NORVIR YUMUŞAK KAPSÜL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NORVIR YUMUŞAK KAPSÜL"

Transkript

1 1 NORVIR YUMUŞAK KAPSÜL 100 mg Ritonavir FORMÜLÜ Beher yumuşak jelatin kapsülde 100 mg ritonavir ve yardımcı madde olarak etanol, butilhidroksitoluen ve boyar madde olarak titanyum dioksit bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Etki mekanizması Ritonavir, HIV-1 ve HIV-2 aspartil proteazlarının oral yoldan aktif peptidomimetik bir inhibitörüdür. HIV proteazın inhibisyonu bu enzimin, gag-pol poliprotein prekürsörünü prosesleme yeteneğini ortadan kaldırarak, yeni enfeksiyon devirlerini başlatma yeteneği olmayan, immatür morfolojili HIV partiküllerinin üretimine yol açar. Ritonavirin HIV proteaz için selektif bir afinitesi ve insan aspartil proteazı için düşük inhibitör aktivitesi vardır. In vitro antiviral aktivite İn vitro veriler, ritonavirin test edildiği çeşitli transforme ve primer insan hücre dizilerindeki bütün HIV suşlarına karşı aktif olduğunu göstermektedir. İlacın in vitro olarak viral replikasyonunun %50 ve %90 ını inhibe eden konsantrasyonu sırasıyla yaklaşık 0.02 μm ve 0.11 μm dür. Hem AZT ye duyarlı hem de dirençli HIV suşları ile benzer etkiler bulunmuştur. Ritonavirin doğrudan hücreye olan toksisitesinin bir çok hücre dizisinde ölçüldüğü ve in vitro terapötik endeksi en az 1000 değerinde sonuçlanan çalışmalarda, 25 μm a kadar olan yoğunluklarda doğrudan hücre toksisitesinin olmadığı görülmüştür. Direnç Ritonavire dirençli HIV-1 izolatları in vitro seçilmiştir. Dirençli suşlarda ritonavir duyarlılığının azaldığı görülmüştür. Ritonavir tedavisi ile alakalı fenotipik ve genotipik değişikliklerin klinikteki önemi açıklanmamıştır. Diğer antiretrovirallerle çapraz direnç Proteaz inhibitörleri arasındaki çapraz-direnç potansiyeli tam olarak belirlenmediğinden, ritonavir tedavisinin, birlikte veya daha sonradan uygulanan proteaz inhibitörleri üzerine nasıl bir etkisi olacağı bilinmemektedir. Değişik enzim hedefleri söz konusu olduğundan, ritonavir ve revers transkriptaz inhibitörleri arasında çapraz direnç olasılığı azdır. Farmakokinetik Özellikleri HIV pozitif erkek deneklerde aç karnına 100 mg ile 1000 mg arasındaki dozlarda ritonavirin oral yoldan uygulanmasından sonra yüksek ilaç seviyelerine ulaşılmış ve ulaşılan seviyeler bir kaç saat korunmuştur. Eğri altındaki alan (EAA) sırasıyla 3.92 ile 123 μg.saat/ml ve maksimal konsantrasyon (C maks ) ile 12.7 μg/ml aralığında değişmektedir. Ritonavirin farmakokinetiği doza bağımlıdır ve dozun artırılmasıyla EAA ve C maks ta orantısal artışlardan daha fazla artışlar bildirilmiştir. Maksimum konsantrasyona kadar geçen süre (T maks ) artan dozla yaklaşık 3 saat sabit kalmıştır. Renal klirens ortalama olarak 0.1 l/saat in altındadır ve doz aralığı içinde nispeten sabit kalmıştır. Ritonavirin parenteral formülasyonu olmadığından mutlak biyoyararlılığı tayin edilmemiştir. Çoğul doz uygulamaları farmakokinetiğinde, ritonavirin en düşük seviye konsantrasyonlarının, olasılıkla enzim endüksiyonu nedeniyle zaman içinde azaldığı gözlenmiş; fakat 2 haftanın sonunda stabilize olmuş ve kalıcı durumda günde 2 defa 600 mg dozla sırasıyla 11.2 ve 3.7 μg/ml C maks ve C dip değerleri tespit edilmiştir. Ritonavir için t 1/2 yaklaşık 3-5 saattir.

2 2 Günde 2 defa 600 mg dozla tedavi edilen hastalarda kararlı durum görünür klirensi ortalama 8.8 ± 3.2 L/s dir. Ritonavir insan plazmasında proteine, yaklaşık %98-99 oranında bağlanır. Ritonavir öncelikle izozim CYP3A ve daha az ölçüde CYP2D6 olmak üzere büyük ölçüde hepatik sitokrom P450 sistemiyle metabolize olur. İnsanda beş ritonavir metaboliti tanımlanmıştır. İzopropiltiyazol oksidasyon metaboliti (M-2) asıl metabolittir ve ana ilaca benzer antiviral aktivitesi vardır. Bununla birlikte, M-2 metabolitinin EAA sı asıl ilacınkinin yaklaşık %3 üdür. Ritonavir öncelikle hepatobiliyer yolla elimine edilir. %86 sı feçesle atılır. Renal eliminasyon önemsizdir. Ritonavir in 2 yaşın altındaki pediatrik hastalardaki farmakokinetik profili tespit edilmemiştir. 250 mg/m 2 b.i.d. ile 400 mg/ m 2 b.i.d. arasında değişen dozları kullanan, 2 ila 14 yaş arasındaki HIV ile enfekte 37 hastada kararlı durum farmakokinetiği tespit edilmiştir. Doz grupları arasında ritonavir kararlı durum oral klirensi (CL/F/ m 2 ), yetişkin hastalardakine göre pediatrik hastalarda yaklaşık 1.5 kat daha hızlıdır. Pediatrik hastlarda günde iki kere mg/ m 2 den sonra elde edilen ritonavir konsantrasyonları, yetişkin hastaların günde iki kere aldığı 600 mg (yaklaşık 330 mg/m 2 ) dozla elde edilene göre kıyaslanabilirdi. Özel popülasyonlar Renal yetersizlik: Bu hasta grubu için spesifik bilgiler henüz mevcut değildir. Bununla birlikte ritonavir proteine yüksek ölçüde bağlandığından hemodiyaliz veya periton diyaliziyle önemli ölçüde vücuttan uzaklaştırılması olası değildir. Hepatik yetersizlik: Yapılan çalışmalarda hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasının gerekmediği görülmüştür. Ancak orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarla ilgili yeterli farmakokinetik veri bulunmamaktadır. Ritonavirin hafif veya orta derecede karaciğer yetmezliğinde proteine bağlanması istatiksiksel olarak anlamlı şekilde etkilenmemektedir. ENDİKASYONLARI Ritonavir, hastalığın gelişimiyle ilgili klinik ve/veya immünolojik bilgilere göre tedavinin yerindeliği tespit edildiğinde diğer antiretroviral ajanlarla kombinasyon halinde HIV enfeksiyonlu hastaların tedavisinde endikedir. KONTRENDİKASYONLARI Norvir Yumuşak Kapsül, ritonavire veya içinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. Ritonavirin ergotamin veya dihidroergotamin ile eşzamanlı kullanımı kontrendikedir (Bkz. İlaç Etkileşimleri). UYARILAR/ÖNLEMLER Ürtiker, hafif deri erüpsiyonları, bronkospazm ve anjiyoödemi içeren alerjik reaksiyonlar rapor edilmiştir. Ayrıca, nadir anafilaksi ve Stevens-Johnson Sendromu vakaları da rapor edilmiştir. Tek başına veya diğer antiretroviral ilaçlarla birlikte ritonavir alan hastalarda, üst sınırın 5 katını aşan değerlerde hepatik transaminaz yükselmeleri, klinik hepatit ve sarılık görülmüştür. Daha önceden mevcut hepatit B veya hepatit C li hastalar transaminaz açısından artan riske sahiptirler. Dolayısıyla daha önceden karaciğer hastalığı, karaciğer enzim anormallikleri veya hepatiti olan hastalara ritonavir uygulanırken, ritonavir karaciğerde metabolize olup bu yolla atıldığı için dikkatli olunmalıdır.

