TÜRK-ALMAN DOSTLUK YURDU ÖNERİ YARIŞMASI, 1916 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK-ALMAN DOSTLUK YURDU ÖNERİ YARIŞMASI, 1916 *"

Transkript

1 .D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt 1, Sayı 2, Snbahar * Yazar, özünde Yıldırım Yavuz'un yönettiği "19. ve 20. Yüzyılda Türk Sanat ve Mimarlığının Evrimi" dersine bir raprdan luşan bu yazının hazırlanmasında knuya dikkatini çekip ilk belgeleri sunan Mimar Nihat V. Tek ile, fferkbund belgelerini sağlıyan Bayan flarb J. Rth'a, tıpkıbasımlar için M.A.Erkin'e, teşekkür eder. Yazıda alıntı ntu almıyan tüm bilgiler temel belge lan: DEUTSCEN WERKBUND und der DEUTSC7TURKISCEN VEREINIGUNG, aus der Freundschaft in Knstantinpel, Ein Wettbewerb Deutsche? Architekten, München: Verlag vn F. Bruckman A.G., 1918 yapıtından alınmıştır. I. Drang Nach sten ~Dğu'ya İtiîim slganı ile simgelenen yayılma eylemlerinde Türkiye'nin bütünüyle bir araç larak ele alındığını gerçek amacın ise Basra Körfezi ve indistan'a erişmek lduğu bilinir, bk. S.YERASIMS, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, cilt. II, s.1002-, İstanbul: Gözlem Yayınevi, 1975; Alınanların yatı&ımlarını,özellikle, ulaşım ağına yönelik larak yğunlaştırmalar bu amacın belki de en smut belgesidir. 2. Deutsch-Türkisenen Vereinigung.. Endüstri ve mimarideki gelişmeleri izleyen ilerici tasarımcı gurubunu örgütlemek için 1897 de erman Muthesius'un öncülüğü ile kurulan Deutsche V/erkbund'un amacı tasarımcı ile endüstri arasında bag kurmak ve uygulamalarla bu bağı pekiştirmek. Mdern Mimari'nin yapımcısı birçk mimarı bünyesinde örgütleyen t/erkbund, 1910 ve 1920'lerin en etkin mimari kaynaklarından biri lmuş, özellikle 1914 Köln, 1922 Münih sergileri ve 1927 Barselna pavynu ile çağdaş mimarlığın önemli yapıtlarına lanak sağlamıştır. 4. W. PENT, Expressinist Architecture, New Yrk: Praeger Publishers, 1974, p.71. TÜRK-ALMAN DSTLUK YURDU ÖNERİ YARIŞMASI, 1916 * Suha ÖZKAN ndkuzuncu yüzyıl sralarmda luşup bugüne dek "Geleneksel Türk-Alman" dstluğu larak bilinen iş ve güçbirliğinin gitgide güçsüzleşen smanlı İmparatrluğu'nun çağın kuvvetler dengesinde Almanya yanını seçmesiyle başladığını görmekteyiz. Geçen yüzyıllarda hemen hemen tüm Batı Avrupa ülkeleri hem Yeni Dünya hem de Dğu ülkeleri ile smut yarara dayanan eknmik ilişkiler kurmuşlar ve bu ilişkileri kendi kültürlerini de bu ülkelere benimsetmek çabası ile pekiştirmişlerken, Almanya'nın bütünüyle çevresindeki ülkelerle ilişkide lan, Avrupa içi bir imparatrluk larak kalması belirgin bir özellik. Türk-Alman işbirliği,gerçekte, Almanya'nın büyük kesimi Fransız ve İngiliz eknmik egemenliği altında bulunan Asya'y 1 e l e geçirme işlemleri zincirinin birinci, belki de, en önemli halkası. 1 Bu iş ve güç birliğinin bütünüyle devletler arası ilişkiler çerçevesinde kalmaması, halka da benimsetilmesi, hem çağın smanlı Dahiliye Nazırı Talât Paşa'nın hem.de Alman İmparatru Kaiser Wilhelm II ( )'in dilekleri arasında. Bu amaçla İstanbul'da Almanya'yı tanıtacak, iki ülke arasında kültürel bir bağ kuracak bir yapının yapılması, iki ulus arasındaki iletişimin bu yapıdan yayılması amaçlanmakta. Benzeri bir yapının da aynı amaçla Berlin'de yapılması, yapıya öncülük eden Türk Alman Derneği'nin 2 dilekleri arasında. Derneğin bir İstanbul'da bir de Berlin'de şubesi var. "Dstluk Yurdu" larak adlandırılan yapı fikri Berlin'den gelmekte. er ne kadar aydarpaşa ve Sirkeci Garları ile Deutsche Bank gibi Alman Mimarlarının ürünleri İstanbul'da yer almaktaysa da, yapının amaçları arasında, tüm kültürel yararları ile birlikte, Türklerin bir Alman yapıtı ile iç içe yaşamaları isteği etkin. Bütün bu amaçlarla belirlenen yapı gereksinmesini gerçekleştirmek için açılan pje yarışmasının teknik yönetiminin Deutsche Werkbund tarafından sürdürülmesi istenir. Yapının maddesel larak luşmasını sağlayacak parasal kaynakları veren ulusal ya da uluslarası bir kuruluş yk. Kaiser Wilhelm II bu çabanın desteklenmesi yanlısı ama smut bir mali katkıda bulunmuyr. Snuç larak girişim, smanlı İmparatrluğu ile dğrudan ilgili Almanya'daki endüstri kuruluşlarının yapmayı göze aldıkları özel kurumsal bir yatırım lmakta. Bu hem Almanya'daki endüstri kuruluşlarının eknmik, hem de devletin plitik yayılma eğilimlerini simgelemesi açısından ilginç.

2 178 SÜA ÖZKAN Ayrıca yapının salt kültürel bir öge imiş gibi gösterilmesinin de ne tür bir perde eylem lduğunu belgelemesi açısından da önemli. Dğu üzerine biakım yayılgan amaçları lan Alman endüstrisinin lumlu katkısına karşılık Almanya'da biakım çevreler bu yapının yapılmasına lumsuz tepkide bulunmuşlar. Bu tepkiler, böyle bir yapının tplumsal ve kültürel varlığına karşı değil, ama, iktisadi açıdan yapının çk pahalıya mal lacağı gerekçesiyle yapılmış. S. Selim Ill'ün batılılara lan yakınlığı nedeniyle İstanbul'a gelip yapıtlar vermeye başlayan yabancı mimarlar arasında Kelling, Kauffer, Castellan, Prerault ve M. Le Ri'yi görmekteyiz. Türk lmayan azınlık mimarların en önemlileri, kuşkusuz, Serkis Balyan ile ğulları Nikags ve Karabet Balyan'dır. Bunları izleyen devirde yapı eylemlerini sürdüren G. Frsatti, W. Smith, Mntani Ef., Barburini, J. Barbieri, P. Vitalis, ve Campanaki bu eylemlerin bütünüyle yabancıların ve azınlık guruplarının tekelinde lduğunu beliiyr. Çağ dönümünde Vallaury, R.d'Anc ve Yank'yu yine aynı dönemde. Cun, 0. Ritter ve Jachmund ile de Almanların sürece girdiklerini görmekteyiz. 6. Bu girişimler Mimar Vedat Bey'in İstanbul'daki büsunda büyük bir heyecan ile giriştiği ve yerli kaynakları kullanmayı amaçlayan yapı girişimleri alsa gerek. Yarışmayı yönetenlerin yapının simge niteliği knusunda yğun kaygıları var. Bir Alman mimarın ve mimari yapıtın alic'e gönderilmesini lumlu bîr lay larak niteliyen bu çevreler» güne değin, bölgesel bir Alman mimarisinin luşmamış lmasını lumsuz bir lgu larak nitelendiriyrlar. Bu durum özellikle yapının dışavurumu yönünden ne tür bir seçmeciliğin aranacağına kesin bir yanıt getirmiyr. ysa,yapıyı basit dışavurumlara indirgeme eğilimi lan yöneticiler açısından bu en önemli knu. Belirgin bir Alman chauvinisme'ini savunan bu yöneticilerin en büyük umudu, böyle, bölgesel bir Alman mimarisinin gelişmekte luşu. Kaygıları bu umutla, biraz lsun gideriliyr. Pjelendirme aşamasına, yarışma yluyla geçmeden önce, seçilecek önerinin, uygulanacağı ama nasıl ve ne denli uyacağı bir srun larak belirmiş. Böylece, yöneticilerde bölgesel Alman mimarisinin İstanbul'a getirilmesi yanında bir dğu bilinci de Önem kazanmağa başlamış. Dğal larak Alman mimari kaynaklarının yanında, bu dğu bilinci ile, Türk kaynaklarının da devreye girmesi söz knusu, ama, burada da smut beklentiler belirlenemiyr. Bu knuda, smanlılara yöneltilen ana eleştiri, 19 yüzyıla değin Türk ve İslam kaynaklarından luşan ve cami, medrese, hisar, v.b. yapılarla varlığını belirleyen smanlı mimarisinin 19.Yüzyılda Fransız, İtalyan, İngiliz gibi yabancılar ile Türk lmayan azınlığın yapı üretimini ele geçirmeleri ve yzlaştırmaları. 5 Bu yzlaşmanın dğal snulgusu larak gelenek ve gelişim çizgisindeki kpukluk, smut bir mimari kalıp saptanması knusunda Alman yöneticilerini zr durumda bırakıyr. 19. Yüzyıl snundaki kıpırdanmalar, Türklerin yapı eylemlerine girişmeleri ve geliştirilen yeni yrumlar, yapının simge niteliği knusunda derin saplantıları lan Alman yöneticiler için bir umut kaynağı larak beliriyr. 6 Yeni amaçlara uygun larak eski mimari anlayışların birleştirilebileceği yargısı ve bunu Türklere kanıtlama çabası yarışmanın önemli unsurlarından biri larak aya çıkıyr. Kuşkusuz, yapının İstanbul'da, özellikle bir Türk mahallesinde, yapılacağı gerçeği Türk tplum yaşamının bu yapıda etkin bir biçimde yansımasını öncel bir yarışma kşulu larak kyuyr. Ama bu kşul smuta indirgendiğinde, kadınlar için ayrı yerler ve ayrı giriş çıkış gibi ldukça yüzeyde, pek de anlamlı lmayan, birkaç smutlamadan öteye gidemiyr. Çk amaçlı bir yapı, tüm tplumsal, kültürel ve sanat laylarının luşmasına lanak sağlayacak bir biçimde düşünülmeye çalışılıyr. Tplantı, söylev, dinleti, tiyat, festival, sergi, kitaplık, kahve gibi kullanışlarla başka tplumsal eylemlerin bu yapıda luşacağı tasarlanıyr. Ayrı işlevlerin hem birbirinden ayrılacak hem de klayca bağlanabilecek bir nitelikte planlanması yarışmanlardan istenenler arasında.

3 TÜRK-ALMAN DSTLUK YURDU ÖNERÎ YARIŞMASI, Bir büyük, bir küçük çk amaçlı tplantı salnu, açık ve kapalı sergi alanları, kütüphane, kitap ve dergi-gazete kuma salnları, derslikler, seminer daları, çalışma daları, yu daları, kahve, dernek daları, yarışmanların tek bir yapı içinde çözümlemeleri gereken mekanlar larak yarışma pgramında yer alıyr. Yapıya Dstluk Yurdu adını Talat Paşa( ) kendisi takmış. Dstluk yurdu'nun, elçilik yapıları ve yabancı kuruluşların yğun lduğu yerlerden uzakta yer alması çabası, yapının tpluma dönük bir amacı lduğunun en smut beliisi larak gösteriliyr.-üstelik, güne dek ülkeler, dış ülkelerde yalnız elçilik, ateşelik, temsilcilik, v.b. gibi hep devleti simgeleyen yapılar yaptırmışlar. Eğer Fransız'ların Taksim'- deki bugünkü Fransız Knslsluğu lan hastane ile Galata Kulesi batısındaki astane ve tümmisyn kulları dışarda bırakılırsa, Dstluk Yurdu bu geleneği bzan ilk Öncü luyr. Bu tutum da tplumlarası bir kurumun, yapısal simgesi larak Önem kazanıyr. Yapıya smanlı İmparatrluğu'nun katkısı ise yalnız yer sağlamak lmuş. Dernek üyeleri, yer seçiminde Galata ve Beyğlu gibi Türk lmayan azınlığın çk lduğu bir semti değil, Çemberlitaş gibi bir Türk mahallesini seçmekle yapının amaçlanan anlamı ile, yer aldığı kent kesimi arasında bir tutarlılık sağlamaya çalışmışlar. Dstluk Yurdu için sağlanan alan beş dönüme yakın bir yeri kapsamakta, kısa kenarı Divan Yluna bakmak üzere 49 m x 96 m byutlarında dikdögene benzer bir yamuk biçiminde. Bu alanı bugün incelediğimizde, alanın iki uzun kenarını tanımlayan skakların Türk dstu larak bilinen iki Avrupalı nuruna adlandırıldığını görmekteyiz. Yarışma alanı ile 5-6. Yüzyıllarda Rmalı senatör Philxenus tarafından yaptırılan Binbirdirek Sarnıcı arasındaki skak Fransız mancısı Claude Farrere nuruna Kld Farer Caddesi, bu caddeye paralel, yine Divan Yluna açılan cadde de Pierre Lti nuruna Piyer Lti Caddesi larak adlandırılmış. Divan Ylu'na kşut larak, alanın öbür kısa kenarını tamamlayan skağa da, bu yarışmanın anısına Dstlukyurdu Skağı denilmiş. Bu skağın alt kesiminde şimdi yanındaki Keçecizade Fuat Paşa Türbesi ve Fuat Paşa vakfı nedeniyle Fuat Paşa Camii larak anılan Uzun Şeceaddin Camisi var. Yarışma alanının Divan Ylu'na göre karşı köşesinde eren 1 kki. 188 de ölen Mahmut II türbesi ile ğlu Abdülaziz ile trunu Abdülhamit II nin mezarları yer alıyr. Bunların karşısında alanın Divan Ylu'na açılan kenarında küçük bir park var. Binbirdirek Sarnıcı'nm üzeri de Çcuk Bahçesi larak düzenlenmiş. Bu bahçenin Güney-Batı ve Kuzey-Dğu kenarlarından Dr. Şevki Bey Skağı ve Binbirdirek Meydanı Skağı, Kld Farer Caddesi'ne bağlanmakta. Yarışmanın açıldığı yıllarda, bir önceki çağın önemli imar eylemlerinden lan Divan Ylu büyük önem taşıyr. Bir ucunda Atmeydanı, Sultanahmet ve Ayasfya'nın, öbür ucunda da Bayazıt ve Kapalıçarşının bulunduğu Önemli ulaşım bağlantılarından lan Köprü-Serasker-Aksaray tramvayı da bu yldan geçmekte. Yarışma Türk-Alman Derneğinin başvurması üzerine zamanın etkin tasarım kurumu lan Deutsche Werkbund tarafından örgütlenmiş. Werkbund yöneticileri eldeki yirmidö aday arasında niki tanesini yarışman larak seçmiş ve bu niki adayın çağrılı larak katılmasını öngörmüş. Seçilen adaylar çağın hem Almanya hem de Dünya düzeyinde sivrilmiş mimarları, bu gurubun içinde Peter Behrens, German Bestelmeyer, Paul Bnatz, ug

4 180 SÜA ÖZKAN Şekil yılında yarışma alanı ile Sultan Ahmet Meydanı, Ayasfya yci Divan Ylu'nun durumunu gösteren ftğraf. 7. Arif iket(kyunluglu)(1889-' ), Alaattin(özektaş) ( ), Ali TalSt ( ), Muzaffer{ ), Tahsin Sermet, v.d. gibi genç mimarların da öneri sunmaları düşünülebilirdi. Eberhardt, Main Elsasser, Agust Endell, Thedr Fischer, Walter Gpius, Brun Paul, ans Pelzig, Richard Ricmerschmid ve Brun Taut'u görmekteyiz. Yalnız yıllarda savaş durumunda lan Almanya'da askerlik görevini yapmakta lan Walter Gpius bu yarışmaya katılamamış. Dlayısı ile, yarışman sayısı nbir kişiye inmiş. Katılan yarışmanlarm yaş alaması 44 dlaylarında. Yarışmanın en genç üyesi 6 yaşında Brun Taut, en yaşlısı da 54 yaşındaki Thedr Fischer. Gerek yarışmayı düzenleyen Werkbund, gerekse Türk-Alman Derneği yöneticilerinin, yarşımayı yalnız seçilmiş Alman mimarlarına açık tutmaları, sanat ve teknik knularında bilgi ve becerinin yalnız batılılara özgü bir nitelik lduğu sanısından ileri gelse gerek. 1910'larda smanlı împaratrluğu'nda, kuşkusuz, seçilmiş bu niki yarışman düzeyinde mimarlar yktu, ama, bu ölçekte bir yapının tasarımını başarıyla yürütebilecek frrael eğitim görmüş ya da görmemiş birçk mimar bulunmaktaydı. Seçici kurul çalışmalarına katılan Vedat ve Kemalettin Beyler gibi büyük yapılar uygulamış ünlüler dışında birçk başka mimarın da yarışmaya Türk kesiminin önerilerini getirmesi söz knusu labilirdi. Özellikle katılan nbir öneriden enaz yedisinin seçmeci bir tutumla ele alındığı gerçeği snucunda, smanlı mimarlarının niteliksiz çözümler getirmiş labileceklerini söylemek haksızlık lur. Werkbund ve Türk- Alman Derneğinin çabası Türkiye'ye teknik hizmet ithali girişimlerinin öncül örneklerinden biri lsa gerek. Yarışmanın en ilginç yönlerinden biri yarışmaya katılan her Werkbund üyesi aynı zamanda da seçici kurul üyesi. Böylece, önerilerin bağımsız, knuyla derinliğine ilgili lmayan bir kurul aracılığı ile değerlendirilmesi Önlenmeğe çalışıldığı gibi, knuyla uzunca bir süre uğraşmış bir tplulukyarışmanlar- değerlendirmenin de srumluluğunu üzerine alıyrlar. Özellikle, herbiri değişik bir seçenek çözüm önermiş lan yarışman ve seçici kurul üyesi lan kişilerin öbür önerileri, önce, kaçınılmaz larakj kendi önyargıları çerçevesinde, ama taışma ilerleyip öneri sayısı azaldıkça daha nesnel kşullarla, değerlendirebilmelerine lanak sağlanıyr. Yapılan ylamalar izlenince bu nesnellik kendini beliiyr. Seçici kurulda ayrıca Kültür eyeti'nden üç kişi bulunmakta. Bu yarışmaya smanlı İmparatrluğu temsilcisi Mimar Mehmet

5 TÜRK-ALMAN DSTLUK YURDU ÖNERÎ YARIŞMASI, S. ÖZKAN, "Mimar Vedat Tek(l87-19'.2)' Mimarlık, Sayı: 11-12, Kasım-Aralık 197, s. U-. 9. DEUTSCEN WERKBUND und der DEUTSC- TURKISCEN VEREINIGUNG, Das aus der Frcundschafc in Knstantinpel, Sin tttittbewerb Deutsche* Architekten, Munich: Uerlag vn F. Bruckman A.G., S. ÖZKAN, "Mimar Vedat Tek(l )' Mimarlık, Sayı.: 11-12, Kasım-Aralık, 197, s Nihat V. TEK ile özel. yazışma, 197. Vedat( ) ile Mimar Ahmet Kemalettin( )in katıldıkları bilinmekte ise de yarışma ile ilgili temel belgede 9 bu katılım hakkında ad belien ayrıntılı bilgi yk. Değerlendirme çalışmaları süresince Vedat Bey'in eleştirileri çğunlukla önerilerdeki "lumlu plan anlayışlarına karşın, yapının İstanbul'da yapılacağının verdiği cesaret ile tasarlanan fırsatçı dışavurumculuk" gibi köktenci bir knu çevresinde luşuyr. Kemalettin Bey'in bu "uluslarası nitelikteki kişilerin eleştirisinin bize düşmeyeceği" yönündeki bağnaz tutumu nedeni ile Vedat Bey'le taıştıkları söylenir. Kemalettin Bey'in tutumu zrla benimsetilen batı üstünlüğü ve bunun yarattığı aşağılık duygusunun bir simgesi larak yrumlanabilir. Seçici kurul çalışmalarının ilk aşamasında, nbir Öneriden altısı eleniyr, G. Bestelmeyer, 16 P. Bnatz, 1 R. Riemerschmid, 11 P. Behrens, İl T. Fischer, 9 puan alarak ikinci aşamaya kalıyrlar. Bu değerlendirme yarışmanlarm 1. ye, 2.ye 2, ve.ye 1 puan vermeleri.ile alınan tplam snuçları göstermektedir. Aynı süreçle yapılan ikinci aşama elemesinde G. Bestelmeyer, 18 R. Riemerschmid, 18 P. Behrens, 17 T. Fischer, 16 P. Bnatz, 15 puan alıyrlar. Bunu izleyen üçüncü aşama ylamasını G. Bestelmeyer, 29 P. Behrens, 28 R. Riemerschmid,27 puan alarak kazanıyrlar. Sn aşamada her kurul üyesine bir y hakkı tanıyarak yapılıyr. G. Bestelmeyer, 7 P. Behrens, 5 y alıyr ve böylece German Bestelmeyer yarışmayı kazanıyr yılıda açılan, 1917 yılında snuçlanan yarışmada seçilen Bestelmeyer önerisinin ileri aşamalardaki çizimleri de yaptırılıyr. Dstluk Yurdu girişimi yarışma dlayısı ile etkisini uzun yıllardır sürdürüp götürüyr. Yarışma, yirminci yüzyıl başında gelişen mdern mimarlığın yapıcı ve öğreticisi mimarların katılmış lması, ayrıca, yıllarda gelişmekte lan dxsavurumculuk akımının kurucularından. Pelzig, B. Taut ve P. Behrens'in yapıtları ile mdern mimarlık tarihi aracılığı ile uluslararası düzeyde etkisini sürdürürken, Türkiye Cumhuriyeti'nde Werkbund mimarlarından P. Bnatz, M. Elssser,. Pelzig ve B. Taut'un Türkiye'de çeşitli görevler almaları nedeni ile Türkiye açısından tarihi önem taşımakta.

6 182 SÜA ÖZKAN Şekil Erich Mcndelshn'un yarışma dışı ürettiği Dstluk Vurdu Önerisi, 1918(?). wcndingcn, III, N. 10, öneride Mendelshn'un bilinen dışavurumcu tutumuna kşut larak, yarışnanlara sunulan pgramın birçk öğesinin yansıması salt anlamsal düzeyde de lsa klayca izlenebiliyr. 12. W. PENT, Expressinist Architecture, New Yrk: Praeger Publishers, 1974,p.18. '"'jrrfyftin Dstluk Yurdu yarışmasının 1910'ların etkin mimarlarının, aynı knu üzerinde öneriler geliştirip, birbirleri ile karşılaştırmasının yapılabileceği ve bu kişilerin Öznel tutumlarının belgelenebileceği bir am yaratmış lması yönünden yakın çağ mimarlık tarihi sürecinde önemi büyük. Ayrıca, bu yarışmaya çağrılmanın bir status larak belirmesinin yarattığı tepki de ilginç. Mdern mimarinin ve dışavurumculuğun büyük mimarı Erich Mendelshn'un yaptığı utpist taslak görünümlerinden birini "Dstluk Yurdu" yapısı larak önermesi de hem yarışmaya katılan önerilere, hem re yarışmaya çağrılmayışma bir tepki larak belirmekte. Yarışma pgramında verilen birçk irili ufaklı hacimler, yarışmanların tekdüzelik veya anıtsallık çerçevesinde belirgin bir mimarî tutuma geçmelerini önlemiş. Yalnız pgramı çağdaş mimarideki gelişim ve bireysel kalıtımların çerçevesinde yrumlamada da kişisel tutumların belirlenmesi önem kazanmış. Bu davranış özellikle. Pelzig ve B. Taut önerilerinde belirgin. GERMAN BESTELMEYER 1. B.M. LANE, Architecture and Plitics in Germany, , Cambridge: arvard U. Press, 1968, pp Kumpfbund Deutcher Architekten und Ingenieure. 15. B.M. LANE, Architecture and Plitics in Grnkiny, lvifl~l l >4, Cambridge: arvard U. Press, 1968, ] B.M. LANE, Architecture and Plitics in Germany, , Cambridge: arvard 0. Press, 1968, p B.M. LANE, Architecture and Plitics in Germany, , Cambridge: arvard U. Press, 1968, p A. SPEER, Inside the Third fieich, Lndn: Sphere Bks, 1971(1970), p "Deutsche Architekten", Die Bauweit, vl. X, n. 2, pp. 5-6, 1919, zikreden: W. PENT, Expressinist Architecture, New Yrk: Praeger, 197, p.4 den alınma. Yarışmayı kazanan German Bestelmeyer( ) Önerisinde çağının yaygınlaşmakta lan büyük atılımları paralelinde bir çabası yk. Bestelmeyer Münih'teki Teknik kul(münchen Teknische hschule)'da başkanlık yapmış ve çğunlukla çağın ilerici akımlarının karşısında yer almış bir mimar. Özellikle, Ring gurubuna karşı Paul Schultze-Naumburg'un kurduğu Blck gurubunda güç kaynağı larak Paul Schmitthenner ile birlikte Bestelmeyer'den söz edilir 'larda yukarıdaki üç kişiye Knrad Nnn, Eugen nig ve Alexander vn Senger'in katılması ile De Stijl, Bauhaus ve Cnstructivism etkisinde gelişen t akıma-ki bunu mimari blşevizm larak adlandırırlar- karşı ulusal mimari yanlısı KDAI 14 *yı kurarlar. 15 Bestelmeyer'in bu süre içinde yeni mimarideki tek düzeliğin Blşevizme yl açacağı yönünde knferanslar verdiğini 16 ve Adlf itler'e "Üçüncü İmparatrluğun Mimarı" madalyasını taktığını görmekteyiz. 17 Ayrıca, kendisinin Albe Speer tarafından Yeni Belediye Sarayı ile ödüllendirildiğini 18, yarışmayı izleyen yıllarda Bestelmeyer'in plitik ve mimari eylemleri hakkında bulabildiklerimiz. ysa, 1919 da P. Behrens ile birlikte yayınladıkları, bütünüyle W. Gpius ve çağının ilerici güçleri paralelinde lan bildiride "mimarın tüm sanatçıların üstünde ve nların hepsini yönetmesi" savını öne sürmekteydi. "

7 TÜRK-ALMAN DSTLUK YURDU ÖNERİ YARIŞMASI, Bestelmeyer'in Dstluk Yurdu Önerisi çağının mimarlık gelişmeleri açısından bir Özellik taşımamaktadır. Divan Ylu'na açılan alçak ve geride yükselen tek bir kitleden luşan yapının alçak kitlesi bir avlu çevresinde düzenlenmiş sergi işlevlerini barındırmakta, Avlu Divan Ylu'na bir danışma salnu ve kahvenin bulunduğu mekanlar iki yanda lmak üzere kemerli-sütunlu bir giriş mekanı ile açılmaktadır. Sergi alanları avlunun iki yanında yer almakta ve giriş dğrultusundaki kısa kenarı büyük salnun girişi ile bütünleşmektedir. Avluyu tanımlayan kitle üst katta da sergi alanları ile çepeçevre bir galeri luşturmakta ve giriş hlünün üzerine gelen kesimde küçük saln yeralmakta, kitlenin yüksek bölümünün asında büyük saln dö kat yüksekliğinde bir hacımı kapsamakta ve tüm küçük mekanlardan luşan kullanışlar da bu hacımın çevresini tanımlamaktadır. Bestelmeyer üslubu, pencere ranları, kemerli klnadlar, destekli geniş saçaklarla dğu havalı bir mimari biçimciliğin esintilerini taşır. Bu,19. Yüzyıl istanbul'daki yabancıların mimari eylemleri kşutunda bir yaklaşım. Yarışmayı kazandıktan snra temel fikir aynı kalmakla birlikte, öneride, birçk değişiklikler yapılmış. Yine bir avlu çevresinde ve alçak bir kitle larak düzenlenmesine karşın, günlük insan akımlarının çk lduğu kitaplık, dernekler, kahve ve lkanta Divan Ylu'na yakın larak yerleştirilmiş. Büyük saln yan skağa Binbirdirek Meydanına açılmış, ayrıca, bu salnda bir de kadınlar galerisi düzenlenmiş. Sergi işlevi ise bütünüyle Güney-batı arka skağa alınmış ve yalnız büyük salnun girişi ile ilişkili larak düşünülmüş. Salnun turma dğrultusu da bir önceki öneriye göre dksan derece döndürülüp uzun kenara dik duruma getirilmiş. Bestelmeyer Önerisinin üçüncü gelişim aşamasında mekanlar, işlevleri ile uygun tanımlar ve büyüklükler kazanmışlar. Büyük salnun sarnıç ve üstündeki meydana açılan sütunlu girişi iyice abaılarak ve Divan Ylu girişine ikincil bir nitelik kazandırılmış.bütünde yapı dökdögenin uzun kenarını luşturan yönden Binbirdirek Meydanına açılmış. Şekil 4 G. Bestelmeyer'in yarışmayı kazanan Önerisinin Divan Ylu'ndan görünüşü.

8 184 SÜA ÖZKAN Şekil 5 G. Bestelmeyer önerisinin avludan görünüşü. Biçimlendirmede kullanılan saçaklar, ravak, ranlar smanlı mimarisi esintileri taşımakta. Şekil 6 G. Bestelmeyer'in önerisi. Yer Katı Planı. Şekil 7 G. Bestelmeyer önerisi. Birinci Kat Planı.

9 TÜRK-ALMAN DSTLUK YURDU ÖNERİ YARIŞMASI, Şekil 8 G. Bestelmeyer'in yarışma snrası geliştirilmiş ikinci önerisi. Girişteki sütunlar daha anıtsallaftırılmış, ana. giriş kapısı beligin'eştirilmiş ve yer katında smanlı usulü bir örü önerilmiş. Şekil 9 G. Bestelmeyer, ikinci öneride genel yerleşimin kuşbakışı görünüşü. Sağda Divan Ylu ve Mahmut II türbesi, slda Binbirdirek Sarnıcı üstü, geride Köprülü Külliyesi izlenmekte. Şekil 10 G. Bestelmeyer, İkinci öneriden çapraz kesit.

10 186 SÜA ÖZKAN j j j Şekil 11 G. Bestelmeyer, Üçüncü öneri, Yer Katı Planı. Şekil 12 G. Bestelmeyer, üçüncü öneri, Birinci Kat. Planı. PETER BERENS 20. N. PEVSNER, Pineers f Mdern Design, New Yrk: Museum f Mdern Arc, 1949, p N. PEVSNER, Pineers uf Mdern Design, New Yrk: Museum f Mdern A, 1949, p N. PEVSNER, Pineers f Mdern Design, New Yrk: Museum f Mdern A, 1949, p U.' CNRADS, Pgrammes and Manifestes n 20th Century Architecture, Lndn: Lund umphries, 1970, p PEVSNER, Pineers f Mdern Design, New Yrk: Museum f Mdern A, 1949, p. 11. ikinci gelen önerinin sahibi Peter Behrens( ) hem yapıtları hem de kişiliği ile çağının en saygın mimarlarından. amburg dğumlu Behrens, 1897 de Münih'de Güzel Sanatlar kulunda öğrenimini yapıp 1900 de essen Dükü'nün kurduğu Darmstadt aist tpluluğuna katılmış, tik önemli yapıtı lan kendi evini(1901)de yapmış de Emil Rathenau tarafından AEG'nin aistik danışmanlığına getirilen Behrens'in AEG( ), Mannesmann(191), ecst(1924) fabrikaları önemli yapıtları arasında yeralır. ermann Muthesîus'un Prusya'da kulları mdernize etme çabasında Düsseldrf Sanat Akademisi' başkanlığı 20 ve yılları arasında da Viyana Güzel Sanatlar Akademesinde pfesörlük yapmış. Ressam larak eğitim görüp uygulamalı sanatçı larak çabasını sürdüren Behrens önceleri A Nuveau uygulayıcısı larak görünmesine karşın çağ dönümünün büyük hamlesini yapan William Mrris izleyicileri arasında C.F.A. Vysey,. van de Velde, C.R. Mackintsh, F.L.Wright, A. Ls ve W. Gpius ile birlikte anılır. 22 Bir kul gibi işlev gören Behrens'in büsunda Le Crbusier ve W. Gpius 2 " da çalışmışlardır. Behrens'in Dstluk Yurdu önerisi, çağın mimarlık uygulamaları gerçeklerini ve yalınlığı biçimde özümleyen bir katılım. Çağının önemli yapıcılarından da belirgin bir etkinin varlığı

11 TÜRK-ALMAN DSTLUK YURDU ÖNERİ YARIŞMASI, sezinlenmekte, özellikle, kitle düzeninde ve dışa açılımlarda, belirgin bir F.L.Wright etkisi var. Ayrıca, smanlı seçmeciliğinin de birçk öğesini bulmak lanak içi. Plan düzeni Bestelmeyer'inkini andırmakta, yine sergi v.b. halka açık işlevler bir avlu çevresinde düzenlenmiş, yalnız, bu avlu Divan Ylu'na değil şimdiki Dstluk Yurdu Skağına açılmakta. kuma salnu, kahve v.b. gündelik yaya dlaşımı ile ilintili işlevler büyük saln giriş hlünün iki yanma yerleştirilmiş ve dğrudan Divan Ylu'na bağlı düşünülmüş. Büyük salnun ana mekanı birinci kata alınmış ve tplam üç kat yüksekliğinde bir hacim larak tasarlanmış. Çalışma, seminer, yu, v.b. gibi küçük hacım gerektiren kullanışlar salnun arkasında avlunun iki kenarını tanımlayan bir L blk larak düşünülmüş. Behrens çağının gelişmeleri ile İstanbul gerçeklerini sylu bir biçimde birleştiren saygın bir öneri sunmuş. Şekil 1 P. Behrens Önerisi, Yapının Kuzey'den Görünüşü. Şekil 14 P. Behrens önerisi. Yapının Dğu'dan Görünüşü.

12 188 SÜA ÖZKAN Şekil 15 P. Behrens, Avludan Görünüş Şekil 16 P. Behrens, Yer Katı Planı. Şekil 1? P. Behrens, Saln Katı Planı, Şekil 18 P. Behrens, Kuzey-Batı Görünüşü.

13 TÜRK-ALMAN DSTLUK YURDU ÖNERİ YARIŞMASI, RICARD RİEMERSCMİDT 25. K. RWLAND, A istry f the Mdern Mvement: A, Architecture, Design, New Yrk: Van Nscrand Reinhld, 197, pp K. RWLAND, A istry f the Mdern Mvement: A, Architecture, Design, New Yrk: Van Nstrand Reinhld, 197, pp J. JEDICKE, A istry f Mdern Architecture, New Yrk: Praeğer, 1959, p Miinchner erkstatten fiir andwerkskunst 29. B.M. LANE, Architecture and plitics in Germany, , Cambridge: arvard U. Press, 1968, p u kutula Kampfbund'dan Karl Lurcher başkanlık etmekteydi. Winfried Wendland nun yardımcısı, Paul Schmitthenner, Richard Riemerschmid, Ernst Jackh, tt aesler, Ludwig ilberseimer ve ans Pelzig kurul üyeleri idi. B.M. LANE, Architecture and Plitics in Germany, , Cambridge: arvard U. Press, p Richard Riemerschmidt( ) iç mimar larak yetişmiş, mbilyada A Nuveau ile yapısal ifadelerin bağlantısını kurmuş, endüstri tasarımında en mdern çizgilerin öncülerinden biri larak belirmiş 26 bir tasarımcı.münih Tiyatsu dekrasynu(1901) 27 ve ellarau'daki fabrikalar (1910) önemli yapılarından de Merkbund'utı kurucu üyeleri arasında yer almış. Snra, Münih'de Elsanatları İşliğini 28 kurduktan snra 191 de Münih Uygulamalı Sanatlar kulu başkanlığına getirilmiş de itler ve Rsenberg'in Werkbund*\ı yeniden düzenleme emrini ptest için istifa eden W. Gpius ve M. Wagner'den snra kurulan yeni yönetim kurulunda görev aldığını görmekteyiz. Küçük ölçekteki yapıt larmdaki yalınlık ve bütünlüğe karşın Riemerschmidt Dstluk Yurdu Önerisini birçk seçmeci ve yeniden yaşatmacx(revivalist) öğelerle dldurmuş. Bu ya amı yrumlamasında, ya da alışık lmadığı bir ölçekte yapıt verme zrlamasından ötedir. Genel planlamada yapı öbür önerilerden daha az alan kaplıyr. Önde yapının Divan Ylu'na açıldığı yerdeki geniş bir düzlük yla açılan bir merdivenle yapı arasında yer almakta. Kahvenin buraya açılmasıyla, halka yönelik bir alan sağlanmak istenmiştir. Bu alan yapının ön duvarı ve iki kat yüksekliğindeki küçük çıkıntı ile iki kenarı tanımlanmış, iki kenarı açık bir alan. Yapıya ana giriş bugünkü Piyer Lti Caddesi yanından, Kuzey-batıdan verilmiş. Girişin bir yanında tplantı salnu öbür yanında kitaplık, derslikler, çalışma ve yu daları gibi küçük mekanların avlu çevresinde tplanmasında bir kullanışlar bütünü tasarlanmak istenmiş. Yapının arkasında öndeki düzlük anlamında iki kenarı yapıyla tanımlanmış bir bahçe var. Riemerschmidt önerisi biçim yönünden çağının gelişimlerinden yksun,ne-klasik önerilerle snçağ smanlı mimari kşulları içinde tutarlı lmayı amaçlayan bir çalışma. Şekil 19 R. Riemerschmid, Güney-Batı Görünüşü.

14 190 SÜA ÖZKAN Şekil 20 R. Riemerschmid, Büyük Saln'un içinden Görünüş.... JfF"^: " t T" 'A til -w 'I 1. ik Şekil 21 R. Riemerschmid, Byuna Kesit. Şekil 22 R. Riemerschmid, Ver Katı Planı.

15 TÜRK-ALMAN DSTLUK YURDU ÖNERİ YARIŞMASI, TEDR FISCER 1..R.ITCCCK, Mdern Architecture: Rmanticism and Reintegratin, New Yrk: acker A Bks, 1970(1929), p N.PEVSNER, Pineers f Mdem Design, New Yrk: Museum f Mdern A, 1949, p D. SARP, Mdern Architecture and Expressinism, New Yrk: Gerge Braziller, 1966, pp.85, R. ITCCCK, Mdern Architecture: Rmanticism and Reintegratin, New Yrk: acker A Bks (1970), p Kampfbund yanlısı,de Stijl e karşı yazı yazarak saygınlıklarını plitik eylemde kullananlar arasında T. Fischer le birlikte Fritz Schumacher ve Fritz öger gibi uluslararası ünlü kişiler vardı. B.M. İANE, ftrehiteeture n Plitics in Germany, , Cambridge: arvard U. Press. 1968,p.158. Değerlendirmede dördüncü sayılabilecek yapıt Thedr Fischer önerisi. Thedr Fischer( ) çağının saygın öğretim üyesi mimarlarından. Öğrenimini Münih'de yapan Fischer, Berlin, Reichstag'da Wallt'la çalışmış. Staanbergersee'deki Bismarckturm'u(1897) Wallt etkili anıtsallık ile manesgue biçimlerden luşmuş. Ulm'daki Garnizn Kilisesi(1911)ile Stuttga'daki Sanat Galerisi(1911)nde klasik biçimlere lan ilgisi azalan Fischer gerçekte bir mimardan çk etkin bir öğretmen larak önemli. Kendisi endüstriyi bir araç larak görür ve üstün değerdeki yapıtların çağdaş üretim yöntemleri ile de yapılabileceğini savunur. 2 Stuttga'da Brun Taut'un Münih'de Erich Mendelshn, Main Els&sser ve Paul Bnatz'm 1 * hcası lan Fischer'in 190 snrası Almanya'sında kültürel hlşevizm*e karşı Kampfbund yanlısı yazılar yazdığını görmekteyiz. S Fischer'in Dstluk Yurdu önerisi genel planlama açısından Behrens'in ve Bestelmeyer'in önerilerine benzer. Sergi ve kahve gibi halkla sık sık ilişkili işlevler bir avlu çevresinde ve Divan Ylu yakınlarında tasarlanmış. Büyük Saln avludan erişilebilen, ama ana girişi Binbirdirek tarafında lan bir biçimde alanın Güney-batı yarısına yerleştirilmiş. Küçük hacımları gerektiren syunma, kuma, yu daları, yazıhaneler, v.b. gibi kullanışlar yine avlu çevresinde ve yapının Kuzey-dğu yarısında Divan Ylu ile dğrudan bağlantılı bir biçimde tasarlanmış. Yapı çeperlerinde yapılan küçük açıklıklar ve geniş sağır yüzeylerle bir açağ görüntüsü verilmeye çalışılmış. Bu çaba, kitlesel bir saat kulesi ile de pekiştirilmiş, ama bu kulenin yer katında kahve ve diğer katlarda dernek daları larak kullanılması anıtsal niteliği ile anlam bakımından pek ilişkili değildir. Şekil 2 T. Fischer, Divan Ylı köşesinden Ayrıntı. Şekil 24 T. Fischer, Kuzey-Dgu(Divan Ylu) Görünüşü.

16 192 SÜA ÖZKAN Şekil 25 T. Fischer, Ver Katı Planı. Şekil 26 T. Fischer, Birinci Kat Planı. Ş'kiL 27 T. Fischer, Cüney-Dğu(Kld Farer Caddesi) Görünüşü. s. 6. Dışavurumcu akımın önemli. kavramsal ürünlerinden lan bu yapıt değişik amaçlarla birçk mimarlık yayınında yer almıştır, P.CK, Architecture Actin and plan, Lndn: Studi Vista, 1967, p.28; D.SARP, Mdem Architecture and Expressinism, New Yrk: Gerge Braziller, 1966, p.42; W.PENT, Expressinist Architecture, New Yrk: Preager, 197, p.17; J.PSEfjER, Fm Schikel t Bauhaus, Lndan: Lund umpries, 1972 p. 28. Bu dö pjenin dışında birinci elemeyi aşan Bnatz ve ilk elemede takılan Elsâsser, Pelzig ve Taut'un önerileri hem bu mimarların ileri yıllarda Türkiye'de yapıtlar vermeleri hem de yıllarda Almanya'da yaygınlaşmaya başlayan ve çğunlukla kuramsal düzeyde kalan, ama ölümsüz uygulamalara da erişen "dışavurumculuk" akımı açısından önem taşımakta. Mdern mimarlık tarihi açısından yarışmaya katılan pjeler arasında en Önemlisi hiç kuşkusuz Pelzig Dstluk Yurdu Önerisi, yaratıcılık, cesaret ve imgelem açılarından da en belirginlik kazanmış lanı. 6 ANS PELZİG yılları arasında Berlin'de kuyan ans Pelzig ( ) Breslav'da Stilkuride, Kunstgewerbeschule,

17 TÜRK-ALMAN DSTLUK YURDU ÖNERİ YARIŞMASI, Breslav Akademisinde ve Dresden Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmış ve Dresden'de, ayrıca, "Kent Mimarı" görevini de yüklenmiş. Su Değirmeni Pjesi, Breslav(1908); Su Kulesi ve Sergi Evi, Pznan(1911); Kimya Fabrikası, Luban( ) fis Yapısı, Breslav( ) ve Bismark Anıtı Pjesi, Bingerbruck(1910), ilk önemli yapıtları arasında yer alır. 7. Gzsse Shauspielhaus 8. FestSpieltıaus 9. "İstanbul Tiyat ve Knservatuarına Ait Pje Müsabakası", Mimar, 194, Sayı 1, ss. 1-1; "İstanbul Tiyat ve Knservaturma Ait Pje Müsabakası", Arkitekt, 195, Sayı 1, ss. 1-2, Sayı 2, -60; "Pf. Pelzig'in Ölümü", Arkitekt, 196, Sayı 4, s En Önemli yapıtı hiç kuşkusuz Büyük Tiyat, 7 Berlin( )dur. Bunu izleyen yıllarda yaptığı "Festival Yapısı", 8 Salzburg(1920), uygulanmamış lmasına karşın çağdaş mimarlığın önemli yapıtları arasında yer alır. er iki yapının da Dstluk Yurdu yarışmasını izleyen yıllarda üretilmiş lması ve Dstluk Yurdu önerisi ile ak birçk öğelerin kullanılmış lması Pelzig'in bir takım fikirleri bu yarışmada geliştirmeye başladığı kanısını uyandırmakta. 192 den snra sürekli larak Charlttenburg'daki Teknik kulda öğretim üyeliği yapan Pelzig, bu arada Capitl Sineması, Berlin(1925), Bü Yapısı, Frankfu(1928-1), ve Messegelande Berlin(1927) yapılarını gerçekleştirdi. Knuk pfesör larak birkaç kez istanbul'a gelen Pelzig 194 yılında "İstanbul Tiyat ve Knservatuarı" yarışmasında Birinci Ödülü kazandı. 40. W.PENT, Expressinist Architecture, New Yrk; Preager, 197, p.18. Dstluk Yurdu yarışmasında Pelzig yarışmaya katılan nbir tasarımcı arasında İstanbul'a gelip yarışma alanını ve kenti görmeyen tek yarışmacı. 40 Belki de yarışman İstanbul'un eski kesiminde böyle abaılmış bîr öneri cesaretini yeri görmemesinden buluyr. Tplam altı katlı lan yapı yerkatinda tüm alanı kaplıyr. Üst katlarda geriye çekilmelerle alice ve Bğaza bakan teraslar luşturuyr. Yapının Marmara Denizine dönük lan kesimi ise tüm yapı yüksekliğinde bir duvar luşturmakta. Amaç, rahat ve kesintisiz bir biçimde Bğaza bakı lanağı sağlamak. Öneri, Pelzig'in benzeri amaçla yapılan Berlin'deki Büyük Tiyat yapısı ve Salzburg Festival Sarayı pjelerinden bazı öğeler taşımakta. Bu üç yapıda, ve çğunlukla Pelzig mimarisinde etkin lan, yapıyı yalnız başına ve anıtsal bırakma eğilimi Dstluk Yurdu Önerisinde var. Yapının kullanılış ve hizmet üreten bir araç yerine belirli dışavurumları simgeleyen bir anıt, bir baskı aracı lması eğilimi yarışmaya katılan birçk Öneride lduğu gibi Pelzig'de de var. Etkin ve değişik bir biçim üretme çabasının dğal snulgusu larak, Pelzig'in plan düzeni de büyük değişikliklere uğramış, işlevlerin dağılımı daha az zrlamalarla ve kullanım sıklığına ve halkla dğrudan ilişkisine bağıntılı larak düzenlenmiş. Yerkatinda Divan Ylu'na açılan bir kahve.ve giriş düşünülmüş. Derslikler ve sergi alanları bu kata yerleştirilmiş. Yapının hem bugünkü Piyerlti hem de Kldfarer Caddeleri tarafında sergi salnlarına ve dersliklere açılan ikişer girişi daha var. Kitaplık, küçük tplantı salnu ve dernek daları bir üst kata yerleştirilmiş. İki kat yüksekliğinde lan büyük saln ikinci katta. En üst katta yu daları bir teras çevresinde C biçiminde yer almakta.

18 194 SÜA ÖZKAN Şekil 28. Pelzig, Genel Görünüş. Şekil 29 Marmara Denizi kesiminden Genel Görünüş. Şekil 0 aliç kesiminden Genel Görünüş.

19 TÜRK-ALMAN DSTLUK YURDU ÖNERİ YARIŞMASI, Şekil 1. Pelzig, Aksnnmetrik Görünüm. Şekil 2. Pelzig, Birinci Kat Planı.. USD I. BERB5CSS Şekil ti. Pelzig, [kinci Kat Planı. Şekil 4. PeUig, üçüncü Kat Planı. Şekil 5. Pelzig, Dördüncü Kat Planı.. UKD t. BBUESCSS

20 196 SÜA ÖZKAN Şekil 6. Pelzig, Enine Kesit. Şekil 7. Peizig, Güney-Batı Görünüşü. Şekil 8. Pelzig, Byuna Kesit-

21 TÜRK-ALMAN DSTLUK YURDU ÖNERİ YARIŞMASI, Şekil 9. Pelzig, Kuzey-batı Görünüşü. ^nıiıjf aaeft-ft» TfclfıMıır. Sfmj* wml BRUN TAUT 41. Brun Taut'un kişiliği ve çabası knusunda, B.ÖZER, "Brun Taut : Kişiliği ve Bğaziçi'ndeki bir evi üzerine". Yapı, Sayı 1, Temmuz-Agusts 1975, ss D.SARP, ed., Glass Architecture by Paul Scheerba and Alpine Architecture by Brun Taut, Lndn: Nvember Bks, p. 10/14. Brun Taut( ) ömrünün yalnız sn iki yılını Türkiye'de geçirmesine karşın Türkiye'deki mimarlık çevrelerinde iyi tanınan ve saygınlık kazanmış bir kişi. Çağdaş mimarinin öncülerinden ve uluslararası bir kişilik, 41 Türkiye ile lan ilk ilişkilerini Dstluk Yurdu yarışması ile kurmuş lsa gerek. Taut yarışmadaki önerisini, biçim açısından, kendi öncülüğünü yaptığı dışavurumculuğun bir dizi yapay smanlı öğeleri ile bezenmesiyle temellendirmiş. Payandalı saçaklar ve bacayı anımsatan kulecikler bu öğeler arasında sayılabilir. Öneride, Bizans pencere düzeni ve basık Ayasfya türü kubbe de belirgin. Planda iki parça larak tasarlanan yapıda en önemli öge larak ele alman büyük saln, alanın yarısını kaplamakta ve kitlesel bir dikdögenin içine tuulan bir sekizgen larak planlanmış bu sekizgenin üzeri Taut'un Alpine Arkitektur** 2 unu anımsatan bir kubbe ile öülmüş. Kubbe, eğrisel betn kafeskirişlerle ayakta tutulmakta. Bu kafeskirişlerin luşturduğu sekizgenin köşelerinde ağırlık kuleleri yine payandalarla taşınmakta. Salnun yer katına gelen alt kesiminde dernek daları, vestiyer ve fuayeler var. Tüm küçük alan kaplayan kullanışlar arsanın arka kesiminde bir avlu çevresinde düzenlenmiş. Bu kullanışlardan çalışma daları, derslikler ve kütüphane yer katında yer almakta, sergi işlevleri, birinci katta büyük salnun çevresine yerleşitirilmiş. Yine büyük salnun çevresinde en üst katta, geniş bir bakı düzlüğü tasarlanmış. Genellikle Taut'un Önerisi yaşadığı çağda kendinin öncülüğünü ettiği kuramsal yeniliklerle İstanbul esintilerini bütünleştirmeğe çalışan ilginç bir çaba larak beliriyr. m mi*:-* * Şekil 40fl. Taut, Kuzey'den Görünüş.

22 198 SÜA ÖZKAN Şekil 41 B. TauC, Kuzey-dğu(Divan Ylu) Görünüşü. Şekil 42 B. TauC, Avlu'dan Görünüm. Şekil 4 B. TauC, Yer Katı Planı. Şekil 44 B. TauC, Birinci ve İkinci Katlar Planı.

23 TÜRK-ALMAN DSTLUK YURDU ÖNERİ YARIŞMASI, hfl>-,', ; L,., '«: ^ ' ',. >. Şekil 45 I). Taut, Byutın Kesit. ^S^ ^^^Siiw- Şükil 46 B. Taut. Kuzey-hatı Giirû'nüşü. '/$KG& ra n f! teıft.mfe f S ^,^. '- T' 'T 'ir t '?' 's;'- '[T T 'S' S:V.V PAUL BNATZ 4. D.SARP, Mdern Architecture and Expressinism,New Yrk: Gerge Braziller, 1966, p Bayan Tst bir dizi ilerici mimara karşı savaş açar, P. Bnatz'dan başka Rber Vrheleer ve Adl Abel gibi mdern mimarlar da aynı duruma düşerler, A.SPEER, inside the Third Reich.Lndn: Sphere Bk, 1971, (1970), p A.SPEER, Inside the Third Reich, Lndn;Sphere Bks,1971 (1970), pp ;.r. ITCCCK, architecture.- Nineteenth and Twentieth Centuries, Baltimre: Penguin Bks, 1967 (196), p A. SPEER, Inside the Third Reich, Lndn: Sphere Bks, 1971 (1970), p Szialistische Paei Deutschlands 48. Reichskammcr der Bildenden Kiinste 49. Türkçe ve Almanca hazırlanmış lan sergi el kitabında P. Bnatz'ın karaylu köprülerinden biri de yer almakta, A SPEER, ve R. ULTERS, Yeni Alman Mimarisi, Berlin: Vlk un Reich, R. 1TCC00K, Architecture; Nineteenth and Twentieth Centuries, Baltimre; Penguin Bks, 1967 (196), p. 47. Paul Bnatz( ) özellikle iki önemli yapısı Demirylu İstasynu, Stuttga(191-27) ve karşısındaki fis Yapısı ( ) ile çağın ilerici, önemli mimarları arasına katılmış bir kişidir. Kendini yer yer çeşitli değişen akımlara kaptırmış ama yapıları genellikle Behrens ve Pelzig'in öncülüğünü ettiği Alman anıtsallığını yansıtmakta. itler imparatrluğunda, kcası Paul Ludwig Tst'un ölümü üzerine etkinlik kazanan Bayan Tst'un karşı hareketleri ile karşılaşan Bnatz özellikle, Königsplatz pjesini eleştirdiği için işsiz kalmış 1 * 4, ancak, snradan Albe Speer'in kişisel girişimiyle, önce bir dizi köprü yapma şansı, (194-5) snra, Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı yapısının mimari tasarımını üstlenmiş. 1 * 6 Bnatz 198 de SPD"" üyesi lduğu halde RDBK" 8 dan diğer 00 mimarla birlikte atılmış de Albe Speer'in düzenlediği Yeni Alman Mimarisi 49 sergisi île Türkiye'ye gelip izleyen yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesinde uzun süre hcalık yapmış. Bu süre içinde birçk yapıtlar veren Bnatz, Ankara'da Saraçğlu Mahallesi, Milli Kütüphane, Devlet perası(sergievinden uyarlama), Fen Fakültesi, ava Terminali, Erkek Sanat Enstitüsü, Kız Sanat Enstitüsü(yu kısmı); İzmir'de Büyük Efes teli, İstanbul'da Sirel Yapısı, aköy'de Apaman'm tasarımcı ve uygulayıcı mimarı. Bnatz'ın Türkiye'deki çabası ya çk etkilendiği yerel kşullardan, ya da kendinin değişen kuramsal çerçevesi ve inançları nedeniyle 190'lar öncesinedek izlediği ilerici çizgiye ulaşamadığı gibi kendi eriştiğinin de gerisinde kalmakta. Dstluk Yurdu önerisinde, ufak tefek ne-classic ayrıntılara karşın yapı bütünüyle genelgeçer tutumunun ilerisinde. Çk yalın bir kitle düzeninden ve bezemesiz yüzeylerden luşan yapının bu tutumla çelişen çatı düzeyinde sürekli M biçimi burç parapeti belirgin. Planlaması ldukça kesin kararlardan luşmakta, ikisi yan skaklara diğeri Divan Ylu'na açılan üç giriş var. Büyük saln geride düşünülmüş. Divan Ylu girişindeki terasa bakan kahve ve dernek dalarının girişinde uzunca geniş bir kridrun iki yanında sergi, derslik alanlarından luşan bir kanatla kitaplıktan luşan ikinci bir kanat tasarlanmış. Birinci katta yine önkesimde dernek ve

24 200 SÜA ÖZKAN yu daları bir avlu çevresinde ve iki kanat larak düzenlenmiş. Bunun üzerinde de aynı düzende yazıhaneler var, Bnatz Önerisi, yapıyı anlamlı altbölümlerden luşturmayı amaçlayan bîr dizi mantıksal kararlar bütününden luşmuş. Şekil 47 P. Bnatz, Divan Ylu'ndan Ana Giriş Görünüşü. Şekil 48 P. Bnatz, Büyük tçi. Saln'un

25 TÜRK-ALMAN DSTLUK YURDU ÖNERİ YARIŞMASI, Şekil 49 P. Bnatz, Yer Katı Planı. Şekil 50 P. Bnatz, Birinci Kat Planı. ibsaasbsaajagsöxjşas±ü^imsaa wmmtwtttmtmmw«tmmfmiın Şekil 51 P. Bnatz, Güney-dğu Görünüşü. MARTIN ELSASSER 51. B.M. LANE, architecture and Plitics in Germany , Cambridge: arvard U. Press, 1968, p. 17. Yarışmayı izleyen yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nde girişimlerde bulunan dördüncü Werkbund mimarı Main Elsasser. Elsasser'in mimari kişiliği ve çabası hakkında ayrıntılı bilgi yk. Bilinen Frankfu yakınlarında Römerstadt'da bir kul yapısı. itler yönetiminden zarar gören mimarlardan biri. Gering tarafından başkan yardımcısı bulunduğu knut pgramından alınmış (19) 51 Öğretim görevinden başka işi kalmayınca yılları arasında Sümerbank yapısının tasarımını yükümlenmiş. Böylece Ankara önemli yapılarından birini kazanmış. Yeni akımın birçk Ögesiyle zenginleştirilmiş Dstluk Yurdu önerisi, plan anlayışı açısından öbür Önerilerden çk başka. Büyük saln yapının asına alınmış ve irili ufaklı tüm diğer kullanışlar iç dlaşımdaki örgütlenme çerçevesinde bu alanın çevresinde düzenlenmiş. Divan Ylu ile yalnız büyük saln ve kahve arasında ilişki kurulmuş. Tüm öbür kullanışlar bugünkü Piyer Lti ve Kld Farer Caddelerini kullanarak çevreleriyle bağlanmışlar.

26 202 SÜA ÖZKAN Şekil 52 M. Elsasser, Kuzey'den Görünüm. Şekil 5 M. Elsasser, Avlu'dan Görünüm. Yarışmada lumlu larak değerlendirilenler ile snradan Türkiye'de yapıtlar veren tasarımcıların dışında üç yarışman daha var. Bunlar, August Endell, Brun Paul ve ug Eberhardt

27 TÜRK-ALMAN DSTLUK YURDU ÖNERİ YARIŞMASI, wtttse.w«.rb. AUJ-. CR raewndj"cart K N J - T A N T I N P C U, EJTÎ7Î7Î zması Şekil 54 M. Elsasser, Yer Katı Planı. AUNtKI//. U t a t / C / /. *x =*"" MA-AZ-TA».ı:s. W t T T I l W l». AUJ- CB. rreundj-caft. KNVTANTIIMPCL. Şekil 55 M. Elsasser, Birinci Kat Planı. GRUNDftl//. I.IIt&UC//. *: =* "* MALTTA* 1:100. W b T T I t W l R I. AU/ t. R FRtUNyCArT. KNJ-TANTINCPCl.. Şekil 56 M. Elsasser, Kesitler. LAN6CN-U, auc</cnitt( AZ/TA» i: a. Şekil 57 M. Elsasser, Kuzey-batı Görünüşü.

28 204 SÜA ÖZKAN 52. N.PEVSNER, An utline f Eupean Architecture, armndswh: Pelican, N.PEVSNER, Pineers f Mdern Deâign, New Yrk: Museum f Mdern A, 1949, pp R. BANAM, Thery and Design in the First Machine Age, Lndn: Architectural Press, 1966, p N. PEVSNER, Pineers f Mdem Design, New Yrk: Museum f Mdern A, 1949, p Thery f Empathy, 56. D. SARP, A Visual istry f Twentieth Century Architecture, New Yrk: Graphic Sciety Ltd., 1972, p R. MIDDLETN, "August Endel", AD, vl: XLIII, N.2, 1972, pp R. MIDDLETN, "August Endell", AD, vl: XLIII, N.2, 1972, p.99. AUGUST ENDELL August Endell( ) ölümsüz yapıtı Elvira Stüdysu, Münih ( ) K ile önemli bir A Nuveau sanatçısı larak bilinir. ysa çağdaş akıma lan katkısı küçümsenecek gibi değildir Mariendrf Kşu Pistinde Berlin(1912-1) uzaykafesi yapı türüne A Nuveau aracı ile en ck yaklaşanlardan. Kendi kendini yetiştirmiş bir tasarımcı lan Endell ermann lbrist in mimarlığından etkilenen, Thedr Lipps'in sezgi kuramx nı savunan bir sanatçı larak belirir. Sanatryum,Wyk auf Föhr ( ), Wlzgen Tiyatsu, Berlin(1901), Neumann Yapısı, Berlin( ), Steinplatz Pansiynu, Berlin( ), Yemekli Vagn(1914 Werkbund Sergisi), Asker Knutları(1916) ve Ulusal Savaş Müzesi( ) anmaya değer öneri ve uygulamalarından. Dstluk Yurdu Pjesinde belirgin yöresel Alman chauvinisme ' ini en ayrıntılı öneren tasarımcı diyebilir. Kitle ve öü düzeni bütünüyle Wyk auf Föhr de 58 uyguladığı Sanatryumu anımsatan yapı bir dizi Bavyera ayrıntılarıyla zenginleştirilmeye çalışılmış, ama, smanlı seçmeciliğinden çk Bavyera özentisi etkisi yapıyr. Planda Divan Ylu'na bîr ana, yan yllara ikişer ikincil girişlerle açılan büyük saln, üç kat yüksekliğinde. En üst katta kadınlar galerisi var. Divan Ylu'na bakan kahvenin dışında tüm kullanışlar yapının bugünkü Dstluk Yurdu Skağına bakan yarısında bir iç avlu çevresinde düzenlenmiş. Yer katında derslikler, sergi, kitaplık; birinci katta çay evi ve ikinci katta da yular yer almakta. Şekil 58 A. Endell, Güney'den (Dstlukyurdu Skağı) Görünüş.

29 TÜRK-ALMAN DSTLUK YURDU ÖNERİ YARIŞMASI, Şekil 59 A. Ende 11, Büyiik Salnun İçi. Şekil 60 A. Endell, Yer Kaçı Planı. -"p-r'-ee ifis^ji^lukbk.kw Şekil 61 A. Endell, Güney-batı Görünüşü. 59. Bu gurupta Paul Ludwig Tst, Peter Behrens, Jseph M. Ibrich ve Waiter Gpius'u görmekteyiz. A SPEER, inside the Third Reich, Lndn: Sphere Bks, 1971 (1970), p tt Baning, Fritz Wiche ve Peter Behrens, (1920), B.M. LANE, Architecture and Plitics in Germany , Cambridge: arvard U.Press, 1968, p Kunst und andwerken"as and Crafts. 62. B.M. LAME, Architecture and Plitics in Germany , Cambridge, arvard U. Press, 19'68, p.22 n typenmöbel. 64. R. RANAM, Thery and Design in the First Machine Age, Lndn: Architectural Press, 1966, p N.PEVSNER, Pineers f Mdern Design, New Yrk: Museum f Mdern A, 1949, p R. ITCCCK, Architecture f Nineteenth and Twentieth Centuries, Baltimre: Penguin Bks, 1967 (196), p.65. BRUN PAUL Brun Paul( ) de çağının ileri gelen tasarımcılarından öncesinde çk bezemeli Jugendstil'e karşı bir tepki gurubunda 59 yeralan Paul'un el emeğine değer veren, önemine inanan mimarlarla bir görüş birliği var, 6 Kari Schmid ve Richard Riemerschmid ile birlikte Werkbund ve savaş öncesi Alman "Sanat ve Elemeği" 61 hareketinin öncülerinden 62. İlk dizi üretim (mass pductin) mbilya tasarımcısı lan Paul'un tasarımları ilk kez "tipik" 6 sözcüğü ile nitelendirilen yapıtlar.^ 1906 da Paul Almanya'nın en iyi mimarlarından biri, üstelik, bezemeci sanat yerine endüstri tasarımını yeğ tutan, makinanın ruhundan mbilya biçimi çıkarma çabasında lan bir kişi. 65 En iyi yapıtları dğal larak mbilya tasarımları. Mimaride çağının gelişmeleri çerçevesinde tutucu kalmış. Perls Evi, Berlin(1911); Urbig Evi, Neubabelsberg(1914);.E.L.J. KrÖller Evi, ague(1912) bildiğimiz yapıları. 66 Paul 1907 de Berlin'de "Sanat ve Elemeği" kulunun başkanlığı ile Müze müdürlüğü de yapmış.

30 206 SÜA ÖZKAN B.Paul'un planlaması Divan Ylu'na bir revak ile açılan avlu çerçevesinde tplanmış sergileme işlevleri ve kahveden geçerek büyük salna bağlanmakta, avluya açılan üst katlarda kitaplık, sergi, yular bulunmakta. Üç kat yüksekliğinde lan büyük saln çember biçimi ve alanın güney kesiminde yeralmakta. Yapı bütünüyle yalın, klasik öğelerden luşan tutucu bir biçimlendirmenin ürünü. Şekil 62 B. Paul, Divan Ylu'ndan Görünüş. Şekil 6 B. Paul, Yer Katı Planı. UG EBERAKDT akkında bilgi edinemediğimiz Pfesör ug Eberhardt'ın Önerisi aynı birimbiçimin yinelenmesinden ve üç yatay kuşaktan luşan bir tek kitle larak ele almış. Büyük saln çember biçimi, alanın Güney-batı kesiminde tüm öteki işlevleri bir avlu çevresinde Divan Ylu'na açılır biçimde düzenlemiş. Eberhardt'ın çabası klasik öğelerle bir megafrm denemesi larak görünmekte. Şekil 64. Eberhardt, Dgu'dan Genel Görünüş.

31 TÜRK-ALMAN DSTLUK YURDU ÖNERİ YARIŞMASI, Şekil 65. Eberhardt, Dîvan Ylu'ndan Görünüm. Şekil 66. Ebethardt, Yer Katı Planı. Şekil 67. Eberdhardt, Byuna Kesit. Birinci Dünya Savaşının her iki ulusun da zararına kapanması ve nu izleyen yıllarda gerek Almanya'nın ve gerekse smanlı împaratrluğu'nun hem tplum hem de plitik yapısındaki kökten değişiklikler German Bestelmeyer'in Dstluk Yurdu Önerisine uygulanma lanağı sağlamadı. Yarışma ise, uluslararası mimarlık yazını alanında İstanbul'un çağın etkin mimarları ile birlikte anılması ötesinde, Çemberlitaş'ta elli metre uzunluğundaki bir skağa ad bırakmaktan öteye gidemedi. Ama, lay bütünüyle ele alındığında Türkiye'nin batılılaşma sürecinde yayılgan ve çıkarcı batı güçleri ile srgusuz benimsetilmiş batılılaşma sürecinde luşan birçk etmeni smut larak simgelemesi açısından özellikle üzerinde durmaya değer. Ayrıca yarışma, uluslararası çıkarların snulgusu larak yaratılan kurumların, am sağlandığı durumlarda ne tür sanat ve teknik davranışları etkileyeceği, yeterince tanınmayan bir ulusun, lmayan kurumunun ne denli speculative simgelerle vurgulanabileceğini sergilemesi açısından, öğretisi büyük lan bir belge.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK I.ULUSAL MİMARLIK 1908'de ilan edilen 2. Meşrutiyet'le birlikte gelişen milliyetçilik

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK

FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK KATILIM ŞARTNAMESİ 1. Düzenleyen Kurum: TMMOB Mimarlar Odası Kcaeli Şubesi 2. Amaç: 1950 li yıllardan itibaren yaşanan hızlı ve plansız kentleşme; kentsel dku, tarihi miras, dğal

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF TEST SORULARI OKULLAR ARASI 9. MATEMATİK YARIŞMASI. f(x) sıfırdan farklı dğrusal fnksiyn lmak üzere, f(x 6) f(x ) f(x) f(x ) f(x) f(x ) işleminin snucu kaçtır?. Rakamları çarpımı ile rakamları tplamının tplamları kendisine

Detaylı

Chicago genel görünüm

Chicago genel görünüm Chicago genel görünüm Monadnock Binası, Burnham Root, Chicago, 1889-91 Monadnock Binası, Burnham Root, Chicago, 1889-91 Eskiz - 1885 Eskiz - 1889 Monadnock Binası, Burnham Root, Chicago, 1889-91 Alüminyum

Detaylı

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI SS MTEMTİK DENEME SINVI 8. SINIF SS MTEMTİK DENEME SINVI. 4.. Güneş ile yut gezegeni arasındaki uzaklık 80000000 km dir. una göre bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ),8.0 9 km

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

PROSteel 2016 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI Semt Pazar Yeri" Tasarımı

PROSteel 2016 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI Semt Pazar Yeri Tasarımı PROSteel 2016 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI Semt Pazar Yeri" Tasarımı 1. Yarışmanın Amacı Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU MİMARLAR DERNEĞİ 1927 25.05.2008 30.05.2010 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 06.05.082 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 30 MAYIS 2010

Detaylı

Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık, Tuz Ambarı yla Dünya Mimarlık Festivali nde 1. lik kazandı.

Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık, Tuz Ambarı yla Dünya Mimarlık Festivali nde 1. lik kazandı. BASIN BÜLTENİ Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık, Tuz Ambarı yla Dünya Mimarlık Festivali nde 1. lik kazandı. Her yıl dünyanın dört bir yanından mimarları bir araya getirmek, mimarlık mesleği alanında nitelikli

Detaylı

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul Rapr Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler erlendiriciler Eğitim E Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul İçerik MÜDEK Raprları Raprlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Frmat Üslup Terminlji Derinlik/Ayrıntı

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

İN SAN G Ü C Ü VE EĞİTİM VERİMLİLİĞİ

İN SAN G Ü C Ü VE EĞİTİM VERİMLİLİĞİ İN SAN G Ü C Ü VE EĞİTİM VERİMLİLİĞİ 1. GİRİŞ Dç- Dr. Mahmut ÂDEM Planlı kalkınma döneminde Türk eğitiminin verimliliği knusu, 1960-1975 döneminde mesleki ve teknik öğretimin nicel ve nitel gelişimi çerçevesinde

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

SteelPRO 2017 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI

SteelPRO 2017 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI SteelPRO 2017 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 1. Yarışmanın Amacı Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde kuyan öğrencilerin

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt n lu Raprlama Süresi 4 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam /

Detaylı

Rapor Yazımı. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 11 Ekim 2014, İstanbul

Rapor Yazımı. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 11 Ekim 2014, İstanbul Rapr Yazımı MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı İçerik MÜDEK Raprları Raprlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Frmat Üslup Terminlji Derinlik/Ayrıntı Düzeyi Yeterli Belgeleme Türkçe nin ve Yazım

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık ve Sanat Tarihi III ICM 321 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

2015 Makroekonomik Beklentiler

2015 Makroekonomik Beklentiler AKBANK 2015 Makreknmik Beklentiler Aralık 2014 Şahin Zuluğ Melek Sibel Yapıcı Dğukan Ulusy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014T 2015T BÜYÜME: 2015 BEKLENTİMİZ %3,5 1. Özel Tüketim Harcamaları:

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ ENEME MTEMTÝK GEOMETRÝ ENEMELERÝ 1. ( ) 1, 3 9 : 9 4 6 0,5 1 4. K dğal sayısının 36 ile bölümünden kalan 14 tür. işleminin snucu kaçtır? 1 ) 3 ) 1 ) ) 1 E) 3 3 una göre, aşağıdakilerden hangisi 4 ile tam

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

B o ğ a z iç i nde Mocan Yalısı...

B o ğ a z iç i nde Mocan Yalısı... I9 DEKORASYON B ğ a z iç i nde Mcan Yalısı... u ay, 257 senedir aynı ailenin elinde lan ve bütün ihtişamıy la günümüze kadar gelebilen bir yalıdayız: Fethi Ahmet Pa şa Yalısı. İngiltere Kraliçesi Victria

Detaylı

Davetkar Atıf YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ

Davetkar Atıf YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ Davetkar Atıf fotoğraflar: Alp Eren (Altkat Architectural Photography) ARALIK 17 / OCAK 18 - XXI 42 YARIŞMA SONUCU ELDE EDİLEN PROJE, HEM SÜREKLİ KULLANICILARI HEM DE ÇEVRE

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ Nisan 2013 GİRİŞ Atatürk Orman Çiftliği, kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda genişleyen/gelişen bir yerleşke olarak tasarlanmıştır.

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2012 2013 JURİ RAPORU

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2012 2013 JURİ RAPORU PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2012 2013 JURİ RAPORU PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI I.TUTANAK 2012 2013 JURİ RAPORU 1-Yarışma kapsamında 33

Detaylı

1. MANSİYON; BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ;

1. MANSİYON; BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ; 30 Mart 2012, İstanbul PROSteel 2012 Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri, 30 Mart 2012 Cuma günü saat 09:30 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. Jüri üyeleri, Yrd. Doç. Dr. Yük. Mim. İpek Akpınar;

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

Resim-İş Öğretmenliği -Grafik A.S.D. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2000-2004

Resim-İş Öğretmenliği -Grafik A.S.D. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2000-2004 Lisans Resim-İş Öğretmenliği -Grafik A.S.D. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2000-2004 Yüksek Lisans Baskı Sanatları A.S.D., Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004-2007 Geçmişten

Detaylı

JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi

JÜRİ GÖRÜŞÜ. Yaratıcı düşünmeyi teşvik eden nice yarışmalarda birlikte olmak dileği ile. Prof. Dr. Aysu AKALIN Gazi Üniversitesi JÜRİ GÖRÜŞÜ ÇUHADAROĞLU sponsorluğunda gerçekleştirilen ÇUHADAROĞLU Alüminyum 2013 Öğrenci Yarışması nın ana teması Expo 2016 Antalya Kulesi Projesi dir. Yarışmacılardan sembolik bir kule tasarımı istenmiş

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN

PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN Yapı mühendisliğinin amacı, yapıları belirli bir seviyesinde, yeterli bir rijitliğe sahip bir şekilde ve en ekonomik

Detaylı

MAKFED BÜLTEN. Eylül 2016 MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

MAKFED BÜLTEN. Eylül 2016 MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU MAKFED BÜLTEN MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ATATÜRK BULVARI NO: 193 ASO KULE 7.KAT KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA TEL: +90 312 426 40 50 FAKS: +90 312 468 42 91 01.09.2016-01.10.2016 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları

Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarihi Mekanların Analizi MMR 444 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

1Ç16 Finansal Sonuçları Bankacılık Sektörü

1Ç16 Finansal Sonuçları Bankacılık Sektörü 1Ç16 Finansal Snuçları Bankacılık Sektörü 1Ç16 Net Kar Beklenti ve Gerçekleşmeler Mn TL 1Ç16 4Ç15 Çeyreksel % 1Ç15 Yıllık % Kaynak: VKY Araştırma ve Strateji, BDDK, Research Turkey, Banka Finansalları

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE ÇAYCUMA GERÇEĞİ

ÇEVRE SORUNLARI VE ÇAYCUMA GERÇEĞİ KÖKTÜRK, Erl, Çevre Srunları ve Çaycuma Gerçeği, Çaycuma Pstası Gazetesi, 13.06.1985 (Sayı 21), 20.06.1985 (Sayı 22), 27.06.1985 (Sayı 23), 1.07.1985 (Sayı 24), 25.07.1985 (Sayı 25), 8.08.1985 (Sayı 26),

Detaylı

YGS 2014 MATEMATIK SORULARI

YGS 2014 MATEMATIK SORULARI YGS 0 MTMTIK SORULRI. 6.(8 6 ) işleminin snucu kaçtır? 8 6 6 6 6 6.(8 6 ) 8 6 6 7. a b a, ve sayıları küçükten büyüğe dğru a sıralanmış ardışık tamsayılardır. una göre, a + b tplamı kaçtır? a a a b a b

Detaylı

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ H. Yener GÜR EŞ TUCSA Başkan Yardımcısı ECCS PMB Başkanı E-psta: yenergures@gmail.cm ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ 20 Ocak 2013 Her yılsnu geldiğinde Bu yılı

Detaylı

Sanalpazar.com - İFSAK 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması TÜRKİYE NİN DÜKKANLARI

Sanalpazar.com - İFSAK 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması TÜRKİYE NİN DÜKKANLARI Sanalpazar.cm - İFSAK 2. Ulusal Ftğraf Yarışması TÜRKİYE NİN DÜKKANLARI YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI: 2011 den bu yana e-ticaret sitesi larak hizmet veren ve bir Gld kuruluşu lan Sanalpazar.cm ile İFSAK

Detaylı

EYLÜL 2012 EXCEL 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 EXCEL 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 EXCEL 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 2 Genel Bilgiler Excel penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Temel Kavramlar Çalışma kitabı ile ilgili işlemler Yeni bir çalışma kitabı luşturmak

Detaylı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı Çevre ve İmar Hukuku Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı 02.11.2016 Yabataş Mühendislik Ltd. Şti. Refik Belendir Skak 53/5 Yukarı Ayrancı/Çankaya/Ankara

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

Araştırma Teknikleri Vize Sonrası 02/12/ /01/2016

Araştırma Teknikleri Vize Sonrası 02/12/ /01/2016 Araştırma Teknikleri Vize Snrası 02/12/2015-13/01/2016 Metdlji: Yöntem Bilimi Bir araştırmanın güvenirliği metdljisi ile ölçülür. Araştırmanın başarılı lmasından snra verilen ödüller; Para Tanılırlık Ödül

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı BİR EĞİTİMCİ OLARAK MESLEK HAYATIM BOYUNCA KAÇ ÇOCUĞUN / GENCİN, İLGİLERİNİ, YETENEKLERİNİ, DEĞERLERİNİ KEŞFETMESİNE, KENDİSİNİ OLUMLU YÖNDE İFADE EDEBİLMESİNE, ÜRETİCİ BİREYLER

Detaylı

6.12 Örnekler PROBLEMLER

6.12 Örnekler PROBLEMLER 6.1 6. 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Çok Parçalı Taşıyıcı Sistemler Kafes Sistemler Kafes Köprüler Kafes Çatılar Tam, Eksik ve Fazla Bağlı Kafes Sistemler Kafes Sistemler İçin Çözüm Yöntemleri Kafes Sistemlerde

Detaylı

FETİH SONRASI OSMANLI MİMARLIĞINDA KLASİK DÖNEM

FETİH SONRASI OSMANLI MİMARLIĞINDA KLASİK DÖNEM FETİH SONRASI İstanbul 1453-1520 Fatih Camisi ve Külliyesi, 1463-70 Matrakçı Nasuh un minyatüründe Fatih Külliyesi Beyazıt taki Eski Saray Matrakçı Nasuh Eski Saray ve Yeni Saray Topkapı Sarayı II. Mehmed

Detaylı

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ BEYLİKLER DÖNEMİ Beylikler,14.yy. başı Sınırlara yerleştirilmiş olan Türkmen beylikleri, Selçuklulardan sonra bağımsızlıklarını kazanarak Anadolu Türk mimarisine canlılık getiren yapıtlar vermişlerdir.

Detaylı

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18 Turkiye Yunanistan Plnya Prtekiz Özbekistan İngiltere Avusturya Slavenya Arnavutluk Hllanda Azerbaycan İspanya Sırbistan Malta Kıbrıs Karadağ Kazakistan Türkiye de mbil telefn hizmeti ve vergilendirme

Detaylı

Demokrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012

Demokrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012 Demkrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012 Değerli meslektaşlarım, Eylül ayı Demkratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Prjesi için ldukça yğun geçti. Gözden geçirilerek yeniden tasarlanan seçmeli ders öğretim

Detaylı

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Ayasofya, Sultan III.Ahmed Çeşmesi, Thomas Allom, Constantinople, 1838 Üsküdar, Sultan III.Ahmed Çeşmesi, Julia Pardoe, The Beauties of the Bosphorus, 1838

Detaylı

FARK YARATANLAR PROGRAMI

FARK YARATANLAR PROGRAMI FARK YARATANLAR PROGRAMI UYGULAMA, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU Ağusts 2O11 Bu rapr 2009-2011 (Fark Yaratanlar 1.ve 2. Seznları) arası yapılan tüm prgram ve faaliyet değerlendirmeleri göze alınarak Sabancı

Detaylı

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca Ljistik & Tedarik Zinciri Prjesi 16.02.2015 / B.Arda Dedekca Ljistik Genel bakış Ljistik şirketleri cir büyüklüklerine göre 3 grupta tplanabilir A-Yılllık cirsu 0 50 mtl (Pazarın %75 i) yerli sermaye B-Yıllık

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

İstanbul da Art Nouveau

İstanbul da Art Nouveau İstanbul da Art Nouveau İstanbul da Art Nouveau, Vlora Han, Karaköy İstanbul da Art Nouveau, Dikranyan Mehmet Yörük Yalısı İstanbul da geç 19.yüzyıl mimari çoğulluğu Vedat Tek, Büyük Postane, Sirkeci,

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Öğrenci Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK 222 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul Sunum İçeriği Öğrenci Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci

Detaylı

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel:

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel: 1 ++ Büyük Pstane Cad. N:43 45 Kat:4 Bahçekapı 34420 İstanbul, Tel: 0 212 514 90 40 44 2 Öğretmene Ntlar: Önerilen ders planı, depremin bire bir yaşanmadığı yerlerde yaşayan öğrenciler ile uygulanmak üzere

Detaylı

Bilim inanca değil akla, öznel gözlemlere değil deney ve nesnel gözlemlere dayanır.

Bilim inanca değil akla, öznel gözlemlere değil deney ve nesnel gözlemlere dayanır. Bilgiye ulaşmanın farklı ylları vardır. Gelenekler Otriteler Bireysel deneyimler Dğa üstü güçler Tüm bu kaynaklar güvenilir ve geçerli bilgi vermekten çk uzaktır. Güvenilir ve geçerli bilgi üretmenin ylu

Detaylı

GALATA KULESİ Mimari Aydınlatma Konsepti

GALATA KULESİ Mimari Aydınlatma Konsepti GALATA KULESİ Mimari Aydınlatma Konsepti 1. Galata Kulesi nin Konumu. Kent İçerisinde Galata Kulesi. Silüette Galata Kulesi. Kulenin Yakın Çevresi 2. Tarih Boyunca Galata Kulesi nin Kullanımı 3. Kule Aydınlatmasının

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

ILDC 2011 4. ULUSLARARASI ASANSÖR TASARIM YARIŞMASI

ILDC 2011 4. ULUSLARARASI ASANSÖR TASARIM YARIŞMASI ILDC 2011 4. ULUSLARARASI ASANSÖR TASARIM YARIŞMASI ASANSÖRLERDE MODERNĐZASYON Knulu Tasarım Yarışması Şartnamesi 1- AMAÇ Asansör sektöründe katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve tasarım etkinliklerinin

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti desteklemektedir. Tarafımızca,

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU ÇAĞRI METNİ ARALIK 2016 /AMASYA

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU ÇAĞRI METNİ ARALIK 2016 /AMASYA ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU ÇAĞRI METNİ 01-03 ARALIK 2016 /AMASYA Amasya Üniversitesi ile Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) işbirliğinde 01-03 Aralık 2016 tarihleri

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

Dayanışma Evi Küçük Projeler Programı. Açık Başvuru Çağrısı

Dayanışma Evi Küçük Projeler Programı. Açık Başvuru Çağrısı Dayanışma Evi Küçük Prjeler Prgramı Açık Başvuru Çağrısı Başvuruların teslimi için sn tarih: 8 Kasım 2013, 17.00 Cuma günü Kıbrıs saati ile 17.00 DİKKAT: Bu belge sınırlı bir teklif çağrısıdır. Uygunluk

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (Saat/Hafta) Uygulama (Saat/hafta) Laboratuar Yerel Kredi AKTS TASARIM FELSEFELERİ GTM 058 2014 15 / GÜZ DÖNEMİ 2 - - 2 2 Önkoşul(lar)-var

Detaylı

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti MÜDEK ve Akreditasyn Süreci Özeti 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti Değerlendirme Bulguları ve Snuçları

Detaylı

MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul

MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul Sunum İçeriği Değerlendirme Sürecinin Üç Evresi Ziyaret Öncesi Evresi Başvurabilen Kurum

Detaylı

Ayşe SİREL aysesirel@yahoo.com.tr İstanbul Aydın Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Ayşe SİREL aysesirel@yahoo.com.tr İstanbul Aydın Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü DEĞİŞEN ZAMAN VE MEKAN İÇİNDE VAR OLAN ÖZGÜNLÜKLERİN YENİDEN FARKETTİRİLMESİNDE PROJE YARIŞMA KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ: EDİRNE SELİMİYE CAMİİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI DENEYİMİ THE IMPORTANCE

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08. TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 Dğu_Lig_1001 TTF Dğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı 1. Kapsam

Detaylı

TMMOB ÖĞRENCİ EVİ PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JURİ RAPORU

TMMOB ÖĞRENCİ EVİ PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JURİ RAPORU TMMOB ÖĞRENCİ EVİ PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JURİ RAPORU 1 TMMOB ÖĞRENCİ EVİ PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI I.TUTANAK JURİ RAPORU 1-Yarışma kapsamında 5 projenin;

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Plato Meslek Yüksek Okulu sanat, medya ve tasarım alanlarında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla sanatçı, iş adamı ve akademisyenler tarafından kurulmuştur. Plato Meslek Yüksek

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 29 Mayıs 2013 tarih ve 8293 kayıt no lu Raporlama Süresi. Adresi.

YÖNETİCİ ÖZETİ. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 29 Mayıs 2013 tarih ve 8293 kayıt no lu Raporlama Süresi. Adresi. YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Dğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 29 Mayıs 2013 tarih ve 8293 kayıt n lu Raprlama Süresi 3 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam mülkiyet

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı