NORVIR YUMUŞAK KAPSÜL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NORVIR YUMUŞAK KAPSÜL"

Transkript

1 1 NORVIR YUMUŞAK KAPSÜL 100 mg Ritonavir FORMÜLÜ Beher yumuşak jelatin kapsülde 100 mg ritonavir ve yardımcı madde olarak etanol, butilhidroksitoluen ve boyar madde olarak titanyum dioksit bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Etki mekanizması Ritonavir, HIV-1 ve HIV-2 aspartil proteazlarının oral yoldan aktif peptidomimetik bir inhibitörüdür. HIV proteazın inhibisyonu bu enzimin, gag-pol poliprotein prekürsörünü prosesleme yeteneğini ortadan kaldırarak, yeni enfeksiyon devirlerini başlatma yeteneği olmayan, immatür morfolojili HIV partiküllerinin üretimine yol açar. Ritonavirin HIV proteaz için selektif bir afinitesi ve insan aspartil proteazı için düşük inhibitör aktivitesi vardır. In vitro antiviral aktivite İn vitro veriler, ritonavirin test edildiği çeşitli transforme ve primer insan hücre dizilerindeki bütün HIV suşlarına karşı aktif olduğunu göstermektedir. İlacın in vitro olarak viral replikasyonunun %50 ve %90 ını inhibe eden konsantrasyonu sırasıyla yaklaşık 0.02 μm ve 0.11 μm dür. Hem AZT ye duyarlı hem de dirençli HIV suşları ile benzer etkiler bulunmuştur. Ritonavirin doğrudan hücreye olan toksisitesinin bir çok hücre dizisinde ölçüldüğü ve in vitro terapötik endeksi en az 1000 değerinde sonuçlanan çalışmalarda, 25 μm a kadar olan yoğunluklarda doğrudan hücre toksisitesinin olmadığı görülmüştür. Direnç Ritonavire dirençli HIV-1 izolatları in vitro seçilmiştir. Dirençli suşlarda ritonavir duyarlılığının azaldığı görülmüştür. Ritonavir tedavisi ile alakalı fenotipik ve genotipik değişikliklerin klinikteki önemi açıklanmamıştır. Diğer antiretrovirallerle çapraz direnç Proteaz inhibitörleri arasındaki çapraz-direnç potansiyeli tam olarak belirlenmediğinden, ritonavir tedavisinin, birlikte veya daha sonradan uygulanan proteaz inhibitörleri üzerine nasıl bir etkisi olacağı bilinmemektedir. Değişik enzim hedefleri söz konusu olduğundan, ritonavir ve revers transkriptaz inhibitörleri arasında çapraz direnç olasılığı azdır. Farmakokinetik Özellikleri HIV pozitif erkek deneklerde aç karnına 100 mg ile 1000 mg arasındaki dozlarda ritonavirin oral yoldan uygulanmasından sonra yüksek ilaç seviyelerine ulaşılmış ve ulaşılan seviyeler bir kaç saat korunmuştur. Eğri altındaki alan (EAA) sırasıyla 3.92 ile 123 μg.saat/ml ve maksimal konsantrasyon (C maks ) ile 12.7 μg/ml aralığında değişmektedir. Ritonavirin farmakokinetiği doza bağımlıdır ve dozun artırılmasıyla EAA ve C maks ta orantısal artışlardan daha fazla artışlar bildirilmiştir. Maksimum konsantrasyona kadar geçen süre (T maks ) artan dozla yaklaşık 3 saat sabit kalmıştır. Renal klirens ortalama olarak 0.1 l/saat in altındadır ve doz aralığı içinde nispeten sabit kalmıştır. Ritonavirin parenteral formülasyonu olmadığından mutlak biyoyararlılığı tayin edilmemiştir. Çoğul doz uygulamaları farmakokinetiğinde, ritonavirin en düşük seviye konsantrasyonlarının, olasılıkla enzim endüksiyonu nedeniyle zaman içinde azaldığı gözlenmiş; fakat 2 haftanın sonunda stabilize olmuş ve kalıcı durumda günde 2 defa 600 mg dozla sırasıyla 11.2 ve 3.7 μg/ml C maks ve C dip değerleri tespit edilmiştir. Ritonavir için t 1/2 yaklaşık 3-5 saattir.

2 2 Günde 2 defa 600 mg dozla tedavi edilen hastalarda kararlı durum görünür klirensi ortalama 8.8 ± 3.2 L/s dir. Ritonavir insan plazmasında proteine, yaklaşık %98-99 oranında bağlanır. Ritonavir öncelikle izozim CYP3A ve daha az ölçüde CYP2D6 olmak üzere büyük ölçüde hepatik sitokrom P450 sistemiyle metabolize olur. İnsanda beş ritonavir metaboliti tanımlanmıştır. İzopropiltiyazol oksidasyon metaboliti (M-2) asıl metabolittir ve ana ilaca benzer antiviral aktivitesi vardır. Bununla birlikte, M-2 metabolitinin EAA sı asıl ilacınkinin yaklaşık %3 üdür. Ritonavir öncelikle hepatobiliyer yolla elimine edilir. %86 sı feçesle atılır. Renal eliminasyon önemsizdir. Ritonavir in 2 yaşın altındaki pediatrik hastalardaki farmakokinetik profili tespit edilmemiştir. 250 mg/m 2 b.i.d. ile 400 mg/ m 2 b.i.d. arasında değişen dozları kullanan, 2 ila 14 yaş arasındaki HIV ile enfekte 37 hastada kararlı durum farmakokinetiği tespit edilmiştir. Doz grupları arasında ritonavir kararlı durum oral klirensi (CL/F/ m 2 ), yetişkin hastalardakine göre pediatrik hastalarda yaklaşık 1.5 kat daha hızlıdır. Pediatrik hastlarda günde iki kere mg/ m 2 den sonra elde edilen ritonavir konsantrasyonları, yetişkin hastaların günde iki kere aldığı 600 mg (yaklaşık 330 mg/m 2 ) dozla elde edilene göre kıyaslanabilirdi. Özel popülasyonlar Renal yetersizlik: Bu hasta grubu için spesifik bilgiler henüz mevcut değildir. Bununla birlikte ritonavir proteine yüksek ölçüde bağlandığından hemodiyaliz veya periton diyaliziyle önemli ölçüde vücuttan uzaklaştırılması olası değildir. Hepatik yetersizlik: Yapılan çalışmalarda hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasının gerekmediği görülmüştür. Ancak orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarla ilgili yeterli farmakokinetik veri bulunmamaktadır. Ritonavirin hafif veya orta derecede karaciğer yetmezliğinde proteine bağlanması istatiksiksel olarak anlamlı şekilde etkilenmemektedir. ENDİKASYONLARI Ritonavir, hastalığın gelişimiyle ilgili klinik ve/veya immünolojik bilgilere göre tedavinin yerindeliği tespit edildiğinde diğer antiretroviral ajanlarla kombinasyon halinde HIV enfeksiyonlu hastaların tedavisinde endikedir. KONTRENDİKASYONLARI Norvir Yumuşak Kapsül, ritonavire veya içinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. Ritonavirin ergotamin veya dihidroergotamin ile eşzamanlı kullanımı kontrendikedir (Bkz. İlaç Etkileşimleri). UYARILAR/ÖNLEMLER Ürtiker, hafif deri erüpsiyonları, bronkospazm ve anjiyoödemi içeren alerjik reaksiyonlar rapor edilmiştir. Ayrıca, nadir anafilaksi ve Stevens-Johnson Sendromu vakaları da rapor edilmiştir. Tek başına veya diğer antiretroviral ilaçlarla birlikte ritonavir alan hastalarda, üst sınırın 5 katını aşan değerlerde hepatik transaminaz yükselmeleri, klinik hepatit ve sarılık görülmüştür. Daha önceden mevcut hepatit B veya hepatit C li hastalar transaminaz açısından artan riske sahiptirler. Dolayısıyla daha önceden karaciğer hastalığı, karaciğer enzim anormallikleri veya hepatiti olan hastalara ritonavir uygulanırken, ritonavir karaciğerde metabolize olup bu yolla atıldığı için dikkatli olunmalıdır.