3 3 Bazı fatal sonuçlar dahil hepatik disfonksiyon rapor edilmiştir. Bunlar genellikle aynı çoğul ilaç alan ve/veya ilerlemiş AIDS li hastalarda görülmüştür. Kesin bir sebep ilişkisi açıklanmamıştır. Hipertrigliseridemi gelişen hastalar dahil, ritonavir tedavisi gören hastalarda pankreatit gözlenmiştir. Bazı vakalarda ölümler gözlenmiştir. İleri düzeyde HIV hastalığı olan hastalarda, yükselmiş trigliserid düzeyleri ve pankreatit görülme riski artmış olabilir. Bulantı, kusma, karın ağrısı gibi klinik belirtiler veya artan serum lipaz veya amilaz değerleri gibi laboratuar değerlerinde anormallikler görüldüğünde pankreatit olasılığı düşünülmelidir. Bu tür belirtiler veya işaretler gösteren hastalar değerlendirilmeli ve pankreatit teşhisi konduğu taktirde ritonavir tedavisine devam edilmemelidir. Proteaz inhibitör tedavisi alan HIV-enfeksiyonlu hastalarda, diabetes mellitus, daha önceden mevcut diabetes mellitus un şiddetlenmesi ve hiperglisemi görülmüştür. Bu vakaların tedavisi için, bazı hastalarda insülin veya oral hipoglisemik ajanların kullanılmaya başlatılması veya doz ayarlaması gerekmiştir. Bu hastalardan, proteaz inhibitör tedavisini bırakanların bazılarında hiperglisemi devam etmiştir. Bu etkiler klinik kullanım esnasında rapor edildiğinden, sıklık tahmini ve bu etkiler ile proteaz inhibitör tedavisi arasında bir sebep ilişkisi açıklanmamıştır. Ritonavir alan hastalara sildenafil reçete edilirken özel önlem alınmalıdır. Ritonavir ve sildenafilin bir arada uygulanması, sildenafil konsantrasyonunda belirgin artış (EAA da 11 kat artış) ve hipotansiyon, senkop, görme bozuklukları ve uzamış ereksiyon gibi sildenafil ile bağlantılı yan tesirlerde artışla sonuçlanabilir. Ritonavir kullanan hastalar, birlikte uygulandığında ritonavirin plazma konsantrasyonlarını düşürmesi muhtemel olan St. John s Wort (Hypericum perforatum sarı kantaron) içeren ürünleri kullanmamalıdır (bkz. İlaç Etkileşimleri). HMG-CoA redüktaz inhibitörleri olan simvastatin ve lovastatin, metabolizma açısından CYP3A ile yüksek oranda ilişkili olduğundan, ritonavirin simvastatin ile bir arada uygulanması rabdomiyoliz dahil myopati riskini artırması nedeniyle önerilmez. Ritonavir eğer daha düşük ölçüde CYP3A4 ile metabolize olan atorvastatin ve lovastatin ile aynı anda kullanılıyorsa dikkat edilmeli ve azaltılmış dozlar düşünülmelidir. Eğer HMG-CoA redüktaz inhibitörü ile tedavi endike ise, pravastatin veya fluvastatin önerilir. Ritonavir esas olarak karaciğerde metabolize ve elimine olur. Bu nedenle, hepatik fonksiyonu bozuk olan hastalara ritonavir uygulanırken önlem alınmalıdır. Direnç/Çapraz Direnç: Proteaz inhibitörleri arasında HIV çapraz direnç potansiyeli tam olarak açıklanmamıştır. Bu nedenle birlikte veya sonradan uygulanan proteaz inhibitörlerinin aktiviteleri üzerine ritonavir tedavisinin nasıl etki edeceği bilinmemektedir. Laboratuar Testleri: Ritonavir, trigliserid, kolesterol, SGOT, SGPT, GGT, CPK ve ürik asit seviyelerinde değişimlere neden olmuştur. Ritonavir tedavisine başlanmadan önce ve periyodik aralıklarla veya tedavi esnasında herhangi bir klinik işaret veya semptom görüldüğünde, uygun laboratuar testleri yapılmalıdır. Hemofili: Proteaz inhibitörleri ile tedavi edilen hemofili tip A ve B hastalarında spontan deri hematomları ve hemartrozları dahil artmış kanama vakaları rapor edilmiştir. Bazı hastalara, ilaveten faktör VIII verilmiştir. Yağların Tekrar Dağılımı: Antiretroviral tedavi alan hastalarda santral obezite, dorsoservikal yağ artışı, periferik incelme, yüz zayıflaması, meme büyümesi ve

