Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE DE TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA YAYINLANMIŞ ESERLER LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, 10 Ekim 1989

2 1. Açık Oturum. Tüketicilerin korunması. (Banka ve Ekonomik Yorumlar D. D 1984, Yıl. 21, sa. 12, s ). 2. Alaettin Cemil: Avrupa da ihtikara nasıl mani oluyorlar. (Fahiş karlar, spekülasyon ve tröstler hakkında Fransız, Amerikan, İngiliz, Kanada, Alman, İtalyan, İsviçre, Macaristan, Hollanda kanunları). Türk İdare Dergisi, sayı: 26, Mayıs 1930, ss. 3. ALTUNA, Abdullah Vedat: Adalet istiyorum. Zeytinyağı davasının hukuk açısından içyüzü. İzmir, 1970, 120 s. İzmir Ülkü Ocakları Birliği yay. 2. [TB III nu. 3483J 4. Aray, Suat: Tüketicinin korunması ve kooperatifler. (Çal. Hay. 1971, sa. 52, s ). 5. Arıkan, Dr. Türkan: Tüketicinin korunması ve sosyo ekonomik muhasebe. (Sevk İd., Ekim 1976, sa. 98, s ). 6. Aşkın, Dr. Aydemir: Tüketicilerin ekonomik davranışları. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). tartışma: s Avrupa Topluluğu ve Tüketiciler. (Standard Standard., 1977, sa. 191, s ). 8. Avrupa Topluluğu ve Tüketiciler. Tüketici, Şubat-Mart 1987, 15-17ss. 9. Aydın, Mehmet : Tüketicinin korunması için özel sektör tarafından uygulanan sistemler, (Ankara Tic. Od. D. D 1978, sa. 7, s. 3-10; sa. 8-10, s. 8-24) 10. Aydın, Mehmet : Tüketicinin örgütlenmesi 1. Konsumerizm hareketinin tarihsel gelişmesi, (Koop. D. D 1978, sa. 40, s ) 11. Aydın, Mehmet : Tüketicinin korunması, İngiliz modeli. Ankara: 1977, 100 s. (Yay. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Borsaları Birliği). [TB I nu. 522] 12. Aydın, Mehmet : Tüketiciyi Koruma Tasarısı Hazır. Standard, 1977, sa. 191, s. 52). 13. Aydın, Mehmet: İngiltere'de tüketicinin korunması. (Ank. Tic. Od. 1973, sa. 4, s ). 14. Aydın, Mehmet: Kapitalist ekonominin evrimi ve tüketici. (Ank. Tic. Od. 1973, sa. 1, s ). 15. Aydın, Mehmet: Tüketim hürriyeti kavramı. (Ank. Tic. Od. Temmuz 1974, s ). 16. Aydın, Mehmet: Çeşitli ülkelerde tüketici örgütleri. (T. İKT. G., nu. 1251, 1977, s. 4, 7; nu. 1252, s. 4, 6; nu. 1253, s. 4, 7; nu. 1254, s. 4; nu. 1255, s. 4, 8; nu. 1256, s. 4, 7; nu. 1258, s. 4, 7; nu. 1259, s. 4, 7; nu. 1260, s. 4, 6; nu. 1261, s. 4, 7; nu. 1262, s. 4, 7). 17. Aydın, Mehmet: İktisadî sistemler ve tüketici sorunları. (Ank. Tic. Od. 1972, sa. 12, s ). 18. Aydın, Mehmet: İktisadî sistemler ve tüketici sorunları. Ank. Tic. Od. D., 1972, sa. 12, s Aydın, Mehmet: Ticaretin düzenlenmesi ve tüketicinin korunması. 1. cilt. Ankara: Yonca Mat., Aydın, Mehmet: Tüketici şikayetleri ve telafi sistemleri emleri Aydın, Mehmet: Tüketicinin eğitilmesi Aydın, Mehmet: Tüketicinin güvenliği ve standartlaştırma Aydın, Mehmet: Tüketicinin korunmasında İngiliz modeli. Ankara: Türkiye Odalar Birliği, s. /K Aydın, Mehmet: Tüketicinin inin korunmasında İskandinav modeli Aydın, Mehmet: Tüketicinin örgütlenmesi Ayhan, Doğan Yaşar: Türk tüketicilerinin korunmasında reklam doğrululuğunun denetlenmesi. Hacettepe Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dergisi, cilt: 4, sayı: 1-2, 1986, 51-60ss. 27. Aytaç, Fethi: Fiyat denetimi ile ilgili mevzuat. Kamu kuruluşları ile mülki idare amirlerinin bu alandaki görev ve yetkileri, tüketicinin korunması. Türk İdare Dergisi, sayı: 371, Haziran 1986, 57-92ss. 2

3 28. Bahşi, Gökhan: Fiyatlandırma ve tüketicinin korunması. Türkiye İktisat Gazetesi, sayı: 1770, Şubat 1988, 1. ve 5.s. 29. Bahşi, Prof. Dr. C. Gökhan : Fîyatlandınma ve tüketicinin korunması. Federal Almanya modeli. (İst. San. Od. 1984, Yıl. 19, sa. 224, s ). 30. Baykurt, Ahmet : Tüketiciler, pahalılık ve tüketim kooperatifleri. Karınca 1977, sa s Bedetenci, Kemal: Tüketicilerin teşkilatlanmasında eğitim ve üreticilerle olan ilişkiler. İçinde: Tüketicinin Sorunları Semineri, 1970, s «tartışma, s » 32. Berkün, İ. Taner: Dünyada tüketicinin teşkilâtlanması ve standardizasyon. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s ». 33. Bilginer, Nejat: Tüketicinin korunması ve kalite kontrol çemberi kavramlarının pazarlama hizmetlerinin iyileştirilmesine katkısı. İzmir Ticaret Odası Dergisi, cilt: 61, sayı: 3, 1988, 22-24ss. 34. Birinci ve ikinci tebliğ üzerindeki görüşmeler. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s Birkan, Ünver: Tüketici kredileri. İçinde: Tüketici Sorunları semineri , s ). «tartışma, s ». 36. Candemir, Nurhan (Çev.) : İsveç'te tüketicinin korunması. Denetle. D. D c. 2, sa. 2. s Cappelletti, Prof. Dr. Mauro : «Dağınık Hakların Korunması» konulu konferans. (Sig. Hab. B., , C. 9, sa. 58, s. 1-2). 38. Ceylan, Ali: Tüketicinin Korunması. Bursa: Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği, s. 39. Cıvaoğlu, Güneri: Tüketicinin korunması, (Ek. H. D. D 1978, sa. 4, s ) 40. Çörtoğlu, Asis. Sahir: Tüketicinin korunması yönünden taksitle satım sözleşmeleri. (Ankara İTİA. D., 1974, sa. 1-2, s ). 41. Doğaner, Yalçın : Tüketicinin korunması ve Köy-Koop, (Standard Standard, 1978, sa. 206, s ) 42. Doğu, Engin : Tüketicinin ekonomik davranışları ve sorunları, (Verimlilik Verimlilik, 1977, c. 6, sa. 3, s ). 43. Doğu, Engin: Tüketicinin korunması (Ankara 1975) s. «T.C. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı Yayın No. DPT KD. 290». Metin teksirdir. [TB IV nu. 5143] 44. Dorsay, Şevki: Meksika'nın Tüketiciyi Koruma Kanunu. (T. İkt. G. G 1976, No: 1204, s. 5). 45. Durmaz, Mustafa: Tüketicinin Korunması ve Ülkemizin Durumu. İzmir Ticaret Odası Dergisi, Haziran Dünya da ve Türkiye de tüketicinin korunması. İzmir Ticaret Odası Dergisi, Mayıs 1987, 20-22ss. 47. Eke, Dr. Beğlü : Tüketimin sosyolojik anlamı, (Sos. siy. konf. K. 31 (Tuna'ya armağan) 1982, s ). 48. Engel, James F. - Kollat, David T. - Blackwell, Roger D. : Tüketicilerle ilgili bir özendirme ve davranış modeli, Çev. Bilâl Murat Özgüven, (Bur. İTİA, 1976, sa. 1-3, s ) 49. Erdem, Gürsel: Memleketimizde tüketicinin korunması konusundaki kanunî mevzuat hükümleri ve tüketicinin durumu. İçinde: Tüketici Sorunları rı Semineri, 1970, s tartışma, s Erdoğan, Alptekin: Tüketicinin korunmasında serbest ticaretin önemi. Ankara: DPT.SPB, Ocak s. 51. Erenözlü, İlker: Tüketici faaliyetleri ve tüketicinin korunması. (Standard Standard., 1977, sa. 192, s ). 3

4 52. Erol, Hasan Tahsin : Fiyat denetimi ve tüketicinin korunması, (Karınca Karınca, 1979, sa. 516, s ) 53. Ertan, Erdoğan: Tüketiciyi Korumak. Ekonomide Ankara, Mayıs-Haziran Ertaş, Kudret : Anonim şirketlerde küçük tasarruf sahiplerinin tüketici sıfatıyla korunması ve kuruluşta devlet denetimi (Ank. Ba. D., D 1977, sa. 1, s ). 55. Evliyaoğlu, Kemal: Tüketici menfaatlerinin korunmasıyla ilgili mevzuat ve özel sektör meslekî kuruluşlarının endirekt çalışmaları. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s » 56. Fertekligil, Azmi : Tüketicinin korunması ve tüketici kredisi, (İst. İşl. Fak. D. 1978, sa. 2, s ) 57. Fustier, Michel : Tüketim psikolojisi. Çev. Dr. Süheyl Gürbaşkan. İstanbul, 1974, 61 s. «İstanbul Reklâm Yayınları : 35». [TB nu. 2719] 58. Gemalmaz, Mehmet Semih ; Tüketicinin korunması, (İst. Ba. D, 1983, C.57,sa.7-8-9,s ). 59. GILLES (P.). Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen ausserhalb von Geschaeftsraeumen - zu einem Teilaspekt der deutshen und euro-paeischen Verbraucherrechtsentwicklung, (Ann. Fac. Droit, d'istanbul 1980, XXVII, sa. 43, s. İMİ). 60. Gökçeer, Fikri : Tüketicinin korunması ve belediyelerin bu konudaki "yasal yetkileri" (İl. Bel. 1979, sa. 400, s ) 61. Gökçeer, Fikri : Tüketicinin korunması ve belediyelerin bu konudaki yasal yetkileri, (T. İd. D. 1979, sa. 360, s, 35-58). 62. Gökçeer, Fikri: Tüketicinin Korunması ve belediyelerin bu konudaki yasal yetkileri. Türk İdare Dergisi, sayı: 360, , 35-38ss. 63. Göle, Celal: Ticaret hukuku açısından aldatıcı reklamlara karşı tüketicinin korunması. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s. 64. Göle, Dr. Celâl : AET ve tüketicinin korunması, (AÜSBFD AÜSBFD, C. XXXIV 1979, sa. 1-4, s ). 65. Gülerman, Prof. Dr. Adnan : Ticaretin düzenlenmesi ve tüketicinin korunması, (İşveren, 1978, sa. 3, s ) 66. İlhan, Av. Cengiz : Bir hukuk kavramı olarak «tüketici» (Dan. D., 1975, sa s ). 67. JACOB, Prof. Dr. Herbert : Preispolitik und Verbraucherschutz. (Yayımlayan : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi). İstanbul 1979, 23 s. [TB I nu. 282] 68. JACOP, Prof. Dr. Herbert : Fiyatlandırma ve tüketicinin korunması (Çev. : Dr. Gökhan Bahşi), [İst. İşl. Fak. D. c. 8, 1979, sa. 1, s ) 69. JACOP, Prof. Dr. Herbert : Preispolitik und Verbraucherschutz, (İst. İşl. Fak. D., D C. 8, 1979, sa. 1, s. 1-23). 70. Kalite Kontrolü Tüketiciyi Koruduğu Gibi, Satışı da Artırır. İSO Dergisi, 15 Ekim 1984, 12-15ss. 71. Kandiller, Rıza: Büyük illerde fiyat yükselişleri ve tüketiciyi koruma çareleri. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s » (Mal. Bül. 1970, sa. 662, s ). 72. Kaneti, Dr. Selim : The protection of consumers through price control in Turkey, (Avusturya ve Türkiye'de Tüketicinin Korunması 1984, s ). 73. Kaneti, Prof. Dr. Selim : The Protection of consumers through price control in Turkey, (Verbraucherschutz. 1982, İstanbul 1983, s ). 74. KARABULUT, Doç. Dr. Muhittin : Tüketici davranışı. Pazarlama yeniliklerinin kabulü ve yayılışı. İstanbul 1981, XVI s. [TB. 1981/VI. nu. 2729] 75. Karayalçın, Prof. Dr. Yaşar: Kredi düzeninin korunması. (Batıder, 1972, c. VI, sa. 3, s ). 4

5 76. Kargül, Kemal : Tüketicinin korunmasındaki etmenler, (Ek. Para kredi, 1983, C. 2, sa , s ). 77. Kaynak, Dr. Erdener : Tüketicinin korunması açısından pazarlamanın sosyal sorumlulukları - İlâç örneği, (Ankara İTİA, 1977, C. 9, s ) 78. Kaynak, Dr. Erdener / Çulpan, Dr. Refik : Consumer protection movement in developing economy (The case of Turkey), (H.Ü. İdari Bilimler D, D 1978, sa, 1, s ). 79. Kaynak, Dr. Erdener : Türkiye'de tüketici örgütlenmesine ilişkin bir model araştırılması, (Verimlilik, 1978, c. 7, sa. 3, s ). 80. Kaynak, Erdener: Kalite ve tüketici hakları : Türkiye'den bazı örnekler, (Bursa. İkt. Sos. Bil. D, 1981, c. II, sa. 1, s ). 81. Keremli, Dr. Ali : İktisat politikası ve tüketicinin korunması. (Ank. Tic. Od. 1975, sa. 8, s. 3-13). 82. Kılıçbay, Prof. Dr. Ahmet: Fiyat politikası ve tüketicinin korunması. İçinde: Tüketicinin Sorunları Semineri, 1970, s ). 83. Kılkış Doç. Dr. Yıldırım : Tüketicilerin korunması konusunda Türkiye'deki durum. (İst. Tic. Od. Kasım-Aralık 1976, sa , s ). 84. Kılkış, Doç. Dr. Yıldırım : Fiyatlandırma, tüketicinin korunması ve örgütlenmesi, (İst. İşl. Fak. D sa. 2, s ) 85. Kılkış, Doç. Dr. Yıldırım : Tüketicinin korunması ve sanayici. (İs İst. San. Od., 1977, sa. 138, s. 19, 21). 86. Kılkış, Dr. Yıldırım: Başka memleketlerde tüketici teşekkülleri ve Türkiye ye uygun bir kuruluş örneği araştırması. İçinde: Tüketici Sorunları rı Semineri, 1970, s ). «tartışma: s Kılkış, Dr. Yıldırım: Tüketici menfaatlerinin korunması bakımından kalite kontrolü ve reklâm. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s » 88. Kılkış, Dr. Yıldırım: Tüketici menfaatlerinin korunması bakımından kalite kontrolü. (Ank. Tic. Od. D., D 1971, sa. 4, s ). 89. Kılkış, Yıldırım : Tüketicinin korunması ve aydınlatılması, (Ek. Para. Kredi, 1983, C. 2, sa , s ). 90. Kılkış, Yıldırım: Tüketicinin korunması ve pazarlama karşısında tüketici. İstanbul: Aktif Büro., (t.y.). 143s. 91. Kortan, Dündar: Dünyada yeni bir konu : konsümerizm. Tüketicinin sigortası. (Sig. Dün. 1974, sa. 171, s. 8-9). 92. Köktürk, Doç. Dr. Mehtap : Tüketicilik gerekli bir düşünsel yaklaşım, (Ek. Para Kredi 1983, C. 2, sa. 19, s. 20). 93. Kurtuluş, Doç. Dr. Kemal : Tüketici davranışı modellerinin değerlemesi ve bir öneri. (İşl. Fak. D., D 1975, c. 4, sa. 1, s ). 94. Kurtuluş, Prof. Dr, Kemal : Gelişmekte olan ülkelerde tüketicinin korunması ve Türkiye'deki durum. (İst. San. Od. 1984, Yıl. 19, sa. 224, s ). 95. Kuşçulu, Nuh : Tüketicinin korunması için piyasa rekabetinin korunması zorunludur, (Ek. Para Kredi 1982, sa. 13, s ). 96. Kutlutan, İbrahim: Standard ve tüketicilere sağladığı faydalar. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma: s » 97. Külür, Muzaffer C. : Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketicinin korunması. (Standard, 1984, sa. 269, s ), 98. Metezade, Zihni ; Tüketicinin korunması, (II. T. İktisat Kongresi, c. VII, 1981, s ). 5

6 99. Metezade, Zihni: Tüketicinin Korunması ve Gerekliliği ve Yasaya İhtiyaç. İktisat Dergisi, Haziran-Temmuz 1984, 43-48ss Mettke, Thomas ; Gıda hukukunun gelişimi, (Çev. : A. Necip Ortan), (A.Ü.H.F.D A.Ü.H.F.D. 1979, C. XXXVI, sa. 1-4, s ) Mucuk, Doç. Dr. İsmet : Tüketiciyi koruma kanunu 24 Ocak kararlarına ters düşmemeli, (Para, 1982, sa. 11, s ) Mucuk, İsmet : Tüketicinin korunması hareketi ve bazı yeni gelişmeler. (İkt. Sos. Bil. Temmuz 1982, sa. 1, s ) OECD: International trade and the consumer: c Report on the 1984 OECD Symposium. Paris: s Olalı, Prof. Dr. Hasan : Türkiye'de tüketici menfaatlerinin korunmasına yönelik tedbirler. (T. İkt. G., 1977, No. 1234, s. 1) Olalı, Prof. Dr. Hasan: Türkiye'de tüketicinin tatminsizliği ve tüketici menfaatlerinin korunması. (T İkt. G G 1977, No: 1233, s. 1) Önce, Günal: Tüketici araştırması. İzmir Ticaret Odası Dergisi, cilt: 61, sayı: 1-2, Ocak-Şubat 1988, 21.s Özen, Yılmaz: Turizmde TSE damgası. Türsab Turizm Dergisi, sayı: 54, Mart Özsoğuk, Nadir: Türkiye de devletin mal ve hizmet piyasalarına müdahalesi ve tüketicinin korunması. İktisat Dergisi, Haziran-Temmuz 1984, 5-12ss Özsunay, Ergun: Türkiye de tüketicinin korunması: Batı Avrupa daki yeni hukuksal gelişmelerin ışığında Türk hukukunun bugünü ve yarını. İktisat Dergisi, Mayıs-Haziran 1984, 13-15ss ÖZTÜRK, Dr, Tanju : Tüketicinin korunması nedir. İstanbul 1983, 31 S. [tb83/mk] 111. ÖZTÜRK, Dr. Tanju : Pazarlama ekonomisi ve tüketicinin korunması. Doktora Tezi. İstanbul. 1981, XV s. İ.Ü. İşletme Fakültesi pazarlama Enstitüsü yayını 17. [TB. 1981/ IX nu. 3909] 112. Öztürk, Tanju : Çağdaş bir tüketim hukuku yaratmak gerek, (Para Para, 1982, sa. 14, s ) Öztürk, Tanju : Pazarlama anlayışı ve tüketicinin korunması üzerine bir araştırma, (İst. İşl. Fak. D, c. 9, 1980, sa. 2, s ) Öztürk, Tanju: Tüketicinin korunması panelinin düşündürdükleri. (Banka ve. Ek. Y. D., D 1976, sa. 3, s ) Öztürk, Tanju: Türkiye de tüketici haklarının ne olduğunun bilincinde değil. İSO Dergisi, 15 Ekim 1984, 20-22ss Öztürk, Tanju: Türkiye de tüketici sorunları nedenleri ve çözüm yolları. İstanbul: 7 Mayıs Teksir Pastanoğlu, Harun: Hayat pahalılığı ve tüketicinin korunması sorunu. (Koop. D., D 1971, sa. 14, s. 3-26) Pastanoğlu, Harun: Hayat pahalılığı ve tüketicinin korunması sorunu. (Koop. Ses. 1974, sa. 27, s. 2-6) Pazar ekonomisinde tüketicinin korunması. Mevcut sorunlar. Bunların çözülmesi ve yönelimler, (açık oturum Yöneten : Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY,. Katılanlar : Prof. Dr. Tuğrul ANSAY / Prof. Dr. Franz BYDLINSKI / Prof. Dr. Helmut KOZIOL / Doç. Dr. Roma SEROZAN / Prof. Dr. Rudolf WELSER), (Banka ve Eko. Y. D: D 1982, C. 19, sa. 5, s ) Pekin, Prof. Dr. Tevfik : Tüketicinin korunması. (Ank. Tic. Od. D. D 1978, sa. 6, s ) 121. Pekin, Prof. Dr. Tevfik : Türkiye'de tüketicinin örgütlenmesi. (Ank. Tic. Od. D. 1978, sa , s. 8-12) 6

7 122. Poroy, Prof. Dr, Reha ; Tüketicinin korunmasına ilişkin bazı özel hukuk sorunları, (Arslanlı'ya Armağan, 1978, s ) 123. Push on more state and control. Advertising Age, December 15, 1986, 82.s Rehbinder, Prof. Dr. Manfred: Genel işlem şartları ve tüketicinin korunması, (Çev. Dr. Ömer Teoman). İÜHFM. 1976, sa. 14, s Saraçoğlu, Tevfik : Avrupa Ekonomik Topluluğu ve tüketicinin korunması, (Ikt. Kal. V. D, D 1982, sa. 21, s ) Saraçoğlu, Tevfik : Avrupa'da tüketiciyi koruma alanında karşılaşılan sorunlar. (İkt. Kal. V.D. 1984, sa. 37. s. 3-6) Sosyal, Ertuğrul ; Tüketicinin korunması, (İst. San. Od. 1984, sa s. 3-5), 128. Sönmez, Abdülkadir : T.T.K. nun haksız rekabete ilişkin hükümleri tüketiciyi koruyacak nitelikte midir, (Ank. Ba. D. 1979, sa, 5, s, 58-65) 129. Standard ve tüketici tartışması. İçinde: Türkiye San. Kong. 1972, c. 2, s ) Standardizasyon ve kalite kontrolün önemi. Açık Oturum. İSO Dergisi, 15 Ekim 1984, 3-11 ve 72-76ss Süer, İltan : AET'de tüketicinin korunması ile ilgili çalışmalar. (İst. San. Od. 1975, sa. 113, s ) Şireli, Prof, Dr. Aykut, F. : Ülkemizde fiyatlandırma ve tüketicinin korunması, (İst. İşl. Fak. D. D 1978, sa. 2, s ) 133. Tandoğan, Prof. Dr. Halûk : Tüketicilerin korunması ve sözleşme özgürlüğünün bu açıdan sınırlanması. Ankara, 1977, 47 s. «Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınları nu. 416». [TB, 1977-IV nu. 4797] 134. Tek, Baybars: Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısı Üzerine. İzmir Ticaret Odası Dergisi, Mayıs 1984, 9.s Tek, Ömer B.: Tüketicinin korunması ve tüketiciyi koruma kanunu tasarısı. (Ege. Ün. İkt. İ Tic. Bil. Fak. Der., 1972, sa. 10, s ) Tek, Ömer Baybars: Türkiye de tüketicinin korunması yönünden standardizasyon (Tebliğ). Ekonomide ve Dışa Açılmada Standardizasyonun Önemi, 20 Mart 1987, İzmir, TSE Tekbaş, Mehmet Ş. - Ünal, Halûk - Öztürk, Tanju : Taksitli satışlar tebliği tüketici sömürüsüne çözüm getirebilecek mi? (Bank. ve Ek. Y. Y 1978, C. 15, sa. 2, s ) 138. TEKELİ, Prof. Dr. Sait Tahsin : Türkiye'de gıda mevzuatı ve kontrolünün esasları. Ankara, 1975, VIII s. «T.C. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda İşleri Genel Müdürlüğü Genel Yayın No. 27» [TB nu. 1042] 139. Tokol, Doç. Dr. Tuncer : Tüketici davranış araştırmasında kullanılan yöntemler, (Bursa İTİA, 1977, sa. 1-2, s ) 140. Tongur, Hikmet: Geçmişte ve bugün yurtta fiyat meselesi. Türk İdare Dergisi, sayı: 174, Mayıs-Haziran 1945, 83-91ss Tönük, Arıçtan : Tüketici açısından standardlar, (Standard, 1979, sa. 206, s ) 142. Tönük, Arıçtan : Tüketicinin korunmasında standardların rolü. (Karınca 1984, sa. 569, s ) TSE: Tüketicinin korunması. Ankara: s Tunç, Dr. Güngör: Reklâmcılık ve tüketicinin korunması sorunu. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s Turan, Ayşegül Çoygun, Gültekin: Dünya da ve Türkiye de Tüketicinin Korunması. Verimlilik, 1985/1, ss. 7

8 146. Turan, Kemal : Türkiye'de fiyat denetimi yapılabilir mi? Nedenleri - Mal. D., 1980, sa. 43, s Tüketici hakları. Tüketici, Ağustos 1987, 7-9ss Tüketici ve rekabet. (Koop. Ses. 1973, sa. 16, s ) Tüketici, tüketicinin korunması ve indirimli satışlar. İzmir Ticaret Odası Dergisi, Ocak 1987, 4. ve 30.s Tüketicileri korumak için özel kanunlar çıkarmak gerekiyor. Açık oturum. Dünya Gazetesi, 6 Aralık Tüketicilerin korunması Hakkında Bazı Görüşler. İktisat Dergisi, Ekim 1984, 62-64ss Tüketicinin korunması aynı zamanda sanayicinin ve devletin de korunmasıdır. Tüketici, Ağustos 1987, 11. ve 6.s Tüketicinin korunması konusunda TSE önemli bir atılım ve öncülük yapmıştır. Standart, sayı: 295, Temmuz 1986, 22-24ss TSE ve Ankara Ticaret Odası tarafından 6 Ocak 1986 da Ankara da düzenlenen Tüketicinin Korunması Semineri ne sunulan tebliğler: 155. Atala, M. Necdet: Tüketicinin Korunması Yönünden Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü nün Faaliyetleri 156. Arıyörük, Mehmet Yılmaz: Tüketicinin korunmasında TSE nin Rolü 157. Arıyörük, Mehmet Yılmaz: Standartlaştırma ve standartlar ile ilgili faaliyetlerin tüketicinin korunmasındaki rolü 158. Erdoğan, Alptekin: Tüketicinin korunmasında serbest ticaretin önemi 159. Gözlüklü, Necmettin: Tüketicinin korunması 160. Öktem, Rıfat: Tüketicinin korunması açısından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün Faaliyetleri 161. Serim, İlter: Tüketicinin meseleleri 162. Yener, Güngör: Tüketici neden ve nasıl korunmalıdır Türk-İş tarafından Nisan 1986 da Ankara da düzenlenen Tüketicinin Korunması Semineri ne sunulan bildiriler: 164. Öztürk, Tanju: Tüketicinin korunması ve tüketici hakları 165. Uzunoğlu, Bahtiyar: Türkiye de tüketici hukuku nun gelişimi 166. Kılkış, Yıldırım: Tüketicilerin Örgütlenme Modelleri ve Türkiye ye Uygun Model Önerisi 167. Borak, Eser: Tüketicilerin Mamul ve Hizmetlerin Satınalım ve Kullanımında Karşılaştıkları Sorunlar 8

9 168. Polat, Hüseyin: Tüketicinin korunmasında kooperatiflerin rolü Tüketicinin korunması sorununa nasıl yaklaşılmalı. Ankara 1978, 30 s. "Ankara Sanayi Odası : 19" 170. Tüketicinin korunması. Ankara Sanayi Odası Dergisi, Eylül-Ekim 1987, 13-15ss Tüketicinin Korunması. İzmir Ticaret Odası Dergisi, Ekim 1987, 6-7ss Tüketicinin korunması. İzmir Ticaret Odası Dergisi, Temmuz 1987, 19.s Tüketicinin korunması. Karınca, Mart 1987, 9-10ss Tüketiciyi koruma kanunu mutlaka çıkarılmalı. Ekonomide Ankara, Temmuz-Ağustos 1987, 18-19ss Tüketiciyi Koruma Vakfı,, Ankara Tüketiciyi Koruma Vakfı resmî senedi. Ankara 1981, 16 s. [TB IV nu. 1549] 176. Türkiye de tüketici korunmasına ilişkin sorunlar. Türk Henkel Dergisi, Ekim 1986, 28.s Türkiye'de Gıda Sorunları Sempozyumu, Haziran 1976, Ankara 1977, XXIV+326 s. «T.C. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda İşleri Müdürlüğü Genel Yayın nu. 34» 178. Türkiye'de toplumsal ve ekonomik gelişmenin 50. yılı. Ankara 1973, XVIII s. «Nüfus - Tarım - Sanayi - Tüketim - Dış tic. - Para/banka - Ulaştırma - Eğitim». Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü yay. nu [TB nu. 1364] 179. Uyguner, M. (Çev.) : Malların üzerine konulan çeşitli etiketler, OECD. Komitesi, «Tüketim mallarının etiketlenmesi hakkında rapor»unun giriş bölümü. (Standard, 1973, sa. 142, s ) Uyguner, Muzaffer: Fransa'da hile ve tağşişin önlenmesi çalışmaları. Standard, 1973, sa. 135, s ) Uyguner, Muzaffer: İkinci tebliğ üzerindeki görüşmeler. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ) Uyguner, Muzaffer: Tüketicinin korunmasında standarda uygunluk markaları. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ), tartışma, s Uysal, Güngör : Örgütlenmiş tüketicinin ürün ve hizmet kalitesindeki rolü, (Standard, 1979, sa. 206, s ) 184. Uzel, Celâl : Tüketicinin korunmasında kooperatif sistem, (Karınca, 1978, sa. 493, s. 5-9; sa. 499, s ; sa. 508, s ) 185. Uzel, Celâl : Tüketicinin korunmasında kooperatif sistem. Karınca, 1977, sa s. 3-5; sa. 492, s. 6-8) Uzel, Celâl: Tüketicinin problemleri ve teşkilâtlanmasında kooperatifçilik. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s » 187. Uzel, Celâl: Tüketicinin sorunları ve kooperatifçilik. Tüketicinin kitabı tabı. Ankara, 1971, 212 s. [TB II nu. 2101] 188. Üner, Cemal: Standard ve tüketici. İçinde: Türkiye San. Kong. 1972, c. 2, s. 1-11) Ünlü, Halil: Tüketicinin korunma ihtiyacı, mevzuat ve belediyelere düşen görevler. İktisat Dergisi, Mayıs-Haziran 1984, 15-20ss Üretici Tüketici İş Dünyasında Dayanışma Dergisi, Tüketicinin Korunması Özel Sayısı, sayı: 1, Eylül Varlık, Bülent : Radyo - televizyon reklamlarından tüketicinin korunması : Türkiye Örneği üzerine bir deneme, (İletişim, 1981, sa. 1, s ). 9

10 192. Varol, İlhan ; Tüketicinin korunması yönünden tarımsal pazarlama kooperatifleri. (Karınca, 1984, sa. 566, s. 5-6) Vayısoğlu, Celil: Hayat pahalılığı ve tüketicinin korunması. (T. İkt. G., G 1974, nu. 1076, s. 6) Vayısoğlu, Celil: İngiltere de tüketici nasıl korunmakta? (T. İkt. G. G 1972, I. sa. 983, s. 6; II. sa. 984, s. 6; III. sa. 985, s. 6) Welser, Prof. Dr. Rudolf : Das Verbrauchergeschaft nach dem Konsumentenschutzgesetz, (Verbraucherschutz, 1982, İstanbul 1983 s ) Welser, Prof. Dr. Rudolf : Das Verbrauchergeschaft nach dem Konsumentenschutzgesetz. (Avusturya ve Türkive'de Tüketicinin Korunması, 1934, s ) Wood, I. M.: Avrupa Ekonomik Topluluğunda tüketicinin korunması. Çev.: Yücel Özkök. (Koop. D., 1974, sa. 23, s ) Yüksel, Doç. Dr. Ali Sait: Tüketicinin finansmanı ve özellikle taksitle ödeme kredileri. İçinde: Tüketici Sorunları Semineri, 1970, s ). «tartışma, s » 199. Yüzgün, Aslan: Denetim olayı ve tüketicinin korunması. İktisat Dergisi, , 13-15ss Zeytinoğlu, Prof. Dr. Erol : Tüketicinin korunması zorunluluğu, (T. E.E. Bül. 1977, C. 1, sa. 11, s, 2) 201. Zeytinoğlu, Prof. Dr. Erol: Tüketicinin korunması zorunluluğu. (Standard Standard, 1977, sa. 192, s. 8) (Zeytinyağ skandalı) adı takılan dava ve olaydaki gerçekler. (y.y.d.t.1974) 15 s. [TB IV nu. 5209] 10

TÜRKİYE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1947-1987 1987 Bülent Ağaoğlu 24 NİSAN 1988 İSTANBUL İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 AV TURİZMİ... 5 ÇİFTE REZERVASTON-TÜRKİYE... 5 KONGRE DÜZENLEME... 5 KREDİ

Detaylı

FİKRİ HAKLAR BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Eylül 1990 1. Abisel, Nilgün: İngiliz sineması üzerine notlar, (A.Ü.S.B.F. Bas-Yay Y. O. Yıllık. 1982. C. VII, s. 1-21). 2. Acaroğlu, Mehmet

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI Doktora Tezi Mustafa Sencer KARA Tez Danışmanı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI / BORSA YAYINLARI KATALOĞU 1928-1990 Enfo Bilgi Erişim İstanbul, Ekim 1990 C 1990, ENFO BİLGİ ERİŞİM 5846 SAYILI YASA VE BU YASADA YAPILAN EKLER VE DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDAKİ 2936 SAYILI

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, (Ocak 1981-1985) KISALTMALAR aühföüy : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yayınları aüzfpmk : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐ

BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐ T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TĐCARET HUKUKU) ANABĐLĐM DALI BAĞIMSIZ DENETĐM SÖZLEŞMESĐ Doktora Tezi Aytaç Köksal Ankara - 2008 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER

Detaylı

Tüketici Yazıları (I)

Tüketici Yazıları (I) Hacettepe Üniversitesi Tüketici Pazar Araştırma Danışma Test ve Eğitim Merkezi H.Ü TÜPADEM Tüketici Yazıları (I) Editörler Prof.Dr. Müberra BABAOĞUL Doç.Dr. Arzu ŞENER TÜKETİCİ YAZILARI (I) Editörler Prof.

Detaylı

Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101. 1. Bask Mart 2010 STANBUL

Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101. 1. Bask Mart 2010 STANBUL Yrd. Doç. Dr. EBRU CEYLAN TÜRK, SV ÇRE VE AVRUPA B RL HUKUKUNDA KRED KARTINI KULLANAN TÜKET C N N HUKUK DURUMU Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101 1. Bask Mart 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-235 - 4 Copyright

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 1987 1. 12 Volt ile Doğrudan Doğruya Beslenen Otomobil Radyoları için Hususi Lâmbalar. Radyo Televizyon Elektroteknik 4, no. 5 (00.06.1956): 162-163.

Detaylı

ÖNSÖZ. İkinci cildi, çalışma şartlarımızı olumsuz etkileyen beklenmedik durumlar olmazsa 2014 yılında çıkarmayı planlamaktayız.

ÖNSÖZ. İkinci cildi, çalışma şartlarımızı olumsuz etkileyen beklenmedik durumlar olmazsa 2014 yılında çıkarmayı planlamaktayız. ÖNSÖZ Eski Ticaret Kanunu döneminde, 2007 yılında, başladığımız bu çalışma, Tasarı hazırlıkları ve 1 Temmuz 2012 tarihinde Yeni Ticaret Kanunu nun çıkarılması üzerine geniş çapta değişikliğe uğramıştır.

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2005 Yıl : 7 Sayı : 14 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

PROF. DR. RAYEGAN KENDER

PROF. DR. RAYEGAN KENDER PROF. DR. RAYEGAN KENDER 23.11.1931 tarihinde İstanbul'da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Erenköy Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi

Detaylı

TÜRKİYE BOŞ ZAMAN, REKREASYON VE TURİZM TEZLERİ (UZMANLIK, MASTER, DOKTORA, DOÇENTLİK VE PROFESÖRLÜK TAKDİM) BİBLİYOGRAFYASI 1963 1984 Bülent Ağaoğlu İstanbul, 15 Ekim 1984 İÇİNDEKİLER BOŞ ZAMAN... 3 REKREASYON...

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİNDEN DOĞAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR ve 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

TÜKETİCİ KREDİSİNDEN DOĞAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR ve 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü TÜKETİCİ KREDİSİNDEN DOĞAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR ve 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI Uzmanlık

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2008 Yıl : 8 Sayı : 16 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan EK-3 ÖZCEÇMiş ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971-1975 Doktora Hukuk Gazi Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI 1963-1985 1985 (Uzmanlık, Master, Yeterlik, Doktora, Doçentlik ve Profesörlük Takdim Tezleri) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 14 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER Kıısaltmalar... 4

Detaylı

TÜRKİYE'DE TUR OPERATÖRLERİ ve SEYAHAT ACENTALARI HAKKINDA YAYINLANMIŞ ESERLER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Mart 1983 1. ARKUN, Servet: "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu",

Detaylı

T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI

T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI (Taslak) Haz.: Bülent Ağaoğlu İstanbul, 31.05.2011 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GİRİŞ... 3 İSTATİSTİK... 4 KÖŞE YAZILARININ GAZETELERE GÖRE DAĞILIMI (ALFABETİK) :... 7 KÖŞE YAZILARININ GAZETELERE

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

Turizm Reklamcılığı Bibliyografyası Bülent Ağaoğlu [1982] 1.Güngör, Şener: Türkiye turizminin reklam ve pazarlaması. Ankara, 1976. Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Mezuniyet tezi. 2. Necati,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı 1. Öğrenim Süreci: Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

Sıra No Dem No Adet Konu No. Yayının Adı Yazar,Hazırlayan vb. Yayın Yılı Yayınevi Yayın yeri

Sıra No Dem No Adet Konu No. Yayının Adı Yazar,Hazırlayan vb. Yayın Yılı Yayınevi Yayın yeri Sıra No Dem No Adet Konu No. Yayının Adı Yazar,Hazırlayan vb. Yayın Yılı Yayınevi Yayın yeri 2360 622.23 Explosives and Rock Blastin Atlas Powder Company 987 Atlas Powder yay. Texas,USA Maliye Bakanlığı

Detaylı

ÖNSÖZ Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Doç. Dr. Lerzan YILMAZ Doç. Dr. Tekin MEMİŞ

ÖNSÖZ Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Doç. Dr. Lerzan YILMAZ Doç. Dr. Tekin MEMİŞ ÖNSÖZ Küçük tasarruf sahiplerinin bir araya gelerek ekonomik kaynak yaratmalarına olanak veren anonim ortaklıklar, ticari hayatta büyük bir öneme sahiptirler. Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş 11. Bası II Yayın No : 2643 Hukuk Dizisi : 1287 11. Baskı - Şubat 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ

TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ Yüksek Lisans Tezi Tamer BOZKURT ANKARA - 2006

Detaylı

DERECE ALAN OKUL YIL İşletme-Maliye

DERECE ALAN OKUL YIL İşletme-Maliye ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erdoğan Taşkın 2. Doğum Tarihi : 10 Haziran 1956 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora DERECE ALAN OKUL YIL Lisans İşletme-Maliye İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı