TÜRKĠYE SINAĠ KALKINMA BANKASI A.ġ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE SINAĠ KALKINMA BANKASI A.ġ."

Transkript

1 TÜRKĠYE SINAĠ KALKINMA BANKASI A.ġ. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1

2 A. GENEL BĠLGĠLER 1. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. Hakkında Özet Bilgi Faaliyetlerine 1950 yılında baģlayan Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye'nin özel sermayeli ilk yatırım ve kalkınma bankasıdır. Yatırım projelerinin orta/uzun vadeli kredilendirmesi ve proje finansmanı konusunda önemli bir marka haline gelmiģ olan TSKB, kuruluģundan beri Türkiye nin belli baģlı sanayi kuruluģlarının temellerinin atılmasında finansör banka olarak bulunmuģtur. Yatırım projelerinin finansmanı konusunda yıllardan beri sürdürmüģ olduğu öncü rolünü son yıllarda enerji projelerinin finansmanına yönelik olarak yoğunlaģtıran TSKB, yatırım bankacılığı alanında gerçekleģtirdiği özelleģtirme, halka arz, finansal/stratejik ortaklık ve değerleme danıģmanlığı hizmetleri ile kurumsal müģterilere; sermaye piyasası aracılık ve portföy yönetimi hizmetleriyle de hem kurumsal, hem de bireysel müģterilere ulaģmaktadır. TSKB faaliyetlerini Ġstanbul daki merkezi, yurtiçinde Ankara ve Ġzmir Ģubeleri, yurtdıģında ise Bahreyn Ģubesinden yürütmektedir. Banka nın statüsü 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nda yer alan sınıflamaya göre Kalkınma ve Yatırım Bankası dır. Bankanın Mevduat Kabul Etme yetkisi bulunmamaktadır. 2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek baģına veya birlikte elinde bulunduran ortağı Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. dir. 30 Eylül 2011 itibarıyla Banka nın çıkarılmıģ sermayesi 800 milyon TL olup, ortaklık yapısı aģağıdaki tabloda sunulmuģtur: Ünvanı Ortaklık Oranı T. Ġġ BANKASI A.ġ. %40,52 CAMĠġ YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. %5,80 MĠLLĠ REASÜRANS TÜRK A.ġ. %1,90 ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. %0,89 ANADOLU ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ A.ġ. %0,89 T. Ġġ BANKASI GRUBU %50,00 TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. %8,38 ĠSTANBUL TĠCARET ODASI %0,52 ĠSTANBUL TĠCARET BORSASI %0,21 ĠSTANBUL SANAYĠĠ ODASI %0,12 DĠĞER ORTAKLAR %2,97 HALKA AÇIK KISIM %37,80 TOPLAM %100,00 3. Dönem Ġçerisinde Banka nın Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile ilgili DeğiĢiklikler Bankamızın 25 Mart 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Ana SözleĢmemizin 18. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın H. Ersin Özince'nin Yönetim Kurulu BaĢkanlığı'na ve Sayın Murat Vulkan'ın Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcılığı'na seçilmelerine karar verilmiģtir. Bankamızın 25 Mart 2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; Sayın Volkan Kublay ın ve Sayın Hamide Esma Uygun Çelikten in bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmelerine karar verilmiģtir. Bankamız Yönetim Kurulu BaĢkanı Sayın H. Ersin Özince 15 Nisan 2011 tarihi itibarıyla Bankamızın Yönetim Kurulundan istifaen ayrılmıģ olup yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi çerçevesinde Sayın Adnan Bali Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiģtir. Bankamızın 21 Nisan 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamız Ana SözleĢmesinin 18. maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu BaĢkanlığı'na seçilmesine karar verilmiģtir. 2

3 Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın Halil Eroğlu, tarihi itibariyle Bankamız Yönetim Kurulundan ve Genel Müdürlük görevinden emeklilik nedeniyle istifaen ayrılmıģtır. Ġstifa nedeniyle boģalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi çerçevesinde Sayın Habip Fevzi Onat seçilmiģtir. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Habip Fevzi Onat, 30 Mayıs 2011 tarihinden itibaren Bankamız Genel Müdürlüğü görevine atanmıģtır. Bankamızda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Ahmet ġemseddin Arat, 31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıģtır. Bankamız Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sayın Murat Vulkan, tarihi itibariyle Bankamızın Yönetim Kurulundan istifaen ayrılmıģ olup yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi çerçevesinde Sayın Mehmet ġencan Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiģtir. Bankamız Yönetim Kurulu'nun 1 Temmuz 2011 tarihli toplantısında, Ana SözleĢmemizin 18. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Mehmet ġencan'ın Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcılığı'na ve ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçilmesine karar verilmiģtir. 4. Dönem Ġçinde Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ÖzgeçmiĢleri Adnan Bali 1962 yılında Ġslahiye'de doğan Sn. Adnan Bali, 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü nden mezun olduktan sonra, aynı yıl Türkiye ĠĢ Bankası TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı'nda Stajyer MüfettiĢ Yardımcısı olarak göreve baģlamıģtır yılında Fon Yönetimi Müdürlüğü nde Müdür Yardımcısı, 1997 yılında aynı müdürlükte Grup Müdürü olan Sn. Bali, 1998 yılında Fon Yönetimi Müdürü olarak atanmıģtır yılında ġiģli ġubesi, 2004 yılında ise Galata ġubesi Müdürü olan Sn. Bali, 2006 yılında Genel Müdür Yardımcılığına yükseldi. Kurumsal ve Ticari Bankacılık ĠĢ Birimleri nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 1 Nisan 2011 tarihinde ĠĢ Bankası Genel Müdürlüğü görevine terfi etmiģtir. Sn. Bali, 15 Nisan 2011 tarihinden bu yana TSKB Yönetim Kurulu Üyeliğini, 21 Nisan 2011 tarihinden itibaren de Yönetim Kurulu BaĢkanlığı görevini sürdürmektedir. Hamide Esma Uygun Çelikten 1974 yılında Gaziantep te doğan Sn. Çelikten, 1996 yılında Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü nden mezun olmuģ, 1997 yılında Türkiye ĠĢ Bankası nda Uzman Yardımcısı olarak göreve baģlamıģtır. Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ de, 2006 yılında Müdür Yardımcısı olan Sn. Çelikten, 2010 yılında Sermaye Piyasaları Bölümü Birim Müdürü olarak atanmıģtır ve halen bu görevi sürdürmektedir. 25 Mart 2011 tarihinden bu yana TSKB de Denetçilik görevini yürütmektedir. H. Fevzi Onat 1959 yılı Ankara doğumlu olan Sn. Onat, eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü nde tamamladıktan sonra 1981 yılında T.ĠĢ Bankası TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığında Stajyer MüfettiĢ Yardımcısı olarak göreve baģlamıģtır. Sn. Onat, 1993 yılında Kurumsal Krediler Müdürlüğü Müdür Yardımcılığına, 1997 yılında Ġstihbarat ve Mali Tahlil Müdürlüğüne, 1998 yılında Kurumsal Krediler Müdürlüğüne, 2001 yılında YeniĢehir/Ankara ġubesi Müdürlüğüne atanmıģ, 2002 yılında ise Genel Müdür Yardımcısı olmuģtur. 28 Mart 2008 tarihinde T.ĠĢ Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn.Onat, 31 Mart 2011 tarihinden 30 Mayıs 2011 tarihine kadar Yönetim Kurulu BaĢkan Vekilliği görevini yürütmüģtür. Sn.H. Fevzi Onat, 30 Mayıs 2011 tarihinden itibaren TSKB Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. Mehmet ġencan 1964 Adapazarı doğumlu olan Sn. ġencan, Ġstanbul Teknik Üniversitesi ĠĢletme Mühendisliği Bölümü nü 1987 yılında tamamlamıģtır tarihinde, T. ĠĢ Bankası Galata ġubesi nde memur olarak iģe baģlamıģ, 1989 tarihinde TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı na katılmıģtır. Mali Tahlilci ve Kambiyocu unvanlarına sahip olan Sn. ġencan, IV. Sınıf müfettiģ iken 1997 yılında Bursa ġubesi Müdür Yardımcılığına atanmıģ daha sonra Antakya, Gebze, Denizli, Bursa, Bursa Kurumsal ġubesi Müdürlüğü görevlerinde bulunmuģtur yılından itibaren BaĢkent Kurumsal ġubesi Müdürlüğü yürüten Sn. ġencan, 7 Haziran 2011 tarihinden itibaren TSKB Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. 5. Banka nın Yönetim Kurulu Toplantılarına ĠliĢkin Bilgiler Yönetim Kurulu tarafından 01 Ocak Eylül 2011 dönemi içinde 44 adet karar alınmıģtır. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara katılımı yeterli düzeyde olmuģtur. 3

4 B. YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN DÖNEME ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRMELERĠ Türkiye ve dünya ekonomisi son yıllarda çok değiģken bir konjonktürün içinden geçmektedir yılının ikinci yarısında dünya ekonomisinde beklentiler gittikçe bozulmuģtur. Risklerin artması ve büyümenin yavaģlaması ile birlikte ekonomik piyasalarda güven ve risk iģtahının azaldığı, yatırım ve tüketim kararlılığının beklemeye girdiği, kısacası istikrarsız bir ortama geri dönüldüğü gözlemlenmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde düģen kredi notlarının kamu ve özel sektör borçlarının çevrilebilirliğine iliģkin kaygıları artırdığı görülmektedir. Küresel ekonomik aktivitenin dünyada yavaģlaması borç problemlerini ve dip olgusunu oluģturmaya baģlamıģtır. Yılın ikinci yarısında özellikle Avrupa ülkelerinde baģ gösteren borçlanmaya iliģkin ciddi sorunlar ve ABD deki borç tavanına iliģkin tartıģmalar sırasında not indiriminin gündeme gelmesi finansal piyasalarda çok daha dalgalanmaya açık, iģ yapma konusunda tecrübenin, seçiciliğin ve zamanlamanın önem kazandığı volatil bir dönem baģlatmıģtır. Önemli ekonomik iliģkilerimiz olan AB deki olumsuz geliģmeler, dıģ ticaret, sermaye hareketleri, kaynak vadesi ve maliyet yönüyle ülkemizi de önemli ölçüde etkilemektedir. Merkez Bankası nın Türkiye ekonomisinde sadece fiyat istikrarını değil finansal istikrarı da hedeflediği gözlenmektedir. Yüksek cari açık sorununa önlem olarak kredi büyümesini sınırlama ve sıkı para politikası uygulayan Merkez Bankası, yılın üçüncü çeyreğinde büyümeye yönelik risklerin artmasıyla gevģek para politikasına geçeceğini duyurmuģtur. Bankacılık sektöründe parasal önlemlerde yumuģama baģlarken, yılın üçüncü çeyreğinde cari iģlemler açığındaki büyüme yavaģlamıģtır. Bankacılık sektöründe uygulanan parasal önlemler karlılık üzerinden özkaynakların büyümesini, ihtiyati önlemler ise riskli varlıkların düzeyini etkilemiģtir. Her iki önlem de bankaların sermaye yeterliliğini aģağıya çekmiģtir. Sermaye yeterliliği yıl sonuna göre 2,4 puan düģüģle yüzde 16,7 ye gerilemiģtir. Özkaynak karlılığı da yıl sonuna göre 2,3 puan azalarak yüzde 14,1 e düģmüģtür. Yılın üçüncü çeyreğinde kredi büyümesi yavaģlamaya baģlamıģtır. Kurumsal kredilerde yılbaģından beri dikkat çeken büyüme yavaģlaması, yılın üçüncü çeyreğinde bireysel kredilerde de belirgin hale gelmiģtir. Mevduatın krediye dönme oranı ise yüzde 96 ile rekor bir düzeye çıkmıģtır. Son çeyrekte Türkiye de büyüme hızının yavaģlaması beklenmektedir. Satın alma gücündeki düģüģ ve kaynak kısıtı nedeniyle iç talebin, küresel geliģmeler nedeniyle de dıģ talebin daha yavaģ büyümesi beklenmektedir. Ġç tasarrufların artmasını destekleyen/özendiren politikalara daha fazla önem verilmesi beklenmektedir. Bunun sonucunda bankacılık sektöründe rekabetin daha da güçlü hale gelmesi beklenmektedir. Ülkemizi Ģu ana kadar koruyan tablo, büyük ölçüde fazla kaldıraç kullanılmamıģ bir ekonomiye sahip olmamamızdır. Kamu kesimine baktığımızda GSYĠH içerisindeki borçlanma rasyomuz Maastricht kriterinin, ki çekirdek üyeler dahi ciddi Ģekilde aģmıģken, oldukça altındadır. Bu geliģmeler çerçevesinde, TSKB, konjonktürel farkındalıkla ve elbette ihtiyatlılığını sürdürerek, büyüme hedefini taģımaya devam edecek ve 2011 yılı için öngörülen hedeflere baģarı ile ulaģma gayretini elden bırakmayacaktır. Saygılarımla, Yönetim Kurulu BaĢkanı Adnan Bali C. GENEL MÜDÜR ÜN DÖNEME ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRMELERĠ 2011 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Merkez Bankası, Avrupa kaynaklı global krizin Türk ekonomisindeki olası negatif etkilerini sınırlamak üzere bir takım parasal önlemler almaya baģlamıģtır. Bu önlemlerin içerisinde özellikle zorunlu karģılık oranının azaltılmasının bankacılık sektörüne etkisi önümüzdeki dönem görülecektir. Kredi büyümesindeki yavaģlama etkisini bu dönem göstererek büyüme oranı %25 seviyesine gelmiģtir. Ekonomideki yavaģlama, özellikle likiditede artan riskler, düģen sermaye yeterliliği oranı ve düģük kar marjı bankaların risk algılamasında değiģikliğe yol açacaktır. 4

5 Uluslararası dalgalı iç ve dıģ ekonomik konjonktüre rağmen, 2011 yılının üçüncü çeyreğinde de sürdürülebilir bir performans sergileyen Bankamızın toplam aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %31,2 ve 2010 yıl sonuna göre %16,1 artarak milyon TL seviyesine ulaģmıģtır. Özkaynaklar geçen yılın aynı dönemine göre %8,9 artarak milyon TL olarak gerçekleģmiģtir. 30 Eylül 2011 itibariyle net kâr yıllık bazda %8,5 artarak 183 milyon TL ye ulaģmıģtır. TSKB, ülkemizdeki sanayi yatırımlarını desteklemeye ve bu sayede ülkemizin büyümesi ve geliģmesine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bugüne kadar enerji sektörünün finansmanında aktif rol oynayan TSKB, finanse ettiği yenilenebilir enerji ve Türkiye nin kendi kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik projeler içinde rüzgar santrallerinin sayısı her geçen yıl artmaktadır. Türkiye den ve otuzun üzerinde farklı ülkeden alanında lider enerji Ģirketlerinin, devlet yetkililerinin, yatırımcılarının ve yenilenebilir enerji uzmanlarının bir araya geldiği TIREC 2011 Zirvesi kapsamında düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Ödülleri nde En Ġyi Çözüm Ortağı Ödülü nü almamız, Bankamızın bu konuya olan hassasiyetinin bir örneğidir. Bankamızın 15 Eylül 2011 tarihinde ev sahipliğini gerçekleģtirdiği, Almanya Federal Çevre Bakanı Yardımcısı, KfW Kıdemli BaĢkan Yardımcısı gibi çeģitli üst düzey yetkililerin de bulunduğu Yenilenebilir Enerji Paneli nde, Türk-Alman ĠĢbirliği potansiyeli değerlendirilmiģtir. Türkiye nin sürdürülebilir kalkınmasında ekonomik ve sosyal yatırımların yanı sıra çevreci enerji yatırımlarının da önemi büyüktür. Kaynak sağladığımız uluslarüstü kuruluģlarla birlikte yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, çevre ve KOBĠ kredileri ile bu alanlardaki yatırımlarını desteklemekteyiz. Proje finansmanı konusunda sektörde aktif ve öncü olarak rol alan, ĠMKB ye güçlü büyüme stratejileri olan cazip yatırım araçları kazandıran Türkiye de baģarılara imza atan Bankamız, uluslararası alanda da ödüllere layık görülmesi ile elde edilen motivasyon ile öne çıkacak sürdürülebilir yatırım bankacılığı ve sermaye piyasalarında güçlü bir oyuncu olarak ve kurumsal yönetim ilkelerini özenle gözeten bir tutum sergileyerek çalıģmalarını sürdürecektir. Saygılarımla, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi H. Fevzi Onat D. ARA DÖNEMDE MEYDANA GELEN EKONOMĠK GELĠġMELER Yılı Ġlk 9 Ayındaki Ekonomik GeliĢmeler 2009 yılı ikinci çeyreğinden itibaren toparlanma eğilimine giren Türkiye ekonomisine iliģkin canlanma süreci, 2011 in ikinci çeyreğinde de devam etmiģtir. TÜĠK tarafından açıklanan gayrisafi yurtiçi hasıla rakamlarına göre, Türkiye ekonomisi 2011 in ikinci çeyreğinde ortalama piyasa beklentilerinin üzerinde %8,8 seviyesinde büyüme kaydetmiģtir. Son veriler ile birlikte Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 1.2 trilyon TL ye (787 milyar ABD doları) ulaģmıģtır. Türkiye Ġstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi Ağustos ayında ortalama piyasa beklentisinin altında yıllık %3,8 seviyesinde artıģ kaydetmiģtir. Ham veriler, Ağustos ayında bir önceki aya göre %7 seviyesinde bir gerilemeye iģaret ederken, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmıģ veriler aylık bazda %2,6 lık bir azalma göstermektedir, ki bu oran Haziran 2010 dan bu yana izlenen en sert aylık düģüģe tekabül etmektedir. Takvim etkisi ve mevsimsellikten arındırılmıģ veriler de sanayideki büyüme hızında ivmenin azaldığını ortaya koymaktadır. TÜĠK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, Eylül ayında tüketici fiyatları, ortalama piyasa beklentisine paralel %0,75 artıģ kaydederken baz etkisine bağlı olarak yıllık enflasyon %6,15 e gerilemiģtir. Çekirdek enflasyon rakamlarına bakıldığında tüm endekslerde aylık bazda yükseliģ izlenmiģtir. Ana gösterge niteliğinde olan H ve I endekslerinde yıllık enflasyon sırasıyla %7,42 ve %6,96 seviyesinde gerçekleģirken her iki rakam da yıllık TÜFE yi bir hayli aģmıģtır. Üretici fiyatları ise Eylül ayında, beklentilerin üzerinde %1,55 yükselirken yıllık artıģ %12,15 ile Kasım 2008 den bu yana en yüksek seviyesine ulaģmıģtır. DıĢ ticaret açığı ve cari açıkta bir önceki rapor dönemine göre toparlanma izlenmiģtir. Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmıģ dıģ ticaret açığı milyar ABD dolarına ulaģmıģtır. Mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmıģ dıģ ticaret açığı da milyar ABD dolarına yükselirken enerji dıģı yıllık dıģ ticaret açığı da geniģlemeye devam ederek 58 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleģmiģtir. Ağustos ayında cari açık, piyasa beklentilerine paralel 4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleģmiģtir. Son 5

6 veriler ile birlikte yılın 8 ayında cari açık 54.3 milyar ABD dolarına yükselirken yıllıklandırılmıģ cari açık rakamı, 75.1 milyar ABD dolarına ulaģmıģtır. YıllıklandırılmıĢ rakamlara bakıldığında da net enerji ithalatı dıģı cari açığın 14 ay sonra ilk kez gerileyerek 32.6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleģtiği görülmüģtür. Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Eylül ayı bütçe gerçekleģmelerine göre, 1.8 milyar TL bütçe açığı verilirken faiz dıģı fazla 1.1 milyar TL olmuģtur. Eylül ayı bütçe gelirleri geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %19 seviyesinde yükseliģ kaydederken bütçe harcamalarında %5,8 lik düģüģ izlenmiģtir. Eylül ayı rakamları ile birlikte yılın dokuz aylık döneminde 234 milyon TL bütçe fazlası verilirken faiz dıģı fazla 35 milyar TL ile yıllık hedefin 2,5 katına ulaģmıģtır yılı için öngörülen 313 milyar TL lik resmi ödeneğin, %71 i yılın ilk dokuz ayında kullanılırken; 279 milyar TL olarak elde edilmesi hedeflenen gelirlerin %79,2 si bu dönemde sağlanabilmiģtir. 2. Piyasalar Kasım 2010 dan beri yabancı payındaki düģüģ ile birlikte zirve seviyesinden gerilemeye baģlayan ĠMKB de 2011 yılının ilk 6 ayında %4 değer kaybı izlenmiģtir. Bu gerileme, Ağustos ayında Merkez Bankası nın geniģletici politikalar uygulamaya baģlamasına kadar devam etmiģtir. Üçüncü çeyrekte sorunlu Avrupa ekonomilerine ve bu ülkelerde yaģanan sorunların yayılma riskine iliģkin endiģeler artarken, Merkez Bankası da 4 Ağustos toplantısı ile global geliģmelerin yurtiçi ekonomi üstünde durgunluk yaratma riskine karģı geniģletici politikalar ile önlem almaya baģlamıģtır. Ağustos baģından itibaren Avrupa ekonomilerinden olumsuz haber akıģı devam etmesine rağmen Merkez Bankası nın politika araçlarını geniģletici yönde kullanmaya baģlaması ve not artırımı beklentileri ile hisse senedi piyasasında da yükseliģ görülmeye baģlanmıģtır. Ağustos ayı baģında yıl içi en düģük seviyesini görerek, 2010 sonuna göre %24 değer kaybeden ĠMKB100 endeksi bu tarihten itibaren Eylül ayı sonuna kadar %19 değer kazanmıģ, ve yılbaģından bu yana değer kaybını %9.6 seviyesinde sınırlamıģtır. Aynı dönemde bankacılık sektörü endeksi de %28 değer kaybından sonra %25 toparlanma göstererek, ĠMKB deki yükseliģi sürüklemiģtir. Merkez Bankası nın politika değiģikliği ile gösterge tahvilde bileģik faiz ilk etapta %9,0 seviyesinden %7,70 e kadar gerilerken, dolar kurunun yükselmesi ile birlikte enflasyonda yükseliģ endiģeleri oluģmaya baģlamıģ ve bono faizlerinin de Eylül ayını %8,5 e yükseliģle tamamlamasına neden olmuģtur. 3. Bankacılık Sektörü 2011 yılı ilk yarısında bankacılık sektörünün kredi büyümesi TL bazında %16, kur etkisinden arındırılmıģ olarak ise %19 gerçekleģmiģtir yılı aynı dönemine göre kur etkisinden arındırılmıģ bazda kredi büyümesi yaklaģık 250 baz puan yavaģlamıģtır. Kur etkisinden arındırıldığında kredi büyümesi esas olarak TP tarafında görülmekte olup, kredi türüne göre de KOBĠ kredileri ve ihtiyaç kredilerindeki büyüme ön plana çıkmaktadır. Mevduat büyümesi ilk dokuz ayda %10,9 olurken, sektörün kredi/mevduat oranı da %96 ya ulaģmıģ ve mevduat bankaları bazında yeni tarihi en yüksek seviyeler oluģmaktadır. Sektörün aktif kalitesindeki iyileģme sorunlu kredi portföy satıģlarının da katkısı ile devam etmektedir. Sorunlu kredi oranı yılbaģında %3,6 iken Eylül sonu itibarıyla %2,7 ye gerilemiģtir. Ġkinci çeyrekte yavaģlayan sorunlu kredi karģılıklarındaki çözülme de özellikle üçüncü çeyrek kapanıģında yoğunlaģacak Ģekilde çeyrek bazında %4,8 gerileme ile Temmuz Eylül döneminde yeniden hızlanmıģtır. Sektörde karģılık oranı da yılbaģına göre %84,8 den %82,5 e gerilemiģtir yılında, tahvil ihraçlarında yaklaģık 4 kat büyüme olsa da sektörün mevduat dıģı fon kaynakları sadece bilançonun %1,3 ünü finanse etmektedir. Sendikasyon kredileri dahil bankalara borçlarda da aktif büyümesinin üzerinde, %29 artıģ olmuģ ve fonlamaya katkısı %13,2 ye yükselmiģtir. DeğiĢim YBB TL cinsinden USD cinsinden Kur farkından arındırılmıģ Krediler 25,6% 4,3% 19,1% Mevduat 10,9% -7,9% 4,3% Kaynak: BDDK Haftalık bülten, 30 Eylül

7 E- GENEL KURUL Banka nın yıllık Olağan Genel Kurulu 25 Mart 2011 tarihinde Genel Müdürlük binasında gerçekleģmiģtir yılı olağan Genel Kurul toplantısı, Banka nın toplam 700 milyon TL lik sermayesine tekabül eden adet (oy) hisseden adet hisseyi veya %61,83 ünü temsil eden Pay Sahiplerinin katılımı ile gerçekleģtirilmiģtir. Toplantıda, Pay Sahipleri tarafından: Banka Ana SözleĢmesi gereğince BaĢkanlık Divanı seçimi yapılarak BaĢkanlık Divanı'na Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmesi; Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinde yer alan iģlemler hakkında izin verilmesi; konularındaki önergeler oy birliği ile kabul edilmiģtir. Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi ve Ana SözleĢmemizin 16. maddesine uygun olarak yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliği nden ayrılan üyelerin yerine yapılan üye seçimlerinin onaylanması; Banka nın 2010 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi; Banka nın 2010 yılı bilançosu ile kar ve zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması; Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda karar alınması, temettü dağıtım tarihinin tespiti; Yönetim Kurulu ve Denetçilerin, 2010 yılının iģlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi; Denetçilerinin seçimi; Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ödenecek tahsisatın tespiti; konularındaki önergeler ise oy çokluğu ile kabul edilmiģtir. Bankanın yenilenen Bilgilendirme Politikası, Bankacılık Etik Ġlkeleri ve yıl içinde yapılan bağıģlar Genel Kurul un bilgisine sunulmuģtur. Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında almıģ olduğu karar uyarınca, Genel Kurul tarafından onaylanan Kâr Dağıtım Tablosu aģağıda yer almaktadır yılı net kârı olan ,30 TL nin Ana SözleĢmemizin 55 inci maddesine göre aģağıdaki Ģekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına; 1- Ana SözleĢmemizin 55 inci maddesinin (a) fıkrasının 1 inci bendine göre net kârın %5 i olan ,37 TL nin kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 2- Ana SözleĢmemizin 55 inci maddesinin (a) fıkrasının 2 nci bendine göre net kârın %5 i olan ,37 TL nin ileride meydana gelebilecek zarar karģılığı olarak ayrılmasına, 3- Ana SözleĢmemizin 55 inci maddesinin (b) fıkrasına göre, 1 kuruģ itibarı değerde bedelli ve bedelsiz 70 milyar adet hissenin, (%6 hesabıyla) beherine 0,06 kuruģ olmak üzere toplam ,-TL birinci kâr payı olarak ayrılmasına, 4- Yukarıda 1-3 sayılı maddelerdeki kalemlerin indirilmesinden sonra kalan ,56 TL kâr bakiyesinin Ana SözleĢmemizin 55 inci maddesinin (c) fıkrasına göre, a- %5 i (ödenmiģ sermayenin TL lik bölümü ile sınırlı) olan brüt 2.120,94 TL nin beher kurucu hissesine 21,21 TL hesabıyla kurucu hisselerine dağıtılmasına, b- %0,5 i olan brüt ,44 TL nin Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmasına, c- %3 ü olan ,66 TL nin Yönetim Kurulu kararı ile çalıģanlara dağıtılmak üzere ayrılmasına, 7

8 5- Ana SözleĢmemizin 55 inci maddesinin (d) fıkrasına göre 1 kuruģ itibari değerde bedelli ve bedelsiz 70 milyar adet hissenin, (%14,29 hesabıyla) beherine 0,1429 kuruģ olmak üzere toplam ,- TL ikinci kâr payı olarak ayrılmasına, 6- Türk Ticaret Kanunu nun 466 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendine göre ,40 TL kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 7- Geriye kalan ,12 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 8- Yukarıda 3 ve 5 sayılı maddelerde sözü edilen birinci ve ikinci kâr payları toplamı olan ,-TL nin ödenmiģ sermayenin %6 sına denk gelen brüt ,-TL sinin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına ve %14,29 una denk gelen ,-TL nin ise, Bankamız sermayesinin ,-TL den ,-TL ye artırılmasında kullanılmak üzere bedelsiz hisse senedi olarak verilmesine, yılı ,-TL lik bedelsiz kaydi pay Ģeklindeki temettünün dağıtımının, sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben ve ,-TL lik nakit temettü dağıtımının ise tarihinden itibaren baģlamasına, karar verilmiģtir. F. ARA DÖNEMDE BANKANIN FAALĠYETLERĠNDE GERÇEKLEġEN ÖNEMLĠ GELĠġMELER Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından, ĠMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan kuruluģların derecelendirme notları dikkate alınarak düzenlenen I. Kurumsal Yönetim Ödülleri, 13 Ocak 2011 tarihinde Conrad Hotel de düzenlenen tören ile sahiplerini bulmuģtur. Türkiye nin ilk özel yatırım ve kalkınma bankası TSKB, IV. Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Kurumsal Yönetim Ödülleri nde Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu en yüksek kuruluģlar kategorisinde ödüle layık görülmüģtür. TSKB, Türk Havayolları A.O. sermayesinde bulunan kamu payının özelleģtirilmesi danıģmanlık hizmeti ihalesini 18 ġubat 2011 tarihinde kazanmıģtır. Bankamız, 2010 yılının Ağustos ayında, Uludağ ve Çamlıbel elektrik dağıtım özelleģtirmesi kapsamında Cengiz, Kolin ve Limak gruplarına Garanti Bankası, Halk Bankası, Ġs Bankası ve Vakıflar Bankası desteği ile toplam 1,2 milyar dolar tutarında kredi kullandırmıģtır. TSKB, bu kredi ile Euromoney Publications'ın uluslararası proje finansmanı konusunda önde gelen dergisi Project Finance tarafından ġubat ayında "Avrupa'nın En Ġyi Enerji Altyapı Projesi" ödülüne layık görülmüģtür. Ayrıca, Türkiye'nin özel sektörce gerçekleģtirilen en büyük HES projesi olma özelliğini taģıyan DoğuĢ, Doğan ve Unit Grupları'na ait, 513 mw kurulu güce sahip Boyabat Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi için Garanti Bankası, ĠĢ Bankası ve Yapı Kredi Bankası nın desteği ile 750 milyon dolarlık finansman sağlayan TSKB, bu finansman ile de "Avrupa'nın En Ġyi Hidroelektrik Projesi" ödülünü almıģtır. Bankamız tarafından ihraç edilecek, dayanak varlık konvertible döviz (USD/TL) olacak Ģekilde 3 ay vadeli adet alım (call) aracı kuruluģ varantı ve dayanak varlık konvertible döviz (USD /TL) olacak Ģekilde 3 ay vadeli adet satım (put) aracı kuruluģ varantı Sermaye Piyasası Kurulu kaydına 25 ġubat 2011 tarihinde alınmıģtır. Bu ihraçlardan dolayı alınabilecek maksimum ekonomik pozisyon alım varantları için USD ve satım varantları için USD olacaktır. Bankamızın 28 ġubat 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Ġlkeleri" çerçevesinde Bankamız "Bilgilendirme Politikası"nın güncellenen Ģeklinin onaylanmasına karar verilmiģtir. Bilgilendirme Politikası'na Bankamız web sitesinden ulaģılabilir. ĠMKB tarafından hesaplanan ve Türkiye'de bir 'ilk' olan Enerji Endeksi'ni yatırım yapılabilir bir ürüne dönüģtürmek için 'Yüzde 98 Anapara Garantili Enerji Alt Fonu, 28 ġubat - 04 Mart 2011 tarihleri arasında TSKB ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.ġ. Ģubelerinde satıģa sunulmuģtur. Bu fon ile TSKB nin enerji sektöründeki profesyonel bilgi birikimini sermaye piyasalarına yansıtılması amaçlanmıģtır. 8/9/10 Mart 2011 tarihlerinde ġekerbank ın ticari bankalar arasında bugüne kadar yurtiçinde yapılan en uzun vadeli tahvil ihracı için ve Mart 2011 tarihlerinde ikinci tahvil ihracı için TSKB Ģubelerinde talep toplanmıģtır. 8

9 Bankamızın 2010 yılı faaliyet dönemine iliģkin 25 Mart 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında nakit kar payı ile ilgili olarak; Birinci ve ikinci kar payları toplamı olan ,- TL'nin ödenmiģ sermayenin %6'sına denk gelen brüt ,-TL'sinin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, ,-TL'lik nakit temettü dağıtımının tarihinden itibaren baģlamasına karar verilmiģtir. Bankamızca, Türkiye genelinde özel sektöre ait ihracatçı Ģirketlere kullandırılmak üzere T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı'nın garantörlüğünde Dünya Bankasından temin edilen 180 milyon USD ve 87,8 milyon Euro tutarındaki "Dördüncü Ġhracatın Finansmanı Aracılık Proje Kredisi (EFIL IV) Ek Finansmanına iliģkin kredi sözleģmesi 5 Nisan 2011 tarihinde Ankara'da imzalanmıģtır. TSKB, 2010 yılında gerçekleģtirmiģ olduğu TSKB GYO, Aksa Enerji ve Türk sermaye piyasaları tarihinin 5 inci, özelleģtirmeler hariç 2 nci en büyük halka arzı olan Emlak Konut GYO halka arzlarındaki baģarılı performansıyla uluslararası alanda takdir toplamıģtır. Halka arzların yanı sıra özel sektör tahvilleri ihraçlarına da öncülük eden TSKB, baģarılı bono ihraçlarına ilaveten, 2010 yılında 2 banka tarafından tahvil ihracı için görevlendirilmiģtir. BaĢarılı çalıģmaları neticesinde, Avrupa nın seçkin finans yayınlarından EMEA Finance tarafından verilen Türkiye deki Best Equity House unvanına değer bulunan TSKB, ödülünü Haziran ayında Viyana da düzenlenen bir törenle almıģtır. Bankamızın TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmıģ sermayesinin, TL'si 2010 yılı karından karģılanmak suretiyle TL'den TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek nominal değerli payların Kurul kaydına alınması ve sermaye artırımının tamamlanmasına iliģkin tescile mesnet belge verilmesi talebimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tarih ve B.02.1.BDK / sayılı yazısı çerçevesinde, tarih ve 15/447 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmüģ ve tarihli tescile mesnet belgenin alınması ile süreç tamamlanmıģtır. 17 Mayıs 2011 tarihinde Uluslararası kredi derecelendirme kuruluģu Moody's Investors Service, Inc.'ın, mevduat toplamayan bankalar için uygulamasını baģlattığı "issuer rating" değerlendirmesi sonucu Bankamızın "Ba3" olan "uzun vadeli döviz cinsinden mevduat kredi" notu; "uzun vadeli yabancı para issuer" notuna dönüģtürülmüģ ve "Ba1"' olarak tahsis edilmiģtir. Sözkonusu notun görünümü pozitiftir. Bununla beraber, Banka'nın "Baa2" olan "uzun vadeli yerel para cinsinden mevduat kredi" notunu, "yerel para cinsinden uzun vadeli issuer" notu olarak değiģtirmiģ ve Baa2 olarak bırakmıģtır. Mali güç notunu ise D+ olarak teyit etmiģtir. 30 Mayıs-3 Haziran 2011 tarihleri arasında %98 Anapara Garantili Altın fonu satıģa sunulmuģtur. Bankamız Yönetim Kurulunca alınan karar çerçevesinde, uluslararası piyasalardan Bankamızın iki ayrı dilimden oluģan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi alması amacıyla Commerzbank Aktiengesellschaft koordinatörlüğünde 10 bankaya yetki verilmiģtir. Söz konusu USD ve Euro dilimden oluģan toplam 141 milyon USD tutarındaki krediye iliģkin kredi sözleģmesi 15 Haziran 2011 tarihinde Ġstanbul'da imzalanmıģtır. Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli iģletmelerin (KOBĠ) gerçekleģtirecekleri yatırımların finansmanı amacıyla, T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı'nın garantörlüğünde Avrupa Yatırım Bankası'ndan temin edilen 75 milyon Euro tutarındaki kredinin sözleģmesi 4 Temmuz 2011 tarihinde Ankara'da imzalanmıģtır. G. ARA DÖNEMDE MEYDANA GELEN FĠNANSAL GELĠġMELER Bankanın 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla baģlıca finansal göstergelerinin özetine aģağıda yer verilmiģtir: Toplam aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %31,2, 2010 yıl sonuna göre %16,1 artarak milyon TL seviyesine ulaģmıģtır. Toplam kredi portföyü milyon TL olarak gerçekleģirken, geçen yılın aynı dönemine göre %51,9 ve sene sonuna göre %25,4 artıģ kaydetmiģtir. Kredi portföyünün döviz dağılımı dikkate alınarak Euro/USD sepet bazında incelendiğinde yıllık bazda artıģ oranı %19,4 ve sene sonuna göre %4,1 artmıģtır. Takipteki kredilerin toplam krediler içindeki oranı %0,4 olarak gerçekleģmiģtir. Özkaynaklar geçen yılın aynı dönemine göre %8,9, 2010 yıl sonuna göre %3,4 artarak milyon TL ye taģınmıģtır yılı sonunda %22,7 olarak gözlemlenen sermaye yeterlilik rasyosu, 2011 yılının Eylül ayı sonunda ise %19,0 olarak gerçekleģmiģtir. 9

10 30 Eylül 2011 itibariyle net kâr yıllık bazda %8,5 artarak bin TL ye ulaģmıģtır yılı Eylül ayında %20,1 olarak gerçekleģen özkaynak kârlılığı, 2010 yılı sonunda %18,4, 2011 yılı Eylül ayında ise %18,9 olarak gerçekleģmiģtir yılı Eylül ayında %3,2 olarak gerçekleģen aktif kârlılığı, 2010 yılı sonunda %2,9, Eylül 2011 de ise %2,9 olarak gerçekleģmiģtir. Bankanın güçlü ve sağlıklı kredi büyümesine paralel olarak, 2011 yılı ilk dokuz aylık dönemde net faiz gelirleri yıllık bazda %16,9 artarak 266 milyon TL ye ulaģmıģtır. Faaliyet gelirleri toplamı ise %9,9 luk artıģ göstererek 304 milyon TL olarak gerçekleģmiģtir yılı Eylül döneminde %16,7 olarak gerçekleģen gelirlerin giderleri karģılama oranı, 2010 yılı sonunda %18,1 olarak gerçekleģmiģtir. Bu oran, Eylül 2011 sonunda ise %14,7 ye gerilemiģtir. H.RĠSK YÖNETĠMĠ 1. Piyasa Riski Piyasa riski, piyasa fiyat ve oranlarındaki (faiz oranları, kur, hisse senedi ile emtia fiyatlarını içerecek Ģekilde) dalgalanmalardan dolayı bankanın finansal durumunun kötü yönde etkilenmesi ihtimalidir. Piyasa riski, solo ve konsolide bazda, faiz/fiyat seviyelerindeki dalgalanmalar dikkate alınarak yasal olarak BDDK Standart Metod, banka içinde ise Monte Carlo simülasyonu bazlı içsel model kullanılarak RMD (riske maruz değer) hesaplanması suretiyle ölçülmektedir. Piyasa riskini yönetmek ve taģınan riskleri sınırlamak amacıyla Yönetim Kurulu tarafından piyasa riski kapsamında limitler tespit edilmiģtir. Piyasa riski, belirlenen risk limitlerine uyum, risklerin tanımlanması, risklerin farkında olunması, uygun kontrollerin yerleģtirilmesi, piyasa riski raporlamalarının gerekli tüm seviyelere raporlanması gibi kriterler göz önünde bulundurularak yönetilmektedir. Nominal ve oransal bazlı limit sistemleri kullanılmakta, Yönetim Kurulu na, Denetim Komitesi ne, banka içinde ilgili komitelere, birimlere ve üst düzey yönetime risk bilgilendirimini içeren günlük ve haftalık raporlamalar yapılmaktadır. Risk Yönetim Müdürlüğü ve Üst Düzey Risk Komitesi nden oluģan Risk Yönetim Grubu tarafından organizasyon, sorumluluk, faaliyet alanları gibi konuların belirlendiği dahili yönetmelikler hazırlanarak Yönetim Kurulu nca onaylanmıģtır. Risk Yönetimi Politikaları belirlenerek Yönetim Kurulu onayını takiben Banka genelinde duyurulmuģtur. Yasal raporlamanın yapıldığı BDDK tarafından açıklanmıģ Standart Metod a ek olarak, Banka, satın aldığı ve geriye dönük testlerle baģarısını kontrol ettiği Monte Carlo simülasyonu bazlı içsel modelle menkul kıymet portföyünün ve döviz pozisyonunun günlük bazda RMD (Riske Maruz Değer) hesaplamalarını yapabilmekte, senaryo analizleri ve stres testleri uygulayabilmektedir. 2. Kur Riski TaĢınan pozisyonlar nedeniyle oluģan kur riskleri BDDK tarafından açıklanmıģ Standart Metod kapsamında aylık olarak hesaplanmakta, sonuçlar BDDK ya ve Banka üst yönetimine raporlanmaktadır. Monte Carlo simülasyonu bazlı RMD yöntemiyle kur riski haftalık olarak Banka üst yönetimine ve Hazine ve Piyasalar Toplantısı grubuna raporlanmaktadır. Yabancı Para Net Genel Pozisyonu raporu kapsamında açık pozisyon bilgileri BDDK ya haftalık olarak raporlanmaktadır. MüĢteri iģlemlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir kur riski doğduğunda karģı pozisyon alınarak kur riski taģınmamaktadır. Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dıģı kalemlerin faize duyarlılığı Banka tarafından ölçülmektedir. Vade dağılım (Gap) analizi ile her bir vade diliminde ortaya çıkan nakit ihtiyacı belirlenmektedir. Uygulanan faiz oranlarında ise pasif maliyeti ile aktif getirisi arasında her zaman artı bir farkın (spread) olması sağlanmaktadır. Faiz oranlarındaki değiģikliklerin banka bilançosuna etkileri gap analizi, senaryo analizleri ve stres testleri ile kontrol edilmekte, faiz oranlarındaki dalgalanmalar veya likiditedeki zorluklar sonucunda aktif veya özkaynakların olumsuz etkilenmesini engellemek için risk politikaları kapsamında sürekli kontroller yapılmakta ve üst yönetim, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi sürekli bilgilendirilmektedir. 10

11 3. Likidite Riski Piyasa ve likidite riskinin yönetilmesinde, mevcut pozisyonlar ve Banka'nın gelecekteki nakit akımı dikkate alınmaktadır. Likit olmayan piyasalarda veya likit olmayan enstrümanlara yatırım yapılmamaktadır. Aktif-pasif yönetimi kapsamında vade uyumu ve likidite ihtiyacının her zaman karģılanabilir olması gözetilmekte, likidite oranları takip edilmektedir. Banka, likidite gereksinimini karģılamak amacıyla likit aktiflerin elden çıkarılması, kısa dönemli borçlanmaların arttırılması, likit olmayan aktiflerin azaltılması, sermayenin arttırılması yollarından birini veya birden fazlasını seçebilir. Banka da likidite idaresi, bankanın itibarı gözetilerek ve tüm taahhütlerin zamanında ve tam olarak yerine getirilmesi sağlanarak yapılmaktadır. Acil ve beklenmeyen durumlarda likidite riskinin belirlenmesine yönelik olarak çeģitli ters senaryolar altında nakit akımı projeksiyonları, fonlama gereksinim tahminleri yapılmaktadır. I.BANKANIN DAHĠL OLDUĞU RĠSK GRUBU ĠLE YAPTIĞI ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Bankamızın dahil olduğu risk grubu ile ilgili diğer detaylı açıklamalara 30 Eylül 2011 tarihli Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu nun BeĢinci Bölümü olan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar altında yer alan V. bölümünün 1. ve 2. maddelerinde yer verilmiģtir. J.DÖNEM ĠÇĠNDE BANKA FAALĠYETLERĠNĠ ÖNEMLĠ DERECEDE ETKĠLEYEN GELĠġMELERE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR YUKARIDA SUNULMUġTUR. DĠĞER BĠLGĠLER ĠÇĠN, 2010 YILINA AĠT YILLIK FAALĠYET RAPORUNA AġAĞIDAKĠ ĠNTERNET ADRESĠNDEN ULAġILABĠLĠR: 11

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 A. GENEL BİLGİLER 1. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi Faaliyetlerine 1950

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 1. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi...

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 1. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 2. Sermaye

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye ve

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 5.000.000.000 TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka

Detaylı

Hesap Dönemi Ġçinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler

Hesap Dönemi Ġçinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler 1 Ġçindekiler Sayfa No: Ortaklık Yapısı... 1 Hesap Dönemi Ġçerisinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler 1 Kurumsal Profil... 1 Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri, Denetçiler ve

Detaylı

ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir.

ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir. ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir. TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ġhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası

Detaylı

01.01.2011-31.03.2011

01.01.2011-31.03.2011 SERĠ : XI NO:29 NO.LU TEBLĠĞE GÖRE HAZIRLANMIġ YAPI KREDĠ KORAY GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2011-31.03.2011 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1 Yönetim Kurulu...3 2 ġirket Sermayesinin

Detaylı

TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NDAN

TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NDAN TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NDAN Ortaklığımızın 1.500.000.000.- TL nominal değerli banka bonosu ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka bonosu ve/veya

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. nin BANKA BONOSU ve/veya ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ ve/veya TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA

Detaylı

Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı

Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı Yapı Kredi Sigorta 2012 Faaliyet Raporu içeriği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 516 ncı maddesine

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı

ĠNFO YATIRIM A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIS 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠNFO YATIRIM A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIS 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠNFO YATIRIM A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIS 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I. GĠRĠS 1. RAPORUN DÖNEMĠ: 01/01/2012-30/09/2012 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI:

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 25 Nisan 2000 tarihli HİSSEDARLAR GENEL KURULU'NA. sunulan ALTMIŞSEKİZİNCİ HESAP YILI HAKKINDA

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 25 Nisan 2000 tarihli HİSSEDARLAR GENEL KURULU'NA. sunulan ALTMIŞSEKİZİNCİ HESAP YILI HAKKINDA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 25 Nisan 2000 tarihli HİSSEDARLAR GENEL KURULU'NA sunulan 1999 ALTMIŞSEKİZİNCİ HESAP YILI HAKKINDA BANKA MECLİSİNCE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU BİLANÇO,

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 1 OCAK 2015-30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEM KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER. 1. BÖLÜM SUNUġ

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 1 OCAK 2015-30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEM KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER. 1. BÖLÜM SUNUġ ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 1 OCAK 2015 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEM KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. BÖLÜM SUNUġ 1.1 DÜNYA VE TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ 1.2 ORTAKLIK YAPISI VE PAYLARA AĠT BĠLGĠLER

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN

AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN Ortaklığımızın 2.250.000.000.- TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka bono ve/veya tahvillerin halka arzının,

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013 2013/Haziran GĠRĠġ VE ĠDARĠ FAALĠYETLER... 3 I.KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.... 3 II.HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 2013 YILI DOKUZ AYLIK DEĞERLENDĠRMESĠ....

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. FAALĠYET RAPORU (01.01.2011-31.12.2011)

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. FAALĠYET RAPORU (01.01.2011-31.12.2011) Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. FAALĠYET RAPORU (01.01.2011-31.12.2011) MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 TL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 50.400.000 TL YÖNETĠM KURULU ġirketin 29.04.2011

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu 01/01/2012 30/06/2012 2012/2

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu 01/01/2012 30/06/2012 2012/2 Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu 01/01/2012 30/06/2012 2012/2 GĠRĠġ VE ĠDARĠ FAALĠYETLER... 3 I.KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.... 3 II.HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 2012 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ....

Detaylı

TOKAT SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

TOKAT SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU TOKAT SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1.1 Misyon ve Vizyonumuz MĠSYONUMUZ VĠZYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak amacıyla, iģletmelerde faaliyetlerin

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. ULUSOY UN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ PAYLARIN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME

SERMAYE PĠYASASI KURULU. ULUSOY UN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ PAYLARIN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME SERMAYE PĠYASASI KURULU ULUSOY UN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ PAYLARIN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME 2013 1 ULUSOY UN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ Ġzahnamedir Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2010 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu Ġçindekiler Ortaklık Yapısı... 1 Hesap Dönemi Ġçerisinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler... 1 Kurumsal Profil...

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın halka arz edilecek 500.000.000.-TL nominal değerli banka bonolarının satıģına iliģkin duyurudur. Söz konusu banka bonoları, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı