A DS L LERDE GÖRÜLEN SHALLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A DS L LERDE GÖRÜLEN SHALLER"

Transkript

1 itimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Yaz shalleri - Besin Zehirlenmeleri Sempozyumu 8-9 Haziran 1998, stanbul, s Sürekli T p E.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Komisyonu A DS L LERDE GÖRÜLEN SHALLER Prof. Dr. Y ld r m Aktu lu HIV enfeksiyonunun oluflturdu u klinik sendromlardan birisi de gastroentestinal sendromlard r (Tablo 1). Gastroentestinal sendromlar oluflturan çok say da belirti aras nda diyare ön planda gelmektedir. Diyarelerin boyutu, hastal n bulundu u evreye, diyarenin nedenine, hastan n ba fl kl k sistemlerinin gücüne ve yap lan sa alt ma göre, günde 1-2 kez ç kar lan yumuflak d flk dan, günde litreye ulaflabilen su gibi d flk ya kadar de iflebilmektedir. Tablo 1 A DS te görülen klinik sendromlar 1. Pulmoner sendrom 2. Gastroentestinal sendrom 3. Nörolojik sendrom 4. Hemotolojik sendrom 5. Mukokutanöz sendrom Kaza sonucu bulaflmalar ve seronegatif olduklar dönemden bafllayarak yüksek risk gruplar ndaki insanlar sürekli izleyen merkezler, A DS in 5 evrede geliflti ini saptam fllard r (Tablo 2). Bu evrelerin dördüncüsünü oluflturan A DS ile iliflkili kompleks (ARS) ve beflincisini oluflturan edinsel ba fl kl k yetersizli i sendromu (A DS) tablolar nda diyare en çok yak n lan semptomlar aras ndad r. Do ada HIV bulaflmas n n ard ndan A DS tablosunun kaç y l içinde geliflti i kesin olarak bilinmemekle birlikte, yüksek risk grubunda bulunanlar n veya HIV seropozitif kan veya kan ürünleri ald klar saptananlar n izlenmesi, bu konuda önemli bilgiler vermifltir. HIV seropozitif kan verilen çocuklarda bu sürenin ortalama 14 ay, eriflkinlerde ise 29 ay oldu u görülmüfltür. HIV seropozif hale gelen homoseksüellerde ortalama 36 ay, di er insanlarda ise 54 ay sonra A DS bafllamaktad r. 177

2 AKTU LU, Y Tablo 2 HIV enfeksiyonunun evreleri (Enkübasyon dönemi: 2-4 hafta) 1. evre: Akut primer HIV enfeksiyonu (Akut retroviral sendrom) 7-14 gün 2. evre: Belirtisiz seropozitiflik dönemi 6 ay-10 y l. Baz lar nda yaflam boyu. 3. evre: Kronik lenfadenopati sendromu 1-3 y l 4. evre: A DS ile iliflkili sendrom (ARS) 1-3 y l 5. evre: Edinsel ba fl kl k yetersizli i sendromu (A DS) 1-5 y l HIV bulaflmas nda rol oynayan en önemli iki yol, cinsel iliflki ve kan yoluyla bulaflmalard r (Tablo 3). Aktif ve pasif homoseksüeller ile damar içi ilaç kullanan ba ml lar, yüksek risk grubunun en büyük k sm n olufltururlar (Tablo 4). Tablo 3 HIV enfeksiyonunun bulaflma yollar HIV 1 Homoseksüel ve biseksüel iliflki (en s k) IV ilaç ba ml l Kan ve kan ürünü alma Perinatal bulaflma Heteroseksüel iliflki Di erleri HIV 2 Heteroseksüel iliflki (en s k) Homoseksüel iliflki Kan ve kün ürünleri al m IV ilaç ba ml l Perinatal bulaflma Di erleri Dünyada, yüksek risk gruplar ndaki insan say s milyon A DS olgular n n %94 ü yüksek risk gruplar nda bulunuyor. Tablo 4 HIV bulaflmas nda yüksek risk gruplar Aktif ve pasif homoseksüeller (1) V ilaç kullanan ba ml lar (2) Kan ve kan ürünü al c lar Haiti, Merkez ve Bat Afrika kökenliler Yüksek risk grubundakilerin cinsel eflleri HIV ile enfekte kad nlar n çocuklar 178

3 A DS L LERDE GÖRÜLEN SHALLER HIV bulaflan insanlar n %50-60 kadar hastal n ikinci evresinde (Tablo 2) kalmakta, %20 kadar beflinci evreye girmektedir. Bugünkü sa alt m olanaklar na göre, beflinci evreye hastalar n %40 birinci y lda, %40 ikinci y lda olmak üzere %100 ü 5 y l içinde ölmektedir. HIV enfeksiyonunda diyare, dördüncü (Tablo 5) ve beflinci (Tablo 6) evrelerin belirtileri aras ndad r. Tablo 5 HIV enfeksiyonunun 4. evre belirtileri (A DS le iliflkili sendrom, ARS) Atefl: 39 C nin üstünde Kilo kayb : 5 kilodan veya vücut a rl n n %10 undan fazla Diyare: Intermitan, yumuflaktan su gibiye kadar de iflen Yorgunluk: Çal flmay etkileyecek a rl kta Gece teri: Belirli bir nedeni yok F rsatç enfeksiyonlar: Seyrek, sa alt ma yan tlar iyi, yineleme az F rsatç tümörler: Seyrek Tablo 6 Edinsel ba fl kl k yetersizli i sendromu (A DS) Yorgunluk: A r, inatç, çal flmay engeller Dikkati çekecek kilo kayb : 5 kg dan veya vücut a rl n n %10 undan fazla Öksürük nefes darl : Pulmoner komplikasyon Gece terlemesi: Sürekli, belirli nedeni yok Diyare: De iflik a rl kta, sürekli, sa alt ma yan ts z F rsatç enfeksiyonlar: S k, sa alt ma yan tlar kötü, yinelemeleri s k F rsatç tümörler: Kaposi sarkomu, malign lenfomalar baflta MSS tutulmas belirtileri HIV bulaflan bireylerde virüsün CD4 molekülü tafl yan gözelere, özellikle CD4 pozitif lenfositlere (T4), monositlere, makrofajlara, endotel hücrelerine, deride Langerhans hücrelerine, merkez sinir sisteminde mikroglia hücrelerine, astrositlere girebildi i bilinmektedir, virüs bu hücrelerin tümünde ço almakta, yaln z T4 lenfositlere karfl sitopatik etki oluflturmakta, di er hücreleri ço almak ve yay lmak için rezervuar olarak kulanmaktad r. HIV in MSS nde nöronlara ve vücudun di er hücrelerine, örne in B lenfositlere girebildi i, bu hücrelerde ço ald ve sitopatik etki oluflturdu u henüz gösterilmemifltir. Ancak HIV de iflik dokularda hücre fonksiyonlar n 179

4 AKTU LU, Y etkilemekte, MSS nde A DS demans ile sonuçlanan diffüz progresif ansefalopatiye, enterositleri ve gastroentestinal sistemin otonom sinir sistemini tutarak, sa alt ma yan t vermesi güç olan diyarelere yol açabilmektedir. Gerek akut gerekse kronik diyarelerin a rl hastal n seyrine ve yap lan sa alt mlara göre de iflmektedir. HIV enfeksiyonun dördüncü ve beflinci evrelerine girmifl hastalarda görülen diyarelerin nedenleri çoktur (Tablo 7). Bunlar bakteri, virüs, mantar gibi mikrobik, protozoonlar gibi paraziter, kaposi sarkomu ve lenfoma gibi tümöral, otonom sinir siteminin tutulmas gibi nörolojik ve HIV enfeksiyonunun veya komplikasyonlar n n sa alt m için kullan lan ilaçlarda görüldü ü gibi, kimyasal nedenler olabilirler. Olgular n %50 ye yak n bir bölümünde ise etiyoloji ayd nlat lamamaktad r. Tablo 7 HIV enfeksiyonunda görülen diyarelerin nedenleri 1. Bakteri Salmonella (özellikle S.typhimurium) Shigella Campylobacter Mycobacterium avium intracellulare vb. 2. Virüsler Cytomegalovirüs Herpes simlex tip 2 HIV? Adenovirüs, Astrovirüs, calicivirüs (seyrek) 3. Mantarlar Candida Histoplasma capsulatum 4. Protozoonlar Cryptosporidium enteritidis Isospora belli Entamoeba histolytica Giardia lamblia Blastocystis hominis Microsporidium 5. Tümörler Kaposi sarkomu Lenfomalar 6. Otonom sinir sisteminin tutulmas G S i innerve eden otonom sinir sist. bozulmas 7. Yap lan sa alt mlar Antiviral ilaçlar Antimikrobik ilaçlar (C.difficile PMC i) 180

5 A DS L LERDE GÖRÜLEN SHALLER HIV enfeksiyonunun son evrelerinde görülen de iflik a rl ktaki diyareler, akut ve kronik olarak iki gruba ayr labilmektedir (Tablo 8). Akut diyareler genellikle Salmonella, Shigella, Campylobacter, E.histolytica ve G.lamblia enfeksiyonlar na ba l d r. Kronik diyarelerde rol oynayan etkenler ise, ço unluk, Mycobacterium avium intracellulare, Cytomegalovirus, Cryptosporidium enteritidis, Isospora belli, Microsporidium, kaposi sarkomunun gastroentestinal sistemi tutmas ve yine bu sistemi tutan lenfoma ve tümörlerden oluflmaktad r. Tablo 8 fiiddet ve sivesine göre HIV diyarelerinde etkenler Akut diyare Salmonella (özellikle S.typhimurium) Shigella Campylobacter E. histolytica G. lamblia C.difficile (antibiyotik sa alt m na ba l ) Kronik diyare Mycobacterium avium intracellulare Cytomegalovirüs Cryptosporidium enteritidis Isosporabelli Microsporidium Di er spesifik ajanlar HIV enfeksiyonu s ras nda hastalar, a zdan anüse kadar bütün gastroentestinal sistemin her bölümünün ayr ayr veya birlikte tutuldu unu gösteren belirti ve bulgular verebilirler. Bunlarda rol oynayan etkenler, mikrobik, paraziter, tümöral, flimik veya nöral nedenler olabilirler. Enterit, oldukça s k görülen bir tablodur. Amerika Birleflik Devletleri nde görülen hastalar n %50-60 kadar nda, Afrika da ve Haiti de görülen hastalar n ise %95 inde enterit saptanmakta, etkenler ise çok de iflik olmaktad r. HIV enfeksiyonuna ba l akut diyarelerde tutulma, ço unlukla ince barsaklardad r. Etyolojik ajan olarak bakteri ve parazitlerle daha s k karfl lafl lmaktad r. Bakteriler aras nda Salmonella, Shigella ve Campylobacter, protozoonlar aras nda da Entamoeba histolytica ve Giardia lamblia önde gelmektedir. Bunlar n bulaflma yollar de iflik olabilir ancak bir bölümünde bulaflma yolu ve flekli ortaya konamamaktad r. E.histolytica ve G.lamblia enfeksiyonu pasif homoseksüellerde normal insanlardan çok daha s k görülmektedir. Baz 181

6 AKTU LU, Y olgularda akut diyareye yol açan bakteriyel ajan yok edildi i halde diyare sürebilmekte, bu hastalarda HIV in do rudan barsak mukozas n veya otonom sinir sistemini tuttu undan söz edilmektedir. HIV enfeksiyonunun beflinci evresinde (Klasik A DS tablosu) ba fl kl k sistemindeki y k lma ilerledikçe bakterilere ba l enterit olgular nda yineleme ve bakteriyemi oluflma riski artmaktad r. Enterik bakteriyel patojenler, örne in Salmonella, Shigella ve Campylobacter ler kronik diyare yapmazlar ama, akut diyareleri sa alt ma karfl n uzun sürebilir. Özellikle Salmonella lara ba l akut diyareler s ras nda bakteriyemi geliflebilmekte, uzun antibiyotik sa alt m na karfl n bakteri d flk - dan yok edilememektedir. Salmonella typhimurium enfeksiyonu A DS li hastalarda normal insanlardan 20 kat fazla görülmektedir. Bu gibi hastalarda antibiyotik sa alt m n n sürekli supresyon yapacak flekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Bu amaçla amoksisilin, siprofloksasin, trimetroprim+sulfametoksazol, 3. kuflak sefalosporinler ve kinolonlar gibi antimikrobik ilaçlardan yararlan lmaktad r. Yo un ve özgül antibiyotik sa alt m s ras nda artan, fliddetlenen diyare karfl s nda var olan etkene ba l diyarelerin yinelenmesinden önce, antibiyotik kullan m na ba l koliti (AAC) veya yine ayn nedenle geliflebilecek psödomembranöz koliti (PMC) düflünmek ve araflt rmak uygundur. HIV enfeksiyonunun son iki evresinde (Tablo 2) görülen kronik diyarelerin de de iflik mikrobik, paraziter, tümoral, nöral ve kimyasal nedenleri vard r. Bakteriler aras nda Mycobacterium avium intracellulare ile, virüsler aras nda Cytomegalovirus ile, protozoonlar aras nda Cryptosporidium enteritidis ve Isospora belli ile, tümörler aras nda gastroentestinal sistemi tutmufl Kaposi sarkomu ile daha s k karfl lafl lmaktad r. Kronik diyareye A DS li hastalar n %30-60 nda rastlan yor. Akut ve kronik diyare tablolar nda sulu d flk ç karma, sürekli olabilir ve h zla kilo kaybettirebilir. Bunun beklenen sonucu da malabsorpsiyon ve malnütrisyon tablolar n n geliflmesidir. Genellikle görülen, aral kl diyare (intermitan) fleklindedir. 1 aydan uzun süre intermitan veya devaml diyareler, kronik diyare olarak nitelendirilebilirler. Bunlarda s k rastlanan etiyolojik ajanlar Cryptosporidium enteritidis, Mycobacterium avium intracellulare veya Mycrosporidum lar olabilir. Genifl serilerde bunlar n, olgular n %15-40 nda sorumlu olduklar gösterilmifltir. Mycobacterium avium intracellulare, ince ve kal n barsak duvar n tutabilir. Kal nbarsak duvar n tuttu u zaman Whipple hastal ile kar fl kl k yaratabilir. Tan d flk da, biyopsi ile barsak duvar nda aside dirençli bakterilerin görülmesi ile konur. Etkili bir sa alt m yoktur. 182

7 A DS L LERDE GÖRÜLEN SHALLER Cytomegalovirus, sistemik enfeksiyon tablosu oluflturabilir. Gastroentestinal sistemde daha çok kal nbarsa tutar. A DS li hastalar n %5-10 kadar nda karfl lafl lmaktad r. Rektosigmoidoskopide görülen eritem, submüköz kanamalar, de iflik boyutlarda ülserler CMV enfeksiyonuna dikkat çeker. Biyopsi materyalinin histolojik incelenmesinde, vaskülit, nötrofil enfilatrasyonu ve destrüktif de iflikliklerle karfl lafl l r. Tan, endotel gözeleri içinde, patognomik Owl s eye enklüzyon cisimciklerinin görülmesi ile konmaktad r. Retina muayenesi, tan y do rulamada yard mc olabilir. Kesin sa alt m yoktur. Gancylovir (10 mg/kg/gün 2 eflit doza bölerek) olgular n %75 inde yarar sa lamaktad r. Cryptosporidium enteritidis: Hayvansal bir parazittir; daha çok büyükbafl hayvanlarda bulunur. Normal insanlarda s n rl, hafif diyare yapabilir. ARC ve A DS olgular nda aylarca sürebilen, 15 1/ gün gibi büyük hacimlere ulaflabilen, malabsorpsiyon ve malnütrisyon tablolar na yolaçabilen su gibi diyareler yap labilir. Hastalar n %10 kadar nda safra yollar da tutabilir; bu tutulman n belirti ve bulgular saptanabilir. ABD nde A DS li hastalar n %4 ünde görülen Cryptosporidium enfeksiyonu, Haitili ve Afrikal A DS hastalar nda %50 ye ulaflmaktad r. Tan, k rm z ya boyanan aside dirençli ookistlerin d flk da saptanmas ile konur. Barsak dokusundan yap lan biyopsiler, ince barsaktaki tutulman n fokal oluflu nedeniyle tan ya yard mc olmayabilir. Etkili sa alt m yoktur. A r diyareli hastalarda IV spiramycin, hafif diyareli hastalarda ise oral spiramycin ve diclazuril ile denemeler yap lmaktad r. Isospora belli: Bu da aside dirençli koksidiyan parazitlerden birisidir. A DS li hastalarda a r diyarelere yol açabilir. Cryptosporidium dan farkl olarak yay lma e ilimi gösterir ancak sa alt ma yan t iyidir. Özgül ilac trimetoprim+sulfametoksazol dür. S k relaps gösterdi i için bu ilaçla sürekli supresyon yap lmas n önerenler vard r. Baz yazarlar, haftada 3 gün, günde 1 tablet TMP+SMX veya haftada bir gün, günde 1 tablet fansidar (pyrimethamine+sulfadoxine) verilmesini, sürekli supresyon için yeterli bulmaktad rlar. TMP+SMX a afl r duyarl l k gösteren hastalara furazolidone ve nitrofurantoin sa alt m yap lmas da iyi sonuç vermektedir. Kaposi sarkomu: A DS li hastalar n %75 inde Kaposi sarkomu gastroentestinal sistemi tutmakta ancak ço unlukla belirti ve bulgu oluflturmamaktad r. Hastalar n bir k sm nda ise kronik diyare yapabildi i gösterilmifltir. Spesifik etyolojik ajanlara ba l olmayan diyareler: ARC ve A DS olgular ndaki diyarelerin %30-50 kadar nda etyolojik ajan gösterilememektedir. 183

8 AKTU LU, Y Bunlar n incebarsak biyopsilerinde villus atrofisi, kripta hiperplazisi ve intraepitelyal lenfosit enfiltrasyonu gibi özgül olmayan histolojik bulgular saptanmamaktad r. Bu olgulardan HIV, Microsporidium ve di er virüslerin sorumlu olabilecekleri de düflünülmektedir. ARC ve A DS li hastalarda görülen ve etyolojisinde de iflik etkenlerin rol oynad de iflik a rl ktaki diyareler klinikte abdominal a r ve kramplarla gidebilirler. Daha çok incebarsa n tutuldu u durumlarda hastada su gibi, az say da ve genifl hacimli diyareye kusma ve kilo kayb da efllik edebilmektedir. Baz hastalarda kolitis ön planda olabilir; bunlarda alt kadranda kramp gibi a r, s k, az miktarda, kan ve mukus içerebilen diyare dikkati çeker. Hastalar n bir bölümünde ise barsaklar n tümü tutulmaktad r (penenteritis). Yap lacak sa alt mlar n hemen hemen tümü semptomlara ve ilave etkenlere yöneliktir. Hastal n temelini oluflturan HIV enfeksionu ve buna ba l edinsel ba- fl kl k yetersizli ini kesin bir biçimde sa altacak bir yöntem henüz gelifltirilmemifltir. KAYNAKLAR 1. Reese RE, Betts RF: A practical approach to infectious diseases Third ed., 1991, s Braude: Infectious diseases and medical microbiology 2nd ed., 1986, s Weathera DJ, Ledingham JGG and Warrell DA (eds): Oxfort Textbook of Medicine. Third et., 1996, s Stein HJ (ed): Internal Medicine Fourth ed., 1998 s. 5. Warren KS, Mahmoud AAF: Tropical and Geographical Medicine. Second ed., 1990, s Mandell, Douglas and Bennett: Principle and practice of infectious Diseases. Fourth ed., 1995, s Rakel RE: Conn s Current Therapy. 50th ed., 1998, s Bannister BA, Begg NT, Gillespie SH: nfectious Disease, 1996 s Gorbach Bartlett, Blaclow: Infectious Diseases, 1992, s Fauci, Braunwald, Isselbacher (eds): Harrison s Principles of Internal Medicine. 14th ed. 1998, s Wyngaarden, Smith, Bennett (eds): Cecil Textbook of Medicine, s

Akut Diyare. Prof. Dr. Recep Öztürk

Akut Diyare. Prof. Dr. Recep Öztürk Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 27-56 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Kan ve Kemik li i Transplantasyonlar nda Dermatolojik ve Oral Komplikasyonlar

Kan ve Kemik li i Transplantasyonlar nda Dermatolojik ve Oral Komplikasyonlar Kan ve Kemik li i Transplantasyonlar nda Dermatolojik ve Oral Komplikasyonlar Hatice fianli Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal Kan ve kemik ili i transplantasyonlar nda deri ve

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

damla 24-29 Eylül 2000 tarihinde düzenlenecek olan 1. Ulusal Kongremize bekliyoruz. Kapadokya Dedeman Oteli TEMMUZ-A USTOS 2000 / SAYI 37

damla 24-29 Eylül 2000 tarihinde düzenlenecek olan 1. Ulusal Kongremize bekliyoruz. Kapadokya Dedeman Oteli TEMMUZ-A USTOS 2000 / SAYI 37 damla TEMMUZ-A USTOS 2000 / SAYI 37 24-29 Eylül 2000 tarihinde düzenlenecek olan 1. Ulusal Kongremize bekliyoruz. Kapadokya Dedeman Oteli Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN

Detaylı

STANBUL TAB P ODASI NIN SÜREL B L MSEL YAYINIDIR C LT: 19 SAYI: 1 2006 ÇOCUK VE ERGENL K ÇA I ROMAT ZMAL HASTALIKLAR ÖZEL SAYISI

STANBUL TAB P ODASI NIN SÜREL B L MSEL YAYINIDIR C LT: 19 SAYI: 1 2006 ÇOCUK VE ERGENL K ÇA I ROMAT ZMAL HASTALIKLAR ÖZEL SAYISI KL N K GEL fi M STANBUL TAB P ODASI NIN SÜREL B L MSEL YAYINIDIR C LT: 19 SAYI: 1 2006 ÇOCUK VE ERGENL K ÇA I ROMAT ZMAL HASTALIKLAR ÖZEL SAYISI ED TÖRDEN / EDITORIAL Sevgili Klinik Geliflim okuyucular,

Detaylı

114 Hacettepe T p Dergisi 2001; 32(2): 114-124

114 Hacettepe T p Dergisi 2001; 32(2): 114-124 Kuduz nsanl k tarihinin en eski hastal klar ndan birisi olan kuduz ile ilgili ilk bilgiler eski mezopotamya uygarl klar ndan Babiller döneminde, Eshnunna kanunlar içerisinde yer alm flt r. Yaklafl k 4000

Detaylı

Bronfl Ast m nda Yak nmalar, Klinik ve Laboratuar Tan lkeleri

Bronfl Ast m nda Yak nmalar, Klinik ve Laboratuar Tan lkeleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Allerjiler Sempozyumu 15-16 Mart 2001, stanbul, s. 21-28 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur?

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu ve Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TORAKS DERNE E T

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 141-146 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Tür Atlayan Hastal klar KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayanlar: Prof. Dr. Cemil ÇEL K* - Prof. Dr. rfan EROL** - Uzm. Dr. F. Seda B L R ORMANCI** - Arafl. Gör. N. Deniz AYAZ** *Biyokimyac,

Detaylı

YAfiLIDA DEMANS. Prof. Dr. Engin Eker

YAfiLIDA DEMANS. Prof. Dr. Engin Eker Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Geriatrik Hasta ve Sorunlar Sempozyumu 12-13 Kas m 1998, stanbul, s. 43-58 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane İnfeksiyonları Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar Dr. Mustafa BAKIR* * Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk nfeksiyon Hastal klar Bilim Dal, stanbul.

Detaylı

M KROB YOLOJ. Hilmi ATASEVEN, lhami YÜKSEL, Aysel ÜLKER

M KROB YOLOJ. Hilmi ATASEVEN, lhami YÜKSEL, Aysel ÜLKER Güncel Gastroenteroloji Sitomegalovirüs ve nflamatuvar Barsak Hastal klar Hilmi ATASEVEN, lhami YÜKSEL, Aysel ÜLKER Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara nflamatuvar barsak

Detaylı

INFLUENZA NFEKS YONLARI VE TANI KR TERLER

INFLUENZA NFEKS YONLARI VE TANI KR TERLER T Ü KAL TE S STEM BELGEL K - Q TSE-ISO-EN 9000 R R K YE DE LK LABORATU V A INFLUENZA NFEKS YONLARI VE TANI KR TERLER Influenza viruslar her yafl grubunda akut solunum yolu infeksiyonlar n n önemli bir

Detaylı

Ürtiker ve Angioödem. Doç. Dr. Ayd n flçimen

Ürtiker ve Angioödem. Doç. Dr. Ayd n flçimen Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Cilt Hastal klar ve Yara Bak m Sempozyumu 18-19 Ekim 2001, stanbul, s. 65-75 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu**

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** Poster Presentations 13 P-1 Sunum Tipi: Poster Kategori: Yenido an YEN DO AN KONVULS YONU NEDEN YLE TAK P ED LEN KONJEN TAL TOKSOPLAZMOZ SL OLGU Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** *Erzurum Çat

Detaylı

Çocukluk ça nda afl takvimi

Çocukluk ça nda afl takvimi 26 Derleme Review Özet Çocukluk ça nda afl takvimi Vaccination schedule in childhood Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, zmir, Türkiye Birinci basamak sa l k kurulufllar

Detaylı

Akut Hepatitler. Doç. Dr. Fehmi Tabak

Akut Hepatitler. Doç. Dr. Fehmi Tabak Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 43-55 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

Karaci erin Primer Habis Tümörleri

Karaci erin Primer Habis Tümörleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 159-182 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

Girifl. Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Ankara, Türkiye

Girifl. Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Ankara, Türkiye 108 Ça r l Editör Invited Editor Crimean Congo haemorrhagic fever Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Özet K r m-kongo kanamal atefli (KKKA) virüsü

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2339 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1336 V ROLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2339 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1336 V ROLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2339 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1336 V ROLOJ Yazarlar Prof.Dr. Kadir YEfi LBA (Ünite 1-8) Prof.Dr. Mehmet ÇABALAR (Ünite 7-10) Editör Prof.Dr. Kadir YEfi LBA ANADOLU

Detaylı

SA LIK ÇALIfiANLARININ ENFEKS YON R SKLER VE KORUNMA YOLLARI Önder ERGÖNÜL*

SA LIK ÇALIfiANLARININ ENFEKS YON R SKLER VE KORUNMA YOLLARI Önder ERGÖNÜL* SA LIK ÇALIfiANLARININ ENFEKS YON R SKLER VE KORUNMA YOLLARI Önder ERGÖNÜL* Anahtar kelimeler: sa l k çal flanlar, mesleksel, infeksiyon, risk Keywords: health care workers, occupational, infection, risk

Detaylı

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR 1994 ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 FLEBOLOJ DERNE 1 9 9 8 Türk Beyin Damar Hastal klar Derne i Ulusal Venöz Tromboembolizm

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

Sanofi Pasteur Aflı Tic. A.fi.

Sanofi Pasteur Aflı Tic. A.fi. ÖNSÖZ Afl ile önlenebilir hastal klardan ölümleri azaltmay misyon edinmifl sanofi pasteur, Afl lar Tüm Bilmek stedikleriniz isimli kitab n 1. bask s n n k sa zamanda tükenmesi, say n hekimlerimizden ve

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN*

MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN* MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN* Mantarlar n Genel Özellikleri Mantarlar mikrobiyolojik özelliklerine ve oluflturduklar klinik infeksiyon tablolar na göre farkl bafll klar alt nda incelenebilen genifl

Detaylı

Çocuklarda Kar n A r s na Yaklafl m. Ümraniye E itim Araflt rma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Klini i, stanbul, 2

Çocuklarda Kar n A r s na Yaklafl m. Ümraniye E itim Araflt rma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Klini i, stanbul, 2 nceleme / Review Çocuklarda Kar n A r s na Yaklafl m Aytekin Kaymakc 1, fiirin Güven 2, shak Ak ll o lu 3, Müferet Ergüven 2 Makbule Erdo an 2, Sevgi Akova 2, Ruhan Özer 2 1 Ümraniye E itim Araflt rma

Detaylı

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER TÜRK YE ENFEKS YON HASTALIKLARI ve KL N K M KROB YOLOJ UZMANLIK DERNE Erişkin Bağ ş klama Rehberi Çal şma Grubu ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER T.C. Sa l k Bakanl Geriatri Derne i Halk Sa l Uzmanlar Derne

Detaylı