2010 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE EKL CETVELLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE EKL CETVELLER"

Transkript

1 2010 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE EKL CETVELLER 1

2 2

3 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE EKLİ CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2010 Yılı Milli Bütçe Tahmin Raporu Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Genel Gerekçesi ve Madde Gerekçeleri EKLİ CETVELLER 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu A - Cetveli (Özet Tablo) Yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Tasarısı Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçe Tasarısı Yılı Sayıştay Bütçe Tasarısı Yılı B - Cetveli Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline Devam Olunacak Gelirler Yılı C - Cetveli Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerine Dayanak Teşkil Eden Temel Hükümler Yılı E - Cetveli Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Yılı F - Cetveli 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdare ve Kurumların Nakit İmkânları ile Bu... İmkânlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar

4 2010 Yılı H - Cetveli 10/2/1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları Yılı İ - Cetveli Çeşitli Kanunlara Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlar Yılı K - Cetveli Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları Yılı M - Cetveli Pansiyon Ücretleri Yılı O - Cetveli Ordu İhtiyaçları İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerleri Yılı P - Cetveli Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerleri ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Tahmini Günlük Kira Bedelleri Yılı T - Cetveli Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedelleri Yılı T - Cetveli 5018 Sayılı Kanuna Ekli (I) Ve (II) Sayılı Cetvellerde Yer Alan Kamu İdarelerinin Yıl İçinde Edinebilecekleri Taşıtlar Yılı V - Cetveli Kanunlar ve Kararnamelerle Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları

5 2010 YILI M LL BÜTÇE TAHM N RAPORU 5

6 6

7 M LL BÜTÇE TAHM N RAPORU 2010 Y l Program n n temel amac, ekonominin yeniden sürdürülebilir bir büyüme dönemine geçi ini sa lamak, enflasyondaki dü ü e ilimini devam ettirmek ve küresel krizin etkisiyle bozulan kamu dengelerini düzeltmektir Y l Program nda gayri safi yurtiçi has lan n yüzde 3,5 oran nda artaca öngörülmü tür y l nda toplam yurtiçi talebin sabit fiyatlarla yüzde 3,8 oran nda artaca, sabit sermaye yat r mlar ndaki art oran n n ise yüzde 7,7 olaca tahmin edilmektedir. Programda toplam tüketimin sabit fiyatlarla yüzde 2,5 oran nda artmas öngörülmektedir. Bu oran n, kamu tüketiminde yüzde 2,4, özel tüketimde ise yüzde 2,5 olarak gerçekle mesi beklenmektedir. 7

8 TABLO: KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGES Cari Fiyatlarla, Milyon TL. GSYH çindeki Yüzde Paylar (1) (2) (1) (2) GSYH ,0 100,0 100,0 100,0 NET MAL VE H ZMET HRACATI ,2 4,4 0,3 1,5 TOPLAM YURT Ç TALEP ,2 104,4 100,3 101,5 SAB T SERMAYE YATIRIMI ,8 20,2 16,9 17,6 KAMU ,9 4,1 4,1 4,3 ÖZEL ,9 16,1 12,9 13,3 STOK DE MES ,4 1,9-1,2-0,7 KAMU ,1 0,2 0,3 0,0 ÖZEL ,4 1,8-1,5-0,7 TOPLAM YATIRIMLAR ,4 22,1 15,7 16,9 KAMU ,9 4,3 4,3 4,3 ÖZEL ,5 17,9 11,4 12,6 TOPLAM TÜKET M ,8 82,3 84,6 84,6 KAMU ,9 10,0 11,2 11,2 ÖZEL ,9 72,2 73,4 73,4 KAYNAK: DPT (1) Gerçekle me Tahmini. (2) Program TABLO: KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGES 1998 Fiyatlar yla, Milyon TL. Yüzde De i me (2) (3) (2) (3) GSYH ,9-6,0 3,5 NET MAL VE H ZMET HRACATI (1) ,7 1,8-0,4 TOPLAM YURT Ç TALEP ,8-7,6 3,8 SAB T SERMAYE YATIRIMI ,7-17,2 7,7 KAMU ,6 0,4 10,3 ÖZEL ,9-21,0 7,0 STOK DE MES (1) ,3-1,7 0,2 KAMU ,1 0,1-0,3 ÖZEL ,2-1,8 0,4 TOPLAM YATIRIMLAR ,5-23,8 9,1 KAMU ,4 2,4 4,8 ÖZEL ,8-29,7 10,5 TOPLAM TÜKET M ,2-2,3 2,5 KAMU ,2 4,4 2,4 ÖZEL ,5-3,1 2,5 KAYNAK: DPT (1) Yüzde de i imleri, GSYH büyümesine katk lar n göstermektedir. (2) Gerçekle me Tahmini. (3) Program 8

9 2010 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI 9

10 10

11 2010 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI B R NC KISIM Genel Hükümler B R NC BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE 1 (1) Bu Kanuna ba l (A) i aretli cetvellerde gösterildi i üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 say l Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli; a) (I) say l cetvelde yer alan genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerine Türk Liras, b) (II) say l cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere Türk Liras, c) (III) say l cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara Türk Liras, ödenek verilmi tir. Gelir ve finansman MADDE 2 (1) Gelirler: Bu Kanuna ba l (B) i aretli cetvellerde gösterildi i üzere, 5018 say l Kanuna ekli; a) (I) say l cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri Türk Liras, b) (II) say l cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri Türk Liras öz gelir, Türk Liras Hazine yard m olmak üzere toplam Türk Liras, c) (III) say l cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar n gelirleri Türk Liras, olarak tahmin edilmi tir. 11

12 (2) Finansman: Bu Kanuna ba l (F) i aretli cetvellerde gösterildi i üzere, 5018 say l Kanuna ekli (II) say l cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin net finansman Türk Liras olarak tahmin edilmi tir. Denge MADDE 3 (1) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci f kras n n (a) bendinde belirtilen ödenekler toplam ile 2 nci maddesinin birinci f kras n n (a) bendinde yer alan tahmini gelirler toplam aras ndaki fark, net borçlanma ile kar lan r. K NC BÖLÜM Bütçe Düzenine li kin Hükümler Bölüm düzeni ve deyimler MADDE 4 (1) Gider cetvelinin bölümleri, analitik bütçe s n fland rmas na uygun olarak fonksiyonlar eklinde düzenlenir. Fonksiyonlar; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü düzeyde alt fonksiyonlara ayr l r. (2) Bu Kanunda ve di er kanunlarda giderlere ili kin yer alan; a) "Fas l ve bölüm" deyimleri, fonksiyonel s n fland rman n birinci düzeyini, b) "Kesim" deyimi, fonksiyonel s n fland rman n ikinci düzeyini, c) "Madde" deyimi, fonksiyonel s n fland rman n üçüncü düzeyini, ç) "Tertip" deyimi, kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi kodlar n bütün düzeyleri ile ekonomik s n fland rman n ilk iki düzeyini, d) Borç ödemeleri yönünden "ilgili hizmet tertibi" deyimi, borç konusu hizmetlerin yürütüldü ü ilgili tertipleri, ifade eder. (3) Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kay tlar nda ekonomik s n fland rman n dördüncü düzeyini de kapsayacak ekilde gösterilir; kesin hesap kanunu tasar s ise ikinci düzeyde haz rlan r. (4) lgili mevzuat hükümleriyle analitik bütçe s n fland rmas aras nda gerekli uyumu sa lamaya ve ortaya ç kabilecek sorunlar gidermeye yönelik düzenlemeler yapmaya Maliye Bakan yetkilidir. 12

13 Ba l cetveller MADDE 5 (1) Bu Kanunun 1 inci maddesi ile verilen ödeneklerin da l m (A), (2) Merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan ilgili mevzuata göre tahsiline devam olunacak gelirler (B), (3) Merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak te kil eden temel hükümler (C), (4) Baz ödeneklerin kullan m na ve harcamalara ili kin esaslar (E), (5) 5018 say l Kanuna ekli (II) ve (III) say l cetvellerde yer alan idare ve kurumlar n nakit imkânlar ile bu imkânlardan harcanmas öngörülen tutarlar (F), (6) 10/2/1954 tarihli ve 6245 say l Harc rah Kanunu hükümleri uyar nca verilecek gündelik ve tazminat tutarlar (H), (7) Çe itli kanunlara göre bütçe kanununda gösterilmesi gereken parasal s n rlar ( ), (8) Ek ders, konferans ve fazla çal ma ücretleri ile di er ücret ödemelerinin tutarlar (K), (9) 11/8/1982 tarihli ve 2698 say l Milli E itim Bakanl Okul Pansiyonlar Kanununun 3 üncü maddesi gere ince Milli E itim Bakanl taraf ndan yönetilen okul pansiyonlar n n ö rencilerinden al nacak pansiyon ücretleri (M), (10) 7/6/1939 tarihli ve 3634 say l Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu uyar nca milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla al nacak; a) Hayvanlar n al m de erleri (O), b) Motorlu ta tlar n ortalama al m de erleri ile günlük kira bedelleri (P), (11) 5018 say l Kanuna ekli (I) ve (II) say l cetvellerde yer alan kamu idarelerinin y l içinde edinebilecekleri ta tlar n cinsi, adedi, hangi hizmette kullan laca ve kayna ile 5/1/1961 tarihli ve 237 say l Ta t Kanununa tâbi kurumlar n y l içinde sat n alacaklar ta tlar n azami sat n alma bedelleri (T), (12) Kanunlar ve kararnamelerle ba lanm vatani hizmet ayl klar (V), i aretli cetvellerde gösterilmi tir. Yeni tertip, gelir ve finansman kodlar aç lmas MADDE 6 (1) lgili mevzuat na göre, y l içinde hizmetin gerektirdi i hallerde Maliye Bakanl nca belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinin ba l (A) i aretli cetvellerinde yeni tertipler, (B) i aretli cetvellerinde yeni gelir kodlar ve (F) i aretli cetvellerinde yeni finansman kodlar aç labilir. 13

14 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Mali Politikaya li kin Hükümler Gerekti inde kullan labilecek ödenekler MADDE 7 (1) Personel Giderlerini Kar lama Ödene i: Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyece i anla ld takdirde, ilgili mevzuat n n gerektirdi i giderler için "Personel Giderleri" ve "Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri" ile ilgili mevcut veya yeni aç lacak tertiplere, Maliye Bakanl bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten aktarma yapmaya, (2) Yedek Ödenek: Maliye Bakanl bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten, genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde mevcut veya yeni aç lacak (01), (02), (03), (05) ve (08) ekonomik kodlar n içeren tertipler ile çok acil ve zorunlu hallerde (06) ve (07) ekonomik kodlar n içeren tertiplere aktarma yapmaya, (3) Yat r mlar H zland rma Ödene i: Maliye Bakanl bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten, 2010 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar na uyularak, 2010 Y l Yat r m Program n n uygulama durumuna göre gerekti inde öncelikli sektörlerde yer alan yat r mlar n h zland r lmas veya y l içinde geli en artlara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan ve programa yeni al nmas gereken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin art r lmas nda kullan lmak üzere genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin projelerine ili kin mevcut veya yeni aç lacak tertiplere aktarma yapmaya, (4) Do al Afet Giderlerini Kar lama Ödene i: Maliye Bakanl bütçesinin tertibinde yer alan ödene i, yat r m nitelikli giderler aç s ndan y l yat r m program ile ili kilendirilmek kayd yla genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin her türlü do al afet giderlerini kar lamak amac yla mevcut veya yeni aç lacak tertiplerine aktarmaya, Maliye Bakan yetkilidir. Yat r m harcamalar MADDE 8 (1) 2010 Y l Yat r m Program na ek yat r m cetvellerinde yer alan projeler d nda herhangi bir projeye harcama yap lamaz. Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödene i toplu olarak verilmi projeler kapsam ndaki y llara sari i lere (kurulu gücü 500 MW üzerinde olan 14

15 baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpa a, Sirkeci-Halkal Banliyö Hatt n n yile tirilmesi ve Demiryolu Bo az Tüp Geçi i n aat Projesi ve di er demiryolu yap m projeleri hariç) 2010 y l nda ba lanabilmesi için proje veya i in 2010 y l yat r m ödene i, proje maliyetinin yüzde 10 undan az olamaz. Bu oran n alt nda kalan proje ve i ler için gerekti inde projeler 2010 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar na uyulmak ve öncelikle kurumlar n yat r m ödenekleri içinde kalmak suretiyle revize edilebilir. (2) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl bütçelerinin (03) ekonomik kodlar n içeren tertiplerinde yer alan savunma sektörü, altyap, in a, iskan ve tesisleriyle NATO altyap yat r mlar n n gerektirdi i in a ve tesisler ve bunlara ili kin kamula t rmalar ile stratejik hedef plan içinde yer alan al m ve hizmetler, Devlet Planlama Te kilat Müste arl n n vizesine ba l olmay p 2010 Y l Yat r m Program na ek yat r m cetvellerinde yer almaz. (3) Merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinin, yat r m program nda ödenekleri toplu olarak verilmi y ll k projelerinden makineteçhizat, büyük onar m, idame-yenileme, tamamlama ile bilgisayar yaz l m ve donan m projelerinin detay programlar ile alt harcama kalemleri itibar yla tadat edilen ve edilmeyen toplula t r lm projelerinin alt harcama kalemleriyle ilgili i lemlerde 2010 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar uygulan r. (4) 2010 Y l Yat r m Program na ek yat r m cetvellerinde y l içinde yap lmas zorunlu de i iklikler için 2010 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Kararda yer alan usullere uyulur. Resmi ta tlara ili kin hususlar MADDE 9 (1) Bu Kanuna ba l (T) i aretli cetvelde yer alan ta tlar, ancak çok acil ve zorunlu hallere münhas r olmak kayd yla ilgili bakanl n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar ile edinilebilir. (2) Vak f, dernek, sand k, banka, birlik, firma, ah s ve benzeri kurulu veya ki ilere ait olup 237 say l Kanun kapsam nda bulunan kurumlar ile özel kanunla kurulmu di er kamu kurum, kurul, üst kurul ve kurulu lar nca kullan lan ta tlar n giderleri için (güvenlik hizmetlerinde kullan lan ta tlar hariç) kurum bütçelerinden hiçbir ekilde ödeme yap lamaz. (3) Türk Silahl Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl dahil), Emniyet Genel Müdürlü ü ile Gümrük Müste arl Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlü üne kurum, kurulu, dernek ve vak flarca hibe edilecek ta tlar, (T) i aretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaks z n Bakanlar Kurulu karar ile edinilebilir. (4) Emniyet Genel Müdürlü üne ait ta tlar, 12/4/2001 tarihli ve 4645 say l Kanun hükümleri çerçevesinde (T) i aretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaks z n, cinsi ve adedi çi leri Bakanl n n talebi ve Maliye Bakanl n n teklifi üzerine al nacak Bakanlar Kurulu karar nda belirlenmek kayd yla 4/1/2002 tarihli ve 4734 say l Kamu hale Kanununa tâbi olmaks z n mübadele yoluyla yenileri ile de i tirilebilir. Aradaki fiyat fark, döner sermaye gelirleri, sosyal tesis veya kantin gelirleri ile Türk Polis Te kilat n Güçlendirme Vakf gelirlerinden kar lan r. (5) Türk Silahl Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl dahil) ait ta tlar, 30/5/1985 tarihli ve 3212 say l Kanun hükümleri çerçevesinde (T) i aretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaks z n, cinsi ve adedi Milli Savunma Bakanl n n 15

16 (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl için ise çi leri Bakanl n n) talebi ve Maliye Bakanl n n teklifi üzerine al nacak Bakanlar Kurulu karar nda belirlenmek kayd yla 4734 say l Kanuna tâbi olmaks z n mübadele yoluyla yenileriyle de i tirilebilir. Aradaki fiyat fark, sosyal tesis gelirlerinden, kantin gelirlerinden, döner sermaye gelirlerinden veya ba yoluyla (Jandarma Genel Komutanl için Jandarma Asayi Vakf gelirlerinden) kar lan r. (6) Türk Silahl Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl dahil) ait ta tlardan, trafi e tescil tarihi itibar yla en az 10 ya n doldurmu olanlar, (T) i aretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaks z n, cinsi ve adedi, ilgisine göre Milli Savunma Bakanl veya çi leri Bakanl n n karar yla, 4734 say l Kanuna tâbi olmaks z n ve sat lacak ta t say s sat n al nacak ta t say s ndan az olmamak ve sat n al nacak ta t say s Milli Savunma Bakanl için 40 adedi, Jandarma Genel Komutanl için 10 adedi ve Sahil Güvenlik Komutanl için 5 adedi geçmemek üzere mübadele yoluyla yenileriyle de i tirilebilir ve aradaki fiyat fark, bütçeden kar lanabilir. Bu f krada yer almayan hususlar hakk nda 3212 say l Kanun hükümleri uygulan r. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bütçe Uygulamas na li kin Hükümler Aktarma ve ekleme i lemleri MADDE 10 (1) a) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin "Personel Giderleri" ile "Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri" tertiplerinde yer alan ödenekleri, Maliye Bakanl bütçesinin "Personel Giderlerini Kar lama Ödene i" ile gerekti inde "Yedek Ödenek" tertibine; di er ekonomik kodlara ili kin tertiplerde yer alan ödenekleri ise 5018 say l Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü f kras nda yer alan s n rlamalara tâbi olmaks z n Maliye Bakanl bütçesinin "Yedek Ödenek" tertibine aktarmaya, b) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinden, hizmeti yapt racak olan kamu idaresinin iste i üzerine bütçesinden y l içinde hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine, fonksiyonel s n fland rma ayr m na bak lmaks z n ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli i lemleri yapmaya, c) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri için 2010 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karara uygun olarak y l yat r m program nda de i iklik yap lmas halinde, de i iklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili kurumlar aras aktarmaya, ç) Kamu idarelerinin yeniden te kilatlanmas sonucu, bütçe kanunlar n n uygulanmas ve kesin hesaplar n haz rlanmas ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe ve muhasebe i lemleri için gerekli düzenlemeleri yapmaya, Maliye Bakan yetkilidir. (2) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, aktarma yap lacak tertipteki ödene in yüzde 20 sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarmas yapabilirler. Bu idarelerin yüzde 20 yi geçen di er her türlü kurum içi aktarmalar n yapmaya Maliye Bakan 16

17 yetkilidir Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karara uygun olarak 2010 Y l Yat r m Program na ek yat r m cetvellerinde yer alan projeler aras nda aktarma yap lmas halinde bu aktarman n gerektirdi i tertipler aras ödenek aktarmas i lemleri 5018 say l Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü f kras nda yer alan s n rlamalara tâbi olmaks z n bu f kra hükümlerine göre yap l r. Söz konusu i lemlerle s n rl olmak üzere bu f krada yer alan yüzde 20 oran yüzde 100 olarak uygulan r. (3) Genel bütçeli idareler, 13/12/1983 tarihli ve 180 say l Bay nd rl k ve skan Bakanl n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname kapsam nda Bay nd rl k ve skan Bakanl na yapt raca i lere ili kin ödeneklerini Bay nd rl k ve skan Bakanl bütçesine aktarmaya yetkilidir. (4) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl ; cari y l içinde aralar nda yap lan hizmetlerin bedellerini kar lamak amac yla var lacak mutabakat üzerine, bütçeleri aras nda kar l kl aktarma yapmaya yetkilidir. (5) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl ; bütçelerinde yer alan Silahl Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir fonksiyona ait bir hizmetin di er bir fonksiyon taraf ndan yürütülmesi halinde ilgili ödene i, fonksiyonlar aras nda kar l kl olarak aktarmaya yetkilidir. (6) Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar n (B) i aretli cetvellerinde belirtilen tahmini tutarlar üzerinde gerçekle en gelirler ile (F) i aretli cetvellerinde belirtilen ödenekle tirilmeyen finansman kar l klar n ve gerçekle en finansman fazlalar n, idare ve kurumlar n bütçelerinin mevcut veya yeni aç lacak tertiplerine ödenek olarak eklemeye Maliye Bakanl nca belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde kamu idareleri yetkilidir. Sermaye ödenekleri, 2010 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar na göre y l yat r m program yla ili kilendirilir. (7) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri aras ndaki kaynak transferleri ödenek aktarma suretiyle yap l r. Merkezi yönetim bütçesi kapsam ndaki idareler ve kurumlar aras ndaki di er kaynak transferleri tahakkuk i lemleriyle gerçekle tirilir. Bu i lemler kar l tahsil edilen tutarlar, ilgili kamu idaresince bir yandan (B) i aretli cetvellere gelir, di er yandan (A) i aretli cetvellere ödenek kaydedilir. Geçici hizmet kar l yap lacak ödemeler MADDE 11 (1) 5018 say l Kanuna ekli (I) ve (II) say l cetvellerde yer alan kamu idareleri; a) Ar zi nitelikteki i leriyle s n rl kalmak ko uluyla y l içinde bir ay a mayan sürelerle hizmet sat n al nacak veya çal t r lacak ki ilere yap lacak ödemeleri, b) lgili mevzuat uyar nca k smi zamanl hizmet sat n al nan ki ilere yap lacak ödemeleri, c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 say l Mesleki E itim Kanununun 25 inci maddesi gere ince aday, ç rak ve i letmelerde meslek e itimi gören ö rencilere yap lacak ödemeleri, ç) 14/7/1965 tarihli ve 657 say l Devlet Memurlar Kanununun 4 üncü maddesinin (C) f kras gere ince çal t r lan geçici personele yap lacak ödemeleri, 17

18 bütçelerinin (01.4) ekonomik kodunda yer alan ödenekleri a mayacak ekilde yaparlar. Söz konusu ekonomik kodu içeren tertiplere ödenek eklenemez, bütçelerin ba ka tertiplerinden (bu ekonomik kodu içeren tertiplerin kendi aras ndaki aktarmalar ile bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci f kras n n (b) bendi kapsam nda yap lan aktarmalar hariç) ödenek aktar lamaz ve ödenek üstü harcama yap lamaz. Ancak, özelle tirme uygulamalar nedeniyle i akitleri feshedilenlerden 657 say l Kanunun 4 üncü maddesinin (C) f kras hükmü çerçevesinde 5018 say l Kanuna ekli (I) ve (II) say l cetvellerde yer alan kamu idarelerinde istihdam edilecek personel için gerekli olan tutarlar ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakan yetkilidir. Ödenek devir ve iptal i lemleri MADDE 12 (1) a) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl bütçelerinin (özel ödenekler ve 03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri ekonomik kodunu içeren tertipler hariç) mal ve hizmet al m giderleri ile ilgili tertiplerinde yer alan ödeneklerden y l içinde harcanmayan k s mlar, hizmetin devaml l n sa lamak amac yla ödeneklerinin yüzde 30 unu a mamak üzere ertesi y l bütçesine devren ödenek kaydetmeye, b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 say l Turizmi Te vik Kanununun 21 inci maddesinin ikinci f kras gere ince Kültür ve Turizm Bakanl bütçesinin ve kurumsal kodu alt nda bulunan (03) ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yer alan tan tma amaçl ödeneklerden harcanmayan k s mlar ertesi y l bütçesinin ayn tertiplerine devren ödenek kaydetmeye, c) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara t rma Kurumu bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten harcanmayan k s mlar ertesi y l bütçesinin ayn tertibine devren ödenek kaydetmeye, ç) Sanayi ve Ticaret Bakanl bütçesinin , , ve tertiplerinde yer alan ödeneklerden harcanmayan k s mlar n ertesi y l bütçesinin ayn tertibine devren ödenek kaydetmeye, d) lgili mevzuat gere ince özel gelir kaydedilmek üzere tahsil edilen tutarlar, idare bütçelerinde söz konusu mevzuatta belirtilen amaçlar için tertiplenen ödenekten kulland rmak üzere genel bütçenin (B) i aretli cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekle mesine göre ilgili tertiplere aktarma yapmaya, y l içinde harcanmayan ödenekleri (2009 y l ndan devredenler de dahil) ertesi y l bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yap lacak i lemlere ili kin esas ve usulleri belirlemeye, Maliye Bakan yetkilidir. (2) Birinci f kra kapsam nda devredilen sermaye ödenekleri, 2010 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar na göre y l yat r m program yla ili kilendirilir. Mahalli idarelere yap lacak Hazine yard mlar MADDE 13 (1) Maliye Bakanl bütçesinin; 18

19 a) tertibinde yer alan ödenek, 13/1/2005 tarihli ve 5286 say l Kanunun geçici 7 nci maddesi çerçevesinde, il özel idarelerine veya büyük ehir belediyelerine devredilen personelin ayl k ve di er her türlü mali ve sosyal haklar na ili kin ödemelerini kar lamak üzere 2/7/2008 tarihli ve 5779 say l l Özel darelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakk nda Kanunun geçici 1 inci maddesi çerçevesinde il özel idarelerine veya büyük ehir belediyelerine, b) tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyap s n n Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsam nda köylerin altyap ihtiyaçlar için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine, tahakkuk ettirilmek suretiyle kulland r l r. Bu f kra kapsam nda ilgili idarelere yap lan Hazine yard mlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. (2) Birinci f kran n (b) bendinde yer alan ödene in, 2010 Y l Yat r m Program nda belirlenmesini müteakip il baz nda da l m, kulland r lmas, izlenmesi ve denetimine ili kin esas ve usuller Yüksek Planlama Kurulu taraf ndan karara ba lan r. Yüksekö retim kurumlar ile ilgili i lemler MADDE 14 (1) Yüksekö retim Kurulu Ba kanl bütçesinin (Ö retim Üyesi Yeti tirme Projesi) tertibinde yer alan ödenek, bu proje kapsam nda lisansüstü e itim veren yüksekö retim kurumlar na, mal ve hizmet al mlar nda kullan lmak üzere, görevlendirilen ö rencilerin say lar ve ö renim alanlar dikkate al narak tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenir. Ödenen bu tutar kar l n bir yandan ilgili yüksekö retim kurumunun (B) i aretli cetveline öz gelir, di er yandan (A) i aretli cetveline ödenek kaydetmeye ilgili yüksekö retim kurumu yetkilidir. (2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 say l Yüksekö retim Kanununun 43 üncü maddesinin (d) bendi, 46 nc, 58 inci, ek 25 inci, ek 26 nc ve ek 27 nci maddeleri ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 say l Kanunun 7 nci maddesi uyar nca tahsil edilen tutarlar ve di er gelirler, yüksekö retim kurumlar bütçelerine özel gelir ve özel ödenek olarak kaydedilmez. Tahsil edilen bu tutar ve gelirler, ilgili yüksekö retim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar kar l olarak ilgili yüksekö retim kurumu bütçesine konulan ödenekler, gelir gerçekle melerine göre kulland r l r. (B) i aretli cetvelde gelir kodlar itibar yla tahmin edilen gelirleri a an öz gelir tahsilâtlar kar l kadar (A) i aretli cetveline ödenek eklemeye Maliye Bakanl nca belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yüksekö retim kurumlar yetkilidir. (3) Öz gelir kar l olarak ilgili yüksekö retim kurumu bütçesinin (A) i aretli cetvelinde fonksiyonel s n fland rman n dördüncü düzeyinde tertiplenen ödenekler aras nda ( E itime yard mc hizmetler fonksiyonu alt nda öz gelir kar l tefrik edilen ödenekler aras nda yap lacak aktarmalar hariç) aktarma yap lamaz. (4) Yüksekö retim kurumlar, bütçelerinin Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu alt nda tefrik edilen ödeneklerini, ihtiyaçlar nda kullan lmak üzere ilgili birimlere, Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle gönderirler. Ödenek Gönderme Belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimi, kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi ise harcama yetkilisidir. Bütçe ödeneklerinin gönderilmesi, kullan lmas ve bütçe i lemlerine ili kin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakan yetkilidir. 19

20 (5) Y l içinde eklenen sermaye ödenekleri, 2010 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar na göre y l yat r m program yla ili kilendirilir. Fonlara ili kin i lemler MADDE 15 - (1) Türk Silahl Kuvvetlerine stratejik hedef plan uyar nca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile gerçekle tirilecek savunma ve NATO altyap yat r mlar için y l içinde yap lacak harcamalar, 7/11/1985 tarihli ve 3238 say l Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynaklar, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve di er ayni ve nakdi imkanlar birlikte de erlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii cra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde kar lan r. (2) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl na bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden birinci f kra hükümleri gere ince tespit edilecek tutarlar ; Emniyet Genel Müdürlü üne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden helikopter, uçak al mlar ile revizyonlar na, hava araçlar na füze önleme, tespit sistemlerinin tak lmas na ve Helikopter Elektronik Harp (HEWS) projesine ili kin tutarlar ; Hudut ve Sahiller Sa l k Genel Müdürlü üne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen ödeneklerden motorbot al m na yönelik tutarlar ; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü üne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden ara t rma gemisi al m na yönelik tutarlar ; ilgili hizmetleri gerçekle tirmek üzere Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye ilgisine göre Milli Savunma Bakan, çi leri Bakan, Sa l k Bakan veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yetkilidir. (3) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yat r lacak paralar bir yandan genel bütçeye gelir, di er yandan Milli Savunma Bakanl bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve geçen y llar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakan yetkilidir. Yabanc ülkelere yap lacak hizmet kar l klar MADDE 16 (1) Maliye Bakan ; a) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl nca yabanc ülkelere ve uluslararas kurulu lara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kullan lan kara, deniz ve hava ta tlar ndan al nan kira veya ücret tutarlar n, b) Türk Silahl Kuvvetlerinin ö renim ve e itim müesseselerinde okutulan ve e itim gören yabanc uyruklu subay, astsubay veya erlere yap lan giderler kar l nda ilgili devletlerce ödenen tutarlar, c) NATO makamlar nca yap lan anla ma gere ince yedek havaalanlar n n bak m ve onar mlar için ödenecek tutarlar, ayn amaçla kullan lmak üzere bir yandan genel bütçeye gelir, di er yandan yukar da yaz l idare bütçelerinde aç lacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan y l içinde harcanmayan k s mlar ertesi y la devretmeye yetkilidir. Ba, hibe ve yard mlara ili kin i lemler MADDE 17 (1) Maliye Bakan ; 20

21 a) Yurt içi ve yurt d kaynaklardan hibe olarak y l içinde elde edilecek imkânlar n Türk Liras kar l klar n Hazine Müste arl n n teklifi üzerine gere ine göre bütçeye gelir veya gelir-ödenek-gider kaydetmeye, b) D kaynaklardan veya uluslararas antla malarla ba ve kredi yoluyla gelecek her çe it malzemenin navlun ve d al mla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amac ile bunlar n kar l n, ilgili bütçelerinde mevcut veya yeni aç lacak tertiplere ödenek kaydetmeye ve gereken i lemleri yapmaya, c) 2010 y l içinde Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl ihtiyaçlar için yabanc devletlerden askeri yard m yoluyla veya di er yollardan fiilen sa lanacak malzeme ve e ya bedellerini, ba l (B) i aretli cetvelde aç lacak tertiplere gelir ve kar l klar n da bu bütçelerde aç lacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye, yetkilidir. (2) Türkiye-Avrupa Birli i mali i birli i kapsam nda sa lanacak mali imkânlar n kar l olarak ilgili idare bütçelerinde (05), (06) ve (07) ekonomik kodlar n içeren tertiplerde yer alan tutarlar n Ulusal Fona ödenmesine ilgili bakanlar yetkilidir. Bu ödenekler ba ka bir hizmet veya faaliyete tahsis edilemez. Ancak, bu tutarlardan ödeme esnas nda kur fark nedeniyle olu an fazlal klar ve ilgili projeler için harcanamayan k s mlar ile Topluluk Programlar na ili kin Avrupa Birli i katk bakiyeleri Ulusal Fon hesaplar nda tutulmaya devam edilir ve gerekti inde bu Kanun kapsam ndaki idarelere ait program ve projelerin finansman için kullan labilir. Ulusal Fona ödeme i lemi Hazine Müste arl n n ba l oldu u Bakan n talebi üzerine ve projelerin finansman planlamas na uygun olarak en geç otuz gün içinde gerçekle tirilir. (3) kinci f kra uyar nca Ulusal Fona ödenen bu tutarlar, 30/1/2003 tarihli ve 4802 say l Kanun kapsam nda onaylanan Mutabakat Zab tlar nda yer alan hükümler çerçevesinde kullan l r. (4) Türkiye-Avrupa Birli i mali i birli i kapsam ndaki program ve projelerin yürütülmesine ili kin anla malarda, öngörülen nedenlerle Avrupa Komisyonuna iadesi gereken hibe, kur farklar ve benzeri türden do abilecek ilave ödenek ihtiyac, Maliye Bakanl bütçesinde yer alan tertibinden aktarma yap lmak suretiyle kar lanabilir. Muhtelif gelirlere ili kin hususlar MADDE 18 (1) Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ünün yabanc ülkelere verdi i meteorolojik ürünlerin bedeli ve yabanc ülkelerden ald meteorolojik ürünlerinin di er yabanc ülkelere veya yurt içindeki ki i ve kurumlara, yabanc ülkelerin de an lan Genel Müdürlü ün meteorolojik ürünlerinin di er ülke ve ki ilere sat ndan y l içinde elde edilecek döviz cinsinden tutarlar, T.C. Merkez Bankas nezdinde aç lacak özel hesaba yat r l r. Bu tutarlardan ilgili anla malar gere ince yurt d kurulu lara ödenmesi gereken tutarlar, bu özel hesaptan Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ünün talimat yla T.C. Merkez Bankas nca transfer edilir. Geri kalan tutarlar, ilgili Genel Müdürlü ün talimat yla T.C. Merkez Bankas nca döviz al kuru üzerinden Türk Liras na çevrilerek Genel Müdürlü ün ödemelerini yapan muhasebe birimi hesab na aktar l r. Muhasebe birimi hesab na aktar lan bu tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilir. (2) 2006 y l ndan önce katma bütçeli olan idarelerden 5018 say l Kanunla genel bütçe kapsam na al nanlar n ilgili mevzuat nda belirtilen kurum gelirleri, genel bütçe geliri olarak tahsil edilir. 21

22 (3) 4/12/1984 tarihli ve 3096 say l Türkiye Elektrik Kurumu D ndaki Kurulu lar n Elektrik Üretimi, letimi, Da t m ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakk nda Kanun kapsam ndaki tabii kaynaklar n ve tesislerin i letme haklar n n devrinden elde edilen gelirlerin tamam genel bütçeye gelir kaydedilir. K NC KISIM Devlet Borçlar ve Kamu ktisadi Te ebbüslerine li kin Hükümler Hazine garantili imkân ve d borcun ikraz limiti ve borçlanmaya ili kin i lemler MADDE 19 (1) 2010 y l nda, 28/3/2002 tarihli ve 4749 say l Kamu Finansman ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk nda Kanuna göre sa lanacak; a) Garantili imkân ve d borcun ikraz limiti 3 milyar ABD Dolar n, b) Hazine Müste arl nca belirlenecek ko ullar çerçevesinde ve elde edilecek kaynaklar Hazineye aktar lacak ekilde kamu kurum ve kurulu lar nca ihraç edilecek sertifika, senet ve benzeri finansman enstrümanlar na sa lanacak garanti tutar 2 milyar ABD Dolar n, a amaz. (2) Birinci f kran n (b) bendinde yer alan tutar bir kat na kadar art rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. (3) 1 inci maddenin birinci f kras n n (a) bendi ile belirlenen ba lang ç ödeneklerinin yüzde 1 ine kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir. Görev zararlar MADDE 20 (1) Kamu iktisadi te ebbüslerinin 8/6/1984 tarihli ve 233 say l Kamu ktisadi Te ebbüsleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi uyar nca do mu ve do acak görev zarar alacaklar na mahsuben, alacak tutarlar n n incelenmesi tamamlanana kadar finansman ihtiyaçlar n n kar lanabilmesi amac yla önceden yap lacak ödemeler ilgili mevzuat nda belirlenen esas ve usuller uyar nca Hazine Müste arl bütçesinde yer alan ilgili ödeneklerden kar lan r. (2) 12/12/2001 tarihli ve 2001/3372 say l Bakanlar Kurulu Karar ile önceki y llar kararlar kapsam nda üretilen ekerin Türkiye eker Fabrikalar A..'nin özelle tirme program na al nd tarih itibar yla sözle mesi ve ba lant s yap lm olan dahilde i leme rejimi kapsam ndaki sat lar yla ihracat ndan do an ve/veya do acak görev zararlar Hazine Müste arl bütçesinin tertibindeki ödenekten kar lan r. (3) Hazinenin pay sahibi oldu u ve 233 say l Kanun Hükmünde Kararname kapsam d ndaki irketlerin Hazineye tekabül eden temettü tutarlar n n (geçmi y llarda gelir kayd yap lm, ancak gider kayd yap lmam olanlar da dahil olmak üzere) tamam veya bir k sm, irketlerin 22

23 ödenmemi sermayesine ve/veya görev zarar alacaklar na mahsup edilebilir. Söz konusu mahsup i lemlerine Hazine Müste arl n n ba l oldu u Bakan; mahsup i lemlerini Hazine Müste arl n n teklifi üzerine bütçenin gelir ve gider hesaplar yla ili kilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplar na kaydettirmeye Maliye Bakan yetkilidir. (4) Türkiye hracat Kredi Bankas Anonim irketinin politik risk kapsam nda yapaca tahsilât n ve Bankan n faaliyet kârlar ndan Hazineye tekabül eden temettü tutarlar n n ve ola anüstü yedek akçelerinin tamam veya bir k sm, Bankan n politik risk alaca na ve/veya ödenmemi sermayesine mahsup edilebilir. Söz konusu mahsup i lemlerine Hazine Müste arl n n ba l oldu u Bakan; mahsup i lemlerini Hazine Müste arl n n teklifi üzerine bütçenin gelir ve gider hesaplar yla ili kilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplar na kaydettirmeye Maliye Bakan yetkilidir. ÜÇÜNCÜ KISIM Kamu Personeline li kin Hükümler Katsay lar, yurt d ayl klar, ücret ve sözle me ücreti MADDE 21 (1) 657 say l Kanunun 154 üncü maddesi uyar nca, 1/1/ /6/2010 döneminde ayl k gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlar n n ayl k tutarlara çevrilmesinde uygulanacak ayl k katsay s (0,057314), memuriyet taban ayl göstergesine uygulanacak taban ayl katsay s (0,76177), yan ödeme katsay s (0,018172) olarak uygulan r. (2) 22/1/1990 tarihli ve 399 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyar nca çal t r lan sözle meli personelin ücret tavan ; 1/1/ /6/2010 döneminde (3.008) Türk Liras olarak uygulan r. (3) Türkiye statistik Kurumu taraf ndan 2009 y l Aral k ay na ili kin olarak aç klanan 2003=100 Temel Y ll Tüketici Fiyatlar Endeksinin 2009 y l Haziran ay endeksine göre de i im oran n n yüzde 4,5 i a mas halinde, a an k sm telafi edecek ekilde birinci ve ikinci f kralarda yer alan katsay lar ile ücret tavan n yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (4) darelerin yurt d kurulu lar na dahil kadrolar nda görev yapan Devlet memurlar n n yurt d ayl klar, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye kadar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 say l Bakanlar Kurulu Karar na göre ödenir. Kadrolar n kullan m na ili kin esaslar MADDE 22 (1) 13/12/1983 tarihli ve 190 say l Genel Kadro ve Usulü Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kurulu lar ; serbest memur kadrolar na 2009 y l nda emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayr lan memur say s n n yüzde 25 ini geçmeyecek ekilde aç ktan veya di er kamu idare, kurum ve kurulu lar ndan nakil suretiyle atama yapabilir. Bu s n rlar 23

24 içinde memur ihtiyac n kar layamayacak söz konusu idare, kurum ve kurulu lardan yüksekö retim kurumlar için ilave adet, di erleri için ilave adet atama izni verilebilir. (2) Hakimlik ve savc l k meslekleri ile bu meslekten say lan görevlere ve T pta ve Di Hekimli inde Uzmanl k E itimi Yönetmeli i uyar nca asistan kadrolar na yap lacak atamalar, 27/7/1967 tarihli ve 926 say l Türk Silahl Kuvvetleri Personel Kanunu kapsam nda veya di er ilgili mevzuata göre yap lacak askeri personel atamalar, emniyet hizmetleri s n f nda bulunan kadrolara yap lacak atamalar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 say l Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 say l Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesi uyar nca yap lacak atamalar ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 say l Özelle tirme Uygulamalar Hakk nda Kanunun 22 nci maddesi ve 4/2/1924 tarihli ve 406 say l Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesi uyar nca yap lacak personel nakilleri birinci f krada yer alan s n rlamalara tâbi de ildir. (3) kinci f krada s n rlamalara tâbi olmaks z n atama yap labilece i belirtilen kadrolardan ayr lanlar n say s birinci f krada öngörülen yüzde 25 s n r n n hesab nda dikkate al nmaz. (4) Birinci f kra kapsam nda 657 say l Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri uyar nca yap lacak aç ktan atamalar için Devlet Personel Ba kanl ndan izin al nmas zorunludur. (5) 2/9/1983 tarihli ve 78 say l Yüksekö retim Kurumlar Ö retim Elemanlar n n Kadrolar Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname eki cetvelde kadrolar yer alan yüksekö retim kurumlar ; ö retim üyesi d ndaki bo ö retim eleman kadrolar na, 2009 y l nda emeklilik, ölüm, istifa, nakil, e itimin tamamlanmas veya ba ar s zl k sonucu kurumlar ndan ayr lan ö retim eleman say s n n yüzde 25 ini (ara t rma görevlisi kadrolar için yüzde 100 ünü) geçmeyecek ekilde aç ktan veya yüksekö retim kurumlar ile di er kamu idare, kurum ve kurulu lar ndan naklen atama yapabilir. Bu s n rlar içinde ö retim eleman ihtiyac n kar layamayacak söz konusu yüksekö retim kurumlar için ilave 7000 adet atama izni verilebilir. lave olarak verilen atama izninin en az adedi öncelikle 1/3/2006 tarihli ve 5467 say l Kanun, 17/5/2007 tarihli ve 5662 say l Kanun ile 22/5/2008 tarihli ve 5765 say l Kanunla kurulan üniversitelere Yüksekö retim Kurulu koordinasyonunda Ö retim Üyesi Yeti tirme Program kapsam nda yeti tirilmek amac yla ara t rma görevlisi kadrolar na yap lacak atamalarda kullan l r. Bu kadrolara atanacak ara t rma görevlilerinin yurt içinde ve yurtd nda yeti tirilmelerine, yabanc dil ö retimi ile söz konusu Program kapsam nda yüksekö retim kurumlar na sa lanacak di er desteklere ili kin esas ve usuller Yüksekö retim Kurulu taraf ndan belirlenir. (6) T pta ve Di Hekimli inde Uzmanl k E itimi Yönetmeli i uyar nca ara t rma görevlisi kadrolar na yap lacak atamalar ile 8/4/1929 tarihli ve 1416 say l Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakk nda Kanun uyar nca yurt d na e itim amac yla gönderilenlerden ö retim eleman kadrolar na yap lacak atamalar, be inci f krada öngörülen s n rlamalara tâbi de ildir. (7) Ö retim üyesi kadrolar ndan ayr lanlar n say s ile T pta ve Di Hekimli inde Uzmanl k E itimi Yönetmeli i uyar nca atanm olduklar ara t rma görevlisi kadrolar ndan ayr lanlar n say s be inci f krada öngörülen yüzde 25 veya yüzde 100 s n r n n hesab nda dikkate al nmaz. (8) 190 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kurulu lar ile 5018 say l Kanuna ekli (III) say l cetvelde yer alan kurumlar, kadro ve pozisyonlar n n dolu-bo durumu ile bunlarda meydana gelen de i ikliklere ili kin bilgileri Mart, 24

25 Haziran, Eylül ve Aral k aylar n n son günü itibar yla düzenleyerek an lan aylar izleyen ay n yirmisine kadar e-bütçe sisteminde veri giri i yapmak suretiyle Maliye Bakanl na bildirirler. Ayr ca bu bilgileri içeren cetveller, Devlet Personel Ba kanl na gönderilir. (9) 1/1/2010 tarihi itibar yla, 3/7/2005 tarihli ve 5393 say l Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde belirtilen oranlar a m olan belediyeler ve bunlar n kurduklar müessese ve i letmeler ile 26/5/2005 tarihli ve 5355 say l Mahalli dare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen oran a m olan mahalli idare birliklerinin bo memur ve sürekli i çi kadrolar na yap lacak atamalar hakk nda 5393 say l Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulan r. Sözle meli personele ili kin esaslar MADDE 23 (1) 190 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kurulu lar nda, 657 say l Kanunun 4 üncü maddesinin (B) f kras ile 27/6//1989 tarihli ve 375 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde belirtilen mevzuat kapsam nda, 2009 y l ndaki vizeli mevcut pozisyon ve tip sözle me örnekleri yeni bir vize yap lmas na gerek kalmaks z n 2010 y l nda kullan lmaya devam olunur. Bu pozisyonlarda 2009 y l nda istihdam edilen personelden, 2010 y l nda görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerle, mevcut sözle me ücretlerine 2010 y l için mevzuat uyar nca yap lacak art lar ilave edilmek suretiyle yeni sözle me yap l r. (2) Kanun, uluslararas anla ma, Bakanlar Kurulu karar veya y l program yla kurulmas veya geni letilmesi öngörülen birimler ile hizmetin gerektirdi i zorunlu haller için, y l ödene ini a mamak kayd yla yap lacak yeni vizeler d nda, 2009 y l sözle meli personel pozisyon say lar hiçbir ekilde a lamaz. (3) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri ile bunlar n müessese ve i letmelerinde, 5393 say l Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözle meli personel istihdam mümkün olan hizmetlerde (an lan maddenin dördüncü f kras nda say lan unvanlar n d nda olmak ve o hizmet için ihdas edilmi kadro bulunmamak kayd yla k smi süreli olarak çal t r lacak sözle meli personel hariç) 657 say l Kanunun 4 üncü maddesinin (B) f kras na göre ayr ca sözle meli personel istihdam edilemez. çi istihdam ve ödeneklerine ili kin esaslar MADDE 24 (1) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile 5018 say l Kanuna ekli (II) say l cetvelde yer alan kamu idareleri, sürekli i çileri ile 4/4/2007 tarihli ve 5620 say l Kanuna göre çal t racaklar geçici i çileri, bütçelerinin (01.3) ile (02.3) ekonomik kodlar n içeren tertiplerde yer alan ödenekleri a mayacak say ve/veya süreyle istihdam edebilirler. (2) Toplu i sözle melerinden do acak yükümlülükler, ihbar ve k dem tazminat ödemeleri, asgari ücret ve sigorta prim art nedeniyle meydana gelecek ödenek noksanl klar Maliye Bakanl bütçesinin Personel Giderlerini Kar lama Ödene i ile Yedek Ödenek tertiplerinde yer alan ödeneklerden aktarma yap lmak suretiyle kar lanabilir. Birinci f krada belirtilen ekonomik kodlara bu durumlar d nda (söz konusu ekonomik kodlar aras ndaki aktarmalar ile bu kodlar için birimler aras aktarmalar hariç) hiçbir ekilde ödenek aktarmas yap lamayaca gibi bütçenin ba ka tertiplerinden i çi ücreti ve fazla süreli çal ma ve/veya fazla çal ma ücreti de ödenemez. Bu f kradaki k s tlamalar, kendi bütçe tertiplerinden aktarma yap lmas ko uluyla TÜB TAK için uygulanmaz. 25

26 (3) Birinci f krada belirtilen kamu idarelerinin harcama yetkilileri, fazla çal ma için öngörülen ödene e göre i programlar n yapmak, bu ödene i a acak ekilde fazla süreli çal ma ve/veya fazla çal ma yapt rmamak ve ertesi y la fazla süreli çal ma ve/veya fazla çal madan dolay borç b rakt rmamakla yükümlüdürler. Deprem, yang n, su bask n, yer kaymas, kaya dü mesi, ç ve benzeri afetler nedeniyle yürürlü e konulacak Bakanlar Kurulu kararlar uyar nca yapt r lacak fazla çal malar ile fazla çal ma ücret ödemelerine ili kin ilama ba l borçlar için yap lacak aktarmalar hariç fazla süreli çal ma ve/veya fazla çal ma ücret ödemeleri için hiçbir ekilde ödenek aktarmas yap lamaz. DÖRDÜNCÜ KISIM Çe itli Hükümler Uluslararas kurulu lara üyelik MADDE 25 (1) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler taraf ndan kanun, kararname ve uluslararas anla malar gere i üye olunan uluslararas kurulu lar d ndaki uluslararas kurulu lara, gerekli ödene in temini hususunda Maliye Bakanl n n uygun görü ü al nmadan üye olunamaz ve kat lma pay ile üyelik aidat ad alt nda herhangi bir ödeme yap lamaz. (2) Hazine ve D Ticaret Müste arl klar n n uluslararas anla malar, kanun ve kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti ad na üye oldu u uluslararas kurulu lara ili kin i lemlerine (kat lma pay ödemeleri dahil) bu madde hükmü uygulanmaz. Kamu idarelerince i letilen sosyal tesisler MADDE 26 (1) Merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idarelerince i letilen e itim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bak mevi, kre, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri, münhas ran bu tesislerin i letilmesinden elde edilen gelirlerden kar lan r. Bu yerlerde, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2010 y l nda ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmez. Muhasebe kay tlar ndan ç kar lacak tutarlar MADDE 27 (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun kapsam nda izlenen alacaklar n d nda kalan ve muhasebe kay tlar nda bulunan Devlet alacaklar ndan tutar 15 Türk Liras na kadar olanlar n tahsili için yap lacak takibat giderlerinin as l alacak tutar ndan fazla olaca n n anla lmas halinde, bu tutarlar n muhasebe kay tlar ndan ç kar lmas na genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinde Maliye Bakan, di er kamu idarelerinde üst yöneticiler yetkilidir. Gelir ve giderlere ili kin di er hükümler MADDE 28 (1) 4046 say l Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü f kras kapsam ndaki nakit fazlas tutar, Fon taraf ndan Hazine ç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplar na aktar l r ve genel bütçenin (B) i aretli cetveline gelir kaydedilir. An lan Kanunun geçici 23 üncü 26

27 maddesinin ikinci f kras, geçici 24 üncü maddesinin ikinci f kras ile 20/2/2001 tarihli ve 4628 say l Elektrik Piyasas Kanununun 14 üncü maddesinin be inci f kras kapsam nda öngörülen ödenek kay tlar yap lmaz. Ayr ca, 4046 say l Kanunun geçici 24 üncü maddesinin ikinci f kras ile 4628 say l Kanunun 14 üncü maddesinin be inci f kras nda öngörülen özel gelir kay tlar yap lmaz. Bu gelirler genel bütçenin (B) i aretli cetveline gelir olarak kaydedilir. (2) Hükümet konaklar n n yap m n n programlanmas, sat nal nmas, kiralanmas ile onar mlar n n yap lmas i leri çi leri Bakanl nca yürütülür ve bunlara ili kin giderler bu amaçla an lan Bakanl k bütçesinde yer alan ödeneklerden kar lan r. (3) 22/2/2005 tarihli ve 5302 say l l Özel daresi Kanununun 51 inci maddesinin birinci f kras n n (f) bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 say l Belediye Kanununun 68 inci maddesinin birinci f kras n n (f) bendi uyar nca il özel idareleri ve belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren alt yap yat r mlar nda Devlet Plânlama Te kilat Müste arl n n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yap lacak borçlanmalar, 5302 say l Kanunun 51 inci maddesinin birinci f kras n n (d) bendi ile 5393 say l Kanunun 68 inci maddesinin birinci f kras n n (d) bendi kapsam nda hesaplanan faiz dahil borç limitinin hesaplanmas na dahil edilir. Ancak, il özel idareleri ve belediyelerin Avrupa Birli i ile kat l m öncesi mali i birli i çerçevesinde desteklenen projelerinin finansman için sa lanan borçlanmalar ile hükümetleraras ikili mali i birli i protokolleri kapsam ndaki projelerinin finansman için sa lanan borçlanmalar söz konusu borç stokunun hesab nda dikkate al nmaz. Yürürlük MADDE 29 (1) Bu Kanun 1/1/2010 tarihinde yürürlü e girer. Yürütme MADDE 30 (1) Bu Kanunun; a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kan, b) Cumhurba kanl ile ilgili hükümlerini Cumhurba kanl Genel Sekreteri, c) Say tay Ba kanl ile ilgili hükümlerini Say tay Birinci Ba kan, ç) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile ilgili hükümlerini ilgili bakanlar ve Maliye Bakan, d) Özel bütçeli idarelere ili kin hükümlerini idarelerin ba l veya ilgili oldu u bakanlar ve Maliye Bakan, e)düzenleyici ve denetleyici kurumlara ili kin hükümlerini kendi kurullar ve/veya kurum ba kanlar, f) Di er hükümlerini Maliye Bakan, yürütür. 27

KANUN 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 6091 Kabul Tarihi: 26/12/2010

KANUN 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 6091 Kabul Tarihi: 26/12/2010 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 (Mükerrer) KANUN 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 6091 Kabul Tarihi: 26/12/2010 BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE

Detaylı

31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete de yayınlanmıştır 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete de yayınlanmıştır 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete de yayınlanmıştır 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

2012 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2012 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2012 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2012

Detaylı

2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER T.C. MALİYE BAKANLIĞI

2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI

Detaylı

2009 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE EKL CETVELLER

2009 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE EKL CETVELLER 2009 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE EKL CETVELLER 1 2 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE EKLİ CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2009 Yılı

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

(07/02/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

(07/02/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Maliye Bakanlığından: (07/02/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 7) Bilindiği üzere, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

KANUN 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

KANUN 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 16 Mart 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29655 (Mükerrer) KANUN 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 6682 Kabul Tarihi: 9/3/2016 BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

KANUN 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No Kabul Tarihi: 16/12/2016

KANUN 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No Kabul Tarihi: 16/12/2016 24 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29928 (Mükerrer) KANUN 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 6767 Kabul Tarihi: 16/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE

Detaylı

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 24 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29928 (Mükerrer) KANUN 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 6767 Kabul Tarihi: 16/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2014

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2014 27 Aralık 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28864 (Mükerrer) KANUN 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 6512 Kabul Tarihi: 20/12/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN 10967 İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6107 Kabul Tarihi : 26/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 8/2/2011 Sayı : 27840 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2014

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 29 Aralık 2011, Perşembe Sayı : 28157 (Mükerrer) Kanun No : 6260 Kabul Tarihi : 21/12/2011 Gider KANUN 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

31 Aralık 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : KANUN 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No Kabul Tarihi: 25/12/

31 Aralık 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : KANUN 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No Kabul Tarihi: 25/12/ 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (Mükerrer) KANUN 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5944 2009 Kabul Tarihi: 25/12/ BİRİNCİ KISIM 1 / 32 Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

Yönetmelik. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yönetmelik Karar Sayısı : 2005/9913 Ekli Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 24414 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5944 Kabul Tarihi : 25/12/2009

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5944 Kabul Tarihi : 25/12/2009 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5944 Kabul Tarihi : 25/12/2009 Gider BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge MADDE 1 - (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

KANUN. Kanun No Kabul Tarihi: 20/12/2012

KANUN. Kanun No Kabul Tarihi: 20/12/2012 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (Mükerrer) 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU KANUN Kanun No. 6363 Kabul Tarihi: 20/12/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2014

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2014 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2014 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2017

Detaylı

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37)

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37) 26 A ustos 2003 Tarihli Resmi Gazete Say : 25211 Harc rah Kanunu Genel Tebli i (Seri No:37) 31.7.2003 tarihli ve 4969 say Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De iklik Yap lmas na Dair Kanun 12.8.2003

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/12/20091231m1-1.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/12/20091231m1-1.htm Page 1 of 9 31 Aralık 2009 PER EMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (Mükerrer) KANUN 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5944 Kabul Tarihi: 25/12/2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2016

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA VE UYGULAMA EĞİTİMİ. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hüseyin AYDIN Hakan ÖZTÜRK

BÜTÇE HAZIRLAMA VE UYGULAMA EĞİTİMİ. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hüseyin AYDIN Hakan ÖZTÜRK BÜTÇE HAZIRLAMA VE UYGULAMA EĞİTİMİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hüseyin AYDIN Hakan ÖZTÜRK Sunum Planı BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ BÜTÇE UYGULAMA SÜRECİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Bütçe Hazırlama

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 6091 Kabul Tarihi: 26/12/2010

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 6091 Kabul Tarihi: 26/12/2010 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 6091 Kabul Tarihi: 26/12/2010 BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE 1 (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ADANA 2011 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2010 2 2011 Yılı Merkezi

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

5724 SAYILI 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

5724 SAYILI 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge 5724 SAYILI 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE 1 (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2015

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 120.757.000,00TL dir. İfadesi Madde 2- Belediye birimleri için (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU GÖREVL LER N MAL HAKLARININ DÜZENLENMES AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU GÖREVL LER N MAL HAKLARININ DÜZENLENMES AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU GÖREVL LER N MAL HAKLARININ DÜZENLENMES AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Say : KHK/666 Kamu görevlilerinin

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Öneri Toplantı : Nisan Karar Sayısı : 45 Birleşim : 04/04/2008 Karar Tarihi : 04/04/2008 Đl Genel Meclisinin Ocak 2008 tarihli toplantısında

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra,

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra, T.C. YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ KARAR Tarihi 24/10/2014 Sayısı 20582433-302.03-106 Birleşim 10 Oturum 1 Özü Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Sayı : 2016 / 03 Değerli Müşterilerimiz, MADDE 3-21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı Değerli Kağıtlar Tablosu nun (6) numaralı

Detaylı

R. G. : 27.6.1989 : 375 : 12.3.1986 : 3268 9.4.1987 : 3347 12.10.1988 : 3479 1.6.1989 : 3569 : 30.6.1989 : 20211 V.

R. G. : 27.6.1989 : 375 : 12.3.1986 : 3268 9.4.1987 : 3347 12.10.1988 : 3479 1.6.1989 : 3569 : 30.6.1989 : 20211 V. 451 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU, 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU, 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU, 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2018

Detaylı

(24.05.2013 / 28656 R.G.)

(24.05.2013 / 28656 R.G.) İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: (24.05.2013 / 28656 R.G.) 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

Ödettirilecek tazminat miktarı

Ödettirilecek tazminat miktarı ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE

Detaylı

Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası şılığıığı Alınan Hibelerin. Yönetmelik. Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov.

Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası şılığıığı Alınan Hibelerin. Yönetmelik. Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov. Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası Kuruluşlardan lardan Proje Karşı şılığıığı Alınan Hibelerin Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine Đlişkin Yönetmelik Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov.tr

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARININ DÜZENLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARININ DÜZENLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28103 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARININ DÜZENLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ Sıra No :GMKA/Yönerge/8 Revizyon No : 2 Tarih :11/03/2015 T.C. HARCIRAH YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Detaylı