi sever. Ötüþü hüzünlü, tutuk ve kýsa cümlelerden oluþur. Geveze ve devamlý þikayet eden küçük bir çocuk havasý vardýr. Yuvarlamalý bir ``üii-üii-uu` ve flütsü ve ýslýksý bir `tuu-hii` dir. Üreme ötüþü yerde ya da havada çýkarýlýr. Üreme dönemi ötüþü `triiliipüü` ya da `vü-tii-vüü` hecelerinin birkaç tekrarýndan oluþur.

9 SALI 19 MAYIS 2015 'Çorum, tarihini koruyor' MUSTAFA BURAK YALÇIN Kültür ve Turizm Ýl Bakanlýðý, Valilik ve Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü'nce Müzeler Günü kapsamýnda bir etkinlik düzenledi. Müze'de gerçekleþtirilen etkinliðe Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru, PTT Baþmüdürü Ziya Baþýaçýk, Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Kasým Bahtiyar, Müze Müdürü Önder Ýpek, ve öðrenciler katýldý. PTT Pul Müzesi Koleksiyonundan 'Kültür Varlýklarý' konulu pul sergisinin açýlýþý ile baþlayan etkinlik Prof. Dr. Sare Sahil'in 'Unesco ve Dünya Miras Listelerinde Bulunan Kültür Varlýklarýmýz' konulu söyleþisi ile devam etti. Prof. Dr. Sare Sahil, yaptýðý konuþmada Bu kadar deðerli bir kenti koruduðunuz için sizleri kutluyorum. Dünya mirasýnda yer almak çok önemli. Buralarý hakkýyla korumak ve bütün dünyaya duyurmak çok güç ve onurlu bir þey. Çorum bunu baþarmýþ bir þehir. Bu- rada yaþayan kiþileri ve yöneticileri kutluyorum. Konferansýmýzýn amacý Dünya ve Türkiye miraslarýný irdelemekle birlikte Unesco'yu anlatmak.'' dedi. Prof. Dr. Sare Sahil Çorum TÜGVA Ýstanbul da Bahri Güven Kýbrýs ý yazdý Türkiye de eðitim gören 160 ülkeden 80 bin öðrencinin kültürlerini tanýtmasýný ve ülke gençliðiyle kaynaþmasýný amaçlayan Uluslararasý Öðrenci Buluþmasý'nýn final programý Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýnda katýlýmýyla Ýstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonunda gerçekleþti. ÇORUM TÜGVA GÖNÜLLÜLERÝ FÝNALDE Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) ve Uluslararasý Öðrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) in ortaklaþa gerçekleþtirdiði bu yýl 8. düzenlenen Uluslararasý Öðrenci Buluþmasý final programýna Çorum'dan 135 TÜGVA gönüllüsü katýldý. 81 ilden gelen 30 bin gönüllü öðren- cinin katýlýmýyla gerçekleþen final programýnda yabancý öðrencilerin sergiledikleri gösteriler izleyenleri mest etti. PROTOKOLDEN YOÐUN ÝLGÝ Programa; Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Volkan Bozkýr, Ýstanbul Valisi Vasip Þahin, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, TÜGVA Genel Baþkaný Ýsmail Emanet ve UDEF Genel Baþkaný M.Ali Bolat katýldý. MAHER ZAÝN DEN MÜZÝK ZÝYAFETÝ Final programý Lübnan kökenli Ýsveçli þarkýcý Maher Zain'in seslendirdiði birbirinden güzel þarkýlarla sona erdi. Etkinlik Ýstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonunda gerçekleþti. Çorumlu yazar Bahri Güven Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ne dair izlenimlerini kitaplaþtýrdý. Ýzmir Gaziemir TEMAD ýn düzenlediði bir haftalýk gezi kapsamýnda Kuzey Kýbrýs a giden Bahri Savcý, gezi sonrasý izlenimlerini yazdý. Bir Kýbrýs ki... isimli gezi kitabýnda, Kýbrýs ýn üzerinde yarattýðý etkiyle gözlemlerini kaleme alan Savcý, O kadar çok, o kadar çok etkilendim ki; izlenimlerimi yazmayý, gidip görmeyi çok arzulayýp da gidememiþ olanlara anlatmayý görev bildim. diyor. 64 sayfalýk eseriyle kültüre katkýda bulunmayý istediðini belirten Savcý, Kýbrýs la ilgili anýlarýný fotoðraflarla süslüyor. Kýbrýs gazilerine ücretsiz armaðan edilecek kitap, numaralý telefondan temin edilebilecek. Aný, öykü, roman türünde eserleriyle tanýnan Güven, Kýbrýs ý anlatan kitabýyla 6. eserini yayýmlamýþ bulunuyor. Yazarýn halen 80 e yakýn öykü, 2 roman dosyasý yayýna habahri Savcý zýr bekliyor. 9 Nöbeti Baba Yaðmur (Þükür) Duasý Kaynaþma ve Barýþma etkinlikleri yapýldý. Küskünleri barýþtýran gelenek Çorum'un Boðazkale ilçesinde bu yýl 125'ncisi düzenlenen Nöbeti Baba Yaðmur (Þükür) Duasý Kaynaþma ve Barýþma etkinlikleri yapýldý yýlýndan bugüne kadar yapýlan etkinliklerde dargýn aileler barýþtýrýlýrken, yaðmur ve þükür dualarý yapýlýyor. Bin 640 rakýmlý Aygar Daðý zirvesinde düzenlenen etkinliðe Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, Yozgat ve Kýrýkkale'den yaklaþýk 5 bin kiþi katýldý. Evci Köyü Muhtarý Hasan Sarýmeþinli, etkinliklerin manevi bir hava içerisinde siyasetten uzak, inançlara uygun olarak yapýldýðýný belirterek, Toplumsal bir dayanýþma örneði sergilenmekte olan bu etkinlik, insanlýðýmýz ve inançlarýmýzýn da gerçek deðerlerini taþýyan tek adrestir dedi. Organizasyonun yörenin en büyük ve uzun ömürlü etkinliði olduðunu dile getiren Muhtar Sarýmeþinli, 125 yýldýr her yýl geleneksel olarak düzenledikleri etkinlikte küs olanlarýn barýþtýrýldýðýný, yaðmurun az yaðdýðý yýllarda yaðmur duasý, yaðmurun çok yaðdýðý yýllarda þükür duasý yaptýklarýný ifade etti. Sarýmeþinli, ayrýca etkinliðe uluslararasý kimlik kazandýrmak için çalýþmalarýnýn devam ettiðini bildirdi. Gün boyu devam eden programda bazý kadýnlar Nöbeti Baba Türbesi'ni ziyaret ederek dua ettiler. Etkinlik sonunda katýlýmcýlara pilav ve et ikram edildi.(ýha) Hip Hop Klasik Gitar Kulübü Müzeler Haftasý nedeniyle gitar konseri düzenledi. Müze'de gitar dinletisi YÜKSEL BASAR Hip Hop Klasik Gitar Kulübü Müzeler Haftasý nedeniyle gitar konseri düzenledi. Müze Konferans Salonu'nda düzenlenen mini konsere çok sayýda davetli katýldý. Gitar Eðitmeni Osman Ünsal Taþçý, Hitit Gitarý ile ilgili davetlilere kýsa bilgiler verdi. Etkinlikte Gitar Eðitmeni Osman Ünsal Taþçý baþta olmak üzere 20 kiþilik öðrenci grubu davetlilere Klasik Gitar dinletesi sundu. Gösteri davetliler tarafýndan beðeniyle takip edildi.

10 10 SALI 19 MAYIS 2015 Platin Eðitim den yeni yatýrým Doða Koleji Çorum da RECEP MEBET Platin Eðitim Hizmetleri nin yeni yatýrýmý hakkýnda bilgi veren Av. Haydar Etli, kurucusu olduðu kolejin Eðitim-Öðretim Yýlý nda hizmete açýlacaðý müjdesini verdi. Teknik personel ve bazý eðitimcilerin de hazýr bulunduðu programda basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Haydar Etli, dünya standartlarýnda çaðdaþ eðitim veren Doða Koleji ni Çorum a kazandýrmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Sýnav, Yargý Akademi ve Platin Saðlýk Koleji nin ardýndan eðitim alanýnda yeni bir yatýrýma daha imza attýklarýný anlatan Etli, Doða Koleji kampüsünde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 40 derslik Haydar Etli, Çorum Doða Koleji hakkýnda bilgiler verdi. yer alacaðýný açýkladý. 10 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan kolejin 3 bloktan oluþacaðýný dile getiren Etli, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Ýnþaat Mühendisi Yýlmaz Akta nýn þantiye þefliðini üstlendiði kolejimiz, 10 bin metrekare toplam inþaat alanýna sahip. 3 bloktan oluþan kolejimizde 1 adet kapalý yüzme havuzu, 300 kiþilik konferans salonu, 1 adet spor salonu, 3 adet kütüphane, 5 adet laboratuvar yer alacak. Rafet Töre tarafýndan hazýrlanan mimari projede Temel atma programýna katýlan teknik ekip, kampüs inþaatýný gezdi. eðitim-öðretim açýsýndan tüm ayrýntýlar düþünüldü. Statik projesi Yýlmaz Akta, elektrik projesi Mehmet Özen, mekanik projesi ise Bilgin Mühendislik tarafýndan hazýrlanan kolejimizin teknik denetimleri Toktaþ Yapý Denetim tarafýndan gerçekleþtiriliyor. Yýdem laboratuvarlarýnda yapýlan testler ýþýðýnda gerçekleþen inþaa çalýþmalarýný tamamlayarak kolejimizi Eðitim-Öðretim Yýlý nda hizmete açmayý planlýyoruz. Özel Çorum Doða Koleji nin temeli atýldý. Çevreyolu Bulvarý Osmancýk Caddesi üst geçidi civarýnda yer alan Doða Koleji kampüsünde dün dua edilerek inþaa çalýþmalarýna baþlandý. Dostluk ve Barýþ Rallisi nin Çorum etabý dün düzenlenen programla tamamlandý. 17 ülkeden 550 rallici Çorum da buluþtu RECEP MEBET Almanya dan baþlayan ve Türkiye ye uzanan Dostluk ve Barýþ Rallisi nin Çorum etabý dün sona erdi. Allgau Orient Rally kapsamýnda Çorum a gelen yarýþmacýlar, Fuar Alaný nda verilen startýn ardýndan Ankara ya doðru yola çýktý. Uðurlama programýna Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan da katýldý. 17 ülkeden 550 rallicinin katýldýðý etkinlik hakkýnda açýklama yapan Orient Ralli Türkiye Sorumlusu Nadir Serin, organizasyona dördüncü kez evsahipliði yapan Çorum u çok sevdiklerini söyledi. Hattuþa, Alacahöyük gibi tarihi mekanlarý da içine alan Çorum etabýnda rallicilerin ihtiyaçlarýyla yakýndan ilgilenen Ýl Özel Ýdaresi ne teþekkür eden Nadir Serin, yaptýðý açýklamada þu bilgilere yer verdi: 17 ülkeden 98 takým, 250 araç ve toplam 550 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþen rallinin startý 10 Mayýs 2015 tarihinde Almanya dan verildi. Türkiye nin ve Çorum un tanýtýmýna da katký saðlayacak organizasyonda yarýþa katýlan pilotlara ödevler verilerek þehirlerin tarihi mekanlarýný ziyaret etmeleri ve bu ziyaretleri belgelemeleri isteniyor. Bu çerçevede Çorum da Hitit Sfenksi ne selam etabý düzenlenerek Bozboða Köyü nde sosyal proje hayata geçirildi. Önceki akþam ise fuar alanýnda düzenlenen etkinlikte halkoyunlarý gösterisi ve yöresel sunumlar yer aldý. Rallide barýþ, dostluk ve kardeþlik gibi sporun uluslararasý birleþtiriciliði mesajýnýn verilmesi hedeflenirken, sosyal kurumlarýn kurulmasý, insani ve týbbi malzemelerin saðlanmasý gibi sosyal sorumluluk projeleri için 1 milyon Euro nun üstünde finansal destek saðlanýyor. Bu yýlki yarýþlarýn sonunda ise organizasyona katýlan tüm araçlar Birleþmiþ Milletler aracýlýðý ile Suriyeli sýðýnmacýlara baðýþlanacak. Özel Ýdare Genel Sekreteri Arslan, rallicileri uðurladý. Ralliye katýlan motosikletliler Gazi Caddesi nden toplu geçiþ yaptý. Yapýlan dua ve temel atmanýn ardýndan katýlýmcýlara yemek ikram edildi. Eczacý Odasý ndan ödül töreni Kýnýkdeliler de yaðmur duasý RECEP MEBET DENÝZ URAL zü Yatýlý Bölge Ortaokulu öðrencisi Sýla Kýlýç ve üçüncü olan TED Çorum Koleji öðrencisi Simge Çorumlu altýnla ödüllençorum Eczacý Odasý tarafýndan düzenlenen Akýlcý Ýlaç dirildi. Kullanýmý konulu afiþ yarýþmasýnda dereceye girenlere ödülleri dün düzenlenen törenle verildi. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Kadir Söngüt, Akýlcý Ýlaç Kullanýmý projesinde emeði geçenlere teþekkür ederek yabuhara Kültür Merkezi nde gerçekleþen ödül törenine rýþmada dereceye giren öðrencileri kutladý. Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Süleyman Koca, bazý davetliler ve çok satörende kürsüye gelen Ecz. Süleyman Koca ise projenin yýda öðrenci katýldý. içeriði ve hedefleri hakkýnda bilgiler veerek, Yanlýþ ve gereksiz ilaç kullanýmý, halk saðlýðýný etkileyen ciddi bir sorun detörende yarýþmada birinci olan Alaca Denizhan Yatýlý di. Bölge Ortaokulu öðrencisi Ceylan Çaðlar, ikinci olan Mecitö Akýllýyým, akýlcý ilaç kullanýyorum sloganýyla düzenlenen proje dahilinde Çorum genelinde toplam 11 bin 108 öðrenciye ulaþýldýðýný anlatan Koca, 44 eczacýnýn görev aldýðý çalýþmalara katký saðlayan herkese þükranlarýný ifade etti. Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencilerinin anasýnýfý minikleriyle birlikte hazýrladýðý Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler adlý tiyatro oyunuyla devam eden programda, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük adýna Kadir Söngüt e ve Proje Uzmaný Þahin Özcan a da teþekkür plaketi verildi. Program, slayt gösterisi ve müzik dinletisinin ardýndan Yarýþmada dereceye giren öðrencilere ödülleri törenle verildi. sona erdi. Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler adlý oyunu sahneledi. Ç orum merkeze baðlý Kýnýkdeliler Köyü nde geçtiðimiz önceki gün bereket ve þükür duasý yapýldý. Öðle namazýnýn ardýndan köy camiinde yapýlan duaya Kýnýkdeliler Köyü Muhtarý Þahin Demiral ve köy halký katýldý. Geleneksel olarak düzenlenen duaya Eskikaradona (Karadonayþe), Delibekiroðlu ve Kýnýk gibi çevre köylerden de katýlým oldu. Gurbetteki Kýnýkdeliler köylülerinin de büyük ilgi gösterdiði programda Ýkbalkent Yardýmlaþma Derneði Tasavvuf Musýkisi ekibi tarafýndan ilahiler seslendirilerek semâ gösterisi sunuldu. Kýnýkdeliler Köyü Camii Ýmam Hatibi Mahmut Tekin Asa nýn Kuran-ý Kerim tilavetinin ardýndan dua yapýldý. Programla ilgili açýklama yapan Bekir Doðan, organizasyona katkýlarýndan dolayý ÇESÝAD eski Baþkaný Mehmet Ali Yýldýrým ile Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen e teþekkür etti. Muhtar Þahin Demiral öncülüðünde köy halkýnýn imece usulüyle organize ettiði program, yapýlan duanýn ardýndan cami bahçesinde verilen yemekle sona erdi. Duaya katýlanlara ikram edilmek üzere keþkek hazýrlandý. Yaðmur duasý programýnda semâ gösterisi de yer aldý. Mustafa Balbay Çorum da RECEP MEBET Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay dün Çorum a geldi. Sungurlu da CHP Seçim Bürosu açýlýþýna katýlan Mustafa Balbay, Oðuzlar ilçesini de ziyaret ederek partili seçmenlerle buluþtu. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve CHP li milletvekili adaylarýnýn da katýldýðý programda konuþan Balbay, AKP iktidarýnýn miadý doldu dedi. Þehir merkezinde ise Lozanevler de partililerle bir araya gelen Balbay, iktidara yönelik eleþtirilerini sürdürerek CHP ye oy istedi. Mustafa Balbay, Çorum daki CHP lilerle buluþtu.

11 SALI 19 MAYIS Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýnýz kutlu olsun. 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýnýz kutlu olsun. KASAP OKTAY Soðuk Hava Depolarý, Ticari Buzdolabý Ýmalatý, Süt Soðutma Tanklarý * SMS * Diktaþ * Süt Tanklarý Yetkili Bayii ve Servisi Þampiyon koro gönülleri mest etti Türk Halk Müziði Korosu, beklenen konserini verdi. EROL TAÞKAN Halk Eðitim Merkezi'nin þampiyonluklarýyla gönüllerde taht kuran Türk Halk Müziði Korosu, beklenen konserini verdi. Devlet Tiyatro Salonu'nu dolduran türkü severlere unutulmaz bir türkü ziyafeti sunan koro, geçen yýl Soma faciasý nedeniyle iptal ettiði konserini, bu sene sevenleriyle buluþturdu. Baþarýlý çalýþmalarý ile Çorum'un türkü kültürüne yýllardýr hizmet eden ödüllü koro þefi Arif Sadeçolak'ýn yönetiminde sahne alan koro üyeleri, birbirinden güzel türküleri koro ve solo olarak seslendirdi. Özenle hazýrlanmýþ ve icrasý büyüt bir titizlik isteyen repertuarýný baþarýyla sahneleyen koroda 52 soliste 15 kiþilik saz heyeti eþlik etti. Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Yasin Yetim ve çok sayýda davetlinin katýldýðý konser iki bölüm halinde icra edildi. 24 dev eser seslendiren dev koroda þu isimler görev aldý; Þef-Arif Sadeçolak. Koro: Emel Aydoðan, Denizay Eke, Özden Eke, Ýl- ker Yýlmaz, Dilek Öztürk, Hüseyin Erdost, Gözde Aksoy, Avni Akgül, Goncagül Kalender, Ýsmail Bilgin, Seher Gökgöz, Yýldýz Güngör, Çeþminaz Kayalar, Emine Özkökçe, Gülay Özbal, Nazan Þahin, Günsel Yetik Birlik, Çiðdem Kocabýyýk, Kasým Özgün, Fatma Ceylan Keçeli, Kadriye Cebeci, Dinçer Cindil, Þahin Özsoy, Mustafa Þentürk, Nida Zambak, Tuncel Gürgen, Leyla Külcü, Damla Kekeç, Meral Gülnaz, Tuðçe Karagöz, Ufuk Tan Gülel, Songül Öztürk, Kader Polat, Ayhan Kaya, Pýnar Aþan, Ceylan Özçelik, Zülfi Eren, Abidin Turgut, Oktay Göktürk, Emine Topal, Ece Mine Erdem, Ceyda Akpýnar, Özlem Topgül, Sýrma Arslan, Didem Arat, Seda Coþkun, Hilal aydýn, Kenan Çýtak, Bayram Nedim Yücel, Ali Çay, Ayhan Kalkan. Saz Ekibi: Çello-Zeynel Demir, Keman-Mithat Yaðar, Kaval-Gökhan Yüksel, Kabak kemane-engin Uçar, Darbuka-bendir-kaþýk-Ünal Kaya, Melih Çiftçi, Serdar Özçulha, Taner Kalender, Baðlamalar- Dinçer Þimþek, Fikret Özpolat, Ýskender Özkuþçu, Tekin Karataþ, Özdemir Öztürk, Serkan Oruç. Devlet Tiyatro Salonu'nu dolduran sanatseverlere türkü ziyafeti sunuldu. Oktay PAK - Hasan BENLÝ (Ç.HAK:1315) (Ç.HAK:1314) SOÐUTMA VE ISITMA SÝSTEMLERÝ Tel: Cep: Kale Mah. Milönü Cad. No: 9/B ÇORUM 11 Karakeçili Mh. Ilýca Cd. 8/C (Eski Final Dershanesi Yaný) Tel: Cep: Ýkiz yazarlar okurla buluþtu TV NET te hazýrladýklarý Ýkiz Aynasý programý ve Yeni Þafak Gazetesi'nde ünlülerle yaptýklarý röportajlarla tanýnan Büþra ve Kübra Sönmezýþýk kardeþler Çorum'da sevenleriyle buluþtu. Çorum Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi'nde gençlerle söyleþide bir araya Büþra ve Kübra Sönmezýþýk gelen Sönmezýþýk kardeþleri Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve TDED Çokardeþler Çorum'da sevenleriyle buluþtu. rum Þube Baþkaný Turhan Candan ile rým ve buradayým demekti. Kimseye kendivakýf Fuarcýlýk Genel Koordinatörü Osman mizi ispatlamak zorunda deðildik." dediler. Sarýköse ve sevenleri yalnýz býrakmadý. Kendilerinin kültür ve sanatla ilgili iþler Mesleðe nasýl baþladýklarýný ve neden yapmasýna raðmen daha çok siyasi süreçlerle kültür -sanatý seçtiklerini anlatan Kübra ve boðuþtuklarýný söyleyen Kübra ve Büþra SönBüþra Sönmezýþýk kardeþler baþörtülü olarak mezýþýk kardeþler, "Kültür ve sanatý biz hep yaþadýklarý sýkýntýlarý ve bu sýkýntýlarý nasýl aþihmal etmiþiz ve birileri bu alaný kullanarak týklarýný anlattý. çok güzel algý oluþturuyor. Biz, bize daha az Mesleðe baþladýklarý 2007 yýlýnda Yeni temas eden gruplarý anlamaya çalýþýrsak bize Þafak Gazetesi'nin dýþarýya baþörtülü muhabir yaklaþýmlarýný da anlarýz düþüncesiyle haregöndermediðini hatta fotoðraflarýný bile kulket ettik. Ancak þunu gördük, birbirlerine inalanmadýklarýný anlatan kardeþler, "2007 yýlýnnýlmaz bir þekilde destek veriyorlar. Bizim da bile bu siyasi süreç devam ediyordu. Ýlk kesim maalesef maddi ve manevi olarak birkez görünür olarak iþ yapan bizdik. Bu aslýnbirini desteklemiyor." diye konuþtular. da hem bizim hem de Yeni Þafak Gazetesi'nin Oldukça samimi geçen söyleþinin arbilinçli bir projesiydi. Medyada görünür oldýndan Kübra ve Büþra Sönmezýþýk kardeþler mak ben öteki deðilim demek deðil, ben vakitap fuarýnda kitaplarýný imzaladý. Yusuf Güney gençler için söyleyecek Çorum Belediyesi, pet shop sahiplerine ev ve süs hayvanlarýnýn korunmasý konusunda eðitim verdi. Pet Shop sahiplerine seminer Çorum Belediyesi, pet shop sahiplerine ev ve süs hayvanlarýnýn korunmasý konusunda eðitim verdi. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, belediye toplantý salonunda gerçekleþen semineri Çorum Belediyesi Veteriner Ýþleri Müdürlüðü'nden Veteriner Hekim Selim Özçilingir, Orman ve Su iþleri Ýl Müdürlüðü'nden Orman Mühendisi Hayri Kömür ile Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nden Veteriner Hekim Bülent Þahin ve Veteriner Saðlýk Teknikeri Sedat Uzunkaya verdi. Çorum merkezde ev ve süs hayvaný satýþý yapan iþyeri sahiplerinin katýldýðý toplantýda, Avrupa ve CITES Sözleþmesi ile 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu Yönetmeliði, Ev ve süs hayvanlarýnýn üretim, satýþ, barýnma ve eðitim yerleri hakkýnda yönetmelik, hayvan ekolojisi, hayvan davranýþý ve hayvan bakýmý ile ilgili bilgiler verildi. Ýki gün süren seminerin sonunda katýlýmcýlara sertifikalarý Belediye Baþkaný Turhan Candan tarafýndan verildi. Ev ve süs hayvanlarýnýn satýþýný yapmak için yerel yönetimler tarafýndan verilen eðitim sertifikasýnýn alýnmasý gerektiðini söyleyen Candan, "Eðitim sertifikasý alýnýp ruhsat iþlemleri de halledildikten sonra iþyeri açmanýn önünde bir engel kalmýyor. diye konuþtu. Çorum Belediyesi, 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý'nda pop müziðinin sevilen ismi Yusuf Güney'i Çorumlularla buluþturacak. Bugün saat 20.00'de Kültür Park'ta (fuar alaný) birbirinden güzel eserlerini Çorumlular için seslendirecek olan Yusuf Güney, unutulmaz bir akþam yaþatacak. Hazin, Melekler Seni Bana Yazmýþ, Kader Rüzgarý isimli þarkýlarýyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan baþarýlý sanatçý yaklaþýk bir saat boyunca sahnede kalacak. Çorum Belediyesi nden yapýlan açýklamada gençlik konserine tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu belirtildi. 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýnýz kutlu olsun. Tel: Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýnýz kutlu olsun. (Ç.HAK:1316) ERDAL BÜRO MOBÝLYA Çepni Mh. Taþhan Cd. 79/A ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Volkswagen Yetkili Satýcýsý Ahlatcý Ankara Yolu 7. km No: 203 Çorum Tel: (0364) AHLATCI, BÝR DOÐUÞ OTOMOTÝV SERVÝS VE TÝCARET A.Þ. YETKÝLÝ SATICISIDIR. (Ç.HAK:1322) (Ç.HAK:1318) 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýnýz kutlu olsun.

12 12 SALI 19 MAYIS 2015 Hýzlý trende somut geliþme AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý, sosyal medya hesaplarýnda yaptýklarý duyuruda, Yüksek Hýzlý Tren Projesi ile ilgili somut bir geliþmeyi paylaþtýlar. Uslu ve Baðcý, yaptýklarý duyuruda, Kýrýkkale-Çorum-Samsun Demiryolu (Çift Hatlý Hýzlý (Ç.HAK:1317) 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýnýz kutlu olsun. FA-AL ÝNÞAAT SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Fazlý UZUN Salim Uslu Almanya da 10 Mayýs ta baþlayan ve 28 Mayýs ta Ürdün de sona erecek Allgaeu- Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi nin Çorum etabý tamamlandý. AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Aslan ve AK Parti Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan Týðlý ile birlikte Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi kapsamýnda kamp yapan rallicileri ziyaret ederek Kültür Park ta bulunan Amfi Tiyatro alanýnda sporcular için düzenlenen geceye katýldý. Burada bir konuþma yapan AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, Çorum un sevginin, dostluðun ve kardeþliðin merkezi olduðunu belirterek, dünyanýn ilk yazýlý barýþ anlaþmasýnýn bu topraklarda imzalandýðýný söyledi. Çorum Belediyesi nin halk koþusuyla baþlayan sosyal etkinliklerin, HÝTOK tarafýndan düzenlenen slalom yarýþlarýyla devam ettiðini hatýrlatan Uslu, 17 ülkeden kente gelen sporcularla bir arada bulunmaktan dolayý mutlu olduðunu belirtti. Alaattin BARDAKÇI Cahit Baðcý Orient Ralli Baþkaný Wilfed Gehr ise, Çorum da kendileri için hazýrlýklar yapýldýðýný gördüklerini belirterek, Bu kadar güzel iþi nasýl yapýyorsunuz. Çorum çok süper ve güzel bir yer. Bunu bugün bir kere daha yaþadýk. Daha önce Türkiye denilince aklýmýza Ankara ve Ýstanbul geliyordu. Artýk Çorum da var Ceritoðlu gençlerle buluþtu Ofis Tel: Adres: Üçtutlar Mah. Osmancýk Cad. 4. Sok. No: 3/B (Eser Eczane Yaný) Tren) Uygulama Projesi Yapým Ýþi Ýhaleye gönderildi (Ýhale Tarihi: 9 Haziran 2015) Müjdeyi ve Projenin Detaylarýný Sayýn Baþbakanýmýz Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu 20 Mayýs Çarþamba günü Mitingimizde Çorumlara verecek. Hayýrlý Olsun. Ýfadelerine yer verdiler. Uslu dan rallicilere ziyaret Allgaeu-Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi nin Çorum etabý tamamlandý. AK Parti Çorum milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, üniversite öðrencileriyle bir araya geldi. Çorum da seçim çalýþmalarýný sürdüren AK Parti Çorum milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu, Turgut Özal Ýþ Merkezi nde üniversite öðrencilerinin konuðu oldu. Türkiye nin geleceði bugünden daha güzel olacaðýna inandýðýný ifade eden Ceritoðlu, Ýnanýyorumki gençlerimizin vizyonu, üretkenliði ile milli ve manevi deðerlere sahip çýkmasý bizi bu yolda baþarýya taþýyacaktýr. Gençlerimizin ay yýldýzlý bayraðý göklerde daha güçlü dalgalanmasý için en iyisini yapmak için gayret göstereceðine gönülden inanýyorum dedi. Gençlerle birlikte olduðunda hep söylediði bir nasihatýnýn olduðunu dile getiren Ceritoðlu, Gençler öz deðerleriniz olsun. öz saygýnýz olsun. Öz güveniniz olsun. Özgüveniniz, özsaygýnýz ve öz deðerleriniz varsa hiç tereddüdünüz olmasýn ki baþarýlý birer birey olursunuz diye konuþtu. Ülke zenginliklerinin en önemli kriterini eðitimli insan gücünün oluþturduðunu dile getiren Ceritoðlu, bu nedenle üniversite eðitiminin önemli hale geldiðini dile getirdi. Türkiye nin genç nüfusu ile Avrupa'nýn en önemli ülkesi olduðunu dile getiren Ceritoðlu, Türkiye nin ve aziz milletin, eðitilmiþ gençlerin hizmetleri ile daha da ileriye gideceðini sözlerine ekledi.(ýha) Gülabibey in taleplerini dinledi AK Parti Çorum milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Gülabibey mahallesi muhtarlýðýný ziyaret etti. dedi. Konuþmalarýn ardýndan Orient Ralli Baþkaný Wilfed Gehr ve Orient Ralli 2. Baþkaný Nadir Serin ve Orinet Ralli takýmlarýný plakasýný Uslu ya hediye etti. Gecede düzenlenen mehter ve havai fiþek gösterileri yabancý ekiplerin büyük ilgisini çekti.(ýha) AK Parti Çorum milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, gençlere hitap etti. AK Parti Çorum milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Gülabibey mahallesi muhtarlýðýný ziyaret etti. AK Parti yöneticilerinin de hazýr bulunduðu ziyarette AK Parti Çorum milletvekili adayý Lütfiye ilksen Ceritoðlu, mahalle muhtarý hikmet Durgun ile görüþerek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Muhtarlarýn devletle, millet arasýnda bir köprü olduðunu dile getiren Ceritoðlu, Halký da en yakýndan tanýyan sizlersiniz. Bizim için muhtarlarýmýz çok önemlidir. Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da her zaman yanýnýzda olacaðýz dedi. VATANDAÞLARLA SOHBET ETTÝ Ceritoðlu, Gülabibey mahallesi ziyaretinde karþýlaþtýðý vatandaþlarla da sohbet etti. Ceritoðlu, 7 Haziran seçimlerinde AK Parti nin temel misyonunun demokrasinin çýtasýný yükseltmek, ekonomiyi büyütmek, kalkýnma ve refah ortamýný daha ileri noktalara taþýmak olduðunu belirterek bunun saðlanmasý ve istikrarýn sürmesi için de AK Parti olarak bu seçimlerde Çorum da daha güçlü çýkmak zorunda olduklarýný söyledi. AK Parti nin 13 yýllýk iktidarýnda Çorum da her alanda yatýrým yapýldýðýný kaydeden Ceritoðlu, Ekonomide güven ve istikrar çok önemlidir. Esnafýmýz Ak Parti iktidarýndan önce koalisyon hükümetlerinden çok çekti. Artýk o günlere geri dönmek istemiyor. AK Partiye olan desteði artýrmalýyýz ki Çorum uz daha fazla yatýrým alsýn dedi.(ýha) Baðcý, þehit annesine söz verdi AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 2012 yýlýnda Hakkâri-Þemdinli'de vatani görevini yaparken teröristlerin döþediði mayýn sonucu hayatýný kaybeden Þehit Uzman Çavuþ Soner Özdemir'in ailesini Osmancýk'ýn Kuz hayat köyünde ziyaret etti. Þehidin annesi, aðabeyi ve amcasý ile bir süre sohbet eden Baðcý; "Sizler bu vatanýn bölünmez bütünlüðü uðruna evladýnýzý þehit verdiniz bizi de bir evladýnýz olarak kabul edin sizlerin herhangi bir ihtiyacýnda veya bir sýkýntýsýnda devlet olarak her zaman yanýnýzda olduðumuzu unutmayýn. Devletimiz þehit ailelerine sahip çýkmaktadýr ve bu bizim boynumuzun borcudur. Bir daha Analar, babalar, eþler, çocuklar ve kardeþler aðlamasýn ocaklara ateþler düþmesin diye ve daha fazla þehit verilmemesi için hükümet olarak devlet olarak çalýþmalarýn Gençlik gelecektir (Ç.HAK:1309) Geçtiðimiz hafta Çorum a gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Tozlu danýþmanlýðýnda 9 öðrenci tarafýndan yapýlan Güneþ Enerjili Tramvay Projesi Hititray ý incelemek üzere Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu nu ziyaret etti. Ziyarette Osmancýk Ömer Derindere MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tolga Çýrak ve Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Tozlu tarafýndan proje hakkýnda tanýtýcý bilgilerin verilmesinin ardýndan Bakanýmýz ve protokol heyeti kýsa bir tramvay test sürüþü yaptý. MilletvekillerAK Parti Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ile Vali Ahmet Kara da projeyi inceleyip takdirlerini ve memnuniyetlerini dile getirerek, üniversitenin gerçek misyonuna uygun yapýlan bu tür çalýþmalarýn artarak devam etmesi dileklerinde bulundular. kararlýlýkla sürdürüyoruz." dedi. Þehidin annesi Ayþe Özdemir ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Hoþ geldiniz halimizi hatýrýmýzý sormak için geldiniz ya bu bize yeter Allah size güç kuvvet versin, sað olun. Acýmýz bitmez. Oðlum þehitlik mertebesine ulaþtý ve o bir cennetlik dedi. Þehit Annesi Ayþe Özdemir Milletvekili Baðcý 'ya kendimizle ilgili hiçbir dileðim ve isteðim yok diðer çocuklarýmýza dayandýk. Onlarý büyütmeye ve yetiþtirmeye çalýþýyoruz. Tek isteðim oðlum, þehidimin Osmancýkta bir parka isminin verilmesi. dedi. Bu isteðe duyarsýz kalmayan Milletvekili Baðcý, gerekli talimatlarý vererek konunun takipçisi olacaðýný ve ilçede þehidin isminin yaþatýlacaðý sözünü verdi. Milletvekili Baðcý, þehit annesinin duasýný alýp, elini öperek evden ayrýldý. AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle mesaj yayýmladý. Baðcý mesajýnda; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 96 yýl önce Samsun'da yaktýðý baðýmsýzlýk ateþi, milletimizin cesaret ve özgüveniyle birleþerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþuna öncülük etmiþ ve Cumhuriyet tarihimizin baþlangýcý olduðu gibi, milletimiz için, ülkemiz için, büyük bir geleceðe doðru atýlan ilk adým olmuþtur. 19 Mayýs, Türk milletinin en menfi þartlar altýnda dahi çýkýþ yolunu bulabildiðinin güzel bir örneðidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasý, Türk ve dünya tarihi açýsýndan 20. yüzyýlýn en önemli olaylarýndan biridir. Bu kutlu gün olan 19 Mayýs, geleceðin gençlik ile mümkün olabileceði inancýyla gençliðe armaðan edilmiþ bir bayramdýr. Çünkü gençlik, gelecektir. Gazi Mustafa Kemal tarafýndan Türk gençliðine armaðan edilen bu deðerli Bayramýn gençlerimiz tarafýndan yaþatýlmasý, korunmasý ve sonraki nesillere aktarýlmasý temennisiyle; baþta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluþ Savaþýmýzýn tüm kahramanlarýný rahmet, saygý ve þükranla anýyor, siz sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý'ný kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum. dedi. Bakan Hititray a bindi Bakan Iþýk, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu nu ziyaret etti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, projede emeði geçen herkesi tebrik etti. 19 Mayýs mesajý Rumi Bekiroðlu AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, 19 Mayýs'ýn istiklal mücadelesinin baþlatýldýðý gün olduðunu bildirdi. Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayýs 1919'da Samsun'a çýkýþýyla birlikte aziz milletin umutlarýnýn canlandýðýný ve kendi kaderini yeniden tayin edeceði Ýstiklal mücadelesini baþlattýðýný bildiren Bekiroðlu, vatanýn iþgalden kurtarýlmasý için azimli ve kararlý bir þekilde mücadeleye girildiðini kaydetti. Bekiroðlu, açýklamasýnda þöyle dedi: "Atatürk'ün Ýstiklal Mücadelemizin meþalesini tutuþturmak için Samsun'a ayak bastýðý 19 Mayýs Günü, milli hafýzamýz için çok önemli bir gündür. Ýstiklal Mücadelesi adýyla baþlatýlan bu giriþim büyük bir zaferle taçlandýrýlarak kesin zafer neticesinde büyük Türkiye Cumhuriyetinin temelleri atýlmýþtýr. Bu bakýmdan 19 Mayýs bir milat olmuþtur. Ýstiklal Mücadelemizin sembol günü olan bu günün gençliðimize armaðan edilmesi son derece anlamlýdýr. Baðýmsýz Türkiye Cumhuriyetinin Ýstikbali, Ýstiklal þuuruyla yetiþen gençlerimize emanettir. Ülkemiz genç ve dinamik nüfusuyla Cumhuriyetimizin 100. yýlýnda bir çok hayalini, bir çok hedefini gerçeðe dönüþtürerek büyük baþarýlara imza atacaðýný düþünüyorum. Ýnanýyorum ki gençlerimiz ülkemizin bugün ulaþtýðý seviyeleri çok daha ileriye taþýyacaklardýr. Bu duygularla Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramýný kutluyor, bütün gençlerimize ve hemþehrilerimize sevgi ve selamlarýmý sunuyorum." 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýnýz kutlu olsun. ÜNAL YEM Sarýaslan Ailesi Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. Tel: Büro: Cengiztopel Cad. No: 112 Tel&Fax:

13 SALI 19 MAYIS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þa bân : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:06 Mayýs 1431 Hýzýr: MAYIS Her kim Þâban ayýnda üç gün oruç tutarsa, Hak teâlâ hazretleri, Cenneti a'lâda ona bir yer hazýrlar. (Hadis-i Þerif) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý - Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluþu (1090) Gençlik Bir gençlik istiyoruz. Olmasý gerektiði gibi.. Kendi ile barýþýk,çevresi ile barýþýk.. Ýki Dünyalý. Günün ilim Dünyasýna lþýk tutan ve ýþýklardan kaçmayan. Dünyayý ahretin mezrasý bilen.. Vatanýný seven. Milletine baðlý olan. Böyle bir gençlik.. Giyimi ile kuþamý ile. Konuþmasý ile efendiliði ile. Böyle bir gençliðin kýymetini bilenleri arýyoruz. Zamanýn kargaþa ve telaþý bazý deðerleri törpülediðini biliyoruz. Gençlik bir yarýþýn eþiðinde. Önce okul, sonra iþ. Sonra eþ. Bediüzzaman Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Hazretlerinin zeki ve halis talebesi merhum Ceylan Çalýþkan bir nur talebesinin önünde bazý engellerin bulunduðunu ifade edermiþ: "Birinci engeli tahsil hayatý.. Ýkincisi iþ hayatý.. Üçüncüsü askerlik vazifesi Dördüncüsü evlilik hayatý.. Bu imtihanlarýný verirse sonuna kadar nur talebeliðini devam ettirir" dermiþ.. Ýþte yaþadýðýmýz zamanda bu engellere takýlan gençlerimizi görüyoruz.. Kimi eðitim hayatýnda, kimi iþ hayatýnda, kimisi askerlik vazifesinde, kimi evlilik hayatýnda istikametini yitirmektedir. Bunun çaresi ciddi bir devamlýlýk ile olur. Samimi ihlas ile perçinleþir. Taassuba girmeden. Mukabele görmeme elemlerine takýlmadan. Ýltifat beklemeden. Þahsi þeylere takýlmadan. Nurdaki prensiplere baðlý kalarak. Böyle bir gençlik.. Sizce var mý dýr? Elbette vardýr. Hem de binlerce, milyonlarca. VEFAT EDENLER Ýhtiyarlýk kaç yaþýnda baþlar? Geçmiþi iyi okumayan milletler, geleceði inþa ederken hata edebilirler. Herkesin herkesten öðrenebileceði çok þey vardýr. Emekli dostlarýmýzla karþýlaþtýðýmýzda kendilerine soruyum. Emeklilik nasýl gidiyor? diye. Ekserisi eðer ekonomik yönden sýkýntýsýnýz yoksa çalýþýrken ne olur ne olmaz diye bir köþeye bir þeyler býrakabilmiþseniz, çocuklarýnýzý bir iþe yerleþtirebilmiþseniz, emeklilik çok güzel. Haným hariç kimse karýþmýyor. Akþama kadar yatýyorsun veya kahvane köþesinde oturup arkadaþlarla sohbet ( bizim sohbetlerimizin ekserisi dedikodu maalesef) ederek zaman geçiriyorsunuz daha doðrusu zamaný öldürmeye çalýþýyorsunuz diye yanýtlýyor. Ham meyve buruktur. Buna karþýlýk olgun meyve daha lezzetlidir. Teþbihte hata olmasýn emeklilikte bir anlamda olgun meyve gibidir. Emeklilik her þeyden elini ayaðýný çekip zaman öldürmek deðil, belki insanlarýn bilgi ve tecrübelerinden en üst seviyede istifade edilebileceði veya kendi alanýnda yeni hizmetler üretebileceði en uygun zaman dilimidir. Ýþte bakýnýz; Mimar Sinan Süleymaniye Camisini bitirdiðinde 70 yaþýný geçmiþti. Selimiye camisini tamamladýðýnda ise 86 yaþýndaydý. Galileo ayýn günlük ve aylýk çizimlerini yaparken 73 yaþýndaydý. Kristof Kolomb Amerika'yý keþfe çýktýðý ilk yolculuðunda 50 yaþýný çoktan aþmýþtý. Pasteur kuduz aþýsýný bulduðunda 60 yaþýndaydý. Charlie Chaplin, 76 yaþýnda film yönetmenliði yaparak hala iþinin baþýndaydý. Goethe, en büyük eseri Faust'u ölümünden bir yýl önce yani 82 yaþýnda bitirmiþti. Nobel ödüllü Alman doktor Albert Schweitzer 88 yaþýna raðmen Afrika hastanelerinde durmaksýzýn çalýþarak ameliyat yapýyordu. Ressam Titian 99 yaþýnda hayata gözlerini yumdu. ''Lepanto Savaþý'' adlý ünlü tablosunu ölümünden bir yýl önce tamamladý. Dört defa Ýngiltere baþbakaný seçilen Gladstone, son kez göreve geldiðinde yaþý 83'tü. Hiçkimse fazla yaþamýþ olmakla yaþlanmaz. Ýnsanlarý ihtiyarlatan ideallerinin gömülmesidir. Seneler cildi buruþturabilir. Fakat heyecanlarýn teslim edilmesi ruhu buruþturur. Ýnsanlar yaþadýkça yaþlandýklarýný sanýrlar, hâlbuki yaþamadýkça yaþlanýrlar. Ýnsan ihtiyar olmaya karar verdiði gün ihtiyardýr. Güzelliði görme yeteneðini kaybetmeyen asla yaþlanmaz. Yaþlanmak bir daða týrmanmak gibidir. Çýktýkça yorgunluðunuz artar. Nefesiniz daralýr ama görüþ alanýnýz geniþler. Gençlik hayatýn belli bir çaðý ile ilgili deðildir. Ýnsan, kendine olan güveni derecesinde genç, þüphesi derecesinde yaþlýdýr. Cesareti derecesinde genç, korkularý derecesinde yaþlýdýr. Ümitleri derecesinde genç, ümitsizliði derecesinde yaþlýdýr. 'Beynimiz yeni tecrübeler keþfettiði sürece insan genç sayýlýr.' der William Gladstone. Hayatýnýn en tecrübeli dönemini yaþayanlar fakat bunun bilincinde olmayanlar edebi avunmalarý, alýþýlmýþ mazeretleri bir kenara býrakýp vakit çok geç olmadan ne yapacaksanýz yapýn. Yapýn ki, bedenen yaþlýlýða doðru yol alsanýz da ruhen gençliðe doðru ilerleyebilirsiniz. Emekli bir eðitimcisiniz. (Gerçi eðitimcinin emeklisi olmaz. Sadece muhataplarý METEOROLOJÝ Gençlik ve bayram 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramýný kutluyoruz. * DEÐÝNMELER Atatürk'ü anmak. Sevinçli ve gururluyuz. "Baðýmsýzlýk benim karakterimdir." diyen Atatürk'ün çalýþmalarýný en özlü biçimde anlatan özdeyiþlerinden biri budur. Baðýmsýz- Atatürk'ün 19 Mayýs'ta Samsun'a çýkýþýyla baþlayan Milli Mücadele'nin 96.yýlý. lýða böylesine inanmadan bu denli büyük bir mücadeleyi tüm fikri, Milletimizin bayramý kutlu olsun.binlerce þehidin caný, binlerce siyasi ve askeri dokusuyla bütünlük içerisinde yürüterek baþarýya gazinin kaný, emeði, iradesi, milli duruþunun ifadesi olarak aziz hatýrasý var bu milli bayramda da. Baðýmsýzlýðýmýza, egemenliðimize, da müthiþ bir uyum ve sistemetik bir yapý olduðu ortadadýr. ulaþtýrmak kolay deðil. Atatürk'ün düþünceleriyle çalýþmalarý arasýn- Cumuriyetimize bu þanlý mücadelenin sonucunda kavuþtuk. * 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý'ný kutluyoruz. Allah'a þükürler olsun. Heyecanlý ve mutluyuz. Çünkü, milletce hak ettiðimiz bu Gençlik ve çoþku. Gençlik geleceðin adýdýr. Yarýn açýsýndan ha- Gençlik ve bayram. güzel bayramý bir kez daha kutlamanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Milli yat ondadýr. Enerji ondadýr. Ýrade haline gelecek olan heyecan ondadýr. Milletin geleceði bakýmýndan bayramla gençlik arasýndaki an- Mücadele'nin baþlangýç günü. Azim ve irade. Milli birlik ve beraberliðin çelikleþmiþ biçimi yurdumuzu iþgal eden düþmana karþý varýný Þahin ERTÜRK lamlý bað çok önemlidir. yoðunu ortaya koyarak harekete geçme iradesinde. Atatürk'ün 19 Mayýs 1919'ta Samsun'a çýkýþýyla milletimizin duyduðu heyecan da bu Bayram çoþkudur. Baþarma çoþkusu. Bilimde, sanatta, sporda, sanayide gençliðimiz çaðýn ruhuna uygun biçimde yetiþmekte ve çalýþma azmindedir. Güzel örnekler hepimizi mutlu ediyor. buna benzer. Sanki, yýllar sonra yazýlacak olan Ýstiklal Marþýmýzda ifadesini bulacak duygu ve düþüncelerle, baðýmsýzlýða inanmýþlýk halini yaþamaktadýr milletimiz.ýstiklal marþýmýz Milli Mücadele ruhunun en etkili anlatýmýdýr. Ýþgal altýndaki yurdumuzu düþmandan kurtarma iradesini hayata geçirerek bize bu bayramý armaðan Ýnsanýn bu heyecaný içinde duymasý, onun enerjisiyle hareket etme isteðine ka- Bayram heyecan ve umuttur. eden bütün þehit ve gazilerimizi rahmetle anýyorum. pýlmasý bulunmaz nimetlerdendir. Çünkü, insaný canlý tutan, diri tutan bu içten içe Bayramýmýz kutlu olsun. yürekte kaynayan enerjidir. Ki, can suyuna benzer.ýnsanýn gençken sahip olduðukaynaklarýn baþýnda gelen budur iþte. Sevincimiz, gururumuz,çoþkumuz zafere dönüþen milletçe yürüyüþümüzün kazanýmýdýr. Ýnsandaki bu heyecaný çalýþmaya, üretmeye yönlendirmek milletler için hayati önemdedir. Bugün bayramýmýz bizim! Bayram gelirken sevinir insan. Atatürk, Türk gençliðine daima güvenmiþtir. Bir özdeyiþinde þöyle söylüyor: Yüreði heyecanla dolar. "Gençliði yetiþtiriniz. Onlara ilim ve irfanýn müspet fikirlerini veriniz. Geleceðin aydýnlýðýna onlarla kavuþacaksýnýz." Gençliðimiz bu bilinçle çalýþmalarýný sür- Duramaz olur yerinde. dürmektedir. Çoþkudur onu hareket etmeye sevk eden. Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný deðiþir.) Herhangi bir meþguliyetiniz yok. O kýymetli vaktinizi boþ yere harcýyorsunuz. O halde, dershaneye gitme imkaný olmayan fakir bir iki öðrenciye günde bir saat ücretsiz ders verebilirsiniz. Ders verdiðiniz öðrenci, sizin sayenizde sýnavda normalden farklý bir baþarý gösterirse bu sizin için ücretsiz ikinci bir ikramiye olur Hem de harcamakla bir türlü tükenmeyen ikramiye. ÖNERÝ: Hata yapmamýþ insan, her zaman hata yapmaya adaydýr. Büyüklerimiz 'en iyi okul tecrübedir fakat okul masrafý biraz çoktur' derler. Yaþlýlarýmýz bir ömür boyu süren yaþamlarýnda bazen baþarý elde etmiþler bazen de hata yaparak bedel ödemiþ ve tecrübe sahibi olmuþlardýr. Bu baðlamda; çocuklarýn, gençlerin o beli bükülmüþ ihtiyar delikanlýlarýn bilgi ve tecrübelerinden gerekli dersi zamanýnda alarak gelecekte ayný bedeli ödememesi için her okul ihtiyar delikanlýlarla, öðrencileri yýlda en az bir defa buluþturabilir. Bunun için okulun çevresinde bulunan veya öðrencilerden yardým alýnarak, farklý görevlerden emekli olmuþ yaþlý vatandaþlardan, köyden gelerek mahallemize yerleþmiþ köylü amcalardan, ninelerden seçim yapýlarak okulda her sýnýfa bir ders saati misafir edilebilir. Yaþlý nine, köyde elektrik, buzdolabý, çamaþýr, bulaþýk makinesi yokken ve ayný zamanda baðla bahçeyle, hayvanlarla uðraþarak, yoksulluk içerisinde nasýl tüm iþlerin üstesinden geldiðini anlatýrken, ihtiyar amcamýz da taþ taþ üstünde kalmadý ve insanlar iki yýl ahýrlarda, barakalarda korku içinde yaþadý diye ifade edilen 1943 Osmancýk depremindeki acý manzarayý öðrencilere anlatarak günümüze taþýyabilir. Hýzlý þehirleþmeyle beraber herkesin kendisiyle meþgul olduðu, ayný merdiveni, ayný asansörü kullanan komþularýn birbirini tanýmadýðý, kalabalýklar içerisinde yalnýz yaþayan insanlarýn çoðaldýðý ve bundan en çok yaþlýlarýmýzýn etkilendiði günümüzde, yýlda bir defa dahi olsa yaþlýlarýmýz kendilerine deðer verildiði, bilgi ve tecrübelerinden istifade edildiði için mutlu olacaktýr. Hem de öðrencilerin yaþlýlara karþý saygý, sevgi, yardým etme duygusu olumlu yönde geliþecek, ayný zamanda imkanlarýn daha iyi olduðu günümüzde, karþýlaþabileceði basit sýkýntýlarda pes etmeyip daha çok çalýþarak geleceðe emin adýmlarla yürüyecektir. Ne dersiniz? Ýsterseniz bir deneyin. Nasýl olsa çoðu þeyi deneyerek yapmýyor muyuz? * BAÞSAÐLIÐI: Elim bir trafik kazasý sonucu Hakkýn rahmetine kavuþan Kadir Güler abimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabrý cemil dilerim. (yazar: ) 1-Þerafettin ve Erdal GÜLER' in kardeþi, Cihan GÜLER' in babasý, Çetin ve Metin ÖZ- DAÞ' ýn eniþtesi, Valilik Eski Yazý Ýþleri Müdürü; Kadir GÜLER. 2-Fýndýklý Köyü' nden gelme, Bahri, Hüseyin ve Ali ATAK' ýn babasý, Ismat TER- CANLI' nýn kayýnpederi; Hasan ATAK. 3-Cemilbey Köyü' nden gelme, Çorum Belediyesi' nden emekli Sadýk KÜN' ün annesi, Þeker Fabrikasý çalýþaný Mehmet KÜN' ün babannesi, Çorum Belediyesi' nden emekli Yalçýn UÐUR ve Zeki AHISKA' nýn kayýnvalidesi; Feriha KÜN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler NÖBETÇÝ ECZANELER ERAY ECZANESÝ AYLA KÜÇÜKER (TEL: ) ÝNÖNÜ CAD. 26/E - EMNÝYET SARAYI YANI DERMAN ECZANESÝ DURAY BAYKARA (TEL: ) FATÝH CD. NO: 32/C - ADLÝYE SARAYI KARÞISI KULE ECZANESÝ H.ÝBRAHÝM KÜÇÜKER (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:6 - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI ÝPEKLÝ LOZAN ECZANESÝ ADÝLE ÖZKAN (TEL: ) BAHABEY CAD. NO:156/34 - BAÐLARA GÝDEN YOL ÜZERÝ Kadir Yüktaþýr com ALIÞ Gram 101,83 SATIÞ 101,90 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: MAYIS 2015 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

14 14 SALI 19 MAYIS 2015 Katillerin idam sehpalarý direniþi durduramayacak Mursi deðil, cunta hesap verecek Özgür-Der Çorum Þube Baþkaný Murat Ýslam, Mýsýr'da þahit olduðumuz mahkeme kararý, bir yargýlama süreci deðil, siyasi ve intikam hýrsýna bürünmüþ düpedüz sefil bir tiyatrodur. dedi. Mýsýr daki idam kararlarýný eleþtiren Ýslam, Sisi yargýsý sadece Ýhvan lideri Muhammed Bedii ve seçilmiþ cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'yi deðil; yýllardýr Siyonistlerin cezaevinde bulunan Hamas komutanlarýndan Hasan Seleme gibi, yine geçtiðimiz yýl Gazze'de þehit edilen Hamas komutanlarýndan Raid Attar gibi mücahitler hakkýnda da idam kararý vererek Siyonistlere uþaklýk ettiðini ispatlamýþtýr. Bu karar þüphesiz Mýsýr'da icra olunan hukuksuzluðu, zulmü ortaya koyduðu gibi ayný zamanda Sisi cuntasýnýn çaresizliðini de ifþa etmektedir. Cunta elinden gelen her þeyi yapmýþ, katliamla, iþkenceyle, yasakla, zulümle Ýhvan'a boyun eðdirmeye, Ýslami hareketi susturmaya, sindirmeye çalýþmýþ ama baþarýsýz olmuþtur. Kardeþlerimiz esir olsa da asla teslim olmamýþlardýr. Ve þimdi cunta bir türlü boyun eðdiremediði Müslümanlar ýn boynuna idam ipini geçirerek teslim almaya çalýþmaktadýr. EROL TAÞKAN Memur Sen Ýl Baþkan Yardýmcýsý Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Mýsýr'ýn ilk seçilmiþ Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi hakkýnda verilen idam cezasýný kýnadýðý basýn açýklamasýnda, "Katillerin, darbecilerin kurduðu idam sehpalarý, direniþi durduramayacak." dedi. Memur Sen adýna yapýlan basýn açýklamasýna, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Mehmet Karadað, Memur Sen'e baðlý sendika baþkanlarý ve Memur sen üyeleri katýldý. Ali Yýldýz, yaptýðý basýn açýklamasýnda, darbeci mahkemelerin kararlarýný protesto etmek, Mursi ve mazlumlara sahip çýkmak için bir araya geldiklerini söyledi. Baðýmsýzlýk için, milleti için mücadele edenlerin yerine, darbecilerin yargýlanmasýný isteyen Ali Yýldýz, basýn açýklamasýnda þunlarý ifade etti; "Yazýklar olsun. Mursi'ye ve Mýsýr halkýna karþý verilen haksýz, hukuksuz kararlarý ve alçakça saldýrýlarý, despotizmi þiddetle kýnýyor ve lanetliyoruz. Ýdam kararlarý Mýsýr'daki vahþetin tescilidir. Zulme sessiz kalmayýp meydanlarý terk etmeyerek, binlerce þehit vererek dünyada eþi benzerine az rastlanan örnek bir direniþe imza atanlar deðil, darbeciler yargý önünde hesap vermelidir. Haklý olanlarý cezalar susturamaz, gerçekleri darbeciler örtemez. Mýsýr halkýnýn izzetli duruþunu ve iradesini cezalar teslim alamaz. Ýspat edilmiþ tek suç bulunmazken milletin seçtikleri yargýlanamaz, siyasi kararlarla özgür düþünce esir alýnamaz, baský, dayatma, idam sehpalarý direniþi durduramaz. Kazanacaðýz, zalimlere karþý iyiler kazanacak, siyonizmin tetikçisi darbeciler, onuruna sahip çýkanlarý diz çöktüremeyecek. Mýsýr'a Ortadoðu'ya özgürlük direniþle gelecek. Mursi'nin ilkeli ve tavizsiz tutumu karþýsýnda acziyet içine düþenler, bugün Muhammed Mursi'yi, darbe karþýtlarým nasýl ve niçin yargýladýklarýný hiç kimseye anlatamazken Batý bu zulme ortak oluyor. Mýsýr'daki meþru hükümetin darbe yoluyla iktidardan uzaklaþtýrýlmasýna sessiz kalan dünyanýn bugün yeni katliamlara kapý araladýðým, ilkesel temelde kararlý bir duruþ sergilemediklerinden darbecilerin zulmü bir adým daha öteye götürmeye çalýþtýklarýný görüyoruz. Son hukuksuz karar ve Batý'nýn sessizliði dünya sisteminin nasýl adaletsiz olduðuna ýþýk tuttu. Haksýz hukuksuz kararlar karþýsýnda sessiz kalan, darbecilere örtülü ve açýk destek veren emperyalizmin kanlý yüzünü bir kez daha deþifre etti. Batýnýn sadece kirli yüzü deðil doðasýndaki küfrü de bir kez daha ortaya çýktý. Bunlar Sisi sever, bunlar kan içici vampirler. Bunlar tüm deðerlerimize savaþ açan kapitalist cinayet þebekesi. Hepsini kýnýyor, lanetliyoruz. Sahte demokrasileri de, insan haklarý anlayýþlarý da yere batsýn. Yok onlara bir çaðrýmýz, yok onlardan bir beklentimiz. Öte yandan; Ýran, Suudi Arabistan, Katar, Birleþik Arap Emirlikleri, Körfezin baronlarý ve tüm Ortadoðu ülkeleri bu zulme seyirci kalýrsa 3 maymunu oynamaya devam ederse tarih bunu da affetmeyecektir. Ýnsanlýk affetmeyecektir. Vicdanlar affetmeyecektir. Ve buradan son kararý verecek Mýsýr müftüsüne sesleniyorum: Ey Müftü; hukuki, insani, ahlaki ve vicdani olmayan bu kararý onaylama. Darbecilerin suçuna ortak olma. Zulme geçit verme. Aksi halde vicdan azabýndan kurtulamayacaksýn. Vicdan azabýndan kurtulsan Allah'ýn gazabýndan kurtulamayacaksýn. Mahkeme-i Kübra'da hesabýný vereceksin. Kararý onaylarsan 800 bine aþkýn üyemizle birlikte iki elimiz yakanda olacaktýr. Peki BM neden sessiz? Mýsýr'da zulüm kol geziyor, BM yine yan çiziyor. Mýsýr'da darbe olmasaydý, Suriye'de devrim tamamlansaydý, azgýn Ýsrail bu kadar rahat katliam yapamayacaktý. Ama BM darbeciye darbeci, diktatöre diktatör diyemediði gibi her defasýnda onlarýn deðirmenine su taþýdý. Ýki yüzlü davranýþýyla BM bu coðrafyaya zarar verdi, mazlum halklarýn ahým aldý. Mýsýr, Ýsrail'e yandaþ, Suriye küresel emperyalizme sýrdaþ oldu. Mýsýr Gazze'nin can damarlarýný týkadý, Suriye Filistin mülteci kamplarýný bombalayarak katliamlara ortak oldu. Bu zulmün bir eseri de BM'dir. Sizi de asla affetmeyeceðiz, insanlýða yine ihanet ettiniz. Mýsýr halký tüm zorbalýklara raðmen direniþten hiç vazgeçmedi. Onlar direnerek hepimizin onuruna sahip çýktý. Peki biz ne yapýyoruz. Memur Sen Ýl Baþkan Yardýmcýsý Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Mýsýr da cuntacýlarýn aldýðý idam kararlarýný sert bir dille geliþtirdi. Murat Ýslam Eyi nsanlýk, ey Ümmet, yeter artýk ayaða kalk ve kardeþlerine sahip çýk. Siyonistlere, emperyalistlere, diktatörlere, darbecilere dur deme vaktidir. Bizim için, Ümmet için direnen kardeþlerimizin yanýnda, kapitalist barbarlarýn karþýsýnda durma vaktidir. Batý'dan medet umma devri bitmiþtir. BM'den adalet bekleme devri kapanmýþtýr. Diktatörlerden aman bekleme devri sona ermiþtir. Gün bugündür, insanlýk öyle ses vermeli ki utanç verici, insanlýk dýþý, insanlýk ayýbý karar kaldýrýlsýn. Hukuki ölçütü olmayan insanlýk kriterlerine uymayan, Ýslami hükümlerle baðdaþmayan bu karar iptal edilsin. Þikayet etmeyeceðiz, ayaða kalkacaðýz, kardeþlerimiz özgür kalana kadar da oturmayacaðýz. Mýsýr, Gazze, Suriye, Irak, Arakan, Bangladeþ, Doðu Türkistan baþta olmak üzere emperyalizm tarafýndan sömürülen ne kadar ülke varsa özgür kalýncaya kadar mücadele edeceðiz. Mahkemelerde hesap verenler Mursi'ler deðil Sisiler, Esed'ler ve onlarýn küresel ortaklarý olana kadar vazgeçmeyeceðiz. Son sözümüz þudur; Binlerce darbe karþýtýnýn katledildiði Mýsýr'da katillerin verdiði hukuksuz kararlarý tanýmýyor, silaha ve þiddete bulaþmayarak örnek bir duruþ sergileyen Mýsýr halkýnýn yanýnda durduðumuzu Memur-Sen olarak deklare ediyoruz. Mursi dahil tüm Ýhvan tutuklularý serbest býrakýlmalý, Muhammed Mursi'nin göreve iadesi saðlanmalý, darbenin asker-sivil tüm aktörleri yargýlanmalýdýr. Selam olsun demokrasi, özgürlük, insanlýk ve yaþam mücadelesi verenlere. Selam olsun mazluma maðdura sahip çýkanlara." Oysa Müslümanlar Rablerine ahitlerine sadýktýrlar. Bir kýsmý ahdini yerine getirmiþ ve þehadete yürümüþ, diðerleri de sýralarýný beklemektedirler ama asla sözlerinden dönmemiþlerdir, dönmeyeceklerdir. Bu arada Mýsýr üzerinden cuntacýlýðý, darbeciliði meþrulaþtýrmaya kalkan, Mýsýr'daki bu zalim kararý Türkiyeli Müslümanlar a karþý bir sopa gibi öne sürmeye çalýþan laik darbeci zihniyeti de lanetlenmek gerekir. Mursi'ye darbe yapýldýðýnda buna içten içe sevinen ve ayný sürecin Türkiye'de gerçekleþmesinden, seçilmiþ cumhurbaþkanýna darbe yapýlsa ve idam edilse bundan hoþnut olacaðý belli çevrelerin yayýn organlarýnda attýklarý manþetleri kendilerini ele vermiþtir ama Allah'ýn izniyle her zaman hayal kýrýklýðýna uðrayacaklardýr. Bizler Muhammed Mursi ve Müslüman kardeþlerimizin mücadelesi ile dayanýþma içinde olduðumuzu, zalimlere karþý bugüne kadar ortaya koyduklarý direniþle iftihar ettiðimizi duyuruyor, Rabbimizden kardeþlerimize sabýr ve güç vermesini, ayaklarýný sabit kýlmasýný diliyoruz. diye konuþtu. Bilimsel, eþitlikçi ve özgün eðitim talebi Murat Doðrusöz Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Temsilciliði Basýn ve Sosyal Ýþler Sekreteri Murat Doðrusöz, 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Gençliðin mesleksizlik sorunu yaþadýðýný söyleyen Murat Doðrusöz, "Dünyada genç nüfusa sahip þanslý ülkelerden biri olan ülkemizde özellikle eðitimli gençlerin iþsiz ve mesleksiz olmasý kabul edilebilir bir durum deðildir. dedi. Bilimsel, eþitlikçi ve özgün bir ulusal eðitim programý hazýrlamak zorunda olduðumuzu vurgulayan Doðrusöz açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramýnýn ülkemize, gençliðimize ve halkýmýza barýþ, huzur ve saadet getirmesini diliyorum. Emperyalizme karþý dünya milletleri içerisinde ilk isyan ve ilk karþý çýkýþýn þanlý bir örneði olan Milli Mücadelenin yýldönümü vesilesiyle, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý olmak üzere tüm þanlý kahramanlarýmýzý minnetle, þükranla ve rahmetle anýyorum. Türkiye'deki, bölgemizdeki ve Dünyadaki her türlü sömürü ve vahþete karþý dirençli ve þuurlu olmak konusunda çok ümit var olduðum gençliðimizin bayramýný kutluyorum. Ýnsani Deðerler Platformu üyesi 56 sivil toplum kuruluþu bir araya gelerer Mýsýr da darbecilerin aldýðý idam kararlarýný protesto etti. 56 Sivil Toplum Kuruluþu nca oluþturulan Ýnsani Deðerler Platformu, Mursi için verilen idam kararýný protesto etti Sessiz kalma ayaða kalk Ýnsani Deðerler Platformu üyesi 56 sivil toplum kuruluþu bir araya gelerek, hakkýnda darbeciler tarafýndan idam kararý verilen Mýsýr ýn seçilmiþ Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi ve 106 ihvana destek verdi. Kardeþlerimiz cellatlarýn elinde, ayaða kalk Türkiye sloganýyla çaðrýda bulunan Ýnsani Deðerler Platformu, katil Sisi yi ve iþbirlikçilerini lanetledi. Basýn açýklamasýný Hakký Can Ercelep in yaptýðý Mursi ye destek eylemine AK Parti Milletvekili Murat Yýldýrým ve çok sayýda STK temsilcisi katýldý. Halkýn %52 oyu ile seçilmiþ hükümet daha birinci yýlý dolmadan tanklar ve toplar ile yok edildi.70 yýllýk diktatörlüðe ses çýkarmayanlar ülkenin ilk ve tek seçilmiþ devlet baþkanýna ve Mýsýr halkýna barýþý, selameti, huzuru çok gördüler. Susturmak istediler. Þehadet niþanýna, bir kurþunu þahit tutan Esma'larý bu yüzden katlettiler.yok etmek istediler. Bu yüzden Rabiatul Adeviye'nin kahraman erlerine kin ve kurþun kustular. diyen Hakký Can Ercelep, basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi; Bütün bu olan bitenlerden ABD, Rusya, Avrupa Birliði ve onlarýn iþbirlikçisi bazý Ýslam ülkeleri sorumludur. Ayrýca bu zulme ve haksýzlýða karþý duyarsýz kalan, ses vermeyen, çýðlýk olmayan, görmezlikten gelen tüm insanlýk da sorumludur. Batýlý demokratlar, hümanistler yalnýzca seyrediyorlar. Ýnanan, düþünen, özgürlüðe sevdalý olan, insaným diyen herkesi Mýsýrdaki zulme sessiz kalmamaya ve bu zulüm karþýsýnda duyarlý olmaya, çýðlýk olmaya davet ediyoruz. Biz biliyoruz ki; Haksýzlýk karþýsýnda susan dilsiz þeytandýr. Ýslam dünyasý ateþ çemberinde yanýyor; Suriye, Doðu Türkistan, Arakan, Afganistan, Irak, Yemen, Açe, Sudan, Özbekistan, Cezayir, Çeçenistan, Kýrým, Keþmir, Etiyopya ve daha niceleri. Ýbrahim'i ateþe atanlar, Musa'nýn canýna kast edenler þimdi Muhammed Mursi, Muhammed Bedii ve Yusuf Kardavi gibi Ýslam önderlerinin de aralarýnda olduðu 106 kiþi hakkýnda idam kararý verdiler. Verilen Ýdam kararý 106 kiþiye deðil, tüm Mýsýr halkýna ve tüm Ýslam ümmetine karþý verilmiþ bir karardýr. Kararý verenler ise Mýsýr'ýn gerçek sahipleri deðil küfür ile iþbirliði içinde olan Sisi ve yandaþlarýdýr. Ýhvan lideri Muhammed Bedii'nin dediði gibi; 'Ölüm emri yeryüzünde deðil gökyüzünde verilir.' Rabbimizin gücü karþýsýnda sinek kadar bile gücü olmayan bu aklý ve yüreði þeytan ve dostlarýna satýlmýþ ve Rabbimizin Kur'an' da "Belhüm Darbeciler karanlýða gömülecek Hukukçular Derneði Baþkaný Çorum Ýl Temsilcisi Av. Gökhan Külcü, Mýsýr'da yönetimi gasp eden darbecilerin seçilmiþ cumhurbaþkaný Mursi'ye yönelik kararýnýn sert bir dille eleþtirdi. Gökhan Külcü, yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verdi: "Dünya'da darbeler baþka bir aþamaya geçmiþtir. Mýsýr'da yönetimini gasp eden darbecilerin sýnýr tanýmaz hukuksuzluðu yeni boyuta varmýþtýr. Periyodik zulmün en son aþamasý halkýn oylarýyla seçilen Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin idamýna karar verilmesi olmuþtur. Düzmece bir mahkeme ve yargýlama ile verilen bu karar Mýsýr'daki zulmün gelmiþ olduðu son noktayý gözler önüne sermiþtir. Hiçbir meþruiyeti olmayan bir yönetimin kurguladýðý bu mahkemelerin vermiþ olduðu kararlar; dünyada yitik bir deðer olan adaletin ne denli ayaklar altýna alýndýðýnýn çarpýcý bir örneðidir. Öte yandan demokrasiyi iþlerine gelince kutsayan; gelmeyince helvadan yapýlmýþ bir put gibi yiyen sözüm ona demokrasi havarilerinin suskunluðunu da, insanlýk vicdaný ve onurunun bir kez daha not ettiðini belirtmek isteriz. Avrupa ve muhiplerine; Avrupa Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý münasebetiyle kutlama mesajý yayýmladý. Atatürk ve arkadaþlarý önderliðinde tüm halkýmýzca verilen büyük mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlerimize emanettir. Bu emaneti sonsuza kadar korumak ve yaþatmak, gelecek nesillere en iyi þekilde aktarmak Gençlerimizin en baþta gelen Av. Gökhan Külcü Adal" dediði sefiller bu davranýþlarý ile baþarabileceklerini mi sanýyorlar. Siz ey zalimler! Hodri meydan, yeryüzünde yürüyen tüm müminleri yok etseniz bile bir tek emekleyen bebeðimiz kalsa dahi Allah, sizleri o bebeðin elleri ile cezalandýracaktýr. Ey zalimler! Yeryüzündeki tüm müminleri ve emekleyen tüm bebeklerini katletseniz de Allah elbet bir Musa çýkaracak ve O Musa'nýn eliyle sizleri kahredecektir. Ey Zalimler! Siz yaþarken de, baþýnýza kýyamet koparken de, ebedi cehenneminize giderken de hep kaybedenlerden olacaksýnýz. Ýmansýzlýðýnýz, kininiz sizi yiyip bitiriyor. Siz, mutlak, her an kaybeden, daimi mutsuzlardansýnýz. Ýdam kararlarýnýzla can verirken þehitlerimiz, onlarýn yaþadýðý anlýk saadete ebedi bir hayat verdiniz. Biz Allah için yaþýyor ve Allah için ölüyorken iyi bilin ey zalimler, cehennem sizin için yaþýyor. Ýnananlar Allah yolunda öldüðü vakit þehittir ve Allah' ýn onlar için hazýrladýðý cennetlere konulacaklardýr. Kâfirler ise yakýtý insanlar ve taþlar olan cehennemde ebedi kalacaklardýr. Özgürlük ve adalet yalnýz bizim deðil; bütün insanlýðýn hakkýdýr. Zalimlerin göstermelik mahkemelerinde daðýttýklarý sözde adaleti istemiyoruz. Onlarýn verdikleri kararlarý yok sayýyoruz. Ey Mýsýr halký, ey Müslüman dünya ümitsizliðe düþme, üzülme. Bize yardýmcý olarak Allah yeter. Dünyanýn neresinde olursa olsun, her dinden ve her ýrktan insanýn canýný kutsal sayan bizler, Mýsýr'daki 106 masum insanýn idam kararýný veren ve destek olan tüm darbecileri lanetliyoruz. Basýn açýklamasýnda imza atan Ýnsani Deðerler Platformu üyesi STK lar:adam-der, Hukuki Araþtýrmalar Derneði, Alperen Ocaklarý, Ýhsander, Anadolu Gençlik Der. Ýlim Yayma Cemiyeti, Atýf- Der, Ýmvak, Akýncýlar, Beþir Derneði, Ýpekyolu Derneði, Beyazay Derneði, Kayýp Yakýnlarý Derneði, Boðaziçi Vakfý, Kerebi Gazi Vakfý, Büro Memur-Sen, Kýzýlay, Çaðrý Eðitim Vakfý, Memur-Sen, ÇEKADER, Muradiye Vakfý, Çorimder, MÜSÝ- AD, Çorum Eðitim Derneði, Nurani Derneði, Deniz Feneri Derneði, Öz Böl. Köyl. Kal. Der., Derman Der., Kamu Çalýþ. Ýþçi Derneði, Dil Edebiyat Der., Semerkand Derneði, Diyanet Sen, Suffa Kulübü, Dodurgalýlar Derneði, Suheybi Rumi Der., DÜÇGED, Süt Üreticileri Birliði, Eðitim Bir-Sen, TAKAD, Eðitimde Birlik Der., Tügeç, Ekader, Tügva, Ensar Spor, TÜMSÝAD, Ensar Vakfý, Uhuvvet Vakfý, ESDER, Üçtutular Mah. Muhtarý, Genç Memur Sen, Verenel Derneði, Gesider-Tügeç, Gülder, Gül-Der, Hak Ýþ-Hizmet Ýþ, Hitit Akademi Derneði. Ýnsan Haklarý Sözleþmesi ve Ýnsan Haklarý Mahkemesi kararlarý gereðince neden bir açýklama yapýlmadýðýný sormak isteriz. Çifte standart, görmezden gelme hangi deðerle ifade edilir. AB yönetimlerini suskunluklarý nedeniyle kýnýyoruz. Bilinmelidir ki, halkýn ve hakkýn iradesi nihai olarak tecelli edecek olandýr. Zindandaki Yusuflar'dan bile korkan Firavunlar elbet bir gün hak ettiklerini bulacaktýr. Musa'lar elbet bir gün onlarý karanlýklara gömecektir. Hukukçular Derneði olarak, bu haksýz ve hukuksuz kararlarý tanýmadýðýmýzý; Mýsýr halkýnýn iradesini tecellisi olan Muhammed Mursi'nin yanýnda olduðumuzu belirtmek isteriz. Mýsýr'daki hukuksuz, illegal kararýn derhal kaldýrýlmasýný istiyoruz. Diðer yandan, Mýsýr'daki idam kararý sonrasý ülkemizde kimi gazetelerin %52 oy oranýna idam kararý þeklinde haber yaptýðý görülmüþtür. Bu hasmane ve mesaj vermeye dayalý idamlarý öven haberleri kýnýyoruz. Gazetecilik faaliyetinin bu denli yozlaþmasý düþündürücüdür. Darbelerin ülkemize kaybettirdikleri ortadadýr. Darbe özlemi çekenlere hatýrlatmak isteriz, darbe taraftarlarýný da yakar." SMMMO dan kutlama mesajý görevidir. diyen Yýldýrým, Unutmayalým ki bugün sahip olduðumuz baðýmsýzlýðýmýz, Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, çaðdaþ yaþam ve kurumlarýmýz 19 Mayýs'ta baþlatýlan mücadelenin eseridir. Bu duygu ve düþüncelerle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarýný bir kez daha saygýyla anýyor, baþta gençlerimizin olmak üzere halkýmýzýn 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý'ný kutluyorum. Muzaffer Yýldýrým

15 SALI 19 MAYIS Merkez Parti den emeklilere ziyaret EROL TAÞKAN Merkez Parti Çorum Milletvekili Adaylarý ve Merkez Parti Genel Merkez yöneticileri Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý yý ziyaret etti. Merkez Parti MYK Üyesi ve Parti Genel Sekreter Yardýmcýsý Ankara Milletvekili Adayý Abdullah Aydýnlý, Merkez Parti Çorum Milletvekili Merkez Parti Çorum Milletvekili Adaylarý ve Merkez Parti Genel Merkez yöneticileri Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý yý ziyaret etti. Adayý Avukat Ahmet Ünal ve diðer adaylarýn katýldýðý ziyarette, emeklilerin sorunlarý ve çözüm önerileri üzerine görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Merkez Parti Çorum Milletvekili Adayý Ünal, emeklilerin yaþadýðý sorunlarý aktaran Dernek Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ya emeklilerin dertlerinin çözüm adresinin Merkez Parti iktidarý olduðunu söyledi. Gençler emanete sahip çýkacak Saadet Partisi Çorum Milletvekili Adaylarý Yusuf Yýldýz ve Osman Tavlý, Osmancýk ý ziyaret etti. SP yaðmur duasýnda Saadet Partisi Çorum Milletvekili Adaylarý Yusuf Yýldýz ve Osman Tavlý, Büyük Birlik Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel ve Ýl Baþkan Yardýmcýsý Okan Baykara ile birlikte Osmancýk ilçesini ziyaret etti. Heyet daha sonra da ilçeye baðlý Çayýr köyündeki yaðmur duasýna katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, Os- mancýk Gecek dinlenme tesislerinde vatandaþlar tarafýndan karþýlanan Milletvekili adaylarý, vatandaþla sohbetleri sýrasýnda hükümeti adaletsizlikle suçladý. Heyet, daha sonra Osmancýk ilçesine baðlý Çayýr köyünün yaðmur duasýna katýldý. 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý ný kutlayan MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Türk ulusunun baðýmsýz ve özgür yaþama kararlýlýðýnýn bir göstergesi olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý'ný coþku, onur ve gururla kutluyor, Yüce Atatürk'ü, Kurtuluþ Savaþý'nýn tüm kahramanlarýný, þehitlerimizi ve gazilerimizi saygý ve gönül borcuyla anýyor, saygýlarýmý Av. Bekir Çetin sunuyorum." dedi. Çetin, mesajýnda; Mustafa Kemal Atatürk, baðýmsýzlýk ve Cumhuriyet yürüyüþünün baþladýðý bugünü geleceðimizin güvencesi olan gençlerimize emanet etmiþtir. Bugüne kadar emanete sahip çýkan gençlerimiz, bugün ve gelecekte de ayný bilinç ile baðýmsýz ve özgür Türkiye emanetine sahip çýkmaya devam edecektir. Gençlik uluslarýn geleceðidir. Gençlerine deðer veren, onlarý en iyi biçimde yetiþtirerek, kiþilikli ve özgüvenli kuþaklar olarak yarýnlara hazýrlayan uluslar, geleceðe de güvenle bakabilirler. Geleceði kuracak ve yaþatacak olan gençlerimize her zaman önem ve deðer veren Atatürk, Cumhuriyet i en iyi biçimde koruyup kollayacaðýna inandýðý gençlere emanet etmiþ, böylelikle de Türk gençliðine güvenini göstermiþtir. ifadelerine yer verdi. Yýldýrým, 19 Mayýs ý kutladý ESDER Ahilik Haftasý kapsamýnda etkinlik düzenledi. ESDER'den Ahilik etkinliði MURAT ÇETÝN Esnaf ve Sanatkarlar Derneði(ESDER) Ahilik Haftasý kapsamýnda mevlit okuttu. Mevlide SP Milletvekili Adayý Ahmet Bölükbaþ, SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz ile cemaat katýldý. Öðlen namazý öncesinde Hamit Camii'nde okutulan mevlidin ardýndan cemaate mevlit þekeri, Ahilik ilkelerini anlatan tablo ve pilav ikram edildi. Etkinlikte konuþan ESDER Baþkaný Mustafa Bulut,''ESDER olarak bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada gören güzünüz, konuþan diliniz olmaya devam edeceðiz. Bize güvenin, bize destek verin, sorunlarý birlikte aþýp çözüm yollarýný oluþturalým. Hasret kaldýðýmýz, unutulmaya yüz tutmuþ deðerlerimizle birlikte yaþamaya, Ahilik geleneðimizi ticaretimizde ve günlük hayatýmýzda yeniden uygulamaya koyalým. Esnafýmýzýn ve halkýmýzýn Ahilik Haftasý'ný kutluyor, etkinliðimize katkýlarýndan dolayý Kuveyt Türk Katýlým Bankasý'na teþekkür ediyorum.'' Dedi. Ahmet Sezikli nin oðlu Mustafa Sezikli mezun oldu. Mustafa Sezikli mezun oldu Ahmet Sezikli nin oðlu Mustafa Sezikli mezun oldu. Amerika nýn Philadelphia þehri La Salle Universitesi Uluslararasý Ýþletme ve Ýktisat Bölümü nden mezun olan Ahmet Sezikli nin oðlu Mustafa Sezikli, ayný zamanda Amerika da bulunan Aktif Türk Amerikan Ticaret Odalarý nýn Yönetim Kurulu üyeliði ve Genç Amerikan Türk Ticaret Sanayi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, 19 Mayýs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý ný kutladý. 19 Mayýs 1919; milletimizin, bütün onur ve asaletiyle önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliðinde tarih sahnesinde bir defa daha þaha kalkýþýnýn baþlangýcýdýr. diyen Yýldýrým, yazýlý açýklamasýnda; Temelleri o günlerde Mustafa Kemal Atatürk tarafýndan atýlan Milli EgemenGürsel Yýldýrým lik ilkesi ile birliðimiz ve bütünlüðümüz saðlanarak, çarenin ancak millette olduðu tescillenmiþtir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynaðýmýz millet iradesidir. Bunun yaþatýlmasý için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayýs'ý armaðan ettiði gençlere büyük görevler düþmektedir. Binlerce þehit vererek, sýkýntý ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu deðerli emaneti yaþatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuþaklara en iyi þekilde aktarmak, en baþta gelen görev ve sorumluluðunuzdur. ifadelerine yer verdi. Yaðmur Derneði hayýr kermesi açtý M. ALÝ CEYLAN Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çorum Þubesi ihtiyaç sahibi aileler için hayýr kermesi açtý. Eski Tekel Binasý'nda yapýlan kermes açýlýþýna Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Genel Baþkaný Hüseyin Akgül, MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Topçubaþý Ekici, Sami Çam ile Ali Akcan, Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Kamu Sen Ýl Temsilcisi Saðlýk Sen Þube Baþkaný Fatih Gök, Türk Saðlýk Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, dernek üyeleri ile vatandaþlar katýldý. Yaðmur Damlasý'nýn gönüllüler eli ile gönüllere hitap eden bir dernek olduðunu belirten Genel Baþkan Hüseyin Akgül, kermesten elde edilecek gelirlerin bir kazaný kaynatacaðýný, bir öðrenciye harçlýk olacaðýný veya bir garibana giysi olacaðýný söyledi. Akgül, "Hayýr helal parayla yapýlýr. Haram para ile hayýr yapýlmaz. Hayra vesile olanýn parasý helaldir." dedi. Yapýlan duanýn ardýndan kermesin açýlýþ kurdelasý kesildi. Kermeste gözleme, yanýç gibi hamur iþlerinin yaný sýra çeþitli tatlýlar da satýþa sunuldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Nöbeti Baba Yaðmur (Þükür) Duasý Kaynaþma ve Barýþma etkinliklerine katýldý. Aygar ýn zirvesinde yaðmur duasý Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Boðazkale de bu yýl 125. si düzenlenen Nöbeti Baba Yaðmur (Þükür) Duasý Kaynaþma ve Barýþma etkinliklerine katýldý. Partiden yapýlan açýklamaya göre, Aygar Daðý zirvesinde düzenlenen etkinliðe Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, parti yönetim kurulu üyeleri ile yaklaþýk 5 bin kiþi katýldý yýlýndan bugüne kadar geleneksel hale getirilen etkinliklerde dargýnlar barýþtýrýlarak, yaðmur ve þükür dualarý yapýldý. MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, etkinlikte vatandaþlarla bir araya gelerek sohbet etti. Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatandaþlara tatlý ikram eden Kayrýcý, Yaðmur ve þükür duasý etkinliklerinin 125 yýldýr yörede devam ettiðini, küskünlerin barýþtýrýlmasýna öncülük ederek halkýn birbiriyle kaynaþmasýný saðlamasý açýsýndan büyük bir organizasyon olduðunu söyledi. Programda vatandaþlar Nöbeti Baba Türbesi'ni ziyaret ederek dua ettiler. Etkinlik sonunda katýlýmcýlara pilav ve et ikram edildi. MHP heyeti gün içerisinde Arýcý ve Büyük Ýncesu köylerinde de yaðmur duasý etkinliklerine katýldý. Aygün, Oylar HDP ye Emek Partisi (EMEP) Merkez Ýlçe Baþkaný Feyzullah Aygün, Türkiye nin bir avuç sermayedar dýþýnda milyonlarca iþçinin, emekçinin, kadýnýn ve gencin yarýnlarýna güvenle bakamadýðý koþullarda seçime girdiðini ifade ederek, Ekonomik ve sosyal þartlar her geçen gün daha da kötüleþiyor. Gelir daðýlýmý adaletsizliði, iþsizlik ve yoksulluk büyüyor. En temel insani deðerler, demokratik hak ve özgürlükler yok sayýlýyor dedi. Cumhurbaþkaný Erdoðan ýn memleketi þirket, kendisini de o þirketin Baþkaný ilan ettiðini kaydeden Aygün, Erdoðan ýn Tek adam ve tek parti diktatörlüðü için oy istediðini belirtti. Aygün, Kendisini padiþah, halký da tebaasý olarak görüyor. Hükümetin de buna bir itirazý yok. Bu devran deðiþmeli. ifadelerini kullandý. Ekonominin çarklarý sadece iþverenlerin kârý ve keyfi için döndüðünü vurgulayan Aygün, açýklamasýna þu þöyle devam etti; Ýþçiler ölüyor, onlar çalýyor. Bu ülkenin iþçileri, emekçileri, kadýnlarý, gençleri bunlarýn hiçbirini hak etmiyor. Bizler yerin yüzlerce metre altýnda ölmeyi, rant hýrsýyla inþaatlarda can vermeyi hak etmiyoruz. Gözümüzün içine baka baka "çay-simide asgari ücret yeter" diye emeðimizle, alýn terimizle dalga geçilmesini hak etmiyoruz. Birleþirsek deðiþtiririz! Onlar egemen oldukça sorunlar ve sýkýntýlar bitmeyecek. Yeni hak gasplarý, sömürü, yaðma ve baský politikalarý artarak devam edecek. Oysa hayatý var eden emekçiler, bu topraklarý el birliðiyle bir kardeþlik ve huzur ülkesine dönüþtürebilir. Tezgâh baþýnda birlikte çalýþan Sünni iþçiyle, Alevi iþçi kardeþçe yaþayabilir. Türk ve Kürt eþit haklarla, ayný barýþ sofrasýna oturabilir. Kimseyi hor görmeyen, kimseyi öbüründen üstün tutmayan bir adaleti saðlayabiliriz. Bunun için emek, barýþ ve demokrasi güçlerinin ortak mücadelesini büyütmeliyiz. Feyzullah Aygün HDP Ýstanbul Milletvekili Adayý ve Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Baþkaný Turgut Öker, HDP, Hacý Bektaþý Veli Anadolu Kültür Vakfý ve Eðitim Sen i ziyaret etti. HDP adayý Çorum da HURÞÝT BOZKURT HDP Ýstanbul Milletvekili Adayý ve Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Baþkaný Turgut Öker, Çorum'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. HDP ve Hacý Bektaþý Veli Anadolu Kültür Vakfý'ný ziyaret eden Turgut Öker'in son duraðý Eðitim-Sen oldu. Eðitim-Sen'de basýn açýklamasý yapan Turgut Öker,'' Biz bu ülkenin özgürlüðü için birlikte yoldaþlýk yaptýk. Bugüne kadar bu ülkede demokrasi adýna bedeller ödendi. Egemen zihniyet, bu ülkeyi bu noktaya getiren zihniyet partimize yönelik yaklaþýk 60 kez saldýrýda bulundu. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan bu saldýrý- larý kýnamýyor. Çünkü bu saldýrýlarýn arkasýnda AKP, Baþbakan ve Cumhurbaþkaný var. Ne yaparlarsa nafile. Bu tarihsel mücadeleyi hiçbir güç durduramaz. Partimizde yüzlerce bileþen var. Alevi, sünni, çerkez, ermeni. ülkenin mozaik yapýsý ilk kez bir araya geldi. HDP Avrupa'da birinci sýrada. Sayým sonuçlanmadý, ama biz bunu biliyoruz. Provokatörlere, saldýrýlara raðmen biz bu zihniyete teslim olmayacaðýz. Buradan Tokat, Sivas, Kayseri, Maraþ'a geçeceðiz. Alevilerin kanayan yaralarý ile birlikte olacaðýz.'' Dedi. Eðitim-Sen Çorum Þubesi Baþkaný Mehmet Öztürk ise, ziyaretten dolayý teþekkür ederek, Öker'e seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

16 16 SALI 19 MAYIS 2015 Milli mücadelemizin silinmez hatýrasý 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmlayan Vali Ahmet Kara, "Milletlerin geçmiþlerinde, onlarýn kaderlerini deðiþtiren, geleceklerini aydýnlatan, toplumu bütünüyle kavrayarak köklü bir deðiþim ve geliþime, yeni bir yapý ve oluþuma yönelten önemli olaylar ve tarihler vardýr. Ýþte milletimiz için 19 Mayýs 1919 tarihi de, dönüm noktalarýndan biridir." dedi. Vali Kara, mesajýný þöyle sürdürdü; "19 Mayýs 1919; milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliðinde iþgal devletlerine karþý baðýmsýzlýk ateþini yaktýðý zaferin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasýna uzanan sürecin ilk adýmýdýr. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý olarak kutladýðýmýz 19 Mayýs, hem milli mücadelemizin silinmez bir hatýrasý, hem de yüzünü geleceðe dönmüþ nesillerin en büyük ilham kaynaðýdýr. Bugün gençlerimize düþen en büyük görev; bu kutsal vataný geliþtirerek tertemiz bir þekilde gelecek nesillere teslim etmektir. Çünkü bu vatan bizlere Vali Ahmet Kara Bahçelievler Anadolu Lisesi eðitim-öðretime açýldý. emanet edilmiþ paha biçilmez bir hazinedir. Bu emaneti bütün güzellikleriyle, milli ve manevi zenginlikleriyle gelecek kuþaklara teslim etmek tüm gençlerimizin en baþta gelen görev ve sorumluluðudur. Hiç þüphemiz yok ki; Cumhuriyetin saðladýðý kazanýmlarýn bilincinde olan Türk gençliði; yönetici, siyasetçi, eðitimci, bilim adamý, sanatçý, sporcu ve diðer meslek temsilcileri olarak Türkiye'nin uygarlýk yolunda ilerleyebilmesinin en büyük güvencesi, istikrar içinde büyüyen, güçlü, demokratik ve müreffeh Türkiye'nin mimarlarý olacaklar. Bu duygu ve düþüncelerle, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý olmak üzere, Kurtuluþ Savaþý'nýn tüm kahramanlarýný, þehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygýyla anýyor, geleceðimizin teminatý olan gençlerimizin ve siz deðerli Çorumlu hemþerilerimizin 19 Mayýs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramý'ný kutluyorum. Bahçelievler Anadolu Lisesi açýldý Bahçelievler Ýlkokulu 4/B sýnýfý Karahisar köyünü ziyaret etti. Kardeþ okulla harika bir gün Bahçelievler, çocuk oyunlarýnda yarýþtý Bahçelievler Ýlkokulu Geleneksel Çocuk Oyunlarý (Yal Satarým Bal Satarým, Mendil Kapmaca ve Yakan Top) müsabakalarý Mayýs 2015 tarihleri arasýnda okul bahçesinde yapýldý. Oldukça çekiþmeli geçen yarýþmalar Cafer Can Bahçelievler Anadolu Lisesi eðitim-öðretime açýldý. Bahçelievler Anadolu Lisesi, Çorum Merkez Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 2. Cadde Numara 40 adresinde eðitim öðretime açýldý. Eylül ayýndan itibaren hizmet verecek olan Bahçelievler Anadolu Lisesine kurucu Müdür olarak Cafer Can atandý. Özel Eðitim Meslek Lisesi Müdürlüðü nden Bahçelievler Anadolu Lisesine kurucu müdür olarak atanan Cafer Can yaptýðý açýklamada, yeni görevine baþladýðýný, okulun eðitim öðretim yýlý Eylül ayýnda ilk defa kapýlarýný öðrencilere açacaðýný, bu sene sadece 4 þubeli 9. sýnýfa TEOG sýnavýyla 136 öðrenci alýnacaðýný, okulun hiçbir eksiðinin olmadýðýný, her türlü okul donatým malzemesinin alýmýna baþlandýðýný 1-2 hafta içerisinde de bitirileceðini, haziran ayýnda ki il içi öðretmen yer deðiþtirme iþlemi sonucu öðretmen atamasýnýn da yapýlacaðýný söyledi. Can, Amacýmýz TEOG sýnavýyla kaydýný okulumuza yaptýran öðrencilerimizi üst seviyelere çýkarmak ve okulumuzu bölgenin en iyi okulu yapmak. Çorum a hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum. dedi. Bahçelievler Ýlkokulu 4/B sýnýfý, sýnýf öðretmeni Satý Gümüþ rehberliðinde kardeþ okullarýnýn olduðu Karahisar köyünü ziyaret etti. Kardeþ okul öðrencileri, velileri, köy muhtarý Mehmet Akdaþ ve öðretmen Yahya Bolat tarafýndan davul zurna ile karþýlanan Bahçelievler Ýlkokulu 4/B sýnýfý öðretmeni, öðrencileri ve veliler doðayla iç içe muhteþem bir gün geçirdi. Sabah kahvaltýsýyla baþlayan ziyarette öðrencilere diþ fýrçasý daðýtýlarak ve diþ fýrçalamanýn önemi hakkýnda bilgi verildi. Köye aðaç da diken öðrenciler daha sonra halat çekme, çuval, sandalye kapma yarýþlarý yaptý. Köylü hanýmlarýn yaptýðý ekmek ve çörekler de geziye ayrý bir lezzet kattý. sonucunda birinci olan takýmlara madalyalarý Okul Müdürü Olgun Çakýr ve öðretmenler tarafýndan verildi. Yine Bahçelievler Ýlkokulu nu Çorum Jimnastik Yarýþmalarýnda temsil eden ve dereceye giren öðrenciler de madalyalarýný Okul Müdürü Çakýr dan aldý. Bahçelievler Ýlkokulu Geleneksel Çocuk Oyunlarý yapýldý. Bugün 19 Mayýs 19 Mayýs Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramý törenlerle kutlanacak. Bayram kutlamalarý bugün halk oyunlarý gösterisi ve saat te Hürriyet Parký ndan Atatürk Anýtý önüne kadar gerçekleþtirilecek olan Gençlik Yürüyüþü ile baþlayacak. Saat da Atatürk Anýtý na çelenk sunulacak. Gençlik Þöleni da Atatürk Spor Salonu nda yapýlacak. Gençlik Haftasý çeþitli eðlence ve sportif müsabakalarla hafta boyunca kutlanacak. 19 MAYIS RESMÝ TATÝL Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý dolayýsýyla 19 Mayýs salý günü resmi tatil olacak. Okullar ve resmi kurumlarýn kapalý olacaðý günün ardýndan 20 Mayýs ta iþ baþý yapýlacak. Türk gençliðiyle güçlü ülke Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Süleyman Koca, 19 Mayýs ý kutladý. 19 Mayýs Atatürk ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle mesaj yayýmlayan Koca, Vazgeçilmez güç kaynaðýmýz olan milli iradenin yaþatýlmasý için hepimize Süleyman Koca ve özellikle de gençlere büyük görevler düþmektedir. 19 Mayýs'ta baþlayan mücadelenin ýþýðýnda çaðdaþ ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, Türk gençliðinin üstün gayret ve çalýþmalarý sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek yaþayacaktýr. Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý'ný en samimi duygularýmla kutluyor, tüm þehit ve gazilerimizi saygýyla anýyorum. dedi. Milli mücadelenin adýmý Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlý-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý ný kutladý. Saatcý, yaptýðý yazýlý açýklamada, 19 Mayýs Cumhuriyet tarihimizin miladýdýr. Milli mücadelenin baþlama adýmýdýr. 19 Mayýs istiklal mücadelemizin sembolüdür. dedi. Bekir Karanfil vefat etti Oðuzlar Belediye Meclis üyesi ve Belediye Baþkan Vekili Bekir Karanfil vefat etti. Geçtiðimiz Cumartesi günü geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitiren Karanfil, topraða verildi. Karanfil in cenaze Ahmet Saatcý Bekir Karanfil törenine 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoðlu baþta olmak üzere çok sayýda vatandaþ katýldý. Eðitim Sen den açýklama Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Eski Adalet Bakaný Bekir Bozdað'ýn Alaac'da düzenlenen toplu açýlýþ törenine öðrencilerin zorunlu olarak getirildiðini iddia etti. Öztürk, yaptýðý açýklamada, Alaca Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun imzasý ile okul müdürlerine duyuru yazýsý çýkarýlarak açýlýþ törenine öðrencilerin katýlýmýnýn saðlanmasýnýn istendiðini ileri sürerek, "Eðitim Sen olarak eðitim öðretim sürecinin bu derece siyasallaþtýrýlmasýna, AKP'lileþtirilmesine sessiz kalmayacaðýmýzý belirtiyoruz. Yaþanan bu olaylar elbette ki ilk deðildir. Ülkemizdeki birçok yöneticinin içinde bulunduðu ruh halini yansýtmasý açýsýndan ise ibret verici bir olay olarak tarihe geçecektir. Bu noktada sorumlularýn kamuoyu önünde bir an önce hesap vermesini istiyoruz." dedi. Gençlere dikkat çektiler Eðitim Sen Çorum Þubesi Yürütme Kurulu, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý'ný kutladý. Yapýlan açýklamada, "Türkiye gençliðine bayram olarak armaðan edilmiþtir. Her yýl olduðu gibi bu yýl da karþýlaþacaðýmýz tablo bellidir. Yine kürsülerden nutuklar atýlacak, yine sorunlar görmezden gelinecektir. Gençliðe verdikleri kýymetten söz edecekler, yine gençliðin içinde bulunduðu durumun üstünü örtmeye yelteneceklerdir. Oysa unutulmamalýdýr ki ülke gençliði bugün hedefsiz, iþsiz ve ekmeksiz bir yaþamýn içine itilmektedir. Hem eðitimli hem de eðitimsiz gençlik arasýnda iþsizlik oraný hýzla artmakta, geçim þartlarý zorlaþmakta ve gençlerimiz gençliklerini yaþamaktan çok uzak çarpýk düzenin esiri olarak yaþamlarýný sürdürmeye çalýþmaktadýr." denildi. Zekiye-Mehmet Sayan çiftinin oðlu Selim, Nurcan-Yýlmaz Peker çiftinin kýzý Nurhayat ile hayatýný birleþtirdi. Selim ile Nurhayat'ýn mutlu günü MUSTAFA BURAK YALÇIN Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan'ýn oðlu, Ziraat Mühendisi Selim Sayan, AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Ýþadamý Yýlmaz Peker'in kýzý Nurhayat Peker ile dünya evine girdi. Zekiye-Mehmet Sayan çiftinin oðlu Selim, Nurcan-Yýlmaz Peker çiftinin kýzý Nurhayat ile hayatýný birleþtirdi. Anitta Otel'de düzenlenen düðün törenine AK Parti Çorum Salim Uslu, Murat Yýldýrým, AK Parti 4. Sýra Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, bazý daire müdürleri ve oda baþkanlarý, sanayici ve iþadamlarý, Sayan ve Peker aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýyarken, nikah þahitliklerini Milletvekili Salim Uslu ile Murat Yýldýrým yaptý. Nikah sonrasý yaptýðý selamlama konuþmasýnda davetlilere hitap eden Muzaffer Külcü ve Salim Uslu, genç çifti ve ailelerini kutlayarak mutluluklar diledi. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni müzikli eðlencelerle devam etti. Hakimiyet Selim-Nurhayat çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Eczacýlar þenlikte eðlendi Eczacý Odasý kutlama etkinlikleri düzenledi. Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu ve beraberindeki eczacýlar, Bilimsel Eczacýlýðýn 176. yýlý münasebetiyle düzenlenen Eczacýlýk Haftasý etkinlikleri çerçevesinde hem Miraç Kandili münasebetiyle hem de sosyal sorumluluk çerçevesinde Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi ni ziyaret ettiler. Eczacýlarýn karanfil ve kendi evlerinde hazýrladýklarý ikramlýklarýný sunduklarý huzurevi sakinleri, ziyaret sebebiyle duyduklarý mutluluðu dile getirip, eczacýlarla sohbet ettiler. HAFTA ETKÝNLÝKLERÝ ÞENLÝKLE SONA ERDÝ Çorum Eczacý Odasý nýn, hafta etkinlikleri kapsamýnda organize ettiði kahvaltý, bahar yürüyüþü ve uçurtma þenliði de, eczacýlarýn yoðun katýlýmý ile gerçekleþti. Hasan Zahir Et Lokantasý nda gerçekleþen kahvaltýda Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Süleyman Koca ve Yönetim Kurulu Üyeleri de hazýr bulundu. Ýþletme yetkililerinin çiçekle Eczacýlýk Bayramý ný kutladýðý Oda Baþkaný Ecz. Süleyman Koca, kýsa bir konuþma yaparak iþletme yetkililerine plaket sunud. Kahvaltýda eczacýlar, aileleri ve Eczacý Odasý personeli arasýnda mesleki sorunlar da görüþüldü. Kahvaltýnýn ardýndan Sýklýk Tabiat Parký giriþinden zirveye kadar tüm eczacýlar ve aileleri ile birlikte bahar yürüyüþü gerçekleþtirildi. Zirveye ulaþýldýðýnda tüm katýlýmcýlar beraberlerinde getirdikleri uçurtmalarýný kurarak, uçurdular. Uzun süre devam eden þenlikte eczacýlar ve aileleri hem spor yaptýlar, hem stres attýlar, hem sohbet edip kaynaþtýlar, hem de doyasýya eðlendiler. Eczacýlýk Haftasý etkinlikleri þenlikle birlikte sona erdi. Aydýn dan miting eleþtirisi Türk Eðitim-Sen Çorum AKLI BAÞINDA Þube Baþkaný Selim Aydýn, Alaca Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun un eski Adalet Bakaný Bekir Bozdað ýn Alaca'da gerçekleþtireceði miting öncesi okullarda görev yapan idareci ve öðretmenlere mitinge katýlmalarý yönünde mesaj çektiðini iddia ederek, bazý eleþtirilerde bulundu. OLAN KÝMSE ÇOÇUKLA- RIN SÝYASETE BULAÞ- MASINA MÜSADE ET- MEZ Þimdi Hürrem Dursun un mesajýnýn dýþýnda daha da önemlisi öðrencilerin miting alanýna götürülerek, ellerine AKP bayraklarýnýn verilmesidir. Bu ne anlama geliyor? Eðitim öðretim esnasýnda öðrencilerin miting Konuyla ilgili yetkilileri göreve çaðýrdýðý mesamin talimatýyla olmuþtur? Ka- alanýnda bulundurulmasý ki- Selim Aydýn jýnda þunlarý söyledi; Gönderilen mesaj da Yarýn saat de Cumhuriyet Meydanýnda Adalet Bakanýmýz Bekir týlýmýn az olmasýnda dolayý böylesine bir tedbirin alýnmasýna neden olanlara yazýklar olsun diyor, bu iþte kimin parmaðý Bozdað ýn katýlýmýyla gerçekleþtirilecek varsa hepsini kýnýyorum. Alaca Kaymakamý Sayýn Ramazan Kurtyemez bu durumun üzerine gitmeli, ilgililer hakkýnda olan toplu açýlýþ törenine tüm okul müdürlerimizin ve dersi olmayan öðretmenlerimizin katýlýmýnýn saðlanmasýný rica soruþturma baþlatmalýdýr. Görünen odur ki buradaki amaç ederim. Hürrem Dursun; sen Bekir alaný doldurmaktýr. Böyle bir niyet için Bozdað ýn Adalet Bakaný olmadýðýný bilmiyor ortaokul ve lise öðrencilerinin oraya götürülerek musun? Sen AKPilçe baþkaný mý- sýn yoksa ilçe yönetim kurulu üyesi misin? O kadar hevesli isen çýkarsýn meydana açýk açýk siyasetini yaparsýn. Bekir Bozdað bir milletvekili adayýdýr. Devlet kurumlarýnýn böylesine bir organizasyona müdahil olmasý kabul edilebilir bir ellerine de AKP bayraklarýný tutuþturmak en büyük ahlaksýzlýktýr. Öðleden sonra öðrencilerin alana götürenlere izin mi verildi? Bir eðitimci olarak, bir veli olarak bunu kabul etmemiz mümkün deðildir. Bir takým niyetler için öðrencilerin saatlerce orada bekletilmesi durum deðildir. Hatta suçtur. Devletimizi hatta kürsüye kadar çýkartýlmasý, AKP lehine sloganlarýn attýrýlmasýný umarým sayýn valimiz de basýndan takip etmiþtir. temsil eden amirlerimizin bu rezalete derhal müdahale etmesi gerekmektedir. Bu iþin takipçisi olarak sorumlular hakkýnda gereðini yapmalýdýr, kendisine ve Milli Eðitim Müdürlüðü nün bu mesajýnýn AKP yöneticilerinin çalýþmalarýndan ne farký var? Herkes adam gibi iþini yapmalý, senin iþin eðitim alanýndaki çalýþmalara yönelmektir. de makamýna yakýþacak olan da budur. Netice olarak eðitimin, öðrencilerimizin siyasete bulaþtýrýlmasýný hiçbir anne baba istemez.

17 SALI 19 MAYIS ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol turnuvasý ÇESDER de þampiyon Bilge Kaðan Turnuvada dereceye giren takýmlar kupa töreni sonrasýnda tertip komitesi ile birlikte toplu halde görülüyor ÇESDER tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen turnuvada bu yýl final maçýnda Öykü Dürüm ü 5-1 yenen Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi kazandý. ÇESDER tarafýndan düzenlenen geleneksel halý saha turnuvasýnda bu yýlýn þampiyonluðunu Bilge Kaðan kazandý. Turnuvanýn final maçýnda Öykü Dürüm ü 5-1 yenen Bilge Kaðan takýmý bu yýlýn þampiyonu oldu. Çeyrek final ve yarý final maçlarýnda rakipleriyle yeniþemeyen Bilge Kaðan takýmýnýn profesyonel kalecisi baþarýlý kurtarýþlarýyla finalde takýmýný þampiyonluýða taþýdý. Turnuvada þampiyonluðu kazanan Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi kupasýný alýrken görülüyor Finalde Öykü Dürüm önünde 5-1 lik galibiyetle ayrýlarak þampiyonluðu kazanan Bilge Kaðan Meslek Lisesi ve dereceye giren takýmlara düzenlenen törenle kupalarý verildi. 20. ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol turnuvasýnda gruplarda ilk maçlar sona erdi. Pazar günü C ve D gruplarýndaki takýmlar ilk maçlarýný oynadýlar. C grubunda oynanan ilk maçta Metyol Yapý Ýnþaat, maðlup duruma düþtüðü maçta Abdalata Koçak Makina önünde Kenan ve Yunus un iki golleriyle rakibini 4-3 yenerek turnuvaya galibiyetle baþladý. Bu grubun diðer maçýnda ise 1 nolu sahadaki karþýlaþmada Cadde Dominos& Akmaz Kömürcülük, Çorum TIME önünde sonuca son dakikalarda bulduðu gollerle 4-3 yenerek üç puanla baþladý. Halit Kýlýç formasý eþine hediye edildi ÇESDER turnuvasýnýn ödül töreni oldukça duygusal anlar yaþandý. Turnuvaya kaybettiðimiz Halit Kýlýç ismini veren tertip komitesi final maçý öncesinde merhum Halit Kýlýç ýn arkadaþlarý arasýnda oynanan gösteri maçý renkli görüntülere sahne oldu. Ödül töreninde Emin Kýrtasiye takýmý Halit Kýlýç ýn giydiði formasýný imzalayarak eþi Bilge hanýma hediye ettiler. Gerek arkadaþlarýnýn 74 maç yapýldý. Gençlerde ise 51 kýz 22 erkek mücadele etti ve 27 maç oynandý. 101 sporcunun mücadele ettiði Gençlik Kupasý Masa Tenisi turnuvasý 12 hakem görev yaptý. Yapýlan müsabakalar sonunda yýldýz kýzlar kategorisinde HE Kültürspor dan Adasu Karan birinciliði, Elif Kaya ikinciliði, Semanur Çalýkuþu üçüncülüðü Ebru Ölmez ise dördüncülüðü kazandý. Yýldýz erkeklerde ise Gençlikspor dan Batuhan Ýlhan birinci, ayný kulüpten Eref Efe ikinci, Beden Eðitimi Öðretmenlerispor dan Önder Topçuoðlu üçüncü Gençlikspor dan Emir Baki Çolak ise dördüncülüðü oldu. Genç kýzlarda ise Gençlikspor dan Öykü Eryücel birinci. HE Kültürspor dan Simge Sakýcý ikinci Ebru Ölmez üçüncü Semanur Çalýkuþu ise dördüncü oldu. Genç erkeklerde Gençlikspor dan Yusuf Uyanýk birinci Beden Eðitimi Öðretmenlerispor dan Emre Keþliktepe Zafer Özkaya, Zafer Peyit, Egemen, Bülent, Nurettin, Hasan, Emrah, Ömer Cihan, Ýsmet, Rafet, Ömer Bulcun, Ali, Rýza, Yakup, Arif. GOLLER: 12. ve 59. dakikalarda Ömer Bulcun, 47. dak. Ýsmet (Abdalata). 17. ve 37. dakikalarda Kenan, 40. ve 52. dakikalarda Yunus (Met yol). Bozboða Ýþkur: 5 - Balaban Makina: 2 SAHA: 2 No lu Dýþ : Yüksel Basar, Erdoðan Yandým, Hasan Sýnýrtaþ. Halit Kýlýç formasý turnuva ödül töreninde eþi Bilge Hanýma verilince duygusal anlar yaþandý maçýný izlerken gerekse hediye edilen formayý alýrken Bilge haným oldukça duygulandý ve göz yaþlarýný tutamadý. Bilge haným bu organize ve eþinin unutulmamasýndan dolayý tertip komitesine ve katkýda bulunan herkese teþekkür etti. Çorum Belediyesi tarafýndan bu yýl ilk kez düzenlenen Halk Koþusu oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Koþuya 7 yaþýndaki çocuk ile 70 yaþýndaki dedelerden katýlanlar oldu. Amaç koþmak ve spor yapmaktý. Bu renkli görüntüler koþunun önümüzdeki yýllarda daha deðiþik þekilde devam etmesinin en güzel göstergesiydi. Finiþ çizgisine ulaþan isimler oldukça fazlaydý. Önemli olanýn koþmak olduðu yarýþta tabiki kazanmak ve kürsüye çýkmak isteyenler vardý. Ancak koþuyu asýl renkli hale getirenler ise yandaki fotoðrafta görülen anne ve kýzýydý. özel çocuðu ile birlikte koþuya katýlan anne onunla birlikte parkuru tamamladý ve finiþ çizgisine anne kýz elele geldiler. Bu görüntü Halk Koþusu nun adýna en uygun görüntü olarak hafýzalara geçti. Özel Sporcumuz ve annesine gönülden sevgiler ve mutluluklar. Gençlik Haftasý Masa Tenisi turnuvasýnda yýldýz ve gençler kategorilerinde 101 sporcu mücadele etti. yýldýz kýzlarda Adasu Karan, yýldýz erkeklerde Batuhan Ýlhan, genç kýzlarda Öykü Eryücel, genç erkeklerde ise Yusuf Uyanýk birinci oldular. Atatürk Spor Salonu nda yapýlan turnuvada yýldýzlarda 28 kýz, 46 erkek mücadele etti ve toplam ban Makina önünde Gültekin in üç golle öne çýktýðý karþýlaþmayý 5-2 kazanarak gruba iddialý baþladý. Metyol Yapý: 4 Abdalata Koçak Makina: 3 ABDALATA KOÇAK MAKÝNA: HAKEMLER Raketler Gençlik Kupasý için yarýþtýlar Gençlik Haftasý Masa Tenisi turnuvasýnda madalyalar sahiplerini buldu. Hafta sonunda galip çýkmadý ve maç karþýlýklý gollerle 4-4 beraberlikle sonuçlandý. Günün son maçýnda ise Bozboða Ýþkur, Bala- SAHA: 2 No lu Dýþ Saha HAKEMLER: Burak Þahinkara, Yunus Dursun, Sait Kaya. MET YOL YAPI ÝNÞAAT: Murat, Selahattin, Adem, Beytullah, Sefer, Cafer, Kenan, Mustafa, Erol, Orhan, Yasin, Yunus, Aykut, Erdal, Hakverdi, Harun. Saha. Halk Koþusu nun en anlamlý finiþi Halk Koþusu nda finiþ çizgisini elele geçen anne ve kýzýnýn bu görüntüsü en anlamlý kare oldu Ayný sahada oynanan ikinci maçta ise Özgür Çelik Kapý&Çiçek Cam ile 3 N Dizayn arasýndaki gol düellosundan 17 ikinci Gençlikspor dan Ümit Kaan Diker dördüncü Beden Eðitim Öðretmenlerinden Bilal Tayyip Usta ise dördün- cü oldu. Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyalarý verildi. BOZBOÐA ÝÞKURSPOR: Gültekin Dokur, Halil, Tuncay, Eser, Ahmet, Sinan, Gültekin Seres, Mesut, Muttalib, Ali, Mustafa Tekkeþin, Kerim, Yýlmaz, Þeref, Mustafa Ceylan, Emrah. NA: BALABAN MAKÝ- Emin, Muhammed, Arif, Mustafa, Murat, Haluk, Ö.Faruk, Bahri, Erkan, Muammer, Taner, Samet, Ramazan, Ýlhami, Murat, Ahmet. GOLLER: ve 51. dakikalarda Gültekin Seres, 36. ve 55. dakika- larda Mustafa Tekkeþin ( Bozboða Ýþkur), 22. dak. Taner, 57. dak. Mustafa (Balaban Makine). Özgür Çelik Kapý&Çiçek Cam: 4-3N Dizayn: 4 SAHA: 2 No lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Erdoðan Yandým, Ali Turgut. ÖZGÜR ÇELÝK KAPI ÇÝÇEK CAM : Murat Boyar, Mehmet, Aslan, Murat Küyük, Hayati, Ali, Ýbrahim, Ramazan, Levent, Vedat, Kenan, Nevzat, Cihan, Hüseyin, Serdar, Alparslan. 3N-DÝZAYN: Fatih, Celal, Ýsmail, Ecevit, Haþim, Erdoðan, Vedat, Atak, Hüseyin, Ersen, Mahmut, Ýlker, Talip, Kemal, Üzeyir, Murat Taþdemirli, Onursal, Murat Köklükaya. GOLLER: 5. dak. Ramazan, 25. dak. Vedat, 28. ve 56. dakikalarda Mehmet Atmaca (Özgür Çelik Kapý), 15. dak. Haþim, 16. dak. Ersen, 40. dak. Üzeyir, 58. dak. Erdoðan (3N-dizayn). Cadde Dominos&Aknaz Kömür: 4 - Çorum TIME: 2 Saha SAHA: 1 No lu Dýþ HAKEMLER: Hakan kaya, Yunus Dursun, Ümit Daþcý. CADDE DOMÝNOS&AKNAZ KÖMÜRCÜLÜK: Halit, Raþit, Vedat, Ferhat, Ýsmail, Ahmet, Burak, Yaþar, Serdar, Ýsa, Murat, Serkan, Muhammed, Faik, Salim, Sezai. ÇORUM TÝME: Mesut, Ömer, Murat Öndemir, Ceyhun, Bektaþ Bakýrcý, Serdar, Bektaþ Taþtan, Adil, Uygar, Murat Özten, Selahattin, Mehmet, Sami, Serdal. GOLLER: 27. dak. Ahmet, 43. dak. Serdar, 45. dak. Yaþar, 56. dak. Ýsa (Cadde dominos), 41. dak. Serdar, 55. dak. Bektaþ Bakýrcý (Çorum Time).

18 Slalom da nefes kesen mücadele 18 SALI 19 MAYIS 2015 HÝTOK un bu sezonki ilk organizesi olan Slalom pazar günü Fuar Alaný nda yapýldý. Bu yýl TSO katkýlarýyla düzenlenen ve Çorum Türkiye için yarýþýyor sloganýyla tanýtýmý yapýlan yarýþmalara Çorum ve çevre illerden sürücüler katýldýlar. Sýralamanýn saniyelerle belirlendiði yarýþmalar sonunda erkeklerde Can Altýnok bayanlarda ise Sinem Þahin birinciliði kazandý. Bayanlarda dereceye giren sürücüler ödül töreninde kürsüde HÝTOK un bu sezonki ilk organizesi Slalom pazar günü Fuar Alaný pistinde yapýldý. Bu yýl ilk kez Ticaret ve Sanayi Odasý ile birlikte Çorum Türkiye için Yarýþýyor slalom yarýþmasýnda özel etaplar ve sporcularýn mücadelesi oldukça keyifli geçti. Çorum Ticaret ve Sanayi odasýnýn destekleri ile yapýlan organizasyona AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Garnizon Komutaný J. Albay Ahmet Çelik, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve çok sayýda spor sever katýldý. Yarýþmalarýn startýný Salim Uslu ve Muzaffer Külcü verdi. Özel yarýþ aracý Volki Car ýn gösteri sürüþünün ardýndan protokol üyeleri direksiyon baþýna geçerek Dostluk Sürüþü yaptýlar. Dostluk sürüþünün ardýndan ise yarýþmalarýn startý verildi. Erkeklerde yapýlan yarýþmalar sonunda iki tur sonunda lik derecesiyle Can Altýnok birinciliði alýrken Özkan Gündoðdu lik derecesiyle ikinci lýk derecesiyle Ali Ertürk ise üçüncülüðü kazandý. Bayanlarda ise Sinem Þahin lük toplam derecesiyle birinci olurken luk derecesiyle Nilgün Býyýk ikinci lik derecesiyle Dilek Ötün ise üçüncü oldu. Yarýþmala- Pazar günü Çorum Belediyesi tarafýndan ilk kez düzenlenen Halk Koþusu birbirinden ilginç görüntülere sahne oldu. Halk Koþusuna katýlan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve beraberindekilerin bir bölümü kýsa bir koþunun ardýndan koþu yapan spor- cularla birlikte yürüyüþe geçtiler. Baþkan Külcü bu yürüyüþ sýrasýnda koþuya katýlan minik bir sporcunun oturup aðladýðýný görünce yanýna giderek onu teselli etti ve dinlenerek koþuya devam etmesini tavsiye etti. Külcü den teselli Erkeklerde ilk üç sýrayý alan sürücüler kupa töreninde birlikte Beþ voleybol hakemi ÝL oldu Beþ aday voleybol hakemi Ýl hakemi oldular. Ýl Hakem Kurulu tarafýndan Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu na teklif ettiði Kübranur Bolat, Sinem Han, Zeynep Þimþek, Emel Þimþek ve Nermin Özkeskin in il hakemliðini onayladý. Bu beþ bayan voleybol hakemi bundan sonra Ýl Hakemi olarak görev yapacaklar. Slalom yarýþýnýn skantýný Salim Uslu, Muzaffer Külcü ve Çetin Baþaran Hýncal birlikte verdiler ra Çorumlularýnda ilgisi hayli yüksek oldu. Yarýþlarýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye girenlerin kupalarýný HÝTOK Onursal Baþkaný Hikmet Burhanoðlu ve HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç verdi. Baþkan Özenç, sezonun ilk organizesi olan Slalom a katkýlarýndan dolayý baþta Ticaret ve Sanayi Odasý na, Valiliðe, Belediye ye, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ne, sponsorlara ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Volki Car a büyük ilgi Türkiye nin ilk özgün yarýþ arabasý olan Volki Car, Çorumlularýn büyük beðenisini kazandý. Volki Car aracýnýn Çorum a gelmesi için büyük çaba harcadýklarýný belirten HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç, TOSFED ve Volkan Iþýk Akademi ile yaptýklarý yoðun görüþmeler sonucunda Çorum TSO nun katkýlarýyla Volki Car ýn ilk kez Çorum a geldiðini söyledi. Volkan Iþýk Akademi Eðitmeni ve pilotu Aliþan Özkan ýn yaptýðý aksiyon dolu hareketler ile izleyenlerin büyük beðenisini kazandý. HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç, böyle özel bir aracý Çorum a ve Çorumluyla tanýþtýrdýklarý için son derece mutlu olduklarýný söyledi. Çorum Boksu na Ankara da övgü Ankara da düzenlenen 19 Mayýs Gençlik Haftasý Boks turnuvasýnda Çorumlu boksörler üç altýn üç bronz madalya kazandýlar Mayýs tarihleri arasýnda Ankara da yapýlan turnuvaya 15 ilden 200 civarýnda sporcu katýldý. Çorum Boks Antrenörü Ziyaettin Türkoðlu yönetiminde giden sporculardan üst minikler kategorisinde Çorum Belediyespor sporcusu Serkan Çýnar, 48 Kg da alt miniklerde ferdi olarak Batin Sünel, Ýl Özel Ýdarespor dan 54 Kg da Ýsmet Çalýþ sýkletlerinde birinci olarak altýn madalya kazandýlar. Ýl Özel Ýdarespor dan Osman Boran ve Ömer Faruk Yalçýnkaya alt minikler kategorisinde üst miniklerde ise Belediyespor dan Sinan Güler finalde kaybettiler ve ikinci olarak gümüþ madalya kazandýlar. Boks Antrenörü Ziyaettin Türkoðlu, önümüzdeki günlerde yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasý öncesinde bu turnuvanýn sporcular açýsýndan son derece önemli bir tecrübe olduðunu belirterek amaçlarýnýn Türkiye Þampiyonasýnda da madalya kazanmak olduðu- nu söyledi. Turnuva sonunda Milli Boks Hakemi Orhan Zincirlioglu,Musabaka Baþ Hakemi Sahin Muratoðlu ile Ankara Boks Il Temsilcisi Mustafa Yardim, Boks Antrenoru Vedat Özsoy Çorumlu boksörlerin gösterdiði perfarmansýn son derece iyi olduðunu belirterek bu çalýþmalarýn devam etmesi halinde baþarýnýnda 55 sporcudan 49 madalya Arifiye de düzenlenen Wushu turnuvasýnda mücadele eden Çorumlu sporcular ödül töreni sonunda toplu halde Sakarya Arifiye de yapýlan ve 10 ilden sporcularýn mücadele ettiði Wushu turnuvasýnda Çorum dan altý kulüpten 55 sporcu mücadele etti. Çorum takým sýralamasýnda minikler ve yýldýzlarda birinci gençlerde ise üçüncü oldu. Sakarya da yapýlan Wushu Turnuvasýnda Çorum dan katýlan 55 sporcudan 19 birincilik, 17 ikincilik ve 13 üçüncülük kazandýlar. Bekir Bolat kafile baþkanlýðýnda antrenör Merve Dilekçi ile birlikte 55 sporcunun mücadele ettiði Arifiye ilçesindeki turnuvaya 10 ilden sporcular katýldýlar. Turnuvada Çorum Anadolu Yýldýzlarýspor, Çepnispor, HE Kültürspor, 19 Mayýsspor, Akademi Gençlikspor kulüplerinden sporcular mücadele ettiler. Kafile Baþkaný Bekir Bolat turnuvada Çorum un minikler ve yýldýzlarda takým birinciliðini gençlerde ise takým halinde ise üçüncü olduðunu belirterek bu turnuvaya katýlmalarýnda maddi ve manevi destek veren kulüp yöneticilerine ve velilere teþekkür etti. Küçükler voleybol yarý final grubu Çorum da Kulüplü Küçük erkekler voleybol yarý final grubunun bir ayaðý Çorum da yapýlacak. Voleybol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Mayýs tarihleri arasýnda Atatürk Spor Salonu nda yapýlacak olan yarý final grup birinciliðine Amasya Þehzadelerspor, Samsun DSÝspor, 68 Aksaray Belediyespor ve Ordu Akademispor takýmlarý katýlacaklar. Yarý Final grup maçlarýnýn teknik toplantýsý 28 Mayýs perþembe günü saat de Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu nda yapýlacak. Ankara da yapýlan turnuvada madalya kazanan Çorumlu sporcular ve antrenörleri Ankara Boks otoriteleriyle toplu halde

19 Spor Lisesi bahçesi asfalta kavuþtu 20 MAYIS Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü / Valilik ek binasý kat 8 Çorum Saat: *** Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Makam aracý kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý (Mühandislik Fakültesi yaný) Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: *** 25 MAYIS Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý eðitim öðretim dönemi mezuniyet töreni organizasyonu hizmet alýmý iþi. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Ýhale Salonu Saat: *** 26 MAYIS Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü ne baðlý Çankýrý iþyerinden Polatlý Þube Müdürlüðü ne toplam ton dökme ithal ekmeklik buðdayýn taþýnmasý iþi. Yer: Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü (Ankara yolu 9. km) Saat: *** 4 HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 37 KF 404 plakalý, 1999 model Ford marka, Cargo 2520 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyiz arasý 50 cilt arasý 100 cilt arasý 100 cilt arasý 40 cilt arasý 40 cilt arasý 200 cilt faturamýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Limtaþ Lider Matbacýlýk Kýrtasiye (Ç.HAK:1313) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim arasý 100 cilt sevk irsaliyemi ve arasý 100 cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Hülya BOZDUMAN (Ç.HAK:1312) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Fatma CEYLAN Ahmet kýzý 1969 Çorum Büyükdivan Köyü Doðumlu (Ç.HAK:1311) Saat: *** 5 HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 512 ada no, 23 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: *** 8 HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Karakeçili Mah. Mahalle/Mevkii, 1 nolu baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: *** 2 TEMMUZ T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 582 Ada No, 369 Parsel No, Çoraklýk Mah. Mahalle/Mevkii, 36 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: *** 22 EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: YÝTÝK Gazi Osmanpaþa Üniversitesi Ýþletme Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Kenan BOLAT Kazým oðlu 1980 Alaca Doðumlu (Ç.HAK:1325) YÝTÝK Ankara Yenimahalle Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet BASATEMÜR Zülfü oðlu 1993 Bingöl Doðumlu (Ç.HAK:1323) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Yasemin CARUS Sami kýzý Alaca Doðumlu (Ç.HAK:1324) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Halil Ýbrahim ÇAM Mehmet oðlu 1997 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1321) Çorum Belediyesi, Spor Lisesi'nin bahçesini asfaltladý. Okulun giriþinden baþlanarak bahçenin tamamýna bordür taþý döþendi. Bahçe zemininin toprak olmasýndan dolayý yaþanan problemler ortadan kalktý. Okul bahçesinde yaklaþýk 4 bin metrekarelik bir alan asfaltlanarak okul bahçesinin güzel bir görünüme kavuþmasý saðlandý. Asfaltlanan alanlarýn bir kýsmý açýk alan spor tesisi (basketbol,voleybol,vb.) olarak kullanýlacak Öðrenciler ayný zamanda spor tesislerine de kavuþmuþ oldu. Okul Müdürlüðü, bahçenin asfaltlanmasýna her türlü desteði saðlayan baþta Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Turhan Candan ve emeði geçen tüm belediye çalýþanlarýna teþekkür etti. (Ç.HAK:1004) (Ç.HAK:1056) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) PERSONEL ARANIYOR AR ELEKTRÝK ELEKTRONÝK A.Þ. DE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ EN AZ MESLEK LÝSELERÝNÝN ELEKTRÝK BÖLÜMÜNDEN MEZUN DENEYÝMLÝ ELEKTRÝK KALFALARI VE USTALARI ALINACAKTIR - ÖN MUHASEBE KONUSUNDA EN AZ 5 YIL DENEYÝMLÝ ÖN MUHASEBECÝ ALINACAKTIR. MÜRAACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: GÜLABÝBEY MAH YENÝDOÐAN 4. SOK NO:4/A(TEDAÞ ARKASI) ÇORUM TEL: Eleman Aranýyor yaþ arasý bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Asmalý Ocakbaþý Karakeçili Mah. Kültür Sok. Ýstikbal Mobilya Karþýsý Tel: ELEMAN ARANIYOR Karoser kaynak iþlerinden anlayan ustalar ve oto döþemeci alýnacaktýr. Zevk Oto Dizayn (Ç.HAK:1108) Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. No: 9 Tel: SALI 19 MAYIS Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ELEMAN ALINACAKTIR Aþaðýdaki niteliklere sahip erkek adaylar için askerliðini yapmýþ çalýþma arkadaþlarý aranýyor. * Endüstri Mühendisi * Lisans, Ön lisans veya Ticaret Meslek Lisesi mezunu bay Tecrübeli büro elemaný * Teknik Resim Bilgisine sahip, ölçü aletleri ve CAT-CAM programlarý kullanabilen Teknik Ressam * Vardiyalý Çalýþabilecek CNC operatörü * Dökümhanede vardiyalý çalýþabilecek Döküm iþçileri. (Ç.HAK:1266) (Ç.HAK:1327) MÜRACATLAR ÞAHSEN FÝRMAMIZA YAPILACAKTIR. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 11 CAD. NO.11 ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan büro elemaný aranmaktadýr. ÖZTÜRK ORMAN MÜHENDÝSLÝK BÜROSU (Ç.HAK:1301) Ýsmail Hüsamettin Öztürk ELEMAN ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý, vasýfsýz yaþ arasý bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tektaþ Ýnþaat Adres: Organize San. Bölgesi 16. Cad. No: 24 Tel: (Ç.HAK:1305) ELEMAN ARANIYOR Mondi Maðazasý nda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli mobilya montaj elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Uður Mumcu Cad. No: 50 Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:784) (Ç.HAK:1291) (Ç.HAK:1329) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanabilen ön muhasebeden anlayan baybayan eleman alýnacaktýr Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ Deðeri: TL ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Deneyimli Son Ütücü, * Ara Ütücü, * Düz ve Overlok Makinacýlarý, * Muhasebe Elemaný (bay-bayan), * Teknik elemanlar alýnacaktýr. Not: Ücretler dolgundur. SSK+Yemek+Servis Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Orteks Hazýr Giyim San. Tic. Ltd. Þti. Adres: Ulukavak Mah. Söðütlüevler 21. Sok. (Ç.HAK:1300) DEVREN KÝRALIK DÜKKAN Ýçerisinde masa, sandalye, terek, raf bulunan elektronikçi dükkaný devren kiralýktýr No: 12/A (Toprak Sanayi Ýlköðretim Okulu Karþýsý) Tel:

20 Gül Biz hep inandýk Baþkan Zeki Gül ün gol sonrasý taraftar arasýndaki gol sevinci görülmeye deðerdi Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, herkesin ümitlerini kestiði anlarda bile bu takýma olan inançlarýný kaybetmediklerini ve grubun en kaliteli kadrosuna sahip olduklarýný söylediklerini belirterek Bu gurur tüm Çorumlulara hayýrlý olsun dedi. Baþkan Zeki Gül, maçýn ardýndan yaptýðý açýklamada, Darýca deplasmanýnda doksan dakika boyunca verdiði yürekli mücadele ile turu hakeden takým olduklarýný belirterek Biz yönetim olarak maç öncesinde saha dýþýnda yapmamýz gereken üzerimize düþen her þeyi yaptýk. Aslanlarýmýzda çýktýlar ve sahada gerekeni yaparak haklý bir Kafile Darýca da kaldý Çorum Belediyespor dün geceyi Darýca da geçirdi. Kýrmýzý Siyahlý takým dün oynadýðý Darýca Gençlerbirliði maçýný kazanarak finale yükseldi. Teknik Heyetin isteði doðrultusunda yönetim kafilenin dün gece kamp yapýlan otelde geçirilmesine karar verdi. Genel Kaptan Hamit Iþýk, final maçýnýn tarihi ve yerine göre bugünki programý belirleyeceklerini söyle- 220bin lira daðýtýldý galibiyet aldýlar. Ben bu galibiyetten ve verdikleri mücadeleden dolayý tüm teknik heyetimizi ve futbolcularýmý yürekten kutluyorum. Biz bu takýma inandýk ve bu inancýmýzý hiç kaybetmedik. Þimdi önümüzde bir final maçý kaldý. Darýca maçýný aldýktan sonra Ýstanbulspor önünde de galip gelerek hakettiðimiz 2. lige yükseleceðimize inanýyorum dedi. Baþkan Gül, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün maçtan sonra kendisini aradýðý ve tebrik ettiðini belirterek, final maçýna gitmek isteyen taraftarlar için sayý belirtmemeleri gitmek isteyen tüm Çorumlularý bu maça götüreceklerinin müjdesini verdiðini söyledi. Mali As Baþkan Fatih Özcan futbolculara verdikleri play-off primini daðýttýklarýný ve bu takýmýn 2. lige çýkacaðýný söyledi. Fatih Özcan ve Hamit ýþýk cezalý olduklarý için dünki Darýca maçýnýda stadýn kale arkasýnda bulunan bir deponun üzerinden birlikte izlediler. Çorum Belediyespor Yönetimi Darýca maçý öncesinde futbolculara para dopingi yaptý. Futbolculara açýklanan play-off primi olarak toplan 220 bin lira daðýtýldý. Mali As Baþkan Fatih Özcan, yönetim olarak sahada ter akýtan ve finale çýkma baþarýsý gösteren tüm kadronun emeklerinin karþýlýðýný bugüne kadar olduðu gibi vermeye devam ettiklerini söyledi. Darýca maçýndan önce söz verdikleri play-off primlerini hesaplarýna yatýrdýklarýný belirten Özcan bu daðýttýklarý ile futbolculara prim borçlarýnýn kalmadýðýný belirtti. Mali As Baþkan bu kadronun 2. lige çýkacaðýna inandýðýný buna tüm Çorumlularýnda inanmasýný istedi. SALI 19 MAYIS 2015 di. Iþýk, final maçýnýn tahmin edilen cuma günü oynanmasý halinde bugün Darýca dan direk olarak final maçý oynayacaklarý ile geçeceklerini söyledi. Iþýk, final maçýnýn tarihinin deðiþmesi ileri bir tarihe alýnmasý halinde ise bugün kafilenin Çorum a geçeceðini ve belirlenecek tarih ve ile göre yeni bir program yapacaklarýný söyledi. Finaldeyiz: 2-0 Çorum Belediyespor, Darýca Gençlerbirliði deplasmanýndan 2-0 lýk galibiyetle dönerek finale yükseldi. Kýrmýzý Siyahlý takým bu galibiyetle 2. lige yükselmek için son doksan dakikaya umutlarýný taþýdý. Perþembe günü evinde 0-0 berabere kaldýðý Darýca Gençlerbirliði ile dün Darýca da rövanþa çýkan kýrmýzý siyahlý takým maç boyunca kontrollü bir futbol ortaya koydu. Ýlk maçtan farklý olarak orta sahada Furkan ýn yerine Nedim sol kanatta ise Berat Ali nin yerine Emrah ile baþladý. Maçýn ilk yarýsýnda iki takýmda hücumda fazla etkili olamadý ve devre golsüz beraberlikle sona erdi. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýndan itibaren ev sahibi takým baský kurdu ve Belediyespor kalesinde gol aradý. Bu baský kurduðu anlarda Belediyespor 61. dakikada ani geliþen atakta Buðra ile golü bulunca maçýn seyri bir anda deðiþti. Ev sahibi takýmýn gol için oyun düzenini deðiþtirmesiyle Belediyespor rakip kalede daha etkili olmaya baþladý. Darýca takýmýnýn baský kurma isteðine Ýlk maçta evinde 0-0 berabere kaldýðý Darýca Gençlerbirliði deplasmanýnda 61. dakikada Buðra ile öne geçen Çorum Belediyespor sonraki bölümde oyun disiplininden kopan rakibi önünde uzatma dakikalarýnda Berat Ali nin golüyle maçý 2-0 kazanarak ismini finale yazdýrdý. karþýn savunma ve özellikle kaleci Fatih yerinde müdahelelerle gole izin vermediler. Maçýn uzatma dakikalarýnda tüm riskleri alan rakibi önünde yine baský ile kapýlan topta son vuruþu yapan bu kez Berat Ali topu aðlara göndererek bir anlamda maçý bitirdi. Maçý bin kadar Darýca taraftarýyla birlikte 150 kadar Çorum Belediyespor taraftadý izledi. Maçýn bitiþ düdüðünden sonra ise Çorum Belediyespor lu futbolcu ve taraftarlar finale yükselmeyi büyük coþku içinde kutladýlar. MAÇTAN DAKÝKALAR: 18. dakikada sol kanattan Murathan kaptýðý topla hareketlendi ceza sahasý üzerindeki Muhammet Fatih e çýkardý geliþine sert vurdu kaleci Ersin üzerine gelen topa sahip oldu. 26. dakikada sol kanattan geliþen atakta son çizgiden yapýlan ortada Yusuf penaltý noktasý üzerinde yükseldi kafayý vurdu kaleci Fatih üzerine gelen topu tokatladý dönen topu savunma son anda uzaklaþtýrdý. Ýlk yarý golsüz berabere sona erdi. 53. dakikada sol kanattan kullanýlan korner atýþýnda savunmadan ileri çýkan fizik gücü yüksek Muhammet bom boþ durumda yükseldi kafayý vurdu kaleci Fatih topa köþeden sahip oldu. 61. dakikada sol kanattan Murathan ýn kaptýðý topla Turgay a çýkardý oda savunma arkasýna sarkan DARICA GENÇLER. Ersin...4 Bülent...3 Adem...4 Yusuf...3 (65. dak. Emre...) Yunus Emre...3 Muhammet...3 (76. dak. Gökhan...1) Ahmet...3 Tuncay...4 Uður...3 Erhan...3 (78. dak. Burak...1) Sadi...3 Murathan a gönderdi ceza sahasýna girdiði anda arka direðe hareketlenen Buðra ya çýkarda tecrübeli futbolcu topun geliþine ayak içiyle köþeye plaseledi: dakikada ceza sahasýna içinde topla buluþah Erhan sert vurdu top direkten döndü dönen top bomboþ durumda Emre nin önünde kaldý bu futbolcunun vuruþunda ise Ýmam topu çizgi üzerinden çýkardý. 69. dakikada sol kanattan kullanýlan korner atýþýnda Muhammet Fatih ön direkte aþýrda arka direkte Ýmam kafayý vurdu kaleci Ersin köþeden topa sahip oldu. 77. dak. Erhan sol ka- ÇORUM BELEDÝYE Fatih...8 Eray...6 Akýn...7 Ýmam...8 Murathan...7 Nedim...7 Mehmet Akif...7 Emrah...4 (54. dak. Burak...5) Turgay...7 A. Buðra...8 (75. dak. Berat Ali...4) Muhammet Fatih...6 (90. dak. Okan...) STAT : Darýca Ýlçe. Mehmet Akif, Muhammet Fatih, Berat Ali, Fatih (Çorum Belediye), Emre, Muhammet (Darýca) GOLLER : 61. dak. A. Buðra, dak. Berat Ali (Çorum Belediyespor). HAKEMLER : Ercan Hellaç, Ejder Yapýcý, Utku Tunavelioðlu. nattan ceza sahasýna girdi çaprazdan sert vurdu kaleci Fatih in ayaklarýndan seken top kale direðine paralel olarak uzaklaþtý. 83. dakikada savunma arkasýna atýlan topa Mehmet Akif hareketlendi geriden çýktý ayný topa Muhammet Fatih hareketlenince ofsayt pozisyonunda olduðu için mutlak bir tehlikeyi bitirmiþ oldu. 86. dakikada sað kanattan uzun topla hareket- lenen Eray ceza sahasýna çaprazdan sert vurdu kaleci Ersin son anda köþeden tokatladý ve kornere çeldi dakikada sol kanatta Burak ýn baskýsýyla topu aldý ortadaki Turgay a çýkardý oda sað kanattan gelen Berat Ali nin önüne býraktý ve oda topu köþeden aðlara göndererek skoru 2-0 yapan golü attý ve bir anlamda finalin ismini koydu. Buðra dedesini kaybetti Çorum Belediyespor lu Ahmet Buðra Erdoðan dedesini kaybetti. Ziraat Bankasý nda çalýþan Mehmet, emekli öðretmen Raþit ve Kargýgücüspor da uzun yýllar baþkanlýk yapan Selahattin Erdoðan ýn babalarý Hüseyin Hilmi Erdoðan (83) dün sabah saatlerinde Kargý da vefat etti. Merhumun cenazesi dün öðle namazýný müteakip Kargý da kýlýnýn cenaze namazýnýn ardýndan topraða verildi. Bu haber zorlu Darýca maçý öncesinde Ahmet Buðra ya söylenmedi. Tecrübeli futbolcu maçýn ardýndan dedesinin vefat haberini aldý. Çorum HAKÝMÝYET merhuma allahtan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. SARI KART: Harun AKKAYA / DARICA Buðra dünki maçta dedesinin vefatýndan habersiz olarak Darýca önüne çýktý ve takýmýnýn finale yükselmesindeki en önemli golü attý

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı