"BANKA ÇEKLERİ" HUKUKEN ÇEK MIDIR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""BANKA ÇEKLERİ" HUKUKEN ÇEK MIDIR?"

Transkript

1 "BANKA ÇEKLERİ" HUKUKEN ÇEK MIDIR? Prof. Dr. Ömer TKOMANf *) Türk bankacılık uygulamasında hemen hemen tüm banka genel müdürlüklerinin öteden beri özellikle üçüncü kişilerden sağladıkları hizmet ve satın aldıkları değerlerin bedelini "keşide çeki" ya da "banka çeki" diye adlandırılan ve bizzat kendi şubelerinden biri üzerine keşide ettikleri çekler ile ödedikleri bilinen bir gerçektir. Anılan çeklerin bazen genel müdürlüğün ilgili muhasebe birimi tarafından merkez şubedeki bir hesap bazen de bir şube tarafından diğer bir şube üzerine düzenlendiği gözlemlenmekle ve aşağıda da değineceğim gibi bilimsel öğretide bir bankanın kendi çekini ödememesi olasılığının çok zayıf giderek olanaksız olduğundan sözedilerek, bu tür çeklerin son derecede güvenli oldukları vurgulanmaktadır. Ne var ki, son günlerde haklarında Bankalar Kanunu m. 68'in uygulandığı bazı bankaların müşterilerine özellikle mevduat borçları karşılığında verdikleri kendi çekleri bankanın takas odası sistemi dışına çıkarılmış bulunması nedeni ile takastan geri döndüğü gibi, yönetimi devralan bankalar tarafından da ödenmeyerek karşılıksız kalmıştır. Bu gibi çekleri elinde bulunduran bir kısım hamilin çekin üzerinde imzaları yer alan banka yetkilileri hakkında 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 16. maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları nedeni ile ortaya "banka çekenin gerçek anlamla bir çek olup olmadığı tartışması çıkmıştır. Gerçekten, sorunun önemi şuradadır: Bir bankanın bizzat kendi üzerine keşide ettiği, yani hem keşidecisinin hem de muhatabının kendisi olduğu ve ödenmeyen bir çek hukuken çek olarak nitelendirilebilecek olursa, üzerinde imzası bulunan yetkililer hakkında karşılıksız çeke ilişkin ceza hükümleri uygulanabilecek, aksi takdirde somut olayda Türk Ceza Kanunundaki dolandırıcılık suçunun koşullarının yerine gelip gelmediği araştırılmak zorunda kalınacaktır. (*) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anahilim Dalı Ogrciim Üyesi

2 262 ÖMER TEOMAN İHFM C. LIV(1994) Bu incelemede öncelikle "keşide çeki" ve "banka çeki" kavramları arasındaki farkı saptamaya, daha sonra da bilimsel öğreti ve yargısal içtihatların ışığı altında "banka çeki"nin hukuken bir çek olarak nitelendirilebilip nitelendirilemeyeceği konusundaki kişisel görüşlerimi açıklamaya çalışacağım. Hemen ve önemle belirteyim, "banka çeki" hakkında varılacak sonuçlar kural olarak "keşide çeki" hakkında da geçerli olacaktır. 1. Herşeyden önce gerek "keşide çeki"nde gerek "banka çeki"nde hem keşidecinin hem de ödeyecek olan muhatabın aynı tüzel kişi, yani aynı banka olduğu kuşkusuzdur. Ne var ki, kanımca bir bankanın sağladığı hizmet ya da satın aldığı mal karşılığında veya son uygulamalarda görüldüğü gibi mevduat müşterisinin parasını ödeyebilmek amacı ile bizzat kendi üzerine keşide ettiği bir çeki, alışıldığının aksine bir "keşide çeki" olarak nitelendirmek mümkün değildir. Gerçekten, bilimsel öğretide verilen bilgi ve örneğe göre "Keşide Çeki" ya da "Keşide(ci) Çeki"nde" kural olarak çek meblağını keşideci, bankaya ya nakden veya hesaben ödemektedir. Bunun üzerine bir bankanın A şubesi paranın alınacağı B şubesi üzerine çek keşide etmekte, lehdar olarak ya keşideciyi, ya da onun göstereceği üçüncü bir kişiyi yazmaktadır" (SEZA REISOGLU, Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Çek, Ankara 1985, s. 50 ve aynı doğrultuda FAHİMAN TEKİL, Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Bası, İstanbul 1994, s. 177). Önemle ekleyeyim, Prof. REİSOĞLU (a.g.e. s. 50) keşide çeklerinin uygulamada önemli bir gereksinmeyi karşıladığından sözettikten sonra, TTK'nun çek unsurlarını tamamen kapsayan ve geçerli olan bu çekin, lehdar açısından büyük güvence sağladığına ve şifre - lendirildiğinden suistimal ihtimallerini de ortadan kaldırdığına değinmektedir. Görüldüğü gibi, son günlerde karşılıksız kalan çeklerde müşterinin çek bedelini bankaya onun bir şubesi aracılığı ile diğer bir şubesinden kendine ya da bir üçüncü kişiye ödenmesi amacı ile yatırması sözkonusu değildir. Aksine burada parasını ilgili bankaya daha önce mevduat olarak yatırmış bulunan ve bunu vadesinde ya da vadesinden önce çekmek isteyen müşteriye banka yetkilileri büyük bir olasılıkla içinde bulundukları nakit sıkıntısı nedeni ile doğrudan doğruya ödeme yapamayacaklarını gözönüne alarak ve müşterinin çeki hiç olmazsa takas odasına ibraz ile oradan tahsil edebilmesini olanaklı kılabilmek amacı ile kendisine keşideci ve muhatabı aynı olan bir çek vermişlerdir. Bu çekin bir "banka çeki" olarak adlandırılmasının daha doğru olduğu düşüncesindeyim. Nitekim Prof.Dr. HAYRİ DOMANİÇ'e göre (Kıymetli Evrak Hukuku, TTK Şerhi IV, İstanbul 1990, s. 583) "Banka çekleri, bankalar tarafından ya kendi üzerlerine veya başka bir bankaya hitaben keşide edilen çeklerdir. Titiz, emniyet, güven ve itibar prensipleri üzerine kurulan ve işleyen bankalarca düzenlenen çeklerin ödenmemesi, karşılıksız kalması, pek istis-

3 İHFM C. LIV (1994) "BANKA ÇEKLERİ" HUKUKEN ÇEK MİDİR? 263 nai haller dışında, mümkün değildir. Bu bakımdan banka çekleri, tüccar çeklerine nazaran daha emin ve sağlam çeklerdir". Prof. TEKİL de (a.g.e. s. 178) konumuz ile ilgili olarak "Keşidecisi banka olan çeke denir. Bu çekler daha fazla güven verirler" demektedir. 2. ikinci olarak üzerinde durulup, aydınlığa kavuşturulması gereken husus, bir bankanın bizzat kendi üzerine bir çek keşide etmesinin geçerli olup olmadığı, değişik bir anlatımla aynı bankanın bir çekte hem keşideci hem de I muhatap, yani ödeyecek olarak gösterilmesinin ve "çek" diye adlandırılan bu tür bir evrakın TTK ve ÇekK. anlamında bir çek olarak nitelendirilmesinin olanaklı bulunup bulunmadığıdır. a) Hemen belirteyim, "Keşide Çeki" ve "Banka Çeki" ile ilgili açıklamalarım şırasında kendilerine yollama yaptığım REİSOGLU, TEKİL ve DO MANİÇ gibi yazarlar bir çekte aynı bankanın hem keşideci hem de muhatap olabilmesini hiç tartışmaksızın geçerli saymış, giderek bu tür çeklerin TTK'na uygun ve daha da güvenli olduklarından sözetmişlerdir (Aynı doğ- rultuda bkz. GÖNEN ERİŞ, Açıklamalı-İçtihatlı-Uygulamalı Çek Hukuku, Ankara 1993, s. 17 ve 18 ve s. 18'de anılan Yargıtay Ticaret Dairesi'nin tarih ve E K sayılı karan. Bu kararın incelenmesinden Yargıtay'ın da banka çeklerini geçerli kabul ettiği sonucu ortaya çıkmaktadır). b) Buna karşılık hukukumuzda Prof.Dr. REHA POROY (Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, 11. Bası, İstanbul 1989, s. 261 N. 309) saptayabildiğim kadarı ile banka çeklerinin geçerliliğini kuşku ile karşılayan bir yazardır. Gerçekten, POROY'a göre "Çek, bizzat keşideci üzerine çekilebilir mi? TK. m. 730, b.l, 585. maddenin çekler hakkında da uygulanacağını amirdir. Binaenaleyh, çek bizzat keşideci üzerine çekilebilmelidir. Diğer taraftan, poliçe bir kredi aracı olduğundan, bizzat keşideci üzerine poliçe çekilmesii I nin mantıki bir izahı bulunabiliyordu. Halbuki, çek bir ödeme aracıdır. Bun- dan başka görüldüğünde ödenir. Bu bakımdan keşidecinin kendi üzerine çek keşide etmesi fikrimce uygulamada bir değer ifade etmez. Üstelik bunu ancak bir banka yapabilir, zira çekte ödeyecek ancak bir banka olabilir". Bunun gibi Prof.Dr. FIRAT ÖZTAN da (Kıymetli Evrak Hukuku, An! kara 1976, s. 639 ve orada dpn. 23 ele anılan GIERKE) TTK. m. 730 un m. 585'e yaptığı yollamayı değerlendirirken "Aslında, bankalara tanınan bu imkanın dikkatle kullanılması gerekir. Bankaların bu imkandan faydalanması, çekin kabulünü yasaklayan prensiple kolaylıkla çatışabilir" diyerek banka çeklerinin geçerliliğinden belirli bir tereddüt duyduğunu ifade etmiştir. c) Kanımca "Tatbik Olunacak Hükümler" kenar başlığını taşıyan ve poliçeye ilişkin hangi hükümlerin çeklere de uygulanacağını sayan TTK. m. 730'un 1. bendinde "Keşidecinin bizzat kendi üzerine keşide edilen poliçeler hakkındaki 585 inci madde"nin anılmış olması, POROY'un da isabetle belirttiği üzere, doğru ve yerinde olmamıştır. Bir bankanın bizzat keşideci

4 () MIR II OMAN İH! M ( I IV fl'w) sıfatı ile kendi üzerine keşide ettiği çekin TTK. ve ÇekK. anlamında çek olarak nitelendirilmesini olanaksız kılan nedenler fikrimce şöyle özetlenebilir : el) Bir kere TTK. m. 730, bent 1 hukukumuza 1957 tarihinde girmiş yeni bir hüküm olup, 1926 tarihli Eski Ticaret Kanunu (Kısaca - ETK) döneminde benzer bir düzenleme yoktu. Gerçekten, poliçenin bizzat keşidecinin üzerine keşide olunabileceğini öngören ETK. m. 529, f. 2 ye bu yasanın çeklerle ilgili hükümlerinde TTK'da olduğunun aksine herhangi bir yollama yapılmayarak sadece ETK m. M4'dc m. 532, 533 ve 534 ve ETK. m. 635'dc de m. 599 ve 600'ün anılması ile yetinilmişti. Hatla bu yasa m. 611, f. 3'de hamiline yazılı olarak bizzat keşideci üzerine çekilen çeki yoklukla malul sayıyordu. TEKİNALP/ÇAMOGLU'nun belirttiklerine göre (Açıklamalı, Nollu ve Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Kooperatifler Kanunu, Güncelleştirilmiş 7. Bası, istanbul 1992, s. 336 madde 730 altındaki 1,2 numaralı not) bu madde Cenevre Kambiyo Senetlerine ilişkin Birlik Anlaşmasfmn ulusal düzenlemeye olanak bırakmasından yararlanan isviçre hükmüne uygundur. Nitekim çeke uygulanacak poliçe hükümlerini düzenleyen isviçre Borçlar Kanunu m. 1143, bent 2'de çekin bizzat keşideci üzerine düzenlenebilmesi mümkün kılınmıştır. Buna karşılık Alman Çek Kanunu (Scheckgesetz vom 14 August 1933) 6. maddesinin 3. fıkrasında açıkça çekin bizzat keşideci üzerine keşide edilmesini yasaklamış, sadece keşidecinin bir şubesi tarafından diğer bir şubesi üzerine keşide olunan çekleri bu kuraldan ayrık tutmuştur. Bilimsel öğretide (BAUMBACH/HEFERMEHL, NVechselgesetz und Scheckgesetz, 10. Aullage, München 1970, Art. 6 SchG. Anm. 3, s. 395) "Trassierteigener Scheck" olarak adlandırılan bu çeki düzenleme olanağının bankalara verilmiş olması durumunda bunun bir yapay davranış (=danışıklı döğüş, Almanca: Spiegelfechterei) anlamına geleceği, kaldı ki para politikası yönünden de bunun düşündürücü olacağı vurgulanmakladır. Kanımca TTK. m. 730, bent Tin Isv. BK. m. 1143'den aynen çevrilmek sureti ile hukukumuza aktarılması ve Alman Çek Kanunu'nun keşidecinin kendi üzerine çek keşide edebilmesini yasaklayan düzenlemesi ile yine bu konuda açık bir yasa hükmünü getiren ETK sisteminin değerlendirme dışında bırakılması hiç isabetli olmamıştır, isviçre'de çekin mutlaka bir banka üzerine keşide edilmesinin zorunlu olmadığı, bu hukuk çevresinde Isv. BK. m. 1102, f. 1 uyarınca muhatap olarak bankerlerin gösterilebileceği gözönünde tutulacak olursa, bu gerçek kendiliğinden anlaşılabilecektir. Kaldı ki, aşağıda değineceğim gerekçeler karşısında hukukumuzda bir bankanın, isterse farklı şubeler sözkonusu olsun kendi üzerine çek keşide etmesinin mümkün bulunmadığı, daha doğrusu bu tür bir evrakın çek olarak n itelen - dinlemeyeceği sonucuna varmak kaçınılmazdır.

5 İHPMC'UV "BANKA C'l Kİ İ Kİ" I İL KL'KI N ÇIK MİDİR? 265 c2) Bir kere TTK. m. 695, f. 1 uyarınca bir çekin keşide edilebilmesi için TTK. m. 694, i'. Te göre ancak bir banka olabilecek muhatabın elinde keşidecinin emrine tahsis edilmiş bir karşılık bulunması ve keşidecinin bu karşılık üzerinde çek keşide etmek sureti ile tasarruf hakkını haiz bulunacağına dair muhatapla keşideci arasında açık ya da örtülü bir anlaşmanın varlığı zorunludur. 4üi Görüldüğü gibi, keşidecinin çek keşide edebilmesi için aranan ilk ön- koşul olan "karşılık bulunması zorunluluğumun bir bankanın bizzat kendi ı üzerine çek düzenlemesi varsayımında gerçekleşmesi düşünülemez. Karşılığın nakit (alacaklı cari hesapta), kredi (borçlu cari hesapta) ya da ı muaccel alacak veya mal (YAŞAR KARA YALÇIN. Ticaret Hukuku, IH. f Ticari Senetler (Kambiyo Senetleri), 4. Baskı, Ankara 1970, s. 280) ve ancak üçüncü bir kişiye ait olabileceği gözönüne alınacak olursa, bir bankanın ; kendi malvarlığına dahil bulunan bir nakdi karşılık olarak nitelendirmeye olanak kalmayacağı kendiliğinden anlaşılır, ikinci olarak bankanın bizzat i kendi üzerine çek keşide etmesi varsayımında, bizzat kendi kendisi ile bir anlaşma yapmış olduğu gibi bir sonuca varmak gerekecektir ki, bu da kesin- 1 likle kabul edilemeyecek bir durumdur. Bu nedenle bir bankanın bizzat i kendisi üzerine cek keşide etmesi durumunda kanımca düzenlenen evrak i bir cek olmaktan cok, bonoya, yani keşidecinin senetle yeralan meblağı tıpi kı poliçede kabul etmiş muhatap gibi. bizzat ödemeyi yükümlendiği emre I muharrer senede yaklaşır. Nihayet OZTAN'm da haklı olarak değindiği üzere, çeklerde kabul yasağının bulunması (TTK. m. 696) da bu yargıyı destekler. \ c3) Çekte belirli bir meblağın kayıtsız şartsız ödenmesi için havale sozkonusudur (POROY, a.g.e. s. 256 N. 301). Borçlar Kanunu m. 457 ve ona I kaynaklık yapan Isv. BK m. 466ya göre havale ile, havale edilen para, kıy- \ metli evrak ya da diğer değişebilir şeyleri havale eden hesabına havale alıcısına vermeğe ve bu (havale alıcısı) (da) ondan kendi adına almağa vetkilen- dirilir (OG UZMAN/AK YOL/ÖZ AKMAN, Medeni Kanun-Borclar Kanunu ve ilgili Mevzuat. Cilt I, 5. Bası, İstanbul 1993, s. 430, BK. m. 430 altın- daki 2. not). Bir bankanın bizzat kendi üzerine çek keşide etmesi durumunda, havale ilişkisinde bulunması zorunlu olan uç kişi koşulunun gerçekleşmeyeceği, başka bir söyleyiş ile burada havale eden (= havale veren = muhil) ile havale ödeyicisinin (havale verilen =muhalünajeyh) (Terim konuj sunda bkz. H ATEMİ/SEROZAN/ARPAC I, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, j İstanbul 1992, s. 476) aynı kişiler olacağı kuşkusuzdur. Bir kredi aracı olarak poliçede kabul edilen (TTK. m. 585) keşidecinin aynı zamanda muha- \ tap olması keyfiyeti ise bir ödeme aracı olan çekler bakımından benim- senebilecek bir çözüm biçimi değildir. Bu başlık allında son olarak şu hususu da vurgulayayım ki, kanımca muhatap lehindeki cironun makbuz hükmünde olduğunu öngören vc istisnaen muhatabın birden fazla şubesi olup da cironun çekin üzerine çekildiği şubeden başka bir şubeye yapılması du-

6 266 ÖMER TEOMAN İHFM C LIV (1994) rumunda ciroyu geçerli sayan TTK. m. 701, f. 3 de varılan bu sonuçta herhangi bir değişiklik yaratmaya elverişli değildir. Şubelerin bağlı oldukları merkezden, yani ana işletmeden ayrı bir muhasebe düzeni olması nedeni ile konulan bu hüküm, bir bankada genel müdürlük tarafından doğrudan doğruya kendi muhasebe müdürlüğü üzerine ya da bir şube tarafından diğer bir şube veya genel müdürlük üzerine çek keşide edilebilmesine, daha açık bir söyleyiş ile çek olarak da adlandırılsa bu tür bir evrakın TTK. ve ÇekK. anlamında çek sayılmasına engeldir. c4) Kanımca çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması amacı ile çıkarılan ÇekK. ve ona dayanılarak yayımlanan Tebliğler ile getirilen sistem de, banka çeklerini anılan Yasa anlamında çek olarak kabul etmeye kesinlikle engeldir. Gerçekten, c4. a) Örneğin ÇekK. m. 3, f. 1 uyarınca bankalar çek karnelerinin her yaprağına çekle işleyen hesabın bulunduğu şubelerinin unvanını ve keşidecinin hesap numarasını yazmaya zorunludurlar. Oysa bankanın bizzat kendi merkezi ya da şubesi nezdinde çekle işleyen bir hesabının bulunması düşünülemeyeceği gibi, keşideci sıfatı ile bir hesap numarasına sahip olması da sözkonusu olamayacağından, uygulamadaki banka çeklerinde bu tür bir açıklığa doğal olarak rastlanmamaktadır. c4. b) Bunun gibi ÇekK. m. 3, f. 3'de bankaların çek karnesi verdikleri "müşterilerinin kimliklerinin T.C. Merkez Bankası'na bildirilmesi zorunluluğundan sözedilmiş olması da bankaların kendi adlarına çek karnesi başaramayacaklarının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Aksi takdirde bankalar bastırdıkları banka çekleri bakımından bizzat kendi ticaret unvanları ve öngörülen diğer bilgileri Merkez Bankasına bildirmek durumunda olacaklardır ki, bu da düşünülemez. c4. c) Kanımca ibraz ve ödemeye ilişkin ÇekK. m. 4, çekin karşılığının ödenmemesi konusundaki m. 5, ihtar ve bildirim hakkındaki m. 7 ve 9, düzeltme hakkı ile ilgili m. 8 ve özellikle bankanın sorumlu olduğu tutan düzenleyen ÇekK. m. 10 gibi hükümler kesinlikle ve sadece müşteri bakımından uygulama kabiliyeti bulunan kurallar olup, örneğin karşılıksız çıkan bir banka çeki nedeni ile bankanın kendi kendine ihtar gönderip, bununla ilgili olarak düzeltme hakkını kullanması ya da yine karşılıksız çıkan bir banka çeki nedeni ile bizzat kendisinin karşılıksız kalan tutarın belirli bir bölümünden sorumlu tutulması düşünülemez. Her ne kadar banka çeklerinin güvenilir olduğu belirtilmekte ve bunların karşılıksız çıkamayacakları ileri sürülmekte ise de, bilimsel öğretideki bu görüşün sadece bir varsayım olarak kalabileceği ve uygulamada nakit sıkıntısı çeken bir bankanın bizzat kendi üzerine keşide ettiği bir çekin de pekala ödenmeyebileceği ve bu durumun ilgili hamil tarafından noter aracılığı ile tesbit ettirilebileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

7 İHFM C. LIV (1994) "BANKA ÇEKLERİ" HUKUKEN ÇEK MİDİR? 267 c4. d) Ote yandan şu hususu da eklemek isterim ki, ÇekK. m. 1, f. 2*de "Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır" şeklinde bir kurala yerverilmiş olması da sonuçta herhangi bir değişiklik yaratmaya elverişli değildir. Tl K. m. 730, bent Tde hatalı olarak bir bankanın kendi üzerine çek keşide edebileceğinden sözedilmiş olmasına rağmen, bu olanağın kullanılması gerek çekin hukuki niteliği ile bağdaşmayacağı gerek TTK ve ÇekK ile ilgili bir çok hüküm ile çelişeceği için, banka çekleri olarak adlandırılan evrakın anılan yasalar anlamında çek olarak kabul edilemeyeceği yargısına ulaşıyorum. c4. e) Nihayet Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetmeliğimin (R.G No: 18879) 14. maddesinin 3. fıkrasının karşıt kavramından hareket edilerek banka çeklerinin gerçek anlamda bir çek olduğu ileri sürülemez. Gerçekten, bu hüküm uyarınca "Bir bankanın diğer bir banka lehine düzenlediği şehir dışı çekler takasa kabul edilmez". Kanımca bir bankanın diğer bir banka lehine (daha doğrusu emrine) düzenlediği şehir içi, yani keşide yeri ile ödeme yeri aynı olan çekler de bir banka çeki niteliğinde olup, bunların karşılıksız çıkması durumunda karşılıksız çeklere ilişkin ÇekK. m. 16'nın uygulanması sözkonusu değildir. Yönetmeliğin 14. maddesinin 1. fıkrasında da vurgulandığı üzere, bankalararası takas odasında odalara katılmış bulunan bankalar üzerine düzenlenmiş çeklerin hesaben tesviye edilmek üzere muhatap bankalara ibraz edilmesi sözkonusu olup, işbu düzenleme keyfiyetinin ilgili bankaların kendilerine çekle işleyen hesap açılmış ve çek karnesi verilmiş bulunan "müşteriler" tarafından gerçekleştirilmiş olması ve aslında hiç bir banka çekinin takas odasına kabul edilmemesi gerektiği kuşkusuzdur. Yukarıdaki açıklamalarımdan da anlaşılabileceği üzere, ÇekK. m. 16 anlamında karşılıksız çek keşide etmek suçunun işlenebilmesi için, ortada TTK ve ÇekK hükümlerine uygun, çekin tüm öğelerini bünyesinde taşıyan bir çekin varlığı zorunlu olup, bir bankanın aynı zamanda keşideci ve muhatap sıfatı ile bizzat kendi üzerine keşide ettiği banka çeklerinin bu niteliği taşımadığı sonucuna varıyorum.

Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü

Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Özet Çek muhataba bağlı bir ödeme aracı olduğundan çekin tedavülü ve ekonomik sistem içinde yer almasında temel unsur muhatap bankalardır. Bankalara çeke özgü ödevler

Detaylı

İÇİNDEKİLER A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6

İÇİNDEKİLER A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL OLARAK... 4 A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 B-) ÇEKTE MUHATAP... 5 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6 A-) ÇEK DEFTERİ

Detaylı

KAMBĐYO SENEDĐ BORÇLUSU TARAFINDAN AÇILAN BEDELSĐZLĐĞE VE HÜKÜMSÜZLÜĞE DAYALI MENFĐ TESPĐT DAVALARININ GÖSTERDĐĞĐ ÖZELLĐKLER *

KAMBĐYO SENEDĐ BORÇLUSU TARAFINDAN AÇILAN BEDELSĐZLĐĞE VE HÜKÜMSÜZLÜĞE DAYALI MENFĐ TESPĐT DAVALARININ GÖSTERDĐĞĐ ÖZELLĐKLER * Kambiyo Senedi Borçlusu Tarafından Açılan Bedelsizliğe ve Hükümsüzlüğe 307 KAMBĐYO SENEDĐ BORÇLUSU TARAFINDAN AÇILAN BEDELSĐZLĐĞE VE HÜKÜMSÜZLÜĞE DAYALI MENFĐ TESPĐT DAVALARININ GÖSTERDĐĞĐ ÖZELLĐKLER *

Detaylı

YENİ ÇEK KANUNU VE HUKUKİ SORUNLAR

YENİ ÇEK KANUNU VE HUKUKİ SORUNLAR YENİ ÇEK KANUNU VE HUKUKİ SORUNLAR Prof. Dr. Seza Reisoğlu I- Giriş 5941 sayılı Çek Kanunu (RG 20.12.2009) 20.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren yeni bir yasadır, yürürlükten kaldırdığı 3167 sayılı Çek

Detaylı

5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERĐ

5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERĐ Yıl: 26 Sayı: 95 Nisan 2012 23 5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERĐ Özgür ÇATIKKAŞ - Hüsamettin DURAN ÖZ 5941 Sayılı Çek Kanunu nda Bankaların Yükümlülükleri adını taşıyan çalışmada, amaç

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN KIYMETLİ EVRAKLAR 344MV0064 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: _'1990 12 ÇEK-SENET ... SORUNLAR ve ÇOZUM ÖNERİLERi PANEL

istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: _'1990 12 ÇEK-SENET ... SORUNLAR ve ÇOZUM ÖNERİLERi PANEL istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: _'1990 12 ÇEK-SENET..... SORUNLAR ve ÇOZUM ÖNERİLERi PANEL 13 ŞUBAT 1990 içindekiler ÖN SÖZ Sayfa No. AÇIŞ KONUŞMALARI Atalay Şahinoğlu...:... 7 Arif Yüksel....................

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ VE ANKARA BAROSU İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN 5941 SAYILI ÇEK KANUNU PANELİ 26 Mart 2010

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ VE ANKARA BAROSU İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN 5941 SAYILI ÇEK KANUNU PANELİ 26 Mart 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ VE ANKARA BAROSU İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN 5941 SAYILI ÇEK KANUNU PANELİ 26 Mart 2010 2010 ANKARA Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Barosu İşbirliği ile Düzenlenen

Detaylı

5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA MUHATAP BANKANIN ÖDEME DIŞINDA KALAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA MUHATAP BANKANIN ÖDEME DIŞINDA KALAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA MUHATAP BANKANIN ÖDEME DIŞINDA KALAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Doç. Dr. Ömer ÖZKAN 1 Nagihan KARAKAŞ 2 ÖZ 5941 sayılı Çek Kanunu 20.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren yeni bir yasadır; yürürlükten

Detaylı

KAMBİYO SENETLERİ VE İCRA HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ. Kambiyo senetlerinin bir takım müşterek özellikleri vardır. Bunlar;

KAMBİYO SENETLERİ VE İCRA HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ. Kambiyo senetlerinin bir takım müşterek özellikleri vardır. Bunlar; KAMBİYO SENETLERİ VE İCRA HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ Stj. Av. Erdem Demir Kambiyo senetleri; bono, çek ve poliçede olmak üzere üçe ayrılır ve hukukumuzda kambiyo senetleri sınırlı sayıda yani bir diğer

Detaylı

VADE FARKI KAYDI FATURA MÜNDERECATINDAN SAYILIR MI? İS THE TERM DİFFERENCE RECORD REGARDED AS AN INVOICE CONTENT? Prof. Dr.

VADE FARKI KAYDI FATURA MÜNDERECATINDAN SAYILIR MI? İS THE TERM DİFFERENCE RECORD REGARDED AS AN INVOICE CONTENT? Prof. Dr. VADE FARKI KAYDI FATURA MÜNDERECATINDAN SAYILIR MI? İS THE TERM DİFFERENCE RECORD REGARDED AS AN INVOICE CONTENT? Prof. Dr. Oğuz Kürşat Ünal ÖZET Bu makalede öncelikle TK. hükümleri bakımından fatura kavramı

Detaylı

ÇEK KANUNU TASARISI TASLAĞI

ÇEK KANUNU TASARISI TASLAĞI ÇEK KANUNU TASARISI TASLAĞI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim

Detaylı

Prof. Dr. Selçuk Öztek 6 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Prof. Dr. Selçuk Öztek 6 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri Açılış Konuşmaları Prof. Dr. Seza Reisoğlu 3 Hasan Gerçeker 4 Tebliğler Prof. Dr. Selçuk Öztek 6 Genel Olarak

Detaylı

YENİ ÇEK KANUNU NA GÖRE TÜZEL KİŞİLERİ TEMSİLEN ÇEK DÜZENLENMESİ VE SONUÇLARI

YENİ ÇEK KANUNU NA GÖRE TÜZEL KİŞİLERİ TEMSİLEN ÇEK DÜZENLENMESİ VE SONUÇLARI YENİ ÇEK KANUNU NA GÖRE TÜZEL KİŞİLERİ TEMSİLEN ÇEK DÜZENLENMESİ VE SONUÇLARI Metin TOPÇUOĞLU * Özet 5941 sayılı Çek Kanunu tüzel kişiler adına çek keşide etme yetkisini ve keşide edilen çeklerden doğan

Detaylı

ADI VE TİCARİ İŞLERDE FAİZ

ADI VE TİCARİ İŞLERDE FAİZ ADI VE TİCARİ İŞLERDE FAİZ Arelan KAYA(») I. Faiz Kavramı ve Benzer Kavramlardan farkı 1) Faiz Kavramı Faiz, iktisadi açıdan sermayenin geliri, hukuki yönüyle de belirli bir meblağın alacaklısının bundan

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA PAY VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ *

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA PAY VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ * 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA PAY VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ * Doç. Dr. Şafak NARBAY GİRİŞ 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununda pay senetlerinin devri, anonim şirketlere

Detaylı

ÇEK İN TARİHSEL GELİŞİMİ

ÇEK İN TARİHSEL GELİŞİMİ ÇEK VE BONO ÇEK İN TARİHSEL GELİŞİMİ Çek, ticari hayat içerisinde nakit para akışı yerine güvenli bir biçimde ticaret yapılabilmesi amacı ile devlet tarafından getirilen bir kıymetli evrak türüdür. Hemen

Detaylı

ÇEK KANUNUNDA DÜZENLENEN YENĠ SĠSTEME GÖRE ĠLERĠ TARĠHLĠ ÇEKLER ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

ÇEK KANUNUNDA DÜZENLENEN YENĠ SĠSTEME GÖRE ĠLERĠ TARĠHLĠ ÇEKLER ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME ÇEK KANUNUNDA DÜZENLENEN YENĠ SĠSTEME GÖRE ĠLERĠ TARĠHLĠ ÇEKLER ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Yrd. Doç. Dr. Muharrem GENÇTÜRK * ÖZET: Türk Ticaret Kanununun çeklere ilişkin hükümleri, Cenevre Yeknesak Kurallarına

Detaylı

Sistemimizde, ticari davaların yürütümünde uygulanacak özel bir usul de (ticari usul), bazı istisnalar dışında, mevcut değildir.

Sistemimizde, ticari davaların yürütümünde uygulanacak özel bir usul de (ticari usul), bazı istisnalar dışında, mevcut değildir. GĠRĠġ Bir davanın ticari sayılıp sayılamayacağının belirlenmesi bu davanın ticaret mahkemesinde görülüp görülemeyeceği ve bir özel bir takım usul kurallarına tabi olup olmayacağının tayini açısından önem

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

Anahtar kelimeler : 5941 sayılı çek kanunu, karşılıksız çek, karşılıksız çek suçun faili, çek hesabı açma yasağı, çek düzenleme yasağı

Anahtar kelimeler : 5941 sayılı çek kanunu, karşılıksız çek, karşılıksız çek suçun faili, çek hesabı açma yasağı, çek düzenleme yasağı 5941 SAYILI ÇEK KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE TİCARET ŞİRKETİ YÖNETİCİLERİNİN, TEMSİLCİLERİNİN VE İMZA YETKİLİLERİNİN ÇEK HESABI AÇMA VE ÇEK DÜZENLEME YASAĞI Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Çağlar * ÖZET 5941 sayılı

Detaylı

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tezi Hacı Ali AÇIKGÜL Ankara - 2007 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ISKAT PROSEDÜRÜ (TK 408) İLE İLGİLİ YARGITAY UYGULAMASI

ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ISKAT PROSEDÜRÜ (TK 408) İLE İLGİLİ YARGITAY UYGULAMASI ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ISKAT PROSEDÜRÜ (TK 408) İLE İLGİLİ YARGITAY UYGULAMASI GİRİŞ Doç. Dr. Ahmet Battal * Anonim şirket ortağının sermaye koyma borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde doğacak

Detaylı

YENİ TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAŞINMAZ REHNİ KURULMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

YENİ TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAŞINMAZ REHNİ KURULMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YENİ TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAŞINMAZ REHNİ KURULMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER Prof. Dr. A. Lâle SİRMEN* GİRİŞ Eski Medenî Kanunun 766. maddesinde, taşınmaz rehninin Türk parasıyla kurulması

Detaylı

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİNDE ÜCRETİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YARGITAY KARARLARINA BİR BAKIŞ

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİNDE ÜCRETİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YARGITAY KARARLARINA BİR BAKIŞ AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİNDE ÜCRETİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YARGITAY KARARLARINA BİR BAKIŞ Prof. Dr. Halûk BURCUOĞLU Bu çalışmada üzerinde duracağım konular. Avukatlık Kanunu'nun 163. maddesinin 3.

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu.tr Gazi Ünv. TTEF. Ticaret Hukuku Öğretim üyesi İNCELEME

Detaylı

VERGİSEL AÇIDAN NAKİT TAHSİLAT VE ÖDEMENİN BELGELENDİRİLMESİ ÖDEVİ

VERGİSEL AÇIDAN NAKİT TAHSİLAT VE ÖDEMENİN BELGELENDİRİLMESİ ÖDEVİ VERGİSEL AÇIDAN NAKİT TAHSİLAT VE ÖDEMENİN BELGELENDİRİLMESİ ÖDEVİ Dr. Aziz TAŞDELEN' GİRİŞ Vergi, genel bir ifade ile kamu giderlerinin karşılanması amacıyla hukukî zora dayalı olarak bireylerden sağlanan

Detaylı