Almanya daki Türk Medyas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Almanya daki Türk Medyas"

Transkript

1 Recai Aksu Milliyet Gazetesi Örneğinde Almanya'daki Türk Medyas Değerli Misafirler, Değerli Meslektaşlarõm, Sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, Türk işçilerinin Almanya ya gelmeye başladõğõ 60 lõ yõllarõn sonu ve 70 li yõllarõn başõnda, Türk gazeteleri uçak postasõyla Almanya ya gönderiliyor ve büyük kentlerin tren istasyonlarõnda satõlõyordu. Örneğin 1971 de Saarbach GmbH. Türkiye den uçakla 6 gazete ve 5 dergiyi getirip, Almanya çapõnda belli gazete büfelerine dağõtõyordu. Milliyet Ağustos 1972 de Almanya ya geldi. Türk gazeteleri 70 li yõllarda, teknik nedenlerle Almanya da bir gün gecikmeli olarak yayõnlanõyordu, 39

2 teknolojideki gelişim sayesinde 80 li yõllarõn ortasõnda aktüel günlük baskõya geçildi. Türk gazeteleri arasõnda, geldikleri ilk günden beri hiç aksamadan, devamlõ yayõnlanan, en uzun ömürlü gazeteler Milliyet ve Hürriyet tir. Avrupa redaksiyonlarõnõn burada tam bir gazeteyi çõkaracak kadar teknik ve mali imkânlarõ yoktur. Bunun için, bir Alman gazetesinde olduğu gibi yüzlerce kişiye ihtiyaç vardõr. Bu nedenle Türkiye den gelen haberlerle, Avrupa dan oluşturulan haberler harmanlanarak okuyucuya sunulur. Türk basõnõ, başta Almanya olmak üzere Avrupa da yaşayan Türklerle Türkiye arasõnda bir köprü görevi görüyor. Türk basõnõnda yer alan Türkiye den haberlerle, yurtdõşõndaki Türkler, memleketlerindeki siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, sportif gelişmeleri takip ediyorlar. Türk basõnõ, Türkiye de, yurtdõşõndaki Türkleri ilgilendiren yasa, yönetmelik ve değişiklileri de yakõndan takip ederek, bu konulara özel yer veriyor. Avrupa haberleri de, Türklerin hem yaşadõklarõ ülkelerdeki gelişmeleri takip etmesine yaramakta, hem de bu ülkelerde çifte vatandaşlõk, aile birleşimi, göç yasasõ ve anadil gibi özellikle onlarõ ilgilendiren konularõ içermektedir. Milliyet, hem başta Almanya olmak üzere bu ülkelerdeki siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, toplumsal gelişmeleri yansõtmakta, hem de özellikle Türkleri ilgilendiren konularõ bulmakta ve yabancõlarla ilgili tüm gelişmeleri takip etmektedir. Ayrõca, okuyucularõna yeni yasalar ve uygulamalar üzerine, neler yapmasõ, nasõl davranmasõ, nereye başvurulmasõ, neye dikkat etmesi hakkõnda bilgi vererek bir servis hizmeti 40

3 Recai Aksu sunmaktadõr. Yani Milliyet, Türkiye ile ilişkilerde bir köprü görevi görürken, Türklerin yaşadõklarõ ülkeyle ilişkilerini de geliştirmekte, onlarõn topluma uyumuna katkõda bulunmakta, onlarõn haklarõnõ hukuklarõnõ korumakta ve savunmaktadõr. Haberlerdeki bir başka önemli nokta da, Türkiye AB ilişkileri ve Türk vatandaşlarõnõn AB ülkelerindeki durumu ve haklarõdõr. Bu konudaki haberler hem Türkiye Hem Avrupa sayfalarõnda yer almaktadõr ve Avrupa sayfasõnõn sembolünün üzerinde de, AB bayrağõ bulunmaktadõr. Bir başka ifadeyle, Türk basõnõ Almanya daki Türklerin bir parçasõ haline gelmiştir. Almanya Başbakanõ Angela Merkel, Federal Mecliste yemin edip resmen Başbakan olduktan sonra, ertesi gün Milliyet bu haberi Almanca "Viel Erfolg Frau Merkel" başlõğõyla, yani "Başarõlar Bayan Merkel" manşetiyle birinci sayfada en büyük haber olarak veren tek Türk gazetesidir. Aynõ zamanda Türk vatandaşlarõnõn Türkiye deki haklarõnõn da takipçisi olan Milliyet, karayoluyla izne giden Türk vatandaşlarõnõn Sõrbistan ve Bulgaristan da çektikleri sõkõntõyõ ortaya koyarak, resmi makamlarõ sõk sõk uyarmõştõr. Milliyet, Türk vatandaşlarõnõn Italya üzerinden Türkiye ye feribotla gidiş ve gelişlerinde yaşanan skandallarõ ortaya koyan ve konuyu en iyi takip eden bir gazetedir. Milliyet in bu konuda eleştirel yayõnlarõ, feribot şirketlerinin daha dikkatli olmasõna katkõda bulunmuş, yetkililerin müdahale etmelerini sağlamõş bir gazetedir. Milliyet, Jetpa, Yimpaş ve Kombassanzedelerin de sesi olmuştur. Bu arada Türklerin yaşadõklarõ ülkeyle ilişkilerini geliştiren, onlarõn topluma uyumuna katkõda bulunmalarõnda yardõmcõ olan, hak ve hukuklarõnõ koruyan ve savunan yazõlõ Türk basõnõ, aynõ zamanda Türki- 41

4 ye ile AB ilişkilerinde önemli bir rol oynamaktadõr. Türk basõnõ aracõlõğõyla karşõlõklõ iletişim sağlanmaktadõr. Örneğin, Avrupa nõn siyasi ve ekonomik geleceğinin şekillenmesinde kilit rol oynayan liderler, Avrupa daki Türk gazetelerinin merkezlerini ziyaret etmekte, özel röportajlar verip, seslerini Türklere de duyurmak istemektedirler. Siyasetçilerin bu özel ilgisi, hem Alman basõnõnõn hem de kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Öte yandan Almanya'daki Türk toplumunun ve gazetelerinin, Alman kamuoyundaki etkisi gün geçtikçe artmaktadõr. Örneğin Almanya da seçme ve seçilme hakkõnda sahip Türk kökenlilerin sayõsõ 600 bin dolayõndadõr ve seçimleri etkileme gücüne sahiptirler. Son genel seçimlerde, niyeti ne olursa olsun, Bild Gazetesi nin, "Başbakanõ Türkler mi seçecek" manşetini atmasõ rastlantõ değildir. Bu gücü fark eden Alman politikacõlar, Türk kökenli Alman seçmene ulaşmada önemli bir vasõta olarak gördükleri Türk basõnõna özellikle seçim dönemlerinde büyük ilgi göstermektedirler. Bugün gelinen noktada Türkleri ve Türk basõnõ yeni keşfeden bir Almanya vardõr diyebiliriz; Ülkedeki büyük şirketler artõk tüketici grubu olarak yadsõnamaz bir potansiyel oluşturan Türklere özel ürün ve hizmetler sunarken, siyasiler de Türklere yönelik politikalar üretmektedirler. Örneğin Deutsche Bank Türk gazetelerine ilan vererek bünyesinde Türklere hizmet verecek birim için eleman ararken, Alman siyasi partileri seçimlerde Türk gazetelerine verdikleri ilanlarla oy istiyorlar. Almanya daki Türk gazeteleri uzun zaman, Uyuma katkõda bulunmuyorlar, Türklere tek taraflõ enformasyon sunuyorlar diye eleştirilmişti. Bu eleştirilerin çoğu, bu gazeteleri derinlemesine tanõmayan, bununla ilgili herhangi bir bilimsel araştõrmaya dayanmayanlarca kaleme 42

5 Recai Aksu alõndõ. Milliyet, Almanya daki olaylarõ yazõyor, Alman politikacõlarla, büyük kurum ve kuruluşlarõn başkanlarõyla konuşuyor, ülkede yasal değişiklikleri zamanõnda bildiriyor, Türk vatandaşlarõ için nerede, hangi kurslar ve imkânlar var, gençler ne yaparlarsa bir meslek eğitim yeri bulabilir diye aydõnlatõcõ bilgiler sunuyor ve Türk vatandaşlarõna hangi haklara sahip olduklarõnõ ve nasõl sahip çõkabileceklerini anlatõyor. Hiç bir Alman gazetesi, Vatandaşlõk ve Göç yasalarõnõ Milliyet in ele aldõğõ kadar derinlemesine ele alamamõştõr. Hiç bir Alman gazetesi, Alman ve Türk vatandaşlõk yasalarõnõ karşõlaştõrõp, Almanya Türklere Türk vatandaşlõğõndan çõkma şartõ getirirken, Türkiye nin vatandaşlõğõna geçmek isteyen Almanlarõn çifte vatandaş kalmasõnõ anlayõşla karşõladõğõnõ yazmamõştõr. Hiç bir Alman gazetesi, bu ülkede yaşayan Türkler için değişik konularda, özel servis sunacak durumda değildir ve sunamamõştõr. Berlin deki Die Tageszeitung, bir süre Perşembe adõyla haftada bir kez bir Türkçe sayfa yayõnlamõş, ama bir süre sonra bundan vazgeçmiştir. Milliyet, diğer Türk gazeteleri gibi Almanya da Türklere yönelik haksõzlõklarõ da sõk sõk ortaya koymuştur. Bu nedenle eğer bir takõm çevrelerin hoşuna gitmiyorsak, bu, onlara bizi "Uyuma katkõda bulunmuyorlar" diye suçlama hakkõ vermez. Almanya da Polonyalõlar, Ruslar, Sõrplar, İtalyanlar, Slovenler, Arnavutlar, Yunanlõlar, Boşnaklar, Kosovalõlar, Faslõlar için kendi ana dillerinde gazeteler satõlõyor. Eğer bir yabancõ gazete, Entegrasyona katkõ kõstasõna göre gözden geçirilecekse, başta gelen en basit ve sağlam test, bu gazetelerin hangisinde Almanya da olup biten bütün siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel konular hakkõnda haberlerin yer alõp almadõğõnõ 43

6 araştõrma testidir. Alman misafirler, bulunduklarõ kentte büyük bir gazete bayisine gidip az önce sõraladõğõmõz ülkelerin gazetelerine bir göz atõp, hangisinde Almanya haberi olduğunu kontrol edebilirler. Bu en basit ve sağlam test, Milliyet in, zengin, çok kültürlü içeriği ile uyuma katkõda bulunan önemli gazete olduğunu gösterecektir. Milliyet in Avrupa Sayfasõ, bilimsel şekilde bir muhteva analizinden geçirilirse (Inhaltsanalyse), içeriğinin uyuma katkõda bulunduğu gerçeği, bilimsel olarak ta ortaya çõkacaktõr. Şimdi sizlere biraz da Türklerin en yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti nden bahsetmek istiyorum. Türk basõnõnõn en güçlü temsil edildiği eyalet Almanya nõn Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti dir. Almanya da 2,6 milyon Türk ve Türk kökenli Alman vatandaşõ yaşõyor. Türkiye Araştõrmalar Merkezi nin verilerine göre 900 binin üzerinde Türk vatandaşõ Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti nde yaşamaktadõr, bu rakam Almanya da yaşayan Türk göçmenlerinin 1/3 ünü teşkil etmektedir. Bu nedenledir ki Türk yazõlõ ve görsel basõnõ da Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti nde yoğun olarak temsil edilmektedir. Eyalette uydudan yayõn yapõp, Avrupa nõn birçok kentinde izlenebilen Düzgün TV, Kanal Avrupa, Türk-Show gibi TV kanallarõ Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti nde ortaya çõktõ. Ayrõca onlarca yerel gazete yayõnlanmakta ve dağõtõlmaktadõr. Bunlara Mavi Gazete, İntertürk, NRW-Haber, Öztürk gibi gazeteler örnek gösterilebilir. 18 milyon insanõn yaşadõğõ ve genel seçimlerde kilit rol oynayan Kuzey Ren Vestfalya da Türkler sadece sayõ olarak değil, örgütlenmeleri ile de dikkat çekmektedir. 44

7 Recai Aksu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Federal Anayasa Koruma Teşkilatõ raporlarõnda yer alan ve halen izlenen Almanya İslam Toplumu Milli Görüş, Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu, Göçmen Dernekleri Federasyonu, Alman-Türk Sanayi Ticaret Odasõ, Avrupa Türk Alman Sanayiciler Derneği gibi çok sayõda inanç, kültür, sosyal ve ekonomik anlamda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar bulunmakta. Yani Eyalette Türklerin sayõsal çoğunluğu ve bu kuruluşlarõn varlõğõ yazõlõ ve görsel Türk basõnõnõn güçlü bir şekilde temsil edilmesine neden olmuştur. Sonuç olarak, bütün bu değerlendirmeler õşõğõnda bakõldõğõnda, Türk basõnõ Türkiye nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde hem Avrupa Birliği için, Hem Türkiye için önemli bir faktördür ve Almanya daki sosyal kültürel kurumlar, resmi makamlar siyasi partiler ve politikacõlar için sağlam bir adrestir. Gösterdiğiniz dikkate teşekkür ederim Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 45

Almanya daki Türk Medyas

Almanya daki Türk Medyas Almanya daki Türk Medyas Dr. Dirk Halm - Dr. Martina Sauer Medya Gettolar m Yoksa Medya Entegrasyonu mu? Almanya daki Türk Göçmenler Girifl Medya, insanlarõn gerek toplum gerekse siyasi ve ekonomik şartlarla

Detaylı

Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma

Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma Prof. Dr. Faruk fien Giriş Türkiye nüfusunun yaklaşõk % 8 nin ülke dõşõnda yaşadõğõ tüm dünyadaki Türklerin en kalabalõk grubu Federal Almanya da yaşamaktadõr.

Detaylı

TÜRKLERİN ALMANYA YA UYUMU

TÜRKLERİN ALMANYA YA UYUMU T.C. Berlin Büyükelçiliği Yayõn No.:1 TÜRKLERİN ALMANYA YA UYUMU Bazõ Klişeler ve Araştõrma Sonuçlarõ Kasõm 2002 1 1. Giriş Türklerin Alman toplumuna uyumuyla ilgili olarak Alman kamuoyunda doğru olduğu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GLOBAL PARADOKS. İyi ama, Avrupa ülkeleri bütünleşmeye giderken, tek bir para biriminin eşiğindeyken bu bağõmsõzlõk ta neyin nesi?

GLOBAL PARADOKS. İyi ama, Avrupa ülkeleri bütünleşmeye giderken, tek bir para biriminin eşiğindeyken bu bağõmsõzlõk ta neyin nesi? GLOBAL PARADOKS GLOBAL PARADOKS 1993 ÜN 14 Martõnda Pireneler de Fransa ile İspanya arasõna sõkõşmõş 47.000 nüfuslu Andorra egemenliğini ilan etti. Artõk yeni Andorra devletinin kendi uluslararasõ telefon

Detaylı

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu 06 Eylül 2002 TS/BAS/02-73 TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin, kamu sektörünün internet tabanlõ toplumsal uygulamalarõnõ teşvik

Detaylı

Prof. Dr. Karl-Heinz Meier-Braun SWR International 70150 Stuttgart Germany Mail: karl-heinz.meier-braun@swr.de Phone: +49-711-929-3351

Prof. Dr. Karl-Heinz Meier-Braun SWR International 70150 Stuttgart Germany Mail: karl-heinz.meier-braun@swr.de Phone: +49-711-929-3351 Prof. Dr. Karl-Heinz Meier-Braun SWR International 70150 Stuttgart Germany Mail: karl-heinz.meier-braun@swr.de Phone: +49-711-929-3351 Almanya da Göç, Seçim Kampanyaları ve Medya Almanya da göçmenler üzerine

Detaylı

RADYO VE TELEVĐZYON ÜST KURULU. ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERĐN TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ Kamuoyu Araştırması

RADYO VE TELEVĐZYON ÜST KURULU. ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERĐN TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ Kamuoyu Araştırması RADYO VE TELEVĐZYON ÜST KURULU KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI ve ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERĐN TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ Kamuoyu Araştırması EKĐM 2007 0 ÖNSÖZ Đletişim teknolojilerindeki

Detaylı

TÜRKİYE NİN ALMANYA POLİTİKASI 2011

TÜRKİYE NİN ALMANYA POLİTİKASI 2011 TÜRKİYE NİN ALMANYA POLİTİKASI 2011 Savaş Genç *, Osman N. Özalp ** * Doç. Dr., Fatih Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü ** Yrd. Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

Detaylı

Hollanda ve Avrupa Birliği ndeki Türk Nüfus, Hane Verileri ve Girişimcilerin Ekonomik Gücü

Hollanda ve Avrupa Birliği ndeki Türk Nüfus, Hane Verileri ve Girişimcilerin Ekonomik Gücü Hollanda ve Avrupa Birliği ndeki Türk Nüfus, Hane Verileri ve Girişimcilerin Ekonomik Gücü Essen, Nisan 2007 İçindekiler İçindekiler...2 Tablolar...3 Grafikler...3 Giriş...4 Bölüm 1: Hollanda daki Türk

Detaylı

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları)

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) Yrd.Doç.Dr.Ahmet Atillâ DOĞAN Açıköğretim Fakültesi aadogan@anadolu.edu.tr

Detaylı

YURTDIŞI TÜRKLERLE. Mustafa YENEROĞLU İSTANBUL 3.BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYI. akparti.org.tr. mustafayeneroglu.com. Cover

YURTDIŞI TÜRKLERLE. Mustafa YENEROĞLU İSTANBUL 3.BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYI. akparti.org.tr. mustafayeneroglu.com. Cover YURTDIŞI TÜRKLERLE Cover Mustafa YENEROĞLU İSTANBUL 3.BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYI akparti.org.tr mustafayeneroglu.com Mustafa Yeneroğlu Kimdir? 4 Avrupa da Yaşayan Vatandaşlarımıza Yönelik Olarak Şimdiye

Detaylı

TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI

TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI TURKMENS' MIGRATION TOWARDS TURKEY AND TURKMEN POPULATION IN TURKEY 2 )+ة ا.&+-/#ن 1 ( 5 %+-#4 وا. 5 ' 5 د ا.&+-/ 61# %+-#4,6 Rapor No: 19

Detaylı

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ 1 ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ DÜNDAR AYTAR 1994 (TÖSYÖV tarafõndan Şubat 1995 tarihinde Ankara da yayõnlanmõştõr) 2 İÇİNDEKİLER Giriş 1 Özelleştirmenin Hikayesi 5 Yeniden Yapõlaşma Çalõşmalarõ ve Sektör Etütleri

Detaylı

MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME

MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME 179 MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 14 Aralõk 1950 tarih ve 429 (V) sayõlõ Kararõyla toplanan Konferansta kabul edilmiş, 28 Temmuz 1951 tarihinde Cenevre'de

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye. - Genel bilgi

Avrupa Birliği ve Türkiye. - Genel bilgi Avrupa Birliği ve Türkiye - Genel bilgi Baskı Bilgileri: Bu el kitabın ın ilk baskı Europa Zentrum Baden Württemberg tarafından hazırlanmıştır (2010) Hazırlayan: Dr. rer.pol. Levent Güneṣ, M.A., Europa

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜSİAD BERLİN BÜROSU AÇILIŞ TÖRENİ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜSİAD BERLİN BÜROSU AÇILIŞ TÖRENİ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜSİAD BERLİN BÜROSU AÇILIŞ TÖRENİ KONUŞMASI 2 EYLÜL 2003 BERLİN Sayõn Başbakanõm, Sayõn Bakanlar, Milletvekilleri,

Detaylı

Almanya`da Egitim ve Pisa Arastirmasinin Türkler ile Ilgisi üzerine yorumlar

Almanya`da Egitim ve Pisa Arastirmasinin Türkler ile Ilgisi üzerine yorumlar Almanya`da Egitim ve Pisa Arastirmasinin Türkler ile Ilgisi üzerine yorumlar (BTEU Avrupali Türk Isadamlari Birligi tarafindan derlenmistir, 2003) Icindekiler : 1. TÜRK ÖĞRENCİLERİN ALMANYA DAKİ GENEL

Detaylı

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU TEKNOLOJİ RAPORU TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU Başta 9. Cumhurbaşkanõmõz Sn. Demirel ve duayen işadamõmõz Sn. Sabancõ olmak üzere pek çok kişi tarafõndan, Türkiye de iyimser olmamõzõ gerektiren

Detaylı

EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA)

EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA) EKLER EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA) ABD de olağanüstü hal ve afet yönetiminden sorumlu koordinatör kuruluşu, Amerika Birleşik Devletleri Federal Acil Durum Yönetim Kurumu dur (FEMA). FEMA

Detaylı

engellemeyi amaçlayan bir doktor, bilim adamõ ve en önemlisi bir insan ve bu gezegenin bir sakini olduğumu vurgulamak istiyorum.

engellemeyi amaçlayan bir doktor, bilim adamõ ve en önemlisi bir insan ve bu gezegenin bir sakini olduğumu vurgulamak istiyorum. "Toplumun Gündemi ", Dr. Matthias Rath ile röpörtaj, Nisan 2003 Websitesi: www.dr-rath-foundation.org Irak savaşõna karşõ açtõğõnõz kampanyadan sonra, Arap toplumu sizi daha çok merak ediyor, lütfen başarõlarõnõz

Detaylı

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği 04-05 Mayıs 2011 Ankara İÇİNDEKİLER Selamlama ve Açılış 5 Jan SENKYR Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilcisi Açılış

Detaylı

AVRUPA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN OY VERME DAVRANIŞLARI VE 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

AVRUPA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN OY VERME DAVRANIŞLARI VE 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ AVRUPA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN OY VERME DAVRANIŞLARI VE 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ Yazarlar Nermin Abadan-Unat Volkan Çıdam Dilek Çınar Zeynep Kadirbeyoğlu Selcan Kaynak Bahar Özay Sercan Taş Aralık

Detaylı

Die Gaste. Türk Okulu Tartışmaları. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan: Amacımız iki dilde kaliteli eğitim

Die Gaste. Türk Okulu Tartışmaları. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan: Amacımız iki dilde kaliteli eğitim Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan: Amacımız iki dilde kaliteli eğitim» 9. Sayfa Sayı: 12 / Mayıs-Haziran 2010 3 Türk Lisesi mi? Çokdilli Eğitim mi? Erdoğan, Almanya da Türk Okulları açılmalı düşüncesini

Detaylı

KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR?

KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR? KAPİTALİZMİN GELECEĞİ: BUGÜNÜN EKONOMİK GÜÇLERİ YARININ DÜNYANISI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR? Bizler, sudan çõkarõlmõş ve tekrar girmek için oraya buraya çõrpõnan büyük bir balõk gibiyiz. Bu durumdayken balõk

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler dolaşõmlarõ Şubat 1999 - Ankara Önsöz 1998 yõlõnõn başõndan buyana belirli aralõklarla küreselleşmenin mevcut

Detaylı

YÖNETĐM KURULU RAPORU

YÖNETĐM KURULU RAPORU Weichselstr. 66, 12043 Berlin 030 624 31 20 / 623 26 24 030 6130 43 10 e-mail: info@tbb-berlin.de http://www.tbb-berlin.de Berlin, Mart 2003 20.01.2001-15.03.2003 YÖNETĐM KURULU RAPORU Bank für Sozialwirtschaft

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

Demokratik Gelişim Enstitüsü ve Berghof Vakfı Tarafından Almanya ya Düzenlenen Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti Raporu

Demokratik Gelişim Enstitüsü ve Berghof Vakfı Tarafından Almanya ya Düzenlenen Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti Raporu Demokratik Gelişim Enstitüsü ve Berghof Vakfı Tarafından Almanya ya Düzenlenen Karşılaştırmalı Çalışma Ziyareti Raporu Berlin - Almanya 21 24 Ekim 2013 Demokratik Gelişim Enstitüsü ve Berghof Vakfı Tarafından

Detaylı

Deutsche Islam Konferenz

Deutsche Islam Konferenz Deutsche Islam Konferenz Özet: Almanya daki Yaşam Şekli Yapılan araştırma, Almanya daki yaşam şekillerinin çeşitliliğini ilk kez kanıtlıyor Federal Göç ve Mülteciler Dairesi, ülke çapında temsil edici

Detaylı