4 4 cushingoid görünüm dahil vücut yağı dağılımında değişme/yağ birikimi gözlenmiştir. Bu olayların mekanizması ve uzun dönemli sonuçları henüz bilinmemektedir. Nedensel bir ilişki açıklanmamıştır. Lipid Bozuklukları: Tek başına veya saquinavirle kombine halde ritonavir tedavisi, toplam trigliserid ve kolesterol konsantrasyonlarında belirgin artışla sonuçlanır. Trigliserid ve kolesterol testi, ritonavir tedavisine başlanmadan önce ve tedavi sırasında da belirli periyodlarda uygulanmalıdır. Lipid bozuklukları klinik olarak gerek duyulduğunda tedavi edilmelidir. Disopiramid, meksiletin, nefazadon veya fluoksetin ile birlikte uygulanan ritonavir ile kardiyak ve nörolojik olaylar rapor edilmiştir. İlaç etkileşim olasığı göz ardı edilemez. Çeşitli ilaçlarla birlikte kullanım İlaç Etkileşimleri bölümünü okuyunuz. Gebelikte Kullanımı: Gebelik Kategorisi B - Hamile kadınlarda yapılmış yeterli iyi kontrollü araştırmalar yoktur. Ritonavir hamilelikte ancak potansiyel faydaları potansiyel risklerinden kesin olarak ağır basarsa kullanılmalıdır. Emziren Anneler: İlacın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütüyle atıldığı ve ritonavirin bebek gelişimdeki etkileri bilinmediğinden ritonavir, emziren annelerde ancak potansiyel faydaları potansiyel risklerine ağır basarsa kullanılmalıdır. HIV ile enfekte kadınlara, HIV transmisyonundan sakınmak için çocukların emzirilmemeleri önerilmektedir. Norvir in araç veya makina kullanımı üzerine muhtemel etkileri, özel olarak araştırılmamıştır. Bununla birlikte somnolans (uyku hali) ve baş dönmesi, bilinen istenmeyen etkilerden olduğu için, araç veya makina kullanımı sırasında bu durum göz önüne alınmalıdır. Ritonavir, HIV enfeksiyonu için kesin bir tedavi değildir ve hastalar oportünistik enfeksiyonlar dahil HIV enfeksiyonuyla ilgili hastalıklara yakalanabilirler. Bu nedenle, hastalara sağlık durumlarındaki önemli bütün değişiklikler için tıbbi tedavi görmeleri tavsiye edilmelidir. Hastalara ritonavir tedavisinin cinsel ilişki veya kan yoluyla HIV i başkalarına bulaştırma riskini azaltmadığı bildirilmelidir. Hastalar, ilacı her gün belirtildiği şekilde almaları için uyarılmalıdır. Hastalar, doktorlarına danışmadan dozu değiştirmemeliler veya ilacı kesmemelidirler. Eğer bir doz atlanırsa, hasta bir sonraki dozu hemen almalıdır. Bir doz atlandığında, bir sonraki dozun iki katı kesinlikle alınmamalıdır. Ritonavir ile birlikte alındığında bazı ilaçlarla etkileşim gösterdiğinden, hastalara reçeteli veya reçetesiz kullandıkları bütün ilaçları doktorlarına bildirmeleri tavsiye edilmelidir. ADVERS ETKİLER / YAN ETKİLER Ritonavir alan hastalar arasında asteni dışında en sık rapor edilen advers etkiler bulantı, diyare, kusma, anoreksi, karın ağrısı, tad bozukluğu ile ağız çevresinde (sirkumoral) ve periferal parestezi dahil olmak üzere gastrointestinal ve nörolojik bozukluklardır. Ritonavir kullanımı sonucu görülen ve ritonavir ile muhtemel veya bilinmeyen ilişkisi olan diğer advers etkiler aşağıda belirtilmiştir. Bütün Olarak Vücut Sistemi: Batın genişlemesi, kazaen yaralanma, alerjik reaksiyon, sırt ağrısı, kaşeksi, göğüs ağrısı, üşüme nöbeti, yüz ağrısı, flu sendromu, hormon seviyelerinde değişiklik, hipotermi, böbrek ağrısı, kırıklık-keyifsizlik, boyun ağrısı, boyun sertliği, yağların

5 5 tekrar dağılımı/akümülasyonu, substernal göğüs ağrısı, fotosensitivite reaksiyonu, karın ağrısı, asteni, ateş, başağrısı ve ağrı. Kardiyovasküler Sistem: Hemoraji, hipotansiyon, migren, palpitasyon, periferal vasküler bozukluk, postural hipotansiyon, senkop, taşikardi ve vazodilatasyon. Sindirim Sistemi: Anormal dışkı, kanlı diyare, dudak iltihabı), safra yolu iltihabı, kolit, konstipasyon, disfaji, özofajit, gastrit, gastroenterit, gastrointestinal bozukluk, gastrointestinal hemoraji, jinjivit, hepatit, hepatomegali, ileit, karaciğer tahribatı, oral moniliyaz, pankreatit, periodontal abse, rektal rahatsızlık, tenezm, susuzluk, anoreksi, diyare, ağız kuruluğu, dispepsi, geğirti, gaz, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, lokal boğaz iritasyonu, ağız ülseri, bulantı ve kusma. Endokrin Sistem: Diabetes mellitus. Kan ve Lenf Sistemi: Anemi, ekimoz, lökopeni, lenfadenopati, lenfositoz ve trombositopeni. Metabolik ve Nütrisyonel Bozukluklar: Avitaminoz, dehidratasyon, ödem, glukozüri, gut, hiperkolesteremi, periferal ödem, hiperlipemi ve kilo kaybı. İskelet / Kas Sistemi: Artralji, artroz, eklem bozukluğu, kas krampları, kas zayıflığı, miyozit, kas fasikülasyonu (seğirmesi - kasılması) ve miyalji. Sinir Sistemi: Anormal rüyalar, anormal yürüyüş, ajitasyon, amnezi, afazi, ataksi, konfüzyon, konvülsiyon, depresyon, diplopi, ruhsal durumun sürekli değişmesi (emosyonel labilite), öfori, grandmal konvülsiyon, halüsinasyonlar, koordinasyon bozukluğu, libido azalması, sinirlilik, nevralji, nöropati, paralizi, periferal nöropati, periferal sensoryal nöropati, kişilik bozukluğu, anormal düşünce, titreme, üriner retansiyon, baş dönmesi, anksiyete, ağız çevresinde (sirkumoral) parestezi, hiperestezi, uykusuzluk, parestezi, periferal parestezi ve somnolans. Solunum Sistemi: Astım, dispne, burun kanaması, hıçkırık, hipoventilasyon, interstisyel pnömoni, akciğer hastalığı, rinit, sinüzit, artan öksürük ve farenjit. Deri Sistemi: Akne, kontakt dermatit, cilt kuruması, ekzema, folikülit, molluskum kontagiosum, psoriazis, sebore, ürtiker, vezikülobüller dökülme, makülopapüler kızarıklık, prurit, kızarıklık, isilik ve terleme. Özel Duyular: Anormal elektro-okülogram, anormal elektroretinogram, anormal görme, ambliyopi / bulanık görme, blefarit, kulak ağrısı, göz ağrısı, işitme bozukluğu, kulak sıvısı artışı, iritis, koku alma duyusunun bozulması, fotofobi, tat duyusunun kaybolması, kulak çınlaması, üveit, görme alanı bozukluğu ve tad alma bozukluğu. Ürogenital Sistem: Dizüri, hematüri, empotans, böbrek taşı, böbrek yetmezliği, noktüri, peniste duyu kaybı, poliüri, piyelonefrit, üretrit, sık idrara çıkma, hematüri, menoraji, vajinit, idrar yolları enfeksiyonu ve meme ağrısı. Sebep ve etki bağlantısı açıklanmayan nöbet raporları bildirilmiştir. Genellikle gastrointestinal semptomlarla alakalı ve bazen hipotansiyon, senkop veya renal yetersizlik ile sonuçlanan dehidratasyon bildirilmiştir. Senkop, ortostatik hipotansiyon ve renal yetersizlik, ayrıca bilinen dehidratasyon olmaksızın da bildirilmiştir. Miyokard enfarktüsü bildirilmiştir. Laboratuar Bulgularındaki Değişiklikler Klinik Kimya: Yüksek gama glutaril transpeptidaz (GGT) (%12); sık sık yüksek kreatin fosfokinaz (CPK), yüksek trigliseridler, yüksek alanin transaminaz (SGPT), ara sıra yüksek aspartat transaminaz (SGOT), yüksek amilaz, yüksek ürik asid, düşük potasyum, yüksek glukoz, düşük toplam kalsiyum, yüksek magnezyum, yüksek toplam bilirubin, yüksek alkali fosfataz. Hipertrigliseridemi, hiperkolesterolemi ve hiperürisemi açıkça ritonavir tedavisiyle ilgilidir. Hematoloji: Düşük akyuvarlar (WBC) (%16); ara sıra düşük hemoglobin, düşük nötrofil, yüksek eozinofil, yüksek akyuvarlar, yüksek nötrofil, yüksek protrombin zamanı.

6 6 BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Ritonavir sitokrom P450'nin aracılık ettiği birçok biyotransformasyon için kuvvetli bir inhibitördür. Literatür incelemesi bazında ritonavirin aşağıdaki ilaçların plazma konsantrasyonlarında büyük artışlar meydana getirmesi beklendiğinden, bu ilaçlar ritonavir ile birlikte uygulanmamalıdır: Amiodaron, astemizol, bepridil, sisaprid, dihidroergotamin, enkainid, ergotamin, flekainid, pimozid, propafenon, kinidin ve terfenadin. Bu ilaçların aritmiler, hematolojik anormallikler, nöbetler veya diğer potansiyel ciddi advers etkiler gibi bilinen riskleri vardır. Vazospazm ve doku iskemisi ile karekterize olan akut ergot zehirlenmesi, ritonavirin ergotamin veya dihidroergotoaminin eşzamanlı kullanımı ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca ritonavir, aşağıdaki yüksek ölçüde metabolize olan sedatif ve hipnotiklerde de büyük ölçüde artışa neden olabileceğinden ve aşırı sedasyon ve solunum depresyonuna yol açma potansiyelinden dolayı midazolam ve triazolam ile birlikte uygulanmamalıdır. Ritonavir üzerine etkiler CYPA aktivitesini artıran ajanların (örneğin fenobarbital, karbamazepin, deksametazon, fenitoin, rifampin ve rifabutin) ritonavir klirensinde artışa sebep olarak ritonavirin plazma konsantrasyonunu düşürmeleri beklenir. Tütün kullanımı ritonavir EAA sında % 18 düşüşe neden olur. Birlikte uygulanan ilaçlar üzerine etkiler Ritonavir disopiramid, meksiletin, nefazodon veya fluoksetin ile bir arada uygulandığında kardiyak ve nörolojik vakalar bildirilmiştir. İlaç etkileşim ihtimali bertaraf edilememiştir. Flutikazon ile birlikte yüksek dozda ritonavir kullanıldığında Cushing Sendromu ve böbrek üstü bezinin baskılanması bildirilmiştir. Alprazolam: Ritonavirin alprazolam ile birlikte uygulanması, alprazolam ın ortalama EAA değerlerinde olmamakla birlikte, ortalama C maks değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşüşle sonuçlanmıştır. Benzer olarak, sedasyon etki eğrisinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş gözlenmiş olmasına rağmen, sedasyon derecesinde böyle bir etki görülmemiştir. Öğrenme etkisi ile hafif psikomotor bozukluk tespit edilmiştir. Bu farmakokinetik ve farmakodinamik sonuçlar, alprazolam ın farmakolojik etkisi göz önüne alındığında tutarsızdır. Bu sonuçlar klinik olarak anlamlı bulunmamaktadır. Amprenavir: Yapılan çalışmalar, HIV proteaz inhibitörü amprenavir konsantrasyonlarının, ritonavir ile birlikte kullanıldığında arttığını göstermiştir. Desipramin: 12 saatte bir 500 mg ritonavir ve 100 mg lık tek bir desipramin dozunu birlikte alan hastalarda desipraminin EAA sında % 145 artış olması nedeniyle her iki ilacı birlikte alanlarda desipramin dozunun azaltılması gerekir. Didanosin: 12 saatte bir 600 mg ritonavir ve 12 saatte bir 200 mg didanosin (dd) in birlikte uygulanması sırasında ddl nin kararlı durum C maks ve EAA değerlerinde sırasıyla %16 ve %13 oranında azalmaya karşılık ritonavirde bir değişiklik olmadığından doz ayarlaması gerekmeyecektir. Bununla birlikte, formülasyon geçimsizliğini önlemek amacıyla iki ilaç 2.5 saat arayla uygulanmalıdır. Disülfiram/Metronidazol: Ritonavir solüsyonlarında %43 etanol bulunur; bu nedenle, ritonavir ve disülfiram veya disülfiram benzeri reaksiyonları olan ilaçların (örn. metronidazol) birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.

7 7 Efavirenz: Günde iki kere 500 mg ritonavir ve günde bir kere 600 mg efavirenz alan sağlıklı gönüllülerde, efavirenzin kararlı durum EAA değeri %21 artmıştır. Buna bağlı olarak ritonavir EAA değerinde de %17 artış gözlenmiştir. Fusidik Asid: Ritonavir dahil proteaz inhibitörlerinin fusidik asidle bir arada uygulanması sonucu, plazmada proteaz inhibitör konsantrasyonunun ve fusidik asid konsantrasyonunun artması beklenir. Hypericum perforatum (St. John s Wort): Ritonavir kullanan hastalar, ritonavirin plazma konsantrasyonlarını azaltması muhtemel olan St. John s Wort (Hypericum perforatum sarı kantaron) içeren ürünleri ritonavirle birlikte kullanmamalıdır. Bu etki CYP3A4 ün indüksiyonu nedeniyle ortaya çıkabilir ve direnç gelişimi ve terapötik etkinin kaybı şeklinde sonuçlanabilir (bkz. Uyarılar/Önlemler). Indinavir: Ritonavir, indinavirin CYP3A aracılığındaki metabolizmasını inhibe eder. Sağlıklı bireylerde, tek bir 400 mg 600 mg lık indinavir dozu ile verilen günde iki kere 200 mg 400 mg ritonavir dozu; tek başına verilen 400 mg 600 mg indinavir dozuyla karşılaştırıldığında, indinavir EAA değerini %185 ten %475 e, C maks %21 den %110 a ve C maks kat artırmıştır. Açlık koşullarında tek başına günde üç kere 800 mg indinavir uygulamasında gözlenen değerlere kıyasla, günde iki kere 400 mg ritonavir ve 400 mg indinavirin yemekle birlikte bir arada uygulanması benzer bir indinavir EAA değeri, C min değerinde 4 kat artış ve C maks değerinde %50 - %60 düşüş ile sonuçlanmıştır. Ritonavir ve indinavirin bir arada uygulanması, indinavirin artan serum konsantrasyonu ile sonuçlanacaktır. Bu kombinasyonun hastalarda uygulanması ile ilgili kısıtlı güvenilirlik ve etkinlik bilgileri mevcuttur. Günde iki kere 800 mg indinavir dozuna eşit veya aşan dozlarla ritonavir birlikte uygulandığında, nefrolityazis riski artabilir. Hastaların yeterli derecede hidrasyonu ve takibi sağlanmalıdır. Ketokonazol: Ritonavir (500 mg q12h) ve ketokonazolün (200 mg qd) bir arada uygulanması, ortalama EAA 24 ve C maks değerleri sırasıyla %244 ve % 55 oranında artmasıyla sonuçlamıştır. (Ketokonazolün ortalama yarılanma ömrü 2.7 den 13.2 ye artmıştır. Ritonavirin ortalama EAA 24 ve C maks değerleri sırasıyla %18 ve %10 oranında artmıştır). Ritonavir dozunun ayarlanması gerekli olmamakla beraber, ketokonazolün 200 mg/gün veya daha yüksek dozları ritonavir ile kombine halde dikkatle kullanılmalı ve ketokonazolün daha düşük dozları düşünülmelidir. Klaritromisin: Renal yetersizlikte, ritonavir ile birlikte uygulandığında CL CR ml/dakika olan hastalarda klaritromisin dozu %50 azaltılmalıdır. CL CR < 30 ml/dakika olan hastalarda klaritromisin dozu %75 azaltılmalıdır. 1g/gün den büyük klaritromisin dozları, ritonavir ile birlikte verilmemelidir. Meperidin: Ritonavir in oral alınan meperidin ile birlikte kullanılmasıyla, meperidin in EAA ı ortalama %62 azalmıştır. Aynı anda meperidin metabolitinin EAA sı %47 artmıştır. Normeperidin farmakolojik olarak aktif olduğundan hem analjezik hem de SSS stimülan aktivitesi gösterdiğinden ve meperidin den daha uzun yarılanma ömrü olduğundan, ritonavirle meperidin in uzun süre kullanımı ve doz artışı önerilmemektedir. Metadon: Ritonavirin metadon ile bir arada uygulanması sonucu metadon konsantrasyonunun düşmesi beklenir. Metadon dozunun artırılması düşünülmelidir. Nelfinavir: Ritonavir ve nelfinavir arasındaki etkileşimin, sitokrom P450 inhibisyonu ve indüksiyonunun her ikisiyle de ilişkili olduğu düşünülmektedir. Aynı anda günde iki kere 400 mg ritonavir dozu uygulandığında, nelfinavir in aktif metaboliti olan M8 in konsantrasyonunu önemli oranda artar ve dolayısıyla nelfinavir konsantrasyonunda küçük bir artışla sonuçlanır. Yapılan bir çalışmada 10 hastada günde iki kere 750 mg nelfinavir ve 400 mg ritonavir

8 8 uygulaması, günde üç kere 750 mg nelfinavir monoterapisinden elde edilen geçmişteki verilerden biraz daha yüksek EAA (%160), C maks (%121) ve C dip (%123) ile sonuçlanmıştır. M8 in EAA değeri %347 artmıştır. Oral Kontraseptifler: 12 saatte bir 500 mg ritonavir ve etinil estradiol içeren oral kontraseptifler birlikte uygulandıklarında etinil estradiolün ortalama C maks ve ortalama ve EAA değerlerinde %32 ve %40 azalma görülmesi nedeniyle etinil estradiol içeren oral kontraseptif dozlarının artırılması veya alternatif kontrasepsiyon metodları düşünülmelidir. Rifabutin: 12 saatte bir ritonavir ve rifabutinin birlikte uygulanması sonucu rifabutin ve 25-Odeasetil rifabutin aktif metabolitinin EAA değerlerinde sırasıyla yaklaşık 4 ve 35 katlık bir artışa neden olduğu görülmüştür. Normal doz olan, günde 300 mg ın ¾ ü oranında rifabutin dozunun azaltılması önerilir (örneğin, gün aşırı veya haftada üç kere 150 mg). Daha yüksek oranda dozun azaltılması gerekebilir. Sakinavir: Ritonavir, saquinavir in metabolizmasını çok yüksek oranda inhibe eder, bu durum saquinavirin plazma konsantrasyonunun aşırı derecede artması ile sonlanır. HIV ile enfekte hastalarda yaklaşık 4 haftalık saquinavir (400 mg veya 600 mg BID) ve ritonavir (400 mg veya 600 mg BID) kombine tedaviyi takiben saquinavir EAA değerleri, önceden tek başına 600 mg TID saquinavir alan hastaların EAA değerlerinden en az 17 kat daha büyüktür. Bu nedenle, 24 haftaya kadar kombinasyon tedavisi olarak kullanıldıklarında ritonavir veya saquinavirin günde 2 defa 400 mg dan yüksek dozları advers etkilerde artış ile ilgilidir. Günde 2 kere 400 mg invirase R (saquinavir mezilat sert jelatin kapsül) ve günde 2 kere 400 mg ritonavir dozları ile elde edilen plasma düzeyi, günde 2 kere 400 mg Fortovase TM (saquinavir yumuşak jelaltin kapsül) ve günde 2 kere 400 mg ritonavir dozları ile elde edilen plasma düzeyine benzer. Sildenafil: Ritonavir alan hastalara sildenafil reçete edilirken özel önlem alınmalıdır. Ritonavir ve sildenafilin bir arada uygulanması, sildenafil konsantrasyonunda belirgin artış (EAA da 11 kat artış) ve hipotansiyon, senkop, görme bozuklukları ve uzamış ereksiyon gibi sildenafil ile bağlantılı yan tesirlerde artışla sonuçlanabilir. Sülfametoksazol/Trimetoprim: 12 saatte bir 500 mg ritonavir ve sülfametoksazol/trimetoprim birlikte uygulandığında sülfametoksazol EAA sında %20 azalma ve trimetoprimde %20 artış görüldüğünden doz ayarlaması gerekmeyecektir. Teofilin: 12 saatte bir 500 mg ritonavir ve teofilin birlikte uygulandıklarında teofilin EAA değerinde %43 düşüş görülmesi nedeniyle, teofilin dozajında bir artış gerekli olabilir. Warfarin: Yapılan çalışmalarda, çoklu ritonavir dozunun (günde 2 doz 400 mg) warfarin enantiomerininin tek doz farmakokinetiğini farklı etkilediği görülmüştür. S-warfarinin EEA sı istatiksel olarak anlamlı derecede olmamakla birlikte ritonavirden etkilenmektedir. Daha az güçlü olan R-warfarin EEA sı ritonavirle birlikte uygulandığında ortalama % 33 azalmaktadır. Ritonavirin birlikte uygulandığında warfarinin antikoagülan etkisi üzerine etkisini tahmin etmek güçtür. Ritonavir ve warfarin birlikte kullanıldığı zaman INR nin sıkı takibi gerekmektedir. Zidovudin: 6 saatte bir 300 mg ritonavir ve 8 saatte bir 200 mg zidovudin (AZT) birlikte uygulandıklarında zidovudin C maks ve EAA değerlerinin sırasıyla %27 ve %25 azaldığı görülmüştür.

9 9 Ritonavir ile plazma konsantrasyonları değişebilen diğer ilaçlar Ritonavirin hem in vivo hem de in vitro olarak sitokrom P450 3A (CYP3A) nın inhibitörü olduğu bulunmuştur. Ritonavir ayrıca, glukuronozil transferaz, CYP1A2 ve muhtemelen CYP2C9 dahil diğer enzimlerle birlikte CYP3A yı indükler gibi görünmektedir. CYP3A ile geniş ölçüde metabolize olan ve yüksek oranda ilk geçiş etkisine maruz kalan ajanlar, ritonavirle bir arada uygulandıklarında, en çok EAA daki büyük artışlardan (> 3 kat) etkilenir gibi görünürler. HIV ile enfekte olan hastalara reçetelenen 200 ü aşkın ilaç ritonavir ile potansiyel ilaç etkileşimlerini saptamak amacıyla sistemli bir şekilde incelenmiştir. Ritonavir ile kalsiyum kanal blokerleri, immünosupresanlar, HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, bazı steroidler veya diğer CYP3A substratlarının bir arada uygulanması sonucu, bu ajanların konsantrasyon-larının büyük oranda artışı ve dolayısıyla dozajın düşürülmesi (> %50) olasıdır. Terapötik aralığı dar olan tüm ilaçların (antikoagülanlar, antiepileptikler, antiaritmikler gibi) ritonavir ile birlikte kullanılması düşünüldüğünde özel önlem alınmalıdır. Bazı ilaçlarla metabolizmanın indüklenebilmesi ve dolayısıyla konsantrasyonların azalmasına neden olabilir (bkz. Aşağıdaki tablo). Norvir İle Birlikte Uygulandıklarında Plazma Konsantrasyonları Artabilen Diğer İlaçlara Örnekler İlaç sınıfı Diğer ilaçlardan örnekler Narkotik analjezikler Tramadol, propoksifen Antiaritmikler Disopiramid, lidokain, meksiletin Antikonvülsanlar Karbamazepin, klonazepam, etosüksimid Antidepresanlar Bupropion, nefazodon, seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), trisiklikler Antiemetikler Dronabiol Antiparaziterler Kinin Beta-blokerler Metoprolol, timolol Kalsiyum kanal blokerleri Diltiazem, nifedipin, verapamil Hipolipidemikler, HMG CoA redüktaz inhibitörleri Atorvastatin, lovastatin*, simvastatin* İmmünosüpresanlar Siklosporin, takrolimus Nöroleptikler Perfenazin, risperidon, tiyoridazin Sedatif/hipnotikler Klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, zolpidem Steroidler Deksametazon, flutikazon,prednison Stimüle ediciler Metamfetamin Norvir İle Birlikte Uygulandıklarında Plazma Konsantrasyonları Azalabilen İlaçlara Örnekler Antikoagülanlar Warfarin Antikonvülsanlar Fenitoin, divalproex, lamotigrin Antiparaziterler Atovakuon * Bu ilaçların ritonavirle bir arada uygulanması önerilmez. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Norvir Yumuşak Kapsül; oral yolla (ağızdan) uygulanır ve tercihen gıdalarla alınması önerilir. Erişkinler Erişkinler için önerilen ritonavir dozu ağız yoluyla günde 2 defa 600 mg (= 7.5 ml) dır (600 mg = 6 yumuşak kapsül). Doz titrasyon cetveli, bir yandan uygun ritonavir plasma düzeylerinin idame edilmesinde, diğer yandan da tedavi sırasında ortaya çıkan advers etkilerin azaltılmasında yardımcı olur. Ritonavir tedavisine üç gün süreyle günde 2 kere en az 300 mg doz ile başlanmalı ve günde 2 kere 100 mg doz artışı ile günde 2 kere 600 mg a kadar 14 günü aşmayan bir sürede arttırılmalıdır. Hastalara hafif ile orta şiddetteki gastrointestinal rahatsızlıklar ve paresteziler gibi sıkça gözlenen advers etkilerin, tedavi ilerledikçe azalacağı konusunda bilgi verilmelidir. Hastalar üç günden fazla günde iki kere 300 mg dozu almamalıdır.

10 10 İkili (dual) PI İçeren Kombinasyon Rejimleri Ritonavirin tedavi edici dozları dahil bir başka proteaz inhibitörü ile klinikte ikili tedavi deneyimi sınırlıdır. Ritonavir mevcut olan çoğu proteaz inhibitörlerinin metabolizmasını inhibe eder. Bu nedenle, ritonavir ile düşünülen herhangi ikili tedavi rejiminde, ilgili ajanların farmakokinetik etkileşimi ve güvenilirlik verileri göz önüne alınmalıdır. Bu sınıftaki ajanlarda büyük oranda çapraz direnç sözkonusudur. Direnci en az ölçüde örtüşen iki PI ajanının kombinasyonu düşünülmelidir. Ritonavirin bu tip tedavi rejimlerinde kullanımı bu faktörlere dayanarak yönlendirilmelidir. Ritonavirin sakinavirle kullanımı için, günde iki kere 300 mg ritonavir dozunun başlatılmasıyla, dikkatle titrasyonu yapılan doz kullanılmıştır. Ritonavirin indinavirle kullanımı için, günde iki kere 200 mg ritonavir dozuyla başlayarak, günde iki kere 100 mg artışla iki hafta içinde günde iki kere 400 mg doza ulaşmak üzere bir doz titrasyonu dikkatle uygulanmıştır. Pediatrik Hastalar Doz ayarı ve yutma kolaylığı bakımından pediatrik hastalarda Norvir Oral Çözelti 80 mg/ml nin kullanılması önerilir. Dozaj tablosu aşağıda bilgi olarak verilmektedir. Ritonavir diğer antiretroviral ajanlarla kombine halde kullanılmalıdır. Önerilen ritonavir dozu günde 2 kere ağız yoluyla 400 mg/m 2 dir ve günde 2 kere 600 mg ı aşmamalıdır. Ritonavir 250 mg/m 2 doz ile başlatılmalı ve 2-3 günlük aralarla günde 2 kere 50 mg/m 2 arttırılmalıdır. Eğer hasta advers etkilerden dolayı günde 2 kere 400 mg/m 2 ye tahammül edemezse, diğer antiretroviral ajanlar ile kombine halde tahammül edilen en yüksek dozda idame tedavisi uygulanmalıdır. Mümkün olduğunda doz, kalibre edilmiş dozaj şırıngası kullanılarak uygulanmalıdır. Ritonavirin 2 yaşın altındaki çocuklarda güvenilirlik ve etkinliği tespit edilmemiştir. Vücut Yüzey Alanı (m 2 )* Günde 2 kez 250 mg/m 2 doz PEDİATRİK DOZ KILAVUZU Günde 2 kez Günde 2 kez 300 mg/m 2 doz 350 mg/m 2 doz ml (62.5 mg) 0.9 ml (75 mg) 1.1 ml (87.5 mg) ml (125 mg) 1.9 ml (150 mg) 2.2 ml (175 mg) ml (250 mg) 3.75 ml (300 mg) 4.4 ml (350 mg) ml (312.5 mg) 4.7 ml (375 mg) 5.5 ml (437.5 mg) ml (375 mg) 5.6 ml (450 mg) 6.6 ml (525 mg) Günde 2 kez 400 mg/m 2 doz 1.25 ml (100 mg, 1 yumuşak kapsül) 2.5 ml (200 mg, 2 yumuşak kapsül) 5 ml (400 mg, 4 yumuşak kapsül) 6.25 ml (500 mg, 5 yumuşak kapsül) 7.5 ml (600 mg, 6 yumuşak kapsül) * Vücut yüzey alanı şu formül ile hesaplanır: VYA(m 2 ) = Boy (cm) x Ağırlık (kg) 3600 DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER İnsanlarda ritonavir ile akut doz aşımı deneyimleri sınırlıdır. Klinik araştırmalarda bir hasta 1500 mg/günlük dozu 2 gün süreyle almış ve bildirilen parestezi durumu, dozun azaltılmasıyla geçmiştir. Pazarlama sonrası, ritonavir doz aşımı ile, eozinofili ile birlikte bir böbrek yetmezliği vakası rapor edilmiştir. Ayrıca aktivitede azalma, ataksi, dispne ve titremelerin de olabileceği deneysel olarak tespit edilmiştir.

11 11 Doz aşımını tedavisi: Ritonavirin doz aşımı için özel bir antidotu yoktur. Ritonavir doz aşımının tedavisi hayati fonksiyonların izlenmesi ve hastanın klinik durumunun gözlenmesi dahil genel destekleyici önlemleri içermelidir. Doz aşımının tedavisinde gastrik lavajın ve aktif karbon uygulanmasının da gerekli olduğu belirtilmektedir. Ritonavir büyük ölçüde karaciğerde metabolize olduğu ve yüksek oranda proteine bağlandığı için ilacın giderilmesinde diyalizin faydalı olması olası değildir. SAKLAMA KOŞULLARI NORVIR Yumuşak Kapsül 2 C - 8 C arasında buzdolabında saklanmalıdır. Hasta kullanım kolaylığı bakımından, 30 gün süreyle 25 C'nin altında saklanabilir. Işıktan, aşırı sıcaklıklardan ve donmaktan koruyunuz. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ Norvir Yumuşak Kapsül 100 mg, bir şişede 84 kapsül; bir kutuda dört şişe olmak üzere bir kutuda toplam 336 kapsül bulunacak şekilde ambalajlanarak satışa sunulmuştur. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. Reçete ile satılır. Ruhsat Sahibi : Abbott Laboratuarları İth.İhr.ve Tic.Ltd.Şti. Ekinciler Cad. Hedef Plaza No: 3 Kavacık Beykoz İSTANBUL Ruhsat Tarihi : Ruhsat No : 111/49 Üretim Yeri : Abbott Laboratories lisansı ile RP Scherer France 74 Rue Principale Beinheim Fransa Bu prospektüs Sağlık Bakanlığı tarafından 22/12/2005 tarihinde onaylanmıştır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEKLARİT 125 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Granül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEKLARİT 125 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Granül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEKLARİT 125 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Granül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Klaritromisin 125.0 mg (5 ml sinde) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İtrakonazol ile tedaviye refrakter ya da itrakonazol ü tolere edemeyen kromoblastomikoz ve miçetoma hastalığı olan hastalarda;

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İtrakonazol ile tedaviye refrakter ya da itrakonazol ü tolere edemeyen kromoblastomikoz ve miçetoma hastalığı olan hastalarda; 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOXAFIL 40 mg / ml oral süspansiyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: 1 ml oral süspansiyon 40 mg posakonazol içerir. Yardımcı maddeler: 350 mg

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İçinde beyaz süspansiyon bulunan, beyaz renkli oblong yumuşak kapsüller.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İçinde beyaz süspansiyon bulunan, beyaz renkli oblong yumuşak kapsüller. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BEXGRATİN 75 mg Yumuşak Kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Beksaroten 75 mg Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için 6.1. e bakınız.

Detaylı

Trizivir Film Tablet. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI.

Trizivir Film Tablet. TM: Trizivir GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. W:\PROSPEKT\Trizivir\Trizivir04-ONAYLI. Trizivir Film Tablet Formülü Trizivir film tablet 300 mg abakavir (sülfat şeklinde), 150mg lamivudin ve 300mg zidovudin içerir. Yardımcı maddeler; Boyar madde olarak Titanyum dioksit, indigo karmin ve

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Mikropellet kapsül Sert jelatin kapsüller içinde beyaz-beyazımsı renkte pelletler içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Mikropellet kapsül Sert jelatin kapsüller içinde beyaz-beyazımsı renkte pelletler içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LAPİLORİ 15 mg Mikropellet Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ Etkin madde: Lansoprazol Yardımcı maddeler: Mannitol Sukroz Şeker küreleri (sukroz) Disodyum

Detaylı

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET

ESPLUS 20 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS ESPLUS 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Her bir film tablet, 20 mg Essitalopram a eşdeğer 25,548 mg Essitalopram oksalat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit (E171) kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LANTOROL 30 mg enterik mikropellet kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin Madde: Lansoprazole 30 mg. Yardımcı Maddeler: Sukroz Sodyum metil paraben

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nimsel ZSB-10 modifiye (sodyum karboksimetilselüloz)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Nimsel ZSB-10 modifiye (sodyum karboksimetilselüloz) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TEGRETOL 200 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Karbamazepin 200 mg Yardımcı maddeler: Nimsel ZSB-10 modifiye (sodyum karboksimetilselüloz)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül. (1 Kapsül için) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül. (1 Kapsül için) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül (1 Kapsül için) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flukonazol 150.0000 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 124.9980

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Not: 12 yaşından küçük çocuklarda monoterapi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Not: 12 yaşından küçük çocuklarda monoterapi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GABATEVA 800 mg Çentikli Film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir çentikli film tablet 800 mg gabapentin içerir. Yardımcı madde (ler):

Detaylı

AVİTOREL 10 mg Film Tablet

AVİTOREL 10 mg Film Tablet AVİTOREL 10 mg Film Tablet FORMÜL: Bir film tablet 10mg. Atorvastatin e eşdeğer atorvastatin kalsiyum trihidrat, boyar madde olarak Titandioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik Özellikler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ZEMPLAR 2 mikrogram yumuşak kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin madde: Yardımcı maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ZEMPLAR 2 mikrogram yumuşak kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin madde: Yardımcı maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZEMPLAR 2 mikrogram yumuşak kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Parikalsitol 2 μg Yardımcı maddeler: Etanol 1.42 mg Yardımcı maddeler için

Detaylı

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEVPRAM 10 mg Film Tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg essitalopram (oksalat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİVERAC 245 mg film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİVERAC 245 mg film kaplı tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HİVERAC 245 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her bir film kaplı tablet, 245 mg tenofovir disoproksil'e eşdeğer, 300 mg

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak). 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI GYREX 400 mg Film Kaplı Tablet KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir tablet 400 mg Ketiapin baz içerir (460.52 mg Ketiapin fumarat olarak).

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 8 mg lornoksikam içerir. Çözücü ampul: Her bir çözücü

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DULESTER 30 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir kapsül, etkin madde olarak 30 mg duloksetine eşdeğer 33,65 mg duloksetin hidroklorür

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LİPİTOR 20 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum Yardımcı maddeler: Laktoz

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUET 400 mg film tablet

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUET 400 mg film tablet KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUET 400 mg film tablet 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Ketiapin 400 mg (460.5 ketiapin fumarat olarak) Yardımcı madde: Laktoz monohidrat 217.5

Detaylı

REXAPİN 2.5 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS. Her bir tablet etken madde olarak 2.5 mg Olanzapin boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.

REXAPİN 2.5 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS. Her bir tablet etken madde olarak 2.5 mg Olanzapin boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : Her bir tablet etken madde olarak 2.5 mg Olanzapin boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER : Farmakodinamik özellikler : Olanzapin 5 HT 2 A/2C, 5 HT 3,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VALCYTE 450 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her film tablet 450 mg valgansiklovir içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAXOL 100 mg/17 ml enjektabl solüsyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Paklitaksel Yardımcı maddeler: 6 mg/ml Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Prostat kanseri Önerilen doz, günde bir defa subkütan olarak uygulanan 1 mg'dır (0.2 ml).

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Prostat kanseri Önerilen doz, günde bir defa subkütan olarak uygulanan 1 mg'dır (0.2 ml). 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LUCRIN 5 mg/ml enjektabl çözelti KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Lucrin Enjektabl çözelti, her 0.2 ml de 1 mg leuprolide asetat içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AFINITOR 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AFINITOR 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AFINITOR 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Everolimus 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 9.80 mg Susuz laktoz 287.50 mg Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Tablet. Beyaz ile hemen hemen beyaz, bir tarafında DEVA P10 baskılı, yuvarlak, bikonveks tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Tablet. Beyaz ile hemen hemen beyaz, bir tarafında DEVA P10 baskılı, yuvarlak, bikonveks tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRAVACHOL 10 mg tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde : Pravastatin sodyum 10 mg Yardımcı Maddeler: Laktoz 151.0 mg Yardımcı maddeler için 6.1

Detaylı

KÜB Ürün Özellikleri Özeti

KÜB Ürün Özellikleri Özeti KÜB Ürün Özellikleri Özeti 1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MADOPAR HBS 125 kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Madopar HBS (kontrollü salınan Hidrodinamik Balans Sistemi) 100 mg levodopa ve 25 mg benserazide

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mavi mürekkep ile bir tarafı "5" ve diğer tarafı "4215" baskılı, pembe renkte, bikonveks, yuvarlak, film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mavi mürekkep ile bir tarafı 5 ve diğer tarafı 4215 baskılı, pembe renkte, bikonveks, yuvarlak, film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ONGLYZA 5 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Saksagliptin (saksagliptin hidroklorür olarak) Yardımcı madde: Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde :

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : Siklosporin Yardımcı maddeler: Etanol % 94 lük (a/a) Polioksietillenmiş

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI NORVIR 100 mg Yumuşak Kapsül Ağız yoluyla alınır. Etkin maddeler: 100 mg ritonavir Yardımcı maddeler: Kapsül içeriğindeki yardımcı maddeler: Alkol (%12w/w), bütil hidroksi toluen (E321),

Detaylı