3 3 Bazı fatal sonuçlar dahil hepatik disfonksiyon rapor edilmiştir. Bunlar genellikle aynı çoğul ilaç alan ve/veya ilerlemiş AIDS li hastalarda görülmüştür. Kesin bir sebep ilişkisi açıklanmamıştır. Hipertrigliseridemi gelişen hastalar dahil, ritonavir tedavisi gören hastalarda pankreatit gözlenmiştir. Bazı vakalarda ölümler gözlenmiştir. İleri düzeyde HIV hastalığı olan hastalarda, yükselmiş trigliserid düzeyleri ve pankreatit görülme riski artmış olabilir. Bulantı, kusma, karın ağrısı gibi klinik belirtiler veya artan serum lipaz veya amilaz değerleri gibi laboratuar değerlerinde anormallikler görüldüğünde pankreatit olasılığı düşünülmelidir. Bu tür belirtiler veya işaretler gösteren hastalar değerlendirilmeli ve pankreatit teşhisi konduğu taktirde ritonavir tedavisine devam edilmemelidir. Proteaz inhibitör tedavisi alan HIV-enfeksiyonlu hastalarda, diabetes mellitus, daha önceden mevcut diabetes mellitus un şiddetlenmesi ve hiperglisemi görülmüştür. Bu vakaların tedavisi için, bazı hastalarda insülin veya oral hipoglisemik ajanların kullanılmaya başlatılması veya doz ayarlaması gerekmiştir. Bu hastalardan, proteaz inhibitör tedavisini bırakanların bazılarında hiperglisemi devam etmiştir. Bu etkiler klinik kullanım esnasında rapor edildiğinden, sıklık tahmini ve bu etkiler ile proteaz inhibitör tedavisi arasında bir sebep ilişkisi açıklanmamıştır. Ritonavir alan hastalara sildenafil reçete edilirken özel önlem alınmalıdır. Ritonavir ve sildenafilin bir arada uygulanması, sildenafil konsantrasyonunda belirgin artış (EAA da 11 kat artış) ve hipotansiyon, senkop, görme bozuklukları ve uzamış ereksiyon gibi sildenafil ile bağlantılı yan tesirlerde artışla sonuçlanabilir. Ritonavir kullanan hastalar, birlikte uygulandığında ritonavirin plazma konsantrasyonlarını düşürmesi muhtemel olan St. John s Wort (Hypericum perforatum sarı kantaron) içeren ürünleri kullanmamalıdır (bkz. İlaç Etkileşimleri). HMG-CoA redüktaz inhibitörleri olan simvastatin ve lovastatin, metabolizma açısından CYP3A ile yüksek oranda ilişkili olduğundan, ritonavirin simvastatin ile bir arada uygulanması rabdomiyoliz dahil myopati riskini artırması nedeniyle önerilmez. Ritonavir eğer daha düşük ölçüde CYP3A4 ile metabolize olan atorvastatin ve lovastatin ile aynı anda kullanılıyorsa dikkat edilmeli ve azaltılmış dozlar düşünülmelidir. Eğer HMG-CoA redüktaz inhibitörü ile tedavi endike ise, pravastatin veya fluvastatin önerilir. Ritonavir esas olarak karaciğerde metabolize ve elimine olur. Bu nedenle, hepatik fonksiyonu bozuk olan hastalara ritonavir uygulanırken önlem alınmalıdır. Direnç/Çapraz Direnç: Proteaz inhibitörleri arasında HIV çapraz direnç potansiyeli tam olarak açıklanmamıştır. Bu nedenle birlikte veya sonradan uygulanan proteaz inhibitörlerinin aktiviteleri üzerine ritonavir tedavisinin nasıl etki edeceği bilinmemektedir. Laboratuar Testleri: Ritonavir, trigliserid, kolesterol, SGOT, SGPT, GGT, CPK ve ürik asit seviyelerinde değişimlere neden olmuştur. Ritonavir tedavisine başlanmadan önce ve periyodik aralıklarla veya tedavi esnasında herhangi bir klinik işaret veya semptom görüldüğünde, uygun laboratuar testleri yapılmalıdır. Hemofili: Proteaz inhibitörleri ile tedavi edilen hemofili tip A ve B hastalarında spontan deri hematomları ve hemartrozları dahil artmış kanama vakaları rapor edilmiştir. Bazı hastalara, ilaveten faktör VIII verilmiştir. Yağların Tekrar Dağılımı: Antiretroviral tedavi alan hastalarda santral obezite, dorsoservikal yağ artışı, periferik incelme, yüz zayıflaması, meme büyümesi ve

4 4 cushingoid görünüm dahil vücut yağı dağılımında değişme/yağ birikimi gözlenmiştir. Bu olayların mekanizması ve uzun dönemli sonuçları henüz bilinmemektedir. Nedensel bir ilişki açıklanmamıştır. Lipid Bozuklukları: Tek başına veya saquinavirle kombine halde ritonavir tedavisi, toplam trigliserid ve kolesterol konsantrasyonlarında belirgin artışla sonuçlanır. Trigliserid ve kolesterol testi, ritonavir tedavisine başlanmadan önce ve tedavi sırasında da belirli periyodlarda uygulanmalıdır. Lipid bozuklukları klinik olarak gerek duyulduğunda tedavi edilmelidir. Disopiramid, meksiletin, nefazadon veya fluoksetin ile birlikte uygulanan ritonavir ile kardiyak ve nörolojik olaylar rapor edilmiştir. İlaç etkileşim olasığı göz ardı edilemez. Çeşitli ilaçlarla birlikte kullanım İlaç Etkileşimleri bölümünü okuyunuz. Gebelikte Kullanımı: Gebelik Kategorisi B - Hamile kadınlarda yapılmış yeterli iyi kontrollü araştırmalar yoktur. Ritonavir hamilelikte ancak potansiyel faydaları potansiyel risklerinden kesin olarak ağır basarsa kullanılmalıdır. Emziren Anneler: İlacın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütüyle atıldığı ve ritonavirin bebek gelişimdeki etkileri bilinmediğinden ritonavir, emziren annelerde ancak potansiyel faydaları potansiyel risklerine ağır basarsa kullanılmalıdır. HIV ile enfekte kadınlara, HIV transmisyonundan sakınmak için çocukların emzirilmemeleri önerilmektedir. Norvir in araç veya makina kullanımı üzerine muhtemel etkileri, özel olarak araştırılmamıştır. Bununla birlikte somnolans (uyku hali) ve baş dönmesi, bilinen istenmeyen etkilerden olduğu için, araç veya makina kullanımı sırasında bu durum göz önüne alınmalıdır. Ritonavir, HIV enfeksiyonu için kesin bir tedavi değildir ve hastalar oportünistik enfeksiyonlar dahil HIV enfeksiyonuyla ilgili hastalıklara yakalanabilirler. Bu nedenle, hastalara sağlık durumlarındaki önemli bütün değişiklikler için tıbbi tedavi görmeleri tavsiye edilmelidir. Hastalara ritonavir tedavisinin cinsel ilişki veya kan yoluyla HIV i başkalarına bulaştırma riskini azaltmadığı bildirilmelidir. Hastalar, ilacı her gün belirtildiği şekilde almaları için uyarılmalıdır. Hastalar, doktorlarına danışmadan dozu değiştirmemeliler veya ilacı kesmemelidirler. Eğer bir doz atlanırsa, hasta bir sonraki dozu hemen almalıdır. Bir doz atlandığında, bir sonraki dozun iki katı kesinlikle alınmamalıdır. Ritonavir ile birlikte alındığında bazı ilaçlarla etkileşim gösterdiğinden, hastalara reçeteli veya reçetesiz kullandıkları bütün ilaçları doktorlarına bildirmeleri tavsiye edilmelidir. ADVERS ETKİLER / YAN ETKİLER Ritonavir alan hastalar arasında asteni dışında en sık rapor edilen advers etkiler bulantı, diyare, kusma, anoreksi, karın ağrısı, tad bozukluğu ile ağız çevresinde (sirkumoral) ve periferal parestezi dahil olmak üzere gastrointestinal ve nörolojik bozukluklardır. Ritonavir kullanımı sonucu görülen ve ritonavir ile muhtemel veya bilinmeyen ilişkisi olan diğer advers etkiler aşağıda belirtilmiştir. Bütün Olarak Vücut Sistemi: Batın genişlemesi, kazaen yaralanma, alerjik reaksiyon, sırt ağrısı, kaşeksi, göğüs ağrısı, üşüme nöbeti, yüz ağrısı, flu sendromu, hormon seviyelerinde değişiklik, hipotermi, böbrek ağrısı, kırıklık-keyifsizlik, boyun ağrısı, boyun sertliği, yağların

5 5 tekrar dağılımı/akümülasyonu, substernal göğüs ağrısı, fotosensitivite reaksiyonu, karın ağrısı, asteni, ateş, başağrısı ve ağrı. Kardiyovasküler Sistem: Hemoraji, hipotansiyon, migren, palpitasyon, periferal vasküler bozukluk, postural hipotansiyon, senkop, taşikardi ve vazodilatasyon. Sindirim Sistemi: Anormal dışkı, kanlı diyare, dudak iltihabı), safra yolu iltihabı, kolit, konstipasyon, disfaji, özofajit, gastrit, gastroenterit, gastrointestinal bozukluk, gastrointestinal hemoraji, jinjivit, hepatit, hepatomegali, ileit, karaciğer tahribatı, oral moniliyaz, pankreatit, periodontal abse, rektal rahatsızlık, tenezm, susuzluk, anoreksi, diyare, ağız kuruluğu, dispepsi, geğirti, gaz, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, lokal boğaz iritasyonu, ağız ülseri, bulantı ve kusma. Endokrin Sistem: Diabetes mellitus. Kan ve Lenf Sistemi: Anemi, ekimoz, lökopeni, lenfadenopati, lenfositoz ve trombositopeni. Metabolik ve Nütrisyonel Bozukluklar: Avitaminoz, dehidratasyon, ödem, glukozüri, gut, hiperkolesteremi, periferal ödem, hiperlipemi ve kilo kaybı. İskelet / Kas Sistemi: Artralji, artroz, eklem bozukluğu, kas krampları, kas zayıflığı, miyozit, kas fasikülasyonu (seğirmesi - kasılması) ve miyalji. Sinir Sistemi: Anormal rüyalar, anormal yürüyüş, ajitasyon, amnezi, afazi, ataksi, konfüzyon, konvülsiyon, depresyon, diplopi, ruhsal durumun sürekli değişmesi (emosyonel labilite), öfori, grandmal konvülsiyon, halüsinasyonlar, koordinasyon bozukluğu, libido azalması, sinirlilik, nevralji, nöropati, paralizi, periferal nöropati, periferal sensoryal nöropati, kişilik bozukluğu, anormal düşünce, titreme, üriner retansiyon, baş dönmesi, anksiyete, ağız çevresinde (sirkumoral) parestezi, hiperestezi, uykusuzluk, parestezi, periferal parestezi ve somnolans. Solunum Sistemi: Astım, dispne, burun kanaması, hıçkırık, hipoventilasyon, interstisyel pnömoni, akciğer hastalığı, rinit, sinüzit, artan öksürük ve farenjit. Deri Sistemi: Akne, kontakt dermatit, cilt kuruması, ekzema, folikülit, molluskum kontagiosum, psoriazis, sebore, ürtiker, vezikülobüller dökülme, makülopapüler kızarıklık, prurit, kızarıklık, isilik ve terleme. Özel Duyular: Anormal elektro-okülogram, anormal elektroretinogram, anormal görme, ambliyopi / bulanık görme, blefarit, kulak ağrısı, göz ağrısı, işitme bozukluğu, kulak sıvısı artışı, iritis, koku alma duyusunun bozulması, fotofobi, tat duyusunun kaybolması, kulak çınlaması, üveit, görme alanı bozukluğu ve tad alma bozukluğu. Ürogenital Sistem: Dizüri, hematüri, empotans, böbrek taşı, böbrek yetmezliği, noktüri, peniste duyu kaybı, poliüri, piyelonefrit, üretrit, sık idrara çıkma, hematüri, menoraji, vajinit, idrar yolları enfeksiyonu ve meme ağrısı. Sebep ve etki bağlantısı açıklanmayan nöbet raporları bildirilmiştir. Genellikle gastrointestinal semptomlarla alakalı ve bazen hipotansiyon, senkop veya renal yetersizlik ile sonuçlanan dehidratasyon bildirilmiştir. Senkop, ortostatik hipotansiyon ve renal yetersizlik, ayrıca bilinen dehidratasyon olmaksızın da bildirilmiştir. Miyokard enfarktüsü bildirilmiştir. Laboratuar Bulgularındaki Değişiklikler Klinik Kimya: Yüksek gama glutaril transpeptidaz (GGT) (%12); sık sık yüksek kreatin fosfokinaz (CPK), yüksek trigliseridler, yüksek alanin transaminaz (SGPT), ara sıra yüksek aspartat transaminaz (SGOT), yüksek amilaz, yüksek ürik asid, düşük potasyum, yüksek glukoz, düşük toplam kalsiyum, yüksek magnezyum, yüksek toplam bilirubin, yüksek alkali fosfataz. Hipertrigliseridemi, hiperkolesterolemi ve hiperürisemi açıkça ritonavir tedavisiyle ilgilidir. Hematoloji: Düşük akyuvarlar (WBC) (%16); ara sıra düşük hemoglobin, düşük nötrofil, yüksek eozinofil, yüksek akyuvarlar, yüksek nötrofil, yüksek protrombin zamanı.

6 6 BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Ritonavir sitokrom P450'nin aracılık ettiği birçok biyotransformasyon için kuvvetli bir inhibitördür. Literatür incelemesi bazında ritonavirin aşağıdaki ilaçların plazma konsantrasyonlarında büyük artışlar meydana getirmesi beklendiğinden, bu ilaçlar ritonavir ile birlikte uygulanmamalıdır: Amiodaron, astemizol, bepridil, sisaprid, dihidroergotamin, enkainid, ergotamin, flekainid, pimozid, propafenon, kinidin ve terfenadin. Bu ilaçların aritmiler, hematolojik anormallikler, nöbetler veya diğer potansiyel ciddi advers etkiler gibi bilinen riskleri vardır. Vazospazm ve doku iskemisi ile karekterize olan akut ergot zehirlenmesi, ritonavirin ergotamin veya dihidroergotoaminin eşzamanlı kullanımı ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca ritonavir, aşağıdaki yüksek ölçüde metabolize olan sedatif ve hipnotiklerde de büyük ölçüde artışa neden olabileceğinden ve aşırı sedasyon ve solunum depresyonuna yol açma potansiyelinden dolayı midazolam ve triazolam ile birlikte uygulanmamalıdır. Ritonavir üzerine etkiler CYPA aktivitesini artıran ajanların (örneğin fenobarbital, karbamazepin, deksametazon, fenitoin, rifampin ve rifabutin) ritonavir klirensinde artışa sebep olarak ritonavirin plazma konsantrasyonunu düşürmeleri beklenir. Tütün kullanımı ritonavir EAA sında % 18 düşüşe neden olur. Birlikte uygulanan ilaçlar üzerine etkiler Ritonavir disopiramid, meksiletin, nefazodon veya fluoksetin ile bir arada uygulandığında kardiyak ve nörolojik vakalar bildirilmiştir. İlaç etkileşim ihtimali bertaraf edilememiştir. Flutikazon ile birlikte yüksek dozda ritonavir kullanıldığında Cushing Sendromu ve böbrek üstü bezinin baskılanması bildirilmiştir. Alprazolam: Ritonavirin alprazolam ile birlikte uygulanması, alprazolam ın ortalama EAA değerlerinde olmamakla birlikte, ortalama C maks değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşüşle sonuçlanmıştır. Benzer olarak, sedasyon etki eğrisinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş gözlenmiş olmasına rağmen, sedasyon derecesinde böyle bir etki görülmemiştir. Öğrenme etkisi ile hafif psikomotor bozukluk tespit edilmiştir. Bu farmakokinetik ve farmakodinamik sonuçlar, alprazolam ın farmakolojik etkisi göz önüne alındığında tutarsızdır. Bu sonuçlar klinik olarak anlamlı bulunmamaktadır. Amprenavir: Yapılan çalışmalar, HIV proteaz inhibitörü amprenavir konsantrasyonlarının, ritonavir ile birlikte kullanıldığında arttığını göstermiştir. Desipramin: 12 saatte bir 500 mg ritonavir ve 100 mg lık tek bir desipramin dozunu birlikte alan hastalarda desipraminin EAA sında % 145 artış olması nedeniyle her iki ilacı birlikte alanlarda desipramin dozunun azaltılması gerekir. Didanosin: 12 saatte bir 600 mg ritonavir ve 12 saatte bir 200 mg didanosin (dd) in birlikte uygulanması sırasında ddl nin kararlı durum C maks ve EAA değerlerinde sırasıyla %16 ve %13 oranında azalmaya karşılık ritonavirde bir değişiklik olmadığından doz ayarlaması gerekmeyecektir. Bununla birlikte, formülasyon geçimsizliğini önlemek amacıyla iki ilaç 2.5 saat arayla uygulanmalıdır. Disülfiram/Metronidazol: Ritonavir solüsyonlarında %43 etanol bulunur; bu nedenle, ritonavir ve disülfiram veya disülfiram benzeri reaksiyonları olan ilaçların (örn. metronidazol) birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.

7 7 Efavirenz: Günde iki kere 500 mg ritonavir ve günde bir kere 600 mg efavirenz alan sağlıklı gönüllülerde, efavirenzin kararlı durum EAA değeri %21 artmıştır. Buna bağlı olarak ritonavir EAA değerinde de %17 artış gözlenmiştir. Fusidik Asid: Ritonavir dahil proteaz inhibitörlerinin fusidik asidle bir arada uygulanması sonucu, plazmada proteaz inhibitör konsantrasyonunun ve fusidik asid konsantrasyonunun artması beklenir. Hypericum perforatum (St. John s Wort): Ritonavir kullanan hastalar, ritonavirin plazma konsantrasyonlarını azaltması muhtemel olan St. John s Wort (Hypericum perforatum sarı kantaron) içeren ürünleri ritonavirle birlikte kullanmamalıdır. Bu etki CYP3A4 ün indüksiyonu nedeniyle ortaya çıkabilir ve direnç gelişimi ve terapötik etkinin kaybı şeklinde sonuçlanabilir (bkz. Uyarılar/Önlemler). Indinavir: Ritonavir, indinavirin CYP3A aracılığındaki metabolizmasını inhibe eder. Sağlıklı bireylerde, tek bir 400 mg 600 mg lık indinavir dozu ile verilen günde iki kere 200 mg 400 mg ritonavir dozu; tek başına verilen 400 mg 600 mg indinavir dozuyla karşılaştırıldığında, indinavir EAA değerini %185 ten %475 e, C maks %21 den %110 a ve C maks kat artırmıştır. Açlık koşullarında tek başına günde üç kere 800 mg indinavir uygulamasında gözlenen değerlere kıyasla, günde iki kere 400 mg ritonavir ve 400 mg indinavirin yemekle birlikte bir arada uygulanması benzer bir indinavir EAA değeri, C min değerinde 4 kat artış ve C maks değerinde %50 - %60 düşüş ile sonuçlanmıştır. Ritonavir ve indinavirin bir arada uygulanması, indinavirin artan serum konsantrasyonu ile sonuçlanacaktır. Bu kombinasyonun hastalarda uygulanması ile ilgili kısıtlı güvenilirlik ve etkinlik bilgileri mevcuttur. Günde iki kere 800 mg indinavir dozuna eşit veya aşan dozlarla ritonavir birlikte uygulandığında, nefrolityazis riski artabilir. Hastaların yeterli derecede hidrasyonu ve takibi sağlanmalıdır. Ketokonazol: Ritonavir (500 mg q12h) ve ketokonazolün (200 mg qd) bir arada uygulanması, ortalama EAA 24 ve C maks değerleri sırasıyla %244 ve % 55 oranında artmasıyla sonuçlamıştır. (Ketokonazolün ortalama yarılanma ömrü 2.7 den 13.2 ye artmıştır. Ritonavirin ortalama EAA 24 ve C maks değerleri sırasıyla %18 ve %10 oranında artmıştır). Ritonavir dozunun ayarlanması gerekli olmamakla beraber, ketokonazolün 200 mg/gün veya daha yüksek dozları ritonavir ile kombine halde dikkatle kullanılmalı ve ketokonazolün daha düşük dozları düşünülmelidir. Klaritromisin: Renal yetersizlikte, ritonavir ile birlikte uygulandığında CL CR ml/dakika olan hastalarda klaritromisin dozu %50 azaltılmalıdır. CL CR < 30 ml/dakika olan hastalarda klaritromisin dozu %75 azaltılmalıdır. 1g/gün den büyük klaritromisin dozları, ritonavir ile birlikte verilmemelidir. Meperidin: Ritonavir in oral alınan meperidin ile birlikte kullanılmasıyla, meperidin in EAA ı ortalama %62 azalmıştır. Aynı anda meperidin metabolitinin EAA sı %47 artmıştır. Normeperidin farmakolojik olarak aktif olduğundan hem analjezik hem de SSS stimülan aktivitesi gösterdiğinden ve meperidin den daha uzun yarılanma ömrü olduğundan, ritonavirle meperidin in uzun süre kullanımı ve doz artışı önerilmemektedir. Metadon: Ritonavirin metadon ile bir arada uygulanması sonucu metadon konsantrasyonunun düşmesi beklenir. Metadon dozunun artırılması düşünülmelidir. Nelfinavir: Ritonavir ve nelfinavir arasındaki etkileşimin, sitokrom P450 inhibisyonu ve indüksiyonunun her ikisiyle de ilişkili olduğu düşünülmektedir. Aynı anda günde iki kere 400 mg ritonavir dozu uygulandığında, nelfinavir in aktif metaboliti olan M8 in konsantrasyonunu önemli oranda artar ve dolayısıyla nelfinavir konsantrasyonunda küçük bir artışla sonuçlanır. Yapılan bir çalışmada 10 hastada günde iki kere 750 mg nelfinavir ve 400 mg ritonavir

8 8 uygulaması, günde üç kere 750 mg nelfinavir monoterapisinden elde edilen geçmişteki verilerden biraz daha yüksek EAA (%160), C maks (%121) ve C dip (%123) ile sonuçlanmıştır. M8 in EAA değeri %347 artmıştır. Oral Kontraseptifler: 12 saatte bir 500 mg ritonavir ve etinil estradiol içeren oral kontraseptifler birlikte uygulandıklarında etinil estradiolün ortalama C maks ve ortalama ve EAA değerlerinde %32 ve %40 azalma görülmesi nedeniyle etinil estradiol içeren oral kontraseptif dozlarının artırılması veya alternatif kontrasepsiyon metodları düşünülmelidir. Rifabutin: 12 saatte bir ritonavir ve rifabutinin birlikte uygulanması sonucu rifabutin ve 25-Odeasetil rifabutin aktif metabolitinin EAA değerlerinde sırasıyla yaklaşık 4 ve 35 katlık bir artışa neden olduğu görülmüştür. Normal doz olan, günde 300 mg ın ¾ ü oranında rifabutin dozunun azaltılması önerilir (örneğin, gün aşırı veya haftada üç kere 150 mg). Daha yüksek oranda dozun azaltılması gerekebilir. Sakinavir: Ritonavir, saquinavir in metabolizmasını çok yüksek oranda inhibe eder, bu durum saquinavirin plazma konsantrasyonunun aşırı derecede artması ile sonlanır. HIV ile enfekte hastalarda yaklaşık 4 haftalık saquinavir (400 mg veya 600 mg BID) ve ritonavir (400 mg veya 600 mg BID) kombine tedaviyi takiben saquinavir EAA değerleri, önceden tek başına 600 mg TID saquinavir alan hastaların EAA değerlerinden en az 17 kat daha büyüktür. Bu nedenle, 24 haftaya kadar kombinasyon tedavisi olarak kullanıldıklarında ritonavir veya saquinavirin günde 2 defa 400 mg dan yüksek dozları advers etkilerde artış ile ilgilidir. Günde 2 kere 400 mg invirase R (saquinavir mezilat sert jelatin kapsül) ve günde 2 kere 400 mg ritonavir dozları ile elde edilen plasma düzeyi, günde 2 kere 400 mg Fortovase TM (saquinavir yumuşak jelaltin kapsül) ve günde 2 kere 400 mg ritonavir dozları ile elde edilen plasma düzeyine benzer. Sildenafil: Ritonavir alan hastalara sildenafil reçete edilirken özel önlem alınmalıdır. Ritonavir ve sildenafilin bir arada uygulanması, sildenafil konsantrasyonunda belirgin artış (EAA da 11 kat artış) ve hipotansiyon, senkop, görme bozuklukları ve uzamış ereksiyon gibi sildenafil ile bağlantılı yan tesirlerde artışla sonuçlanabilir. Sülfametoksazol/Trimetoprim: 12 saatte bir 500 mg ritonavir ve sülfametoksazol/trimetoprim birlikte uygulandığında sülfametoksazol EAA sında %20 azalma ve trimetoprimde %20 artış görüldüğünden doz ayarlaması gerekmeyecektir. Teofilin: 12 saatte bir 500 mg ritonavir ve teofilin birlikte uygulandıklarında teofilin EAA değerinde %43 düşüş görülmesi nedeniyle, teofilin dozajında bir artış gerekli olabilir. Warfarin: Yapılan çalışmalarda, çoklu ritonavir dozunun (günde 2 doz 400 mg) warfarin enantiomerininin tek doz farmakokinetiğini farklı etkilediği görülmüştür. S-warfarinin EEA sı istatiksel olarak anlamlı derecede olmamakla birlikte ritonavirden etkilenmektedir. Daha az güçlü olan R-warfarin EEA sı ritonavirle birlikte uygulandığında ortalama % 33 azalmaktadır. Ritonavirin birlikte uygulandığında warfarinin antikoagülan etkisi üzerine etkisini tahmin etmek güçtür. Ritonavir ve warfarin birlikte kullanıldığı zaman INR nin sıkı takibi gerekmektedir. Zidovudin: 6 saatte bir 300 mg ritonavir ve 8 saatte bir 200 mg zidovudin (AZT) birlikte uygulandıklarında zidovudin C maks ve EAA değerlerinin sırasıyla %27 ve %25 azaldığı görülmüştür.

9 9 Ritonavir ile plazma konsantrasyonları değişebilen diğer ilaçlar Ritonavirin hem in vivo hem de in vitro olarak sitokrom P450 3A (CYP3A) nın inhibitörü olduğu bulunmuştur. Ritonavir ayrıca, glukuronozil transferaz, CYP1A2 ve muhtemelen CYP2C9 dahil diğer enzimlerle birlikte CYP3A yı indükler gibi görünmektedir. CYP3A ile geniş ölçüde metabolize olan ve yüksek oranda ilk geçiş etkisine maruz kalan ajanlar, ritonavirle bir arada uygulandıklarında, en çok EAA daki büyük artışlardan (> 3 kat) etkilenir gibi görünürler. HIV ile enfekte olan hastalara reçetelenen 200 ü aşkın ilaç ritonavir ile potansiyel ilaç etkileşimlerini saptamak amacıyla sistemli bir şekilde incelenmiştir. Ritonavir ile kalsiyum kanal blokerleri, immünosupresanlar, HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, bazı steroidler veya diğer CYP3A substratlarının bir arada uygulanması sonucu, bu ajanların konsantrasyon-larının büyük oranda artışı ve dolayısıyla dozajın düşürülmesi (> %50) olasıdır. Terapötik aralığı dar olan tüm ilaçların (antikoagülanlar, antiepileptikler, antiaritmikler gibi) ritonavir ile birlikte kullanılması düşünüldüğünde özel önlem alınmalıdır. Bazı ilaçlarla metabolizmanın indüklenebilmesi ve dolayısıyla konsantrasyonların azalmasına neden olabilir (bkz. Aşağıdaki tablo). Norvir İle Birlikte Uygulandıklarında Plazma Konsantrasyonları Artabilen Diğer İlaçlara Örnekler İlaç sınıfı Diğer ilaçlardan örnekler Narkotik analjezikler Tramadol, propoksifen Antiaritmikler Disopiramid, lidokain, meksiletin Antikonvülsanlar Karbamazepin, klonazepam, etosüksimid Antidepresanlar Bupropion, nefazodon, seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), trisiklikler Antiemetikler Dronabiol Antiparaziterler Kinin Beta-blokerler Metoprolol, timolol Kalsiyum kanal blokerleri Diltiazem, nifedipin, verapamil Hipolipidemikler, HMG CoA redüktaz inhibitörleri Atorvastatin, lovastatin*, simvastatin* İmmünosüpresanlar Siklosporin, takrolimus Nöroleptikler Perfenazin, risperidon, tiyoridazin Sedatif/hipnotikler Klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, zolpidem Steroidler Deksametazon, flutikazon,prednison Stimüle ediciler Metamfetamin Norvir İle Birlikte Uygulandıklarında Plazma Konsantrasyonları Azalabilen İlaçlara Örnekler Antikoagülanlar Warfarin Antikonvülsanlar Fenitoin, divalproex, lamotigrin Antiparaziterler Atovakuon * Bu ilaçların ritonavirle bir arada uygulanması önerilmez. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Norvir Yumuşak Kapsül; oral yolla (ağızdan) uygulanır ve tercihen gıdalarla alınması önerilir. Erişkinler Erişkinler için önerilen ritonavir dozu ağız yoluyla günde 2 defa 600 mg (= 7.5 ml) dır (600 mg = 6 yumuşak kapsül). Doz titrasyon cetveli, bir yandan uygun ritonavir plasma düzeylerinin idame edilmesinde, diğer yandan da tedavi sırasında ortaya çıkan advers etkilerin azaltılmasında yardımcı olur. Ritonavir tedavisine üç gün süreyle günde 2 kere en az 300 mg doz ile başlanmalı ve günde 2 kere 100 mg doz artışı ile günde 2 kere 600 mg a kadar 14 günü aşmayan bir sürede arttırılmalıdır. Hastalara hafif ile orta şiddetteki gastrointestinal rahatsızlıklar ve paresteziler gibi sıkça gözlenen advers etkilerin, tedavi ilerledikçe azalacağı konusunda bilgi verilmelidir. Hastalar üç günden fazla günde iki kere 300 mg dozu almamalıdır.

10 10 İkili (dual) PI İçeren Kombinasyon Rejimleri Ritonavirin tedavi edici dozları dahil bir başka proteaz inhibitörü ile klinikte ikili tedavi deneyimi sınırlıdır. Ritonavir mevcut olan çoğu proteaz inhibitörlerinin metabolizmasını inhibe eder. Bu nedenle, ritonavir ile düşünülen herhangi ikili tedavi rejiminde, ilgili ajanların farmakokinetik etkileşimi ve güvenilirlik verileri göz önüne alınmalıdır. Bu sınıftaki ajanlarda büyük oranda çapraz direnç sözkonusudur. Direnci en az ölçüde örtüşen iki PI ajanının kombinasyonu düşünülmelidir. Ritonavirin bu tip tedavi rejimlerinde kullanımı bu faktörlere dayanarak yönlendirilmelidir. Ritonavirin sakinavirle kullanımı için, günde iki kere 300 mg ritonavir dozunun başlatılmasıyla, dikkatle titrasyonu yapılan doz kullanılmıştır. Ritonavirin indinavirle kullanımı için, günde iki kere 200 mg ritonavir dozuyla başlayarak, günde iki kere 100 mg artışla iki hafta içinde günde iki kere 400 mg doza ulaşmak üzere bir doz titrasyonu dikkatle uygulanmıştır. Pediatrik Hastalar Doz ayarı ve yutma kolaylığı bakımından pediatrik hastalarda Norvir Oral Çözelti 80 mg/ml nin kullanılması önerilir. Dozaj tablosu aşağıda bilgi olarak verilmektedir. Ritonavir diğer antiretroviral ajanlarla kombine halde kullanılmalıdır. Önerilen ritonavir dozu günde 2 kere ağız yoluyla 400 mg/m 2 dir ve günde 2 kere 600 mg ı aşmamalıdır. Ritonavir 250 mg/m 2 doz ile başlatılmalı ve 2-3 günlük aralarla günde 2 kere 50 mg/m 2 arttırılmalıdır. Eğer hasta advers etkilerden dolayı günde 2 kere 400 mg/m 2 ye tahammül edemezse, diğer antiretroviral ajanlar ile kombine halde tahammül edilen en yüksek dozda idame tedavisi uygulanmalıdır. Mümkün olduğunda doz, kalibre edilmiş dozaj şırıngası kullanılarak uygulanmalıdır. Ritonavirin 2 yaşın altındaki çocuklarda güvenilirlik ve etkinliği tespit edilmemiştir. Vücut Yüzey Alanı (m 2 )* Günde 2 kez 250 mg/m 2 doz PEDİATRİK DOZ KILAVUZU Günde 2 kez Günde 2 kez 300 mg/m 2 doz 350 mg/m 2 doz ml (62.5 mg) 0.9 ml (75 mg) 1.1 ml (87.5 mg) ml (125 mg) 1.9 ml (150 mg) 2.2 ml (175 mg) ml (250 mg) 3.75 ml (300 mg) 4.4 ml (350 mg) ml (312.5 mg) 4.7 ml (375 mg) 5.5 ml (437.5 mg) ml (375 mg) 5.6 ml (450 mg) 6.6 ml (525 mg) Günde 2 kez 400 mg/m 2 doz 1.25 ml (100 mg, 1 yumuşak kapsül) 2.5 ml (200 mg, 2 yumuşak kapsül) 5 ml (400 mg, 4 yumuşak kapsül) 6.25 ml (500 mg, 5 yumuşak kapsül) 7.5 ml (600 mg, 6 yumuşak kapsül) * Vücut yüzey alanı şu formül ile hesaplanır: VYA(m 2 ) = Boy (cm) x Ağırlık (kg) 3600 DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER İnsanlarda ritonavir ile akut doz aşımı deneyimleri sınırlıdır. Klinik araştırmalarda bir hasta 1500 mg/günlük dozu 2 gün süreyle almış ve bildirilen parestezi durumu, dozun azaltılmasıyla geçmiştir. Pazarlama sonrası, ritonavir doz aşımı ile, eozinofili ile birlikte bir böbrek yetmezliği vakası rapor edilmiştir. Ayrıca aktivitede azalma, ataksi, dispne ve titremelerin de olabileceği deneysel olarak tespit edilmiştir.

11 11 Doz aşımını tedavisi: Ritonavirin doz aşımı için özel bir antidotu yoktur. Ritonavir doz aşımının tedavisi hayati fonksiyonların izlenmesi ve hastanın klinik durumunun gözlenmesi dahil genel destekleyici önlemleri içermelidir. Doz aşımının tedavisinde gastrik lavajın ve aktif karbon uygulanmasının da gerekli olduğu belirtilmektedir. Ritonavir büyük ölçüde karaciğerde metabolize olduğu ve yüksek oranda proteine bağlandığı için ilacın giderilmesinde diyalizin faydalı olması olası değildir. SAKLAMA KOŞULLARI NORVIR Yumuşak Kapsül 2 C - 8 C arasında buzdolabında saklanmalıdır. Hasta kullanım kolaylığı bakımından, 30 gün süreyle 25 C'nin altında saklanabilir. Işıktan, aşırı sıcaklıklardan ve donmaktan koruyunuz. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ Norvir Yumuşak Kapsül 100 mg, bir şişede 84 kapsül; bir kutuda dört şişe olmak üzere bir kutuda toplam 336 kapsül bulunacak şekilde ambalajlanarak satışa sunulmuştur. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. Reçete ile satılır. Ruhsat Sahibi : Abbott Laboratuarları İth.İhr.ve Tic.Ltd.Şti. Ekinciler Cad. Hedef Plaza No: 3 Kavacık Beykoz İSTANBUL Ruhsat Tarihi : Ruhsat No : 111/49 Üretim Yeri : Abbott Laboratories lisansı ile RP Scherer France 74 Rue Principale Beinheim Fransa Bu prospektüs Sağlık Bakanlığı tarafından 22/12/2005 tarihinde onaylanmıştır.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

Allerset 10 mg Film Tablet

Allerset 10 mg Film Tablet Allerset 10 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablette, 10 mg setirizin dihidroklorür; ayrıca boyar madde titan dioksit bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Allerset Tablet in

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yumuşak beyaz kapsüldür. Kapsüllerin kabuğunda siyah renkle Abbott A ve DS100 kodu baskılıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yumuşak beyaz kapsüldür. Kapsüllerin kabuğunda siyah renkle Abbott A ve DS100 kodu baskılıdır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NORVIR 100 mg Yumuşak Kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her yumuşak kapsül 100 mg ritonavir içerir. Yardımcı maddeler: Alkol Polioksil

Detaylı

CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir.

CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir. CARDURA 4 mg Tablet FORMÜLÜ CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ULSEPAN 40 mg İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon

ÜRÜN BİLGİSİ. ULSEPAN 40 mg İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ ULSEPAN 40 mg İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. BİLEŞİM Etkin madde: Pantoprazol 40 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR Gastroözofageal reflü hastalığı,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROGESTAN 200 mg Yumuşak Kapsül. Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. PROGESTAN 200 mg Yumuşak Kapsül. Ağızdan alınır. PROGESTAN 200 mg Yumuşak Kapsül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir yumuşak kapsülde 200 mg progesteron Yardımcı maddeler: Araşit yağı, lesitin (soya), jelatin, gliserin, titanyum dioksit

Detaylı

Casodex 50 mg Film Tablet

Casodex 50 mg Film Tablet 1 Casodex 50 mg Film Tablet Formül Her bir tablet 50 mg bikalutamid (INN) etken madde ve yardımcı maddeler laktoz, sodyum niģasta glikolat, polividon,magnezyum stearat, metil hidroksi propil selüloz, polietilen

Detaylı

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : Contramal Retard 100 mg Tablet; 100 mg tramadol hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E 171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Contramal

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİFİLİN SİMPLE TABLET 400 mg 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir tablet; 400 mg Dihidroksipropilteofilin içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

Tenoksikam, antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik etkiye sahip bir ajandır. Tenoksikam

Tenoksikam, antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik etkiye sahip bir ajandır. Tenoksikam TENOKSAN 20 MG KAPSÜL FORMÜLÜ Beher kapsül, 20 mg tenoksikam içerir.tenoksan kapsüldeki tenoksikam oksikamgrubundan bir tienotiazin türevidir. Kapsül boyar maddeleri: Sarı demir oksit, titanyum dioksit,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz oval film tablettir. Tabletlerin bir yüzünde Abbott logo diğer yüzünde ise NK kodu baskılıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz oval film tablettir. Tabletlerin bir yüzünde Abbott logo diğer yüzünde ise NK kodu baskılıdır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NORVİR 100 mg Film Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her film tablet 100 mg ritonavir içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KARDOZİN 2 MG TABLET KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. Yardımcı maddeler için,

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GRİPİN kapsül Ağızdan alınır. Etkin maddeler: Her bir kapsül; etkin madde olarak 250 mg Parasetamol ve 15 mg Kafein içermektedir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, Magnezyum Stearat,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. Yardımcı Maddeler: Diğer yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çözelti uygulamada oral uygulamaya yönelik berrak, turuncu bir çözeltidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çözelti uygulamada oral uygulamaya yönelik berrak, turuncu bir çözeltidir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NORVİR 80 mg/ml Oral Solüsyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml oral solüsyon 80 mg ritonavir içerir. Yardımcı maddeler: Alkol (%43.2

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin maddeler: Balık yağı (Omega 3) ve Kırmızı Pirinç Mayası Ekstresi (% 1.5 Monakolin K )

KULLANMA TALİMATI. Etkin maddeler: Balık yağı (Omega 3) ve Kırmızı Pirinç Mayası Ekstresi (% 1.5 Monakolin K ) KULLANMA TALİMATI OMEGUARD Yumuşak Jelatin Kapsül Ağızdan alınır. Etkin maddeler: Balık yağı (Omega 3) ve Kırmızı Pirinç Mayası Ekstresi (% 1.5 Monakolin K ) Yardımcı maddeler: Askorbik asit, Sıvı Vitamin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MYODİN 4mg/2ml IM ampul Kas üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, sitrik asit monohidrat, susuz sodyum

Detaylı

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır.

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. TENOX KAPSÜL FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri Tenoksikam kuvvetli

Detaylı

Ercefuryl Oral Süspansiyon

Ercefuryl Oral Süspansiyon Ercefuryl Oral Süspansiyon FORMÜLÜ Bir ölçekte (5 ml): Nifuroksazid 200 mg (Nipajin M, şeker, alkol ve portakal aroması içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Bir nitrofuran türevi

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg klemastine (hidrojen fumarat halinde) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg klemastine (hidrojen fumarat halinde) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAVEGYL Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 1 mg klemastine (hidrojen fumarat halinde) içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI FUSİNAT 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz PH 200, krospovidon, laktoz anhidrat,

Detaylı

ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet

ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet FORMÜLÜ: Her enterik kaplı tablet: 40 mg pantoprazole eşdeğer 45.1 mg pantoprazol sodyum seskihidrat ve boyar madde olarak; titanyum dioksit (E171) ve kinolin sarısı

Detaylı

o Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

o Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. TELZİR 700 mg film tablet Ağızdan alınır Etkin madde: Her tablette; 700 mg fosamprenavir içerir. Yardıma maddeler: Hipromeloz, titanyum dioksit, triasetin, kırmızı demir oksit, mikrokristalize selüloz,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CRIXIVAN 400 mg kapsül Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. CRIXIVAN 400 mg kapsül Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI CRIXIVAN 400 mg kapsül Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir tablet 400 mg indinavire eşdeğer indinavir sülfat içermektedir. Yardımcı maddeler: Laktoz anhidroz, magnezyum stearat,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 400 mg (indinavir sülfat olarak) Sert kapsül. Yarı-opak, beyaz kapsüllerin üzerinde yeşil renkte CRIXIVAN TM bulunmaktadır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 400 mg (indinavir sülfat olarak) Sert kapsül. Yarı-opak, beyaz kapsüllerin üzerinde yeşil renkte CRIXIVAN TM bulunmaktadır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CRIXIVAN 400 mg kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İndinavir Yardımcı maddeler: Laktoz 400 mg (indinavir sülfat olarak) 149.6 mg Yardımcı

Detaylı

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT tablet 100 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül

APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül FORMÜLÜ: Her kapsülde mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde; Lansoprazol 30 mg Boyar madde olarak: Kinolin sarısı (E 104), İndigokarmin (E 132), Titandioksit

Detaylı

Formülü: Her bir kapsül 0.5 mg dutasterid içerir. Boyar madde olarak; titanyum dioksit ve sarı demir oksit içerir.

Formülü: Her bir kapsül 0.5 mg dutasterid içerir. Boyar madde olarak; titanyum dioksit ve sarı demir oksit içerir. Formülü: Her bir kapsül 0.5 mg dutasterid içerir. Boyar madde olarak; titanyum dioksit ve sarı demir oksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik özellikleri: BPH (Bening Prostat Hiperplazisi),

Detaylı

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablet; 120 mg feksofenadin hidroklorür ve boyar madde olarak ; titanyum dioksit, kırmızı demir oksit ve sarı demir oksit içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kullanıma hazır oral süspansiyon. Hafif, krem sarısı, homojen, vişne/nane aromalı opak süspansiyon.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kullanıma hazır oral süspansiyon. Hafif, krem sarısı, homojen, vişne/nane aromalı opak süspansiyon. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MIKOSTATIN oral süspansiyon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Nistatin 100.000 ünite/ml Yardımcı maddeler: Etanol Sukroz 8,07 mg/ml 500 mg/ml

Detaylı

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GYNO-TROSYD 100 mg vajinal tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiokonazol 100 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir.

FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. AMLOVAS Tablet 10 mg FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Amlodipin uzun etki süreli, dihidropiridin türevi bir kalsiyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LAVODROP 30 mg/5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Levodropropizin 30 mg/5 ml Yardımcı maddeler: Her 5 ml de; Sukroz 2.5 g Gliserin 0.5

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAXTHİO 4 mg/2 ml İM Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiyokolşikosid 4 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CALUX 50 mg film tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CALUX 50 mg film tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CALUX 50 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bikalutamid 50 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 36.0 mg Titanyum dioksit 1.56

Detaylı

Desyrel Tablet 100 mg

Desyrel Tablet 100 mg FORMÜLÜ Bir tablet, 100 mg trazodon HCl içerir. Desyrel Tablet 100 mg FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Trazodon, anksiyete ve uyku bozukluklarının eşlik ettiği depresyon gibi depresif

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz 175 mg Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MACMIROR COMPLEX 500 mg + 200.000 IU vajinal ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir vajinal ovül Nifuratel 500 mg; Nistatin 200.000 IU

Detaylı

: Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir.

: Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. VERTİN 16 mg Tablet Ağızdan alınır Etkin madde Yardımcı maddeler : Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. : Mikrokristalize selüloz, mannitol, sitrik asit monohidrat, susuz kolloidal

Detaylı

Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer

Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 2 2 1 Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar Anksiyete, kesin olarak tanımlanabilir bir uyarıya bağlanamayan, huzursuzluk,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: DİCLORAL gargara 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml 0,74 mg diklofenak (serbest asit şeklinde) içerir. Yardımcı madde(ler): Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI ZEFFĐX 100 mg film tablet Ağızdan alınır Etkin madde: Her tablette; 100 mg lamivudin içerir. Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit, sentetik kırmızı demir oksit, sentetik sarı demir oksit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de;

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; Fenazon 45.52 mg Lidokain hidroklorür 11.38 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Harpagophytum procumbens D.C. (Devil s Claw) kökünün kuru ekstresi 600 mg (en az % 1.2 harpagozit glikozitleri)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Harpagophytum procumbens D.C. (Devil s Claw) kökünün kuru ekstresi 600 mg (en az % 1.2 harpagozit glikozitleri) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARPAGO 600 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Harpagophytum procumbens D.C. (Devil s Claw) kökünün kuru ekstresi 600 mg (en az

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LEVOSOL 30 mg/5 ml Şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 1 ml de 6 mg levodropropizin içerir. Yardımcı maddeler: Sakkaroz, metil parahidroksi benzoat, propil parahidroksi benzoat, sodyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MODİWAKE 100 mg Tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. MODİWAKE 100 mg Tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI MODİWAKE 100 mg Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablet; 100 mg modafinil içerir. Yardımcı maddeler: Krospovidon, prejelatinize nişasta, mikrokristalize selüloz, povidon, saflaştırılmış

Detaylı

REQUIPPTM 5mg film tablet

REQUIPPTM 5mg film tablet REQUIPPTM 5mg film tablet Formülü: Beher film tablet : 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. Boyar madde olarak: Titanyum dioksit ve indigokarmin. Farmakolojik Özellikleri :

Detaylı

Farmakokinetik özellikler Trimetobenzamid hidroklorürün etkinliği oral yoldan alındıktan 10-40 dakika sonra başlar ve yaklaşık 3-4 saat devam eder.

Farmakokinetik özellikler Trimetobenzamid hidroklorürün etkinliği oral yoldan alındıktan 10-40 dakika sonra başlar ve yaklaşık 3-4 saat devam eder. Emedur Draje FORMÜLÜ Bir drajede: Trimetobenzamid HCl 200 mg (Şeker, kinolin sarısı, indigo karmin ve titan dioksit içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Trimetobenzamid hidroklorür,

Detaylı

1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1).

1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1). 1 ADVANTAN M Losyon Formülü 1g losyon, 1.0 mg Metilprednisolon aseponat içerir (% 0.1). Yardımcı maddeler Benzil alkol Polioksietilen-2-stearil alkol Polioksietilen-21-stearil alkol Disodyum edetat Farmakolojik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Levodropropizin Yardımcı maddeler: 30 mg / 5 ml Sukroz...2.5 g/ 5 ml Gliserol.0.5 g/

Detaylı

VECTAVIR, gün içinde yaklaşık iki saatlik aralıklarla uygulanmalıdır. Tedaviye 4 gün devam edilmelidir.

VECTAVIR, gün içinde yaklaşık iki saatlik aralıklarla uygulanmalıdır. Tedaviye 4 gün devam edilmelidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VECTAVIR %1 Krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 g krem 10 mg pensiklovir içerir. Yardımcı maddeler: Her 1 g kremde Ketostearil alkol..

Detaylı

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı).

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı). Glucobay 100 Tablet Akarboz Formülü : 1 tablet Glucobay 100, 100 mg akarboz içerir. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikler: Glucobay ın aktif maddesi olan akarboz bir alfa - glukozidaz inhibitörüdür.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür KULLANMA TALİMATI XYZAL 5 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selülöz, laktoz monohidrat, kolloidal anhidrus

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUCİBEST % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir gram krem 20 mg Fusidik asit içerir. Yardımcı maddeler: Bir gram krem 150 mg Propilen

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg Yardımcı maddeler: Mannitol... 50 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Kuru göz sendromunun semptomatik tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Kuru göz sendromunun semptomatik tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI EYESTIL 10 ml göz damlası 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde : 100 ml de : 0.150 g hiyalüronik asit sodyum tuzu içerir. Yardımcı maddeler : Yardımcı

Detaylı

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su KULLANMA TALİMATI KEPLERON 4 mg / 2 ml IM Enjektabl Çözelti İçeren Ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk

Detaylı

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir; KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAC 200 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Asetilsistein 200 mg Yardımcı madde(ler): Aspartam (E 951) Sodyum hidrojen karbonat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Cabral Ampul Kas içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. Cabral Ampul Kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Cabral Ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul (3 ml), 800 mg feniramidol HCl içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum hidroksit, deiyonize su Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin

SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin FORMÜLÜ Her Sporex Mikropellet kapsül 100 mg itrakonazol içerir. Kapsül boyar maddeleri: titanyum dioksit, eritrosin, indigotin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LAVENİL 30 mg/5 ml şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 5 ml de 30 mg levodropropizin bulunur. Yardımcı maddeler: Sukroz, gliserin, metil paraben (E218), propil paraben (E216), kahve aroması,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her bir film tablet, farmakokinetik güçlendirici olarak 50 mg ritonavir ile birlikte formüle edilmiş olan 200 mg lopinavir içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her bir film tablet, farmakokinetik güçlendirici olarak 50 mg ritonavir ile birlikte formüle edilmiş olan 200 mg lopinavir içerir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KALETRA (200 mg/50 mg) film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir film tablet, farmakokinetik güçlendirici olarak 50 mg ritonavir ile birlikte formüle

Detaylı

Rilutek 50 mg Filmtablet

Rilutek 50 mg Filmtablet Rilutek 50 mg Filmtablet FORMÜLÜ Her film tablet 50 mg riluzol ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Amiyotrofik lateral sklerozun patogenezi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FENİSTİL Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FENİSTİL Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FENİSTİL Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g jel, 1 mg dimetinden maleat içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, benzalkonyum klorür

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GYNO-TROSYD 100 mg vaginal tablet Vajina içine uygulanır. Etkin madde: Her bir tablet 100 mg tiokonazol içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz, mısır nişastası, saf su, magnezyum stearat,

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI LEVOPRONT öksürük şurubu Ağızdan alınır. Etkin madde: 1 ml de 6 mg Levodropropizin içerir. Yardımcı maddeler: Metil paraben, propil paraben, sakkaroz, kiraz aroması, monohidrat sitrik

Detaylı

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RECBUTİN rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 g kremde; Etkin madde: Trimebutin baz Ruskogenin 58.00 mg 5.00 mg Yardımcı maddeler: Setostearil alkol

Detaylı

NİASCOR 1000 mg TABLET

NİASCOR 1000 mg TABLET NİASCOR 1000 mg TABLET FORMÜL : Her tablet 1000 mg Niasin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Niasin nad koenzim sisteminde nikotinamid adenin dinukleotide (NAD) dönüştükden sonra

Detaylı

Her 5 ml (1 ölçek); 35.5 mg Oksolamin baz a eşdeğer, 50 mg Oksolamin fosfat içermektedir.

Her 5 ml (1 ölçek); 35.5 mg Oksolamin baz a eşdeğer, 50 mg Oksolamin fosfat içermektedir. 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OKSABRON 50 mg/5 ml ŞURUP 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her 5 ml (1 ölçek); 35.5 mg Oksolamin baz a eşdeğer, 50 mg Oksolamin fosfat içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TERRAMYCIN deri merhemi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TERRAMYCIN deri merhemi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TERRAMYCIN deri merhemi KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 gram merhemde 30 mg oksitetrasiklin e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000

Detaylı

Ziagen TM 300 mg Film Tablet

Ziagen TM 300 mg Film Tablet Ziagen TM 300 mg Film Tablet Formülü Ziagen film tablet, 300 mg abakavir içerir. Yardımcı madde: Opadry Sarı YS-1-12789-A Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikleri: Abakavir revers transkriptaz

Detaylı

FUCİDİN %2 KREM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FUCİDİN % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

FUCİDİN %2 KREM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FUCİDİN % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUCİDİN % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir gram krem 20 mg Fusidik Asit içerir. Yardımcı maddeler:bir gram krem 0.04 mg bütilhidroksianisol,

Detaylı

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL FORMÜLÜ Her kapsül, mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde 30 mg Lansoprazol içerir. Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172),

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. RUPAFİN 10 mg tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. RUPAFİN 10 mg tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI RUPAFİN 10 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 10 mg rupatadin (fumarat şeklinde). Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, prejelatinize nişasta, mikrokristalin selüloz, kırmızı demir

Detaylı

FAVERİN FİLM TABLET 50 mg

FAVERİN FİLM TABLET 50 mg FAVERİN FİLM TABLET 50 mg FORMÜLÜ Her bölünebilir film tablet 50 mg fluvoksamin maleat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit ve sarı demir oksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI PULMOREST 30mg/5ml şurup 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: 1 ml şurup için: Levodropropizin 6,0 mg Yardımcı maddeler: Sakkaroz Metil paraben (E218)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI EX-LOVIR % 1 Krem KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her 1 g krem 10 mg pensiklovir içerir. Yardımcı Maddeler : Her 1 g kremde Propilen glikol.0.400

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sulandırılmadan önce; her 100 gram granül, 787

Detaylı

RELAXOL 40 mg FİLM TABLET

RELAXOL 40 mg FİLM TABLET RELAXOL 40 mg FİLM TABLET Her film tablet; 40 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde olarak; Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri

Detaylı

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg SEROTOP FİLM TABLET 100 mg FORMÜLÜ Her bir tablette; 100 mg sertraline eşdeğer 111,90 mg sertralin HCl Boyar madde: Titanyum dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler Sertralin güçlü ve

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. Ürünün İsmi EUCARBON tablet 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi Etkin maddeler: Bir tablette; 180,0 mg bitkisel kömür, 50,0 mg kükürt, 105,0 mg senne (sinameki) yaprağı tozu ve 25,0

Detaylı

Zofran TM 8 Mg Film Tablet

Zofran TM 8 Mg Film Tablet Zofran TM 8 Mg Film Tablet Formülü Her film tablet 8 mg ondansetron (hidroklorür dihidrat olarak), boya maddesi olarak demir oksit, titanyum dioksit ve diğer yardımcı maddeleri içerir. Farmakolojik Özellikleri

Detaylı

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KOMBEVİT-C draje Ağız yolu ile uygulama içindir. Etkin madde: 15 mg Tiamin mononitrat (Vitamin Bı), 15 mg Riboflavin (Vitamin B2), 10 mg Piridoksin hidroklorür (Vitamin B6), 50 mg Niyasinamid, 25 mg Kalsiyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Vücut ağırlığı 30 kg dan fazla olan çocuklar: Günde 1 kez 10 ml (10 mg) şurup.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Vücut ağırlığı 30 kg dan fazla olan çocuklar: Günde 1 kez 10 ml (10 mg) şurup. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CLARITINE 5 mg/ 5 ml Şurup KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml şurup Loratadin 1 mg içerir. Yardımcı madde(ler): 5 ml şurup Sukroz 3 gram Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her VENDİOS tablet 600 mg diosmin içermektedir. Yardımcı maddeler: Her VENDİOS tablet povidon, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası

Detaylı

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : 0.45 ml lik enjektör içinde; Tinzaparin sodyum 4 500 IU Anti-Xa Sodyum asetat, 3H2O 2.25 mg Enjeksiyonluk su k.m. 0.45 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Tinzaparin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, yuvarlak, bir yüzünde E20 baskısı bulunan film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, yuvarlak, bir yüzünde E20 baskısı bulunan film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KESTINE 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Herbir film tablet 20 mg mikronize ebastin içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. TĐORELAX 4 mg/2 ml IM ampul Steril-apirojen Kas içine uygulanır. KULLANMA TALĐMATI Etkin madde: Bir ampulde, 4 mg tiyokolşikosid bulunur. Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, distile su. Bu ilacı kullanmaya

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BATTICON Pomad 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 10.00 g Yardımcı Maddeler Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. AFINITOR, ağız yolu ile kullanılan ve everolimus isimli etkin madde içeren kanser tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

KULLANMA TALİMATI. AFINITOR, ağız yolu ile kullanılan ve everolimus isimli etkin madde içeren kanser tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. KULLANMA TALİMATI AFINITOR 5 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 5 mg everolimus içerir. Yardımcı maddeler: Butilhidroksitoluen, laktoz monohidrat, susuz laktoz, hidroksipropil metilselüloz,

Detaylı

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DENCOL Jel Sprey 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her 1 g jel, Etkin madde: Kolin salisilat içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol (%70) Karboksimetil selüloz sodyum 87.1 mg 70.0

Detaylı

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROCTOLOG rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g. kremde, Etkin madde: Ruskogenin Trimebutin Yardımcı maddeler: Setostearil alkol Propilen glikol

Detaylı

COPSAM 20 mg FİLM TABLET

COPSAM 20 mg FİLM TABLET COPSAM 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet ; 20 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram Hidrobromür içerir. Boyar madde olarak Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik

Detaylı

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemii id i Tedavisi i Prof.Dr. Oktay Ergene İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemi Gelişimiş VLDL Chylomicron Liver Defective Lipolysis Remnants

Detaylı