MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI (Tek Numaralı Öğrenciler)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK FİNAL SINAVI-3.6.2014 CEVAP ANAHTARI (Tek Numaralı Öğrenciler)"

Transkript

1 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI (Tek Numaralı Öğrenciler) 1. Mirasçılık belgesi talebine ilişkin mahkeme kararında yer verilen, yabancı kararın verildiği ülkede kesinleştiği andan itibaren Türkiye de hüküm doğuracağı ve dolayısıyla Bayan Rexin in murisin sağlığında boşanmış olduğu görüşü sizce yerinde midir? (6 PUAN) Cevap: Yabancı mahkeme kararlarının Türk hukukunda hüküm doğurması, yabancı kararın niteliğine göre ya tanınması ya da tenfizi ile mümkün olur. MÖHUK un 50(1). maddesine göre, Türk mahkemelerince yabancı karar tanınıp, tenfiz edilmedikçe, Türkiye de kesin hüküm gücüne sahip olamazlar ve icra edilemezler. Türk mahkemesince tanınıp tenfiz edilen yabancı karar, Türk hukuku bakımından kesin hüküm oluşturur. MÖHUK un 59. maddesine göre, yabancı mahkeme kararlarının kesin hüküm ve kesin delil etkisi, yabancı mahkeme kararının verildiği ülke hukuku uyarınca kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder. Olayda, Bay (HÖ) ile Bayan Rexin arasındaki Alman Mahkemelerinde görülen boşanma davası neticesindeki boşanma kararı tarihinde kesinleşmiş ve Türk vatandaşı (HÖ) de ölmüştür. Bu nedenlerle, Ankara 1. Sulh Hukuk Mahkemesi kararında yer verilen, yabancı kararın verildiği ülke olan Almanya da kesinleştiği tarihinden itibaren Türkiye de hüküm doğuracağı ve dolayısıyla Bayan Rexin in murisin sağlığında boşanmış olduğu görüşü yerindedir. 2. Gerek vasiyetnamenin geçersizliğinin tespiti ve gerekse mirasçılık belgesi davalarında Ankara Mahkemelerinin milletlerarası yetkisi var mıdır? Var ise, dayanaklarını açıklayınız. (6 PUAN) Cevap: MÖHUK un 40. maddesine göre; Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini iç hukukun yer itibariyle yetki kuralları tayin eder. Ancak MÖHUK ta yer verilen özel yetki kurallarının düzenleniş biçimleri uyarınca, yabancılık unsuru taşıyan bir uyuşmazlıkta milletlerarası yetkiye sahip bir Türk mahkemesi bulunup bulunmadığı belirlenirken, MÖHUK taki özel yetki kurallarının kapsamına giren bir uyuşmazlık söz konusu ise öncelikle ve sadece ilgili özel kurala bakılmaktadır. Bu itibarla, miras davaları için MÖHUK un 43. maddesinde özel bir yetki kuralı ihdas edilmiştir. MÖHUK m. 43 uyarınca, mirasa ilişkin davalar ölenin Türkiye deki son yerleşim yeri mahkemesinde, son yerleşim yerinin Türkiye de olmaması halinde terekeye dâhil malların bulunduğu yer mahkemesinde görülür. Olayda gerek vasiyetnamenin geçersizliğinin tespiti ve gerekse mirasçılık belgesi davaları birer miras davasıdır. Olaydaki verilere bakıldığında, Bay (HÖ) Almanya da ikamet etmektedir ve Ankara da bir yerleşim yeri bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgi verilmemiştir. Ancak Bay (HÖ) nün terekeye dâhil mallarından İş Bankası nın Ankara-Meşrutiyet Şubesinde Alman Markı tutarında hesabı bulunmaktadır. Bay (HÖ) nün Ankara da tekeye dâhil bir banka hesabı bulunduğundan, olayda her iki dava bakımından Ankara Mahkemelerinin milletlerarası yetkisi vardır. 3. Küçük Selin e velayeten annesi (ED) nin, (HÖ) nün ölümünden sonra, yabancı boşanma kararının tanınması-tenfizi davası açması hukuken mümkün müdür? Sizce, bu yöne ilişkin davalı Rexin in husumet itirazının reddi yerinde midir? (6 PUAN) Cevap: Tanıma ve tenfiz davalarında, davanın dinlenebilmesi için, davacının genel hükümlere göre dava açmakta hukuki yararı bulunmalıdır. Aksi halde dava, husumet ehliyeti bulunmadığından reddedilir. Nitekim MÖHUK m. 52(1) uyarınca, yabancı ilamın tanınması veya tenfizinde hukuki yararı bulunan herkes tanıma veya tenfiz talebinde bulunabilecektir. Olayda, yabancı boşanma kararının tanınması-tenfizi davası bakımından, mirasçılık sıfatı ve oranı etkilenecek olan küçük Selin in bu davayı açmakta hukuki yararı bulunmaktadır. Bu nedenle, küçük Selin e velayeten annesi (ED) nin boşanma kararının tanınması-tenfizi davasını açması mümkündür ve dolayısıyla davalı Rexin in husumet itirazının reddi yerindedir.

2 4. Bayan (ED) tarafından, Alman boşanma kararının hem tanınmasına hem de tenfizine karar verilmesinin istenmesi, tanıma-tenfiz hukuku rejimimiz bakımından yerinde midir? (6 PUAN) Cevap: Genel olarak mahkeme kararları iki tür sonuç doğurur: kesin hüküm kuvveti ve icra edilebilirlik. Bir hukuki ilişkinin veya hakkın varlığı veya yokluğu hakkında bir karar elde etmek için açılan dava sonunda verilen tespit kararları ve inşai (yenilik doğurucu) kararlar gibi icra kabiliyetleri bulunmayan yabancı mahkeme kararlarının Türk hukukunda yapabileceği tek etki, sahip olduğu kesin hüküm kuvvetinin Türk hukukunca kabul edilmesidir ve bu da ancak Türk mahkemelerinden verilecek bir tanıma kararıyla mümkündür. Böyle kararlarda icra edilebilecek türden hükümler yer almadığından, yabancı kararın Türk hukukunca tanınması yeterli olmaktadır. Yabancı mahkemece verilmiş karar, bir şeyin verilmesine, yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin bir eda kararı niteliğinde ise, bu tür kararların sadece kesin hüküm kuvvetinin tanınması yeterli olmayacak; ayrıca Türk hukukunda icra edilebilirliğinin de sağlanması gerekecektir. Bu sebeple yabancı mahkemelerce verilen eda kararları, Türkiye de tenfize konu teşkil ederler ve Türkiye de icra edilebilmeleri için tenfiz edilmeleri gerekir. Olayda Alman Mahkemelerinden verilen boşanma kararı, yenilik doğurucu nitelikte bir karar olduğu için, sadece tanınması talep edilebilir. Bu sebeple, tenfize konu teşkil etmesi mümkün olmayan bir kararın hem tanınmasına hem de tenfizine karar verilmesinin istenmesi, tanımatenfiz hukuku rejimimiz bakımından yerinde değildir. 5. Bayan Rexin in karar düzeltme talebinin reddi ihtimalinde, yani mevcut ve belirtilen davalar bakımından iç hukuk yollarının bitmiş olması durumunda, Rexin; evlenme sırasında elde edilen mallara istinaden veya miras/mülkiyet hakkına istinaden başkaca hukuki yollara gidebilir mi? (7 PUAN) Cevap: Bayan Rexin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 1 No lu Protokolü ne istinaden temel haklar arasında sayılan miras/mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvuruda bulunabilir. Ayrıca Bayan Rexin, evlenme sırasında elde edilen mallara istinaden mal rejimi davası da açabilecektir. 6. Eşler arasında tanzim edilen tarihli vasiyetnamenin iptali davasında, mahkeme vasiyetnamenin geçerliliğini hangi hukuk kurallarına göre belirleyecektir? Ana hatlarıyla açıklayınız. (7 PUAN) Cevap: MÖHUK un 20. maddesinin 4. ve 5. fıkraları, ölüme bağlı tasarrufların şekil ve ehliyetine uygulanacak hukuk hakkında düzenleme getirmektedir. MÖHUK m. 20(5) uyarınca, ölüme bağlı tasarruf ehliyeti, tasarrufta bulunanın, tasarrufun yapıldığı andaki milli hukukuna tabidir. Buna göre olayda vasiyetnamenin geçerliliği bakımından, (HÖ) nün ölüme bağlı tasarruf ehliyetine sahip olup olmadığı Türk hukukuna göre belirlenecektir. Ölüme bağlı tasarrufların şekli ise MÖHUK m. 20(4) hükmünde düzenlenmiştir. Ancak Türkiye, vasiyetnamelerin şekline uygulanacak hukuk konusunda, Vasiyet Tasarruflarının Biçimine İlişkin Kanun Uyuşmazlıkları Konusunda 1961 tarihli La Haye Sözleşmesi ne taraftır ve bu Sözleşme loi uniforme niteliktedir. Bu sebeple vasiyetnamelerin şekli hakkında, MÖHUK m. 20(4) yerine 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi hükümleri uygulama alanı bulacaktır tarihli Lahey Sözleşmesi ise, vasiyetnamelerin düzenlenmeleri ve geri alınmalarına ilişkin işlemlerin sırf gerekli şekil koşullarına uyulmamış olmaları nedeniyle hükümsüz sayılmalarına engel olmak ve vasiyetnameleri mümkün olduğunca ayakta tutabilmek (favor testamenti) amacıyla düzenlenmiştir. Bu bakımdan Sözleşme vasiyet tasarruflarının şekline ilişkin olarak, birbirine alternatif teşkil edecek şekilde 8 adet bağlama noktası öngörmektedir. Bunlar: vasiyetçinin vasiyet tasarrufunu yaptığı ülke hukuku, vasiyetçinin vasiyet tasarrufunu yaptığı anda veya ölümü anında vatandaşı olduğu ülke hukuku, ikametgâhının bulunduğu ülke hukuku, mutad meskeninin bulunduğu ülke hukuku ve taşınmazlar söz konusu ise, taşınmazın bulunduğu ülke hukukudur. Buna göre; Bay (HÖ) nün düzenlediği vasiyetnamenin şeklen geçerliliği, düzenleme yeri olan Alman hukukuna veya milli hukuku olan Türk hukukuna göre belirlenebilecektir.

3 7. Yüksek Mahkeme tarafından da onanan yerel mahkeme kararında yer alan; boşanma kararının Türk mahkemesince tanınmasına bağlı olarak, boşanma sonucunda eşler arasındaki vasiyetin Türk MK nun 181. maddesine istinaden kendiliğinden hükümsüz olduğu görüşü sizce doğru mudur? (7 PUAN) Cevap: Boşanma sonucunda eşler arasındaki vasiyet tasarruflarının hukuki durumunun ne olacağı meselesi, boşanmanın hüküm ve sonuçlarına ilişkindir. Bu nedenle, boşanma kararının Türk mahkemesince tanınması sonrasında Türk mahkemesinin yapması gereken, boşanmanın hükümlerine uygulanacak hukuku tespit etmek ve eşler arasında düzenlenen vasiyetin boşanma sonrasındaki hukuki durumunu bu hukuka göre belirlemektir. MÖHUK m. 14(1) uyarınca, boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları halinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır. Olayda eşlerin, yani Bayan Rexin ile Bay (HÖ) nün müşterek milli hukukları bulunmadığından, boşanma davası anındaki müşterek mutad meskenleri ise Almanya olduğundan, boşanmanın hükümlerine Alman hukukunun uygulanması gerekmektedir. Alman hukukuna göre ise, boşanma ile vasiyetname hükümsüz kalmadığından, yerel mahkemenin ve Yargıtay ın Türk MK nun 181. maddesini doğrudan olaya uygulamaları ve vardıkları sonuç doğru değildir. 8. Eşlerin tarihinde, Almanya nın Berlin şehrinde gerçekleştirdikleri evliliğin Alman mevzuatına uygun olması, Türk hukukuna uygunluk anlamına gelir mi? Türk Milletlerarası Özel Hukuk kurallarına göre geçerli bir evliliğin koşulları nasıl belirlenir? (7 PUAN) Cevap: Evlenmenin geçerliliği; evlenme ehliyeti, şartları ve şekil bakımından incelenmelidir. Evlenme ehliyet ve şartlarına uygulanacak hukuk MÖHUK m. 13(1) de düzenlenmiştir. Buna göre; evlenme ehliyet ve şartları, taraflardan her birinin evlenme anındaki milli hukukuna tabidir. Bu durumda, Bayan Rexin ile Bay (HÖ) nün Almanya da gerçekleştirdikleri evlenme işleminde tarafların ehliyet ve evlenmeye ilişkin maddi şartlar, Bayan Rexin bakımından Alman hukukuna ve Bay (HÖ) bakımından ise Türk hukukuna göre incelenecektir. Evliliğin şekline uygulanacak hukuk ise MÖHUK m. 13(2) de düzenlenmiştir. Buna göre; evliliğin şekline yapıldığı ülke hukuku uygulanır. Dolayısıyla Almanya da evlenen eşler Alman hukukunun şekil şartlarına uygun şekilde evlenmişler ise bu evlilik Türk hukuku bakımından da geçerli bir evlilik olarak addedilecektir. Bu nedenle, evlenmenin şekli bakımından eşlerin evliliğinin Alman mevzuatına uygun olması Türk hukukuna uygunluk anlamına gelirken; evlenme ehliyeti ve evliliğin maddi şartları bakımından Bay (HÖ) açısından Türk hukukuna göre de bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. 9. Bayan Rexin in karar düzeltme talebi üzerine Yüksek Mahkeme, vasiyetnamenin Alman Hukukuna göre boşanma ile sona ermediği sonucuna ulaşır ve Bayan Rexin i, (HÖ) nün tek mirasçısı sayar ise, küçük Selin tarafından Rexin e karşı (muhtemelen) açılacak tenkis davası hangi hukuka tabi olacaktır? (6 PUAN) Cevap: Küçük Selin tarafından Rexin e karşı açılacak tenkis davası, mirasa ilişkin bir meseledir. Bu nedenle mirasa uygulanacak hukuku belirleyen MÖHUK m. 20 ye göre değerlendirme yapmamız gerekir. MÖHUK m. 20 uyarınca, miras ölenin milli hukukuna tabidir. Türkiye de bulunan taşınmazlar hakkında ise Türk hukuku uygulanır. Olayda muris Bay (HÖ), Türk vatandaşı olduğundan tenkis davası Türk hukukuna göre karara bağlanacaktır. Tenkis davasına konu olacak Silivri ve İstanbul-Fenerbahçe deki iki adet taşınmaz bakımından da tenkis davası, Türkiye de bulunan taşınmazlar hakkında Türk hukuku uygulanacağından, yine Türk hukukuna göre karara bağlanacaktır.

4 11. Bayan Rexin in, boşanmanın hukuki sonuçlarına Alman Hukukunun uygulanması gerektiği iddiasına yer verirken kullandığı müşterek mutat mesken, nitelik itibariyle Milletlerarası Özel Hukuk teorisi bakımından ne anlama gelmektedir ve somut dava bakımından Alman Hukukunun tatbiki için ispatı gereken mutat meskenin, boşanma davası açıldığında Almanya da olduğu kim tarafından ispatlanacaktır? (6 PUAN) Cevap: Müşterek mutad mesken, nitelik itibariyle Milletlerarası Özel Hukuk teorisi bakımından bir bağlama noktasıdır. Bağlama noktaları, yabancı unsurlu özel hukuk ilişkilerini belirli bir hukuk sistemine bağlayan, belirli maddi veya hukuki unsurlardır. Yabancı hukukun uygulanmasını sağlayan müşterek mutad mesken gibi bağlama noktaları birer maddi vakıadır. Usul hukuku sistemimizde, istisnalar dışında, maddi vakıaları hâkimin resen araştırması ve hatta bu vakıalar konusunda taraflara hatırlatmada bulunması hukuken mümkün değildir. Bu nedenle, kural olarak, bağlama noktalarının ispatı, söz konusu bağlama noktasına dayanarak yabancı hukukun uygulanmasını isteyen tarafa aittir. Ancak usul hukuku bakımından kamu düzenine ilişkin olan veya kamu yararının bulunduğu konulara ilişkin davalarda hâkimin delilleri/vakıaları araştırma ilkesi geçerlidir. Olaydaki boşanma davaları da bu nevi davalardandır. Bu nedenle somut olaydaki boşanma davasında, diğer maddi vakıalar gibi bağlama noktaları bakımından da hâkim, tarafların sağladığı delil ve vakıalarla bağlı olmayıp, yabancı hukukun tatbikine dayanak teşkil eden mutad meskenin nerede olduğunu re sen araştırma yükümlülüğü altındadır. 12. Yüksek Mahkeme tarafından karar düzeltme talebi doğrultusunda yerel mahkeme kararı bozulur ise, yerel mahkeme tarafından boşanmanın vasiyetnameye etkisi hangi hukuka göre belirlenecek ve bu hukuk kim tarafından temin edilip, ispatlanacaktır? (6 PUAN) Cevap: Yüksek Mahkeme tarafından Rexin in karar düzeltme talebi doğrultusunda yerel mahkeme kararının bozulması üzerine, boşanmanın vasiyetnameye etkisi Alman hukukuna göre belirlenecektir. MÖHUK m. 2 uyarınca, hâkim, Türk kanunlar ihtilafını kurallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku re sen uygular. Hâkim, yetkili yabancı hukukun muhtevasının tespitinde tarafların yardımını isteyebilir. Buna göre, somut olayda boşanmanın vasiyetnameye etkisinin belirleneceği Alman hukukunu hâkim re sen araştırma ve uygulama yükümlülüğü altındadır. Yabancı hukukun muhtevasının belirlenmesinde kanun hükmünde bahsedilen taraf yardımı ise sadece hâkimin yabancı hukukun içeriğini belirlemede başvurabileceği bir imkândır; taraflara yüklenen bir yükümlülük değildir. Taraf yardımı haricinde yabancı hukukun içeriğinin belirlenmesinde hâkimin başvurabileceği diğer başlıca imkânlar; konsolosluklara başvurma, Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi uyarınca belirlenen merkezi makamların aracılığından yararlanma ve bilirkişiye başvurma olarak sıralanabilir. Ancak hâkim, re sen araştırma yükümlülüğü altında olduğundan bu yollarla edindiği bilgiler ile bağlı değildir. Neticeten, somut olayda Alman hukuku re sen hâkim tarafından temin edilecektir. 13. Dünyanın birçok ülkesinde büyük ölçekli yatırımları olan Alman şirketi Mettler in, yüzde elli hissesine sahip olduğu Türkiye de kurulu Met-San şirketi, İstanbul da bir metro yapım işini üstlenir. Met-San şirketinin proje sorumlusu olarak, metro işletim sistemleri uzmanı elektrik mühendisi Rexin i görevlendirmiş olduğu varsayımında; a. Rexin hangi mevzuata tabi olarak çalışma izni alabilecektir? Açıklayınız. (5 PUAN) Cevap: Genel olarak uzun süreli ticari çıkar elde etmek amacıyla, şirket yönetiminde uzun sürede söz sahibi olmaya yetecek oranda hisse sahibi olmak suretiyle gerçekleşen yatırımlara doğrudan yabancı yatırım denilmektedir. Doğrudan yabancı yatırımları dolaylı yatırımlardan ayıran özellikler doğrudan yabancı yatırımcının genel olarak yatırımın denetiminde etkin olması, doğrudan yabancı yatırımcının daha büyük risk altında bulunması ve genel olarak çok uluslu şirketler tarafından yapılmalarıdır. Türk hukukunda doğrudan yabancı yatırımlar ile ilgili temel düzenleme Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu dur. DYYK ile doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin temel esaslar ortaya konulmuştur. DYYK m. 3/g yabancı personel çalıştırılmasına yöneliktir. Ayrıca Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek personelin çalışma izinlerine dair usul ve esasları belirlemektir.

5 Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta Yönetmeliğin uygulama alanıdır. Yönetmelik özellik arz eden yabancı yatırımlarda ve irtibat bürolarında istihdam edilecek yabancı kilit personelin çalışma izinlerine dair usul ve esasları düzenlemektedir. Yönetmelikte hangi doğrudan yabancı yatırımların özellik arz eden yatırımlar olarak kabul edileceği ve kimlerin kilit personel olarak değerlendirilebileceği ortaya konulmuştur. Yönetmelik m. 4 uyarınca yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 30 trilyon Türk Lirası olması, yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 milyon ABD Doları olması, yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edilmesi, şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 10 trilyon Türk Lirası olması ya da ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması şartlarından en az birini sağlayan şirket veya şube özellik arz eden bir doğrudan yabancı yatırım olarak değerlendirilebilir. Yönetmelik kapsamında kilit personel tanımı da m. 4 te verilmiştir. M. 4 uyarınca Türkiye de kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışmak, şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek, şirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek, şirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin işine son vermek veya bu konularda teklif yapmak alanlarından en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişi ya da şirketin hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi için temel sayılan bilgiye sahip kişi veya irtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen en fazla bir kişi kilit personel olarak değerlendirilir. Olayımızda Dünyanın birçok ülkesinde büyük ölçekli yatırımlar yapan Alman şirketi Mettler ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında bir diğer ülkede de doğrudan yabancı yatırım yapması sebebiyle özellik arz eden bir yatırımcıdır. Rexin ise şirketin proje sorumlusu olarak metro işletim sistemleri uzmanı elektrik mühendisi olması sebebiyle kilit personeldir. Bu nedenle Rexin in DYYK ve ilgili Yönetmeliğe tabi olarak çalışma izni alması gerekmektedir. Rexin DYYK ve Yönetmelik uyarınca sağlanan usuli avantajlardan faydalanabilecektir. b. Rexin in önceki evliliğinden olan ve annesi ile birlikte Türkiye de yaşamaya karar veren Alman vatandaşı oğlu Albert hangi tür ikamet iznine başvurabilir? Açıklayınız. (5 PUAN) Cevap: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda altı çeşit ikamet izni bulunmaktadır. Bunlar kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve inan ticareti mağduru ikamet iznidir. Olayımızda Rexin in önceki evliliğinden olan ve kendisi ile birlikte Türkiye de yaşamaya karar veren Alman vatandaşı Albert in Türkiye de alması gereken ikamet izni türü aile ikamet iznidir. Şöyle ki, YUKK uyarınca aile ikamet izni destekleyici olarak adlandırılan kişiye bağlı olarak kazanılan, ancak aile statüsünde yer alan kişilerin alabileceği özel bir ikamet izni türüdür. Aile ikamet izni destekleyicinin yabancı eşi ve çocukları ile eşine bağlı ama kendisinden olmayan çocukları için de alınabilir. Aile ikamet izni alınabilmesi için destekleyicinin Türkiye de herhangi bir tür ikamet iznine sahip olan bir yabancı olması yeterlidir. Aile ikamet izni alınabilmesi için destekleyicinin toplam gelirinin asgari ücretten az olmaması gerekmektedir. aile üyelerinin destekleyici ile birlikte yaşıyor olması veya birlikte yaşama niyeti taşıması gerekmektedir. aile ikamet izni süresi iki seneyi ve her halükarda destekleyicinin ikamet izninin süresini geçemez. Somut olayda Rexin in oğlu Albert annesi ile yaşamak niyetindedir. Rexin in asgari ücretten daha az maaş almadığı düşünülürse oğlunun aile ikamet izni alabileceği kabul edilmelidir. c. Met-San şirketinin büro olarak kullandığı taşınmazın mülkiyetini iktisap etmesi mümkün müdür? Açıklayınız. (5 PUAN) Cevap: Met-San şirketi Türkiye de kurulu bir şirket olmakla beraber hisselerinin yüzde ellisi Alman Mettler şirketine aittir. Bu durumda Met-San şirketi yabancı tüzel kişi değildir, yabancı sermayeli Türk şirketidir. Türk hukukunda yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinmesi Tapu Kanunu m. 36 da düzenlenmiştir. Tapu Kanunu m. 36 uyarınca 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı

6 Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişiler hariç olmak üzere yabancı uyruklu gerçek kişilerin, yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin ve uluslararası kuruluşların yüzde elli veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip oldukları Türkiye de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilir ve kullanabilirler. Olayımızda Met-San şirketinin yüzde elli hissesi yabancı tüzel kişi Mettler şirketine ait olduğu için şirket sadece ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyetleri yürütmek üzere taşınmaz edinebilecektir. Met-San ın büro olarak zaten kullandığı taşınmazı iktisap etmesi ana sözleşmesinde belirtilen faaliyetler ile ilişkilidir. Bu nedenle şirketinin ilgili büroyu iktisap etmesi mümkündür. 14. Alman vatandaşı Bayan Rexin in, Bay (HÖ) nün ölümünden önce Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuruda bulunmuş olması varsayımında, Bay (HÖ) nün ölümünün Bayan Rexin in evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanması üzerinde bir etkisi olur mu? Açıklayınız. (5 PUAN) Cevap: Türk vatandaşlığının evlenme yolu ile kazanılması için yapılan başvurudan sonra eşin ölümü, vatandaşlığın kazanılmasına engel olmaz. Bu durumda aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz. 15. Selin in annesi Bayan (ED) nin yabancı bir devlet vatandaşı olduğu varsayımında, Selin, Türk vatandaşlığını hangi yolla kazanabilirdi? Açıklayınız. (5 PUAN) Cevap: Olayda Türk vatandaşlığının soybağı esasına göre kazanılması söz konusudur. Türk vatandaşı baba ile yabancı anneden evlilik birliği dışında doğan çocukların soybağı esasına göre doğumla Türk vatandaşlığını kazanmaları için Türk vatandaşı baba ile çocuk arasında soybağının kurulması gerekmektedir. Türk hukukunda soybağı babanın çocuğu tanıması, mahkemenin babalığa hükmetmesi veya anne ile sonradan yapılan evlilik ile kurulmaktadır. 16. Bayan Rexin in, Türk vatandaşlığını bir takım sahte belgelere dayanarak kazanmış olduğu varsayımında, bu durum idari makamlarca 15 yıl sonra tespit edilir ise, Rexin in Türk vatandaşlığı hakkında herhangi bir işlem yapılabilir mi? Açıklayınız. (5 PUAN) Cevap: Olayda Türk vatandaşlığına alınma kararının iptali durumu vardır. İlgilinin yalan beyanı veya vatandaşlığı kazanmaya esas teşkil eden önemli hususların gizlenmesi durumunda kişinin Türk vatandaşlığı iptal edilir. Burada on beş yıllık sürenin bir önemi bulunmamaktadır. Kanunda Türk vatandaşlığının iptali ile ilgili bir süre sınırı yoktur.

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN 10211 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5718 Kabul Tarihi : 27/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/12/2007 Sayı : 26728 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5718 Kanun Kabul Tarihi : 27/11/2007 Resmi Gazete Tarihi : 12/12/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26728 BİRİNCİ KISIM : MİLLETLERARASI

Detaylı

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını,

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI Hatice SARITAŞ * I- Genel Olarak Kanun Yolları Kanun yolu, davanın taraflarınca yanlış olduğu iddia edilen kararların,

Detaylı

Local and Global. eylül2014

Local and Global. eylül2014 2 Local and Global Av.Ufuk KULA Av.Ufuk KULA, Av.Ufuk KULA Yerel Süreli Hukuk Bülteni Yeni ekonomiyle birlikte piyasaların gelişen ve değişen yapısı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu hukuki hizmetlerin kapsamı

Detaylı

Uluslararası Özel Hukuk 2. Dönem Ders Notları HUKUK DÜZENLERİ

Uluslararası Özel Hukuk 2. Dönem Ders Notları HUKUK DÜZENLERİ Uluslararası Özel Hukuk 2. Dönem Ders Notları HUKUK DÜZENLERİ 1. Milli Hukuk Düzeni 2. Milletlerarası Hukuk Düzeni 3. Milletlerüstü (Ulusüstü) Hukuk Düzeni Milli Hukuk Düzeninin Düzgün Çalışması İçin Gerekli

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

B) BOŞANMA DAVALARINDA YARGILAMA VE TALEPLER

B) BOŞANMA DAVALARINDA YARGILAMA VE TALEPLER A) BOŞANMA DAVALARI 1- BOŞANMA SEBEPLERİ 2- BOŞANMA DAVALARINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 3- BOŞANMA DAVASINDA TARAFLAR 4-BOŞANMA DAVASI ESNASINDA ALINACAK ÖNLEMLER (TEDBİRLER) 5- DİĞER TEDBİR TALEPLERİ

Detaylı

Ceyda SÜRAL * Yrd. Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Uluslararası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Ceyda SÜRAL * Yrd. Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Uluslararası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİNE ETKİSİ THE EFFECT OF NEW CIVIL PROCEDURE LAW ON THE INTERNATIONAL JURISDICTION OF TURKISH COURTS Ceyda SÜRAL * 1 Özet: Hukuk Muhakemeleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK GİRİ Ticarette mal veya hizmet sunan kişiler bu edimlerinin karşılığını peşin olarak alabilecekleri gibi belirli bir vadeye de bağlayabilirler. Böyle durumlarda alacaklı borçlunun ödeme gücü konusunda

Detaylı

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile)

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile) EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile) Av.Ünzüle Küçüköner A) EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN

Detaylı

Kamulaştırma Konferansı 6 Aralık 2011 Danıştay Başkanlığı

Kamulaştırma Konferansı 6 Aralık 2011 Danıştay Başkanlığı Kamulaştırma Konferansı 6 Aralık 2011 Danıştay Başkanlığı Sunum Konusu Türk İdari Yargısında Kamulaştırma (yasal düzenlemeler ve idari yargı uygulamaları) Kadir KIRMACI ANKARA 6.İDARE MAHKEMESİ ÜYESİ İDARİ

Detaylı

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN UYGULAMA ALANI

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN UYGULAMA ALANI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN UYGULAMA ALANI BENNAR BALKAYA Uzman bilgisi, destek ve katkısı için Sayın Doç. Dr. Günseli Öztekin Gelgel, Sayın Doç. Dr. Yücel Sayman, Sayın Doç. Dr. Şükran Şıpka ve Sayın

Detaylı

MADDÎ AÇIDAN İDARİ İŞLEMLER

MADDÎ AÇIDAN İDARİ İŞLEMLER MADDÎ AÇIDAN İDARİ İŞLEMLER Ahmet Emrah AKYAZAN 1. GİRİŞ Kuvvetler ayrımı ilkesi uyarınca, yasama organı yasama faaliyetlerini, yargı organı yargı faaliyetlerini, idare organı da idari faaliyetleri ifa

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 10873 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 6100 Kabul Tarihi : 12/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDAKĐ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA VESAYET HUKUKUNA GENEL BĐR BAKIŞ *

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDAKĐ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA VESAYET HUKUKUNA GENEL BĐR BAKIŞ * Vesayet Hukukuna Genel Bir Bakış 99 TÜRK MEDENÎ KANUNUNDAKĐ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA VESAYET HUKUKUNA GENEL BĐR BAKIŞ * Prof. Dr. Nevzat KOÇ ** I. GENEL OLARAK Vesayet, velâyet altında bulunmayan küçüklerin

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIġMA ĠZĠNLERĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YABANCILARIN ÇALIġMA ĠZĠNLERĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler YABANCILARIN ÇALIġMA ĠZĠNLERĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu İÇİNDEKİLER I. Giriş II. III. IV. Aile Konutu Kavramı Eşlerin Hukuki İşlem Yapma Özgürlüğü ve Diğer Eşin Rızası Kiralık Aile

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER Prof. Dr. Baki KURU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra İflas Hukuku Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cem DURAK Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

YABANCI UYRUKLU GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL VE TAŞINMAZ MALA YÖNELİK AYNİ VE ŞAHSİ HAK TASARRUFLARI

YABANCI UYRUKLU GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL VE TAŞINMAZ MALA YÖNELİK AYNİ VE ŞAHSİ HAK TASARRUFLARI YABANCI UYRUKLU GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL VE TAŞINMAZ MALA YÖNELİK AYNİ VE ŞAHSİ HAK TASARRUFLARI YABANCI: Başka bir milletten olan, başka devlet uyruğunda olan, bir devletin ülkesinde oturan

Detaylı

KANUN YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Kanun No. 6458 Kabul Tarihi: 4/4/2013. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı

KANUN YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Kanun No. 6458 Kabul Tarihi: 4/4/2013. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Kanun No. 6458 Kabul Tarihi: 4/4/2013 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı BİRİNCİ

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Yayın No: 3 ARALIK 2013 İletişim İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Lalegül Çamlıca Mahallesi

Detaylı

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri K anununun Getirdikleri

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri K anununun Getirdikleri A N K A R A B A R O S U 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri K anununun Getirdikleri ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312) 416 72 00 Faks: (0.312) 309 22 37 www.ankarabarosu.org.tr

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İDARE HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI (TEK ve İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN) 20.06.2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İDARE HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI (TEK ve İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN) 20.06.2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İDARE HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI (TEK ve İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN) 20.06.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Eczacılar Birliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012 . HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012 İNTERNET BANKACILIĞI ARACILIĞI İLE HESAPTAN 3.KİŞİLERCE PARA ÇEKİLMESİ (Davalı Bankanın Davacının Müterafik Kusurunu ve Suç Teşkil Edebilecek

Detaylı

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU HEDEFLER İÇİNDEKİLER MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU Medeni Usul Hukuku Yargı kavramı ve yargı kolları Hukuk yargılamasında mahkemeler teşkilatı Mahkemelerde çalışan kişiler Mahkemeye yardımcı

Detaylı

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER Başkasına ait maddi hakların dava yahut takip yoluyla hukuki ileri sürülebilirliği konusu taraf kavramı ile sıkı irtibat halindedir.

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI TİCARET HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI - TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER -

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI TİCARET HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI - TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER - OLAY I İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI TİCARET HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI I - TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER - Ahmet Yıldız ın tek ortağı olduğu ve İstanbul da 15.10.2012 tarihinde

Detaylı