Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE DE TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA YAYINLANMIŞ ESERLER LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, 10 Ekim 1989

2 1. Açık Oturum. Tüketicilerin korunması. (Banka ve Ekonomik Yorumlar D. D 1984, Yıl. 21, sa. 12, s ). 2. Alaettin Cemil: Avrupa da ihtikara nasıl mani oluyorlar. (Fahiş karlar, spekülasyon ve tröstler hakkında Fransız, Amerikan, İngiliz, Kanada, Alman, İtalyan, İsviçre, Macaristan, Hollanda kanunları). Türk İdare Dergisi, sayı: 26, Mayıs 1930, ss. 3. ALTUNA, Abdullah Vedat: Adalet istiyorum. Zeytinyağı davasının hukuk açısından içyüzü. İzmir, 1970, 120 s. İzmir Ülkü Ocakları Birliği yay. 2. [TB III nu. 3483J 4. Aray, Suat: Tüketicinin korunması ve kooperatifler. (Çal. Hay. 1971, sa. 52, s ). 5. Arıkan, Dr. Türkan: Tüketicinin korunması ve sosyo ekonomik muhasebe. (Sevk İd., Ekim 1976, sa. 98, s ). 6. Aşkın, Dr. Aydemir: Tüketicilerin ekonomik davranışları. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). tartışma: s Avrupa Topluluğu ve Tüketiciler. (Standard Standard., 1977, sa. 191, s ). 8. Avrupa Topluluğu ve Tüketiciler. Tüketici, Şubat-Mart 1987, 15-17ss. 9. Aydın, Mehmet : Tüketicinin korunması için özel sektör tarafından uygulanan sistemler, (Ankara Tic. Od. D. D 1978, sa. 7, s. 3-10; sa. 8-10, s. 8-24) 10. Aydın, Mehmet : Tüketicinin örgütlenmesi 1. Konsumerizm hareketinin tarihsel gelişmesi, (Koop. D. D 1978, sa. 40, s ) 11. Aydın, Mehmet : Tüketicinin korunması, İngiliz modeli. Ankara: 1977, 100 s. (Yay. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Borsaları Birliği). [TB I nu. 522] 12. Aydın, Mehmet : Tüketiciyi Koruma Tasarısı Hazır. Standard, 1977, sa. 191, s. 52). 13. Aydın, Mehmet: İngiltere'de tüketicinin korunması. (Ank. Tic. Od. 1973, sa. 4, s ). 14. Aydın, Mehmet: Kapitalist ekonominin evrimi ve tüketici. (Ank. Tic. Od. 1973, sa. 1, s ). 15. Aydın, Mehmet: Tüketim hürriyeti kavramı. (Ank. Tic. Od. Temmuz 1974, s ). 16. Aydın, Mehmet: Çeşitli ülkelerde tüketici örgütleri. (T. İKT. G., nu. 1251, 1977, s. 4, 7; nu. 1252, s. 4, 6; nu. 1253, s. 4, 7; nu. 1254, s. 4; nu. 1255, s. 4, 8; nu. 1256, s. 4, 7; nu. 1258, s. 4, 7; nu. 1259, s. 4, 7; nu. 1260, s. 4, 6; nu. 1261, s. 4, 7; nu. 1262, s. 4, 7). 17. Aydın, Mehmet: İktisadî sistemler ve tüketici sorunları. (Ank. Tic. Od. 1972, sa. 12, s ). 18. Aydın, Mehmet: İktisadî sistemler ve tüketici sorunları. Ank. Tic. Od. D., 1972, sa. 12, s Aydın, Mehmet: Ticaretin düzenlenmesi ve tüketicinin korunması. 1. cilt. Ankara: Yonca Mat., Aydın, Mehmet: Tüketici şikayetleri ve telafi sistemleri emleri Aydın, Mehmet: Tüketicinin eğitilmesi Aydın, Mehmet: Tüketicinin güvenliği ve standartlaştırma Aydın, Mehmet: Tüketicinin korunmasında İngiliz modeli. Ankara: Türkiye Odalar Birliği, s. /K Aydın, Mehmet: Tüketicinin inin korunmasında İskandinav modeli Aydın, Mehmet: Tüketicinin örgütlenmesi Ayhan, Doğan Yaşar: Türk tüketicilerinin korunmasında reklam doğrululuğunun denetlenmesi. Hacettepe Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dergisi, cilt: 4, sayı: 1-2, 1986, 51-60ss. 27. Aytaç, Fethi: Fiyat denetimi ile ilgili mevzuat. Kamu kuruluşları ile mülki idare amirlerinin bu alandaki görev ve yetkileri, tüketicinin korunması. Türk İdare Dergisi, sayı: 371, Haziran 1986, 57-92ss. 2

3 28. Bahşi, Gökhan: Fiyatlandırma ve tüketicinin korunması. Türkiye İktisat Gazetesi, sayı: 1770, Şubat 1988, 1. ve 5.s. 29. Bahşi, Prof. Dr. C. Gökhan : Fîyatlandınma ve tüketicinin korunması. Federal Almanya modeli. (İst. San. Od. 1984, Yıl. 19, sa. 224, s ). 30. Baykurt, Ahmet : Tüketiciler, pahalılık ve tüketim kooperatifleri. Karınca 1977, sa s Bedetenci, Kemal: Tüketicilerin teşkilatlanmasında eğitim ve üreticilerle olan ilişkiler. İçinde: Tüketicinin Sorunları Semineri, 1970, s «tartışma, s » 32. Berkün, İ. Taner: Dünyada tüketicinin teşkilâtlanması ve standardizasyon. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s ». 33. Bilginer, Nejat: Tüketicinin korunması ve kalite kontrol çemberi kavramlarının pazarlama hizmetlerinin iyileştirilmesine katkısı. İzmir Ticaret Odası Dergisi, cilt: 61, sayı: 3, 1988, 22-24ss. 34. Birinci ve ikinci tebliğ üzerindeki görüşmeler. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s Birkan, Ünver: Tüketici kredileri. İçinde: Tüketici Sorunları semineri , s ). «tartışma, s ». 36. Candemir, Nurhan (Çev.) : İsveç'te tüketicinin korunması. Denetle. D. D c. 2, sa. 2. s Cappelletti, Prof. Dr. Mauro : «Dağınık Hakların Korunması» konulu konferans. (Sig. Hab. B., , C. 9, sa. 58, s. 1-2). 38. Ceylan, Ali: Tüketicinin Korunması. Bursa: Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği, s. 39. Cıvaoğlu, Güneri: Tüketicinin korunması, (Ek. H. D. D 1978, sa. 4, s ) 40. Çörtoğlu, Asis. Sahir: Tüketicinin korunması yönünden taksitle satım sözleşmeleri. (Ankara İTİA. D., 1974, sa. 1-2, s ). 41. Doğaner, Yalçın : Tüketicinin korunması ve Köy-Koop, (Standard Standard, 1978, sa. 206, s ) 42. Doğu, Engin : Tüketicinin ekonomik davranışları ve sorunları, (Verimlilik Verimlilik, 1977, c. 6, sa. 3, s ). 43. Doğu, Engin: Tüketicinin korunması (Ankara 1975) s. «T.C. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı Yayın No. DPT KD. 290». Metin teksirdir. [TB IV nu. 5143] 44. Dorsay, Şevki: Meksika'nın Tüketiciyi Koruma Kanunu. (T. İkt. G. G 1976, No: 1204, s. 5). 45. Durmaz, Mustafa: Tüketicinin Korunması ve Ülkemizin Durumu. İzmir Ticaret Odası Dergisi, Haziran Dünya da ve Türkiye de tüketicinin korunması. İzmir Ticaret Odası Dergisi, Mayıs 1987, 20-22ss. 47. Eke, Dr. Beğlü : Tüketimin sosyolojik anlamı, (Sos. siy. konf. K. 31 (Tuna'ya armağan) 1982, s ). 48. Engel, James F. - Kollat, David T. - Blackwell, Roger D. : Tüketicilerle ilgili bir özendirme ve davranış modeli, Çev. Bilâl Murat Özgüven, (Bur. İTİA, 1976, sa. 1-3, s ) 49. Erdem, Gürsel: Memleketimizde tüketicinin korunması konusundaki kanunî mevzuat hükümleri ve tüketicinin durumu. İçinde: Tüketici Sorunları rı Semineri, 1970, s tartışma, s Erdoğan, Alptekin: Tüketicinin korunmasında serbest ticaretin önemi. Ankara: DPT.SPB, Ocak s. 51. Erenözlü, İlker: Tüketici faaliyetleri ve tüketicinin korunması. (Standard Standard., 1977, sa. 192, s ). 3

4 52. Erol, Hasan Tahsin : Fiyat denetimi ve tüketicinin korunması, (Karınca Karınca, 1979, sa. 516, s ) 53. Ertan, Erdoğan: Tüketiciyi Korumak. Ekonomide Ankara, Mayıs-Haziran Ertaş, Kudret : Anonim şirketlerde küçük tasarruf sahiplerinin tüketici sıfatıyla korunması ve kuruluşta devlet denetimi (Ank. Ba. D., D 1977, sa. 1, s ). 55. Evliyaoğlu, Kemal: Tüketici menfaatlerinin korunmasıyla ilgili mevzuat ve özel sektör meslekî kuruluşlarının endirekt çalışmaları. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s » 56. Fertekligil, Azmi : Tüketicinin korunması ve tüketici kredisi, (İst. İşl. Fak. D. 1978, sa. 2, s ) 57. Fustier, Michel : Tüketim psikolojisi. Çev. Dr. Süheyl Gürbaşkan. İstanbul, 1974, 61 s. «İstanbul Reklâm Yayınları : 35». [TB nu. 2719] 58. Gemalmaz, Mehmet Semih ; Tüketicinin korunması, (İst. Ba. D, 1983, C.57,sa.7-8-9,s ). 59. GILLES (P.). Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen ausserhalb von Geschaeftsraeumen - zu einem Teilaspekt der deutshen und euro-paeischen Verbraucherrechtsentwicklung, (Ann. Fac. Droit, d'istanbul 1980, XXVII, sa. 43, s. İMİ). 60. Gökçeer, Fikri : Tüketicinin korunması ve belediyelerin bu konudaki "yasal yetkileri" (İl. Bel. 1979, sa. 400, s ) 61. Gökçeer, Fikri : Tüketicinin korunması ve belediyelerin bu konudaki yasal yetkileri, (T. İd. D. 1979, sa. 360, s, 35-58). 62. Gökçeer, Fikri: Tüketicinin Korunması ve belediyelerin bu konudaki yasal yetkileri. Türk İdare Dergisi, sayı: 360, , 35-38ss. 63. Göle, Celal: Ticaret hukuku açısından aldatıcı reklamlara karşı tüketicinin korunması. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s. 64. Göle, Dr. Celâl : AET ve tüketicinin korunması, (AÜSBFD AÜSBFD, C. XXXIV 1979, sa. 1-4, s ). 65. Gülerman, Prof. Dr. Adnan : Ticaretin düzenlenmesi ve tüketicinin korunması, (İşveren, 1978, sa. 3, s ) 66. İlhan, Av. Cengiz : Bir hukuk kavramı olarak «tüketici» (Dan. D., 1975, sa s ). 67. JACOB, Prof. Dr. Herbert : Preispolitik und Verbraucherschutz. (Yayımlayan : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi). İstanbul 1979, 23 s. [TB I nu. 282] 68. JACOP, Prof. Dr. Herbert : Fiyatlandırma ve tüketicinin korunması (Çev. : Dr. Gökhan Bahşi), [İst. İşl. Fak. D. c. 8, 1979, sa. 1, s ) 69. JACOP, Prof. Dr. Herbert : Preispolitik und Verbraucherschutz, (İst. İşl. Fak. D., D C. 8, 1979, sa. 1, s. 1-23). 70. Kalite Kontrolü Tüketiciyi Koruduğu Gibi, Satışı da Artırır. İSO Dergisi, 15 Ekim 1984, 12-15ss. 71. Kandiller, Rıza: Büyük illerde fiyat yükselişleri ve tüketiciyi koruma çareleri. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s » (Mal. Bül. 1970, sa. 662, s ). 72. Kaneti, Dr. Selim : The protection of consumers through price control in Turkey, (Avusturya ve Türkiye'de Tüketicinin Korunması 1984, s ). 73. Kaneti, Prof. Dr. Selim : The Protection of consumers through price control in Turkey, (Verbraucherschutz. 1982, İstanbul 1983, s ). 74. KARABULUT, Doç. Dr. Muhittin : Tüketici davranışı. Pazarlama yeniliklerinin kabulü ve yayılışı. İstanbul 1981, XVI s. [TB. 1981/VI. nu. 2729] 75. Karayalçın, Prof. Dr. Yaşar: Kredi düzeninin korunması. (Batıder, 1972, c. VI, sa. 3, s ). 4

5 76. Kargül, Kemal : Tüketicinin korunmasındaki etmenler, (Ek. Para kredi, 1983, C. 2, sa , s ). 77. Kaynak, Dr. Erdener : Tüketicinin korunması açısından pazarlamanın sosyal sorumlulukları - İlâç örneği, (Ankara İTİA, 1977, C. 9, s ) 78. Kaynak, Dr. Erdener / Çulpan, Dr. Refik : Consumer protection movement in developing economy (The case of Turkey), (H.Ü. İdari Bilimler D, D 1978, sa, 1, s ). 79. Kaynak, Dr. Erdener : Türkiye'de tüketici örgütlenmesine ilişkin bir model araştırılması, (Verimlilik, 1978, c. 7, sa. 3, s ). 80. Kaynak, Erdener: Kalite ve tüketici hakları : Türkiye'den bazı örnekler, (Bursa. İkt. Sos. Bil. D, 1981, c. II, sa. 1, s ). 81. Keremli, Dr. Ali : İktisat politikası ve tüketicinin korunması. (Ank. Tic. Od. 1975, sa. 8, s. 3-13). 82. Kılıçbay, Prof. Dr. Ahmet: Fiyat politikası ve tüketicinin korunması. İçinde: Tüketicinin Sorunları Semineri, 1970, s ). 83. Kılkış Doç. Dr. Yıldırım : Tüketicilerin korunması konusunda Türkiye'deki durum. (İst. Tic. Od. Kasım-Aralık 1976, sa , s ). 84. Kılkış, Doç. Dr. Yıldırım : Fiyatlandırma, tüketicinin korunması ve örgütlenmesi, (İst. İşl. Fak. D sa. 2, s ) 85. Kılkış, Doç. Dr. Yıldırım : Tüketicinin korunması ve sanayici. (İs İst. San. Od., 1977, sa. 138, s. 19, 21). 86. Kılkış, Dr. Yıldırım: Başka memleketlerde tüketici teşekkülleri ve Türkiye ye uygun bir kuruluş örneği araştırması. İçinde: Tüketici Sorunları rı Semineri, 1970, s ). «tartışma: s Kılkış, Dr. Yıldırım: Tüketici menfaatlerinin korunması bakımından kalite kontrolü ve reklâm. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s » 88. Kılkış, Dr. Yıldırım: Tüketici menfaatlerinin korunması bakımından kalite kontrolü. (Ank. Tic. Od. D., D 1971, sa. 4, s ). 89. Kılkış, Yıldırım : Tüketicinin korunması ve aydınlatılması, (Ek. Para. Kredi, 1983, C. 2, sa , s ). 90. Kılkış, Yıldırım: Tüketicinin korunması ve pazarlama karşısında tüketici. İstanbul: Aktif Büro., (t.y.). 143s. 91. Kortan, Dündar: Dünyada yeni bir konu : konsümerizm. Tüketicinin sigortası. (Sig. Dün. 1974, sa. 171, s. 8-9). 92. Köktürk, Doç. Dr. Mehtap : Tüketicilik gerekli bir düşünsel yaklaşım, (Ek. Para Kredi 1983, C. 2, sa. 19, s. 20). 93. Kurtuluş, Doç. Dr. Kemal : Tüketici davranışı modellerinin değerlemesi ve bir öneri. (İşl. Fak. D., D 1975, c. 4, sa. 1, s ). 94. Kurtuluş, Prof. Dr, Kemal : Gelişmekte olan ülkelerde tüketicinin korunması ve Türkiye'deki durum. (İst. San. Od. 1984, Yıl. 19, sa. 224, s ). 95. Kuşçulu, Nuh : Tüketicinin korunması için piyasa rekabetinin korunması zorunludur, (Ek. Para Kredi 1982, sa. 13, s ). 96. Kutlutan, İbrahim: Standard ve tüketicilere sağladığı faydalar. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma: s » 97. Külür, Muzaffer C. : Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketicinin korunması. (Standard, 1984, sa. 269, s ), 98. Metezade, Zihni ; Tüketicinin korunması, (II. T. İktisat Kongresi, c. VII, 1981, s ). 5

6 99. Metezade, Zihni: Tüketicinin Korunması ve Gerekliliği ve Yasaya İhtiyaç. İktisat Dergisi, Haziran-Temmuz 1984, 43-48ss Mettke, Thomas ; Gıda hukukunun gelişimi, (Çev. : A. Necip Ortan), (A.Ü.H.F.D A.Ü.H.F.D. 1979, C. XXXVI, sa. 1-4, s ) Mucuk, Doç. Dr. İsmet : Tüketiciyi koruma kanunu 24 Ocak kararlarına ters düşmemeli, (Para, 1982, sa. 11, s ) Mucuk, İsmet : Tüketicinin korunması hareketi ve bazı yeni gelişmeler. (İkt. Sos. Bil. Temmuz 1982, sa. 1, s ) OECD: International trade and the consumer: c Report on the 1984 OECD Symposium. Paris: s Olalı, Prof. Dr. Hasan : Türkiye'de tüketici menfaatlerinin korunmasına yönelik tedbirler. (T. İkt. G., 1977, No. 1234, s. 1) Olalı, Prof. Dr. Hasan: Türkiye'de tüketicinin tatminsizliği ve tüketici menfaatlerinin korunması. (T İkt. G G 1977, No: 1233, s. 1) Önce, Günal: Tüketici araştırması. İzmir Ticaret Odası Dergisi, cilt: 61, sayı: 1-2, Ocak-Şubat 1988, 21.s Özen, Yılmaz: Turizmde TSE damgası. Türsab Turizm Dergisi, sayı: 54, Mart Özsoğuk, Nadir: Türkiye de devletin mal ve hizmet piyasalarına müdahalesi ve tüketicinin korunması. İktisat Dergisi, Haziran-Temmuz 1984, 5-12ss Özsunay, Ergun: Türkiye de tüketicinin korunması: Batı Avrupa daki yeni hukuksal gelişmelerin ışığında Türk hukukunun bugünü ve yarını. İktisat Dergisi, Mayıs-Haziran 1984, 13-15ss ÖZTÜRK, Dr, Tanju : Tüketicinin korunması nedir. İstanbul 1983, 31 S. [tb83/mk] 111. ÖZTÜRK, Dr. Tanju : Pazarlama ekonomisi ve tüketicinin korunması. Doktora Tezi. İstanbul. 1981, XV s. İ.Ü. İşletme Fakültesi pazarlama Enstitüsü yayını 17. [TB. 1981/ IX nu. 3909] 112. Öztürk, Tanju : Çağdaş bir tüketim hukuku yaratmak gerek, (Para Para, 1982, sa. 14, s ) Öztürk, Tanju : Pazarlama anlayışı ve tüketicinin korunması üzerine bir araştırma, (İst. İşl. Fak. D, c. 9, 1980, sa. 2, s ) Öztürk, Tanju: Tüketicinin korunması panelinin düşündürdükleri. (Banka ve. Ek. Y. D., D 1976, sa. 3, s ) Öztürk, Tanju: Türkiye de tüketici haklarının ne olduğunun bilincinde değil. İSO Dergisi, 15 Ekim 1984, 20-22ss Öztürk, Tanju: Türkiye de tüketici sorunları nedenleri ve çözüm yolları. İstanbul: 7 Mayıs Teksir Pastanoğlu, Harun: Hayat pahalılığı ve tüketicinin korunması sorunu. (Koop. D., D 1971, sa. 14, s. 3-26) Pastanoğlu, Harun: Hayat pahalılığı ve tüketicinin korunması sorunu. (Koop. Ses. 1974, sa. 27, s. 2-6) Pazar ekonomisinde tüketicinin korunması. Mevcut sorunlar. Bunların çözülmesi ve yönelimler, (açık oturum Yöneten : Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY,. Katılanlar : Prof. Dr. Tuğrul ANSAY / Prof. Dr. Franz BYDLINSKI / Prof. Dr. Helmut KOZIOL / Doç. Dr. Roma SEROZAN / Prof. Dr. Rudolf WELSER), (Banka ve Eko. Y. D: D 1982, C. 19, sa. 5, s ) Pekin, Prof. Dr. Tevfik : Tüketicinin korunması. (Ank. Tic. Od. D. D 1978, sa. 6, s ) 121. Pekin, Prof. Dr. Tevfik : Türkiye'de tüketicinin örgütlenmesi. (Ank. Tic. Od. D. 1978, sa , s. 8-12) 6

7 122. Poroy, Prof. Dr, Reha ; Tüketicinin korunmasına ilişkin bazı özel hukuk sorunları, (Arslanlı'ya Armağan, 1978, s ) 123. Push on more state and control. Advertising Age, December 15, 1986, 82.s Rehbinder, Prof. Dr. Manfred: Genel işlem şartları ve tüketicinin korunması, (Çev. Dr. Ömer Teoman). İÜHFM. 1976, sa. 14, s Saraçoğlu, Tevfik : Avrupa Ekonomik Topluluğu ve tüketicinin korunması, (Ikt. Kal. V. D, D 1982, sa. 21, s ) Saraçoğlu, Tevfik : Avrupa'da tüketiciyi koruma alanında karşılaşılan sorunlar. (İkt. Kal. V.D. 1984, sa. 37. s. 3-6) Sosyal, Ertuğrul ; Tüketicinin korunması, (İst. San. Od. 1984, sa s. 3-5), 128. Sönmez, Abdülkadir : T.T.K. nun haksız rekabete ilişkin hükümleri tüketiciyi koruyacak nitelikte midir, (Ank. Ba. D. 1979, sa, 5, s, 58-65) 129. Standard ve tüketici tartışması. İçinde: Türkiye San. Kong. 1972, c. 2, s ) Standardizasyon ve kalite kontrolün önemi. Açık Oturum. İSO Dergisi, 15 Ekim 1984, 3-11 ve 72-76ss Süer, İltan : AET'de tüketicinin korunması ile ilgili çalışmalar. (İst. San. Od. 1975, sa. 113, s ) Şireli, Prof, Dr. Aykut, F. : Ülkemizde fiyatlandırma ve tüketicinin korunması, (İst. İşl. Fak. D. D 1978, sa. 2, s ) 133. Tandoğan, Prof. Dr. Halûk : Tüketicilerin korunması ve sözleşme özgürlüğünün bu açıdan sınırlanması. Ankara, 1977, 47 s. «Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınları nu. 416». [TB, 1977-IV nu. 4797] 134. Tek, Baybars: Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısı Üzerine. İzmir Ticaret Odası Dergisi, Mayıs 1984, 9.s Tek, Ömer B.: Tüketicinin korunması ve tüketiciyi koruma kanunu tasarısı. (Ege. Ün. İkt. İ Tic. Bil. Fak. Der., 1972, sa. 10, s ) Tek, Ömer Baybars: Türkiye de tüketicinin korunması yönünden standardizasyon (Tebliğ). Ekonomide ve Dışa Açılmada Standardizasyonun Önemi, 20 Mart 1987, İzmir, TSE Tekbaş, Mehmet Ş. - Ünal, Halûk - Öztürk, Tanju : Taksitli satışlar tebliği tüketici sömürüsüne çözüm getirebilecek mi? (Bank. ve Ek. Y. Y 1978, C. 15, sa. 2, s ) 138. TEKELİ, Prof. Dr. Sait Tahsin : Türkiye'de gıda mevzuatı ve kontrolünün esasları. Ankara, 1975, VIII s. «T.C. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda İşleri Genel Müdürlüğü Genel Yayın No. 27» [TB nu. 1042] 139. Tokol, Doç. Dr. Tuncer : Tüketici davranış araştırmasında kullanılan yöntemler, (Bursa İTİA, 1977, sa. 1-2, s ) 140. Tongur, Hikmet: Geçmişte ve bugün yurtta fiyat meselesi. Türk İdare Dergisi, sayı: 174, Mayıs-Haziran 1945, 83-91ss Tönük, Arıçtan : Tüketici açısından standardlar, (Standard, 1979, sa. 206, s ) 142. Tönük, Arıçtan : Tüketicinin korunmasında standardların rolü. (Karınca 1984, sa. 569, s ) TSE: Tüketicinin korunması. Ankara: s Tunç, Dr. Güngör: Reklâmcılık ve tüketicinin korunması sorunu. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s Turan, Ayşegül Çoygun, Gültekin: Dünya da ve Türkiye de Tüketicinin Korunması. Verimlilik, 1985/1, ss. 7

8 146. Turan, Kemal : Türkiye'de fiyat denetimi yapılabilir mi? Nedenleri - Mal. D., 1980, sa. 43, s Tüketici hakları. Tüketici, Ağustos 1987, 7-9ss Tüketici ve rekabet. (Koop. Ses. 1973, sa. 16, s ) Tüketici, tüketicinin korunması ve indirimli satışlar. İzmir Ticaret Odası Dergisi, Ocak 1987, 4. ve 30.s Tüketicileri korumak için özel kanunlar çıkarmak gerekiyor. Açık oturum. Dünya Gazetesi, 6 Aralık Tüketicilerin korunması Hakkında Bazı Görüşler. İktisat Dergisi, Ekim 1984, 62-64ss Tüketicinin korunması aynı zamanda sanayicinin ve devletin de korunmasıdır. Tüketici, Ağustos 1987, 11. ve 6.s Tüketicinin korunması konusunda TSE önemli bir atılım ve öncülük yapmıştır. Standart, sayı: 295, Temmuz 1986, 22-24ss TSE ve Ankara Ticaret Odası tarafından 6 Ocak 1986 da Ankara da düzenlenen Tüketicinin Korunması Semineri ne sunulan tebliğler: 155. Atala, M. Necdet: Tüketicinin Korunması Yönünden Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü nün Faaliyetleri 156. Arıyörük, Mehmet Yılmaz: Tüketicinin korunmasında TSE nin Rolü 157. Arıyörük, Mehmet Yılmaz: Standartlaştırma ve standartlar ile ilgili faaliyetlerin tüketicinin korunmasındaki rolü 158. Erdoğan, Alptekin: Tüketicinin korunmasında serbest ticaretin önemi 159. Gözlüklü, Necmettin: Tüketicinin korunması 160. Öktem, Rıfat: Tüketicinin korunması açısından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün Faaliyetleri 161. Serim, İlter: Tüketicinin meseleleri 162. Yener, Güngör: Tüketici neden ve nasıl korunmalıdır Türk-İş tarafından Nisan 1986 da Ankara da düzenlenen Tüketicinin Korunması Semineri ne sunulan bildiriler: 164. Öztürk, Tanju: Tüketicinin korunması ve tüketici hakları 165. Uzunoğlu, Bahtiyar: Türkiye de tüketici hukuku nun gelişimi 166. Kılkış, Yıldırım: Tüketicilerin Örgütlenme Modelleri ve Türkiye ye Uygun Model Önerisi 167. Borak, Eser: Tüketicilerin Mamul ve Hizmetlerin Satınalım ve Kullanımında Karşılaştıkları Sorunlar 8

9 168. Polat, Hüseyin: Tüketicinin korunmasında kooperatiflerin rolü Tüketicinin korunması sorununa nasıl yaklaşılmalı. Ankara 1978, 30 s. "Ankara Sanayi Odası : 19" 170. Tüketicinin korunması. Ankara Sanayi Odası Dergisi, Eylül-Ekim 1987, 13-15ss Tüketicinin Korunması. İzmir Ticaret Odası Dergisi, Ekim 1987, 6-7ss Tüketicinin korunması. İzmir Ticaret Odası Dergisi, Temmuz 1987, 19.s Tüketicinin korunması. Karınca, Mart 1987, 9-10ss Tüketiciyi koruma kanunu mutlaka çıkarılmalı. Ekonomide Ankara, Temmuz-Ağustos 1987, 18-19ss Tüketiciyi Koruma Vakfı,, Ankara Tüketiciyi Koruma Vakfı resmî senedi. Ankara 1981, 16 s. [TB IV nu. 1549] 176. Türkiye de tüketici korunmasına ilişkin sorunlar. Türk Henkel Dergisi, Ekim 1986, 28.s Türkiye'de Gıda Sorunları Sempozyumu, Haziran 1976, Ankara 1977, XXIV+326 s. «T.C. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda İşleri Müdürlüğü Genel Yayın nu. 34» 178. Türkiye'de toplumsal ve ekonomik gelişmenin 50. yılı. Ankara 1973, XVIII s. «Nüfus - Tarım - Sanayi - Tüketim - Dış tic. - Para/banka - Ulaştırma - Eğitim». Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü yay. nu [TB nu. 1364] 179. Uyguner, M. (Çev.) : Malların üzerine konulan çeşitli etiketler, OECD. Komitesi, «Tüketim mallarının etiketlenmesi hakkında rapor»unun giriş bölümü. (Standard, 1973, sa. 142, s ) Uyguner, Muzaffer: Fransa'da hile ve tağşişin önlenmesi çalışmaları. Standard, 1973, sa. 135, s ) Uyguner, Muzaffer: İkinci tebliğ üzerindeki görüşmeler. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ) Uyguner, Muzaffer: Tüketicinin korunmasında standarda uygunluk markaları. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ), tartışma, s Uysal, Güngör : Örgütlenmiş tüketicinin ürün ve hizmet kalitesindeki rolü, (Standard, 1979, sa. 206, s ) 184. Uzel, Celâl : Tüketicinin korunmasında kooperatif sistem, (Karınca, 1978, sa. 493, s. 5-9; sa. 499, s ; sa. 508, s ) 185. Uzel, Celâl : Tüketicinin korunmasında kooperatif sistem. Karınca, 1977, sa s. 3-5; sa. 492, s. 6-8) Uzel, Celâl: Tüketicinin problemleri ve teşkilâtlanmasında kooperatifçilik. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s » 187. Uzel, Celâl: Tüketicinin sorunları ve kooperatifçilik. Tüketicinin kitabı tabı. Ankara, 1971, 212 s. [TB II nu. 2101] 188. Üner, Cemal: Standard ve tüketici. İçinde: Türkiye San. Kong. 1972, c. 2, s. 1-11) Ünlü, Halil: Tüketicinin korunma ihtiyacı, mevzuat ve belediyelere düşen görevler. İktisat Dergisi, Mayıs-Haziran 1984, 15-20ss Üretici Tüketici İş Dünyasında Dayanışma Dergisi, Tüketicinin Korunması Özel Sayısı, sayı: 1, Eylül Varlık, Bülent : Radyo - televizyon reklamlarından tüketicinin korunması : Türkiye Örneği üzerine bir deneme, (İletişim, 1981, sa. 1, s ). 9

10 192. Varol, İlhan ; Tüketicinin korunması yönünden tarımsal pazarlama kooperatifleri. (Karınca, 1984, sa. 566, s. 5-6) Vayısoğlu, Celil: Hayat pahalılığı ve tüketicinin korunması. (T. İkt. G., G 1974, nu. 1076, s. 6) Vayısoğlu, Celil: İngiltere de tüketici nasıl korunmakta? (T. İkt. G. G 1972, I. sa. 983, s. 6; II. sa. 984, s. 6; III. sa. 985, s. 6) Welser, Prof. Dr. Rudolf : Das Verbrauchergeschaft nach dem Konsumentenschutzgesetz, (Verbraucherschutz, 1982, İstanbul 1983 s ) Welser, Prof. Dr. Rudolf : Das Verbrauchergeschaft nach dem Konsumentenschutzgesetz. (Avusturya ve Türkive'de Tüketicinin Korunması, 1934, s ) Wood, I. M.: Avrupa Ekonomik Topluluğunda tüketicinin korunması. Çev.: Yücel Özkök. (Koop. D., 1974, sa. 23, s ) Yüksel, Doç. Dr. Ali Sait: Tüketicinin finansmanı ve özellikle taksitle ödeme kredileri. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s » 199. Yüzgün, Aslan: Denetim olayı ve tüketicinin korunması. İktisat Dergisi, , 13-15ss Zeytinoğlu, Prof. Dr. Erol : Tüketicinin korunması zorunluluğu, (T. E.E. Bül. 1977, C. 1, sa. 11, s, 2) 201. Zeytinoğlu, Prof. Dr. Erol: Tüketicinin korunması zorunluluğu. (Standard Standard, 1977, sa. 192, s. 8) (Zeytinyağ skandalı) adı takılan dava ve olaydaki gerçekler. (y.y.d.t.1974) 15 s. [TB IV nu. 5209] 10

TÜRKİYE SOSYAL TURİZM BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul 24 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER GENEL...3 TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM...4 2 GENEL 1. ADALILAR, Ayça: "Sosyal Turizm". T.C. Ziraat Bankası Postası, Sayı:

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör.

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. KOD ÖĞRETİM ELEMANLARI KOD MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANLARI 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. Neslihan ÇETİNOĞLU

Detaylı

Turizm Reklamcılığı Bibliyografyası Bülent Ağaoğlu [1982] 1.Güngör, Şener: Türkiye turizminin reklam ve pazarlaması. Ankara, 1976. Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Mezuniyet tezi. 2. Necati,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 İÇİNDEKİLER Bibliyografya Kısaltmalar XVII XXIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 1 Ortaçağdaki Durum 5 A Ekonomik Yapı 5 B Loncalar

Detaylı

İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ

İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ 04 OCAK PAZARTESİ İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI TARİH SAAT DERSLİK DERS BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ İNG101 İNGİLİZCE I PSK Okt. Esra CAN İŞL 305 MALİYET

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 4

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 4 GÜN SAAT SINIF: 333 KOD SINIF: 33 KOD SINIF: 338 KOD SINIF: 339 KOD SINIF: 25 KOD SINIF: 26 KOD SINIF: 05 KOD SINIF: KOD 1 08.55-09.0 YÖN. ve ORGANİZ. ŞİRKETLER MUHAS. ŞİRKETLER MUHAS. YÖNETİM MUHASEBESİ

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI DERS ÖĞRETİM ÜYESİ GÜN SAAT DERSLİK EKO 101 Ekonomi I Doç. Dr. Enver ÖZCAN Çarşamba 10:00-12:50

Detaylı

ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU

ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU 14-15 NİSAN 1997 - ANTALYA TÜRKİYE'NİN ENERJİ POLİTİKALARI 18 HAZİRAN 1996 -ANKARA mmo yayın no: 191 Ankara-1997 makina mühendisleri

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-B

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-B İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI -A -B -A -B GÜN SAAT SINIF: 0 KOD SINIF: 1 KOD SINIF: 6 KOD SINIF: 7 KOD SINIF: 0 KOD SINIF: 01 KOD SINIF: 05 KOD 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 1 09.00-09.5

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri/Görevlileri Görüşme Gün ve Saatleri Çarşamba:14:00-16:00 Doç. Dr. Rauf KARASU Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Uzmanlık Alanları Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME ve PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Endüstri Müh. Mustafa ÇORUH Ana Bilim Dalı Programı

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI GÜN P E R Ş E M B E 1-A 1-B 2-A T.C. 201-201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI SAAT SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

1- Kazgan, Haydar, 1965, Türkiye de İnşaat Malzemesi İmalat Sanayi, Mimarlık 1965 Yıl:3, Sayı:2, ss.24-27.

1- Kazgan, Haydar, 1965, Türkiye de İnşaat Malzemesi İmalat Sanayi, Mimarlık 1965 Yıl:3, Sayı:2, ss.24-27. MİMARLIK DERGİSİ KONUT MAKALELERİ DİZİNİ (1965-2011) Hazırlayan: Y:Yeşim Uysal (Proje Bursiyeri) 1- Kazgan, Haydar, 1965, Türkiye de İnşaat Malzemesi İmalat Sanayi, Mimarlık 1965 Yıl:3, Sayı:2, ss.24-27.

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Dersi Veren Öğretim Elemanı. Ünvanı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Dersi Veren Öğretim Elemanı. Ünvanı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FİNAL SINAV PROGRAMI Dersin Kodu Bölüm Dersin Adı Ünvanı Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI ALİ ÇETİN ASLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

14:15 15:00 13:15 14:00 15:15 16:00. İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İKT1 İKT1 İKT1

14:15 15:00 13:15 14:00 15:15 16:00. İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İKT1 İKT1 İKT1 İKTİSAT 1 NÖ 08:00 08:45 09:00 09:45 PZT Genel İşletme (Kubilay Özyer) SALI Genel Muh. (Mustafa Gül) ÇRŞ İktisada Giriş (Salih Barışık) PRŞ Temel Bil. Temel Bil. Bil. (A) Bil. (A) (S. (S. Kılıçarslan)

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH:03.06.2015 SAYI: 1090 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Üye Üye Üye Raportör GÜNDEM: T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Prof.

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ 1 12434 1272 S.AKKÖY TARIM KREDİ KKOPERATİFİ 26.10.2007 Akköy M.Md. - 8240020741 2 12522 1354 SAYILI NİKFER TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 23.07.2008 Tavas V.D. - 9260043301 3 12590 1368 SAYILI KIZILCA TARIM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan EK-3 ÖZCEÇMiş ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971-1975 Doktora Hukuk Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

HAFTALIK DERS PROGRAMI

HAFTALIK DERS PROGRAMI İKTİSAT 1 N.Ö :00 :45 A.İ.İ.T 2 M.YILMAZ BZ04 GEN.MUH 2 A.BİLEN ENG 2 M.KAHRAMAN BZ03 İKT GRŞ 2 C.AYDEMİR İKT. MAT 2 S.OĞRAŞ TÜRK DİL 2 B.TUNA A.BİLEN Doç. Dr. ABDÜLKADİR BİLEN B.TUNA Okt. BİLAL TUNA C.AYDEMİR

Detaylı

İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ

İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ Temel İşletme Bilgileri (İŞL 501) Yrd. Doç. Dr. Halil SEVAL Finansal Muhasebe (İŞL 503) Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali AKTAŞ Sayısal Yöntemler (İŞL 50) Prof.

Detaylı

DR. MEVLÜT ÇETİNKAYA NIN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMLARI

DR. MEVLÜT ÇETİNKAYA NIN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMLARI DR. MEVLÜT ÇETİNKAYA NIN ÖZGEÇMİŞİ VE ÇALIŞMLARI mcetinkaya@petkim.com.tr 1959 yılında Ankara da doğan Mevlüt ÇETİNKAYA, İlk ve Ortaokulu Ankara, Lise öğrenimini Kayseri İnşaat Teknik Lisesinde tamamlamıştır.

Detaylı

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2007 İÇİNDEKİLER Kitap... 3 Okudukları... 3 Okuma sevgisi... 5 2 Kitap 1. [Atatürk çalışma masasında kitap

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - F İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH:13.05.2015 SAYI: 1086 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Raportör T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 12.05.2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/ 17 KARAR NO: 2014 / 473 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitümüz İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ 1 İÇİNDEKİLER 1. Türkiye de Kooperatifçilik. 3 2. Bakanlığımız Görev Alanında Kooperatifler..4 2.1 Türlere Göre Kooperatifler..5 2.2 İllere Göre Kooperatifler.9 2.3 Yeni

Detaylı

İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ

İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ Temel İşletme Bilgileri (İŞL 501) Yrd. Doç. Dr. Halil SEVAL Finansal Muhasebe (İŞL 503) Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali AKTAŞ Sayısal Yöntemler (İŞL 50) Prof.

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ

PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ Ö Ğ R E N İM V E K ARİ Y E R SÜR E C İ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma 1982 Hukuk Fakültesinden pekiyi derece

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 100. YIL SALONU ( TANDOĞAN KAMPÜSÜ)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 100. YIL SALONU ( TANDOĞAN KAMPÜSÜ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ 100. YIL SALONU ( TANDOĞAN KAMPÜSÜ) 09.30 10.30 SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Fehmi TUNCEL ( Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü)

Detaylı

TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜ AVİRLER ODASI

TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜ AVİRLER ODASI TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜ AVİRLER ODASI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1 YÖNETİM KURULU Başkan Selattin Çakırsoy Başkan Yardımcısı Abdullah Karaman Oda Sekreteri Ertuğrul Kocacık Sayman Rahmi

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI 37. DÖNEM TMMOB KURULLARI TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 1-2 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda TMMOB Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu. TMMOB YÖNETĐM KURULU

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME PROGRAMI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME PROGRAMI SINAV TARİHİ SAAT 1. SINIF SAAT 2.SINIF SAAT 3.SINIF SAAT 4.SINIF İşletme Yönetimi II -A. AKIN- (320) 103,104,108,109,110,111,112,115 Finansal

Detaylı

ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ Geçmişte Farabi Programına hizmet veren Koordinatörlerimize candan teşekkür ederiz. Öğretim Gör. H.Serhan Yaylacı (2009) Doç.Dr. Seçil Deren Van HET HOF ve Ar.Gör Umut TUNCER (2010) ENSTİTÜ FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

7.ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU YAPILDI

7.ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU YAPILDI 7.ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU YAPILDI 7.Alüminyum Sempozyumu, 08-09 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy-İstanbul da Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve

Detaylı

Programı Okul No Öğrencinin Adı Dersin Kodu Dersin Adı Ders Öğr. Elemanı Sınav Tarihi Sınav Saati Aşçılık 142201046 Özge Nur Yıldırım 2201303 Pastane

Programı Okul No Öğrencinin Adı Dersin Kodu Dersin Adı Ders Öğr. Elemanı Sınav Tarihi Sınav Saati Aşçılık 142201046 Özge Nur Yıldırım 2201303 Pastane Programı Okul No Öğrencinin Adı Dersin Kodu Dersin Adı Ders Öğr. Elemanı Sınav Tarihi Sınav Saati Aşçılık 142201046 Özge Nur Yıldırım 2201303 Pastane Ürünleri Şükran Taşkın 07.12.2015 09:00 Aşçılık 142201040

Detaylı

İzmir İktisat Kongresi, 30-31 Ekim 2013 Oturum 7D: Tarım ve Gıda Sektöründe Dönüşüm. Panel Başkanı: Vedat Mirmahmutoğlları, GTHB Müsteşarı

İzmir İktisat Kongresi, 30-31 Ekim 2013 Oturum 7D: Tarım ve Gıda Sektöründe Dönüşüm. Panel Başkanı: Vedat Mirmahmutoğlları, GTHB Müsteşarı İzmir İktisat Kongresi, 30-31 Ekim 2013 Oturum 7D: Tarım ve Gıda Sektöründe Dönüşüm Panel Başkanı: Vedat Mirmahmutoğlları, GTHB Müsteşarı Panelistler: Erdoğan Güneş (Ankara Üniversitesi), Abdullah Kutlu

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 KONGRESİ

TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 KONGRESİ Türkiye nin Stratejik Vizyonu 2023 Stratejik Lokomotif Sektörler TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 PROGRAM ( TASLAK ) 1. GÜN 8 Mayıs 2014, Perşembe İstanbul Gönen Hotel 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.45 Açılış

Detaylı

RYD / Bilgi Üniversitesi Reklam Yaratıcılığı Eğitimleri

RYD / Bilgi Üniversitesi Reklam Yaratıcılığı Eğitimleri RYD / Bilgi Üniversitesi Reklam Yaratıcılığı Eğitimleri Reklam Yazarlığı Atölyesi Eğitimin İçeriği: Reklam sektöründe, reklam ajansları içindeki yaratıcı ekipte yer alan reklam yazarlığı mesleğini seçmek

Detaylı

ÇANAKKALE ROTARY KULÜBÜ 2013/2014 DÖNEMİMİZ HİZMET PANOMUZ

ÇANAKKALE ROTARY KULÜBÜ 2013/2014 DÖNEMİMİZ HİZMET PANOMUZ 2013/2014 DÖNEMİMİZ HİZMET PANOMUZ BAŞKANIMIZIN EV SAHİPLİĞİNDE SON TOPLANTIMIZ KULÜBÜMÜZ TARİHÇESİ BÖLÜM 16 ROTARY INTERNATIONAL U.R. Başkanı : James L. LACY 2420. Bölge Guvernörü : Bekir URFALI Guvernör

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

Söyleşi, Sempozyum, Panel, Seminer, Kurs ve Benzeri Fotoğraf Etkinlikleri

Söyleşi, Sempozyum, Panel, Seminer, Kurs ve Benzeri Fotoğraf Etkinlikleri Söyleşi, Sempozyum, Panel, Seminer, Kurs ve Benzeri Fotoğraf Etkinlikleri Tarih Yer Etkinlik 27 Nisan 1989 İFSAK İstanbul Fotoğraf Kadrolarımızı Tanıyalım Söyleşi 13Kasım 1992 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ GEÇTİ/KALDI İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ SONUÇ ADAY NO

KİMLİK BİLGİLERİ GEÇTİ/KALDI İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ SONUÇ ADAY NO İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK BABA ADI YERİ 1 BERK DÖNMEZ 492 CÜNEYT KADIKÖY 24.01.1995 U.GEMİCİ İSTANBUL

Detaylı

I. Tanışma-Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri II. Turizm Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması

I. Tanışma-Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri II. Turizm Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Turizm Ekonomisi Seçmeli Lisans Dersin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - GÜZ DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - GÜZ DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 201-201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - GÜZ DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-A 1-B 2-A 2-B 3-A 3-B GÜN SAAT SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD 1 0.00-0.

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

Muhasip: Rüstem Candan Mehmet Çelemoğlu. Üyeler: Naci Kurt Basri Karagöz Ali Serter Mazhar Morova

Muhasip: Rüstem Candan Mehmet Çelemoğlu. Üyeler: Naci Kurt Basri Karagöz Ali Serter Mazhar Morova Tarih: 13 Nisan 1952: Türkiye Tekel İşçi Sendikaları Federasyonu adıyla federasyon kuruldu. Yönetim Kurulu Başkan: Yusuf Öner Başkan Vekili: Salih Timurtaş Genel Sekreter: Seyfi Demirsoy Muhasip: Rüstem

Detaylı

2. ULUSAL KAĞIT SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

2. ULUSAL KAĞIT SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ tmmob makina mühendisleri odası 2. ULUSAL KAĞIT SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ MMO YAYIN NO: 180 tmmob makina mühendisleri odası / MMO YAYIN NO : 180 ISBN: 975-395-166-3 Bu Yapıtın Yayın Hakkı MMO'na Aittir. Kitabın

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ Köy : SEYDİLER Abn No TC Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köy Mevki Ada Parsel Bitki Slm Şekli Alan Tutar 1535

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/012 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Aydın ÇELİK

ÖNSÖZ. Dr. Aydın ÇELİK ÖNSÖZ Küçük tasarruf sahiplerinin bir araya gelerek ekonomik kaynak yaratmalarına olanak veren anonim ortaklıklar, ticari hayatta büyük bir öneme sahiptirler. Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ Dr. Aydın ÇELİK GİRİŞ Ticaret Kanunumuzun (TK) 273.

Detaylı

-standard. EKONOMiK VE TEKNiK DERGİ BU YIL İÇİNDE YAYINLANAN BAŞLICA KONULAR YAZAR ADLARINA GÖRE YAZILAR. ÖZDEMİR Ömer L. ÖZGİRGİN Dr.

-standard. EKONOMiK VE TEKNiK DERGİ BU YIL İÇİNDE YAYINLANAN BAŞLICA KONULAR YAZAR ADLARINA GÖRE YAZILAR. ÖZDEMİR Ömer L. ÖZGİRGİN Dr. -standard EKONOMiK VE TEKNiK DERGİ Yıl: 1974, Sayı: 145-156 BU YIL İÇİNDE YAYINLANAN BAŞLICA KONULAR (YAZILARDAN SONRA YER ALAN BİRİNCİ RAKAM DERGİNİN SAYISINI, İKİNCİ RAKAM DA SAYFASINI GÖSTERİR) YAZAR

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

T.C. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ara Sınav Programı

T.C. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ara Sınav Programı İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sayfa: 1 / 3 HİT103 HİT107 HİT111 HİT115 HUK101 SOS101 HİT201 HİT203 HİT205 Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Ece Ünür Tarih: 17.11.2015 Saat:

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ...

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ... 1 I. TARİHSEL GELİŞİM... 1 II. SEYAHAT ACENTALARININ GELİŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER... 10 A. DENİZYOLU ULAŞTIRMASI... 10 B. DEMİRYOLU ULAŞTIRMASI...

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-A 1-B 2-A 2-B 3-A 3-B GÜN SAAT SINIF: 0 KOD SINIF: 05 KOD SINIF: 26 KOD SINIF: 27 KOD SINIF: 01 KOD SINIF: 03 KOD

Detaylı

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07. Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07. Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka 08.04.2014 Salı 07.04.2014 Pazartesi T.C. NEVSEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI (07-18 Nisan 2014)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

University of Strathclyde Business School: Advanced Financial Management Techniques (a 13 week residential course) -1990.

University of Strathclyde Business School: Advanced Financial Management Techniques (a 13 week residential course) -1990. 1. ADI SOYADI : İsmail Melih Baş 2. DOĞUM TARİHİ : 3. UNVANI : Doçent 4. ÖĞRENİM DURUMU : University of Strathclyde Business School: Advanced Financial Management Techniques (a 13 week residential course)

Detaylı

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL İLETİŞİM BİLGİLERİ TELEFON (İŞ) : 0 312 439 47 68 TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92 E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER DOĞUM YERİ-TARİHİ : AFYON 21.06.1955 MEDENİ

Detaylı

Çeko1. Pazar. Cuma. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Çeko1. Pazar. Cuma. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ / Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Çeko1 08 : 0 9:0 0 8: - 9:00 : - 1 0:0 0 9: - :00 : 1 1:0 0 : - :00 : 1 2:0 0 : - :00 : 1 3:0 0 : - :00 : 1 4:0 0 : - :00 : 1 5:0 0 : - :00 : - :00 : - :00 rtesi Yrd. Doç. Dr. Esin Sayın A Matematik Yrd.

Detaylı

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298 Sr. Sr. BAġVURANIN ADI SOYADI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 02-16 EYLÜL 2013 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU OKUTMAN (9611) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü EĞİTİM FAKÜLTESİ YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN HÜSNÜ BAHAR 0 446 2240089 1103 0 533 653 39 22 hhbahar@erzincan.edu.tr BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ARŞ. GÖR. ÖZTÜRK AĞIRBAŞ 0446 2240089 1416 0505 8313642 oagirbas@erzincan.edu.tr

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

YIL : 6 SAYI : 7 EYLÜL 2007

YIL : 6 SAYI : 7 EYLÜL 2007 YIL : 6 SAYI : 7 EYLÜL 2007 SEMİNER * Fakültemiz Dekanlık Toplantı Salonunda 5 Eylül 2007 tarihinde Aberdeen Üniversitesi (İskoçya) öğretim elemanı Stan Matthews, Seed Vigoor and Crop Performance konulu

Detaylı

Dr. Şeyda Saydamlı Cumhuriyet Mahallesi Bilgiç Sokak No. 8 Daire 3 Şişli-İstanbul Tel 0212 240 86 02 Cep 0533 388 63 77 Email ssaydanli@hotmail.

Dr. Şeyda Saydamlı Cumhuriyet Mahallesi Bilgiç Sokak No. 8 Daire 3 Şişli-İstanbul Tel 0212 240 86 02 Cep 0533 388 63 77 Email ssaydanli@hotmail. Dr. Şeyda Saydamlı Cumhuriyet Mahallesi Bilgiç Sokak No. 8 Daire 3 Şişli-İstanbul Tel 0212 240 86 02 Cep 0533 388 63 77 Email ssaydanli@hotmail.com EĞİTİM 1988-1998 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI 2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI ÖNEMLİ NOT: ÖĞRENCİLER İÇİN 1 KASIM 2014 TARİHİ SAAT

Detaylı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı 0 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ MELİKE ÇOLAK.0. GÜNGÖR Adı İzmit Körfez Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Düzce Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Asil olarak kazandınız. Gölcük

Detaylı

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

ÜYELERİMİZDEN HABERLER ÜYELERİMİZDEN HABERLER (2013 Yılı) 06.06.2013 tarihinde Üyemiz İsmet GÜVEN mide kanaması geçirmiştir. 06.06.2013 tarihinde Üyemiz Ufuk ALTINOK un annesi 05.06.2013 tarihinde Şube Asansör Kontrol Personeli

Detaylı

TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE SORUNLARI 16-17 KASIM 2009 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ANKARA

TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE SORUNLARI 16-17 KASIM 2009 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ANKARA TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE SORUNLARI 16-17 KASIM 2009 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ANKARA 16-17 Kasım 2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Türklük Araştırmalarının

Detaylı

3. ULUSAL ÖZEL GÜVENLİK SEMPOZYUMU 1-2 MART 2013 GAZİANTEP. Tüm Boyutlarıyla Özel Güvenlik BİLDİRİLER KİTABI EDİTÖRLER

3. ULUSAL ÖZEL GÜVENLİK SEMPOZYUMU 1-2 MART 2013 GAZİANTEP. Tüm Boyutlarıyla Özel Güvenlik BİLDİRİLER KİTABI EDİTÖRLER 3. ULUSAL ÖZEL GÜVENLİK SEMPOZYUMU 1-2 MART 2013 GAZİANTEP Tüm Boyutlarıyla Özel Güvenlik BİLDİRİLER KİTABI EDİTÖRLER Yrd. Doç. Dr. Necip Fazıl YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Ali KUYAKSİL Öğr. Gör. Erkan ALSU Kasım

Detaylı