DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Recep ULUSOY* DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE ÖZET Dünya Bankas, bugün itibariyle Dünyan n en büyük uluslararas siyasi örgütü olan BM Teflkilat n n mali politikalar n belirlemek ve yürütmekle görevli özel bir ihtisas kurulufludur. Birleflmifl Milletler üyesi olan Türkiye, 1947 tarihinden beri Dünya Bankas n n da üyesidir. Bu yaz da Dünya Bankas ve Türkiye iliflkileri üzerinde durulacakt r. World Bank and Turkey ABSTRACT World Bank is a unique organizations which has duties of preparing and practising the one of the biggest political organization s, UN, fiscal policy. UN s member Turkey is also has been member of World Bank since In this paper the relations between Turkey and World Bank is examined. G R fi ki dünya savafl ve bir de iktisadi kriz yaflayan dünya, ç kabilecek yeni olaylara engel olmak amac yla baz giriflimler bafllatm flt r. Bunlardan en önemlisi flüphe yok ki BM dir. 2 Eylül 1945 de ll.dünya savafl bitmifl, müttefik devletler ABD, Rusya ve Birleflik Krall k savafl kazanm fl, fakat arkas nda y k lm fl, büyük tahribata u ram fl bir Avrupa b rakm flt. Bunun d fl nda Dünyan n pek çok ülkesinde yoksulluk, açl k ve k tl k vard. Asl nda bütün bu sorunlar için çözüm aray fllar çok önceden bafllat lm fl ve BM cemiyeti kurulmufltu. Ancak bu giriflim ll. Dünya savafl n n ç kmas na engel olamam flt r. Bu bak mdan bu sefer oluflturulacak teflkilat n çok daha güçlü olmas gerekiyor ve Dünya bar fl n n sa lanmas nda etkin rol almas isteniyordu. flte böyle bir ortamda 51 ülkenin ifltirakiyle 24 Ekim 1945 tarihinde BM Teflkilat kurulmufl ve 111 maddelik anayasas imzalanm flt r. BM Teflkilat n n kurulufl çal flmalar yürütülürken bir taraftan da dünyan n bozulan mali dengeleri de çok yak ndan takip edilmifl ve bu ba lamda 1-22 temmuz 1944 tarihleri aras nda ABD nin Bretton Woods kentinde uluslar aras para ve finans konferans düzenlenmifltir. Bu konferansta al nan kararlar gere ince ve BM Teflkilat n n çal flmaya bafllamas ndan hemen sonra 27 aral k 1945 tarihinde Dünya Bankas (WB) ve Uluslararas Para Fonu(IMF) adlar nda iki mali örgüt kurulmufltur. Al nan karalara göre amaç savafltan sonra tahribata u rayan ülkelerin yaralar n sarmak ve bu ülkelerin özellikle alt yap yat r mlar na kaynak sa lamakt r. Dünya Bankas 15 Kas m 1947 tarihinden itibaren de Birleflmifl Milletlerin bir ihtisas kuruluflu olmufltur. DÜNYA BANKASI GRUBU Dünya Bankas grubuna dahil 5 kurulufl vard r Bunlardan her biri kendi bafl na nihai karar almaya yetkilidir ve geliflmekte olan ülkelerde yoksullukla mücadele ve hayat standard n n yükseltilmesi konusunda görev alm fllard r. Dünya Bankas Grubu 5 kuruluflun tümünü içerir. Dünya bankas kavram ise sadece IBRD ve IDA y ifade eder(www.worldbank.org). Bu kurulufllar n bir grup içinde ifade edilmesi, Tümünün baflkanl n IBRD baflkan n n yapm fl olmas ndan Yönetim, amaç ve ifllevler bak m ndan DB ile do rudan ilgisi bulunmas ndan Di er kurumlara üye olabilmek için öncelikle DB ye üye olma gere inden kaynaklanmaktad r. Bir baflka deyiflle bu kurulufllar kaynak ve hesaplar bak m ndan birbirinden ba ms z olmakla birlikte üyelik, amaçlar ve yönetim iliflkileri aç s ndan DB çat s alt nda toplanm fllard r(öztürk, s.38). Bu k sa aç klamadan sonra söz konusu kurulufllar k saca tan mlanacak ve bu yaz n n as l konusu olan DB na dahil iki kurulufl üzerinde durulacakt r. Uluslar aras Finans kurumu(ifc): 1956 y l nda kurulmufl olup bugün 178 üyesi vard r. As l görevi özel sektör arac l ile ekonomik kalk nmay gelifltirmektir. Bu kurulufl özel giriflime yat r m yapar ve müflterilerine uzun vadeli kredi, garanti ve * Sakarya Üniv. BF Ö retim Üyesi 71

2 Yrd. Doç. Dr. Recep ULUSOY risk yönetimi sa lar. Yan s ra dan flmanl k hizmeti de verir. IFC özel sektörün uygun bulmad bölge ve sektörlere yat r m yap lmas n teflvik eder ve bu bölge ve alanlarda ümit vaat eden f rsatlar gelifltirir. Ayr ca bu kurulufl verdi i krediler için devlet garantisi talep etmez. Fakat IFC ile iliflkiler kamu yetkilileri taraf ndan yürütülmektedir. IFC nin 2002 mali y la taahhütleri 75 ülkede 204 flirkete ayr lan 3 milyar $ d r. Türkiye bu kurulufla 1956 y l nda üye olmufltur.(www.worldbank.org; Öztürk, s.42). Çok Tarafl Yat r m Garanti Ajans (MIGA): 1988 y l nda kurulan ve 157 üyesi bulunan bu kurulufl geliflmekte olan ülkelere yönelik yabanc sermaye yat r mlar n risklere karfl korumak, garanti alt na almak üzere kurulmufltur. Bunun yan nda kendine pazar arayan uluslar aras sermayeye sigorta sa layarak onu muhtemel risklere karfl korur mali y l itibariyle sa lanan garantiler 1.36 milyar $ d r. DB üye olan her ülke MIGA ya da üye olabilir. Türkiye bu kurulufla 1988 y landa üye olmufltur. Bu kurulufl ayr ca teknik yard m sa lar ve gerekti inde arabuluculuk yapar(öztürk, s.43; Uluslar aras Yat r m Anlaflmazl klar n n Çözüm Merkezi(ICSID): ICSID, yat r m uyuflmazl klar nda uzlaflma ve tahkim olanaklar sa layarak yabanc yat r m teflvik etmeye çal flmaktad r. Bu suretle ülkelerle yabanc yat r mc - lar aras nda müflterek güvenin oldu u bir ortam yarat lmaktad r. Yat r mlarla ilgili birçok uluslararas sözleflme, ICSID n n tahkim imkanlar na referansta bulunmaktad r. ICSID nin, tahkim hukuku ile yabanc sermaye hukuku alan nda araflt rma ve yay n faaliyetleri de vard r y landa görüflülen dava say s 16 d r. Türkiye nin 1989 y landa üye oldu u kuruluflun halen 143 üyesi vard r(www.worldbank.org; Öztürk, s.44). Uluslar aras Kalk nma Birli i(ida): 1960 y l nda kurulmufl olup 165 üyesi vard r. Bu kurulufl esas olarak yoksul ülkelerin kalk nma çabalar nda ihtiyaç duydu u finansman sa lamak üzere oluflturulmufltur. Kurulufl amac üye ülkelerin en yoksullar - n n verimlili i ve hayat standard n yükseltmek suretiyle kalk nma çabalar na katk da bulunacak kredileri, bu ülkelerin ödemeler dengesinde afl r yük oluflturmayacak flartlarla sa lamak t r. Bu aç dan bak ld - nda IDA kredilerinin DB n n di er kredilerinden iki önemli fark vard r. IDA kredileri her üye ülkeye de il, kifli bafl na milli geliri yoksulluk s n r n n alt nda kalan ülkelere verilmektedir. IDA, bu flekilde dünyan n bu en yoksul ülkelerine y lda ortalama 6 milyar $ kredi vermektedir. IDA kredilerinin ikinci özelli i 0 faizli ve 10 y l geri ödemesiz olmak üzere y l vadeli imtiyazl kalk nma kredileri olmas d r. Ancak hibe biçiminde olmay p geri ödenmesi gerekir.kredi uygulamas ndaki bu iki fark d fl nda IDA Dünya Bankas ile birlikte hareket etmektedir. IDA ya üye olmak için öncelikle DB ye üye olmak gerekir y l itibariyle IDA n n verdi i krediler, 64 ülkede 160 yeni faaliyet için 8.7 milyar $ d r. Türkiye bu kurulufla 1960 y landa üye olmufltur.ida ya yap lan katk larla, Dünya Bankas 2.4 milyar insan n bar nd - dünyan n en yoksul ülkelerine y lda 6-7 milyar dolar faizsiz kredi verebilmektedir. Piyasa koflullar nda borçlanma kapasiteleri çok düflük veya hiç olmayan bu ülkelerde, sa lanan bu mali deste in hayati önemi vard r. Bu ülkelerin büyük k sm nda ortalama gelir kifli bafl na y lda 500 dolar n alt nda olup, ayr ca birçok insan bunun alt nda bir gelirle yaflam n sürdürmektedir. IDA, e itim, sa l k, temiz su ve sa l k koruma gibi temel hizmetlerden daha iyi biçimde yararlan lmas na yard mc olmakta ve ekonomik kalk nma ile istihdama yönelik reformlarla yat r mlara destek vermektedir(www.worldbank.org). Uluslar aras mar ve Kalk nma Bankas (IBRD): Bugün Dünya Bankas denildi inde bu kuruluflun akla geldi i girifl k sm nda belirtilmflti. DB n n kurulufluna dair düflünceler 1-22 Temmuz 1944 y l nda Bretton Woods da yap lan Birleflmifl Milletler Para ve Maliye Konferans nda gündeme getirilmifltir. Esasen bu dönemde Birleflmifl Milletler Teflkilat henüz resmen kurulmam flt r. Bir taraftan Birleflmifl Milletler Teflkilat n n kurulufl çal flmalar devam ederken efl zamanl olarak DB n n oluflturulmas yönünde de ciddi çal flmalar yap lm flt r. Buradan anlafl l yor ki ll. Dünya Savafl y llar nda ve sonras nda Dünya çok büyük mali ve siyasi s k nt lar yaflam fl ve bu zorluklar hem BM ve hem de DB gibi Dünyaya yön verecek olan siyasi ve mali kurumlar n kurulmas n zaruri k lm flt r. flte bu anlay flla Bretton Woods konferans düzenlendi. Bu konferansa SSCB dahil 44 ülkenin gayri resmi temsilcisi kat ld. Bu toplant da ll. Dünya savafl n n çeflitli ülkelerde ve özellikle Avrupu da yapt a r tahribat n giderilmesi için ihtiyaç duyulan uzun vadeli finansman sa layacak Uluslar aras mar ve Kalk nma Bankas (IBRD) ile uluslar aras ödemelerdeki k sa süreli darbo azlar finanse edecek ve kambiyo kurlar n n istikrar n sa layacak Uluslar aras Para Fonu(IMF) nun kurulmas n öngören bir proje haz rland. Bu projenin onaylanmas sonucu 27 Aral k 1945 tarihinde DB 1946 y l nda da IMF kurulmufltur(öztürk, s.39). Mevcut haliyle DB Dünyan n en büyük kurulufllar ndan olup merkezi Washington dad r ve çeflitli ülkelerde 109 temsilcisi bulunmaktad r y l sonu itibariyle merkez ve taflrada toplam 10,000 bin kifli istihdam etmektedir(www.worldbank.org). DB ana sözleflmesinin 1. maddesinde Bankan n kurulufl amaçlar aç klanm flt r: 72

3 DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE Üye ülkelere savafl n yapt tahribat n düzeltilmesi dahil olmak üzere kalk nma ve yeniden yap lanma çabalar na, verimli sermaye yat rmalar kanal yla yard mc olmak, geliflme yolundaki ülkelerin kaynaklar - n n ve verimli imkanlar n n gelifltirilmesini özendirmek Özel ve yabanc yat r mlara garanti vermek ya da kat l mda bulunmak; özel sektörün yetersiz oldu u bölge sektörlerde kendi kaynaklar n kullanmak Uluslar aras ticareti gelifltirmek ve ödemeler dengesi istikrar n sa lamak amac yla uluslar aras yat r mlar özendirmek. Baflka kanallardan sa lanan kredileri yeniden düzenlemek ya da garanti etmek suretiyle daha yararl ve acil projelerde öncelikle kullan lmas n sa lamak. Savafl döneminden bar fl dönemine geçiflte yat r mlara uygun koflullar n sa lanmas için gerekli çal flmalar yapmak(e ilmez, 1997) Ana sözleflmede belirtilen bu amaçlar 11. Dünya savafl sonras avrupa n n onar lma iste ini aç kça ortaya koymaktad r. Ama bugün hem konular ve hem de flartlar çok de iflmifltir. Art k bugün Bankan n en çok ilgilendi i konular yoksulluk, çevre ve sa l k ve di er baz küresel sorunlard r. IBRD 2002 y l sonu itibariyle 40 ülkeye 96 yeni faaliyet için 11.5 milyar $ kredi vermifltir(www.worldbank.org). DÜNYA BANKASINA ÜYEL K IMF ye üye olan her ülke DB na da üye olabilir. Türkiye nin 1947 y l nda üye oldu u Bankan n 2006 y l itibariyle üye say s 184 e ulaflm flt r(www.worldbank.org). Dünya Bankas üye ülkelerle iliflkilerini kamu arac l ile yürütür. Bunun iki temel nedeni vard r. Kurum, ana sözleflmesine göre sadece üye ülke hükümetine ya da hükümet garantisi alt nda bir kamu kurulufluna verebilir. Di er bir nedeni ise Bankan n çal flmalar esnas nda ihtiyaç duydu u bilgiler kamunun elinde bulunmaktad r. Üye ülkeler de Banka ile iliflkilerini mali ajan olarak kabul edilen hazine, merkez bankas ya da benzeri bir kamu kurumu arac l ile yürütmek zorundad rlar. Ayr ca üye ülkeler merkez bankas veya benzeri bir kurumunu kendi paras cinsinden olan sermaye yükümlülü ünü muhafaza etmek için muhafaza kurumu olarak tayin etmek ve bunu Bankaya bildirmek zorundad r. Ülkelerin Dünya Bankas na üyelik amaçlar da de iflmektedir. Geliflmifl ülkeler bu sayede Dünya politikas nda etkili olmay ve kendi flirketlerinin ifl almas n beklerken, az geliflmifl ülkeler kalk nma için ihtiyaç duyduklar finansman n ve di er desteklerin sa lanmas n amaçlamaktad rlar(öztürk, s.44). SERMAYE VE OY DA ILIMI Dünya Bankas n n kurulufltaki sermayesi 10 milyar $ idi(karluk, s.183) tarihi itibariyle bankan n nominal sermayesi 190,811 milyon $ d r. Bunun 189,718 milyon $ ihraç edilmifl sadece 11,483 milyon $ ödenmifltir. Geri kalan 178,235 milyon $ da taahhüt edilmifltir. Ödenmifl sermayenin 9,125 milyon $ broç verilebilir durumda olmakla birlikte kalan 2,358 milyon $ borç verilmeye uygun de ildir. Yine bu tarih itibariyle Bankan n toplam aktifleri 212,865 milyon & a ulaflm flt r(worldbank annual report 2006 s.7-19). Dünya Bankas na üye her ülkenin belirli bir sermaye pay vard r. Bu pay iki k s mdan oluflmaktad r. Pay n %20 si alt n veya ABD dolar cinsinden peflin ödenir. %80 i ise üye ülkeye aç lacak kredilerle ilgili özel bir durumun ortaya ç kmas halinde ödenir. DB yönetim kurulunun _ ço unlukla alaca bir kararla her zaman sermaye art r m na gidebilir. Üyeler asgari paylar n korumak kayd ile ek pay alabilirler. DB yasalar na göre bir üye ülkenin sermaye pay n n yüksekli i o ülkeye daha fazla kredi kullanma imkan vermez. Ancak Bankan n karar ve uygulamalar nda daha etkili olmas na imkan verir, oy gücünü art r r. Bu bak mdan geliflmifl ülkeler yüksek sermaye paylar ile banka yönetiminde daha etkilidirler. Üyelerin oy a rl her ülkenin sahip oldu u toplam sabit ve de iflken oylar n DB toplam oy say s na oranlanmas ile bulunur. Ancak burada farkl bir durum ortaya ç kmaktad r ve ABD dolar na iki ayr de er atfedilmektedir. Buna göre sermaye pay n n ifadesinde kullan lan ABD dolar n n de eri baflka, oy gücünün ifadesinde kullan - lan ABD dolar n n de eri baflkad r. Bu farkl l k tarihinde alt n standard n n b rak larak SDR(özel çekme haklar ) ad verilin döviz sepeti sistemine geçilmesinden kaynaklanmaktad r. Buna göre 1 SDR= ABD $ d r. Üye ülkelerin oy gücü basit formülle flu flekilde hesaplan r: Üye ülkenin sahip oldu u Sabit oy + De iflken oy : DB n n sahip oldu u toplam oy. Tablo 1 de en çok oy hakk na sahip ülkeler gösterilmifltir. Buna göre ABD % 16,39 ile en büyük oy gücüne sahiptir. Tablo:1 Kaynak: 2006 Worldbank Annual Report s.57-60( ) 73

4 Yrd. Doç. Dr. Recep ULUSOY Dünya Bankas, üyesi olan hemen hemen her ülkeye destek sa lam flt r tarihi itibariyle 100 e yak n ülkeye 137,492 milyar $ de iflik biçimlerde kredi ve destek sa lanm flt r. Bu kredilerin 103,004 milyar $ halen ödenmemifltir. Tablo ll de dünyan n en borçlu ülkelerinin listesi verilmifltir. Tablo 2. Kaynak:2006 Worldbank Annual Report) s ( ) Dünya Bankas ayr ca pek çok ülkeye kalk nma kredisi de sa lamaktad r. Yine ad geçen rapora göre dünya bankas 100 den fazla ülkeye 149,054 milyar $ kalk nma kredisi sa lam fl ve bunun da 127,028 milyar $ ödenmemifltir. Tablo lll de dünyan n en çok kalk nma kredisi alan ve borcu olan ülkelerin bir listesi verilmifltir. Tablo 3. Kaynak:2006 Worldbank Annual Report ( ). s KURUMSAL YAPISI VE YÖNET M Dünya Bankas Grubu Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu ve Baflkan olmak üzere üç organ taraf ndan yönetilmektedir. Asl nda bu organlar IBRD ile birlikte di- er kurumlar ndan da sorumludurlar. Ancak grup üyelerinin her birinin, bir k s m görevleri yürütmek üzere kendi yönettim organlar da vard r. Kalk nma Komiteleri de yönetim yap s içinde yer almaktad r. Sözü edilen bu icra organlar n k sa k sa aç klamakta yarar var d r. Guvernörler Kururlu: Üye ülkelerce belirlenen bir asil ve yard mc s ndan oluflur ve üye ülke say s na ba l olarak de iflir. Guvernörler genellikle ülkelerin maliye bakanlar, yard mc lar da Merkez Bankas baflkanlar d r. Bu kurul en az y lda bir defa ve istedi i zamanlarda toplanarak y ll k raporlar ve hesaplar onaylar, genel politikalar gözden geçirir.üye ülke istedi i zaman temsilcisini veya yard mc s n de ifltirebilir.guvernörler kurulunda kararlar 2/3 ço unlukla al n r(öztürük, s.47) Yürütme/ cra Kurulu: 24 üyeden oluflun Yürütme Kurulu DB n n yönetiminden sorumludur. Bu kurul Banka ana sözleflmesiyle kendisine verilen görevlerin yan nda Guvernörler Kurulu taraf ndan verilen görevleri de yapar. Kurul üyelerinden 5 i Bankada en yüksek sermaye pay na sahip ABD,Almanya, Japonya, Fransa ve ngiltere taraf ndan atan r. Bunlar n d fl nda S. Arabistan, Rusya ve Çin nin de kendilerinin seçti i birer temsilci bulunur. Kalan 16 üye ülke gruplar ad na seçilir ve bir üye bir çok üye ülkeden oluflan bir grup ülkeyi temsil eder(ötürk, s.47; Karluk, s.187). Bu durumda az geliflmifl ülkeler için ortalama 11 ülkeye bir temsilci düflmektedir. Buna mukabil her geliflmifl ülkeyi bir üye temsil eder. O halde Dünya Bankas politikalar n n tesbitinde ve kararlar n al nmas nda geliflmifl ülkelerin etkisi ve a rl çok fazlad r. Türkiye grubunda 10 ülke vard r: Avusturya, Belarus, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Lüksemburg, Slovakya, Slovenya, Kazakistan. cra Kurulu üyeleri/direktörleri iki y ll na atan r veya seçilirler. DB baflkan bu kurulun da baflkan d r. Bu kurul kararlar n toplam oylar n yar s ndan bir fazlas - n n onay ile al r(www.worldbank.org) Dünya Bankas Baflkan : Baflkan Yürütme/ cra kurulu taraf ndan 5 y ll k süre ile atan r. Baflkan aday n n icra direktörü veya yard mc - s olmamas gerekir. Bugüne kadar Bankan n en büyük sermayedar olan ABD temsilcisinin Baflkan olarak seçilmesi bir gelenektir. Baflkan yürütme kuruluna baflkanl k eder. Eflitlik durumunda oy kullanabilir. Baflkan n çal flmalar nda yard mc olmak üzere 3 k - demli baflkan yard mc s gere i kadar da baflkan yard mc s vard r. Ayr ca DB içindeki tüm kurulufllar n da baflkan d r ve IMF baflkan ile ayn statüdedir(karluk, s.188) DEPARTMANLAR Banka ihtiyaç duydu u alanlarda ihtisas komiteleri, ofisler ve departmanlar oluflturmaktad r. Bunlar aras nda en yayg n olanlar teknik departmanlard r. Bankan n bir ülkeye kredi açmas söz konusu oldu u durumlarda krediye iliflkin inceleme ve de erlendirmeler bu komiteler taraf ndan yap l r. Teknik departmanlar 6 bölge ofisi halinde düzenlenmifltir. Bu ofisler Afrika Bölge Ofisi, Do u Asya ve Pasifik Bölgesi, Güney Asya Bölgesi, Avrupa ve Merkezi Asya Ofisi, Ortado u ve Kuzey Afrika Bölgesi, Latin Amerika ve Karayipler Bölgesidir. Bunlar n d fl nda yönetim ve hukuk depart- 74

5 DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE manlar da vard r. Bu departmanlar aras nda belki de en önemlisi Kalk nma Komitesidir. Bu komitenin uzun bir ad vard r. Geliflme Yolundaki Ülkelere Kaynak Transferi Hakk nda DB ve IMF Yönetim Kurullar n n Ortak Komitesi. Bu komite 1974 y l nda kurulmufl olup 24 üyesi vard r. Bu üyeler ya bir üye ülkeyi ya da bir grup ülkeyi temsil etmektedir. Temel görevi az geliflmifl ülkelere kaynak aktar m ve bu kaynaklar n kullan m n izleyerek ad geçen kurulufllara rapor vermek ve önerilerde bulunmakt r. F NANSMAN KAYNAKLARI Bankan n çeflitli kaynak ve dokümanlar ndan hem mali ve hem de kalk nmaya finansman sa layan bir kurum oldu u anlafl lmaktad r. Bu iki büyük hedef sa lam finans kaynaklar na sahip olmay gerektirmektedir. DB bafll ca 5 kaynaktan yaralanmaktad r. Bunlar; üye ülkelerin ödedikleri sermaye paylar,sermaye piyasalar ndan yap lan borçlanmalar, borçlu ülkelerin geri ödemeleri, menkul k ymet sat fl ve muhtelif gelirlerdir. Bu kaynaklardan sa lanan fonlar devalüasyon ve revalüasyon gibi baz tehlikelere karfl k smen korunmufltur. Bir ülke devalüasyon yaparsa, sermayeye kat lma pay nda meydana gelen düflme ile geri ödeyece i borçlarda meydana gelen azalma dolay s yla ortaya ç kan kay plar kendi milli paras ile karfl lamak zorundad r(karluk, s.188). Bankan n bafll ca finansman kaynaklar üç ana bafll k alt nda toplanabilir. Sermaye: DB en baflta gelen finansman kayna sermayesidir. Daha önce de belirtildi i gibi bankan n ödenmifl sermayesi ancak borç verilebilir fonlar aras nda say l r. Her ne kadar Bankan n aktif varl klar 212,326 milyon $ a kay tl sermayesi 190,8 milyon $ a ulaflsa da ödenmifl sermayesi sadece 11,483 milyon $ d r. Kurumun sermaye miktar n n önemi tart fl lmaz. Çünkü açaca kredilerin s n r n elinde mevcut imkanlar çizmektedir. Bununla birlikte Banka kredi verirken ço u kere sermaye kayna na baflvurmaz. Bunu sermaye paylar n n ödenmesinde üye ülkelere tan nan esneklikten de anlamak mümkündür. Zira üyelerin flu ana kadar ödedikleri sermaye paylar taahhüt ettikleri sermayenin %5 inden daha azd r. Bu durumda DB n n verece i krediler için temel kaynak mali piyasalardan yapaca borçlanmalard r(2006 Wolrdbank Annual Report,s.19; Öztürk, s.50). Sermaye Piyasalar ndan Borçlanmalar: Banka, kaynaklar n n çok büyük bir k sm n ABD, Japonya, sviçre, Almanya, ngiltere ve Eurobond piyasalar nda bono sat p borçlanma yoluyla sa lamaktad r. DB en yüksek AAA kredi notunu sahip bir kurumdur. Bu not ile bütün piyasalardan kolayl kla borçlanma imkan na sahiptir. Banka bu imkan da kullanarak borçlanma kaynaklar n üst seviyede çeflitlendirmektedir. Banka halen üye ülkelere sa lad kredinin %75 ini borçlanma yoluyla elde etmektedir. Ayr ca karl projelere kredi aç lmas Bankan n borçlanmas n da kolaylaflt rmaktad r. Bu noktada üye ülke hükümetlerinin aç lan kredilere garantör olmas önemlidir. Para ve faiz swaplar Bankan n baflvurdu u maliyet düflürme araçlar aras nda yer al r. Banka söz konusu yollardan borçlanarak temin etti i mali kaynaklar cari faiz oranlar n dikkate alarak uygun bir faizle üye ülkelere kredi olarak verir(karluk, s.189; Öztürk, s.50). Bugün pek çok üye ülkede DB n n borç senetleri vard r. Di er Gelirler: Düflük faiz oranl da olsa aç lan kredilerin geri ödenmesi halinde bu faizler Bankan n gelir hanesine yaz lmaktad r. Ayr ca bankan n kendi öz kaynaklan rdan verdi i krediler de geri ödenmesi halinde bir finansman kayna oluflturmaktad r. Yine Bankan n tahsis etti i fakat kullan lmayan krediler için de taahhüt komisyonu ad yla %0,75 oran nda faiz ödenmektedir. Bunun d fl nda bankan n elde etti i karlar kurulufl yasas gere i üyelere da t lmay p finansman kaynaklar na eklenmektedir(öztürk, s.51). Banka kendi portföyünde bulunan menkul k ymetleri satarak da finansman olarak kullanmak üzere gelir elde edebilir. KRED POL T KASI Dünya Bankas herhangi bir projenin finanse dilmesini kalk nma için yeterli görmemekte ve sosyal ve iktisadi yap n n tümüyle dönüfltürülmesini esas almaktad r. Bu yüzden Banka bafllang çta sadece iktisadi kalk nmaya yard mc olacak projeleri desteklerken giderek toplumsal yap y topyekün de ifltirecek ve dönüfltürecek programlara yönelmifltir. Bu hedef de iflikli i Bankay geleneksel anlaflmalar yerine yap sal de iflikliklere yer veren projelerle, sektörel uyum projelerine yöneltmifltir. Son zamanlarda bu kredilerin daha da çeflitlendi i gözlenmektedir. DB istekli ülkelere üç tip kredi açmaktad r. Proje Kredileri: Bankan n uygulad en önemli kredi biçimidir. DB nin kuruluflundan bu yana geleneksel olarak geliflmekte olan ülkelerin kalk nmas n ayard m edecek projelerin finansman için sa lanan krediler bu grup içinde de- erlendirilmekteydi. Banka esas itibariyle dikkatle haz rlanm fl, usulüne uygun olarak onaylanm fl, de erlendirilmesi yap lm fl ve uygulamas bafllam fl projelere kredi sa lamaktad r. Kuruluflundan bu yana Banka, IDA ile birlikte toplam 92 milyar ADB dolar tutar nda 3,094 projeye kredi vermifltir. Bu projelerin %90 dan fazlas e itim, tar m ve alt yap gibi öncelikli alanlardaki projelere verilmifltir. Bunun nedeni borç alan ülkenin ekonomik geliflmesine katk da bulunacak sa lam ve üretken projelerin seçilmesinin yan s - ra kredinin geri ödenme riski de göz önünde tutulmufl olmas d r. DB hem bir kalk nma ve yard m kurumu hem de mali bir kurumdur. Bu sebeple desteklenen projeler kurumun bu her iki yönünden de tatmin edici olmal d r. Söz konusu nedenlerden dolay kalk nmay 75

6 Yrd. Doç. Dr. Recep ULUSOY hedefleyen bu krediler geliflmifl ülkeleri de il geliflmekte olan ülkelere verilmektedir(öztürk 52). Banka taraf ndan aç lan krediler ile garantiler toplam sermaye ve rezervleri geçemez. Krediler sadece devletlere verilmekte, özel flirketlere aç lan krediler için devlet garantisi istenmektedir. Ayr ca projeler DB personeli taraf ndan incelenir, uygun ve yeterli bulunduktan sonra kredi aç labilir. Yap sal Uyum Kredileri: DB bu kredi biçimini 198 den sonra gelifltirmifltir. Toplumun her bak mdan yeniden yap land r lmas n hedefleyen programlar desteklenmektedir. Bu tür programlar genel sorunlarla ilgili olabilece i gibi sektörler baz nda da olabilir. Bu tip kredi alan ülkeler genellikle ekonomik aç dan zay f olduklar ndan dünya ile entegrasyon en önemli amaçt r. Bu aç dan de erlendirildi- inde baz ülkeler bu tür kredileri almak zorundad rlar ve baflka tercihleri yoktur ve bu yönüyle sözkonusu kredi biçimi yo un olarak elefltirilmektedir. IMF nin uygulad Stand-by anlaflmalar bu tür kredilere bir örnektir. DB da 1980 den sonra standart bir yap sal uyum program gelifltirilerek özellikle az geliflmifl ülkelerin iktisat politikalar n yönlendirilmesinde büyük bir baflar sa lam flt r. Bu tip programlar n iki amac var d r. Birincisi IMF, DB, özel bankalar ve devlete ait borçlar n düzenli olarak ödenmesini sa lamak; ikincisi de azgeliflmifl ülkelerin ihraç ürün fiyatlar n daha da düflürmektir. Kredi anlaflmalar geri ödeme garantisini kendi koflullar ndan almaktad r. Ço u kere kredi verilen iflle ilgili olmayan ve s n rs z olan bu koflullar yerine getirilmedikçe kredinin kullan lmas mümkün olamamaktad r(öztürk, s.53) Karma Krediler: Özellikle 1990 sonras nda de iflin dünya koflullar DB n kredi verme politikas nda yeni aray fllara yöneltmifltir. Yukar da anlat lan kredi yöntemlerinin cazibesini nisbi olarak kaybetti ini gören DB daha esnek kredi yöntemlerini gelifltirmifltir. Kredilerin Kullan m fiartlar : Dünya Bankas ndan al nan her kredi ödeme koflullar n n belirlendi i bir anlaflmaya dayan r ve taraflarca imzalan r. E er kredi bir yat r m projesi ya da uyum program için al n yorsa veya do rudan bir hükümet ad na veriliyorsa bu bir kredi anlaflmas ile mümkündür. Bunun d fl nda mektup ve hibe biçiminde anlaflmalar da var d r. Ayr ca Banka üye ülkelerin kamu kurum ve kurulufllar na da kredi sa lamaktad r. Ancak bu durumlarda hükümet garantisi istenir. Hemen bütün kredi anlaflmalar nda kredi kullan mlar n n Bankan n istek ve amaçlar na uygunlu unun ba ms z denetim kurulufllar nca denetlenece i belirtilmektedir. Bu anlaflmalar çerçevesinde DB uluslar aras ihale yöntemini kabul etmektedir. Ancak bunun istisnalar da vard r. Banka yasalar na göre ihalelere kat lacak kifli ya da kurumlar mutlaka üye ülkeye mensup olmak zorundad rlar. Kredilerin geri ödenmesi de baz koflullara ba lanm flt r. Buna göre ülkeler fert bafl na düflen milli gelir ölçe inde üç guruba ayr lm flt r., En yüksek gelir gurubu için 15 y ll k vade 3 y l ödemesiz Orta gelir grubu için 17 y l vade 4-5 y l ödemesiz Düflük gelir grubu için 20 y l vade 5 y l ödemesiz. Ayr ca ödemenin eflit miktarlarda m yoksa artan miktarlarda m ödenece ini borçlunun tercihi belirlemektedir. Kredi anlaflmalar imzalan rken uygulanacak faiz oranlar belli de ildir ve de iflken faiz uygulan r. Böylece DB kredi maliyetlerindeki art fl faizlere yans tmay hedeflemektedir. Bu sebeple Banka her y l Ocak ve Haziran aylar nda Londra borsas ndaki faiz oranlar n dikkate alarak kendi uygulayaca oranlar belirlemektedir(öztürk, s.53-54) TÜRK YE LE L fik LER Türkiye Dünya Bankas na 1947 y l nda üye olmufl ve 2000 y l itibariyle 159 kredi anlaflmas yapm fl ve halen 4,222 milyar tutar nda 14 kredi anlaflmas devam etmektedir y l itibariyle Türkiye Dünya bankas ndan kredi alan ülkeler aras nda 3. s rada yer almaktad r(www.hazine.gov.tr). 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle Türkiye nin Dünya bankas na olan borcu 6,232 milyar $ d r ve 193 milyar $ l k d fl borç içindeki pay yüksek de ildir. Türkiye Dünya Bankas ile iliflkileri gayet iyi götürmektedir ve borçlar n muntazam flekilde ödemektedir. Hatta bu aç dan Dünya bankas na kaynak aktaran bir konumdad r. Ayr ca Bankan n ülkemizin yeniden yap land r lmas sürecinde çok büyük katk s olmufltur. Bir bak ma dünya Bankas kredileri böyle yorumlan rken baz yazarlar bu kredilerin geliflme yolundaki ülkelerin özellikle de uzak do u ülkelerinin ithalat n art rd n ve böylece yine geliflmifl ülkelere yarar sa lad n iddia etmektedirler.her ülke ve her anlaflma için de iflik olmak üzere kredi anlaflmalar na eklenen koflullar yönetimlerin bu kredileri tam anlam yla ülke ç karlar için kullanmas na engel teflkil etmektedirler. Mesela uluslar aras ihale kurallar n n kullan lmas flart gibi. Yine yurt d fl ndan uzman personel çal flt r lmas flart da böyledir. Sonuçta yukar da da belirtildi i gibi kaynaklar n tekrar ülke d - fl na aktar lmas söz konusu olmaktad r.(kaya, s.39). Bütün bu koflullar elbette Türkiye yi de etkilemektedir. Burada hemen flunu da belirtmek gerekir ki özellikle son y llarda iktisadi durumu giderek iyileflen Türkiye uluslar aras kurulufllar n ihmal edemeyecekleri bir potansiyele sahiptir. Bu da baz flartlar n Türkiye lehine döndürülebilmesi için bir f rsat olarak ortaya ç kmaktad r.bankan n Türkiye ye verdi i önem zaman zaman yetkililerce de dile getirilmektedir(ajay Chhibber, 2000 Dünya Bankas Türkiye Direktörü, flveren Dergisi, Say : Eylül 2000).1994 ve 2001 krizleri baflta olmak üzere Dünya Bankas Türkiye ye çeflitle destekler sa lam flt r(bkz:türkiye de Dünya Bankas -Ülke Yard m De erlendirmesi , , 76

7 DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE SONUÇ VE DE ERLEND RME Yaz n n bafl ndan beri yap lan aç klamalardan Dünya Bankas n n gerçekten bir banka olmad BM nin bir uzman kuruluflu oldu u ve evrensel baz hedeflerinin bulundu u belirtilmifltir. Bankan n ilk kuruluflundaki amac özellikle ll. Dünya Savafl ndan yak lm fl ve y - k lm fl olarak ç kan Avrupa n n yaralar n sarmak ve bundan böyle ç kabilecek do al afet ve krizlere karfl gerekli önlemleri almakt. Ancak Dünyan n geliflen koflullar nda sorunlar da h zla de iflti ve önemli derecede art fl gösterdi. Son zamanlarda Dünya Bankas açl k, nüfus art fl ve gelir da l m gibi sorunlar üzerine odaklanm flt r.bankan n tarihli kendi verilerine göre Dünyan n y ll k 31 trilyon $ gelir elde etti i baz ülkelerde kifli bafl na 40 bin $, baz ülkelerde de 700 $ a düfltü ü belirtilmektedir. Hatta 1,2 milyar kifli günde 1 $ ile geçinmek zorundad r. Bundan daha ac s, geliflmekte olan ülkelerde her gün 33 bin çocuk ölmektedir. Bu ülkelerde, her dakika içinde birden fazla kad n do um yaparken hayat n kaybetmektedir. Yoksulluk yüzünden, ço u k z olmak üzere 100 milyondan fazla çocuk okula gidememektedir. E er böyle giderse yoksulluk çeken bu nüfusun gelecek 50 y lda 3 milyar olaca tahmin edilmektedir. flte Dünya Bankas bu iki taraf n aras nda bir köprü rolü üstlenerek zengin ülkelerin kaynaklar n yoksul ülkelerin kalk nmas na aktarmaya çal flmaktad r. Bu alanda dünyan n en büyük kuruluflu olan DB yoksul ülkelerin yetkililerine okul, hastane, su ve elektrik temini gibi altyap yat r mlar ve çevrenin korunmas gibi konularda öncülük yapmakta ve destek sa lamaktad r. Banka 2002 y l boyunca 100 ün üzerinde azgeliflmifl yoksul ülkeye hibe, faizsiz ya da düflük faizli toplam19.5 milyar $ kredi sa layarak yukar da ad geçen sorunlar n hafifletilmesi için destek vermifl ayr ca teknik yard m da yapm flt r. Dünya Bankas n n kendi beyanlar na göre bu konularda çal flmalar devam etmekte ve baz baflar lar elde edilmektedir. Ancak baz kesimler bunun aksini iddia etmekte ve DB nin kendi as l politikalar n göz ard etti ini ileri sürmektedirler. Ancak bugün itibariyle banka bu sosyal sorunlarla ve küresel politikalarla eskiden hiç olmad kadar ilgilenmektedir. Dünya Bankas na yap lan en büyük elefltiri yoksullu- un azalt lmas ba lam nda yapt çal flmalarla ilgilidir. Çünkü Bankan n en büyük hayali Yoksullu un olmad bir dünyad r. Zaten kurumun en büyük misyonu yoksullu un yok edilmesidir. Ancak Bankan n izledi i politikalar n yoksullu u ne ölçüde azaltt konusunda farkl de erlendirmeler vard r. Yat r mlar için sa lanan yard mlarla yoksullu un azalt lmad, teknoloji aç n n kapat lmad, e itim ve befleri sermaye birikimi için sa lanan kaynaklar n da büyüme ve yoksullukla mücadelede hedeflen sonuçlar ortaya ç - karmad baz araflt rmac lar taraf ndan öne sürülmektedir. Dünya Bankas çevreleri ise h zl nüfus art fl ile, sorumlular n nüfus art fl h z n kontrol için yeterli kaynak ay rmamalar n baflar s zl n temel sebebi olarak göstermektedirler. Di er baz iktisatç lar ise yüksek nüfus art fl meselesinin bir hurafe oldu unu, esas nüfus kontrolünün ekonomik kalk nmadan geçti ini belirtmektedir. Demek oluyor ki tarihi örneklerden de anlafl ld üzere nüfus art fl h z kalk nma ile birlikte azalmaktad r. Gelir ve e itim düzeyini art rmadan nüfus art fl n kontrol çabalar sonuçsuz kalmaktad r. Bir baflka elefltiri de Dünya Bankas n n geliflmekte olan ülkelere sa lad yard mlar n gerçekte, yoksullukla mücadeleden çok borç krizlerini afl p makro istikrar sa lamaya yönelik olmas d r. Bankan n borç verme sürecinde yoksulluk ve çevre gibi konular yeterince dikkate almad hususu da s kl kla gündeme getirilmektedir. Sonuçta DB n n di er konularda baflar lar oldu u kabul edilse bile yoksullukla mücadelede baflar s z oldu u görülmektedir. Nitekim, 1990 l y llarda 24 ülke yap sal denge amac yla 143 kredi anlaflmas yapm flt r. Uygulama sonunda üretimde büyük kay plar ortaya ç km fl ve yoksulluk artm flt r. O kadarki bu ülkelerde günlük 2 $ dan daha afla gelir elde edenlerin oran 1,7 den uygulama sonunda 20,8 e yükselmifltir. Baz iktisatç lar daha da ileri giderek, DB ve IMF programlar n n, yoksullu un daha da artmas na ve küreselleflmesine neden oldu unu iddia etmektedirler(uzun, ). Dünya üzerinde yoksullu un azalt lmas için yap lanlar takdir edilmekle birlikte çal flmalar yeterli de ildir. Uluslar aras baz kurulufllar n çabalar son y llarda önemli derecede at fllar gösterse de dünya üzerendeki yoksul nüfus istenen düzeye indirilememifltir. Gerek Dünya Bankas ve gerekse mahalli kurulufllar n çabalar, iflbirli i içinde devam etmelidir. Bu da her halde bugün yaflayan insanlar n gelecek kuflaklara en önemli görev ve sorumluluklar olsa gerektir. 1 Kaynaklar: 1- Karluk, Halil., Uluslararas Ekonomik Kurulufllar ve Birleflmeler, Ankara Paras z, lker., Dünya Ekonomisi, Bursa Öztürk, lhan., Dünya Bankas Politikalar, Ça Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi Haziran Kaya, Safiye., Dünya Bankas ve Türkiye, Say fltay Dergisi, Say : Worldbank Annual Report., Ajay Chhibber., flveren Dergisi, Eylül Uzun, Ayfle Meral., Yoksulluk Olgusu ve Dünya Bankas, C.Ü. BF Dergisi, c.4, Say 2, Bedirhano lu, P nar., Yeni Sa n Yolsuzluk Gündemi ve Devletin Dönüflümü, ( ) 1 Ayr ca bkz:. Paras z, U. Baflo lu, N. Sönmezo ullur, Dünya Ekonomisi, Bursa 2001; Ülke Ekonomik Memorandumu, P nar Bedirhano lu, 77

DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE

DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE Safiye KAYA Sayı tay Uzman Denetçisi G R Belirli tarihsel ko ullar altında yine belirli ihtiyaçların ürünü olarak kurulan Dünya Bankası nın, günümüzde neredeyse, tüm siyasal, ekonomik

Detaylı

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m Praksis 9 Sayfa: 277-300 Küreselleflen Tar m ve Türkiye de Tar m Reformu Hülya Kendir Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m sektöründe de bir küreselleflme süreci yafland - ndan bahsedilmektedir.

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

OECD 1999 2000, TÜS AD

OECD 1999 2000, TÜS AD OECD 1999 Bu yap t n bir bölümünün ABD d fl ndaki ülkelerde ticari olmayan amaçlarla veya okullarda kullan lmak üzere ço alt lmas için flu adresten izin al nmas gerekmektedir: Centre français d exploitation

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Yabanc Sermayeli Firmalar n ArGe Etkinliklerinin Analizi Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye Ekonomisinde Yabanc Sermayeli Firmalar n ArGe Etkinliklerinin Analizi Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararas Yat r mc lar Derne i Barbaros Bulvar, Mürbasan Sokak, Koza fl Merkezi, B Blok Kat: 3 Balmumcu/Befliktafl stanbul Tel: 0212 272 50 94, Faks: 0212 274 66 64, www.yased.org.tr, info@yased.org.tr

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı

KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE

KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE Sumru ÖZ Kas m 2008 TÜS AD-Sabanc Üniversitesi Rekabet Forumu (Yay n No: REF 06/2008) Sabanc Üniversitesi Orhanl 34956 Tuzla / stanbul Telefon: (0216)

Detaylı

Siyasal yönetimler, tüm yurttafllar na eflit olanaklar çerçevesinde asayifl, e itim, sa l k ve refah da tabildikleri, toplumsal çat flma, uzlaflmazl

Siyasal yönetimler, tüm yurttafllar na eflit olanaklar çerçevesinde asayifl, e itim, sa l k ve refah da tabildikleri, toplumsal çat flma, uzlaflmazl 5. Yönetiflim 5.1. Yönetiflim ve Siyasal Sistem Yönetiflim, siyasal sistemin yönetiminde hükümet ile toplum aras nda karfl l kl etkileflim, ortak çal flma ve karar almada paydafl (stakeholder) olma koflullar

Detaylı

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU 1 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU K saca Takasbank stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Türkiye de son birkaç y lda köklü bir ekonomik yeniden

Türkiye de son birkaç y lda köklü bir ekonomik yeniden Praksis 9 Sayfa: 221-246 Enerji Sektöründe Özellefltirme: Rekabetçi Bir Piyasada Yönetiflim mi? Faruk Ataay Türkiye de son birkaç y lda köklü bir ekonomik yeniden yap land rma program yürürlü e konmufl

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2004

FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU 2004 Ç NDEK LER Finansal Göstergeler 01 Faaliyet Göstergeleri 02 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Genel Müdür ün Mesaj 06 Yönetim ve Denetim Kurulu/Genel Müdür Yard mc lar 08 Krediler

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Kurumsal Yönetim. 19Yüzy ll k 34. 38 Bir suistimalcinin. Dergisi. Hedef 100 notunu. baflar hikayesi: Vehbi Koç. Ölçülemeyen performans

Kurumsal Yönetim. 19Yüzy ll k 34. 38 Bir suistimalcinin. Dergisi. Hedef 100 notunu. baflar hikayesi: Vehbi Koç. Ölçülemeyen performans Kurumsal Yönetim Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği yayınıdır. 3 ayda bir yayımlanır. Sayı:2 Nisan 2008 bir baflar hikayesi: Vehbi Koç 19Yüzy ll k 34 Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk profili 38 Bir

Detaylı

De erli Okurlar m z, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi. TKYD Baflkan

De erli Okurlar m z, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi. TKYD Baflkan BAfiKAN DAN De erli Okurlar m z, Kurumsal Yat r mc n n üçüncü say s haz rl klar na bafllarken dünya finans piyasalar nda baz s k nt lar oldu unu biliyor, ama krizin küresel boyutta bu kadar fliddetlenece

Detaylı

Ç NDEK LER TÜRK CUMHUR YETLER NDE YATIRIM MKANLARI SEMPOZYUMU. SUNUfi 3 1. SEMPOZYUMUN KONUSU 4 2. SEMPOZYUMUN KOORD NATÖRÜ 4

Ç NDEK LER TÜRK CUMHUR YETLER NDE YATIRIM MKANLARI SEMPOZYUMU. SUNUfi 3 1. SEMPOZYUMUN KONUSU 4 2. SEMPOZYUMUN KOORD NATÖRÜ 4 Ç NDEK LER SUNUfi 3 1. SEMPOZYUMUN KONUSU 4 2. SEMPOZYUMUN KOORD NATÖRÜ 4 3. SEMPOZYUMA DESTEK SA LAYANLAR 4 4. SEMPOZYUMUN YAPILDI I YER 4 5. SEMPOZYUM TAR H 4 6. SEMPOZYUMA KATILANLAR 4 7. SEMPOZYUM

Detaylı

zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri...

zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri... zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri... 2005 faaliyet raporu çindekiler 1988... stanbul Menkul K ymetler Borsas nda menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin takas, borsa bünyesinde kurulan

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2005. Bankac l kta yarat c yaklafl mlar, özgün enstrümanlar

FAAL YET RAPORU 2005. Bankac l kta yarat c yaklafl mlar, özgün enstrümanlar FAAL YET RAPORU 2005 Bankac l kta yarat c yaklafl mlar, özgün enstrümanlar Caz, özgün ritim anlay fl, birçok farkl kültürden beslenen renkli karakteristi i ve enerjisi ile en üretken ve en yarat c müzik

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2770 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1728 F NANSAL YÖNET M-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2770 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1728 F NANSAL YÖNET M-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2770 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1728 F NANSAL YÖNET M-II Yazarlar Prof.Dr. Güven SEV L (Ünite 1-4) Doç.Dr. Mehmet BAfiAR (Ünite 5, 7, 8) Doç.Dr. Metin ÇOSKUN (Ünite

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı