2010 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE EKL CETVELLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE EKL CETVELLER"

Transkript

1 2010 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE EKL CETVELLER 1

2 2

3 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE EKLİ CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2010 Yılı Milli Bütçe Tahmin Raporu Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Genel Gerekçesi ve Madde Gerekçeleri EKLİ CETVELLER 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu A - Cetveli (Özet Tablo) Yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Tasarısı Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçe Tasarısı Yılı Sayıştay Bütçe Tasarısı Yılı B - Cetveli Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline Devam Olunacak Gelirler Yılı C - Cetveli Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerine Dayanak Teşkil Eden Temel Hükümler Yılı E - Cetveli Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Yılı F - Cetveli 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdare ve Kurumların Nakit İmkânları ile Bu... İmkânlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar

4 2010 Yılı H - Cetveli 10/2/1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları Yılı İ - Cetveli Çeşitli Kanunlara Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlar Yılı K - Cetveli Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları Yılı M - Cetveli Pansiyon Ücretleri Yılı O - Cetveli Ordu İhtiyaçları İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerleri Yılı P - Cetveli Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerleri ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Tahmini Günlük Kira Bedelleri Yılı T - Cetveli Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedelleri Yılı T - Cetveli 5018 Sayılı Kanuna Ekli (I) Ve (II) Sayılı Cetvellerde Yer Alan Kamu İdarelerinin Yıl İçinde Edinebilecekleri Taşıtlar Yılı V - Cetveli Kanunlar ve Kararnamelerle Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları

5 2010 YILI M LL BÜTÇE TAHM N RAPORU 5

6 6

7 M LL BÜTÇE TAHM N RAPORU 2010 Y l Program n n temel amac, ekonominin yeniden sürdürülebilir bir büyüme dönemine geçi ini sa lamak, enflasyondaki dü ü e ilimini devam ettirmek ve küresel krizin etkisiyle bozulan kamu dengelerini düzeltmektir Y l Program nda gayri safi yurtiçi has lan n yüzde 3,5 oran nda artaca öngörülmü tür y l nda toplam yurtiçi talebin sabit fiyatlarla yüzde 3,8 oran nda artaca, sabit sermaye yat r mlar ndaki art oran n n ise yüzde 7,7 olaca tahmin edilmektedir. Programda toplam tüketimin sabit fiyatlarla yüzde 2,5 oran nda artmas öngörülmektedir. Bu oran n, kamu tüketiminde yüzde 2,4, özel tüketimde ise yüzde 2,5 olarak gerçekle mesi beklenmektedir. 7

8 TABLO: KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGES Cari Fiyatlarla, Milyon TL. GSYH çindeki Yüzde Paylar (1) (2) (1) (2) GSYH ,0 100,0 100,0 100,0 NET MAL VE H ZMET HRACATI ,2 4,4 0,3 1,5 TOPLAM YURT Ç TALEP ,2 104,4 100,3 101,5 SAB T SERMAYE YATIRIMI ,8 20,2 16,9 17,6 KAMU ,9 4,1 4,1 4,3 ÖZEL ,9 16,1 12,9 13,3 STOK DE MES ,4 1,9-1,2-0,7 KAMU ,1 0,2 0,3 0,0 ÖZEL ,4 1,8-1,5-0,7 TOPLAM YATIRIMLAR ,4 22,1 15,7 16,9 KAMU ,9 4,3 4,3 4,3 ÖZEL ,5 17,9 11,4 12,6 TOPLAM TÜKET M ,8 82,3 84,6 84,6 KAMU ,9 10,0 11,2 11,2 ÖZEL ,9 72,2 73,4 73,4 KAYNAK: DPT (1) Gerçekle me Tahmini. (2) Program TABLO: KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGES 1998 Fiyatlar yla, Milyon TL. Yüzde De i me (2) (3) (2) (3) GSYH ,9-6,0 3,5 NET MAL VE H ZMET HRACATI (1) ,7 1,8-0,4 TOPLAM YURT Ç TALEP ,8-7,6 3,8 SAB T SERMAYE YATIRIMI ,7-17,2 7,7 KAMU ,6 0,4 10,3 ÖZEL ,9-21,0 7,0 STOK DE MES (1) ,3-1,7 0,2 KAMU ,1 0,1-0,3 ÖZEL ,2-1,8 0,4 TOPLAM YATIRIMLAR ,5-23,8 9,1 KAMU ,4 2,4 4,8 ÖZEL ,8-29,7 10,5 TOPLAM TÜKET M ,2-2,3 2,5 KAMU ,2 4,4 2,4 ÖZEL ,5-3,1 2,5 KAYNAK: DPT (1) Yüzde de i imleri, GSYH büyümesine katk lar n göstermektedir. (2) Gerçekle me Tahmini. (3) Program 8

9 2010 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI 9

10 10

11 2010 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI B R NC KISIM Genel Hükümler B R NC BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE 1 (1) Bu Kanuna ba l (A) i aretli cetvellerde gösterildi i üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 say l Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli; a) (I) say l cetvelde yer alan genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerine Türk Liras, b) (II) say l cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere Türk Liras, c) (III) say l cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara Türk Liras, ödenek verilmi tir. Gelir ve finansman MADDE 2 (1) Gelirler: Bu Kanuna ba l (B) i aretli cetvellerde gösterildi i üzere, 5018 say l Kanuna ekli; a) (I) say l cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri Türk Liras, b) (II) say l cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri Türk Liras öz gelir, Türk Liras Hazine yard m olmak üzere toplam Türk Liras, c) (III) say l cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar n gelirleri Türk Liras, olarak tahmin edilmi tir. 11

12 (2) Finansman: Bu Kanuna ba l (F) i aretli cetvellerde gösterildi i üzere, 5018 say l Kanuna ekli (II) say l cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin net finansman Türk Liras olarak tahmin edilmi tir. Denge MADDE 3 (1) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci f kras n n (a) bendinde belirtilen ödenekler toplam ile 2 nci maddesinin birinci f kras n n (a) bendinde yer alan tahmini gelirler toplam aras ndaki fark, net borçlanma ile kar lan r. K NC BÖLÜM Bütçe Düzenine li kin Hükümler Bölüm düzeni ve deyimler MADDE 4 (1) Gider cetvelinin bölümleri, analitik bütçe s n fland rmas na uygun olarak fonksiyonlar eklinde düzenlenir. Fonksiyonlar; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü düzeyde alt fonksiyonlara ayr l r. (2) Bu Kanunda ve di er kanunlarda giderlere ili kin yer alan; a) "Fas l ve bölüm" deyimleri, fonksiyonel s n fland rman n birinci düzeyini, b) "Kesim" deyimi, fonksiyonel s n fland rman n ikinci düzeyini, c) "Madde" deyimi, fonksiyonel s n fland rman n üçüncü düzeyini, ç) "Tertip" deyimi, kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi kodlar n bütün düzeyleri ile ekonomik s n fland rman n ilk iki düzeyini, d) Borç ödemeleri yönünden "ilgili hizmet tertibi" deyimi, borç konusu hizmetlerin yürütüldü ü ilgili tertipleri, ifade eder. (3) Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kay tlar nda ekonomik s n fland rman n dördüncü düzeyini de kapsayacak ekilde gösterilir; kesin hesap kanunu tasar s ise ikinci düzeyde haz rlan r. (4) lgili mevzuat hükümleriyle analitik bütçe s n fland rmas aras nda gerekli uyumu sa lamaya ve ortaya ç kabilecek sorunlar gidermeye yönelik düzenlemeler yapmaya Maliye Bakan yetkilidir. 12

13 Ba l cetveller MADDE 5 (1) Bu Kanunun 1 inci maddesi ile verilen ödeneklerin da l m (A), (2) Merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan ilgili mevzuata göre tahsiline devam olunacak gelirler (B), (3) Merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak te kil eden temel hükümler (C), (4) Baz ödeneklerin kullan m na ve harcamalara ili kin esaslar (E), (5) 5018 say l Kanuna ekli (II) ve (III) say l cetvellerde yer alan idare ve kurumlar n nakit imkânlar ile bu imkânlardan harcanmas öngörülen tutarlar (F), (6) 10/2/1954 tarihli ve 6245 say l Harc rah Kanunu hükümleri uyar nca verilecek gündelik ve tazminat tutarlar (H), (7) Çe itli kanunlara göre bütçe kanununda gösterilmesi gereken parasal s n rlar ( ), (8) Ek ders, konferans ve fazla çal ma ücretleri ile di er ücret ödemelerinin tutarlar (K), (9) 11/8/1982 tarihli ve 2698 say l Milli E itim Bakanl Okul Pansiyonlar Kanununun 3 üncü maddesi gere ince Milli E itim Bakanl taraf ndan yönetilen okul pansiyonlar n n ö rencilerinden al nacak pansiyon ücretleri (M), (10) 7/6/1939 tarihli ve 3634 say l Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu uyar nca milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla al nacak; a) Hayvanlar n al m de erleri (O), b) Motorlu ta tlar n ortalama al m de erleri ile günlük kira bedelleri (P), (11) 5018 say l Kanuna ekli (I) ve (II) say l cetvellerde yer alan kamu idarelerinin y l içinde edinebilecekleri ta tlar n cinsi, adedi, hangi hizmette kullan laca ve kayna ile 5/1/1961 tarihli ve 237 say l Ta t Kanununa tâbi kurumlar n y l içinde sat n alacaklar ta tlar n azami sat n alma bedelleri (T), (12) Kanunlar ve kararnamelerle ba lanm vatani hizmet ayl klar (V), i aretli cetvellerde gösterilmi tir. Yeni tertip, gelir ve finansman kodlar aç lmas MADDE 6 (1) lgili mevzuat na göre, y l içinde hizmetin gerektirdi i hallerde Maliye Bakanl nca belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinin ba l (A) i aretli cetvellerinde yeni tertipler, (B) i aretli cetvellerinde yeni gelir kodlar ve (F) i aretli cetvellerinde yeni finansman kodlar aç labilir. 13

14 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Mali Politikaya li kin Hükümler Gerekti inde kullan labilecek ödenekler MADDE 7 (1) Personel Giderlerini Kar lama Ödene i: Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyece i anla ld takdirde, ilgili mevzuat n n gerektirdi i giderler için "Personel Giderleri" ve "Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri" ile ilgili mevcut veya yeni aç lacak tertiplere, Maliye Bakanl bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten aktarma yapmaya, (2) Yedek Ödenek: Maliye Bakanl bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten, genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde mevcut veya yeni aç lacak (01), (02), (03), (05) ve (08) ekonomik kodlar n içeren tertipler ile çok acil ve zorunlu hallerde (06) ve (07) ekonomik kodlar n içeren tertiplere aktarma yapmaya, (3) Yat r mlar H zland rma Ödene i: Maliye Bakanl bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten, 2010 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar na uyularak, 2010 Y l Yat r m Program n n uygulama durumuna göre gerekti inde öncelikli sektörlerde yer alan yat r mlar n h zland r lmas veya y l içinde geli en artlara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan ve programa yeni al nmas gereken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin art r lmas nda kullan lmak üzere genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin projelerine ili kin mevcut veya yeni aç lacak tertiplere aktarma yapmaya, (4) Do al Afet Giderlerini Kar lama Ödene i: Maliye Bakanl bütçesinin tertibinde yer alan ödene i, yat r m nitelikli giderler aç s ndan y l yat r m program ile ili kilendirilmek kayd yla genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin her türlü do al afet giderlerini kar lamak amac yla mevcut veya yeni aç lacak tertiplerine aktarmaya, Maliye Bakan yetkilidir. Yat r m harcamalar MADDE 8 (1) 2010 Y l Yat r m Program na ek yat r m cetvellerinde yer alan projeler d nda herhangi bir projeye harcama yap lamaz. Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödene i toplu olarak verilmi projeler kapsam ndaki y llara sari i lere (kurulu gücü 500 MW üzerinde olan 14

15 baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpa a, Sirkeci-Halkal Banliyö Hatt n n yile tirilmesi ve Demiryolu Bo az Tüp Geçi i n aat Projesi ve di er demiryolu yap m projeleri hariç) 2010 y l nda ba lanabilmesi için proje veya i in 2010 y l yat r m ödene i, proje maliyetinin yüzde 10 undan az olamaz. Bu oran n alt nda kalan proje ve i ler için gerekti inde projeler 2010 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar na uyulmak ve öncelikle kurumlar n yat r m ödenekleri içinde kalmak suretiyle revize edilebilir. (2) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl bütçelerinin (03) ekonomik kodlar n içeren tertiplerinde yer alan savunma sektörü, altyap, in a, iskan ve tesisleriyle NATO altyap yat r mlar n n gerektirdi i in a ve tesisler ve bunlara ili kin kamula t rmalar ile stratejik hedef plan içinde yer alan al m ve hizmetler, Devlet Planlama Te kilat Müste arl n n vizesine ba l olmay p 2010 Y l Yat r m Program na ek yat r m cetvellerinde yer almaz. (3) Merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinin, yat r m program nda ödenekleri toplu olarak verilmi y ll k projelerinden makineteçhizat, büyük onar m, idame-yenileme, tamamlama ile bilgisayar yaz l m ve donan m projelerinin detay programlar ile alt harcama kalemleri itibar yla tadat edilen ve edilmeyen toplula t r lm projelerinin alt harcama kalemleriyle ilgili i lemlerde 2010 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar uygulan r. (4) 2010 Y l Yat r m Program na ek yat r m cetvellerinde y l içinde yap lmas zorunlu de i iklikler için 2010 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Kararda yer alan usullere uyulur. Resmi ta tlara ili kin hususlar MADDE 9 (1) Bu Kanuna ba l (T) i aretli cetvelde yer alan ta tlar, ancak çok acil ve zorunlu hallere münhas r olmak kayd yla ilgili bakanl n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar ile edinilebilir. (2) Vak f, dernek, sand k, banka, birlik, firma, ah s ve benzeri kurulu veya ki ilere ait olup 237 say l Kanun kapsam nda bulunan kurumlar ile özel kanunla kurulmu di er kamu kurum, kurul, üst kurul ve kurulu lar nca kullan lan ta tlar n giderleri için (güvenlik hizmetlerinde kullan lan ta tlar hariç) kurum bütçelerinden hiçbir ekilde ödeme yap lamaz. (3) Türk Silahl Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl dahil), Emniyet Genel Müdürlü ü ile Gümrük Müste arl Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlü üne kurum, kurulu, dernek ve vak flarca hibe edilecek ta tlar, (T) i aretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaks z n Bakanlar Kurulu karar ile edinilebilir. (4) Emniyet Genel Müdürlü üne ait ta tlar, 12/4/2001 tarihli ve 4645 say l Kanun hükümleri çerçevesinde (T) i aretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaks z n, cinsi ve adedi çi leri Bakanl n n talebi ve Maliye Bakanl n n teklifi üzerine al nacak Bakanlar Kurulu karar nda belirlenmek kayd yla 4/1/2002 tarihli ve 4734 say l Kamu hale Kanununa tâbi olmaks z n mübadele yoluyla yenileri ile de i tirilebilir. Aradaki fiyat fark, döner sermaye gelirleri, sosyal tesis veya kantin gelirleri ile Türk Polis Te kilat n Güçlendirme Vakf gelirlerinden kar lan r. (5) Türk Silahl Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl dahil) ait ta tlar, 30/5/1985 tarihli ve 3212 say l Kanun hükümleri çerçevesinde (T) i aretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaks z n, cinsi ve adedi Milli Savunma Bakanl n n 15

16 (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl için ise çi leri Bakanl n n) talebi ve Maliye Bakanl n n teklifi üzerine al nacak Bakanlar Kurulu karar nda belirlenmek kayd yla 4734 say l Kanuna tâbi olmaks z n mübadele yoluyla yenileriyle de i tirilebilir. Aradaki fiyat fark, sosyal tesis gelirlerinden, kantin gelirlerinden, döner sermaye gelirlerinden veya ba yoluyla (Jandarma Genel Komutanl için Jandarma Asayi Vakf gelirlerinden) kar lan r. (6) Türk Silahl Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl dahil) ait ta tlardan, trafi e tescil tarihi itibar yla en az 10 ya n doldurmu olanlar, (T) i aretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaks z n, cinsi ve adedi, ilgisine göre Milli Savunma Bakanl veya çi leri Bakanl n n karar yla, 4734 say l Kanuna tâbi olmaks z n ve sat lacak ta t say s sat n al nacak ta t say s ndan az olmamak ve sat n al nacak ta t say s Milli Savunma Bakanl için 40 adedi, Jandarma Genel Komutanl için 10 adedi ve Sahil Güvenlik Komutanl için 5 adedi geçmemek üzere mübadele yoluyla yenileriyle de i tirilebilir ve aradaki fiyat fark, bütçeden kar lanabilir. Bu f krada yer almayan hususlar hakk nda 3212 say l Kanun hükümleri uygulan r. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bütçe Uygulamas na li kin Hükümler Aktarma ve ekleme i lemleri MADDE 10 (1) a) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin "Personel Giderleri" ile "Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri" tertiplerinde yer alan ödenekleri, Maliye Bakanl bütçesinin "Personel Giderlerini Kar lama Ödene i" ile gerekti inde "Yedek Ödenek" tertibine; di er ekonomik kodlara ili kin tertiplerde yer alan ödenekleri ise 5018 say l Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü f kras nda yer alan s n rlamalara tâbi olmaks z n Maliye Bakanl bütçesinin "Yedek Ödenek" tertibine aktarmaya, b) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinden, hizmeti yapt racak olan kamu idaresinin iste i üzerine bütçesinden y l içinde hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine, fonksiyonel s n fland rma ayr m na bak lmaks z n ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli i lemleri yapmaya, c) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri için 2010 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karara uygun olarak y l yat r m program nda de i iklik yap lmas halinde, de i iklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili kurumlar aras aktarmaya, ç) Kamu idarelerinin yeniden te kilatlanmas sonucu, bütçe kanunlar n n uygulanmas ve kesin hesaplar n haz rlanmas ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe ve muhasebe i lemleri için gerekli düzenlemeleri yapmaya, Maliye Bakan yetkilidir. (2) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, aktarma yap lacak tertipteki ödene in yüzde 20 sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarmas yapabilirler. Bu idarelerin yüzde 20 yi geçen di er her türlü kurum içi aktarmalar n yapmaya Maliye Bakan 16

17 yetkilidir Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karara uygun olarak 2010 Y l Yat r m Program na ek yat r m cetvellerinde yer alan projeler aras nda aktarma yap lmas halinde bu aktarman n gerektirdi i tertipler aras ödenek aktarmas i lemleri 5018 say l Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü f kras nda yer alan s n rlamalara tâbi olmaks z n bu f kra hükümlerine göre yap l r. Söz konusu i lemlerle s n rl olmak üzere bu f krada yer alan yüzde 20 oran yüzde 100 olarak uygulan r. (3) Genel bütçeli idareler, 13/12/1983 tarihli ve 180 say l Bay nd rl k ve skan Bakanl n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname kapsam nda Bay nd rl k ve skan Bakanl na yapt raca i lere ili kin ödeneklerini Bay nd rl k ve skan Bakanl bütçesine aktarmaya yetkilidir. (4) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl ; cari y l içinde aralar nda yap lan hizmetlerin bedellerini kar lamak amac yla var lacak mutabakat üzerine, bütçeleri aras nda kar l kl aktarma yapmaya yetkilidir. (5) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl ; bütçelerinde yer alan Silahl Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir fonksiyona ait bir hizmetin di er bir fonksiyon taraf ndan yürütülmesi halinde ilgili ödene i, fonksiyonlar aras nda kar l kl olarak aktarmaya yetkilidir. (6) Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar n (B) i aretli cetvellerinde belirtilen tahmini tutarlar üzerinde gerçekle en gelirler ile (F) i aretli cetvellerinde belirtilen ödenekle tirilmeyen finansman kar l klar n ve gerçekle en finansman fazlalar n, idare ve kurumlar n bütçelerinin mevcut veya yeni aç lacak tertiplerine ödenek olarak eklemeye Maliye Bakanl nca belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde kamu idareleri yetkilidir. Sermaye ödenekleri, 2010 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar na göre y l yat r m program yla ili kilendirilir. (7) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri aras ndaki kaynak transferleri ödenek aktarma suretiyle yap l r. Merkezi yönetim bütçesi kapsam ndaki idareler ve kurumlar aras ndaki di er kaynak transferleri tahakkuk i lemleriyle gerçekle tirilir. Bu i lemler kar l tahsil edilen tutarlar, ilgili kamu idaresince bir yandan (B) i aretli cetvellere gelir, di er yandan (A) i aretli cetvellere ödenek kaydedilir. Geçici hizmet kar l yap lacak ödemeler MADDE 11 (1) 5018 say l Kanuna ekli (I) ve (II) say l cetvellerde yer alan kamu idareleri; a) Ar zi nitelikteki i leriyle s n rl kalmak ko uluyla y l içinde bir ay a mayan sürelerle hizmet sat n al nacak veya çal t r lacak ki ilere yap lacak ödemeleri, b) lgili mevzuat uyar nca k smi zamanl hizmet sat n al nan ki ilere yap lacak ödemeleri, c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 say l Mesleki E itim Kanununun 25 inci maddesi gere ince aday, ç rak ve i letmelerde meslek e itimi gören ö rencilere yap lacak ödemeleri, ç) 14/7/1965 tarihli ve 657 say l Devlet Memurlar Kanununun 4 üncü maddesinin (C) f kras gere ince çal t r lan geçici personele yap lacak ödemeleri, 17

18 bütçelerinin (01.4) ekonomik kodunda yer alan ödenekleri a mayacak ekilde yaparlar. Söz konusu ekonomik kodu içeren tertiplere ödenek eklenemez, bütçelerin ba ka tertiplerinden (bu ekonomik kodu içeren tertiplerin kendi aras ndaki aktarmalar ile bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci f kras n n (b) bendi kapsam nda yap lan aktarmalar hariç) ödenek aktar lamaz ve ödenek üstü harcama yap lamaz. Ancak, özelle tirme uygulamalar nedeniyle i akitleri feshedilenlerden 657 say l Kanunun 4 üncü maddesinin (C) f kras hükmü çerçevesinde 5018 say l Kanuna ekli (I) ve (II) say l cetvellerde yer alan kamu idarelerinde istihdam edilecek personel için gerekli olan tutarlar ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakan yetkilidir. Ödenek devir ve iptal i lemleri MADDE 12 (1) a) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl bütçelerinin (özel ödenekler ve 03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri ekonomik kodunu içeren tertipler hariç) mal ve hizmet al m giderleri ile ilgili tertiplerinde yer alan ödeneklerden y l içinde harcanmayan k s mlar, hizmetin devaml l n sa lamak amac yla ödeneklerinin yüzde 30 unu a mamak üzere ertesi y l bütçesine devren ödenek kaydetmeye, b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 say l Turizmi Te vik Kanununun 21 inci maddesinin ikinci f kras gere ince Kültür ve Turizm Bakanl bütçesinin ve kurumsal kodu alt nda bulunan (03) ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yer alan tan tma amaçl ödeneklerden harcanmayan k s mlar ertesi y l bütçesinin ayn tertiplerine devren ödenek kaydetmeye, c) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara t rma Kurumu bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten harcanmayan k s mlar ertesi y l bütçesinin ayn tertibine devren ödenek kaydetmeye, ç) Sanayi ve Ticaret Bakanl bütçesinin , , ve tertiplerinde yer alan ödeneklerden harcanmayan k s mlar n ertesi y l bütçesinin ayn tertibine devren ödenek kaydetmeye, d) lgili mevzuat gere ince özel gelir kaydedilmek üzere tahsil edilen tutarlar, idare bütçelerinde söz konusu mevzuatta belirtilen amaçlar için tertiplenen ödenekten kulland rmak üzere genel bütçenin (B) i aretli cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekle mesine göre ilgili tertiplere aktarma yapmaya, y l içinde harcanmayan ödenekleri (2009 y l ndan devredenler de dahil) ertesi y l bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yap lacak i lemlere ili kin esas ve usulleri belirlemeye, Maliye Bakan yetkilidir. (2) Birinci f kra kapsam nda devredilen sermaye ödenekleri, 2010 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar na göre y l yat r m program yla ili kilendirilir. Mahalli idarelere yap lacak Hazine yard mlar MADDE 13 (1) Maliye Bakanl bütçesinin; 18

19 a) tertibinde yer alan ödenek, 13/1/2005 tarihli ve 5286 say l Kanunun geçici 7 nci maddesi çerçevesinde, il özel idarelerine veya büyük ehir belediyelerine devredilen personelin ayl k ve di er her türlü mali ve sosyal haklar na ili kin ödemelerini kar lamak üzere 2/7/2008 tarihli ve 5779 say l l Özel darelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakk nda Kanunun geçici 1 inci maddesi çerçevesinde il özel idarelerine veya büyük ehir belediyelerine, b) tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyap s n n Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsam nda köylerin altyap ihtiyaçlar için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine, tahakkuk ettirilmek suretiyle kulland r l r. Bu f kra kapsam nda ilgili idarelere yap lan Hazine yard mlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. (2) Birinci f kran n (b) bendinde yer alan ödene in, 2010 Y l Yat r m Program nda belirlenmesini müteakip il baz nda da l m, kulland r lmas, izlenmesi ve denetimine ili kin esas ve usuller Yüksek Planlama Kurulu taraf ndan karara ba lan r. Yüksekö retim kurumlar ile ilgili i lemler MADDE 14 (1) Yüksekö retim Kurulu Ba kanl bütçesinin (Ö retim Üyesi Yeti tirme Projesi) tertibinde yer alan ödenek, bu proje kapsam nda lisansüstü e itim veren yüksekö retim kurumlar na, mal ve hizmet al mlar nda kullan lmak üzere, görevlendirilen ö rencilerin say lar ve ö renim alanlar dikkate al narak tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenir. Ödenen bu tutar kar l n bir yandan ilgili yüksekö retim kurumunun (B) i aretli cetveline öz gelir, di er yandan (A) i aretli cetveline ödenek kaydetmeye ilgili yüksekö retim kurumu yetkilidir. (2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 say l Yüksekö retim Kanununun 43 üncü maddesinin (d) bendi, 46 nc, 58 inci, ek 25 inci, ek 26 nc ve ek 27 nci maddeleri ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 say l Kanunun 7 nci maddesi uyar nca tahsil edilen tutarlar ve di er gelirler, yüksekö retim kurumlar bütçelerine özel gelir ve özel ödenek olarak kaydedilmez. Tahsil edilen bu tutar ve gelirler, ilgili yüksekö retim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar kar l olarak ilgili yüksekö retim kurumu bütçesine konulan ödenekler, gelir gerçekle melerine göre kulland r l r. (B) i aretli cetvelde gelir kodlar itibar yla tahmin edilen gelirleri a an öz gelir tahsilâtlar kar l kadar (A) i aretli cetveline ödenek eklemeye Maliye Bakanl nca belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yüksekö retim kurumlar yetkilidir. (3) Öz gelir kar l olarak ilgili yüksekö retim kurumu bütçesinin (A) i aretli cetvelinde fonksiyonel s n fland rman n dördüncü düzeyinde tertiplenen ödenekler aras nda ( E itime yard mc hizmetler fonksiyonu alt nda öz gelir kar l tefrik edilen ödenekler aras nda yap lacak aktarmalar hariç) aktarma yap lamaz. (4) Yüksekö retim kurumlar, bütçelerinin Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu alt nda tefrik edilen ödeneklerini, ihtiyaçlar nda kullan lmak üzere ilgili birimlere, Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle gönderirler. Ödenek Gönderme Belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimi, kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi ise harcama yetkilisidir. Bütçe ödeneklerinin gönderilmesi, kullan lmas ve bütçe i lemlerine ili kin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakan yetkilidir. 19

20 (5) Y l içinde eklenen sermaye ödenekleri, 2010 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar na göre y l yat r m program yla ili kilendirilir. Fonlara ili kin i lemler MADDE 15 - (1) Türk Silahl Kuvvetlerine stratejik hedef plan uyar nca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile gerçekle tirilecek savunma ve NATO altyap yat r mlar için y l içinde yap lacak harcamalar, 7/11/1985 tarihli ve 3238 say l Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynaklar, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve di er ayni ve nakdi imkanlar birlikte de erlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii cra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde kar lan r. (2) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl na bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden birinci f kra hükümleri gere ince tespit edilecek tutarlar ; Emniyet Genel Müdürlü üne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden helikopter, uçak al mlar ile revizyonlar na, hava araçlar na füze önleme, tespit sistemlerinin tak lmas na ve Helikopter Elektronik Harp (HEWS) projesine ili kin tutarlar ; Hudut ve Sahiller Sa l k Genel Müdürlü üne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen ödeneklerden motorbot al m na yönelik tutarlar ; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü üne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden ara t rma gemisi al m na yönelik tutarlar ; ilgili hizmetleri gerçekle tirmek üzere Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye ilgisine göre Milli Savunma Bakan, çi leri Bakan, Sa l k Bakan veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yetkilidir. (3) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yat r lacak paralar bir yandan genel bütçeye gelir, di er yandan Milli Savunma Bakanl bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve geçen y llar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakan yetkilidir. Yabanc ülkelere yap lacak hizmet kar l klar MADDE 16 (1) Maliye Bakan ; a) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl nca yabanc ülkelere ve uluslararas kurulu lara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kullan lan kara, deniz ve hava ta tlar ndan al nan kira veya ücret tutarlar n, b) Türk Silahl Kuvvetlerinin ö renim ve e itim müesseselerinde okutulan ve e itim gören yabanc uyruklu subay, astsubay veya erlere yap lan giderler kar l nda ilgili devletlerce ödenen tutarlar, c) NATO makamlar nca yap lan anla ma gere ince yedek havaalanlar n n bak m ve onar mlar için ödenecek tutarlar, ayn amaçla kullan lmak üzere bir yandan genel bütçeye gelir, di er yandan yukar da yaz l idare bütçelerinde aç lacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan y l içinde harcanmayan k s mlar ertesi y la devretmeye yetkilidir. Ba, hibe ve yard mlara ili kin i lemler MADDE 17 (1) Maliye Bakan ; 20

21 a) Yurt içi ve yurt d kaynaklardan hibe olarak y l içinde elde edilecek imkânlar n Türk Liras kar l klar n Hazine Müste arl n n teklifi üzerine gere ine göre bütçeye gelir veya gelir-ödenek-gider kaydetmeye, b) D kaynaklardan veya uluslararas antla malarla ba ve kredi yoluyla gelecek her çe it malzemenin navlun ve d al mla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amac ile bunlar n kar l n, ilgili bütçelerinde mevcut veya yeni aç lacak tertiplere ödenek kaydetmeye ve gereken i lemleri yapmaya, c) 2010 y l içinde Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl ihtiyaçlar için yabanc devletlerden askeri yard m yoluyla veya di er yollardan fiilen sa lanacak malzeme ve e ya bedellerini, ba l (B) i aretli cetvelde aç lacak tertiplere gelir ve kar l klar n da bu bütçelerde aç lacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye, yetkilidir. (2) Türkiye-Avrupa Birli i mali i birli i kapsam nda sa lanacak mali imkânlar n kar l olarak ilgili idare bütçelerinde (05), (06) ve (07) ekonomik kodlar n içeren tertiplerde yer alan tutarlar n Ulusal Fona ödenmesine ilgili bakanlar yetkilidir. Bu ödenekler ba ka bir hizmet veya faaliyete tahsis edilemez. Ancak, bu tutarlardan ödeme esnas nda kur fark nedeniyle olu an fazlal klar ve ilgili projeler için harcanamayan k s mlar ile Topluluk Programlar na ili kin Avrupa Birli i katk bakiyeleri Ulusal Fon hesaplar nda tutulmaya devam edilir ve gerekti inde bu Kanun kapsam ndaki idarelere ait program ve projelerin finansman için kullan labilir. Ulusal Fona ödeme i lemi Hazine Müste arl n n ba l oldu u Bakan n talebi üzerine ve projelerin finansman planlamas na uygun olarak en geç otuz gün içinde gerçekle tirilir. (3) kinci f kra uyar nca Ulusal Fona ödenen bu tutarlar, 30/1/2003 tarihli ve 4802 say l Kanun kapsam nda onaylanan Mutabakat Zab tlar nda yer alan hükümler çerçevesinde kullan l r. (4) Türkiye-Avrupa Birli i mali i birli i kapsam ndaki program ve projelerin yürütülmesine ili kin anla malarda, öngörülen nedenlerle Avrupa Komisyonuna iadesi gereken hibe, kur farklar ve benzeri türden do abilecek ilave ödenek ihtiyac, Maliye Bakanl bütçesinde yer alan tertibinden aktarma yap lmak suretiyle kar lanabilir. Muhtelif gelirlere ili kin hususlar MADDE 18 (1) Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ünün yabanc ülkelere verdi i meteorolojik ürünlerin bedeli ve yabanc ülkelerden ald meteorolojik ürünlerinin di er yabanc ülkelere veya yurt içindeki ki i ve kurumlara, yabanc ülkelerin de an lan Genel Müdürlü ün meteorolojik ürünlerinin di er ülke ve ki ilere sat ndan y l içinde elde edilecek döviz cinsinden tutarlar, T.C. Merkez Bankas nezdinde aç lacak özel hesaba yat r l r. Bu tutarlardan ilgili anla malar gere ince yurt d kurulu lara ödenmesi gereken tutarlar, bu özel hesaptan Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ünün talimat yla T.C. Merkez Bankas nca transfer edilir. Geri kalan tutarlar, ilgili Genel Müdürlü ün talimat yla T.C. Merkez Bankas nca döviz al kuru üzerinden Türk Liras na çevrilerek Genel Müdürlü ün ödemelerini yapan muhasebe birimi hesab na aktar l r. Muhasebe birimi hesab na aktar lan bu tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilir. (2) 2006 y l ndan önce katma bütçeli olan idarelerden 5018 say l Kanunla genel bütçe kapsam na al nanlar n ilgili mevzuat nda belirtilen kurum gelirleri, genel bütçe geliri olarak tahsil edilir. 21

22 (3) 4/12/1984 tarihli ve 3096 say l Türkiye Elektrik Kurumu D ndaki Kurulu lar n Elektrik Üretimi, letimi, Da t m ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakk nda Kanun kapsam ndaki tabii kaynaklar n ve tesislerin i letme haklar n n devrinden elde edilen gelirlerin tamam genel bütçeye gelir kaydedilir. K NC KISIM Devlet Borçlar ve Kamu ktisadi Te ebbüslerine li kin Hükümler Hazine garantili imkân ve d borcun ikraz limiti ve borçlanmaya ili kin i lemler MADDE 19 (1) 2010 y l nda, 28/3/2002 tarihli ve 4749 say l Kamu Finansman ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk nda Kanuna göre sa lanacak; a) Garantili imkân ve d borcun ikraz limiti 3 milyar ABD Dolar n, b) Hazine Müste arl nca belirlenecek ko ullar çerçevesinde ve elde edilecek kaynaklar Hazineye aktar lacak ekilde kamu kurum ve kurulu lar nca ihraç edilecek sertifika, senet ve benzeri finansman enstrümanlar na sa lanacak garanti tutar 2 milyar ABD Dolar n, a amaz. (2) Birinci f kran n (b) bendinde yer alan tutar bir kat na kadar art rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. (3) 1 inci maddenin birinci f kras n n (a) bendi ile belirlenen ba lang ç ödeneklerinin yüzde 1 ine kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir. Görev zararlar MADDE 20 (1) Kamu iktisadi te ebbüslerinin 8/6/1984 tarihli ve 233 say l Kamu ktisadi Te ebbüsleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi uyar nca do mu ve do acak görev zarar alacaklar na mahsuben, alacak tutarlar n n incelenmesi tamamlanana kadar finansman ihtiyaçlar n n kar lanabilmesi amac yla önceden yap lacak ödemeler ilgili mevzuat nda belirlenen esas ve usuller uyar nca Hazine Müste arl bütçesinde yer alan ilgili ödeneklerden kar lan r. (2) 12/12/2001 tarihli ve 2001/3372 say l Bakanlar Kurulu Karar ile önceki y llar kararlar kapsam nda üretilen ekerin Türkiye eker Fabrikalar A..'nin özelle tirme program na al nd tarih itibar yla sözle mesi ve ba lant s yap lm olan dahilde i leme rejimi kapsam ndaki sat lar yla ihracat ndan do an ve/veya do acak görev zararlar Hazine Müste arl bütçesinin tertibindeki ödenekten kar lan r. (3) Hazinenin pay sahibi oldu u ve 233 say l Kanun Hükmünde Kararname kapsam d ndaki irketlerin Hazineye tekabül eden temettü tutarlar n n (geçmi y llarda gelir kayd yap lm, ancak gider kayd yap lmam olanlar da dahil olmak üzere) tamam veya bir k sm, irketlerin 22

23 ödenmemi sermayesine ve/veya görev zarar alacaklar na mahsup edilebilir. Söz konusu mahsup i lemlerine Hazine Müste arl n n ba l oldu u Bakan; mahsup i lemlerini Hazine Müste arl n n teklifi üzerine bütçenin gelir ve gider hesaplar yla ili kilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplar na kaydettirmeye Maliye Bakan yetkilidir. (4) Türkiye hracat Kredi Bankas Anonim irketinin politik risk kapsam nda yapaca tahsilât n ve Bankan n faaliyet kârlar ndan Hazineye tekabül eden temettü tutarlar n n ve ola anüstü yedek akçelerinin tamam veya bir k sm, Bankan n politik risk alaca na ve/veya ödenmemi sermayesine mahsup edilebilir. Söz konusu mahsup i lemlerine Hazine Müste arl n n ba l oldu u Bakan; mahsup i lemlerini Hazine Müste arl n n teklifi üzerine bütçenin gelir ve gider hesaplar yla ili kilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplar na kaydettirmeye Maliye Bakan yetkilidir. ÜÇÜNCÜ KISIM Kamu Personeline li kin Hükümler Katsay lar, yurt d ayl klar, ücret ve sözle me ücreti MADDE 21 (1) 657 say l Kanunun 154 üncü maddesi uyar nca, 1/1/ /6/2010 döneminde ayl k gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlar n n ayl k tutarlara çevrilmesinde uygulanacak ayl k katsay s (0,057314), memuriyet taban ayl göstergesine uygulanacak taban ayl katsay s (0,76177), yan ödeme katsay s (0,018172) olarak uygulan r. (2) 22/1/1990 tarihli ve 399 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyar nca çal t r lan sözle meli personelin ücret tavan ; 1/1/ /6/2010 döneminde (3.008) Türk Liras olarak uygulan r. (3) Türkiye statistik Kurumu taraf ndan 2009 y l Aral k ay na ili kin olarak aç klanan 2003=100 Temel Y ll Tüketici Fiyatlar Endeksinin 2009 y l Haziran ay endeksine göre de i im oran n n yüzde 4,5 i a mas halinde, a an k sm telafi edecek ekilde birinci ve ikinci f kralarda yer alan katsay lar ile ücret tavan n yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (4) darelerin yurt d kurulu lar na dahil kadrolar nda görev yapan Devlet memurlar n n yurt d ayl klar, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye kadar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 say l Bakanlar Kurulu Karar na göre ödenir. Kadrolar n kullan m na ili kin esaslar MADDE 22 (1) 13/12/1983 tarihli ve 190 say l Genel Kadro ve Usulü Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kurulu lar ; serbest memur kadrolar na 2009 y l nda emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayr lan memur say s n n yüzde 25 ini geçmeyecek ekilde aç ktan veya di er kamu idare, kurum ve kurulu lar ndan nakil suretiyle atama yapabilir. Bu s n rlar 23

24 içinde memur ihtiyac n kar layamayacak söz konusu idare, kurum ve kurulu lardan yüksekö retim kurumlar için ilave adet, di erleri için ilave adet atama izni verilebilir. (2) Hakimlik ve savc l k meslekleri ile bu meslekten say lan görevlere ve T pta ve Di Hekimli inde Uzmanl k E itimi Yönetmeli i uyar nca asistan kadrolar na yap lacak atamalar, 27/7/1967 tarihli ve 926 say l Türk Silahl Kuvvetleri Personel Kanunu kapsam nda veya di er ilgili mevzuata göre yap lacak askeri personel atamalar, emniyet hizmetleri s n f nda bulunan kadrolara yap lacak atamalar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 say l Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 say l Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesi uyar nca yap lacak atamalar ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 say l Özelle tirme Uygulamalar Hakk nda Kanunun 22 nci maddesi ve 4/2/1924 tarihli ve 406 say l Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesi uyar nca yap lacak personel nakilleri birinci f krada yer alan s n rlamalara tâbi de ildir. (3) kinci f krada s n rlamalara tâbi olmaks z n atama yap labilece i belirtilen kadrolardan ayr lanlar n say s birinci f krada öngörülen yüzde 25 s n r n n hesab nda dikkate al nmaz. (4) Birinci f kra kapsam nda 657 say l Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri uyar nca yap lacak aç ktan atamalar için Devlet Personel Ba kanl ndan izin al nmas zorunludur. (5) 2/9/1983 tarihli ve 78 say l Yüksekö retim Kurumlar Ö retim Elemanlar n n Kadrolar Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname eki cetvelde kadrolar yer alan yüksekö retim kurumlar ; ö retim üyesi d ndaki bo ö retim eleman kadrolar na, 2009 y l nda emeklilik, ölüm, istifa, nakil, e itimin tamamlanmas veya ba ar s zl k sonucu kurumlar ndan ayr lan ö retim eleman say s n n yüzde 25 ini (ara t rma görevlisi kadrolar için yüzde 100 ünü) geçmeyecek ekilde aç ktan veya yüksekö retim kurumlar ile di er kamu idare, kurum ve kurulu lar ndan naklen atama yapabilir. Bu s n rlar içinde ö retim eleman ihtiyac n kar layamayacak söz konusu yüksekö retim kurumlar için ilave 7000 adet atama izni verilebilir. lave olarak verilen atama izninin en az adedi öncelikle 1/3/2006 tarihli ve 5467 say l Kanun, 17/5/2007 tarihli ve 5662 say l Kanun ile 22/5/2008 tarihli ve 5765 say l Kanunla kurulan üniversitelere Yüksekö retim Kurulu koordinasyonunda Ö retim Üyesi Yeti tirme Program kapsam nda yeti tirilmek amac yla ara t rma görevlisi kadrolar na yap lacak atamalarda kullan l r. Bu kadrolara atanacak ara t rma görevlilerinin yurt içinde ve yurtd nda yeti tirilmelerine, yabanc dil ö retimi ile söz konusu Program kapsam nda yüksekö retim kurumlar na sa lanacak di er desteklere ili kin esas ve usuller Yüksekö retim Kurulu taraf ndan belirlenir. (6) T pta ve Di Hekimli inde Uzmanl k E itimi Yönetmeli i uyar nca ara t rma görevlisi kadrolar na yap lacak atamalar ile 8/4/1929 tarihli ve 1416 say l Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakk nda Kanun uyar nca yurt d na e itim amac yla gönderilenlerden ö retim eleman kadrolar na yap lacak atamalar, be inci f krada öngörülen s n rlamalara tâbi de ildir. (7) Ö retim üyesi kadrolar ndan ayr lanlar n say s ile T pta ve Di Hekimli inde Uzmanl k E itimi Yönetmeli i uyar nca atanm olduklar ara t rma görevlisi kadrolar ndan ayr lanlar n say s be inci f krada öngörülen yüzde 25 veya yüzde 100 s n r n n hesab nda dikkate al nmaz. (8) 190 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kurulu lar ile 5018 say l Kanuna ekli (III) say l cetvelde yer alan kurumlar, kadro ve pozisyonlar n n dolu-bo durumu ile bunlarda meydana gelen de i ikliklere ili kin bilgileri Mart, 24

25 Haziran, Eylül ve Aral k aylar n n son günü itibar yla düzenleyerek an lan aylar izleyen ay n yirmisine kadar e-bütçe sisteminde veri giri i yapmak suretiyle Maliye Bakanl na bildirirler. Ayr ca bu bilgileri içeren cetveller, Devlet Personel Ba kanl na gönderilir. (9) 1/1/2010 tarihi itibar yla, 3/7/2005 tarihli ve 5393 say l Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde belirtilen oranlar a m olan belediyeler ve bunlar n kurduklar müessese ve i letmeler ile 26/5/2005 tarihli ve 5355 say l Mahalli dare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen oran a m olan mahalli idare birliklerinin bo memur ve sürekli i çi kadrolar na yap lacak atamalar hakk nda 5393 say l Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulan r. Sözle meli personele ili kin esaslar MADDE 23 (1) 190 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kurulu lar nda, 657 say l Kanunun 4 üncü maddesinin (B) f kras ile 27/6//1989 tarihli ve 375 say l Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde belirtilen mevzuat kapsam nda, 2009 y l ndaki vizeli mevcut pozisyon ve tip sözle me örnekleri yeni bir vize yap lmas na gerek kalmaks z n 2010 y l nda kullan lmaya devam olunur. Bu pozisyonlarda 2009 y l nda istihdam edilen personelden, 2010 y l nda görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerle, mevcut sözle me ücretlerine 2010 y l için mevzuat uyar nca yap lacak art lar ilave edilmek suretiyle yeni sözle me yap l r. (2) Kanun, uluslararas anla ma, Bakanlar Kurulu karar veya y l program yla kurulmas veya geni letilmesi öngörülen birimler ile hizmetin gerektirdi i zorunlu haller için, y l ödene ini a mamak kayd yla yap lacak yeni vizeler d nda, 2009 y l sözle meli personel pozisyon say lar hiçbir ekilde a lamaz. (3) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri ile bunlar n müessese ve i letmelerinde, 5393 say l Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözle meli personel istihdam mümkün olan hizmetlerde (an lan maddenin dördüncü f kras nda say lan unvanlar n d nda olmak ve o hizmet için ihdas edilmi kadro bulunmamak kayd yla k smi süreli olarak çal t r lacak sözle meli personel hariç) 657 say l Kanunun 4 üncü maddesinin (B) f kras na göre ayr ca sözle meli personel istihdam edilemez. çi istihdam ve ödeneklerine ili kin esaslar MADDE 24 (1) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile 5018 say l Kanuna ekli (II) say l cetvelde yer alan kamu idareleri, sürekli i çileri ile 4/4/2007 tarihli ve 5620 say l Kanuna göre çal t racaklar geçici i çileri, bütçelerinin (01.3) ile (02.3) ekonomik kodlar n içeren tertiplerde yer alan ödenekleri a mayacak say ve/veya süreyle istihdam edebilirler. (2) Toplu i sözle melerinden do acak yükümlülükler, ihbar ve k dem tazminat ödemeleri, asgari ücret ve sigorta prim art nedeniyle meydana gelecek ödenek noksanl klar Maliye Bakanl bütçesinin Personel Giderlerini Kar lama Ödene i ile Yedek Ödenek tertiplerinde yer alan ödeneklerden aktarma yap lmak suretiyle kar lanabilir. Birinci f krada belirtilen ekonomik kodlara bu durumlar d nda (söz konusu ekonomik kodlar aras ndaki aktarmalar ile bu kodlar için birimler aras aktarmalar hariç) hiçbir ekilde ödenek aktarmas yap lamayaca gibi bütçenin ba ka tertiplerinden i çi ücreti ve fazla süreli çal ma ve/veya fazla çal ma ücreti de ödenemez. Bu f kradaki k s tlamalar, kendi bütçe tertiplerinden aktarma yap lmas ko uluyla TÜB TAK için uygulanmaz. 25

26 (3) Birinci f krada belirtilen kamu idarelerinin harcama yetkilileri, fazla çal ma için öngörülen ödene e göre i programlar n yapmak, bu ödene i a acak ekilde fazla süreli çal ma ve/veya fazla çal ma yapt rmamak ve ertesi y la fazla süreli çal ma ve/veya fazla çal madan dolay borç b rakt rmamakla yükümlüdürler. Deprem, yang n, su bask n, yer kaymas, kaya dü mesi, ç ve benzeri afetler nedeniyle yürürlü e konulacak Bakanlar Kurulu kararlar uyar nca yapt r lacak fazla çal malar ile fazla çal ma ücret ödemelerine ili kin ilama ba l borçlar için yap lacak aktarmalar hariç fazla süreli çal ma ve/veya fazla çal ma ücret ödemeleri için hiçbir ekilde ödenek aktarmas yap lamaz. DÖRDÜNCÜ KISIM Çe itli Hükümler Uluslararas kurulu lara üyelik MADDE 25 (1) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler taraf ndan kanun, kararname ve uluslararas anla malar gere i üye olunan uluslararas kurulu lar d ndaki uluslararas kurulu lara, gerekli ödene in temini hususunda Maliye Bakanl n n uygun görü ü al nmadan üye olunamaz ve kat lma pay ile üyelik aidat ad alt nda herhangi bir ödeme yap lamaz. (2) Hazine ve D Ticaret Müste arl klar n n uluslararas anla malar, kanun ve kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti ad na üye oldu u uluslararas kurulu lara ili kin i lemlerine (kat lma pay ödemeleri dahil) bu madde hükmü uygulanmaz. Kamu idarelerince i letilen sosyal tesisler MADDE 26 (1) Merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idarelerince i letilen e itim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bak mevi, kre, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri, münhas ran bu tesislerin i letilmesinden elde edilen gelirlerden kar lan r. Bu yerlerde, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2010 y l nda ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmez. Muhasebe kay tlar ndan ç kar lacak tutarlar MADDE 27 (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun kapsam nda izlenen alacaklar n d nda kalan ve muhasebe kay tlar nda bulunan Devlet alacaklar ndan tutar 15 Türk Liras na kadar olanlar n tahsili için yap lacak takibat giderlerinin as l alacak tutar ndan fazla olaca n n anla lmas halinde, bu tutarlar n muhasebe kay tlar ndan ç kar lmas na genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinde Maliye Bakan, di er kamu idarelerinde üst yöneticiler yetkilidir. Gelir ve giderlere ili kin di er hükümler MADDE 28 (1) 4046 say l Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü f kras kapsam ndaki nakit fazlas tutar, Fon taraf ndan Hazine ç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplar na aktar l r ve genel bütçenin (B) i aretli cetveline gelir kaydedilir. An lan Kanunun geçici 23 üncü 26

27 maddesinin ikinci f kras, geçici 24 üncü maddesinin ikinci f kras ile 20/2/2001 tarihli ve 4628 say l Elektrik Piyasas Kanununun 14 üncü maddesinin be inci f kras kapsam nda öngörülen ödenek kay tlar yap lmaz. Ayr ca, 4046 say l Kanunun geçici 24 üncü maddesinin ikinci f kras ile 4628 say l Kanunun 14 üncü maddesinin be inci f kras nda öngörülen özel gelir kay tlar yap lmaz. Bu gelirler genel bütçenin (B) i aretli cetveline gelir olarak kaydedilir. (2) Hükümet konaklar n n yap m n n programlanmas, sat nal nmas, kiralanmas ile onar mlar n n yap lmas i leri çi leri Bakanl nca yürütülür ve bunlara ili kin giderler bu amaçla an lan Bakanl k bütçesinde yer alan ödeneklerden kar lan r. (3) 22/2/2005 tarihli ve 5302 say l l Özel daresi Kanununun 51 inci maddesinin birinci f kras n n (f) bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 say l Belediye Kanununun 68 inci maddesinin birinci f kras n n (f) bendi uyar nca il özel idareleri ve belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren alt yap yat r mlar nda Devlet Plânlama Te kilat Müste arl n n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yap lacak borçlanmalar, 5302 say l Kanunun 51 inci maddesinin birinci f kras n n (d) bendi ile 5393 say l Kanunun 68 inci maddesinin birinci f kras n n (d) bendi kapsam nda hesaplanan faiz dahil borç limitinin hesaplanmas na dahil edilir. Ancak, il özel idareleri ve belediyelerin Avrupa Birli i ile kat l m öncesi mali i birli i çerçevesinde desteklenen projelerinin finansman için sa lanan borçlanmalar ile hükümetleraras ikili mali i birli i protokolleri kapsam ndaki projelerinin finansman için sa lanan borçlanmalar söz konusu borç stokunun hesab nda dikkate al nmaz. Yürürlük MADDE 29 (1) Bu Kanun 1/1/2010 tarihinde yürürlü e girer. Yürütme MADDE 30 (1) Bu Kanunun; a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kan, b) Cumhurba kanl ile ilgili hükümlerini Cumhurba kanl Genel Sekreteri, c) Say tay Ba kanl ile ilgili hükümlerini Say tay Birinci Ba kan, ç) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile ilgili hükümlerini ilgili bakanlar ve Maliye Bakan, d) Özel bütçeli idarelere ili kin hükümlerini idarelerin ba l veya ilgili oldu u bakanlar ve Maliye Bakan, e)düzenleyici ve denetleyici kurumlara ili kin hükümlerini kendi kurullar ve/veya kurum ba kanlar, f) Di er hükümlerini Maliye Bakan, yürütür. 27

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2014

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

5724 SAYILI 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

5724 SAYILI 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge 5724 SAYILI 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE 1 (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere,

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

Madde 1 - (De ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.)

Madde 1 - (De ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.) DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numaras : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Say : 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ,

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ R.G. 02 Mart 2005 - Say : 25743 YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Karar 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zamm Oran ile lgili

Detaylı

VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2006 1)

VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2006 1) VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2006 1) Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU LE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510

Detaylı

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE NC BÖLÜM KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE KURULU Madde 1 Bankac k Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yat m Bankac yapmak üzere Bakanlar Kurulu nun 28/06/1998

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

2015 Yılı Merkezi Yönetim Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri

2015 Yılı Merkezi Yönetim Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü ibrahimhalici@gmail.com 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı