DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Recep ULUSOY* DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE ÖZET Dünya Bankas, bugün itibariyle Dünyan n en büyük uluslararas siyasi örgütü olan BM Teflkilat n n mali politikalar n belirlemek ve yürütmekle görevli özel bir ihtisas kurulufludur. Birleflmifl Milletler üyesi olan Türkiye, 1947 tarihinden beri Dünya Bankas n n da üyesidir. Bu yaz da Dünya Bankas ve Türkiye iliflkileri üzerinde durulacakt r. World Bank and Turkey ABSTRACT World Bank is a unique organizations which has duties of preparing and practising the one of the biggest political organization s, UN, fiscal policy. UN s member Turkey is also has been member of World Bank since In this paper the relations between Turkey and World Bank is examined. G R fi ki dünya savafl ve bir de iktisadi kriz yaflayan dünya, ç kabilecek yeni olaylara engel olmak amac yla baz giriflimler bafllatm flt r. Bunlardan en önemlisi flüphe yok ki BM dir. 2 Eylül 1945 de ll.dünya savafl bitmifl, müttefik devletler ABD, Rusya ve Birleflik Krall k savafl kazanm fl, fakat arkas nda y k lm fl, büyük tahribata u ram fl bir Avrupa b rakm flt. Bunun d fl nda Dünyan n pek çok ülkesinde yoksulluk, açl k ve k tl k vard. Asl nda bütün bu sorunlar için çözüm aray fllar çok önceden bafllat lm fl ve BM cemiyeti kurulmufltu. Ancak bu giriflim ll. Dünya savafl n n ç kmas na engel olamam flt r. Bu bak mdan bu sefer oluflturulacak teflkilat n çok daha güçlü olmas gerekiyor ve Dünya bar fl n n sa lanmas nda etkin rol almas isteniyordu. flte böyle bir ortamda 51 ülkenin ifltirakiyle 24 Ekim 1945 tarihinde BM Teflkilat kurulmufl ve 111 maddelik anayasas imzalanm flt r. BM Teflkilat n n kurulufl çal flmalar yürütülürken bir taraftan da dünyan n bozulan mali dengeleri de çok yak ndan takip edilmifl ve bu ba lamda 1-22 temmuz 1944 tarihleri aras nda ABD nin Bretton Woods kentinde uluslar aras para ve finans konferans düzenlenmifltir. Bu konferansta al nan kararlar gere ince ve BM Teflkilat n n çal flmaya bafllamas ndan hemen sonra 27 aral k 1945 tarihinde Dünya Bankas (WB) ve Uluslararas Para Fonu(IMF) adlar nda iki mali örgüt kurulmufltur. Al nan karalara göre amaç savafltan sonra tahribata u rayan ülkelerin yaralar n sarmak ve bu ülkelerin özellikle alt yap yat r mlar na kaynak sa lamakt r. Dünya Bankas 15 Kas m 1947 tarihinden itibaren de Birleflmifl Milletlerin bir ihtisas kuruluflu olmufltur. DÜNYA BANKASI GRUBU Dünya Bankas grubuna dahil 5 kurulufl vard r Bunlardan her biri kendi bafl na nihai karar almaya yetkilidir ve geliflmekte olan ülkelerde yoksullukla mücadele ve hayat standard n n yükseltilmesi konusunda görev alm fllard r. Dünya Bankas Grubu 5 kuruluflun tümünü içerir. Dünya bankas kavram ise sadece IBRD ve IDA y ifade eder(www.worldbank.org). Bu kurulufllar n bir grup içinde ifade edilmesi, Tümünün baflkanl n IBRD baflkan n n yapm fl olmas ndan Yönetim, amaç ve ifllevler bak m ndan DB ile do rudan ilgisi bulunmas ndan Di er kurumlara üye olabilmek için öncelikle DB ye üye olma gere inden kaynaklanmaktad r. Bir baflka deyiflle bu kurulufllar kaynak ve hesaplar bak m ndan birbirinden ba ms z olmakla birlikte üyelik, amaçlar ve yönetim iliflkileri aç s ndan DB çat s alt nda toplanm fllard r(öztürk, s.38). Bu k sa aç klamadan sonra söz konusu kurulufllar k saca tan mlanacak ve bu yaz n n as l konusu olan DB na dahil iki kurulufl üzerinde durulacakt r. Uluslar aras Finans kurumu(ifc): 1956 y l nda kurulmufl olup bugün 178 üyesi vard r. As l görevi özel sektör arac l ile ekonomik kalk nmay gelifltirmektir. Bu kurulufl özel giriflime yat r m yapar ve müflterilerine uzun vadeli kredi, garanti ve * Sakarya Üniv. BF Ö retim Üyesi 71

2 Yrd. Doç. Dr. Recep ULUSOY risk yönetimi sa lar. Yan s ra dan flmanl k hizmeti de verir. IFC özel sektörün uygun bulmad bölge ve sektörlere yat r m yap lmas n teflvik eder ve bu bölge ve alanlarda ümit vaat eden f rsatlar gelifltirir. Ayr ca bu kurulufl verdi i krediler için devlet garantisi talep etmez. Fakat IFC ile iliflkiler kamu yetkilileri taraf ndan yürütülmektedir. IFC nin 2002 mali y la taahhütleri 75 ülkede 204 flirkete ayr lan 3 milyar $ d r. Türkiye bu kurulufla 1956 y l nda üye olmufltur.(www.worldbank.org; Öztürk, s.42). Çok Tarafl Yat r m Garanti Ajans (MIGA): 1988 y l nda kurulan ve 157 üyesi bulunan bu kurulufl geliflmekte olan ülkelere yönelik yabanc sermaye yat r mlar n risklere karfl korumak, garanti alt na almak üzere kurulmufltur. Bunun yan nda kendine pazar arayan uluslar aras sermayeye sigorta sa layarak onu muhtemel risklere karfl korur mali y l itibariyle sa lanan garantiler 1.36 milyar $ d r. DB üye olan her ülke MIGA ya da üye olabilir. Türkiye bu kurulufla 1988 y landa üye olmufltur. Bu kurulufl ayr ca teknik yard m sa lar ve gerekti inde arabuluculuk yapar(öztürk, s.43; Uluslar aras Yat r m Anlaflmazl klar n n Çözüm Merkezi(ICSID): ICSID, yat r m uyuflmazl klar nda uzlaflma ve tahkim olanaklar sa layarak yabanc yat r m teflvik etmeye çal flmaktad r. Bu suretle ülkelerle yabanc yat r mc - lar aras nda müflterek güvenin oldu u bir ortam yarat lmaktad r. Yat r mlarla ilgili birçok uluslararas sözleflme, ICSID n n tahkim imkanlar na referansta bulunmaktad r. ICSID nin, tahkim hukuku ile yabanc sermaye hukuku alan nda araflt rma ve yay n faaliyetleri de vard r y landa görüflülen dava say s 16 d r. Türkiye nin 1989 y landa üye oldu u kuruluflun halen 143 üyesi vard r(www.worldbank.org; Öztürk, s.44). Uluslar aras Kalk nma Birli i(ida): 1960 y l nda kurulmufl olup 165 üyesi vard r. Bu kurulufl esas olarak yoksul ülkelerin kalk nma çabalar nda ihtiyaç duydu u finansman sa lamak üzere oluflturulmufltur. Kurulufl amac üye ülkelerin en yoksullar - n n verimlili i ve hayat standard n yükseltmek suretiyle kalk nma çabalar na katk da bulunacak kredileri, bu ülkelerin ödemeler dengesinde afl r yük oluflturmayacak flartlarla sa lamak t r. Bu aç dan bak ld - nda IDA kredilerinin DB n n di er kredilerinden iki önemli fark vard r. IDA kredileri her üye ülkeye de il, kifli bafl na milli geliri yoksulluk s n r n n alt nda kalan ülkelere verilmektedir. IDA, bu flekilde dünyan n bu en yoksul ülkelerine y lda ortalama 6 milyar $ kredi vermektedir. IDA kredilerinin ikinci özelli i 0 faizli ve 10 y l geri ödemesiz olmak üzere y l vadeli imtiyazl kalk nma kredileri olmas d r. Ancak hibe biçiminde olmay p geri ödenmesi gerekir.kredi uygulamas ndaki bu iki fark d fl nda IDA Dünya Bankas ile birlikte hareket etmektedir. IDA ya üye olmak için öncelikle DB ye üye olmak gerekir y l itibariyle IDA n n verdi i krediler, 64 ülkede 160 yeni faaliyet için 8.7 milyar $ d r. Türkiye bu kurulufla 1960 y landa üye olmufltur.ida ya yap lan katk larla, Dünya Bankas 2.4 milyar insan n bar nd - dünyan n en yoksul ülkelerine y lda 6-7 milyar dolar faizsiz kredi verebilmektedir. Piyasa koflullar nda borçlanma kapasiteleri çok düflük veya hiç olmayan bu ülkelerde, sa lanan bu mali deste in hayati önemi vard r. Bu ülkelerin büyük k sm nda ortalama gelir kifli bafl na y lda 500 dolar n alt nda olup, ayr ca birçok insan bunun alt nda bir gelirle yaflam n sürdürmektedir. IDA, e itim, sa l k, temiz su ve sa l k koruma gibi temel hizmetlerden daha iyi biçimde yararlan lmas na yard mc olmakta ve ekonomik kalk nma ile istihdama yönelik reformlarla yat r mlara destek vermektedir(www.worldbank.org). Uluslar aras mar ve Kalk nma Bankas (IBRD): Bugün Dünya Bankas denildi inde bu kuruluflun akla geldi i girifl k sm nda belirtilmflti. DB n n kurulufluna dair düflünceler 1-22 Temmuz 1944 y l nda Bretton Woods da yap lan Birleflmifl Milletler Para ve Maliye Konferans nda gündeme getirilmifltir. Esasen bu dönemde Birleflmifl Milletler Teflkilat henüz resmen kurulmam flt r. Bir taraftan Birleflmifl Milletler Teflkilat n n kurulufl çal flmalar devam ederken efl zamanl olarak DB n n oluflturulmas yönünde de ciddi çal flmalar yap lm flt r. Buradan anlafl l yor ki ll. Dünya Savafl y llar nda ve sonras nda Dünya çok büyük mali ve siyasi s k nt lar yaflam fl ve bu zorluklar hem BM ve hem de DB gibi Dünyaya yön verecek olan siyasi ve mali kurumlar n kurulmas n zaruri k lm flt r. flte bu anlay flla Bretton Woods konferans düzenlendi. Bu konferansa SSCB dahil 44 ülkenin gayri resmi temsilcisi kat ld. Bu toplant da ll. Dünya savafl n n çeflitli ülkelerde ve özellikle Avrupu da yapt a r tahribat n giderilmesi için ihtiyaç duyulan uzun vadeli finansman sa layacak Uluslar aras mar ve Kalk nma Bankas (IBRD) ile uluslar aras ödemelerdeki k sa süreli darbo azlar finanse edecek ve kambiyo kurlar n n istikrar n sa layacak Uluslar aras Para Fonu(IMF) nun kurulmas n öngören bir proje haz rland. Bu projenin onaylanmas sonucu 27 Aral k 1945 tarihinde DB 1946 y l nda da IMF kurulmufltur(öztürk, s.39). Mevcut haliyle DB Dünyan n en büyük kurulufllar ndan olup merkezi Washington dad r ve çeflitli ülkelerde 109 temsilcisi bulunmaktad r y l sonu itibariyle merkez ve taflrada toplam 10,000 bin kifli istihdam etmektedir(www.worldbank.org). DB ana sözleflmesinin 1. maddesinde Bankan n kurulufl amaçlar aç klanm flt r: 72

3 DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE Üye ülkelere savafl n yapt tahribat n düzeltilmesi dahil olmak üzere kalk nma ve yeniden yap lanma çabalar na, verimli sermaye yat rmalar kanal yla yard mc olmak, geliflme yolundaki ülkelerin kaynaklar - n n ve verimli imkanlar n n gelifltirilmesini özendirmek Özel ve yabanc yat r mlara garanti vermek ya da kat l mda bulunmak; özel sektörün yetersiz oldu u bölge sektörlerde kendi kaynaklar n kullanmak Uluslar aras ticareti gelifltirmek ve ödemeler dengesi istikrar n sa lamak amac yla uluslar aras yat r mlar özendirmek. Baflka kanallardan sa lanan kredileri yeniden düzenlemek ya da garanti etmek suretiyle daha yararl ve acil projelerde öncelikle kullan lmas n sa lamak. Savafl döneminden bar fl dönemine geçiflte yat r mlara uygun koflullar n sa lanmas için gerekli çal flmalar yapmak(e ilmez, 1997) Ana sözleflmede belirtilen bu amaçlar 11. Dünya savafl sonras avrupa n n onar lma iste ini aç kça ortaya koymaktad r. Ama bugün hem konular ve hem de flartlar çok de iflmifltir. Art k bugün Bankan n en çok ilgilendi i konular yoksulluk, çevre ve sa l k ve di er baz küresel sorunlard r. IBRD 2002 y l sonu itibariyle 40 ülkeye 96 yeni faaliyet için 11.5 milyar $ kredi vermifltir(www.worldbank.org). DÜNYA BANKASINA ÜYEL K IMF ye üye olan her ülke DB na da üye olabilir. Türkiye nin 1947 y l nda üye oldu u Bankan n 2006 y l itibariyle üye say s 184 e ulaflm flt r(www.worldbank.org). Dünya Bankas üye ülkelerle iliflkilerini kamu arac l ile yürütür. Bunun iki temel nedeni vard r. Kurum, ana sözleflmesine göre sadece üye ülke hükümetine ya da hükümet garantisi alt nda bir kamu kurulufluna verebilir. Di er bir nedeni ise Bankan n çal flmalar esnas nda ihtiyaç duydu u bilgiler kamunun elinde bulunmaktad r. Üye ülkeler de Banka ile iliflkilerini mali ajan olarak kabul edilen hazine, merkez bankas ya da benzeri bir kamu kurumu arac l ile yürütmek zorundad rlar. Ayr ca üye ülkeler merkez bankas veya benzeri bir kurumunu kendi paras cinsinden olan sermaye yükümlülü ünü muhafaza etmek için muhafaza kurumu olarak tayin etmek ve bunu Bankaya bildirmek zorundad r. Ülkelerin Dünya Bankas na üyelik amaçlar da de iflmektedir. Geliflmifl ülkeler bu sayede Dünya politikas nda etkili olmay ve kendi flirketlerinin ifl almas n beklerken, az geliflmifl ülkeler kalk nma için ihtiyaç duyduklar finansman n ve di er desteklerin sa lanmas n amaçlamaktad rlar(öztürk, s.44). SERMAYE VE OY DA ILIMI Dünya Bankas n n kurulufltaki sermayesi 10 milyar $ idi(karluk, s.183) tarihi itibariyle bankan n nominal sermayesi 190,811 milyon $ d r. Bunun 189,718 milyon $ ihraç edilmifl sadece 11,483 milyon $ ödenmifltir. Geri kalan 178,235 milyon $ da taahhüt edilmifltir. Ödenmifl sermayenin 9,125 milyon $ broç verilebilir durumda olmakla birlikte kalan 2,358 milyon $ borç verilmeye uygun de ildir. Yine bu tarih itibariyle Bankan n toplam aktifleri 212,865 milyon & a ulaflm flt r(worldbank annual report 2006 s.7-19). Dünya Bankas na üye her ülkenin belirli bir sermaye pay vard r. Bu pay iki k s mdan oluflmaktad r. Pay n %20 si alt n veya ABD dolar cinsinden peflin ödenir. %80 i ise üye ülkeye aç lacak kredilerle ilgili özel bir durumun ortaya ç kmas halinde ödenir. DB yönetim kurulunun _ ço unlukla alaca bir kararla her zaman sermaye art r m na gidebilir. Üyeler asgari paylar n korumak kayd ile ek pay alabilirler. DB yasalar na göre bir üye ülkenin sermaye pay n n yüksekli i o ülkeye daha fazla kredi kullanma imkan vermez. Ancak Bankan n karar ve uygulamalar nda daha etkili olmas na imkan verir, oy gücünü art r r. Bu bak mdan geliflmifl ülkeler yüksek sermaye paylar ile banka yönetiminde daha etkilidirler. Üyelerin oy a rl her ülkenin sahip oldu u toplam sabit ve de iflken oylar n DB toplam oy say s na oranlanmas ile bulunur. Ancak burada farkl bir durum ortaya ç kmaktad r ve ABD dolar na iki ayr de er atfedilmektedir. Buna göre sermaye pay n n ifadesinde kullan lan ABD dolar n n de eri baflka, oy gücünün ifadesinde kullan - lan ABD dolar n n de eri baflkad r. Bu farkl l k tarihinde alt n standard n n b rak larak SDR(özel çekme haklar ) ad verilin döviz sepeti sistemine geçilmesinden kaynaklanmaktad r. Buna göre 1 SDR= ABD $ d r. Üye ülkelerin oy gücü basit formülle flu flekilde hesaplan r: Üye ülkenin sahip oldu u Sabit oy + De iflken oy : DB n n sahip oldu u toplam oy. Tablo 1 de en çok oy hakk na sahip ülkeler gösterilmifltir. Buna göre ABD % 16,39 ile en büyük oy gücüne sahiptir. Tablo:1 Kaynak: 2006 Worldbank Annual Report s.57-60( ) 73

4 Yrd. Doç. Dr. Recep ULUSOY Dünya Bankas, üyesi olan hemen hemen her ülkeye destek sa lam flt r tarihi itibariyle 100 e yak n ülkeye 137,492 milyar $ de iflik biçimlerde kredi ve destek sa lanm flt r. Bu kredilerin 103,004 milyar $ halen ödenmemifltir. Tablo ll de dünyan n en borçlu ülkelerinin listesi verilmifltir. Tablo 2. Kaynak:2006 Worldbank Annual Report) s ( ) Dünya Bankas ayr ca pek çok ülkeye kalk nma kredisi de sa lamaktad r. Yine ad geçen rapora göre dünya bankas 100 den fazla ülkeye 149,054 milyar $ kalk nma kredisi sa lam fl ve bunun da 127,028 milyar $ ödenmemifltir. Tablo lll de dünyan n en çok kalk nma kredisi alan ve borcu olan ülkelerin bir listesi verilmifltir. Tablo 3. Kaynak:2006 Worldbank Annual Report ( ). s KURUMSAL YAPISI VE YÖNET M Dünya Bankas Grubu Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu ve Baflkan olmak üzere üç organ taraf ndan yönetilmektedir. Asl nda bu organlar IBRD ile birlikte di- er kurumlar ndan da sorumludurlar. Ancak grup üyelerinin her birinin, bir k s m görevleri yürütmek üzere kendi yönettim organlar da vard r. Kalk nma Komiteleri de yönetim yap s içinde yer almaktad r. Sözü edilen bu icra organlar n k sa k sa aç klamakta yarar var d r. Guvernörler Kururlu: Üye ülkelerce belirlenen bir asil ve yard mc s ndan oluflur ve üye ülke say s na ba l olarak de iflir. Guvernörler genellikle ülkelerin maliye bakanlar, yard mc lar da Merkez Bankas baflkanlar d r. Bu kurul en az y lda bir defa ve istedi i zamanlarda toplanarak y ll k raporlar ve hesaplar onaylar, genel politikalar gözden geçirir.üye ülke istedi i zaman temsilcisini veya yard mc s n de ifltirebilir.guvernörler kurulunda kararlar 2/3 ço unlukla al n r(öztürük, s.47) Yürütme/ cra Kurulu: 24 üyeden oluflun Yürütme Kurulu DB n n yönetiminden sorumludur. Bu kurul Banka ana sözleflmesiyle kendisine verilen görevlerin yan nda Guvernörler Kurulu taraf ndan verilen görevleri de yapar. Kurul üyelerinden 5 i Bankada en yüksek sermaye pay na sahip ABD,Almanya, Japonya, Fransa ve ngiltere taraf ndan atan r. Bunlar n d fl nda S. Arabistan, Rusya ve Çin nin de kendilerinin seçti i birer temsilci bulunur. Kalan 16 üye ülke gruplar ad na seçilir ve bir üye bir çok üye ülkeden oluflan bir grup ülkeyi temsil eder(ötürk, s.47; Karluk, s.187). Bu durumda az geliflmifl ülkeler için ortalama 11 ülkeye bir temsilci düflmektedir. Buna mukabil her geliflmifl ülkeyi bir üye temsil eder. O halde Dünya Bankas politikalar n n tesbitinde ve kararlar n al nmas nda geliflmifl ülkelerin etkisi ve a rl çok fazlad r. Türkiye grubunda 10 ülke vard r: Avusturya, Belarus, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Lüksemburg, Slovakya, Slovenya, Kazakistan. cra Kurulu üyeleri/direktörleri iki y ll na atan r veya seçilirler. DB baflkan bu kurulun da baflkan d r. Bu kurul kararlar n toplam oylar n yar s ndan bir fazlas - n n onay ile al r(www.worldbank.org) Dünya Bankas Baflkan : Baflkan Yürütme/ cra kurulu taraf ndan 5 y ll k süre ile atan r. Baflkan aday n n icra direktörü veya yard mc - s olmamas gerekir. Bugüne kadar Bankan n en büyük sermayedar olan ABD temsilcisinin Baflkan olarak seçilmesi bir gelenektir. Baflkan yürütme kuruluna baflkanl k eder. Eflitlik durumunda oy kullanabilir. Baflkan n çal flmalar nda yard mc olmak üzere 3 k - demli baflkan yard mc s gere i kadar da baflkan yard mc s vard r. Ayr ca DB içindeki tüm kurulufllar n da baflkan d r ve IMF baflkan ile ayn statüdedir(karluk, s.188) DEPARTMANLAR Banka ihtiyaç duydu u alanlarda ihtisas komiteleri, ofisler ve departmanlar oluflturmaktad r. Bunlar aras nda en yayg n olanlar teknik departmanlard r. Bankan n bir ülkeye kredi açmas söz konusu oldu u durumlarda krediye iliflkin inceleme ve de erlendirmeler bu komiteler taraf ndan yap l r. Teknik departmanlar 6 bölge ofisi halinde düzenlenmifltir. Bu ofisler Afrika Bölge Ofisi, Do u Asya ve Pasifik Bölgesi, Güney Asya Bölgesi, Avrupa ve Merkezi Asya Ofisi, Ortado u ve Kuzey Afrika Bölgesi, Latin Amerika ve Karayipler Bölgesidir. Bunlar n d fl nda yönetim ve hukuk depart- 74

5 DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE manlar da vard r. Bu departmanlar aras nda belki de en önemlisi Kalk nma Komitesidir. Bu komitenin uzun bir ad vard r. Geliflme Yolundaki Ülkelere Kaynak Transferi Hakk nda DB ve IMF Yönetim Kurullar n n Ortak Komitesi. Bu komite 1974 y l nda kurulmufl olup 24 üyesi vard r. Bu üyeler ya bir üye ülkeyi ya da bir grup ülkeyi temsil etmektedir. Temel görevi az geliflmifl ülkelere kaynak aktar m ve bu kaynaklar n kullan m n izleyerek ad geçen kurulufllara rapor vermek ve önerilerde bulunmakt r. F NANSMAN KAYNAKLARI Bankan n çeflitli kaynak ve dokümanlar ndan hem mali ve hem de kalk nmaya finansman sa layan bir kurum oldu u anlafl lmaktad r. Bu iki büyük hedef sa lam finans kaynaklar na sahip olmay gerektirmektedir. DB bafll ca 5 kaynaktan yaralanmaktad r. Bunlar; üye ülkelerin ödedikleri sermaye paylar,sermaye piyasalar ndan yap lan borçlanmalar, borçlu ülkelerin geri ödemeleri, menkul k ymet sat fl ve muhtelif gelirlerdir. Bu kaynaklardan sa lanan fonlar devalüasyon ve revalüasyon gibi baz tehlikelere karfl k smen korunmufltur. Bir ülke devalüasyon yaparsa, sermayeye kat lma pay nda meydana gelen düflme ile geri ödeyece i borçlarda meydana gelen azalma dolay s yla ortaya ç kan kay plar kendi milli paras ile karfl lamak zorundad r(karluk, s.188). Bankan n bafll ca finansman kaynaklar üç ana bafll k alt nda toplanabilir. Sermaye: DB en baflta gelen finansman kayna sermayesidir. Daha önce de belirtildi i gibi bankan n ödenmifl sermayesi ancak borç verilebilir fonlar aras nda say l r. Her ne kadar Bankan n aktif varl klar 212,326 milyon $ a kay tl sermayesi 190,8 milyon $ a ulaflsa da ödenmifl sermayesi sadece 11,483 milyon $ d r. Kurumun sermaye miktar n n önemi tart fl lmaz. Çünkü açaca kredilerin s n r n elinde mevcut imkanlar çizmektedir. Bununla birlikte Banka kredi verirken ço u kere sermaye kayna na baflvurmaz. Bunu sermaye paylar n n ödenmesinde üye ülkelere tan nan esneklikten de anlamak mümkündür. Zira üyelerin flu ana kadar ödedikleri sermaye paylar taahhüt ettikleri sermayenin %5 inden daha azd r. Bu durumda DB n n verece i krediler için temel kaynak mali piyasalardan yapaca borçlanmalard r(2006 Wolrdbank Annual Report,s.19; Öztürk, s.50). Sermaye Piyasalar ndan Borçlanmalar: Banka, kaynaklar n n çok büyük bir k sm n ABD, Japonya, sviçre, Almanya, ngiltere ve Eurobond piyasalar nda bono sat p borçlanma yoluyla sa lamaktad r. DB en yüksek AAA kredi notunu sahip bir kurumdur. Bu not ile bütün piyasalardan kolayl kla borçlanma imkan na sahiptir. Banka bu imkan da kullanarak borçlanma kaynaklar n üst seviyede çeflitlendirmektedir. Banka halen üye ülkelere sa lad kredinin %75 ini borçlanma yoluyla elde etmektedir. Ayr ca karl projelere kredi aç lmas Bankan n borçlanmas n da kolaylaflt rmaktad r. Bu noktada üye ülke hükümetlerinin aç lan kredilere garantör olmas önemlidir. Para ve faiz swaplar Bankan n baflvurdu u maliyet düflürme araçlar aras nda yer al r. Banka söz konusu yollardan borçlanarak temin etti i mali kaynaklar cari faiz oranlar n dikkate alarak uygun bir faizle üye ülkelere kredi olarak verir(karluk, s.189; Öztürk, s.50). Bugün pek çok üye ülkede DB n n borç senetleri vard r. Di er Gelirler: Düflük faiz oranl da olsa aç lan kredilerin geri ödenmesi halinde bu faizler Bankan n gelir hanesine yaz lmaktad r. Ayr ca bankan n kendi öz kaynaklan rdan verdi i krediler de geri ödenmesi halinde bir finansman kayna oluflturmaktad r. Yine Bankan n tahsis etti i fakat kullan lmayan krediler için de taahhüt komisyonu ad yla %0,75 oran nda faiz ödenmektedir. Bunun d fl nda bankan n elde etti i karlar kurulufl yasas gere i üyelere da t lmay p finansman kaynaklar na eklenmektedir(öztürk, s.51). Banka kendi portföyünde bulunan menkul k ymetleri satarak da finansman olarak kullanmak üzere gelir elde edebilir. KRED POL T KASI Dünya Bankas herhangi bir projenin finanse dilmesini kalk nma için yeterli görmemekte ve sosyal ve iktisadi yap n n tümüyle dönüfltürülmesini esas almaktad r. Bu yüzden Banka bafllang çta sadece iktisadi kalk nmaya yard mc olacak projeleri desteklerken giderek toplumsal yap y topyekün de ifltirecek ve dönüfltürecek programlara yönelmifltir. Bu hedef de iflikli i Bankay geleneksel anlaflmalar yerine yap sal de iflikliklere yer veren projelerle, sektörel uyum projelerine yöneltmifltir. Son zamanlarda bu kredilerin daha da çeflitlendi i gözlenmektedir. DB istekli ülkelere üç tip kredi açmaktad r. Proje Kredileri: Bankan n uygulad en önemli kredi biçimidir. DB nin kuruluflundan bu yana geleneksel olarak geliflmekte olan ülkelerin kalk nmas n ayard m edecek projelerin finansman için sa lanan krediler bu grup içinde de- erlendirilmekteydi. Banka esas itibariyle dikkatle haz rlanm fl, usulüne uygun olarak onaylanm fl, de erlendirilmesi yap lm fl ve uygulamas bafllam fl projelere kredi sa lamaktad r. Kuruluflundan bu yana Banka, IDA ile birlikte toplam 92 milyar ADB dolar tutar nda 3,094 projeye kredi vermifltir. Bu projelerin %90 dan fazlas e itim, tar m ve alt yap gibi öncelikli alanlardaki projelere verilmifltir. Bunun nedeni borç alan ülkenin ekonomik geliflmesine katk da bulunacak sa lam ve üretken projelerin seçilmesinin yan s - ra kredinin geri ödenme riski de göz önünde tutulmufl olmas d r. DB hem bir kalk nma ve yard m kurumu hem de mali bir kurumdur. Bu sebeple desteklenen projeler kurumun bu her iki yönünden de tatmin edici olmal d r. Söz konusu nedenlerden dolay kalk nmay 75

6 Yrd. Doç. Dr. Recep ULUSOY hedefleyen bu krediler geliflmifl ülkeleri de il geliflmekte olan ülkelere verilmektedir(öztürk 52). Banka taraf ndan aç lan krediler ile garantiler toplam sermaye ve rezervleri geçemez. Krediler sadece devletlere verilmekte, özel flirketlere aç lan krediler için devlet garantisi istenmektedir. Ayr ca projeler DB personeli taraf ndan incelenir, uygun ve yeterli bulunduktan sonra kredi aç labilir. Yap sal Uyum Kredileri: DB bu kredi biçimini 198 den sonra gelifltirmifltir. Toplumun her bak mdan yeniden yap land r lmas n hedefleyen programlar desteklenmektedir. Bu tür programlar genel sorunlarla ilgili olabilece i gibi sektörler baz nda da olabilir. Bu tip kredi alan ülkeler genellikle ekonomik aç dan zay f olduklar ndan dünya ile entegrasyon en önemli amaçt r. Bu aç dan de erlendirildi- inde baz ülkeler bu tür kredileri almak zorundad rlar ve baflka tercihleri yoktur ve bu yönüyle sözkonusu kredi biçimi yo un olarak elefltirilmektedir. IMF nin uygulad Stand-by anlaflmalar bu tür kredilere bir örnektir. DB da 1980 den sonra standart bir yap sal uyum program gelifltirilerek özellikle az geliflmifl ülkelerin iktisat politikalar n yönlendirilmesinde büyük bir baflar sa lam flt r. Bu tip programlar n iki amac var d r. Birincisi IMF, DB, özel bankalar ve devlete ait borçlar n düzenli olarak ödenmesini sa lamak; ikincisi de azgeliflmifl ülkelerin ihraç ürün fiyatlar n daha da düflürmektir. Kredi anlaflmalar geri ödeme garantisini kendi koflullar ndan almaktad r. Ço u kere kredi verilen iflle ilgili olmayan ve s n rs z olan bu koflullar yerine getirilmedikçe kredinin kullan lmas mümkün olamamaktad r(öztürk, s.53) Karma Krediler: Özellikle 1990 sonras nda de iflin dünya koflullar DB n kredi verme politikas nda yeni aray fllara yöneltmifltir. Yukar da anlat lan kredi yöntemlerinin cazibesini nisbi olarak kaybetti ini gören DB daha esnek kredi yöntemlerini gelifltirmifltir. Kredilerin Kullan m fiartlar : Dünya Bankas ndan al nan her kredi ödeme koflullar n n belirlendi i bir anlaflmaya dayan r ve taraflarca imzalan r. E er kredi bir yat r m projesi ya da uyum program için al n yorsa veya do rudan bir hükümet ad na veriliyorsa bu bir kredi anlaflmas ile mümkündür. Bunun d fl nda mektup ve hibe biçiminde anlaflmalar da var d r. Ayr ca Banka üye ülkelerin kamu kurum ve kurulufllar na da kredi sa lamaktad r. Ancak bu durumlarda hükümet garantisi istenir. Hemen bütün kredi anlaflmalar nda kredi kullan mlar n n Bankan n istek ve amaçlar na uygunlu unun ba ms z denetim kurulufllar nca denetlenece i belirtilmektedir. Bu anlaflmalar çerçevesinde DB uluslar aras ihale yöntemini kabul etmektedir. Ancak bunun istisnalar da vard r. Banka yasalar na göre ihalelere kat lacak kifli ya da kurumlar mutlaka üye ülkeye mensup olmak zorundad rlar. Kredilerin geri ödenmesi de baz koflullara ba lanm flt r. Buna göre ülkeler fert bafl na düflen milli gelir ölçe inde üç guruba ayr lm flt r., En yüksek gelir gurubu için 15 y ll k vade 3 y l ödemesiz Orta gelir grubu için 17 y l vade 4-5 y l ödemesiz Düflük gelir grubu için 20 y l vade 5 y l ödemesiz. Ayr ca ödemenin eflit miktarlarda m yoksa artan miktarlarda m ödenece ini borçlunun tercihi belirlemektedir. Kredi anlaflmalar imzalan rken uygulanacak faiz oranlar belli de ildir ve de iflken faiz uygulan r. Böylece DB kredi maliyetlerindeki art fl faizlere yans tmay hedeflemektedir. Bu sebeple Banka her y l Ocak ve Haziran aylar nda Londra borsas ndaki faiz oranlar n dikkate alarak kendi uygulayaca oranlar belirlemektedir(öztürk, s.53-54) TÜRK YE LE L fik LER Türkiye Dünya Bankas na 1947 y l nda üye olmufl ve 2000 y l itibariyle 159 kredi anlaflmas yapm fl ve halen 4,222 milyar tutar nda 14 kredi anlaflmas devam etmektedir y l itibariyle Türkiye Dünya bankas ndan kredi alan ülkeler aras nda 3. s rada yer almaktad r(www.hazine.gov.tr). 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle Türkiye nin Dünya bankas na olan borcu 6,232 milyar $ d r ve 193 milyar $ l k d fl borç içindeki pay yüksek de ildir. Türkiye Dünya Bankas ile iliflkileri gayet iyi götürmektedir ve borçlar n muntazam flekilde ödemektedir. Hatta bu aç dan Dünya bankas na kaynak aktaran bir konumdad r. Ayr ca Bankan n ülkemizin yeniden yap land r lmas sürecinde çok büyük katk s olmufltur. Bir bak ma dünya Bankas kredileri böyle yorumlan rken baz yazarlar bu kredilerin geliflme yolundaki ülkelerin özellikle de uzak do u ülkelerinin ithalat n art rd n ve böylece yine geliflmifl ülkelere yarar sa lad n iddia etmektedirler.her ülke ve her anlaflma için de iflik olmak üzere kredi anlaflmalar na eklenen koflullar yönetimlerin bu kredileri tam anlam yla ülke ç karlar için kullanmas na engel teflkil etmektedirler. Mesela uluslar aras ihale kurallar n n kullan lmas flart gibi. Yine yurt d fl ndan uzman personel çal flt r lmas flart da böyledir. Sonuçta yukar da da belirtildi i gibi kaynaklar n tekrar ülke d - fl na aktar lmas söz konusu olmaktad r.(kaya, s.39). Bütün bu koflullar elbette Türkiye yi de etkilemektedir. Burada hemen flunu da belirtmek gerekir ki özellikle son y llarda iktisadi durumu giderek iyileflen Türkiye uluslar aras kurulufllar n ihmal edemeyecekleri bir potansiyele sahiptir. Bu da baz flartlar n Türkiye lehine döndürülebilmesi için bir f rsat olarak ortaya ç kmaktad r.bankan n Türkiye ye verdi i önem zaman zaman yetkililerce de dile getirilmektedir(ajay Chhibber, 2000 Dünya Bankas Türkiye Direktörü, flveren Dergisi, Say : Eylül 2000).1994 ve 2001 krizleri baflta olmak üzere Dünya Bankas Türkiye ye çeflitle destekler sa lam flt r(bkz:türkiye de Dünya Bankas -Ülke Yard m De erlendirmesi , , 76

7 DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE SONUÇ VE DE ERLEND RME Yaz n n bafl ndan beri yap lan aç klamalardan Dünya Bankas n n gerçekten bir banka olmad BM nin bir uzman kuruluflu oldu u ve evrensel baz hedeflerinin bulundu u belirtilmifltir. Bankan n ilk kuruluflundaki amac özellikle ll. Dünya Savafl ndan yak lm fl ve y - k lm fl olarak ç kan Avrupa n n yaralar n sarmak ve bundan böyle ç kabilecek do al afet ve krizlere karfl gerekli önlemleri almakt. Ancak Dünyan n geliflen koflullar nda sorunlar da h zla de iflti ve önemli derecede art fl gösterdi. Son zamanlarda Dünya Bankas açl k, nüfus art fl ve gelir da l m gibi sorunlar üzerine odaklanm flt r.bankan n tarihli kendi verilerine göre Dünyan n y ll k 31 trilyon $ gelir elde etti i baz ülkelerde kifli bafl na 40 bin $, baz ülkelerde de 700 $ a düfltü ü belirtilmektedir. Hatta 1,2 milyar kifli günde 1 $ ile geçinmek zorundad r. Bundan daha ac s, geliflmekte olan ülkelerde her gün 33 bin çocuk ölmektedir. Bu ülkelerde, her dakika içinde birden fazla kad n do um yaparken hayat n kaybetmektedir. Yoksulluk yüzünden, ço u k z olmak üzere 100 milyondan fazla çocuk okula gidememektedir. E er böyle giderse yoksulluk çeken bu nüfusun gelecek 50 y lda 3 milyar olaca tahmin edilmektedir. flte Dünya Bankas bu iki taraf n aras nda bir köprü rolü üstlenerek zengin ülkelerin kaynaklar n yoksul ülkelerin kalk nmas na aktarmaya çal flmaktad r. Bu alanda dünyan n en büyük kuruluflu olan DB yoksul ülkelerin yetkililerine okul, hastane, su ve elektrik temini gibi altyap yat r mlar ve çevrenin korunmas gibi konularda öncülük yapmakta ve destek sa lamaktad r. Banka 2002 y l boyunca 100 ün üzerinde azgeliflmifl yoksul ülkeye hibe, faizsiz ya da düflük faizli toplam19.5 milyar $ kredi sa layarak yukar da ad geçen sorunlar n hafifletilmesi için destek vermifl ayr ca teknik yard m da yapm flt r. Dünya Bankas n n kendi beyanlar na göre bu konularda çal flmalar devam etmekte ve baz baflar lar elde edilmektedir. Ancak baz kesimler bunun aksini iddia etmekte ve DB nin kendi as l politikalar n göz ard etti ini ileri sürmektedirler. Ancak bugün itibariyle banka bu sosyal sorunlarla ve küresel politikalarla eskiden hiç olmad kadar ilgilenmektedir. Dünya Bankas na yap lan en büyük elefltiri yoksullu- un azalt lmas ba lam nda yapt çal flmalarla ilgilidir. Çünkü Bankan n en büyük hayali Yoksullu un olmad bir dünyad r. Zaten kurumun en büyük misyonu yoksullu un yok edilmesidir. Ancak Bankan n izledi i politikalar n yoksullu u ne ölçüde azaltt konusunda farkl de erlendirmeler vard r. Yat r mlar için sa lanan yard mlarla yoksullu un azalt lmad, teknoloji aç n n kapat lmad, e itim ve befleri sermaye birikimi için sa lanan kaynaklar n da büyüme ve yoksullukla mücadelede hedeflen sonuçlar ortaya ç - karmad baz araflt rmac lar taraf ndan öne sürülmektedir. Dünya Bankas çevreleri ise h zl nüfus art fl ile, sorumlular n nüfus art fl h z n kontrol için yeterli kaynak ay rmamalar n baflar s zl n temel sebebi olarak göstermektedirler. Di er baz iktisatç lar ise yüksek nüfus art fl meselesinin bir hurafe oldu unu, esas nüfus kontrolünün ekonomik kalk nmadan geçti ini belirtmektedir. Demek oluyor ki tarihi örneklerden de anlafl ld üzere nüfus art fl h z kalk nma ile birlikte azalmaktad r. Gelir ve e itim düzeyini art rmadan nüfus art fl n kontrol çabalar sonuçsuz kalmaktad r. Bir baflka elefltiri de Dünya Bankas n n geliflmekte olan ülkelere sa lad yard mlar n gerçekte, yoksullukla mücadeleden çok borç krizlerini afl p makro istikrar sa lamaya yönelik olmas d r. Bankan n borç verme sürecinde yoksulluk ve çevre gibi konular yeterince dikkate almad hususu da s kl kla gündeme getirilmektedir. Sonuçta DB n n di er konularda baflar lar oldu u kabul edilse bile yoksullukla mücadelede baflar s z oldu u görülmektedir. Nitekim, 1990 l y llarda 24 ülke yap sal denge amac yla 143 kredi anlaflmas yapm flt r. Uygulama sonunda üretimde büyük kay plar ortaya ç km fl ve yoksulluk artm flt r. O kadarki bu ülkelerde günlük 2 $ dan daha afla gelir elde edenlerin oran 1,7 den uygulama sonunda 20,8 e yükselmifltir. Baz iktisatç lar daha da ileri giderek, DB ve IMF programlar n n, yoksullu un daha da artmas na ve küreselleflmesine neden oldu unu iddia etmektedirler(uzun, ). Dünya üzerinde yoksullu un azalt lmas için yap lanlar takdir edilmekle birlikte çal flmalar yeterli de ildir. Uluslar aras baz kurulufllar n çabalar son y llarda önemli derecede at fllar gösterse de dünya üzerendeki yoksul nüfus istenen düzeye indirilememifltir. Gerek Dünya Bankas ve gerekse mahalli kurulufllar n çabalar, iflbirli i içinde devam etmelidir. Bu da her halde bugün yaflayan insanlar n gelecek kuflaklara en önemli görev ve sorumluluklar olsa gerektir. 1 Kaynaklar: 1- Karluk, Halil., Uluslararas Ekonomik Kurulufllar ve Birleflmeler, Ankara Paras z, lker., Dünya Ekonomisi, Bursa Öztürk, lhan., Dünya Bankas Politikalar, Ça Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi Haziran Kaya, Safiye., Dünya Bankas ve Türkiye, Say fltay Dergisi, Say : Worldbank Annual Report., Ajay Chhibber., flveren Dergisi, Eylül Uzun, Ayfle Meral., Yoksulluk Olgusu ve Dünya Bankas, C.Ü. BF Dergisi, c.4, Say 2, Bedirhano lu, P nar., Yeni Sa n Yolsuzluk Gündemi ve Devletin Dönüflümü, ( ) 1 Ayr ca bkz:. Paras z, U. Baflo lu, N. Sönmezo ullur, Dünya Ekonomisi, Bursa 2001; Ülke Ekonomik Memorandumu, P nar Bedirhano lu, 77

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas YURTDIfiINDAN TEM N ED LEN VADES B R YILDAN UZUN NAKD KRED LER N YURT Ç YERLEfi K F RMALARA GERÇEK MAL YET Dr. Rasim Y lmaz Dumlup nar Üniversitesi, BF 1. G R fi Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı