Pulmoner Aspergilloma (Miçetoma): Olgu Sunumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pulmoner Aspergilloma (Miçetoma): Olgu Sunumu"

Transkript

1 İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(4): OLGU SUNUMU - CASE REPORT Pulmoner Aspergilloma (Miçetoma): Olgu Sunumu A Case of Pulmonary Aspergilloma (Mycetoma) Türkan DÜBÜŞ, 1 Esra PAŞAOĞLU 2 ÖZET Aspergilloma, çoğunlukla iyileşmiş tüberküloz kavitelerinde yerleşen bir hastalıktır. Hemoptizi nedeniyle göğüs cerrahisi servislerinde tedavi gören hastaların bir kısmının etyolojisinde aspergilloma tespit edilir. Tüberküloz başta olmak üzere kronik bir enfeksiyon zemininde gelişen fırsatçı bir hastalıktır. Aspergilloma tedavisinde cerrahi önemli bir seçenektir. Bu yazıda, aspergillomalı bir hastanın uzun süreli sağ kalımı üzerine cerrahinin etkinliği değerlendirildi. Anahtar sözcükler: Aspergilloma; cerrahi tedavi; hemoptizi. SUMMARY Aspergilloma is a disease that commonly develops in healed tuberculosis cavities. Aspergilloma is diagnosed in some patients who are treated in thoracic surgery clinics because of hemoptysis. It is an opportunistic infection developing on the basis of a chronic infection, mainly tuberculosis. Surgery is an important option for the treatment of aspergilloma. The purpose of our study was to evaluate the efficacy of surgery on the long-term survival of a patient with aspergilloma. Key words: Aspergilloma; surgical treatment; hemoptysis. GİRİŞ Aspergilloma genellikle tüberküloz kavitesi gibi nekrotik kavitelerde aspergillus hifleri ve çeşitli kan elemanlarından oluşan, radyolojik olarak top şeklinde bir görüntü veren hastalık formudur. [1] Aspergilloma bir mantar topu olup mantar, fibrin ve iltihabi hücrelerden oluşur. Kolay parçalanır, rengi gri, kahverengi veya sarıdır. Kavite genellikle üst lobda bulunur. Eski tüberküloz kavitelerinin %17 sinde aspergilloma bulunmaktadır. Yıllarca asemptomatik olarak kalabilir. [2] En sık semptom hemoptizi olup %45- %90 ında mevcuttur. [3-5] Cerrahi için en sık endikasyon hemoptizidir. Çünkü masif ve fatal hemoptizi riski vardır. [4,6] OLGU SUNUMU Otuz sekiz yaşında sigara içmeyen erkek hasta, kliniğimize son 6 aydır varolan öksürük, balgamla karışık ağızdan kan gelmesi şikayeti ile başvurdu. Hastanın öyküsünde ateş, nefes darlığı, kilo kaybı, göğüs ağrısı tespit edilmedi. Özgeçmişinde 10 yıl önce geçirilmiş ve tedavi edilmiş akciğer tüberküloz öyküsü dışında ek bir hastalığı mevcut değildi. Fizik muayenede dinlemekle sağ akciğer üst zonda solunum seslerinde hafif azalma ve kaba raller duyuldu. Arka-ön akciğer grafisinde sağ akciğer apikalde düzenli sınırlı 3x4 cm ebatlarında hava sıvı seviyesi veren kistik bir lezyon tespit edildi (Şekil 1). Balgamda spesifik ve nonspesifik enfeksiyonları araştırmaya 1 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İstanbul 2 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul İletişim (Correspondence): Dr. Türkan Dübüş. e-posta ( ): 190

2 Şekil 1. Olgunun operasyon öncesi arka-ön akciğer grafisi. yönelik kültür incelemeleri yapıldı. Sonuçlar negatif olarak raporlandı. Tüberkülin cilt testi ( ) idi. Kontrastlı toraks bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesinde, sağ akciğer üst lobta yaklaşık 3x4x5 cm çaplarında düzgün sınırlı ön planda aspergilloma ile uyumlu olduğu düşünülen mantar topu görünümlü kistik lezyon tespit edildi (Şekil 2). Fiberoptik bronkoskopik eksplorasyonda endobronşiyal lezyon saptanmadı. Bronş lavajında kültür incelemelerinde üreme görülmedi. Hastanın solunum fonksiyon testi (SFT) değerleri FEV1: 3400 ml (%108), FVC: 3260 ml (%102), FEV1/FVC: %106, oda havasında arter kan gazı (AKG) değerleri: PaO 2 : %88 mmhg, PaCO 2 : 38 mmhg, SO 2 : %98 olarak ölçüldü. Rutin hemogram ve diğer biyokimyasal parametreleri normal olan hastaya eski tüberküloz kavitesinde gelişen pulmoner aspergilloma ön tanısı konularak operasyon planlandı. Hasta genel anestezi altında 39F sol çift lümenli endobronşiyal tüple entübe edildi. Sağ lateral torakotomi ile 5. interkostal aralıktan sağ plevral boşluğa girildi. Sağ akciğer üst lobta orta hatta, apikale yakın komşulukta 4x5 cm ebatlı düzgün sınırlı, yumuşak kıvamlı lezyon palpe edildi. Yapılan eksplorasyon sonucunda sağ akciğer üst lobektomi kararı alındı. Usülüne uygun olarak lezyonu zedelemeden sağ akciğer üst lobektomi yapıldı. Hasta postoperatif ekstübe edilerek servise alındı. Şekil 2. Operasyon öncesi kontrastlı toraks BT si. 191

3 İstanbul Tıp Derg Rutin takiplerinde postoperatif 1. gün çekilen arka-ön akciğer grafisinde sağ akciğer üst zon apikalde minimal space, sağ hemitoraks apikal loja yerleştirilen toraks tüpünden minimal hava kaçağı dışında özellik yoktu. Hastanın 3. gün sağ hemitoraks bazal direni, 5. gün sağ hemitoraks apikal direni çekildi. Postoperatif 6. gün klinik radyolojik ve cerrahi açıdan normal olan hasta, rutin poliklinik kontrollerine gelmek üzere taburcu edildi. Sağ akciğer üst lobektomi piyesinin (15x11x3,5 cm) makroskopik olarak kesitlerinde ana bronş kesitine 4,5 cm, plevral yüze 0,2 cm mesafede 3 cm çapında, içi sarı renkte, kolay ufalanır özellikte, nekrotik materyal ile dolu yuvarlak, kaviter lezyon izlendi. Diğer alanlarda akciğer dokusu hiperemik ve kanamalı görünümde idi. Mikroskopik incelemede yer yer ülsere solunum epiteli ile döşeli genişlemiş bronş lümeni içinde 3-6 (a) (b) Şekil 3. (a) Solunum epiteli ile döşeli genişlemiş bronş içinde aspergillus ile uyumlu fungal organizma kolonizasyonu. (b) Septalı ve dar açı ile dallanan hiflere sahip aspergillus ile uyumlu fungal organizmalar (büyük büyütme). 192

4 Pulmoner Aspergilloma μm kalınlıkta, birbirine paralel dizilim gösteren, uniform görünümde, dar açı ile dallanan fungal organizma hifleri görüldü. Yapılan histokimyasal çalışmada fungal organizmalar PAS (+) boyanma gösterdi. Diğer alanlarda akciğer parankiminde pnömoni bulguları, yaygın alveolar ve interstisyel hemoraji vardı. Karakteristik morfolojik görünümü ile olgu aspergilloma ile uyumlu bulundu (Şekil 3a, b). Olgu operasyon sonrası 4. yılını tamamlamıştır ve klinik ve radyolojik bulguları normaldir. TARTIŞMA İnsanda aspergillozis ilk kez Bennet tarafından 1842 yılında tanımlanmış ve aspergilloma için ilk başarılı operasyon 1947 yılında Gerstle, Weidman ve Newmann tarafından yapılmıştır. [7] Hastalığın en sık semptomları öksürük, balgam ve hemoptizidir. Tanı için klinik bulgular, etken organizmanın saptanması, serolojik yöntemler, radyolojik bulgular (göğüs radyografisi ve BT) oldukça yardımcıdır. Hemoptizi, iyi seyirli aspergillomalı hastalarda ölüm sebebi olarak %28 in üzerinde bir orana sahiptir. [8,9] Önceki hastalığın tüberküloz olmasının aspergillomalı hastalar arasında hemoptiziden ölüm oranını arttırdığını rapor eden çalışmalar mevcuttur. [10] Aspergilloma tanısında en önemli ipucu veren bulgu radyolojik görüntüdür. Bu tür hastalarda aircrescent bulgusunun bulunması yüksek oranda aspergilloma tanısını düşündürmektedir. [11] Aspergillomada radyoloji ve balgam kültürü tanıda yardımcı olsa da, tanıyı doğrulamak için transtorasik ince iğne aspirasyonu, bronkoskopi (brons lavajı ve biyopsi) ve torakotomi gibi yöntemler uygulanmaktadır. [12] Aspergilloma cerrahisinde en sık uygulanan operasyon tipi lobektomidir. [6] Olgumuzda balgam kültürü, fiberoptik bronkoskopik eksplorasyon (bronş lavajı ve biyopsi) patolojik ve mikrobiyolojik incelemeler sonucunda kesin tanı konulamadı. Tomografi eşliğinde sol akciğerdeki kistik lezyona yönelik transtorasik iğne biyopsisi ise lezyonun rüptüre olması ve etraf dokulara disseminasyon göstermesi riski nedeniyle uygulanmadı. Radyolojik görüntü itibariyle ön planda aspergilloma düşündüğümüz hastada hem tanısal hem de terapötik amaçlı direkt olarak sağ torakotomi planlandı. Aspergilloma vakalarındaki ciddi hemoptizi, bronşların kanaması ile asfiksi ve ölüme neden olabilir. Bu durumda hasta hemen normal tarafı yukarı gelecek şekilde yatırlmalı, taze kan verilmeli ve transbronkoskopik tampon (balonlu kateter, soğuk serum, epinefrinle tamponat) uygulanmalıdır. Çift lümenli endobronşial anestezi tüpü kullanılmalıdır. Hastanın durumu uygun ise, akciğer rezeksiyonu yapılmalıdır. Bununla beraber çoğu zaman bu hastaların durumunun ameliyata uygun olmadığı gözönüne alınarak perkütan intrakaviter amfoterisin-b infiltrasyonu denenmelidir. Bununla tam sonuç alınamayan vakalarda bronşial arter embolizasyonu uygulanabilir. [13] Olgumuzda balgamla karışık az miktarda zaman zaman beliren hemoptizi öyküsü mevcuttu. Hasta genel durum itibariyle normaldi. Olgumuzda her ne kadar aspergilloma düşünsek de kesin tanı ve tedavisi için amfoterisin-b tedavisinden ziyade cerrahi rezeksiyonun daha uygun olacağı kanaatine vardık. SONUÇ Pulmoner aspergillomanın tedavisi cerrahidir. Cerrahiyi tolere edebilen hastalar semptomsuz bile olsalar ileride olması muhtemel hayatı tehdit edebilecek komplikasyonları önlemek ve ayrıca acil operasyonun morbidite ve mortalitesini minimuma indirebilmek için elektif koşullarda hastalar gecikmeden opere edilmelidir. KAYNAKLAR 1. Davies SF, Sarosi GA. Fungal infections. In: Murray JF, Nadel JA, editors. Textbook of respiratory medicine. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company; p Henderson RD, Deslaurier J, Ritcey EL, et al. Surgery in pulmonary aspergillosis. J Thorac Cardiovasc Surg 1975;70: Türker H, Karakurt Z, Akın H ve ark. Pulmonary aspergilloma in a Turkish hospital population. Turkish Respiratory Journal 2002;3: Regnard JF, Icard P, Nicolosi M, et al. Aspergilloma: a series of 89 surgical cases. Ann Thorac Surg 2000;69: Babatasi G, Massetti M, Chapelier A, et al. Surgical treatment of pulmonary aspergilloma: current outcome. J Thorac Cardiovasc Surg 2000;119: Daly RC, Pairolero PC, Piehler JM, et al. Pulmonary aspergilloma. Results of surgical treatment. J Thorac 193

5 İstanbul Tıp Derg Cardiovasc Surg 1986;92: Garvey J, Crastnopol P, Weisz D, et al. The surgical treatment of pulmonary aspergillomas. J Thorac Cardiovasc Surg 1977;74: Research committee of the British Thoracic and Tuberculosis Association. Aspergillomas and residual tuberculosis cavity. The result of a resurvey. Tubercle 1970;51: Uflacker R, Kaemmerer A, Neves C, et al. Management of massive hemoptysis by bronchial artery embolization. Radiology 1983;146: Eastridge CE, Young JM, Cole F, et al. Pulmonary aspergillosis. Ann Thorac Surg 1972;13: Massard G, Roeslin N, Wihlm JM, et al. Pleuropulmonary aspergilloma: clinical spectrum and results of surgical treatment. Ann Thorac Surg 1992;54: Atıcı AG, Fındık S, Başoğlu A ve ark. Motility of pulmonary fungus ball shown with thoracic computed tomography on prone position. OMU Tıp Dergisi 2000;17: Levitz SM. Thoracic infections caused by actinomycetes, fungi, oppurtinistic, organism and echinococcus. In: Baue AE, editor. Glenn s Thoracic and Cardiovasculer surgery. Stanford Connecticut: Appleton&Lange; p

Diş Çekimine İkincil Gelişen Septik Pulmoner Emboli

Diş Çekimine İkincil Gelişen Septik Pulmoner Emboli J Kartal TR 2011;22(2):79-83 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.23855 OLGU SUNUMU CASE REPORT Diş Çekimine İkincil Gelişen Septik Pulmoner Emboli Septic Pulmonary Embolism Secondary to Tooth Extraction Coşkun

Detaylı

Dev Konka Bülloza İçinde Fungus Topu: Olgu Sunumu FUNGUS BALL IN A GIANT CONCHA BULLOSA: A CASE REPORT

Dev Konka Bülloza İçinde Fungus Topu: Olgu Sunumu FUNGUS BALL IN A GIANT CONCHA BULLOSA: A CASE REPORT 49 Olgu Sunumu Dev Konka Bülloza İçinde Fungus Topu: Olgu Sunumu FUNGUS BALL IN A GIANT CONCHA BULLOSA: A CASE REPORT Aydın ACAR, Melek UYAR, Ali AÇIKALIN, Engin DURSUN, Selma KURUKAHVECİOĞLU, Adil ERYILMAZ

Detaylı

YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU. Uz.Dr. Oğuzhan Okutan

YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU. Uz.Dr. Oğuzhan Okutan 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun YETİŞKİN ÇAĞDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU Uz.Dr. Oğuzhan Okutan GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları Türk Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi Poster Sunumları AKCİĞER PATOLOJİSİ P00 A spicular pulmonary mass mimicking a secondary metastatic lesion Arjana Hamdi Sina, Dafina Pali Todri, Hasan Sulejman Hafizi

Detaylı

Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu

Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu A single

Detaylı

Pediatrik Yaş Grubunda Torasik Cerrahi Uygulanan Olguların Analizi #

Pediatrik Yaş Grubunda Torasik Cerrahi Uygulanan Olguların Analizi # Pediatrik Yaş Grubunda Torasik Cerrahi Uygulanan Olguların Analizi # Suat GEZER*, Tamer ALTINOK**, Hasan TÜRÜT*, S. Ş. Erkmen GÜLHAN*, Sadi KAYA*, A. İrfan TAŞTEPE* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs

Detaylı

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Editörden Editorial YAYIN KURULU Editör Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye Sevgili meslektaşlarımız, Ömer Faruk BEŞER Sağlık Bakanlığı Okmeydanı

Detaylı

Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu

Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu Naime TAŞDÖĞEN, Serpil TEKGÜL, Atike DEMİR, Emel ÇELİKTEN İzmir Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Astım Yoğun

Detaylı

Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı

Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı Semra BİLAÇEROĞLU*, Güngör ŞAHİN*, Ziya KUMCUOĞLU**, Hüdaver ALPER***, Emel ÇELİKTEN*, Kunter PERİM* * İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi

Detaylı

Bilateral ana bronş obstrüksiyonuna yol açan endobronşiyal malign melanom metastazı tedavisinde Diyot lazer

Bilateral ana bronş obstrüksiyonuna yol açan endobronşiyal malign melanom metastazı tedavisinde Diyot lazer Bilateral ana bronş obstrüksiyonuna yol açan endobronşiyal malign melanom metastazı tedavisinde Diyot lazer Levent DALAR, Ahmet Levent KARASULU, Sedat ALTIN, Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Mustafa DÜGER, Nur ÜRER

Detaylı

Pnömotoraks. Aslı Gül Akgül

Pnömotoraks. Aslı Gül Akgül Journal of Clinical and Analytical Medicine xxx Aslı Gül Akgül Tanım, değişen sebeplere bağlı olarak plevral boşlukta viseral ve pariyetal yapraklar arasında serbest hava birikimi ve buna sekonder gelişen

Detaylı

Akciğer kanseri: birinci basamakta tanı, tedavi ve korunma Lung cancer: Diagnosis, treatment and prevention in primary care

Akciğer kanseri: birinci basamakta tanı, tedavi ve korunma Lung cancer: Diagnosis, treatment and prevention in primary care Smyrna Tıp Dergisi 68 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Akciğer kanseri: birinci basamakta tanı, tedavi ve korunma Lung cancer: Diagnosis, treatment and prevention in primary care Timuçin Alar 1, Erkan Melih

Detaylı

Travmatik yelken göğsün rekonstrüksiyon plağı ile cerrahi stabilizasyonu

Travmatik yelken göğsün rekonstrüksiyon plağı ile cerrahi stabilizasyonu Travmatik yelken göğsün rekonstrüksiyon plağı ile cerrahi stabilizasyonu Serdar ŞEN 1, Selda ŞEN 2, Ekrem ŞENTÜRK 1, Engin PABUŞCU 1, Öner ŞAVK 3 1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi

Detaylı

Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle)

Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle) ISSN 1300-2961 Tüm hakları saklıdır, tamamen ve kısmen tıpkıbasımı yasaktır Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle) A Rare Entity: Nasopharyngeal Tuberculosis

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

Kömür madeninde çalışan hastaların bronkoskopik bulgularının değerlendirilmesi

Kömür madeninde çalışan hastaların bronkoskopik bulgularının değerlendirilmesi doi:10.5222/j.goztepetrh.2012.112 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Göğüs Hastalıkları Kömür madeninde çalışan hastaların bronkoskopik bulgularının değerlendirilmesi Özlem Soğukpınar (*), Mustafa Kürşat

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİ İLE EŞ ZAMANLI PULMONER REZEKSİYONLAR

AÇIK KALP CERRAHİSİ İLE EŞ ZAMANLI PULMONER REZEKSİYONLAR AÇIK KALP CERRAHİSİ İLE EŞ ZAMANLI PULMONER REZEKSİYONLAR Dr. Levent YAZICIOĞLU (*), Dr. Özge Korkmaz UYMAZ (*), Dr. Mehmet ARIKBUKA (*), Dr. Attilla ARAL (*), Dr. Ümit ÖZYURDA (*) Gülhane Tıp Dergisi

Detaylı

İntratorasik Lenfoma Olgularımızın Özellikleri

İntratorasik Lenfoma Olgularımızın Özellikleri İntratorasik Lenfoma Olgularımızın Özellikleri Canan ÖZDEMİR SEZER*, Özlem SELÇUK SÖNMEZ*, Dilek SAKA*, Bülent ÇİFTÇİ*, Tuğrul ŞİPİT* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

Pektus ekskavatumun minimal invazif olarak düzeltilmesinde komplikasyonları belirleyen faktörler

Pektus ekskavatumun minimal invazif olarak düzeltilmesinde komplikasyonları belirleyen faktörler Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Pektus ekskavatumun minimal invazif olarak düzeltilmesinde komplikasyonları belirleyen faktörler The factors

Detaylı

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Ekber ŞAHİN*, Adem GÜNGÖR*, Akın KAYA** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

www.akcigersagligi.org

www.akcigersagligi.org Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl: 2013 Bu Sayıda ASYOD Kuruldu Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Kronik Obstrüktif Hastalığı (KOAH) da Pnömokok Aşısı Doç. Dr. Ebru ÇAKIR EDİS Endobronşiyal Ultrasonografi Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA

Detaylı

Fungal Pnömoniler: Hangi Konakçıda, Ne Zaman, Hangi Tedavi?

Fungal Pnömoniler: Hangi Konakçıda, Ne Zaman, Hangi Tedavi? Derleme Review 35 Fungal Pnömoniler: Hangi Konakçıda, Ne Zaman, Hangi Tedavi? Fungal Pneumonia: Which Patient, When, Which Treatment? Dr. Ezgi ÇETİNOĞLU, Dr. Ahmet URSAVAŞ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Böcek Isırığı Sonrası Gelişen Diffüz Alveoler Hemoraji

Böcek Isırığı Sonrası Gelişen Diffüz Alveoler Hemoraji Kocatepe Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 111-113/ Mayıs 2012 OLGU SUNUMU Böcek Isırığı Sonrası Gelişen Diffüz Alveoler Hemoraji Diffuse Alveolar Haemorrhage Following an Insect Bite Serdar

Detaylı

Akciğerin Metastatik Tümörleri

Akciğerin Metastatik Tümörleri Murat ÖZKAN*, Arif Osman TOKAT**, Şevket KAVUKÇU* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi, ANKARA Akciğerin metastatik

Detaylı

Tip 3 Aortik Diseksiyonların Cerrahi ve Tıbbi Takip Sonuçları [*]

Tip 3 Aortik Diseksiyonların Cerrahi ve Tıbbi Takip Sonuçları [*] Trakya Univ Tip Fak Derg 2008;25(3):173-180 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Tip 3 Aortik Diseksiyonların Cerrahi ve Tıbbi Takip Sonuçları [*] Surgical and Medical Follow-Up Results of Type

Detaylı

EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ

EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ Dr.Aslıhan ÇETELER UZMANLIK

Detaylı

Herediter trombofili sebebiyle rekürren pulmoner embolizm (olgu sunumu) Ahmet Selim YURDAKUL, Filiz ÇİMEN, Nevin TACİ HOCA, Aslıhan ÇAKALOĞLU, Şükran ATİKCAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER PRESENTATIONS 49 POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS p 0 Vaka raporu: Akcİğer metastazını taklit eden İnfeksİyöz orjinli nodüler görünüm Atila Kara, Hasan Yeter, Serpil Öcal, Kezban Özmen, Ebru

Detaylı